1. Eğer apartmanınız/ b lo ğunuzun bir yerinde yangın çıka rsa, lütfen bu klavuzu takip edin:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Eğer apartmanınız/ b lo ğunuzun bir yerinde yangın çıka rsa, lütfen bu klavuzu takip edin:"

Transkript

1 Homes for Haringey Evinizde yangın güvenliği Turkish This is the Turkish version of Homes for Ha ringey s leaflet c a lled Fire sa fety in your home. It contains important information about what to do in a fire emergency a nd how to red uc e the risk of fire in your home. We a re send ing you this Turkish leaflet because you told us that your preferred language of communication was Turkish. If this is not correct, please tell your Tenancy Management Officer. Bu b ro şür Homes for Haringey in Yangın güvenliği b roşürünün Türkçe versiyonudur. Bu broşür yangında acil durumda ne yapılma sı ve evinizde yangın ç ıkma riskinin na sıl azaltabileceğiniz ha kkında önemli bilgileri içerir. Size bu broşürü Türkç e o la ra k g ö nd e rm e m izin se b e b i b ize sizinle ile tişim iç in terc ih ettiğiniz dilin Türkçe olduğunu söylediğiniz iç ind ir. Eğer bu doğru d eğil ise, lütfen Kira c ılık Yönetim Memurunuza (Tenancy Management Officer) söyleyin. Ya ngın çıktığı zaman ne yapmalı Katlar ve altlı üstlü evler (maisonettes) bir ölçüde sizi yangından koruyacak şekilde inşa edilmiştir. Duva rla r, yerler ve ka p ıla r a levi ve d uma nı b ir süre engelliyebilir. 1. Eğer apartmanınız/ b lo ğunuzun bir yerinde yangın çıka rsa, lütfen bu klavuzu takip edin: Derhal 999 u a ra yıp itfa iyeyi ç a ğırın. İtfa iye evinizi terk etmenizi söylemediyse ve eğer evinizd e/ ka tınızd a ka ld ıysanız ve ısı veya duman sizi etkilemiyorsa normalde evde kalmanız g üvenli. Duman gelmemesi için bütün kapı ve pencereleri kapatın. Eğer duman iç eri gelirse, d erha l terk edin ve a rka nızd a n ka p ıyı kapatın. Pencereye yakın d urun ve a c il servisin verd iği ta lima tla rını d inleyin.. 2. Eğer sizin katınızd a / evinizd e ya ng ın çıkarsa, lütfen bu klavuzu takip edin: Güven içinde ve çabuk yapamayacaksanız, sö nd ürm e ye ç a lışmayın. Pencereleri açmayın, çünkü bu yangının katınıza ya yılma sına yardım eder. Diğer kişilere katınızd a ki ya ng ını ha b er verin eğer mümkünse dışarı ç ıkın. Bina nın dışına çıkın. Arkanızd a n ka p ıyı ka p atın. Asansörü kullanmayın. Merdivenlerden inerek binayı terk ed in. Eğer d uman ç oksa, alç akta hava temiz olac ağından yerde emekle. Dışarı ç ıka rken d iğer sakinlerin kapıla rını vura ra k ha b er ver. Derhal itfaiyeye haber ver. 999 u ara, aradığın telefonun numarasını ver ve itfa iyeyi iste. Size a d ınız ve a d resiniz ve ya ng ının nerede olduğu sorula c a k. Ad resinizi size geri tekra r ed inc eye ka d a r telefonu ka p a tma.

2 Ka tınızı terk ettikten sonra, acil servisi bekle, sizden daha fazla bilgi almak isteye b ilirler. 3. Eğer katınızda mahsur kaldıysanız: Eğer yangın evinizden çıkmanızı engelliyorsa, pencereye yakın bir odaya telefon ile git. 999 u ç evirip itfa iyeyi a ra ve a d resinizi ve ka tınızın numarasını ver ve size sö ylenilen ta lim a tla rı uygula. Ka p ının etrafındaki boşlukla rı ısla k ha vlu ile tıka ve yere yakın dur, çömel. Aşağıdakileri hatırla : Ka p ıla rı kapatmak yangının yayılma sını yavaşla tır ve a na tehlike - d uma nı azaltır. Ka ç ış yolunu temiz tut, engelleme - ortak kullanıla n b a lkonla rd a, a vlula rd a, korid orla rd a ve merd ivenlerd e b üyük eşyaları, çocuk arabası, b isiklet veya mobilya gibi, veya yanabilecek hiç bir eşya bıra km a. Ke nd iliğinden kapanan kapıla rın arasına bir şey sıkıştırıp açık bıra kma. Bu kapıla r normald e ya ng ına dayanıklı. Bu ka p ıla r ya ng ın ve dumanın yayılma sını engellemeye yardımcı oluyor fakat sadece kapalı iseler. Eğer kendiliğinden kapanan kapılardan herhangi biri çalışmıyorsa, lütfen veya (c ep/ mobil telefonund an d a ha uc uz) a ra yıp bildirin. Güvenlik ka p ıla rı ka ç ışınızı ciddi şekilde yavaşla tıyor bundan dolayı artık hiç kimseye bu kapıla rın takılması iç in izin vermiyoruz ve ta kılı olanlarında ç ıkartmalarını isteyec eğiz. Merdivenlerde ve yangın çıkışına açıla n ka p ıla rın önünde bir şey bulundurmadığınızdan emin olun/dikkat edin. Bu kapıla rı iç erd en ve d ışarıdan iki taraftanda açabildiğinizi sık sık kontrol edin. Eğer yangın söndürme musluğu b orusunun (d ry riser p ip e) ha sa r gördüğünü g örürüseniz Site Servisleri Memuruna (Esta te Servic es Offic er) söyle. (Bu boru dikey bir boru ve işlevi ç ok ka tlı b ina la ra su d a ğıtımını sa ğla r. İtfaiye hortumlarını buraya bağla r.) Yatmadan veya dışarıya çıkmadan önc e evd eki ka pıla rın kapatabildiğin kadarını kapat. Eğer yangın çıka rsa, bu ya yılma sını engellemeye yardımcı olur. Kulla nm a d ığınız za ma n elektrikle ç a lışan bütün aletlerin fişlerini ç ekmelisiniz, özellikle d e g ec eleri.

3 Ya ngın riskini azaltma Duman alarmları Duman alarmları yangın uyarısını ha b er vermek iç in kulla nılan ucuz bir yoldur. Bunla rı hemen hemen bütün nalburlarda ve süpermarketlerde bulabilirsiniz. İyi olduğuna ve Britanya veya aynı değerde uluslararası standartlara uygunluğuna bakın. Eğer duman alarmınız varsa bunun merdivenin avlusunda/koridorunda ve mutfak veya yatak odasının dışında (veya ikisinde de) olmalı. Ayrıca her hafta p illerini kontrol etmelisiniz. Kolay yanan maddeler/ eşyalar ve diğer tehlikeli maddeler Siz veya evinizde kalan veya ziyaret eden hiç bir kimse gaz, benzin veya kolay tututaş maddeleri evinizde, ortak kullanılan alanlarda, klübe veya garajlarda bulundurmamalı, tutmamalı. Siz veya evinizde kalan veya ziyaret eden hiç bir kimse parafin/gaz yağı veya herha ng i b ir ya nıc ı veya tehlikeli ma d d e evinizd e veya ortak kullanım alanlarında, normal domestik/evde kullanım iç in gerekli olanın dışında bulundurmamalı. Kend inizi veya komşularınızı rikse a tma d ığınızd a n kesin emin olun. Ala c a ğınız herhangi bir ürünün nasıl saklayacağı hakkında talimatı olmalı. Bu b ilg ileri sa kla yın, elinizd e mutla ka b ulund urma lısınız. Eğer kolay tutuşan, yanan bir madde almak zorundaysanız, uygulacabileceğiniz d ikka t etmeniz gereken bazı p ra tik g üvenlik önlemleri tedb irler va r. Ya lnız küçük miktarda bulundurun ve derhal boş silind irleri ka ld ırın. Ürünleri oc a k veya elektrikli c iha zla r/ a letler gib i a teşleme ka yna kla rından uzakda tutun. Ürünle ri ç o c ukla rın göremeyeceği veya ula şamayacağı emniyetli yerde sa kla yın. Temizlik ma lzemelerini etiketlerind e ya zd ığı gibi saklayın. Ta rih i g e ç m iş ve p a keti ha sa r g örm üş tehlikeli ürünleri kaldırın. Paketinde yazan klavuza göre yok edin. Ürünleri orijina l p a ketind e etiketi ile b irlikte muha fa za edin. (Çoc ukla r yanlışlıkla içecek sanabilir.) Ele ktrikle r Prizlere fazla yükleme yapmaktan kaçının. Her b ir p rize b ir fiş takın. Birleşik Kra llık (UK) olmayan elektrikli aletleri kullandığınızd a d o ğru, uygun adaptör kulla ndığınızd a n emin olun. Hiç b ir za ma n iki uç lu fişi üç lü p rize ta kma. Uza tma kordonu ve adaptörlerin çekecekleri elektrik gücünün belli b ir limiti (a mp er ola ra k ölçülür) vardır. Fazla yükleme yapma dikkatli ol yangın riskini a za lt. Limit 13 a mp erd ir (5 a mp erlik iki fiş ve 3 a mp erlik b ir fiş - limit b ud ur). Isıtıc ıla rı çamaşırla rı kurutma k iç in kulla nma yın ve yangın çıkma sını önlemek iç in emniyetli mesafede tutun. Eğer kiracıysanız, evinizd e elektrikle ilgili b ir end işeniz varsa bizim Çağrı Merkezimizi veya (c ep/ mobil telefonundan daha ucuz) arayın. Örneğin eğer prizlerde ve kablolarda yanık izi görürseniz kesinlikle kend iniz ta mir etmeyin.

4 Mumlar ve sigaralar Sigara içmeniz bittikten sonra tamamen söndürmüş olduğunuzdan emin olun. Eğer a lkol iç iyorsa nız veya sizi sersemleten uykunuzu getiren bir ilaç kullanıyorsanız daha da dikkatli olun. Yatakta kesinlikle sigara içmeyin. Mumlara ve küçük metal kaplarda bulunan mumlara (tea lights) dikkat edin. Bunla rı tutuşup yangın çıkartacak- perde gibi maddelerin üzerine veya yakınına bıra kma yın. Kib rit ve ç a km a kla rı çocukların ulaşamayacağı yüksek yerlerde muhafaza edin. Mutfa kta Ta v a yı/tencereyi hiç bir zaman üçte birinden fazla yağ ile d old urma yın. Hiç bir za m a n ta va yı/tencereyi yalnız b ıra kma yın ve yemek pişirirken ç oc ukla rı mutfakta yalnız b ıra kma yın. Kibritleri ve tencere sapını/tutacağını çocukların ulaşamayacağı şekild e muha fa za edin. Yiyec ekleri sıcak yağın içine bırakmadan önce kurulayın (ıslak yiyeyecek yağın fıkırdamasına ve tava/tencerenin dışına taşmasına neden olur). Sıcak yağda yemek pişirirken d ikka tli olun - kola yc a ya ng ın çıka tır, tutuşturur. Eğer tava/tencere alev alırsa, yerind en ka ld ırma veya üstüne su d ökme. Eğer güven içinde yapabiliyorsanız o c a ğı ka pat. Eğer şüpheniz varsa, odayı terk et, kapıyı ka pat, d iğer kişileri uyar ve itfaiyeye haber ver. Gece İç kapıla rı/oda kapıla rını yangının dağılma sını d urd urma k iç in ka p a t. Ya ng ınların çoğu gece başla r. Ya ta ğa gitmeden önce bazı kontrolları mutlaka yap: İç kapıla rı/oda kapıla rını kapat. Kapalı kapıla r ya ng ını yavaşla tır. Televizyon gibi elektrik ile çalışan aletlerin fişlerini çek (fakat çalışıyor vaziyette kalması gereken buzdolabı veya videoyu değil). Ocağın/fırının sönük yanmıyor olduğunu kontrol et. Bula şık veya ç a ma şır ma kina la rını gece çalışır durumda bıra kma. Isıtıc ıla rı ka pat. Ya ta ğa gittiğin zaman elektrikli battaniyeleri her zaman kapat ve ASLA elektrikli b a tta niye ile sıcak su torbasını b irlikte kulla nma. Elektrikli battaniyelerini en az her üç yıld a b ir kontrol ettir. Şöminenin etra fına yangın koruyuc usu koy. Kültablalarını boşa lt ve iç ind ekilerin soğuk olduğund a n emin ol. Dış kapının önünün açık olduğundan emin ol. Anahtarları herkesin b ula b ilec eği yere b ıra k. Ka ç ış yolunun planını yap Ka ç ık yolunun planını yap. Herkesin na sıl kaçacağını bildiğind en emin ol. Ya ngın çıkışla rının ve alarmların nerelerde olduğunu bil. Kaçarken kaç kapıdan geçmek zorunda kalarak kaçacağını sa y. Dum a n o ld uğu zaman g örmek zor ola b ilir ve nerd e old uğunu karıştırabilirsin. Bütün ç ıkışla rın önünü açık bırak, buna ortak kullanım alanları d a d a hil.

5 Ya ngın kapıla rını kapalı tut. Bu kapıla r ya ng ını yayılma sının yavaşla masına yardımcı olur ve size dışarı ç ıkmanız iç in ekstra za ma n sa ğla r. Ka p ı ve pencere kilitlerini herkesin bulabileceği yerde tut. Kontrol Liste si Gece yangının yayılma sını d urd urma k iç in iç ka p ıla rı kapalı tut. Buzd o la b ı/dondurucu gibi sürekli çalışması g ereken a letlerin d ışında kalan elektrikli a letleri/ c iha zla rı ka pat ve fişlerini ç ek. Ocağınızın/fırının sönmüş olduğunu kontrol et. Çamaşır ma kina sını çalışır d urumd a b ıra kma. Isıtıc ıla rı kapat ve yangın koruyucuları koy. Mumları ve sigaraları iyic e sönd ür. Çıkışla rın önünün açık olduğundan emin ol. Ka p ı ve pencere anahtarlarını herkesin bulabileceği yerd e tut. Ya ngın güvenliği ve b ilg isa ya rd a ev risk d eğerlend irmesi ya p ma k iç in Devletin w e b site sine b a kınız; irec t.gov.uk/ firekills. Ayrıca İngilizce hariç kendi dilinizde yangın güvenliği b ilg ilerini şu w e b site sind e b ula b ilirsiniz: Lo nd ra İtfaiyasi ücretsiz yangın kontrolları yapıyor ve ve sağır duman alarmı takıyor. Ücretsiz arama hattını arayın veya e-posta gönd erin: sm o ke a la rm o n-fire.g o v.uk Bu b ro şürün İng ilizc e versiyonu Eylül 2009 d a Homes for Ha ring ey ta ra fından basıld ı ve buna web sitemizden ulaşabilirsiniz:

Yola devam. Moving on up. Kendi evinizde yaşama kılavuzu

Yola devam. Moving on up. Kendi evinizde yaşama kılavuzu Yola devam Moving on up Kendi evinizde yaşama kılavuzu Yola devam Kendi evinizde yaşama kılavuzu Moving on up Íçindekiler Eaves Başkanından Mesaj 5 1. Noktalı bölümün imzalanması 6 2. En baştan doğrusunu

Detaylı

FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKOKULU FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ACİL EYLEM PLANI

FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKOKULU FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ACİL EYLEM PLANI FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKOKULU FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ACİL EYLEM PLANI EKİM 2012 1 FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK OKULLARI ERENKÖY İLKOKULU/ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM

Detaylı

Kullanım kılavuzu Nokia 225 RM-1012

Kullanım kılavuzu Nokia 225 RM-1012 Kullanım kılavuzu Nokia 225 RM-1012 Baskı 1.2 TR Kullanım kılavuzu Nokia 225 İçindekiler Güvenlik 3 Başlarken 4 Tuşlar ve parçalar 4 SIM'i, pili ve hafıza kartını takma 4 Pili şarj etme 6 Tuşları kilitleme

Detaylı

Kan Ş eker Ölçüm Cihazı ve Açılması

Kan Ş eker Ölçüm Cihazı ve Açılması Kiş inin kendi kendinin kan ş ekerini ölçmesi ş eker hastalığ ı tedavisinin önemli bir parçasıdır. Acon'un amacı yüksek kaliteli kan ş eker ölçümünü uygun fiyatta kullanıma sunmaktır. ON CALL REDI yi tercih

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU SICAK SOĞUK SU SEBİLİ

KULLANIM KILAVUZU SICAK SOĞUK SU SEBİLİ KULLANIM KILAVUZU SICAK SOĞUK SU SEBİLİ BU KULLANIM KILAVUZU USS 85 MODELİNİ KAPSAMAKTADIR. BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş. tesislerinde büyük bir özenle üretilen, kalite kontrollerinden

Detaylı

Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.

Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. - İnternet: http://www.samsung.com/tr - Faks: + 90 212 211 48 51 - Adres Samsung Electronics

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. USMART 9 USMART 12 USMART 18 USMART 24 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş.

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı

Kullanım Kılavuzu - 1

Kullanım Kılavuzu - 1 Kullanım Kılavuzu - 1 2-2014. Tüm Hakları Saklıdır. Iconia Tab 8 Bunları kapsar: Iconia W1-810 Bu değişiklik: 10/2014 Bir Acer ID'ye kayıt olun müthiş avantajlardan yararlanın Bir Acer ID'ye kayıt olmak

Detaylı

3707 3707F ÖZELLİKLER

3707 3707F ÖZELLİKLER Şekil verme testeresi 3707 3707F ÖZELLİKLER Model 3707/3707F Halka mandren kapasitesi... veya Yüksüz hız (1 / dakika)... 3.000 Toplam uzunluk... Net ağırlık... 1, kg Sürekli yapılan araştırma ve geliştirmelerden

Detaylı

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1 Kullan c K lavuzu Bu kullan m k lavuzu yaln zca bilgi vermek amac yla oluşturulmuştur. Burada verilen tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Xerox Corporation, bu k lavuzun kullan m

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-23143A Turkish. 04/2009. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-23143A Turkish. 04/2009. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. * Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır. Samsung Çağrı Merkezi : 444 77

Detaylı

Kurallar FELSEFE. . DUYARLI PROFE YONELLİK izler Duyarlı Profesyo ellersi iz.

Kurallar FELSEFE. . DUYARLI PROFE YONELLİK izler Duyarlı Profesyo ellersi iz. Kurallar FELSEFE. DUYARLI PROFE YONELLİK izler Duyarlı Profesyo ellersi iz. Bir taraftan SORUNLAR için ÇÖZÜMLER üzeri de uğraşırke, diğer tarafta he ke di takı ı ızdaki, he de diğer takı lardaki HERKE

Detaylı

www.esis.com.tr ELIT M Serisi Tam Sinüs Dalga İnvertör Akü Şarj Cihazı Kullanıcı Kılavuz Kitabı

www.esis.com.tr ELIT M Serisi Tam Sinüs Dalga İnvertör Akü Şarj Cihazı Kullanıcı Kılavuz Kitabı ELIT M Serisi Tam Sinüs Dalga İnvertör Akü Şarj Cihazı Kullanıcı Kılavuz Kitabı 1 İçindekiler Tablosu 1. Önemli Güvenlik Bilgileri... 3 1.1. Genel Güvenlik Önlemleri... 3 1.2. Akü ile Çalışırken Alınacak

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

İnşaat alanlarında riski azaltmanın beş yolu

İnşaat alanlarında riski azaltmanın beş yolu İnşaat alanlarında riski azaltmanın beş yolu Küçük inşaat alanları için Küçük çaplı işletmeler için İşçiler için İnşaat, yüksek risk taşıyan bir endüstridir. Aşağıda sizin güvende ve sağlıklı olmanıza

Detaylı

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu Açık kasa dizel jeneratör seti Kullanım Kılavuzu Tek faz: KDE25E KDE30E KDE35E Üç faz: KDE13E3 KDE30E3 KDE45E3 KDE75E3 KDE20E3 KDE35E3 KDE60E3 KDE100E3 High speed: KDE40E3 Model yapısı(kde60e3 örnek alınmıştır)

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Izgara ve Tost Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 759

Izgara ve Tost Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 759 Izgara ve Tost Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 759 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

Deprem Eğitimi El Kitabı

Deprem Eğitimi El Kitabı Deprem Eğitimi El Kitabı İletİşİm Hayattır, Geleceğİmİzİ Bİrlİkte Kurtaralım Projesine Katkılarından Dolayı Türkiye Vodafone Vakfı na Teşekkür Ederiz. AKUT ARAMA KURTARMA DERNEĞİ AKUT KİTAPLIĞI YAYIN NO:4

Detaylı

Model No. KX-TCD440TR. Model No. KX-TCD445TR

Model No. KX-TCD440TR. Model No. KX-TCD445TR TCD440_445TR(TR).book Page 1 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM İşletme Talimatları Dijital Kablosuz Telefon Model No. KX-TCD440TR Dijital Telsiz Telesekreter Sistem Model No. KX-TCD445TR Bu ünite Çağrı Kimliği

Detaylı

SM-E500F SM-E500HQ. Kullanma Kılavuzu. Cep Telefonu. www.samsung.com. Turkish. 01/2015. Rev.1.0

SM-E500F SM-E500HQ. Kullanma Kılavuzu. Cep Telefonu. www.samsung.com. Turkish. 01/2015. Rev.1.0 SM-E500F SM-E500HQ Kullanma Kılavuzu Cep Telefonu Turkish. 01/2015. Rev.1.0 www.samsung.com İçerik İlk önce beni oku Başlarken 7 Paket içindekiler 8 Cihaz yerleşimi 10 SIM veya USIM kartını ve pili kullanma

Detaylı

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir.

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. ON ROAD Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. Bu kılavuz ATV150U On Road modelini içermektedir.

Detaylı

FLV 11 FTS. Elektrikli Yağlı Radyatör. Kullanma Kılavuzu

FLV 11 FTS. Elektrikli Yağlı Radyatör. Kullanma Kılavuzu FLV 11 FTS Elektrikli Yağlı Radyatör Kullanma Kılavuzu Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

İçindekiler-1. 1 Giriş. 2 Kurulum ve Çalıştırma Uyarıları

İçindekiler-1. 1 Giriş. 2 Kurulum ve Çalıştırma Uyarıları İçindekiler 1 Giriş 1.1 Energy Star... 1-3 Energy Star ortağı... 1-3 Bir ENERGY STAR Ürün ne demektir?... 1-3 1.2 Markalar ve tescilli markalar... 1-4 1.3 Mevcut Kopyalama Özellikleri... 1-5 Kopyalama...

Detaylı

Almene boliger for alle - TYRKISK - side 1. Herkese sosyal konut side 1

Almene boliger for alle - TYRKISK - side 1. Herkese sosyal konut side 1 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 1 Herkese sosyal konut side 1 Önsöz Aşağ daki bilgiler genel ve yol göstericidir. Bu bilgiler konut organizasyonlar n n çoğu için geçerlidir, ama baz konut organizasyonlar

Detaylı

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 A260/A265 için el cihazı A160/A165 için el cihazı Telesekretersiz baz istasyonu 14 5 1 Pil şarj durumu 2 El cihazının dahili numarası 1 2 3 Ekran tuşları 4 Mesaj tuşu 5 Telefon

Detaylı

İNVERTER TİG KAYNAK MAKİNASI

İNVERTER TİG KAYNAK MAKİNASI İNVERTER TİG KAYNAK MAKİNASI MODEL RTM525 TANITMA VE KULLANIM KLAVUZU 8 7 6 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. Akım ayar düğmesi 2. Açma / Kapama anahtarı 3. Taşıma kolu 4. Havalandırma aralıkları 5. Argon kaynak kablo

Detaylı