GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GİYİM ENDÜSTRİSİ MODA TASARIMI BÖLÜMÜ KUAFÖRLÜK VE GÜZELLİK BİLGİSİ ANABİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GİYİM ENDÜSTRİSİ MODA TASARIMI BÖLÜMÜ KUAFÖRLÜK VE GÜZELLİK BİLGİSİ ANABİLİM DALI"

Transkript

1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GİYİM ENDÜSTRİSİ MODA TASARIMI BÖLÜMÜ KUAFÖRLÜK VE GÜZELLİK BİLGİSİ ANABİLİM DALI KADINLARIN SAÇ TASARIM TERCİHLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Aylin GÜLEÇ Ankara Nisan, 2010

2 GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GİYİM ENDÜSTRİSİ MODA TASARIMI BÖLÜMÜ KUAFÖRLÜK VE GÜZELLİK BİLGİSİ ANABİLİM DALI KADINLARIN SAÇ TASARIM TERCİHLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Aylin GÜLEÇ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Emine KOCA Ankara Nisan, 2010

3 EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜ MÜDÜRLÜĞÜNE; Aylin GÜLEÇ e ait olan Kadınların Saç Tasarım Tercihlerine Etki Eden Faktörler baģlıklı tez Mart 2010 tarihinde, jürimiz tarafından Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiģtir. 19/04 / 2010 Adı Soyadı imza BaĢkan:... Üye (Tez DanıĢmanı):... Üye :... Üye :... Üye :... i

4 ÖNSÖZ Ġnsanlık tarihinin geliģimine baktığımızda kadınların toplum üzerindeki etkilerini görmemek mümkün değildir. Ġlk çağlarda çocukları ile ilgilenip, koruyup, büyüten, erkekler avdan dönene kadar yiyecek bulmak için çevreyi araģtıran kadınlar, günümüzde ise modern hayatın gereklerine uygun olarak bu görevi daha farklı olarak üstlenmekte, iģ ve ev yaģamını birlikte yürütmektedir. Bu yaģam tarzı kadınların kendine özenini artırmakla birlikte, tüketimdeki rolünü de artırmıģtır. Bu çalıģmada kadınların çeģitli davranıģları dikkate alınarak, saç tasarım tercihlerindeki yaklaģımları çeģitli kaynaklar ve saha çalıģmasıyla irdelenmiģ ve ortaya konmuģtur. AraĢtırmanın ilk bölümünde; problemin tanımı, önemi, amacı ve araģtırılmaya değer bulunmasının nedenleri, saç tasarımı, kuaförlük ve güzellik ile ilgili kavramlar ele alınarak problemin bütün içindeki yeri belirlenmeye çalıģılmıģtır. Konuyla ilgili kavramsal çerçeve belirlenerek teorik açıklamalar yapılmıģ, araģtırma niteliğindeki ilgili çalıģmalar genel hatları ile açıklanmıģtır. Ġkinci bölümde araģtırmanın yöntemi evren, örneklem, veri toplama teknikleri ve verilerin analizi ile ilgili bilgiler sunulmuģtur. AraĢtırma sonucunda elde edilen verilerin analizlerinin yer aldığı üçüncü bölümde, bulgular tablolar halinde sunularak alt problemlere yanıt verecek Ģekilde yorumlanmıģtır. Sonuç bölümünde; alt problemler doğrultusunda araģtırma sonuçları açıklanarak, kadınlar, eğitim kurumları ve sektör açısından öneriler getirilmiģtir. AraĢtırmanın planlanması ve yürütülmesinde büyük katkıları olan ve bilgisini paylaģmaktan çekinmeyen sayın danıģmanım Yrd. Doç. Dr. Emine KOCA ya teģekkür ediyorum. Ayrıca verdiği manevi destekleri ile beni asla yalnız bırakmayan aileme Ģükran borçluyum. Aylin GÜLEÇ ii

5 ÖZET KADINLARIN SAÇ TASARIM TERCĠHLERĠNE ETKĠ EDEN FAKTÖRLER GÜLEÇ, Aylin Yüksek Lisans Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Tez DanıĢmanı:Yrd. Doç. Dr. Emine KOCA Nisan-2010, 204 sayfa Erkek ve kadın vücudunda baģı süsleyen saç, yüzyıllar boyunca her devrin zevkine güzellik anlayıģına göre değiģmiģtir. Ġlkel çağlardan beri, var olan bu değiģme ve güzel olma duygusu özellikle kadınlarda oldukça baskındır. Saç tasarımı, değiģim ve güzel olma duygusunun oluģmasında her zaman bir tamamlayıcı olarak yerini almıģtır. Kadınların güzellik unsurlarından biri olan saçlarının, tasarım tercihlerine etki eden faktörlerin neler olduğunun belirlenmesinin amaçlandığı bu çalıģmada; kadınların saç tasarım tercihlerini etkileyen faktörler fiziksel, psikolojik ve sosyo-ekonomik açıdan ele alınarak incelenmiģtir. Türkiye nin yedi coğrafi bölgesinden rastlantısal olarak seçilmiģ 28 il ve buna bağlı ilçe köy ve kasabalarda yaģayan, yaģları arasında olan 1447 kadına uygulanan anket sonucu elde edilen veriler, ki-kare testi ve korelasyon analizleri ve saç tasarım tercihlerini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla faktör analizi yapılarak yorumlanmıģtır. Analiz sonuçlarına göre; kadınların saç tasarım tercihlerini değiģtirme/belirlemede; fiziksel faktörlerin %31,237, psikolojik faktörlerin % 22,280 ve sosyo-ekonomik faktörlerin %17,963 oranında etkili olduğu tespit edilmiģtir. Fiziksel özelliklerden ten renginin saç rengini belirlemede etkili olduğu, psikolojik faktörlerden saç ve giyim özenli olduğu zaman çevredekilerin tutumlarının değiģtiği, sosyo-ekonomik faktörlerden saç Ģeklinin kolay kullanılır olması, görüģleri en yüksek ortalama ile ilk sıralarda yer almıģtır. AraĢtırma sonuçları doğrultusunda, eğitim kurumlarına, meslek elemanlarına ve kadınlara, saç tasarımı konusunda katkı sağlayacak öneriler geliģtirilmiģtir. iii

6 ABSTRACT FACTORS AFFECTING THE HAIR DESIGN PREFERENCES OF WOMAN GULEC, Aylin Master s Thesis in Division of Hairdressing and Beauty Therapy Education Thesis Advisor : Asst. Prof. Dr. Emine KOCA April, pages Perception of hair which can be regarded as ornament of body men and women, had changed according to the concept of beauty and pleasure. From the early ages, the emotion of changing itself and becoming beautiful has been overwhelming in women. Within the scope of this study, in which aim is to determine factors affecting the design preferences of women's hair-as their ornament; factors affecting the women's hair design preferences are investigated from physical, psychological and socio-economical perspectives. Results are interpreted using ki-squared test and correlation analysis. Survey have been obtained from 1447 women selected randomly, living in seven regions and 28 cities with administratively connected villages and towns of Turkey, whose ages are in the range of 20 and 55. Results of the analysis are; in determining changing of the women's hair design preferences ; factors and percentages are respectively; physical factors 31,237%, psychological factors 22,280% and socio-economical factors 17,963%. Top ranked opinions are: among the physical factors colour of skin is effective in hair colour preference; among the pschological factors change of behaviour of people around is changed according to the neatness of hair and dressing ; and finally among the socio-economical factors practical use of hair design. According to the results of the investigation, suggestions are made to the training institutions, professionals and women to contribute to their hair design preferences. iv

7 İÇİNDEKİLER JÜRİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI... Sayfa No ÖN SÖZ... ÖZET... ABSTRACT... TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ II III IV VIII XII BÖLÜM 1 1. GİRİŞ Problem Durumu Amaç Önem Varsayımlar Sınırlılıklar Tanımlar Kısaltmalar Kavramsal Çerçeve Kuaförlüğün Tarihsel Süreci Dünyada Kuaförlük Sanatının Tarihçesi Türklerde Kuaförlük İslamiyet öncesi Türkler ve Saç İslamiyet 58 v

8 Cumhuriyet dönemi saç tasarımı ve kuaförlük Tasarım Saç Tasarımı ve Kadın Saç Tasarımına Etki Eden Fiziksel Öğeler Saç Tasarımına Etki Eden Sosyal-Kültürel Öğeler Saç Tasarımına Etki Eden Psikolojik Öğeler İlgili Araştırmalar BÖLÜM 2 YÖNTEM Araştırmanın Modeli Evren ve Örneklem Evren Örneklem Veri a Araçları Verilerin Toplanması Verilerin Analizi BÖLÜM 3 BULGULAR ve YORUMLAR Örneklem Grubunun Demografik Özellikleri İle ilgili Bulgular Kadınların Kuaföre Gitme Amaç ve Sıklıkları İle İlgili Bulgular ve Yorumlar Kadınların Uyguladıkları Saç Şekillendirme Yöntemleri İle İlgili Bulgular ve Yorumlar vi

9 3.4. Kadınların Kuaför Tercihlerini Etkileyen Etmenler İle İlgili Bulgular ve Yorumlar Kadınların Saç Tasarımlarını Belirlemede Etkili Olan Faktörler İle İlgili Bulgular ve Yorumlar BÖLÜM 4 SONUÇ ve ÖNERİLER 4.1. Sonuç Kuaföre gitme amaç ve sıklıkları ile ilgili sonuçlar Kadınların Uyguladıkları Saç Şekillendirme Yöntemleri İle İlgili Sonuçlar Kadınların Kuaför Tercihlerini Etkileyen Etmenler ile ilgili Sonuçlar Kadınların Saç Tasarımlarını Belirlemede Etkili Olan Faktörler Öneriler BÖLÜM 5 KAYNAKÇA EK 198 ANKET FORMU. 198 vii

10 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1. Kadınların Dikkat Çekmek Ġçin Yaptıkları DavranıĢlar 72 Tablo 2. Örneklem Grubunun Bölgelere Göre Dağılımı.. 92 Tablo 3. Güvenirlik Analizi Sonuçları.. 96 Tablo 4. Ölçekler Ġçin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri. 96 Tablo 5. Örneklem Grubunun YaĢ Gruplarına Göre Dağılımı Tablo 6. Örneklem Grubunun Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı. 99 Tablo 7 Örneklem Grubunun Mesleklerine Göre Dağılım.. 99 Tablo 8. Örneklem Grubunun Aylık Gelirlerine Göre Dağılımı. 100 Tablo 9. Örneklem Grubunun Yüz ġekillerine ve Ten Rengine Göre Dağılımı 100 Tablo 10. Örneklem Grubunun Göz ve Saç Renklerine Göre Dağılımı. 101 Tablo 11. Örneklem Grubunun Saç Uzunluğu ve Yapısına Göre Dağılımı 102 Tablo 12. Örneklem Grubunun Kuaföre Gitme Amaçlarına Göre Dağılımı Tablo 13. Örneklem Grubunun Saç Kestirme Sıklığına Göre Dağılımı. 104 Tablo 14. Örneklem Grubunun Saç ġekillendirme Sıklığına Göre Dağılımı Tablo 15. Örneklem Grubunun Saç Boyatma Sıklığına Göre Dağılımı Tablo 16. Örneklem Grubunun YaĢına Göre Saç Kestirme Sıklıkları Dağılımı 106 Tablo 17. Örneklem Grubunun YaĢına Göre Saç ġekillendirme Sıklıkları Dağılımı. 108 Tablo 18. Örneklem Grubunun YaĢına Göre Saç Boyama Sıklıkları Dağılımı 111 Tablo 19. Örneklem Grubunun Eğitimine Göre Saç Kestirme Sıklıkları Dağılımı 114 Tablo 20. Örneklem Grubunun Eğitim Durumuna Göre Saç ġekillendirme Sıklıkları Dağılımı. 116 Tablo 21. Örneklem Grubunun Eğitim Durumuna Göre Saç Boyatma Sıklıkları 119 viii

11 Tablo 22. Örneklem Grubunun Mesleklerine Göre Saç Kestirme Sıklıkları Dağılımı. 122 Tablo 23.Örneklem Grubunun Mesleklerine Göre Saç ġekillendirme Sıklıkları Dağılımı 124 Tablo 24. Örneklem Grubunun Mesleklerine Göre Saç Boyatma Sıklıkları Dağılımı. 127 Tablo 25. Örneklem Grubunun Aylık Gelirlerine Göre Saç Kestirme Dağılımı Tablo 26. Örneklem Grubunun Aylık Gelirlerine Göre Saç ġekillendirme Sıklıkları Dağılımı Tablo 27. Örneklem Grubunun Aylık Gelirlerine Göre Saç Boyatma Sıklıkları Dağılımı Tablo 28. Örneklem Grubunun Ġkamet Yerlerine Göre Saç Kestirme Sıklıkları Dağılımı. 138 Tablo 29. Örneklem Grubunun Ġkamet Yerlerine Göre Saç ġekillendirme Sıklıkları Dağılımı Tablo 30. Örneklem Grubunun Ġkamet Yerlerine Göre Saç Boyama Sıklıkları Dağılımı. 142 Tablo 31. Örneklem Grubunun Yüz ġekline Göre Saç Tasarımı ( Kesim, Boyama, ġekillendirme) Yaptırma Sıklıkları 144 Tablo 32. Örneklem Grubunun Ten Renklerine Göre Saç Tasarımı ( Kesim, Boyama, ġekillendirme) Yaptırma Sıklıkları. 146 Tablo 33. Örneklem Grubunun Göz Renklerine Göre Saç Tasarımı ( Kesim, Boyama, ġekillendirme) Yaptırma Sıklıkları Tablo 34. Örneklem Grubunun Saç Renklerine Göre Saç Tasarımı ( Kesim, Boyama, ġekillendirme) Yaptırma Sıklıkları Tablo 35. Örneklem Grubunun YaĢlarına Göre Kuaföre Gitme Amaçları. 150 Tablo 36. Örneklem Grubunun Eğitim Düzeyine Göre Kuaföre Gitme Amaçları ix

12 Tablo 37. Örneklem Grubunun Aylık Gelire Göre Kuaföre Gitme Amaçları 155 Tablo 38. Örneklem Grubunun Mesleklerine Göre Kuaföre Gitme Amaçları 158 Tablo 39. Örneklem Grubunun YaĢadıkları Yere Göre Kuaföre Gitme Amaçları Tablo 40. Örneklem Grubunun Saç ġekillendirme Yöntemlerini Tercih Etme Durumları. 165 Tablo 41. Örneklem Grubunun Kuaför Seçimini Etkileyen Faktörlere Göre Dağılımı 166 Tablo 42. Örneklem Grubunun Saç Tasarımı Yaptırma ( Kesim, ġekillendirme, Boya) Sıklıkları Ġle Kuaför Seçimini Etkileyen Faktörler Arasındaki Korelasyon Testi Sonuçları 168 Tablo 43. Kadınların Saç Tasarımlarını Belirlemede Etkili Olan Faktör Yükleri Tablo 44. Kadınların Saç Tasarımlarını Belirlemede Etkili Olan Faktör Analizi. 171 Tablo 45. Saç Tasarımını ( Kesim-Renk- ġekillendirme) Belirlemede Fiziksel Faktörlerin Etkisi.171 Tablo 46. Saç Tasarımını ( Kesim-Renk- ġekillendirme) Belirlemede Psikolojik Faktörlerin Etkisi 172 Tablo 47. Saç Tasarımını ( Kesim-Renk- ġekillendirme) Belirlemede Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Etkisi. 173 Tablo 48. Örneklem Grubunun Saç Tasarımı Yaptırmak Ġçin Kuaföre Gitme Sıklıklarına Fiziksel, Psikolojik ve Sosyo- Ekonomik Faktörlerin Etkisi Tablo 49. Örneklem Grubunun Yıkama Fön Uygulama Ġçin Kuaföre Gitme Sıklıklarına Fiziksel, Psikolojik ve Sosyo- Ekonomik Faktörlerin Etkisi. 175 Tablo 50. Örneklem Grubunun Topuz Uygulama Ġçin Kuaföre Gitme Sıklıklarına Fiziksel, Psikolojik ve Sosyo- Ekonomik Faktörlerin Etkisi Tablo 51. Örneklem Grubunun MaĢa Uygulama Ġçin Kuaföre Gitme Sıklıklarına Fiziksel, Psikolojik ve x

13 Sosyo- Ekonomik Faktörlerin Etkisi 176 Tablo 52. Örneklem Grubunun Örgü Uygulama Ġçin Kuaföre Gitme Sıklıklarına Fiziksel, Psikolojik ve Sosyo- Ekonomik Faktörlerin Etkisi 177 Tablo 53. Örneklem Grubunun Permanant Uygulama Ġçin Kuaföre Gitme Sıklıklarına Fiziksel, Psikolojik ve Sosyo- Ekonomik Faktörlerin Etkisi. 177 Tablo 54. Örneklem Grubunun Mizampli Uygulama Ġçin Kuaföre Gitme Sıklıklarına Fiziksel, Psikolojik ve Sosyo- Ekonomik Faktörlerin Etkisi. 178 Tablo 55. Örneklem Grubunun Röfle-Meç Uygulama Ġçin Kuaföre Gitme Sıklıklarına Fiziksel, Psikolojik ve Sosyo- Ekonomik Faktörlerin Etkisi. 178 Tablo 56. Örneklem Grubunun Rasta Uygulama Ġçin Kuaföre Gitme Sıklıklarına Fiziksel, Psikolojik ve Sosyo- Ekonomik Faktörlerin Etkisi. 179 Tablo 57. Örneklem Grubunun Jöleleme/Vigo Uygulama Ġçin Kuaföre Gitme Sıklıklarına Fiziksel, Psikolojik ve Sosyo- Ekonomik Faktörlerin Etkisi Tablo 58. Örneklem Grubunun Kurutma Serbest ġekil Uygulama Ġçin Kuaföre Gitme Sıklıklarına Fiziksel, Psikolojik ve Sosyo- Ekonomik Faktörlerin Etkisi Tablo 59. Örneklem Grubunun Kaynak Takma Saç Uygulama Ġçin Kuaföre Gitme Sıklıklarına Fiziksel, Psikolojik ve Sosyo- Ekonomik Faktörlerin Etkisi xi

14 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1 Lorenz Güzellik Teorisi ÇalıĢması. 2 Şekil 2. Teb Mezarından Bir Fresk (Mısırlı Kadınların Kölesi) Tarafından Bakımının Yapılması 8 Şekil 3. Mısırlılar Dönemi Kullanılan Bir BaĢ Süsü.. 9 Şekil 4. Yunanlı Bir Kadın Heykeli 10 Şekil 5. Roma Hakmiyeti Galyalı Kadının Saçlarını Yaptırması Şekil 6. Roma Dönemi BaĢ Heykelleri Ve Saçtasarımları. 11 Şekil 7. Lucius Verus Louvre Müzesi 12 Şekil 8. Saç Tasarımı 1200 lü Yıllar.. 13 Şekil lü Yıllar Saç Tasarımı.. 13 Şekil Yy. Ortaçağ Alın Bölgesi Saçları TraĢlanmıĢ Saç Tasarımları.. 14 Şekil Yy Saç Tasarım Örnekleri.. 14 Şekil Yy Saç Tasarım Örnekleri Şekil lü Yılların Sonu Saç Tasarımı. 15 Şekil yy Erkek Saç Ve BaĢlık Tasarımları.. 16 Şekil 15. Ġtalyan Tipi Saç Bantlama.. 16 Şekil 16. Elizabeth Albetine 1686 Kıvırcık Dalgalı Fontange Örneği 17 Şekil 17. Helezonik ġekillendirme.. 18 Şekil 18. Elizabeth ( ).. 18 Şekil Saç ġekillendirme 20 Şekil 20. Barok Dönemi Erkek Saç Stili D'alembert. 21 Şekil lü Yıllar Saç Tasarımı Şekil Saç Tasarımları 22 Şekil ler Saç Tasarımları 23 xii

15 Şekil Saç Ve BaĢlık Tasarımları. 24 Şekil Buklenin Saç Tasarımlarında Kullanımı Şekil Saç Tasarımları Şekil Saç Tasarımları. 25 Şekil Saç Tasarımları 26 Şekil 29. Kraliçe Victoria. 26 Şekil 30. Erken Victoria Dönemi Şekil 31. Victoria Döneminin Ortaları Ve Şekil Dönemin Saç Biçimlendirmeleri Şekil Ve 1855 Dönemi Saçları.. 28 Şekil 34. Ġmparotoriçe Eugenie Iıı. Napolyonun EĢi 28 Şekil Yılı Gazete BroĢüründe (Coufferie A La Reine) Çıkan Resimler Şekil , 1878, 1879 Ve 1883 Saç Tasarımları Şekil 37. Madame Pampodour Saç ġekillendirme 30 Şekil , 1878, 1884 Ve 1888 Yılında Kullanılan Bazı BaĢlıklar 30 Şekil , 1890, 1893 Ve 1899 Saç Tasarımları Örnekleri 31 Şekil Saç Tasarımı Örneği 32 Şekil 42. Geride Toplanan Saç Stilinde Empire Dönemi Saç Stilini Andıran Bir Biçim.. 32 Şekil 43. Hazır Olarak TasarlanmıĢ Saç Parçaları 33 Şekil 44. Hazır Saç Parçalarının Kullanımı Edward Dönemi Bir Kuaför BroĢürü Şekil 45. Japon GeyĢa Geleneğine Uygun Saç Tasarımı Örneği.. 34 Şekil Yılı Saç Tasarımı Örnekleri. 35 Şekil li Yıllar Saç Tasarımı 36 Şekil li Yıllar Saç Tasarımı Örnekler xiii

16 Şekil lu Yıllarda Yapılan Dalgalandırma ĠĢlemi Ġle Ġlgili Dergide Çıkan Bir Reklâm Şekil Jean Harlow, Hollywood Yıldızlarından Saç Tasarımı 38 Şekil Saç Ve BaĢlık Tasarımları Şekil Saç Ve BaĢlık Tasarımları 39 Şekil Saç Ve BaĢlık Tasarımları 39 Şekil Ve 1934 Saç Ve BaĢlık Tasarımları Şekil Saç Ve BaĢlık Tasarımları 40 Şekil Saç Ve BaĢlık Tasarımları Şekil Saç Ve BaĢlık Tasarımları 41 Şekil Saç Ve BaĢlık Tasarımları Şekil Saç Ve BaĢlık Tasarımları 42 Şekil Saç Ve BaĢlık Tasarımları 43 Şekil Saç Ve BaĢlık Tasarımları. 43 Şekil Saç Ve BaĢlık Tasarımları 44 Şekil Saç Ve BaĢlık Tasarımları 44 Şekil Saç Ve BaĢlık Tasarımları Şekil 'lı Yıllar La Femme, Moda Dergilerinin Kapaklarında Kullanılan Saç Tasarımları 45 Şekil lı Yıllar La Femme Dergisi 29. Sayı Kapağı 46 Şekil li Yıllar Saç Tasarımları.. 46 Şekil li Yıllar Saç Tasarımları Elizabeth Taylor 47 Şekil 69. Pin Up Girls Saç Tasarımları 48 Şekil lı Yıllar Saç Tasarımları 48 Şekil 71. Punk Saç Tasarımı xiv

17 Şekil 72. Punk Saç Tasarımı Şekil 73. Punk Alt Kültürlerinden Olan Goth (Gotik Tarzı) Saç Tasarımları. 50 Şekil 74: 1970 Pam Grier Holywood Yıldızlarından Saç Tasarımı. 50 Şekil li Yıllar Farklı Saç Tasarımları Ġle Hippiler. 51 Şekil Farrah Fawcett Hollywood Yıldızlarından Saç Tasarımı. 51 Şekil Diana Ross Hollywood Yıldızlarından Saç Tasarımı Şekil Kraliçe Elizabeth Ve Saç Aksesuarları. 52 Şekil Li Yıllar Kim Basinger Hollywod Yıldızlarından Saç Tasarımı. 52 Şekil li Yılların Saç Tasarımları 53 Şekil Meg Ryan Holywood Yıldızlarından Saç Tasarımı. 53 Şekil 82. Drew Barrymore, 2000 Li Yıllar Saç Tasarımı. 54 Şekil Li Yıllar Halle Barrey Hollywood Yıldızlarından Saç Tasarımı Şekil Yılı Saç Tasarım Trendleri 55 Şekil 85. Pazırık Kurganı Atlı Adam Figürü. M.Ö. 300 Hermitage Müzesi St.Petersburg 56 Şekil Ve 3. Pazırık Kurganlarından Çıkan Örülü At Kuyrukları 56 Şekil 87. Hun Mezarlarında Bulunan Saç Aksesuarları 57 Şekil 88. Ġğneli Topuz Uygurlu Kadın. 57 Şekil 89. Uygur Erkekleri Duvar Resmi 57 Şekil 90. Uygur Kadını. 58 Şekil 91. Türk Kadının Taktığı Bağtak Şekil 92. Türk Kadınının Kullandığı BaĢlık Örneği. 59 Şekil 93. Levni ye Ait Bir Minyatür Örneği. 60 Şekil 94. Fatma Aliye Ve Halide Edip Adıvar Saç Tasarımı 61 xv

18 Şekil Yy.Saç Ġğnesi Ve Tepelik.. 61 Şekil Yılı Bakırköy Rum Kültür Kulübü Tiyatrosunda Eleni Halkusi ve Saç Tasarım. 64 Şekil Eylül 1929 Cumnuriyet Gazetesi Güzellik YarıĢması Duyurusu.. 64 Şekil lu Yılar Türk Kadını Saç Tasarımı.. 65 Şekil Kadın Milletvekillerimiz Ve Saç Tasarımları 65 Şekil 100. Cahide Sonku Şekil Türkiye Güzellik Kraliçesi Günseli BaĢar.. 66 Şekil Ekim 1960 Türkiye Güzellik Kraliçesi Nebahat Çehre.. 67 Şekil Ses Dergisi Kapağında Bulunan Saç Tasarımları.. 67 Şekil ler Saç Tasarımı Örneği Şekil Döneminde Kullanılan Saç Tasarımı Örneklerinden. 68 Şekil Erkek Saç Tasarımı Örnekleri 68 Şekil Kadın Saç Tasarımları Örnekleri 69 Şekil 108. Emo Tarzı Saç Tasarımı Örnekleri.. 69 Şekil 109. Göz Renkleri Şekil 110. ÇeĢitli Vücut Tipleri.. 79 xvi

19 BÖLÜM I GĠRĠġ Bu bölümde, kadınlar ve güzellik ile ilgili kavramlar genel olarak tartıģıldıktan sonra bu araģtırmaya konu olan kadınların saç tasarım tercihlerini etkileyen faktörler tartıģılmıģ böylece problemin bütün içindeki yeri belirlenmeye çalıģılmıģtır. Ayrıca araģtırmanın amacına, önemine, sınırlılıklarına, varsayımlara, tezde geçen önemli terimlerin hangi anlamlarda kullanıldığına iliģkin bilgilere, kısaltmalara ve konu ile ilgili araģtırmalara yer verilmiģtir. 1.1.Problem Durumu Erkek ve kadın vücudunda baģı süsleyen saç, yüzyıllar boyunca her devrin zevkine güzellik anlayıģına göre türlü türlü, biçim biçim kesilmiģ, taranmıģ, toplanmıģ örülmüģ ve kendi renginden baģka renklere boyanmıģtır. Ġlkel çağlardan beri insanların doğasında var olan bu değiģme ve güzel olma duygusu özellikle kadınlarda oldukça baskındır. Yeme, içme, barınma, gibi temel ihtiyaçların karģılanması her iki cinste de ortak Ģekilde yapılırken giyinme ya da süslenme ile ilgili ihtiyaçların karģılanması farklılık göstermektedir (Koca ve Koç, 2009:35). Tüm toplumlarda kadının rolü çok yönlü ve çok boyutlu olmasına rağmen, giyinme ve süslenme, çoğu zaman toplumların kadınları algılayıģı ile de ilgili olarak kadına ait bir görev gibi görülmüģtür. Paquet enin (1997/2007) kitabından alınan Firenzuola nın kadınların güzellikleri üstüne sözler (1578) adlı metninde Güzel bir kadın görülebilecek en güzel Ģeydir, güzellik Tanrı nın insan ırkına verdiği en büyük armağandır cümlesi, güzellik kavramını kadınlar üzerinde yoğunlaģtıran önemli tespitlerden biridir. Bu görüģ tarihte kadınlar tarafından da desteklenmiģ hatta temel bir ihtiyaç olarak kabul edilmiģtir. GeçmiĢten bu yana bu kadar önem verilen ve üzerinde durulan güzellik nedir, sorusuna farklı yanıtlar verilmesine rağmen, özünde göze ve duygulara hitap ettiği görülmektedir. Karatay( 2002:131); biz de haz ve hayranlık duyguları uyandıran Ģekil ve orantıların uyumlu bileģimlerini güzel olma hali olarak tanımlanmaktadır. Eric Newton (1962:129) ise; güzellik, zevk veren bir Ģeydir, ancak bir kiģiye zevk veren bir

20 2 Ģeyin baģka birine de zevk vermesi gerekmez Ģeklinde ifade etmektedir. Ġskoç filozof David Hume, güzellik aslında özel ve kiģisel deneyimdir derken; Fournier, (2002:125) güzellik seyredenin gözünde ve zihnindedir Ģeklinde açıklamıģtır. Pisagor a göre güzellik doğadaki uyum ve sayılar arasındaki oranlama ve dengeleme olarak nitelenir (Akdeniz,2007). Matematikle açıklanmaya çalıģılan diğer teorilerde ise altın oran kavramından bahsedilmektedir. Eğer uygulama veya iģlev unsurları açısından hoģa giden ya da son derece dengeli olan bir forma ulaģılmıģsa, orada Altın Sayı'nın bir fonksiyonunu arayabiliriz. Altın Sayı, matematiksel hayal gücünün değil de, denge yasalarına iliģkin doğal prensibin bir ürünüdür (Bergil,1993:155). Güzellik kavramını koruma içgüdüsü ile bağdaģtırarak açıklayan; Tıp ve Fizyoloji alanında 1973 Nobel ödülü sahibi, Konrad Lorenz insan güzelliğinin anlaģılmasına büyük katkılarda bulunmuģtur. Essasys on Animal and Human Behaviour çalıģmasında, gençlere özen göstermede hem insanlar hem de hayvanlarda içgüdünün uyanıģını açıklayan bir Ģekil ( Ģekil 1) sunmuģtur (Fournier, 2002:126 ). Teoriye göre sol taraftaki küçük yuvarlak hatlara sahip olan çeģitli hayvan ve insan yavrularına hatlarından dolayı, sağ taraftakilere göre korunma içgüdüsü ile yaklaģılmakta ve daha fazla güzel bulunmaktadır.. ġekil 1.1. Lorenz Güzellik Teorisi ÇalıĢması (Fournier, 2002:126 ) Güzellik ve güzelleģme ile ilgili yaklaģımlara bakıldığında, iç ve dıģ güzellik kavramları ortaya çıkmaktadır. Saç tasarımının dıģ güzellik ile iliģkilidir. Kadınların

21 3 çalıģma yaģamının içinde daha çok yer almaya baģlamasıyla, kendi konumları açısından, giyim tarzları kadar saç tasarımları da önem kazanmaya baģlamıģtır. Çünkü saç Ģekli ve biçimi estetik görünümünü tamamlayan en önemli öğedir. Saç tasarımlarını değiģtirmede birçok faktör etklidir. Günün moda eğilimleri kadınların saç tasarımlarını belirlemede etkili olurken, diğer yandan kiģisel istek ve beğeniler, yaģ, vücut biçimleri, sosyal yaģam, statü gibi faktörlerinde bu tercihlerde etkili olduğu bilinmektedir. Kadınların saçlarını biçim, renk ve Ģekillendirme tercihlerinin, hem giyim tarzlarının bir tamamlayıcısı olarak, hem de dıģ görünümlerinde ilk göze çarpan özelliklerden biri olması nedeniyle bilinçli olarak yapılması gerekmektedir. Kadınların saç tasarım tercihlerine etki eden faktörleri belirlemek amacıyla yapılan bu çalıģmada aģağıdaki sorulara yanıt aranmıģtır: 1. Kadınların kuaföre gitme amaç ve sıklıkları nasıldır? 2. Kadınların uyguladıkları saç Ģekillendirme yöntemleri nelerdir? 3. Kadınların kuaför tercihlerini etkileyen etmenler nelerdir? 4. Kadınların saç tasarımlarını belirlemede etkili olan faktörler nelerdir? 1.2. Amaç Bu araģtırma ile kadınların saç tasarım tercihlerine etki eden faktörlerin neler olduğunun belirlenmesi amaçlanmıģtır. Bu amaç doğrultusunda özellikle fiziksel (göz,saç,ten rengi, saç uzunluğu, vücut tipi, saçın yapısal formu) psikolojik (kendine güven, beğenilme duygusu, stres vb. gibi), çevresel etmenlerin (iģ,aile ortamı, dini inanıģları,gelenek ve görenekleri, değerleri, özel günleri,mevsim, moda gibi faktörler vb. gibi..) etkileri üzerinde durulmuģtur. Ayrıca, araģtırmanın saç tasarımlarını belirlemeleri konusunda kadınların bilinçlenmesine katkı sağlayacağı gibi, bu alanda hizmet sunan kuaförlere de yol gösterici olması amaçlanmaktadır Önem Kuaförlük, piyasadaki arz ve talep dengesini, yenilik ve değiģimleri takip etmesi gereken bir hizmettir. Çünkü kadınların tercihleri sektör üzerinde etkili olan en önemli öğelerden biridir. Bu çalıģma:

22 4 Kadınları saç tasarımlarını belirlemeleri konusunda bilinçlendirmek, saç tasarım alanında çalıģanları kadınların saç tercihleri konusunda bilgilendirmek ve uygulamalarına yol gösterici olmak, saç tasarımı konusunda eğitim veren kurumların eğitim programlarının geliģtirilmesine ve bu konuda aranılan nitelikte eleman yetiģtirmelerine katkıda bulunmak, saç tasarım tercihleri ile ilgili bilimsel çalıģmalara veri oluģturmak ve literatüre katkıda bulunmak, sektöre yatırım yapacaklara bilgi sağlamak, saç tasarım konusunda eğitim veren kurumların hizmet içi eğitim programı planlamalarına katkı sağlamak konusunda yararlı olacağı düģünüldüğü için önemlidir. 1.4.Varsayımlar Örneklem grubu anket sorularına doğru ve samimi cevaplar vermiģtir. Örneklem grubu araģtırma konusuna ilgi duyacaktır. 1.5.Sınırlılıklar Kadınların Saç Tasarım Tercihlerine Etki Eden Faktörler konulu çalıģma; AraĢtırma, Türkiye nin 7 coğrafi bölgesinden random yöntemiyle seçilen bölge, il, ilçelerde yaģayan yaģ arası kadınlarla sınırlıdır. AraĢtırmacı tarafından hazırlanan anketlerin örneklem grubuna uygulanması sonucunda elde edilen verilerle sınırlıdır. 1.6.Tanımlar Bağtak: PadiĢah hareminde önemli kadınlar tarafından giyilen baģlıktır(türk Dil Kurumu [TDK]2009). Defrize: Kıvırcık ve dalgalı saçların kimyasallarla düzeltilmesi iģlemine denir (Güngör ve Erkan, 2001:136). Fön: Fön makinesi çeģitli boy fırça ve sprey yardımıyla saçı dalgalı, kıvırcık ya da düz olarak geçici Ģekillendirme iģlemidir (Henderson,1993/1995;97). Hotoz: 1. Kadınların süs için saçlarının üstüne taktıkları, çeģitli renk ve biçimde yapılmıģ küçükbaģlık (TDK,2009)

23 5 2. Kadınların, kendi saçlarından veya yemeni ve baģka Ģeylerle yaptıkları baģ süsü ve kisvesidir ( Tarih Terimleri Sözlüğü, 1974). Jöleleme: Bütün saç Ģekillendirmelerinde kuruturken saçı sabitleme ve kolay Ģekillendirme için jöle ile yapılan iģlemdir (URL, 2). Klaft: Mısırlılarda kumaģtan yapılmıģ baģlığa verilen isimdir ( Dereboy,2004). Kesme: Saçı kısaltma iģlemidir. Makas, ustura veya makineyle yapılır (EczacıbaĢı Schwarzkopf Akademi Notları, 2008). MaĢa: Elektrikli bir alet yardımı ile saçın geçici olarak dalgalandırılması iģlemidir. Tek baģına ya da topuz tasarımlarında kullanılır (Serter, 2003:54). Mizampli: Saçın küçük plastik ya da metal bigudilerle sarılarak hoģ görünümlü bukleler oluģturulması iģlemidir. Birçok yardımcı araç gereç ve kozmetikler vardır. Elektrikli bigudiler, Ģesuarlar (mizampli makineleri), kremler, parlaklık verici kozmetikler bunlardan bazılarıdır(güngör ve Erkan,2001; 119). Ondüle: Saçta yapılan dalgalandırma (Güngör ve Erkan,2001) Örgü: ÇeĢitli kalınlıklarda ve sayıda saç tutamları alınarak bu tutamların belli bir sırada birbirinin üstünden ya da altından geçirilerek yapılan saç Ģekillendirmesidir. Topuz tasarımlarında yararlanılabildiği gibi tek baģına da gündelik kullanımlarda tercih edilen bir tasarımdır (Sarah,2008b:1). Permanant: Saçın çeģitli boy bigudiler yardımıyla sarılarak kalıcı olarak kıvırcık ya da dalgalı hale getirilmesidir (Güngör ve Erkan,2001; 119). Permanant: Bazı kadınların düz ve ince telli saçlarını hacimlendirmek için kalıcı dalga iģlemi uygulamasına denir (Henderson, 1993/1995:25). PostiĢ: Saçın bir kısmına takılan, doğal ya da sentetik malzemeden yapılan takma saçtır. (Güngör ve Erkan, 2001:251). Rasta: Öncelikle siyahlerin saç tasarımlarında tercih ettikleri bir iģlem olarak tüm dünyaya yayılmıģtır. Güçlü sabitleyici maddelerle saçın kendi etrafında döndürülüp burgulanması ve krepe ile sabitleģtirilmesi ile oluģan bir tasarımdır (Okafar, C. G.,2006). Ritüel: Dini törenlerdeki ayin(türk Dil Kurumu [TDK]2009). Röfle ve Meç: Saçın özel açıcı maddelerle folyo içine tutam tutam alınıp çeģitli renklerle ıģıltı katılması veya tutamların tamamen özel açıcı dekolorasyon maddeleri ile açılması iģlemidir (Henderson,1993/1995:153).

24 6 Saç Boyası: Saçın beyazlarını kapatmak, farklı renge dönüģtürmek günün modasına uymak için kimyasal maddeler yardımıyla saçta kalıcı olarak meydana getirilen iģlemdir (Henderson,1989/1995:55). Jöleleme: Jöle denilen madde ile saça ıslakken elle veya vigo denilen fön makinesi baģlığı ile kıvırcık Ģekil verilmesidir (Henderson, 1993/1995:25). Saç kesimi; Saçın hem uzunluğunun hem de yoğunluğunun azaltılarak tamamıyla değiģik Ģekil ya da stil yaratmaya denir (Güngör ve Erkan, 2001:82). Kaynak: Boncuk, keratin silikon gibi maddeler ve onlara uygun teknikler kullanılarak saçın uzatılması ya da hacim kazandırılması iģlemidir. Peruk ise baģın tamamını kaplayan doğal ya da sentetik malzemeden yapılan takma saçtır (Güngör ve Erkan, 2001:251). Renk açma. Saçın renk veren maddelerini saç yüzeyinden özel açıcı kimyasallarla uzaklaģtırarak saçı ağartılması iģlemidir (Güngör ve Erkan;2001:155). Bu iģleme aynı zamanda dekolorasyon denilmektedir. Saçtaki melanini okside ederek rengini açmaktır (Yazan, 2004:192). Sorguç: PadiĢahın ve vezirlerin baģlıklarına takılan tüy ya da püskül biçimindeki süs (TDK)2009). Üsküf: Ġki anlamı vardır. 1.BaĢlık, serpuģ ( Tarama Sözlüğü 1972) 2. Yüksek aģamadaki yeniçeri subaylarının giydikleri, yarısı arkaya sarkan uzun bir sarık (Türk Dil Kurumu [TDK]2009). Topuz: Özel gün ve gecelerde saçın, ensede, yanda tepede baģın Ģekli ve orantısına uygun olarak toplanması ve toka ve spreylerle sabitlenmesidir (EczacıbaĢı Schwartzkoph Akademi Notları,2008). Vak: Mizanpli ve diğer dalgalandırma iģlemleri bulunmadan önce saça geniģ dalgalar vermek için parmaklar, jöle ve sprey yardımıyla yapılan dalga iģlemidir. Ancak 1950 den bu yana diğer tekniklerin geliģmesi ile artık yapılmasına pek sık rastlanmamaktadır (Güngör ve Erkan, 2001: 87) Kısaltmalar Ġ.Ö. Ġsa da önce yani milattan önceki dönemi ifade eder. MEB: Milli Eğitim Bakanlığı TDK: Türk Dil Kurumu

25 7 1.8.Kavramsal Çerçeve Çağlar boyu, kadınların dıģ görünüģlerine yaptıkları müdahaleler incelendiğinde giysinin dıģında; baģ ile ilgili süslenme biçimleri, saç tasarımları veya kullandıkları aksesuarların varlığı görülmektedir. Farklı coğrafyalardaki birçok medeniyette de, özellikle saça kültürel bir anlam yüklenildiği dikkati çeken bir noktadır. Yani; her toplumun güzellik için kendi standartları vardır (Morris,1997). Bu standartları kavramak ve günümüz saç tasarımcılarını anlamak için tarihsel süreç içerisinde saç ve saça müdahaleler yapan kuaförlük mesleğinin incelenmesi gereklidir Kuaförlüğün Tarihsel Süreci Kuaförlüğün tarihsel süreci, tarih öncesi çağlardan itibaren dünyada ve ülkemizde olmak üzere iki baģlık altında incelenecektir Dünyada kuaförlük sanatının tarihçesi: Bu dönem milattan önceki topluluklardan itibaren günümüze dek incelenecektir Asur, Babil, Persler ve Mısırlılar: Ġlkel toplumlarda halkın basit saç tasarımları dikkati çeker. Bunlar genellikle uzun kıvırcık ya da bantla toplanmıģ biçimlerdir. Aristokratların ise diğerlerinden ayrılan daha karmaģık saç stilleri vardır. Sümerli asil kadınlar oldukça gösteriģli, baģının etrafını rulo gibi saran topuzlar veya omuzlarının üzerine düģen saçlar kullanır. Saçlarda altın tozu, altın taraklar sarı kokulu toz niģasta gibi malzemeler kullanılır. Babil ve Asur erkekleri uzun boyalı saç, köģeli kesilmiģ sakal, kıvırcıklaģtırılmıģ siyah peruk kullanır. Persler kıvırcık saç ve sakalları kına ile hafifçe renklendirir (URL,1). Mısırlılar peruk yapımı konusunda da oldukça uzmandır; sıcaklar ve temizlik endiģesi yüzünden asiller saçlarını kazıtır ve gerçek saç ve yünden yapılmıģ peruklar takar. Peruklar, Ġ.Ö. 4000/3000 yılları arasında Mısırlılar ve onların esirleri tarafından hazırlanmıģtır. Dini törenlerde ritüel gereği siyah ağır peruklar kullanırlar. Bunlar kısa kıvırcık uzun bukleler ya da örgülü olarak fildiģi altın tokalar ve de çiçeklerle süslenir. Çiftçi ve zanaatçılar da deri ya da abadan yapılmıģ bir baģlığı kısa saç üzerinde kullanır (URL,1).

26 8 Her mevkiden insanın kullandığı klaft, çizgili kumaģtan yapılır, güneģten korunmak için kullanılırdı. Bu aksesuarın kulakları örten veya açıkta bırakan modelleri de vardı. Klaftın en çok kullanılan modeli; alından arkaya kulakların üzerinden geçirilerek ensede bağlanan, uçları yanlardan aģağıya serbest bırakılandı. BaĢlığın önünde ise onu süsleyen bir iğne bulunmaktaydı (Dereboy,2004). ġekil 1.2. Teb Mezarından Bir Fresk (Mısırlı Kadınların Kölesi Tarafından Bakımının Yapılması (Kaynak: Paquet enin (1997/2007) Mısır da erkek berberliği oldukça saygın bir yere sahiptir. Mısır lı erkekler daima traģlı gezerlerdi. Bu Ģekilde gezmek asaletin ve mevkiinin göstergesidir. Erkeklerin sadece yas dönemlerinde sakal bırakmasına izin verilirdi (Dereboy,2004). Antik anıt ve Mısır papirüsleri saç ve sakalları traģ eden kiģileri gösterir. Mısırlı rahiplerin her üç günde bir tüm vücutlarını inançları gereği, traģ etmek için berberlere gittikleri bilinmektedir (URL,2). Özel günlerde ve törenlerde kadınlar yüksekliği 15 cm yi bulan, etrafı lotus çiçekleri ile süslü içinde yağlı parfüm bulunan konileri baģlarına takmıģlardır. Firavunların törenler sırasında kullandığı çene ucundaki takma sakalın çeģitli sembolik anlamları bulunmaktaydı. Antik Mısır da saç bakımı da çok önemliydi. Kazılarda bulunan mezarlarda saç bakımı formülleri ve saç sorunları için çeģitli reçeteler bulunmuģtur. Kadınlar genellikle saçlarını örmüģ, bazen de kahkül bırakmıģlardır. Takma saç ekleyerek saç uzatma ilk kez bu devirde

27 9 görülmüģtür. Kostümlerdeki gibi saç stilleri de kiģinin toplumdaki yerini belirlemekteydi. Evlilik öncesinde kadınlar, omuzlarının altına kadar inen kahküllü bir saç modeli benimsemiģlerdir (Dereboy, 2004). ġekil 1.3. Mısırlılar Dönemi Kullanılan Bir BaĢ Süsü (Kaynak: Paquet enin (1997/2007) Yunanlılar ve Giritliler (Ġ.Ö.1500yılına kadar): Yunan kadınlarının saç modellerınde üç devir görülmektedir. Bu devirler Arkaik dönem, Klasik dönem, Hellenistik dönemdir (URL,3). Yunan Arkaik Dönemi yaklaģık MÖ MÖ 500 kapsar. Bu dönemde kadınlar uzun ve kıvırcık, açık sarı saçları kullanır. Aksesuar olarak altın, gümüģ iğneler ve tokalar kullanılır. Yunanlılar saçın dini ve sembolik öneme sahip olduğuna inanmaktaydı. Ġlk önceleri kadın ve erkekte saç Ģekilleri benzemekteydi. Yunanlılar sarıdan siyaha kadar her renkte saç kullanırlardı. Sarı en çok beğenilen renk olup, kadınlar saçlarının rengini açmak için sarıçiçeklerle yıkarlardı. Genç kızlar saçlarını serbest Ģekilde bırakmıģlar, kadınlar ise uzun ve omuzları üzerinde açık saçık kullanmıģlardır. M.Ö. 6. yüzyıldan itibaren erkekler saçlarını kısa kullanmaya baģlamıģlardır. Antik Yunan da dar alnın bir güzellik ifadesi olduğunu düģündükleri için saçlarını alınlarını daraltacak Ģekilde kullanırlardı. Kadınlar saçlarını ortadan ayırıp, kıvırcık hale getirerek kulaklarını açıkta bırakacak Ģekilde arkadan toplarlardı. Bazen üç ya da dört tutam saç alın üzerine bırakılırdı. M.Ö. 6. ve 7. yüzyılda saçların, inciler ve kurdeleler ile süslenmesi popüler olmuģ, üst sınıf kadınlar saçlarını altın, gümüģ ve bronzdan yapılan hilal Ģeklindeki taçlarla süslemiģlerdir. Klasik dönemde, kafa arkasında toplanan yunan düğümü adı verilen ve hafif dalgalı saçlar ön plana çıkar. Saçları arkada toplamak için üçgen kumaģ parçaları da kullanılır ayrıca aksesuar olarak renkli bantlar ve altın, gümüģ saç filesi kullanılır. M.Ö. 5. yy. devlet adamlarının Ģairlerin ve filozofların en uğrak yeri olan berberler popülerdir. Zengin kadınlar

28 10 ise saçlarına değerli taģlar ve altınlar takmıģlar, Roma nın fethinden sonra saçlar çok gösteriģli ve sofistike bir görünüm kazanmıģtır (Dereboy,2004). Hellenistlik dönemde saç modelleri Doğu Roma etkisi altında kalmıģtır. Dönemin saç rengi sarıdır ve saç rengini açmak için safran çiçeğinden elde edilen safran kullanılır. Helenistik dönemde soylu her kadının mutlaka özel kuaförü vardır. Antik dönemde erkekler de, kadınlar gibi uzun saçlı olmuģlar Büyük Ġskender'in baģlattığı traģ modasına değin sakal bırakmıģlardır. Zira Büyük Ġskender savaģ anında düģmanların askerlerin sakallarına yapıģıp bırakmaması endiģesi taģımıģtır (URL,4). ġekil 1.4. Yunanlı Bir Kadın Heykeli (Kaynak: Paquet enin (1997/2007) Girit li kadınlar saçlarında atkuyruğu, saç örgüleri, uzun ve dalgalı modeller kullanmaktaydılar. M.Ö. 17. yüzyılda saç kurdeleler yardımıyla toplanıp, geriye doğru taranıyordu. Daha sonra kurdelelerin yerine metal saç bantları almıģtır. Zengin kadınlar saçlarını toplamak için altın ve inciden yapılan tokalar kullanıyorlardı. Son dönemlerde ise erkekler saçlarını uzun ve dalgalı bir Ģekilde kullanmıģlardır (Dereboy,2004) Galyalılar: Bu dönemde dalgalı saçlara ilgi gösterilir. Yanlarda uzun örgüler veya kadınlara has olan tepede bir at kuyrukla saçlarını Ģekillendirirler. Erkekler uzun örgü ve atkuyruğu kullanır (URL,1).

29 11 ġekil 1.5. Roma Hakmiyeti Galyalı Kadının Saçlarını Yaptırması (Kaynak: Paquet enin (1997/2007) Romalılar (Ġ.Ö.500 Yılına Kadar): Roma Ġmparatorluğu, Yunan saç stilini uygulamaya devam eder. Bunun yanı sıra asil sınıfın saçlarını altın tozu ve renklendirici tozlarla boyadıkları görülür. (URL,1). ġekil 1.6. Roma Dönemi BaĢ Heykelleri ve Saç Tasarımları Antik Roma da saç, stilin ötesinde bir anlam ifade etmekteydi. Antik Romalı Cumhuriyet döneminde kadınlar saçlarını sade bir biçimde, ortadan ikiye ayırıp, ensede topluyorlardı. Roma döneminin en önemli saç aksesuarları, bantlar ya da çelenklerle saça tutturulan iģlemeli ve mücevherli filelerdi. Saç uçları ise serbest bırakılırdı. Arkeolojik kazılarda bronz, kemik ve fildiģinden yapılmıģ taraklar bulunmuģ olup, bu aksesuarların da kadın saçlarının ön taraflarında minik bukleler, serbest dökümlü, dalgalı saç stillerinde kullanılmıģtır. Giyilen kostümün rengine göre değiģen takma lüleler Antik Roma da görülmektedir. Saçlarda sarı ve siyah renk hâkimdir. Romalı kadınlar saçlarını mürdüm eriği ve pancar ile

30 12 kızıla boyamakta, altın yıldızlarla saçlarına parlaklık vererek sofistike bir görünüm elde etmekteydiler (Dereboy,2004). Romalı kadınlar kuzeyli esirlerin kırmızı saçlarından çok hoģlanırlar, ġap odun külü ve sönmemiģ kireç içeren mineral banyolarla, bu rengi taklit etmeye çalıģırlardı ( Ha ve Rees, 2002:62 65). Ġmparatorluk döneminde sıkı bukleler ve örgülerle sarılmıģ saç stilleri görülmüģtür. Roma erkekleri cumhuriyet döneminde uzun saç ve sakal bırakırken imparotorluk ve burjuva sınıfının demir traģ bıçağı kullandığı, düģük seviyedeki halkın da sakal bıraktığı görülmektedır(url,1). ġekil 1.7. Lucius Verus Louvre Müzesinden Germenler (Antik ve Ortaçağ arası): Germen kadınları uzun beyazımsı sarı ya da kızıl saçlarını ortadan ayırıp serbest bırakır ya da ensede toplardı. Genellikle bir örtü ile saç tasarımlarını tamamlarlardı. AyrılmıĢ saç Ģerit ya da metal halka ile tutturulur, saçı açmak için pıhtılaģmıģ ve kireçli küllü sudan yapılmıģ bir sabun kullanılırdı. Germen erkeklerinde dönemsel olarak sakal kullanıldı. Antik çağ boyunca genel olarak kuaförlük iģinin esir köleler tarafından yapıldığı ulaģılan bilgiler arasındadır (URL,1) Gotik ( ): Kadınlar tarafından bu dönemde gevģek örgüler kullanılır. 13.yüzyılda örgülü peçesiz saçlar vardır. Devasa ölçülere ulaģan boynuz hotozlar (baģlıklar) moda olmuģtur (URL,1).

