Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri"

Transkript

1 Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

2 EN 54

3 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti., yang n alg lama sistemleri, acil hemflire ve görevli ça r sistemleri, acil ayd nlatma ve yönlendirme armatürleri, acil ses anons sistemleri alanlar nda faaliyetini sürdürmektedir. Sektörünün lideri konumunda bulunan flirketimizde ürün ve hizmetler, Türkiye geneline yay lm fl olan sözleflmeli bayilerimiz ve sertifikal teknik servislerimiz arac l yla sunulmaktad r. Distribütörlüklerimiz GST Intelligent (Adresli) Yang n Alg lama Sistemleri Konvansiyonel Yang n Alg lama Sistemleri Acil Ses Anons Sistemleri SAPLING Analog-Dijital Saat Sistemleri Acil Ça r Sistemleri NG LTERE ABD Üretimlerimiz ALFAMAX Acil Ayd nlatma Sistemleri Acil Yönlendirme Sistemleri Acil Ça r Sistemleri Hemflire Ça r Sistemleri Konvansiyonel Yang n Alg lama Paneli Konvansiyonel Alarm Butonu Konvansiyonel Elektronik Siren Alfamax Firma Tan t m 1

4 Amac m z Biz Alfa Elektronik Yapı Donanımları flirketinin çalıflanları olarak kararlı, programına ba lı, sorumluluklarının farkında, her düzeydeki ileri teknoloji ve donanımıyla heyecan ve huzur verici, disiplinli bir çalıflma ortamında, en yüksek kalitede ürün ve hizmet sunarak, tüm varlıkları etkin kullanmak yoluyla müflteri güvenini ve saygısını kazanmak ve müflterilerinin koflulsuz mutlulu unu esas alan bir kurulufluz. Sektörümüzde bugün geldi imiz noktadan daha ileriye giderek yurt içi ve dıfl pazarlarda, geliflen teknolojileri takip ederek ça a ayak uyduran, dünya standartlarında ürünler sunan, ülkemizi Avrupa da ve Dünyanın birçok ülkesinde temsil eden ve aranan marka olmak istiyoruz. Dünya standartlarında bir iflletmecilik hedefimizdir. flimizi seviyor ve daha ileriye gitmenin heyecanını yaflıyoruz. Bu bizim için ana faaliyet konumuz olan Elektronik Yapı Donanımları ve can ve mal güvenli inde üretti imiz hayat kurtaran teknolojilerle de er yaratma zincirinin en iyi halkalarından biri olmak anlamına gelmektedir. nsanın yafladı ve çalıfltı her mekanda sundu umuz ürünlerin güvenilirlik sorumlulu unu taflımaktan gurur duyuyoruz. Alfa Elektronik Yapı Donanımları Ltd. fiti. Çalıflanları 2 Alfamax Firma Tan t m

5 Misyonumuz Elektronik yapı donanımlarında hayatı kolaylafltıran teknolojiler üretmek, gelifltirmek ve sunmak için varız Vizyonumuz 2013 Yılında Türkiye, Avrupa ve Ortado u nun elektronik yapı donanımları konusunda gelifltiren, üreten ve sundu u teknolojiyle tercih edilen öncü kurulufl olmak. De erlerimiz Müflteri Odaklılık Arafltırmacılık Bilimsellik Yasalara Saygı nsana Saygı Dürüstlük Kalite lkelerimiz Sorunlara Hızlı Çözüm Uluslararası Standartlarda Ürün Sunmak Satıfl Sonrası Hizmet Sözünde Durmak Düzenli E itim Alfamax Firma Tan t m 3

6

7 Yang n Alg lama Sistemleri çindekiler GST Firma Tan t m 2 Sertifikalar m z 3 GST ntelligent Adresli Yang n Alg lama Sistemleri 13 Tesisat ve Montaj K lavuzu 19 Adresli (Intelligent) Yang n Alg lama Sistemi fiartnamesi 25 Konvansiyonel Yang n Alg lama Sistemleri 42 Yang n Yönetmeli i 47 Proje Örne i 87

8 Firma Tan t m GST Grubu, Intelligent Yang n Alg lama ve Kontrol Sistemleri, Bina Otomasyon Sistemleri, Intelligent Residence Sistemleri, Güç Cihazlar ve Bölge Yönetim Sistemleri ile tasar m, gelifltirme, üretim, pazarlama ve yüksek teknoloji alan nda uzmanlaflm fl dünyan n öncü kurulufllar ndand r. GST, 1993 y l nda kurulmufl ve flu anda metrekare alanda iki fabrikada toplam 4000 personeli ile y lda, milyonlarca detektör ve binlerce yard mc ürün üretme kapasitesine sahiptir y l nda, Forbes taraf ndan, 100 yüksek potansiyelli PRC firma aras ndan, ilk 17 ye girmifl ayn zamanda Sanayi ve Ticaret alan nda, Yang n Alg lama Sistemleri sektöründe en bilinen marka olarak ödüllendirilmifltir. fiirket, araflt rma ve gelifltirme alan na a rl k vererek, 120 Ar-Ge mühendisinden oluflan kapsaml tak m yla (% 35 i master derecesinde) sürekli ürün iyilefltirilmesi ve mükemmelli ini hedeflemektedir. Bununla birlikte, Yang n Alg lama Sistem ürünleri, Ortado u, Avrupa ve Güneydo u Asya ülkelerine ihraç edilmektedir. GST, kendi sektöründe ISO 9001 kalite denetim sistem, LPCB ngiltere ve UL Amerika sertifikalar na sahip birkaç kurulufltan biridir. 2 Yang n Alg lama Sistemleri

