KUR AN I ANLAMA METODU NE OLMALIDIR?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUR AN I ANLAMA METODU NE OLMALIDIR?"

Transkript

1 KUR AN I ANLAMA METODU NE OLMALIDIR? Sevgi Tütün * İzmir Müftülüğü İzmir/TÜRKİYE Allah ın insanlara son mesajı olan Kur an-ı Kerim, indiği andan itibaren anlaşılmaya çalışılmıştır. Özellikle de kendi kutsal kitapları olması hasebiyle Müslümanlar onu anlama konusunda çeşitli metotlar takip etmişlerdir. Bu amaçla ortaya konan çalışmalar, genel anlamda klasik/geleneksel ve modernist/çağdaş olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Biz tebliğimizde temel olarak bunlardan herhangi biri üzerinde durmak niyetinde değiliz. Bilindiği gibi klasik ve modernist olarak adlandırılan anlama metotları karşılıklı olarak tartışılmış/tartışılmakta olup her iki açıdan eleştiriler gündeme gelmiş/gelmektedir. Gayemiz, artık rutin haline gelmiş söz konusu tartışmalara bir yenisini eklemek değil, Kur an ı anlama metodunu belirlemeye çalışırken, anlamaya konu olan ilahî metnin bizzat kendisinin nasıl bir metot önerdiğini kavramaktır. Bu merkezden hareketle; "Kur an kendisini nasıl anlamamızı istiyor, ne öneriyor?" sorularına onun verdiği cevapları bulmaya çalışacağız. Dolayısıyla tebliğimizin eksenini Kur an metni oluşturacaktır. Anlama kavramı genel manada; "Bir şeyi yalnızca dıştan değil, kendi içinden kavrama; bir şeyin özünü ve bir bağlam bütünü olarak anlamını tanıma" 1 şeklinde tarif edilmektedir. Metot ise, bilgi edinmek için tutulması gereken yol olup, her bilgi alanının kendine has yöntemleri bulunmaktadır. Aynı zamanda metot, amaca ulaşmada bir takım ilkelere uymayı 2 da ifade eder. Buna göre, her alan kendini tanıtma, anlatma ve anlama yöntemini kendisi belirlemekte, en azından söz konusu hususlarda temel kıstaslar ortaya koymaktadır. Felsefede bu şekilde değerlendirilen metot bilgisi, bizi Kur an ın anlaşılmasında da aynı yöntemin işleyeceği gerçeğine götürmektedir. Bir başka deyişle, o muhataplarına kendisini anlama yolunda hangi ilkeleri göz önünde bulundurmaları gerektiğini, kendine özgü bir biçimde dile getirmektedir. Öte yandan anlama faaliyeti, anlaşılmak istenen objenin taşıdığı özelliklere göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle öncelikli olarak bu objenin tanımlanması gerekmektedir 3. Dolayısıyla, bir şeyi anlayabilmek için öncelikle onu olduğu gibi tanımak lazımdır. Bu nedenle, Kur an bize kendini tanıtarak, anlaşılma konusunda işaret ettiği esasları ya da onu anlama faaliyetinde izlenmesi gereken yöntemleri açıklamaktadır. Aslında anlaşılmasında önerdiği bu metot, onun kendine has özelliklerinde de açık bir şekilde görülmektedir. Kur an, kendisinden bahsettiği birçok pasajda da söz konusu özelliklerine gönderme yapmaktadır. Bu bağlamda Kuran ın gündeme getirdiği özelliklerinden bazılarını metodoloji açısından şu şekilde değerlendirmek mümkündür: - Allah katından indirilmiştir. - İçinde şüphe yoktur. - Arapça olarak indirilmiştir. - Hz. Muhammed e nazil olmuştur. 1- Allah Katından İndirilmiştir Kur an ı diğer kutsal kitaplardan ayıran en önemli ve önde gelen özellik, Allah katından gelmiş olmasıdır. Bu gerçek kendisi tarafından birçok kez dile getirilmektedir; "De ki: Ruhu l-kudüs, inananların inançlarını sağlamlaştırmak, müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde olmak üzere Kur an ı Rabbinden hak olarak indirdi. 4 "; "Bir de kendilerine ilim verilmiş olanlar onun, Rabbinden gelen hak olduğunu bilsinler, böylece ona iman etsinler ve sonuçta da kalpleri ona saygı duysun diye Allah böyle yapar. Hiç şüphe yok ki Allah, iman edenleri doğru yola iletir. 5 " ve "Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu Kitab ın indirilişi, âlemlerin Rabbi tarafındandır. Yoksa Onu Muhammed uydurdu mu diyorlar? Hayır, * Dr., Din Hizmetleri Uzmanı. 1 Bedia Akarsu, Felsefe Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1975, Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, Paradigma, İstanbul, 2000, s İshak Özgel, "Kur an ın Üç Aşamalı Nüzulü, Lügavî Temelleri Üzerine Bir Değerlendirme", Arayışlar, İhsan Bilim Araştırmaları, Yıl:3, Sayı: 5 6, 2001, 89. " ق ل ن ز ل ه ر وح الق د س م ن ر ب ك ب الح ق ل ي ث ب ت ال ذ ين ا م ن وا و ه د ى و ب شر ى ل لم سل م ي ن " 16/102 4 Nahl " و ل ي عل م ال ذ ين ا و ت وا الع لم ا ن ه الح ق م ن ر ب ك ف ي ؤم ن وا ب ه ف ت خب ت ل ه ق ل و ب ه م و ا ن ه للا ل ه اد ال ذ ين ا م ن وا ا لى ص ر اط م ست ق ي م " 22/54 5 Hac Kur an ı Anlama Metodu Ne Olmalıdır?, Sevgi TÜTÜN, İstikāmet, Sayı: 6, s , Yıl:

2 o, kendilerine senden önce hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için, doğru yolu bulsunlar diye Rabbin tarafından indirilmiş gerçektir. 6 " mealindeki ayetler ve diğerleri 7 konuyu son derece net bir biçimde anlatmaktadır. Yukarıdaki pasajlarda birkaç husus dikkatimizi çekmektedir. Bunlardan ilki, onun Allah tan gelen bir kitap ve hak/gerçek olduğudur. Kur an, kendisinin Allah kaynaklı olduğunu bildirmek suretiyle, bu durumun ortaya çıkardığı birtakım noktalara da işaret etmektedir. Öncelikle Allah ın kitabı oluşu onu, sıradan bir kitap olmaktan çıkarmaktadır. O, bir beşere ait olmadığı gibi insana ait bir müdahale de söz konusu değildir. Bu husus, onu anlamanın ilk aşamasında unutulmaması gereken bir esas olarak karşımıza çıkmaktadır. Açıkçası Kur an ın bu özelliği, mevzu bahis olduğu her durum ve şartta göz önünde bulundurulmalıdır. Bu yüzden, sözü edilen temel özelliğini bilmeyen birinin, onu anlama ve açıklaması da zorlaşacaktır 8. Çünkü Kur an, kendini Allah ın kitabı olarak tanıtırken, okuyan ve anlamaya çalışan kişinin de bu gerçekten yola çıkarak hareket etmesini istemektedir. Bir başka deyişle, onun diğer kutsal kitaplardan farklı ve eşsiz olduğu akıldan çıkarılmamalıdır 9. Eğer, onun Allah tan geldiğine dair bir ön kabul yoksa ya da en azından ilahî kaynaklı olmadığı yönünde bir önyargı var ise ayetlerden anlaşılan husus, bu tavrın tasvip edilmeyeceğidir. Dolayısıyla anlama faaliyetinde Kur an dan yola çıkılmalı ve Allah tan gelen bir kitap olma özelliğine bağlı kalınmalıdır. Çok önemli olan bu konu Kur an sisteminde net olarak ortaya konmuştur. Böylece Kur an ın sistemi, kendini anlama faaliyetini biçimlendirdiği gibi aynı zamanda onu yönlendirmektedir 10. Bununla birlikte o, ilahî olan ile beşerî olanın ayırt edilmesini de istemektedir. Zaten referansını ilahî olarak ilan etmesi, ilahî-beşerî arasındaki mahiyet farkını vurguladığı gibi, kendini anlama çabalarını da bu yönde değiştirmektedir 11. Bize göre, anlamada başvurulan metotların mahiyeti, Kur'an ile uyumu açısından önem arz etmektedir. Kanaatimizce, son dönemlerde öne çıkan bazı metotların eleştiriye açık olma sebebi de budur. Mesela hermenötik 12 metoda karşı yapılan eleştiriler, onun insana ait çalışmaları anlamaya yönelik bir gayret olması 13, Hıristiyanların Kutsal Kitabı İncil(ler) in yorumlanmasında 14 gündeme geldiği ve bu yüzden Kur an ı anlamada kullanılamayacağı yönündedir 15. Biz tebliğin başında da ifade ettiğimiz gibi, bu eleştirilere derinlemesine girmeyeceğiz. Ancak, anlamadaki metodumuzun kaynağı ve kökeni, Kur an ın sistemine uyum sağlaması açısından önem arz etmektedir. O, öncelikle kendi sistemi ve kendi terminolojisi içinde anlaşılmayı istemektedir. Eğer İlahî Kitap, belli bir beşeri düşünce sisteminin ya da belli bir ilim dalının kendine ait terminolojisi ile incelemeye tabi tutulursa 16 aradaki ilahî-beşerî farkı göz önünde bulundurarak hareket etmek son derece önemlidir. Bu yüzden kullanılan metodun ilahî özellik taşıyan bir metne uygulanmasında, vahiy sisteminin bilincinde olarak ve gereklerini yerine getirmek suretiyle dikkatli bir çalışmaya ihtiyaç vardır. 2- İçinde Şüphe Yoktur Kur an ın ikinci özelliği, içinde hiçbir şüphenin bulunmayışıdır. "Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir." 17 ;"Bunda hiçbir şüphe yoktur. (O) " ت نز يل الك ت اب ل ر يب ف يه م ن ر ب الع ال م ين ا م ي ق ول ون افت ر يه ب ل ه و الح ق م ن ر ب ك ل ت نذ ر ق وم ا م ا ا ت يه م م ن ن ذ ير م ن ق بل ك ل ع ل ه م ي هت د و ن " 3 32/2 6 Secde ;" ت نز يل الك ت اب م ن ه للا الع ز يز الح ك ي م " 39/1 ; Zümer " ل ي أ ت يه الب اط ل م ن ب ين ي د يه و ل م ن خ لف ه ت نز يل م ن ح ك يم ح م ي د " 41/42," Fussilet ت نز يل م ن الر حم ن الر ح يم " 41/2 7 Fussilet. " ت نز يل م ن ر ب الع ال م ي ن " 41 Hâkka /69 8 Bayraktar Bayraklı, "Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur an Tefsiri", 2. Basım, İstanbul, 2003, c:8, Ebu l A lâ Mevdûdî, Tefhîmü l-kur an, İnsan Yayınları, İstanbul. 1986, c:1, İlhan Kutluer, "Kur an ı Anlama Yolunda Felsefi Tecrübelerin Rolü ve Değeri", Kur an ve Tefsir Araştırmaları, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2001, Mehmet Soysaldı, Kur an ı Anlama Metodolojisi, Fecr Yayınları, Ankara, 2001, Hemenötik alanı (kabaca ve kronolojik olarak) şöyle tanımlanmıştır; Kutsal metin (İncil) tefsirinin teorisi, Genel filolojik metodoloji, Linguistik anlama bilimi, Geisteswissenschaften in metodolojik temeli, Varoluşsal anlama fenomonolojisi, İnsanların mit ve sembollerin arkasında yatan manalara ulaşmak amacı ile kullandıkları hatırlanabilir ve kültür karşıtı yorumlama sitemleri. Bkz. Richard E. Palmer, Hermenötik, çev. İbrahim Görener, 2. Baskı, Anka Yayınları, İstanbul, 2003, Sözlükte Hermenötik; "genel olarak insanın eylemlerinin, sözlerinin, ürünlerinin ve kurumlarının anlamını kavrama ve yorumlama sanatı" olarak tarif edilmektedir. Bkz. Cevizci, Reformcular, kilise öğretisi geleneğiyle polemiğe girmiş ve kutsal metinleri hermenötik yöntemle ele almışlardır. Bkz. H.G.Gadamer, Hermenötik (Yorum Bilgisi Üzerine) Yazılar, derleyen ve çeviren: Doğan Özlem, Ark Yayınevi, Ankara, 1995, Hermenötik, köken olarak Greklerin mitolojisine dayanan bir düşünce sistemine ait olması yönüyle de düşündürücüdür. Bkz. Cevizci, 447; Şevket Kotan, Kur an ve Tarihselcilik, Beyan Yayınları, İstanbul, 2001, Halis Albayrak, Kur an ın Bütünlüğü Üzerine, Kur an ın Kur an la Tefsiri, Şule Yayınları, Üçüncü baskı, İstanbul, 1996,74.." ذ ل ك الك ت اب ل ر يب ف يه ه د ى ل لم ت ق ين " 2/2 17 Bakara Kur an ı Anlama Metodu Ne Olmalıdır?, Sevgi TÜTÜN, İstikāmet, Sayı: 6, s , Yıl:

3 âlemlerin Rabbi tarafındandır." 18 ve; "Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu Kitab ın indirilişi, âlemlerin Rabbi tarafındandır." 19 anlamındaki ayetlerde konu açıklanmaktadır. İçinde şüphe olmaması, onun Allah katından geldiği ve içeriği hakkında hiç bir kuşkunun olmadığını belirtmektedir. Râzî, şüphe anlamını verdiğimiz rayb kelimesini açıklarken bunun, şekk de (شك) bulunmayan bir fazlalık ihtiva ettiğini söylemektedir. Ona göre rayb ifadesinde sû-i zan anlamı vardır ki, böylece bu Kitap ile ilgili olarak herhangi bir şekilde şüpheye mahal olduğu reddedilmektedir 20. O, Allah tarafından gönderildiği için şüphe edilmesi düşünülemez. 21 Bu özellik ile ilahî yönüne işaret edilmekte ve yine onun mahiyeti ile insan ürünü kitapların mahiyeti karşılaştırılmaktadır. Aynı zamanda onun şüphe götürmeyen bir kitap oluşu, diğer kitapların bu özelliği tam anlamıyla taşımadığını da açıklamaktadır. Bir başka deyişle, insanlara ait kitaplar şüphe içerebilmektedir. Ama Kur an, beşer ürünü kitapların aksine spekülasyon veya tahminlere dayanmamaktadır. 22 "Andolsun biz onlara, bilerek açıkladığımız bir kitabı, inanan bir toplum için bir yol gösterici ve rahmet olarak getirdik." 23 ayetinde yer alan bilerek/ alâ- ilm ifadesi, ilahi ilme dayandığını vurguladığı gibi, onda bulunan bilgilerde yanlışlık ihtimali olmadığını da dile getirmektedir. 24 Allah tan gönderilen bir kitap olduğundan hem kendisi hem de içinde bulunan tüm bilgiler kesindir. Anlama gayreti içine giren kişi de onun bu özelliğini göz önünde bulundurmak zorundadır. Bazı ayetlerde İlahî Kitab ın gönderiliş hikmetlerinden bahsedilmektedir. Buna göre o, uyarmak 25, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak ve Allah ın yoluna ulaştırmak 26, öğüt 27, hidayet ve müjde 28 olmak üzere indirilmiştir. Ayrıca ayetlerin Allah tarafından açıklandığı 29 vurgulaması da ihmal edilmemiştir. Söz konusu pasajlara bakıldığında birtakım ayrıntıları fark etmek kaçınılmazdır. Aslında Kur an ın tüm insanlara bir uyarı, öğüt, hidayet ve müjde olması ideal bir amacı göz önüne sermektedir. Ancak ayetlerin detayına inildiğinde bu idealin, ancak onun anlaşılması neticesinde mümkün olduğu gerçeği ile karşılaşılmaktadır. Bir başka deyişle Kur an, açıklamasını tüm insanlara yöneltmekle beraber onu anlayanlar sadece inananlar olmaktadır. 30 Birçok ayette gerçek manada anlaşılabilmesi için ona inanılması gündeme getirilmektedir. O, Allah a kulluk eden bir toplum için mesaj taşımaktadır. 31 Bu noktadaki açıklamalar, ilahî mesajın inananlar üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu anlatmaktadır. 32 Öte yandan burada konunun bir diğer boyutu ortaya çıkmaktadır ki, o da inanmayanların Allah ın hitabına kulak vermedikleri ile ilgilidir. 33 Burada kulak vermemekten kasıt, onu duymamak değil, Allah tan gelen bir kitap olduğuna ve mesajlarını anlamaya yanaşmamalarıdır. Aynı zamanda inanmayanların anlama konusunda bazı sorunları olduğu da haber verilmektedir. 34 Kur an ı kabullenmemek ya da Allah tan gelen bir kitap olduğuna inanmamak, ilahî hitabı işitmede/anlamada bir engel olmaktadır. Zira "(Davete), ancak (bütün kalpleriyle) kulak verenler uyar." 35 ayeti de buna işaret etmektedir. Yukarıda geçtiği üzere inanan ve inkâr eden arasındaki farkın açıklanması, sahip olunan bakış açısının Kur an ı anlamadaki rolünü belirtmektedir. Kişinin niyeti, anlama ve açıklama konusundaki başarısını ortaya koymaktadır. Eğer kişi şüphe etmeden/râzî nin belirttiği gibi sû-i zan olmadan veya diğer bir ifadeyle ön." و م ا ك ان ه ذ ا الق را ن ا ن ي فت ر ى م ن د ون ه للا و لك ن ت صد يق ال ذ ي ب ين ي د يه و ت فص يل الك ت اب ل ر يب ف يه م ن ر ب الع ال م ين " 10/37 18 Yunus." ت نز يل الك ت اب ل ر يب ف يه م ن ر ب الع ال م ين " 32/2 19 Secde 20 Fahreddin er-râzî, Mefâtîhu l-gayb, 2.baskı, Darü'l-Kütübi'l-İlmiyye, Tahran, ts., c: 2, Bayraklı, c:2, Mevdudi, c:1, 43.. " و ل ق د ج ئن اه م ب ك ت اب ف ص لن اه ع لى ع لم ه د ى و ر حم ة ل ق وم ي ؤم ن و ن " 7/52 23 A râf 24 Komisyon (Hayreddin Karaman ve diğerleri), Kur an Yolu, Türkçe Meal ve Tefsir, D.İ.B. Yayınları, Ankara, 2006, c:2, 532.." و ا و ح ي ا ل ي ه ذ ا الق را ن ل نذ ر ك م ب ه و م ن ب ل غ " 6/19 En am, 25." ال ر ك ت اب ا نز لن اه ا ل يك ل ت خر ج الن اس م ن الظ ل م ات ا ل ى الن ور ب ا ذن ر ب ه م ا لى ص ر اط الع ز ي ز الح م يد " 14/1 26 İbrahim." ه ذ ا ب ل غ ل لن اس و ل ي نذ ر وا ب ه و ل ي عل م وا ا ن م ا ه و ا له و اح د و ل ي ذ ك ر ا و ل وا ا ل لب ا ب " 14/52 27 İbrahim ق ي م ا ل ي نذ ر ب أس ا ش د يد ا م ن ل د نه و ي ب ش ر الم ؤم ن ين ال ذ ين ي عم ل ون الص ال ح ات ا ن " 18/2 ;" Kehf ق ل ن ز ل ه ر وح الق د س م ن ر ب ك ب الح ق ل ي ث ب ت ال ذ ين ا م ن وا و ه د ى و ب شر ى ل لم سل م ي ن " 16/ Nahl."ل ه م ا جر ا ح س ن ا و ل ق د ج ئن اه م ب ك ت ا ب " 7/52 ;" A râf ق د ف ص لن ا ا ل ي ات ل ق وم ي ذ ك ر ون " 6/126 ;" En am ق د ف ص لن ا ا ل ي ات ل ق وم ي عل م و ن " 6/97 ;" En am ق د ب ي ن ا ا ل ي ات ل ق وم ي وق ن ون " 2/ Bakara."ف ص لن اه ع لى ع لم ه د ى و ر حم ة ل ق وم ي ؤم ن ون ". ق د ب ي ن ا ا ل ي ات ل ق وم ي وق ن ون " açıkladık." 30 Bakara 2/118 "Biz ayetleri, kesin olarak inanacak bir toplum için ". ا ن ف ي ه ذ ا ل ب ل غ ا ل ق وم ع اب د ين " vardır." 31 Enbiyâ 21/106 "Şüphesiz bunda Allah a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj 32 Bayraklı, c: 7, 147. " ا ن ت سم ع ا ل م ن ي ؤم ن ب ا ي ات ن ا ف ه م م سل م ون " işittirebilirsin." 33 Rûm 30/53 "Sen, çağrını ancak âyetlerimize inanıp Müslüman olan kimselere "; و ج ع لن ا ع لى ق ل وب ه م ا ك ن ة ا ن ي فق ه وه و ف ي ا ذ ان ه م و قر ا " koyarız." 34 İsrâ 17/46 "Kur an ı anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler, kulaklarına da ağırlık Fussilet 41/44 "İnanmayanların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur an onlara kapalı ve anlaşılmaz gelir. (Sanki) onlara uzak bir yerden." و ال ذ ين ل ي ؤم ن ون ف ي ا ذ ان ه م و قر و ه و ع ل يه م ع م ى ا و ل ئ ك ي ن اد ون م ن م ك ان ب ع يد " anlamıyorlar)." sesleniliyor (da." ا ن م ا ي ست ج يب ال ذ ين ي سم ع ون " 6/36 35 En am Kur an ı Anlama Metodu Ne Olmalıdır?, Sevgi TÜTÜN, İstikāmet, Sayı: 6, s , Yıl:

4 yargıdan uzak ise doğru bir başlangıç yapmış olmaktadır. Kur an aslında teorik olarak tüm insanların yararlanmasına açık bir kitap olmakla birlikte, inkâr edenler pratikte bu manada Kur an dan yararlanamamaktadır. 36 Burada inkârı Kur an ın ilahî bir özellik taşımadığını kabul etmek anlamında değil, bu yönde bir peşin fikir veya şartlanmışlık düşüncesine sahip olmak şeklinde anlamak gerekir. Dolayısıyla ön yargılardan uzak bir atmosfer içinde Kur an a yaklaşmak, onu anlamaya kapı açacaktır. Çünkü Kur an ı anlama ve kavrama yeteneğine sahip olanlar, onun manevi kastını kavrayan ve onun rehberliğine teslim olanlardır. 37 Ancak, tam bir itimat ile yaklaşmamakla birlikte ona karşı bir ön yargı olmadığı sürece bir kimsenin Kur an dan faydalanması söz konusudur. Bir başka deyişle önceden ona ilahî bir kitap olarak bakmayanlar beşerî olduğu yönünde bir şartlanmışlık içinde değillerse, Kur an ı anlama faaliyetleri iman ile sonuçlanacaktır. Bu bağlamda Kur an, kendini anlama sürecindeki düşünce boyutuna da ayrıca işaret ederek objektif bir düşünmeye çağırmaktadır. "Hâlâ Kur an ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı?" 38 ayetinde görüldüğü üzere düşünme/tedebbür, anlamada gerekli bir zihnî esastır. Tedebbür, ancak Kur an ın gözettiği amaçlara yönelmek suretiyle mümkün olmaktadır. 39 Düşünmeye vurgu yapan başka ayetler de vardır. 40 Bu ayetler vasıtasıyla anlama sadedinde düşünsel faaliyetin gerekliliği ortaya konulmaktadır. Kur an ı gerçek manada anlamak isteyen kişi, iman etmenin yanı sıra düşünmek şeklinde ciddi bir zihnî çerçeveyi de yerine getirmelidir. Aslında bu yöntem, kişinin ilahî mesajı ön yargısız bir şekilde düşündüğünde imana ulaşacağı gerçeğini de anlatmaktadır. Bu da şüpheden yani şartlanmadan bağımsız bir düşünmeyi gerektirmektedir. Tedebbür bu noktada şüphenin karşıtı bir boyutu ortaya koymaktadır. Bu durum yani düşünme/akletme, ilahî olan ile bağ kurmayı hedeflemektedir. Zira Kur an daki anlamıyla akletme, fizikî sebepleri metafizik sebeplere onu da sebepler sebebine 41 yani Allah a bağlamaktır. Kısacası düşünme faaliyetinde de sonuç kişiyi imana götürmektedir. Eğer vahyin hakikati ihtiva ettiğine iman olmazsa, düşünce de sağlıklı bir şekilde gün yüzüne çıkamaz. 42 Ya da sağlıklı ve objektif bir düşünme olmazsa anlama ve iman da olmayacaktır. Kur an, kaynak ve içerik olarak ilahî yönüyle kuşku duyulmayan, güvenilir bir özellik taşıdığının kabul edilmesini defalarca hatırlatmakla, aslında varılacak nihaî noktaya işaret etmektedir. İlahî Kitab ın kaynağı veya içeriği hakkında bir takım şüphelere sahip olmak, onu anlamaya engel bir durumdur. Bu yüzden Kur an, kendisinin anlaşılmasında ilahî boyutuna özellikle dikkat çekmektedir. 3- Arapça Olarak İndirilmiştir Anlama metodu çerçevesinde değerlendirdiğimiz Kur an ın üçüncü özelliği, Arapça olarak indirilmesidir. O, bu hususu farklı yerlerde çeşitli ifadelerle ortaya koymaktadır. Bu ayetlerden bazılarında Arapça bir Kur an olarak indirildiği belirtilmekte ve "Biz onu, akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur an olarak indirdik." 43 ; "İşte böylece biz onu Arapça bir Kur an olarak indirdik" 44 buyrulmaktadır. Aynı konu bir başka ayette ise Arapça bir hüküm olarak indirildiği 45 şeklinde geçmektedir. Bunun belirtilmesinin bazı önemli sebepleri vardır. Öncelikle yukarıda yer verilen bu pasajlar, Kur an ın nüzûlünde Arapçanın yerini ortaya koyduğu gibi, onu anlamaya çalışanların Arapça bilgilerinin olması gerektiğine de işaret etmektedir. Bir başka deyişle Arapçanın kurallarını, onu bir dil yapan ilkeleri bilmek şarttır. 46 Şâtıbî nin de belirttiği üzere, Kur an ı anlamanın yolu bir yönüyle Arapçaya vakıf olmaktan geçmektedir. 47 Kur an ın Arapça olarak indirildiğinin açıklanması daha ziyade mana ile dil ilişkisine dikkat 36 Kur an Yolu, c:3, Esed, 971. ". ا ف ل ي ت د ب ر ون الق را ن " 4/82 38 Nisâ 39 Şatıbî, c: 3, 383. و ل ق د ي س رن ا الق را ن ل لذ ك ر " 54/17,22,32,40 ";Kamer ك ت اب ا نز لن اه ا ل يك م ب ار ك ل ي د ب ر وا ا ي ات ه و ل ي ت ذ ك ر ا و ل وا ا ل لب ا ب " 38/29 ;" Sâd و ل ق د ص ر فن ا ف ي ه ذ ا الق را ن ل ي ذ ك ر و ا "17/41 40 İsrâ." ف م ن ش اء ذ ك ر ه " 74/55 Müddessir ;"ف ه ل م ن م د ك ر 41 Kutluer, Kutluer, 168.." ا ن ا ا نز لن اه ق رء ن ا ع ر ب ي ا ل ع ل ك م ت عق ل و ن " 12/2 43 Yusuf ;" ق را ن ا ع ر ب ي ا غ ير ذ ي ع و ج ل ع ل ه م ي ت ق و ن " 39/28." Ayrıca bkz. Zümer و ك ذ ل ك ا نز لن اه ق را ن ا ع ر ب ي ا " 20/ Tâhâ." ا ن ا ج ع لن اه ق رء ن ا ع ر ب ي ا ل ع ل ك م ت عق ل ون " 43/3 ;" Zuhruf ك ت اب ف ص ل ت ا ي ات ه ق را ن ا ع ر ب ي ا ل ق وم ي عل مون " 41/3 Fussilet ". و ك ذ ل ك ا نز لن اه ح كم ا ع ر ب ي ا " indirdik." 45 Ra d 13/37 "Böylece biz onu (Kur an ı) Arapça bir hüküm olarak 46 Ali Galip Gezgin, Tefsirde Semantik Metot, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2002, Ebû İshak Şâtıbi, Muvafâkat fi Usûli ş-şeria, İkinci Baskı, Mısır, 1975, c:3, 346. Kur an ı Anlama Metodu Ne Olmalıdır?, Sevgi TÜTÜN, İstikāmet, Sayı: 6, s , Yıl:

5 çekmekte, anlama çabalarının ancak sözü edilen dil aracılığı ile olacağını vurgulamaktadır. 48 Çünkü bir metni anlamanın ön şartı, o metnin dilini bilmektir. Arap dilinin bilinmesi de Kur an ı anlamanın ön şartı olarak kabul edilmeli 49 ve ona bu şekilde yaklaşılmalıdır. Arapça bilmek ya da Arapçaya vakıf olmak gramer, sarf, belâgat, beyân gibi tüm dilsel unsurlardan haberdar olmak demektir. Aslında Kur an ın belirttiği Arapça vurgusu da buna işaret etmektedir. Kur an, Arapça nın dil özelliklerini taşıdığından yapısal ve edebî özellikleri bilinmek zorundadır. 50 Onun Arapça olduğunu belirten ifadeler, Arapçayı bir lisan haline getiren temele dayanıldığında daha iyi anlaşılacağına işaret ettiği gibi; bu bağlamda semantik 51, Kur an araştırmaları için elzem bir metot 52 olarak karşımıza çıkmaktadır. Şunu unutmamak gerekir ki, Kur an ancak Arapça ile Allah ın kelamı olma özelliğini korur. 53 Allah ın insanlara hitap etmek için seçtiği dil, kelime ve deyimler, onları seçen kaynak yönüyle ayrı bir değer taşımaktadır. Kur an ın Arapça olarak indirilmesinin diğer bir sebebi de, Hz. Peygamber in Araplar arasından seçilmiş olmasıdır. Allah, her peygambere ait olduğu toplumun dili ile hitap etmiştir. 54 Esed in gayet güzel açıkladığı gibi, bütün ilahî dinler insanların anlaması için vahyedilmiştir. O halde onlara bu mesajı iletmekle görevli olan peygamber hangi kavme mensup ise, mesajın da o kavmin dili ile gönderilmesi doğaldır. 55 Kur an ın Arapça bir kitap olması, ilk muhataplarının Araplardan teşekkül etmesiyle ilgilidir. Tüm bunların yanı sıra Kur an, iki yerde "lisan" tabirini kullanarak kendisinin apaçık Arap dili ile indirildiğini belirtmektedir. 56 Lisan, lügat manasında kullanılmakta olup konuşma anlamına gelmektedir. 57 Dil, insan ve toplum için vazgeçilmez bir iletişim aracıdır. Kur an ın Arapça gönderildiğini ifade etmek üzere kullandığı lisan kelimesi de aslında bu iletişimi gözetmektedir. İlgili pasajlarda toplumun konuştuğu dile atıfta bulunularak Arapçanın iletişim açısından işlevine vurgu yapılmaktadır. Dil, ayrıca onunla konuşan toplumun kültürünü, düşüncesini ve dünya algısını açıklayan 58 bir vasıtadır. Arapça da dil olarak toplumunun söz konusu özelliklerini yansıtmaktadır. Kur an ın Arap dili ile inmesi ve ilk muhataplarının Arap olması, onun belli bir tarihte indiğini de ortaya koymaktadır. Ancak burada onun sadece Araplara indirilen bir kitap olmadığının altı çizilmelidir. Bir başka ifadeyle, o döneme ait tarihî bir takım olay ve konulara atıfta bulunulması, Kur an ın içerdiği hükümlerin sınırlı tarihsel bir seyir içinde görülüp evrensel olmadığı anlamına gelmemektedir. 59 O, belli bir tarihte Hz. Peygambere nazil olduğu için tarihle bir irtibatı bulunmaktadır. Kur an da tarihe ait anlatımlar bulunduğu bir gerçektir. Bizatihi İlahî Kitap tarih içerisinde bir tarihe hitap etmektedir. Ancak bu yine beşerî bir zorunluluktan kaynaklanmaktadır. 60 Kaldı ki, tarih geniş anlamıyla; "zaman içindeki değişmelerin tümünü dar anlamıyla; "geçmişte olan"ı ifade ettiği gibi geçmişte olan ama aynı zamanda şimdi de bulunanı anlatan bir kavramdır. 61 Anlamada başvurulan nüzûl sebepleri ve Kur an ın haber verdiği geçmiş olaylar bu bağlamda değerlendirilebilir. Kur an da beşerî tasavvur, ihtiyaç ve kültür olarak Araplara hitap edilmiş, onların dili evrensel mesaja vasıta kılınmış ve onlar aracılığı ile insanlığa ulaştırılmıştır. 62 İnsanlara vahyin ulaşmasında tarih ve muhatap açısından bir başlangıç noktası olması kaçınılmazdır. Kur an ın indiği dönem ve toplum da son ilahî hitabın insanlığa ulaştırılmasında başlangıç noktasını teşkil etmektedir. 48 Şâtıbi, Muvafakât, c: 2, Albayrak, Mehmet Murat Karakaya, Kur an ın Anlaşılmasında Dil Problemi, Marifet Yayınları, İstanbul, 2003, Semantik (Anlambilim): Sözcükler ve önermelerle onların dile getirdiği anlam arasındaki bağıntıyı inceleyen bilim dalı. Akarsu, İsmail Yakıt, "Doğru Bir Kur an Tercümesinde Semantik Metodun Önemi", I. Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri, D.İ.B. Yayınları, Ankara, 1995, Zeki Duman, "Kur an ı Anlamada Temel Prensipler", VII. Kur an Sempozyumu, Kur an ve Müslümanlar, (Kayseri 2004), Ankara, 2005,116. ا رس لن ا م ن ر س ول ا ل " açıklasın." 54 İbrahim 14/4 "Biz her peygamberi, ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki, onlara (Allah ın emirlerini) iyice."ب ل س ان ق وم ه ل ي ب ي ن ل ه م 55 Muhammed Esed, Kur an Mesajı Meal ve Tefsir, (çev. Cahit Koytak, Ahmed Ertürk), İstanbul, 1999, 499. ". ب ل س ان ع ر ب ي م ب ي ن " indirmiştir." "; Şuara 26/195 "apaçık Arapça bir dil ile و ه ذ ا ل س ان ع ر ب ي م ب ين " Arapçadır." 56 Nahl 16/103"Bu Kur an ise gayet açık bir 57 Fîrûzâbâdî, Ebu Tahir Muhammed b. Yakub, Kâmûs Tercümesi, (Terc. Âsım Efendi), İstanbul, 1305, c: 4,749; Râgıb İsfehânî Ebu l-kasım Hüseyin b. Muhammed, el-müfredât fî Garîbi l-kur ân, Beyrut, M. Osman Toklu, Dilbilime Giriş, Akçağ Yayınları, Ankara, 2003, Mehmet Soysaldı, Kur an ı Anlamada Metodoloji, Fecr Yayınları, Ankara, 2001, Muhsin Demirci, Kur an ve Yorum, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2006, Akarsu, Kur an Yolu, c: 3, 295. و م ا Kur an ı Anlama Metodu Ne Olmalıdır?, Sevgi TÜTÜN, İstikāmet, Sayı: 6, s , Yıl:

6 4- Hz. Muhammed e Nazil Olmuştur Anlama konusunda Kur an ın bildirdiği bir diğer faktör de Hz Peygamberdir. Birçok ayette Hz. Peygamber in etkinliğine ayrıca işaret edilmektedir. Kur an ın yer verdiği, "Nitekim kendi aranızdan, size ayetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik." 63, anlamındaki ayet Hz. Peygamber in dindeki konumunu, Kur an sistemindeki rolünü ortaya koyan temel bir esas olarak karşımıza çıkmaktadır. Açık bir şekilde görülmektedir ki, Hz. Peygamber ayetleri/kitabı okuma ve öğretme görevi icra etmektedir. Öte yandan öğretmek yalnızca okumayı öğretmek anlamında değil, açıklamak olarak da anlaşılmalıdır. Çünkü ayette okumak ve öğretmek ayrı ayrı zikredilmektedir. Hz. Peygamber in onu açıklaması, indirilme sebeplerinden biri olarak zikredilmektedir. 64 Aynı zamanda bu görev sadece son Peygamber Hz. Muhammed e özgü de değildir. Aynı görev ve konumun önceki peygamberler için de söz konusu olduğu; "Biz her peygamberi, ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki, onlara (Allah ın emirlerini) iyice açıklasın." 65,"(O peygamberleri) apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman ve onların da (üzerinde) düşünmeleri için sana bu Kur an ı indirdik." 66 şeklindeki ayetler ile haber verilmektedir. Yukarıdaki ayetler hem Hz. Muhammed e hem de daha önce gönderilen peygamberlere ilahî mesajı açıklama vazifesi vermektedir. Böylece Hz. Peygamber in sadece Kur an ı ileten bir nakilci olmadığı aynı zamanda Allah ın hükümlerini sözlü veya fiilî olarak açıklama, yorumlama ve uygulamada örnek olma işlevine sahip olduğu görülmektedir. 67 Ayrıca Allah ın, peygamberleri kendi toplumlarının dilleri üzere göndermesindeki temel sebep, ilahî mesajın anlatılması ve anlaşılmasıdır. 68 Dolayısıyla Hz. Peygamber in açıklaması ona verilen bir görev olduğu gibi insanların, ilahî mesajı anlamaları için ihtiyaç duydukları bir unsurdur. Çünkü Allah insanlara hitap ederken, onu anlamalarını temin etmek üzere kendi içlerinden bir peygamber göndermiştir. Allah-insan iletişiminde vasıta olan Peygamber, bu misyonunu ilahî mesajın anlaşılmasında da aynı şekilde yerine getirmektedir. Sonuç Kur an, kendisini anlamanın temeline imanı oturtmaktadır. "Onlara (istedikleri) bir ayet getirmediğin zaman (alay ederek) derler ki: "Onu (da) bir yerlerden derleyip toplasaydın ya."de ki:"ben ancak Rabbimden bana vahyedilene uymaktayım. Bu (Kur an âyetleri), Rabbinizden gelen basiretlerdir. İman edecek bir topluluk için bir hidayet kaynağı ve bir rahmettir." 69 ayeti net bir biçimde bunu dile getirmektedir. Burada hem Kur an ın Allah tan gelen bir kitap olduğuna inanmamaya şartlanmış olanların, onun kaynağı hakkındaki yanlış düşünce ve inançlarına işaret edilmektedir. Hem de Kur an ın bir vahiy temeline dayandığı açıklanmaktadır. Bunun yanı sıra Kur an ın anlaşılması için gereken imanın bir kez daha altı çizilmektedir. Ayrıca ayetler için zikredilen basiret kelimesi de kalbin idrak gücüne 70 atıf yapmaktadır. Râzî burada geçen basiret kelimesine, "doğruyu bulma" manası vermektedir. 71 Böylece basiret ifadesi, doğru anlama yolunda ayetler ile kalbin gerçekleştirdiği iletişimi ortaya koymaktır. Dolayısıyla Kur an, ancak önyargısız olarak doğru bir şekilde anlaşılabileceğini ifade etmektedir. Gayet açıktır ki Kur an, kendisini anlamanın merkezine Allah tan gelen bir kitap olma özelliğini yerleştirmektedir. Bu bağlamda Kur an ın ilahi orijini ve onun bu özelliğini daima muhafaza etmesi, onu anlamada en önemli unsuru oluşturmaktadır. Kur an ın diğer özellikleri de aynı merkezin uyduları durumundadır. Kur an ın Arapça oluşu, içinde şüphe olmayan bir kitap oluşu ve Hz. Peygamber olgusu, birbiriyle iç içe ve birbirini tamamlayan kopmaz esaslar olarak takdim edilmektedir. Kur an, kendisini anlamada asıl olarak bu sayılanlara dikkat edilmesi ve onun ilahi yönüne asla halel getirilmemesine son." ك م ا ا رس لن ا ف يك م ر س و ل م نك م ي تل وا ع ل يك م ا ي ات ن ا و ي ز ك يك م و ي ع ل م ك م الك ت اب و الح كم ة و ي ع ل م ك م م ا ل م ت ك ون وا ت عل م ون " 2/ Bakara 64 Nahl 16/64 "Sana kitabı, ancak ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için ve iman eden bir topluma doğru yolu gösterici ve rahmet olarak " و م ا ا نز لن ا ع ل يك ال ك ت اب ا ل ل ت ب ي ن ل ه م ال ذ ي اخت ل ف وا ف يه و ه د ى و ر حم ة ل ق وم ي ؤم ن و ن " indirdik."." و م ا ا رس لن ا م ن ر س ول ا ل ب ل س ان ق وم ه ل ي ب ي ن ل ه م " 14/4 65 İbrahim." ب الب ي ن ات و الز ب ر و ا نز لن ا ا ل يك الذ كر ل ت ب ي ن ل لن اس م ا ن ز ل ا ل يه م و ل ع ل ه م ي ت ف ك ر و ن " 16/44 66 Nahl 67 Kur an Yolu, c: 3, Bayraklı, c: 12, " و ا ذ ا ل م ت أت ه م ب ا ي ة ق ال وا ل و ل اجت ب يت ه ا ق ل ا ن م ا ا ت ب ع م ا ي وح ى ا ل ي م ن ر ب ي ه ذ ا ب ص ائ ر م ن ر ب ك م و ه د ى و ر حم ة ل ق وم ي ؤم ن و ن " 7/ A raf 70 İsfehânî, Razi, c: 15, 101. Kur an ı Anlama Metodu Ne Olmalıdır?, Sevgi TÜTÜN, İstikāmet, Sayı: 6, s , Yıl:

