Alternatifbank A.ġ. ve Finansal KuruluĢları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alternatifbank A.ġ. ve Finansal KuruluĢları"

Transkript

1 Alternatifbank A.ġ. ve Finansal KuruluĢları 30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 24 Temmuz 2015 Bu rapor, 1 sayfa sınırlı denetim raporu ile 82 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır.

2 ARA DÖNEM FĠNANSAL BĠLGĠLERE ĠLĠġKĠN SINIRLI DENETĠM RAPORU Alternatifbank A.ġ. Yönetim Kuruluna: Giriş Alternatifbank A.ġ. nin ( Banka ) ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının (hep birlikte Grup olarak anılacaktır) 30 Haziran 2015 tarihli iliģikteki konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık dönemine ait konsolide gelir tablosunun, konsolide özkaynaklarda muhasebeleģtirilen gelir gider kalemlerine iliģkin tablonun, konsolide özkaynak değiģim tablosunun ve konsolide nakit akıģ tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özetinin ve diğer açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüģ bulunuyoruz. Banka yönetimi, söz konusu ara dönem finansal bilgilerin 1 Kasım 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından bankaların hesap ve kayıt düzenine iliģkin yayımlanan diğer düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu genelge ve açıklamalarına (hep birlikte BDDK Muhasebe ve Raporlama mevzuatı ) ve BDDK mevzuatı ile düzenlenmiģ hususlar haricinde Türkiye Muhasebe Standartları 34 Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı na uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem finansal bilgilere iliģkin bir sonuç bildirmektir. Sınırlı Denetimin Kapsamı Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 Ara Dönem Finansal Bilgilerin, ĠĢletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi ne uygun olarak yürütülmüģtür. Ara dönem finansal bilgilere iliģkin sınırlı denetim, baģta finans ve muhasebe konularından sorumlu kiģiler olmak üzere ilgili kiģilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluģur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüģ bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim Ģirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine iliģkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüģü bildirmemekteyiz. Sonuç Sınırlı denetimimize göre iliģikteki ara dönem konsolide finansal bilgilerin, Alternatifbank A.ġ. nin ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla finansal durumunun, finansal performansının ve aynı tarihte sona eren altı aylık döneme iliģkin nakit akıģlarının 1 Kasım 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından bankaların hesap ve kayıt düzenine iliģkin yayımlanan diğer düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu genelge ve açıklamalarına ve BDDK mevzuatı ile düzenlenmiģ hususlar haricinde Türkiye Muhasebe Standartları 34 Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiģtir. Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Anonim ġirketi A member firm of KPMG International Cooperative Murat Alsan Sorumlu Denetçi, SMMM 24 Temmuz 2015 Ġstanbul, Türkiye

3 ALTERNATĠFBANK A.ġ. NĠN 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK KONSOLĠDE FĠNANSAL RAPORU Yönetim Merkezinin Adresi : Cumhuriyet Cad. No: ġiģli/ġstanbul Telefon : Faks : Bankanın Ġnternet Sayfası Adresi : Ġrtibat için Elektronik Posta Adresi : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara ĠliĢkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğe göre hazırlanan altı aylık konsolide finansal raporu aģağıda yer alan bölümlerden oluģmaktadır. ANA ORTAKLIK BANKA HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ANA ORTAKLIK BANKANIN KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ĠLGĠLĠ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLĠTĠKALARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR KONSOLĠDASYON KAPSAMINDAKĠ GRUBUN MALĠ BÜNYESĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER KONSOLĠDE FĠNANSAL DĠĞER AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR SINIRLI BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Bu finansal rapor çerçevesinde finansal tabloları konsolide edilen bağlı ortaklıklarımız, iģtiraklerimiz ve birlikte kontrol edilen ortaklıklarımız aģağıdaki gibidir: Bağlı ortaklıklar: 1. Alternatif Yatırım A.ġ. 2. Alternatif Yatırım Ortaklığı A.ġ. 3. Alternatif Finansal Kiralama A.ġ. Bu raporda yer alan altı aylık konsolide finansal tablolar ile bunlara iliģkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara iliģkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe Bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmıģ olup sınırlı bağımsız denetime tabi tutulmuģ ve iliģikte sunulmuģtur. Tuncay Özilhan Meriç UluĢahin Müge Öner Kağan Gündüz Yönetim Kurulu BaĢkanı Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Vekili, Mali Kontrol Grup Müdürü Genel Müdür CFO Kemal Semerciler Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi BaĢkanı Nicholas Charles Coleman Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi Ġpek Nezahat Özkan Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele iliģkin bilgiler: Ad-Soyad / Ünvan : Kağan Gündüz - Mali Kontrol Grup Müdürü Telefon Numarası : Fax Numarası :