31 13 ġekil 1.8. Saç Tasarımı 1200 lü Yıllar (URL,1) Ortaçağ: Ortaçağ 476 da Roma Ġmparatorluğu nun çöküģünden 1500 lere kadar oldukça uzun bir dönemi kapsar. Ortaçağda uzun yıllar Barbarlar sakallı olarak gezmiģtir. 9. yüzyıldan itibaren kıta soyluları kısa saç, traģlı yüz ve ense kullanmaya baģlar. 13. ve 14. yy. erkeklerde temiz ense veya yuvarlanmıģ saç stilleri ortaya çıkar. 15. yy ilk yarısında Ġtalya da uzun kıvırcık saçın yerini kulakları açıkta bırakan tas biçimli modeller almaya baģlar. Kilisenin yoğun baskısının etkisi ile kadınların saçlarında kullanılan modeller oldukça gösteriģsizdir. 13. ve 14. yüzyılda ise saçlarını kulaklarının üzerinde sarmal biçimde altın ya da gümüģ süslerle süsleyip, peçe atkı gibi örtülerle örttükleri görülür (URL,1). ġekil lü Yıllar Saç Tasarımı (URL,1) 15. yy modanın etkisi ile saçlarının ön kısımları traģ edilerek saçlar geriye doğru sıkıca toplanır (Paquet, 1997/2007). Ġklim farklılıklarından dolayı Ġtalya da ve bazı yerlerde türban ya da bandaj gibi aksesuarlar kullanılarak saç daha aģağıda toplanmıģtır. Sarı saç rengi elde etmek için safran ve soğandan oluģan bir saç boya karıģımı hazırlamıģlardır. Ayrıca bu dönemde bir loncada toplanan berberler saça Ģekil verir, sakal traģı yapar, peruk imal ederlerdi (URL,1).

32 14 ġekil yy. Ortaçağ Alın Bölgesi Saçları TraĢlanmıĢ Saç Tasarımları (Kaynak: Paquet, 1997/2007) ġekil yy Saç Tasarımı (Kaynak: Paquet,1997/2007)

33 15 ġekil yy Saç Tasarımı (Kaynak:Paquet,1997/2007) ġekil lü Yılların Sonu Saç Tasarımı (URL,1)

34 16 ġekil yy Erkek Saç ve BaĢlık Tasarımları (URL,1) Rönesansta Saç: XIV. yüzyıl ortasında Ġtalya'da meydana gelen, XV. ve XVI. yüzyıllarda Batı Avrupa'daki ülkelere yayılan edebiyat, sanat ve bilim alanındaki uyanıģa Rönesans denilmektedir (URL,5). ġekil Ġtalyan Tipi Saç Bantlama (URL,6) Ġpek veya keten bir örtü ile baģ etrafında bağlanan bir eģarp bu dönemde kullanılmıģtır (URL,6). Genellikle saçlar basit bir stilde bırakılarak asıl etki saç aksesuarları ile verilmiģtir. Peruklar da bu dönemde kullanılmıģtır. En iyi peruklar Ġtalya

35 17 ve Fransa da ipek ya da gerçek saçtan yapılmıģtır. Ġdeal saç rengi sarıdır ve kadınlar bu rengi elde edebilmek için saç boyaları kullanmıģtır (Dereboy,2004). III. Louis zamanında kadın saçı iki bölümlü olarak Ģekillendirilir. Yanlardaki bütün saçlar kıvırcık ve serbest bırakılmıģ geri kalan kısım arkada topuz halinde toplanmıģtır. Erkek saçı uzun veya yarı uzundur. Uç kısımlarda bukleler vardır ve saçlar ortadan ikiye ayrılmıģtır. IV. Louis dönemi kadın saç tasarımı yüksektir. Bu dönemın en ünlü saçı Fontangestir. Bir dönem çorap lastiği ile toplanmıģ saçlar moda oluģmuģtur, bu saç Ģekline fontange denilmiģtir (Dereboy,2004). Yine Fontangene; ilk önce Fransa da ( ) daha sonra tüm Avrupa da moda olan bir peruktur Ģeklinde de tanımlanabilir (URL,7). ġekil Elizabeth Albetine 1686 Kıvırcık Dalgalı Fontange Örneği (URL,7) Bu dönemin sonunda saçlar kısaltılmıģtır. Erkek saçlarında ise omuzlara, hatta sırta kadar inen büyük buklelerle birlikte, baģın önünde bazen kalkık olarak bazen de ortadan ikiye ayrılarak Ģekillendirme tercih edilmiģtir. 16. yy dan sonra kadınlar saçlarını sertleģtirip, aksesuar olarak kadife Ģapkalar kullanırken, ilerleyen yıllarda aģamalı olarak Ģapka daha küçülür ve saçlar görünür hale gelir. Öndeki saçlar kıvırcıklaģtırılırken arkadaki saçlar ise helezonik biçimde baģın etrafında yayılarak biçimlendirilir (URL,1)

36 18 ġekil Helezonik ġekillendirme(kaynak: Paquet,1997/2007) ġekil Elizabeth ( ) (URL,8) Ġngiltere de sarı ya da Kraliçe Elizabeth gibi kızılımsı tonlar modadır. Takma saç ve peruklar çok sık kullanılır. Aksesuar olarak mücevherler, tüyler ve tokalar kullanılır. Erkek ve kadınlar saç bakımları için oldukça fazla para harcarlar (Charles and De Amfrasio,1970). Kraliçe Elizabeth döneminde erkeklerin de makyaj yaptığı görülmüģtür (Dereboy,2004) Barok: 17. yüzyılın ilk yarısında erkekler arasında uzun kıvrılmıģ saçlar modadır. Küçük temiz bir bıyık ve nokta sakal vardır. Bu dönemde yüz tamamen traģlıdır; fakat uzun peruklar kullanılır (URL;9). Kadınlarda saçlar önde enine ya da yuvarlak olarak bölünmüģ, yandaki saçlar ise büyük bukleler halinde ĢekillendirilmiĢtir (Güngör ve Erkan,2001:5). Geri kalan saç bir

37 19 düğüm ya da ağ biçimdedir. Aksesuar olarak inciler ya da geniģ taraklar kullanılır de geç barok ile saç modası değiģir. Saç rengi olarak kahve tonları yaygınlaģmaya baģlar. Bu dönemde peruk imalini özel olarak eğitilmiģ perukçular ve berberler yapar (URL;9). 17.yüzyıl boyunca kadınlar ve erkekler makyaj yapmıģlar, dolgun kırmızı dudaklar, koyu boyanmıģ kaģlar ve parlak göz makyajı, kadınların ideal makyaj stilini oluģturmuģtur. XIII.Louis zamanında kadınların saçları tepede sıkıca tutturulmuģ,yukarıda toplanan saç stilleri yanlardan sarkıtılan kalın lülelerle farklı bir görünümde sunulmuģtur.saçları tutturmak için ipek kurdeleler kullanılmıģtır. Daha sonra saçlarda yüksek topuz ve bukleler görülmüģ, buklelere dantel ve kurdele eklenerek santime kadar saç boyu yükseltilmiģ ve bu saç boylarının santim daha uzun görünmesine yol açmıģtır. Genç kadınlar ise saçlarını kulak arkasından inen serbest buklelerle ĢekillendirmiĢlerdir. Versailles Sarayında, soylu kadınlar saçlarına imitasyon takılar takmıģlar, erkekler ise değiģik peruklar kullanmıģlardır. Peruk dâhil olmak üzere katlı kesilmiģ saç biçimleri tel konstrüksiyonlarla düzenlenirdi. Uzun peruklar oldukça geniģ ve ağır olduğu için askerler gibi çok çalıģan kiģiler tarafından tercih edilmemiģtir. Bu nedenle farklı ihtiyaçlar göz önüne alınarak çeģitli peruklar üretilmiģtir. Peruklar Barok dönemin önemli vazgeçilmezleri aksesuarlarıdır. Yüzyılın sonlarına doğru yaygınlaģan peruklarda pudra kullanımı da oldukça önemlidir.xiii.louis zamanında erkekler çenede bir tutam sakal bırakmıģ saçlar uzun ve kıvrılmıģ olduğu için geniģ kenarlı ve tavus kuģu tüyüyle süslü Ģapkalar saç bozulmasın diye koltuk altında veya elde taģınmıģtır.sonraları ise saçlar daha uzamıģ, sakallarda bukleler görülmüģtür. Mahkemelerde perukalar kullanılmıģtır.17.yüzyılda moda tasarımcıları kadar kuaförler de ün kazanmaya baģlamıģ uzun saç modası erkekler arasında yaygınlaģmıģtır.1660 yılında sonra Fransız saray çevresinde yapay görünümlü peruklar kullanmıģ, XIV. Louis boyunu uzun göstermesi için kullanmıģ, onun sayesinde peruka adı verilen hacimli kıvırcık peruklar, bir asır boyunca sürecek olan bir modayı oluģturmuģtur. Barok dönemde peruklarda vergi uygulaması da önemli bir harekettir. Ġngiltere den çıkan, bir fiyonkla bağlanan kurdelalarla tutturulan saç modeli tüm Avrupa yı sarmıģ, bu moda 17. yüzyılın sonuna doğru kaybolmuģtur. Barok dönemde Amerika ya yerleģen göçmen erkeklerinde kısa saç tercih edilmiģ, kadınlarda ise ayrık saçlar görülmüģtür. Erkeklerin daha sonraki dönemlerde kahküllü ve uzun saçlarıda dikkati çekmiģtir. Kadınlarda arkada

38 20 toplanan saçlarında natürel saç renkleri tercih edilmiģtir. Barok dönemin ihtiģamlı görünümü Amerika da sadeliğe dönüģmüģ, kadınlar açık ten renklerini pudralarla belirginleģtirmiģlerdir. Kadın saçları zaman zaman da serbest Ģekillerde düzenlenmiģtir. (Dereboy,2001). ġekil Saç ġekillendirme (URL,1) Rokoko: yıllarında küçük beyaz pudralı ve pudrasız bukleli saçlar modadır. Bazı peruklar siyah ipek bir file içinde saçın arka kısmında toplanır. Taze ve yapma çiçeklerle süslenen elbiseler kullanılırken, ayrıca bu çiçekler saç süslemelerinde de yer almıģtır. 18. yüzyılda kadınlar ve erkekler saçlarını pudralamaktaydı. Bu efekti yaratmak için kadınlar saçlarına un tozu serpmekte, erkekler ise 17. yüzyıldan itibaren geniģ peruklarına aynı yöntemi uygulamaktaydılar. Rokoko döneminin baģlarında yer alan büyük perukların yerini son dönemlerde arkadan kurdelelerle bağlanmıģ lüleli saçlar almıģtır. Rokoko döneminde kuaförler kendi adlarıyla anılmaya baģlamıģ, kuaförlük 18. yüzyılda profesyonel bir meslek halini almıģtır. Peruklar gerçek insan saçından, keçi tüyünden, at yelesinden veya sebze liflerinden yapılmıģ, bütün sosyal sınıflarda kadınlar ve erkekler peruk kullanmıģtır. Madam Pampadour kuaförü Leonard la birlikte ilginç saç topuzlarının öncülüğünü yapmıģ, Pauf a sentiment, kuģlar, kelebekler, ağaç dalları, sebzelerin düzenlenmesiyle yapılan bir peruk modeli en beğenilen örneklerdir. Bu saç modelleri asalak türleri açısından elveriģli bir mekan oluģturuyordu ve kadınlar rahatsızlığı önlemek için yanlarında kaģıma çubuğu taģıyorlardı. Çok yüksek boyutlara ulaģan pudralı kalın peruklarını, gemi maketleri, mücevherler, tüyler, otriģler ve çeģitli dekoratif unsurlar

39 21 süslemekteydi.1690 dan Fransız Ġhtilali ne kadar olan zaman boyunca çalıģan erkekler tricarne kullanmıģlar, dantel, ipek bordürler, otriģ tüyler gibi değiģik aksesuarlarla bu Ģapkalar zenginleģtirilmiģtir. Kadınlarda ise hasırdan ve yünden yapılmıģ Ģapkalar kurdelelerlesüsleniyordu (Dereboy,2004). ġekil Barok Dönemi Erkek Saç Stili d'alembert ( ) yıllarında ise daha yüksek saçlar ortaya cıkmıģtır. Aksesuar olarak teller, çiçekler, ince zincirler ve deve kuģu tüylerı kullanıır. Dul olan kadınlar ve orta sınıf evlerinde kep biçiminde baģlık giyer. Bu dönemde kuaförler toplanmıģ saç üzerine, tel kafesten yapılmıģ üçayak ilave ederek, yükseklik ayarı için bazılarını tahta çubuklarla destekleyerek, tüyler, mücevherler, gemi Ģekilleri, vahģi hayvanlar, bahçeler Ģeklinde tasarımlar yaparlar. Bu tasarımları yapmak genellikle 1 3 hafta arasında zaman alır (URL,1). Bu dönemde 1769 yılında Paris de bayan kuaförü akademisi açılır (Erkan ve Güngör,2001).

40 22 ġekil lü Yıllar Saç Tasarımı (URL,1) ġekil Saç Tasarımları (URL,1) 1760 yıllarında saç Ģekillerinde aģırılığa kaçılmıģ, Marie Antoinette pudralı saçların üzerine tüy ve mücevherlerden bir kale oturtturarak kostüm tarihine geçmiģtir. Ġhtilalden sonra farklı Ģapkalar kullanmaya baģladılar. Therese adı verilen saç fileleri bu dönemde saçı toplamak için kullanıyordu. Boneler popüler olmaya baģlamıģtır. (Dereboy,2004). Ancak 1780 lerde kadınların bu savurganlığına karģı bir tepki oluģur. Saç tasarımları biraz daha sadeleģir.

41 23 ġekil ler Saç Tasarımları (URL,1) Fransız Ġhtilali: yıllarında devrimcilerin taranmamıģ, bilerek düzensız kullanılan saçları klasik modeller olarak kullanılır. Demokratik göçler bu değiģimi aristokrasiye karģı bir silah olarak kullanmıģlar, gereksiz iģlemin un ve ekmek sıkıntısı yarattığını iddia etmiģlerdir çünkü peruklar un tozu ile beyazlatılmaktadır dan sonra kadınlar ve erkekler askeri stilden uyarlanan Ģapkalar, Ġhtilalciler ise Yunan stili yumuģak ve yünden yapılan phrygian adlı Ģapkaları kullanıyorlardı (Dereboy,2004). ġekil Saç ve BaĢlık Tasarımları (URL,10)

42 Empire dönemi (Yunan ve Roma Saç Stılleri): 19. yüzyılda Ģapkanın çok geniģ kullanım alanına sahip olduğu görülmüģtür. Kadınlarda yine antik çağdaki gibi baģın arkası vurgulanır. ÇeĢitli bukle varyasyonları ile uyumlu saç tasarımları oluģturulur. Ġmparatoriçe Josephine, saç süsü olarak pahalı elmaslar ve antik peçelerin kullanımına öncü olur. Türban, inci ve kıymetlı taģlar, saç tasarımlarında sıklıkla kullanılır. Erkekler de ise Roma dönemi uzun süre taklit edilir (URL,9) yılları arasında kendisini hissettirmiģtir. Josephine Bonaparte döneminde renkli kadifeden kenar bantları olan tüylü türbanlar, daha sonraları ise erkeklerin silindir Ģapkalarını andıran kenarları çiçeklerle süslü hasır Ģapkalar moda olmuģ, bu Ģapkaları geniģ kurdelelerle süslenmiģtir. Yüzyılın sonlarına doğru bonelerin ay Ģeklindeki kenarları öne doğru uzamıģ, bebek Ģapka stillerini andıran bu dizaynlarda yapma çiçekler, otriģler ve tüyler dikkati çekmiģtir(dereboy,2004). ġekil Buklenin Saç Tasarımlarında Kullanımı (URL,11)

43 ġekil Saç Tasarımları ġekil Saç Tasarımları (URL,9) Burjuva toplumu saçları ile Biedermeier dönemi: Napolyon SavaĢlarının ardından arasında Avrupa da ciddi bir yoksulluk dönemi geliģir. Bu dönemin adı, orta sınıfın lüks merakını hicveden Papa Biedermeier adlı karikatür kahramanından kaynaklandığından küçültücü bir anlam içermektedir (URL,12) lardan itibaren kadın Ģapkaları, Ģapka kenarları oldukça geniģlemiģ, günlük hayatta kullanılan kepleri çenenin altından bağlama alıģkanlığı terk edilmiģ, türbanlar,klasik görünümünden uzaklaģmıģtır yılından itibaren özellikle akģamları tiyatroya giderken gösteriģli ve büyük Ģapkalar kullanılmaktadır.saçlar farklı bir Ģekilde taranmakta,alın kısmında birkaç lüle bırakılmaktaydı.baģın tepesinden tutturulan, çiçek,tüy veya tarak Ģeklindeki tokalarla süslenen yapay saçlar özellikle geceleri kullanılmakta ve buna Apollo Düğümü adı verilmekteydi.bu tokaların bazıları kaplumbağa kabuğundan yapılarak mücevherlerle süslenmekteydi.diğer bir saç süslemesi ise Swiss

44 Bodkin adı verilen ve Ġsviçre köylülerinin kostümlerinde görülen metal baģlı,uzun saç iğnesiydi (Dereboy,2004). 26 ġekil Saç Tasarımları (URL,9) Victoria Dönemi ( ) ġekil Kraliçe Victoria (URL,13) Kraliçe Victoria (24 Mayıs Ocak 1901), BirleĢik Krallık ve Ġrlanda Kraliçesi ( ) ve Hindistan Ġmparatoriçesi ( ), 19. yüzyılda 63 yıl yedi aylık bir süreyle BirleĢik Krallık tarihinde en uzun süre saltanat sürmüģ hükümdardır. Kadın olmasına rağmen bu dönemde kadınlar üzerinde oldukça baskıcı ve gelenekçi bir politika izlediği dikkati çeker (URL,14) yılından itibaren Romantizm akımının etkisinde saç stillerinde değiģimler görülmeye baģlanmıģ, en büyük değiģim ise Ģapkalarda olmuģ,çene altından bağlanan Ģapkaların yerini boneler almıģ abartılı saç Ģekilleri artık terk edilmiģtir.19.yüzyılda alna doğru gelen,kuģ kafesi Ģeklindeki Ģapkalar,lülelerden oluģan saçların üzerine oturtulmuģ,bu stil, oldukça gür saçlar gerektirdiği için baģka ülkelerden doğal saçlar

45 27 ithal edilmiģtir.19.yüzyılın sonlarına doğru Ģapkalar küçülmüģ kareye yakın formlar almıģtır.19.yüzyılın baģlarında geceleri kruvasan Ģeklindeki,iki ucun karģılıklı kıvrılmasıyla yapılan ve böylece koltuk altında rahatça taģınabilme olanağı sağlayan bicorne adı verilen Ģapkalar kullanılmaktaydı.saçlar kısa ve dağınık bir görünümdeydi ve bu stile a la titus adı verilmekteydi.erkekler genellikle tıraģlı olup sadece orduda görevli erkekler bıyık bırakabilmekteydi.(dereboy,2004). ġekil Erken Victoria Dönemi (URL,9) ġekil Victoria Döneminin Ortaları ve (URL,9) Viktorya döneminin sonunda saç tarama yıkama ya da Ģampuanlama ve bakım Ģekillendirme ile ilgili birçok bilgiden bahsedilen makaleler yayımlanmıģtır(url,15) III Napolyon dan Yeni Stilin KuruluĢ Dönemi ( ): Yeni anlayıģ, pozitif bilimlerin ve teknolojik geliģimlerin etkilediği bir dönemdir. Gerçekçilik ve maddecilik baģlar. Kadınlarda Ġmparatoriçe Eugenie döneminde modada mükemmel bir zevk ve güzellik anlayıģı baģlar lı yıllarda Roma saç stillerindeki fileler yeniden moda olmuģtur.1870 yıllarında saçlar baģın üstünde ve arkada takma topuzlarla toplanmıģ, bunların üzerine de kurdele tüy ve pilelerle süslü küçük kenarlı Ģapkalar giyilmiģtir. ġapkalarla birlikte aksesuar olarak elde minik güneģ Ģemsiyeleri taģınmıģ, kadınların açık cilt renklerinin güneģten korunması amaçlanmıģtır. (Dereboy,2004).

46 28 ġekil Dönemin Saç Biçimlendirmeleri (URL,15) ġekil ve 1855 Dönemi Saçları (URL,15) ġekil Ġmparotoriçe Eugenie III. Napolyonun EĢi (URL,41) Alman- Fransız savaģindan, den sonra ticaret geliģir, ticaret geliģmesi ile erkekler daha fazla ticaretle uğraģır bu durumun sonucu olarak saçlarına daha az zaman ayırır. Bu dönemde çoğu zaman saçlar kısadır ve bunlar kıvırcıklaģtırılarak sabitlemek için çeģitli yağlar sürülür (URL,15).

47 29 Resim Yılı Gazete BroĢüründe (Coufferie a la Reine) Çıkan Resimler (Women s hairstyle:1864) Barok dönemini hatırlatan alın süsleri ve dalgalar görülür. Peruksuz saçlarda deve kuģu tüylü Ģapkalar kullanılır. Yüzü yumuģak ondüle dalgaları ve baģ arkasını yunan düğümü (topuzu) süsler (URL,15) lü yıllar: yıllarında geliģen Marcel ondülesi bulunur. Fransız Marcel Greteau nun 1872 yılındaki buluģu, saç tasarımına büyük yenilikler getirir. Greteau, bu iģlemi bir tesadüf sonucu bulur. Ondüle demirinin yerini bugün maģalar almıģtır (Erkan ve Güngör,2001). Yüzyılın sonlarında Pampadour tipi tepede toplanan saçlar yeniden moda olmuģ, saçlar bir simit yardımı ve topuz taraklarıyla dizayn edilmiģ, saçların kıvrılması için sıcak saç maģaları kullanılmıģ, bu topuzları büyük, imitasyon mücevherlerle süslü Ģapka iğneleri ile tutturulan çiçekli Ģapkalar tamamlanmıģtır ( Dereboy,2004). ġekil , 1878, 1879 ve 1883 Saç Tasarımları (URL,9)

48 30 ġekil Madame Pompadour Örnek Saç Tasarımı (URL,41) ġekil , 1878, 1884 ve 1888 Yılında Kullanılan Bazı BaĢlıklar (URL,9) 19.yüzyılın sonlarına doğru kadınların saçları ortadan ayrılarak, yanlarda ve kulağın üzerine bukleler halinde toplanmıģ ve bukleler giyilen elbisenin renginde kurdelelerle süslenmiģtir. Bu saç modellerinin üzerine üstü geniģ tüylerle süslü, çene altından bağlı bone stili Ģapkalar giyilmiģtir (Dereboy,2004).

49 31 ġekil , 1890, 1893 ve 1899 Saç Tasarımları Örnekleri (URL,9) ġekil lü Yıllar Orijinal Dergi Reklâmı (Hair and hair Products:1900)

50 32 ġekil Saç Tasarımı Örneği 1900 yılından sonra ondüle tekniği ile birlikte birçok yeni tasarım da geliģmiģtir. Karl Ludwing Nessler Londra da sıcak permayı bularak uygulamıģtır. I. Dünya savaģından sonra saçlar politik bir sembol olarak kadın ve erkeklerde kısacık kestirilmiģ çoğu zaman bob denilen bombeli kesimler kullanılmıģtır (URL;1) Edward devri veya Edward Çağı: Bu dönem; BirleĢik Krallık'ta Kral VII. Edward'ın hükümdarlığında 1901 ile 1910 yılları arasını ifade eder. Victoria devrinden sonra gelir ve bazı kaynaklarda I. Dünya SavaĢı'nın 1914'deki baģlangıcına veya savaģın 1918'deki bitiģine kadar uzatılır (URL,16). Edward döneminde baģın çevresini çerçeve biçimde saran peruklar kullanılır. ġekil Geride Toplanan Saç Stilinde Empire Dönemi Saç Stilini Andıran Bir Biçim (URL,17). Bu dönemde hazır saç parçaları vardır ve bunlar saça sabitlenerek kullanılır. Kadınlar takma saç parçalarını, saç aksesuarlarını ve bukleleri kullanmıģtır. Bunlar iğneli bir toka ile saça tutturulmuģtur (URL,43).

51 33 ġekil Hazır Olarak TasarlanmıĢ Saç Parçaları (URL,17). ġekil Hazır Saç Parçalarının Kullanımı Edward Dönemi Bir BroĢür (URL,18) Ġslamiyet Dünyası, Çin ve Japonya: Ġslamiyeti benimsemiģ erkek ve kadınlar saçlarını genellıkle fes, türban ve baģörtü ile gizler. Eski dönemlerde kadınlar ve erkekler kiģisel bakımları için hamamlara gider. Kadınlar uzun saçlarını, parlaması için kınalı su ile yıkar. Çin de erkekler geleneksel olarak, saçlarının ön tarafını kazıtıp kalan saçları da at kuyruğu Ģeklinde ipekle örer. 17. yy Mançularda bu saç biçimi onurun ve mertliğin bir simgesi olarak benimsenmiģtir. Çinli kadınlar saçlarını gerıye doğru tarayıp bantla düģük hacimli topuzlar Ģeklinde tutturur ya da taģlı taraklar, tokalar ve çiçeklerle süsler. EvlenmemiĢ kızlar, uzun saç örgüleri yaparlar.

52 34 Japonya da ise erkekler geleneksel olarak saçlarının ön ve üst kısımlarını kazıtıp arkaya kuyruk Ģeklinde toplamıģ, kadınlar ise 17.yy a kadar çubuk Ģeklinde düzenlemiģ Ģeritler uzun tokalar kullanmıģlardır. Bu dönemde geleneksel geyģa saç topuzunu yapan kuaförler artmıģtır (URL,1). ġekil Japon GeyĢa Geleneğine Uygun Saç Tasarımı Örneği Afrika ve Hindistan: Afrika da genellıkle statüyü belirleyen karmaģık saç Ģekilleri kullanılmıģtır. Afrikalı kadınlar saçlarını kırmızı toprak veya yağ ile boyayıp, gübreyle koyulaģtırmaya çalıģmıģlar ya da amonyakla rengini açmıģlardır. Uzun örgülerin yanında silindir Ģeklinde kemikler, iğne ve çubuklarla süslenen modeller de kullanmıģlardır. Mangbetu kadınları sepet Ģeklinde ince örgülerini baģın tepesinde bir iğne ile toplamıģtır. Bu saç tasarımının hazırlanması saatleri alır. Miango bakireleri saçlarını geriye doğru tarayıp yaprak lifleri ile bağlayıp örtmüģlerdir. Tanzanya ve Güney Kenya da kadınlar ve savaģçı olmayan erkekler saçlarını kazıtıp, savaģçı erkekler ise saçlarını önde üç ince kuyruk ve arkada kalın bir kuyruk olacak biçimde toplamıģlardır (URL,1) Kolomb Öncesi Amerika: Hintli erkekler genellikle taģtan yapılan bıçaklar ve deniz kabuklarıyla saçlarını kesip ön tarafta çok küçük bir parça bırakmıģlardır. Ovalardaki Kızılderililer saçlarında iki örgü kullanmıģtır. Güney

53 bölgesindeki medeniyetler daha karıģık stiller geliģtirmiģtir. Evlenecek kızlar ise kulağı açıkta bırakacak Ģekılde baģlarına oyulmuģ bal kabakları koymuģlardır (URL,1) ve 1920 li yıllar: Jane Blanchot, Marie Crozet, Emile, Germaine, Cora Marson, Camille Roger, Suzanne Talbot 1920 lerde dönemin en ünlü saç ve baģlık tasarımcılarıdır (URL,1). ġekil Yılı Saç Tasarımı Örnekleri (URL,19)

54 36 ġekil Yılı Saç Tasarımı Örneği (URL,19) ġekil: li Yıllar Saç Tasarımı Örnekleri (Aydın,2009)

55 yılları bütün dünyada çarliston dansının yaygın olduğu yıllardır. Bu dansa uygun olarak bir saç tasarımı ve baģlıklar (ġekil 1.48) kullanılmıģtır (Aydın,2008) lu yıllar: Parmaklar yardımı ile yapılan vak denilen saça dalga verme iģlemi uygulanmaya baģlanır (URL,20). Her dönemde olduğu gibi bu dönemde de ünlü olan kiģilerin saç tasarımları moda olmuģtur. ġekil lu Yıllarda Yapılan Dalgalandırma ĠĢlemi Ġle ilgili Dergide Çıkan Bir Reklâm (URL,20)

56 38 ġekil Jean Harlow, Hollywood Yıldızlarından Saç Tasarımı(URL,21) ġekil Saç ve BaĢlık Tasarımları (URL,22)

57 39 ġekil Saç ve BaĢlık Tasarımları (URL,22) ġekil Saç ve BaĢlık Tasarımları (URL,22)

58 40 ġekil v Saç ve BaĢlık Tasarımları (URL,22) ġekil Saç ve BaĢlık Tasarımları (URL,22)

59 41 ġekil Saç ve BaĢlık Tasarımları (URL,22) ġekil Saç ve BaĢlık Tasarımları (URL,22) 1940 lı yıllar da saçlar kulak hizasının altına inmiģ, iri dalgalı modellerle daha esnek bir görünüm sağlanmıģ, serbest topuzlar, içeri doğru kıvrılmıģ, yuvarlak hatlı kahküller 2. Dünya SavaĢı döneminde moda olmuģtur (Dereboy,2004) yılında bir Amerikan firması alkalik ve amonyum tiaglikolat (permanant losyonun ana maddesi) niteliğinde soğuk permayı bulmuģtur (Erkan ve Güngör,2001).

60 42 ġekil Saç ve BaĢlık Tasarımları (URL,22) ġekil Saç ve BaĢlık Tasarımları (URL,22)

61 43 ġekil Saç ve BaĢlık Tasarımları (URL,22) ġekil Saç ve BaĢlık Tasarımları (URL,22)

62 44 ġekil Saç ve BaĢlık Tasarımları (URL,22) ġekil Saç ve BaĢlık Tasarımları (URL,22)

63 45 ġekil Saç ve BaĢlık Tasarımları (URL,22) 1949 yılında çeģitli sarma teknikleri geliģtirerek perma dalgalarına çeģitlilik kazandırılmıģtır. ġekil 'lı Yıllar La Femme, Moda Dergilerinin Kapaklarında Kulanılan Saç Tasarımları

64 46 ġekil lı Yıllar La Femme Dergisi 29 Sayı Kapağı li yıllar: Marilyn Monroe nin 1940 lardan 1960 lara kadar saç tasarımı defalarca taklit edilmiģtir (Aydın,2009:54 60). ġekil li Yıllar Saç Tasarımları (URL,21)

65 47 ġekil li Yıllar Saç Tasarımları Elizabeth Taylor (URL,21) 1950 yılında ilk kez tüplerde krem boyalar piyasaya sunulur (Erkan ve Güngör, 2001). Ġtalyan katlı kesimler modadır. ġapkalar terk edilmiģ, düzgün geometrik Ģekilli saç kesimleri kabarık saç stilleri popüler olmuģtur. Saten kurdela ile bağlanmıģ atkuyrukları, pin-up kahküller, kabarık topuz ve krepe dönemin vazgeçilmez modelleri arasındadır. Sert spreylerle kalıplaģtırılmıģ saç ve plastik bigudi bu dönemin ilkleri arasındadır. (Aydın,2009:54). Pin-up girl (kızı) ya da pin-up modeli, 1910 larda duvar takvimlerine basılan güzel kadın resimleri ile baģlayıp, 1960 lara kadar devam eden bir dönemdir. Bu kadınlar saçlarındaki tasarımlar ile oldukça dikkat çekicidir. Bu tasarımlar ön ve yan kısımlardan kabarık uçları içe doğru kıvırcıklaģtırılmıģ modelleri içerir. Genellikle bu tasarımlar kulak üstünde bir çiçekle tamamlanır (URL,23).

66 48 ġekil Pin Up girls Saç Tasarımları (URL,23) ġekil lı Yıllar Saç Tasarımları (URL,24) li yıllar: 70 li yıllar farklı stillerin de yoğun olarak denendiği bir dönemdir. Bu dönemde toplum kurallarına uymayan uzun saç, favori, sakal modası yayılmaya baģlar. GüneĢte açılmıģ uzun saçlar, kimi zaman dağınık kimi zaman örgülü kullanılmıģtır. GösteriĢli Ģapkalar ya da benzeri aksesuarlar terkedilmiģtir (Aydın,2009:55). Hippi, punk, goth bu döneme ait anlayıģlardır. Yine de bir grup buna karģı çıkarak oldukça klasik Ģekillendirmeleri yapar. Uçları dıģa dönük kıvırcık orta uzunluktaki saçlar daha elegant ve yetiģkin bir görünümü sembolize etmekteydi Permalı saçlar ise siyah stili saçları andıracak Ģekilde kabarık formlardadır. 60 lar ise karģılaģtırıldığında bu dönemde doğal görünüme olan eğilim açıkça hissedilmektedir. Erkeklerde ise uzun saç hala

67 gündemde olup moda dergilerinde erkekler için bakım önerileri bulunmaktaydı (Dereboy,2004). 49 ġekil Punk Saç Tasarımı (URL:25) Punk kültürü denilen bir anlayıģ bu dönemde ortaya çıkar. Bu anlayıģ, 1970'lerin ortasında Prog rock ve Heavy metal'a karģı bir hareket ve isyan Ģeklinde geliģir (URL,29). Punk kültürü daha birçok farklı alt kültüre ayrılarak geliģim ve değiģim gösterir. ġekil Punk Saç Tasarımı (URL,25)

68 50 ġekil Punk Alt Kültürlerinden Olan Goth (Gotik tarzı) Saç Tasarımları (URL,26) Goth, 1970'lerin sonu 80'lerin baģında, Punk'tan etkilenerek doğan bir alt kültürdür. Daha çok makyajda kendini hissetirse de saç tasarımlarında kullanılan renkler oldukça dikkat çekicidir ve genellikle toplumun kabullendiği geleneksellikten çok uzaktır. ġekil Pam Grier Holywood Yıldızlarından Saç Tasarımı (URL,21)

69 51 ġekil li Yıllar Farklı Saç Tasarımları ile Hippiler (URL;26) ġekil Farrah Fawcett Hollywood Yıldızlarından Saç Tasarımı (URL,21) Bu yıllarda idol olan Hollywood yıldızı Farah Fawcell in kabarık bukleli saçları Cher ve Raquel Welch in koyu, düz aslan yelesi stili saçları moda olmuģ saçlara bağlanan bantlar, eģarplar 60 lardan sonra 70 li yıllarda da popülerliğini korumuģtur (Dereboy,2004).

70 52 ġekil Diana Ross Hollywood Yıldızlarından Saç Tasarımı (URL,21) ġekil Kraliçe Elizabeth ve Saç Aksesuarları ġekil li yıllar Kim Basinger Hollywod Yıldızlarından Saç Tasarımı (URL,21)

71 53 Hollywood yıldızları, Joan Kollins ve Linda Evans 50 li yaģların beğenisini toplarken 80 li yılların mankenleri ise doğal güzellikleri ve makyajları ile ön plana çıkmıģlardır. Bu yıllarda Brooke Shields ve Prenses Diana nın saç rengi ve biçimleri idol olarak seçilmiģtir Kim Bassinger ın dağınık saç sitili ile düz, doğal taranmıģ saçlar sıkıca toplanmıģ Ġspanyol sitili topuzlar moda olmuģtur (Dereboy,2004). ġekil li Yılların Saç Tasarımları lı yıllar: Saçlar uzun katlı, kâküllü, yüzün çevresinde oluģan hareketlerle yüzü vurgulayan modellerden oluģur. KarıĢık ve dağınık saçlar, kullanılan diğer modeller arasında dikkati çeker. Sarı renkli saçlar, meçler, röfle ve gölgeler bu dönemde çok moda olan tasarımlardandır (URL,27). Bu yıllarda ortak olan bir nokta genellikle her ülke kuaförlük mesleğini uzmanlık gerektiren bir iģ olarak görmüģ ve eğitimi zorunlu hale getirerek bu konu ile ilgili eğitim programları planlamıģtır. ġekil Meg Ryan Holywood Yıldızlarından Saç Tasarımı (URL,21)

72 54 ġekil Drew Barrymore, 2000 li Yıllar Saç Tasarımı (URL,21) ġekil li Yıllar Halle Barrey Hollywood Yıldızlarından Saç Tasarımı (URL,21) ġekil 1.83 te görülen saç tasarımı, 2000 lerin baģında ülkemizde ve dünyada aktiristin ismi ile moda olarak uygulanmıģtır. 21. yy. içinde ise, teknolojinin geliģmesi sonucu bilgisayar programları ile simulasyon saç tasarımları yapılmaktadır. Saç tasarımlarının değiģme hızı haftalık, aylık mevsimlik olabilmekte internet sayesinde de tüm toplumlarda kolayca yayılmaktadır.

73 55 ġekil Yılı Saç Tasarım Trendleri Türklerde Kuaförlük Türklerde ve Türkiye de kuaförlüğün geliģimini incelemek için öncelikle dikkat çekici üç dönemin varlığında kadın olgusu bilinmelidir. Bunlar Ġslamiyet öncesi, Ġslamiyet sonrası ve Cumhuriyet dönemidir Ġslamiyet öncesi Türkler ve saç: Türkler tarihleri boyunca kadına hep değer verip ve onu yüceltmiģtir. Özellikle Oğuz Kağan Destanı kadına çok yer vermiģtir. Yine Orhun Kitabeleri nde Türk kadınından saygı ile bahsedilmekte ve Oğuz prenseslerinin sosyal ve siyasi alanlardaki çalıģmalarına da değinilmektedir. Bu dönemde kadın savaģta, siyasi toplantılarda ve sosyal iliģkilerde her zaman kocasının yanında yer aldığı görülmüģtür (Sağ, 2000:2). Türk Halk Ġlminin (Folklor) en değerli belgesi sayılan Dede Korkut kitabında kadının erkeği tamamlayan saygıdeğer kiģiliğinden sık sık söz edilir. Dede Korkut da kadının aile yapısındaki yeri konusunda kendine özgü bir sınıflandırma vardır. Aile her bakımdan kadının yönetimindedir (Öztelli,1976:106). Ġslamiyet ten önceki Türklere ait bilgiler M.Ö yıl gerilere kadar gitmektedir. Bu köklü bilgiler arasında kadının temel nitelikleri Ana lık ve kahramanlık tır. Kadın ata binme, silah kullanma, savaģabilme gücü ile de değerlendirmeye tabidir (Savcı,1993:107).

74 56 Bu dönemde, Türklere ait kıyafet ve baģlıklar konusundaki bilgileri de Çin yıllıklarından elde etmekteyiz (Diyarbekirli,1972). Türkler ve saç tasarımları ile ilgili çeģitli bilgiler vardır. Hun, Kök Türk, Uygur, Apar (Avar), Kazar (Hazar), Oğuz ve Bulgar Türkleri ile ilgili belgelerden öğrenildiğine göre Eski Türkler de erkekler sakallarını çoğunlukla keserler, bıyıklarını uzatırlardı (URL,28). ġekil Pazırık Kurganı Atlı Adam Figürü. M.Ö. 300 Hermitage Müzesi St Petersburg. (John, 1964). Saçları ise uzundur. Kimi araģtırmacılar Türkler'in saçlarını ördüklerini öne sürmüģlerdir. Hunlara ait Pazırık kurganında atkuyrukları örülü olarak bulunmuģtur. ġekil ve 3. Pazırık Kurganlarından Çıkan Örülü At Kuyrukları (Diyarbekirli, 1972:17)

75 57 ġekil Hun Mezarlarında Bulunan Saç Aksesuarları (URL,29) ġekil Ġğneli Topuz UygURLu Kadın (Yerli,2009) ġekil Uygur Erkekleri Duvar Resmi (Yerli,2009)

76 58 ġekil Uygur Kadını (Yerli,2009) Ġslamiyet: Türkler in Ġslamiyet e giriģleriyle birlikte, bu kültür karıģımı içerisinde, Türk kadınının statüsünde de değiģmeler olur. Daha sonra Anadolu da doğan tarikatlar da Türk kadınının durumunu etkiler. Bunlar arasında özellikle Mevlevilik ve BektaĢilik sayılabilir (Ġnan,1969:19). Türklerin Orta Asya dan göçlerle giyim kuģam tarzları, özellikle uzun ve örgülü saç geleneğini devam ettirdikleri görülür. Uzun saç modası Selçuklularla, savaģlar ile diğer ülkelere de yayılır, Memluklar da bu modayı benimseyenlerdendir. Ancak Türkler zaman içerisinde istila ettikleri yerlerdeki Arap, Fars, Bizans ve Avrupa ülkelerindeki kültürün de etkisi altında da kalır. Selçuklular çok çeģitli baģlık türleri kullanmıģlardır. Bunlardan bir kısmı Orta Asya dan beri kullanılan tipler veya bu tiplerin farklı tasarlanmıģ halleridir. Selçuklu kıyafetlerinde kadını erkekten ayıran en önemli unsur baģ kısmında görülmektedir. YaĢlı kadınlar daima, gençler ölüm olayında baģlarını omuzlarına kadar inen bir örtüyle kapatırlar. Gelinler didek denilen örtüyle baģlarını örterler. Selçuklu kadınları; bağaltak ve üsküf denilen baģlıklar kullanıyorlardı. Bağaltaklar, üç dilimli ve kenarları değerli taģlar ve sırmalarla süslü kumaģlarla hazırlanan baģlıklardır. 12. yüzyılda kadınların farklı saç biçimlerinin yanında çeģitli baģlık ve eģarpları da kullandıkları görülmektedir. Basık, sarık ve sivri külah tipi baģlıkları baģlıkların üzerini değerli taģlar, inciler ve diademlerle süslemiģlerdir (Aslanapa,1984). Ġbn-i Batuta Anadolu kadınlarının Bağtak denilen baģlıklar kullandıklarını bu baģlıkların üzerine tavus kuģu tüyünden sorguç taktıklarını yazar (Yakaryılmaz,2007).

77 59 ġekil Türk Kadının Taktığı Bağtak (Yakaryılmaz,2007) Danimarkalı ressam Melchior Lorichs ( ), Kanuni Sultan Süleyman dönemiyle ve Osmanlı yaģamıyla ilgili yapıtlar bırakmıģtır. Saçlar Türk kadınının örgülü saç tutkusunu yansıtacak Ģekilde örülmüģ ve bele kadar uzatılmıģtır. Bu dönemde kâkül ve zülüfler dikkati çeken bir biçimlendirmedir ( Evren,1997). ġekil Türk Kadınının Kullandığı BaĢlık Örneği (Yakaryılmaz,2007) 16.yy. ikinci yarısından 17. yy. dâhil olmak üzere çok çeģitli baģlıklar kullanılır.

78 60 Yüzyıllar boyunca uzun ve örgülü saçları ile görülen Osmanlı kadını, daha sonra yapılan minyatürlerde kâkül ve Ģakaklarındaki saçlarını kısa kesmiģ, hafif bukleler oluģturmuģ olarak resimlendiği görülür. 18.yy da Levni minyatür alanında oldukça ünlüdür, toplumsal değiģim ve kadın imgesi çizilen minyatürlerden anlaģılabilmektedir (Cazgır ve diğerleri, 2009:144). ġekil Levni ye Ait Bir Minyatür Örneği (Cazgır ve diğerleri, 2009:188) XVIII. yy. Avrupa ile özellikle siyasi ve askeri alanda geliģtirilen iliģkiler Osmanlı toplumunu etkilemeye baģlar. KarĢılıklı olarak açılan büyükelçiliklerin Avrupa dan getirilen danıģmanların aracılığıyla Batı kültürü özellikle Osmanlı yöneticileri arasında yaygınlaģır. Avrupa yaģam tarzını benimsemek moda olur. Aynı dönemde Avrupa da ise Paris te ki Osmanlı elçilerinin etkisi ile Osmanlı modası baģlar. Fransız kadınlar Osmanlıların taktığı baģlıklardan takar Osmanlı Devletinde basılan ilk kadın dergisi Muhadderat (kadınların yükseliģi) dergisidir. Bu dergide batıdaki kadın hareketleri ile ilgili bilgi verilmiģ kadınların eğitim görmesinin önemi üzerinde durulmuģtur. Bu dergi Türk kadınına yeni bir çehre getirmiģtir. Peçe atılmaya saçlar açılıp biçimlendirilmeye baģlanmıģtır yılında sahibi kadın olan ve yazı kadrosunun tamamı kadınlarda oluģan ġukufezar (çiçek bahçesi) 1895 te ise Hanımlara Mahsus Gazete yayın hayatına baģlamıģtır. Fatma Aliye bu dergide kadınların çalıģma ve toplumsal yaģama katılımı ve eğitim konuları ele alınmıģtır de yayımlanan Demet adlı dergide ise Halide Edip kadınların mesleki olarak sınıflandırılmalarına tepki göstermiģtir (Cazgır ve diğerleri, 2009:188).

79 61 II. MeĢrutiyetin ilanıyla değiģen kadınlar geleneksel çevrenin tepkisiyle karģılaģmıģlardır. ġekil 1.94 te Fatma Aliye ve Halide Edip Adıvar ın saç tasarımları görülmektedir. ġekil Fatma Aliye ve Halide Edip Adıvar Saç Tasarımı (Cazgır ve diğerleri, 2009:188) 1917 yılında Rusya da ihtilalle baģlayan savaģın bitmesinden sonra Ġstanbul a kaçıp gelen bayan kuaförleri olmuģtur (URL,30). ġekil yy.Saç Ġğnesi ve Tepelik (URL,31)

80 yy. da kullanılan tepelik baģın yükseltilmesinde ve süs amacıyla kullanılan baģlıktır. Tüm bölgelerde kullanılmakla birlikte en çok Ġç Anadolu ve Karadeniz bölgesinde kullanıldığına dair bilgilere rastlanmaktadır (Güngör, 2001:55) lerde kadın giyimi erkeksi bir hal almaya baģlamıģ, dergilerin moda sayfalarında bu duruma dikkat çekilmiģtir. Hatta saç kesimleri de eskiye nazaran çok kısalır oğlan iģi diye Türkçeye çevirilebilecek olan a la garson modası hakim olmuģtur. Bu durumun geliģmesinde dıģ mekâna açılan kadının daha rahat giyinmesi arzusu yattığı söylenebilir. Geleneksel kadın yoktur artık reklamı yapılan kadın; Ģık, bakımlı ve modayı takip eden kadındır (Özer, 2009:351) Cumhuriyet dönemi saç tasarımı ve kuaförlük: Cumhuriyet in kurulması ile birlikte ciddi bir biçimde ele alınan kadın hakları 1924 te baģlatılan çalıģmalarla hız kazanarak, 1926 da kabul edilen Türk Medeni Kanunu ile devam eder. Kıyafette hızla Avrupa moda olurken, saç ve cilt bakımı, kozmetik, kullanımı ve kadın sağığı gibi konular dönemin yayın organlarında yer bulmaya baģlamıģtı. MaĢalı kesik saçlar güzelliği arttırı mı azaltır mı soruları mecmuaların sayfalarında manģetten verilip cevap aranmaya baģlar. Birçok saç modelleri fotoğraflarını yer aldığı yazı dizilerinde kesik ve dalgalı saç modellerinin farklı çeģitleri okuyucuya sunularak tercihe tmeleri sağlanır (Özer,2009:368). Kadının özgürlük kazanmasının bir simgesi olarak ilk defa Cumhuriyet Gazetesi Türkiye de güzellik yarıģması yapılmalıdır diye ortaya atmıģ olduğu öneri benimsenir ve aynı yıl güzellik yarıģması yapılır (URL,32).Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye de de çarliston dansı ve buna bağlı olarak kadınların giyim ve saç tasarımlarında da değiģiklik olmuģtur (Aydın,2009:56) yılına gelindiğinde kısa saç modası devam etmektedir (Özer, Ġ. 2009:359) yılında yapılan ilk güzellik yarıģmasında Feriha Tevfik Hanım, 1930 yılında Mübeccel Namık Hanım, 1931 yılında NaĢide Saffet Hanım ve 1932 yılında yapılan yarıģmada da Neriman Halis Hanım Avrupa Güzellik Kraliçesi ve ertesi senede dünya güzeli seçilmesi, Türk kadının toplumdaki yerini almasına Türkiye nin Avrupa da tanınmasına neden olmuģtur. 1930, 1940, 1950 yıllarında Ġstanbul da kadın berberi olarak çalıģan bazı Müslüman olmayan sanatkârlar Ģunlardır:

81 63 Onnik, Edman, Marsel, Ferdinant, Mina, Yorg, Aristokli, Edman, Nino kardeģler, Viktor, Yül Halama Vili bunlardan bazıları daha sonradan müslüman olmuģtur da Ankara ya ilk gelen kadın kuaförü Petro Vasilic tir. Petro Vasilic daha sonra Türk vatandaģı olarak ġükrü Moray adını alır. Hakkı Gürkan, Mustafa Süsler, Rıdvan ġiraz, Jan Rossie, Niyazi Kurgun gibi isimler kuaförlük mesleğini yapan diğer isimlerdir. Ġzmir de ise ilk olarak ġükrü Akan, Hasan Vardar, Bedri Öztoprak gibi isimler kuaförlük mesleğinin öncüsüdür (Güngör ve Erkan,2001:7). Kuaförlük mesleğinin, artan talebe göre hızla yayıldığı dikkati çeken bir noktadır. Çünkü artık kadın her alanda daha etkin bir role sahiptir. Bu geçiģ oldukça uzun ve sancılı bir süreç olmuģtur. Bu süreç, kadının hem evinin ihtiyaçlarını aksatmayan, toplumun beklentilerine ters düģmeyen hem de ev dıģında gördüğü gelir elde etme imkânını kullanmak isteyen bir uzlaģtırma, bir esneklik arayıģı Ģeklinde tanımlanabilir (Eser, 1997: ). Sonuçta, hem ev kadınlarının hem de çalıģma hayatındaki kadınların statüleri ve bu statülerinden kaynaklanan sorunlar ülkenin içinden geçmekte olduğu geliģim süreciyle ilgili olduğu vurgulanmıģtır (Gönüllü ve Ġçli,2001:81 100). Kadın artık temel ihitiyaçlarını kendisi karģılayabilmekte ve daha farklı ihtiyaçları gerçekleģtirmeye yönelmektedir. Maslow bu farklılığı bir teori ile ifade etmektedir. Bu teoriye göre; farklı ihtiyaçların karģılanabilmesi için, kiģinin önce temel ihtiyaçlarının karģılanması gerekmektedir (Maslow, 1970;480). Teoriye göre bu ihtiyaçlar: Fizyolojik ihtiyaçlar: Yeme, içme, barınma, hayatı devam ettirme. Güvenlik ihtiyaçları: Hastalık, yaģlılık vb. gibi hallerde geleceği garantiye almak Ait Olma ve Sevgi ihtiyaçları: Kendi kendini anlama, Ģefkat... vb. Değer ihtiyaçları: Prestij, baģarı, saygı görme... vb. Kendini GerçekleĢtirme ihtiyaçları: Yapma tamamlama arzusu, kiģisel tatmin, kiģisel baģarı, bilimsel buluģlar, estetik duygular güzellik beğenme ve beğenilme vb. gibi bir sistematikle yükselmektedir. Kadının sosyal statüsündeki değiģimler, beraberinde bu değiģimi kaçınılmaz kılmıģtır. Kendini gerçekleģtiren ve temel ihtiyaçlarını karģılayan kadın, estetik duyguların tatmini doğrultusunda dıģ görünümü ile daha fazla ilgilenmeye baģlamıģtır.

82 yılında Ġstanbul'da Ġsmail Hakkı Sun önderliğinde '' Kadın Saç Tuvaleti Sanatkârları Cemiyeti'' nin kurulması, toplumdaki değiģen talebin bir göstergesidir (Güngör ve Erkan,2001:7). Tarihsel süreçte Türk kadını ve saçları incelendiğinde farklı tasarımların olduğu dikkati çeker. Genellikle Dünyadaki moda akımlarından takip edildiği görülmektedir. ġekil yılı Bakırköy Rum Kültür Kulübü Tiyatrosunda Eleni Halkusi ve Saç Tasarımı (URL,33) ġekil Cumhuriyet Gazetesi 1 Eylül 1929 Güzellik YarıĢması Duyurusu (Kaynak: Özer,2009)

83 65 ġekil lu Yıllar Türk Kadını Saç Tasarımı (URL,32) ġekil Kadın Milletvekillerimiz ve Saç Tasarımları Toplumdaki değiģimi göstermesi açısından kadın milletvekillerimizi ve saç tasarımları Ģekil 1.99 da verilmiģtir.

84 66 ġekil Cahide Sonku 1940 (URL,34) ġekil Türkiye Güzellik Kraliçesi Günseli BaĢar (URL,34)

85 67 ġekil Ekim 1960 Türkiye Güzellik Kraliçesi Nebahat Çehre (URL, 34) ġekil Ses Dergisi Kapağında Bulunan Saç Tasarımları (URL,35) 1980 li yıllarda ünlü olan bayan aktristlerin saç modelleri genellikle taklit edilir. Kabarık krepelenmiģ modeller, uzun saçlar, dünyada aynı dönemde moda olan akımlar tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de etkilemiģtir (URL,35).

86 68 ġekil ler Saç Tasarımı Örneği (URL,36) ġekil Döneminde Kullanılan Saç Tasarımı Örneklerinden (URL,36) ġekil Erkek Saç Tasarımı Örnekleri (URL,36)

87 69 ġekil Kadın Saç Tasarımları Örnekleri (URL,36) 2000 li yıllarda ise Punk kültürünün bir alt kültürü niteliğinde olan Emo denilen saç tasarımları modadır. Bu tasarım özellikle belli bir grup genç kesim tarafından tercih edilmektedir. Uzakdoğu ülkelerinden tüm dünyaya yayılarak hızla kabul görmüģtür. Kitle iletiģim araçları sayesinde 2010 yılı için, kesim renk ya da biçimlendirme ülkemizde de dünya ile eģ zamanda moda olarak uygulanmaktadır. ġekil 108. Emo Tarzı Saç Tasarımı Örnekleri (URL,37) Gerek Dünya da gerek Türkiye de kuaförlük ve saç olgusu incelendiğinde dönemsel olarak tasarım farklılıkları dikkati çekmektedir Tasarım Tasarım, Genel anlamda, kiģinin gözlem yapma, algılama, görsel not alma, duyumsama, düģünme, eleģtirme, yaratma, dıģa vurum, değerlendirme gibi tüm duygusal ve düģünsel süreçlerini bütünsel bir Ģekilde çalıģtırarak, çevre ve objeler arasında görsel iliģki

88 70 kurması sonucunda birtakım eģdeğer formlar yaratması sürecinden oluģur (Koca ve Koç, 2009:35). Alpaslan a göre tasarım bir Ģeyi zihinde biçimlendirme, kurma, tasarımlanan biçim, tasavvur olarak tanımlanır (2000:20). Yaratma sürecinde beyinde depolanmıģ birbirinden bağımsız imgeler bir araya getirilerek imgeleme (hayal gücü) ulaģılır. ĠĢte imgeleme ulaģılıp baģka deyiģle zihinde canlandırılıp, bunun herhangi bir malzeme ile yaģama aktarılması tasarımdır (Balcı ve Say,2002:7). Saç tasarımı varolanı değiģtirerek düzenlenmesi sanatıdır (URL,1) Saç tasarımı heykeltraģlık gibidir. Bir saç tasarımına da aynı heykeltıraģ edası ile yaklaģılmalıdır (Sarah, 2008a). Ülkemizde eskiden büyük Ģehirlerde bayanlar kuaföre saçlarını yaptırır, bazen de niģan düğün gibi özel gün ve bayramlarda kuaföre giderlerdi. Saç kestirip yaptırmak ve boyatmak o günün anlayıģına göre süslenme diye tanımlanırdı (Güngör ve Erkan,2001:7). Tasarım yapılırken geçmiģten beri saçta birçok aksesuardan yararlanılmıģtır. Kurdelalar, altın süs eģyaları ve küçük tüyler, bunlardan en fazla yararlanılanlar arasındadır. Günümüzde de hala çiçekler, taģlı tokalar aksesuar olarak özel saç tasarımlarında kullanılmaktadır (URL,42). Kuaförün; belirli teknik ve becerisini bir arada kullanarak hayal edilen bir modeli, (kesim renk ya da biçimlendirme) aksesuarlı ya da aksesuarsız, saça uygulama iģlemini, saç tasarımı olarak tanımlamak mümkündür. Modern bir kuaförlük prosedürü içinde saç tasarımının kapsadığı iģlemler: Kesim, renklendirme ve Ģekillendirmedir. Tüm bu iģlemler Ģu Ģekilde detaylandırılmaktadır. Yıkama Fön çekmek, Saç kesimi yapmak Saç boyası uygulamak Saç rengini açmak, Röfle ve meç uygulamak Permanant uygulamak,

89 71 Mizanpli yapmak, Topuz yapmak, Örgü yapmak, Vak uygulamak Rasta yapmak, Saç kaynağı yapmak, Peruk ve postiģ uygulamak ve yapmak, kapsamaktadır (URL,1) Kadınlar, saç tasarımları için her zaman profesyonel yardım almamıģ bunun yanı sıra kendileri de saçlarına biçim vermiģlerdir. Bu durumda bu tasarımlara ilave olarak kiģinin kendi yapabileceği iģlemler arasında saçı jöle, sprey ya da benzeri sabitleyicilerle kıvırcıklaģtırmak, çeģitli aletler kullanarak düzleģtirmek ya da dalgalandırmak da sayılabilir. Saç tasarımlarına (kesim-biçim- renklendirme) karar vermeden önce çok iyi düģünülmelidir. Büyük sanatçı Da Vinci The Vitruvian Man adlı eserini yapmadan önce ölüleri çıkartıp incelemiģtir. Amacı inandırıcı doğal bir görünüm ortaya çıkartmaktır. Saç tasarımında da yüz Ģekli omuz Ģekli kemik yapısı dikkate alınmalıdır. Bunlara dikkat edilmesi durumunda tasarımda doğal bir görünüm ortaya çıkar. Hatta saç tasarımında bu doğallığı destekleyen önemli ölçütlerden diğeri de kiģinin yaģam tarzı, medeni durumu, yaģı ve yapılan biçimlendirmenin temel günlük yaģamla uyuģmasıdır (Okafor, C.G.,2006:1) Saç Tasarımı ve Kadın Bazı kadınlar saçlarını sadece evde Ģekillendirir, çok özel zamanlarda kuaföre kesim ya da baģka bir iģlem için gider. Bazıları ise haftada bir kez mutlaka kuaföre gider. Bazıları ise her gün saçını yıkatmak ya da taratmak için oradadır (Sarah, H. 2008b:1).

90 72 Tablo 1. Kadınların Dikkat Çekmek Ġçin Yaptıkları DavranıĢlar Seçenekler f % Kıyafet seçimi ,9 DavranıĢlar Makyaj stili Saç rengi 87 12,9 Renk seçimi 71 10,5 Saç kesimi 63 9,3 Aksesuar seçimi 43 6,4 Ayakkabı seçimi 40 5,9 Çanta seçimi 3,9 3,9 Saat seçimi 14 2,1 Sık sık alıģveriģ yapmak 13 1,9 Diğer 10 1,5 Kaynak (Türedi,2007:78) Tablo 1 de bayan katılımcıların cevaplarında dikkat çekmek için en çok kıyafet seçimine (yaklasık %51) önem verdiği belirtilmektedir. Katılımcıların çoğunluğu ikinci olarak dikkat çekmenin yolunun davranıģlar olduğunu vurgulamaktadır. Takınılan tutum ve davranıslar kisinin kendini ifade etmesinde önemli bir etkendir. Üçüncü olarak dikkat çekmenin yolları olarak katılımcıların cevapları dıģ görünüm (Makyaj stili, aksesuar, ayakkabı-çanta, saat seçimi) üzerine yoğunlaģmakta olup toplamda yaklasık % 6,5 yı temsil etmektedir. Sonuçlar kiģinin dıģ görünümünü tamamlayan ayrıntılar olmakla birlikte her kadında farklı davranıģlar olduğu görülmektedir. ÇalıĢmanın ana teması olan kadınların saç tasarım tercihleri için, saç tasarımı olgusunun sosyal ve ekonomik hayat içerisindeki durumu, kiģinin fiziksel özellikleri, duygusal farklılıkları gibi çeģitli ölçütlerin saç tasarımına etkisi incelenmiģtir. Saça etki eden bu ölçütlerin yaģam içindeki yerini irdelemeden kadına iliģkin değer yargılarını ve bunların sebeplerini doğru olarak algılama ve anlama olanağı yoktur.

91 73 DeğiĢim, daha önce de belirtildiği gibi önce dıģ görünüģle baģlamıģtır. DıĢ görünüģü oluģturan öğeler fiziksel öğeler olarak bilinir. Bunlar kiģinin yüz Ģekli vücut Ģekli göz rengi saç rengi, ten rengi saçın yapısal formu, saç uzunluğu gibi öğelerdir Saç Tasarımına Etki Eden Fiziksel Öğeler Yüz Ģekli: Birçok moda, magazin dergisi birçok saç stili önerir. Bu önerilerin temelinde yüzü mükemmele yakın olan oval yüze benzetmek esastır. Yuvarlak yüzde yan kâkül ile ideal bir biçim yaratılabilir. Kare yüzde ise köģelilik olduğu için tüm köģelerde saç parçaları bırakmaya ihtiyaç vardır. Uzun bir yüz içinde köģelerin kapatıldığı, kısa saç stili önerilir. Saç stiline çok iyi karar verilmelidir. Çünkü saç stili kadın yaģamının ve karakterinin bir parçasıdır (Sarah, H. 2008c). Bu sebeple fiziksel özelliklerin en önemlilerinden biri olan yüz Ģekilleri çok iyi bilinmelidir. ÇeĢitli kaynaklarda yüz Ģekilleri ile ilgili birçok sınıflandırma bulunmaktadır. Yüz Ģekilleri ile ilgili bir sınıflandrma aģağıdaki gibidir: Yuvarlak Yüz Dört köģeli Yüz Uzun Yüz Üç KöĢeli Yüz (Güngör ve Erkan, 2001: ). Henderson a göre ise (1993/1995); Oval, yuvarlak, kare ve uzun olmak üzere dört temel yüz Ģekli mevcuttur. Bir baģka kaynakta ise; Oval Armut biçimli Uzun yüz Kare Yüz Kalp biçimli yüz Yuvarlak Yüz Elmas biçimli yüz (F. Karaduman ve E. Karaduman, Catterson 1997: ) BaĢka bir kaynakta ise yüz Ģekilleri yine benzer bir Ģekilde sınıflandırılmıģtır. Oval yüz

92 74 Yuvarlak yüz Kalp biçimli yüz Uzun yüz KöĢeli yüz Üçgen yüz (URL,43) Tüm bu sınıflandırmalardan yola çıkılarak anket sorularımızda geniģ kapsamlı ve ortak bir sınıflama yapılmıģtır. Bunlar: Oval Yüz: Ġdeal yüz Ģeklidir Yuvarlak Yüz: Kısa ve geniģ bir yüz tipidir Kalp Ģeklindeki Yüz: Karakteristik olarak geniģ bir alın ve çeneye doğru daralan bir yüz Ģeklidir Kare Yüz: Bu yüz Ģeklinin karakteristik özelliği çene köģelidir, aynı Ģekilde alın geniģ ve çene dolgundur.

93 Uzun Yüz (Dikdörtgen yüz): Uzun ve dardır Elmas ġeklindeki Yüz: Bu yüz Ģeklinin karakteristik özelliği geniģ yanak kemikleri gittikçe incelen alın ve çene kemiğidir (Eaton ve Openshaw, 1988/1995: ) Armut Biçimli yüz (Üçgen Yüz): Çene geniģtir. Alna doğru incelir. (Eaton ve diğerleri, 1988/ 1995: ) Göz rengi: Göz rengi saç tasarımlarından özellikle renklendirmede etkili olduğu düģünülen bir baģka fiziksel etkendir. Dünyada birçok saç ve göz rengi mevcuttur. Bu renklerin oluģumu değiģim ve kalıtımsal bazı süreçler olarak görülür ( Sturm ve Frudakis, 2004: ). Yapılan kaynak taramalarında göz renkleri çeģitli Ģekillerde sınıflandırıldırılmıģtır. Karaduman ve diğerlerine (1997:194) göre göz renkleri mavi/gri, kahverengi, ela ve yeģildir.

94 76 ġekil 109. Göz Renkleri (Sturm ve Frudakis, 2004) Sturm ve Frudakis in (2004), çalıģmasından yola çıkılarak siyah, kahverengi, yeģil, ela, mavi olmak üzere en yaygın göz renkleri anket için sınıflandırmaya dâhil edilmiģtir Saç rengi: Doğal saç rengi ıģık mikroskobunda ince yumurta Ģekilli granüller olarak görünen çözünmeyen melanin pigmentine bağlıdır. Melanin pigmenti temel olarak saç korteksinde bulunur. Ġki çeģit melanin vardır. Normal ya da eu-melanin (ö-melanin) kahverengi ve siyah renktedir. Feo-melanin sarı ve kızıl renktedir (Eaton ve diğerleri, 1988/ 1995). Erkan ve Güngör e (2001:145) göre ise saça renk veren dogal pigmentler iki Ģekilde sınıflandırılır: Eu-melanin (Ömelanin): kahverengi ve siyah renktir. Feomelanin: Sarı ve kırmızı rengi veren pigmenttir. Modern Moleküler biyolojisinin Mekkesi sayılan Ģimdilerde Cold Spring Harbour Laboratory de Davenport 20. yy erken dönemlerinde kırmızı saçın kalıtımını çalıģmıģtır (Davenport, 1907:590 2). Üç renk ailesi vardır. Siyah, kahverengi, sarıdır (Yener Kozmetik,1992). Frost un (2006:85 103) makalesinde pigmentler, kalıtım, yaģanılan bölge veya kıta gibi kriterlerin etkisi altında oluģan farklı saç renkleri aģağıdaki gibidir: Kahverengi Siyah Sarı Kumral Kızıl

95 77 Beyaz/gri En geniģ kapsamlı olarak ortak sınıflandırma için anketimizde Frost un (2006:85 103) makalesindeki sınıflandırmadan yararlanılmıģtır Ten renkleri: Dünyada değiģik ırklar değiģik deri renklerine sahiptir. Cilde renk veren maddelerin ilki melanindir. Melanin, koyu kahve ya da siyah pigmenttir. Hemoglobin, alyuvarlara kırmızı rengini verir. Cilde sağlıklı görünmesini sağlar. Karoten, cilde sarı ton veren pigmenttir (Güngör ve Erkan,2001:141). Tüm dünyada insanların cilt tonlarını ve cilt tiplerini aynı sınıflama içerisinde değerlendirilmesi, uygulamaların bilimselliği ve uluslararası nitelikte yapılması açısından gereklidir. Uluslararası olarak insan cilt tipleri Fitzpatrick Skin Type sınıflandırılması referans alınarak yapılır (Özbek,2003) Fıtzpatrıck cilt tipi: Tip 1: Soluk-beyaz tenliler mavi-ela göz, sarıģın kızıl saçlılar çilliler ve albinolar Tip 2: Kumral tenli, mavi gözlüler. Tip 3: Daha koyu beyaz tenliler örnek karıģık Avrupalılar Tip 4: Açık kahverengi cilt: Akdenizliler, yerli Amerikalı, Asyalılar. Tip 5: Kahverengi cilt: Afrikalı Amerikalılar, Ortadoğulular. Tip 6: Koyu kahverengi ve siyah cilt: Afrikalılar, Ortadoğulular (Özbek,2003) Saç yapısal formu: Saç tiplerinde üç ana ırksal fark bulunmaktadır. Avrupalı saç- beyaz ırk genellikle dalgalı, Asyalı saç Mongloid genellikle düz, Siyah saçı: Afro Karayipli genellikle kıvırcıktır. Her bir saç tipi kuaförlük iģlemlerine saç kesimi biçimlendirme saç boyama farklı tepkiler gösterecektir (Eaton ve diğerleri,1988/ 1995: ) Vücut Ģekilleri: Bedenin ağırlıkça artması ve boyca uzaması ile bedeni oluģturan tüm alt sistemlerin büyümesi ve olgunlaģması bedensel geliģim olarak bilinmektedir (Duman, 1997:32). Bütün çağlarda sanatçılar ve bilim adamları insan vücudunun orantıları ile ilgilenmiģtir. Ġnsan vücudu geometrik açıdan incelendiğinde çeģitli bölümlerin

96 78 arasında bazı orantıların olduğu görülür. Sanatçılar bu orantıları standartlaģtırıp kendi sanat ürünlerinde kullanacakları kuralları oluģturmaya çalıģmıģlardır. Eski dönemlerden beri bilim adamı ve sanatçıların tespit ettiği bu oranlara CANON adı verilir. Her canonun birim ölçüsüne MODÜL denir. ÇeĢitli canonlarda el ayak uzunluğu gibi vücut kısımları modül olarak kullanılmıģtır (Soyluoğlu,1990:4). Bu da insanın dıģ görünüģü ile ilgili biçimlerin çıkması demektir. Biçim insandan insana değiģir ancak; vücut tiplerinin sınıflandırılmasında genel bir ayrım olabilir. Kadında 20 yaģını geçtikten sonra iskeletin boyutları kesinlik kazanır. Vücut çatısını kaplayan kas ve yağların biçimi de belirli bir hal alır. Her Ģey oranlara göredir yani bir vücuda bakarken üç boyutta hesaba katılmalıdır. Bazen insanın vücuduna yandan bakmakla daha iyi bir görüģ açısı elde edilir (Mcredlth,1997). Sheldon in (1954) ilk iģi insan bedeninin temel öğelerini araģtırmak olmuģtur. Bu araģtırmalarının sonunda son derece objektif bir yöntem geliģtirir. StandartlaĢtırılmıĢ bir uygulamayla ilk ele alınan 15 ile 20 yaģ arasındaki 4000 öğrenci deneğin çıplak olarak önden arkadan ve yandan fotoğraftan çekilir. Böylece adet fotoğraf elde edilmiģ olur, çekilen adet fotoğraf içinden normal insan boyutlarından ayrılanlar ve farklı fizik özellikler gösterenler ayrılır. Bu fotoğraflar, aralarında özel kümelendirmeler yapılmak suretiyle, gerçekten kelimenin tam karģılığıyla tipler ortaya çıkmıģtır (Koz,2008). Ġnsan türünde beden yapısı açısından üç büyük morfolojik eksen bulunmaktaydı. Bunlar: Endomorfik ya da yuvarlak, ĢiĢman tip Mezomorfik ya da kaslı tip Ektomorfik ya da ince uzun tip (URL,38). Endomorf tipte kemik yapısı incedir. Önden ve yandan bakıldığında da vücut ince durur. Omuzlar dardır, çoğu zaman kalçalar daha da dar olur. Bu tipte kemikler orta ya da kalındır. Mezomorflar atletik yapılı da olabilirler. Bazen vücut ve omuz yuvarlaklığı görünebilir. Vücut, oldukça ağırdır ama kemik yapısının iri olması da gerekmez. Omuzlar genellikle kalçalardan dardır. Bu tipin ideal sayılanında kaslar esnektir; vücut yuvarlak hatlı olmakla birlikte fazla yağ yoktur (URL,38)

97 79 ġekil ÇeĢitli Vücut Tipleri Beden yapısı tiplerinin belirlenmesi: Kretschmer in (1977) çalıģmalarını da 4000 inin üzerinde uluslararası ölçümleme doğrulayınca belirli ölçülere sahip tipler ortaya çıktı. Bu tiplerin belirlenmelerinde çok objektif ve kontrollü bir ölçümleme kullanıldı. Her olaya iliģkin kiģinin: a) Diyagram tarzında tanımlanması b) Tüm ölçme tekniklerinden yaralanılarak matematiksel ölçümlemesi c) En karakteristik özelliklerinin çizilerek belirlenmesi d) Bedensel özelliklerin fotoğrafla da saptanmasıyla kılı kırk yaran eleģtirmenleri de inandırabilecek temel veriler elde edilmiģ oldu. Bu bulgular ve görüģler onun üç grup temel karakteristiğe önem vermesine sebep oldu. Bu üç grup, üç fizik tipi belirledi. Ancak hiçbir gruba tam olarak sokulmayan tipler de bulunmaktaydı. Kretschmer, bunlara da displastik der. Kretschmer, davranıģ ve beden yapısı üzerine, leptosom (astenik tip), atletik, piknik ve displastik olmak üzere dört tip belirlenmiģ ve her tipin, belirli karakter özelliklerinden bahsetmiģtir ( Kretschmer,1977:376).

98 Saç Tasarımına Etki Eden Sosyal-Kültürel Öğeler Yapılan araģtırmalar ve saçın tarihsel süreci incelendiğinde, değiģimler tek bir nedenin etkisi altında değil çoklu nedenlerin etkisi altında geliģim göstermektedir. Kadınların saç tasarımlarında farklı tecihlerin nedenlerini anlamak için toplumların değerlerini, yasaklarını geleneklerini ve göreneklerini, aile özelliklerini yani sosyalkültürel yönünü de incelemek gerekir. Tarihsel, toplumsal geliģme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü kültür olarak tanımlanmaktadır ( Türk Dil Kurumu (TDK): 2009). Kültür birbiri ile ortak paydada birleģen toplumları oluģturur bir toplumun kültürünü anlamanın en iyi yolu, o toplumun kültür taģıyıcısı olan diline bakmaktır. Türk toplumunda saç ile ilgili olarak söylenmiģ birçok deyim ve atasözü bulunmaktadır. Bu Orta Asya dan beri saça çeģitli anlamlar yükleyen atalarımızdan bizlere kalan bir miras gibi görünmektedir. Örneğin; kadınlar tarih boyunca fedakârlıklarını saçımı süpürge ettim diye anlatmıģladır. DüĢmanlarını da saçını baģını yolmakla tehdit etmiģlerdir. Hasımlarını saçına baģına bakmamakla suçlamıģlardır. Bu durum kültürümüzde saç ile ilgili kavrayıģların sosyal yönünün baskınlığını gösterir niteliktedir (URL,39). Aile sosyal kurumların en geliģmiģidir. Çağımızda aile yapısında, eģler arasındaki iliģkilerde özellikle kadının rollerine iliģkin değiģmeler giderek hızlanmıģtır. Bu değiģmelerden bağımsız olamayacağı düģünülen, kadınların iģgücüne katılımı ise, konuyla ilgilenenlerin dikkatini aile ve ekonomi kurumları arasındaki iliģkilere çekmiģtir (Nazlı,1995). Çünkü değiģen ekonomik ve sosyal yapı ile birlikte kadınların her alanda daha fazla söz sahibi olması kendileri ile ilgili kararları daha rahat alabilmeleri ekonomik özgürlüklerinin olmasının doğal bir sonucudur.

99 81 Grafik: ÇalıĢan Kadının YaĢ Dağılımı Kaynak: Gönüllü ve Ġçli,2001) Gönüllü ve Ġçli (2001); ÇağdaĢ ĠĢ Merkezlerinde Kadın ĠĢgücünün Konumu Bursa örneği konulu çalıģmalarında; çalıģan kadınların % 40'ının yaģ grubunda, %37' sinin yaģ grubunda, %16'sının yaģ grubunda ve %7'sinin 44 ve daha büyük yaģ grubunda olduğunu belirtmeleri, her yaģtan kadının artık kendini gerçekleģtirmek ya da daha iyi Ģartlarda yaģamak için iģ hayatına atıldıklarını kanıtlar niteliktedir. Ekonomik özgürlüğünü kazanmıģ bireyler olarak kadınlar kendilerine görünüģlerine daha fazla yatırım yapmaktadır. Ekonomik dengeler incelendiğinde de kozmetik sektöründeki yatırımların büyüklüğü ve her geçen gün pazarda bu sektörle ilgili karlılığın artması bu durumu kanıtlar niteliktedir. Kadınların çalıģma hayatına girmesi ile statülerinde de ciddi bir değiģim olmuģtur. Tarihi perspektiften bakarsak kadınlar, kentleģme, artan öğrenim ve istihdam olanakları ile birlikte özgürlük kazanmıģlardır. Günümüzde kadınlar sıkıcı ev iģlerinin monotonluğu sebebiyle çalıģmaktalar ve ev kadınlığının düģük statüsünden kurtulmak, ekonomik bağımsızlık kazanmak, benliğini gerçekleģtirmek ve yeni çevrelerde ahbaplık kurmak gibi güdülere sahiptirler. Kadınlar, erkekler izin verdiği için değil fakat böylesi onlar için bir yaģam tarzı haline geldiği için çalıģmaktadırlar (Ekin, 1990:67). Ancak araģtırmalar incelendiğinde Birçok ülkede olduğu gibi toplumumuzda da kadınlara geleneksel değerler doğrultusunda yer verme eğilimi vardır. Bu kavrayıģta, kadının yeri önce eģi ve çocuklarının yanıdır, temel görevi kocasına yardımcı olmak, evinin ihtiyaçlarını ve çocuklarının bakımını karģılamaktır (Demir,1994:529). Bu anlayıģ kadının, ekonomik özgürlüğünü kazanmıģ olmasına rağmen kararlarını kendisinin verememesine etrafındaki kiģilerin onu yönlendirmesine sebep olmaktadır.

100 82 Bu durumun sonucu olarak bazı kadınların seçtikleri mesleklerde hatta kiģisel olması gereken saç tasarım tercihlerinde bile eģi ya da bir baģkasının bu seçimi yapması olasıdır. Yine kadınlar genelde üst düzey yönetici pozisyonlarına gelememektedir. Elbette bu pozisyonlara gelmelerini engelleyen, yalnızca kadınlara uygulanan ayırımcı yaklaģımlar değildir. Bu tür görevler daha çok nitelik gerektirmekte, daha çok zaman ve enerji istemektedir. Oysa birçok kadın açısından bu görevlere gelebilmek için ne ön hazırlıkları yeterli olabilmekte, ne de çalıģma yaģamı ile birlikte götürmek zorunda oldukları aile sorumlulukları buna izin vermektedir. Bu nedenle genç ve bekâr kadınların yönetici olabilme Ģansları daha yüksek olabilmektedir. Ġngiltere de yapılan 1498 erkek ve 806 kadın yöneticiyi kapsayan bir araģtırma, kadın yöneticilerin erkeklere oranla daha genç yaģta olduklarını ortaya koymuģtur. (kadınların yaģ ortalaması 31, erkeklerin 48) (Alban ve West, 1991: ). Çevresel etkenlerden bir diğeri kitle iletiģim araçlarıdır. Kadınlar kitle iletiģim araçlarından modayı takip ederek bunu saç tasarımlarına da yansıtmaktadırlar. ĠletiĢim sosyolojisine göre kitle iletiģim araçlarının belirleyici özelliği, teknik araçlar kullanılarak zaman ve uzay içinde büyük sayılarda tekrarlanabilen mesajları büyük izleyici topluluklarına iletilmesidir (Geray, 2003: 17). Günümüzde kadınlar medyadan (televizyon, radyo, dergiler) çok iyi bilgi sahibi olmaktadır ve sık sık saçlarında kullanılan saç bakım malzemeleri hakkında soru sormaktadırlar (Henderson,1995:1). Yapılan araģtırmalarda makyaj ve bakımla ilgili programlar, kadınların yüzde 5.1'inde etkili olmaktadır. Makyaj ve bakımla ilgili programlar kırsal kesimde yüzde 5.4 oranında etkiliyken, kentsel kesimde oran yüzde 4.9'a inmiģtir. Özetlemek gerekirse, teknolojik geliģmelerle ilgili programlardan etkilenme, kentsel kesimde, bekârlarda, yaģ grubunda, yüksek okul mezunlarında ve serbest meslek sahiplerinde yüksek oranlardadır (IĢınbark,1992). Bunların dıģında mevsim, hayranı olunan ünlü, dini inançlar, gelenek ve görenekler de kiģinin saç tasarımını etkileyen diğer sosyal öğelerdir. GüneĢ saç üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Yağmurlu ya da nemli bir havada ise saça çekilmiģ bir fön durmaz. Böyle havalarda saça kendi doğal Ģekline yakın stillendirmeler yapmak en mantıklısıdır. (Sarah, H. 2008d).

101 83 Bazı kiģiler hayranı oldukları ünlüleri taklit eder. Bunun için öncelikle dıģ görünüģlerinde ve özellikle saç tasarımlarında değiģiklik yapma yoluna giderler buna psikolojide özdeģleģme denir. ÖzdeĢleĢme, normal geliģim süreci içinde çocuk ya da ergenin, erkekse babasını, kızsa annesini ya da diğer kiģileri seçip onlara benzemeye çalıģması, yani taklit yoluyla öğrenme süreçlerinin bir parçası olarak yaģanır. YetiĢkin dönemde özdeģleģme, kiģinin değerini koruma ve artırma amacını güden bir savunma mekanizması olarak kullanılır. Ergenlik ve yetiģkin dönemlerinde kiģinin özdeģleģtiği insanların ve grupların sayısı artar, toplumun yanı sıra o da kendini özdeģleģtiği gruplara göre değerlendirir. YetiĢkin insanlar iģleriyle, evleriyle, özel ilgi konularıyla, çocuklarının baģarılarıyla ve siyasal öğretilerle özdeģleģirler. Saç tasarımında etkili olduğu düģünülen diğer bir faktörde dindir. ModernleĢme kuramlarının iddialarına rağmen, din hem ferdi, hem toplumu etkileyen sosyo-kültürel bir kurum olarak önemini korumaktadır (SubaĢı,2006). Dünyanın pek çok yerinde dini anlamda saç tasarımı yer bulmuģtur. Örneğin Budist ve Hristiyan rahiplerin baģları traģlıdır (URL,2). Ülkemizde dini inanç gereği bazı iģ ve iģlemler abdest geçirmediğine inanıldığı için yapılmayabilmektedir. Saç boyası bunlardan biridir. Kadının hamile iken saçını kestirirse, bebeğin ömrünün kısalacağı düģüncesi de bizim toplumumuza ait bir batıl inançtır Saç Tasarımına Etki Eden Psikolojik Öğeler Geleneksel sonrası dönemde kiģisel kimlik, sosyal yapılanma yerine daha çok psikolojik açıdan geliģmiģtir (Giddens, 1996:82). Bu sebeple etkili olduğu düģünülen bir baģka değiģken de insanın ruh hali yani psikolojidir. Modern psikoloji günümüzde, davranıģı ve davranıģın altında yatan süreçleri bilimsel olarak inceleyen çalıģma alanı olarak tanımlanır. BiliĢsel süreçleri doğrudan gözleme olanağı yoktur; organizmanın davranıģları gözlenerek ya da nörolojik bulgular kullanılarak onların varlığı saptanır (Cüceloğlu,2008). Psikolojik algılamalar insanların değer yargılarını, tutumlarını, inançlarını kapsayan çok geniģ bir yelpazeye sahiptir. AraĢtırmalara göre; bir kiģinin fiziksel görünümü psikolojik durumu ve diğerleri arasında bağlantı kurduğu görülmüģtür (Graham ve Kligman, 1984). Birbirini ilk kez gören insanlar hiç konuģmamalarına rağmen ilk birkaç dakika içerisinde karģısındaki kiģi ile ilgili olumlu ya da olumsuz fikir edinmesi bu durumla açıklanabilir.

102 84 Sosyal iliģkilerde kiģinin kendini olumlu algılamasında görünümünün önemli bir etkisi vardır. Cilt ve saçtaki basit yüzeysel değiģiklikler fiziksel görünümdeki değiģikliğin ötesinde, psikolojik durumdaki gizli olumlu değiģiklikleri veya genel olarak veya iyi hissetmeyi sağlar. Kastenbaum ve Kligman yaģlı bireylerde kozmetik müdahalelerin psikolojik yararları olduğunu belirtmiģtir. Benzer olarak Jouhar ve Graham, pozitif bir görüntü yaratan kozmetik bir tedaviden sonra kiģilerin arasındaki itibarın belirgin olarak daha fazla arttığını gösterir. Bu bireylerde ayrıca yüksek düzeyde kendini iyi hissetme duygusu vardır. ( Lemasson, P. A.,Decoca, G., Aghassian, F., Leveque, J.L., 2001). Onlar saçı boyanınca güçleniyor, saçın model değiģince özgüveni artıyor, kesilince kiģiliğini buluyor, uzatılınca hayatı çözüyor, kazıtılınca kendini keģfediyor. Hiç bitmiyor. Zaten saç da kızınca, üzülünce, kaygılanınca, mutsuz olunca, meraklanınca, kıskanınca, karar alınca, karar verince kesiliyor. Bu da hiç bitmiyor ( URL,39). Hastanelerde güzellik salonlarının açılması gittikçe yaygın hale gelmektedir; çünkü hastalara yararları sadece saf psikolojik olarak olmamakta ayrıca hastalıgın gidiģine de etkili olabilmektedir (Howarth ve Schokman,1981:41). Graham ve Kligman, 1984 ) yine Kan ve Kimura nın (1994:769-84), çalıģması da akıl duygular ve immün sistem arasındaki bağlantıları gösteren ilginç bir çalıģmadır. Bu sebeple saç tasarımında psikolojik boyutunda incelenmesi gereklidir Ġlgili AraĢtırmalar Kadınların saç tasarım tercihlerine etki eden faktörlerin belirlenmesi üzerine ülkemizde yapılmıģ bir çalıģmaya rastlanmamıģtır. Ancak konuyla doğrudan iliģkili olmayan, bazı araģtırmalara aģağıda kısaca değinilmiģtir. Koçak (1993): yaptığı Türk Toplumunun Saç Sağlığı ve Bakımı Konusundaki Bilgiler isimli uzmanlık tezinde, Türk toplumunun saç sağlığı ve bakımı konusundaki bilgi seviyesinin, ilgisinin, temizlik ve bakım alıģkanlıklarının ve saçla ilgili eğilimlerinin saptanması amacıyla 1000 (691 kadın, 309 erkek) kiģilik bir grupta yapılmıģtır. Banyo alıģkanlıkları kadın ve erkeklerde benzer ve her iki cinste de yazın yıkanma sıklığı kıģa göre çok fazladır. Popülasyonun %41'i sabun ve Ģampuan seçimini bilinçsizce, rastgele yapmakta, kimseye danıģmak ve bilgi almak ihtiyacı duymadığı

103 85 sonucuna ulaģılmıģtır. Saç konusundaki bilgi kaynakları, özellikle basın-yayın organları, televizyon gibi pasif bilgi edinme araçları olarak çıkmıģtır. Saç konusunda hiç bir kimse ve araçtan faydalanmayan, bilgi almaya ihtiyaç duymayanların oranı %46 dır. Erkeklerin % 8'i, bayanların % 34'ü hiç berber ya da kuaföre gitmediği sonucuna ulaģılmıģtır. Bilgi almak ve danıģmak amacıyla doktora baģvuranların oranı %8,4 kuaföre danıģanların oranı %21 çıkmıģtır. Deneklerin % 68'i ne doktordan ne de kuaförden saç ve saç bakımı hakkında bilgi almadığı ortaya çıkmıģtır. Saç konusunda kadınların daha ihmalkar olduğu ortaya çıkmıģtır. Hiç kuaför alıģkanlığı olmayan kadın sayısı, erkek sayısının 4 katından fazla çıkmıģtır. Yine bayanlar erkeklerden daha uzun aralıklarla kuaföre gittikleri sonucu ortaya çıkmıģtır. Erkekler berberde sadece kesim ve fön yaptırırken, bayanlar farklı olarak % 21 oranında saç boyası, % 14 oranında perma, % 6,7 oranında röfle gibi diğer saç bakım iģlemleri yaptırmaktadır. Değer in (1993) : Üniversite Öğrencilerinin KiĢisel Saç Bakımları Konusundaki Bilgi ve AlıĢkanlıklarının Ġncelenmesi konulu yüksek lisans tezinde üniversite öğrencilerinin kiģisel saç bakımları ile ilgili yaptıkları alıģkanlıklarının neler olduğunu bulmak amaçlanmıģtır. Bu araģtırmanın evrenini üniversite öğrencileri oluģturmaktadır. Örneklemi ise 450 üniversitesi öğrencisidir. Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıģtır. Üniversite öğrencilerinin kiģisel saç bakımları konusundaki bilgi ve alıģkanlıklarının incelenmesi amacıyla yapılan bu araģtırmanın bulguları altı bölümde açıklanmıģtır. Birinci bölümde üniversite öğrencilerinin kiģisel saç bakımlarına ait genel bilgi ve görüģleri, ikinci bölümde üniversite öğrencilerinin saç yıkamaya ait görüģ ve alıģkanlıkları, üçüncü bölümde üniversite öğrencilerinin geçici Ģekillendirmeye (fön çekme) ait görüģ ve alıģkanlıkları, dördüncü bölümde üniversite öğrencilerinin kalıcı Ģekillendirmeye (perma) ait görüģ ve alıģkanlıkları, beģinci bölümde üniversite öğrencilerinin saç boyamaya ait görüģ ve alıģkanlıkları, altıncı ve son bölümde üniversite öğrencilerinin saç kesimine ait görüģ ve alıģkanlıkları verilmiģtir. Birinci bölümde üniversite öğrencisi bayanların kiģisel saç bakımlarına ait genel bilgi ve görüģleri verilmiģtir. Bu bölümde öğrencilerin %40.7 sinin ince telli saçlara, %38.4 ünün normal telli saçlara, %20 sinin ise kalın telli saçlara sahip olduğu, hacmine göre %43.8 inin normal saçlara, %30.7 sinin gür saçlara, %25.1 nin ise zayıf saçlara sahip olduğu tespit edilmiģtir. Yine öğrencilerin Ģekline göre saçlarının yapısının %49.8 inin dalgalı, %40.9 unun düz, %8.7 sinin de kıvırcık olduğu görülmüģtür. Bununla birlikte öğrencilerin saçlı derilerinin durumları incelendiğinde ise %44 ünün

104 86 normal saçlı deriye, %28.4 ünün yağlı saç ve saçlı deriye, %l4.2 sinin ise kuru saç ve deriye sahip olduğu görülmüģtür. Ayrıca öğrencilerin doğal saç renklerinin ise %51.1 inin kestane-kahve saç rengine, %27.8 inin kumral saç rengine, %15.8 inin siyah saç rengine, %4 ünün ise sarı saç rengine sahip olduğu görülmüģtür. Üniversite öğrencisi bayanların %42.9 unun saç sağlığını korumak için bakım yaptırdıkları, bu konuda en fazla kuaförlerden bilgi aldıkları, %28.4 ünün ayda bir kez kuaföre gittikleri ve kuaför tercihini belirleyen en önemli faktörün kuaförün bilgili ve becerili olması olarak tespit edilmiģtir. Öğrencilerin kuaförde en çok yaptırdıkları iģlemlerin, iģlem sıklığına göre %69.3 ünün fön, %43.6 sının kesim, %13.6 sının yıkama, %6.3 ünün boya ve %5.7 sinin ise perma olduğu belirlenmiģtir. Öğrencilerin kozmetik ürün seçerken en çok dikkat ettikleri özelliği saçların yapısına uygun olması gerektiğini belirtmiģler ve bu konuda en çok reklamlardan etkilendiklerini ifade etmiģlerdir. Ġkinci bölümde ise üniversite öğrencisi bayanların saç yıkamaya ait görüģ ve alıģkanlıkları Ģu Ģekilde özetlenebilir. Öğrencilerin %50 sinin yaz mevsiminde her gün saçlarını yıkadıkları, kıģ mevsiminde ise %50 sinin iki günde bir saçlarını yıkadıkları tespit edilmiģtir. Öğrencilerin %52.4 ünün ise saçlarını yıkadıktan sonra fön makinası ile kuruttukları da belirlenmiģtir. Üçüncü bölümde geçici Ģekillendirme ile (fön) ilgili görüģ ve alıģkanlıklar ise Ģu Ģekilde özetlenebilir. Öğrencilerin %75.3 ünün saçlarına fön çektirdikleri fön çektirenlerin ise %20.4 ünün ise bu iģlemi yaptırdıkları belirlenmiģtir. Öğrencilerin %52.9 unun saçlarına istedikleri Ģekli kolayca verebildikleri için fön çektirdikleri, %44.4 ünün düz fönü, %17 sinin dalgalı fönü, %15.3 ünün karıģık fönü tercih ettikleri tespit edilmiģtir.. Dördüncü bölümde ise üniversite öğrencilerinin kalıcı Ģekillendirmeye (perma) ait görüģ ve alıģkanlıkları ise Ģu Ģekilde özetlenebilir. Öğrencilerin %14.7 sinin saçlarına permanant yaptırdıkları, perma yaptıranların %6 sının yani yarıya yakın kısmının saçlarının düz olması nedeniyle permanantı tercih ettikleri görülmüģtür. BeĢinci bölümde üniversite öğrencilerinin saç boyamaya ait görüģ ve alıģkanlıkları ise Ģu Ģekilde özetlenebilir. Öğrencilerin %46 sının saçlarını boyattıkları, saçlarını boyatanların ise %16,2 sinin saçlarını evde boyattıkları belirlenmiģtir. Öğrencilerin saçlarını evde boyanma nedenlerinin %8,4 ünün ekonomik nedenler olduğu belirlenmiģtir. Öğrencilerin %12,7 sinin saçlarına parlaklık vermek için,

105 87 %10,2 sinin ise doğal saç rengini beğenmedikleri için saçlarını boyadıkları/boyattıkları tespit edilmiģtir. Üniversite öğrencilerinin %11,6 sının yılda bir kez, %10,4 ünün ise altı ayda bir kez, %5,8 inin ise ayda bir kez saçlarını boyadıkları/boyattıkları görülmüģtür. Öğrencilerin %16,9 unun saçlarının ve ciltlerinin renk tonuna uygun bir renk tercihi yaptıkları görülmüģtür. Ayrıca saçlarını boyatan öğrencilerin %23,6 sının saç boyamanın zararlı olduğunu düģündükleri de belirlenmiģtir. Altıncı bölümde üniversite öğrencilerinin saç kesimine ait görüģ ve alıģkanlıkları ise Ģöyle özetlenebilir. Öğrencilerin %28,7 sinin üç ayda bir, %27,1 inin altı ayda bir, %16,4 ünün iki ayda bir, %12,4 ünün ise ayda bir saçlarını kestirdikleri belirlenmiģtir. Öğrencilerin %32,2 sinin mevsimsel olarak saç modellerinde değiģik yaptıkları, değiģiklik yapanların %22 sinin uzun saçı kıģın tercih ettikleri, %22,7 sinin kısa saçı yazın tercih ettikleri, %14,4 ünün ise orta boy saçı ilkbaharda tercih ettikleri görülmüģtür. Öğrencilerin %49,8 inin saç modelini sıkıldıkları için değiģtirdikleri belirlenmiģtir. AraĢtırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; üniversite öğrencisi bayanların saç bakımı konusunda en fazla kuaförlerden bilgi aldıkları ortaya çıkkmıģtır. Genel olarak saç bakımları konusunda bilgi sahibi oldukları; ancak bazı kimyasal iģlemler konusunda bu bilginin yeterli olmadığı ortaya çıkan diğer bir sonuçtur. Fön iģlemi sıklıkla tercih edilirken, saç kesimi genellikle üç ayda bir ve çoğu zaman mevsimsel değiģimlerin etkisi altında farklı modellerde kesilmektedir. Maden in (2001): Karadeniz Bölgesinde YaĢayan Kadınların Geleneksel Süslenme Biçimleri Bu araģtırmada Karadeniz bölgesinde yaģayan kadınların saç, yüz, el ve ayak süslemeleri, bu süslemelerde kullanılan materyaller ve nasıl kullanıldıkları araģtırılmıģtır.veri toplama aracı olarak, önceden hazırlanılan görüģme soruları kullanılmıģtır. Seçilen süslenme biçimleri, kaynak kiģilerden alınan bilgiler doğrultusunda birebir tekrarlanmıģ ve aģamalı olarak fotoğraflanmıģtır. Bu araģtırmada araģtırma konusuna en uygun model olarak betimsel tarama modeli kullanılmıģtır. Konu ile ilgili kaynak taraması, yapılmıģtır. Ancak yapılan araģtırmada giysinin tamamlayıcı ve önemli bir parçası olarak ele alınan baģlıklar ve onlarla birlikte bazen değinilen saç süslemeleri dıģında konu ile doğrudan ilgili literatür bulunamamıģtır, Kına özellikle düğünlerin bir parçası olması nedeni ile kullanım açısından kaynaklarda yer almıģ, fakat kullanım tekniğine birkaç kaynak dıģında değinilmemiģtir.

106 88 Yörede yapılan araģtırmalardan ve kaynak kiģilerden edinilen bilgilere göre, günümüzde geleneksel süslenme kına dıģında yerini modern kozmetiklere bırakmıģtır. AraĢtırma Karadeniz Bölgesinde yaģayan kadınların saç, yüz, el ve ayak süslemeleri ile sınırlı olmasına rağmen saç süslemelerini tamamlaması amacı ile baģlıklara da değinilmiģtir. Ancak baģlıkların saçı süslemekten çok saçı ve saç süslerini örtmek amacı ile kullanılması ve ayrı bir uzmanlık alanı gerektirmesi nedeni ile bu konuda ayrıntılı materyal bilgisi verilmemiģtir. Yapılan araģtırma sonucuna göre; belli bir zaman diliminde, aynı yörede yaģayan insanlar arasında, inanç ve toplum değerleri açısından benzerlik bulunmaktadır. Karadeniz Bölgesinde bulunan 17 il üzerinde yapılan araģtırmada; Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren geleneksel kadın süslemesinin iller arasında özellikle kullanılan teknikler açısından benzerlik gösterdiği ancak; ilden ile, köyden köye ve bazen de aynı köy içerisinde farklı yaģlardaki, kiģiden kiģiye bile farklılık gösterdiği tespit edilmiģtir. Bölgede baģlıkların ve baģörtülerinin süslenmede önemli bir yere sahip olduğu, saçını süs olarak kullanamayan kadın, baģörtüsünü süsleyerek süslenme ihtiyacını giderdiği ortaya çıkmıģtır. Yapılan araģtırmada tüm bölgede en fazla süslenmenin yapıldığı olay düğün ve en fazla süslenmenin uygulandığı kiģinin gelin olduğu tespit edilmiģtir. Bolu-Mudurnu, Karabük-Safranbolu ve Sinop dıģında, tümünde saç süslemesinde örgü tekniğinin kullanıldığı tespit edilmiģtir. Bolu da saçlar uzatılıp düz taranmaktadır. Karabük te saç örgü için olduğu gibi iki eģit tutama ayrıldıktan sonra gelin teli ile dipten uca doğru sarılarak Ģekillendirilmektedir. Sinop ta ise saçlar ensede kulak hizasında kuyruk yapılarak toplanmaktadır. Saç örgüsü tüm bölgede kullanılan bir süsleme tekniğidir. Tokat ta baģın iki yanında Samsun-Ladik ilçesinde ise yalnızca sağ tarafta olmak üzere çene hizasında zülüf kullanılmaktadır. Saça renk vermek amacıyla; Amasya-Terziköy ve Suluova, Artvin-Ardanuç, Giresun-Bulancak, Kastamonu-Azdavay, Ordu- Ünye, Samsun-Ladik ve Tokat- Erbaa da kına kullanılmaktadır. Giresun da saç boyamada kullanılan kınanın içerisine daha koyu renk elde etmek amacı ile ceviz kabuğunun kaynatılması ile elde edilen su eklenerek, kına bulamacı bu su ile hazırlanır. Karadeniz bölgesinin bazı yörelerinde yüz süslemesi yüzün belirli bölgeleri ile sınırlı ve çok fazla olmamakla birlikte uygulanmaktadır..

107 89 El ayak süslemesinde; kına uygulaması el için tüm illerde ayak için ise çoğunda kullanılan, tek süslemedir. Kına günah ve sevap anlamlarını en fazla yüklenen ve günümüzde de uygulanmakta olan bir süslemedir. Anadolu Holdinge bağlı Efes Pilsen (2000): Türkiye Kadın Profili 1 ve 2005 yılında 2 olmak üzere, 18 ilde 1598 örneklem üzerinde yapılmıģtır. ÇalıĢma kadınlarda Bireysel ve Fiziksel Özellikler, Tüketim Kalıpları, AlıĢveriĢ AlıĢkanlıkları, Tasarruf AlıĢkanlıkları, Konut ve Ev Tekstili, Değerler (Balayı, düğün, kına gecesi, evlilik öncesi iliģki vb), ÇalıĢma Hayatı ve Sosyal YaĢam olmak üzere 8 bölümden oluģmaktadır. Bu araģtırmada kadınların saç bakımları ile ilgili olarak saç Ģekilleri, çeģitli saç problemleri, kuaföre gitme sıklıkları, saçta yapılan iģlem ve uygulamalar, gerçek saç renkleri, incelenmiģtir ve 2005 yılında çıkan sonuçlar aģağıdaki gibidir yılında yapılan araģtırmada %70 i kahverengi ve siyah renkli gözlü, % 17,5 i ela ya da bal renkli, %8,7 si yeģil, %3,8 i mavi göz rengine sahiptir yılında %70,6 sı kahverengi siyah, %16,5 i ela/bal, % 16,5 i yeģil, %3,6 sı mavi gözlüdür yılında yapılan araģtırmalara göre araģtırma kapsamındaki kadınlar arasında % 51,6 buğday-kumral, %28,8 i beyaz, %19,6 sı esmer koyu tene sahipken, 2005 yılındaki araģtırmada %54,3 ü buğday kumral, %27,5 i beyaz, %18,2 si esmer ya da koyu ten rengine sahiptir yılında araģtırmaya katılanların % 58 i düz, %34,9 u dalgalı, %7,1 i kıvırcık saç formuna sahipken, 2005 yılında araģtırmaya katılanların % 54,6 sı düz, %38 i dalgalı, %7,4 kıvırcık saça sahiptir yılında araģtırmaya katılanlar arasında gerçek saç rengi %51,5 i ü kahverengi, %39,5 i siyah, %6,7 si sarı, % 2,3,ü sarıdır yılında Türk kadınının boyasız, kınasız, beyazlaģma ve aklanma olmadan önceki en yaygın saç rengi yüzde 54.1 oranıyla kahverengi iken, onu yüzde 37.3 ile siyah saç takip etmektedir. Doğal sarıģınların oranı ise (yüzde 6.9) doğal kızıllara göre (yüzde 1.7) daha fazladır. Ayrıca çıkan diğer sonuçlar aģağıdaki gibidir: Ev kadını veya ev kızı olmaktan memnun olanların oranı da yüzde yine de bu oran, 2000 yılına göre (71.6) düģmüģ olduğu görülmektedir. % günde bir kez diģ fırçalıyor diģlerini günde bir kez fırçalayan kadınların oranı yüzde 30.3, haftada bir kez fırçalayanlar yüzde 5.3, hiç fırçalayamayanlar ise yüzde 5.7, Türk kadını en çok yüzde 86.5`le nazara inanmaktadır. Hiç makyaj yapmayanların oranı yüzde 56.9 ile çoğunluğu oluģturuyor. Düzenli makyaj yapanların oranı ise yüzde 3.3. ancak çok aģırı olmamakla birlikte makyajın kadını daha çekici ve albenili yaptığına inananların oranı

108 90 oldukça yüksektir yılında yapılan araģtırmada Kadınların yüzde 60.9'u saçlarında hiçbir uygulama olmadığını belirtirken, % kuaföre gitmiyor ayda en az bir kez kuaföre gidenlerin oranı yüzde 17.8 iken, hiç kuaföre gitmeyenlerin oranı yüzde 44.4 tür..

