6102 Sayılı TÜRK TİCARET KANUNU NUN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6102 Sayılı TÜRK TİCARET KANUNU NUN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 6102 Sayılı TÜRK TİCARET KANUNU NUN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ I. GİRİŞ sayılı Türk Ticaret Kanunu nun yürürlüğe girdiği 1957 den itibaren Dünyada ve Türkiyede toplumsal ve ekonomik koşullar önemli ölçüde değişti. Bu değişikliğe bağlı olarak mevcut kanun da eskidi ve değişen gereksinimlere yeteri kadar yanıt veremez hale geldi. Ayrıca, kanunun AB Hukukuna uyum için değiştirilmesi gerekiyordu. Bu nedenleri göz önünde tutan Adalet Bakanlığı, yeni bir Ticaret Kanunu hazırlanması için tarihinde Türk Ticaret Kanunu Komisyonu nu oluşturdu. - Komisyon beş yıllık çalışma sonunda TTK. Taslağını hazırladı ve Bakanlığa verdi. Taslak metin Şubat 2005 de Kamuoyuna açıklandı; öneri ve eleştirilerin bildirilmesi için de üç aylık bir süre tanındı. Bu süre sonunda, Haziran 2005 de, nihai Tasarı hazırlanarak Bakanlar Kurulunca TBMM ne sunuldu. - Tasarı TBMM Adalet Alt Komisyonunda ve Adalet Komisyonunda incelenip değişiklikler yapıldıktan sonra tarihinde TBMM Başkanlığına sunuldu ise de, genel seçimler nedeniyle genel kurulda görüşülemeyip hükümsüz kaldı. - Bu arada TBMM İç Tüzüğünün 77. ve 91. maddeleri değiştirilerek, hükümsüz kalan ana kanun tasarılarının yenilenmesi imkânı sağlandı ve yeni hükümet, Borçlar Kanunu ve HMK Tasarıları ile birlikte TTK. Tasarısını da yeniledi. - TBMM Adalet Komisyonu, diğer parti temsilcilerinin itirazlarına rağmen, eksiklerin genel kurulda giderilebileceğini gerekçe göstererek, Tasarı yı ve 22. Yasama dönemi Adalet Komisyonu raporunu oyçoğunluğuyla aynen kabul edip TBMM Başkanlığına gönderdi. 1

2 - TBMM Genel kurulunda tarihinde görüşülmeye başlanan Tasarı muhalefetin direnişi ve yoğun değişiklik önergeleri ile karşılaştı. 4 günde ancak 76 maddesi oylanabildi ve Tasarının görüşülmesi bütçe görüşmeleri nedeniyle yine ertelendi. - Nihayet, Aralık 2010 tarihinde TBMM nde grubu bulunan partilerin uyuşmaları sonucu, üç temel kanun tasarısının Ocak 2011 de görüşülmesine karar verildi ve bu karar doğrultusunda tarihinde TTK. Tasarısı görüşülerek kabul edildi sayılı TTK tarihli RG de yayınlanmış olup, de yürürlüğe girecektir. II. GENEL DEĞERLENDİRME Tasarı halindeyken birçok maddesi Ticaret Kanunu Komisyonunda, TBMM Adalet Alt Komisyonunda, Adalet Komisyonunda ve nihayet TBMM Genel kurulunda düzeltilmiş veya değiştirilmiş olmasına karşın, Kanun halâ Türk Borçlar ve Sermaye Piyasası Kanunu ile uyum, dil ve ifade, sistematik ve içerik bakımlarından çok önemli hatalar ve yetersizlikler içermektedir. A) Türk Borçlar Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu İle Uyum Sağlanamamıştır. 1) Borçlar Kanunu ile Uyumsuzluk TTK. ile TBK arasında dil, sistematik ve içerik bakımlarından yeterli uyum sağlanamamıştır. a. Her İki Kanunda Kullanılan Kavram ve Terimler Uyumlu Değildir. TBK.nda TTK.nda Yanılma (md. 30 vd.), Hata (md. 101; 1530), Aldatma (md. 36), Hile (md. 222, 207, 646, Koşul/Genel İşlem 710, 380, 428, 562, 1311), Koşulları (md. 170/20), Şart/Genel İşlem Şartları Alacağın Devri (md. 183 vd.), (md. 590, 603, 651/55, 854), Saklama/Saklatan (md. 561 vd.), Alacağın Temliki (md.690) Öneri (md. 3) Vedia/Tevdi eden (md. 4, 833/429, 431,832, 834, 1059) Teklif-İcap (md. 62) 2

3 b. TTK.nda Yeralması Gereken Bir Kısım Hükümler TBK.nda ve Bu Kanunda Yer Alması Gereken Bir Kısım Hükümler de TTK.nda Yeralmıştır. TBK.nun ticari işletmelerin devir ve birleşmelerine ilişkin 202/203. ve ticari mümessil ile vekile ve diğer tacir yardımcılarına ilişkin maddeleri hükümlerinin TTK.nda ve bu kanunun ticari borcun faizinin başlama zamanına dair 10 uncu maddesi ile kısım kısım teslimli satış ve mal değişimlerinde feshe ve alıcının temerrüdü ile ayıp ihbarlarına ilişkin 23 üncü maddesi hükümlerinin TBK.nda yer alması gerekirdi. c. Ortak Konularda da Uyumlu ve Yeterli Düzenleme Yapılmamıştır. aa. Faiz: Faize ilişkin genel hükümler Borçlar Kanunu nda ve ticari faize dair özel hükümler de Türk Ticaret Kanunu nda yer almalı ve geçici olarak çıkarılmış olan 3095 sayılı Faiz Kanunu yürürlükten kaldırılmalı idi. Bu yola gidilmediğine göre, yeni TTK. ve BK.da faiz oranlarına yer verilmemiş olması nedeniyle 3095 sayılı K.nun 5. maddesinin Borçlar Kanunu ve TTK.nda kanuni faiz ve temerrüt faizi oranlarını belirleyen hükümler uygulanmaz. diye hükmünün atılması gerekirdi. bb. Haksız Rekabet: Borçlar Kanunu nda yer alan, haksız rekabete ilişkin 57 nci madde hükmü atılmalı ve onun yerine Ticari olmayan haksız rekabet eylemleri hakkında Türk Ticaret Kanunu nun haksız rekabete ilişkin hükümleri uygulanır. hükmüne yer verilmelidir. cc. Ticaret İşleri Tellâlı: Ticaret İşleri Tellâlına ilişkin hükümler Türk Ticaret Kanunu ndan çıkarılmış olduğundan, Borçlar Kanunu nun 147/5 maddesindeki ticari simsarlık ücreti alacağı dışında ibaresi maddeden çıkarılmalıdır. 3