9 Sertifikalar m z Loss Prevention Certification Board Hasar Önleme Sertifikasyon Kurulu Standards For Safety Güvenlik Standartlar British Standarts Institute ngiliz Standartlar Enstitüsü GOST-R Certificate Of Conformity GOST-R Kalite Sertifikas TÜV Testing Certification Body TÜV Test Sertifikasyon Dairesi European Standards EN 54 Avrupa Standartlar Conformite European Avrupa Standartlar na Uygunluk National Fire Protection Association Amerikan Milli Yang ndan Korunma Derne i Dubai Civil Defence Approval Dubai Sivil Savunma Onay Belgesi Yang n Alg lama Sistemleri 3

10 CE Uygunluk Belgesi Certificate of CE Conformity GST I-9101, GST I-9102, GST C-9101, GST C-9102 GST I-9104, GST C-9104 GST I-9401, GST I-9403, GST C-9404, GST C-9401, GSTCL-9403 GST C-9104, GST C-9104 EX JB-QB-GST5000R, JB-QB-GST5000C, JB-QB-GST500/2, JB-QB-GST500/4, JB-QB-GST GST101, GST102, GST104, GST108, GST116 GST 852 RP, GST 304 I-9302, C-9501 I-9317, C-9201 I-9100 I-9319 I-9101 I-9301 I-9201 I-9602 AS12224 Z-9100 Z Yang n Alg lama Sistemleri

11 CE Uygunluk Belgesi Certificate of CE Conformity Yang n Alg lama Sistemleri 5

12 CE Uygunluk Belgesi Certificate of CE Conformity Yang n Alg lama Sistemleri

13 TÜV Testing Certification Body TÜV Test Sertifikasyon Dairesi I-9403, C-9403 I-9402 I-9305 I-9303 I-9300 I-9202 (J-SAX-GST9111) I-9201, C-9201 I-9105R (JYT-HM-GST102) I-9103, C-9103 I-9102, C-9102 I-9101 GST500/4, GST200 GST116 GST116, GST108, GST104, GST102 I-9404, C-9404 Yang n Alg lama Sistemleri 7

14 TÜV Testing Certification Body TÜV Test Sertifikasyon Dairesi Yang n Alg lama Sistemleri 7 8 9

15 TÜV Testing Certification Body TÜV Test Sertifikasyon Dairesi Yang n Alg lama Sistemleri 9

16 Loss Prevention Certification Board Hasar Önleme Tastik Kurulu GST200, GST101, GST102, GST104, GST108, GST116 JTWB-ZCD-G1(A), JTW-ZCD-G3N C-9103, I-9103 JTY-GF-GST104, JTY-GD-G3 C-9102, I-9102 GST-HX-M8502, GST-HX-F8502 C-9403, I-9403 GST-LD-8322 C-9503 J-SAF-GST9211(E), J-SAM-GST9111(E) C-9202, I-9202 GST-LD-8300, GST-LD-8301 I-9300, I-9301 JTY-HM-GST102 I Yang n Alg lama Sistemleri

17 Loss Prevention Certification Board Hasar Önleme Tastik Kurulu Yang n Alg lama Sistemleri 11

18 Loss Prevention Certification Board Hasar Önleme Tastik Kurulu Yang n Alg lama Sistemleri

19 Intelligent (Adresli) Yang n Alg lama Sistemleri

20 Adresli Yang n hbar Santralleri 242 Loop a kadar adresli cihaz ba lanabilme kapasitesi (4840 adreslenebilir nokta) 40 X 12 karakter Büyük Grafiksel LCD Ekran 64 zon gösterge ve 254 zona kadar geniflletilebilir manuel müdahele kontrolü Net-work ile tüm GST yang n panelleriyle çal flabilme özelli i PC ile programlanabilme Dahili Gaz Söndürme Kontrol Panelil Güvenlik Alarm Hizmetleri ile entegre edilebilme Tercihe ba l itfaiye eleman control paneli Panel Printer Tercihen renkli grafik 'Fuzzy Logic' ile birlikte kullan c için, geliflmifl programlama yaz l m GST Adresli Ses Anons Sistemleri ile tam entegrasyon GST5000LC den baflka di er eklenebilir loop kartlar GST 5000C/10 GST 100 Adresli Tek Loop Yang n Alarm Paneli GST 200 Adresli Double Loop Yang n Alarm Paneli GST 200 / 2 Adresli 2 Loop Yang n Alarm Paneli GST 200 / 4 Adresli 4 Loop Yang n Alarm Paneli GST 5000 C Adresli 1-20 Loop Yang n Alarm Paneli GST 5000 R Adresli 1-20 Loop Yang n Alarm Paneli GST 852 RP-LX Tekrarlama Paneli GST 200 GST 500 Yeni S va Alt Panel EN54 ve UL864 e uyumlu Kolay ilave için modüler yap Maksimum 8 loop 1936 adresli cihaz Tek bir loop ta tüm adresli cihazlar n ba lanabilme özelli i Münferit alarm ve hata indikatörlü 140 iflaretleme zonu I-FP 08 Dahili ya da duvar tipi montaj PC ve keypad ile programlanabilir Kolay kullan m sa layan arayüz operasyonlar Batarya için alan ile birlikte kendinden bataryal panel Genifl güç kapasitesi ile tüm güç kaynaklar na uygun 14 Yang n Alg lama Sistemleri