109 BÖLÜM 2 YÖNTEM Bu bölümde araģtırmanın yöntemi, evren ve örneklem, veri toplama teknikleri ve verilerin analizi üzerinde durulacaktır AraĢtırmanın Modeli Kadınların saç tasarım tercihlerine etki eden faktörlerin belirlenmesinin amaçlandığı bu araģtırma; tarama modeline dayalı betimsel bir araģtırmadır. Betimsel (survey) araģtırmalar belli bir zaman kesiti içinde çok sayıda denek veya objeden elde edilen verilerin analizi ile araģtırma problemine veya problemlerine cevap arandığında uygulanacak araģtırma yöntemleridir (Arseven, 2004:92) Evren ve Örneklem Evren Türkiye de yaģayan yaģ arası kadınlar araģtırmanın evrenini oluģturmaktadır. Yedi farklı bölgeden random yöntemi ile seçilen yaģ arası kadınlar ise örneklem grubunu oluģturmaktadır. Örneklem grubu, Anderson un (1990;202) sosyal bilimler için farklı büyüklükteki evrenler için kuramsal örneklem büyüklükleri tablosu dikkate alınarak belirlenmiģtir. Seçilen örneklem grubu evreni doğru temsil edecek Ģekilde, farklı sosyal çevrelerden ve araģtırmaya katılmak için gönüllü kadınlar arasından seçilmiģtir

110 EGE BÖLGESĠ KARADENİZ BÖLGESİ , Örneklem Türkiye nin 7 coğrafi bölgesinden seçilen 28 il ve bunların ilçe, köy ve kasabalarında yaģayan yaģ arası 1447 kadın örneklemi oluģturmaktadır. Örneklem kapsamındaki il, ilçe, kasaba ve köyler Tablo 2 de sunulmuģtur. Tablo 2. Örneklem Grubunun Bölgelere Göre Dağılımı ĠL ĠLÇE KASABA KÖY Topla m S % SAMSUN Havza Bafra Kavak Vezirköprü Ilıca(Havza) Dereköy(Ondokuz Mayıs) Namazlı(ÇarĢamba) Çağlayan(Salı Pazarı) TRABZON Akçaabat BaĢköy Kalecik(Araklıya Bağlı) BeĢikdüzü Düzköy ORDU Gülyalı Topçam Uzunisa(Merkeze Bağlı) PerĢembe YeĢilce Turnasuyu(Gülyalıya Bağlı) ZONGULDAK Alaplı Bacakkadı AkĢeyh Çaycuma - Kabalaklı (Merkeze Bağlı) UġAK EĢme Karahallı Ulubey YeĢil Hisar(Banaz) Güre(merkez) Ġlyaslı(merkez) Çiftlik(Banaz) Karaköse(Banaz) KÜTAHYA Gediz TavĢanlı Akçaalan(Gediz) Kızılcaören(merkez) Agaç köyü(merkez) Anasultan(merkez) Demirce ören(merkez) AYDIN Kus adası Mursallı(Germencik) Nazilli Söke Murlu(merkez) Armutlu(merkez) Konuklu(merkez) Yagcılar(merkez) ĠZMĠR Konak KarĢıyaka Bölcek ÇeĢme Foça Yekli Merdivenli(Dikili) Mordoğan Kösedere

111 ĠÇ ANADOLU MARMARA BÖLGESĠ ,7 93 MUĞLA ĠSTANBUL Milas Ula Fethiye Eyüp Çatalca Beykoz ġile Pendik Büyük çekmece Silivri Avcılar Bayır YeĢil üzümlü Gökceli(Eyüp) Halit PaĢa(Çatalca) Haran(Beykoz) Dal Tepe(ġile) Darıca(Pendik) Fadıl(merkez) Kuzluk(merkez) Arifler Bozburun Agaçlı(Eyüp) Ballıca(pendik) Akbaba(Beykoz) Alacalı(ġile) Emirli(Pendik) Ahmediye(Büyükçekmece ) Akören(Silivri) BALIKESĠR Balya Gönen Kepsut Erdek Susurluk Tahta köprü(ġnegöl) Yenice(Ġnegöl) Beyce(Merkez) AkbaĢ(Balya) Akçapınar(Gönen) Babaköy(Susurluk) Babayaka(Gönen) Akarsu(Merkez) TEKĠRDAG Çorlu Malkara Saray ġarköy Muratlı Çalganlı(Hayrabolu) EDĠRNE Meriç Havsa Enez Uzun köprü Palas(merkez) Karaözü(merkez) Sultaniçe(Enez) Habibler(Havsa) Hamitli(Uzunköprü) AlıĢ(Uzun köprü) Adasarıhanlı(Meriç) ESKĠġEHĠR Sivrihisar Mihalıçık Beylikova Seyitgazi Alpu Bozan(Alpu) Kırka(Seyitgazi) Karaburhan(Sivrihisar) Karapazar(Merkez) Aktepe(Alpu) Emirce(Merkez) ANKARA Bey pazarı Polatlı Kalecik Elmedağ Haymana Sinanlı(AyaĢ) Hasanoğlan(Elmadağ) Çakıloba(Beypazarı) Çatköy(Çubuk) AvĢar(Polatlı) Akkaynak(Kalecik) KONYA Ağırlı Ereğli Alan özü(merkez) Yunak Kulu TaraĢcı(SeydiĢehir) AkĢehir Altınöz(Yunak) Altılar(Kulu) Oğlakçı(SeydiĢehir) KAYSERĠ Talas Bünyan PınarbaĢı Yahyalı Padaloğlu(merkez) EmiruĢağı(merkez) Malaköy(PınarbaĢı) Bahcecik(PınarbaĢı) Bayramhacı(Kocasinan

112 AK DENĠZ DOĞU ANADOLU ,3 GÜNEYDOĞU ANADOLU 131 9,1 94 MARDĠN Nusaybın Derik Midyat Kızıltepe Ortaköy(merkez) Dağıçlı(Nusaybın) Dereyanı(YeĢilli) DĠYARBAKIR Ergani Çınar Çermik Dicle Lice Meyyafarikin(merkez) Medinevciler(merkez) Bademli(Dicle) Babahaki(Bismil) Abalı(Lice) VAN Çatak Özalp GevaĢ Gür pınar Bostaniçi(merkez) Muradiye(merkez) Topakkaya(merkez) Atlıhan(çatak) Hacıali(Özalp) Çakınlı(Gürpınar) MALATYA Akçadağ Kale Doğanyol Kuluncak Konak(merkez) Yaygın(merkez) Dilek(merkez) Akça(Kale) Hacıyusuflar(Merkez) Haçerli(Akçadağ) ERZURUM Tortum Çat Uzundere Ilıca YeĢilyurt(merkez AktaĢ(tortum) Halil Kaya(Ilıca) Hamidiye(Ġspir) ELAZIĞ Ağın Arıcak Palu Baski Beyhan(Palu) Erimli(Arıcak) Akçakale(Merkez) YurtbaĢı(Merkez) Akyürek(Palu) ANTALYA Elmalı Kemer Kumluca Alanya Badem ağacı(merkez) Oba(merkez) Akdan(Alanya) KarataĢ(Merkez) Karatepe(Merkez) MERSĠN Tarsus Erdemli Silifke Kazanlı ÇeĢmeli Tömük(Merkez) Dalakderesi(Merkez) Arpacısakarlar(Merkez) ADANA Aladağ Feke Kozan Seyhan Ceyhan Andıl(Kozan) Akoluk(Feke) Hamaköy(Kozan) HATAY Antakya Kırıkhan Hassa Ġskenderun Harbiye(merkez) AkĢehir(merkez) Burhan(merkez) Acıkdere(Antakya) Kale(Ġskenderun) Kaletepe(Kırıkhan)

113 Veri a Araçları AraĢtırma verilerinin toplanmasında kullanılan ölçme aracının oluģturulması için, literatür taraması yapılarak konu ile ilgili kaynaklar incelenmiģ, kuaförlerde kadınların saç tasarımlarını kapsayan iģ ve iģlemler gözlemlenerek belirlenmiģtir. Gözlem ve görüģmelerden elde edilen bilgiler literatür bilgileri ile birlikte değerlendirilerek, uzman görüģleri doğrultusunda anket formu hazırlanmıģtır. Hazırlanan anket formu üç bölümden oluģmaktadır. Birinci bölüm kadınların demografik özelliklerini (yaģ, cinsiyet, vücut Ģekli, saç rengi, göz rengi, yüz Ģekli, eğitim durumu, gelir düzeyi) belirlemek amacıyla yanıtlanması istenen sorulardan oluģmaktadır. Anket formunun ikinci bölümünde kadınların kuaför seçimi, kuaföre gitme amaçları ve sıklıkları ile ilgili sorular, üçüncü bölümünde ise, fiziksel, psikolojik ve sosyo-ekonomik faktörlerin kadınların saç tasarım tercihlerine etkilerini belirlemek amacıyla dörtlü likert ölçeği ile hazırlanan sorular yer almaktadır Verilerin Toplanması Bu arastırmada, veri toplama aracı olarak kullanılan anket, önce deneme formu niteliginde hazırlanmıs, soruların amaca uygunlugu, yeterliligi, ifadesi, dili ile ilgili olarak form 50 kiģilik pilot çalıģma ile denenerek, uzman görüģleri doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmıģtır. Bu konuda, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri, Ġstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlileri, MEB Kuaförlük Bölümü öğretmenleri ve sektörden uzman görüģleri alınmıģtır. Düzenlenen anket soruları, araģtırmacı tarafından bire bir görüģme, posta yolu ve internet aracılığıyla örneklem grubuna iletilerek uygulanmıģtır. Uygulanan güvenirlik analizi sonucunda Cronbach Alfa değeri, kuaför seçimini etkileyen faktörler ölçeği için 0,820 (oldukça güvenilir) bulunmuģtur. Saç tasarımını belirlemede fiziksel faktörler ölçeği için 0,956 (oldukça güvenilir), psikolojik faktörler ölçeği için 0,826 (oldukça güvenilir), sosyo-ekonomik faktörler ölçeği için 0,820 (oldukça güvenilir) bulunmuģtur. (Tablo 3).

114 96 Tablo 3. Güvenirlik Analizi Sonuçları Ölçekler Madde Sayısı Cronbach Alfa Kuaför seçimini etkileyen faktörler 11 0,820 Saç tasarımını belirlemede fiziksel faktörler Saç Tasarımını belirlemede psikolojik faktörler Saç tasarımını belirlemede çevresel/sosyo-ekonomik faktörler 23 0, , ,820 Tablo 4. Ölçekler Ġçin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri Ölçekler N Ortalama Standart Sapma Kuaför Seçimi ,55 0,676 Saç Tasarımını Belirlemede Fiziksel Faktörler Saç Tasarımınızı DeğiĢtirmede / Belirlemede Psikolojik faktörler Saç Tasarımınızı DeğiĢtirmenizde / Belirlemenizde Sosyo-ekonomik faktörler ,28 0, ,39 0, ,26 0,499 Tabloya 4 e göre; araģtırmaya katılan 1447 kiģi için, kuaför seçimi ortalaması 2,55, standart sapması ise 0,676 dır. Saç Tasarımını belirlemede fiziksel özellikler ortalaması 2,28, standart sapması ise 0,696 dır. Saç tasarımınızı değiģtirmede / belirlemede psikolojik faktörler ortalaması 2,39, standart sapması ise 0,641 dir. Saç tasarımınızı değiģtirmenizde / belirlemenizde sosyo-ekonomik faktörler ortalaması 2,26, standart sapması ise 0,499 dur 2.5.Verilerin Analizi AraĢtırmadan elde edilen veriler, alt problemlere çözüm getirecek Ģekilde Sosyal Bilimler Ġstatistik Paketi (SPSS (Statistical Package For Social Sciences) kullanılarak analiz edilmiģtir. Elde edilen verilerin yüzde ve frekans dağılımları alınmıģ, kadınların

115 97 saç tasarımını etkileyen faktörleri belirlemek için faktör analizi testi uygulanmıģ ve fiziksel, psikolojik, sosyo-ekonomik olmak üzere üç faktör tespit edilmiģtir. Kadınların saç tasarımı yaptırma sıklıkları ile kuaför seçimini etkileyen faktörler arasında Korelasyon Testi uygulanmıģtır. Kadınların saç tasarım tercihleri, kuaföre gitme sıklıkları ve amaçları ile eğitim, meslek, yaģ, gelir düzeylerii ve yaģadıkları yer arasındaki iliģki ki-kare ( 2 ) testi uygulanarak p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiģtir.

116 BÖLÜM 3 BULGULAR ve YORUMLAR Bu bölümde örneklem grubunun genel özellikleri ve araģtırma kapsamında elde edilen bulguların alt problemler doğrultusunda yorumlarına yer verilmiģtir. 3.1.Örneklem Grubunun Demografik Özellikleri Ġle ilgili Bulgular AraĢtırma kapsamındaki kadınların demografik özelliklerini belirlemek için, yaģ, eğitim düzeyi, meslek, gelir düzeyi, ten-göz-saç rengi, yüz Ģekli, saçın yapısal formu- uzunluğu ile ilgili bulgular tablolar halinde aģağıda sunulmuģtur. AraĢtırma kapsamına alınan kadınların yaģ dağılımlarına iliģkin bulgular Tablo 5 te sunulmuģtur. Tablo 5. Örneklem Grubunun YaĢ Gruplarına Göre Dağılımı YaĢ Grubu n % YaĢ Arası 457 %31, YaĢ Arası 307 %21, YaĢ Arası 254 %17, YaĢ Arası 220 %15, YaĢ Arası 113 %7, YaĢ Arası 96 %6, %100 Tablo 5 e göre; araģtırma kapsamındaki kadınların %31,6 sının yaģ, %21,2 sinin yaģ, %17,6 sının yaģ, %15,2 sinin yaģ, %7,8 inin yaģ, %6,6 sının yaģ grubunda olduğu Tablo 5 te görülmektedir.

117 AraĢtırma kapsamına alınan kadınların eğitim düzeylerine iliģkin bulgular Tablo 6 da sunulmuģtur. 99 Tablo 6. Örneklem Grubunun Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı Eğitim Düzeyi n % Ġlköğretim 452 %31,2 Ortaöğretim/Lise 602 %41,6 Lisans 301 %20,8 Lisansüstü 71 %4,9 OkumamıĢ 21 %1, %100 Tablo 6 incelendiğinde, örneklem grubunun % 41,6 sının ortaöğretim/lise, %31,2 sinin ilköğretim, %20,8 inin lisans ve % 4,9 u lisansüstü eğitim düzeyine sahip oldukları görülmektedir. Kadınların %1,5 inin ise herhangi bir okul bitirmemiģ olduğu gözlenmektedir. Örneklem grubunun mesleklerine göre dağılımları Tablo 7 de sunulmuģtur. Tablo 7. Örneklem Grubunun Mesleklerine Göre Dağılım Meslekler n % Ev Hanımı 593 %41,0 Memur 129 %8,9 ĠĢçi 165 %11,4 Emekli 66 %4,6 Serbest Meslek Sahibi 209 %14,4 Yönetici 85 %5,9 Öğrenci 200 %13, %100 Tablo 7 de; araģtırma kapsamındaki kadınların %41 inin ev hanımı, %14,4 ünün serbest meslek sahibi, %13,8 inin öğrenci, %11,4 ünün iģçi, %8,9 unun memur, %5,9 unun yönetici ve %4,6 sının emekli olduğu Tablo 5 de görülmektedir. Örneklem grubunun gelir düzeylerine göre dağılımları Tablo 8 de sunulmuģtur.

118 100 Tablo 8. Örneklem Grubunun Aylık Gelirlerine Göre Dağılımı Aylık Gelir n % 500 TL Altı 791 %54, TL 102 %7, TL 167 %11, TL 190 %13, TL 130 %9, TL 39 %2, TL Üzeri 28 %1, %100 Tablo 8 e göre, örneklem grubunun % 54,7 si 500 TL altında aylık gelire sahipken, %13,1 i TL ve %11,5 i TL aylık gelire sahip olduğu görülmektedir. AraĢtırma kapsamındaki kadınların büyük çoğunluğunun ev kadını olmasından dolayı kendilerine ait bir gelirleri olmamasından bu kadar düģük bir gelire sahip oldukları düģünülmektedir. Örneklem grubunun yüz Ģekli ve ten rengi ile ilgili bulgular Tablo 9 da sunulmuģtur. Tablo 9. Örneklem Grubunun Yüz ġekillerine ve Ten Rengine Göre Dağılımı Yüz ġekli Ten Rengi n % n % KöĢeli ,1 Buğday Sarı 0 35,5 Elmas Biçimi 109 7,5 Beyaz Pembe ,7 Armudi Esmer Bronz 87 6,0 Biçimli ,3 Kalp Biçimi ,4 Siyah(çok koyu) 21 1,5 Uzun Yüzlü 141 9,7 Yuvarlak Yüz ,1 Oval , Tablo 9 a göre, araģtırma kapsamındaki kadınların % 41,1 i yuvarlak, %14,2 si oval, %11,4 ü kalp biçimli, %10,1 i köģeli, %9,7 si uzun, %7,5 i elmas biçimli ve %6 sı ise armudi biçimli yüz Ģekline sahiptir. Örneklem grubunun %38,3 ü esmer bronz tenli iken, %35,5 i buğday sarısı tenli, %24,7 si pembe beyaz tenli iken sadece %1,5 i

119 101 siyah ten rengine sahiptir. Ülkemizin ırksal özellikleri dikkate alındığında esmer ve bronz tenlilerin yüksek çıkmasının normal olduğu düģünülmektedir. Örneklem grubunun göz ve saç renkleri ile ilgili bulgular Tablo 10 da sunulmuģtur. Tablo 10. Örneklem Grubunun Göz ve Saç Renklerine Göre Dağılımı Göz Rengi Saç Rengi n % n % Siyah ,8 Siyah 27,3 Kahverengi ,3 Kahverengi 35,5 YeĢil 116 8,0 Sarı 8,6 Ela ,6 Kumral 11,0 Mavi 76 5,3 Kızıl 6,3 Beyaz/Gri 11, Tablo 10 incelendiğinde, araģtırma kapsamındaki kadınların %41,3 ünün kahverengi, %32,8 inin siyah, %12,6 sının ela, %8 inin yeģil göz rengine sahip olduğu ve sadece %5,3 ünün mavi gözlü olduğu görülmektedir. Ayrıca kadınların %35,5 i kahverengi, %27,3 ü siyah, %11,3 ü beyaz/gri, %11 i kumral, %8,6 sı sarı ve %6,3 ü ise kızıl saç rengine sahiptir. Değer (2003), Üniversite öğrencisi kadınların, doğal saç renkleri değerlendirildiğinde %51,1 inin kestane-kahve renge, %27,8 inin kumral renge, %15,8 inin siyah renge, % 4 ünün sarı renge sahip olduklarını tespit etmiģtir. Efes Pilsen in (2000), Taylor Nelsen Sofres Piar a yaptırdığı araģtırmada bayanların %51,5 inin kahverengi, %39,5 inin siyah renge, %6,7 sinin sarı renge, %2,3 ünün de kızıl renge sahip olduğu görülmüģtür. Bu durum ülkemizde koyu tonlardaki saç renginin ırksal bir özelliğin sonucu olarak yüksek çıkmasını destekler niteliktedir. Örneklem grubunun saç uzunluğu ve yapısı ile ilgili bulgular Tablo 11 de sunulmuģtur.

120 102 Tablo 11. Örneklem Grubunun Saç Uzunluğu ve Yapısına Göre Dağılımı Saç Uzunluğu Saç Yapısı n % n % Bel Hizasında 125 8,6 Düz ,6 Sırt Hizasında ,3 Dalgalı ,3 Omuz Kıvırcık ,8 Hizasında ,8 Kulak Çok Kıvırcık ,8 Hizasında 34 2,3 Çok Kısa 37 2, Tablo 11 incelendiğinde, örneklem grubunun %45,3 ü dalgalı saçlı iken, %36,6 sı düz saçlı, %15,8 i kıvırcık saçlı iken sadece %2,3 ü çok kıvırcık saçlı olduğu gözlenmektedir. Saç tiplerinde üç ana ırksal fark bulunmaktadır. Avrupalı saç- beyaz ırk genellikle dalgalı, Asyalı saç Mongloid genellikle düz, Esmer saçı: Afro Karayipli genellikle kıvırcıktır. Her bir saç tipi kuaförlük iģlemlerine saç kesimi biçimlendirme saç boyama farklı tepkiler gösterecektir (Eaton ve diğerleri,1988/ 1995: 25 26). Tablo 11 deki dalgalı saç grubunun oranı ırksal özelliklerin etkisi olarak yorumlanabilir. Örneklem grubunun %49,8 inin saçları omuz hizasında iken, %22,3 ünün saçları sırt hizasında, %16,8 inin saçları kulak hizasında, %8,6 sının saçları bel hizasında iken sadece %2,6 sının saçları çok kısadır Kadınların Kuaföre Gitme Amaç ve Sıklıkları AraĢtırma kapsamındaki kadınların kuaföre gitme amaçları, sıklıkları, uygulattığı saç tasarım iģlemleri ve kuaför tercihinde etkili olan etmenler ile ilgili bulgular tablolar halinde aģağıda sunulmuģtur.

121 Örneklem grubunun kuaföre gitme amaç ve sıklıkları AraĢtırma kapsamındaki kadınların kuaföre gitme amaçları arasında saç kestirmek, saç Ģekillendirmek(fön, topuz, örgü),saç boyatmak, el ayak yüz bakımı, makyaj yaptırmak, stresimi atmak rahatlamak, sohbet etmek ile ilgili bulgular tablolar halinde aģağıda sunulmuģtur. AraĢtırma kapsamına alınan kadınların kuaföre gitme amaçlarına iliģkin bulgular Tablo 12 de sunulmuģtur. Tablo 12. Örneklem Grubunun Kuaföre Gitme Amaçlarına Göre Dağılımı Hiçbir Her Bazen Sıklıkla Zaman Zaman Ortalama n % n % n % n % Saç Kestirmek 96 6, , , ,7 2,97 Saç Ģekillendirmek için , ,0 75 5, ,0 2,83 Saç boyatmak için , , , ,3 2,42 El, Ayak ve yüz bakımı için , , , ,9 2,15 Makyaj yaptırmak için , , , ,0 2,12 Stresimi atmak, rahatlamak , , ,8 41 2,8 1,79 Sohbet etmek için ,2 40 2, , ,3 1,83 Tablo 12 ye göre, saç kestirmek için kuaföre gidenlerin ortalaması 2,97 ile ilk sırada, saç Ģekillendirmek için kuaföre gidenlerin ortalaması 2,83 ile ikinci sırada, saç boyatma için kuaföre gidenlerin ortalaması 2,43 ile üçüncü sırada, el ayak bakımı için kuaföre gidenlerin ortalaması 2,15 ile dördüncü sırada yer almaktadır. Bu sonuç, kadınların kuaföre gitmelerindeki öncelikli amacın saç tasarımlarına yönelik olduğunu göstermektedir. Saç kesimi bir tasarımcının baģarısıdır. Perma boya Ģekillendirme iģlemlerinin tümü saç kesiminin nasıl yapıldığına bağlıdır (EczacıbaĢı Schwartzkoph Akademi:2008). Diğer iģlemlerde güçlü bir zemin hazırlığı olduğundan bilinçli bir hizmet alıcısının her zaman tercih ettiği bir iģlem olmasından, saçın sağlıklı uzamasını sağlamak amacı gibi sebeplerden saç kesiminin daha fazla yaptırıldığı düģünülmektedir. Örneklem grubunun kuaföre gitme amaçlarından saç kestirme sıklığı ile ilgili dağılım sonuçları Tablo 13 te sunulmuģtur.

122 104 Tablo 13. Örneklem Grubunun Saç Kestirme Sıklığına Göre Dağılımı Hiçbir Her Bazen Sıklıkla Zaman Zaman Ortalama n % n % n % n % Ayda bir kez ,9 35 2, ,7 15 1,0 1,51 Ġki ayda bir kez ,1 35 2, ,0 36 2,5 1,50 Üç ayda bir kez ,6 16 1,2 2 0,1 2 0,1 1,02 Yaz ve kıģ sezon , , , ,6 2,20 baģında Yılda bir kez , , ,3 80 5,5 1,56 Tablo 13 e göre; araģtırmaya katılanlar içinde saç kestirme sıklığı için yaz ve kıģ sezon baģlarında 2,20 ortalama ile ilk sırada, yılda bir kez Ģıkkı 1,56 ile ikinci sırada, ayda bir kez Ģıkkı için 1,51 ortalama ile üçüncü sırada, iki ayda bir kez Ģıkkının 1,50 ortalama ile dördüncü sırada geldiği görülmektedir. Bu durumu, uzun saçın kadınlar tarafından tercih edildiği, kırılma, çatallaģma ya da benzeri saç problemleri olmadıkça kesim iģleminin yüksek bir uygulama sıklığında yapılmadığı Ģeklinde yorumlanabilir. Örneklem grubunun kuaföre gitme amaçlarından saç Ģekillendirme sıklığı için dağılımı ve ortalaması Tablo 14 te verilmiģtir. Tablo 14. Örneklem Grubunun Saç ġekillendirme Sıklığına Göre Dağılımı Hiçbir Her Bazen Sıklıkla Zaman Zaman Ortalama n % n % n % n % Her gün , , , ,0 2,39 Ġki günde bir kez , ,0 0 0,0 63 4,4 1,43 Haftada bir kez , , ,4 27 1,9 1,52 Haftada iki kez , ,9 0 0,0 0 0,0 1,42 Ayda bir kez ,4 93 6,4 23 1, ,5 1,89 Ayda iki kez , ,8 97 6,7 2 0,1 1,46 Ayda üç kez , , ,9 0 0,0 1,62 Özel günlerde , , , ,0 2,99 Saçımı kendim , ,9 199 Ģekillendiririm 13, ,9 1,79

123 105 Tablo 14 e göre; araģtırma kapsamındaki kadınların özel günlerde saç Ģekillendirme sıklığı 2,99 ortalama ile ilk sırada, her gün Ģekillendirme sıklığı 2,39 ile ikinci sırada, ayda bir kez Ģekillendirme sıklığı 1,89 ile üçüncü sırada, saçını kendi Ģekillendirmesi ise 1,79 ile dördüncü sırada yer almaktadır. Örneklem grubunun saç boyatma sıklıklarına göre dağılımı Tablo 15 te verilmiģtir. Tablo 15. Örneklem Grubunun Saç Boyatma Sıklıklarına Göre Dağılımı Hiçbir Bazen Sıklıkla Her Zaman Zaman Ortalama n % n % N % n % 15 günde bir , ,8 85 5,9 27 1,9 1, ay arası ,1 1 0, ,2 53 3,7 1, ay arası ,1 1 0, , ,5 1, ay arası , ,6 41 2,8 0 0,0 1,24 Özel günlerde , , , ,1 2,33 Saçımı boyamam ,2 97 6,7 0 0, ,1 1,34 Saçımı kendim boyarım , , ,9 26 1,8 1,50 Tablo 15 e göre; araģtırmaya katılanlar içinde özel günlerde saç boyatanlar 2,33 ortalama ile ilk sırada, 2 3 ay arasında saç boyatanlar 1,94 ortalama ile ikinci sırada, 1 2 ay arasında saçını boyatanlar 1,55 ortalama ile üçüncü sırada, saçımı kendi boyayanlar ise 1,50 ile dördüncü sırada yer almaktadır. Saç ayda 1 1,5 cm uzamaktadır. Bir saçın boyaya ihtiyacı olacağı dönem yaklaģık olarak 2 3 ayda birdir. Sonuçlar bu durumu destekler niteliktedir. Saçını kendi boyayanlar ortalamasının 1,50 ile yüksek çıkmasının sebebi ekonomik sebeplerden olabilir. Örneklem grubunun yaģlarına, göre saç kestirme sıklıkları Tablo 16 da verilmiģtir.

124 Tablo 16. Örneklem Grubunun YaĢına Göre Saç Kestirme Sıklıkları Dağılımı Ayda Bir Kez Saç Kestirme Ki-kare: 118,298 S.D. : 12 Hiçbir Zam. Bazen Sıklıkla Her Zaman ,1 7 1, ,8 3 0,7% ,4 2 0, ,0 3 1, YaĢ Grubu ,3 9 3, ,4 7 2, ,5 15 6, ,7 2 0, , 44 ve Üzeri ,1 2 1,0 2 1,0 0 0, ,9 35 2, ,7 15 1, Ġki Ayda Bir Kez Saç Kestirme Ki-kare: 116,400 S.D. : 12 Hiçbir Zam Bazen Sıklıkla Her Zaman ,0 2 0, ,8 8 1, , ,2 19 6, ,9 2 0, , YaĢ Grubu ,1 7 2, ,6 9 3, , ,8 2 0, ,5 15 6, , 44 ve Üzeri ,9 5 2,4 12 5,7 2 1, , ,1 35 2, ,0 36 2, , Üç Ayda Bir Kez Saç Kestirme Ki-kare: 68,639 S.D. : 12 Hiçbirzamn Bazen Sıklıkla Her Zaman ,6 0 0,0 0 0,0 2 0, ,8 16 5,2 0 0,0 0 0, , YaĢ Grubu ,6 0 0,0 1 0,4 0 0, , ,0 0 0,0 0 0, , 44 ve Üzeri ,5 0 0,0 1 0,5 0 0, , ,6 16 1,1 2 0,1 2 0, , Yaz ve KıĢ Sezon BaĢında Ki-kare: 152,987 S.D. : 12 Hiçbir Zam Bazen Sıklıkla Her Zaman ,4 16 3,5 28 6, , , ,9 16 5, , , , YaĢ Grubu ,9 23 9,1 24 9, , , ,5 16 7, , , , 44 ve Üzeri , ,3 3 1,4 15 7, , , , , , , Yılda Bir Kez Saç Kestirme Ki-kare: 185,960 S.D. : 12 Hiçbir Zam Bazen Sıklıkla Her Zaman , ,4 38 8,3 6 1, , , , ,7 3 1, , YaĢ Grubu , , ,7 10 3, , , , ,7 15 6, , 44 ve Üzeri ,0 9 4, , , , , , ,3 80 5, , 106 Tablo 16 da uygulanan Ki-kare testi sonucunda, ayda bir kez saç kestirme sıklıkları bakımından farklı yaģ grubundaki kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 118,298 Sd: 12, p<0,05). 44 yaģ ve üstü kiģilerin ayda bir kez saç kestirme sıklığı diğer yaģ grubundakilere göre daha düģüktür. Ġki ayda bir kez saç kestirme sıklıkları bakımından farklı yaģ grubundaki kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 116,400 Sd: 12, p<0,05). 44 yaģ ve üstü kiģilerin iki ayda bir kez saç kestirme sıklığı diğer yaģ grubundakilere göre daha düģüktür.

125 107 Üç ayda bir kez saç kestirme sıklıkları bakımından farklı yaģ grubundaki kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 68,639 Sd: 12, p<0,05) yaģ arasındaki kiģilerin üç ayda bir kez saç kestirme sıklığı diğer yaģ grubundakilere göre daha yüksektir. Yaz ve kıģ sezon baģlarında saç kestirme sıklıkları bakımından farklı yaģ grubundaki kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 152,987 Sd: 12, p<0,05). 44 yaģ ve üstü kiģilerin yaz ve kıģ sezon baģlarında saç kestirme sıklığı diğer yaģ grubundakilere göre daha düģüktür yaģ grubundakilerin % 35 i ise her zaman saçını yaz ve kıģ sezon baģında kestirdiklerini belirtmiģlerdir. Sosyo- ekonomik faktörlerden biri olan mevsimin etkisi ile ilgili olarak Değer,(2003) çalıģmasında üniversitede de okuyan öğrencilerin (ortalama yaģ) saç modelinde değiģiklik yapanların %22 sinin uzun saçı kıģın, %14,4 ünün orta boy saçı ilkbaharda, %22,7 sinin kısa saçı yaz mevsiminde kullandıkları ile ilgili çıkan sonuçlar çalıģmamızı destekler niteliktedir. Yılda bir kez saç kestirme sıklıkları bakımından farklı yaģ grubundaki kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 185,960 Sd: 12, p<0,05). 38 yaģ ve üstü kiģilerin yılda bir kez saç kestirme sıklığı diğer yaģ grubundakilere göre daha düģüktür. Örneklem grubunun yaģlarına göre saç Ģekillendirme sıklıkları Tablo 17 de verilmiģtir.

126 Tablo 17. Örneklem Grubunun YaĢına Göre Saç ġekillendirme Sıklıkları Dağılımı 108 Her Gün Saç ġekillendirmek Ki-kare: 276,804 S.D. : 12 Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman , ,4 31 6, , YaĢ Grubu ,6 28 9,1 25 8, , , ,1 18 7, , , , ,5 15 6, , , , 44 ve Üzeri ,5 0 0,0 8 3,8 14 6, , , , , Ġki Günde Bir Kez Saç ġekillendirmek Ki-kare: 136,506 S.D. : 8 Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman , , , YaĢ Grubu , , , , , , , , , ve Üzeri ,1 4 1, , , , , Haftada Bir Kez Saç ġekillendirmek Ki-kare: 174,708 S.D. : 12 Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman , , ,3 0 0, ,8 30 9, ,9 26 8, YaĢ Grubu , , ,7 0 0, , , ,5 0 0, ve Üzeri ,3 4 1,9 11 5,3 1 0, , , ,4 27 1, , Haftada Ġki Kez Saç ġekillendirmek Ki-kare: 133,823 S.D. : 4 Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Herzam YaĢ Grubu , , , , , , , , ve ,8 13 6, Üzeri , , Ki-kare: 147,518 S.D. : 12 YaĢ Grubu Ayda Bir Kez Saç ġekillendirmek Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman ,8 14 3,1 2, , , ,5 13 4,2 16 5, , , ,2 16 6,3 0, , , ,5 14 6,4 0, , ,0 44 ve Üzeri , ,2 5 2,4 9 4, , ,4 93 6,4 23 1, , ,0

127 Ki-kare: 105,615 S.D. : 12 YaĢ Grubu Ayda Ġki Kez Saç ġekillendirmek Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman , ,8 24 5,3 2, , , ,9 23 7,5 0, , , ,6 24 9,4 0, , , , ,9 0, ,0 44 ve Üzeri ,0 19 9,1 2 1,0 0, , , ,8 97 6,7 2, ,0 Ki-kare: 125,052 S.D. : 8 YaĢ Grubu Hiçbir Zaman Ayda Üç Kez Saç ġekillendirmek Bazen Sıklıkla Herzaman , , , , , , , , , , , , , , , , 44 ve Üzeri ,8 4 1,9 11 5, , , , , , Ki-kare: 371,038 S.D. : 12 YaĢ Grubu Özel Günlerde Saç ġekillendirmek Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 44 ve 87 41, ,2 17 8, , ,0 Üzeri , , , , ,0 Saçımı Kendim ġekillendiririm Ki-kare: 188,841 S.D. : 12 Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman YaĢ Grubu , ,9 40 8,8 12 2, , , , ,7% 6 2, , , , , , , , , ,3 17 7, , 44 ve Üzeri ,8 9 4, , , , , , , , , Tablo 17 ye göre; her gün saç Ģekillendirme sıklıkları bakımından farklı yaģ grubundaki kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 276,804 Sd: 12, p<0,05). 44 yaģ ve üstü kiģilerin her gün saç Ģekillendirme sıklığı diğer yaģ grubundakilere göre daha düģüktür. Ġki günde bir kez saç Ģekillendirme sıklıkları bakımından farklı yaģ grubundaki kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 136,506 Sd: 8, p<0,05). 44 yaģ ve üstü kiģilerin iki günde bir kez saç Ģekillendirme sıklığı diğer yaģ grubundakilere göre daha düģüktür.

128 110 Haftada bir kez saç Ģekillendirme sıklıkları bakımından farklı yaģ grubundaki kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 174,708 Sd: 12, p<0,05). 44 yaģ ve üstü kiģilerin haftada bir kez saç Ģekillendirme sıklığı diğer yaģ grubundakilere göre daha düģüktür. Haftada iki kez saç Ģekillendirme sıklıkları bakımından farklı yaģ grubundaki kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 133,823 Sd: 4, p<0,05). 44 yaģ ve üstü kiģilerin haftada iki kez saç Ģekillendirme sıklığı diğer yaģ grubundakilere göre daha düģüktür. Ayda bir kez saç Ģekillendirme sıklıkları bakımından farklı yaģ grubundaki kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 147,518 Sd: 12, p<0,05). 44 yaģ ve üstü kiģilerin ayda bir kez saç Ģekillendirme sıklığı diğer yaģ grubundakilere göre daha düģüktür. Ayda iki kez saç Ģekillendirme sıklıkları bakımından farklı yaģ grubundaki kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 105,615 Sd: 12, p<0,05). 44 yaģ ve üstü kiģilerin ayda iki kez saç Ģekillendirme sıklığı diğer yaģ grubundakilere göre daha düģüktür. Ayda üç kez saç Ģekillendirme sıklıkları bakımından farklı yaģ grubundaki kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 125,052 Sd: 8, p<0,05). 44 yaģ ve üstü kiģilerin ayda üç kez saç Ģekillendirme sıklığı diğer yaģ grubundakilere göre daha düģüktür. Özel günlerde saç Ģekillendirme sıklıkları bakımından farklı yaģ grubundaki kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 371,038 Sd: 12, p<0,05). 44 yaģ ve üstü kiģilerin özel günlerde saç Ģekillendirme sıklığı diğer yaģ grubundakilere göre daha düģüktür. KiĢilerin saçlarını kendilerinin Ģekillendirmesi sıklıkları bakımından farklı yaģ grubundaki kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 188,841 Sd: 12, p<0,05). 44 yaģ ve üstü kiģilerin saçlarını kendilerinin Ģekillendirmesi sıklığı diğer yaģ grubundakilere göre daha yüksektir. Bu durum yaģ ilerledikçe kadınların kuaföre gitme sıklıklarının azaldığı Ģeklinde yorumlanabilir.

129 Tablo 18. Örneklem Grubunun YaĢına Göre Saç Boyama Sıklıkları Dağılımı 111 Ki-kare: 179,977 S.D. : 12 YaĢ Grubu 15 Günde Bir Kez Saç Boyatmak Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zama , ,4 22 4,8 1, , , ,3 29 9,4 26 8, , , , ,8 0, , , ,0 0,0 0, , 44 ve Üzeri ,1 2 1,0 4 1,9 0, , , ,8 85 5,9 27 1, , 1-2 Ayda Bir Kez Saç Boyatmak Ki-kare: 211,360 S.D. : 12 YaĢ Grubu Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman ,9 1, ,9 0, , ,5 0, , , , ,6 0, ,5 10 3, , ,2 0, ,8 0, , 44 ve Üzeri ,0 0,0 2 1,0 0, , ,1 1 0, ,2 53 3, , 2-3 Ayda Bir Kez Saç Boyatmak Ki-kare: 100,666 S.D. : 12 Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman YaĢ Grubu ,3 1, , , , ,2 0, , , , ,7 0, , , , ,5 0, , , , 44 ve Üzeri ,0 0,0 9 4,3 12 5, , ,1 1, , , , Ki-kare: 98,512 S.D. : 8 YaĢ Grubu 3-4 Ayda Bir Kez Saç Boyatmak toplam Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Herzaman , ,4 3 0, , ,6 29 9, , ,2 7 2, , ,3 2 0, ve Üzeri ,7 11 5,3 0 0, , ,6 41 2, Özel Günlerde Saç Boyatmak Ki-kare: 419,485 S.D. : 12 Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman YaĢ Grubu , , , , , , , , , , , , , , , , ve Üzeri , ,0 13 6,2 2 1, , , , ,

130 112 Ki-kare: 155,323 S.D. : 8 YaĢ Grubu Hiçbir Zaman Saçını Boyamamak Bazen Sıklıkla Herzaman ,4 14 3,1 30 6, , ,1 13 4,2 5 1, , ,2 16 6,3 19 7, , ,0 14 6, , ,0 44 ve Üzeri , , , , ,2 97 6, , ,0 Saçını Kendisi Boyamak Ki-kare: 140,303 Hiçbir Zaman S.D. : 12 Bazen Sıklıkla Her Zaman YaĢ Grubu , ,8 24 5, , 20-25, , ,9 23 7,5 26 8, , , ,6 24 9,4 0, , , , ,9 0, , 44 ve Üzeri , ,6 5 2,4 0, , , , ,9 26 1, , Tablo 18 e göre 15 günde bir kez saç boyatma sıklıkları bakımından farklı yaģ grubundaki kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 179,977 Sd: 12, p<0,05). 44 yaģ ve üstü kiģilerin 15 günde bir kez saç boyatma sıklığı diğer yaģ grubundakilere göre daha düģüktür. 1 2 ayda bir kez saç boyatma sıklıkları bakımından farklı yaģ grubundaki kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 211,360 Sd: 12, p<0,05). 44 yaģ ve üstü kiģilerin 1-2 ayda bir kez saç boyatma sıklığı diğer yaģ grubundakilere göre daha düģüktür. 2 3 ayda bir kez saç boyatma sıklıkları bakımından farklı yaģ grubundaki kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 100,666 Sd: 12, p<0,05). 44 yaģ ve üstü kiģilerin 2 3 ayda bir kez saç boyatma sıklığı diğer yaģ grubundakilere göre daha düģüktür. 3 4 ayda bir kez saç boyatma sıklıkları bakımından farklı yaģ grubundaki kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 98,512 Sd: 8, p<0,05). 44 yaģ ve üstü kiģilerin 3 4 ayda bir kez saç boyatma sıklığı diğer yaģ grubundakilere göre daha düģüktür. Özel günlerde saç boyatma sıklıkları bakımından farklı yaģ grubundaki kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 419,485 Sd: 12, p<0,05). 44 yaģ ve üstü kiģilerin özel günlerde saç boyatma sıklığı diğer yaģ grubundakilere göre daha düģüktür.

131 113 Saçını boyatmama sıklıkları bakımından farklı yaģ grubundaki kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 155,323 Sd: 8, p<0,05). 44 yaģ ve üstü kiģilerin saçını boyatmama sıklığı diğer yaģ grubundakilere göre daha yüksektir. Bu durumun sebebi olarak, çevresel baskı, boya iģlemini onaylamama, dini inançlar, evde kendi boyama gibi sebeplerden olduğu düģünülmektedir. Saçını kendisinin boyaması sıklıkları bakımından farklı yaģ grubundaki kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 140,303 Sd: 12, p<0,05). 44 yaģ ve üstü kiģilerin saçını kendisinin boyaması sıklığı diğer yaģ grubundakilere göre daha düģüktür. Örneklem grubunun eğitim düzeylerine göre saç kestirme, saç Ģekillendirme ve saç boyatma sıklıkları Tablo 19 da verilmiģtir.

132 114 Tablo 19. Örneklem Grubunun Eğitim Düzeylerine Göre Saç Kestirme Sıklıkları Ki-kare: 42,278 S.D. : 6 Hiçbir Zaman Ayda Bir Kez Saç Kestirme Bazen Sıklıkla Her Zaman Ġlkokul ve Altı ,3 16 3, ,8 7 1, ,3 Eğitim Ortaöğretim ,4 10 1, ,4 3, ,4 Durumu Lisans ve Üstü ,1 9 2, ,2 5 1, , ,9 35 2, ,7 15 1, , Ki-kare: 13,593 S.D. : 6 P : 0,035* Eğitim Durumu Hiçbir Zaman Ġki Ayda Bir Kez Saç Kestirme Bazen Sıklıkla Her Zaman Ġlkokul ve Altı ,1 14 3, ,4 17 3, Ortaöğretim ,1 13 2, ,1 10 1, Lisans ve Üstü ,2 8 2, ,3 9 2, ,1 35 2, ,0 36 2, Ki-kare: 12,119 S.D. : 6 P : 0,059 Üç Ayda Bir Kez Saç Kestirme Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman Ġlkokul ve Altı ,2 2,4 2,4 0, , Eğitim Ortaöğretim ,8 11 1,8 0,0 2, , Durumu Lisans ve Üstü ,2 3,8 0,0 0, , ,6 16 1,1 2 0,1 2 0, , Yaz ve KıĢ Sezon BaĢında Ki-kare: 8,193 S.D. : 6 P : 0,224 Eğitim Durumu Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman Ġlkokul ve Altı ,5 39 8,2 43 9, , , Ortaöğretim ,3 32 5,3 57 9, , , Lisans ve Üstü ,8 34 9,1 28 7, , , , , , , ,3 Ki-kare: 43,223 S.D. : 6 Eğitim Durumu Hiçbir Zaman Yılda Bir Kez Saç Kestirme Bazen Sıklıkla Her Zaman Ġlkokul ve Altı , , , , , Ortaöğretim , , ,6 10 1, Lisans ve Üstü , , ,5 22 5, , , ,3 80 5, , ,9 Tablo 19 da uygulanan Ki-kare testi sonucunda, ayda bir kez saç kestirme sıklıkları bakımından farklı eğitim düzeyindeki kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 42,278 Sd: 6, p<0,05). Ortaöğretim mezunu kiģilerin ayda bir kez saç kestirme sıklığı diğer eğitim düzeyindekilere göre daha yüksektir. Koçak tarafından (1993) yapılan çalıģmada da kadınların %19 gibi büyük bir çoğunluğunun en az ayda bir gittiği, kuaföre gittiği sonucuna ulaģılmıģtır.

133 115 Ġki ayda bir kez saç kestirme sıklıkları bakımından farklı eğitim düzeyindeki kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 13,593 Sd: 6, p<0,05). Lisans ve üzeri eğitim düzeyindeki kiģilerin iki ayda bir kez saç kestirme sıklığı diğer eğitim düzeyindekilere göre daha yüksektir. Değer (2003) çalıģmasında da üniversite öğrencilerinin genel olarak kuaföre gitme sıklıkları % 28,4 ünün ayda bir, %23,3 ünün üç ayda bir, %13,6 sının altı ayda bir, %11,3 ünün yılda bir, %10,7 sinin haftada bir, % 8 inin haftada birden daha sık gittiği, %2,9 unun ise kuaföre hiç gitmediği tespit edilmiģtir. Eğitim düzeyi arttıkça kiģilerin saçlarına verdikleri önem o derecede artmaktadır Ģeklinde yorumlanabilir. Üç ayda bir kez saç kestirme sıklıkları bakımından farklı eğitim düzeyindeki kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmamaktadır (Ki-Kare: 12,119 Sd: 6, p>0,05). Yaz ve kıģ sezon baģlarında saç kestirme sıklıkları bakımından farklı eğitim düzeyindeki kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmamaktadır (Ki-Kare: 8,193 Sd: 12, p>0,05). Yılda bir kez saç kestirme sıklıkları bakımından farklı eğitim düzeyindeki kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 43,223 Sd: 6, p<0,05). Ortaöğretim mezunu kiģilerin yılda bir kez saç kestirme sıklığı diğer eğitim düzeyindekilere göre daha düģüktür. Örneklem grubunun eğitim düzeyine göre saç Ģekillendirme sıklıkları tablo 20 de verilmiģtir.

134 Tablo 20. Örneklem Grubunun Eğitim Düzeylerine Göre Saç ġekillendirme Sıklıkları Ki-kare: 82,402 S.D. : 6 Eğitim Durumu Her Gün Saç ġekillendirmek Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman Ġlkokul ve Altı ,7 21 4, , , Ortaöğretim , ,1 48 8, , Lisans ve Üstü ,2 30 8,1 34 9, , , , , , Ki-kare: 65,978 S.D. : 4 Ġki Günde Bir Kez Saç ġekillendirmek Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Herzaman Ġlkokul ve Altı , , , Eğitim Durumu Ortaöğretim , , , Lisans ve Üstü , , , , , , Haftada Bir Kez Saç ġekillendirmek Ki-kare: 21,991 S.D. : 6 Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman P : 0,001* % S % S % S % S % S Ġlkokul ve Altı ,4 39 8, ,3 10 2, Eğitim Ortaöğretim , , ,3 14 2, Durumu Lisans ve Üstü , , ,5 3, , , ,4 27 1, Haftada Ġki Kez Saç ġekillendirmek Ki-kare: 22,303 S.D. : 2 Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Herzaman S 5 S % S % S % S % Eğitim Durumu Ġlkokul ve Altı , , Ortaöğretim , , Lisans ve Üstü , , , , Ki-kare: 14,265 S.D. : 6 P : 0,027* Ayda Bir Kez Saç ġekillendirmek Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman Ġlkokul ve Altı ,0 32 6,8 7 1, , Eğitim Durumu Ortaöğretim ,5 32 5,3 13 2, , Lisans ve Üstü ,5 29 7,8 3, , ,4 93 6,4 23 1, , Ayda Ġki Kez Saç ġekillendirmek Ki-kare: 3,628 S.D. : 6 Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman P : 0,727 S % S % S 5 S % S % Ġlkokul ve Altı , ,4 34 7,2 0, Eğitim Ortaöğretim , ,4 38 6,3 2, Durumu Lisans ve Üstü , ,5 25 6,7 0, , ,8 97 6,7 2, Ki-kare: 5,100 S.D. : 4 P : 0,277 Eğitim Durumu Ayda Üç Kez Saç ġekillendirmek Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Herzaman Ġlkokul ve Altı , , , Ortaöğretim , , , Lisans ve Üstü , , , , , ,

135 117 Ki-kare : 60,929 S.D. : 6 Eğitim Durumu Özel Günlerde Saç ġekillendirmek Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman Ġlkokul ve Altı 95 20, , , , Ortaöğretim 33 5, , , , Lisans ve Üstü 44 11, , , , , , , , Saçımı Kendim ġekillendiririm Ki-kare : 55,531 S.D. : 6 Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman Ġlkokul ve Altı , , , , Eğitim Ortaöğretim , , ,0 23 3, Durumu Lisans ve Üstü , , ,5 29 7, , , , , Tablo 20 ye göre; her gün saç Ģekillendirme sıklıkları bakımından farklı eğitim düzeyindeki kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 82,402 Sd: 6, p<0,05). Ġlkokul ve altı eğitim düzeyindeki kiģilerin her gün saç Ģekillendirme sıklığı diğer eğitim düzeyindekilere göre daha düģüktür. Ġki günde bir kez saç Ģekillendirme sıklıkları bakımından farklı eğitim düzeyindeki kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 65,978 Sd: 4, p<0,05). Ġlkokul ve altı eğitim düzeyindeki kiģilerin iki günde bir kez saç Ģekillendirme sıklığı diğer eğitim düzeyindekilere göre daha düģüktür. Haftada bir kez saç Ģekillendirme sıklıkları bakımından farklı eğitim düzeyindeki kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 21,991 Sd: 6, p<0,05). Ortaöğretim mezunu kiģilerin haftada bir kez saç Ģekillendirme sıklığı diğer eğitim düzeyindekilere göre daha yüksektir. Haftada iki kez saç Ģekillendirme sıklıkları bakımından farklı eğitim düzeyindeki kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 22,303 Sd: 2, p<0,05). Ġlkokul ve altı eğitim düzeyindeki kiģilerin haftada iki kez saç Ģekillendirme sıklığı diğer eğitim düzeyindekilere göre daha düģüktür. Ayda bir kez saç Ģekillendirme sıklıkları bakımından farklı eğitim düzeyindeki kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 14,265 Sd: 6, p<0,05). Ġlkokul ve altı eğitim düzeyindeki kiģilerin ayda bir kez saç Ģekillendirme sıklığı diğer eğitim düzeyindekilere göre daha düģüktür. Ayda iki kez saç Ģekillendirme sıklıkları bakımından farklı eğitim düzeyindeki kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmamaktadır (Ki-Kare: 3,628 Sd: 6, p>0,05).

136 118 Ayda üç kez saç Ģekillendirme sıklıkları bakımından farklı eğitim düzeyindeki kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmamaktadır (Ki-Kare: 5,100 Sd: 4, p<0,05). Özel günlerde saç Ģekillendirme sıklıkları bakımından farklı eğitim düzeyindeki kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 60,929 Sd: 6, p<0,05). Ortaöğretim mezunu kiģilerin özel günlerde saç Ģekillendirme sıklığı diğer eğitim düzeyindekilere göre daha yüksektir. KiĢilerin saçlarını kendilerinin Ģekillendirmesi sıklıkları bakımından farklı eğitim düzeyindeki kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 55,531 Sd: 6, p<0,05). Ġlkokul ve altı eğitim düzeyindeki kiģilerin saçlarını kendilerinin Ģekillendirmesi sıklığı diğer eğitim düzeyindekilere göre daha yüksektir. Örneklem grubunun eğitim düzeyine göre saç boyatma sıklıkları tablo 21 de verilmiģtir.

137 119 Tablo 21. Örneklem Grubunun Eğitim Düzeylerine Göre Saç Boyatma Sıklıkları Ki-kare : 44,536 S.D. : 6 15 Günde Bir Kez Saç Boyatmak Hiçbir Zama Bazen Sıklıkla Her Zaman Ġlkokul ve Altı ,8 47 9,9 10 2,1 10 2, Eğitim Durumu Ortaöğretim , ,1 32 5,3 14 2, Lisans ve Üstü , , ,6 3, , ,8 85 5,9 27 1, Ayda Bir Kez Saç Boyatmak Ki-kare : 61,275 S.D. : 6 Hiçbir Zama Bazen Sıklıkla Her Zaman Ġlkokul ve Altı ,5 1, ,4 9 1, Eğitim Durumu Ortaöğretim ,3 0, ,2 15 2, Lisans ve Üstü ,5 0, ,7 29 7, ,1 1 0, ,2 53 3, Ayda Bir Kez Saç Boyatmak Ki-kare: 13,075 S.D. : 6 Hiçbir Zama Bazen Sıklıkla Her Zaman P : 0,042* S % S % S % S % S % Ġlkokul ve Altı ,1 0, , , Eğitim Ortaöğretim ,8 1, , , Durumu Lisans ve Üstü ,1 0, , , ,1 1, , , Ki-kare : 2,361 S.D. : 4 P : 0, Ayda Bir Kez Saç Boyatmak Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Herzaman Ġlkokul ve Altı , ,2 16 3, Eğitim Durumu Ortaöğretim , ,3 17 2, Lisans ve Üstü , ,9 8 2, , ,6 41 2, Özel Günlerde Saç Boyatmak Ki-kare: 109,850 S.D. : 6 Hiçbir Zama Bazen Sıklıkla Her Zaman Ġlkokul ve Altı , , , , Eğitim Durumu Ortaöğretim 64 10, , , , Lisans ve Üstü 71 19, , , , , , , , Saçını Boyamamak Ki-kare : 22,102 S.D. : 4 Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Herzaman Ġlkokul ve Altı Sayı ,9 36 7, , Eğitim Durumu Ortaöğretim Sayı ,5 32 5,3 37 6, Lisans ve Üstü Sayı ,9 29 7,8 31 8, Sayı ,2 97 6, , Saçını Kendisi Boyamak Ki-kare : 24,608 S.D. : 6 Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman Ġlkokul ve Altı , ,1 37 7,8 9 1, Eğitim Durumu Ortaöğretim , ,0 38 6,3 14 2, Lisans ve Üstü , ,6 25 6,7 3 0, , , ,9 26 1,

138 120 Tablo 21 e göre; 15 günde bir kez saç boyatma sıklıkları bakımından farklı eğitim düzeyindeki kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 44,536 Sd: 6, p<0,05). Ġlkokul ve altı eğitim düzeyindeki kiģilerin 15 günde bir kez saç boyatma sıklığı diğer eğitim düzeyindekilere göre daha düģüktür. Genel olarak bakıldığında 15 günde bir saç boyamaya %79,5 hiçbirzaman cevabını vermiģtir. Saçın uzama hızı göz önünde bulundurulduğunda, saç boyasının yenilenmesini gerektirecek dönem 15 günden fazladır. 1 2 ayda bir kez saç boyatma sıklıkları bakımından farklı eğitim düzeyindeki kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 61,275 Sd: 6, p<0,05). Ġlkokul ve altı eğitim düzeyindeki kiģilerin 1-2 ayda bir kez saç boyatma sıklığı diğer eğitim düzeyindekilere göre daha düģüktür. Bu durum ilkokul ve altı düzeydeki kiģilerin saçlarını boyatmadıklarının ya da daha uzun sürelerle boyattıklarının göstergesidir Ģeklinde yorumlanabilir. 2 3 ayda bir kez saç boyatma sıklıkları bakımından farklı eğitim düzeyindeki kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 13,075 Sd: 6, p<0,05). Ġlkokul ve altı eğitim düzeyindeki kiģilerin 2-3 ayda bir kez saç boyatma sıklığı diğer eğitim düzeyindekilere göre daha düģüktür. 3 4 ayda bir kez saç boyatma sıklıkları bakımından farklı eğitim düzeyindeki kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmamaktadır (Ki-Kare: 2,361 Sd: 4, p>0,05). Özel günlerde saç boyatma sıklıkları bakımından farklı eğitim düzeyindeki kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 109,850 Sd: 6, p<0,05). Ġlkokul ve altı eğitim düzeyindeki kiģilerin özel günlerde saç boyatma sıklığı diğer eğitim düzeyindekilere göre daha düģüktür. Saçını boyatmama sıklıkları bakımından farklı eğitim düzeyindeki kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 22,102 Sd: 4, p<0,05). Ġlkokul ve altı eğitim düzeyindeki kiģilerin saçını boyatmama sıklığı diğer eğitim düzeyindekilere göre daha yüksektir. OkumamıĢ kiģilerin her zaman saç boyatmak için kuaföre gitme oranı diğer eğitim düzeylerindeki kiģilerden daha düģüktür. Bu durumun saç boyamadıklarını ya da varsa bölgeye has doğal boyaların kullanıldığından dolayı olduğu düģünülmektedir. Saçını kendisinin boyaması sıklıkları bakımından farklı eğitim düzeyindeki kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 24,608 Sd: 12, p<0,05). Ortaöğretim mezunu kiģilerin saçını kendisinin boyaması sıklığı diğer eğitim

139 düzeyindekilere göre daha yüksektir. Örneklem grubunun mesleklerine göre saç kestirme sıklıkları Tablo 22 de sunulmuģtur. 121

140 Tablo 22. Örneklem Grubunun Mesleklerine Göre Saç Kestirme Sıklıkları 122 Ayda Bir Kez Saç Kestirme Ki-kare : 47,346 S.D. : 15 Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman Ev Hanımı ,8 19 3, ,5 9 1, Memur 97 75,2 4 3, ,7 0, Meslek ĠĢçi ,3 6 3, ,2 3 1, Emekli ,1 1, ,6 1, Serbest ,3 5 2, ,8 1, Meslek Öğrenci ,5 0, ,0 1, ,9 35 2, ,7 15 1, Ki-kare: 49,746 S.D. : 15 Meslek Ġki Ayda Bir Kez Saç Kestirme Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman Ev Hanımı ,2 22 3, ,8 20 3, Memur 93 72,1 2 1, ,3 4 3, ĠĢçi ,8 3 1, ,7 6 3, Emekli ,4 6 4, ,9 1, Serbest Meslek ,9 1, ,2 5 2, Öğrenci ,5 1, ,0 0, ,1 35 2, ,0 36 2, Ki-kare : 23,840 S.D. : 15 P : 0,068 Meslek Üç Ayda Bir Kez Saç Kestirme Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman Ev Hanımı ,1 14 2,4 1,2 2, Memur ,4 2 1,6 0,0 0, ĠĢçi ,0 0,0 0, Emekli ,3 0,0 1,7 0, Serbest ,0 0,0 0, Meslek Öğrenci ,0 0,0 0, ,6 16 1,1 2 0,1 2 0, Ki-kare: 70,026 S.D. : 15 Meslek Yaz ve KıĢ Sezon BaĢında Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman Ev Hanımı ,2 41 6, , , Memur 66 51, ,4 12 9, , ĠĢçi 77 46,7 7 4,2 16 9, , Emekli ,2 15 9,9 7 4, , Serbest Meslek , ,5 15 7, , Öğrenci ,0 4 2,0 9 4, , , , , , Yılda Bir Kez Saç Kestirme Ki-kare : 100,414 S.D. : 15 Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman Ev Hanımı , , ,5 25 4, Memur 90 69,8 10 7, ,2 3 2, ĠĢçi , , ,5 4 2, Meslek Emekli 90 59,6 12 7, , , Serbest , , ,2 19 9, Meslek Öğrenci , ,0 10 5,0 1, , , ,3 80 5,

141 123 Tablo 22 de uygulanan Ki-kare testi sonucunda, ayda bir kez saç kestirme sıklıkları bakımından farklı mesleklere sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 47,346 Sd: 15, p<0,05). Emekli kiģilerin ayda bir kez saç kestirme sıklığı diğer mesleklere sahip kiģilere göre daha düģüktür. Ġki ayda bir kez saç kestirme sıklıkları bakımından farklı mesleklere sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 49,746 Sd: 15, p<0,05). Emekli kiģilerin iki ayda bir kez saç kestirme sıklığı diğer mesleklere sahip kiģilere göre daha düģüktür. Bu durum emekli olmuģ olgun kadınların klasikleģmiģ saç kesimlerini değiģtirmek istemedikleri Ģeklinde yorumlanabilir. Üç ayda bir kez saç kestirme sıklıkları bakımından farklı mesleklere sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 23,840 Sd: 15, p<0,05). Ev hanımlarının üç ayda bir kez saç kestirme sıklığı diğer mesleklere sahip kiģilere göre daha yüksektir. Bu durum ev hanımların saçları konusunda özenli olduklarnın düzenli bir saç kestirme alıģkanlığına sahip olduklarını göstermektedir Ģeklinde yorumlanabilir. Yaz ve kıģ sezon baģlarında saç kestirme sıklıkları bakımından farklı mesleklere sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 70,026 Sd: 15, p<0,05). Emekli kiģilerin yaz ve kıģ sezon baģlarında saç kestirme sıklığı diğer mesleklere sahip kiģilere göre daha düģüktür. Yılda bir kez saç kestirme sıklıkları bakımından farklı mesleklere sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 100,414 Sd: 15, p<0,05). Emekli veya serbest meslek sahibi kiģilerin yılda bir kez saç kestirme sıklığı diğer mesleklere sahip kiģilere göre daha yüksektir. Örneklem grubunun mesleklerine göre saç Ģekillendirme sıklıkları Tablo 23 te sunulmuģtur.

142 Tablo 23. Örneklem Grubunun Mesleklerine Göre Saç ġekillendirme Sıklıkları 124 Ki-kare: 49,746 S.D. : 15 Meslek Her Gün Saç ġekillendirmek Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman Ev Hanımı ,5 48 8, , , Memur 64 49,6 11 8, , , ĠĢçi 63 38,2 16 9, , , Emekli 99 65,6 8 5,3 12 7, , Serbest Meslek ,3 13 6,2 20 9, , Öğrenci 36 18, ,0 7 3, , , , , , Ki-kare: 70,892 S.D. : 10 Meslek Ev Hanımı Hiçbir Zaman Ġki Günde Bir Kez Saç ġekillendirmek Bazen Sıklıkla Her Zaman , , , Memur 89 69, , , ĠĢçi 91 55, , , Emekli , , , Serbest Meslek , , , Öğrenci , , , , , , Ki-kare: 66,999 Haftada Bir Kez Saç ġekillendirmek S.D. : 15 Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman Ev Hanımı , , ,9 24 4, Memur 90 69, , ,1 2 1, ĠĢçi , , ,2 1 0, Meslek Emekli ,4 11 7,3 14 9,3 0 0, Serbest Meslek ,5 18 8, ,9 0 0, Öğrenci , , ,0 0 0, , , ,4 27 1, Haftada Ġki Kez Saç ġekillendirmek Ki-kare: 45,834 S.D. : 5 Meslek Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Herzaman Ev Hanımı , , Memur 81 62, , ĠĢçi 84 50, , Emekli , , Serbest Meslek , , Öğrenci 98 49, , , ,

143 125 Ki-kare: 61,468 S.D. : 15 Ayda Bir Kez Saç ġekillendirmek Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman Ev Hanımı ,1 35 5,9 16 2, , Memur 78 60, ,4 2 1, , ĠĢçi ,8 4 2,4 0, , Meslek Emekli ,2 14 9,3 5 3, , Serbest , ,0 0, , Meslek Öğrenci ,0 3 1,5 0, , ,4 93 6,4 23 1, , Ayda Ġki Kez Saç ġekillendirmek Ki-kare: 35,186 S.D. : 15 Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman P : 0,002* S % S % S % S % S % Ev Hanımı , ,9 43 7,3 2, Memur 84 65, ,1 10 7,8 0, ĠĢçi 85 51, ,4 15 9,1 0, Meslek Emekli , ,9 7 4, Serbest Meslek , ,6 15 7,2 0, Öğrenci , , 7 3,5 0, , ,8 97 6,7 2, Ayda Üç Kez Saç ġekillendirmek Ki-kare : 44,654 S.D. : 10 Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Herzaman Ev Hanımı , , , Memur 82 63, , , ĠĢçi 85 51, , , , Meslek Emekli ,1 9 6, , Serbest , , , Meslek Öğrenci , , , , , , Özel Günlerde Saç ġekillendirmek Ki-kare : 91,083 S.D. : 15 Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman Ev Hanımı 70 11, , , , Memur 21 16, , , , ĠĢçi 17 10, , , , Meslek Emekli 39 25, , , , Serbest 25 12, , , , Meslek Öğrenci 0, , , , , , , , Saçımı Kendim ġekillendiririm Ki-kare : 98,693 S.D. : 15 Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman Meslek Ev Hanımı , , ,5 37 6, Memur 61 47, , ,2 12 9, ĠĢçi 80 48, , ,5 7 4, Emekli 72 47, , , , Serbest Meslek 94 45, , ,1 20 9, Öğrenci , , 10 5,0 5 2, , , , ,

144 126 Tablo 23 e göre; her gün saç Ģekillendirme sıklıkları bakımından farklı mesleklere sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 49,746 Sd: 15, p<0,05). Emekli kiģilerin her gün saç Ģekillendirme sıklığı diğer mesleklere sahip kiģilere göre daha düģüktür. Ġki günde bir kez saç Ģekillendirme sıklıkları bakımından farklı mesleklere sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 70,892 Sd: 10, p<0,05). Emekli kiģilerin iki günde bir kez saç Ģekillendirme sıklığı diğer mesleklere sahip kiģilere göre daha düģüktür. Haftada bir kez saç Ģekillendirme sıklıkları bakımından farklı mesleklere sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 66,999 Sd: 15, p<0,05). Emekli veya serbest meslek sahibi kiģilerin haftada bir kez saç Ģekillendirme sıklığı diğer mesleklere sahip kiģilere göre daha düģüktür. Haftada iki kez saç Ģekillendirme sıklıkları bakımından farklı mesleklere sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 45,834 Sd: 5, p<0,05). Emekli kiģilerin haftada iki kez saç Ģekillendirme sıklığı diğer mesleklere sahip kiģilere göre daha düģüktür. Ayda bir kez saç Ģekillendirme sıklıkları bakımından farklı mesleklere sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 61,468 Sd: 15, p<0,05). Emekli kiģilerin ayda bir kez saç Ģekillendirme sıklığı diğer mesleklere sahip kiģilere göre daha düģüktür. Ayda iki kez saç Ģekillendirme sıklıkları bakımından farklı mesleklere sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 35,186 Sd: 15, p<0,05). Emekli kiģilerin ayda iki kez saç Ģekillendirme sıklığı diğer mesleklere sahip kiģilere göre daha düģüktür. Ayda üç kez saç Ģekillendirme sıklıkları bakımından farklı mesleklere sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 44,654 Sd: 10, p<0,05). Emekli kiģilerin ayda üç kez saç Ģekillendirme sıklığı diğer mesleklere sahip kiģilere göre daha düģüktür. Özel günlerde saç Ģekillendirme sıklıkları bakımından farklı mesleklere sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 91,083 Sd: 15, p<0,05). Emekli kiģilerin özel günlerde saç Ģekillendirme sıklığı diğer mesleklere sahip kiģilere göre daha düģüktür. KiĢilerin saçlarını kendilerinin Ģekillendirmesi sıklıkları bakımından farklı mesleklere sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 98,693 Sd:

145 127 15, p<0,05). Emekli kiģilerin saçlarını kendilerinin Ģekillendirmesi sıklığı diğer mesleklere sahip kiģilere göre daha yüksektir. Örneklem grubunun mesleklerine göre saç boyatma sıklıkları Tablo 24 te sunulmuģtur. Tablo 24. Örneklem Grubunun Mesleklerine Göre Saç Boyatma Sıklıkları Ki-kare: 75,817 S.D. : 15 Meslek Hiçbir Zam 15 Günde Bir Kez Saç Boyatmak Bazen Sıklıkla Her Zaman Ev Hanımı , ,8 16 2,7 24 4, Memur ,9 9 7,0 11 8,5 2 1, ĠĢçi , , ,7 1, Emekli ,7 8 5,3 6 4,0 0, Serbest , ,4 12 5,7 0, Meslek Öğrenci , ,0 19 9,5 0, , ,8 85 5,9 27 1, Ayda Bir Kez Saç Boyatmak Ki-kare: 67,117 S.D. : 15 Hiçbir Zam Bazen Sıklıkla Her Zaman Ev Hanımı ,0 1, ,9 23 3, Memur ,3 0, ,5 8 6, ĠĢçi ,3 0, ,2 14 8, Meslek Emekli ,7 0, ,6 1, Serbest ,0 0, ,6 7 3, Meslek Öğrenci ,0 0, ,0 0, ,1 1 0, ,2 53 3, Ayda Bir Kez Saç Boyatmak Ki-kare: 34,578 S.D. : 15 Hiçbir Zam Bazen Sıklıkla Her Zaman P : 0,003* Ev Hanımı ,2 1, , , Memur 81 62,8 0, , , ĠĢçi 97 58,8 0, , , Meslek Emekli ,5 0,0 14 9, , Serbest ,0 0, , , Meslek Öğrenci ,0 0, , , , ,1 1, , , Ki-kare : 46,322 S.D. : 10 Meslek 3-4 Ayda Bir Kez Saç Boyatmak Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Herzaman S % S % S % S % % Ev Hanımı , ,1 32 5, Memur , ,2 2 1, , ĠĢçi , ,8 4 2, , Emekli ,4 15 9,9 1, Serbest Meslek , ,3 1, Öğrenci , ,0 1, , ,6 41 2,

146 128 Ki-kare: 168,075 S.D. : 15 Özel Günlerde Saç Boyatmak Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman Ev Hanımı , , , , Memur 24 18, , ,9 11 8, ĠĢçi 24 14, , , , Meslek Emekli 75 49, , ,6 8 5, Serbest 51 24, , , , Meslek Öğrenci 5 2, , , , , , , , Saçını Boyamamak Ki-kare: 78,613 S.D. : 10 Hiçbir Bazen Sıklıkla Herzaman Zaman Ev Hanımı ,8 35 5, , Memur , ,4 7 5, ĠĢçi ,5 4 2,4 10 6, Meslek Emekli , , , Serbest , , , Meslek Öğrenci ,0 3 1,5 1, ,2 97 6, , Saçını Kendisi Boyamak Ki-kare: 42,950 S.D. : 15 Hiçbir Zam Bazen Sıklıkla Her Zaman Meslek Ev Hanımı , ,9 43 7,3 23 3, Memur 79 61, ,5 10 7,8 2 1, ĠĢçi , ,5 15 9,1 1, Emekli , ,8 8 5,3 0, Serbest Meslek , ,1 17 8,1 0, Öğrenci , ,0 7 3,5 0, , , ,9 26 1, Tablo 24 e göre; 15 günde bir kez saç boyatma sıklıkları bakımından farklı mesleklere sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 75,817 Sd: 15, p<0,05). Emekli kiģilerin 15 günde bir kez saç boyatma sıklığı diğer mesleklere sahip kiģilere göre daha düģüktür. 1 2 ayda bir kez saç boyatma sıklıkları bakımından farklı mesleklere sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 67,117 Sd: 15, p<0,05). Emekli kiģilerin 1-2 ayda bir kez saç boyatma sıklığı diğer mesleklere sahip kiģilere göre daha düģüktür. 2-3 ayda bir kez saç boyatma sıklıkları bakımından farklı mesleklere sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 34,578 Sd: 15, p<0,05). Emekli kiģilerin 2-3 ayda bir kez saç boyatma sıklığı diğer mesleklere sahip kiģilere göre daha düģüktür. 3-4 ayda bir kez saç boyatma sıklıkları bakımından farklı mesleklere sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 46,322 Sd: 10, p<0,05).

147 129 Emekli, serbest meslek sahibi veya öğrenci olan kiģilerin 3-4 ayda bir kez saç boyatma sıklığı diğer mesleklere sahip kiģilere göre daha düģüktür. Özel günlerde saç boyatma sıklıkları bakımından farklı mesleklere sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 168,075 Sd: 15, p<0,05). Emekli kiģilerin özel günlerde saç boyatma sıklığı diğer mesleklere sahip kiģilere göre daha düģük iken öğrenci olan kiģilerin özel günlerde saç boyatma sıklığı diğer mesleklere sahip kiģilere göre daha yüksektir. Öğrencilerin değiģik saç renklerini denemekten çekinmediklerinin, modayı takip ettiklerinin göstergesidir Ģeklinde yorumlanabilir. Saçını boyatmama sıklıkları bakımından farklı mesleklere sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 78,613 Sd: 10, p<0,05). Emekli kiģilerin saçını boyatmama sıklığı diğer mesleklere sahip kiģilere göre daha yüksektir. Saçını kendisinin boyaması sıklıkları bakımından farklı mesleklere sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 42,950 Sd: 15, p<0,05). Emekli kiģilerin saçını kendisinin boyaması sıklığı diğer mesleklere sahip kiģilere göre daha düģüktür. Örneklem grubunun aylık gelirlerine göre saç kestirme, sıklıkları tablo 25 te verilmiģtir.

148 Tablo 25. Örneklem Grubunun Aylık Gelirlerine Göre Saç Kestirme Sıklıkları 130 Ayda Bir Kez Saç Kestirme Ki-kare: 33,367 S.D. : 12 P : 0,001* Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman 500 TL Altı ,4 20 2, ,8 10 1, ,4 0, ,6 0, TL Aylık Gelir ,3 6 3, ,1 0, TL ,6 4 2, ,7 3 1, TL 2000 TL ,7 5 2, ,7 2 1, Üstü ,9 35 2, ,7 15 1, Ġki Ayda Bir Kez Saç Kestirme Ki-kare: 11,982 S.D. : 12 Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman P : 0, TL Altı ,3 23 2, ,1 21 2, ,4 0, ,6 0, TL ,7 2 1, ,6 6 3, Aylık Gelir TL ,9 3 1, ,4 4 2, TL 2000 TL ,1 7 3, ,8 5 2, Üstü ,1 35 2, ,0 36 2, Ki-kare : 12,941 S.D. : 12 P : 0,373 Üç Ayda Bir Kez Saç Kestirme Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman 500 TL Altı ,9 14 1,8 1,1 2, TL ,0 0,0 0, Aylık Gelir TL ,8 2 1,2 0,0 0, TL ,0 0,0 0, TL Üstü ,5 0,0 1,5 0, ,6 16 1,1 2 0,1 2 0, Ki-kare: 44,910 S.D. : 12 Yaz ve KıĢ Sezon BaĢında Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman 500 TL Altı ,9 45 5, , , TL 66 64,7 4 3,9 8 7, , Aylık Gelir TL ,1 8 4,8 10 6, , TL , ,2 11 5, , TL Üstü 94 47, ,7 14 7, , , , , , Yılda Bir Kez Saç Kestirme Ki-kare: 64,690 S.D. : 12 Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman 500 TL Altı , , ,3 26 3, ,4 10 9, ,8 1 1, TL , ,2 16 9,6 7 4, Aylık Gelir TL , , , , TL 2000 TL Üstü , , , , , , ,3 80 5,

149 131 Tablo 25 te uygulanan Ki-kare testi sonucunda, ayda bir kez saç kestirme sıklıkları bakımından farklı aylık gelire sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 33,367 Sd: 12, p<0,05). 500 TL altı veya TL arası gelire sahip kiģilerin ayda bir kez saç kestirme sıklığı diğer aylık gelire sahip kiģilere göre daha yüksektir. Ġki ayda bir kez saç kestirme sıklıkları bakımından farklı aylık gelire sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmamaktadır (Ki-Kare: 11,982 Sd: 12, p>0,05). Üç ayda bir kez saç kestirme sıklıkları bakımından farklı aylık gelire sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmamaktadır (Ki-Kare: 12,941 Sd: 12, p>0,05). Yaz ve kıģ sezon baģlarında saç kestirme sıklıkları bakımından farklı aylık gelire sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 44,910 Sd: 12, p<0,05). 500 TL altı veya 2000 TL üstü aylık gelire sahip kiģilerin Yaz ve kıģ sezon baģlarında saç kestirme sıklığı diğer aylık gelire sahiplere göre daha yüksektir. Yılda bir kez saç kestirme sıklıkları bakımından farklı aylık gelire sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 64,690 Sd: 12, p<0,05) TL üstü aylık gelire sahip kiģilerin yılda bir kez saç kestirme sıklığı diğer aylık gelire sahiplere göre daha yüksektir. Örneklem grubunun aylık gelirlerine göre saç Ģekillendirme sıklıkları tablo 26 da verilmiģtir.

150 Tablo 26. Örneklem Grubunun Aylık Gelirlerine Göre Saç ġekillendirme Sıklıkları 132 Her Gün Saç ġekillendirmek Ki-kare: 36,376 S.D. : 12 Hiçbir Zama Bazen Sıklıkla Her Zaman 500 TL Altı , ,6 77 9, , ,0 10 9,8 8 7, , TL Aylık Gelir , , , , TL ,9 10 5,3 15 7, , TL 2000 TL 98 49,7 8 4,1 19 9, , Üstü , , , , Ġki Günde Bir Kez Saç ġekillendirmek Ki-kare: 35,626 S.D. : 8 Hiçbir Bazen Sıklıkla Her Zaman Zaman 500 TL Altı , , , TL 76 74, , , , , , Aylık Gelir TL , , , TL 2000 TL , , , Üstü , , , , Haftada Bir Kez Saç ġekillendirmek Ki-kare: 40,770 S.D. : 12 Hiçbir Zama Bazen Sıklıkla Her Zaman 500 TL Altı , , ,5 24 3, TL 75 73,5 10 9, ,7 1 1, , , ,2 2 1, Aylık Gelir TL ,5 14 7, ,1 0, TL 2000 TL ,1 15 7, ,2 0, Üstü , , ,4 27 1, Haftada Ġki Kez Saç ġekillendirmek Ki-kare: 24,207 S.D. : 4 Hiçbir Bazen Sıklıkla Herzaman Zaman 500 TL Altı , , Aylık Gelir TL 68 66, TL 94 56, , TL , , TL Üstü , , , , Ayda Bir Kez Saç ġekillendirmek Ki-kare: 35,219 S.D. : 12 Hiçbir Zama Bazen Sıklıkla Her Zaman 500 TL Altı ,2 38 4,8 16 2, , TL 72 70,6 4 3,9 0, , Aylık Gelir ,5 8 4,8 2 1, , TL , ,6 0, , TL 2000 TL Üstü , ,7 5 2, , ,4 93 6,4 23 1, ,

151 Ki-kare: 13,706 S.D. : 12 P : 0,320 Hiçbir Zaman Ayda Ġki Kez Saç ġekillendirmek Bazen Sıklıkla Her Zaman 500 TL Altı , ,3 57 7,2 2, , ,5 7 6,9 0, TL , ,9 8 4,8 0, Aylık Gelir TL , ,3 11 5,8 0, TL 2000 TL Üstü , ,5 14 7,1 0, , ,8 97 6,7 2, Ki-kare: 20,746 S.D. : 8 P : 0,008* Ayda Üç Kez Saç ġekillendirmek Hiçbir Bazen Sıklıkla Herzaman Zaman 500 TL Altı , , , TL 71 69,6 8 7, , Aylık Gelir TL , , , TL , , , TL Üstü , , , , , , Ki-kare: 68,620 S.D. : 12 Özel Günlerde Saç ġekillendirmek Hiçbir Zam Bazen Sıklıkla Her Zaman 500 TL Altı 71 9, , , , TL 31 30, , , , Aylık Gelir , , , , TL , , , , TL 2000 TL Üstü 16 8, , , , , , , , Saçımı Kendim ġekillendiririm Ki-kare: 72,404 S.D. : 12 Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman 500 TL Altı , , ,3 42 5, , , ,8 1 1, , TL , ,3 16 9,6 14 8, Aylık Gelir TL , , , , TL 2000 TL Üstü 82 41, , , , , , , , Tablo 26 ya göre; her gün saç Ģekillendirme sıklıkları bakımından farklı aylık gelire sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 36,376 Sd: 12,

152 134 p<0,05). 500 TL altı veya TL arası gelire sahip kiģilerin her gün saç Ģekillendirme sıklığı diğer aylık gelire sahiplere göre daha yüksektir. Ġki günde bir kez saç Ģekillendirme sıklıkları bakımından farklı aylık gelire sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 35,626 Sd: 8, p<0,05) TL aylık gelire sahip kiģilerin iki günde bir kez saç Ģekillendirme sıklığı diğer aylık gelire sahiplere göre daha düģüktür. Haftada bir kez saç Ģekillendirme sıklıkları bakımından farklı aylık gelire sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 40,770 Sd: 12, p<0,05). 500 TL altı veya TL arası gelire sahip kiģilerin haftada bir kez saç Ģekillendirme sıklığı diğer aylık gelire sahiplere göre daha yüksektir. Haftada iki kez saç Ģekillendirme sıklıkları bakımından farklı aylık gelire sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 24,207 Sd: 4, p<0,05). 500 TL altı veya TL arası gelire sahip kiģilerin haftada iki kez saç Ģekillendirme sıklığı diğer aylık gelire sahiplere göre daha yüksektir. Ayda bir kez saç Ģekillendirme sıklıkları bakımından farklı aylık gelire sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 35,219 Sd: 12, p<0,05). 500 TL altı veya TL arası gelire sahip kiģilerin ayda bir kez saç Ģekillendirme sıklığı diğer aylık gelire sahiplere göre daha yüksektir. Ayda iki kez saç Ģekillendirme sıklıkları bakımından farklı aylık gelire sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmamaktadır (Ki-Kare: 13,706 Sd: 12, p>0,05). Ayda üç kez saç Ģekillendirme sıklıkları bakımından farklı aylık gelire sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 20,746 Sd: 8, p<0,05). 500 TL altı veya 2000 TL üstü gelire sahip kiģilerin ayda üç kez saç Ģekillendirme sıklığı diğer aylık gelire sahiplere göre daha yüksektir. Özel günlerde saç Ģekillendirme sıklıkları bakımından farklı aylık gelire sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 68,620 Sd: 12, p<0,05) TL arası gelire sahip kiģilerin özel günlerde saç Ģekillendirme sıklığı diğer aylık gelire sahiplere göre daha düģüktür. KiĢilerin saçlarını kendilerinin Ģekillendirmesi sıklıkları bakımından farklı aylık gelire sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 72,404 Sd: 12, p<0,05) TL arası gelire sahip kiģilerin saçlarını kendilerinin Ģekillendirmesi sıklığı diğer aylık gelire sahiplere göre daha düģüktür. Örneklem grubunun aylık gelirlerine göre saç boyatma sıklıkları tablo 27 de verilmiģtir.

153 Tablo 27. Örneklem Grubunun Aylık Gelirlerine Göre Saç Boyatma Sıklıkları 135 Ki-kare: 38,979 S.D. : Günde Bir Kez Saç Boyatmak Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman 500 TL Altı , ,5 33 4,2 24 3, TL 90 88,2 8 7,8 3 2,9 1 1, Aylık Gelir , ,8 2 1, , TL 8, , ,0 17 8,9 0, TL 2000 TL Üstü , ,7 14 7,1 0, , ,8 85 5,9 27 1, Ayda Bir Kez Saç Boyatmak Ki-kare: 17,384 S.D. : 12 P : 0,136 Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman 500 TL Altı ,8 1, ,2 23 2, TL 82 80,4 0, ,6 2 2, , Aylık Gelir TL ,9 0, ,8 9 5, TL ,5 0, ,3 10 5, TL Üstü ,6 0, ,8 9 4, , ,1 1 0, ,2 53 3, Ayda Bir Kez Saç Boyatmak Ki-kare: 10,946 S.D. : 12 Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman P : 0, TL Altı ,3 1, , , , ,8 0, , , TL ,5 0, , , Aylık Gelir TL ,6 0, , , TL 2000 TL Üstü ,5 0, , , ,1 1, , , Ki-kare: 16,010 S.D. : 8 P : 0,042* Aylık Gelir Hiçbir Zaman 3-4 Ayda Bir Kez Saç Boyatmak Bazen Sıklıkla Herzaman 500 TL Altı , ,7 33 4, , ,7 1 1, TL , ,8 2 1, TL , ,2 3 1, TL 2000 TL , ,8 2 1, Üstü , ,6 41 2,

154 136 Ki-kare: 50,933 S.D. : 12 Özel Günlerde Saç Boyatmak Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman 500 TL Altı , , , , TL 32 31, , ,5 8 7, Aylık Gelir TL 31 18, , ,6 16 9, TL 65 34, , , , TL Üstü 45 22, , , , , , , , Saçını Boyamamak Ki-kare: 43,452 S.D. : 8 Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla herzaman 500 TL Altı ,2 38 4,8 63 8, TL 96 94,1 5 4,9 1 1, Aylık Gelir ,6 11 6,6 13 7, TL , , , TL 2000 TL Üstü , , , ,2 97 6, , Saçını Kendisi Boyamak Ki-kare: 22,363 S.D. : 12 Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman P : 0,034* 500 TL Altı , ,1 57 7,2 23 2, TL 71 69, ,5 7 6,9 1 1, Aylık Gelir , ,5 8 4,8 2 1, TL , ,4 13 6,8 0, TL 2000 TL Üstü , ,0 15 7,6 0, , , ,9 26 1, Tablo 27 ye göre;15 günde bir kez saç boyatma sıklıkları bakımından farklı aylık gelire sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 38,979 Sd: 12, p<0,05) TL arası gelire sahip kiģilerin 15 günde bir kez saç boyatma sıklığı diğer aylık gelire sahiplere göre daha düģüktür. 1 2 ayda bir kez saç boyatma sıklıkları bakımından farklı aylık gelire sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmamaktadır (Ki-Kare: 17,384 Sd: 12, p>0, ayda bir kez saç boyatma sıklıkları bakımından farklı aylık gelire sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmamaktadır (Ki-Kare: 10,946 Sd: 12, p>0,05). 3 4 ayda bir kez saç boyatma sıklıkları bakımından farklı aylık gelire sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 16,010 Sd: 8, p<0,05). 500

155 137 TL aylık gelire sahip kiģilerin 3 4 ayda bir kez saç boyatma sıklığı diğer aylık gelire sahiplere göre daha yüksektir. Özel günlerde saç boyatma sıklıkları bakımından farklı aylık gelire sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 50,933 Sd: 12, p<0,05) TL arası ve TL aylık gelire sahip kiģilerin özel günlerde saç boyatma sıklığı diğer aylık gelire sahiplere göre daha düģüktür. Saçını boyatmama sıklıkları bakımından farklı aylık gelire sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 43,452 Sd: 8, p<0,05) TL üstü aylık gelire sahip kiģilerin saçını boyatmama sıklığı diğer aylık gelire sahiplere göre daha yüksektir. Saçını kendisinin boyaması sıklıkları bakımından farklı aylık gelire sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 22,363 Sd: 12, p<0,05). 500 TL altı gelire sahip kiģilerin saçını kendisinin boyaması sıklığı diğer aylık gelire sahiplere göre daha yüksektir. Örneklem grubunun ikamet ettikleri yere göre saç kestirme, sıklıkları tablo 28 de verilmiģtir.

156 Tablo 28. Örneklem Grubunun Ġkamet Yerlerine Göre Saç Kestirme Sıklıkları 138 Ki-kare: 21,007 S.D. : 6 P : 0,002* Ġkamet Edilen Yer Ayda Bir Kez Saç Kestirme Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman Ġl ,9 29 3, ,6 13 1, Ġlçe ,1 6 2, ,9 0, Kasaba/Köy ,0 0, ,0 2 1, ,9 35 2, ,7 15 1, Ġki Ayda Bir Kez Saç Kestirme Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman Ġl ,0 28 3, ,8 30 3, Ki-kare: 32,438 S.D. : 6 Ġkamet Edilen Yer Ġlçe ,3 0, ,7 6 2, Kasaba/Köy ,5 7 3, ,1 0, ,1 35 2, ,0 36 2, Ki-kare: 12,228 S.D. : 6 P : 0,057 Ġkamet Edilen Yer Üç Ayda Bir Kez Saç Kestirme Hiçbir Zama Bazen Sıklıkla Her Zaman Ġl ,0 16 1,7 1,1 2, Ġlçe ,0 0,0 0, Kasaba/Köy ,5 0,0 1,5% 0, ,6 16 1,1 2 0,1 2 0, Ki-kare: 50,484 S.D. : 6 Ġkamet Edilen Yer Yaz ve KıĢ Sezon BaĢında Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman Ġl ,3 67 7, , , Ġlçe ,5 27 8,9 18 5, , Kasaba/Köy ,3 11 5,3 9 4, , , , , , Yılda Bir Kez Saç Kestirme Ki-kare: 42,869 S.D. : 6 Hiçbir Zama Bazen Sıklıkla Her Zaman Ġkamet Edilen Yer Ġl , , ,0 40 4, Ġlçe , , ,1 15 4, Kasaba/Köy ,8 13 6,3 18 8, , , , ,3 80 5, Tablo 28 de, uygulanan Ki-kare testi sonucunda, ayda bir kez saç kestirme sıklıkları bakımından farklı yerlerde ikamet eden kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 21,007 Sd: 6, p<0,05). Kasaba/köyde yaģayan kiģilerin ayda bir kez saç kestirme sıklığı diğer yerlerde ikamet edenlere göre daha düģüktür. Ġki ayda bir kez saç kestirme sıklıkları bakımından farklı yerlerde ikamet eden kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 32,438 Sd: 6, p<0,05). Ġlde yaģayan kiģilerin iki ayda bir kez saç kestirme sıklığı diğer yerlerde ikamet edenlere

157 139 göre daha yüksektir. ġehir merkezinde yaģayan kadınların büyük bir çoğunluğu çalıģma hayatının içinde yoğun bir tempodadır. Bu tempo içinde saç tasarımlarında kolay olan ve çabuk Ģekillenen modelleri tercih etmek isteyebilecekleri düģünülmektedir. Saçın ayda ortalama 1-1,5 cm uzadığı düģünüldüğünde, iki ayda bir düzenli olarak saç kestiren bir kadının saçı çok uzun olmayabilir. Bu durumda kısa saçın kullanımın kolay olmasından saç kestirme iģlemini tercih ettiği ve Ģeklinde düģünülebilir. Üç ayda bir kez saç kestirme sıklıkları bakımından farklı yerlerde ikamet eden kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmamaktadır (Ki-Kare: 12,228 Sd: 6, p>0,05). Yaz ve kıģ sezon baģlarında saç kestirme sıklıkları bakımından farklı yerlerde ikamet eden kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 50,484 Sd: 6, p<0,05). Kasaba/köyde yaģayan kiģilerin yaz ve kıģ sezon baģlarında saç kestirme sıklığı diğer yerlerde ikamet edenlere göre daha düģüktür. Yılda bir kez saç kestirme sıklıkları bakımından farklı yerlerde ikamet eden kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 42,869 Sd: 6, p<0,05). Ġlçede ikamet eden kiģilerin yılda bir kez saç kestirme sıklığı diğer yerlerde ikamet edenlere göre daha yüksektir. Örneklem grubunun ikamet ettikleri yere göre saç Ģekillendirme sıklıkları tablo 29 da verilmiģtir. Tablo 29. Örneklem Grubunun Ġkamet Yerlerine Göre Saç ġekillendirme Sıklıkları Her Gün Saç ġekillendirmek Ki-kare: 31,951 S.D. : 6 Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman Ġl ,5 78 8, , , Ġkamet Edilen Yer Ġlçe , ,1 22 7, , Kasaba/Köy ,4 18 8,7 13 6, , , , , , Ġki Günde Bir Kez Saç ġekillendirmek Hiçbir Bazen Sıklıkla Her Zaman Zaman Ġl , , , Ki-kare: 40,309 S.D. : 4 Ġkamet Edilen Yer Ġlçe , , , Kasaba/Köy , , , , , ,

158 140 Ki-kare: 32,462 S.D. : 6 Haftada Bir Kez Saç ġekillendirmek Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman Ġl , , ,0 27 2, Ġkamet Ġlçe , , ,8 0, Edilen Yer Kasaba/Köy ,7 20 9, ,6 0, , , ,4 27 1, Haftada Ġki Kez Saç ġekillendirmek Ki-kare: 27,219 S.D. : 2 Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Herzamn Ġkamet Edilen Yer Ġl , , Ġlçe , , Kasaba/Köy , , , , Ki-kare: 13,713 S.D. : 6 P : 0,033* Ġkamet Edilen Yer Ayda Bir Kez Saç ġekillendirmek Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman Ġl ,3 57 6,1 18 1, , Ġlçe ,2 27 8,9 0, , Kasaba/Köy ,9 9 4,4 5 2, , ,4 93 6,4 23 1, , Ki-kare: 24,020 S.D. : 6 P : 0,001* Ayda Ġki Kez Saç ġekillendirmek Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman Ġkamet Ġl , ,5 72 7,7 2, Edilen Ġlçe , ,4 16 5,2 0, Yer Kasaba/Köy , ,9 9 4,4 0, , ,8 97 6,7 2, Ki-kare: 46,354 S.D. : 4 Ayda Üç Kez Saç ġekillendirmek Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Herzman Ġkamet Ġl , , , Edilen Ġlçe , , , Yer Kasaba/Köy ,6 9 4, , , , , Ki-kare : 29,212 S.D. : 6 Özel Günlerde Saç ġekillendirmek Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman Ġkamet Ġl , , , , Edilen Ġlçe 19 6, , , , Yer Kasaba/Köy 39 18, , , , , , , , Saçımı Kendim ġekillendiririm Ki-kare : 45,936 S.D. : 6 Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman Ġkamet Ġl , , ,0 65 6, Edilen Ġlçe , , ,1 18 5, Yer Kasaba/Köy , , , , , , , ,

159 141 Tablo 29 da, her gün saç Ģekillendirme sıklıkları bakımından farklı yerlerde ikamet eden kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 31,951 Sd: 6, p<0,05). Ġlçede ikamet eden kiģilerin her gün saç Ģekillendirme sıklığı diğer yerlerde ikamet edenlere göre daha yüksektir. Ġki günde bir kez saç Ģekillendirme sıklıkları bakımından farklı yerlerde ikamet eden kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 40,309 Sd: 4, p<0,05). Kasaba/köyde yaģayan kiģilerin iki günde bir kez saç Ģekillendirme sıklığı diğer yerlerde ikamet edenlere göre daha düģüktür. Haftada bir kez saç Ģekillendirme sıklıkları bakımından farklı yerlerde ikamet eden kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 32,462 Sd: 6, p<0,05). Ġlde yaģayan kiģilerin haftada bir kez saç Ģekillendirme sıklığı diğer yerlerde ikamet edenlere göre daha yüksektir. Haftada iki kez saç Ģekillendirme sıklıkları bakımından farklı yerlerde ikamet eden kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 27,219 Sd: 2, p<0,05). Kasaba/köyde yaģayan kiģilerin haftada iki kez saç Ģekillendirme sıklığı diğer yerlerde ikamet edenlere göre daha düģüktür. Ayda bir kez saç Ģekillendirme sıklıkları bakımından farklı yerlerde ikamet eden kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 13,713 Sd: 6, p<0,05). Kasaba/köyde yaģayan kiģilerin ayda bir kez saç Ģekillendirme sıklığı diğer yerlerde ikamet edenlere göre daha düģüktür. Ayda iki kez saç Ģekillendirme sıklıkları bakımından farklı yerlerde ikamet eden kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 24,020 Sd: 6, p<0,05). Kasaba/köyde yaģayan kiģilerin ayda iki kez saç Ģekillendirme sıklığı diğer yerlerde ikamet edenlere göre daha düģüktür. Ayda üç kez saç Ģekillendirme sıklıkları bakımından farklı yerlerde ikamet eden kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 46,354 Sd: 4, p<0,05). Kasaba/köyde yaģayan kiģilerin ayda üç kez saç Ģekillendirme sıklığı diğer yerlerde ikamet edenlere göre daha düģüktür. Özel günlerde saç Ģekillendirme sıklıkları bakımından farklı yerlerde ikamet eden kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 29,212 Sd: 6, p<0,05). Ġlçede yaģayan kiģilerin özel günlerde saç Ģekillendirme sıklığı diğer yerlerde ikamet edenlere göre daha yüksektir. Bu durum düğün, bayram ya da benzeri özel günlerde saç tasarımına daha özenli olunduğunun göstergesidir Ģeklinde yorumlanabilir.

160 142 KiĢilerin saçlarını kendilerinin Ģekillendirmesi sıklıkları bakımından farklı yerlerde ikamet eden kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 45,936 Sd: 6, p<0,05). Ġlçede yaģayan kiģilerin saçlarını kendilerinin Ģekillendirmesi sıklığı diğer yerlerde ikamet edenlere göre daha yüksektir. Örneklem grubunun ikamet ettikleri yere göre saç boyatma sıklıkları tablo 30 da verilmiģtir. Tablo 30. Örneklem Grubunun Ġkamet Yerlerine Göre Saç Boyama Sıklıkları Dağılımı Ki-kare : 53,495 S.D. : 6 15 Günde Bir Kez Saç Boyatmak Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman Ġkamet Edilen Yer Ġl , ,4 48 5,1 27 2, Ġlçe , ,7 29 9,5 0, Kasaba/Köy ,7 9 4,4 8 3,9 0, , ,8 85 5,9 27 1, Ayda Bir Kez Saç Boyatmak Ki-kare : 43,823 S.D. : 6 Hiçbir Bazen Sıklıkla Her Zaman Zaman Ġkamet Ġl ,5 1, ,7 44 4, Edilen Ġlçe ,3 0, ,8 9 3, Yer Kasaba/Köy ,9 0, ,1 0, ,1 1 0, ,2 53 3, Ayda Bir Kez Saç Boyatmak Ki-kare: 10,606 S.D. : 6 Hiçbir Bazen Sıklıkla Her Zaman P : 0,101 Zaman Ġl ,9 1, , , Ġkamet Ġlçe ,5 0, , , Edilen Yer Kasaba/Köy ,1 0, , , ,1 1, , , Ki-kare : 31,851 S.D. : 4 P : 0, Ayda Bir Kez Saç Boyatmak Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Herzaman Ġl , ,2 39 4, Ġkamet Edilen Yer Ġlçe , ,8 0, Kasaba/Köy , ,6 2 1, , ,6 41 2, Özel Günlerde Saç Boyatmak Ki-kare: 83,877 S.D. : 6 Hiçbir Bazen Sıklıkla Her Zaman Zaman Ġl , , , , Ġkamet Edilen Yer Ġlçe 37 12, , , , Kasaba/Köy 79 38, , ,0 9 4, Sayı , , , ,

161 143 Ki-kare : 6,605 S.D. : 4 P : 0,158 Saçını Boyamamak Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Herzaman Ġl ,7 57 6,1 86 9, Ġkamet Edilen Yer Ġlçe ,3 27 8,9 21 6, Kasaba/Köy ,6 13 6, , ,2 97 6, , Saçını Kendisi Boyamak Ki-kare : 43,225 S.D. : 12 Hiçbir Zama Bazen Sıklıkla Her Zaman Ġl , ,0 72 7,7 26 2, Ġkamet Edilen Yer Ġlçe , ,6 16 5,2 0, Kasaba/Köy , ,9 12 5,8 0, , , ,9 26 1, Tablo 30 a göre;15 günde bir kez saç boyatma sıklıkları bakımından farklı yerlerde ikamet eden kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 53,495 Sd: 6, p<0,05). Kasaba/köyde yaģayan kiģilerin 15 günde bir kez saç boyatma sıklığı diğer yerlerde ikamet edenlere göre daha düģüktür. 1-2 ayda bir kez saç boyatma sıklıkları bakımından farklı yerlerde ikamet eden kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 43,823 Sd: 6, p<0,05). Kasaba/köyde yaģayan kiģilerin 1-2 ayda bir kez saç boyatma sıklığı diğer yerlerde ikamet edenlere göre daha düģüktür. 2-3 ayda bir kez saç boyatma sıklıkları bakımından farklı yerlerde ikamet eden kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmamaktadır (Ki-Kare: 10,606 Sd: 6, p>0,05). 3-4 ayda bir kez saç boyatma sıklıkları bakımından farklı yerlerde ikamet eden kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 31,851 Sd: 4, p<0,05). Ġlde yaģayan kiģilerin 3-4 ayda bir kez saç boyatma sıklığı diğer yerlerde ikamet edenlere göre daha yüksektir. Özel günlerde saç boyatma sıklıkları bakımından farklı yerlerde ikamet eden kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 83,877 Sd: 6, p<0,05). Kasaba/köyde yaģayan kiģilerin özel günlerde saç boyatma sıklığı diğer yerlerde ikamet edenlere göre daha düģüktür. Saçını boyatmama sıklıkları bakımından farklı yerlerde ikamet eden kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmamaktadır (Ki-Kare: 6,605 Sd: 4, p>0,05). Saçını kendisinin boyaması sıklıkları bakımından farklı yerlerde ikamet eden kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 43,225 Sd: 12, p<0,05). Kasaba/köyde yaģayan kiģilerin saçını kendisinin boyaması sıklığı diğer yerlerde ikamet

162 144 edenlere göre daha düģüktür. Bu durum saçlarını boyamadıklarının ya da kimyasal boya kullanmadıklarının göstergesidir Ģeklinde yorumlanabilir. Örneklem grubunun yüz Ģekillerine göre saç tasarımı (kesim, boyama, Ģekillendirme) sıklıkları Tablo 31 de verilmiģtir. Tablo 31. Örneklem Grubunun Yüz ġekline Göre Saç Tasarımı ( Kesim, ġekillendirme, Boyama ) Yaptırma Sıklıkları Saç Kestirmek Ġçin Kuaföre Gitme Sıklığı Ki-kare: 128,693 S.D. : 18 Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman KöĢeli 20 13, , , , Elmas 5 4, , , , Biçimi Armudi 21 24, , , , Biçimli Yüz ġekli Kalp 26 15, , , , Biçimli Uzun Yüzlü 0, , , , Yuvarlak 15 2, , , , Yüzlü Oval 9 4, , , , , , , , Saç ġekillendirmek Ġçin Kuaföre Gitme Sıklığı Ki-kare: 92,282 S.D. : 18 Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman KöĢeli 38 26, ,2 5 3, , Elmas 26 23, ,1 6 5, , Biçimi Armudi 32 36, ,2 0, , Biçimli Yüz ġekli Kalp 49 29, ,6 9 5, , Biçimli Uzun Yüzlü 5 3, ,2 11 7, , Yuvarlak 80 13, ,2 36 6, , Yüzlü Oval 27 13, ,3 8 3, , , ,0 75 5, , Saç Boyatmak Ġçin Kuaföre Gitme Sıklığı Ki-kare: 86,893 S.D. : 18 Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman KöĢeli 30 20, , , , Elmas 24 22, , , , Biçimi Armudi 32 36, , , , Biçimli Yüz ġekli Kalp 40 24, , , , Biçimli Uzun Yüzlü 9 6, , , , Yuvarlak 59 9, , , , Yüzlü Oval 36 17, , , , , , , , Tablo 31 e uygulanan Ki-kare testi sonucunda, saç kestirmek için kuaföre gitme sıklıkları bakımından farklı yüz Ģekline sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki

163 145 bulunmaktadır (Ki-Kare: 128,693 Sd: 18, p<0,05). Armudi biçimli yüze sahip kiģilerin saç kestirmek için kuaföre gitme sıklıkları diğer yüz Ģekillerine sahip kiģilere göre daha düģüktür. Çene geniģtir, alna doğru incelir (Eaton ve diğerleri, 1988/ 1995: ), biçiminde tanımlanan armudi biçimli yüz Ģeklini ideal olan oval yüz Ģekline çevirebilmek için saçların çenenin geniģliğini kapatacak biçimde uzun olması gerekir. Bu durumu sağlamak için saçı kısaltma iģleminin diğer yüz Ģekillerine göre daha az yapıldığı söylenebilir. Saç Ģekillendirmek için kuaföre gitme sıklıkları bakımından farklı yüz Ģekline sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 92,282 Sd: 18, p<0,05). Uzun yüze sahip kiģilerin saç Ģekillendirmek için kuaföre gitme sıklıkları diğer yüz Ģekillerine sahip kiģilere göre daha yüksektir. Uzun yüzlü kadınların bu durumu gizleyip, daha küçük bir yüz Ģekline sahip olmak için daha sık Ģekillendirme yaptıkları Ģeklinde yorumlanabilir Saç boyatmak için kuaföre gitme sıklıkları bakımından farklı yüz Ģekline sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 86,893 Sd: 18, p<0,05). Uzun veya yuvarlak yüze sahip kiģilerin saç boyatmak için kuaföre gitme sıklıkları diğer yüz Ģekillerine sahip kiģilere göre daha yüksektir. Ġdeal yüz olan ovale en yakın olan yuvarlak yüzlü kiģilerin bu konuda diğer yüz Ģekillerine göre düzeltmek amacı ile çok fazla sıkıntıları olmamasından dolayı saç tasarımında renklendirme iģlemine daha fazla yöneldikleri Ģeklinde yorumlanabilir. Örneklem grubunun ten renklerine göre saç tasarım (kesim, Ģekillendirme, boyama) sıklıkları Tablo 32 de verilmiģtir.

164 146 Tablo 32. Ten Renklerine Göre Saç Tasarımı ( Kesim, ġekillendirme, Boyama ) Yaptırma Sıklıkları Saç Kestirmek Ġçin Kuaföre Gitme Sıklığı Ki-kare: 15,069 S.D. : 6 Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman P : 0,020* Buğday Sarı 33 6, , , , Ten Rengi Beyaz Pembe 30 8, , , , Esmer Bronz 33 5, , , , , , , , Saç ġekillendirmek Ġçin Kuaföre Gitme Sıklığı Ki-kare: 20,633 S.D. : 6 Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman P : 0,002* Buğday Sarı , ,0 22 4, , Ten Rengi Beyaz Pembe 64 17, ,0 32 9, , Esmer Bronz 91 15, ,3 21 3, , , ,0 75 5, , Saç Boyatmak Ġçin Kuaföre Gitme Sıklığı Ki-kare: 15,648 S.D. : 6 Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman P : 0,016* Buğday Sarı 80 15, , , , Ten Rengi Beyaz Pembe 60 16, , , , Esmer Bronz 90 15, , , , , , , , Tablo 32 ye uygulanan Ki-kare testi sonucunda, saç kestirmek için kuaföre gitme sıklıkları bakımından farklı ten rengine sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 15,069 Sd: 6, p<0,05). Beyaz pembe ten rengine sahip kiģilerin saç kestirmek için kuaföre gitme sıklıkları diğer ten rengine sahip kiģilere göre daha yüksektir. Beyaz pembe ten rengine sahip olan kiģilerin beyaz ırk genellikle dalgalı saç formuna sahiptir.(eaton ve diğerleri,1988/ 1995: ). Saçın yapısal formu farklı iģlemlere farklı tepkiler vermektedir. Dalgalı form çok düz ve çok kıvırcık saça göre daha kolay Ģekillendirilir; ancak baģarılı bir Ģekillendirme, baģarılı bir kesim ile mümkündür. Bu sebeple, bu ten rengine sahip kiģilerde kesim iģleminin daha yüksek tercih edilmesi diğer iģlemlere de zemin hazırlamasından olabilir Ģeklinde yorumlanabilir. Saç Ģekillendirmek için kuaföre gitme sıklıkları bakımından farklı ten rengine sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 20,633 Sd: 6, p<0,05). Esmer bronz tene sahip kiģilerin saç Ģekillendirmek için kuaföre gitme sıklıkları diğer ten rengine sahip kiģilere göre daha yüksektir. Ten renkleri farklı ırklarda farklı tonlara sahiptir. Saç tiplerinde de ırksal farklar bulunmaktadır. Siyah saç, Afro-Karayipli genellikle kıvırcıktır. Her bir saç tipi kuaförlük iģlemlerine saç kesimi biçimlendirme saç boyama farklı tepkiler gösterecektir (Eaton ve diğerleri,1988/ 1995).

165 147 Saç boyatmak için kuaföre gitme sıklıkları bakımından farklı ten rengine sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 15,648 Sd: 6, p<0,05). Beyaz pembe ten rengine sahip kiģilerin saç boyatmak için kuaföre gitme sıklıkları diğer ten rengine sahip kiģilere göre daha düģüktür. AraĢtırmalara göre ten rengi ile baģarılı bir saç renklendirme iģlemi arasında bağlantı olduğu bilinmektedir. Doğal görünümü bozmamak için saç rengini ten rengi ile uyumlu seçmek önemlidir (URL,40), sonucu bu durumu kanıtlar niteliktedir. Örneklem grubunun göz renklerine göre saç tasarım (kesim, Ģekillendirme, boyama) sıklıkları Tablo 33 te verilmiģtir.. Tablo 33. Örneklem Grubunun Göz Renklerine Göre Saç Tasarımı ( Kesim, ġekillendirme, Boyama ) Yaptırma Sıklıkları Ki-kare: 15,729 S.D. : 9 P : 0,073 Göz Rengi Saç Kestirmek Ġçin Kuaföre Gitme Sıklığı Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman Siyah 28 5, , , , Kahverengi 46 7, , , , YeĢil/Mavi 14 7, , , , Ela 8 4, , , , , , , , Saç ġekillendirmek Ġçin Kuaföre Gitme Sıklığı Ki-kare: 22,256 S.D. : 9 Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman P : 0,008* Göz Rengi Siyah 80 16, ,8 31 6, , Kahverengi , ,4 30 5, , YeĢil/Mavi 38 19, ,3 9 4, , Ela 19 10, ,2 5 2, , , ,0 75 5, , Saç Boyatmak Ġçin Kuaföre Gitme Sıklığı Ki-kare: 22,089 S.D. : 9 Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman P : 0,009* Göz Rengi Siyah 59 12, , , , Kahverengi , , , , YeĢil/Mavi 33 17, , , , Ela 25 13, , , , , , , , Tablo 33 e uygulanan Ki-kare testi sonucunda, saç kestirmek için kuaföre gitme sıklıkları bakımından farklı göz rengine sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmamaktadır (Ki-Kare: 15,729 Sd: 9, p>0,05).

166 148 Saç Ģekillendirmek için kuaföre gitme sıklıkları bakımından farklı göz rengine sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 22,256 Sd: 9, p<0,05). Ela gözlü kiģilerin saç Ģekillendirmek için kuaföre gitme sıklıkları diğer göz rengine sahip kiģilere göre daha yüksektir. Saç boyatmak için kuaföre gitme sıklıkları bakımından farklı göz rengine sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 22,089 Sd: 9, p<0,05). Siyah veya ela göz rengine sahip kiģilerin saç boyatmak için kuaföre gitme sıklıkları diğer göz rengine sahip kiģilere göre daha yüksektir. Ela gözlü olanların % 29 u her zaman saç boyatmak için kuaföre gittiklerini belirtmiģtir. Bu durum bu göz rengine sahip kiģilerin yapılan saç boyama iģlemi ile gözlerini ön plana çıkarmak istediklerini düģündürmektedir. Örneklem grubunun saç renklerine göre saç tasarım (kesim, Ģekillendirme, boyama) sıklıkları Tablo 34 de verilmiģtir.

167 Tablo 34. Örneklem Grubunun Saç Renklerine Göre Saç Tasarımı ( Kesim, ġekillendirme, Boyama ) Yaptırma Sıklıkları 149 Ki-kare : 325,511 S.D. : 15 Saç Kestirmek Ġçin Kuaföre Gitme Sıklığı Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman Siyah 25 6, , , , Kahverengi 8 1, , , , Saç Sarı 2 1, , , , Rengi Kumral 0, , , , Kızıl 1 1, , , , Beyaz/Gri 60 36, ,6 14 8, , , , , , Saç ġekillendirmek Ġçin Kuaföre Gitme Sıklığı Ki-kare : 214,315 S.D. : 15 Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman Siyah 64 16, ,8 15 3, , Kahverengi 70 13, ,9 43 8, , Saç Sarı 22 17, ,2 6 4, , Rengi Kumral 10 6, ,8 7 4, , Kızıl 4 4, ,3 4 4, , Beyaz/Gri 87 53, ,8 0, , , ,0 75 5, , Saç Boyatmak Ġçin Kuaföre Gitme Sıklığı Ki-kare : 434,720 S.D. : 15 Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman Siyah 49 12, , , , Kahverengi 49 9, , , , Saç Sarı 14 11, , , , Rengi Kumral 0, , , , Kızıl 4 4, , , , Beyaz/Gri , ,2 5 3,1 16 9, , , , , Tablo 34 te uygulanan Ki-kare testi sonucunda, saç kestirmek için kuaföre gitme sıklıkları bakımından farklı saç rengine sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 325,511 Sd: 15, p<0,05). Beyaz/gri saç rengine sahip kiģilerin saç kestirmek için kuaföre gitme sıklıkları diğer saç rengine sahip kiģilere göre daha düģüktür. Saçları beyazlamıģ kiģiler genetik bir rahatsızlığı yoksa genellikle yaģlı kiģilerdir. Bu kiģilerin alıģtıkları saç modellerinden kolay kolay vazgeçmediklerinden saç kestirmek için kuaföre gitme sıklıklarının düģük çıktığı düģünülmektedir. Saç Ģekillendirmek için kuaföre gitme sıklıkları bakımından farklı saç rengine sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 214,315 Sd: 15, p<0,05). Beyaz/gri saç rengine sahip kiģilerin saç Ģekillendirmek için kuaföre gitme sıklıkları diğer saç rengine sahip kiģilere göre daha düģüktür. Saç boyatmak için kuaföre gitme sıklıkları bakımından farklı saç rengine sahip kiģiler arasında anlamlı bir iliģki bulunmaktadır (Ki-Kare: 434,720 Sd: 15, p<0,05).

168 150 Beyaz/gri saç rengine sahip kiģilerin saç boyatmak için kuaföre gitme sıklıkları diğer saç rengine sahip kiģilere göre daha düģüktür. Beyaz saç doğal renk pigmentleri kaybolmuģ saçtır. Sonuçlara bakıldığında beyaz saçlı kadınların saç tasarımlarını değiģtirme sıklıkları ile ilgili oldukça düģük bir sonuç ortaya çıkmıģtır. Bu durum ilerleyen yaģla beraber kiģilerin saç renklerini değiģtirmedikleri ya da daha az değiģtirdikleri Ģeklinde yorumlanabilir. Kumral saç rengine sahip kiģilerin % 28 i, sarıģınların % 20 si, kızıl saçlıların ise % 33 ü her zaman saç boyatmak için kuaföre gitmektedir. AraĢtırmaya katılan kadınlardan, koyu renkler dıģında, saça sahip olanların, saç renklerinden hoģnut olmadıkları, değiģikliği sevdikleri ya da moda saç renklerini uygulamak konusunda istekli oldukları için boyama iģlemini daha çok tercih ettikleri düģünülmektedir. Mcredith in (1977:186) çalıģmasındaki sonuçlar, tablo 34 deki sonuçları destekler niteliktedir. Ġnsan baģında ile arası saç teli vardır. Saçları çok daha ince olduğu için, en fazla saç teli sarıģınlarda bulunur. Onlardan sonra koyu renk saçlı kimseler gelir. Kızıl saçlıların baģında daha az saç teli bulunur. Yalnız onların saç telleri de kalındır, bu yüzden saçları hepsinden gürmüģ gibi durur Bu durumda saçların rengine göre yoğunlukların oluģturduğu farklar yapılacak iģlemlerin ve sıklıkların da iliģkilar gösterdiğini düģündürmektedir. Örneklem grubunun yaģlarına göre kuaföre gitme amaçları Tablo 35 te verilmiģtir. Tablo 35. Örneklem Grubunun YaĢlarına Göre Kuaföre Gitme Amaçları Ki-kare : 478,038 S.D. : 15 YaĢ Grubu Saç Kestirmek Ġçin Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman 4 0, , , YaĢ 37, YaĢ 1 0, , , , , YaĢ 11 4, , , , , YaĢ 2 0, , , , , YaĢ 32 28, ,9 11 9, , , YaĢ 46 47, ,1 7 7, , , , , , Ki-kare : 476,635 S.D. : 15 YaĢ Grubu Saç ġekillendirmek Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman YaĢ 28 6, ,2 20 4, , YaĢ 16 5, , , , YaĢ 49 19, ,4 10 3, ,

169 38-43 YaĢ 30 13, ,0 2 0, , YaĢ 61 54, ,7 0 0, , YaĢ 73 76, ,8 0 0,0 4 4, , ,0 75 5, , Ki-kare : 598,524 S.D. : 15 YaĢ Grubu Saç Boyatmak Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman S % S 5 S % S % S % YaĢ 13 2, , , , YaĢ 20 6, , , , YaĢ 34 13, , , , YaĢ 17 7, , , , , YaĢ 70 61, ,7 2 1, , YaĢ 76 79, ,8 0 0,0 0 0, , , , , Ki-kare : 236,000 S.D. : 15 YaĢ Grubu El, Ayak Ve Yüz Bakımı Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman S % S 5 S % S % S % YaĢ , ,2 43 9, , YaĢ , , , , YaĢ , , , , YaĢ 80 36, , , , YaĢ 95 84,1 4 3,5 2 1, , YaĢ 92 95,8 4 4,2 0 0,0 0 0, , , , , Ki-kare : 224,239 S.D. : 15 Makyaj Yaptırmak Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman YaĢ , ,9 44 9, , YaĢ , , , , YaĢ YaĢ , , , , Grubu YaĢ , , , , YaĢ 97 85,8 2 1,8 2 1, , YaĢ ,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , , , , Ki-kare : 355,136 S.D. : 15 Stresini Atmak, Rahatlamak Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman YaĢ , ,1 41 9,0 2 0, YaĢ 59 19, , ,0 20 6, YaĢ YaĢ 97 38, ,7 24 9,4 17 6, Grubu YaĢ 62 28, , ,8 2 0, YaĢ 88 77, ,4 2 1,8 0 0, , YaĢ 95 99,0 1 1,0 0 0,0 0 0, , , ,8 41 2, Sohbet Etmek Ki-kare : 129,452 S.D. : 15 Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman YaĢ ,8 9 2,0 41 9, , YaĢ ,5 2 0, , , YaĢ YaĢ ,4 9 3,5 24 9, , Grubu YaĢ ,7 17 7, , , YaĢ 97 85,8 2 1,8% 2 1,8% 12 10, YaĢ 95 99,0 1 1,0 0 0,0 0 0, ,2 40 2, , ,

170 152 Tablo 35 e göre, yaģ grupları bakımından saç kestirmek için kuaföre gitme oranları arasında anlamlı iliģki bulunmaktadır (p<0,05). 50 yaģ ve üzeri kiģilerin her zaman saç kestirmek için kuaföre gitme oranı diğer yaģ grubundaki kiģilerden daha düģüktür. YaĢ grupları bakımından saç Ģekillendirmek için kuaföre gitme oranları arasında anlamlı iliģki bulunmaktadır (p<0,05). 44 yaģ ve üzeri kiģilerin her zaman saç Ģekillendirmek için kuaföre gitme oranı diğer yaģ grubundaki kiģilerden daha düģüktür. Yapılan araģtırmalar, yetiģkinlerin 40 yaģları civarında en yoğun ekonomik ve duygusal yük taģıdıklarını göstermiģtir (Cüceloğlu,2001:398). Bu yüklerin oluģturduğu kaygıdan dolayı saç tasarımlarına önem vermedikleri düģünülebilir. YaĢ grupları bakımından saç boyatmak için kuaföre gitme oranları arasında anlamlı iliģki bulunmaktadır (p<0,05). 44 yaģ ve üzeri kiģilerin her zaman saç boyatmak için kuaföre gitme oranı diğer yaģ grubundaki kiģilerden daha düģüktür. Bu düģük sonucun sebebinin, çevresel baskı, boya iģlemini onaylamama, dini inançlar, evde kendi boyama gibi sebeplerden dolayı olduğu düģünülmektedir. YaĢ grupları bakımından el, ayak ve yüz bakımı için kuaföre gitme oranları arasında anlamlı iliģki bulunmaktadır (p<0,05). 44 yaģ ve üzeri kiģilerin her zaman el, ayak ve yüz bakımı için kuaföre gitme oranı diğer yaģ grubundaki kiģilerden daha düģüktür yaģ arasında olanların % 33,3 ü her zaman el ayak bakımı için kuaföre gitmeyi tercih ettiklerini belirtmiģlerdir. Bu durum saç tasarımlarının yanında baģka iģlemleri de yaptırabilecekleri yerleri tercih ettikleri ve bu amaçla kuaföre gittikleri Ģeklinde düģünülmektedir. YaĢ grupları bakımından makyaj yaptırmak için kuaföre gitme oranları arasında anlamlı iliģki bulunmaktadır (p<0,05). 44 yaģ ve üzeri kiģilerin her zaman makyaj yaptırmak için kuaföre gitme oranı diğer yaģ grubundaki kiģilerden daha düģüktür. YaĢ grupları bakımından stresini atmak, rahatlamak için kuaföre gitme oranları arasında anlamlı iliģki bulunmaktadır (p<0,05). 44 yaģ ve üzeri kiģilerin hiçbir zaman stresini atmak, rahatlamak için kuaföre gitmeme oranı diğer yaģ grubundaki kiģilerden daha yüksektir yaģ grubundakilerin % 6,7 si stresini atmak rahatlamak için her zaman kuaföre gittiklerini belirtmiģlerdir. Jung un çalıģmasında da (1933), yaģları arasında önemli ölçüde psikolojik değiģikliklerin yaģandığını ileri sürülmüģ olması dikkati çekmektedir. Psikolojik değiģimler arasında bunları tetikleyen aile, eģ/arkadaģ, iģyeri kaynaklı sebeplerle, kuaför salonlarına, kendilerini kötü

171 153 hissettiklerinde saç tasarımlarında değiģiklik yapmak amacıyla gitmeyi tercih ettikleri düģünülmektedir. YaĢ grupları bakımından sohbet etmek için kuaföre gitme oranları arasında anlamlı iliģki bulunmaktadır (p<0,05). 44 yaģ ve üzeri kiģilerin her zaman sohbet etmek için kuaföre gitme oranı diğer yaģ grubundaki kiģilerden daha düģüktür. Örneklem grubunun eğitim düzeyine göre kuaföre gitme amaçları Tablo 36 da verilmiģtir. Tablo 36. Örneklem Grubunun Eğitim Düzeyine Göre Kuaföre Gitme Amaçları Ki-kare : 129,873 S.D. : 12 Eğitim Düzeyi Saç Kestirmek Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman Ġlköğretim 73 16, , , , Ortaöğretim/ Lise 6 1, , , , Lisans 12 4, , , , Lisansüstü 1 1, , , , OkumamıĢ 4 19,0 4 19,0 5 23,8 8 38, , , , , Saç ġekillendirmek Ki-kare : 117,796 S.D. : 12 Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman Ġlköğretim , ,4 12 2, , Eğitim Düzeyi Ortaöğretim/ Lise 62 10, ,7 34 5, , Lisans 44 14, ,2 27 9, , Lisansüstü 8 11, ,6 2 2, , OkumamıĢ 15 71,4 3 14,3 0 0,0 3 14, , ,0 75 5, , Saç Boyatmak Ki-kare : 154,231 S.D. : 12 Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman Ġlköğretim , , , , Eğitim Düzeyi Ortaöğretim/ Lise 41 6, , , , Lisans 24 8, , , , Lisansüstü 16 22, ,4 8 11, , OkumamıĢ 9 42, ,4 0 0,0 1 4, , , , , Ki-kare : 55,264 S.D. : 12 El, Ayak ve Yüz Bakımı Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman Ġlköğretim , , , , Eğitim Ortaöğretim/ Lise , , , , Düzeyi Lisans , , , , Lisansüstü 36 50,7 8 11,3 7 9, , OkumamıĢ 20 95,2 0 0,0 0 0,0 1 4, , , , ,

172 154.Ki-kare : 77,791 S.D. : 12 Makyaj Yaptırmak Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman Ġlköğretim ,2 39 8, , , Ortaöğretim/ Lise , , , , Eğitim Lisans , , , , Düzeyi Lisansüstü 40 56,3 4 5,6 7 9, , OkumamıĢ 20 95,2 0 0,0 0 0,0 1 4, , , , , Ki-kare : 104,457 S.D. : 12 Stresini Atmak, Rahatlamak Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman Ġlköğretim , ,4 44 9,7 7 1, Ortaöğretim/ Lise , , ,6 3 0, Eğitim Lisans 96 31, ,5 23 7,6 27 9, Düzeyi Lisansüstü 27 38, ,3 5 7,0 4 5, OkumamıĢ 17 81,0 4 19,0 0 0,0 0 0, , , ,8 41 2, Ki-kare : 26,215 S.D. : 12 P : 0,010* Eğitim Düzeyi Sohbet Etmek Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman Ġlköğretim ,8 16 3,5 43 9, , Ortaöğretim/ Lise ,6 11 1, , , Lisans ,4 11 3,7 23 7, , Lisansüstü 48 67,6 1 1,4 5 7, , OkumamıĢ 19 90,5 1 4,8 0 0,0 1 4, ,2 40 2, , , Tablo 36 ya göre, eğitim düzeyleri bakımından saç kestirmek için kuaföre gitme oranları arasında anlamlı iliģki bulunmaktadır (p<0,05). OkumamıĢ ve ilköğretim mezunu kiģilerin hiçbir zaman saç kestirmek için kuaföre gitmeme oranı diğer eğitim düzeylerindeki kiģilerden daha yüksektir. Eğitim düzeyi arttıkça kiģilerin kendileri ile ilgili amaçlarını da artarak farklılaģacağı düģünülmektedir. Eğitim düzeyleri bakımından saç Ģekillendirmek için kuaföre gitme oranları arasında anlamlı iliģki bulunmaktadır (p<0,05). OkumamıĢ kiģilerin her zaman saç Ģekillendirmek için kuaföre gitme oranı diğer eğitim düzeylerindeki kiģilerden daha düģüktür. Eğitim düzeyleri, bakımından saç boyatmak için kuaföre gitme oranları arasında anlamlı iliģki bulunmaktadır (p<0,05). OkumamıĢ kiģilerin her zaman saç boyatmak için kuaföre gitme oranı diğer eğitim düzeylerindeki kiģilerden daha düģüktür. Eğitim düzeyleri, bakımından el, ayak ve yüz bakımı için kuaföre gitme oranları arasında anlamlı iliģki bulunmaktadır (p<0,05). OkumamıĢ kiģilerin her zaman el, ayak ve yüz bakımı için kuaföre gitme oranı diğer eğitim düzeylerindeki kiģilerden daha düģüktür. Ortaöğretim mezunu olan kadınların el ayak bakımı yaptırmak için %29,4 ünün her zaman kuaföre gittikleri görülmektedir. Bu durum araģtırmaya katılan kadınlar arasında ortaöğretim mezunlarının genellikle ev kadını olmalarından,

173 155 kendilerine daha fazla zaman ayırabilmelerinden kiģisel bakımlarına önem vermelerinden kaynaklandığı Ģeklinde yorumlanabilir. Eğitim düzeyleri, bakımından makyaj yaptırmak için kuaföre gitme oranları arasında anlamlı iliģki bulunmaktadır (p<0,05). OkumamıĢ kiģilerin her zaman makyaj yaptırmak için kuaföre gitme oranı diğer eğitim düzeylerindeki kiģilerden daha düģüktür. Eğitim düzeyleri, bakımından stresini atmak, rahatlamak için kuaföre gitme oranları arasında anlamlı iliģki bulunmaktadır (p<0,05). OkumamıĢ kiģilerin hiçbir zaman stresini atmak, rahatlamak için kuaföre gitmeme oranı diğer eğitim düzeylerindeki kiģilerden daha yüksektir Eğitim düzeyleri, bakımından sohbet etmek için kuaföre gitme oranları arasında anlamlı iliģki bulunmaktadır (p<0,05). OkumamıĢ kiģilerin her zaman sohbet etmek için kuaföre gitme oranı diğer eğitim düzeylerindeki kiģilerden daha düģüktür. Bu durum göstermektedir ki kiģiler bilinçlendikçe eğitim durumları arttıkça kuaföre gitme amaçları da artmaktadır. Bazı farklı değiģkenlerin etkisi altında eğitim düzeylerinde iliģkiler göze çarpsa da genel olarak eğitim alan kiģi hangi düzeyde olursa olsun kuaföre gitmektedir. Örneklem grubunun aylık gelirlerine göre kuaföre gitme amaçları Tablo 37 de verilmiģtir. Tablo 37. Örneklem Grubunun Aylık Gelire Göre Kuaföre Gitme Amaçları Saç Kestirmek Ki-kare : 113,809 S.D. : 18 Hiçbir Zam Bazen Sıklıkla Her Zaman 500 TL Altı 34 4, , , , ,5 10 9, , , TL , , , , TL Aylık Gelir , , , , TL , , , , TL , ,0 7 17, , TL 3000 TL 1 3,6 9 32,1 5 17, , Üzeri 96 6, , , , Saç ġekillendirmek Ki-kare : 54,935 S.D. : 18 Hiçbir Zam Bazen Sıklıkla Her Zaman 500 TL Altı , ,2 45 5, , Aylık Gelir TL 32 31, ,6 2 2, , , ,1 9 5, ,

174 TL TL 52 27, ,9 10 5, , TL 24 18, ,2 9 6, , TL 12 30, ,0 0 0, , TL Üzeri 3 10, ,7 0 0, , , ,0 75 5, , Saç Boyatmak Ki-kare : 93,349 S.D. : 18 Hiçbir Zam Bazen Sıklıkla Her Zaman 500 TL Altı 90 11, , , , , ,3 10 9, , TL , , , , TL , , , , Aylık Gelir TL , , , , TL , ,5 1 2,6 7 17, TL 3000 TL Üzeri 10 35,7 5 17,9 5 17,9 8 28, , , , , El, Ayak ve Yüz Bakımı Ki-kare : 36,946 S.D. : 18 Hiçbir Zam Bazen Sıklıkla Her Zaman 500 TL Altı , , , , ,8 9 8,8 9 8, , TL , , , , TL , , , , Aylık Gelir TL , , , , TL ,5 7 17,9 1 2,6 7 17, TL 3000 TL Üzeri 15 53,6 0 0,0 4 14,3 9 32, , , , , Makyaj Yaptırmak Ki-kare : 46,704 S.D. : 18 Hiçbir Zam Bazen Sıklıkla Her Zaman 500 TL Altı , , , , ,9 10 9,8 9 8, , TL , , , , TL ,1 14 7, , , Aylık Gelir TL ,6 12 9, , , TL ,9 1 2,6 1 2,6 7 17, TL 3000 TL Üzeri 15 53,6 0 0,0 4 14,3 9 32, , , , , Stresini Atmak, Rahatlamak Ki-kare : 81,200 S.D. : 18 Hiçbir Zam Bazen Sıklıkla Her Zaman Aylık Gelir 500 TL Altı , , ,4 9 1, , ,1 8 7,8 1 1, TL , ,1 11 6,6 7 4, TL , ,4 11 5,8 13 6,

175 TL , ,6 9 6,9 10 7, TL , ,6 1 2,6 0 0, TL 3000 TL Üzeri 13 46, ,7 4 14,3 1 3, , , ,8 41 2, Sohbet Etmek Ki-kare : 31,424 S.D. : 18 Hiçbir Zam Bazen Sıklıkla Her Zaman P : 0,026* 500 TL Altı ,0 23 2, , , ,6 0 0,0 8 7, , TL ,7 5 3,0 10 6, , TL ,8 4 2,1 11 5, , Aylık Gelir TL ,0 7 5,4 9 6, , TL ,9 1 2,6 1 2,6 7 17, TL 3000 TL Üzeri 17 60,7 0 0,0 4 14,3 7 25, ,2 40 2, , , Tablo 37 ye göre aylık gelir bakımından saç kestirmek için kuaföre gitme oranları arasında anlamlı iliģki bulunmaktadır (p<0,05) TL aylık gelire sahip kiģilerin hiçbir zaman saç kestirmek için kuaföre gitmeme oranı diğer aylık gelire sahip kiģilerden daha yüksektir. Aylık gelir bakımından saç Ģekillendirmek için kuaföre gitme oranları arasında anlamlı iliģki bulunmaktadır (p<0,05) TL, TL ve TL aylık gelire sahip kiģilerin hiçbir zaman saç Ģekillendirmek için kuaföre gitmeme oranı diğer aylık gelire sahip kiģilerden daha yüksektir. Bu durum kadınların gelir durumlarından bağımsız olarak saç Ģekillerinde değiģiklik yapılmak istenmemesinden kaynaklandığı düģünülmektedir. Aylık gelir bakımından saç boyatmak için kuaföre gitme oranları arasında anlamlı iliģki bulunmaktadır (p<0,05) TL, TL ve 2500 TL üzeri aylık gelire sahip kiģilerin hiçbir zaman saç boyatmak için kuaföre gitmeme oranı diğer aylık gelire sahip kiģilerden daha yüksektir. Bu durumun ekonomik sebeplerden, saç boyatmak istemediklerinden kaynaklanıyor olabileceği düģünülmektedir. Aylık gelir bakımından el, ayak ve yüz bakımı için kuaföre gitme oranları arasında anlamlı iliģki bulunmaktadır (p<0,05) TL, TL ve 2500 TL üzeri aylık gelire sahip kiģilerin hiçbir zaman el, ayak ve yüz bakımı için kuaföre gitmeme oranı diğer aylık gelire sahip kiģilerden daha yüksektir. Bu durum araģtırmaya katılan, bu gelir dağılımına sahip kadınların saç tasarımları için gittikleri kuaförde bu

176 158 iģlemlerinin de yapılıyor olmasını aramadıklarını ya da bu iģlemleri yaptırmadıklarından dolayı tercih etmedikleri Ģeklinde yorumlanabilir. Aylık gelir bakımından makyaj yaptırmak için kuaföre gitme oranları arasında anlamlı iliģki bulunmaktadır (p<0,05) TL, TL ve TL aylık gelire sahip kiģilerin hiçbir zaman makyaj yaptırmak için kuaföre gitmeme oranı diğer aylık gelire sahip kiģilerden daha yüksektir. Gelir durumu düģük olan grupta bu iģlemler için bütçe ayırmadıklarının, makyaj yapmadıklarının, makyajlarını kendilerinin yaptıklarının, gelir durumu yüksek olan grupta ise bu iģlem için artı bir zaman ayıramadıklarının göstergesi olarak düģünülebilir. Aylık gelir bakımından stresini atmak, rahatlamak için kuaföre gitme oranları arasında anlamlı iliģki bulunmaktadır (p<0,05) TL ve TL aylık gelire sahip kiģilerin hiçbir zaman stresini atmak, rahatlamak için kuaföre gitmeme oranı diğer aylık gelire sahip kiģilerden daha yüksektir. Aylık gelir bakımından sohbet etmek için kuaföre gitme oranları arasında anlamlı iliģki bulunmaktadır (p<0,05) TL ve TL aylık gelire sahip kiģilerin hiçbir zaman sohbet etmek için kuaföre gitmeme oranı diğer aylık gelire sahip kiģilerden daha yüksektir. Bu durumun kiģilerin zamanlarının kısıtlı olmasından dolayı olduğu düģülmektedir. Örneklem grubunun mesleklerine göre kuaföre gitme amaçları Tablo 38 de verilmiģtir. Tablo 38. Örneklem Grubunun Mesleklerine Göre Kuaföre Gitme Amaçları Saç Kestirmek Ki-kare : 253,677 S.D. : 18 Hiçbir Zam Bazen Sıklıkla Her Zaman Ev Hanımı 33 5, , , , Memur 3 2, , , , ĠĢçi 3 1, , , , Meslek Emekli 32 48, , , , S.Meslek Sahibi 24 11, , , , Yönetici 1 1, , , , Öğrenci 0 0, , , , , , , , Ki-kare : 162,712 S.D. : 18 Saç ġekillendirmek Hiçbir Zam. Bazen Sıklıkla Her Zaman Ev Hanımı , ,5 45 7, , Memur 33 25, ,4 8 6, , ĠĢçi 13 7, ,7 14 8, , Meslek Emekli 38 57, ,2 0 0, , S.Meslek 49 23, ,2 7 3, , Sahibi Yönetici 18 21, ,3 1 1, , Öğrenci 6 3, ,5 0 0, , , ,0 75 5, ,

177 Ki-kare : 233,193 S.D. : Saç Boyatmak Hiçbir Zam. Bazen Sıklıkla Her Zaman Ev Hanımı 85 14, , , , Memur 18 14, , , , ĠĢçi 7 4, , , , Emekli 47 71, ,2 1 1,5 4 6,1 Meslek S.Meslek 43 20, , , , Sahibi Yönetici 26 30, ,5 9 10, , Öğrenci 4 2, , , , , , , , El, Ayak ve Yüz Bakımı Ki-kare : 108,559 S.D. : 18 Meslek Hiçbir Zam Bazen Sıklıkla Her Zaman Ev Hanımı , , , , Memur 65 50, , , , ĠĢçi 62 37, , , , Emekli 57 86,4 4 6,1 1 1,5 4 6, S.Meslek , , , , Sahibi Yönetici 48 56,5 9 10,6 7 8, , Öğrenci 75 37, ,0 7 3, , , , , , Makyaj Yaptırmak Ki-kare : 113,196 S.D. : 18 Hiçbir Zam. Bazen Sıklıkla Her Zaman Ev Hanımı , , , , Meslek Memur 63 48, , , , ĠĢçi 70 42, , , , Emekli 55 83,3 6 9,1 1 1,5 4 6, S.Meslek ,9 18 8, , , Sahibi Yönetici 54 63,5 3 3,5 7 8, , Öğrenci 69 34, ,0 7 3, , , , , , Ki-kare : 158,969 S.D. : 18 Meslek Hiçbir Zam Stresimi Atmak, Rahatlamak Bazen Sıklıkla Her Zaman Ev Hanımı , , ,2 8 1, Memur 51 39, , ,1 6 4, ĠĢçi 41 24, ,8 16 9,7 16 9, Emekli 58 87,9 7 10,6 1 1,5 0, S.Meslek 87 41, ,4 15 7,2 8 3, Sahibi Yönetici 40 47, ,5 6 7,1 2 2, Öğrenci 66 33, ,0 7 3,5 1 0, , , ,8 41 2, Sohbet Etmek Ki-kare : 66,367 S.D. : 18 Hiçbir Zam. Bazen Sıklıkla Her Zaman Ev Hanımı ,2 22 3, , , Memur 88 68,2 3 2,3 12 9, , Meslek ĠĢçi ,7 6 3,6 16 9, , Emekli 61 92,4 0 0,0 1 1,5 4 6, S.Meslek ,9 8 3,8 15 7, , Sahibi Yönetici 60 70,6 1 1,2 6 7, , Öğrenci ,5 0 0,0 7 3, , ,2 40 2, , ,

178 160 Tablo 38 e göre, meslekler bakımından saç kestirmek için kuaföre gitme oranları arasında anlamlı iliģki bulunmaktadır (p<0,05). Emekli olan kiģilerin hiçbir zaman saç kestirmek için kuaföre gitmeme oranı diğer mesleklerdeki kiģilerden daha yüksektir. Bu durum emekli olmuģ olgun kadınların klasikleģmiģ saç kesimlerini değiģtirmek istemediklerinden dolayı olduğu düģünülmektedir. Meslekler bakımından saç Ģekillendirmek için kuaföre gitme oranları arasında anlamlı iliģki bulunmaktadır (p<0,05). Emekli olan kiģilerin hiçbir zaman saç Ģekillendirmek için kuaföre gitmeme oranı diğer mesleklerdeki kiģilerden daha yüksek iken iģçi ve öğrenci olan kiģilerin hiçbir zaman saç Ģekillendirmek için kuaföre gitmeme oranı diğer mesleklerdeki kiģilerden daha düģüktür. Öğrenci olan kadınların kendilerini daha mutlu ve huzurlu hissetmek için, kendilerine daha fazla zaman ayırabilmelerinden dolayı kuaföre daha sık gittikleri düģünülmektedir. Meslekler bakımından saç boyatmak için kuaföre gitme oranları arasında anlamlı iliģki bulunmaktadır (p<0,05). Emekli olan kiģilerin hiçbir zaman saç boyatmak için kuaföre gitmeme oranı diğer mesleklerdeki kiģilerden daha yüksek iken iģçi ve öğrenci olan kiģilerin hiçbir zaman saç boyatmak için kuaföre gitmeme oranı diğer mesleklerdeki kiģilerden daha düģüktür. Esnek çalıģma saatlerine sahip iģ koģullarındaki kadınların saç tasarımları ile ilgili daha fazla zaman ayırabilmelerinden iģçilerde saç boyatma amacının yüksek çıktığı düģünülmektedir. Öğrencilerin ise değiģimi sevmelerinden ve modayı takip etmeleri gibi sebeplerden dolayı saç renklerini değiģtirmek amacı ile kuaföre gittikleri Ģeklinde yorumlanabilir. Meslekler bakımından el, ayak ve yüz bakımı için kuaföre gitme oranları arasında anlamlı iliģki bulunmaktadır (p<0,05). Emekli olan kiģilerin hiçbir zaman el, ayak ve yüz bakımı için kuaföre gitmeme oranı diğer mesleklerdeki kiģilerden daha yüksek iken ev hanımı, iģçi ve öğrenci olan kiģilerin hiçbir zaman el, ayak ve yüz bakımı için kuaföre gitmeme oranı diğer mesleklerdeki kiģilerden daha düģüktür. Bu durum bu kiģilerin gittikleri kuaförde farklı hizmetleri de aramalarından kaynaklandığı Ģeklinde yorumlanabilir. Meslekler bakımından makyaj yaptırmak için kuaföre gitme oranları arasında anlamlı iliģki bulunmaktadır (p<0,05). Emekli ve yönetici olan kiģilerin hiçbir zaman makyaj yaptırmak için kuaföre gitmeme oranı diğer mesleklerdeki kiģilerden daha yüksektir. Meslekler bakımından stresimi atmak, rahatlamak için kuaföre gitme oranları arasında anlamlı iliģki bulunmaktadır (p<0,05). Emekli olan kiģilerin hiçbir zaman

179 161 stresimi atmak, rahatlamak için kuaföre gitmeme oranı diğer mesleklerdeki kiģilerden daha yüksektir. AraĢtırmaya katılan diğer meslek gruplarında özelikle çalıģan grupta stres faktörünün yüksek olması sebebi ile bu amaçla kuaföre gitmek ihtiyacı hissedildiği düģünülmektedir. (Kayıklık,2003:51) çalıģmasında da Ġnsan yaģamı, mesleki geliģim açısından değerlendirildiğinde, bireyin meslekte zamanla ilerlemesine rağmen, potansiyel dönüm ve bunalım noktalarına sahip olduğu görülür denmektedir. Bu dönüm noktalarında bazı kadınların kendilerine çıkıģ noktası olarak çeģitli yönler çizebilmektedirler Ģeklinde yorumlanabilir. Meslekler bakımından sohbet etmek için kuaföre gitme oranları arasında anlamlı iliģki bulunmaktadır (p<0,05). Emekli olan kiģilerin hiçbir zaman sohbet etmek için kuaföre gitmeme oranı diğer mesleklerdeki kiģilerden daha yüksektir. Tarihi perspektiften bakarsak kadınlar, kentleģme, artan öğrenim ve istihdam olanakları ile birlikte özgürlük kazanmıģlardır. Günümüzde kadınlar sıkıcı ev iģlerinin monotonluğu sebebiyle çalıģmaktalar ve ev kadınlığının düģük statüsünden kurtulmak, ekonomik bağımsızlık kazanmak, benliğini gerçekleģtirmek ve yeni çevrelerde ahbaplık kurmak gibi güdülere sahiptirler. Kadınlar, erkekler izin verdiği için değil fakat böylesi onlar için bir yaģam tarzı haline geldiği için çalıģmaktadırlar (Ekin, 1990:67). Bu durum onların artan statüsü ile birlikte saç tasarım tercihlerinin de özgürleģmesini sağlamaktadır. Bir taraftan artan statülerine rağmen yoğun iģ temposunun yarattığı zaman azlığından dolayı kuaföre gitme sıklıklarının düģtüğü de söylenebilir. Yönetici olan kadınların genel olarak kuaföre gitme amaç ve sıklıklarına bakıldığında oldukça düģük bir seyir izlediği gözlemlenmesi bu durumu kanıtlar niteliktedir. Örneklem grubunun yaģadıkları yere göre kuaföre gitme amaçları Tablo 39 da verilmiģtir.

180 162 Tablo 39. Örneklem Grubunun YaĢadıkları Yere Göre Kuaföre Gitme Amaçları Saç Kestirmek Ki-kare : 124,253 S.D. : 9 Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman Ġl 47 5, , , , , Ġkamet Edilen Yer Ġlçe 9 3, , , , Kasaba 28 35, , , , Köy 12 9, , , , , , , , Ki-kare : 97,512 S.D. : 9 Ġkamet Edilen Yer Hiçbir Zaman Saç ġekillendirmek Bazen Sıklıkla Her Zaman Ġl , ,7 66 7, , Ġlçe 45 14, ,0 9 3, , Kasaba 41 51, ,3 0 0, , , Köy 16 12, ,4 0 0, , , ,0 75 5, , Ki-kare : 175,693 S.D. : 9 Ġkamet Edilen Yer Saç Boyatmak Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman Ġl , , , , Ġlçe 28 9, , , , Kasaba 51 63, ,0 4 5, , Köy 26 20, ,7 10 7, , , , , , Ki-kare : 59,322 S.D. : 9 Ġkamet Edilen Yer Ki-kare : 46,740 S.D. : 9 Ġkamet Edilen Yer Hiçbir Zaman El, Ayak ve Yüz Bakımı Bazen Sıklıkla Her Zaman Ġl , , , , Ġlçe , ,6 25 8, , Kasaba 57 71,3 6 7,5 3 3, , Köy 69 54,8 7 5,6 6 4, , , , , , Makyaj Yaptırmak Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman Ġl , , , , Ġlçe , ,1 25 8, , Kasaba 61 76,3 2 2,5 3 3, , Köy 60 47, ,7 6 4, , , , , , , Ki-kare : 73,509 S.D. : 9 Stresini Atmak, Rahatlamak Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman Ġkamet Ġl , , ,5 30 3,

181 Edilen Yer Ġlçe , ,1 16 5,2 9 3, Kasaba 59 73, ,3 3 3,8 1 1, Köy 50 39, ,8 6 4,8 1 0, , , , ,8 41 2, Ki-kare: 38,414 S.D. : 9 Ġkamet Edilen Yer Hiçbir Zaman Sohbet Etmek Bazen Sıklıkla Her Zaman Ġl ,9 31 3, , , Ġlçe ,1 9 3,0 16 5, , Kasaba 65 81,3 0 0,0 3 3, , Köy 81 64,3 0 0,0 6 4, , ,2 40 2, , , Tablo 39 a göre, ikamet edilen yer bakımından saç kestirmek için kuaföre gitme oranları arasında anlamlı iliģki bulunmaktadır (p<0,05). Kasabada ikamet eden kiģilerin hiçbir zaman saç kestirmek için kuaföre gitmeme oranı diğer yerlerde ikamet eden kiģilerden daha yüksektir. Ancak dikkat edildiğinde her ikamet bölgesine göre, saç kesimi yaptırılmak amacı ile kuaföre gidilmektedir. Bu durum araģtırmaya katılan kadınların en sık olarak saç kesim amacı ile kuaföre gidiyor oldukları Ģeklinde yorumlanabilir. Ġkamet edilen yer bakımından saç Ģekillendirmek için kuaföre gitme oranları arasında anlamlı iliģki bulunmaktadır (p<0,05). Kasabada ikamet eden kiģilerin hiçbir zaman saç Ģekillendirmek için kuaföre gitmeme oranı diğer yerlerde ikamet eden kiģilerden daha yüksektir. Köylerde yaģayan kadınların %31,7 sinin her zaman boya iģlemi için kuaföre gittikleri görülmektedir. Bu durumun ankete katılan bu köylerde yaģayan kadınların genellikle kıyı kentlerinde ve turistik bölgelere yakın köylerde yaģamalarından kaynaklandığını düģündürmektedir. Ġkamet edilen yer bakımından saç boyatmak için kuaföre gitme oranları arasında anlamlı iliģki bulunmaktadır (p<0,05). Kasabada ikamet eden kiģilerin hiçbir zaman saç boyatmak için kuaföre gitmeme oranı diğer yerlerde ikamet eden kiģilerden daha yüksektir. Ġkamet edilen yer bakımından el, ayak ve yüz bakımı için kuaföre gitme oranları arasında anlamlı iliģki bulunmaktadır (p<0,05). Kasabada ikamet eden kiģilerin hiçbir zaman el, ayak ve yüz bakımı için kuaföre gitmeme oranı diğer yerlerde ikamet eden kiģilerden daha yüksektir. Maden, (2001) çalıģmasına göre El ayak süslemesinde; kına uygulaması el için tüm illerde ayak için ise çoğunda kullanılan, tek süslemedir. Kına günah ve sevap anlamlarını en fazla yüklenen ve günümüzde de uygulanmakta olan bir

182 164 süslemedir. Kasabalarda bu geleneksel uygulamanın daha fazla uygulandığının araģtırmaya katılan kadınlar arasında kınanın elleri koruyarak bakım yaptığını düģünen kadınların oranının fazla olması yüzünden düģük çıktığı düģünülmektedir. Ġkamet edilen yer bakımından makyaj yaptırmak için kuaföre gitme oranları arasında anlamlı iliģki bulunmaktadır (p<0,05). Kasabada ikamet eden kiģilerin hiçbir zaman makyaj yaptırmak için kuaföre gitmeme oranı diğer yerlerde ikamet eden kiģilerden daha yüksektir. Ġl ilçe ve köyde ise makyaj yaptırmak için kuaföre gitme sıklığı değiģim göstermektedir. Bu durum özel günlerde saç tasarımını tamamlayan bir unsur olarak, bakımlı görünmek, kendini iyi hissetmek, yüz Ģeklindeki kusurları gizlemek, moda kitle iletiģim araçlarının etkisi gibi sebeplerden kaynaklandığı düģündürmektedir. Ġkamet edilen yer bakımından stresini atmak, rahatlamak için kuaföre gitme oranları arasında anlamlı iliģki bulunmaktadır (p<0,05). Kasabada ikamet eden kiģilerin hiçbir zaman stresini atmak, rahatlamak için kuaföre gitmeme oranı diğer yerlerde ikamet eden kiģilerden daha yüksektir. Ġkamet edilen yer bakımından sohbet etmek için kuaföre gitme oranları arasında anlamlı iliģki bulunmaktadır (p<0,05). Köyde ikamet eden kiģilerin her zaman sohbet etmek için kuaföre gitme oranı diğer yerlerde ikamet eden kiģilerden daha yüksektir. Köylerde her zaman sohbet etmek için kuaföre gitme oranı % 31 dir. Bu durum köyde kuaför sayısının çok olmaması kuaförlerin kadınlara özel olmasından dolayı, büyükģehirlerdeki kadınların toplandığı lokal, kafe gibi sosyal paylaģım yerlerinin eksikliğini giderdikleri için bir sohbet amacı ile gidenlerin olduğu düģünülmektedir Kadınların Uyguladıkları Saç ġekillendirme Yöntemleri AraĢtırma kapsamındaki kadınların uyguladıkları saç Ģekillendirme yöntemleri arasında yıkama/fön, kesim, boya, röfle-meç, rasta, örgü, topuz, kurutma serbest Ģekil, vigo/jöleleme, kaynak takma saç, mizanpli, örgü, maģa ile ilgili bulgular Tablo 40 ta sunulmuģtur.

183 165 Tablo 40. Örneklem Grubunun Saç ġekillendirme Yöntemlerini Tercih Etme Durumları Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman n % n % n % n % Ortalama Yıkama/fön , ,9 81 5, ,2 2,92 Kesim , , , ,5 2,58 Topuz , , ,0 69 4,8 2,16 MaĢa , , , ,3 2,03 Örgü , , ,3 0 0,0 1,98 Permanant , ,9 54 3,7 35 2,4 1,49 Mizampli , , ,3 1 0,1 1,69 Boya , , ,7 1 0,1 2,02 Röfle/meç , , , ,0 2,12 Rasta , ,4 30 2,1 10 0,7 1,19 Jöleleme-vigo , , , ,1 2,28 Kurutma/serbest Ģekil , , , ,0 2,51 Kaynak/takma saç , ,2 41 2, ,1 2,26 Tablo 40 a göre 2,92 ortalama ile fön ve yıkama birinci sırada, 2,58 ile kesim ikinci sırada, 2,51 ile kurutma serbest Ģekil üçüncü sırada, jöleleme ve vigolama ise 2,28 ile 4 sırada yer almaktadır. Rasta 1,19 ile en düģük tercih edilen saç Ģekillendirme yöntemlerindendir. Fön iģleminin ilk sırada yer almamasının sebebi, bu iģlemin ucuz olması, çabuk yapılması saçı güzel göstermesi, saçın yapısal formunda kalıcı bir değiģiklik yapılmaması gibi nedenlerden dolayı olabilir. Koçak tarafından (1993) yapılan çalıģmada da kadınların %38 inin fön çektirdikleri Ģeklinde bir sonuca ulaģılmıģtır. Saç kesiminde ise yeni modeller denemek istemeleri, var olan kesimlerinden sıkılmaları, saç kesimlerinde her zaman değiģiklik yaptıkları Ģeklinde yorumlanabilir. Gençlerin birçoğu genellikle yıka ve çık dediğimiz kullanıģlı saç modellerini daha fazla tercih etmektedir. Jöleleme ya da vigolama ile yapılan saç modelleri bu tür modeller arasında sayılabilir bu sebeple daha sık tercih edildiği düģünülmektedir. Rasta iģlemi 1,19 ile en son sırada yer almaktadır. Rasta iģlemi genellikle çok kıvırcık saçlı kiģilerin yaptırdıkları bir iģlemdir. Ülkemizde çok fazla tercih edilmemesi saçın yapısal formunun farklı olması yüzünden olabilir. Ayrıca saçın bu iģlemden sonra

184 aylarca açılmayıp, o formda kullanılmasından sosyo-ekonomik faktörlerden dini inanç gereği çok sık yıkanmaması da etkili olabilir Kadınların Kuaför Tercihlerini Etkileyen Etmenler Bilgi ve becerisine öngörüsünü de katarak bunları saçta sergileme iģine kuaförlük denilmektedir. Kuaförler yaptıkları tasarımlarla modanın hızlı yayılmasını sağlayarak saçı toplumsallaģtırırlar. Saç tasarım salonları, kadınların kendilerini kötü hissettiklerinde hem fiziksel görünümlerinde hem de sohbet gibi ortamların olması sayesinde, ruhsal durumlarında iyileģmenin sağlanması konusunda etkilidir. Personelinin cinsiyeti ve tutumu, hizmet kalitesi, salonun imkânları yapılan kampanyalar sunulan ekstra hizmetlerle, kadınların iģ ve iģlemlerine yönelik çalıģan bir iletiģim ortamı olmasından dolayı yine kadınlar tarafından en çok tercih edilen mekânlardır. AraĢtırma kapsamındaki kadınların kuaför seçimini etkileyen faktörlerle ilgili dağılımı Tablo 41 de sunulmuģtur. Tablo 41. Örneklem Grubunun Kuaför Seçimini Etkileyen Faktörlere Göre Dağılımı Personelin tutumu kuaför seçimimde etkilidir. Kuaförün/ saç tasarımcısının erkek eleman olması kuaför seçimimde etkilidir Kuaförün/ saç tasarımcısının bayan eleman olması kuaför seçimimde etkilidir. Uygun fiyat ve indirimler kuaför seçimimde etkilidir. Hizmet kalitesi kuaför seçimimde etkilidir. Salonun kaliteli ve Ģık görünmesi kuaför seçimimde etkilidir. UlaĢımın kolay olması kuaför seçimimde etkilidir. Ünlü ve tanınmıģ olması kuaför seçimimde etkilidir. ĠĢlem süresinin kısa olması ve çabuk yapılması kuaför seçimimde etkilidir. Sohbet edip, rahatlayacağım ortamın olması kuaför seçimimde etkilidir. Saç tasarımının yanında diğer iģlemlerin de (manikür, pedikür, ağda, makyaj vs..) yapılması kuaför seçimimde etkilidir. Hiçbir Zaman Bazen Sıklıkla Her Zaman Ortalama n % n % n % n % 134 9, , , ,5 2, , , , ,5 2, ,7 46 3, , ,2 2, ,6 53 3, , ,8 3, , , , ,2 2, , , , ,8 2, ,5 60 4, , ,9 2, , , , ,1 2, , , , ,9 3, , ,4 97 6, ,5 2, , , , ,3 2,58

185 167 Tablo 41 e göre; araģtırma kapsamındaki kadınların kuaför tercihlerinde ĠĢlem süresinin kısa olması ve çabuk yapılması 3,23 ortalama ile ilk sırada, Uygun fiyat ve indirimler 3,08 ortalama ile ikinci sırada, Personelin tutumu 2,99 ortalama ile üçüncü sırada ve UlaĢımın kolay olması 2,95 ortalama ile dördüncü sırada yer aldığı Tablo 42 de görülmektedir. Hizmet kalitesi ve saç tasarımının yanında diğer bakım iģlemlerinin de sunulması gibi seçeneklerin sonraki sıralarda yer alması, kadınların zaman ve ekonomiklik kavramlarını ön planda tuttukları Ģeklinde yorumlanabilir. Personelin tutumuna yönelik olarak; Homer a (1989/1992) göre de sunuģ sırasında müģterinin sunduğunuz teklife tepkisinin ne olduğunu, onunla gerçekten iletiģim kurup kuramadığınızı anlamanız gerekir. MüĢteri sunumuzu ilgi çekici mi sıkıcı mı buluyor anlıyor mu Ģeklinde ifade etmektedir. Çünkü tercih etmesini ya da doğrudan reddetmesini saptayan en önemli faktörlerden biridir. Salonun kaliteli ve Ģık görünmesi seçeneği 2,29 ortalama ile sonuncu sıralarda kadınların kuaför seçimlerini etkilemektedir. Bu durum kiģilerin maddi imkânlarına en uygun yeri seçtikleri için diğer bazı kriterleri dikkate almamalarından kaynaklanıyor Ģeklinde düģünülebelir Çünkü hiyerarģik olarak dizilmiģ ihtiyaçlar içinde öncelikle en alt seviyede bulunan ihtiyaçların karģılanması gerekir. Her bir ihtiyaç tatmin edildiğinde, hiyerarģide kendinden bir yukarıda bulunan diğer ihtiyacı harekete geçirir (Schultz,:2001:524). Değer in (2003) çalıģmasında, üniversite öğrencisi bayanların, kuaför tercihini etkileyen faktörlerin; %62,9 unun kuaförün bilgili ve becerili olması, %18,2 sinin fiyatlarının uygun olması, %7,6 sının ise müģterisine değer vermesi olarak belirtilmesi, sonuçları destekler niteliktedir. Örneklem grubunun saç tasarımını yaptırma sıklıkları ile kuaför seçimini etkileyen faktörler arasındaki korelasyon testi sonuçları Tablo 42 de sunulmuģtur.

186 Tablo 42. Örneklem Grubunun Saç Tasarımı Yaptırma ( Kesim, ġekillendirme, Boyama) Sıklıkları Ġle Kuaför Seçimini Etkileyen Faktörler Arasındaki Korelasyon Testi Sonuçları 168 Saç Kestirme Sıklığı Saç ġekillendirme Sıklığı Saç Boyatma Sıklığı Kuaför Seçimini Etkileyen Faktörler Korelasyon P N Korelasyon P N Korelasyon P N Korelasyon P N Saç Kestirme Sıklığı - 0,409 0,000* ,197 0,000* ,304 0,000* 1447 Saç ġekillendirme Sıklığı 0,409 0,000* ,551 0,000* ,797 0,000* 1447 Saç Boyatma Sıklığı 0,197 0,000* ,551 0,000* ,503 0,000* 1447 Kuaför Seçimini Etkileyen Faktörler 0,304 0,000* ,797 0,000* ,503 0,000* Tablo 42 de uygulanan korelasyon analizi sonucunda, saç kestirme, saç Ģekillendirme ve saç boyatma sıklıkları ile kuaför seçimini etkileyen faktörler arasında pozitif yönde ve anlamlı iliģkiler olduğu (P<0,05) görülmektedir. Buna göre, özellikle saç Ģekillendirme sıklığı ile kuaför seçimini etkileyen faktörler arasındaki iliģki diğer sıklıkların iliģkilerinden daha güçlüdür Kadınların Saç Tasarımlarını Belirlemede Etkili Olan Faktörler Kadınların saç tasarım tercihlerini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla 50 soruluk likert ölçeğin faktör analizi sonucunda, fiziksel, psikolojik ve sosyo ekonomik olmak üzere üç faktör tespit edilmiģtir. Kadınların saç tasarımlarında etkili olan faktörlerin yükleri Tablo 43 te sunulmuģtur.

187 169 Tablo 43. Kadınların Saç Tasarımlarını Belirlemede Etkili Olan Faktör Yükleri Soru Fiziksel faktörler Saçımın özelliği (kıvırcık, düz, vs..) saç kesimimi belirlememde etkilidir. 0,864 Saçımın özelliği (kıvırcık, düz, vs..) saç rengimi belirlememde etkilidir. 0,774 Saçımın özelliği (kıvırcık, düz, vs..) saç Ģekillendirme biçimimi belirlememde etkilidir. 0,691 Saç rengim saç kesimi belirlememde etkilidir. 0,594 Saç rengim saç Ģekillendirme biçimimde etkilidir 0,861 Göz rengim saç kesimimde belirlememde etkilidir. 0,449 Göz rengim saç rengimi belirlememde etkilidir. 0,652 Göz rengim saç Ģekillendirme biçimimi belirlememde etkilidir. 0,634 Ten rengim saç rengimi belirlememde etkilidir. 0,838 Yüz Ģeklim saç kesimimi belirlememde etkilidir. 0,598 Yüz Ģeklim saç rengimi belirlememde etkilidir. 0,668 Yüz Ģeklim saç Ģekillendirme biçimimi belirlememde etkilidir. 0,575 Kulaklarımın Ģekli saç kesimimi belirlememde etkilidir. 0,847 Kulaklarımın Ģekli saç Ģekillendirme biçimimi belirlememde etkilidir. 0,795 Boyun yapım saç kesimimi belirlememde etkilidir. 0,689 Boyun yapım saç Ģekillendirme biçimimi belirlememde etkilidir. 0,629 Vücut tipim saç kesimimi belirlememde etkilidir. 0,599 Vücut tipim saç rengimi belirlememde etkilidir. 0,667 Vücut tipim saç Ģekillendirme biçimimi belirlememde etkilidir. 0,703 Psikolojik Faktörler Sosyo- Ekonomik Faktörler Boyumun uzunluğu saç kesimimi belirlememde etkilidir. 0,787 Giyim tarzım saç kesimimi belirlemede etkilidir. 0,714 Giyim tarzım saç rengimi belirlemede etkilidir. 0,889 Giyim tarzım saç Ģekillendirme biçimimi belirlemede etkilidir. 0,807 Psikolojik durumum saç tasarımımı belirlememde etkilidir. 0,677 Özel hayatımda stres yaģadığım zaman saç tasarımımda değiģiklik yaparım 0,828 Kendimi daha iyi hissettiğim için saçımda değiģiklik yaparım. 0,781 Saçımda değiģiklik yaptığımda makyajıma daha çok özen gösteririm. 0,696 Saç Ģeklimi değiģtirdiğimde kendime olan güvenim daha çok artar Saç Ģeklimi değiģtirdiğimde dikkat çekici olduğuma inanırım. 0,764 0,920

188 170 Saçım ve giyimim özenli olduğu zaman çevremdekilerin bana karģı tutumlarının daha farklı olduğunu hissederim. 0,737 EĢimin/ erkek arkadaģımın değiģiklik isteği saç tasarımımı belirlememde etkilidir. 0,780 Çocuklarımın değiģiklik isteği saç tasarımımı belirlememde etkilidir. 0,816 Anne babamın isteği saç tasarımımı belirlememde etkilidir. 0,611 ArkadaĢlarımın görüģleri saç tasarımımı belirlememde etkilidir 0,536 Yılın modası saç tasarımımı belirlememde etkilidir. 0,902 Hayranı olduğum ünlünün saç Ģekli saç tasarımımı belirlememde etkilidir. 0,624 Yazılı ve görsel iletiģim araçları saç tasarımımı belirlememde etkilidir (tv. dergi vb..). 0,879 Dini inançlarım saç tasarımımı belirlememde etkilidir. 0,560 Kuaförümüm görüģleri saç tasarımımı belirlememde etkilidir. 0,748 Gelenek ve görenekler saç tasarımımı belirlememde etkilidir. Ekonomik koģullarım saç tasarımımı belirlemede etkilidir. 0,747 0,598 Saç Ģeklinin kolay kullanılır olması saç tasarımımı belirlememde etkilidir. 0,827 Mevsim değiģiklikleri saç tasarımımı belirlemede etkilidir. 0,774 Saç tasarımımı değiģtirmeyi alıģkanlık haline getirdiğim için saçlarımı değiģtiririm. 0,557 Özel günler için saç tasarımımı değiģtiririm 0,719 Bana yakıģtığını düģündüğüm saç tasarımım vardır ve kolay kolay değiģtirmem -0,823 Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda her bir faktör altında belirlediğimiz maddelerin faktörler ile iliģkileri 4 madde dıģında yüksek bulunmuģtur. Bu maddeler ĠĢyerinde stres yaģadığım zaman saç tasarımımda değiģiklik yaparım, Saçımda değiģiklik yaptığım zaman giyim tarzıma daha çok dikkat ederim, Saçım bakımlı olduğu zaman yöneticilerin bana karģı tutumlarının daha farklı olduğunu hissederim ve ĠĢyerindeki statüm saç tasarımımı belirlemede etkilidir dir. Bu maddeler ölçekten çıkarıldıktan sonraki faktör analizi Tablo 44 te verilmiģtir.

189 171 Tablo 44. Kadınların Saç Tasarımlarını Belirlemede Etkili Olan Faktörler Faktörler Eigenvalues Değerleri Açıklama Oranları Birikimli Açıklama Oranları Fiziksel Faktör 14,553 31,237 31,237 Psikolojik Faktör 10,336 22,280 53,517 Sosyo-ekonomik faktör 8,256 17,963 71,480 Tablo 44 e uygulanan faktör analizi sonucunda, 3 faktörün kiģilerin saç tasarımlamalarını değiģtirme/belirleme oranı %71,480 dir. Bu faktörlerden özellikle fiziksel özelliklerin saç tasarımlamalarını değiģtirme/belirleme oranı %31,237, psikolojik durumun saç tasarımlamalarını değiģtirme/belirleme oranı % 22,280 ve çevresel etmenlerin saç tasarımlamalarını değiģtirme/belirleme oranı %17,963 tür. Saç tasarımını belirlemede fiziksel faktörlerin etkisi Tablo 45 te sunulmuģtur. Tablo 45. Saç Tasarımını ( Kesim, ġekillendirme, Boyama ) Belirlemede Fiziksel Faktörlerin Etkisi Saç Tasarımınızı ( Kesim-ġekillendirme-Boyama) Belirlemede Fiziksel Faktörler Ortalama Saçımın özelliği (kıvırcık, düz) saç kesimimi belirlememde etkilidir. 2,95 Saçımın özelliği (kıvırcık, düz) saç rengimi belirlememde etkilidir. 1,64 Saçımın özelliği (kıvırcık, düz) saç Ģekillendirme biçimimi belirlememde etkilidir. 2,15 Saç rengim saç kesimi belirlememde etkilidir. 1,87 Saç rengim saç Ģekillendirme biçimimde etkilidir 2,27 Göz rengim saç kesimimde belirlememde etkilidir. 1,97 Göz rengim saç rengimi belirlememde etkilidir. 2,19 Göz rengim saç Ģekillendirme biçimimi belirlememde etkilidir. 2,31 Ten rengim saç rengimi belirlememde etkilidir. 3,10 Yüz Ģeklim saç kesimimi belirlememde etkilidir. 2,54 Yüz Ģeklim saç rengimi belirlememde etkilidir. 1,87 Yüz Ģeklim saç Ģekillendirme biçimimi belirlememde etkilidir. 2,50 Kulaklarımın Ģekli saç kesimimi belirlememde etkilidir. 2,31 Kulaklarımın Ģekli saç Ģekillendirme biçimimi belirlememde etkilidir. 2,42 Boyun yapım saç kesimimi belirlememde etkilidir. 2,36

190 172 Boyun yapım saç Ģekillendirme biçimimi belirlememde etkilidir. 2,21 Vücut tipim saç kesimimi belirlememde etkilidir. 2,31 Vücut tipim saç rengimi belirlememde etkilidir. 2,01 Vücut tipim saç Ģekillendirme biçimimi belirlememde etkilidir. 2,18 Boyumun uzunluğu saç kesimimi belirlememde etkilidir. 2,31 Giyim tarzım saç kesimimi belirlemede etkilidir. 2,43 Giyim tarzım saç rengimi belirlemede etkilidir. 2,20 Giyim tarzım saç Ģekillendirme biçimimi belirlemede etkilidir. 2,38 Tablo 45 e göre; araģtırma kapsamındaki kadınların kuaför tercihlerinde Ten renginin saç rengine etkisi 3,10 ortalaması ile ilk sırada, Saç özelliğinin (kıvırcık, düz) saç kesimine etkisi 2,95 ortalama ile ikinci sırada, Yüz Ģeklinin saç kesimine etkisi 2,54 ile üçüncü sırada,.yüz Ģeklinin saç Ģekillendirmeye etkisi 2,50 ortalama ile dördüncü sırada Giyim tarzının saç kesimine etkisi 2,43 ise beģinci sırada yer almaktadır. Bu durum kadınların farklı tasarımlarda farklı kriterleri göz önünde tuttuklarının göstergesidir Ģeklinde yorumlanabilir. Saç tasarımını belirlemede psikolojik faktörlerin etkisi ile ilgili ortalamalar Tablo 46 da sunulmuģtur. Tablo 46. Saç Tasarımını ( Kesim-ġekillendirme-Boyama) Belirlemede Psikolojik Faktörlerin Etkisi Saç Tasarımını ( Kesim-ġekillendirme-Boyama) Belirlemede Psikolojik faktörler Ortalama Psikolojik faktörlerum saç tasarımımı belirlememde etkilidir. 2,13 ĠĢyerinde stres yaģadığım zaman saç tasarımımda değiģiklik yaparım 1,68 Özel hayatımda stres yaģadığım zaman saç tasarımımda değiģiklik yaparım 2,58 Kendimi daha iyi hissettiğim için saçımda değiģiklik yaparım. 2,48 Saçımda değiģiklik yaptığım zaman giyim tarzıma daha çok dikkat ederim. 1,98 Saçımda değiģiklik yaptığımda makyajıma daha çok özen gösteririm. 2,35 Saç Ģeklimi değiģtirdiğimde kendime olan güvenim daha çok artar 2,95 Saç Ģeklimi değiģtirdiğimde dikkat çekici olduğuma inanırım. 2,80 Saçım ve giyimim özenli olduğu zaman çevremdekilerin bana karģı tutumlarının daha farklı olduğunu hissederim. 3,06 Saçım bakımlı olduğu zaman yöneticilerin bana karģı tutumlarının daha farklı olduğunu hissederim. 1,86 Tablo 46 ya göre; araģtırma kapsamındaki kadınların Saç ve giyim özenli olduğu zaman çevredekilerin tutumları ile ilgili görüģü 3,06 ortalama ile ilk sırada, Saç Ģekli

191 173 değiģtiğinde özgüven artması 2,95 ile ikinci sırada, Saç Ģeklimi değiģtiğinde dikkat çekici olduğuna inanma 2,80 ile üçüncü sırada, Özel hayatta stres yaģandığında saç tasarımında değiģiklik yapma dördüncü sırada yer almaktadır. Bu durum kadınların saç tasarımı ile özgüven arasında doğrudan iliģki kurduklarının göstergesi Ģeklinde yorumlanabilir. Saç tasarımını belirlemede sosyo-ekonomik faktörlerin etkisi Tablo 47 de sunulmuģtur. Tablo 47. Saç Tasarımını ( Kesim-ġekillendirme-Boyama) Belirlemede Sosyo- Ekonomik Faktörlerin Etkisi Saç Tasarımınızı ( Kesim-ġekillendirme-Boyama) Belirlemede Sosyoekonomik faktörler Ortalama EĢimin/ erkek arkadaģımın değiģiklik isteği saç tasarımımı belirlememde etkilidir. 2,45 Çocuklarımın değiģiklik isteği saç tasarımımı belirlememde etkilidir. 1,71 Anne babamın isteği saç tasarımımı belirlememde etkilidir. 1,70 ArkadaĢlarımın görüģleri saç tasarımımı belirlememde etkilidir 2,02 ĠĢyerindeki statüm saç tasarımımı belirlemede etkilidir. 1,96 Yılın modası saç tasarımımı belirlememde etkilidir. 2,81 Hayranı olduğum ünlünün saç Ģekli saç tasarımımı belirlememde etkilidir. 2,58 Yazılı ve görsel iletiģim araçları saç tasarımımı belirlememde etkilidir (tv. dergi vb). 2,59 Dini inançlarım saç tasarımımı belirlememde etkilidir. 2,07 Kuaförümüm görüģleri saç tasarımımı belirlememde etkilidir. 2,21 Gelenek ve görenekler saç tasarımımı belirlememde etkilidir. 2,13 Ekonomik koģullarım saç tasarımımı belirlemede etkilidir. 2,62 Saç Ģeklinin kolay kullanılır olması saç tasarımımı belirlememde etkilidir. 2,91 Mevsim değiģiklikleri saç tasarımımı belirlemede etkilidir. 2,35 Saç tasarımımı değiģtirmeyi alıģkanlık haline getirdiğim için saçlarımı değiģtiririm. 2,16 Özel günler için saç tasarımımı değiģtiririm 2,38 Bana yakıģtığını düģündüğüm saç tasarımım vardır ve kolay kolay değiģtirmem 1,71 Tablo 47 ye göre; araģtırma kapsamındaki kadınların Saç Ģeklinin kolay kullanılır olması saç tasarımında etkilidir 2, 91 ortalama ile ilk sırada, Yılın modası saç tasarımımı belirlemede etkilidir 2,81 ile ikinci sırada, Ekonomik koģulların saç tasarımını belirlemede etkisi 2,62 ile üçüncü sırada, Yazılı ve görsel iletiģim araçları saç tasarımını belirlemede etkilidir (tv. dergi vb) 2,59 dördüncü sırada yer almaktadır.

192 174 IĢınbark ın çalıģmasında da (1992) çalıģmasında Makyaj ve bakımla ilgili programlar, kadınların yüzde 5.1'inde etkili olduğunu tespit etmiģtir. Bu durum kadınların yoğun hayat ya da iģ temposunda kolay kullanılabilir modelleri tercih ettiklerinin göstergesi Ģeklinde yorumlanabilir. Modanın ve onun taģıyıcısı olan kitle iletiģim araçlarının saç tasarımını belirlemede oldukça etkili olduğu görülürken, EĢimin/ erkek arkadaģımın değiģiklik isteği 2,45 ortalamaya, ArkadaĢlarımın görüģleri 2, 02, Çocuklarımın değiģiklik isteği 1,71, Anne babamın isteği 1,70 ortalama değerlerle saç tasarımını değiģtirmede sonuncu sıralarda bulunmaktadır. Bu durum Koray ın çalıģmasında;,(1993:27). kadın iģgücüne gereksinim duyulmaya baģlandığında, kadının eğitim ve yükselme olanakları bu Ģekilde artmakta, kadın erkekten ve aileden ayrı bir ekonomik, sosyal güvenceye kavuģmaktadır Sonuç olarak böylece kadınların eğitim düzeyleri arttıkça bir birey olarak seçimlerinde, kendilerinin karar vermelerini arttırdığı Ģeklinde yorumlanabilir. Örneklem grubunun saç tasarımı yaptırmak için kuaföre gitme sıklıklarına fiziksel, psikolojik ve sosyo- ekonomik faktörlerin etkisi Tablo 48 de verilmiģtir. Tablo 48. Örneklem Grubunun Saç Tasarımı Yaptırmak Ġçin Kuaföre Gitme Sıklıklarına Fiziksel, Psikolojik ve Sosyo- Ekonomik Faktörlerin Etkisi Saç Kestirmek Ġçin Kuaföre Gitme Sıklıkları n Fiziksel Faktörler Ortalama Psikolojik Faktörler Ortalama Sosyo-Ekonomik Faktörler Ortalama Hiçbir Zaman 96 1,00 1,03 1,15 Bazen 336 2,57 2,45 2,38 Sıklıkla 528 2,41 2,58 2,35 Her Zaman 487 2,19 2,40 2,29 Saç ġekillendirmek Ġçin Kuaföre Gitme Sıklıkları n Fiziksel Faktörler Ortalama Psikolojik faktörler Ortalama Sosyo-ekonomik faktörler Ortalama Hiçbir Zaman 257 1,56 1,55 1,88 Bazen 420 2,49 2,45 2,48 Sıklıkla 75 3,08 2,48 2,04 Her Zaman 695 2,34 2,65 2,27 Saç Boyatmak Ġçin Kuaföre Gitme Sıklıkları n Fiziksel Faktörler Ortalama Psikolojik faktörler Ortalama Sosyo-ekonomik faktörler Ortalama Hiçbir Zaman 230 1,15 1,29 1,37 Bazen 683 2,49 2,55 2,53 Sıklıkla 226 2,66 2,86 2,51 Her Zaman 308 2,38 2,50 2,13

193 175 Tablo 48 e göre; araģtırma kapsamındaki kadınların saç kestirmek için kuaföre gitme durumları incelendiğinde; psikolojik faktörler 2,58 ortalama ile ilk sırada, fiziksel faktörler 2,41 ortalama ile ikinci sırada, sosyo-ekonomik faktörler 2,35 ortalama ile üçüncü sırada yer almaktadır. Saç Ģekillendirmek için kuaföre gitme durumları incelendiğinde; 3,08 ortalama ile fiziksel faktörler ilk sırada 2,48 ortalama ile psikolojik faktörler ikinci sırada, 2,04 ortalama ile sosyo-ekonomik faktörler üçüncü sırada yer almaktadır. Saç boyatmak için kuaföre gitme durumları incelendiğinde; 2,86 ortalama ile psikolojik faktörler ilk sırada, 2,66 ortalama fiziksel faktörler ikinci sırada, 2,51 ile sosyo-ekonomik faktörler üçüncü sırada yer almaktadır. Onlar saçı boyanınca güçleniyor, saçın model değiģince özgüveni artıyor, kesilince kiģiliğini buluyor, uzatılınca hayatı çözüyor, kazıtılınca kendini keģfediyor. Hiç bitmiyor. Zâten saç da kızınca, üzülünce, kaygılanınca, mutsuz olunca, meraklanınca, kıskanınca, karar alınca, karar verince kesiliyor. Bu da hiç bitmiyor ( URL,39) görüģü, saç kesimi ve boyanın psikolojik faktörlerin en fazla etkilediği iģlem olduğunu desteklemektedir. Örneklem grubunun yıkama-fön uygulama iģlemleri için kuaföre gitme sıklıklarına fiziksel, psikolojik ve sosyo- ekonomik faktörlerin etkisi Tablo 49 da verilmiģtir. Tablo 49. Örneklem Grubunun Yıkama Fön Uygulama Ġçin Kuaföre Gitme Sıklıklarına Fiziksel, Psikolojik ve Sosyo- Ekonomik Faktörlerin Etkisi Yıkama/Fön Uygulama Sıklıkları n Fiziksel faktörler Ortalama Psikolojik Faktörler Ortalama Sosyoekonomik faktörler Ortalama Hiçbir Zaman 148 1,33 1,21 1,29 Bazen 520 2,40 2,51 2,52 Sıklıkla 81 3,27 2,77 2,45 Her Zaman 698 2,28 2,50 2,24 Tablo 49 a göre; araģtırma kapsamındaki kadınlardan yıkama fön uygulamasına sıklıkla gidenler üzerinde, 3,27 ortalama ile fiziksel özellikler ilk sırada, 2, 77 ortalama

194 176 ile psikolojik faktörler ikinci sırada, 2,45 sosyo-ekonomik faktörler ise üçüncü sırada etkili olmaktadır. Örneklem grubunun topuz uygulama için kuaföre gitme sıklıklarına fiziksel, psikolojik ve sosyo- ekonomik faktörlerin etkisi Tablo 50 de verilmiģtir. Tablo 50. Örneklem Grubunun Topuz Uygulama Ġçin Kuaföre Gitme Sıklıklarına Fiziksel, Psikolojik ve Sosyo- Ekonomik Faktörlerin Etkisi Topuz Uygulama Sıklıkları n Fiziksel faktörler Ortalama Psikolojik faktörler Ortalama Sosyoekonomik faktörler Ortalama Hiçbir Zaman 303 1,32 1,40 1,67 Bazen 684 2,50 2,71 2,52 Sıklıkla 391 2,55 2,43 2,16 Her Zaman 69 2,85 3,31 2,70 Tablo 50 ye göre; araģtırma kapsamındaki kadınlardan topuz uygulamasına sıklıkla gidenler üzerinde, 2,55 ortalama ile fiziksel özellikler ilk sırada, 2,43 ortalama ile psikolojik faktörler ikinci sırada, 2,16 ile sosyo-ekonomik faktörler ise üçüncü sırada kuaföre gitme sıklıkları üzerinde etkilidir. Örneklem grubunun maģa uygulama için kuaföre gitme sıklıklarına fiziksel, psikolojik ve sosyo- ekonomik faktörlerin etkisi Tablo 51 de verilmiģtir. Tablo 51. Örneklem Grubunun MaĢa Uygulama Ġçin Kuaföre Gitme Sıklıklarına Fiziksel, Psikolojik ve Sosyo- Ekonomik Faktörlerin Etkisi MaĢa Uygulama Sıklıkları n Fiziksel faktörler Ortalama Psikolojik faktörler Ortalama Sosyoekonomik faktörler Ortalama Hiçbir Zaman 321 1,40 1,51 1,71 Bazen 870 2,48 2,58 2,37 Sıklıkla 151 2,56 2,67 2,43 Her Zaman 105 2,89 3,05 2,74 Tablo 51 e göre; araģtırma kapsamındaki kadınlardan maģa uygulaması için her zaman gidenler üzerinde, 3,05 ortalama ile psikolojik faktörler ilk sırada, 2,89 ortalama

195 177 ile fiziksel faktörler ikinci sırada, 2,74 ortalama ile sosyo-ekonomik faktörler üçüncü sırada kuaföre gitme sıklıkları üzerinde etkilidir. Örneklem grubunun örgü uygulama için kuaföre gitme sıklıklarına fiziksel, psikolojik ve sosyo- ekonomik faktörlerin etkisi Tablo 52 de verilmiģtir. Tablo 52. Örneklem Grubunun Örgü Uygulama Ġçin Kuaföre Gitme Sıklıklarına Fiziksel, Psikolojik ve Sosyo- Ekonomik Faktörlerin Etkisi Örgü Uygulama Sıklıkları n Fiziksel faktörler Ortalama Psikolojik faktörler Ortalama Sosyoekonomik faktörler Ortalama Hiçbir Zaman 353 1,44 1,61 1,74 Bazen 771 2,58 2,67 2,51 Sıklıkla 323 2,50 2,56 2,21 Tablo 52 ye göre; araģtırma kapsamındaki kadınlardan örgü uygulaması için sıklıkla gidenler üzerinde, 2,56 ortalama ile psikolojik faktörler, 2,50 ortalama ile fiziksel faktörler, 2,21 ile sosyo-ekonomik faktörler üçüncü sırada kuaföre gitme sıklıkları üzerinde etkilidir. Örneklem grubunun permanant uygulama için kuaföre gitme sıklıklarına fiziksel, psikolojik ve sosyo- ekonomik faktörlerin etkisi Tablo 53 te verilmiģtir. Tablo 53. Örneklem Grubunun Permanant Uygulama Ġçin Kuaföre Gitme Sıklıklarına Fiziksel, Psikolojik ve Sosyo- Ekonomik Faktörlerin Etkisi Permanat Uygulama Sıklıkları N Fiziksel faktörler Ortalama Psikolojik faktörler Ortalama Sosyoekonomik faktörler Ortalama Hiçbir Zaman 868 1,96 2,14 1,98 Bazen 490 2,69 2,81 2,73 Sıklıkla 54 3,40 2,38 2,00 Her Zaman 35 2,96 2,51 2,80 Tablo 53 e göre; araģtırma kapsamındaki kadınlardan permanant uygulama için sıklıkla gidenler üzerinde, 3,40 ortalama fiziksel faktörler ilk sırada, 2,38 psikolojik faktörler ikinci sırada, 2,00 ortalama ile sosyo-ekonomik faktörler üçüncü sırada

196 178 kuaföre gitme sıklıkları üzerinde etkilidir. Örneklem grubunun mizampli uygulama için kuaföre gitme sıklıklarına fiziksel, psikolojik ve sosyo- ekonomik faktörlerin etkisi Tablo 54 te verilmiģtir. Tablo 54. Örneklem Grubunun Mizampli Uygulama Ġçin Kuaföre Gitme Sıklıklarına Fiziksel, Psikolojik ve Sosyo- Ekonomik Faktörlerin Etkisi Mizampli Uygulama Sıklıkları n Fiziksel faktörler Ortalama Psikolojik faktörler Ortalama Sosyoekonomik faktörler Ortalama Hiçbir Zaman 634 1,83 1,95 1,90 Bazen 634 2,66 2,68 2,51 Sıklıkla 179 2,53 2,88 2,61 Tablo 54 e göre; araģtırma kapsamındaki kadınlardan mizampli uygulama için sıklıkla gidenler üzerinde, 2,88 ortalama psikolojik faktörler ilk sırada, 2,53 fiziksel faktörler ikinci sırada, 2,61 ortalama ile sosyo-ekonomik faktörler üçüncü sırada kuaföre gitme sıklıkları üzerinde etkilidir. Örneklem grubunun röfle/meç uygulama için kuaföre gitme sıklıklarına fiziksel, psikolojik ve sosyo- ekonomik faktörlerin etkisi Tablo 55 te verilmiģtir. Tablo 55. Örneklem Grubunun Röfle-Meç Uygulama Ġçin Kuaföre Gitme Sıklıklarına Fiziksel, Psikolojik ve Sosyo- Ekonomik Faktörlerin Etkisi Röfle/meç Uygulama Sıklıkları n Fiziksel faktörler Ortalama Psikolojik faktörler Ortalama Sosyoekonomik faktörler Ortalama Hiçbir Zaman 353 1,51 1,87 1,80 Bazen 678 2,48 2,52 2,48 Sıklıkla 300 2,36 2,43 2,12 Her Zaman 116 3,28 3,03 2,68 Tablo 55 e göre; araģtırma kapsamındaki kadınlardan röfle meç uygulama için her zaman gidenler üzerinde, 3,28 ortalama ile fiziksel özellikleri ilk sırada, 3,03

197 179 ortalama ile psikolojik faktörlerin etkisi ikinci sırada, 2,68 ile sosyo-ekonomik faktörler üçüncü sırada kuaföre gitme sıklıkları üzerinde etkilidir. Örneklem grubunun rasta uygulama için kuaföre gitme sıklıklarına fiziksel, psikolojik ve sosyo- ekonomik faktörlerin etkisi Tablo 56 da verilmiģtir. Tablo 56. Örneklem Grubunun Rasta Uygulama Ġçin Kuaföre Gitme Sıklıklarına Fiziksel, Psikolojik ve Sosyo- Ekonomik Faktörlerin Etkisi Rasta Uygulama Sıklıkları n Fiziksel faktörler Ortalama Psikolojik faktörler Ortalama Sosyoekonomik faktörler Ortalama Hiçbir Zaman ,17 2,31 2,18 Bazen 179 2,91 2,92 2,77 Sıklıkla 30 2,52 2,16 2,26 Her Zaman 10 4,00 2,82 2,12 Tablo 56 ya göre; araģtırma kapsamındaki kadınlardan, rasta uygulama için her zaman gidenler üzerinde, 4,00 ortalama ile fiziksel özellikleri ilk sırada, 2,82 ortalama ile psikolojik faktörlerin etkisi ikinci sırada, 2,12 ile sosyo-ekonomik faktörler üçüncü sırada kuaföre gitme sıklıkları üzerinde etkilidir. Örneklem grubunun jöleleme-vigo uygulama için kuaföre gitme sıklıklarına fiziksel, psikolojik ve sosyo- ekonomik faktörlerin etkisi Tablo 57 de verilmiģtir. Tablo 57. Örneklem Grubunun Jöleleme/Vigo Uygulama Ġçin Kuaföre Gitme Sıklıklarına Fiziksel, Psikolojik ve Sosyo- Ekonomik Faktörlerin Etkisi Jöleleme/Vigo Uygulama Sıklıkları n Fiziksel faktörler Ortalama Psikolojik faktörler Ortalama Sosyoekonomik faktörler Ortalama Hiçbir Zaman 331 1,55 1,52 1,71 Bazen 634 2,61 2,68 2,45 Sıklıkla 234 2,44 2,52 2,56 Her Zaman 248 2,26 2,67 2,18

198 180 Tablo 57 ye göre; araģtırma kapsamındaki kadınlardan, jöleleme/vigo uygulama için her zaman gidenler üzerinde, 2,67 ortalama ile psikolojik fatörler ilk sırada, 2,26 ortalama ile fiziksel faktörlerin etkisi ikinci sırada, 2,18 ile sosyo-ekonomik faktörler üçüncü sırada kuaföre gitme sıklıkları üzerinde etkilidir. Örneklem grubunun kurutma serbest Ģekil verme uygulama için kuaföre gitme sıklıklarına fiziksel, psikolojik ve sosyo- ekonomik faktörlerin etkisi Tablo 58 de verilmiģtir. Tablo 58. Örneklem Grubunun Kurutma Serbest ġekil Uygulama Ġçin Kuaföre Gitme Sıklıklarına Fiziksel, Psikolojik ve Sosyo- Ekonomik Faktörlerin Etkisi Kurutma/Serbest ġekil Uygulama Sıklıkları n Fiziksel faktörler Ortalama Psikolojik faktörler Ortalama Sosyoekonomik faktörler Ortalama Hiçbir Zaman 278 1,76 1,76 1,65 Bazen 543 2,68 2,63 2,35 Sıklıkla 235 2,00 2,08 2,57 Her Zaman 391 2,27 2,67 2,36 Tablo 58 e göre; araģtırma kapsamındaki kadınlardan, kurutma serbest Ģekil uygulama için her zaman gidenler üzerinde, 2,67 ortalama ile psikolojik faktörler ilk sırada, 2,36 ortalama ile sosyo-ekonomik faktörlerin ikinci sırada, 2,27 ile fiziksel özellikler üçüncü sırada kuaföre gitme sıklıkları üzerinde etkilidir. Örneklem grubunun kaynak takma saç uygulama için kuaföre gitme sıklıklarına fiziksel, psikolojik ve sosyoekonomik faktörlerin etkisi Tablo 59 da verilmiģtir. Tablo 59. Örneklem Grubunun Kaynak Takma Saç Uygulama Ġçin Kuaföre Gitme Sıklıklarına Fiziksel, Psikolojik ve Sosyo- Ekonomik Faktörlerin Etkisi Kaynak/Takma Saç Uygulama Sıklıkları n Fiziksel faktörler Ortalama Psikolojik faktörler Ortalama Sosyoekonomik faktörler Ortalama Hiçbir Zaman 504 2,08 2,05 2,12 Bazen 481 2,41 2,64 2,38 Sıklıkla 41 2,83 2,45 2,75 Her Zaman 421 2,32 2,49 2,23

199 181 Tablo 59 a göre; araģtırma kapsamındaki kadınlardan, Kaynak takma saç uygulama için her zaman gidenler üzerinde, 2,49 ortalama ile psikolojik faktörler ilk sırada, 2,32 ortalama ile fiziksel özellikler ikinci sırada, 2,23 ile sosyo-ekonomik faktörler üçüncü sırada kuaföre gitme sıklıkları üzerinde etkilidir.

200 BÖLÜM 4 SONUÇ ve ÖNERĠLER 4.1. Sonuçlar Bu bölümde, araģtırma sonuçları alt problemler doğrultusunda sunulmuģtur Örneklem grubunun kuaföre gitme amaç ve sıklıkları AraĢtırma kapsamındaki kadınlar içinde hiçbir zaman saç kestirmek için gitmeyenlerin oranı %6,6, bazen saç kestirmek için gidenlerin oranı %23,2, sıklıkla saç kestirmek için gidenlerin oranı %36,5, her zaman saç kestirmek için gidenlerin oranı ise %33,7 dir. Saç kestirmek amacı ile kuaföre gidenlerin ortalaması 2,97 ile il sırada, saç Ģekillendirmek için gitme amacı 2,83 ile ikinci sırada, 2,42 ortalama ile saç boyatma amacı üçüncü sırada, 2,15 ortalama ile el ayak ve yüz bakımı yaptırmak amacı dördüncü sırada yer almaktadır. AraĢtırmaya katılanlar içinde saç kestirme sıklığı için yaz ve kıģ sezon baģlarında 2,20 ortalama ile ilk sırada, yılda bir kez Ģıkkı 1,56 ile ikinci sırada, ayda bir kez Ģıkkı için 1,51 ortalama ile üçüncü sırada, iki ayda bir kez Ģıkkının 1,50 ortalama ile dördüncü sırada geldiği görülmektedir. AraĢtırma kapsamındaki kadınların özel günlerde saç Ģekillendirme sıklığı 2,99 ortalama ile ilk sırada, her gün Ģekillendirme sıklığı 2,39 ile ikinci sırada, ayda bir kez Ģekillendirme sıklığı 1,89 ile üçüncü sırada, saçını kendi Ģekillendirmesi ise 1,79 ile dördüncü sırada yer almaktadır. AraĢtırmaya katılanlar içinde özel günlerde saç boyatanlar 2,33 ortalama ile ilk sırada, 2-3 ay arasında saç boyatanlar 1,94 ortalama ile ikinci sırada, 1-2 ay arasında saçını boyatanlar 1,55 ortalama ile üçüncü sırada, saçımı kendim boyarım siyenler ise 1,50 ile dördüncü sırada yer almaktadır yaģ arasındaki kiģilerin üç ayda bir kez saç kestirme sıklığı diğer yaģ grubundakilere göre daha yüksektir.

201 yaģ ve üstü kiģilerin iki ayda bir kez saç kestirme sıklığı diğer yaģ grubundakilere göre daha düģüktür. 38 yaģ ve üstü kiģilerin Yılda bir kez saç kestirme sıklığı diğer yaģ grubundakilere göre daha düģüktür. 44 yaģ ve üstü kiģilerin saçlarını kendilerinin Ģekillendirmesi sıklığı diğer yaģ grubundakilere göre daha yüksektir. 44 yaģ ve üstü kiģilerin saçını boyatmama sıklığı diğer yaģ grubundakilere göre daha yüksektir. Lisans ve üzeri eğitim düzeyindeki kiģilerin iki ayda bir kez saç kestirme sıklığı diğer eğitim düzeyindekilere göre daha yüksektir. Ortaöğretim mezunu kiģilerin yılda bir kez saç kestirme sıklığı diğer eğitim düzeyindekilere göre daha düģüktür. Ortaöğretim mezunu kiģilerin haftada bir kez saç Ģekillendirme sıklığı diğer eğitim düzeyindekilere göre daha yüksektir. Ġlkokul ve altı eğitim düzeyindeki kiģilerin saçlarını kendilerinin Ģekillendirmesi sıklığı diğer eğitim düzeyindekilere göre daha yüksektir. Ġlkokul ve altı eğitim düzeyindeki kiģilerin saçını boyatmama sıklığı diğer eğitim düzeyindekilere göre daha yüksektir. Ortaöğretim mezunu kiģilerin saçını kendisinin boyaması sıklığı diğer eğitim düzeyindekilere göre daha yüksektir. Ev hanımlarının üç ayda bir kez saç kestirme sıklığı diğer mesleklere sahip kiģilere göre daha yüksektir. Emekli veya serbest meslek sahibi kiģilerin yılda bir kez saç kestirme sıklığı diğer mesleklere sahip kiģilere göre daha yüksektir. Emekli kiģilerin özel günlerde saç boyatma sıklığı diğer mesleklere sahip kiģilere göre daha düģük iken öğrenci olan kiģilerin özel günlerde saç boyatma sıklığı diğer mesleklere sahip kiģilere göre daha yüksektir. Emekli kiģilerin saçını boyatmama sıklığı diğer mesleklere sahip kiģilere göre daha yüksektir. 500 TL altı veya TL arası gelire sahip kiģilerin ayda bir kez saç kestirme sıklığı diğer aylık gelire sahip kiģilere göre daha yüksektir. 500 TL altı veya 2000 TL üstü aylık gelire sahip kiģilerin Yaz ve kıģ sezon baģlarında saç kestirme sıklığı diğer aylık gelire sahiplere göre daha yüksektir.

202 TL üstü aylık gelire sahip kiģilerin yılda bir kez saç kestirme sıklığı diğer aylık gelire sahiplere göre daha yüksektir. 500 TL aylık gelire sahip kiģilerin 3-4 ayda bir kez saç boyatma sıklığı diğer aylık gelire sahiplere göre daha yüksektir TL üstü aylık gelire sahip kiģilerin saçını boyatmama sıklığı diğer aylık gelire sahiplere göre daha yüksektir. 500 TL altı gelire sahip kiģilerin saçını kendisinin boyaması sıklığı diğer aylık gelire sahiplere göre daha yüksektir. Kasaba/köyde yaģayan kiģilerin yaz ve kıģ sezon baģlarında saç kestirme sıklığı diğer yerlerde ikamet edenlere göre daha düģüktür. Ġlçede ikamet eden kiģilerin her gün saç Ģekillendirme sıklığı diğer yerlerde ikamet edenlere göre daha yüksektir. Ġlçede yaģayan kiģilerin saçlarını kendilerinin Ģekillendirmesi sıklığı diğer yerlerde ikamet edenlere göre daha yüksektir. Uzun yüze sahip kiģilerin saç Ģekillendirmek için kuaföre gitme sıklıkları diğer yüz Ģekillerine sahip kiģilere göre daha yüksektir. Uzun veya yuvarlak yüze sahip kiģilerin saç boyatmak için kuaföre gitme sıklıkları diğer yüz Ģekillerine sahip kiģilere göre daha yüksektir. Armudi biçimli yüze sahip kiģilerin saç kestirmek için kuaföre gitme sıklıkları diğer yüz Ģekillerine sahip kiģilere göre daha düģüktür. Beyaz pembe ten rengine sahip kiģilerin saç boyatmak için kuaföre gitme sıklıkları diğer ten rengine sahip kiģilere göre daha düģüktür. Siyah veya ela göz rengine sahip kiģilerin saç boyatmak için kuaföre gitme sıklıkları diğer göz rengine sahip kiģilere göre daha yüksektir. Beyaz/gri saç rengine sahip kiģilerin saç boyatmak için kuaföre gitme sıklıkları diğer saç rengine sahip kiģilere göre daha düģüktür. 50 yaģ ve üzeri kiģilerin her zaman saç kestirmek için kuaföre gitme oranı diğer yaģ grubundaki kiģilerden daha düģüktür. 44 yaģ ve üzeri kiģilerin her zaman saç Ģekillendirmek için kuaföre gitme oranı diğer yaģ grubundaki kiģilerden daha düģüktür. 44 yaģ ve üzeri kiģilerin her zaman saç boyatmak için kuaföre gitme oranı diğer yaģ grubundaki kiģilerden daha düģüktür. OkumamıĢ kiģilerin hiçbir zaman stresini atmak, rahatlamak için kuaföre gitmeme oranı diğer eğitim düzeylerindeki kiģilerden daha yüksektir.

203 TL, TL ve TL aylık gelire sahip kiģilerin hiçbir zaman makyaj yaptırmak için kuaföre gitmeme oranı diğer aylık gelire sahip kiģilerden daha yüksektir TL ve TL aylık gelire sahip kiģilerin hiçbir zaman stresini atmak, rahatlamak ve sohbet etmek için kuaföre gitmeme oranı diğer aylık gelire sahip kiģilerden daha yüksektir. Emekli olan kiģilerin hiçbir zaman saç Ģekillendirmek için kuaföre gitmeme oranı diğer mesleklerdeki kiģilerden daha yüksek iken iģçi ve öğrenci olan kiģilerin hiçbir zaman saç Ģekillendirmek için kuaföre gitmeme oranı diğer mesleklerdeki kiģilerden daha düģüktür. Emekli olan kiģilerin hiçbir zaman el, ayak ve yüz bakımı için kuaföre gitmeme oranı diğer mesleklerdeki kiģilerden daha yüksek iken ev hanımı, iģçi ve öğrenci olan kiģilerin hiçbir zaman el, ayak ve yüz bakımı için kuaföre gitmeme oranı diğer mesleklerdeki kiģilerden daha düģüktür. Köyde ikamet eden kiģilerin her zaman sohbet etmek için kuaföre gitme oranı diğer yerlerde ikamet eden kiģilerden daha yüksektir. sonuçlar Kadınların uyguladıkları saç Ģekillendirme yöntemleri ile ilgili 2,92 ortalama ile fön ve yıkama birinci sırada, 2,58 ile kesim ikinci sırada, 2,51 ile kurutma serbest Ģekil üçüncü sırada, jöleleme ve vigolama ise 2,28 ile 4 sırada yer almaktadır. Rasta 1,19 ile en düģük tercih edilen saç Ģekillendirme yöntemlerindendir Kadınların kuaför tercihlerini etkileyen etmenler ile ilgili sonuçlar ĠĢlem süresinin kısa olması ve çabuk yapılması 3,23 ortalama ile ilk sırada, Uygun fiyat ve indirimler 3,08 ortalama ile ikinci sırada, Personelin tutumu 2,99 ortalama ile üçüncü sırada ve UlaĢımın kolay olması 2,95 ortalama ile dördüncü sırada yer aldığı ortaya çıkmıģtır.

204 Kadınların saç tasarımlarını belirlemede etkili olan faktörler Ten rengi saç rengini belirlemede etkilidir 3,10 ortalaması ile ilk sırada, Saç özelliği (kıvırcık, düz) saç kesimini belirlemede etkili 2,95 ortalama ile ikinci sırada, Yüz Ģekli saç kesimini belirlemede etkili 2,54 ile üçüncü sırada,.yüz Ģeklim saç Ģekillendirme biçimimi belirlememde etkilidir 2,50 ortalama ile dördüncü sırada Giyim tarzı saç kesimini belirlemede etkili 2,43 ise beģinci sırada yer almaktadır. Saç ve giyim özenli olduğu zaman çevredekilerin tutumları ile ilgili görüģü 3,06 ortalama ile il sırada, Saç Ģekli değiģtiğinde özgüven artması 2,95 ile ikinci sırada, Saç Ģeklimi değiģtiğinde dikkat çekici olduğuna inanma 2,80 ile üçüncü sırada, Özel hayatta stres yaģandığında saç tasarımında değiģiklik yapma dördüncü sırada yer almaktadır. Saç Ģeklinin kolay kullanılır olması 2, 91 ortalama ile ilk sırada, Yılın modası 2,81 ile ikinci sırada, Ekonomik koģullar 2,62 ile üçüncü sırada, Yazılı ve görsel iletiģim araçları saç tasarımını belirlemede etkilidir (tv. dergi vb) 2,59 dördüncü sırada yer almaktadır. Kadınların saç kestirmek için kuaföre gitme sıklıkları, sıklıkla 2,58, psikolojik faktörler ilk sırada sıklıkla 2,41 fiziksel özellikler ikinci sırada, 2,35 sosyoekonomik faktörler üçüncü sırada etkilidir. Saç Ģekillendirmek için sıklıkla 3,08 ortalama ile fiziksel özellikler ilk sırada2,48 ortalama ile psikolojik faktörler ikinci sırada, 2,04 ortalama ile sosekonomik faktörler üçüncü sırada yer almaktadır. Saç boyatmak için sıklıkla 2,86 ortalama ile psikolojik faktörler ilk sırada, 2,66 ortalama fiziksel özellikler ikinci sırada, 2,51 ile sosyo-ekonomik faktörler üçüncü sırada yer almaktadır. Yıkama fön uygulamasına sıklıkla gidenler üzerinde, 3,27 ortalama ile fiziksel özellikler ilk sırada, 2, 77 ortalama ile psikolojik faktörler ikinci sırada, 2, 45 sosyo-ekonomik faktörler ise üçüncü sırada etkili olmaktadır. Topuz uygulamasına sıklıkla gidenler üzerinde, 2,55 ortalama ile fiziksel özellikler ilk sırada, 2,43 ortalama ile psikolojik faktörler ikinci sırada, 2,16 ile

205 186 sosyo-ekonomik faktörler ise üçüncü sırada kuaföre gitme sıklıkları üzerinde etkilidir. MaĢa uygulaması için her zaman gidenler üzerinde, 3,05 ortalama ile psikolojik faktörler ilk sırada, 2,89 ortalama ile fiziksel faktörler ikinci sırada, 2,74 ortalama ile sosyo-ekonomik faktörler üçüncü sırada kuaföre gitme sıklıkları üzerinde etkilidir. Örgü uygulaması için sıklıkla gidenler üzerinde, 2,56 ortalama ile psikolojik faktörler, 2,50 ortalama ile fiziksel faktörler, 2,21 ile sosyo-ekonomik faktörler üçüncü sırada kuaföre gitme sıklıkları üzerinde etkilidir. Permanant uygulama için sıklıkla gidenler üzerinde, 3,40 ortalama fiziksel faktörler ilk sırada, 2,38 psikolojik faktörler ikinci sırada, 2,00 ortalama ile sosyo-ekonomik faktörler üçüncü sırada kuaföre gitme sıklıkları üzerinde etkilidir. Mizampli uygulama için sıklıkla gidenler üzerinde, 2,88 ortalama psikolojik faktörler ilk sırada, 2,53 fiziksel faktörler ikinci sırada, 2,61 ortalama ile sosyoekonomik faktörler üçüncü sırada kuaföre gitme sıklıkları üzerinde etkilidir. Röfle meç uygulama için her zaman gidenler üzerinde, 3,28 ortalama ile fiziksel özellikleri ilk sırada, 3,03 ortalama ile psikolojik faktörlerin etkisi ikinci sırada, 2,68 ile sosyo-ekonomik faktörler üçüncü sırada kuaföre gitme sıklıkları üzerinde etkilidir. Rasta uygulama için her zaman gidenler üzerinde, 4,00 ortalama ile fiziksel özellikleri ilk sırada, 2,82 ortalama ile psikolojik faktörlerin etkisi ikinci sırada, 2,12 ile sosyo-ekonomik faktörler üçüncü sırada kuaföre gitme sıklıkları üzerinde etkilidir. Jöleleme/vigo uygulama için her zaman gidenler üzerinde, 2,67 ortalama ile psikolojik fatörler ilk sırada, 2,26 ortalama ile fiziksel faktörlerin etkisi ikinci sırada, 2,18 ile sosyo-ekonomik faktörler üçüncü sırada kuaföre gitme sıklıkları üzerinde etkilidir. Kurutma serbest Ģekil uygulama için her zaman gidenler üzerinde, 2,67 ortalama ile psikolojik faktörler ilk sırada, 2,36 ortalama ile sosyo-ekonomik faktörlerin ikinci sırada, 2,27 ile fiziksel özellikler üçüncü sırada kuaföre gitme sıklıkları üzerinde etkilidir. Kaynak takma saç uygulama için her zaman gidenler üzerinde, 2,49 ortalama ile psikolojik faktörler ilk sırada, 2,32 ortalama ile fiziksel özellikler ikinci sırada,

206 187 2,23 ile sosyo-ekonomik faktörler üçüncü sırada kuaföre gitme sıklıkları üzerinde etkilidir. 4.2 Öneriler Saç tasarım alanında çalıģanlar, kadınların saç tercihleri ile ilgili çıkan sonuçlar doğrultusunda meslek odalarına gönderilecek açıklamalarla bilgilendirilmelidir. Saç tasarım tercihlerinde kadınların fiziksel faktörlerin etkisi altında daha fazla kaldıkları sonucuna ulaģılmıģtır. Bu durumda çalıģan elemanlar kadınların fiziksel özelliklerini dikkate alarak iģlem yaptırmalarını teģvik etmeleri durumunda, kendilerini daha güzel hissetmelerine de katkı sağlayarak psikolojik durumlarının da düzelmesine yardımcı olabilecektir. Salonlarda çalıģan elemanlara kiģisel geliģimlerini arttırıcı yönde psikoloji eğitimi aldırılmalıdır. YaĢça olgun bayanların genellikle değiģime karģı dirençli oldukları dikkati çekmektedir bu müģterilere genellikle istedikleri dıģında bir uygulama yapılmamalıdır. Çünkü bu durum memnuniyetsizlikle sonuçlanabilir. Bu da özel sektörde salon imajını sarsabilir. Ġkamet edilen yer bakımından incelendiğinde köylerde yaģayan kadınların kuaföre gitme amaçları arasında sohbet etmek amacının diğerlerine oranla daha yüksek çıktığı görülmüģtür. Yatırımcıların, sıcak ve samimi bir ortam oluģturarak mobil kuaförler aracılığı ile köylere ulaģmaları onları da dikkate alarak yatırım yapılması rekabet ortamının daha da az olmasından dolayı oldukça kazançlı olacaktır. Kadınlar gelirleri ne olursa olsun saç tasarımlarında mutlaka zaman zaman değiģiklik yapmaktadırlar. Bundan dolayı tercih edilebilmek için kuaför seçimini etkileyen faktörler iyi analiz edilebilmeli ve salonlar bu yönde iyileģtirilmelidir. Psikolojik durumları kötü olduğunda daha çok saç Ģekillendirme iģlemlerine yönelmektedirler. Bu durumda kiģinin kendini iyi hissetmesini sağlayacak fiziksel özellikleriyle de uyumlu bir görünüm yaratarak kaliteli bir hizmet sunup ve memnun müģteriler yaratılabilir. Alanda daha önce bu konuyla ilgili çalıģma yoktur. Bu sebeple çıkan sonuçlar, bilimsel çalıģmalara veri oluģturmak ve literatüre katkıda bulunmak amacına hizmet etmesi açısından yayımlanarak yaygınlaģtırılmalıdır.

207 188 Saç tasarımı konusunda eğitim veren kurumların eğitim programlarının geliģtirilmesine ve bu konuda aranılan nitelikte eleman yetiģtirmelerine katkıda bulunmak amacı için; Eğitim veren kurumların dersleri arasına psikoloji dersleri ve kiģisel geliģim dersleri konularak müģteriyi anlamak yönünde bilinçli elemanlar yetiģtirilmelidir. Saç tasarım konusunda eğitim veren kurumların hizmet içi eğitim programı planlamalarına katkı sağlamak konusunda yararlı olacağı düģünüldüğü için çıkan sonuçların alanda eğitim veren tüm öğretmenlere duyurulması sağlanmalıdır. Bu Ģekilde ara eleman yetiģtiren meslek lisesi, mesleki eğitim merkezi, halk eğitim merkezinde öğrenim görmekte olan bireyler kadınların saç tasarımları konusunda nelere dikkat ettiklerini bilecek ve bu yönde daha bilinçli bir birey olarak yetiģtirilecektir.

208 KAYNAKÇA Akdeniz, F. (2007).Doğada Sanatta,Mimaride Altın Oran ve Fibonacci Sayıları. (1. Baskı). Adana: Nobel Kitabevi Alban, M. ve West, M.A. (1991). Women Managers-Women at Work.Philadephia:Open University Press. Alpaslan, H. (2000). Temel Sanat Eğitimi. (2. Baskı). Ġstanbul: Ya-pa yayınları. Anderson, G. (1990). Fundamentals of Education Research, London et al, The Farmer Press, London, s Aslanapa, O. (1984). Türk Sanatı 1-2, Ġstanbul:Kervan Yayınları Arseven, A.D. (2004). Anket Hazırlama. (3. Baskı ). Ġstanbul: Gündüz Eğitim Yayınları. Aydın, A. (Ekim,2009). Kozmetiğin Tarihsel Evrimi.Berberler ve Kuaförler Design Sayı:4, Balcı, Y. ve Say, N. (2002). Temel Sanat Eğitimi. (1. Baskı). Ġstanbul: Ya-pa yayınları. Bergil, M. S. (1993). Doğada Bilimde Sanatta Altın Oran. (2.Basım). Arkeoloji ve Sanat Yayınları. Cazgır, V., Genç, Ġ., Çelik, M. ve Genç, C. (2009).10. Sınıf Ortaöğretim Ders Kitabı, Ġstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Charles, A. and De Amfrasio, R.(1970).The History of Hair. New York: Bonanza Books Cüceloğlu, D.( 2001).İnsan ve Davranışı.Ġstanbul: Remzi Kitabevi Yay.,. Cüceloğlu, D. (2008). İnsan ve Davranışı, Psikolojinin Temel Kavramları.(13. basım).ġstanbul: Remzi Kitabevi. Davenport G.C. and Davenport CB.(1907). Heredity of Hair Colour in Man. Science 26: Değer, M. (2003). Üniversite Öğrencilerinin Kişisel Saç Bakımları Konusundaki Bilgi ve Alışkanlıklarının İncelenmesi. YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Demir, G. (1994). DeğiĢen Toplumda DeğiĢen Kadın Statüsü. Dünyada ve Türkiye de Güncel Sosyolojik Gelişmeler. Ankara: Sosyoloji Derneği Yayınları. Dereboy,E. J. (2004). Kostüm ve Moda Tarihi. (1. Baskı). Ankara: Ġnkılap Kitabevi. Diyarbekirli, N. (1972). Hun Sanat.(1. Baskı), Ġstanbul: Milli Eğitim Basımevi, s. 59.

209 190 Duman, T. (1997). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Gün-Doğu Okul Kitapları A.ġ. Eaton, A. and Openshaw F. (1995). Kozmetik Makyaj ve Manikür (çeviri: Nursel Fırat). Ankara: Ajans Türk Gazetecilik ve Matbaacılık A. ġ. (Eserin Orijinali 1988 de yayımlandı). EczacıbaĢı Schwartzkopf Akademi.(2008).Saç Kesimi Bilimsel YaklaĢım. (Bayan). Pivot-point International. Efes Pilsen. (2000). Türk Kadın Profili 1.( 1. Baskı). Ġstanbul. Efes Pilsen. (Mayıs,2005). Türk Kadın Profili 2.(1.baskı). Ġstanbul Ekin, N. (1990). OECD Ülkelerinde Kadın İş Gücü ve İstihdam Sorunları. DeğiĢen Bir Toplumda Kadınların Ġstihdam Ġmkanlarının GeliĢtirilmesi Konulu Uluslararası Konferansta sunuldu. Ankara. Erkan, A. ve Güngör, Ġ. (2001). Modern Kuaförlük Sanatında Eğitim. (3 Baskı) Ankara: Frapan Yayıncılık. Eser, ġ. (1997). Part-time Çalışmanın Türkiye de Kadın İstihdamına Etkisi. Ankara: T.C. BaĢbakanlık Aile AraĢtırma Kurumu Bilim Serisi 98. Evren, B. (1997). Yabancı Gezginler ve Osmanlı Kadını. Ġstanbul: 270. Fournier, P.F. (2002). The Lorenz Theory of Beauty. Journal of Cosmetic Dermatology 1,(3): Frost, P. (2006). European Hair and Eye Color - A Case Of Frequency-Dependent Sexual Selection. Evolution and Human Behavior 27, Geray, H. (2003). İletişim ve Teknoloji, Ankara: Ütopya Yayınları. Gıddens, A. (1991). Self Identity and Modernity: Self and Society in the Late Modern Age. Oxford: Polity Press, BasilBlackwell Ltd. Gönüllü, M. ve Ġçli G. (2001). ÇalıĢma YaĢamında Kadınlar: Aile Ve ĠĢ ĠliĢkileri, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt : tarihinde alındı. Graham J.A. and Kligman A.M.(1985). The Psychology Of Cosmetics Treatments. Newyork: Praeger Publishers. Güngör, Ö.A. (2001). Nevşehir İli Derinkuyu İlçe Merkezi ve Köylerinde Geleneksel Gelinbaşı Süslemeleri. YayımlanmamıĢ Lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Ankara. Ha, T. and Rees JL. (2002). A Desirable Mutation. Journal of Cosmetic Dermatology 1 (2)

210 191 Henderson, S.(1995).Temel Kkuaförlük Bilimi. (çev. R. Akay).Ankara: Gaye Filmcilik Matbaacılık san. ve Tic. A.ġ. (Eserin Orijinali 1993 te yayımlandı). Homer, B.S. (1992). Satış Ve Pazarlık.(Çeviren: F. Alever). Ġstanbul: Reprosel Matbaa Hizmetleri Rota Yayın yapım Tanıtım Tic. Ltd. ġti (eserin orjinali 1989 da yayımlandı). Howarth,E. and Schokman, G.K. (1981). Self Report Multiple Mood Ġnstruments. Br J. Psychol, 72, IĢınbark, A. B. (1992). Televizyon Yayınlarının Kadınların Genel Davranışları ve Siyasi Tercihleri Üzerine Etkileri(İstanbul İlinde Bir alan Araştırması, YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, Ġstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilimdalı, Ġstanbul. Ġnan, A. (1969). Atatürk ve Kadın Haklarının Kazanılması, Ġstanbul: MEB. Yayınları. John,F. (1964).The Chinese Mirror from Paziyrik. John F. Haskins Archives of the Chinese Art Society of America. America. Jung, C. G.(2002) Memories, Dreams, Reflection, (Hatıralar, Rüyalar, Düşünceler). Çev.:Ġris Kan Temir), Ġstanbul: Can. Yayınevi. Kan, C. and Kimura, S.(1994). Psychoneuroimmunological Benefits of Cosmetics. Proceedings of the IFSCC Meeting. Venice; Karaduman, F, Karaduman E. ve Catterson, A (1997). Güzellik Uzmanları İçin Temel Ders Kitabı ( 2. baskı). Ankara: For reklamcılık matbaacılık Ltd. ġti. Karatay, Y. (2002). Teknik Berberlik.(2.Baskı) Ġstanbul: KuĢak Ofset. Kayıklık, H.(2003). Orta Yaş ve Yaşlılıkta Dinsel Eğilimler, Ankara:Baki Kitabevi, Koca, E. ve Koç, F.(2009).Giysi Tasarımında Yaratıcılık. e-journal of New World Sciences Academy Vocational Education, 2 C0004, 4, (1), Web: adresinden tarihinde alınmıģtır. Koçak, C. (1993) Türk Toplumunda Saç Sağlığı ve Bakımı Konusunda Bilgilerin Araştırılması. YayımlanmamıĢ Uzmanlık Tezi Koray, M.(1993). Çalışma Yaşamında Kadın Gerçekleri. Ġzmir: Basisen Eğitim ve Kültür Yayınları:23. Koz. M. (Temmuz,2008).Vücut Kompozisyoni ve Sportif Performans ile ĠlĢkilendirilmesi. Denetimli Serbestlik Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire

211 Başkanlığı E-dergi. Sayı: tarihinde alındı. Kretschmer, E. (1977). Körperbau und Charakter. Untersuchungen zum Konstitutionsproblem und zur Lehre von den Temperamenten Lemasson, P. A. and Decoca, G. Aghassian, F. Leveque, J.L. (2001). Influence of hairdressing on the psychological mood of women. International Journal of Cosmetic Science 23(3), Maden, F.(2001). Karadeniz Bölgesinde Yaşayan Kadınların Geleneksel Süslenme Biçimleri. YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Maslow, A.H. (1970).Motivation and Personality, (2nd ed.).new York: Harper & Row. Mcredlth, B. ( 1997). Vogue Vücut ve Güzellik Kitabı, Ġstanbul: BateĢ Yayıncılık. Morris, D. (1997). The Human Sexes: A Natural History Of Man and Woman. London: Network Books. Nazlı, A.(1995). Çalışan Evli Kadınlar İçin Normatif Öncelik Sorunu (İzmir Örneği). YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġzmir. Newton, E. (1962). The Meaning Of Beauty. National Library of Australia. Web: 28 Ekim 2009 da alındı. Okafar, C. G. (July,2006). On the issue of women's hair and women's personality. Posted on USA Africa Dialogue Series.Web:See :00 tarihinde alındı. Onur, B. ( 1997).Gelişim Psikolojisi, (Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm).1 Baskı Ankara:Ġmge Yay. Özbek, G. (2003). GüneĢ Koruyucuları. Online Kozmetoloji Dergisi Cilt 2, sayı 1. Web: html tarihinde alındı. Özer, Ġ. (2009). Osmanlı dan Cumhuriyet e Yaşam ve Moda. (4. baskı).ġstanbul: Truva Yayınları. Öztelli, C. (1976). Türk Ulusunun Kadın Tipleri. (23 ġubat 1976). Halk Eğitim Gazetesi. Paquet, D. (2007). Bir Güzellik Öyküsü. (Çev. O. Türkay).Ġstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat ve Yayıncılık.(Eserin orjinali 1997 de yayımlandı.)

212 193 Sağ, V. (2000). Tarihsel Süreç Ġçerisinde Türk Kadını ve Atatürk.Cumhuriye.Üniversitesi. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 1. syf.2. Sarah, H. (2008a). Look Great With Hair Designs for Short Hair. Ezine Article,V: 467. Web: Hair&id= saatinde alındı. Sarah, H. (2008b) Choose-Hair-Style-For-Your-Face Articlebase Web: html tarihinde 00:50 de alınmıģtır. Sarah, H (2008c). Choosing A Hair Design-Then Consider These Factors. Ezine Articles. Web: Consider-These-Factors!&id tarihinde alınmıģtır. Sarah, H. (2008d) "Get Rid Of Bad Hair Days Forever - Be Aware Of What The Weather Is Going To Be Like. EzineArticles, Vol.684.Web: What-The-Weather-Is-Going-To-Be-Like&id= tarihinde alındı. Savcı, K. (1973). Cumhuriyetin 50. Yılında Kadın, Ankara. Serter, M. (2003). Dünyada Süslenmenin Tarihi, (1. Baskı). Ġstanbul. Schultz, D.R., Schultz,S: E..( 2001) Modern Psikoloji Tarihi, ( Çev: Yasemin Aslay). Ġstanbul:Kaknüs Yayınları. Sturm, R.A., and T.N. Frudakis Eye Colour: Portals Ġnto Pigmentation Genes And Ancestry. Trends in Genetics 20, Soyluoğlu, A. Ġ.(1990). Yetişkin Türk Kadın Ve Erkeklerinde Bazı Baş Ölçüm ve Oranları. YayımlanmamıĢ Uzmanlık tezi, Ġstanbul Üniversitesi, CerrahpaĢa Tıp Fakültesi. Ġstanbul. SubaĢı, N. M. (2006). Sosyo Ekonomik Düzeyi Yüksek Kadınların Dini Bilgileri Ve Bilgi Kaynakları Üsküdar İlçesi Örneği, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi. Sivas. Tarama Sözlüğü. (1974). Türkçe Sözlük. Ankara: TDK. Tarih Terimleri Sözlüğü. (1974). Türkçe Sözlük. Ankara: TDK. Türk Dil Kurumu. (2009). TürkçeSözlük (genişletilmiş baskı). Ankara:TDK Türedi, S. (2007). Duyguların Kadınların Alışveriş Davranışlarına Etkileri. YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme Anabilimdalı, Sakarya.

213 194 Women s Hairstyle. (April,1864).Frank Leslie's Lady's Magazine and Gazette of Fashion, Vol. XIV, No. 4,, pp , 263. Yakaryılmaz, N. (Ekim,2007). Türk Kadın BaĢlıkları. Turkmythology. Web: html tarihinde alındı. Yazan,Y. (2004). Kozmetik Bilimi. (1. Baskı) EskiĢehir: Nobel Tıp Kitabevi Yener Kozmetik Ltd. Ģti.(1992).Teknik Renk Klavuzu. Temel Eğitim Kitabı. Ġstanbul. Yerli, M.(2008).Uygur Türklerinin Ġnanç Sistemlerinin Resim Sanatlarına Etkileri, Güzel Sanatlar Fakültes. İnönü Üniversitesi. Web: html :11 de alındı. URL 1: Hıstory of Styles. (2004). The Costume Gallery. Web: tarihinde alındı. URL 2: Shaved Heads and Beards.(April,2008). The Costume Gallery. Web: tarihinde alındı. URL 3: Yunanistan tarihi. (Ocak, 2010). Vikipedi özgür ansiklopedi. Web. html tarihinde alındı. URL,4.AncientGreece.(2009).Encyclopedia.Web: pedia tarihinde alındı. URL 5: Rönesans. (2009).Türkçe Genel Bilgi ve Başvuru Sitesi.http://www.turkcebilgi.com/r%C3%B6nesans/ansiklopedi tarihinde alındı. URL,6: Farnsworth,M. (1999). Italian Renaissance Hair Taping Introduction. Web:http://www.mfgraffix.com/hird/faoilt/hairtape.html tarihinde alındı. URL,7:Fontanges.(2008).Wikipedia.web:http://en.wikipedia.org/wiki/Ang%C3%A9liqu e_de_fontanges saatinde alındı. URL 8: I. Barfield, L. and Fuller, T. (2009). Hairstyles of the Elizabethan Period. Web: tarihinde alındı. URL 9:Weston,P. (2001a). Hair and Hats Sketches of Hair and Hat Fashion History Fashion Era. Web: tarihinde alındı. URL,10: Online Costume Library.(1996). Hairstyle History. Web: tarihinde alındı. URL,11: Jemmayn s Regency Costume Companion Hairstyles. (1998). Costume Gallery.http://www.songsmyth.com/hairstyles.html tarihinde alındı. URL,12:BiedermeierÜslubu.(2005).MsxLabs.Web:http://www.msxlabs.org/forum/sanat /20314-biedermeier-uslubu.html 10Aralık 2009 tarihinde alındı. URL 13: 1. Victoria (2010). Vikipedia Özgür Ansiklopedi.Web: tarihinde alındı.

214 URL 14:The Ladies. (September,1893). Home Journal, Vol. X, No. 10. web: tarihinde alındı. 195 URL,15: A year in fashion.(march,1863). Peterson's Magazine, Mar. 1863, Vol. XLIII, No. 3, pp. 182, 248.Web: tarihinde alındı. URL,16: Edward devri. (2010). Vikipedi Özgür ansiklopedi. Web: html tarihinde alındı. URL 17: Weston,P. (2001b). Hair and Hats Sketches of Hair Fashions in Fashion History From Web: tarihinde alındı. URL 18: Hair Early C20 th Hair Styles Edwardian Hairstyle Fashion History. FashionEra.Web:http://www.fashionera.com/hatshair/hats_hair_6_hairstyles_fa shion_history_1900_1920.html 21 ağustos 2009 tarihinde alındı. URL 19. GeçmiĢten Siyah Beyazlar. Web: html. 10 Aralık 2009 tarihinde alındı. URL 20: 1930 s Making Finger Waves. (2008).Web: adresinden tarihinde alındı. URL21:GaleriaDivasdeHollywood.web:http://activa.aeiou.pt/galeria.aspx?channelid=B A8EA00A-FECA-47C0-B65D-D6D2C9126AA6&contentid=27EA3D5C- 2BC9-4F7D-9B26-EF907EF322C8&gchannelid=27A146C4-FF43-42C0-B6F0-512D6EF13716&gcontentid=4F351AFE-DA F C593444&index=1 Galeria: Divas de Hollywood 2009 html 00: tarihinde alındı. URL 22: hairstyles history. (2009c). Fashion era. Web: tarihinde alınmıģtır. URL,23: Punk Hair Styles Inspiration. Newest trends. Web:http://www.hair.becomegorgeous.com/newest_trends/punk_hairstyles_insp iration-1663.html 8 Ağustos 2009 tarihinde alındı. URL,24: Audrey Hepburn 1960 in. Frühstück bei Tiffany. Web:http://www.gala.de/beauty_fashion/beauty/36570/Star-Frisuren- Legendaere-Koepfe.html?cp=2 " tarihinde alındı URL,25:Punkkültürü,(2009).Web:http://tr.wikipedia.org/wiki/Punk_K%C3%BClt%C3 %BCr%C3%BC 23 Mayıs :56 saatinde alındı. URL,26: Gotik tarzı, Web:http://tr.wikipedia.org/wiki/Goth) 20 Ağustos te alındı. URL 27: okulweb.meb.gov.tr/34/12/266283/data/hijyen.htm 13: 15, tarihinde alındı.

215 URL28:EskiTürklerdeGiyim.(2008,Ağustos).Sevgiadası.Web:http://www.sevgiadasi.co m/eski-turklerde-giyim. 18 Mayıs 2009 tarihinde alındı. 196 URL,29:Ġkinci Pazırık Kurganı'nda Bulunan Kadın Cesedine Ait GümüĢ Kemer Tokasındaki Koç Figürleri. Edebiyat Sahili.Web:http://www.edebiyatsahili.com/forum/showthread.php?t= tarihinde alındı. URL,30: Ġlk Bayan Kuaförü Kimdir Hayatı. Web:http://www.kuaforum.org/forum/fontcolorred-genel-sorular-ve-sorunlariniz-kuafor-destekfont/turkiyedeki-ilk-bayankuaforu-kimdir-ve-hayati/new/#quickreply :24 saatinde alındı. URL,31: Osmanlı Takıları,(2009). Web:www.mumsema.com/.../27916-osmanli-takilari. Html: 20 Ocak 2009 tarihinde alındı. URL,32: Fotoğraflarla Dünden Bugüne Cumhuriyet.(2009). Ġsmet Ġnönü nün Erzin Gezisi Fotoğrafları Forum Türkiye. Web:http://www.hossohbet.com/forum/turkiye/65944-fotograflarla-dundenbugune-cumhuriyet.html 18 Kasım 2009 da de alındı. URL33:Bakırköy detiyatro.tombak,27.web:http://www.tombak.com.tr/sayi27/tiyatro.h tml 14 Nisan 2009 da saat 23:28 de alındı. URL,34: Türkiye Güzellik Kraliçeleri.(Kasım, 2008) Web: nebahat-cehre-4889.htm URL,35: 1970 Yılı Ses Dergisı Web:http://img50.imageshack.us/i/belhinjr1wj2.jpg/ 21 Ocak 2009 tarihinde alındı. URL: 36: Uzsoy, Ç. (Aralık,2008) Zaman Tüneli: 1920 lerden 2010 lara Ġstanbul Web: html 20 Ağustos 2009 da alındı. URL, 37 Erkek Emo Saç Modelleri (Aralık,2009).Web:http://emokizi.bloggum.com/yazi/erkek-emo-sacmodelleri.html tarihinde alınmıģtır. URL,38: Beden Tipleri.(2005). Web: beden-tipleri.html tarihinde alındı. URL,39: Kadınlar ve saçlar.(2009). Diplomatik Gözlem. Web html tarihinde alındı. URL, 40: Hair color advice. Choosing hair color. Short Hair Styles. Web.http://www.short-hair-style.com/hair-color-advice.html :47 de alındı. URL,41: Pompadour. (ġubat,2010). Vikipedi Özgür Ansiklopedi tarihinde alındı.

216 197 URL,42: Choose Hair Style for Your Face. (2008,september). Articlebase. Web: html :53 saatinde alındı. URL,43: A year in Fashion:1901. The Delineator, Vol. LVIII. No. 1, July 1901, pp http://www.costumegallery.com/Library/1901/Deline/July/Hair/combs.htm tarihinde alındı.

217 198 EK-1 ANKET FORMU ÖRNEĞĠ Bu anket, Kadınların Saç Tasarım Tercihlerine Etki Eden Faktörleri belirlemek amacıyla hazırlanmıģtır. Sizin için en uygun olan seçeneği (X) koyarak iģaretleyiniz. Zamanınızı ayırdığınız ve doğru yanıtlarınız için teģekkür ediyorum. 1. YaĢınız ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Eğitim düzeyiniz ( ) Ġlköğretim ( ) Ortaöğretim ( )Lisans ( )Lisansüstü ( ) OkumamıĢ 3..Mesleğiniz ( )Ev kadını ( ) Memur ( ) ĠĢçi ( ) Emekli ( )Serbest meslek ( )Yönetici ( ) Öğrenci 4.Aylık geliriniz ( ) 500 TL ve altı ( ) TL ( ) TL ( ) TL ( ) TL ( ) TL ( ) 3000TL ve üstü 5.YaĢadığınız coğrafi bölge ( ) Ege ( ) Marmara ( ) Ġç Anadolu ( ) Doğu Anadolu ( ) Güneydoğu Anadolu ( ) Karadeniz ( ) Akdeniz 6.Ġkamet ettiğiniz yer ( ) Ġl ( ) Ġlçe ( )Kasaba ( )Köy

218 Yüz Ģekliniz ( ) KöĢeli ( ) Elmas biçimli ( ) Armudi biçimli ( )Kalp biçimli 8.Ten renginiz? ( )Uzun yüzlü ( ) Yuvarlak yüz ( ) Oval ( ) Buğday-Sarı ( ) Beyaz-Pembe ( ) Esmer-Bronz ( ) Siyah 9. Göz renginiz nedir? ( ) Siyah ( ) Kahverengi ( ) YeĢil ( ) Ela ( ) Mavi 10. Doğal saç renginiz? ( )Siyah ( )Kahverengi ( ) Sarı ( ) Kumral ( ) Kızıl ( ) Beyaz/gri 11. Saçınızın yapısal formu nasıldır? ( ) Düz ( ) Dalgalı ( ) Kıvırcık ( ) Çok kıvırcık/ Siyah saçı 12. Saçınızın uzunluğu ne kadardır? ( ) Bel hizasında ( ) Sırt hizasında ( ) Omuz hizasında ( ) Kulak hizasında ( ) Çok kısa 14. Hangi amaçla kuaföre gidersiniz? Seçenekler Saç kestirmek için Saç Ģekillendirmek için (fön, topuz, örgü vs..) Hiçbir zaman Bazen Sıklıkla Her zaman

DERS BİLGİ FORMU. Alan Dersin Adı Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

DERS BİLGİ FORMU. Alan Dersin Adı Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları BİLGİ FORMU Alan Dersin Adı Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim

Detaylı

ARAÇ GEREÇLER BÖLÜM Araç ve Gereçler

ARAÇ GEREÇLER BÖLÜM Araç ve Gereçler BÖLÜM 1 ARAÇ GEREÇLER 1.2. Araç ve Gereçler Boncuk İğnesi Kristal örme işleminde misinaların ucuna takılarak boncukların arasından misinanın rahat geçmesini sağlar. Kargaburun Örme işlemi sırasında kristal

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. ALANIN AMACI Güzellik ve Saç

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Feyzi ÖZMEN tarafından hazırlanan Aday Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇBAKIM HİZMETLERİ ALANI MESLEK TANITIMI

GÜZELLİK VE SAÇBAKIM HİZMETLERİ ALANI MESLEK TANITIMI GÜZELLİK VE SAÇBAKIM HİZMETLERİ ALANI MESLEK TANITIMI Bu alan altında toplam üç bölüm bulunmaktadır. - Kuaförlük, - Erkek berberliği, - Güzellik Hizmetleri KUAFÖRLÜK BÖLÜMÜ Saçı, günün modasına ve kişinin

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

2. Kozmetik Kongresi, Subat 2012, Antalya. Prof.Dr. Mustafa BĐRĐNCĐOĞLU

2. Kozmetik Kongresi, Subat 2012, Antalya. Prof.Dr. Mustafa BĐRĐNCĐOĞLU 2. Kozmetik Kongresi, 17-19 Subat 2012, Antalya Prof.Dr. Mustafa BĐRĐNCĐOĞLU Kozmetik, bir kimseyi daha çekici hale getirmek ya da görünüm sorunlarını gidermek için kullanılan ürünleri, bakımları ve tedavileri

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 27

ÖĞRENME FAALİYETİ 27 ÖĞRENME FAALİYETİ 27 KUAFÖRLÜK VE GÜZELLİK HİZMETLERİ ALANI AMAÇ Bu faaliyet sonucunda saç bakımı-yapımı ve güzellik hizmetleri alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

Detaylı

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Prof. Dr. Gülsen DEMİR Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Selahattin YAMAN Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat

Detaylı

S-4-Mizanpli işleminde kullanılan araç-gereçler nelerdir? C-4-Mizanpli makinesi,mizanpli bigudisi,tarak,pens ve klips,penuvar,file ve kulaklık

S-4-Mizanpli işleminde kullanılan araç-gereçler nelerdir? C-4-Mizanpli makinesi,mizanpli bigudisi,tarak,pens ve klips,penuvar,file ve kulaklık S-1-Saça geçici şekil vermede kullanılan kozmetikler nelerdir? C-1-Jöle,Biryantin,Sprey,Gazlı sprey,gazsız sprey,köpük,dax S-2-Fön işleminde kullanılan araç ve gereçler nelerdir? C-2-Fön makinesi,fırça,tarak,pens

Detaylı

Uzun kısa Aynı farklı benzer YaĢlı genç Eski yeni Önce Ģimdi AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

Uzun kısa Aynı farklı benzer YaĢlı genç Eski yeni Önce Ģimdi AMAÇLAR VE KAZANIMLAR OKUL ADI : TARĠH: ġubat AYI 3. HAFTA (PAZARTESĠ) YAġ GRUBU : 61-72 Ay ÖĞRETMEN ADI: ARAÇ OLARAK SEÇĠLEN KAVRAMLAR : Büyük küçük Dinozorlar Sınıfımızda Uzun kısa Aynı farklı benzer YaĢlı genç Eski yeni

Detaylı

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi ÇOCUK ÇEVRE ĠLIġKISI Ġnsanı saran her Ģey olarak tanımlanan çevre insanı etkilerken, insanda çevreyi etkilemektedir.

Detaylı

Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir?

Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir? Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir? Asil duruşu nedeniyle bayanların kıyafetlerde tercih ettiği renklerin başında siyah gelir. Kadına zerafet ve incelik katan siyah aynı zamanda kadınları daha zayıf ve

Detaylı

Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan BiliĢsel Alanı Dil Alan Özbakım Becerileri A 3: K 1, 2 A 5: K 2, 3 A 6: K 1, 2 A 16: K 3

Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan BiliĢsel Alanı Dil Alan Özbakım Becerileri A 3: K 1, 2 A 5: K 2, 3 A 6: K 1, 2 A 16: K 3 OKUL ADI : TARĠH: EKĠM AYI 4. HAFTA (PAZARTESĠ) ARAÇ OLARAK SEÇĠLEN Atatürk ve Cumhuriyet KAVRAMLAR : Renkler Geometrik Ģekiller Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan BiliĢsel Alanı Dil Alan Özbakım Becerileri

Detaylı

made in China C1000E IB-leaflet.indd 1 6/27/13 2:18 PM

made in China C1000E IB-leaflet.indd 1 6/27/13 2:18 PM made in China 7 1 4 3 5 8 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. BaByliss S.A.R.L. - 99, Avenue Aristide Briand - 92120 Montrouge - FRANCE www.babyliss.com TÜRKÇE BaByliss Curl Secret ile çok rahat bir şekilde mükemmel

Detaylı

TDSF KIYAFET TALİMATI

TDSF KIYAFET TALİMATI TDSF KIYAFET TALİMATI Hüküm ve Uygulanabilirlik TDSF nun faaliyetlerinde ve tüm branşlarında uygulanacak olan bu Kıyafet Talimatı aşağıdaki şekilde uygulanacaktır. GENEL 1. Kıyafetler her bir disiplin

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ İlgili öğrenme faaliyeti sonucunda Güzellik ve Saç bakımı Hizmetleri Alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Meslek eğitiminde niteliğin

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Ziraat Fakültelerindeki Eğitim Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Ziraat Fakültelerindeki Eğitim Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Ziraat Fakültelerindeki Eğitim Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi Ziya Gökalp Göktolga Sibel Gülse Bal Kemal Esengün GaziosmanpaĢa Üniversitesi,

Detaylı

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA,

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, 02 Nisan 2012 MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, Amasra Teknik Gezisi 12-13 Mart 2012 tarihleri arasında, ARCH 222 - Arhitectural Design 4 dersi için Bir Sanatçı İçin Konut, ARCH 221 - Arhitectural Design 3

Detaylı

Rönesans Heykel Sanatı

Rönesans Heykel Sanatı Rönesans Heykel Sanatı Ortaçağda heykel mimariye bağımlıdır. Fakat Rönesans döneminde, heykel mimariden bağımsız eserler olarak karşımıza çıkar. Heykeller meydanlarda, saraylarda ve köşklerde sergilenmeye

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

BERBERLİK ALANI KALFALIK ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

BERBERLİK ALANI KALFALIK ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BERBERLİK ALANI KALFALIK ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI 2005 ANKARA BERBERLİK ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Günümüzde insanların görünüşlerine

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Alan Dersin Adı Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı. Dersin Tanımı. Dersin Ön Koşulları

DERS BİLGİ FORMU. Alan Dersin Adı Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı. Dersin Tanımı. Dersin Ön Koşulları DERS BİLGİ FORMU Alan Dersin Adı Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlilikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler

Detaylı

: Kişisel hazırlık yapmaya uygun koşullar sağlanmalı, öğrenci araştırmaya ve gözlem yapmaya yönlendirilmelidir.

: Kişisel hazırlık yapmaya uygun koşullar sağlanmalı, öğrenci araştırmaya ve gözlem yapmaya yönlendirilmelidir. KİŞİSEL BAKIM MODÜL BİLGİ SAYFASI MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN : AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ MODÜL : KİŞİSEL BAKIM KODU : 815SBG001 SÜRE : 40/8 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ GENEL AMAÇ :

Detaylı

ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI KALFALIK ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI KALFALIK ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI KALFALIK ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI 2008 ANKARA GÜZELLİK ve SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE

Detaylı

AMAÇLAR VE KAZANIMLAR. Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan Dil Alan BiliĢsel Alanı Özbakım Becerileri

AMAÇLAR VE KAZANIMLAR. Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan Dil Alan BiliĢsel Alanı Özbakım Becerileri OKUL ADI : TARĠH: NĠSAN AYI 4. HAFTA (PAZARTESĠ) KAVRAMLAR : Hızlı yavaģ 3-2-1 Araç Olarak Seçilen Konu Karanlık aydınlık Siyah Beyaz Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan Dil Alan BiliĢsel Alanı Özbakım

Detaylı

Moda Tarihi (MTT233) Ders Detayları

Moda Tarihi (MTT233) Ders Detayları Moda Tarihi (MTT233) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Moda Tarihi MTT233 Güz 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

CERRAHİ ALETLERİN ÖN YIKAMA VE PAKETLEME TALİMATI Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5

CERRAHİ ALETLERİN ÖN YIKAMA VE PAKETLEME TALİMATI Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5 Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5 1. AMAÇ Dezenfeksiyon ya da sterilizasyon öncesinde cerrahi aletlerin ön yıkama ve paketlenmesinde standart

Detaylı

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ Eylül, 2011 İÇİNDEKİLER GĠRĠġ... 3 A. Öğrenci Staj Raporu/Defterinin Başlıca Bölümleri...

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ SAÇ BAKIMI VE YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ SAÇ BAKIMI VE YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ SAÇ BAKIMI VE YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

St 37 Karbonlu Çelik Malzeme Ara Bağlantı Aparatı Delme ve Bükmenin Teorik ve Deneysel İncelenmesi

St 37 Karbonlu Çelik Malzeme Ara Bağlantı Aparatı Delme ve Bükmenin Teorik ve Deneysel İncelenmesi St 37 Karbonlu Çelik Malzeme Ara Bağlantı Aparatı Delme ve Bükmenin Teorik ve Deneysel İncelenmesi Çağrı BARUT Karabük Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Tasarım Öğretmenliği Cagribarut@hotmail.com

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve III TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Canan ULUDAĞ tarafından hazırlanan Bağımsız Anaokullarında

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

DERS BİLGİ FORMU. Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ BİLİMDALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ BİLİMDALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ BİLİMDALI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE SÖZLÜ TARİH ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARI, BECERİ VE TUTUMLARINA ETKİSİ DOKTORA TEZİ

Detaylı

PEYZAJ SANATI TARİHİ Ders İzlence Formu. Kodu: PEM 112 Dersin Adı: PEYZAJ SANATI TARİHİ Toplam Saat

PEYZAJ SANATI TARİHİ Ders İzlence Formu. Kodu: PEM 112 Dersin Adı: PEYZAJ SANATI TARİHİ Toplam Saat Diploma Programı Peyzaj Mimarlığı Bölümü Yarıyıl Teorik Uygulama Laboratuar PEYZAJ SANATI TARİHİ Ders İzlence Formu Kodu: PEM 112 Dersin Adı: PEYZAJ SANATI TARİHİ Toplam Saat AKTS Dersin Anlatıldığı Dil

Detaylı

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERGİSİ

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERGİSİ ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERGİSİ Hazırlık sınıfı öğrencileri pullarla rengarenk sayı tabloları hazırladılar. Hazırlık sınıfı öğrencileri

Detaylı

İnovatif kişisel bakım ve sağlık ürünleri

İnovatif kişisel bakım ve sağlık ürünleri 2014 Fiyat Listesi-2 İnovatif kişisel bakım ve sağlık ürünleri SAÇ MAŞALARI Intense Saç Maşası C519E 200 C Titanyum seramik intense kaplama 19 mm Intense Saç Maşası C525E 119,90 200 C Titanyum seramik

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KUAFÖRLÜĞÜN TARİHSEL GELİŞİMİ 815SBG070 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU Yalçın Önder¹, Rıza Çıtıl¹, Mücahit Eğri¹,

Detaylı

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number:XIII/1 Nisan/April2004, 169-180 İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Kadriye Figen VARDAR Osmanlı Devleti XVIII. yüzyıldan

Detaylı

Sayın Ortaklarımız; Teşekkür eder, saygılar sunarız.

Sayın Ortaklarımız; Teşekkür eder, saygılar sunarız. Sayın Ortaklarımız; 2000 yılından bu yana yurt içi ve yurt dışında dağıtımını yaptığımız NASCITA, NASCITA ELEGANZA markalı kişisel bakım ürünlerimizi Sizlerin destekleriyle zenginleştirdik. Profesyonel

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

2015 Fiyat Listesi-1

2015 Fiyat Listesi-1 2015 Fiyat Listesi-1 Yeni nesil akıllı epilasyon BaByliss Homelight teknolojisi ile evde ışıklı epilasyonun yeni çağı başlıyor. Teknolojisi geliştirilen, daha kısa sürede daha etkili sonuçlar sunan BaByliss

Detaylı

Ġspanya da üniversite Sistemi

Ġspanya da üniversite Sistemi Ġspanya da üniversite Sistemi NEDEN ĠSPANYA DA YURT DIġI EĞĠTĠM? Avrupa ile Afrika arasında önemli bir geçiģ yolu olan Ġspanya, günümüzde geleneksel ve modern yaģam tarzlarını bir arada bulunduran önemli

Detaylı

KTU MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MADEN ĠġLETME LABORATUVARI ArĢ. Gör. ġener ALĠYAZICIOĞLU AGREGA DARBE DAYANIMI DENEYİ

KTU MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MADEN ĠġLETME LABORATUVARI ArĢ. Gör. ġener ALĠYAZICIOĞLU AGREGA DARBE DAYANIMI DENEYİ AGREGA DARBE DAYANIMI DENEYİ Tanım: Darbe dayanımı, standart boyutlardaki kayaçların belirli bir doğrultuda darbelere karģı gösterdiği dirençtir. Kayacın kullanım alanlarının belirlenmesinde darbe dayanımının

Detaylı

Vücudumuzu Tanıyalım KAVRAMLAR : Bütün-Yarım Aynı-Farklı Mutlu-Üzgün-Kızgın-KorkmuĢ-ġaĢkın AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

Vücudumuzu Tanıyalım KAVRAMLAR : Bütün-Yarım Aynı-Farklı Mutlu-Üzgün-Kızgın-KorkmuĢ-ġaĢkın AMAÇLAR VE KAZANIMLAR OKUL ADI : TARĠH: EYLÜL AYI 4. HAFTA (PAZARTESĠ) Vücudumuzu Tanıyalım KAVRAMLAR : Bütün-Yarım Aynı-Farklı Mutlu-Üzgün-Kızgın-KorkmuĢ-ġaĢkın Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan BiliĢsel Alanı Dil Alan

Detaylı

"ÖRNEKTİR" 16.07.2007 Tarihinden 20.07.2007 Tarihine kadar bir haftalık çalıģma

ÖRNEKTİR 16.07.2007 Tarihinden 20.07.2007 Tarihine kadar bir haftalık çalıģma 16.07.2007 Tarihinden 20.07.2007 Tarihine kadar bir haftalık çalıģma Pazartesi ġirket Tanıtımı ve Fabrika Oryantasyonu 1 5 9 Salı Fabrika Bilgileri / YerleĢim Planı 5 7 9 ÇarĢamba Fabrika Bilgileri / Organizasyon

Detaylı

SU HALDEN HALE GĠRER

SU HALDEN HALE GĠRER SU HALDEN HALE GĠRER SU DÖNGÜSÜ Yeryüzündeki suyun buharlaģıp havaya karıģması, bulutları oluģturması ve yağıģ olarak yeryüzüne dönmesi sürecinde izlediği yola su döngüsü denir. Su buharı soğuduğunda ise

Detaylı

Hatay Mesleki Eğitim Merkezi (Kalfalık Sınavı) Saç Kesimi Soru Bankası

Hatay Mesleki Eğitim Merkezi (Kalfalık Sınavı) Saç Kesimi Soru Bankası 1) Aşağıdakilerden hangisi saç kesiminde kullanılacak araç gereçler arasında yer almaz? a) Düz makas b) Fısfıs c) Tarak d) Ustura e) Sprey 2) İyi bir saç kesimi yapabilmek için aşağıdaki maddelerin hangisinin

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KUAFÖR MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KUAFÖR MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KUAFÖR MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Alan Dersin Adı Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

DERS BİLGİ FORMU. Alan Dersin Adı Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Alan Dersin Adı Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

SAÇ KESİMİ GENEL SINAV SORU VE CEVAPLARI

SAÇ KESİMİ GENEL SINAV SORU VE CEVAPLARI SAÇ KESİMİ GENEL SINAV SORU VE CEVAPLARI S-1-Saç kesiminde kullanılan araç ve gereçler nelerdir? C-1-Düz makas,efile(dişli)makas,ustura,jiletli kesici,elektirikli saç kesme makinesi,penuvar,tarak,havlu,fıs

Detaylı

AMAÇLAR VE KAZANIMLAR. Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan BiliĢsel Alanı Dil Alan Özbakım Becerileri A 3: K 1, 2 A 5: K 7 A 16: K 3

AMAÇLAR VE KAZANIMLAR. Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan BiliĢsel Alanı Dil Alan Özbakım Becerileri A 3: K 1, 2 A 5: K 7 A 16: K 3 OKUL ADI : TARĠH: KASIM AYI 3. HAFTA (PAZARTESĠ) Büyünce hangi mesleği seçsem? KAVRAMLAR : Aynı-benzer-farklı Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan BiliĢsel Alanı Dil Alan Özbakım Becerileri A 2: K 7, 8,

Detaylı

TABULOJĠ GRUBU PROJE DANIŞMANLARI. Özgü TÜRK Ömer GÜNGÖR Gökhan KARAASLAN

TABULOJĠ GRUBU PROJE DANIŞMANLARI. Özgü TÜRK Ömer GÜNGÖR Gökhan KARAASLAN TABULOJĠ GRUBU Doç. Dr. Necla TURANLI Hacettepe Üniversitesi/ANKARA PROJE DANIŞMANLARI Doç. Dr. Erdal EKĠCĠ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/ÇANAKKALE Özgü TÜRK Ömer GÜNGÖR Gökhan KARAASLAN Temmuz -

Detaylı

MASA ÜSTÜ CNC FREZE TEZGÂH TASARIMI VE PROTOTİP İMALATI

MASA ÜSTÜ CNC FREZE TEZGÂH TASARIMI VE PROTOTİP İMALATI Araştırma Makalesi / Research Article MASA ÜSTÜ CNC FREZE TEZGÂH TASARIMI VE PROTOTİP İMALATI Ahmet KOLERĠ a ve Kerim ÇETĠNKAYA b, * a K.Ü.Teknik Eğitim Fakültesi, Karabük, Türkiye, ahmet_koleri42@hotmail.com

Detaylı

KUAFÖRLÜK/ CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ

KUAFÖRLÜK/ CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ KUAFÖRLÜK/ CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, kuaförlük, güzellik ve cilt bakımı ile ilgili eğitim veren kişidir.

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -18 AMAÇ GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ

Detaylı

NAPOLEON PROBLEMİNE FARKLI BİR BAKIŞ

NAPOLEON PROBLEMİNE FARKLI BİR BAKIŞ ÖZEL EGE LİSESİ NAPOLEON PROBLEMİNE FARKLI BİR BAKIŞ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER: Fatma Gizem DEMİRCİ Hasan Atakan İŞBİLİR DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Gülşah ARACIOĞLU İZMİR 2013 İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN AMACI... 3 2.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii. TABLOLAR LİSTESİ...viii BÖLÜM I...

İÇİNDEKİLER. JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii. TABLOLAR LİSTESİ...viii BÖLÜM I... İÇİNDEKİLER JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii TABLOLAR LİSTESİ.....viii BÖLÜM I...1 GİRİŞ...1 1.1.Problem Durumu...1 1.2.Problem Cümlesi...3 1.3.Alt

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA TEZ TESLĠM KILAVUZU HAZIRLAYANLAR Yrd. Doç. Dr. Serhat DAĞ Yrd. Doç. Dr. Enver AKARYALI ġubat-2015 ÖNSÖZ Lisansüstü tezlerin,

Detaylı

KONFEKSİYONDA MALZEME BİLGİSİ DERSİ DÖNEM SONU PROJESİ 2015-2016

KONFEKSİYONDA MALZEME BİLGİSİ DERSİ DÖNEM SONU PROJESİ 2015-2016 KONFEKSİYONDA MALZEME BİLGİSİ DERSİ DÖNEM SONU PROJESİ 2015-2016 KONU: Konfeksiyonda kullanılan malzeme ve aksesuarlar hakkında özet bilgiler ve örnekler içeren bir klasör hazırlanması. AMAÇLAR: 1. Malzemeleri

Detaylı

ÇOCUKLARIN GÖZÜYLE ONLARIN ĠNTERNET KULLANIM PROFĠLLERĠ VE AĠLELERĠN GETĠRDĠĞĠ SINIRLAMALAR: ANAMUR ĠLÇE ÖRNEĞĠ

ÇOCUKLARIN GÖZÜYLE ONLARIN ĠNTERNET KULLANIM PROFĠLLERĠ VE AĠLELERĠN GETĠRDĠĞĠ SINIRLAMALAR: ANAMUR ĠLÇE ÖRNEĞĠ ÇOCUKLARIN GÖZÜYLE ONLARIN ĠNTERNET KULLANIM PROFĠLLERĠ VE AĠLELERĠN GETĠRDĠĞĠ SINIRLAMALAR: ANAMUR ĠLÇE ÖRNEĞĠ THE INTERNET USE PROFILES OF THE CHILDREN AND THEIR FAMILY LIMITATIONS ON INTERNET FROM CHILDREN'S

Detaylı

1. Saç bakımı için kullanılan araç gereçleri tanır. 2. Saç bakımı işleminin basamaklarını ifade eder.

1. Saç bakımı için kullanılan araç gereçleri tanır. 2. Saç bakımı işleminin basamaklarını ifade eder. İŞİN / MODÜLÜN ADI: A1) Kişisel Bakım Yapma A101)Saç bakımını yapar. ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar) Şampuan, saç bakım kremi, havlu, tarak, kurutma makinesi Saç bakımını hijyen kurallarına uygun

Detaylı

TIMSS Tanıtım Sunusu

TIMSS Tanıtım Sunusu TIMSS Tanıtım Sunusu Ġçerik TIMSS Nedir? TIMSS in Amacı TIMSS i Yürüten KuruluĢlar TIMSS in GeçmiĢi TIMSS in Değerlendirme Çerçevesi TIMSS Döngüsünün Temel AĢamaları TIMSS in Kazanımları Sorular ve Öneriler

Detaylı

Kâğıt Boyu ve Gramajı Madde 2 (1) Tezlerin yazım ve basımında A4 (210x 297 mm) boyutlu, en az 75 gramajlı beyaz kâğıt kullanılır.

Kâğıt Boyu ve Gramajı Madde 2 (1) Tezlerin yazım ve basımında A4 (210x 297 mm) boyutlu, en az 75 gramajlı beyaz kâğıt kullanılır. 1 Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Tez Yazım ve Basım Esasları Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Esaslar Mersin Üniversitesi Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16. maddesinin

Detaylı

ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER

ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER G.Ü. SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER 1 Yrd.Doç.Nursel BAYKASOĞLU **Yrd.Doç.Dr. Tomris YALÇINKAYA Türk kültüründe temizliğe verilen önem, temizlik

Detaylı

İçindekiler. Baskı Beton (4-28) Baskı Sıva (29) İnce Yüzey Kaplama (30) Özel Yüzey Boyama (31) Parlak Yüzeyli Beton (32) www.endustriyelyapi.com.

İçindekiler. Baskı Beton (4-28) Baskı Sıva (29) İnce Yüzey Kaplama (30) Özel Yüzey Boyama (31) Parlak Yüzeyli Beton (32) www.endustriyelyapi.com. www.endustriyelyapi.com.tr İçindekiler Endüstriyel Yapı Ltd. Şti. Kurulduğu 2005 yılından itibaren uygulamış olduğu 500.000 m² yi aşkın baskı beton zemin ve sıva tecrübesiyle, bugün özellikle Samsun ve

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE DİĞER BAKANLIKLARA BAĞLI OKULLARDAKİ GÖREVLİLERLE ÖĞRENCİLERİN KILIK KIYAFETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (1)

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE DİĞER BAKANLIKLARA BAĞLI OKULLARDAKİ GÖREVLİLERLE ÖĞRENCİLERİN KILIK KIYAFETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (1) 1093 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE DİĞER BAKANLIKLARA BAĞLI OKULLARDAKİ GÖREVLİLERLE ÖĞRENCİLERİN KILIK KIYAFETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/7/1981, No: 8/3349 Dayandığı

Detaylı

Okula BaĢladık KAVRAMLAR : Renkler Sayılar Büyük-Küçük Hızlı - YavaĢ AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

Okula BaĢladık KAVRAMLAR : Renkler Sayılar Büyük-Küçük Hızlı - YavaĢ AMAÇLAR VE KAZANIMLAR OKUL ADI : TARĠH: EYLÜL AYI 2. HAFTA (PAZARTESĠ) Okula BaĢladık KAVRAMLAR : Renkler Sayılar Büyük-Küçük Hızlı - YavaĢ Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan Dil Alan BiliĢsel Alanı Özbakım Becerileri A 2

Detaylı

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ Dilek OLUT Tıp biliminin ilk ve temel prensiplerinden biri Önce Zarar Verme ilkesidir. Bu doğrultuda kurgulanan sağlık

Detaylı

Başarıyı Temsil Eden Üniforma

Başarıyı Temsil Eden Üniforma Başarıyı Temsil Eden Üniforma 1 Dünyanın en büyük perakende döviz sağlayıcısı olarak, markamızı temsil eden çalışanlarımıza sadece şirketin gelecekteki gelişimi ve başarısı açısından değil, aynı zamanda

Detaylı

Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan BiliĢsel Alan Dil Alanı Özbakım Becerileri A 2: K 1, 2 A 3: K 1, 2, 3, 4 A 16: K 3

Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan BiliĢsel Alan Dil Alanı Özbakım Becerileri A 2: K 1, 2 A 3: K 1, 2, 3, 4 A 16: K 3 OKUL ADI : TARĠH: EKĠM AYI 2. HAFTA (PAZARTESĠ) ARAÇ OLARAK SEÇĠLEN Böcekleri KeĢfediyoruz KAVRAMLAR : Canlı-cansız Aynı-farklı-benzer A 2: K 7, 9 A 2: K 1, 2 A 4: K 1, 2 A 6: K 1, 2 A 9: K 3, 9 A 2: K

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

EV TĠPĠ KURUTMALI ÇAMAġIR MAKĠNELERĠNĠN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2002/06 (96/60/AT)

EV TĠPĠ KURUTMALI ÇAMAġIR MAKĠNELERĠNĠN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2002/06 (96/60/AT) EV TĠPĠ KURUTMALI ÇAMAġIR MAKĠNELERĠNĠN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2002/06 (96/60/AT) Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 20/8/2002 Sayısı: 24852 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-

Detaylı

MMM291 MALZEME BİLİMİ

MMM291 MALZEME BİLİMİ MMM291 MALZEME BİLİMİ Ofis Saatleri: Perġembe 14:00 16:00 ayse.kalemtas@btu.edu.tr, akalemtas@gmail.com Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme

Detaylı

Ö. Ç. BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI

Ö. Ç. BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 03.11.2014 PAZARTESİ Ö. Ç. BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı. Müzik eşliğinde öğretmenin yönergelerine uygun ısınma hareketleri yapıldı.

Detaylı

SALSA MÜSABAKALARI KIYAFET KURALLARI

SALSA MÜSABAKALARI KIYAFET KURALLARI SALSA MÜSABAKALARI KIYAFET KURALLARI Aşağıda detaylandırılan TDSF Salsa Kıyafet Yönetmeliği geçerlidir. Aşağıdaki kıyafet kurallarına aykırı hareket eden çiftler Diskalifiye edilir. Hüküm ve Uygulanabilirlik

Detaylı

YENİ EXCLUSIVE. Dogtas exclusive brosur.indd 1 12/08/16 12:13

YENİ EXCLUSIVE. Dogtas exclusive brosur.indd 1 12/08/16 12:13 YENİ EXCLUSIVE Dogtas exclusive brosur.indd 1 12/08/16 12:13 Dogtas exclusive brosur.indd 2 12/08/16 12:13 Tam 7 sene önce Exclusive Serisi ni tasarladığımızda o kadar çok sevildi ki, o kadar çok beğenildi

Detaylı

GEREDE MEKİKLİ DOKUMACILIK

GEREDE MEKİKLİ DOKUMACILIK GEREDE MEKİKLİ DOKUMACILIK Prof. Aysen SOYSALDI 1 1 Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı, Ankara asoysal@gazi.edu.tr Arş. Gör. Mustafa Oğuz GÖK 2 2 Gazi Üniversitesi

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI 1 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 5 NIN TANIMI VE AMACI 7 NIN DALLARI 8 Saç Bakımı 8 Cilt Bakımı 9 Makyaj 10 UYGULAMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 11 ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİ 12 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 12 13 EKLER MODÜLLERİ

Detaylı

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA VE ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESABI FUNDA NALBANTOĞLU YILMAZ Eğitim Öğretim Planlamacısı Ekim, 2011 GĠRĠġ Bologna Süreci kapsamında, yükseköğretim

Detaylı

BEAUTY GUİDE Güzellik. Rehberi

BEAUTY GUİDE Güzellik. Rehberi BEAUTY GUİDE Güzellik Rehberi ALLIK VE PUDRA FIRÇALARI Duo Fibre Allık Fırçaları : Toz,krem veya su bazlı ürünlerin yüzdeki bölgelere hafifçe uygulanmasında kullanılır. NASBRUSH0003 Duo Fibre Geniş Allık

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI ALANI

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI ALANI ALAN HAKKINDA GENEL BİLGİ Meslek eğitiminde niteliğin artırılmasına ve standartlaşmaya gereksinim duyulmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı na bağlı devlet okullarında kendi branşında nitelikli alan öğretmenlerinden

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN GÖRSEL SANATLAR Mehmet KURTBOĞAN TÜRK SÜSLEME SANATLARI??? NELERDİR? Türk süsleme sanatları a) Tezhip b) Hat c) Ebru ç) Çini d) Minyatür e) Cam bezeme (Vitray) f) Bakırcılık g) Cilt sanatı h)halı sanatı

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

YAġAMSAL GEREKSĠNĠMLERĠMĠZ

YAġAMSAL GEREKSĠNĠMLERĠMĠZ YAġAMSAL GEREKSĠNĠMLERĠMĠZ YAġAMIMIZI DEVAM ETTĠREBĠLMEMĠZ ĠÇĠN OLMAZSA OLMAZ ĠHTĠYAÇLARIMIZ NELERDĠR? HAVA SU UYKU BESĠN Neden Olmazsa Olmaz? Bunlar Olmadan ne kadar yaģayabiliriz? HAVA SU UYKU BESĠN

Detaylı

ARALIK AYI +3 YAŞ ÖZEL YAKACIK BALKANLAR KOLEJİ Eğitim Öğretim Yılı AYIN TEMASI

ARALIK AYI +3 YAŞ ÖZEL YAKACIK BALKANLAR KOLEJİ Eğitim Öğretim Yılı AYIN TEMASI ÖZEL YAKACIK BALKANLAR KOLEJİ 2016 2017 Eğitim Öğretim Yılı AYIN TEMASI ARALIK AYI +3 YAŞ Engelliler Haftası (3 Aralık ) Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftası (12-18 Aralık ) Kış Mevsimi Yeni Yıl ( 31 Aralık-

Detaylı

AMAÇLAR VE KAZANIMLAR. Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan BiliĢsel Alanı Dil Alan Özbakım Becerileri

AMAÇLAR VE KAZANIMLAR. Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan BiliĢsel Alanı Dil Alan Özbakım Becerileri OKUL ADI : TARĠH: OCAK AYI 4. HAFTA (PAZARTESĠ) ARAÇ OLARAK SEÇĠLEN Çiftlikte YaĢam KAVRAMLAR : Sayılar Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan BiliĢsel Alanı Dil Alan Özbakım Becerileri A 2: K 4, 5, 7, 8,

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ ULUSAL SİSTEMLERİ NİN, SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN YAŞATILMASINA VE GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASINA

Detaylı

T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ORGANİZE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İŞE BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE

Detaylı

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu ARAZİ VERİLERİ 2006 Grup Koordinatörü: Prof. Dr. Melih Ersoy : Doç. Dr. Tarık ġengül Öğr. Gör. Dr. Bahar Gedikli Osman Balaban Kommagene-Nemrut Alanı için yönetim alanı nın sınırlarının belirlenmesi; bu

Detaylı

224 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey www.iconte.

224 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey www.iconte. 224 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI NDA MÜZİK DERSİ ALMIŞ/ALMAKTA OLAN ÖĞRENCİLERİN GENEL PROGRAMLARI İÇERİSİNDE MESLEKİ GELİŞİMLERİ AÇISINDAN MÜZİK DERSLERİNİ

Detaylı

Bırakın doğa evinize gelsin!

Bırakın doğa evinize gelsin! Unica Class Bırakın doğa evinize gelsin! Gerçek malzemeler ile doğal tasarım 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Doğal bir özlem Modern hayat genellikle varlığımızın orijinal, gerçek ve saf yapıtaşlarını

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı