KUR AN I ANLAMA METODU NE OLMALIDIR?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUR AN I ANLAMA METODU NE OLMALIDIR?"

Transkript

1 KUR AN I ANLAMA METODU NE OLMALIDIR? Sevgi Tütün * İzmir Müftülüğü İzmir/TÜRKİYE Allah ın insanlara son mesajı olan Kur an-ı Kerim, indiği andan itibaren anlaşılmaya çalışılmıştır. Özellikle de kendi kutsal kitapları olması hasebiyle Müslümanlar onu anlama konusunda çeşitli metotlar takip etmişlerdir. Bu amaçla ortaya konan çalışmalar, genel anlamda klasik/geleneksel ve modernist/çağdaş olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Biz tebliğimizde temel olarak bunlardan herhangi biri üzerinde durmak niyetinde değiliz. Bilindiği gibi klasik ve modernist olarak adlandırılan anlama metotları karşılıklı olarak tartışılmış/tartışılmakta olup her iki açıdan eleştiriler gündeme gelmiş/gelmektedir. Gayemiz, artık rutin haline gelmiş söz konusu tartışmalara bir yenisini eklemek değil, Kur an ı anlama metodunu belirlemeye çalışırken, anlamaya konu olan ilahî metnin bizzat kendisinin nasıl bir metot önerdiğini kavramaktır. Bu merkezden hareketle; "Kur an kendisini nasıl anlamamızı istiyor, ne öneriyor?" sorularına onun verdiği cevapları bulmaya çalışacağız. Dolayısıyla tebliğimizin eksenini Kur an metni oluşturacaktır. Anlama kavramı genel manada; "Bir şeyi yalnızca dıştan değil, kendi içinden kavrama; bir şeyin özünü ve bir bağlam bütünü olarak anlamını tanıma" 1 şeklinde tarif edilmektedir. Metot ise, bilgi edinmek için tutulması gereken yol olup, her bilgi alanının kendine has yöntemleri bulunmaktadır. Aynı zamanda metot, amaca ulaşmada bir takım ilkelere uymayı 2 da ifade eder. Buna göre, her alan kendini tanıtma, anlatma ve anlama yöntemini kendisi belirlemekte, en azından söz konusu hususlarda temel kıstaslar ortaya koymaktadır. Felsefede bu şekilde değerlendirilen metot bilgisi, bizi Kur an ın anlaşılmasında da aynı yöntemin işleyeceği gerçeğine götürmektedir. Bir başka deyişle, o muhataplarına kendisini anlama yolunda hangi ilkeleri göz önünde bulundurmaları gerektiğini, kendine özgü bir biçimde dile getirmektedir. Öte yandan anlama faaliyeti, anlaşılmak istenen objenin taşıdığı özelliklere göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle öncelikli olarak bu objenin tanımlanması gerekmektedir 3. Dolayısıyla, bir şeyi anlayabilmek için öncelikle onu olduğu gibi tanımak lazımdır. Bu nedenle, Kur an bize kendini tanıtarak, anlaşılma konusunda işaret ettiği esasları ya da onu anlama faaliyetinde izlenmesi gereken yöntemleri açıklamaktadır. Aslında anlaşılmasında önerdiği bu metot, onun kendine has özelliklerinde de açık bir şekilde görülmektedir. Kur an, kendisinden bahsettiği birçok pasajda da söz konusu özelliklerine gönderme yapmaktadır. Bu bağlamda Kuran ın gündeme getirdiği özelliklerinden bazılarını metodoloji açısından şu şekilde değerlendirmek mümkündür: - Allah katından indirilmiştir. - İçinde şüphe yoktur. - Arapça olarak indirilmiştir. - Hz. Muhammed e nazil olmuştur. 1- Allah Katından İndirilmiştir Kur an ı diğer kutsal kitaplardan ayıran en önemli ve önde gelen özellik, Allah katından gelmiş olmasıdır. Bu gerçek kendisi tarafından birçok kez dile getirilmektedir; "De ki: Ruhu l-kudüs, inananların inançlarını sağlamlaştırmak, müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde olmak üzere Kur an ı Rabbinden hak olarak indirdi. 4 "; "Bir de kendilerine ilim verilmiş olanlar onun, Rabbinden gelen hak olduğunu bilsinler, böylece ona iman etsinler ve sonuçta da kalpleri ona saygı duysun diye Allah böyle yapar. Hiç şüphe yok ki Allah, iman edenleri doğru yola iletir. 5 " ve "Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu Kitab ın indirilişi, âlemlerin Rabbi tarafındandır. Yoksa Onu Muhammed uydurdu mu diyorlar? Hayır, * Dr., Din Hizmetleri Uzmanı. 1 Bedia Akarsu, Felsefe Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1975, Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, Paradigma, İstanbul, 2000, s İshak Özgel, "Kur an ın Üç Aşamalı Nüzulü, Lügavî Temelleri Üzerine Bir Değerlendirme", Arayışlar, İhsan Bilim Araştırmaları, Yıl:3, Sayı: 5 6, 2001, 89. " ق ل ن ز ل ه ر وح الق د س م ن ر ب ك ب الح ق ل ي ث ب ت ال ذ ين ا م ن وا و ه د ى و ب شر ى ل لم سل م ي ن " 16/102 4 Nahl " و ل ي عل م ال ذ ين ا و ت وا الع لم ا ن ه الح ق م ن ر ب ك ف ي ؤم ن وا ب ه ف ت خب ت ل ه ق ل و ب ه م و ا ن ه للا ل ه اد ال ذ ين ا م ن وا ا لى ص ر اط م ست ق ي م " 22/54 5 Hac Kur an ı Anlama Metodu Ne Olmalıdır?, Sevgi TÜTÜN, İstikāmet, Sayı: 6, s , Yıl:

2 o, kendilerine senden önce hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için, doğru yolu bulsunlar diye Rabbin tarafından indirilmiş gerçektir. 6 " mealindeki ayetler ve diğerleri 7 konuyu son derece net bir biçimde anlatmaktadır. Yukarıdaki pasajlarda birkaç husus dikkatimizi çekmektedir. Bunlardan ilki, onun Allah tan gelen bir kitap ve hak/gerçek olduğudur. Kur an, kendisinin Allah kaynaklı olduğunu bildirmek suretiyle, bu durumun ortaya çıkardığı birtakım noktalara da işaret etmektedir. Öncelikle Allah ın kitabı oluşu onu, sıradan bir kitap olmaktan çıkarmaktadır. O, bir beşere ait olmadığı gibi insana ait bir müdahale de söz konusu değildir. Bu husus, onu anlamanın ilk aşamasında unutulmaması gereken bir esas olarak karşımıza çıkmaktadır. Açıkçası Kur an ın bu özelliği, mevzu bahis olduğu her durum ve şartta göz önünde bulundurulmalıdır. Bu yüzden, sözü edilen temel özelliğini bilmeyen birinin, onu anlama ve açıklaması da zorlaşacaktır 8. Çünkü Kur an, kendini Allah ın kitabı olarak tanıtırken, okuyan ve anlamaya çalışan kişinin de bu gerçekten yola çıkarak hareket etmesini istemektedir. Bir başka deyişle, onun diğer kutsal kitaplardan farklı ve eşsiz olduğu akıldan çıkarılmamalıdır 9. Eğer, onun Allah tan geldiğine dair bir ön kabul yoksa ya da en azından ilahî kaynaklı olmadığı yönünde bir önyargı var ise ayetlerden anlaşılan husus, bu tavrın tasvip edilmeyeceğidir. Dolayısıyla anlama faaliyetinde Kur an dan yola çıkılmalı ve Allah tan gelen bir kitap olma özelliğine bağlı kalınmalıdır. Çok önemli olan bu konu Kur an sisteminde net olarak ortaya konmuştur. Böylece Kur an ın sistemi, kendini anlama faaliyetini biçimlendirdiği gibi aynı zamanda onu yönlendirmektedir 10. Bununla birlikte o, ilahî olan ile beşerî olanın ayırt edilmesini de istemektedir. Zaten referansını ilahî olarak ilan etmesi, ilahî-beşerî arasındaki mahiyet farkını vurguladığı gibi, kendini anlama çabalarını da bu yönde değiştirmektedir 11. Bize göre, anlamada başvurulan metotların mahiyeti, Kur'an ile uyumu açısından önem arz etmektedir. Kanaatimizce, son dönemlerde öne çıkan bazı metotların eleştiriye açık olma sebebi de budur. Mesela hermenötik 12 metoda karşı yapılan eleştiriler, onun insana ait çalışmaları anlamaya yönelik bir gayret olması 13, Hıristiyanların Kutsal Kitabı İncil(ler) in yorumlanmasında 14 gündeme geldiği ve bu yüzden Kur an ı anlamada kullanılamayacağı yönündedir 15. Biz tebliğin başında da ifade ettiğimiz gibi, bu eleştirilere derinlemesine girmeyeceğiz. Ancak, anlamadaki metodumuzun kaynağı ve kökeni, Kur an ın sistemine uyum sağlaması açısından önem arz etmektedir. O, öncelikle kendi sistemi ve kendi terminolojisi içinde anlaşılmayı istemektedir. Eğer İlahî Kitap, belli bir beşeri düşünce sisteminin ya da belli bir ilim dalının kendine ait terminolojisi ile incelemeye tabi tutulursa 16 aradaki ilahî-beşerî farkı göz önünde bulundurarak hareket etmek son derece önemlidir. Bu yüzden kullanılan metodun ilahî özellik taşıyan bir metne uygulanmasında, vahiy sisteminin bilincinde olarak ve gereklerini yerine getirmek suretiyle dikkatli bir çalışmaya ihtiyaç vardır. 2- İçinde Şüphe Yoktur Kur an ın ikinci özelliği, içinde hiçbir şüphenin bulunmayışıdır. "Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir." 17 ;"Bunda hiçbir şüphe yoktur. (O) " ت نز يل الك ت اب ل ر يب ف يه م ن ر ب الع ال م ين ا م ي ق ول ون افت ر يه ب ل ه و الح ق م ن ر ب ك ل ت نذ ر ق وم ا م ا ا ت يه م م ن ن ذ ير م ن ق بل ك ل ع ل ه م ي هت د و ن " 3 32/2 6 Secde ;" ت نز يل الك ت اب م ن ه للا الع ز يز الح ك ي م " 39/1 ; Zümer " ل ي أ ت يه الب اط ل م ن ب ين ي د يه و ل م ن خ لف ه ت نز يل م ن ح ك يم ح م ي د " 41/42," Fussilet ت نز يل م ن الر حم ن الر ح يم " 41/2 7 Fussilet. " ت نز يل م ن ر ب الع ال م ي ن " 41 Hâkka /69 8 Bayraktar Bayraklı, "Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur an Tefsiri", 2. Basım, İstanbul, 2003, c:8, Ebu l A lâ Mevdûdî, Tefhîmü l-kur an, İnsan Yayınları, İstanbul. 1986, c:1, İlhan Kutluer, "Kur an ı Anlama Yolunda Felsefi Tecrübelerin Rolü ve Değeri", Kur an ve Tefsir Araştırmaları, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2001, Mehmet Soysaldı, Kur an ı Anlama Metodolojisi, Fecr Yayınları, Ankara, 2001, Hemenötik alanı (kabaca ve kronolojik olarak) şöyle tanımlanmıştır; Kutsal metin (İncil) tefsirinin teorisi, Genel filolojik metodoloji, Linguistik anlama bilimi, Geisteswissenschaften in metodolojik temeli, Varoluşsal anlama fenomonolojisi, İnsanların mit ve sembollerin arkasında yatan manalara ulaşmak amacı ile kullandıkları hatırlanabilir ve kültür karşıtı yorumlama sitemleri. Bkz. Richard E. Palmer, Hermenötik, çev. İbrahim Görener, 2. Baskı, Anka Yayınları, İstanbul, 2003, Sözlükte Hermenötik; "genel olarak insanın eylemlerinin, sözlerinin, ürünlerinin ve kurumlarının anlamını kavrama ve yorumlama sanatı" olarak tarif edilmektedir. Bkz. Cevizci, Reformcular, kilise öğretisi geleneğiyle polemiğe girmiş ve kutsal metinleri hermenötik yöntemle ele almışlardır. Bkz. H.G.Gadamer, Hermenötik (Yorum Bilgisi Üzerine) Yazılar, derleyen ve çeviren: Doğan Özlem, Ark Yayınevi, Ankara, 1995, Hermenötik, köken olarak Greklerin mitolojisine dayanan bir düşünce sistemine ait olması yönüyle de düşündürücüdür. Bkz. Cevizci, 447; Şevket Kotan, Kur an ve Tarihselcilik, Beyan Yayınları, İstanbul, 2001, Halis Albayrak, Kur an ın Bütünlüğü Üzerine, Kur an ın Kur an la Tefsiri, Şule Yayınları, Üçüncü baskı, İstanbul, 1996,74.." ذ ل ك الك ت اب ل ر يب ف يه ه د ى ل لم ت ق ين " 2/2 17 Bakara Kur an ı Anlama Metodu Ne Olmalıdır?, Sevgi TÜTÜN, İstikāmet, Sayı: 6, s , Yıl:

3 âlemlerin Rabbi tarafındandır." 18 ve; "Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu Kitab ın indirilişi, âlemlerin Rabbi tarafındandır." 19 anlamındaki ayetlerde konu açıklanmaktadır. İçinde şüphe olmaması, onun Allah katından geldiği ve içeriği hakkında hiç bir kuşkunun olmadığını belirtmektedir. Râzî, şüphe anlamını verdiğimiz rayb kelimesini açıklarken bunun, şekk de (شك) bulunmayan bir fazlalık ihtiva ettiğini söylemektedir. Ona göre rayb ifadesinde sû-i zan anlamı vardır ki, böylece bu Kitap ile ilgili olarak herhangi bir şekilde şüpheye mahal olduğu reddedilmektedir 20. O, Allah tarafından gönderildiği için şüphe edilmesi düşünülemez. 21 Bu özellik ile ilahî yönüne işaret edilmekte ve yine onun mahiyeti ile insan ürünü kitapların mahiyeti karşılaştırılmaktadır. Aynı zamanda onun şüphe götürmeyen bir kitap oluşu, diğer kitapların bu özelliği tam anlamıyla taşımadığını da açıklamaktadır. Bir başka deyişle, insanlara ait kitaplar şüphe içerebilmektedir. Ama Kur an, beşer ürünü kitapların aksine spekülasyon veya tahminlere dayanmamaktadır. 22 "Andolsun biz onlara, bilerek açıkladığımız bir kitabı, inanan bir toplum için bir yol gösterici ve rahmet olarak getirdik." 23 ayetinde yer alan bilerek/ alâ- ilm ifadesi, ilahi ilme dayandığını vurguladığı gibi, onda bulunan bilgilerde yanlışlık ihtimali olmadığını da dile getirmektedir. 24 Allah tan gönderilen bir kitap olduğundan hem kendisi hem de içinde bulunan tüm bilgiler kesindir. Anlama gayreti içine giren kişi de onun bu özelliğini göz önünde bulundurmak zorundadır. Bazı ayetlerde İlahî Kitab ın gönderiliş hikmetlerinden bahsedilmektedir. Buna göre o, uyarmak 25, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak ve Allah ın yoluna ulaştırmak 26, öğüt 27, hidayet ve müjde 28 olmak üzere indirilmiştir. Ayrıca ayetlerin Allah tarafından açıklandığı 29 vurgulaması da ihmal edilmemiştir. Söz konusu pasajlara bakıldığında birtakım ayrıntıları fark etmek kaçınılmazdır. Aslında Kur an ın tüm insanlara bir uyarı, öğüt, hidayet ve müjde olması ideal bir amacı göz önüne sermektedir. Ancak ayetlerin detayına inildiğinde bu idealin, ancak onun anlaşılması neticesinde mümkün olduğu gerçeği ile karşılaşılmaktadır. Bir başka deyişle Kur an, açıklamasını tüm insanlara yöneltmekle beraber onu anlayanlar sadece inananlar olmaktadır. 30 Birçok ayette gerçek manada anlaşılabilmesi için ona inanılması gündeme getirilmektedir. O, Allah a kulluk eden bir toplum için mesaj taşımaktadır. 31 Bu noktadaki açıklamalar, ilahî mesajın inananlar üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu anlatmaktadır. 32 Öte yandan burada konunun bir diğer boyutu ortaya çıkmaktadır ki, o da inanmayanların Allah ın hitabına kulak vermedikleri ile ilgilidir. 33 Burada kulak vermemekten kasıt, onu duymamak değil, Allah tan gelen bir kitap olduğuna ve mesajlarını anlamaya yanaşmamalarıdır. Aynı zamanda inanmayanların anlama konusunda bazı sorunları olduğu da haber verilmektedir. 34 Kur an ı kabullenmemek ya da Allah tan gelen bir kitap olduğuna inanmamak, ilahî hitabı işitmede/anlamada bir engel olmaktadır. Zira "(Davete), ancak (bütün kalpleriyle) kulak verenler uyar." 35 ayeti de buna işaret etmektedir. Yukarıda geçtiği üzere inanan ve inkâr eden arasındaki farkın açıklanması, sahip olunan bakış açısının Kur an ı anlamadaki rolünü belirtmektedir. Kişinin niyeti, anlama ve açıklama konusundaki başarısını ortaya koymaktadır. Eğer kişi şüphe etmeden/râzî nin belirttiği gibi sû-i zan olmadan veya diğer bir ifadeyle ön." و م ا ك ان ه ذ ا الق را ن ا ن ي فت ر ى م ن د ون ه للا و لك ن ت صد يق ال ذ ي ب ين ي د يه و ت فص يل الك ت اب ل ر يب ف يه م ن ر ب الع ال م ين " 10/37 18 Yunus." ت نز يل الك ت اب ل ر يب ف يه م ن ر ب الع ال م ين " 32/2 19 Secde 20 Fahreddin er-râzî, Mefâtîhu l-gayb, 2.baskı, Darü'l-Kütübi'l-İlmiyye, Tahran, ts., c: 2, Bayraklı, c:2, Mevdudi, c:1, 43.. " و ل ق د ج ئن اه م ب ك ت اب ف ص لن اه ع لى ع لم ه د ى و ر حم ة ل ق وم ي ؤم ن و ن " 7/52 23 A râf 24 Komisyon (Hayreddin Karaman ve diğerleri), Kur an Yolu, Türkçe Meal ve Tefsir, D.İ.B. Yayınları, Ankara, 2006, c:2, 532.." و ا و ح ي ا ل ي ه ذ ا الق را ن ل نذ ر ك م ب ه و م ن ب ل غ " 6/19 En am, 25." ال ر ك ت اب ا نز لن اه ا ل يك ل ت خر ج الن اس م ن الظ ل م ات ا ل ى الن ور ب ا ذن ر ب ه م ا لى ص ر اط الع ز ي ز الح م يد " 14/1 26 İbrahim." ه ذ ا ب ل غ ل لن اس و ل ي نذ ر وا ب ه و ل ي عل م وا ا ن م ا ه و ا له و اح د و ل ي ذ ك ر ا و ل وا ا ل لب ا ب " 14/52 27 İbrahim ق ي م ا ل ي نذ ر ب أس ا ش د يد ا م ن ل د نه و ي ب ش ر الم ؤم ن ين ال ذ ين ي عم ل ون الص ال ح ات ا ن " 18/2 ;" Kehf ق ل ن ز ل ه ر وح الق د س م ن ر ب ك ب الح ق ل ي ث ب ت ال ذ ين ا م ن وا و ه د ى و ب شر ى ل لم سل م ي ن " 16/ Nahl."ل ه م ا جر ا ح س ن ا و ل ق د ج ئن اه م ب ك ت ا ب " 7/52 ;" A râf ق د ف ص لن ا ا ل ي ات ل ق وم ي ذ ك ر ون " 6/126 ;" En am ق د ف ص لن ا ا ل ي ات ل ق وم ي عل م و ن " 6/97 ;" En am ق د ب ي ن ا ا ل ي ات ل ق وم ي وق ن ون " 2/ Bakara."ف ص لن اه ع لى ع لم ه د ى و ر حم ة ل ق وم ي ؤم ن ون ". ق د ب ي ن ا ا ل ي ات ل ق وم ي وق ن ون " açıkladık." 30 Bakara 2/118 "Biz ayetleri, kesin olarak inanacak bir toplum için ". ا ن ف ي ه ذ ا ل ب ل غ ا ل ق وم ع اب د ين " vardır." 31 Enbiyâ 21/106 "Şüphesiz bunda Allah a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj 32 Bayraklı, c: 7, 147. " ا ن ت سم ع ا ل م ن ي ؤم ن ب ا ي ات ن ا ف ه م م سل م ون " işittirebilirsin." 33 Rûm 30/53 "Sen, çağrını ancak âyetlerimize inanıp Müslüman olan kimselere "; و ج ع لن ا ع لى ق ل وب ه م ا ك ن ة ا ن ي فق ه وه و ف ي ا ذ ان ه م و قر ا " koyarız." 34 İsrâ 17/46 "Kur an ı anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler, kulaklarına da ağırlık Fussilet 41/44 "İnanmayanların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur an onlara kapalı ve anlaşılmaz gelir. (Sanki) onlara uzak bir yerden." و ال ذ ين ل ي ؤم ن ون ف ي ا ذ ان ه م و قر و ه و ع ل يه م ع م ى ا و ل ئ ك ي ن اد ون م ن م ك ان ب ع يد " anlamıyorlar)." sesleniliyor (da." ا ن م ا ي ست ج يب ال ذ ين ي سم ع ون " 6/36 35 En am Kur an ı Anlama Metodu Ne Olmalıdır?, Sevgi TÜTÜN, İstikāmet, Sayı: 6, s , Yıl:

4 yargıdan uzak ise doğru bir başlangıç yapmış olmaktadır. Kur an aslında teorik olarak tüm insanların yararlanmasına açık bir kitap olmakla birlikte, inkâr edenler pratikte bu manada Kur an dan yararlanamamaktadır. 36 Burada inkârı Kur an ın ilahî bir özellik taşımadığını kabul etmek anlamında değil, bu yönde bir peşin fikir veya şartlanmışlık düşüncesine sahip olmak şeklinde anlamak gerekir. Dolayısıyla ön yargılardan uzak bir atmosfer içinde Kur an a yaklaşmak, onu anlamaya kapı açacaktır. Çünkü Kur an ı anlama ve kavrama yeteneğine sahip olanlar, onun manevi kastını kavrayan ve onun rehberliğine teslim olanlardır. 37 Ancak, tam bir itimat ile yaklaşmamakla birlikte ona karşı bir ön yargı olmadığı sürece bir kimsenin Kur an dan faydalanması söz konusudur. Bir başka deyişle önceden ona ilahî bir kitap olarak bakmayanlar beşerî olduğu yönünde bir şartlanmışlık içinde değillerse, Kur an ı anlama faaliyetleri iman ile sonuçlanacaktır. Bu bağlamda Kur an, kendini anlama sürecindeki düşünce boyutuna da ayrıca işaret ederek objektif bir düşünmeye çağırmaktadır. "Hâlâ Kur an ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı?" 38 ayetinde görüldüğü üzere düşünme/tedebbür, anlamada gerekli bir zihnî esastır. Tedebbür, ancak Kur an ın gözettiği amaçlara yönelmek suretiyle mümkün olmaktadır. 39 Düşünmeye vurgu yapan başka ayetler de vardır. 40 Bu ayetler vasıtasıyla anlama sadedinde düşünsel faaliyetin gerekliliği ortaya konulmaktadır. Kur an ı gerçek manada anlamak isteyen kişi, iman etmenin yanı sıra düşünmek şeklinde ciddi bir zihnî çerçeveyi de yerine getirmelidir. Aslında bu yöntem, kişinin ilahî mesajı ön yargısız bir şekilde düşündüğünde imana ulaşacağı gerçeğini de anlatmaktadır. Bu da şüpheden yani şartlanmadan bağımsız bir düşünmeyi gerektirmektedir. Tedebbür bu noktada şüphenin karşıtı bir boyutu ortaya koymaktadır. Bu durum yani düşünme/akletme, ilahî olan ile bağ kurmayı hedeflemektedir. Zira Kur an daki anlamıyla akletme, fizikî sebepleri metafizik sebeplere onu da sebepler sebebine 41 yani Allah a bağlamaktır. Kısacası düşünme faaliyetinde de sonuç kişiyi imana götürmektedir. Eğer vahyin hakikati ihtiva ettiğine iman olmazsa, düşünce de sağlıklı bir şekilde gün yüzüne çıkamaz. 42 Ya da sağlıklı ve objektif bir düşünme olmazsa anlama ve iman da olmayacaktır. Kur an, kaynak ve içerik olarak ilahî yönüyle kuşku duyulmayan, güvenilir bir özellik taşıdığının kabul edilmesini defalarca hatırlatmakla, aslında varılacak nihaî noktaya işaret etmektedir. İlahî Kitab ın kaynağı veya içeriği hakkında bir takım şüphelere sahip olmak, onu anlamaya engel bir durumdur. Bu yüzden Kur an, kendisinin anlaşılmasında ilahî boyutuna özellikle dikkat çekmektedir. 3- Arapça Olarak İndirilmiştir Anlama metodu çerçevesinde değerlendirdiğimiz Kur an ın üçüncü özelliği, Arapça olarak indirilmesidir. O, bu hususu farklı yerlerde çeşitli ifadelerle ortaya koymaktadır. Bu ayetlerden bazılarında Arapça bir Kur an olarak indirildiği belirtilmekte ve "Biz onu, akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur an olarak indirdik." 43 ; "İşte böylece biz onu Arapça bir Kur an olarak indirdik" 44 buyrulmaktadır. Aynı konu bir başka ayette ise Arapça bir hüküm olarak indirildiği 45 şeklinde geçmektedir. Bunun belirtilmesinin bazı önemli sebepleri vardır. Öncelikle yukarıda yer verilen bu pasajlar, Kur an ın nüzûlünde Arapçanın yerini ortaya koyduğu gibi, onu anlamaya çalışanların Arapça bilgilerinin olması gerektiğine de işaret etmektedir. Bir başka deyişle Arapçanın kurallarını, onu bir dil yapan ilkeleri bilmek şarttır. 46 Şâtıbî nin de belirttiği üzere, Kur an ı anlamanın yolu bir yönüyle Arapçaya vakıf olmaktan geçmektedir. 47 Kur an ın Arapça olarak indirildiğinin açıklanması daha ziyade mana ile dil ilişkisine dikkat 36 Kur an Yolu, c:3, Esed, 971. ". ا ف ل ي ت د ب ر ون الق را ن " 4/82 38 Nisâ 39 Şatıbî, c: 3, 383. و ل ق د ي س رن ا الق را ن ل لذ ك ر " 54/17,22,32,40 ";Kamer ك ت اب ا نز لن اه ا ل يك م ب ار ك ل ي د ب ر وا ا ي ات ه و ل ي ت ذ ك ر ا و ل وا ا ل لب ا ب " 38/29 ;" Sâd و ل ق د ص ر فن ا ف ي ه ذ ا الق را ن ل ي ذ ك ر و ا "17/41 40 İsrâ." ف م ن ش اء ذ ك ر ه " 74/55 Müddessir ;"ف ه ل م ن م د ك ر 41 Kutluer, Kutluer, 168.." ا ن ا ا نز لن اه ق رء ن ا ع ر ب ي ا ل ع ل ك م ت عق ل و ن " 12/2 43 Yusuf ;" ق را ن ا ع ر ب ي ا غ ير ذ ي ع و ج ل ع ل ه م ي ت ق و ن " 39/28." Ayrıca bkz. Zümer و ك ذ ل ك ا نز لن اه ق را ن ا ع ر ب ي ا " 20/ Tâhâ." ا ن ا ج ع لن اه ق رء ن ا ع ر ب ي ا ل ع ل ك م ت عق ل ون " 43/3 ;" Zuhruf ك ت اب ف ص ل ت ا ي ات ه ق را ن ا ع ر ب ي ا ل ق وم ي عل مون " 41/3 Fussilet ". و ك ذ ل ك ا نز لن اه ح كم ا ع ر ب ي ا " indirdik." 45 Ra d 13/37 "Böylece biz onu (Kur an ı) Arapça bir hüküm olarak 46 Ali Galip Gezgin, Tefsirde Semantik Metot, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2002, Ebû İshak Şâtıbi, Muvafâkat fi Usûli ş-şeria, İkinci Baskı, Mısır, 1975, c:3, 346. Kur an ı Anlama Metodu Ne Olmalıdır?, Sevgi TÜTÜN, İstikāmet, Sayı: 6, s , Yıl:

5 çekmekte, anlama çabalarının ancak sözü edilen dil aracılığı ile olacağını vurgulamaktadır. 48 Çünkü bir metni anlamanın ön şartı, o metnin dilini bilmektir. Arap dilinin bilinmesi de Kur an ı anlamanın ön şartı olarak kabul edilmeli 49 ve ona bu şekilde yaklaşılmalıdır. Arapça bilmek ya da Arapçaya vakıf olmak gramer, sarf, belâgat, beyân gibi tüm dilsel unsurlardan haberdar olmak demektir. Aslında Kur an ın belirttiği Arapça vurgusu da buna işaret etmektedir. Kur an, Arapça nın dil özelliklerini taşıdığından yapısal ve edebî özellikleri bilinmek zorundadır. 50 Onun Arapça olduğunu belirten ifadeler, Arapçayı bir lisan haline getiren temele dayanıldığında daha iyi anlaşılacağına işaret ettiği gibi; bu bağlamda semantik 51, Kur an araştırmaları için elzem bir metot 52 olarak karşımıza çıkmaktadır. Şunu unutmamak gerekir ki, Kur an ancak Arapça ile Allah ın kelamı olma özelliğini korur. 53 Allah ın insanlara hitap etmek için seçtiği dil, kelime ve deyimler, onları seçen kaynak yönüyle ayrı bir değer taşımaktadır. Kur an ın Arapça olarak indirilmesinin diğer bir sebebi de, Hz. Peygamber in Araplar arasından seçilmiş olmasıdır. Allah, her peygambere ait olduğu toplumun dili ile hitap etmiştir. 54 Esed in gayet güzel açıkladığı gibi, bütün ilahî dinler insanların anlaması için vahyedilmiştir. O halde onlara bu mesajı iletmekle görevli olan peygamber hangi kavme mensup ise, mesajın da o kavmin dili ile gönderilmesi doğaldır. 55 Kur an ın Arapça bir kitap olması, ilk muhataplarının Araplardan teşekkül etmesiyle ilgilidir. Tüm bunların yanı sıra Kur an, iki yerde "lisan" tabirini kullanarak kendisinin apaçık Arap dili ile indirildiğini belirtmektedir. 56 Lisan, lügat manasında kullanılmakta olup konuşma anlamına gelmektedir. 57 Dil, insan ve toplum için vazgeçilmez bir iletişim aracıdır. Kur an ın Arapça gönderildiğini ifade etmek üzere kullandığı lisan kelimesi de aslında bu iletişimi gözetmektedir. İlgili pasajlarda toplumun konuştuğu dile atıfta bulunularak Arapçanın iletişim açısından işlevine vurgu yapılmaktadır. Dil, ayrıca onunla konuşan toplumun kültürünü, düşüncesini ve dünya algısını açıklayan 58 bir vasıtadır. Arapça da dil olarak toplumunun söz konusu özelliklerini yansıtmaktadır. Kur an ın Arap dili ile inmesi ve ilk muhataplarının Arap olması, onun belli bir tarihte indiğini de ortaya koymaktadır. Ancak burada onun sadece Araplara indirilen bir kitap olmadığının altı çizilmelidir. Bir başka ifadeyle, o döneme ait tarihî bir takım olay ve konulara atıfta bulunulması, Kur an ın içerdiği hükümlerin sınırlı tarihsel bir seyir içinde görülüp evrensel olmadığı anlamına gelmemektedir. 59 O, belli bir tarihte Hz. Peygambere nazil olduğu için tarihle bir irtibatı bulunmaktadır. Kur an da tarihe ait anlatımlar bulunduğu bir gerçektir. Bizatihi İlahî Kitap tarih içerisinde bir tarihe hitap etmektedir. Ancak bu yine beşerî bir zorunluluktan kaynaklanmaktadır. 60 Kaldı ki, tarih geniş anlamıyla; "zaman içindeki değişmelerin tümünü dar anlamıyla; "geçmişte olan"ı ifade ettiği gibi geçmişte olan ama aynı zamanda şimdi de bulunanı anlatan bir kavramdır. 61 Anlamada başvurulan nüzûl sebepleri ve Kur an ın haber verdiği geçmiş olaylar bu bağlamda değerlendirilebilir. Kur an da beşerî tasavvur, ihtiyaç ve kültür olarak Araplara hitap edilmiş, onların dili evrensel mesaja vasıta kılınmış ve onlar aracılığı ile insanlığa ulaştırılmıştır. 62 İnsanlara vahyin ulaşmasında tarih ve muhatap açısından bir başlangıç noktası olması kaçınılmazdır. Kur an ın indiği dönem ve toplum da son ilahî hitabın insanlığa ulaştırılmasında başlangıç noktasını teşkil etmektedir. 48 Şâtıbi, Muvafakât, c: 2, Albayrak, Mehmet Murat Karakaya, Kur an ın Anlaşılmasında Dil Problemi, Marifet Yayınları, İstanbul, 2003, Semantik (Anlambilim): Sözcükler ve önermelerle onların dile getirdiği anlam arasındaki bağıntıyı inceleyen bilim dalı. Akarsu, İsmail Yakıt, "Doğru Bir Kur an Tercümesinde Semantik Metodun Önemi", I. Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri, D.İ.B. Yayınları, Ankara, 1995, Zeki Duman, "Kur an ı Anlamada Temel Prensipler", VII. Kur an Sempozyumu, Kur an ve Müslümanlar, (Kayseri 2004), Ankara, 2005,116. ا رس لن ا م ن ر س ول ا ل " açıklasın." 54 İbrahim 14/4 "Biz her peygamberi, ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki, onlara (Allah ın emirlerini) iyice."ب ل س ان ق وم ه ل ي ب ي ن ل ه م 55 Muhammed Esed, Kur an Mesajı Meal ve Tefsir, (çev. Cahit Koytak, Ahmed Ertürk), İstanbul, 1999, 499. ". ب ل س ان ع ر ب ي م ب ي ن " indirmiştir." "; Şuara 26/195 "apaçık Arapça bir dil ile و ه ذ ا ل س ان ع ر ب ي م ب ين " Arapçadır." 56 Nahl 16/103"Bu Kur an ise gayet açık bir 57 Fîrûzâbâdî, Ebu Tahir Muhammed b. Yakub, Kâmûs Tercümesi, (Terc. Âsım Efendi), İstanbul, 1305, c: 4,749; Râgıb İsfehânî Ebu l-kasım Hüseyin b. Muhammed, el-müfredât fî Garîbi l-kur ân, Beyrut, M. Osman Toklu, Dilbilime Giriş, Akçağ Yayınları, Ankara, 2003, Mehmet Soysaldı, Kur an ı Anlamada Metodoloji, Fecr Yayınları, Ankara, 2001, Muhsin Demirci, Kur an ve Yorum, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2006, Akarsu, Kur an Yolu, c: 3, 295. و م ا Kur an ı Anlama Metodu Ne Olmalıdır?, Sevgi TÜTÜN, İstikāmet, Sayı: 6, s , Yıl:

6 4- Hz. Muhammed e Nazil Olmuştur Anlama konusunda Kur an ın bildirdiği bir diğer faktör de Hz Peygamberdir. Birçok ayette Hz. Peygamber in etkinliğine ayrıca işaret edilmektedir. Kur an ın yer verdiği, "Nitekim kendi aranızdan, size ayetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik." 63, anlamındaki ayet Hz. Peygamber in dindeki konumunu, Kur an sistemindeki rolünü ortaya koyan temel bir esas olarak karşımıza çıkmaktadır. Açık bir şekilde görülmektedir ki, Hz. Peygamber ayetleri/kitabı okuma ve öğretme görevi icra etmektedir. Öte yandan öğretmek yalnızca okumayı öğretmek anlamında değil, açıklamak olarak da anlaşılmalıdır. Çünkü ayette okumak ve öğretmek ayrı ayrı zikredilmektedir. Hz. Peygamber in onu açıklaması, indirilme sebeplerinden biri olarak zikredilmektedir. 64 Aynı zamanda bu görev sadece son Peygamber Hz. Muhammed e özgü de değildir. Aynı görev ve konumun önceki peygamberler için de söz konusu olduğu; "Biz her peygamberi, ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki, onlara (Allah ın emirlerini) iyice açıklasın." 65,"(O peygamberleri) apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman ve onların da (üzerinde) düşünmeleri için sana bu Kur an ı indirdik." 66 şeklindeki ayetler ile haber verilmektedir. Yukarıdaki ayetler hem Hz. Muhammed e hem de daha önce gönderilen peygamberlere ilahî mesajı açıklama vazifesi vermektedir. Böylece Hz. Peygamber in sadece Kur an ı ileten bir nakilci olmadığı aynı zamanda Allah ın hükümlerini sözlü veya fiilî olarak açıklama, yorumlama ve uygulamada örnek olma işlevine sahip olduğu görülmektedir. 67 Ayrıca Allah ın, peygamberleri kendi toplumlarının dilleri üzere göndermesindeki temel sebep, ilahî mesajın anlatılması ve anlaşılmasıdır. 68 Dolayısıyla Hz. Peygamber in açıklaması ona verilen bir görev olduğu gibi insanların, ilahî mesajı anlamaları için ihtiyaç duydukları bir unsurdur. Çünkü Allah insanlara hitap ederken, onu anlamalarını temin etmek üzere kendi içlerinden bir peygamber göndermiştir. Allah-insan iletişiminde vasıta olan Peygamber, bu misyonunu ilahî mesajın anlaşılmasında da aynı şekilde yerine getirmektedir. Sonuç Kur an, kendisini anlamanın temeline imanı oturtmaktadır. "Onlara (istedikleri) bir ayet getirmediğin zaman (alay ederek) derler ki: "Onu (da) bir yerlerden derleyip toplasaydın ya."de ki:"ben ancak Rabbimden bana vahyedilene uymaktayım. Bu (Kur an âyetleri), Rabbinizden gelen basiretlerdir. İman edecek bir topluluk için bir hidayet kaynağı ve bir rahmettir." 69 ayeti net bir biçimde bunu dile getirmektedir. Burada hem Kur an ın Allah tan gelen bir kitap olduğuna inanmamaya şartlanmış olanların, onun kaynağı hakkındaki yanlış düşünce ve inançlarına işaret edilmektedir. Hem de Kur an ın bir vahiy temeline dayandığı açıklanmaktadır. Bunun yanı sıra Kur an ın anlaşılması için gereken imanın bir kez daha altı çizilmektedir. Ayrıca ayetler için zikredilen basiret kelimesi de kalbin idrak gücüne 70 atıf yapmaktadır. Râzî burada geçen basiret kelimesine, "doğruyu bulma" manası vermektedir. 71 Böylece basiret ifadesi, doğru anlama yolunda ayetler ile kalbin gerçekleştirdiği iletişimi ortaya koymaktır. Dolayısıyla Kur an, ancak önyargısız olarak doğru bir şekilde anlaşılabileceğini ifade etmektedir. Gayet açıktır ki Kur an, kendisini anlamanın merkezine Allah tan gelen bir kitap olma özelliğini yerleştirmektedir. Bu bağlamda Kur an ın ilahi orijini ve onun bu özelliğini daima muhafaza etmesi, onu anlamada en önemli unsuru oluşturmaktadır. Kur an ın diğer özellikleri de aynı merkezin uyduları durumundadır. Kur an ın Arapça oluşu, içinde şüphe olmayan bir kitap oluşu ve Hz. Peygamber olgusu, birbiriyle iç içe ve birbirini tamamlayan kopmaz esaslar olarak takdim edilmektedir. Kur an, kendisini anlamada asıl olarak bu sayılanlara dikkat edilmesi ve onun ilahi yönüne asla halel getirilmemesine son." ك م ا ا رس لن ا ف يك م ر س و ل م نك م ي تل وا ع ل يك م ا ي ات ن ا و ي ز ك يك م و ي ع ل م ك م الك ت اب و الح كم ة و ي ع ل م ك م م ا ل م ت ك ون وا ت عل م ون " 2/ Bakara 64 Nahl 16/64 "Sana kitabı, ancak ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için ve iman eden bir topluma doğru yolu gösterici ve rahmet olarak " و م ا ا نز لن ا ع ل يك ال ك ت اب ا ل ل ت ب ي ن ل ه م ال ذ ي اخت ل ف وا ف يه و ه د ى و ر حم ة ل ق وم ي ؤم ن و ن " indirdik."." و م ا ا رس لن ا م ن ر س ول ا ل ب ل س ان ق وم ه ل ي ب ي ن ل ه م " 14/4 65 İbrahim." ب الب ي ن ات و الز ب ر و ا نز لن ا ا ل يك الذ كر ل ت ب ي ن ل لن اس م ا ن ز ل ا ل يه م و ل ع ل ه م ي ت ف ك ر و ن " 16/44 66 Nahl 67 Kur an Yolu, c: 3, Bayraklı, c: 12, " و ا ذ ا ل م ت أت ه م ب ا ي ة ق ال وا ل و ل اجت ب يت ه ا ق ل ا ن م ا ا ت ب ع م ا ي وح ى ا ل ي م ن ر ب ي ه ذ ا ب ص ائ ر م ن ر ب ك م و ه د ى و ر حم ة ل ق وم ي ؤم ن و ن " 7/ A raf 70 İsfehânî, Razi, c: 15, 101. Kur an ı Anlama Metodu Ne Olmalıdır?, Sevgi TÜTÜN, İstikāmet, Sayı: 6, s , Yıl:

7 derece hassas yaklaşmaktadır. Gözden kaçırılmaması gereken nokta, onun gösterdiği bu hassasiyete göre hareket etmektir. Bunu sağlamanın yolu da Kur an ın kendi sisteminden faydalanmaktan geçmektedir. Onu bir takım sonradan ortaya çıkan sistem ve metotlar ile anlamaya çalışırken, bunların Kur an içindeki iz düşümünün ne olduğunu sorgulamak gerekmektedir. Bunun neticesinde Kur an a uyan metotlar alınmalı, uymayanlardan vazgeçilmelidir. Kur an ın, kaynağının ilahî olduğunu defalarca zikretmesinin sebebi budur. Dolayısıyla ona kendi beşeri fikirlerimizin ürünü olan ve ilahî olana hamledemeyeceğimiz unsurlar ile yaklaşmamak şarttır. Daha doğrusu, beşerî görüşleri Kur an ın önüne geçirmemek gerekir. Kendi kanaatlerimizden yola çıkarak değil, Kur an ın esaslarından hareketle onu anlamaya çalışmalıyız. İnsanların kullandığı, Kur an ile hiçbir irtibatı olmayan, tamamen beşerî veya daha önceden edindiğimiz fikirler ve şahsî düşünceler temelinde ve etkisinde değil, ilahî hitabın etkisinde onu anlamaya gayret etmeliyiz. Kaynakça -Kur an-ı Kerim. -Akarsu Bedia, Felsefe Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, Albayrak Halis, Kur an ın Bütünlüğü Üzerine, Kur an ın Kur an la Tefsiri, Şule Yayınları, Üçüncü Baskı, İstanbul, Bayraklı Bayraktar, Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur an Tefsiri, 2. Basım, İstanbul, Cevizci Ahmet, Felsefe Sözlüğü, Paradigma, İstanbul, Gezgin Ali Galip, Tefsirde Semantik Metot, Ötüken Yayınları, İstanbul, Demirci Muhsin, Kur an ve Yorum, Ensar Neşriyat, İstanbul, Duman Zeki, "Kur an ı Anlamada Temel Prensipler", VII. Kur an Sempozyumu, Kur an ve Müslümanlar, (Kayseri 2004), Ankara, Esed Muhammed, Kur an Mesajı Meal ve Tefsir (çev. Cahit Koytak, Ahmed Ertürk), İstanbul, Fîrûzâbâdî, Ebu Tahir Muhammed b. Yakub, Kâmûs Tercemesi, (Terc. Âsım Efendi), İstanbul, Gadamer H.G., Hermenötik (Yorum Bilgisi Üzerine) Yazılar, derleyen ve çeviren: Doğan Özlem, Ark Yayınevi, Ankara, Hançerlioğlu Orhan, Felsefe Ansiklopedisi, Kavramlar ve Akımlar, Remzi Kitabevi, Birinci Basım, İstanbul, İsfehânî Ebu l-kasım Hüseyin b. Muhammed Râgıb, el-müfredât fî Ğarîbi l-kur ân Beyrut. -Karakaya Mehmet Murat, Kur an ın Anlaşılmasında Dil Problemi, Marifet Yayınları, İstanbul, Kırca Celal, Kur an ı Anlamada Dil Problemi, Kur an Mesajı, Kotan Şevket, Kur an ve Tarihselcilik, Beyan Yayınları, İstanbul, 2001, Kutluer İlhan, "Kur an ı Anlama Yolunda Felsefi Tecrübelerin Rolü ve Değeri", Kur an ve Tefsir Araştırmaları, Ensar Neşriyat, İstanbul, Komisyon (Hayreddin Karaman ve diğerleri), Kur an Yolu, Türkçe Meal ve Tefsir, D.İ.B. Yayınları, Ankara, Mevdûdî Ebu l A lâ, Tefhîmü l-kur an, İnsan Yayınları, İstanbul Özgel İshak, "Kur an ın Üç Aşamalı Nüzulü, Lügavî Temelleri Üzerine Bir Değerlendirme", Arayışlar, İhsan Bilim Araştırmaları, Yıl:3, Sayı: 5 6, Palmer Richard E., Hermenötik, çev. İbrahim Görener, 2. Baskı, Anka Yayınları, İstanbul, Râzî Fahreddin, Mefâtîhu l-gayb, 2.baskı, Darü'l-Kütübi'l-İlmiyye, Tahran, ts. -Soysaldı Mehmet, Kur an ı Anlama Metodolojisi, Fecr Yayınları, Ankara, Şâtıbi Ebû İshak, Muvafâkat fi Usûli ş-şeria, İkinci Baskı, Mısır, Toklu M. Osman, Dilbilime Giriş, Akçağ Yayınları, Ankara, Yakıt İsmail, "Doğru Bir Kur an Tercümesinde Semantik Metodun Önemi", I. Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri, D.İ.B. Yayınları, Ankara, Kur an ı Anlama Metodu Ne Olmalıdır?, Sevgi TÜTÜN, İstikāmet, Sayı: 6, s , Yıl:

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir?

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Question Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Answer: Bazı özellikler değişik ve birçok şey ve bireylerde

Detaylı

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhil'hamd, Allâhu Ekberu kebiiraa velhamdülillahi kesiiraa ve sübhaanallaahi bükratev ve esıila

Detaylı

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur.

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur. 3 1 Değerli Kardeşim; Unutma! Dünya hayatı çabuk geçer, önemli olan bu dünya hayatında kendine, ailene, ümmete ve tüm insanlığa ne kadar faydalı olduğuna bakman ve bunun muhasebesini yapmandır. Toplumun

Detaylı

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY ا ب ع ق ظ ل ز ك İMAM HATİP LİSELERİ MESLEKİ ARAPÇA 9 Öğrenci Çalışma Kitabı ج ن 9 ل ث ان و ي ات ال ئ م ة و ال خ ط باء ا لل غ ة ال ع ر ب ي ة ك ت اب الت د ر يب ات Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye

Detaylı

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar M. GÜNGÖR BAZI ÂYETLERİN ANLAMLARI İLE İLGİLİ MÜLAHAZALAR 113 Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar Mevlüt GÜNGÖR Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Önce, tek tek hepimizi, kendisine

Detaylı

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman Ders : 6 Konu : Kitaplara İman a) Kitaplara Topyekün İman İmanın şartlarından bir tanesi de Allah ın insanlara yine insanlar arasından seçtiği peygamberleri vasıtasıyla kitaplar gönderdiğine iman etmektir.

Detaylı

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS www.behcetoloji.com (40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS BİRİNCİ HADİS ف ض ل ت ع ل ى ا ل ن ب ي اء ب س ت أ ع ط يت ج و ام ع ال ك ل م و ن ص ر ت ل ي ال غ ن ائ م و ج ع ل ت ل ي ا ل ر ض ط ه ور ا و م س ج د ا و أ ر س

Detaylı

İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu

İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu edinmektedir. Ruh kasidesi kaynaklarda çeşitli isimlerle zikredilmektedir.

Detaylı

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ İbnü l Arabî (1165 1240) Hazırlayan İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı ALTUNTAŞ BİR KÜLTÜR HİZMETİDİR PARA İLE SATILMAZ İSBN: ismailhakkialtuntas@gmail.com http://ismailhakkialtuntas.com

Detaylı

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ BERAT KANDİLİ Dr. Hamdi TEKELİ I- Konunun Plânı A- Beratın Kelime Anlamı B- Istılah Anlamı C- Kur an ve Sünnette Berat Kelimesi D- Berat Kandilinin Vakti E- Berat Kandilinin Değerlendirilmesi F- Berat

Detaylı

Konulu Tefsir Metodu Bir Usûl Sayılabilir mi ve Bunun Kur an ı Anlamaya Katkısı

Konulu Tefsir Metodu Bir Usûl Sayılabilir mi ve Bunun Kur an ı Anlamaya Katkısı Ö. DUMLU KONULU TEFSİR METODU BİR USÛL SAYILABİLİR Mİ ve BUNUN KUR AN I ANLAMAYA KATKISI 107 Konulu Tefsir Metodu Bir Usûl Sayılabilir mi ve Bunun Kur an ı Anlamaya Katkısı Ömer DUMLU Prof. Dr., Dokuz

Detaylı

Ders 1-5 Tekrar. Rab, efendi. Alem, dünya ه ذا

Ders 1-5 Tekrar. Rab, efendi. Alem, dünya ه ذا Ders 1-5 Tekrar Kelime: Đsim, fiil, harf. Đsim: Varlıkları gösteren kelimelerdir. Sıfatlar dilbilgisi bakımından isim sayılır. Đsimler şahıslara göre çekilirler. Ben Bu Zeyd Darbe, vuruş Temiz, güzel Rab,

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 9. İHSAN SOHBETİ KONU : KİTAPLARA İMAN Geçen 2 haftada iman esaslarından olan meleklere iman konusunu işlemeye gayret ettik. Kısacası Meleklere İman başlığında şu konulara değinmiş idik. Meleklerin Mahiyeti

Detaylı

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Ders : 107 Konu : İSLAMDA AİLE - BİREYLERİNİN SORUMLULUKLARI - 2 1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Saygı Çocukların anne-baba üzerinde hakkı olduğu gibi, anne babanın da çocukları üzerinde hakkı

Detaylı

ه: د ع ل ض ب او ت ن ل ه ب م ذ ت خ أ إن ا م م كي ف ت ر ك ت د ق ي فإ ن يت للا س ن و با ك ت

ه: د ع ل ض ب او ت ن ل ه ب م ذ ت خ أ إن ا م م كي ف ت ر ك ت د ق ي فإ ن يت للا س ن و با ك ت ف إ ن ي ق د ت ر ك ت ف يك م م ا إ ن أ خ ذ ت م ب ه ل ن ت ض ل وا ب ع د ه : ك ت اب الل و س ن تي "Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız O emanetler, Allah ın kitabı

Detaylı

KALEM SURESİ. Nuzul Ortamı: Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE. Nüzul Sırası 7 NÜZUL YERİ KALEM SURESİ. Nuzul Sıra 7.

KALEM SURESİ. Nuzul Ortamı: Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE. Nüzul Sırası 7 NÜZUL YERİ KALEM SURESİ. Nuzul Sıra 7. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla NÜZUL YERİ 1 4 SURENİN KİMLİĞİ MEKKE Mina Müzdelife Arafat Nuzul Sıra 7 KALEM SURESİ Ayet Sayısı 52 KABE Nuzul Yılı 1 2 5 Nuzul Ortamı: Müşriklere Cevap ve Tehdit İçermekte.

Detaylı

REFERANS AYET: HİCR 87

REFERANS AYET: HİCR 87 REFERANS AYET: HİCR 87 Hicr Suresi nin 87 nci ayeti Tekrarlanan İkilinin verildiğini ve verilen iki sayıdan birinin 7 olduğunu bildiren tek ayettir. Ayrıca bu ayet peygambere indirilen vahyin hem sayısal

Detaylı

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları)

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları) SÜLEYMANİYE VAKFI UZAKTAN SEMİNER MERKEZİ (SUSEM) Ders: İslam Hukukuna Giriş Hafta-11 KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları) Hazırlayan: Doç. Dr. Servet Bayındır İ.Ü. İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi

Detaylı

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون Teravih 28 Haziran 1984 (Son Teravih) Yer : Dergah İmam Efendi : Muzaffer Ozak Cumhur Müezzinlik : Dergah Maalesef Yatsı namazı ve Teravih in ilk dört rekatı kayda alınamamış. Kayıt ilk dört rekattan sonra

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78)

SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78) ( Cüz: 30) ( 78 / Nebe Sûresi) 1 SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78) (NEBE (Önemli Haber) SÛRESİ) (Mekke de inmiştir. 40 ayettir.) CÜZ: 30, KUR

Detaylı

Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları

Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları Şeyh'ul İslam Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah), Mecmu a et-tevhid, 19-20 www.at-tawhid.org 1 Allah şöyle buyurmaktadır: {ال ح م د ل ل ه ر ب ال ع ال م ين

Detaylı

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني 1436 HİLALİN BİR YERDE GÖRÜLMESİYLE ORUCA BAŞLAMAK الصيام برؤية واحدة باللغة الرتكية Muhammed b. Salih el-useymîn اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren

Detaylı

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları DUA NIN ÖNEMİ و اذ ك ر ر ب ك ف ى ن ف س ك ت ض ر ع ا و خ يف ة و د ون ال ج ه ر م ن ال ق و ل ب ال غ د و و ا ل ص ال و ل ت ك ن م ن ال غ اف ل ي ن Hem Rabbini, içinden yalvararak

Detaylı

Allah ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir.

Allah ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir. ث ال ث د ع و ات ي س ت ج اب ل ه ن ال ش ك ف يه ن : د ع و ة ال م ظ ل وم و د ع و ة ال م س اف ر و د ع و ة ال و ال د ل و ل د ه Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, yolcunun duası ve

Detaylı

Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek

Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek İdris YAVUZYİĞİT Müftü idrisyavuzyigit@hotmail.com ALLAH VE İNSAN Allah, insanı en mükemmel şekilde yaratmış, ruhundan üfleyerek şereflendirmiş,

Detaylı

İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR

İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR Cezalar 9 بسم االله الرحمن الرحيم İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR Cezalar, insanları suç işlemekten alıkoymak için vardır. Allah ( ) şöyle buyurmaktadır: "Kısasta sizin و ل ك م ف ي ال ق ص اص ح ي اة ي ا أ

Detaylı

İNSAN ALLAHIN HALİFESİ Mİ? (HALEF- SELEF OLAYI) Allah Teâlâ şöyle buyurur:

İNSAN ALLAHIN HALİFESİ Mİ? (HALEF- SELEF OLAYI) Allah Teâlâ şöyle buyurur: İNSAN ALLAHIN HALİFESİ Mİ? (HALEF- SELEF OLAYI) Allah Teâlâ şöyle buyurur: و ا ذ ق ال ر ب ك ل ل م لا ي ك ة ا ن ي ج اع ل ف ي ا لا ر ض خ ل يف ة ق ال وا ا ت ج ع ل ف يه ا م ن ي ف س د ف يه ا و ي س ف ك الد م

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 8- İHSAN SOHBETİ KONU : MELEKLERE İMAN - 2 Geçen haftadan kesitler: Bir önceki sohbetimizde iman esaslarından olan Meleklere İman konusunu işlemeye başlamıştık. MELEKLERİN MAHİYETİ İmanın şartlarından

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 10 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 10 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 10 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 7. HAFTA

Detaylı

100. SOHBET. EV SOHBETLERİ 100. Sohbet Kuran da Peygamber Kıssaları - HZ. DÂVÛD (as)

100. SOHBET. EV SOHBETLERİ 100. Sohbet Kuran da Peygamber Kıssaları - HZ. DÂVÛD (as) 100. SOHBET Kuran da Peygamber Kıssaları - HZ. DÂVÛD (as) Kur an da kıssalar yaklaşık kitabın üçte birine tekabül etmektedir. Peygamber kıssaları da bu üçte birlik bölümün en önemli unsurudur. Ev Sohbetlerimizin

Detaylı

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler احمد سداد اوستون ١٤٣٣-2012H Đçindekiler Fatiha 1-7... 1 Bakara 1-5... 2 Bakara 6-12... 3 Bakara 21-22... 5 Bakara 30-32... 6 Bakara 40-45... 7 Bakara 152-157... 9 Bakara

Detaylı

IGMG EV SOHBETLERİ DERSLERİ

IGMG EV SOHBETLERİ DERSLERİ 2. DERS: KONU: İMANIN ŞARTLARINA GENEL BAKIŞ Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. Salat ve Selam O nun Elçisi Hz. Muhammed (sav) üzerine olsun. 1. Sohbetimizin ana konusu İman

Detaylı

KUREYŞ SÛRESİ Nuzul 21 / Mushaf 106

KUREYŞ SÛRESİ Nuzul 21 / Mushaf 106 KUREYŞ SÛRESİ Nuzul 21 / Mushaf 106 Surenin Adı: Kureyş sûresi, adını, Kur an da geçtiği tek yer olan ilk âyetinden alır. Kureyş kelimesi iki köke nispet edilir. Birincisi; köpek balığı anlamına gelen

Detaylı

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 www.neicc.net islamiccenter.org 2.SEVİYE OKUTMANLAR İÇİN GEREKLİ BİLGİLER: 1.Seviye Bilgilerine ilave olarak: Tesbih duaları Tesbihatın doğru şekilde okunabilmesi Tecvid

Detaylı

IGMG Ev Sohbeti. IGMG Ev sohbeti 1

IGMG Ev Sohbeti. IGMG Ev sohbeti 1 Ders : 10 Konu : Kıyamet Alâmetleri ve Ahiret Hayatının Devreleri (1) Bir önceki derste de ifade edildiği gibi, kıyametin ne zaman kopacağını sadece Allah (c.c.) bilir. Nitekim Cibril hadisi diye bilinen

Detaylı

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد 1436 TERÂVİH NAMAZININ FAZÎLETİ فضل صالة الرتاويح باللغة الرتكية Muhammed Salih el-muneccid اسم املؤلف حممد صالح املنجد Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren Ali Rıza Şahin مراجعة يلع

Detaylı

Kur an şöyle buyurmaktadır: Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki,

Kur an şöyle buyurmaktadır: Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki, Question Kur an şöyle buyurmaktadır: Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki, (Allah ın varlığını gösteren) delillerden yüz çevirmektedirler. (Enbiya, 32) Allah, gökleri görebileceğiniz

Detaylı

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler احمد سداد اوستون ١٤٣٤-2013K Đçindekiler Fatiha 1-7... 1 Bakara 1-5... 2 Bakara 6-12... 3 Bakara 21-22... 5 Bakara 30-32... 6 Bakara 40-45... 7 Bakara 152-157... 9 Bakara

Detaylı

Question. Kur'an-ı Kerim hangi açıdan mucize sayılmaktadır? Onun mucize oluşuna dair hangi delili. getirebiliriz?

Question. Kur'an-ı Kerim hangi açıdan mucize sayılmaktadır? Onun mucize oluşuna dair hangi delili. getirebiliriz? Question Kur'an-ı Kerim hangi açıdan mucize sayılmaktadır? Onun mucize oluşuna dair hangi delili getirebiliriz? Answer: Kur'an-ı Kerim, çeşitli yönlerden mucize sayılmaktadır ve onun mucizeliği sürekli

Detaylı

NASR SÛRESİ Nuzul 111 / Mushaf 110

NASR SÛRESİ Nuzul 111 / Mushaf 110 NASR SÛRESİ Nuzul 111 / Mushaf 110 Surenin Adı: Sûre zafer garantili yardım mânasına gelen adını ilk âyetinden alır. İlk mushaf ve tefsirlerde bu adla yer alır. Buhârî nin Hz. Aişe den naklettiği bir rivayette

Detaylı

DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh)

DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh) 1 Saîd b. Zeyd b. Amr b. Nüfeyl el-kureşî. DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh) Babası Zeyd b. Amr b. Nüfeyl olup, nesebi Ka b da Resûlüllah (s.a.) ile birleşmektedir. Annesi Fatıma

Detaylı

Ders : 57 Konu: Şeytanla Mücadele

Ders : 57 Konu: Şeytanla Mücadele Ders : 57 Konu: Şeytanla Mücadele Hani Rabbin (ezelde) Ademoğullarının sulblerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak, Ben sizin Rabbiniz değil miyim? demişti. Onlar da, Evet,

Detaylı

MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP

MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP والشرك التوحيد بيان املغرب يف أهل إىل رسالة TEVHİD VE ŞİRKİN BEYANI HAKKINDA MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 Tevhid ve Şirkin Beyanı Hakkında Şeyh Muhammed

Detaylı

Okul Öncesi İçin DUÂLAR SÛRELER. Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN

Okul Öncesi İçin DUÂLAR SÛRELER. Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN Okul Öncesi İçin DUÂLAR ve SÛRELER Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN KİTAPTAN SEÇİLMİŞ ÖRNEK SAYFALAR Okul Öncesi İçin DUÂLAR ve SÛRELER Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN OKUL ÖNCESİ İÇİN DUALAR VE SURELER 3 Melek

Detaylı

Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü

Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2013-1434 الصلاة ىلع السقط

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 ÂYETLERİN

Detaylı

EV SOHBETLERİ. (Allah) her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir. (Furkan, 25:2)

EV SOHBETLERİ. (Allah) her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir. (Furkan, 25:2) Ders: 13 Konu: Kader ve Kazaya İman (1) İmanın şartlarının 6.sı Kaza ve Kadere inanmaktır. Kader ne demektir? Kaza ne demektir? Önce kısaca bunların tarifini yapacağız, sonra da konuyu anlamaya çalışacağız.

Detaylı

555 AYET METİN VE MEALLERİ. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın! Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz.

555 AYET METİN VE MEALLERİ. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın! Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz. 555 AYET METİN VE MEALLERİ 1. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın! Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz. (Âl-i İmrân, 139) و ل ت ه ن وا و ل ت ح ز ن وا و ا ن ت م ا ل ع ل و ن ا ن ك ن ت م

Detaylı

YAHUDİLER ARALARINDA İMAN SAHİPLERİ ÇOK AZDIR

YAHUDİLER ARALARINDA İMAN SAHİPLERİ ÇOK AZDIR 13/07/2014 Selman UZUNLU Ağaçören İlçe Vaizi Aksaray YAHUDİLER ل ع ن ال ذ ين ك ف ر وا م ن ب ن ي إ س ر ائ يل ع ل ى ل س ان د او ود و ع يس ى اب ن م ر ي م ذ ل ك ب م ا ع ص وا و ك ان وا ي ع ت د و ن "İsrailoğullarından

Detaylı

MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI

MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI Muharrem ayı Müslümanların takvim başlangıcı, hicri yılbaşıdır. Rasul-i Ekrem (sav) Efendimiz Mekke de on üç yıl insanları Allah a davet etti. Bu daveti kabul etmeyen müşrikler

Detaylı

Isra Ve Mirac Mucizesi. İdris YAVUZYİĞİT

Isra Ve Mirac Mucizesi. İdris YAVUZYİĞİT Isra Ve Mirac Mucizesi İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com س ب ح ان الذي ا س راى ب ع ب د ه ل ي لا م ن الم س ج د الح رام الى الم س ج د MESCİD-İ HARAM MESCİD-İ AKSA الا ق صا الذى با ر ك نا ح و

Detaylı

"Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır." *** -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar-

Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır. *** -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar- "Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır." *** -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar- س ب ح ان ك لا ع ل م ل ن ا إ لا م ا ع ل م ت ن ا إ ن ك أ

Detaylı

DUHÂ SÛRESİ. Duhâ Sûresi Tefsîri 3

DUHÂ SÛRESİ. Duhâ Sûresi Tefsîri 3 إ ل ه ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب ا ل ل و ين ه ن س ت ع و ن ح م د ه إ ن ال ح م د ل ل م ن ش ور ر أ ن ف س نا و م ن س ي ئا ت أ ع م ال نا م ن ي ه د ه ا ل ل ف ل م ض ل ل ه و م ن ي ض ل ل ف ل ها د ي ل ه و أ ش ه د

Detaylı

RAMAZAN AYI VE KUR AN-I KERİM

RAMAZAN AYI VE KUR AN-I KERİM RAMAZAN AYI VE KUR AN-I KERİM Kuran-ı Kerim Ramazan Ayının kadir gecesinde inmeye başlamış, ihtiyaca göre çeşitli zaman dilimleri içinde parça parça Hz. Peygamber e vahyedilmiş ve bu süreç yaklaşık 23

Detaylı

Kur an Anahtarı احمد سداد اوستون

Kur an Anahtarı احمد سداد اوستون Kur an Anahtarı مفتاح القرآن احمد سداد اوستون ١٤٣٥-2014 Takdim Maksat: Bu kitabın maksadı Kur an-ı Kerim i asgari seviyede anlayabilmek için gerekli kelime bilgisini ve temel dilbilgisi kurallarını vermektir.

Detaylı

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI FİNAL SINAVI

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI FİNAL SINAVI DUZEM-İLİTAM Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVI (18 Haziran 2013 Salı, Saat: 13:30) İLAHİYAT

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 9 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 9 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 9 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

NİKAH-III (Evlenme Engelleri)

NİKAH-III (Evlenme Engelleri) İSLAM HUKUKU-I DERS -8 NİKAH-III (Evlenme Engelleri) Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR & Doç. Dr. Servet BAYINDIR İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri DERSİN AKIŞI Evlenme Engelleri A) Sürekli

Detaylı

Question. İslam ın Tebliğ Yöntemi Nasıldı?

Question. İslam ın Tebliğ Yöntemi Nasıldı? Question İslam ın Tebliğ Yöntemi Nasıldı? Answer: Tebliğ mesaj iletmek anlamındadır. Tüm ilahî peygamberlerin ve özellikle de yüce İslam Peygamberinin misyonu insanları karanlıklardan nura yöneltmek olduğundan,

Detaylı

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ ب س م الله الر ح من الر ح يم الل ه ل نت ل ه م و ل و ك نت ف ظ ا غ ل يظ ال ق ل ب ف ب م ا ر ح م ة م ن لا نف ض وا م ن ح و ل ك İmran, 159) (Al-i HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ Muhterem Müslümanlar!

Detaylı

"Dua etmekte acziyet ve tembellik göstermeyin! Çünkü dua eden helak olmaz, hüsrana uğramaz"(hadisi-şerif)

Dua etmekte acziyet ve tembellik göstermeyin! Çünkü dua eden helak olmaz, hüsrana uğramaz(hadisi-şerif) "Dua etmekte acziyet ve tembellik göstermeyin! Çünkü dua eden helak olmaz, hüsrana uğramaz"(hadisi-şerif) -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar- ر ب ن ا لا ت ؤ اخ ذ ن ا إ ن ن س ين ا أ و أ خ ط ا ن ا.ر ب ن ا و ل ا

Detaylı

tyayin.com fb.com/tkitap

tyayin.com fb.com/tkitap 2. Dönem konu 7 İşaret isimleri tyayin.com fb.com/tkitap Yakın İçin Kullanılan İşâret İsimleri Cemi(Çoğul) Müsenna(İkil) Müfred(Tekil) ه ذ ا ه ذ ه ه ذ ان - ه ا ت ن - ه ذ ي ن ه ات ي ه ؤال ء هؤ ال ء Bunlar

Detaylı

HADİS EZBERLEME YARIŞMASI HADİS METİNLERİ

HADİS EZBERLEME YARIŞMASI HADİS METİNLERİ NOT: 1. Hadislerden 40 tanesi seçilecek 2. Bu hadislerin 20 tanesi kırmızı rakamlılardan, 15 tanesi yeşil rakamlılardan 5 tanesi de mavi rakamlılardan olacak 3. Hadisler, mealleriyle birlikte ezberlenecek

Detaylı

Yatsı Namazının Vakti Ne Zaman Çıkar?

Yatsı Namazının Vakti Ne Zaman Çıkar? 80 Hüseyin Avnî [ Kuyudan Çıkarılan Taşlar ] Yatsı Namazının Vakti Ne Zaman Çıkar? ا ع وذ ب الل م ن ا لش ي ط ان ا لر ج يم ب سم الل الر ح م ن الر حي م ا ل ح م د لل ر ب ال عا ل م ين و الص ال ة و الس ال م

Detaylı

Kadir gecesi, her yıl belirli bir gece ile sâbit midir?

Kadir gecesi, her yıl belirli bir gece ile sâbit midir? Kadir gecesi, her yıl belirli bir gece ile sâbit midir? [ تريك Turkish ] Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 204-436 هل يللة القدر ثابتة يف يللة معينة من

Detaylı

İletişim Duası بسم االله الرحمن الرحيم. (Tâhâ, 24-29)

İletişim Duası بسم االله الرحمن الرحيم. (Tâhâ, 24-29) İletişim im Becerisi -Ahlâkın İletişimi imi & İletişimin imin Ahlâkı- İletişim Duası بسم االله الرحمن الرحيم اذ ه ب إ ل ى ف ر ع و ن إ ن ه ط غ ى ق ال ر ب اش ر ح ل ي ص د ر ي و ي س ر ل ي أ م ر ي و اح ل ل

Detaylı

Mealli. Dua Mecmuası. Derleyen

Mealli. Dua Mecmuası. Derleyen Mealli Dua Mecmuası Derleyen مجموعة األدعية المأثورة مجعها أ ذ ك ار الص ب اح و ال م س اء SABAH ve AKŞAM DUALARI أ ذ ك ار الص ب اح ب ع د ص ا ة الص ب ح ي ق ول : الل ه م أ ن ت الس ا م و م ن ك الس ا م ت ب

Detaylı

EV SOHBETİ DERSLERİ. Ders: 9 Konu: Âhiret Gününe İman

EV SOHBETİ DERSLERİ. Ders: 9 Konu: Âhiret Gününe İman Ders: 9 Konu: Âhiret Gününe İman EV SOHBETİ DERSLERİ a) Âhiret Günü Ne Demektir? Âhiret, sözlük itibariyle son, sonra olan ve son gün manalarına gelir. Dinî terim olarak âhiret, Sȗr meleği İsrafil (a.s.)

Detaylı

97. SOHBET Lokman (as) dan Altın Öğütler LOKMAN (AS) KİMDİR?

97. SOHBET Lokman (as) dan Altın Öğütler LOKMAN (AS) KİMDİR? 97. SOHBET Lokman (as) dan Altın Öğütler Kur an-ı Kerim de adı geçen ve adıyla sure bulunan salih bir insandır Lokman (as). Müfessirlerin çoğunluğunun ittifakı onun Peygamber olmadığı yönündedir. Bu haftaki

Detaylı

Prof. Dr. Ali AKPINAR

Prof. Dr. Ali AKPINAR Prof. Dr. Ali AKPINAR 1963 yılında Konya'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Konya'da tamamladı. 1984 tarihinde Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. 1988 de S. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde

Detaylı

DUA KİTABIM 2016 HAZİRAN

DUA KİTABIM 2016 HAZİRAN DUA KİTABIM 1 DUA KİTABIM 2016 HAZİRAN Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi No:2 Selçuklu/KONYA +90 332 221 14 00 www.komek.org.tr

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı.... VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü)

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı.... VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü) Evrak Tarih ve Sayısı: 18/09/2015-E.40649 T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı *BE84E17F* Pin: 83831 Sayı :85079807-201.01- Konu :Kurban Bayramı Özel Programı... VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü) 24.09.2015

Detaylı

ZEVKLERİ YERLE BİR EDEN ÖLÜM

ZEVKLERİ YERLE BİR EDEN ÖLÜM 1 ZEVKLERİ YERLE BİR EDEN ÖLÜM "İnsanlar uykudadırlar. Öldükleri zaman uyanırlar" Hz. Ali 1 İlkbaharda yağan yağmurlarla toprak, kabarır, kıpırdar ve rengârenk bin bir çeşit bitkiyle bezenir. Hiç solmayacakmış

Detaylı

İNSAN ÖLDÜRME DIŞINDA İŞLENEN CİNAYETLER

İNSAN ÖLDÜRME DIŞINDA İŞLENEN CİNAYETLER 230 İNSAN ÖLDÜRME DIŞINDA İŞLENEN CİNAYETLER İnsan öldürme dışında işlenen cinayetler; erkek yada kadın, hür veya köle, Müslüman ya da zimmi ve müste men olup olmamasına bakılmaksızın insan bedenindeki

Detaylı

SALİH AMEL. İdris BOZKURT

SALİH AMEL. İdris BOZKURT SALİH AMEL İdris BOZKURT I- Konunun Plânı A- Salih Amelin Tanımı B- Kur'an-ı Kerim'de Salih Amel İfadesi C- Amellerin Önemi D-Amellerde Niyet E- İman - Salih Amel İlişkisi F- İhlâs - Salih Amel İlişkisi

Detaylı

EVLİLİK KILAVUZU NİKÂH

EVLİLİK KILAVUZU NİKÂH 1 EVLİLİK KILAVUZU ب س م الل ه الر ح م ن الر ح يم ك ت اب الن ك اح NİKÂH ب اب ق و ل الن ب ي ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م م ن اس ت ط اع م ن ك م ال ب اء ة ف ل ي ت ز و ج ل ن ه أ غ ض ل ل ب ص ر و أ ح ص ن ل ل

Detaylı

ÜÇ TEMEL ESAS ÜÇ TEMEL ESAS. Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a)

ÜÇ TEMEL ESAS ÜÇ TEMEL ESAS. Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) الثالثة األصول ÜÇ TEMEL ESAS Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 DÖRT MESELE Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) der ki: Şunu bil ki Allah ın rahmeti üzerine olsun

Detaylı

Ehl-i Sünnet ve l-cemaat in akîde ve diğer dîni konulardaki esasları

Ehl-i Sünnet ve l-cemaat in akîde ve diğer dîni konulardaki esasları Ehl-i Sünnet ve l-cemaat in akîde ve diğer dîni konulardaki esasları ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn 3Terceme3T 3T: 3TMuhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-434 ول أهل السنة واجلماعة

Detaylı

Peygamber'e itaat eden, Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki, Biz seni onlara bekçi göndermedik. Nisa 80

Peygamber'e itaat eden, Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki, Biz seni onlara bekçi göndermedik. Nisa 80 1-KABUL DİN İSLAMDIR Allah katında din, şüphesiz İslam'dır. Ancak, Kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki ihtiras yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini kim inkar ederse

Detaylı

Muhalefet Suçları ve Cezaları Muhalefet Suçları ve Cezaları DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Muhalefet Suçları ve Cezaları Muhalefet Suçları ve Cezaları DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Muhalefet Suçları ve Cezaları 357 - Muhalefet Suçları ve Cezaları DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 358 İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ Muhalefet Suçları ve Cezaları 359 MUHALEFET SUÇLARI VE CEZALARI Muhalefet; devlet tarafından çıkartılan

Detaylı

ADIM ADIM KUR A DĐLĐ DE ÖR EK SAYFALAR

ADIM ADIM KUR A DĐLĐ DE ÖR EK SAYFALAR ADIM ADIM KUR A DĐLĐ DE ÖR EK SAYFALAR ARAPÇA CÜMLE KURULUŞU U OLUŞTURA U SURLAR Arapça da bir kelime ya isim, ya fiil ya da harftir. Đsim, fiil ve harflerin bir mana oluşturacak şekilde bir araya gelmesiyle

Detaylı

HZ. PEYGAMBER VE HADİSLERİNİN ÖNEMİYLE İLGİLİ NOTLAR 1. Kur ân-ı Kerîm bir taraftan insanı üstün yönü ve yetenekleriyle tanıtırken,

HZ. PEYGAMBER VE HADİSLERİNİN ÖNEMİYLE İLGİLİ NOTLAR 1. Kur ân-ı Kerîm bir taraftan insanı üstün yönü ve yetenekleriyle tanıtırken, ا HZ. PEYGAMBER VE HADİSLERİNİN ÖNEMİYLE İLGİLİ NOTLAR 1 لقد خ لق نا ا ل ن س ان ف ى اح س ن تق ويم Peygamber in gerekliliği Kur ân-ı Kerîm bir taraftan insanı üstün yönü ve yetenekleriyle tanıtırken, (et-tîn

Detaylı

EV SOHBETİ DERSLERİ. 36. DERS Konu: Peygamber Efendimiz ve Beşeri Münasebetler 2

EV SOHBETİ DERSLERİ. 36. DERS Konu: Peygamber Efendimiz ve Beşeri Münasebetler 2 36. DERS Konu: Peygamber Efendimiz ve Beşeri Münasebetler 2 6. Efendimiz (sas) Kimseyi İncitmezdi Peygamberimiz incelik, zarafet ve nezaket insanıydı. O nun çevresine rahatsızlık verecek bir tavır ve davranışı

Detaylı

Abdestte başı mesh etmenin şekli

Abdestte başı mesh etmenin şekli Abdestte başı mesh etmenin şekli ] ريك Turkish [ Türkçe Bir Grup Âlim Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 كيفية مس الرأس» اللغة الرت ية «يف الوضوء جاعة من العلماء رمجة: مد شاه مراجعة:

Detaylı

MÜ MİN SÛRESİ Nuzul 78 / Mushaf 40

MÜ MİN SÛRESİ Nuzul 78 / Mushaf 40 MÜ MİN SÛRESİ Nuzul 78 / Mushaf 40 Surenin Adı: Sûre, İslâm coğrafyasının batısında 28-45 arasındaki kıssaya istinaden Mü min, doğusunda 3. âyetine istinaden Ğâfir adıyla şöhret bulmuştur. Tirmizî, Hz.

Detaylı

Tuvâlet ihtiyacını giderirken önünü veya arkasını kıbleye dönmenin hükmü nedir?

Tuvâlet ihtiyacını giderirken önünü veya arkasını kıbleye dönmenin hükmü nedir? Tuvâlet ihtiyacını giderirken önünü veya arkasını kıbleye dönmenin hükmü nedir? ما حكم ستقبا لقبلة ستدبا ها حا قضا حلاجة ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik

Detaylı

Kur an la Suurlanmak Ve Yaz Kurslarının Önemi

Kur an la Suurlanmak Ve Yaz Kurslarının Önemi Kur an la Suurlanmak Ve Yaz Kurslarının Önemi İnan, Tanı, Oku, Anla, Yaşa, Yaşat İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com İnsan Allah tarafından yaratılmıştır ve varlığını Yaratıcı ya borçludur. O,

Detaylı

Yarışma başladı! Kutlu Sözler sizi bekliyor! Hadis Yarışması-2013

Yarışma başladı! Kutlu Sözler sizi bekliyor! Hadis Yarışması-2013 Yarışma başladı! Kutlu Sözler sizi bekliyor! Hadis Yarışması-2013 Yarışma Tarihi: 22 Mayıs 2013 Müracaat: Salih Z. Kolbasar, Hüseyin Kaya, Ali Biçer, Saadet Yılmaz. NOT: 1-Hadis Yarışması 40 Hadis, 70

Detaylı

Ehl-i Sünnet, Hz.Peygamberin sünnetine ve Eshabının yoluna bağlı olan ve onların izlediği dînî yol ve metodu benimseyenlerdir.

Ehl-i Sünnet, Hz.Peygamberin sünnetine ve Eshabının yoluna bağlı olan ve onların izlediği dînî yol ve metodu benimseyenlerdir. Ders: 56 Konu: Vasat Ümmet ve Ehl-i Sünnet Ehl-i Sünnet, Hz.Peygamberin sünnetine ve Eshabının yoluna bağlı olan ve onların izlediği dînî yol ve metodu benimseyenlerdir. Kitab ve Sünnet üzerinde ittifak

Detaylı

الوحدة 4 الدر س 1. 9.sınıf arapça 4.ünite 1.ders Alışveriş Giyim mağazası/elbisecide sayfa 64 65 66 67 68 69

الوحدة 4 الدر س 1. 9.sınıf arapça 4.ünite 1.ders Alışveriş Giyim mağazası/elbisecide sayfa 64 65 66 67 68 69 9.sınıf arapça 4.ünite 1.ders Alışveriş Giyim mağazası/elbisecide sayfa 64 65 66 67 68 69 الوحدة 4 الت سو ق الد ر س الأ و ل: يف م ل ب ي ع امل الب س eyyü hidmeh arapça مستعد لخدمتك demektir. en güzel Türkçe

Detaylı

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ DİYET

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ DİYET 208 İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ DİYET Diyet iki kısma ayrılır: 1- Ağırlaştırılmış diyet. Bu, kırk tanesinin karnında yavru olmak üzere yüz devedir. Öldürülenin velisi akli, yani diyet almayı tercih etmişse,

Detaylı

Kaidetun Azimetun fi l Fark Beyn İbadet Ehl'ul İman ve l İslam ve Ehl'uş Şirk ve n Nifak

Kaidetun Azimetun fi l Fark Beyn İbadet Ehl'ul İman ve l İslam ve Ehl'uş Şirk ve n Nifak Kaidetun Azimetun fi l Fark Beyn İbadet Ehl'ul İman ve l İslam ve Ehl'uş Şirk ve n Nifak Şeyh'ul İslam İbni Teymiyye (661/728) www.at-tawhid.org 1 بسم هللا الرحمن الرحيم Hamd ve şükür Allah adır ve O ndan

Detaylı

أ ف اق ق ال س ب ح ان ك ت ب ت إ ل ي ك و أ ن ا أ و ل ال م ؤ م ن ين ص ال ح ا و ل ا ي ش ر ك ب ع ب اد ة ر ب ه أ ح د ا

أ ف اق ق ال س ب ح ان ك ت ب ت إ ل ي ك و أ ن ا أ و ل ال م ؤ م ن ين ص ال ح ا و ل ا ي ش ر ك ب ع ب اد ة ر ب ه أ ح د ا Teravih 24 Haziran 1984 Yer : Dergah İmam Efendi : Muzaffer Ozak Cumhur Müezzinlik : Dergah Kayıt Kemal Baba tarafından okunan kâmet ile başlıyor.. Yatsı Namazında Kemal Baba müezzinlik yapıyor.. YATSI

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 ÂYETLERİN

Detaylı

NEDEN ÜMMET-2. Nureddin Yıldız ın Dünya Nasıl Dönüyor? (8.) dersidir.

NEDEN ÜMMET-2. Nureddin Yıldız ın Dünya Nasıl Dönüyor? (8.) dersidir. NEDEN ÜMMET-2 Nureddin Yıldız ın Dünya Nasıl Dönüyor? (8.) dersidir. ب س م الل الر ح ن الر ح يم ا ل ح م د لل ر ب ال ع ال م ني. و ص ل الل و س ل م ع ل س ي د ن ا م م د و ع ل ا ل ه و ص ح ب ه ا ج ع ني. Âlemlerin

Detaylı