4 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Grup Hakkında Genel Bilgiler I. Ana Ortaklık Bankanın kuruluģ tarihi, baģlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değiģiklikleri ihtiva eden tarihçesi 1 II. Ana Ortaklık Bankanın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek baģına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değiģiklikler ile dahil olduğu gruba iliģkin açıklama 1 III. Ana Ortaklık Bankanın, yönetim kurulu baģkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcıları, varsa bunlarda meydana gelen değiģiklikler ile Bankada sahip oldukları paylara iliģkin açıklama 2 IV Ana Ortaklık Bankada nitelikli paya sahip kiģi ve kuruluģlara iliģkin açıklamalar 3 V. Ana Ortaklık Bankanın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi 3 VI. Bankaların konsolide finansal tablolarının düzenlenmesine iliģkin tebliğ ile Türkiye Muhasebe Standartları gereği yapılan konsolidasyon iģlemleri arasındaki farklılıklar ile tam konsolidasyona veya oransal konsolidasyona tabi tutulan, özkaynaklardan indirilen ya da bu üç yönteme dahil olmayan kuruluģlar hakkında açıklamalar 3 VII. Ana Ortaklık Banka ile bağlı ortaklıkları arasında özkaynakların derhal transfer edilmesinin veya borçların geri ödenmesinin önünde mevcut veya muhtemel, fiili veya hukuki engeller hakkında açıklamalar 3 ĠKĠNCĠ BÖLÜM Konsolide Finansal Tablolar I. Bilanço 4-5 II. Bilanço dıģı yükümlülükler tablosu 6 III. Gelir tabloları 7 IV. Özkaynaklarda muhasebeleģtirilen gelir gider kalemlerine iliģkin tablo 8 V. Özkaynak değiģim tablosu 9-10 VI. Nakit akıģ tablosu 11 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Muhasebe Politikalarına ĠliĢkin Açıklamalar I. Sunum esasları 12 II. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden iģlemlere iliģkin açıklamalar 12 III. Konsolide edilen ortaklara iliģkin bilgiler 13 IV. Vadeli iģlem ve opsiyon sözleģmeleri ile türev ürünlere iliģkin açıklamalar 14 V. Faiz gelir ve giderine iliģkin açıklamalar 14 VI. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine iliģkin açıklamalar 14 VII. Finansal varlıklara iliģkin açıklamalar VIII. Finansal varlıkların değer düģüklüğüne iliģkin açıklamalar 17 IX. Finansal varlıkların netleģtirilmesine iliģkin açıklamalar 17 X. SatıĢ ve geri alıģ anlaģmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi iģlemlerine iliģkin açıklamalar 17 XI. SatıĢ amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere iliģkin duran varlıklar ve bu varlıklara iliģkin borçlar hakkında açıklamalar 18 XII. ġerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara iliģkin açıklamalar 18 XIII. Maddi duran varlıklara iliģkin açıklamalar 19 XIV. Kiralama iģlemlerine iliģkin açıklamalar 19 XV. KarĢılıklar, koģullu varlık ve yükümlülüklere iliģkin açıklamalar 20 XVI. ÇalıĢanların haklarına iliģkin yükümlülüklere iliģkin açıklamalar 20 XVII. Vergi uygulamalarına iliģkin açıklamalar XVIII. Borçlanmalara iliģkin ilave açıklamalar 21 XIX. Hisse senedi ve ihracına iliģkin açıklamalar 21 XX. Aval ve kabullere iliģkin açıklamalar 21 XXI. Devlet teģviklerine iliģkin açıklamalar 21 XXII. Kâr yedekleri ve kârın dağıtılması 21 XXIII. Hisse baģına kazanç 22 XXIV. ĠliĢkili taraflar 22 XXV. Nakit ve nakde eģdeğer varlıklar 22 XXVI. Bölümlere göre raporlamaya iliģkin açıklamalar 22 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Mali Bünyeye ĠliĢkin Bilgiler I. Sermaye yeterliliği standart oranına iliģkin açıklamalar II. Kredi riskine iliģkin açıklamalar 31 III. Piyasa riskine iliģkin açıklamalar 32 IV. Kur riskine iliģkin açıklamalar V. Faiz oranı riskine iliģkin açıklamalar VI. Likidite riskine iliģkin açıklamalar VII. Risk yönetim hedef ve politikaları VIII. Riskten korunma muhasebesi uygulamalarına iliģkin açıklamalar IX. BaĢkaları nam ve hesabına verilen hizmetlere iliģkin açıklamalar 45 X. Faaliyet bölümlerine iliģkin açıklamalar BEġĠNCĠ BÖLÜM Konsolide Finansal Tablolara ĠliĢkin Açıklama ve Dipnotlar I. Aktif kalemlere iliģkin açıklama ve dipnotlar II. Pasif kalemlere iliģkin açıklama ve dipnotlar III. Nazım hesaplara iliģkin açıklama ve dipnotlar IV. Gelir tablosuna iliģkin açıklama ve dipnotlar V. Ana Ortaklık Bankanın dahil olduğu risk grubu ile ilgili açıklama ve dipnotlar VI. Bilanço sonrası hususlara iliģkin açıklama ve dipnotlar 81 ALTINCI BÖLÜM Diğer Açıklama ve Dipnotlar I. Ana Ortaklık Bankanın faaliyetlerine iliģkin diğer açıklamalar 81 YEDĠNCĠ BÖLÜM Sınırlı Denetim Raporuna ĠliĢkin Açıklamalar I. Sınırlı denetim raporuna iliģkin açıklamalar 82 II. Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar 82

5 BĠRĠNCĠ BÖLÜM GRUP HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER I. Ana Ortaklık Bankanın KuruluĢ Tarihi, BaĢlangıç Statüsü, Anılan Statüde Meydana Gelen DeğiĢiklikleri Ġhtiva Eden Tarihçesi Alternatifbank A.ġ. ( Ana Ortaklık Banka ), 6 Kasım 1991 tarihinde Ġstanbul da kurulmuģ ve bankacılık faaliyetlerine ġubat 1992 de baģlamıģtır. Ana Ortaklık Bankanın adi hisse senetleri 3 Temmuz 1995 tarihinden itibaren Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda iģlem görmeye baģlamıģtır. Ana Ortaklık Banka, halen özel sermayeli bir mevduat bankası statüsünde 64 (31 Aralık 2014: 73) Ģubesi ile hizmet vermektedir. 18 Temmuz 2013 tarihinde Ana Ortaklık Bankanın çoğunluk hisselerinin Anadolu Grubu Ģirketleri tarafından Katar sermayeli Commercial Bank a ( CBQ ) satıģı tamamlanmıģtır ve hisse devri aynı tarihte alınan Yönetim Kurulu kararı ile pay defterine iģlenmiģtir. SatıĢ sonrası gerçekleģen çağrı süreci sonunda Bankanın halka açıklık oranı %0.75 e gerilemiģtir. Ana Ortaklık Banka, Sermaye Piyasası Kurulunun Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği çerçevesinde ortaklıktan çıkarma ve borsa kotundan çıkma sürecini baģlatmak üzere 11 Temmuz 2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna ve Borsa Ġstanbul a baģvuru yapmıģtır. Sermaye Piyasası Kurulu nun Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği II-27.2 kapsamında devam etmekte olan, Bankanın hakim ortağı Commercial Bank tarafından satma hakkını kullanmayan ortakların ortaklıktan çıkarılması sürecinde Commercial Bank a tahsisli olarak yapılacak sermaye artırımı amacıyla hazırlanan Ġhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıģtır. 30 Haziran 2015 itibarıyla hak düģürücü süre içerisinde, halka açık paylardan nominal değeri 1.00 TL olan 3,867, adet pay satın alınmıģ olup dolaģımda olan payların %0.62 si satın alınmıģtır. II. Ana Ortaklık Bankanın Sermaye Yapısı, Yönetim Ve Denetimini Doğrudan Veya Dolaylı Olarak Tek BaĢına Veya Birlikte Elinde Bulunduran Ortakları, Varsa Bu Hususlarda Yıl Ġçindeki DeğiĢiklikler Ġle Dahil Olduğu Gruba ĠliĢkin Açıklama 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla Ana Ortaklık Bankanın hisselerinin %74.87 sine Commercial Bank sahiptir. Ana ortaklık Bankanın detaylı ortaklık yapısı aģağıdaki gibidir: 30 Haziran Aralık 2014 HissedarlarınAdıSoyadı/TicariUnvanı Sermaye PayOranı Sermaye PayOranı Commercial Bank 464,210 % ,341 %74.25 Anadolu Endüstri Holding A.ġ. 106,683 % ,683 %17.21 Anadolu Aktif TeĢebbus ve Makine Ticaret A.ġ. 48,317 % ,317 %7.79 Borsa Ġstanbul Hisseleri ve Halka açık pay (*) 790 %0.13 4,659 %0.75 Toplam 620,000 % ,000 %100 (*) Sermaye Piyasası Kurulu nun 14 Temmuz 2015 tarihli ve 2015/18 sayılı haftalık bültenine göre, Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği kapsamında Bankanın (ALNTF.E) hakim ortakları dıģındaki diğer ortaklarının ortaklıktan çıkarılması, bu ortaklara ait payların iptali ve hakim ortağa tahsisli olarak yapılacak sermaye artırımı amacıyla hazırlanan ihraç belgesinin Kurul tarafından onaylanması talebi olumlu karģılanmıģtır. 1

6 GRUP HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (Devamı) III. Ana Ortaklık Bankanın, Yönetim Kurulu BaĢkan Ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri Ġle Genel Müdür Ve Yardımcıları, Varsa Bunlarda Meydana Gelen DeğiĢiklikler Ġle Bankada Sahip Oldukları Paylara ĠliĢkin Açıklama Ünvanı Ġsmi Sorumluluk Alanları Bankada Dolaylı Sahip Olunan Pay (%) Yönetim Kurulu BaĢkanı Tuncay Özilhan - 3 Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Meriç UluĢahin Kredi Komitesi Üyesi, Yönetim Kurulu Ġcra Komitesi Üyesi - Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili,Yönetim Ömer Hussain I H Al-Fardan Kurulu Ġcra Komitesi BaĢkanı - Fahad Abdulrahman Badar Kredi Komitesi Üyesi - Nicholas Charles Coleman Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken TeĢhisi ve Yönetimi Komitesi Üyesi - Didem Çerçi Ücretlendirme Komitesi BaĢkanı, Riskin Erken TeĢhisi ve Yönetimi Komitesi Üyesi ve Kredi Komitesi Üyesi - Ġzzat Dajani Kurumsal Yönetim Komitesi BaĢkanı ve Riskin Erken TeĢhisi ve Yönetimi Komitesi Üyesi - Mohd Ġsmail M Mandani Al- Emadi Riskin Erken TeĢhisi ve Yönetimi Komitesi BaĢkanı - Bahattin Gürbüz Kredi Komitesi BaĢkanı - Ġpek Nezahat Özkan Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Yönetim Kurulu Ġcra Komitesi Üyesi ve Kredi Komitesi Yedek Üyesi - Denetim Komitesi BaĢkanı ve Kurumsal Kemal Semerciler Yönetim Komitesi Üyesi - Andrew Charles Stevens Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi ve Yönetim Kurulu Ġcra Komitesi Üyesi - Mehmet HurĢit Zorlu Riskin Erken TeĢhisi ve Yönetimi Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Yönetim Kurulu Ġcra Komitesi Üyesi ve Kredi Komitesi Yedek Üyesi - Genel Müdür Yardımcıları Müge Öner Genel Müdür Vekili - CFO - Seher Demet Tanrıöver Çaldağ Risk & Krediler - CRO - Tanol Türkoğlu Operasyon & Bilgi Teknolojileri - COO - IĢıl Funda Öney Babacan Bilgi Teknolojileri - Operasyon-Tüketici ĠliĢkileri Koordinasyon Suat Çetin Yöneticisi - Sezin Erken Bireysel Bankacılık - Mete Hakan Güner Ticari Bankacılık - Ġzzet Metcan Dijital Bankacılık - Musa Kerim Mutluay Yapılandırma,Yasal Takip - Murat Özer Ġnsan Kaynakları - Muzaffer Gökhan Songül Kredi Tahsis - ġakir Sömek Finansal Kurumlar - Aytay Tolga ġenefe Hazine - Ahmet Kağan Yıldırım Kurumsal Bankacılık - TeftiĢ Kurulu BaĢkanı Mustafa Mutlu ÇalıĢkan TeftiĢ Kurulu - 2

7 GRUP HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (Devamı) IV. Ana Ortaklık Bankada Nitelikli Paya Sahip KiĢi Ve KuruluĢlara ĠliĢkin Açıklamalar 5411 nolu Bankacılık Kanunu nun nitelikli pay tanımına ve Bankaların Ġzne Tabi ĠĢlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine ĠliĢkin Yönetmelik in 13 üncü Maddesi uyarınca Ana Ortaklık Bankanın sermayesinde doğrudan ve dolaylı hakimiyeti söz konusu olan nitelikli pay sahipleri aģağıda açıklanmıģtır. Ad Soyad/Ticari Ünvanı Pay Tutarları (Nominal) Pay Oranları ÖdenmiĢ Paylar (Nominal) ÖdenmemiĢ Paylar Commercial Bank 464,210 % ,210 - Anadolu Endüstri Holding A.ġ. 106,683 % ,683 - V. Ana Ortaklık Bankanın Hizmet Türü Ve Faaliyet Alanlarını Ġçeren Özet Bilgi Ana Ortaklık Bankanın faaliyet alanı ilgili mevzuat ile Bankanın Ana SözleĢmesinde yer verilen esaslar çerçevesinde her türlü nakdi ve gayrinakdi Türk Lirası ve döviz üzerinden krediler açmak, sermaye piyasası iģlemlerini yapmak, TL ve YP mevduat toplamak ve diğer bankacılık hizmetlerini yapmaktır. 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla Ana Ortaklık Bankanın 64 Ģubesi bulunmaktadır (31 Aralık 2014: 73 Ģube). 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla Ana Ortaklık Bankanın personel sayısı 1,095 kiģidir (31 Aralık 2014: 1,231 kiģi). Ana Ortaklık Banka ve Ana Ortaklık Banka ile konsolide edilen ortaklıklar, bir bütün olarak, Grup olarak adlandırılmaktadır. 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla Grubun personel sayısı 1,167 kiģidir (31 Aralık 2014: 1,340 kiģi). VI. Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine ĠliĢkin Tebliğ Ġle Türkiye Muhasebe Standartları Gereği Yapılan Konsolidasyon ĠĢlemleri Arasındaki Farklılıklar Ġle Tam Konsolidasyona Veya Oransal Konsolidasyona Tabi Tutulan, Özkaynaklardan Ġndirilen Ya Da Bu Üç Yönteme Dahil Olmayan KuruluĢlar Hakkında Açıklamalar Bulunmamaktadır. VII. Ana Ortaklık Banka Ġle Bağlı Ortaklıkları Arasında Özkaynakların Derhal Transfer Edilmesinin Veya Borçların Geri Ödenmesinin Önünde Mevcut Veya Muhtemel, Fiili Veya Hukuki Engeller Hakkında Açıklamalar Bulunmamaktadır. 3

8 TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR ĠKĠNCĠ BÖLÜM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR I. BĠLANÇO Dipnot (BeĢinci 30 Haziran Aralık 2014 AKTĠF KALEMLER Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI I-a 375,376 1,130,761 1,506, ,485 1,192,759 1,358,244 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z A YANSITILAN FV (Net) I-b 22,971 21,501 44,472 58,226 15,971 74, Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 22,971 21,501 44,472 58,226 15,971 74, Devlet Borçlanma Senetleri 6, ,926 1, , Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 14,897 21,104 36,001 20,661 15,616 36, Diğer Menkul Değerler 1,446-1,446 36,069-36, Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Krediler Diğer Menkul Değerler III. BANKALAR I-c 1, , ,851 71,781 33, ,215 IV. PARA PĠYASALARINDAN ALACAKLAR 15,005-15,005 6,774-6, Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar ,774-6, ĠMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 15,005-15, Ters Repo ĠĢlemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLAR (Net) I-d 367, , , , , , Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 4,881-4, Devlet Borçlanma Senetleri 362, , , , , , Diğer Menkul Değerler VI. KREDĠLER VE ALACAKLAR I-e 6,055,766 2,788,546 8,844,312 5,863,873 2,035,667 7,899, Krediler ve Alacaklar 5,875,203 2,777,663 8,652,866 5,703,830 2,024,080 7,727, Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler , , ,716 85, Devlet Borçlanma Senetleri Diğer 5,875,012 2,640,244 8,515,256 5,703,577 1,938,364 7,641, Takipteki Krediler 374,004 22, , ,043 24, , Özel KarĢılıklar (-) 193,441 11, , ,000 13, ,243 VII. FAKTORĠNG ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) I-f Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler IX. ĠġTĠRAKLER (Net) I-g Özkaynak Yöntemine Göre MuhasebeleĢtirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali ĠĢtirakler Mali Olmayan ĠĢtirakler X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) I-h 1,000-1, Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 1,000-1, Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar XI. BĠRLĠKTE KONTROL EDĠLEN ORTAKLIKLAR (Ġġ ORTAKLIKLARI) (Net) I-i Özkaynak Yöntemine Göre MuhasebeleĢtirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar XII. KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR I-j 241, , , , , , Finansal Kiralama Alacakları 287, , , , , , Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer 6,180 20,926 27,106 4,246 9,751 13, KazanılmamıĢ Gelirler (-) 52,142 98, ,168 36,694 72, ,367 XIII. RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLAR I-k Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlılar YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XIV. MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Net) I-l 26,253-26,253 31,601-31,601 XV. MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) I-m 78,979-78,979 74,558-74, ġerefiye 49,647-49,647 49,647-49, Diğer 29,332-29,332 24,911-24,911 XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER (Net) I-n XVII. VERGĠ VARLIĞI II-i 23,982-23,982 24,242-24, Cari Vergi Varlığı ErtelenmiĢ Vergi Varlığı 23,982-23,982 24,242-24,242 XVIII. SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN VARLIKLAR (Net) I-o SatıĢ Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere ĠliĢkin XIX. DĠĞER AKTĠFLER I-p 222,753 40, , ,790 15, ,779 AKTĠF TOPLAMI 7,432,501 5,879,286 13,311,787 7,486,899 3,860,768 11,347,667 ĠliĢikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 4

9 TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR I. BĠLANÇO Dipnot (BeĢinci 30 Haziran Aralık 2014 PASĠF KALEMLER Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT II-a 3,358,753 3,112,902 6,471,655 3,940,146 1,712,425 5,652, Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 423, , , , ,368 1,235, Diğer 2,935,634 2,753,133 5,688,767 3,289,465 1,128,057 4,417,522 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR II-b 2,469 20,967 23,436 2,406 10,023 12,429 III. ALINAN KREDĠLER II-c 188,528 2,871,767 3,060, ,120 2,398,453 2,535,573 IV. PARA PĠYASALARINA BORÇLAR 268, , , ,386 82, , Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar ĠMKB Takasbank Piyasasına Borçlar ,232-43, Repo ĠĢlemlerinden Sağlanan Fonlar 268, , , ,154 82, ,255 V. ĠHRAÇ EDĠLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 96, , , , , , Bonolar 96, , , , , , Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller ,585-47,585 VI. FONLAR Müstakriz Fonları Diğer VII. MUHTELĠF BORÇLAR 108, , , ,449 82, ,198 VIII. DĠĞER YABANCI KAYNAKLAR II-d 180,304 11, , ,436 6, ,519 IX. FAKTORĠNG BORÇLARI X. KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR II-e Finansal Kiralama Borçları Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer ErtelenmiĢ Finansal Kiralama Giderleri (-) XI. RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR II-f 3,127-3,127 8,578-8, Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 3,127-3,127 8,578-8, Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlılar YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XII. KARġILIKLAR II-g 106, , , , Genel KarĢılıklar 74,064-74,064 62,858-62, Yeniden Yapılanma KarĢılığı ÇalıĢan Hakları KarĢılığı 7,537-7,537 8,622-8, Sigorta Teknik KarĢılıkları (Net) Diğer KarĢılıklar 25, ,780 32, ,198 XIII. VERGĠ BORCU II-h 35,552-35,552 30,938-30, Cari Vergi Borcu 35,552-35,552 30,938-30, ErtelenmiĢ Vergi Borcu II-i XIV. SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) - 2,505 2,505 2,393 3,479 5, SatıĢ Amaçlı - 2,505 2,505 2,393 3,479 5, Durdurulan Faaliyetlere ĠliĢkin XV. SERMAYE BENZERĠ KREDĠLER II-j - 708, , , ,826 XVI. ÖZKAYNAKLAR II-k 1,021,811 (5,482) 1,016, , , ÖdenmiĢ Sermaye 620, , , , Sermaye Yedekleri (12,359) (5,482) (17,841) (9,597) 266 (9,331) Hisse Senedi Ġhraç Primleri Hisse Senedi Ġptal Kârları (268) - (268) (3,296) - (3,296) Menkul Değerler Değerleme Farkları II-l (12,224) (5,482) (17,706) (6,420) 266 (6,154) Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (ĠĢ Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere ĠliĢkin Duran Varlıkların BirikmiĢ Değerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr Yedekleri 357, , , , Yasal Yedekler 27,071-27,071 20,052-20, Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler 330, , , , Diğer Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar 50,778-50, , , GeçmiĢ Yıllar Kâr ve Zararları (3,654) - (3,654) (15,636) - (15,636) Dönem Net Kâr ve Zararı 54,432-54, , , Azınlık Payları II-m 5,610-5,610 9,214-9,214 PASĠF TOPLAMI 5,370,003 7,941,784 13,311,787 6,135,513 5,212,154 11,347,667 ĠliĢikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 5

10 TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR II. BĠLANÇO DIġI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU 30 Haziran Aralık 2014 Dipnot (BeĢinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam A. BĠLANÇO DIġI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 6,835,163 7,150,037 13,985,200 3,866,422 3,744,418 7,610,840 I. GARANTĠ ve KEFALETLER III-a-3.1 1,234,043 1,406,903 2,640,946 1,287, ,441 2,274, Teminat Mektupları III-a-2.2 1,234, ,512 2,197,555 1,287, ,518 1,855, Devlet Ġhale Kanunu Kapsamına Girenler 33,798 13,611 47,409 37,089 13,923 51, DıĢ Ticaret ĠĢlemleri Dolayısıyla Verilenler Diğer Teminat Mektupları 1,200, ,901 2,150,146 1,250, ,595 1,804, Banka Kredileri III-a ,080 42,080-43,905 43, Ġthalat Kabul Kredileri - 42,080 42,080-43,905 43, Diğer Banka Kabulleri Akreditifler III-a , , , , Belgeli Akreditifler - 393, , , , Diğer Akreditifler Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar Menkul Kıy. Ġh. Satın Alma Garantilerimizden Faktoring Garantilerinden Diğer Garantilerimizden - 7,374 7,374-12,776 12, Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER 921, ,647 1,568, ,422 99,298 1,056, Cayılamaz Taahhütler 890, ,332 1,453, ,954 47, , Vadeli, Aktif Değer Al.-Sat. Taahhütleri 160, , ,439 19,715 29,007 48, Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri ĠĢtir. ve Bağ. Ort. Ser. ĠĢt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri III-a-1 234, , , , Men. Kıy. Ġhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu KarĢılık Ödeme Taahhüdü Çekler Ġçin Ödeme Taahhütlerimiz 279, , , , Ġhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 3,738-3,738 3,738-3, Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 172, , , , Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine ĠliĢkin Promosyon Uyg. Taah Açığa Menkul Kıymet SatıĢ Taahhütlerinden Alacaklar Açığa Menkul Kıymet SatıĢ Taahhütlerinden Borçlar Diğer Cayılamaz Taahhütler 39,856 18,338 58, ,241 18, , Cayılabilir Taahhütler 31,187 84, ,502 44,468 51,796 96, Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler 31,187 84, ,502 44,468 51,796 96,264 III. TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR III-b 4,679,234 5,096,487 9,775,721 1,621,276 2,658,679 4,279, Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 220, , , , Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı ĠĢlemler 220, , , , Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlı ĠĢlemler YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı ĠĢlemler Alım Satım Amaçlı ĠĢlemler 4,459,234 5,096,487 9,555,721 1,401,276 2,658,679 4,059, Vadeli Döviz Alım-Satım ĠĢlemleri 34,041 39,027 73, , , , Vadeli Döviz Alım ĠĢlemleri 11,111 16,023 27,134 54, , , Vadeli Döviz Satım ĠĢlemleri 22,930 23,004 45,934 61, , , Para ve Faiz Swap ĠĢlemleri 3,203,298 4,593,772 7,797,070 1,007,213 1,972,806 2,980, Swap Para Alım ĠĢlemleri 1,170,637 2,735,383 3,906, ,543 1,142,834 1,501, Swap Para Satım ĠĢlemleri 2,032,661 1,858,389 3,891, , ,972 1,478, Swap Faiz Alım ĠĢlemleri Swap Faiz Satım ĠĢlemleri Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 1,221, ,688 1,685, , , , Para Alım Opsiyonları 622, , , , , , Para Satım Opsiyonları 599, , , , , , Faiz Alım Opsiyonları Faiz Satım Opsiyonları Menkul Değerler Alım Opsiyonları Menkul Değerler Satım Opsiyonları Futures Para ĠĢlemleri Futures Para Alım ĠĢlemleri Futures Para Satım ĠĢlemleri Futures Faiz Alım-Satım ĠĢlemleri Futures Faiz Alım ĠĢlemleri Futures Faiz Satım ĠĢlemleri Diğer B. EMANET VE REHĠNLĠ KIYMETLER (IV+V+VI) 34,164,169 11,473,566 45,637,735 31,039,866 8,801,182 39,841,048 IV. EMANET KIYMETLER 1,245, ,564 2,090,450 1,327, ,049 1,954, MüĢteri Fon ve Portföy Mevcutları 79,256-79, , , Emanete Alınan Menkul Değerler 643,415 16, , ,864 21, , Tahsile Alınan Çekler 235,873 29, , ,748 40, , Tahsile Alınan Ticari Senetler 38,443 3,137 41,580 34,397 3,590 37, Tahsile Alınan Diğer Kıymetler Ġhracına Aracı Olunan Kıymetler Diğer Emanet Kıymetler 248, ,412 1,044, , , , Emanet Kıymet Alanlar V. REHĠNLĠ KIYMETLER 32,911,688 10,628,856 43,540,544 29,704,422 8,174,006 37,878, Menkul Kıymetler - 1,375 1,375-1,191 1, Teminat Senetleri 25,587,129 9,119,019 34,706,148 22,911,508 6,706,148 29,617, Emtia 52, , ,456 43, , , Varant Gayrimenkul 6,624,210 1,082,015 7,706,225 6,327,811 1,147,610 7,475, Diğer Rehinli Kıymetler 648, , , , , , Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDĠLEN AVALLER VE KEFALETLER 6, ,741 7, ,020 BĠLANÇO DIġI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 40,999,332 18,623,603 59,622,935 34,906,288 12,545,600 47,451,888 ĠliĢikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 6

11 TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR III. GELĠR TABLOSU GELĠR VE GĠDER KALEMLERĠ Dipnot (BeĢinci 1 Ocak Ocak Nisan Nisan Bölüm) 30 Haziran Haziran Haziran Haziran 2014 I. FAĠZ GELĠRLERĠ IV-a 567, , , , Kredilerden Alınan Faizler IV -a-1 480, , , , Zorunlu KarĢılıklardan Alınan Faizler Bankalardan Alınan Faizler IV -a-2 3,017 1,090 1, Para Piyasası ĠĢlemlerinden Alınan Faizler 13, , Menkul Değerlerden Alınan Faizler IV a-3 33,266 91,950 14,961 47, Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 670 6,287 (139) 3, Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 32,596 10,291 15,100 5, Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan - 75,372-38, Finansal Kiralama Gelirleri 33,311 24,659 17,866 13, Diğer Faiz Gelirleri 3,753 4,875 1,526 2,629 II. FAĠZ GĠDERLERĠ IV-b 293, , , , Mevduata Verilen Faizler IV b-4 208, , , , Kullanılan Kredilere Verilen Faizler IV b-1 48,890 40,075 26,340 19, Para Piyasası ĠĢlemlerine Verilen Faizler 15,529 66,059 7,200 33, Ġhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler IV b-3 17,164 8,923 7,961 3, Diğer Faiz Giderleri 2,846 3, III. NET FAĠZ GELĠRĠ (I + II) 274, , , ,412 IV. NET ÜCRET VE KOMĠSYON GELĠRLERĠ 21,115 25,321 10,359 13, Alınan Ücret ve Komisyonlar 27,580 31,002 13,736 15, Gayri Nakdi Kredilerden 14,274 13,993 7,236 6, Diğer IV -k 13,306 17,009 6,500 9, Verilen Ücret ve Komisyonlar 6,465 5,681 3,377 2, Gayri Nakdi Kredilere Diğer IV -k 6,155 5,551 3,238 2,579 V. TEMETTÜ GELĠRLERĠ VI. TĠCARĠ KAR / ZARAR (Net) IV-c 3,614 (9,228) 7,516 (7,164) 6.1 Sermaye Piyasası ĠĢlemleri Karı/Zararı 5,282 (731) 477 4, Türev Finansal ĠĢlemlerden Kar/Zarar IV-d 34,454 (15,719) 24,738 (20,329) 6.3 Kambiyo ĠĢlemleri Karı/Zararı (36,122) 7,222 (17,699) 8,993 VII. DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ IV-e 142,270 40, ,300 15,864 VIII. FAALĠYET GELĠRLERĠ / GĠDERLERĠ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 441, , , ,458 IX. KREDĠ VE DĠĞER ALACAKLAR DEĞER DÜġÜġ KARġILIĞI (-) IV-f 94,485 83,073 44,880 30,859 X. DĠĞER FAALĠYET GĠDERLERĠ (-) IV-g 275, , ,366 71,637 XI. NET FAALĠYET KARI/ZARARI (VIII-IX-X) 71,893 53,697 55,928 42,962 XII. BĠRLEġME ĠġLEMĠ SONRASINDA GELĠR OLARAK KAYDEDĠLEN FAZLALIK TUTARI XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMĠ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR XIV. NET PARASAL POZĠSYON KARI/ZARARI XV. SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XI+...+XIV) IV-h 71,893 53,697 55,928 42,962 XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±) IV-i 17,277 11,300 12,445 8, Cari Vergi KarĢılığı 15,740 23,125 13,043 20, ErtelenmiĢ Vergi KarĢılığı 1,537 (11,825) (598) (11,958) XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) 54,616 42,397 43,483 34,134 XVIII. DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GELĠRLER SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri ĠĢtirak. Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (ĠĢ Ort.) SatıĢ Karları Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri XIX. DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GĠDERLER (-) SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri ĠĢtirak. Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (ĠĢ Ort.) SatıĢ Zararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri XX. DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XVIII-XIX) XXI. DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±) Cari Vergi KarĢılığı ErtelenmiĢ Vergi KarĢılığı XXII. DURDURULAN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) IV-j 54,616 42,397 43,483 34, Grubun Karı/Zararı 54,432 42,319 43,386 34, Azınlık Payları Karı/Zararı (-) IV-l (25) Hisse BaĢına Kar/Zarar ĠliĢikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 7

12 TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR IV. ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠ 30 Haziran Haziran 2014 I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN (14,440) 12,578 II. MADDĠ DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI - - III. MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI - - IV. YABANCI PARA ĠġLEMLER ĠÇĠN KUR ÇEVRĠM FARKLARI - - V. NAKĠT AKIġ RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı) - - VI. YURTDIġINDAKĠ NET YATIRIM RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı) - - VII. MUHASEBE POLĠTĠKASINDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE HATALARIN DÜZELTĠLMESĠNĠN ETKĠSĠ - - VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN DĠĞER GELĠR GĠDER UNSURLARI - - IX. DEĞERLEME FARKLARINA AĠT ERTELENMĠġ VERGĠ 2,888 - X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN NET GELĠR/GĠDER (I+II+...+IX) (11,552) 12,578 XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI 54,432 42, Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net DeğiĢme (Kar-Zarara Transfer) 2,842 (11,629) 11.2 Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Diğer 51,590 54,026 XII. DÖNEME ĠLĠġKĠN MUHASEBELEġTĠRĠLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X+-XI) 42,880 54,975 ĠliĢikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 8

13 V. ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU 30 Haziran 2014 Dipnot (BeĢinci Bölüm) Öd. Sermaye Enflasyon ÖdenmiĢ Düzeltme. Hisse Senedi Ġhraç Sermaye Farkı. Primleri Hisse Senedi Ġptal Karları Yasal Yedek Statü Akçeler Yedekleri Olağanüstü Yedek Diğer Akçe Yedekler Dönem Net Kârı / (Zararı) GeçmiĢ Dönem Kârı / (Zararı) Menkul Değer. Değerleme Farkı Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık YDF Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları SatıĢ A./Durdurulan F.ĠliĢkin Dur. V. Bir. Değ. F. Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 420, , ,148-71,267 10,846 (40,824) ,700 10, ,453 II. BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ III. Menkul Değerler Değerleme Farkları , ,578-12,578 IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlı YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VII. ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(ĠĢ Ort.) Bedelsiz HS VIII. Kur Farkları IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik XI. ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XII. Sermaye Artırımı 200, , , Nakden 200, , , Ġç Kaynaklardan XIII. Hisse Senedi Ġhrac Primleri XIV. Hisse Senedi Ġptal Kârları XV. ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer XVII. Dönem Net Karı veya Zararı , , ,397 UXVIII. Kar Dağıtımı ,887-92,862 - (71,267) (26,482) Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar ,887-92,862 - (71,267) (26,482) Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+ +XVI+XVII+XVIII) 620, , ,010-42,319 (15,636) (28,246) ,618 10, ,453 ĠliĢikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 9

14 V. ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU 30 Haziran 2015 Dipnot (BeĢinci Bölüm) Öd. Sermaye Enflasyon ÖdenmiĢ Düzeltme. Hisse Senedi Ġhraç Sermaye Farkı. Primleri Hisse Senedi Ġptal Karları Yasal Yedek Statü Akçeler Yedekleri Olağanüstü Yedek Diğer Akçe Yedekler Dönem Net Kârı / (Zararı) GeçmiĢ Dönem Kârı / (Zararı) Menkul Değer. Değerleme Farkı Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık YDF Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları SatıĢ A./Durdurulan F.ĠliĢkin Dur. V. Bir. Değ. F. Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 620, (3,296) 20, , ,591 (15,636) (6,154) ,686 9, ,900 II. BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ III. Menkul Değerler Değerleme Farkları (11,552) (11,552) - (11,552) IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlı YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VII. ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(ĠĢ Ort.) Bedelsiz HS VIII. Kur Farkları IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik XI. ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi , ,572 (3,788) (216) XII. Sermaye Artırımı Nakden Ġç Kaynaklardan XIII. Hisse Senedi Ġhrac Primleri XIV. Hisse Senedi Ġptal Kârları XV. ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer XVII. Dönem Net Karı veya Zararı , , ,616 UXVIII. Kar Dağıtımı , ,543 - (136,591) 11, Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar , ,543 - (136,591) 11, Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+ +XVI+XVII+XVIII) 620, (268) 27, ,711-54,432 (3,654) (17,706) ,010,719 5,610 1,016,329 ĠliĢikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 10

15 TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR VI. NAKĠT AKIġ TABLOSU Dipnot (BeĢinci A. BANKACILIK FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI Bölüm) 30 Haziran Haziran Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim Öncesi Faaliyet Kârı 79, , Alınan Faizler 560, , Ödenen Faizler (290,938) (324,914) Alınan Temettüler Alınan Ücret ve Komisyonlar 27,580 31, Elde Edilen Diğer Kazançlar 46,591 17, Zarar Olarak MuhasebeleĢtirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 46,048 25, Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (79,296) (85,915) Ödenen Vergiler (11,292) (5,449) Diğer (219,386) 4, Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim 679,341 (939,441) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (ArtıĢ) AzalıĢ 30,761 (8,111) Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV larda Net (ArtıĢ) AzalıĢ Bankalar Hesabındaki Net (ArtıĢ) AzalıĢ 101,969 (97,147) Kredilerdeki Net (ArtıĢ) AzalıĢ (1,108,146) (900,115) Diğer Aktiflerde Net (ArtıĢ) AzalıĢ (33,600) (137,192) Bankaların Mevduatlarında Net ArtıĢ (AzalıĢ) 182,679 39, Diğer Mevduatlarda Net ArtıĢ (AzalıĢ) 636, , Alınan Kredilerdeki Net ArtıĢ (AzalıĢ) 521,857 (68,975) Vadesi GelmiĢ Borçlarda Net ArtıĢ (AzalıĢ) Diğer Borçlarda Net ArtıĢ (AzalıĢ) 346,905 (361,631) I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 758,947 (666,067) B. YATIRIM FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 49, , Ġktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve ĠĢtirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (ĠĢ Ortaklıkları) Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve ĠĢtirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (ĠĢ Ortaklıkları) Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (11,078) (4,646) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 8,588 9, Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (286,289) (147,305) 2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 333, , Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler - (17,654) 2.8 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler - 14, Diğer 4,804 - C. FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 283, , Krediler ve Ġhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 480, , Krediler ve Ġhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit ÇıkıĢı (197,100) (200,000) 3.3 Ġhraç Edilen Sermaye Araçları - 200, Temettü Ödemeleri Finansal Kiralamaya ĠliĢkin Ödemeler Diğer IV. Döviz Kurundaki DeğiĢimin Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (132,240) 5,586 V. Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklardaki Net ArtıĢ (I+II+III+IV) 959,996 (276,273) VI. Dönem BaĢındaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar 459, ,195 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar 1,419, ,922 ĠliĢikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 11

16 I. Sunum Esasları ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUHASEBE POLĠTĠKALARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR Ana Ortaklık Banka, muhasebe kayıtlarını Türk parası olarak, 1 Kasım 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ( Bankacılık Kanunu ), Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) ve Türk vergi mevzuatına uygun olarak tutmaktadır. Konsolide finansal tablolar, bunlara iliģkin açıklama ve dipnotlar BDDK tarafından 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartları ( TMS ) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TFRS ) ile bunlara iliģkin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına iliģkin yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgelere uygun olarak hazırlanmıģtır. Düzenlenen kamuya açıklanacak konsolide finansal tabloların biçim ve içerikleri ile bunların açıklama ve dipnotları 28 Haziran 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar Ġle Bunlara ĠliĢkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ e göre hazırlanmıģtır. Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlüklülerin dıģında, 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmak suretiyle, tarihi maliyet esası baz alınarak TL olarak hazırlanmıģtır. Konsolide finansal tabloların TMS ye göre hazırlanmasında Ana Ortaklık Banka yönetiminin bilançodaki varlık ve yükümlülükler ile bilanço tarihi itibarıyla koģullu konular hakkında varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Söz konusu varsayımlar ve tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve bu düzeltmelerin etkisi gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme esasları TMS kapsamında yer alan esaslara göre belirlenmiģ ve uygulanmıģtır. Söz konusu muhasebe politikaları ve değerleme esasları aģağıda yer alan II. ile XXVI. no lu dipnotlarda açıklanmaktadır. Finansal tabloların kesinleģme tarihi itibarıyla yayımlanmıģ olan TMS ve TFRS değiģikliklerinden, TFRS 9 Finansal Araçlar standardı hariç tutulmak üzere, Bankanın muhasebe politikaları, finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. II. Finansal Araçların Kullanım Stratejisi Ve Yabancı Para Cinsinden ĠĢlemlere ĠliĢkin Açıklamalar Ana Ortaklık Banka kaynaklarının önemli kısmı sabit faiz oranlıdır; TL plasmanların tamamına yakını düģük riskli kısa vadeli iģlemlerden oluģmaktadır. Likidite riski yakından takip edilmekte ve mevcut kaynakların yeterliliği (belirli bir süre içinde vadesi gelecek yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi) yakından izlenmektedir. Kaynakların vade yapısı ile plasmanların vade yapısı, ülkenin güncel koģulları izin verdiği ölçüde uyumlu tutulmaya çalıģılmaktadır. Para ve sermaye piyasalarındaki kısa vadeli kur, faiz ve fiyat hareketleri, alım-satım riski içinde değerlendirilmektedir. Ana Ortaklık Banka, alım-satım riski için gerekli ekonomik sermaye ayrımını yapmıģ ve bu kaynaktan yola çıkarak risk limitlerini uygulamaya koymuģtur. Söz konusu portföy, günlük bazda piyasaya göre fiyatlanmakta ve limitler de günlük olarak takip edilmektedir. Risk limitleri Yönetim Kurulu tarafından ekonomik koģulların revize edilmelerini gerektirmediği hallerde, yılda bir kez, bütçe çalıģmalarının sonunda onaylanır. 30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla Ana Ortaklık Bankanın yabancı iģletmelerde herhangi bir yatırımı bulunmamaktadır. 12

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 272.459

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 231.814 247.601 479.415 209.602 217.950 427.552

Detaylı

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.) AKTĠF KALEMLER Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Dipnot

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONĠM ORTAKLIĞI NIN 31 ARALIK 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN YIL SONU KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL RAPORU

TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONĠM ORTAKLIĞI NIN 31 ARALIK 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN YIL SONU KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL RAPORU TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONĠM ORTAKLIĞI NIN 31 ARALIK 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN YIL SONU KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL RAPORU Adres : Sanayi Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi Güler Sokak No:51,

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR Bağımsız Denetçi

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. BĠLANÇOSU (FĠNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. BĠLANÇOSU (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) EK1A T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. BĠLANÇOSU (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) AKTĠF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2010 ) ( 31 / 12 / 2009 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.652.000

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,792,291 1,583,306 9,375,597 4,098,681

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

Alternatifbank A.ġ. 30 Haziran 2016 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu

Alternatifbank A.ġ. 30 Haziran 2016 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Alternatifbank A.ġ. 30 Haziran 2016 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 3 Ağustos 2016 Bu rapor, 2 sayfa sınırlı denetim raporu ile 87 sayfa

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi nin (Banka) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi gereği olarak, Nurol

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AÇIKLAMA 01.11.2006 Tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği T.C.

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

Alternatifbank A.ġ. 31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

Alternatifbank A.ġ. 31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Alternatifbank A.ġ. 31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu 31 Ocak 2017 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetçi raporu ile 114 sayfa konsolide

Detaylı

Alternatifbank A.ġ. 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

Alternatifbank A.ġ. 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Alternatifbank A.ġ. 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu 5 ġubat 2016 Bu rapor, 2 sayfa denetçi raporu ile 94 sayfa finansal

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. nin ( Banka ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan bilançosu, aynı tarihte

Detaylı

Alternatifbank A.ġ. 30 Eylül 2016 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu

Alternatifbank A.ġ. 30 Eylül 2016 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Alternatifbank A.ġ. 30 Eylül 2016 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 27 Ekim 2016 Bu rapor, 2 sayfa sınırlı denetim raporu ile 77 sayfa

Detaylı

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin nin 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait Konsolide Olmayan Mali Tabloları, Bağımsız Denetçi raporu ile Türk Ticaret Kanunu nun 347 nci maddesi uyarınca teşkil olunan denetçiler tarafından hazırlanan rapor

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU. Banka Yönetim Kurulu'nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama. Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU. Banka Yönetim Kurulu'nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama. Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na Finansal Tablolara İlişkin Rapor Aktif Yatırım Bankası A.Ş. nin ( Banka ) 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan bilançosu, aynı

Detaylı

ALTERNATĠFBANK A.ġ. ALTERNATĠF BANK A.ġ. VE MALĠ ORTAKLIKLARI

ALTERNATĠFBANK A.ġ. ALTERNATĠF BANK A.ġ. VE MALĠ ORTAKLIKLARI ALTERNATĠF BANK A.ġ. 1 OCAK - 30 HAZĠRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe milyar Türk Lirası olarak paranın 30 Haziran 2004 tarihindeki

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 60.107 97.578 157.685 78.233 50.387 128.620

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu

1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu 1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu Credit Agricole Yatırım Bankası Türk A.Ş. Yönetim Kurulu na: Credit Agricole Yatırım Bankası

Detaylı

ICBC Turkey Bank Anonim ġirketi. 31 Mart 2016 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu

ICBC Turkey Bank Anonim ġirketi. 31 Mart 2016 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu ICBC Turkey Bank Anonim ġirketi 31 Mart 2016 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 9 Mayıs 2016 Bu rapor 2 sayfa sınırlı denetim raporu ile 76 sayfa finansal

Detaylı

Tekstil Bankası Anonim ġirketi

Tekstil Bankası Anonim ġirketi Tekstil Bankası Anonim ġirketi 31 Mart 2015 Tarihi Ġtibarıyla Hazırlanan Kamuya Açıklanacak Konsolide Finansal Tablolar, Bunlara ĠliĢkin Açıklama ve Dipnotlar ile Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu ARA DÖNEM

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2009 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK

Detaylı

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. 3o EYLÜL 2011 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU SINIRLI

Detaylı

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 01.01.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Katar Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı na, Katar Faktoring Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla

Detaylı

1 OCAK-31 ARALIK 2011 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK-31 ARALIK 2011 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi Müdürler Kurulu na İstanbul 1 OCAK-31 ARALIK 2011 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland N.V.(Merkezi Amsterdam)

Detaylı

1 OCAK-31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK-31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi Müdürler Kurulu na İstanbul 1 OCAK-31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh

Detaylı

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Finansal KuruluĢları

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Finansal KuruluĢları Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Finansal KuruluĢları 30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız

Detaylı

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Finansal KuruluĢları

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Finansal KuruluĢları Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Finansal KuruluĢları 30 Haziran 2013 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız

Detaylı

Tekstil Bankası Anonim ġirketi

Tekstil Bankası Anonim ġirketi Tekstil Bankası Anonim ġirketi 30 Eylül 2015 Tarihi Ġtibarıyla Hazırlanan Kamuya Açıklanacak Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara ĠliĢkin Açıklama ve Dipnotlar ile Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

TEB MALĠ YATIRIMLAR ANONĠM ġġrketġ VE ORTAKLIKLARI

TEB MALĠ YATIRIMLAR ANONĠM ġġrketġ VE ORTAKLIKLARI VE ORTAKLIKLARI 1 OCAK -31 MART 2009 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR TEB MALĠ YATIRIMLAR A.ġ.'NĠN 31 MART 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK

Detaylı

Tekstil Bankası Anonim ġirketi

Tekstil Bankası Anonim ġirketi Tekstil Bankası Anonim ġirketi 31 Mart 2015 Tarihi Ġtibarıyla Hazırlanan Kamuya Açıklanacak Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara ĠliĢkin Açıklama ve Dipnotlar ile Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

FĠNANSBANK ANONĠM ġġrketġ

FĠNANSBANK ANONĠM ġġrketġ 30 HAZĠRAN 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠM RAPORU, KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLAR VE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2010 ARA DÖNEMĠNE AĠT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠM

Detaylı

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Finansal KuruluĢları

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Finansal KuruluĢları Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Finansal KuruluĢları 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız

Detaylı

2.Bölüm Bankaların Muhasebe Uygulamalarına Ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Dr. Barış Doğan

2.Bölüm Bankaların Muhasebe Uygulamalarına Ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Dr. Barış Doğan 2.Bölüm Bankaların Muhasebe Uygulamalarına Ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Dr. Barış Doğan Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz:

Detaylı

Alternatifbank A.Ş. 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu

Alternatifbank A.Ş. 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Alternatifbank A.Ş. 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 6 Mayıs 2016 Bu rapor, 2 sayfa sınırlı denetim raporu ile 76 sayfa

Detaylı

Deutsche Bank Anonim ġirketi. 30 Haziran 2009 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

Deutsche Bank Anonim ġirketi. 30 Haziran 2009 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu 30 Haziran 2009 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap ine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Anonim ġirketi 7 Ağustos 2009 Bu rapor

Detaylı

TÜRK EKONOMĠ BANKASI ANONĠM ġġrketġ VE MALĠ ORTAKLIKLARI

TÜRK EKONOMĠ BANKASI ANONĠM ġġrketġ VE MALĠ ORTAKLIKLARI TÜRK EKONOMĠ BANKASI ANONĠM ġġrketġ VE MALĠ ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU, KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR Türk Ekonomi Bankası

Detaylı

BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ

BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, 31 ARALIK 2014 TARİHİ DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU VE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Bank Mellat, Merkezi: Tahran-İran İstanbul

Detaylı

Tekstil Bankası Anonim ġirketi

Tekstil Bankası Anonim ġirketi Tekstil Bankası Anonim ġirketi 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Kamuya Açıklanacak Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara ĠliĢkin Açıklama ve Dipnotlar ile Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI ANONĠM ġġrketġ

NUROL YATIRIM BANKASI ANONĠM ġġrketġ NUROL YATIRIM BANKASI ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA DÖNEMĠNE AĠT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠM RAPORU KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLAR VE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN Nurol Yatırım Bankası Anonim

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI ANONĠM ġġrketġ

NUROL YATIRIM BANKASI ANONĠM ġġrketġ NUROL YATIRIM BANKASI ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠM RAPORU, KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLAR VE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN Nurol Yatırım Bankası

Detaylı

Deutsche Bank Anonim ġirketi. 30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

Deutsche Bank Anonim ġirketi. 30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu 30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap ine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Anonim ġirketi 6 Kasım 2009 Bu rapor

Detaylı

6. Bölüm. Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar İle Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar. Dr. Barış Doğan

6. Bölüm. Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar İle Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar. Dr. Barış Doğan 6. Bölüm Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar İle Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Dr. Barış Doğan Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz:

Detaylı

Odea Bank Anonim Şirketi 30 Haziran 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait bağımsız sınırlı denetim raporu

Odea Bank Anonim Şirketi 30 Haziran 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait bağımsız sınırlı denetim raporu ODEA BANK A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetim raporu, konsolide olmayan finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin dipnotlar Odea Bank Anonim Şirketi 30 Haziran

Detaylı

Koç Finansal Hizmetler A.Ş.

Koç Finansal Hizmetler A.Ş. hazırlanan kamuya açıklanacak konsolide finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Birinci bölüm Genel bilgiler I. Finansal Holding in kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana

Detaylı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Ortaklıkları

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Ortaklıkları Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Ortaklıkları 30 Eylül 2016 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 27 Ekim 2016 Bu rapor,

Detaylı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Ortaklıkları

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Ortaklıkları Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Ortaklıkları 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 28 Nisan 2016 Bu rapor,

Detaylı

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları 30 Eylül 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

KOÇ FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

KOÇ FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR KOÇ FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ÖZET BĠLANÇO... 1-2 ÖZET NAZIM HESAP KALEMLERĠ... 3

Detaylı

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. 31 MART 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU NĠN

Detaylı

Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi

Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI ANONĠM ġġrketġ

NUROL YATIRIM BANKASI ANONĠM ġġrketġ NUROL YATIRIM BANKASI ANONĠM ġġrketġ 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU, KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLAR VE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN Nurol Yatırım Bankası Anonim ġirketi Yönetim

Detaylı

Bağımsız denetçi raporu. Odea Bank A.Ş. Yönetim Kurulu na

Bağımsız denetçi raporu. Odea Bank A.Ş. Yönetim Kurulu na ODEA BANK A.Ş. HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bağımsız denetçi raporu Odea Bank A.Ş. Yönetim Kurulu na Konsolide Olmayan

Detaylı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi 30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim ġirketi

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim ġirketi Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim ġirketi 30 Haziran 2007 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ODEA BANK A.Ş. HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Odea Bank A.Ş. nin ( Banka ) 31 Aralık 2014 tarihi

Detaylı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Ortaklıkları

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Ortaklıkları Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Ortaklıkları 30 Eylül 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim

Detaylı

FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ

FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Finansbank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Finansbank

Detaylı