7 derece hassas yaklaşmaktadır. Gözden kaçırılmaması gereken nokta, onun gösterdiği bu hassasiyete göre hareket etmektir. Bunu sağlamanın yolu da Kur an ın kendi sisteminden faydalanmaktan geçmektedir. Onu bir takım sonradan ortaya çıkan sistem ve metotlar ile anlamaya çalışırken, bunların Kur an içindeki iz düşümünün ne olduğunu sorgulamak gerekmektedir. Bunun neticesinde Kur an a uyan metotlar alınmalı, uymayanlardan vazgeçilmelidir. Kur an ın, kaynağının ilahî olduğunu defalarca zikretmesinin sebebi budur. Dolayısıyla ona kendi beşeri fikirlerimizin ürünü olan ve ilahî olana hamledemeyeceğimiz unsurlar ile yaklaşmamak şarttır. Daha doğrusu, beşerî görüşleri Kur an ın önüne geçirmemek gerekir. Kendi kanaatlerimizden yola çıkarak değil, Kur an ın esaslarından hareketle onu anlamaya çalışmalıyız. İnsanların kullandığı, Kur an ile hiçbir irtibatı olmayan, tamamen beşerî veya daha önceden edindiğimiz fikirler ve şahsî düşünceler temelinde ve etkisinde değil, ilahî hitabın etkisinde onu anlamaya gayret etmeliyiz. Kaynakça -Kur an-ı Kerim. -Akarsu Bedia, Felsefe Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, Albayrak Halis, Kur an ın Bütünlüğü Üzerine, Kur an ın Kur an la Tefsiri, Şule Yayınları, Üçüncü Baskı, İstanbul, Bayraklı Bayraktar, Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur an Tefsiri, 2. Basım, İstanbul, Cevizci Ahmet, Felsefe Sözlüğü, Paradigma, İstanbul, Gezgin Ali Galip, Tefsirde Semantik Metot, Ötüken Yayınları, İstanbul, Demirci Muhsin, Kur an ve Yorum, Ensar Neşriyat, İstanbul, Duman Zeki, "Kur an ı Anlamada Temel Prensipler", VII. Kur an Sempozyumu, Kur an ve Müslümanlar, (Kayseri 2004), Ankara, Esed Muhammed, Kur an Mesajı Meal ve Tefsir (çev. Cahit Koytak, Ahmed Ertürk), İstanbul, Fîrûzâbâdî, Ebu Tahir Muhammed b. Yakub, Kâmûs Tercemesi, (Terc. Âsım Efendi), İstanbul, Gadamer H.G., Hermenötik (Yorum Bilgisi Üzerine) Yazılar, derleyen ve çeviren: Doğan Özlem, Ark Yayınevi, Ankara, Hançerlioğlu Orhan, Felsefe Ansiklopedisi, Kavramlar ve Akımlar, Remzi Kitabevi, Birinci Basım, İstanbul, İsfehânî Ebu l-kasım Hüseyin b. Muhammed Râgıb, el-müfredât fî Ğarîbi l-kur ân Beyrut. -Karakaya Mehmet Murat, Kur an ın Anlaşılmasında Dil Problemi, Marifet Yayınları, İstanbul, Kırca Celal, Kur an ı Anlamada Dil Problemi, Kur an Mesajı, Kotan Şevket, Kur an ve Tarihselcilik, Beyan Yayınları, İstanbul, 2001, Kutluer İlhan, "Kur an ı Anlama Yolunda Felsefi Tecrübelerin Rolü ve Değeri", Kur an ve Tefsir Araştırmaları, Ensar Neşriyat, İstanbul, Komisyon (Hayreddin Karaman ve diğerleri), Kur an Yolu, Türkçe Meal ve Tefsir, D.İ.B. Yayınları, Ankara, Mevdûdî Ebu l A lâ, Tefhîmü l-kur an, İnsan Yayınları, İstanbul Özgel İshak, "Kur an ın Üç Aşamalı Nüzulü, Lügavî Temelleri Üzerine Bir Değerlendirme", Arayışlar, İhsan Bilim Araştırmaları, Yıl:3, Sayı: 5 6, Palmer Richard E., Hermenötik, çev. İbrahim Görener, 2. Baskı, Anka Yayınları, İstanbul, Râzî Fahreddin, Mefâtîhu l-gayb, 2.baskı, Darü'l-Kütübi'l-İlmiyye, Tahran, ts. -Soysaldı Mehmet, Kur an ı Anlama Metodolojisi, Fecr Yayınları, Ankara, Şâtıbi Ebû İshak, Muvafâkat fi Usûli ş-şeria, İkinci Baskı, Mısır, Toklu M. Osman, Dilbilime Giriş, Akçağ Yayınları, Ankara, Yakıt İsmail, "Doğru Bir Kur an Tercümesinde Semantik Metodun Önemi", I. Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri, D.İ.B. Yayınları, Ankara, Kur an ı Anlama Metodu Ne Olmalıdır?, Sevgi TÜTÜN, İstikāmet, Sayı: 6, s , Yıl:

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ)

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) ب ت خ ح ج ث Dil ucu ile üst uçlarından ا ذ ر ز Boğazın ağza en yakın olan kısmından Dil ucu ile üst diplerinden Peltektir. Boğazın orta kısmından Dudaklar

Detaylı

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir?

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Question Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Answer: Bazı özellikler değişik ve birçok şey ve bireylerde

Detaylı

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Tirmizi nin Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Ebu İsa Muhammed İbni İsa Tirmizi (209H-274H) Cami'u Sünen Tirmizi www.almuwahhid.com 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İmam Tirmizi de kendi dönemindeki hadis

Detaylı

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhil'hamd, Allâhu Ekberu kebiiraa velhamdülillahi kesiiraa ve sübhaanallaahi bükratev ve esıila

Detaylı

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10 DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. 5-6, 1-), 5-6, 2-) 5-6 3-) 40 HADİS YARIŞMASI 5-6, 4-) 5-6, 5-) 5-6, 6-) 5-6, 7-) 5-6, 8-) 5-6, 9-) 5-6, 10-) 5-6, 11-) 5-6, 12-)

Detaylı

ICERIK. Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din

ICERIK. Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din DIN KAVRAMI ICERIK Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din SÖZLÜKTE DIN Cesitli sekilde anlasiliyor; Ilki hakimiyet, güc, üstünlük,

Detaylı

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY ا ب ع ق ظ ل ز ك İMAM HATİP LİSELERİ MESLEKİ ARAPÇA 9 Öğrenci Çalışma Kitabı ج ن 9 ل ث ان و ي ات ال ئ م ة و ال خ ط باء ا لل غ ة ال ع ر ب ي ة ك ت اب الت د ر يب ات Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye

Detaylı

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV)

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) ي و ه و ال ذ ي م د األ ر ض و ج ع ل ف يه ا ر و اس اث ن ي ن ي غ ش ي الل ي ل الن ه ا ر إ ن ف ي ذ ل ك م ت ج او ر ات و ج ن ات م ن أ ع ن اب و ز ر ع و ن يل ص ن و

Detaylı

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER م ن ق ال ح ني ي س م ع ال م ؤ ذ ن و أ ن أ ش ه د أ ن ل إ ل ه إ ا ل ا ا لل و ح د ه ل ش ر يك ل ه و أ ان م امد ا ب د د ه و س و ل ه 1 س ض يت ب ا لل س ا ب و ب ح امد س و ل و ب ل و

Detaylı

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur.

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur. 3 1 Değerli Kardeşim; Unutma! Dünya hayatı çabuk geçer, önemli olan bu dünya hayatında kendine, ailene, ümmete ve tüm insanlığa ne kadar faydalı olduğuna bakman ve bunun muhasebesini yapmandır. Toplumun

Detaylı

Kolay Yolla Kur an ı Anlama

Kolay Yolla Kur an ı Anlama بسم هللا الرحمن الرحيم Kolay Yolla Kur an ı Anlama Ders 15 #kuranianlama Bu derste Kur an: Övme, Rukü, secde غ ف ر & ص ب ر ظ ل م ض ر ب : bilgisi Dil Eğitim ipucu: Alışkanlık haline getirme ve davranışlara

Detaylı

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman Ders : 6 Konu : Kitaplara İman a) Kitaplara Topyekün İman İmanın şartlarından bir tanesi de Allah ın insanlara yine insanlar arasından seçtiği peygamberleri vasıtasıyla kitaplar gönderdiğine iman etmektir.

Detaylı

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar M. GÜNGÖR BAZI ÂYETLERİN ANLAMLARI İLE İLGİLİ MÜLAHAZALAR 113 Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar Mevlüt GÜNGÖR Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Önce, tek tek hepimizi, kendisine

Detaylı

Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN

Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN ب ت ا ELİF BE Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN KİTAPTAN SEÇİLMİŞ ÖRNEK SAYFALAR ELİF BE Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ÖNSÖZ...2 Harfler.3 Üstün...5 Esre..6

Detaylı

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER Tekrar Eden 97 Ayet 97 ayet diğer ayetler gibi Kuran da sadece bir kez bulunmaz, tekrar ederler. Bu 97 ayetten birçoğuna 2 kez rastlanır, bazısı 3, bazısı ise 4 kez kullanılmıştır.

Detaylı

األصل الجامع لعبادة هللا وحده

األصل الجامع لعبادة هللا وحده األصل الجامع لعبادة هللا وحده İBADETİN MANASI Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) diyor ki: 1 Sana, tek olan Allah a ibadetin

Detaylı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı Onlardan bazıları م ن ه م Peygamberler ر س ل ك ل م Konuştu د ر ج ات Dereceler آ ت ي ن ا Verdik أ ي د ن ا Destekledik İhtilaf ettiler اخ ت ل ف وا Diledi ش اء م ن ه م Onlardan bazıları ي ر يد İstiyor أ ن

Detaylı

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS www.behcetoloji.com (40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS BİRİNCİ HADİS ف ض ل ت ع ل ى ا ل ن ب ي اء ب س ت أ ع ط يت ج و ام ع ال ك ل م و ن ص ر ت ل ي ال غ ن ائ م و ج ع ل ت ل ي ا ل ر ض ط ه ور ا و م س ج د ا و أ ر س

Detaylı

İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu

İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu edinmektedir. Ruh kasidesi kaynaklarda çeşitli isimlerle zikredilmektedir.

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 13. İHSAN SOHBETİ KONU : PEYGAMBERLERE İMAN Sohbetimize iman esaslarından Peygamberlere İman Konusunu işleyerek devam ediyoruz. Sohbetlerimize başladığımız günlerde de değindiğimiz üzere ilk olarak konularımız

Detaylı

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ İbnü l Arabî (1165 1240) Hazırlayan İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı ALTUNTAŞ BİR KÜLTÜR HİZMETİDİR PARA İLE SATILMAZ İSBN: ismailhakkialtuntas@gmail.com http://ismailhakkialtuntas.com

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II -Ders Planı- Dersin konusu: manaya delaletinin kapalılığı bakımından lafızlar [hafî-müşkilmücmel-müteşâbih] Ön hazırlık: İlgili tezler: hakkı

Detaylı

Konulu Tefsir Metodu Bir Usûl Sayılabilir mi ve Bunun Kur an ı Anlamaya Katkısı

Konulu Tefsir Metodu Bir Usûl Sayılabilir mi ve Bunun Kur an ı Anlamaya Katkısı Ö. DUMLU KONULU TEFSİR METODU BİR USÛL SAYILABİLİR Mİ ve BUNUN KUR AN I ANLAMAYA KATKISI 107 Konulu Tefsir Metodu Bir Usûl Sayılabilir mi ve Bunun Kur an ı Anlamaya Katkısı Ömer DUMLU Prof. Dr., Dokuz

Detaylı

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ BERAT KANDİLİ Dr. Hamdi TEKELİ I- Konunun Plânı A- Beratın Kelime Anlamı B- Istılah Anlamı C- Kur an ve Sünnette Berat Kelimesi D- Berat Kandilinin Vakti E- Berat Kandilinin Değerlendirilmesi F- Berat

Detaylı

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz?

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? Sorularlarisale.com Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? "Şeriat" denildiğinde, daha çok dinin ahkâm kısmı anlaşılır. Kur'an-ı Kerîm,

Detaylı

Ders 1-5 Tekrar. Rab, efendi. Alem, dünya ه ذا

Ders 1-5 Tekrar. Rab, efendi. Alem, dünya ه ذا Ders 1-5 Tekrar Kelime: Đsim, fiil, harf. Đsim: Varlıkları gösteren kelimelerdir. Sıfatlar dilbilgisi bakımından isim sayılır. Đsimler şahıslara göre çekilirler. Ben Bu Zeyd Darbe, vuruş Temiz, güzel Rab,

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 9. İHSAN SOHBETİ KONU : KİTAPLARA İMAN Geçen 2 haftada iman esaslarından olan meleklere iman konusunu işlemeye gayret ettik. Kısacası Meleklere İman başlığında şu konulara değinmiş idik. Meleklerin Mahiyeti

Detaylı

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Ders : 107 Konu : İSLAMDA AİLE - BİREYLERİNİN SORUMLULUKLARI - 2 1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Saygı Çocukların anne-baba üzerinde hakkı olduğu gibi, anne babanın da çocukları üzerinde hakkı

Detaylı

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir. ال ي ل دغ الم ؤم ن م ن ج ح ر مر ت ي ن Mü min bir yılan deliğinden iki defa ısırılmaz. إن م م ا أد ر ك الن اس م ن ك الم الن ب و ة األول ى : إذ ا ل م ت س ت ح ف اص نع ش ئ ت م ا İlk peygamberlerden itibaren

Detaylı

KALEM SURESİ. Nuzul Ortamı: Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE. Nüzul Sırası 7 NÜZUL YERİ KALEM SURESİ. Nuzul Sıra 7.

KALEM SURESİ. Nuzul Ortamı: Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE. Nüzul Sırası 7 NÜZUL YERİ KALEM SURESİ. Nuzul Sıra 7. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla NÜZUL YERİ 1 4 SURENİN KİMLİĞİ MEKKE Mina Müzdelife Arafat Nuzul Sıra 7 KALEM SURESİ Ayet Sayısı 52 KABE Nuzul Yılı 1 2 5 Nuzul Ortamı: Müşriklere Cevap ve Tehdit İçermekte.

Detaylı

REFERANS AYET: HİCR 87

REFERANS AYET: HİCR 87 REFERANS AYET: HİCR 87 Hicr Suresi nin 87 nci ayeti Tekrarlanan İkilinin verildiğini ve verilen iki sayıdan birinin 7 olduğunu bildiren tek ayettir. Ayrıca bu ayet peygambere indirilen vahyin hem sayısal

Detaylı

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR 1 Konumuzla İlgisi SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR (Radıyallahu anh) ح د ث ن ا ه ن اد ب ن الس ر ى ع ن ع ب د الر ح ن ب ن م م د ال م ح ار ب ع ن ع ب د الس ال م ب ن ح ر ب ع ن أ ب خ ال د الد اال ن ع ن أ ب خ

Detaylı

ه: د ع ل ض ب او ت ن ل ه ب م ذ ت خ أ إن ا م م كي ف ت ر ك ت د ق ي فإ ن يت للا س ن و با ك ت

ه: د ع ل ض ب او ت ن ل ه ب م ذ ت خ أ إن ا م م كي ف ت ر ك ت د ق ي فإ ن يت للا س ن و با ك ت ف إ ن ي ق د ت ر ك ت ف يك م م ا إ ن أ خ ذ ت م ب ه ل ن ت ض ل وا ب ع د ه : ك ت اب الل و س ن تي "Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız O emanetler, Allah ın kitabı

Detaylı

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون Teravih 28 Haziran 1984 (Son Teravih) Yer : Dergah İmam Efendi : Muzaffer Ozak Cumhur Müezzinlik : Dergah Maalesef Yatsı namazı ve Teravih in ilk dört rekatı kayda alınamamış. Kayıt ilk dört rekattan sonra

Detaylı

124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek

124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek 124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek Kendisini ifade etmek için açıklamalarda bulunmak ve anlamlı bir şekilde söz söylemek sadece insana mahsustur. Söz ki, onu insan için yaratan Allahu Teala dır. Rahman suresinde

Detaylı

SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78)

SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78) ( Cüz: 30) ( 78 / Nebe Sûresi) 1 SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78) (NEBE (Önemli Haber) SÛRESİ) (Mekke de inmiştir. 40 ayettir.) CÜZ: 30, KUR

Detaylı

Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları

Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları Şeyh'ul İslam Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah), Mecmu a et-tevhid, 19-20 www.at-tawhid.org 1 Allah şöyle buyurmaktadır: {ال ح م د ل ل ه ر ب ال ع ال م ين

Detaylı

EV SOHBETLERİ DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN. A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir?

EV SOHBETLERİ DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN. A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir? DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir? "Peygamber" kelimesi dilimize Farsça dan geçmiş bir kelimedir. Pey haber, ber de getiren demektir. İkisi birden haber getiren demektir.

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları)

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları) SÜLEYMANİYE VAKFI UZAKTAN SEMİNER MERKEZİ (SUSEM) Ders: İslam Hukukuna Giriş Hafta-11 KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları) Hazırlayan: Doç. Dr. Servet Bayındır İ.Ü. İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi

Detaylı

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri ب س م االله ار ح م ن ار ح يم ي و م ي ج م ع ك م ل ي و م ال ج م ع ذ ل ك ي و م الت غ اب ن Toplanma günü için sizi bir araya getireceği

Detaylı

تلقني أصول العقيدة العامة

تلقني أصول العقيدة العامة تلقني أصول العقيدة العامة SORULU CEVAPLI AKİDE DERSLERİ Muellif: Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Soru 1: Rabbin kimdir? 1 Cevap 1: Rabbim Allahtır!

Detaylı

(Tanımı ve Dayanağı)

(Tanımı ve Dayanağı) DERS -7 NİKAH-I İSLAM HUKUKU-I (Tanımı ve Dayanağı) Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR & Doç. Dr. Servet BAYINDIR İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri DERSİN AKIŞI Nikahın Sözlük Anlamı Nikahın

Detaylı

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني 1436 HİLALİN BİR YERDE GÖRÜLMESİYLE ORUCA BAŞLAMAK الصيام برؤية واحدة باللغة الرتكية Muhammed b. Salih el-useymîn اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren

Detaylı

Îman, Küfür ve Tekfir 2

Îman, Küfür ve Tekfir 2 Îman, Küfür ve Tekfir 2 Bizi yoktan var eden Allah Teâlâ ya sonsuz hamt eder, onu tanımamak ve ona karşı nankörlük etmekten ona sığınırız. Hakla batılı, helal ile haramı ayırmak için gönderilen Hz. Muhammed

Detaylı

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları DUA NIN ÖNEMİ و اذ ك ر ر ب ك ف ى ن ف س ك ت ض ر ع ا و خ يف ة و د ون ال ج ه ر م ن ال ق و ل ب ال غ د و و ا ل ص ال و ل ت ك ن م ن ال غ اف ل ي ن Hem Rabbini, içinden yalvararak

Detaylı

İşaret zamiri. İşaret isimleri. Bu ikisi. Bunlar. Şu ikisi. Şunlar. Onlar. Yakın mesafe için*bu* uzak mesafe için *şu-o* Çoğul İkil Tekil.

İşaret zamiri. İşaret isimleri. Bu ikisi. Bunlar. Şu ikisi. Şunlar. Onlar. Yakın mesafe için*bu* uzak mesafe için *şu-o* Çoğul İkil Tekil. الد ر س األو ل Ders 1 sayfa1 Bu أ س م اء اإل ش ار ة İşaret isimleri Bayan ve müennes kelimeler için. Erkek ve kelimeler için. ھ ذ ا... ھ ذ ه İşaret zamiri Bu م ذ ك ر م ف ر د ھ ذ ا Çoğul İkil Tekil ھ ذ

Detaylı

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster Âlemler İsmi ile ب س م ع ال م ين Gün Sahip م ال ك ي و م Gün Din الد ين إ ي ا İbadet ederiz Sen-senin ك ن ع ب د Yol göster اه د Yardım dileriz ن س ت ع ين Yol Biz-bizim ن ا ص ر اط O kimseler ki Dosdoğru

Detaylı

Allah ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir.

Allah ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir. ث ال ث د ع و ات ي س ت ج اب ل ه ن ال ش ك ف يه ن : د ع و ة ال م ظ ل وم و د ع و ة ال م س اف ر و د ع و ة ال و ال د ل و ل د ه Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, yolcunun duası ve

Detaylı

Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek

Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek İdris YAVUZYİĞİT Müftü idrisyavuzyigit@hotmail.com ALLAH VE İNSAN Allah, insanı en mükemmel şekilde yaratmış, ruhundan üfleyerek şereflendirmiş,

Detaylı

İNSAN ALLAHIN HALİFESİ Mİ? (HALEF- SELEF OLAYI) Allah Teâlâ şöyle buyurur:

İNSAN ALLAHIN HALİFESİ Mİ? (HALEF- SELEF OLAYI) Allah Teâlâ şöyle buyurur: İNSAN ALLAHIN HALİFESİ Mİ? (HALEF- SELEF OLAYI) Allah Teâlâ şöyle buyurur: و ا ذ ق ال ر ب ك ل ل م لا ي ك ة ا ن ي ج اع ل ف ي ا لا ر ض خ ل يف ة ق ال وا ا ت ج ع ل ف يه ا م ن ي ف س د ف يه ا و ي س ف ك الد م

Detaylı

İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR

İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR Cezalar 9 بسم االله الرحمن الرحيم İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR Cezalar, insanları suç işlemekten alıkoymak için vardır. Allah ( ) şöyle buyurmaktadır: "Kısasta sizin و ل ك م ف ي ال ق ص اص ح ي اة ي ا أ

Detaylı

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a)

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) YEMEN AHALİSİNE MEKTUP Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 Muhammed b. Abdilvehhab ın, Yemen in Sahibi (Lideri) el- Bekbeli ye Göndermiş Olduğu Risalesi 1 Kitabında Hakkı indiren,

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 8- İHSAN SOHBETİ KONU : MELEKLERE İMAN - 2 Geçen haftadan kesitler: Bir önceki sohbetimizde iman esaslarından olan Meleklere İman konusunu işlemeye başlamıştık. MELEKLERİN MAHİYETİ İmanın şartlarından

Detaylı

ON EMİR الوصايا لعرش

ON EMİR الوصايا لعرش ON EMİR الوصايا لعرش ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ د صالح الجد Terceme: IslamQa koordinasyon: Sitesi Islamhouse رجة: وقع الا سلا سو ال وجواب تسيق: وقع IslamHouse.com

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Kur an-ı Kerim de şöyle bir ayet bulunmaktadır: Sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki:

Kur an-ı Kerim de şöyle bir ayet bulunmaktadır: Sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki: Question Kur an-ı Kerim de şöyle bir ayet bulunmaktadır: Sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki: Ruh, Rabbimin emrindendir. Size pek az ilim verilmiştir. (İsra, 85). Birincisi, neden Hz. Peygamber (s.a.a)

Detaylı

101. SOHBET Kur an da Hz. Lût (as) ve Kıssası LÛT (AS) KİMDİR?

101. SOHBET Kur an da Hz. Lût (as) ve Kıssası LÛT (AS) KİMDİR? 101. SOHBET Kur an da Hz. Lût (as) ve Kıssası Kur an Kıssaları gerek vahye ilk muhatap olan Mekke ve Medineliler ve gerekse kıyamete kadar tüm insanlık için mesaj içeren anlatımlardır. Günümüz dünyasında

Detaylı

12. CÜZ KURAN OKULU KURAN-DER HASAN TEMUR

12. CÜZ KURAN OKULU KURAN-DER HASAN TEMUR 12. CÜZ KURAN OKULU HASAN TEMUR KURAN-DER 1 12. CÜZ Yeryüzünde ayakları ile yürüyen/hareket eden hiçbir yaratık yoktur ki Rızqı Allah a ait olmasın Onun karar kıldığı yeri de bilir, emanet bırakıldığı

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 7. HAFTA

Detaylı

100. SOHBET. EV SOHBETLERİ 100. Sohbet Kuran da Peygamber Kıssaları - HZ. DÂVÛD (as)

100. SOHBET. EV SOHBETLERİ 100. Sohbet Kuran da Peygamber Kıssaları - HZ. DÂVÛD (as) 100. SOHBET Kuran da Peygamber Kıssaları - HZ. DÂVÛD (as) Kur an da kıssalar yaklaşık kitabın üçte birine tekabül etmektedir. Peygamber kıssaları da bu üçte birlik bölümün en önemli unsurudur. Ev Sohbetlerimizin

Detaylı

KUREYŞ SÛRESİ Nuzul 21 / Mushaf 106

KUREYŞ SÛRESİ Nuzul 21 / Mushaf 106 KUREYŞ SÛRESİ Nuzul 21 / Mushaf 106 Surenin Adı: Kureyş sûresi, adını, Kur an da geçtiği tek yer olan ilk âyetinden alır. Kureyş kelimesi iki köke nispet edilir. Birincisi; köpek balığı anlamına gelen

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 10 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 10 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 10 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler احمد سداد اوستون ١٤٣٣-2012H Đçindekiler Fatiha 1-7... 1 Bakara 1-5... 2 Bakara 6-12... 3 Bakara 21-22... 5 Bakara 30-32... 6 Bakara 40-45... 7 Bakara 152-157... 9 Bakara

Detaylı

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir?

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde Çalışmak İbadet midir? 94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir? Neden ve Niçin Çalışırız? Çalışmak, bir iş meydana getirmek için zihnî ve bedenî güç sarf etmek, gayret etmek, uğraşmak demektir.

Detaylı

IGMG EV SOHBETLERİ DERSLERİ

IGMG EV SOHBETLERİ DERSLERİ 2. DERS: KONU: İMANIN ŞARTLARINA GENEL BAKIŞ Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. Salat ve Selam O nun Elçisi Hz. Muhammed (sav) üzerine olsun. 1. Sohbetimizin ana konusu İman

Detaylı

İşte bu peygamberler. (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık. Onlardan bazısı Allah ile konuştu. Ve bazısını derecelerle yükseltti

İşte bu peygamberler. (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık. Onlardan bazısı Allah ile konuştu. Ve bazısını derecelerle yükseltti İşte bu peygamberler (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık Onlardan bazısı Allah ile konuştu Ve bazısını derecelerle yükseltti İsa İbn-i Meryem e beyyineler verdik Ve onu Ruhul Quds ile destekledik Eğer

Detaylı

[Duhâ Sûresi] [İnşirâh Sûresi] [Tîn Sûresi]

[Duhâ Sûresi] [İnşirâh Sûresi] [Tîn Sûresi] ب س م ا ال رحم ن ال رح يم ا س ت غ ف ر ا ا س ت غ ف ر ا ا س ت غ ف ر ا ا س ت غ ف ر ا ال ع ظ يم ال ك ر يم ال ذ ي لا ا ل ه ا لا ه و ا لح ي ال ق ي وم و ا ت وب ا ل ي ه ا لل ه م ا ن ت ال سلا م و م ن ك ال سلا م

Detaylı

118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ:

118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ: 118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ: الرحيم الرحمن الله بسم * ا ن ا ش ه ر ف ي ا ن ز ل ن اه ت ن ز ل ال ق د ر ل ي ل ة ال م ل اي ك ة و م ا و الر وح ا د ر اك م ا ل ي ل ة ال ق د ر * ل ي ل ة ال ق د ر خ ي

Detaylı

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 www.neicc.net islamiccenter.org 2.SEVİYE OKUTMANLAR İÇİN GEREKLİ BİLGİLER: 1.Seviye Bilgilerine ilave olarak: Tesbih duaları Tesbihatın doğru şekilde okunabilmesi Tecvid

Detaylı

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد 1436 TERÂVİH NAMAZININ FAZÎLETİ فضل صالة الرتاويح باللغة الرتكية Muhammed Salih el-muneccid اسم املؤلف حممد صالح املنجد Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren Ali Rıza Şahin مراجعة يلع

Detaylı

KUNUŞUYORUZ AMA. İnsanları hayvanlardan ayıran en önemli özelliklerden biri de konuşmadır. Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

KUNUŞUYORUZ AMA. İnsanları hayvanlardan ayıran en önemli özelliklerden biri de konuşmadır. Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: Ders : 187 Konu : KONUŞMA ÂDÂBI KUNUŞUYORUZ AMA İnsanları hayvanlardan ayıran en önemli özelliklerden biri de konuşmadır. Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: (Rahmân), insanı yarattı ve ona beyanı (açıklamayı)

Detaylı

IGMG Ev Sohbeti. IGMG Ev sohbeti 1

IGMG Ev Sohbeti. IGMG Ev sohbeti 1 Ders : 10 Konu : Kıyamet Alâmetleri ve Ahiret Hayatının Devreleri (1) Bir önceki derste de ifade edildiği gibi, kıyametin ne zaman kopacağını sadece Allah (c.c.) bilir. Nitekim Cibril hadisi diye bilinen

Detaylı

Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR

Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR Bütün dinlerde, hukuk ve ahlâk sistemlerinde yasaklar, çirkin kabul edilen şeyler ve hoş görülmeyen davranışlar vardır. İlâhî-semavî dinlerin sonuncusu ve mükemmeli

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 ÂYETLERİN

Detaylı

96. SOHBET Efendimizin Örnekliğinde Merhamet Ehli Olabilmek

96. SOHBET Efendimizin Örnekliğinde Merhamet Ehli Olabilmek 96. SOHBET Efendimizin Örnekliğinde Merhamet Ehli Olabilmek Efendimizin Örnekliğinde Merhamet Ehli Olabilmek Merhamet kaynağını Alemlerin Rabbi olan Allah tan alan aşkın bir duygudur. Yaratılmış tüm varlıkta

Detaylı

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler احمد سداد اوستون ١٤٣٤-2013K Đçindekiler Fatiha 1-7... 1 Bakara 1-5... 2 Bakara 6-12... 3 Bakara 21-22... 5 Bakara 30-32... 6 Bakara 40-45... 7 Bakara 152-157... 9 Bakara

Detaylı

Question. Kur'an-ı Kerim hangi açıdan mucize sayılmaktadır? Onun mucize oluşuna dair hangi delili. getirebiliriz?

Question. Kur'an-ı Kerim hangi açıdan mucize sayılmaktadır? Onun mucize oluşuna dair hangi delili. getirebiliriz? Question Kur'an-ı Kerim hangi açıdan mucize sayılmaktadır? Onun mucize oluşuna dair hangi delili getirebiliriz? Answer: Kur'an-ı Kerim, çeşitli yönlerden mucize sayılmaktadır ve onun mucizeliği sürekli

Detaylı

HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh)

HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh) 1 HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh) Zübeyir b. Avvâm b. Huveylid b. Esed el-kuraşî el-esedî. Künyesi: Ebu Abdullah dır. Hz. Peygamber in (s.a.) halası Safiyye bint

Detaylı

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ Hadler 31 - Hadler - Zina Haddi - Livata Haddi - Kadına Arkadan Yanaşmanın Hükmü - Kazf Haddi - İçki İçme Haddi - Sirkat - Yol Kesen kimselere Uygulanan Had - Bagilere Uygulanan Had - Bagilerin Kafirlerden

Detaylı

Kur an şöyle buyurmaktadır: Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki,

Kur an şöyle buyurmaktadır: Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki, Question Kur an şöyle buyurmaktadır: Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki, (Allah ın varlığını gösteren) delillerden yüz çevirmektedirler. (Enbiya, 32) Allah, gökleri görebileceğiniz

Detaylı

MÜNAFIKLARIN VASIFLARI MÜNAFIKLARIN VASIFLARI. Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a)

MÜNAFIKLARIN VASIFLARI MÜNAFIKLARIN VASIFLARI. Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a) MÜNAFIKLARIN VASIFLARI Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 Büyük Nifak ve Küçük Nifak Nifakın İki Kısmı ve Münafıkların Sıfatları Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) Allah onu Firdevs-i

Detaylı

PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM

PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM 1 PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM Abdurrahman b. Avf HZ. ABDURRAHMAN B. AVF (Radıyallahu anh) Babası, Avf b. Abdi Avf b. Hâris Annesi, Şifa bint Avf b. Abd b. Hâris. Şifa hatun Resûlullah ın ebesidir.

Detaylı

DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh)

DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh) 1 Saîd b. Zeyd b. Amr b. Nüfeyl el-kureşî. DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh) Babası Zeyd b. Amr b. Nüfeyl olup, nesebi Ka b da Resûlüllah (s.a.) ile birleşmektedir. Annesi Fatıma

Detaylı

Ders : 57 Konu: Şeytanla Mücadele

Ders : 57 Konu: Şeytanla Mücadele Ders : 57 Konu: Şeytanla Mücadele Hani Rabbin (ezelde) Ademoğullarının sulblerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak, Ben sizin Rabbiniz değil miyim? demişti. Onlar da, Evet,

Detaylı

MÜZZEMMİL SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE GİRİŞ SURENİN KONUSU. MÜZZEMMİL SURESİ Mushaf Yeri 73. Ayet Sayısı 20.

MÜZZEMMİL SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE GİRİŞ SURENİN KONUSU. MÜZZEMMİL SURESİ Mushaf Yeri 73. Ayet Sayısı 20. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE Mina Müzdelife Arafat KABE 2 GİRİŞ 5 SURENİN KİMLİĞİ Ayet Sayısı 20 MÜZZEMMİL SURESİ Mushaf Yeri 73 SURENİN KONUSU Vahiyle muhatap olmak, Ciddi bir yük almak

Detaylı

Ehl-i Sünnete Göre Müteşâbih Âyet ve Hadîs-i Şerîfler

Ehl-i Sünnete Göre Müteşâbih Âyet ve Hadîs-i Şerîfler Ehl-i Sünnete Göre Müteşâbih Âyet ve Hadîs-i Şerîfler Bizi yoktan var eden Allah Teâlâ ya sonsuz hamt eder, onu tanımamak ve ona karşı nankörlük etmekten ona sığınırız. Hakla batılı, helal ile haramı ayırmak

Detaylı

NASR SÛRESİ Nuzul 111 / Mushaf 110

NASR SÛRESİ Nuzul 111 / Mushaf 110 NASR SÛRESİ Nuzul 111 / Mushaf 110 Surenin Adı: Sûre zafer garantili yardım mânasına gelen adını ilk âyetinden alır. İlk mushaf ve tefsirlerde bu adla yer alır. Buhârî nin Hz. Aişe den naklettiği bir rivayette

Detaylı

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve إن ال ح م د ل ل ب س م االله الر ح م ن الر ح يم ذ و ع ي و س ت غ ف ر يى و س ت ع و ح م د ي ب ب ل ل م ه ش ر ر أ و ف س ىب م ه ئب ت سي أ ع م بل ىب م ه د ي ا ل ل ف ال م ض ل ل م ه ي ض ل ل ف ال ب د ي ل ي د أ ن

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 8. HAFTA

Detaylı

MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI

MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI Muharrem ayı Müslümanların takvim başlangıcı, hicri yılbaşıdır. Rasul-i Ekrem (sav) Efendimiz Mekke de on üç yıl insanları Allah a davet etti. Bu daveti kabul etmeyen müşrikler

Detaylı

Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü

Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2013-1434 الصلاة ىلع السقط

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Okul Öncesi İçin DUÂLAR SÛRELER. Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN

Okul Öncesi İçin DUÂLAR SÛRELER. Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN Okul Öncesi İçin DUÂLAR ve SÛRELER Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN KİTAPTAN SEÇİLMİŞ ÖRNEK SAYFALAR Okul Öncesi İçin DUÂLAR ve SÛRELER Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN OKUL ÖNCESİ İÇİN DUALAR VE SURELER 3 Melek

Detaylı

Her elini uzatana (isteyene) zekât verilir mi?

Her elini uzatana (isteyene) zekât verilir mi? Her elini uzatana (isteyene) zekât verilir mi? ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2013-1434 هل لك من مد يده ستحق الز ة» اللغة الرت ية «بن

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 ÂYETLERİN

Detaylı

MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP

MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP والشرك التوحيد بيان املغرب يف أهل إىل رسالة TEVHİD VE ŞİRKİN BEYANI HAKKINDA MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 Tevhid ve Şirkin Beyanı Hakkında Şeyh Muhammed

Detaylı

GÜNDE BEŞ VAKİT NAMAZ KILMAK

GÜNDE BEŞ VAKİT NAMAZ KILMAK GÜNDE BEŞ VAKİT NAMAZ KILMAK Değerli Mü minler! Günde beş vakit namaz kılınması âyet ve hadislerle sabittir. Kur an da ısrarla namaz kılınması emredilmiş 1 ve ا ن الص ل وة ك ان ت ع ل ى ال م ؤ م نين ك ت

Detaylı

555 AYET METİN VE MEALLERİ. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın! Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz.

555 AYET METİN VE MEALLERİ. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın! Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz. 555 AYET METİN VE MEALLERİ 1. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın! Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz. (Âl-i İmrân, 139) و ل ت ه ن وا و ل ت ح ز ن وا و ا ن ت م ا ل ع ل و ن ا ن ك ن ت م

Detaylı