4 2) Sermaye Piyasası Kanunu İle Uyumsuzluk a. Sermaye Piyasası Kanunu nda yeralan ve Sermaye Piyasası Kurulu nun idare olarak düzenleme ve denetleme yetkilerini içeren hükümler dışında kalan halka açık anonim ortaklıklar ile bunların çıkardıkları menkul kıymetlere ilişkin hükümlerin Türk Ticaret Kanunu nda; Türk Ticaret Kanunu nda yer alan ve Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenleme ve denetleme yetkilerini içeren (örneğin 552 nci ve 1529 uncu maddeler) hükümlerin de Sermaye Piyasası Kanunu nda yer alması gerekmektedir. b. Sermaye Piyasası Kanunu ile TTK. arasındaki uyum ve bağlantının gerektiği gibi sağlanamaması sonucunda çelişkili düzenlemeler yapılmıştır. Örneğin, Sermaye Piyasası Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu nun 22/b maddesinde Kamu yararının gerektirdiği hallerde sermaye piyasası araçlarının halka arz ve satışını geçici olarak durdurmak konusunda; ve 46/a maddesinde Kayıt yükümlülüğü yerine getirilmeksizin yapılmış ihraç, halka arz ve satış işlemleriyle, izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin durdurulması için gerekli her türlü tedbiri almaya yetkili kılınmış olduğu halde, TTK.nun 552 nci maddesinde, Sermaye Piyasası Kurulu ndan izin alınmaksızın halktan para toplanması veya buna teşebbüs edilmesi halinde, Kurul un para toplanmasını veya buna teşebbüsü önlemek için Ankara ticaret mahkemesinden ihtiyati tedbir kararı alması öngörülmüştür. Bu konuda doğru ve amaca uygun olan düzenleme, kuşkusuz izinsiz para toplanması veya buna teşebbüs edilmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu nun özerk bir idare olarak, kamu erkini kullanmak suretiyle sözkonusu eylemleri önlemek bakımından doğrudan yetkili kılınmasıdır. Bu yetki Sermaye Piyasası Kanunu nun 22/b ve 46/a maddeleri hükümleriyle Sermaye Piyasası Kurulu na verilmiş olmasına göre, anılan 552 nci madde hükmünün Kanun dan çıkarılması gerekmektedir. c. TTK.nun 333 üncü maddesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nca yayımlanacak tebliğle faaliyet alanları belirlenip ilân edilecek anonim şirketler Bakanlığın izni ile kurulur. Bu şirketlerin anasözleşme değişiklikleri de aynı Bakanlığın iznine bağlıdır denildikten sonra bunun dışında konumu ve işletme konusu ne olursa olsun anonim şirketin kuruluşu ve esas sözleşme değişiklikleri herhangi bir makamın iznine bağlanamaz denilmesi de Sermaye Piyasası Kanunu nun 12/I. maddesinin kayıtlı sermaye sistemine geçiş için izin alınmasını öngören hükmüyle çelişmektedir. 4

5 B) Dil ve İfade Kanunun ilk taslağının genel gerekçesinde arı ve güzel Türkçe için özen gösterilmiştir ve TBMM ne sunulan Kanun un genel gerekçesinde Kanunda akıcı ve kurallara uygun bir Türkçe kullanılmıştır. denilmesine ve yapılan eleştiriler üzerine birçok düzeltmeler yapılmış olmasına karşın, Kanun un dili ve ifadesi halâ yetersizdir. Örneğin, azınlık veya azınlık paysahibi yerine azlık (md. 411), denilmekte, Teamül mahkemenin yargısına esas olamaz (md. 2/1), nakdi paylar (md. 346), Şirketin özüne ilişkin üretim araçları (md. 233), müzakerelerde oy kullanamaz. (md. 436), Dürüst resim ilkesi (md. 515) gibi doğru olmayan ifadelere yer verilmekte, haksız ve hukuka aykırı (md. 54), icap ve teklif (md. 62/1-b) gibi biri diğerini içeren veya aynı anlama gelen sözcükler birlikte kullanılmaktadır. C) SİSTEMATİK TTK.nun sistematiği de bozuktur. Bu bozukluk hem yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu nun bir kısım hükümlerinin olduğu gibi yeni TTK.na aktarılmasından ve hem de yeni düzenlemelerde sistematik konusunda gerekli özenin gösterilmemiş olmasından kaynaklanmıştır. Örneğin: 1. Kanunun Birinci Kitap ının başlığı Ticari İşletme olduğu ve ilk (11 inci) maddesinde doğru olarak ticari işletme tanımına yer verildiği halde; devamında ticari işletmenin kuruluşu, teşkilâtı, devri, kiralanması, rehnedilmesi (özel kanunlarıyla da bağlantı kurularak) düzenlenecek yerde, 12 nci ve devamı olan maddelerde ticari işletmenin kişi unsurunu oluşturan tacir e atlanmış; ticari işletmeyle ilgili diğer düzenlemeler eksik olarak tacire ve ticaret ünvanına ilişkin hükümler arasına serpiştirilmiştir. Ayrıca, yeni bir kanun hazırlanmasından yararlanılarak, tacir i takiben, ticari işletmenin diğer önemli kişi unsurlarını oluşturan ticari mümessil ile ticari vekilin de TTK.nda düzenlenmesi gerekirken, bunlara hiç yer verilmemiştir. 2. Ticari belgeler olan fatura ve teyit mektubunun ticari defter ve belgelerin düzenlendiği Birinci Kitap 5. Kısım da yer alması ve bu Kısım ın başlığının Ticari Defterler ve Belgeler olarak 5

6 düzenlenmesi gerekirken bunlara (Türk Ticaret Kanunu nda olduğu gibi) Tacir Olmanın Hükümleri arasında yer verilmiştir. 3. Yine, anonim ortaklık yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerin ve denetçilerin ibraları, sorumlulukları ile doğrudan bağlantılı bir kurum olduğu halde, (açık ibra ya ilişkin kısmı eksik olarak) bulunması gereken yerde (yâni sorumluluğun düzenlendiği Onbirinci Bölüm 558 inci maddede), örtülü ibra ya ilişkin kısmı ise Genel kurul hükümleri arasında (424 üncü maddede) düzenlenmiş bulunmaktadır. Hernekadar, maddenin İbra olan kenar başlığı Adalet Alt Komisyonunda Madde ibrayı değil, bilânçonun onaylanmasına ilişkin kararın sonucunu düzenlemektedir gerekçesiyle Bilânçonun onaylanmasına ilişkin karar olarak değiştirilmiş ise de, bu değişiklik maddenin örtülü (dolaylı) ibrayı düzenlediği gerçeğini değiştirmemektedir. Gerçekten, bilânçonun onaylanmasına ilişkin kararın sonucu ibradan başka bir şey değildir. Dolayısıyla, yapılan değişiklik, Kanunun ibraya dair sistematiği konusundaki haklı eleştiriyi karşılama çabası olmaktan başka bir anlam taşımamaktadır. Ayrıca, Yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin, denetçilerin ve tasfiye memurlarının sorumlulukları genel kurul kararı ile kaldırılabilir şeklinde asıl düzenleme yapılmadan 558. maddede İbra kararı genel kurul kararı ile kaldırılamaz. hükmüne yer verilmesi de sistematik bakımdan hatalı olmuştur. 4. Kanunun anonim ortaklık genel kurul kararlarının iptaledilebilirliğini ve butlanını düzenleyen 445 ilâ 451. maddelerinin sistematiği de bozuktur. İptaledilebilirliğe ilişkin hükümlerin bütünlüğü bozularak araya butlan hükmünün konulması ve iptal ve butlan davalarına ilişkin hükümlere Çeşitli Hükümler başlığı altında yer verilmesi hatalı olmuştur. Doğru olan, Genel Kurul Kararlarının Geçersizliği (veya Hükümsüzlüğü) üst başlığı altında ilkin tam olarak iptaledilebilirliğin; daha sonra da iki fıkralı bir maddede butlanın düzenlenmesidir. Butlanı düzenleyen maddenin birinci fıkrasında butlan nedenleri; ikinci fıkrasında da, davanın açıldığının ilânı, dava nedeniyle şirketin uğrayabileceği zararlar için teminat gösterilmesi, dava konusu kararların icrasının ertelenmesi konularında iptal davasına ilişkin hükümlere yapılan yollama yer almalıdır. 5. Kanun un 1521 inci ve devamı maddelerinde yer alan Son Hükümler in çok büyük bir bölümü, aslında Kanunun ilgili kitaplarında yer alması mümkün ve gerekli hükümlerdir. Örneğin, ticari davalarda yargılama usulüne ilişkin 1521 inci madde hükmünün 6

7 4 üncü veya 5 inci maddelerde; küçük ve orta ölçekli ticari işletmeleri belirleyen ölçülere dair 1522 nci madde hükmünün ticari işletmeyi tanımlayan 11 inci maddede; ölçeklerine göre sermaye şirketlerini belirleyen 1523 üncü madde ile sermaye şirketlerinin internet sitesi kurma zorunluluklarına dair 1524 üncü ve elektronik ortamda yönetim kurulu ve genel kurul toplantısı yapılmasına dair 1527 nci madde hükmünün ticaret şirketlerine ilişkin Genel Hükümler kısmında yer alması; Güvenlikli Elektronik İmza ya dair 1526 ncı madde hükmünün Kıymetli Evrak Kitabı nın Genel Hükümler e ilişkin Birinci Kısım ında; Halka açık anonim ortaklıklarda kurumsal yönetim ilkelerine dair 1529 uncu madde hükmümün Sermaye Piyasası Kanunu nda yeralması; Şirket ve Ortaklık terimlerinin kanuniliğine dair 1531 inci madde hükmünün ticaret şirketlerine ilişkin Genel Hükümler kısmında yer alması; ticaret sicili harçlarına ilişkin 1532 nci madde hükmünün Ticaret Sicili kısmına alınması gerekmektedir. D) İÇERİK 1. Kanunda içeriği itibariyle gereksiz, yetersiz veya çelişkili birçok hüküm vardır. a. Doktrin ve Yargı Kararlarına Bırakılan Hususlar Kanun un 50 yi aşkın maddesinin gerekçesinde kabul edilen yeni hüküm nedeniyle gündeme gelebilecek sorunların çözümü doktrin ve yargı kararlarına bırakılmıştır. Örneğin, 335 inci madde hükmüyle ilgili olarak Gerekçe de şu açıklama yer almaktadır: Türk Hukukunda ön anonim şirketin niteliği ile hukuki durumu öğretide ve mahkeme kararlarında açıklığa kavuşturulacaktır. Bu gerekçe karşısında, niteliği ile hukuki durumu öğreti ve mahkeme kararlarıyla açıklığa kavuşturulabilecek bir kuruma kanunda yer verilmesinin ne derecede doğru olacağının sorulması gerekir. b. Anasözleşme ile Düzenleme TTK.nun anonim ortaklıklara ilişkin 340 ıncı maddesinde, sözleşmeler hukukunun temeli olan sözleşme özgürlüğü Borçlar Kanunu nun 27 nci maddesi ile Türk Medeni Kanunu nun 23 üncü maddesinde öngörülen sınırlamaların çok ötesinde olarak, ayrıca sınırlanmaktadır. Bu hükme göre, anasözleşmede yapılacak olan ihtiyari düzenlemelerin geçerliliği, sadece emredici hükümlere, 7

8 ahlâka ve âdaba, kamu düzenine ve kişilik haklarına aykırılık ile değil, ayrıca kanunda açıkça cevaz verilmiş olma koşulu ile de sınırlanmaktadır. Bu sınırlama ile anonim ortaklığa âdeta çelik korse giydirilmekte ve anonim ortaklıklar hukukunun gelişmesi yolu önemli ölçüde kapatılmaktadır. Aynı durum, Kanun un 579 uncu maddesinin paralel hükmü nedeniyle limited ortaklıklar için de sözkonusudur. Belirtilen sakıncaları yanında tutarlı bir gerekçesi de bulunmayan bu hükümlerin Kanun dan çıkarılması gerekmektedir. c. Oy Hakkı Kanunun 434 üncü maddesinde, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu nun her paya en az bir oy hakkı tanıyan sistemi değiştirilerek bunun yerine paysahiplerinin oy haklarını paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanmaları sistemi getirilmektedir. Farklı itibari değerli payların aynı oy hakkına sahip olmalarının zoraki bir imtiyaza yolaçtığı şeklinde, doğruluğu çok tartışmalı bir gerekçeye dayandırılan bu düzenleme ile de, halen mevcut olan anonim ortaklıkların anasözleşmelerinin oy hakkına ilişkin hükümleri ve ortaklar arasında mevcut olan çıkar dengeleri altüst olacaktır. TTK. 434 üncü madde aslında bir çelişki odağıdır. Oy hakkının kullanılmasında paysahipliği ölçü alınırken, imtiyazın ancak paya tanınması ve kâr ve tasfiye payı belirlenirken de yine payın ölçü alınması bir çelişkidir. Ayrıca, TTK.nun maddesine göre, TTK tarihinde yürürlüğe girecektir sayılı Yürürlük Kanununun 28. maddesine göre de TTK.nun 434. ve 435. maddeleri hükümleri, TTK.nun yayımı tarihinden (yani, tarihinden) itibaren 18 ay sonra (yani tarihinde) yürürlüğe girecektir. Buna göre, TTK.nun 434. ve 435. maddelerinin yürürlüğe grimelerinden önce 2,5 aylık bir kanun boşluğu sözkonusu olacaktır. 2. Kanun da, yapılan bir kısım yeni ve doğru düzenlemeler eksik bırakılmıştır. a. Tek Paysahipli Anonim ve Ltd. Ortaklık Kanun un 338 inci ve 574 üncü maddelerinin tek kişilik anonim ve limited ortaklığa cevaz veren düzenlemeler yapılmıştır. Anonim ortaklığın en az beş kurucuyla ve limited ortaklığın en az iki ortakla kurulması zorunluluğunun amaca hizmet etmediği, yapay kurucular 8

9 veya ortaklar alınmasına yol açtığı doğrudur. Ancak, bu kabulün zorunlu sonucu olan düzenlemelerin tam olarak yapılmamış olması önemli bir eksikliktir. Örneğin, şirketin tek kişi ortağıyla ve onun sahibi olduğu diğer şirketlerle, kan ve kayın hısımlarıyla ve onların şirketleriyle ilişkileri; tek ortağın aynı zamanda yönetim kurulu başkanı veya üyesi, ya da tek yönetici olması halinde karar ve icra organları arasındaki ilişkinin, yetki ve görev paylaşımının nasıl olacağı ve şirketin yegâne sahibi olan tek kişi ortağın şirket borçlarından sorumluluğunun şahsi ve sınırsız hale gelmesi gereken durumlar hakkında Kanunda bir düzenleme yoktur. Bu konuda daha önce yönelttiğim Tek ortaklı anonim ve limited şirketlerde genel kurul bulunmayacağına göre, onun işlevlerinin kim veya hangi organ tarafından üstlenileceği sorusunu karşılamak üzere, TBMM Adalet Alt Komisyonunda Kanun un 408 inci ve 616 ncı maddelerine üçüncü fıkra olarak Tek paysahibinin genel kurulun tüm yetkilerine sahip olduğu hükmü eklenmişse de bu düzenleme de yeni sorunlar üretmektedir. Örneğin, tek ortağın istediği an, istediği yönde, istediği tarihle arka arkaya kararlar alabileceği tehlikesi ve kararların belli bir şekilde alenileştirilmesi ve özellikle tek ortağın aldığı kararların iptalinin nasıl dava edileceği gereği gözardı edilmiştir. Ayrıca, tek ortaklı şirket düzenlemesinin, sınırlı sorumluluk imkânından yararlanmak isteyen tek kişilik firmaların anonim ortaklığa dönüşmelerini teşvik edeceği gözönünde tutularak, bu eğilimi bir ölçüde kırmak üzere, anonim ortaklıkların asgari esas sermayelerinin TL. olarak belirlenmesi ve tek kişi ortağın şirketin borç ve yükümlülükleri nedeniyle üçüncü kişilere karşı sorumluluğunun, hiç olmazsa özel durumlarda, genişlemesi veya sınırsız hale gelmesi gibi düzenlemelere yer verilmesi gerekirdi. Kanun da tek ortaklı anonim ve limited şirket öngörülürken, bu ortaklığın hukukumuzda halen mevcut olduğu, İktisadi Devlet Teşekküllerinde ve özellikle bunların anonim ortaklık şeklinde kurulmaları zorunlu olan bağlı ortaklıklarında Devletin tek ortak olduğu; bu nedenle organların görev ve yetkileri konusunda Türk Ticaret Kanunu ndan ayrılan özel düzenlemeler yapıldığı, genel kurula yer verilmediği, bu organın bir kısım yetkilerinin yönetim kuruluna ve yönetim kurulunun bir kısım yetkilerinin de genel müdürlüğe verildiği, benzer düzenlemelerin tek ortaklı anonim ve limited şirketler için de sözkonusu olabileceği gözden kaçırılmıştır. 9

10 b. Rehin Hakkının Paydefterine Kaydı Kanun un 499 uncu maddesinde anonim ortaklığın pay defterine kaydedilmesi gerekenler arasında pay üzerinde rehin hakkına sahip olanların sayılmaması da önemli bir eksikliktir. Paylar üzerindeki rehin hakkının ve bu hakkın rüçhan hakkı kullanılarak elde edilecek yeni payları da kapsadığına ilişkin sözleşme şartlarının ilgili şirkete karşı etkin bir şekilde ileri sürülememesi uygulamada önemli sorunlara yolaçmaktadır. Bu nedenle, maddenin rehin hakkı sahiplerini de kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. c. Denetçilerin Hukuki Sorumluluklarında Kusur Karinesi ne Yer Verilmemiş Olması Kanun un 553 üncü maddesinde kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye memurlarının hukuki sorumlulukları konusunda kusur karinesine, yani bu kişilerin hukuki sorumluluktan kurtulabilmeleri için kusursuz olduklarını kanıtlamaları gereğine yer verilirken, 554 üncü maddede denetçilerin, işlem denetçilerinin ve özel denetçilerin hukuki sorumlulukları konusunda kusur karinesine yer verilmeyip, Kusuru iddia eden isbatlar hükmüne yer verilmesi çok hatalıdır. Özellikle, denetçilerin, özel denetçilerin uzman meslek adamları olmalarına karşılık, kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin uzman meslek mensupları olmalarının gerekli olmadığı düşünülürse hatanın büyüklüğü daha iyi anlaşılacaktır. d. Kanunda Açık İbraya Açıkça Yer Verilmemiş Olması Kanun un yöneticilerle denetçilerin ibralarını düzenleyen 424 üncü ve 558 inci maddelerinde (yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu nun 380 inci maddesinde olduğu gibi) sadece örtülü (dolaylı) ibraya yer verilip, açık (doğrudan) ibranın düzenlenmemesi de önemli bir eksikliktir. Gerçekten, ibra, bilânço, kâr ve zarar hesabının onaylanması suretiyle örtülü olarak verilebileceği gibi, bununla ilgili olmaksızın, bağımsız ve açık bir ibra kararıyla da verilebilir. Uygulamada ibra genellikle bu şekilde verilmektedir. İşte, asıl hukuken geri alınamayacak olan ibra bu ibradır. Kanunun 558 inci maddesinde ibra kararının geri alınamayacağı belirtilip, asıl ilgili olduğu açık (doğrudan) ibranın düzenlenmemesi önemli bir eksikliktir. 10

11 e. Anonim Ortaklığın Haklı Nedenle Feshi İsviçre hukuku örnek alınarak anonim ortaklıklar hukukumuza alınan haklı nedenlerle fesih davası da (Kanun md. 531), özellikle, dava hakkının sınırlarının iyi belirlenmemesi ve dava için bir zamanaşımı süresinin belirlenmemiş olması bakımından eksik ve yetersizdir. f. İnternet Sitesi Açılması Kanun un 1524 üncü maddesinde her sermaye şirketinin bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde (TTK. md. 562/12) bir internet sitesi açmak, zaten mevcutsa bu sitenin belli bir bölümünü maddede 12 bendde sayılan hususların yayımlanmasına özgülemek zorundadır. Bu yükümlülüğe aykırılık halinde, ilgili kararların iptali ve yöneticilerin cezai sorumluluğu söz konusu olacaktır. Hükümde, 3. kişileri ilgilendiren tüm bilgilerin yayımlanması öngörülmüştür. Örneğin şirket yöneticilerine ödenen tüm paralar, temsil ve seyahat giderleri ilan edilecektir. Diğer önemli bir husus ise, cezai yaptırım sözkonusu olmasına rağmen sitede yayınlanacak hususların sınırlı bir şekilde sayılmamış olmasıdır. Maddede şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgiler gibi ucu açık hükümlere yer verilmiştir. Fevkalade tehlikeli olan bu hükmün düzeltilmesi zorunludur. Nihayet, Kanunun başka maddelerinde yer alan ilan zorunluluğu ile 1524 üncü madde hükümlerinin uyumu da ayrı bir sorun oluşturacaktır. 3. Yapılan Düzenlemeler Arasında Gerekli Olan Uyum Sağlanamamıştır. a. Ön Şirket Düzenlemesi Yukarıda da açıklandığı gibi, Kanun un Ön Şirket e dair 335 ve 585 inci maddeleri hükümleri, 355 inci maddesinin 2., 3. ve 588 inci maddesinin 2 ilâ 4 üncü fıkraları hükümleriyle çelişmektedir. Gerçekten, Ön Şirket in kabulü, kurucuların yaptıkları işlemler ile masrafların doğrudan anonim veya limited şirkete ait olması sonucunu doğururken, 355 inci ve 588 inci maddelerde, yapılan işlemler ve masraflardan şahsen ve müteselsilen kurucuların sorumlu olduklarından sözedilmektedir. 11

12 b. SPK.nun 22/b ve 46A Maddeleri Yine, yukarıda daha geniş olarak belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu nun 22/b ve 46/a maddelerinde, Kurul, Kamu yararı gerektiriyorsa sermaye piyasası araçlarının halka arz ve satışını durdurma ve her türlü tedbirleri alma konusunda yetkili kılınmış olduğu halde, Kanun un 552 nci maddesinde değişik ve çelişkili bir düzenleme yer almıştır. Doğru olan düzenleme, Sermaye Piyasası Kurulu nun özerk bir idare olarak, kamu erkini kullanmak suretiyle sözkonusu eylemleri önleme bakımından doğrudan yetkili olmasıdır. İKİNCİL MEVZUAT - Türk Ticaret Kanunu nun uygulanması için toplam 29 adet ikincil mevzuat çıkarılması öngörülmüştür. Bunlardan 6 adedi Tüzük, 15 adedi Yönetmelik ve 10 adedi Tebliğdir. - Yürürlük Kanunu nun 42/1 inci maddesinde tüzük ve yönetmelikler bakımından TTK.nun yayımı tarihinden ( den) itibaren bir yıllık genel bir süre öngörülmüştür. Ancak, gerek genel süre ve gerekse özel süreler TTK.nun yürürlüğe gireceği den önce dolacaktır. - Kanunun öngördüğü tüzük ve yönetmelikler yayımlanana kadar, 6762 sayılı TTK.na dayanılarak yürürlüğe konulmuş olan tüzük ve yönetmeliklerin TTK.na ve Yürürlük Kanununa aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilecektir. Ancak, eski ikincil mevzuat arasında bulunmayan yeni ikincil mevzuatın yokluğu nasıl telafi edilecektir? sorusu cevapsız kalmaktadır. 12

BAŞBAKANLIK A SUNULAN TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME

BAŞBAKANLIK A SUNULAN TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME makaleler Erdoğan MOROĞLU BAŞBAKANLIK A SUNULAN TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU * TC Adalet Bakanlığı nca 1999 yılında oluşturulan Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 KONU Sermaye Şirketlerinin Oluşturacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır. Bilindiği üzere 6335 sayılı Kanun ile; Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524. Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.maddesi gereğince; 1.Bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ 4 EYLÜL 2012 SONER ALTAŞ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı Ülkemizde ticaret hayatının uygulamasının son 50 yılını yönlendirmiş olan 6762 sayılı Türk

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 1. İnternet Hukuku & Sermaye Şirketleri. www.byclb.com

Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 1. İnternet Hukuku & Sermaye Şirketleri. www.byclb.com Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 1 İnternet Hukuku & Sermaye Şirketleri www.byclb.com İÇİNDEKİLER 1. İnternet Sitesinde Yayınlanması Zorunlu Olan Bilgiler... 3 1.1 Yasal Dayanak... 3 1.2 Zorunluluklar... 3

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/93. KONU 6552 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu nda Yapılan Değişiklikler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/93. KONU 6552 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu nda Yapılan Değişiklikler. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi 6102 Sayılı TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Altıncı Baskı İstanbul

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2 İÇİNDEKİLER LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI... 3 1. LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRI-GÜNDEM... 3 3. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRISIZ...

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR İmtiyazlı paylar şirketlerin ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda kardan daha çok pay alma, şirkete finansman yaratma ya da şirkete yeni yatırımcıların katılmasını sağlama

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.11.2012/195-1 MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Kamu Gözetimi Muhasebe

Detaylı

Neden Yeni Bir TTK - Uyum Süreleri Kanunun Sistematiği - İkincil Düzenlemeler Başlangıç Maddelerinde Yapılan Değişiklikler

Neden Yeni Bir TTK - Uyum Süreleri Kanunun Sistematiği - İkincil Düzenlemeler Başlangıç Maddelerinde Yapılan Değişiklikler Neden Yeni Bir TTK - Uyum Süreleri Kanunun Sistematiği - İkincil Düzenlemeler Başlangıç Maddelerinde Yapılan Değişiklikler Yeni Türk Ticaret Kanunu Sirküleri 1 ÖNSÖZ Türkiye bir taraftan AB üyeliğine hazırlanırken,

Detaylı

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından, 10 Şubat 2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren II-15.1.a sayılı

Detaylı

12 NO LU HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

12 NO LU HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 22.06.2012/116-1 12 NO LU HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 12 No lu Harçlar Kanunu Sirkülerinde 6322 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile yapılan düzenlemeyle yargı harçlarının tamamen

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 15.11.2012/193-1 ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ ASGARİ TUTARLARA YÜKSELTMELERİNE VE KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

* Önce, 300 günden aşağı olmayacak şekilde adli para cezası kesilecek.

* Önce, 300 günden aşağı olmayacak şekilde adli para cezası kesilecek. 1 Temmuz tarihinde yürürlüğe girecek olan devrim niteliğindeki yasa ticaretin kurallarını adeta yeniden yazıyor. Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) Türkiye deki tüm şirketleri ve şirket kurmayı planlayan girişimcileri

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX)

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX) 1 Sirküler No: CXXX Sirküler Tarihi: 03.06.2013 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510 48.14 Fax:

Detaylı

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri BAĞIMSIZ DENETİM Türk Ticaret Kanunu nun 397 nci maddesinde açıklandığı üzere; denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT KONU: KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

BAKIŞ MEVZUAT KONU: KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI BAKIŞ MEVZUAT KONU: KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI SAYI: 2012/124 ÖZET: Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan Anonim ve Limited

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72.

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Esas Sözleşme Tadili Tarih:30/12/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul Telefon ve Faks Numarası

Detaylı

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 6102 sayılı kanuna uygun web tasarımı nasıl olmalı; - Yönetici tarafında dinamik olarak güncellemeye uygun alt yapıda olması gereklidir. - Madde içeriklerine göre kategori

Detaylı

BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı

BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı Giriş, Konunun Takdimi ve Sınırlama 1 BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı 1 Sadakat Borcunun Kaynağı ve Tarihi Gelişimi 2 I. Medeni Kanun Madde 2 3 1. Kaynaklan 3 A. Borçlar Hukuku 4 B. Eşya Hukuku 5 C.

Detaylı

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ ESKİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2 AMAÇ VE KONU MADDE 5-23 YENİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2 AMAÇ VE KONU MADDE 5-23 ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası 15 Haziran 2011 Hukuk Kurumsal yönetim Yeni TTK ya uyum süreci Bilgi teknolojileri Muhasebe ve finansal raporlama 2 Yeni TTK Yeni bir başlangıç

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNUNA İLİŞKİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI YAZISI

TÜRK TİCARET KANUNUNA İLİŞKİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI YAZISI Sirküler Rapor 10.07.2012/130-1 TÜRK TİCARET KANUNUNA İLİŞKİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI YAZISI ÖZET : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Ticaret Sicili Müdürlüklerine gönderilen 3 Temmuz 2012 tarihli

Detaylı

TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Sirküler Rapor 07.09.2012/162-1 TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ÖZET : Yeni Türk Ticaret Kanunu esas itibariyle 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 29.08.2012/157-1 ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğde, anonim şirketlerin genel kurullarına elektronik

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

YENİ TTK DA ANONİM ŞİRKET KURULUŞU İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER

YENİ TTK DA ANONİM ŞİRKET KURULUŞU İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER YENİ TTK DA ANONİM ŞİRKET KURULUŞU İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER Soner ALTAŞ * Öz 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu Şirketler Hukuku özelinde anonim şirketlere yönelik köklü yeniliklere

Detaylı

AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV

AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV Yazar:HayreddinERDEM* Yaklaşım / Eylül 2009 / Sayı: 201 I- GİRİŞ Şirket(1) ortakları, sermaye taahhütlerini nakdi veya

Detaylı

ANONİM İLE LİMİTED ŞİRKETLER AÇIK ADRESLERİNİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİNDE BELİRTMEK ZORUNDA MIDIR?

ANONİM İLE LİMİTED ŞİRKETLER AÇIK ADRESLERİNİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİNDE BELİRTMEK ZORUNDA MIDIR? ANONİM İLE LİMİTED ŞİRKETLER AÇIK ADRESLERİNİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİNDE BELİRTMEK ZORUNDA MIDIR? Soner ALTAŞ 20 * ÖZ Anonim ve limited şirketler açısından bir anlamda anayasa işlevini haiz şirket sözleşmesinde,

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü Yönünden Getirdiği Yenilikler

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü Yönünden Getirdiği Yenilikler Tarih: 16 Nisan 2009 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü Yönünden Getirdiği Yenilikler Kore Şehitleri Cad. 17 Zincirlikuyu 34394 İstanbul, Turkey T: +90 (212) 354 00

Detaylı

KISMİ BÖLÜNME PLANI MADDE 1: KISMİ BÖLÜNMEYE KONU OLAN İŞTİRAK HİSSELERİNE AİT AÇIKLAMALAR:

KISMİ BÖLÜNME PLANI MADDE 1: KISMİ BÖLÜNMEYE KONU OLAN İŞTİRAK HİSSELERİNE AİT AÇIKLAMALAR: KISMİ BÖLÜNME PLANI Beylikdüzü Marmara Mah. Liman Cad. No:43 İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu na 162077 sicil numarası ile tescilli KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTESİ AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTESİ AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTESİ AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Osman OKUR* Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi I GİRİŞ Türk Ticaret Kanunu nun Denetleme başlıklı 397 nci maddesiyle, maddenin dördüncü

Detaylı

I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ

I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ İçindekiler I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ... 1 II- 6102 SAYILI TTK NUNDA ŞİRKETLERİN FAALİYET KONULARI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER... 1 III- 6102 SAYILI TTK İLE ULTRA VİRES İLKESİ

Detaylı

HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 29.08.2012/159-1 HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğde, çoğunluğa sahip olmayan

Detaylı

İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. TEBLİĞ HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE

İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. TEBLİĞ HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE 19 Ekim 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28446 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ Amaç HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR V VII XV I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR A. ADİ ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR 1 1. Olay: Ortaklık Sözleşmesinin Şekli, Sermaye Olarak Adi Ortaklığa Alacak Taahhüdü ve

Detaylı

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL Haksız fiil sorumluluğu Şirketin yönetimi ve temsili ile yetkilendirilen kişinin, şirkete ilişkin görevlerini yerine getirmesi sırasında işlediği haksız fiilden şirket

Detaylı

6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER

6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER 6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER 1 Limited Şirketler Türk ekonomisinde sayı itibariyle en fazla olan şirket türü limitettir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketlerin Denetimi ve Bilgi Toplumu Hizmetleri

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketlerin Denetimi ve Bilgi Toplumu Hizmetleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketlerin Denetimi ve Bilgi Toplumu Hizmetleri DENETİM Denetim müessesesi yeni Kanun da 397-406 maddeler arasında on (10) madde halinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM. 4. Esas Sözleşme Hükümlerinin Yorumlanması...31

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM. 4. Esas Sözleşme Hükümlerinin Yorumlanması...31 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...15 GİRİŞ...19 BİRİNCİ BÖLÜM ANONİM ŞİRKETLERDE SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ I. ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ...23 A. Şahıs Şirketlerinde...23 B. Limitet

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.01.2011/ 25-1 403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 403 No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin mizan

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun kaynakları Normlar hiyerarşisi Hukukun Kaynakları Hukukta kaynak kavramı, hukukun varlık kazanabilmek ve yürürlüğe geçebilmek için hangi

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 9057 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 Kanun Numarası : 5252 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/11/2004 Sayı :25642 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür www.muhasebetr.com sitesinde

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. GİRİŞ 14/02/2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, bazı istisnaları dışında

Detaylı

KOOPERATİFLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

KOOPERATİFLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı KOOPERATİFLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ertan ÖRS Müfettiş Aydın BAZİN Müfettiş 1 Kasım 2013, Antalya HUKUKİ NİTELİK: 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 22.10.2012/180-1 HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde anonim şirketlerin kayıtlı sermaye sistemini kabul etmelerine,

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ ile ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirlerin ticaret unvanlarına

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği S Đ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 19.01.2011 Sayı: 2011/08 Konu: 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 403 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Özet: 19.01.2011

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YATIRIMCI GÜVENİNİN ARTIRILMASI Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanmasının Yasaklanması İstisnaları İştirak taahhüdünden

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ;

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ; 2010 HESAP DÖNEMİ KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bankalar,finans kurumları, finansal

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU ÖZET - Cilt I ADLÎ YARGI SINAVLARI İÇİN ÖZEL BASKI TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış,

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 2010 ve izleyen dönemler için, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu hk 403 nolu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır.

BÜLTEN. KONU: 2010 ve izleyen dönemler için, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu hk 403 nolu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet İşhanı K:5 35210 Alsancak - İzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2011-016 Tarih: 19.01.2011

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 16.08.2016/100-1 MESLEK MENSUPLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİ KENDİLİĞİNDEN UZATAN İFADE NEDENİYLE TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ VE KESİLEN CEZAYA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ www.pwc.com.tr Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 19 Ekim 2012 Cuma Resmî Gazete Sayı : 28446 Tebliğ Amaç, kapsam,

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

Yapılan bu açıklamalar ve yasal düzenlemeler ışığında somut olaya gelince;

Yapılan bu açıklamalar ve yasal düzenlemeler ışığında somut olaya gelince; -6- I- Yeni 6102 s. TTK. nun 133. maddesindeki düzenleme uyarınca, bir sermaye şirketi olan limited şirketlerde ortaklardan birinin kişisel alacaklısına -6762 s. eski TTK. nun 145. maddesindeki düzenlemenin

Detaylı

/164 ÖZET :

/164 ÖZET : 01.12.2009/164 SERMAYE ŞİRKETLERİNİN GENEL KURUL TOPLANTILARI VE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 7.8.1996 tarihli ve 22720

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 23.09.2013 Sayı: 2013/196 Ref: 4/196

SİRKÜLER İstanbul, 23.09.2013 Sayı: 2013/196 Ref: 4/196 SİRKÜLER İstanbul, 23.09.2013 Sayı: 2013/196 Ref: 4/196 Konu: T.T.K. UYARINCA BAĞIMSIZ DENETİME TABİ SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİ HAKKINDA DÜZENLEME YAPAN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİKLER

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SERMAYE ARTIRIMI KARARLARININ İPTALİ DAVASINDA SÜRE VE BİR YARGITAY KARARI

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SERMAYE ARTIRIMI KARARLARININ İPTALİ DAVASINDA SÜRE VE BİR YARGITAY KARARI ANONİM ORTAKLKTA ESAS SERMAYE ARTRM KARARLARNN İPTALİ DAVASNDA SÜRE VE BİR YARGTAY KARAR Prof. Dr. Erdoğan MOROGLU(*> 1. GİRİŞ Anonim ortaklıkta genel kurul kararlarına karşı, alındıkları tarihten itibaren

Detaylı

Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik - (RG: 28 Ağustos )

Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik - (RG: 28 Ağustos ) Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik - (RG: 28 Ağustos 2012 28395) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME Sirküler Rapor 16.12.2011/ 147-1 2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME ÖZET : 2011 yılına ait defterlerin kapanış tasdiklerinde uygulanacak düzenleme İlgili Kanun : 213

Detaylı

2013 TEMMUZ VE ÖNCESİ TARİH BASKILI KONUT YAPI KOOPERATİFÇİLİĞİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DÜZELTME CETVELİ

2013 TEMMUZ VE ÖNCESİ TARİH BASKILI KONUT YAPI KOOPERATİFÇİLİĞİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DÜZELTME CETVELİ 2013 TEMMUZ VE ÖNCESİ TARİH BASKILI KONUT YAPI KOOPERATİFÇİLİĞİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DÜZELTME CETVELİ 1- Ünite 4, Sayfa 90, Kendimizi Sınayalım soruları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 1. Aşağıdakilerden

Detaylı

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük KAMU İHALE YASASI (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kamu İhale Yasasının 86 ıncı maddesinin (3) üncü fıkrasının kendisine verdiği yetkiye

Detaylı

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Adli Hakimlik Sınavlarına Hazırlıkta Son Tekrar Kitabı İÇİNDEKİLER 3. BASKI İÇİN ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI TİCARİ İŞLETME HUKUKU I. TİCARÎ İŞLETME...1

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar.

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. 21.01.2011 SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:403 yayımlanmış olup,

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri

Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri Önceki hafta yayımlanan yazımızda, yeni Türk Ticaret Kanunu(TTK) ile getirilen düzenlemelerden Tek Ortaklı Anonim ve Limited Şirketler konusu ele

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Adli Hakimlik Sınavlarına Hazırlıkta Son Tekrar Kitabı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII TİCARİ İŞLETME HUKUKU I. TİCARÎ İŞLETME...1 A- Genel Olarak...1

Detaylı