21 Panel Aksesuarlar Pasif LCD Tekrarlay c Panel Aktif LCD Tekrarlay c Panel (Reset ve sessiz kontrol özelli i) Mimic Panel (Kutulu ve kutusuz seçenekleri) Loop Amplifikatörü Portatif programlama ve adresleme cihaz (Adresli cihazlar n ön ayarlar n ve testlerini yapmak için kullan l r) GST 852 RP Adresli Yang n Söndürme Kontrol Paneli Adresli panellerle entegre çal flabilme Kendinden adresli Her zon için bekletme, boflaltma ve kontak ç k fllar GST 852 RPX P-9910 Adresli Yang n hbar Yaz l m Bilgisayar üzerinden AutoCad program altyap s ile binadaki tüm adresli cihazlar n yerlerini ve durumlar n grafik olarak izlemek mümkündür. GST 306 C-9318 LED Ayd nlatmal Gösterge Kap üstü söndürme ikaz göstergesi Yang n Alg lama Sistemleri 15

22 Adresli Dedektör Serisi I-9102 I-9103 I-9104 I-9402 I-9101 I-9314 DP-9100 I-9101 Kombine optik- s I-9102 Fotoelektrik (optik) I-9103 Is - s art fl h z I-9104 UV alev dedektör ailesi DZ-03 Standart dedektör soketli I-9602 Gaz dedektörü D-9103 Dijital s dedektörü D-9102 Dijital optik duman dedektörü I-9314 Programlanabilir adresli paralel ihbar lambas Adresli dedektör ailesi, Intelligent (elekronik adresli), 24 Volt DC, 8 bit ak ll ifllemcili, el programlama cihaz ile adresleme ve hassas ayar yapabilen, kolay bak m özelli ine sahip interaktif özelliktedir. Adresli Ifl n Dedektörü metre çal flma alan 2 seviyeli hassasl k ayar Avlular, ambarlar, al flverifl merkezleri, havaalan terminalleri vs. için ideal kullan m Kolay ve masrafs z verici montaj ve 'honey comb' ayna H zl ve kolay kurulum ve gücü belirtmek için h zl veya yavafl yan p sönen Yeflil LED. Kapak aç ld nda istenilen seviyeye kendini kalibre edebilme özelli i. Adreslenebilir Gaz Dedektörü LPG, Natural Gazlar and Kömür Gaz için uygun (siparifl s ras nda belirtilmeli) Gaz valflerini / Ekstraktlar vs. kontrolü için dahili röle konta 2 devre alarm ile birlikte dahili tip ses vericisi Röle kontaklar için manuel reset ve kontrol (on/off) Elektronik olarak adreslenme özelli i I-9602LW-NG I-9602LW-LPG I-9602LW-CG 16 Yang n Alg lama Sistemleri

23 Saha Kontrol Modülleri GST, Intelligent dedektör ailesine ait saha kontrol modülleri sayesinde, asansör, söndürme, havalandırma, hareketli kapılar, elektrik sistemi, yangın pompaları gibi yangın senaryosu dahilinde orta ölçekli yangın otomasyon sistemi kurma ve izleme imkanını size sunmaktadır. I-9300 I-9300A I-9301 I-9302 I-9303 I-9305 I-9306 I-9308 I-9319 C-9503 C-9504 C-9302C B-9310 Monitör modül, input modülü Kontrol modül, input modülü Tek hat input/output kontrol modülü AC 220 voltaj kontrol modül Çift hat input/output kontrol modülü Bölge kontrol modülü Güvenlik monitör modülü Siren kontrol modülü Bölge kontrol modülü zolatör modülü zolatör dedektör taban tfayeci kontrol paneli modülü S va üstü modül montaj kutusu Linear Tip Kablo Dedektörü I-9106 C-9106 P-9106 Sabit s kablo dedektörü Yüksek güç ile çal flan trafolarda afl r s nma durumunu saptamak için kullan l r. Tek ya da çift detektör kablosu ile ayarlanabilir. Her detektör 500 metreye kadar kablo uzunlu una sahiptir. Alarm durumu ile kablonun yang n paneline uzakl n gösterir. Hat sonunda test butonu bulunur. Elektronik olarak adreslidir. Yang n Alg lama Sistemleri 17

24 Yang n hbar Butonlar Cam k rmadan, ihbarl resetlenebilen elektronik adresi yang n ihbar butonu, 24 Volt DC dir. Yerel arabirimler için röle ç k fl bulunan butonun montaj nda, s va alt ve s va üstü seçenekleri sunulmaktad r. Bekleme ak m 0,8 ma ve alarm ak m 2 ma olan butonun, kontak empedans 100 m/ohm dan küçüktür. I-9201 I-9202 Güvenlik kapa (opsiyonel) Adresli Elektronik Sirenler ki parça ile taban montajını sa layan yapısı Tahliye ve sesli tahliye uyarı modları el programlayıcısı ile programlanabilir. Güçlü led kümesi ile sa lanan elektronik flafl Elektronik adresli Adresli siren ve entegre dedektör taban I-9402 I-9403 C-94DB Yang n Telefon Sistemi P9911 (F) Sabit Yang n Telefon Seti Adresli ve konvansiyonel sistemlere entegre edilebilen yang n telefon sistemleri P9911 (M) P9911 (S) P9911 (J) GST FT24 Seyyar Yang n Telefon Seti Ahizesiz Yang n Telefon stasyonu Yang n Telefonu Jak Soket Konvansiyonel Yang n Telefon Paneli GST FT24 P9911 (F) P9911 (M) P9911 (S) Güç Kaynaklar P9911 (J) Adreslenebilir fonksiyonludur. Ekran DC ç k fl, AC girifl voltaj n ve yüklenen ak m gösterir. Kendi kendine test özelli i ile tamamen izlenir. 19 Rack monte tipi mevcuttur. PSU24-3 PSU24-3A PSU24-6 PSU24-6A PSU24-6RM 18 Yang n Alg lama Sistemleri

25 Tesisat ve Montaj K lavuzu Yang n Alg lama Sistemleri 19

26 20 Yang n Alg lama Sistemleri

27 Yang n Alg lama Sistemleri 21

28 22 Yang n Alg lama Sistemleri

29 Yang n Alg lama Sistemleri 23

30 24 Yang n Alg lama Sistemleri

31 Adresli (Intelligent) Yang n Alg lama Sistemi fiartnamesi Genel Yang n Alarm Sistemini oluflturan parçalar n ayn fabrikada birbiri ile uyumlu, tam entegre olarak üretilmifl ve test edilmifl tek markaya ait ürünler olmas gerekmektedir. (kesinlikle toplama olmayan ürünler) Sistem hem tasar m hem de iflletiminde esneklik sa lamak için intelligent adreslenebilir, mikroifllemci tabanl yang n alarm denetleme teçhizat ndan oluflacakt r. Sistem tasar m n n kolay bir flekilde uygulanmas n n ve projenin tüm gereklerini sa layabilmesi için modüler bir yap ya sahip olmal d r. Sistem erken uyar duman tespiti sa layacak flekilde tasarlanacak bu flekilde yang n n yeri h zl olarak belirlenebilecek ve kullan c tan ml metin yoluyla bina sakinlerinin olas duman yay lmas na karfl bilgilendirilmesi sa lanacakt r. Eflzamanl olarak, sistem alarm verecek ve sakinlerin boflalt lmas na olanak verecektir ve asansör denetimi, hava sistemini kapatma, söndürme sistemlerini aktif hale getirme, gaz kapatma ve boflaltma kontrolü gibi tüm yard mc otomasyon ifllevlerini haz rlanan yang n senaryosu ile binan n olay ve sonuç gereklerine göre sa layabilecektir. Intelligent Adreslenebilir Yang n Alarm Sistemi ile korunacakt r binan n tüm alanlar na duman veya yang n riskine uygun farkl alg lama elemanlar yerlefltirilmelidir. Kurulacak sistem uluslar aras yang n standartlar na uygun ve bu standartlar yerine getirdi ini gösterir belgesine haiz kendini kullan c lar na kan tlam fl güvenilir bir ürün olmal d r. Ak ll (Intelligent ) Adresli Yang n Alarm Santrali Ak ll Adresli Yang n Alarm Santrali, sisteme ba l olan ak ll adresli dedektörlerden, ak ll adresli yang n alarm butonlar ndan ve saha modüllerinden gelen tüm komutlar yang n senaryosuna uygun olarak yönlendirecek flekilde tasarlanm fl olmal d r. Santralin kapasitesi 1-20 loop olabilmeli ve istenildi inde loop kart ile loop say s art r larak 20 loop lu bir santral olabilmelidir. Maksimum 32 santral bir birine Network ba lanarak genifl bir a oluflturula bilmelidir. Sistemin özel yaz l m Windowsa tabanl kolay kullan la bilir olmal d r. Loop a ba lanan her bir ayg t bir yaz l m bölgesine ba l olacak santral ç k fl, anons sistemine, elektronik sesti ve fl kl ikaz cihazlar na ve yard mc ayg tlara ve otomasyon uygulamalarda ba lanabilecektir. Santral dan 254 zone kadar art r labilen bölge kapasitelerine sahip olmal d r. Panele bir iç olay yaz c s ba lanabilmelidir ve bu yaz c panel içerisine monte edilmelidir. Yaz c n n yaln zca alarmlar yazd racak flekilde programlama yetene i olmal d r. Yaz c daki ar zalar sisteminin di er bölümlerini etkilememelidir. Santral, alg lay c lar n n periyodik bak mlar nda 1 kifli taraf ndan kolayca test edilebilmesi için test özelli ine sahip otomatik reset (s f rlama)özelli ine sahip olmal d r. Yang n Alg lama Sistemleri 25

32 Santralin bir lopunda en az 235 adres bulunmal d r. 1 loop Santralin hatt mesafesi 0,8 kesitli kablo için en az 2000 metre olmal d r. Kablo kesiti art r larak mesafe 3000 metreye kadar ç kart labilmelidir. Santral bir bina yönetimi sistemine entegre olabilmelidir. Santral kendi kendini otomatik ve çok detayl olarak inceleyecek flekilde dizayn edilmifl ve programlanm fl olacakt r. Santral herhangi bir ayg ttan gelen ar za sinyali tespit etti inde bunu LCD ekran nda ikaz ederek gösterecektir. Her bir ayg t tam olarak yaz l rapor verebilece i LCD ekran en az 80 karakterli alfanumerik göstergeye sahip ve ayd nlat lm fl olmal d r. Tüm yap land rma bilgileri bir ana flebeke ve yedek güç kayna ar zas nda kaybolma tehlikesine karfl korumal olacakt r. Güvenirlik için kendi devre korumas ve çok ifllemcili mimarisi olacakt r. Bir alarm veya hata durumunda ilgili cihaz n adresini ve mahal ismini ayn anda gösterebilmelidir. Santralin ön yüzünde gerekli göstergeler, kumanda ve kontrol tufl tak mlar olmal d r. Cihazlar n adreslerini, mahal isimlerini ve son 500 ola anüstü olay enerji kesilmesinde silinmeyen haf zas nda tutmal ve bu veriler kesinlikle kaybolmamal d r. Santral Uluslararas ISO 9002 standartlar nda üretilmeli, NFPA standartlar na göre tasarlanmal ve uygulanmal ve CE, LPCB, UL, GOST onaylar na sahip olmal d r. Santral RS485 ile di er panel ve tekrarlay c larla a ba lant s imkan sa layacakt r. Santrale bak ms z kuru akü ba lanabilmeli ve panel üzerinde aküye ait ar za ve boflalma durumlar n ikaz edecek fl kl göstergeler bulunmal d r. Alg lama ve alarm cihazlar na giden tüm kablolar uzaktan kontrol ve denetim merkezlerine iletiflim maksad yla kullan lan tüm hatlar kopukluk, k sa devre ve toprak kaça gibi ar zalara karfl sürekli olarak denetim alt nda tutulacakt r. Ak ll (Intelligent ) Adresli Yang n Alarm Santrali Ak ll Adresli Yang n Alarm Santrali, sisteme ba l olan ak ll adresli dedektörlerden, ak ll adresli yang n alarm butonlar ndan ve saha modüllerinden gelen tüm komutlar yang n senaryosuna uygun olarak yönlendirecek flekilde tasarlanm fl olmal d r. Santralin kapasitesi 1 loop olmas yeterlidir. Maksimum 32 santral bir birine Network ba lanarak genifl bir a oluflturulabilmelidir. Sistemin özel yaz l m Windows a tabanl kolay kullan labilir olmal d r. Santrale bak ms z kuru akü ba lanabilmeli ve panel üzerinde aküye ait ar za ve boflalma durumlar n ikaz edecek ifl kl göstergeler bulunmal d r. Alg lama ve alarm cihazlar na giden tüm kablolar uzaktan kontrol ve denetim merkezlerine iletiflim maksad yla kullan lan tüm hatlar kopukluk, k sa devre ve toprak kaça gibi ar zalara karfl sürekli olarak denetim alt nda tutulacakt r. Loop a ba lanan her bir ayg t bir yaz l m bölgesine ba l olacak santral ç k fl, anons sistemine, elektronik sesti ve fl kl ikaz cihazlar na ve yard mc ayg tlara ve otomasyon uygulamalarda ba lanabilecektir. Santral minimum 32 an zone kadar kapasitelerine sahip olmal d r. 26 Yang n Alg lama Sistemleri

33 Panele bir iç olay yaz c s ba lanabilmelidir ve bu yaz c panel içerisine monte edilmelidir. Yaz c n n yaln zca alarmlar yazd racak flekilde programlama yetene i olmal d r. Yaz c daki ar zalar sisteminin di er bölümlerini etkilememelidir. Santral, alg lay c lar n n periyodik bak mlar nda 1 kifli taraf ndan kolayca test edilebilmesi için test özelli ine sahip otomatik reset (s f rlama) özelli ine sahip olmal d r. Santralin bir lopunda en az 235 adres bulunmal d r. Santralin 1 loop hatt mesafesi 0,8 kesitli kablo için en az 2000 m olmal d r. Kablo kesiti art r larak mesafe 3000m ye kadar ç kart labilmelidir. Santral bir bina yönetimi sistemine entegre olabilmelidir. Santral kendi kendini otomatik ve çok detayl olarak inceleyecek flekilde dizayn edilmifl ve programlanm fl olacakt r. Santral herhangi bir ayg ttan gelen ar za sinyali tespit etti inde bunu LCD ekran nda ikaz ederek gösterecektir. LCD, 15 LED göstergesinin yan s ra önemli bilgiler gösteren, toplam 8 hat ve her hatta 18 özellik gösterebilmelidir. Sistem verilerini kaydederken kay ps z elektrik haf zas na sahip olmald r. Elektrik kesilirse veriler kaybolmamal d r. Her zone için, birbirinden ba ms z olarak siren çal flt rabilen/sesini k sabilen el tufllar olmal d r. Alan programlamas nda her alarm cihaz ve her duman egzozu ve yang n söndürücü için otomatik h zl çal flt rma ad mlar olmal d r. Ses verici siren arabirimiiçin 0.5A/24V ç k fl sa lamal d r. Santral Uluslararas ISO 9002 standartlar nda üretilmeli, NFPA standartlar na göre tasarlanmal ve uygulanmal ve CE, LPCB, UL, GOST onaylar na sahip olmal d r RS232 arabirimi, PC ile iletiflimi mümkün k lmal d r. RS485 arabirimi, kontrol panelinin yang n denetleme flebekesine dahil olmas n mümkün k lmal d r. Maksimum 32 tekrarlay c panel ile iletiflim kurmak için iletiflim ana yolu bulunmal d r. Tipik kontrol paneli, ana tak m, kapal devre arabirim tak m, kapal devre modülü, güç deste i, ekran ve çal flt rma alan, zone göstergesi ve elle müdahale panelinde oluflmal d r. Ana Tak m Ana tak m, CPU ve di er ana bölümler ve opsiyonel bölümler aras ndaki arabirimleri içeren kontrol panelinin çekirde i olmald r. Kapal Devre Arabirim Tak m letiflim portu, tespit portu, yang n alarm ç k fl portu, ar za ç k fl portu vb.ye sahip olan kontrol panelinin sinyal arabirim tak m olmald r. Kapal devre arabirim tak m alan cihazlar ve kontrol panelini tüm yang n alarm sistemine ba lamal d r. Kapal Devre Modülü fiebeke modülü flebeke tespit arabirimine sahip olmald r. Yang n Alg lama Sistemleri 27

34 Güç Deste i Ana tak ma, kapal devre arabirim tak m na ve yaz c ya voltaj sa lar. Kopya ifllevi, tüm kay tl cihazlar n ifllemden sonra daima izlendi ini garantilemelidir. Ekran ve Çal flma Alan Bu bölüm, sistemin farkl durumlar n göstermek için kullan l r ve tufl tak m ile ilgili çal flmalar sa lamal d r (gözden geçirme, ayarlama, yazd rma vb). Zone Göstergesi ve Elle Müdahale Paneli (ZCP) ZCP yang n alarm n, benzer cihazlar n ar za/yetersizlik durumunu gösterebilir ve onlar uygun flekilde bafllatmal ve durdurmal d r. Opsiyonel Üniteler tfaiyeci Kontrol Paneli tfaiyecinin Kontrol Paneli, yang n pompas, duman egzosu ve vantilatör gibi sistem içindeki baz önemli cihazlar kontrol etmek için tasarlanmal d r. Ak ll Yang n Alarm Kontrol Panelinin, tfaiyeci Kontrol Paneli, opsiyona göre en az 10 donan m kontrol edebilmelidir. Bafllatma ve durdurmaya gereksinim duyan donan mlar için en az 5 donan m kontrol edebilmelidir. Kontrol panelinin kendisiyle ve önemli cihazlar aras ndaki ba lant n n güvenilirli ini mümkün oldu u kadar garantileyebilen uygun iflitsel ve görsel göstergelerle k sa devre ve kesik devreleri kontrol edebilmelidir. Yaz c Bir otomatik mikro yaz c olmald r. Nokta matrik yaz c ile kullan c program ile tan mlanabilen 96 çeflit ASCII kod karakteri (Latin alfabesinin büyük ve küçük harfleri, flekiller ve semboller), 128 kodlu standarts z karakter ve tablo sembolü (baz Çin alfabesi karakterleri, Yunan alfabesi, blok sembolü vb.) ve 16 kod karakteri (6x7 nokta) yazabilmeli ve komuta ederek herhangi bir kod fontunu de ifltirebilir, böylece birçok karakter türü yazabilmelidir. letiflim Kart Ak ll Yang n Alarm Kontrol Paneli, serisi yang n alarm kontrol panelleri aras ndaki flebekelendirmeyi gerçeklefltirmek için, kamu telefon flebekesi ile kent yang n alarm denetleyici flebekesi oluflturmak için ve binalar n kontrol merkezlerindeki CRT ( bigisayar izleme program ) sistemi ile ba layarak grafik denetimini tamamlamak için flebeke kartlar n ba layarak çok-fonksiyonlu bir iletiflim portu sa lar. Kontrol paneli do ru zamanda çal flan flebeke kartlar n izler, yani kartlar eklenerek iflleme girebilirler. ki çeflit flebeke kart sa layabilmelidir: Yerel fiebeke Kart, Monitör & Kontrol Kart. Girifl Voltaj : 230VAC + %10, -%15 S kl k : 50HZ Girifl Ak m : 0.75A Sigorta : 2A gecikme Kablo donan m : Çap 1.5 mm den daha az olmayan koruma kablosu seçilir. Montajlan rken yerel koda uymal d r. Yedek Bataryalar: Maksimum fiarj Ak m : Birikim flarj Tip : Damgal kurflun asit bataryalar Maksimum fiarj Kapasitesi : 24 Ah Sigorta : 8A 28 Yang n Alg lama Sistemleri

35 YANGIN ALARMI ÇIKIfiI (+,-) Ç k fl Voltaj : 21VDC-27VDC Ç k fl Ak m : 0-500mA Uç Rezistans : 4.7K F.P.E ÇIKIfiI (+,-) Ç k fl Voltaj : 21VDC-27VDC Ç k fl Ak m : 0-500mA Uç Rezistans : 4.7K S REN DEVRE ÇIKIfiI (+,-) Ç k fl Voltaj : 21VDC-27VDC Ç k fl Ak m : 0-500mA Uç Rezistans : 4.7K ARIZA ÇIKIfiI (NC, COM, NO) Ba lant Kapasitesi : Ar za durumunda, NC ve COM aç k, NO ve COM kapal. Ak ll (Intelligent ) Adresli Yang n Alarm Santrali Ak ll Adresli Yang n Alarm Santrali, sisteme ba l olan ak ll adresli dedektörlerden, ak ll adresli yang n alarm butonlar ndan ve saha modüllerinden gelen tüm komutlar yang n senaryosuna uygun olarak yönlendirecek flekilde tasarlanm fl olmal d r. Santral 1-4 Loop olmal, loop kart eklemek suretiyle 4 loopa kadar geniflleyebilecek altyap santralde buflunmal d r. Santralin her lopuna min 235 adresli ayg t ba lanabilmelidir. Santral bu adresli ayg tlar min 64 bölgeye ay rabilmeli ve bu bölgeler için bir alarm ledi ve bir hata ledi bulunmal d r. Bölgelerin adlar n n yaz labilece i her bölgenin kendine ait bi alan olmal d r. Sistem verisin kaydederken kaybolmayan elektrik haf zas olmal. Elektrik gitti inde bile veriler kaybolmamal d r. Her zone için, birbirinden ba ms z olarak siren çal flt rabilen/sesini k sabilen el tufllar olmal d r. RS232 arabirimi, PC ile iletiflimi mümkün k lmal d r. RS485 arabirimi, kontrol panelinin yang n denetleme flebekesine dahil olmas n mümkün k lmal d r. Santral Uluslararas ISO 9002 standartlar nda üretilmeli, NFPA standartlar na göre tasarlanmal ve uygulanmal ve CE, LPCB, UL, GOST onaylar na sahip olmal d r Maksimum 64 tekrarlay c panel ile iletiflim kurmak için iletiflim ana yolu bulunmal d r. Tipik kontrol paneli, ana tak m, kapal devre arabirim tak m, kapal devre modülü, güç deste i, ekran ve çal flt rma alan, zone göstergesi ve elle müdahale panelinde oluflmal d r. Alg lama ve alarm cihazlar na giden tüm kablolar uzaktan kontrol ve denetim merkezlerine iletiflim maksad yla kullan lan tüm hatlar kopukluk, k sa devre ve toprak kaça gibi ar zalara karfl sürekli olarak denetim alt nda tutulacakt r. Loop a ba lanan her bir ayg t bir yaz l m bölgesine ba l olacak santral ç k fl, anons sistemine, elektronik sesti ve fl kl ikaz cihazlar na ve yard mc ayg tlara ve otomasyon uygulamalarda ba lanabilecektir. Santral minimum 64 tane zone kadar kapasitelerine sahip olmal d r. Yang n Alg lama Sistemleri 29

36 Panele bir iç olay yaz c s ba lanabilmelidir ve bu yaz c panel içerisine monte edilmelidir. Yaz c n n yaln zca alarmlar yazd racak flekilde programlama yetene i olmal d r. Yaz c daki ar zalar sisteminin di er bölümlerini etkilememelidir. Santral,alg lay c lar n n periyodik bak mlar nda 1 kifli taraf ndan kolayca test edilebilmesi için test özelli ine sahip otomatik reset (s f rlama) özelli ine sahip olmal d r. Maksimum 32 santral bir birine Network ba lanarak genifl bir a oluflturula bilmelidir. Sistemin özel yaz l m Windows a tabanl kolay kullan la bilir olmal d r. Santrale bak ms z kuru akü ba lanabilmeli ve panel üzerinde aküye ait ar za ve boflalma durumlar n ikaz edecek ifl kl göstergeler bulunmal d r. 5.7-inç LCD gösterge ve çal flma kart, yaz c, alan göstergesi ve manuel müdahale paneli, itfaiyeci kontrol paneli (minimum12-kanal röle ç k fl noktas ) bulunmal d r. Panel geliflmifl bir program altyap s na sahip olacak ve menüsünden ayrlamalarla de ifliklikler yap lmas na imkan sa lamal d r. flletmeye alma durumunda, dedektörler klavye kullan larak alarm durumuna getirilebilmeli, bu durum belirli bir dedektörün yerinin bulunmas n ve iletiflim parças n n transmisyon fonksiyonun test edilmesini kolaylaflt rmal d r. Güç Sistemi : AC Güç: AC, 220V (5A), range: +10% ~ -15% Standby güç kayna : DC24V/10AH kordon bataryas Çevre S cakl : 0 C~40 C Ba l Nem : 95%, yo unlaflmas z Güç Tüketimi : <150W Maximum Güç Tüketimi : <250W Intelligent Adresli Optik Duman Dedektörü Dedektör, duman n fl k rma prensibine göre çal flmal d r. Dedektörlerde 8 bit microifllemci kontrollü olmal d r. Dedektörler de iflik alanlara göre farkl parametreler ve farkl alg lama seviyelerinde ayarlanabilmelidir. Dedektör, standart bir soket sayesinde montaj edilebilmeli ve bu soketlerde hiçbir elektronik devre olmamal d r. Dedektörlerin yang n senaryolar n depolayarak analiz edebilmelerine olanak sa layacak ve bu flekilde yanl fl alarmlara maruz kalma flans n azalt p duyarl l art racakt r. SCM gerçek zamanl olarak data toplama ve iflleme yapabilmeli ve minimum14 tarihçe kayd tutabilmeli ve saha flartlar n e riler halinde görüntüleyebilmelidir. S cakl k ve nemden kaynaklanabilecek sapmalar telafi edebilmeli ve toz birikme ar zas n denetleyabilmelidir. Dedektörler üzerinde 180 derece aç larla yerlefltirilmifl 2 adet led bulunmal d r. Özel soket sayesinde led 4 farkl yönde konuflland r labilir özellikte olmal d r. Dedektörlerin adreslenebilir kodu elektronik olacak ve ayg t n adreslenebilir kodu elektronik olarak programlanacakt r. Bu kodun programlanmas el tipi elektronik say sal bir ayg tla yap labilmelidir. Dedektörün arkas nda adresleme için hiçbir dipswich veya adresleme ayg t bulunmayacakt r. Dedektörün yap s tavana monte edilmifl konumda su ak nt lar n içine almayacak ve akan suyu tahliye edebilecek özellikte dizayn edilmifl olmal d r. 30 Yang n Alg lama Sistemleri

37 Dedektör k z lötesi fl nlar saçarak yang n alg lamal d r. Dumans z koflullarda, çok zay f k z lötesi fl k almal ve duman partikülleri içeri girdi inde al nan fl k sinyali da lma yoluyla artmal d r. Duman belirli bir yo unlu a ulaflt nda, alarm sinyali vermelidir. Parazitleri ve güç tüketimini azaltmak için yay mlama devresi yay mlama tübünün ömrünü uzatmak için pulse modunda çal flmal d r. Dedektör Uluslararas ISO 9002 standartlar nda üretilmeli, NFPA standartlar na göre tasarlanmal ve uygulanmal ve CE, LPCB, UL, GOST onaylar na sahip olmal d r Dedektör soketinden ç kar lacak olursa panel hemen dedektör adresi ve mahal ad yla birlikte hata vermelidir. Polarize olmayan iki yollu sinyal olmal d r. Teknik Özellikler Duyarl l k : Mahale göre de ifltirilebilmelidir. Çal flma Gerilimi : 24V DC, izin verilen aral k: 16V ~ 28V Bekleme Ak m : 0.8mA Alarm Ak m : 5 ma Çal flma Ortam : S cakl k: -10 C ~ +50 C Ba l Nem %95, yo unlaflma olmayacak Koruma s n f : IP23 Alarm Do rulama LED i k rm z, normalde yan p söner, alarm zaman sürekli yanmal d r. zleme alan : E er boflluk yüksekli i 6m~12m ise dedektörün izleme alan normal koruma alan için 80 metrekare olmal d r. E er yükseklik 6m den düflük ise izleme alan 60 metrekare olmal d r. Programlama Konumu: ye kadar elektronik programlama, tek adres noktas kaplamal d r. Intelligent Adresli Kombine Dedektörü Dedektör 8 bit mikroifllemciye sahip olmal d r. Dedektör, standart bir soket sayesinde montaj edilebilmeli ve bu soketlerde hiçbir elektronik devre olmamal d r. Kombine dedektörü yüksek oranda do rusal bir termistör devresini içinde bar nd racakt r. Dedektör Uluslararas ISO 9002 standartlar nda üretilmeli, NFPA standartlar na göre tasarlanmal ve uygulanmal ve CE, LPCB, UL, GOST onaylar na sahip olmal d r S cakl kla ve dumanla orant l olarak bir gerilim ölçeklenecek, do rusallaflt r lacak ve analog bir de er olarak nitelendirilecektir. Dedektör yaz l m ayg t n hem bir art fl h z hem de sabit s cakl k ve duman alg lama dedektörü olarak kullan lmas na olanak tan yacakt r. Dedektörlerin yang n senaryolar n depolayarak analiz edebilmelerine olanak sa layacak ve bu flekilde yanl fl alarmlara maruz kalma flans n azalt p duyarl l art racakt r. SCM gerçek zamanl olarak data toplama ve iflleme yapabilmeli ve minimum14 tarihçe kayd tutabilmeli ve saha flartlar n e riler halinde görüntüleyebilmelidir. Dedektörlerin adreslenebilir kodu elektronik olacak ve ayg t n adreslenebilir kodu elektronik olarak programlanacakt r. Dedektör üzerinde dipswitch veya manuel kodlama birimler bulunmayacakt r. Yang n Alg lama Sistemleri 31

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

GULLIVER BSD SER S BS1D

GULLIVER BSD SER S BS1D Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Servet Seden Çak ro lu Özteker; Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Dergimizin bu say s nda genel olarak mekanik tesisat sistemlerinin devreye

Detaylı

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Dergisi 57 (2008) 11-17 Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Üyesi Özet Al flverifl merkezleri; genellikle otopark, ma aza alanlar,

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt Orta gerilim ürünleri UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt "ndeks 1. UniGear ZS1 4 Tan m 8 IEC S # fland rmas 10 Tasar m özellikleri 12 Tam tip testli 14 Güvenlik 18 Vakumlu

Detaylı

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Rüknettin Küçükçal ; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Binalarda enerji ekonomisi kavram y llar içinde geliflmifltir. Yönetmeliklerde konunun ele al nmas da buna

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı