ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ"

Transkript

1 ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ AKARYAKIT ALIM DOSYASI

2 Akaryakıt Alımı Alım Şartnamesi 2

3 İhale Şartnamesi BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA ALIM USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRLECEK ALIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TEKLİF VERİLMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME I- ALIM İŞİNİN KONUSU VE TEKLİF VERMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1- İş sahibi İdarenin; Adı: Rektörlüğü, Adresi: Kalkanlı Güzelyurt, K.K.T.C Telefon numarası :(0 392) Faks numarası :(0 392) Elektronik Posta : Resmi İnternet Sitesi : Madde 2- ALIM İşine İlişkin Bilgiler Alım konusu işin; Adı: Akaryakıt Alımı Miktarı (fiziki) ve Türü: Sözleşme kapsamında alımı yapılacak yıllık yaklaşık akaryakıt miktarı Benzin (Kurşunsuz 95 oktan) : LT (üçbin) Benzin (Kurşunsuz 97 oktan) : LT (dokuzbin) Euro Dizel : LT (üçbin) Dizel : LT (üçyüzbin) Alım Usulü: Belli İstekliler Arasında, Devletin belirlediği Perakende Akaryakıt Fiyatları üzerinden **tenzilat almak sureti ile, **Tenzilatlar, KKTC Akaryakıt (Depolama, Nakliye ve Satış) Yasası 9. Maddesine istinaden yayınlanan Petrol Ürünlerinin Fiyatlandırma Esaslarını Düzenleyen Tüzük ün 14. Maddesi b bendinde belirtilen Bayi Paylarından %... oranı tenzilat olarak teklif edilecektir. İstekliler tarafından verilecek tekliflerde %50 (yüzdeelli) tenzilat oranından daha düşük olan teklifler değerlendirme dışı olacaktır, işbu tenzilat oranı İdarece alt limit olarak kabul edilmiştir. Ürün tenzilatlı satış bedeli (Z) ; Her ürün için ayrı ayrı hesaplanmak üzere Girdiler: Perakende Azami Satış Fiyatı (A) Bayi Payı (B) Teklif edilen tenzilat oranı (%T) Açıklama: Ürünün alındığı dönemde geçerli, devlet tarafından emirname çıkartılarak belirlenen ve resmi gazetede yayınlanan fiyatı Petrol Ürünlerinin Fiyatlandırma Esaslarını Düzenleyen Tüzük Madde 14 te belirlenen fiyatlar Teklif edilecek tenzilat oranı Z = A (B x %T) İhale Şartnamesi Formülünden hesaplanır 1 3

4 İhale Şartnamesi Teslim Edileceği Yer: Kalkanlı Güzelyurt, K.K.T.C. ve Araçları Madde 3- Teklife İlişkin Bilgiler Teklifin Teslim Edileceği Yer: Teknik İşler Komisyonu Sekreterliği, Rektörlük Binası Zemin Kat AZ-18 Kalkanlı Güzelyurt, K.K.T.C. Son Teklif Verme Tarihi Saati: İhale Tarihi - Saati: :30 Madde 4- Teklif Verilmesine İlişkin Şartnamenin Görülmesi ve Temini 4.1- İhale ile ilgili doküman, Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü, Rektörlük Binası Zemin Kat Kalkanlı, Güzelyurt, K.K.T.C adresinden veya internet sitesinin Satınalma ve İhale Duyuruları sekmesinden görülebilecek ve ihale dosyasını yukarıda belirtilen adresten bedelsiz alabileceklerdir. Madde 5- Teklif verilmesine ilişkin diğer hususlar; 5.1-Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 5.2-İdareye verilen veya ulaşan teklifler, bu Şartnamenin 13. maddesine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz Saat ayarlarında, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Meteoroloji Dairesi Müdürlüğünün ulusal saat ayarı esas alınır. Madde 6- Teklif Verilmesine İlişkin Dosyanın Kapsamı 6.1- Teklif Verilmesine İlişkin Dosya aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: a) İhale Şartnamesi, b) Sözleşme tasarısı, d) Teklif Mektubu, 6.2-Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, teklif verilmesine ilişkin dosyanın bağlayıcı bir parçasını teşkil eder. 6.3-İsteklinin, yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. II- TEKLİF VERİLMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 7- Teklif Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler, 7.1- İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gereklidir: İhale Şartnamesi 2 4

5 İhale Şartnamesi a) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. (Standart Form 2) b) İş durumu ve tutumu ile ilgili yazılı beyan (Standart Form 1) c) İsteklice imza ve kaşe edilmiş teklif alma şartnamesi (dokümanların tüm sayfaları firma kaşesi ile damgalanacak ve imzalanacaktır.) 7.2. Belgelerin sunuluş şekli Sunulacak belgeler orijinal olacaktır. Madde 8- Yasak Fiil veya Davranışlar 8.1- İhale süresince aşağıda belirtilen fiil ve davranışlarda bulunmak yasaktır: a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, adaylara anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. c) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. d) İhalede, kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten yâda vekâleten birden fazla teklif vermek Bu yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında, fiil ve davranışlarının özelliğine göre, İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler. Madde 9- Teklif Hazırlama Giderleri Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İdare, teklif verme sürecinin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Madde 10- İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi Yer görme belgesi alınması zorunlu değildir, ancak İdare isteklinin talebi halinde teslimatın yapılacağı yeri göstermekle mükelleftir Teslimatın yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir İstekli, teslimatın yapılacağı işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için miktar ve türü ile işyerine ulaşım için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır. İhale Şartnamesi 3 5

6 İhale Şartnamesi Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. Madde 11- İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben alıma başlanacaktır İşin süresi sözleşme imza tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır. Madde 12- Teklif Verilemesine İlişkin Şartname ve Dosyada Açıklama Yapılması İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, teklif verilemesine ilişkin şartname ve dosyada açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden üç (3) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak açıklama, bu tarihe kadar Teklif Verilmesine İlişkin Dosyayı alan tüm isteklilere iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, en geç son teklif verme tarihinden en az iki (2) gün önce tüm adayların bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır Açıklamada, sorunun tarifi ve İdarenin ayrıntılı cevapları yer alır; açıklama talebinde bulunan adayın kimliği belirtilmez İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, bu tarihten sonra alan adaylara Teklif Verilmesine İlişkin Dosyasında içinde verilir. Madde 13- Teklif Verilmesine İlişkin Dosyada Değişiklik Yapılması İlan yapıldıktan sonra teklif verilmesine ilişkin dosyada değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak son teklif verme tarihinden en az üç (3) gün önce bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle alım dokümanında değişiklik yapılabilir Zeyilname teklif verilmesine ilişkin dosyayı alanların tümüne iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir ve son teklif verme tarihinden en az iki (2) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, son başvuru tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla onbeş (15) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, teklif verilmesine ilişkin dosyanın satılmasına ve tekliflerin alınmasına devam edilecektir Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce yapmış olan adaylara, tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verme imkânı tanınacaktır. Madde 14- Teklif Verme Saatinden Önce Alımın İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği İhale Şartnamesi 4 6

7 İhale Şartnamesi İdarenin gerekli gördüğü veya teklif verilmesine ilişkin dosyada yer alan belgelerde teklifin alınmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, son teklif verme saatinden önce alımı iptal edilebilir Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle alımın iptal edildiği isteklilere ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara alımın iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir Alımın iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir Alımın iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 15- Teklif ve Sözleşmenin Türü İstekliler tekliflerini, Devletin belirlediği Perakende Akaryakıt Fiyatları üzerinden tenzilat yaparak vereceklerdir; alım sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle Devletin belirlediği Perakende Akaryakıt Fiyatları üzerinden yapacağı tenzilat oranı esas alınarak sözleşme düzenlenecektir. Madde 16- Teklifin Dili Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Madde 17- Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi İsteklinin teklifini gösteren fiyatlar ve bunların tutarları Türk Lirası (TL) ile belirtilecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılır Madde 18- Tekliflerin Sunulma Şekli 18.1-Teklifler aşağıdaki şekilde hazırlanacaktır a) İç zarf Teklif mektubu, bir zarfa (veya pakete) konulur. İç zarfın kapatılması: Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve alımı yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir. b) Dış zarf Dış zarf; İç zarf ve bu Şartname ile istenilen diğer belgeler bir zarfa (veya pakete) konulur. Dış zarfın kapatılması: Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve alımı yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir. İhale Şartnamesi 5 7

8 İhale Şartnamesi 18.2-Teklifler, teklif verilmesine ilişkin dosyada belirtilen son teklif verme saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin teklif verilmesine ilişkin dosyada belirtilen son teklif verme saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz Verilen teklifler, bu Şartname hükümlerine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin son teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri, süre açısından tespit edilecek yeni son teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır. Madde 19- Teklif Mektubunun Şekli ve İçeriği 19.1-Teklif mektupları, ekteki örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur Teklif mektubunda; a) Teklif verilmesine ilişkin dosyanın tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, zorunludur. Madde 20- Tekliflerin Geçerlilik Süresi Tekliflerin geçerlilik süresi, son teklif verme tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır. Madde 21- Teklif Fiyata Dâhil Olan Masraflar 21.1-İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dâhildir (21.1) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması yada benzeri yeni gider kalemleri oluşması hallerinde, istekliler tarafından teklif edilen fiyatın bu tür artış yada farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir; yüklenici, söz konusu bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Madde 22- Geçici Teminat Bu iş için geçici teminat alınmayacaktır. IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR İhale Şartnamesi 6 8

9 İhale Şartnamesi Madde 23- Tekliflerin Alınması ve Açılması 23.1-Teklifler, bu Şartnamede belirtilen son teklif verme saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir Teklif veren istekli sayısının üçten (3) az olması halinde alım iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle teklif vermiş olanlara alımın iptal edildiği bildirilir. Alımın iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. Alımın iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz Alım komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır: Alım komisyonu ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır Alım komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, teklifi alan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi (veya kaşelenmesi) hususlarına bakılır Önce dış zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığına bakılır ve usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. Yapılan kontrolde tespit edilen eksikliğin teklifin esasını etkileyebilecek veya değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, ihale komisyonunca belirlenecek bir tarihe kadar ve isteklinin taahhütname (taahhütnamede ihalenin istekli üstünde kalması durumu belirtilecektir) vermesi koşulu ile isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması istenir. Eksikliğinin teklifin esasını etkileyebilecek ve değiştirebilecek nitelikte olduğu kanaatine Komisyonca varılması durumunda, bu isteklilere makul süre verilir, eksikleri tamamlanması istenilir Ardından iç zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin teklif mektuplarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif tenzilatları açıklanarak tutanağa bağlanır Alım komisyonu isteklilerden, ilk tenzilat tekliflerini düşürmemek üzere ikinci tekliflerini yazılı olarak taahhüt etmesini ister. Alım Komisyonu istekliler arasından en düşük bedeli(en yüksek tenzilat oranı) teklif etmiş iki istekliyi belirler. Komisyon belirlenen bu isteklilerden üçüncü tekliflerini yazılı olarak taahhüt etmesini ister ve üçüncü teklifler içerisinden en düşük teklif bedeline(en yüksek tenzilat oranı) sahip olan istekliyi Uygun Bedeli Teklif Etmiş İstekli olarak tespit eder. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanarak oturum kapatılır Birden fazla istekli tarafından aynı tenzilat oranının teklif edildiği ve bunların ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunun anlaşıldığı durumlarda, alım komisyonu ekonomik açıdan avantajlı teklifi belirlemek üzere eşitlik bozuluncaya kadar teklif almaya devam edecektir. 9 İhale Şartnamesi 7

10 İhale Şartnamesi Madde 24- Tekliflerin Değerlendirilmesi 24.1-Tekliflerin değerlendirilmesinde, dış zarf içerisindeki belgelerinin eksik olduğu veya usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir Bu Şartnameye göre iç teklif zarfı içinde sunulması gereken belgelerden herhangi birinin isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir Bu aşamada, isteklilerin tekliflerin alım dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır Alım komisyonu Uygun Bedel Teklif Etmiş İstekli yi nihai teklifini almak üzere davet eder veya pazarlık usulü ile isteklinin nihai teklifini alır. Madde 25- İsteklilerden Tekliflerine Açıklık Getirilmesinin İstenilmesi 25.1-Alım komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını isteyebilir Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya alım dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz İdarenin açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır. Madde 26- Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve Alımın İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği Alım komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek alım iptal etmekte serbesttir Alımın iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez İdare isteklilerin talepte bulunması halinde, alımın iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir. Madde 27- Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi Bu alımda tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen tenzilat oranlarının en yüksek olanıdır. Tenzilatlar, KKTC Akaryakıt (Depolama, Nakliye ve Satış) Yasası 9. Maddesine istinaden yayınlanan Petrol Ürünlerinin Fiyatlandırma Esaslarını Düzenleyen Tüzük ün 14. Maddesi b bendinde belirtilen Bayi Paylarından %... oranı tenzilat olarak teklif edilecektir. İstekliler tarafından verilecek tekliflerde %50 İhale Şartnamesi 8 10

11 İhale Şartnamesi (yüzdeelli) tenzilat oranından daha düşük olan teklifler değerlendirme dışı olacaktır, işbu tenzilat oranı İdarece alt limit olarak kabul edilmiştir. Madde 28- Alımın Karara Bağlanması 28.1-Bu Şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu alım ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır Alım komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ita amirinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, son teklif verme tarihi ve alımın hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, alım yapılmamış ise nedenleri belirtilir. Madde 29- Alım Kararının Onaylanması İta amiri karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde alım kararını onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal eder. Madde 30- İdarenin Yetkisi Alımı yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamı ile İdare serbesttir. Alımın iptali halinde, İstekliler Teklif Verilemesine İlişkin Dosyanın masrafları ile ilgili herhangi bir maddi talepte bulunamazlar. Madde 31- Kesinleşen Alım Kararının Bildirilmesi Verilen karar sonucu, kararlarının ita amiri tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, tüm teklif veren isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır Teklif veren isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirip bildirmemekte serbesttir Alımın iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır. Madde 32- Sözleşmeye Davet Kesinleşen Alım kararının bildirilmesi ile ilgili belirtilen sürelerin bitimini izleyen günden itibaren üç gün içinde Alım yapılmasına karar verilen istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır Bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle İdarede de tebliğ edilebilir İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen on (10) gün içinde sözleşmeyi imzalaması şarttır. Madde 33- Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu Alım yapılmasına karar verilen istekli, teklif tarihi itibarıyla 32.3 üncü maddedeki süre içinde sözleşmeyi imzalamak zorundadır. 11 İhale Şartnamesi 9

12 İhale Şartnamesi Madde 34- Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklif Sahibine Bildirim Alım yapılmasına karar verilen isteklinin sözleşme imzalamaması durumunda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ita amirince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalayabilir Söz konusu istekliye, bu Şartnamenin 32. maddesi hükümlerine göre tebligat yapılacaktır Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda, ihale iptal edilir. Madde 35- Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu İdare sözleşme yapılması konusunda serbesttir. İdare sözleşme yapmaktan vazgeçmesi halinde, durumu Alım yapılmasına karar verilen istekliye yazılı olarak bildirecektir Bu takdirde geçici teminatı geri verilir ve istekli yaptığı giderlerini ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Madde 36- İşin Sözleşmeye Bağlanması İdare tarafından teklif verilemesine ilişkin dokümanda yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ita amiri ve istekli tarafından imzalanır Sözleşmenin yapılmasına ait vergi, resim ve harçlarla diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir. V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Alım konusu işe ilişkin olarak Alım yapılmasına karar verilen istekli ile imzalanacak Sözleşme Tasarısı teklif verilmesine ilişkin doküman kapsamı ekinde yer almaktadır. VI- DİĞER HUSUSLAR 1. Alım, son teklif verme saatinden önce olmak kaydı ile İdarece iptal edilebilir, 2. Bütün tekliflerin ret edilmesinde ve alımın iptal edilmesi idare tamamen serbesttir. Bu durumda istekliler herhangi bir hak kaybı talebinde bulunamazlar. 3.Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması halinde K.K.T.C. yasaları hükümlerince işlem yapılır. İhale Şartnamesi 10 12

13 Akaryakıt Alımı Standart Formlar 13

14 Standart Form-1 İŞ DURUMU VE TUTUMU İLE İLGİLİ BEYAN ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜK MAKAMI NA, Alım İşlerinde Uygulanacak İhale Şartnamesinde belirtilen kriterin değerlendirmesi konusunda, tarafınızca atanan Alım Komisyonun tamamı ile serbest olduğunu ve bu konuda İhale sonrası herhangi bir hak talebinde bulunmayacağımı kabul ve taahhüt ediyorum. İSİM-İMZA-KAŞE 14

15 Standart Form-2 TEKLİF MEKTUBU./ / ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜK MAKAMI NA İdarenizin.../.../2012 tarihinde ihalesi yapılacak Akaryakıt Alımı İşine ait hazırlanan, Alım Şartnamesi, Sözleşme, hükümlerini, ekleri ile birlikte okudum, inceledim kapsamındaki hususları tam olarak anladım ve kabul ettim. Alımın yapılacağı iş yerini, alım Şartnamesinin 10. Maddesi çerçevesinde gördüm, inceledim ve koşulları hakkında tam bir fikir sahibi oldum ve kabul ettim, teklifime dâhil ettim. Alım evraklarını inceledim ve bütün hükümleri, şartları ve mükellefiyetleri tamamen kabul ettim. Bu işi, alım şartnamesinde belirtilen tüm koşul ve hükümlere uygun olarak, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu İhtiyacı olan Akaryakıtı KKTC Akaryakıt (Depolama, Nakliye ve Satış) Yasası 9. Maddesine istinaden yayınlanan Petrol Ürünlerinin Fiyatlandırma Esaslarını Düzenleyen Tüzük ün 14. Maddesi b bendinde belirtilen Bayi Paylarından % (Yüzde.) Tenzilat ile her türlü masraf, vergi, sigorta vs. tarafıma ait olmak üzere 3 yıl süre ile vermeyi kabul ve taahhüt ederim. Teklifimiz, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz)takvim günü geçerlidir. Adresi: YÜKLENİCİ KAŞE - İMZA 15

16 Akaryakıt Alımı Sözleşme Tasarısı 16

17 ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ AKARYAKIT ALIMI SÖZLEŞME DOSYASI 17 Sözleşme 1

18 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TEBLİĞ ADRESLERİ Rektörlüğü (İDARE) ile (Yüklenici Firma) arasında aşağıda belirtildiği şekilde sözleşme yapılmıştır. İDARE, Rektörlük Binası Kalkanlı, Güzelyurt, Yüklenici Firma. adresini tebliğ adresi olarak göstermiştir. Bu adreslere yapılacak bütün tebligatlar tarafların şahsına yapılmış addolunacaktır. Bu Sözleşmede Rektörlüğü (İDARE), (Yüklenici Firma) olarak adlandırılmıştır. 1. TANIMLAR : Bu sözleşme ve eklerinde aksi belirtilmediği sürece kullanılan kelimeler sırası ile 60/2003 sayılı Kuruluş Yasasına, TC 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Satınalma ve İhale Yönetmeliğine ve Kıbrıs Yasaları Fasıl 1 Tefsir yasasına göre okunur ve yorumlanır. 2. SÖZLEŞME KONUSU : Bu sözleşme İDARE nin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen Kampus Akaryakıt Alımı, Sözleşme ve eklerine K.K.T.C. ilgili yasa ve şartnamelerine, uygun bir suretle Yüklenici tarafından temini ile İDARE ye tesliminden ibarettir. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak yıllık yaklaşık akaryakıt miktarı Benzin (Kurşunsuz 95 oktan) : LT (üçbin) Benzin (Kurşunsuz 97 oktan) : LT (dokuzbin) Euro Dizel : LT (üçbin) Dizel : LT (üçyüzbin) 3. SÖZLEŞME EKLERİ: Teklif mektubu, K.K.T.C. ilgili yasa ve şartnameleri Sözleşmenin tabii ekleridir. 4. SÖZLEŞME ŞEKLİ: Bu Sözleşme ekleri ile birlikte bir bütün olup, birlikte okunup uygulanır. Sözleşme Devletin belirlediği Perakende Azami Akaryakıt Satış Fiyatları üzerinden tenzilat yapılması esası üzerinedir. Tenzilat Yüklenici Firma tarafından KKTC Akaryakıt (Depolama, Nakliye ve Satış) Yasası 9. Maddesine istinaden yayınlanan Petrol Ürünlerinin Fiyatlandırma Esaslarını Düzenleyen Tüzük ün 14. Maddesi b bendinde belirtilen Bayi Paylarından %... oranı tenzilat olarak verilmiş olup taraflarca kabul edilmiştir. 5. SÖZLEŞMEYE ESAS TENZİLAT TUTARI ve BİRİM FİYATLAR: Yüklenici Firmanın KKTC Akaryakıt (Depolama, Nakliye ve Satış) Yasası 9. Maddesine istinaden yayınlanan Petrol Ürünlerinin Fiyatlandırma Esaslarını Düzenleyen Tüzük ün 14. Maddesi b bendinde belirtilen Bayi Paylarından %... oranı tenzilatı Sözleşmeye esas teşkil etmektedir. 18 Sözleşme 2

19 Ürün tenzilatlı satış bedeli (Z) ; Her ürün için ayrı ayrı hesaplanmak üzere Girdiler: Perakende Azami Satış Fiyatı (A) Bayi Payı (B) Teklif edilen tenzilat oranı (%T) Açıklama: Ürünün alındığı dönemde geçerli, devlet tarafından emirname çıkartılarak belirlenen ve resmi gazetede yayınlanan fiyatı Petrol Ürünlerinin Fiyatlandırma Esaslarını Düzenleyen Tüzük Madde 14 te belirlenen fiyatlar Teklif edilecek tenzilat oranı Z = A (B x %T) Formülünden hesaplanır Miktarların azalıp çoğalmasından dolayı, Yüklenici Firma birim fiyat artırımı gibi hiçbir talepte ve hak iddiasında bulunamaz. Yüklenici Firma sözleşme konusuna giren tüm alımları alımın yapıldığı tarih itibariyle geçerli fiyatlardan yukarıdaki formülle hesaplanan birim fiyatlarla teslimat ile mükelleftir. Yüklenici Firma, Sözleşmeye ilişkin yükümlülükleri sonucunda doğan tüm vergi, resim ve harçları ödemekle yükümlüdür. Sözleşmeye esas miktarlar tahmini olup, bunlar Yüklenici Firmanın Sözleşmeye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmek için yapacağı teslimat için tam ve hassas miktarlar olarak kabul edilemez. Ayrıca Sözleşmenin 2. Maddesinde belirtilmemiş de olsa Devletin belirlediği fiyatlar ile perakende olarak satışı yapılan benzer nitelikteki ürünlerde aynı tenzilat oranı uygulanmak sureti ile temin edilebilecektir. 6. TESLİMAT VE ÖDEMELER: TESLİMAT: BENZİN(95-97) / EURO DISEL Benzin/Euro dizel ikmali için İdare tarafından belirlenecek personelin/şoförlerin kullandığı araçlar istasyona getirilecektir. İstasyonda ikmal gerçekleştirildikten sonra ilgili personele/şoföre firma tarafından ikmal karşılığı fiş kesilecektir. MAZOT Mazot, İdare adına İdari İşler Müdürlüğü'nden veya Yapı ve Teknik Hizmetler Müdürlüğü'nden belirlenecek sorumlular tarafından talep fişinin fakslanması ve telefon ile teyit edilmesi sureti talep edilecektir. Bir seferde en çok lt (onbeşbinlitre) mazot talep edilebilecektir. Talep edilen mazot en geç 8 (sekiz) saat içerisinde talep edilen depo alanına intikal ettirilecektir. Mazot ikmali, İdare'nin yetkilendireceği bir personel nezaretinde gerçekleştirilecek ve ikmal karşılıklı imzalanacak tutanak ile İdare tarafından kabul edilecektir. Tutanağa, mazot miktarı ve tanker üzerindeki sayacın ilk ve son okunan rakamları yazılacaktır. İdarenin talebi halinde İdareye ait ayrı bir sayaç ta dolumlar esnasında dolum hattına bağlanılarak ek ölçüm yapılabilecektir. 19 Sözleşme 3

20 Firmaya ait ve İdare'ye mazot ikmalinde kullandığı tankerleri için Güzelyurt Belediye'sinden alınacak tartı raporları İdare'ye sunulacaktır. Tankerlerle yapılacak teslimatlarda İdarenin talebi halinde Güzelyurt Belediyesi kantarlarında masrafı yükleniciye ait olmak üzere tartı işlemi yapılabilecektir. Bu tür tartımlar tarafların temsilcileri marifetiyle yapılacaktır. Yüklenici temsilcisi gelmediği takdirde tespit edilen miktara Yüklenicinin itiraz hakkı olmayacaktır. Yapılacak tartımlar sonuçlar arası önemli farkların ortaya çıkması halinde ölçüm yöntemleri ve cihazları gözden geçirilerek gerekli kalibrasyonlar yüklenici tarafından yapılacaktır. İkmal gerçekleştirildikten sonra ikmal karşılığı fiş kesilecektir ve İdare'ye teslim edilecektir. ÖDEMELER: Her ayın 1. ve 15. Gününde ilgili dönem içerisinde kesilen tüm fişler ve o ay içerindeki Devletin belirlediği Perakende Azami Akaryakıt Satış Fiyatları listesi ekinde olacak şekilde kesin hesap niteliğinde bir hesap raporu hazırlanacak ve idareye ulaştıracaktır. İdare 10 gün içerinde gerekli incelemeleri yapacak, uygun görmesi halinde yükleniciden faturayı kesmesini talep edecek ve faturanın kendisine ulaşmasını takiben 10 gün içerisinde ödemeyi gerçekleştirecektir. İncelemeler sonucu teslim edilen miktarda bir fark olması veya teslim edilen akaryakıtın taahhüt edilen kaliteyi sağlamaması nedenleri ile ortaya çıkan İdare nin muhtemel kayıp ve zararları hesap raporu üzerine işlenecek, bu kayıp ve zarar tutarları Yüklenicinin alacağından düşülerek bakiye tutar için fatura kesilmesi Yükleniciden talep edilecektir. İdare kesilen faturanın kendisine intikali müteakip 10 gün içerisinde ödemeyi gerçekleştirecektir. Yüklenici işbu sözleşmeyi imzalamakla bu uygulamayı peşinen kabul etmiş sayılacak ve buna itiraz hakkı bulunmayacaktır. Ödemeler, K.K.T.C. de bulunan ve Yüklenici Firma ya ait bir banka hesabına yapılır. Yüklenici Firma, her türlü alacaklarını İdare nin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin tasdik memuru tarafından tasdikli ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir. 7. SÖZLEŞME SÜRESİ: Sözleşmenin süresi, sözleşme imza tarihinden itibaren 3 (üç)yıldır. 8. MALIN TESLİM PROGRAMI: Yüklenici, İdarece talep fişinde belirtilen teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. Yüklenici, akaryakıt alımının seyrini İdarenin teslim programına göre yürütmekle mükelleftir. 9. AVANS VERİLMESİ VE ŞARTLARI : Bu iş için, Avans verilmeyecektir. 10. VERGİ VE FİYATLARIN DEĞİŞMESİ: İdare veya Yüklenici Firma Sözleşme süresi içinde, taahhüdün tamamen ifasına kadar, vergilerin arttırılması veya yeni vergiler ve resimler konulması gibi İdare veya Yükleniciye bağlı olmayan nedenler ile tenzilat oranın değiştirilmesi yönünde talepte bulanabilecektir. Talep konusunda karşılıklı olarak mutabakat sağlanması halinde değişiklik gerekçelerinin ve yeni tenzilat oranın yer aldığı bir protokol imza edilecek, protokolün ekine de kanıtlayıcı belgeler eklenecektir. Karşılıklı mutabakatın sağlanamaması halinde Sözleşme fesih edilecektir. 20 Sözleşme 4

21 11. GECİKME HALİ: Yüklenici Firma İdare tarafından talep edilen akaryakıtı İdarenin kabul edeceği herhangi bir mücbir sebep olmaksızın, Sözleşmenin 8. Maddesinde belirtilen teslimat programına uygun teslim etmediği takdirde, İDARE her bir gecikme için gecikme tazminatı olarak, Sözleşmenin 18. maddesindeki miktar kadar, Yüklenici Firmanın alacağından tahsil etmeye, gecikme 3 (üç) günü geçtiği taktirde 15. madde gereğince Sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir. 12. TESLİMAT ESNASINDA KAZALAR: Bu sözleşme ile Yüklenici Firma, KKTC İş Yasalarının öngördüğü emniyet tedbirlerini zamanında almak ve konu ile ilgili eğitim almış işçi ve personel kullanmak mükellefiyetini kabul etmektedir. 13. KAMPANYA VE PROMOSYONDAN FAYDALANMA: Yüklenici Firma veya akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu tarafından düzenlenecek Kampanya ve promosyonlardan İdare alım yaptığı oranlarda koşulsuz yararlanacaktır. Yüklenici bu tip kampanya ve promosyonları İdareye bildirmek ve faturası ekinde ilgili ayda kazanılan bilet, ürün vb değerlerin listesi ile İdare ye teslim etmek ile yükümlüdür. 14. KALİTE GARANTİ: İşbu Sözleşme kapsamında a) Yüklenicinin bağlı bulunduğu Kaymakamlıktan alınan Akaryakıt Satış, Taşıma ve Depolama için geçerli ruhsatlar yılda bir kez, b) Akaryakıt istasyonunun bayisi olduğu ithalatçı firma tarafından yapılan periyodik denetim belgeleri yılda en az 2 kez, c) K.K.T.C. ilgili yasa ve şartnameleri gereği kalite belgeleri ve Enerji Bakanlığı Akaryakıt Birimi tarafından yapılacak denetim sonuçları Sözleşme süresince İdareye sunulacaktır. Alınacak akaryakıtın K.K.T.C. ilgili yasa ve şartnameleri ile belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı idarece gerek duyulduğunda kontrol ettirilecektir. İşleminin yapılmasına ait akaryakıtın alınması, muayene ve tahlil edilecek yere götürülmesi, tahlil ve muayene bedelleri ile muayene bedelleri ile buna ait diğer giderler yükleniciye aittir. Yüklenici, bu konuda tüm masraf ve bedelleri peşin olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenicinin İdareye vermiş olduğu akaryakıtın standart dışı olması veya güvenlik kurallarına uymaması nedeni ile İdareye ait araçlarda, tesislerde veya ekipmanda oluşacak her türlü zarar ve ziyanın tazmini Yükleniciye aittir. 15. SÖZLEŞMENİN FESHİ : Yüklenici, Sözleşmede yazılı mücbir sebeplerden gayri sebeplerden dolayı teslimatı yapmaz, taahhüdünden kısmen veya tamamen vazgeçerse veya Sözleşme ve ekleri şartlarına riayet etmezse, Sözleşmenin uygulanması sırasında yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilir ise protesto çekmeye, hüküm almaya ve hiçbir kanuni merasime tabi olmaksızın İDARE tek taraflı olarak Sözleşmeyi fesheder ve varsa zararının tazmini için gerekli işlemleri yapar. Herhangi bir sebep ile ve tarafların karşılıklı mutabakatı halinde iş süresi tamamlanmadan Sözleşme karşılıklı olarak Yüklenicinin alacağı ödenerek fesh edilebilir. 16. TAAHHÜDÜN DEVRİ VE ALACAĞIN TEMLİKİ : Yüklenici Firma, İDARE nin yazılı muvafakati olmaksızın kısmen veya tamamen başkalarına taahhüdünü devredemez ve bu iş dolayısıyla İDAREden alacağını temlik edemez. 21 Sözleşme 5

22 17. SÖZLEŞMEDEN MÜTEVELLİT VERGİLER, MASRAFLAR, SİGORTA PRİMLERİ Bu Sözleşmenin akit masraf ve harcı ile Sözleşmeden mütevellit diğer harç, masraf, vergi ve resimlerle, işçi ve sigorta primleri gibi tüm masrafların ödenmesi, ihbarı ve mesuliyeti Yükleniciye aittir. 18. TAZMİNAT Yüklenici Firmanın Sözleşme ve diğer ek şartnameler hükümleri çerçevesinde herhangi bir mücbir sebep olmaksızın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, her bir tazminat konusu için ayrı ayrı olmak üzere aşağıda belirtilen miktarlarda tazminat nakdi alacaklarından İDAREce tahsil yoluna gidilecektir. Tazminatın Konusu Tazminatın Miktarı 1 Her bir teslimat programına uygun olmayan teslimat için, 2 Ürünlerin istenilen kaliteye ve teknik şartlara uygun olamaması halinde 100 TL. Her bir kalite ve teknik standarda uygun olmayan teslimat için TL. 19. SÖZLEŞME EKLERİ ARASINDA TENAKUZ BULUNMASI HALİ : Mezkur sözleşme ile ekleri ve maddelerinde uyuşmazlık bulunması halinde, İDARE için en müsait olan madde hükmü cari olacaktır. Bu hususu İDARE kendi tayin eder. 20. YETKİLİ MAHKEME: Bu sözleşme ve eklerinden doğan anlaşmazlıklara bakmaya K.K.T.C. Güzelyurt Kaza Mahkemeleri yetkilidir. 21. SAYFA SAYISI ve İMZA TARİHİ: İşbu Sözleşme 21 (yirmibir) Madde ve kapak sayfası dâhil 6 sayfadan ibaret olup ekleriyle beraber / /2012 tarihinde taraflarca 2 (İKİ) nüsha olarak Güzelyurt da imza altına alınmıştır. YÜKLENİCİ FİRMA İDARE ŞAHİT ŞAHİT 22 Sözleşme 6

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Đdareye Đlişkin Bilgiler 11- Đdarenin; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞLEMLERİNDE TEKLİF VERİLMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME

DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞLEMLERİNDE TEKLİF VERİLMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞLEMLERİNDE I- ŞARTNAMENİN KONUSU TEKLİF VERİLMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler İş sahibi İdarenin; Adı:

Detaylı

PAZARLIK USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞLEMLERİNDE TEKLİF ALINMASINA İLİŞKİN ŞARTNAME

PAZARLIK USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞLEMLERİNDE TEKLİF ALINMASINA İLİŞKİN ŞARTNAME PAZARLIK USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞLEMLERİNDE I- ŞARTNAMENİN KONUSU TEKLİF ALINMASINA İLİŞKİN ŞARTNAME Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1- İş sahibi İdarenin; Adı:

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Vakfa İlişkin Bilgiler 11- Vakfın; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA ALIM USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ALIM İŞLERİNDE UYGULANACAK İHALE ŞARTNAMESİ

BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA ALIM USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ALIM İŞLERİNDE UYGULANACAK İHALE ŞARTNAMESİ BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA ALIM USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ALIM İŞLERİNDE UYGULANACAK İHALE ŞARTNAMESİ I- İŞİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler İş

Detaylı

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İhale ve İhale Usulleri Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İHALE NEDİR? İhale, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ALIM İŞLERİNDE UYGULANACAK İHALE ŞARTNAMESİ

AÇIK İHALE USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ALIM İŞLERİNDE UYGULANACAK İHALE ŞARTNAMESİ AÇIK İHALE USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ALIM İŞLERİNDE UYGULANACAK İHALE ŞARTNAMESİ I- İŞİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler İş sahibi İdarenin; Adı:

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 11-İş sahibi

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler BASILI EVRAK ALIM İŞİ 1.1. İş sahibi

Detaylı

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIMI İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIMI İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIMI İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler İş sahibi İdarenin; Adı: Rektörlüğü, Adresi: Kalkanlı

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

MĠLLĠ EĞĠTĠM VAKFI GAYRĠMENKUL SATIġ ġartnamesġ

MĠLLĠ EĞĠTĠM VAKFI GAYRĠMENKUL SATIġ ġartnamesġ MĠLLĠ EĞĠTĠM VAKFI GAYRĠMENKUL SATIġ ġartnamesġ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Vakfa ĠliĢkin Bilgiler 11- Vakfın; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler İş sahibi İdarenin; Adı: Rektörlüğü Adresi:, 99738 Kalkanlı

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TARAFLAR: İş bu şartname de Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. (İdare) İhaleye katılacak olanlar

Detaylı

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

ARAÇ SATIŞ TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ARAÇ SATIŞ TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I - ARAÇ SATIŞ TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Bu Şartname ile aşağıda cins ve özelliği belirtilen aracın açık teklif usulü ile satışın yapılması işidir. Madde 1 Birlik e ilişkin

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler İş sahibi İdarenin; Adı: Rektörlüğü Adresi:, 99738 Kalkanlı

Detaylı

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 1) İdari Şartnamenin 25.3.1.1.maddesinde; Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul,

Detaylı

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. "Maddi Hasar All Risk", "İşveren Mali Mesuliyet" ve "3. Şahıs Sorumluluk" Sigorta Poliçeleri Hizmet Alımı 18.04.2017 Salı günü Zorlu Center Levazım Mah. Koru Sk.

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA. SAYI : /20.02-[PT.T.E]-.../02/2016 KONU: Portekiz Nakliye işi.

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA. SAYI : /20.02-[PT.T.E]-.../02/2016 KONU: Portekiz Nakliye işi. SAYI : 72238779/20.02-[PT.T.E]-.../02/2016 KONU: Portekiz Nakliye işi. İKN : 2016/ İDARİ ŞARTNAME I- TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin;

Detaylı

BASILI MATERYAL ALIM İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ

BASILI MATERYAL ALIM İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ BASILI MATERYAL ALIM İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler İş sahibi İdarenin; Adı: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü,

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Büyükşehir Belediye Stadyumu Temizlik Hizmeti İdari Şartnamesi

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Büyükşehir Belediye Stadyumu Temizlik Hizmeti İdari Şartnamesi 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Temizlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 31.05.2016 tarihine kadar satın alınması

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21602 05.11.2013 Konu : Kamera Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kamera Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013 Perşembe saat 12:00

Detaylı

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI VE SAMSUN TİCARET BORSASI ODA/BORSA YENİ HİZMET BİNASI İNŞAATI KAZI, HAFRİYAT VE ZEMİNİNE BETONARME FORE KAZIK YAPILMASI İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU

Detaylı

TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 11-İş sahibi İdarenin; a) Adı: Eceabat Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA KAMPÜS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 7 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs

Detaylı

c) Tekliflerin sunulacağı adres : TRT Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran- Çankaya/ ANKARA

c) Tekliflerin sunulacağı adres : TRT Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran- Çankaya/ ANKARA TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN ARAÇLARIN SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1- İhalenin Konusu TRT Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına ait olup, ekonomik ömrünü tamamlayan 3 adet Hyundai

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve TEKNİK ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No 009 DİL LABORATUVARI-TÖMER SINIFI-DÖKÜMANTASYON ODASI VE TEFRİŞATI

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6404 17.03.2015 Konu : Alarm ve İzleme Sistemi Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Alarm ve İzleme Sistemi Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ 2. YURT A BLOK BAHÇE KATI ve GİRİŞ KAT MEKANİK SİSTEM DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ İHALE DOSYASI 1 İÇİNDEKİLER 1 NUMARALI KLASÖR 1. İhale Şartnamesi, 2. Eskalasyon Katsayıları,

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU 60 MT YÜKSEKLİKTE KAFES TİP ÇELİK RÜZGÂR ÖLÇÜM DİREĞİ YAPILMASI İŞİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER 1 NUMARALI KLASÖR 1. İhale Şartnamesi, 2. Standart

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN 1 Mal Alımı Sözleşmelerinde Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar Ve Kesintiler 2 Mal Alımı Sözleşmelerinde

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

5 Kalem Su Altı Hekimliği ( Cerrahi Birimler) 22/f Malzeme Alımı Mal Alımına Ait Sözleşme

5 Kalem Su Altı Hekimliği ( Cerrahi Birimler) 22/f Malzeme Alımı Mal Alımına Ait Sözleşme 5 Kalem Su Altı Hekimliği ( Cerrahi Birimler) 22/f Malzeme Alımı Mal Alımına Ait Sözleşme Sözleşmenin Tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta Harran Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Araştırma ve

Detaylı

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu 14 Kasım 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete 28467 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ 2012 YILI SABİT ve HAREKETLİ MOBİLYA ÜRETİMİ ve MONTAJI İŞİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. İhale Şartnamesi, 2. Standart Formlar 3. Sözleşme Tasarısı, 4. Teklif Birim

Detaylı

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhalelerine Yönelik Başvurular 1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhale Kanununun İdareye Şikâyet Başvurusu başlıklı 55 inci maddesi uyarınca şikâyet başvurusu usulüne uygun olarak

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1-Kurumun Adı : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, Malmüdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Özel İdare

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ. 2011 YILI 1.KISIM KĠTAP ALIMI ĠġĠ ĠHALE DOSYASI

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ. 2011 YILI 1.KISIM KĠTAP ALIMI ĠġĠ ĠHALE DOSYASI ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ 2011 YILI 1.KISIM KĠTAP ALIMI ĠġĠ ĠHALE DOSYASI 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1. Ġhale ġartnamesi 2. Standart Formlar 3. SözleĢme Taslağı 4. Özel Ġdari ġartname 5. Teklif Birim Fiyat

Detaylı

ÇEDAŞ ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GSM HİZMET ALIM İŞİ İHALE İLANI

ÇEDAŞ ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GSM HİZMET ALIM İŞİ İHALE İLANI ÇEDAŞ ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GSM HİZMET ALIM İŞİ İHALE İLANI 1. İhale Konusu İşlere İlişkin Bilgiler İhale konusu hizmet işinin ihale kayıt numarası, işin adı ve kapsamı aşağıda verilmiştir. 1.

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve TEKNİK ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No YEMEKHANE MASA VE SANDALYELERİ TEFRİŞATI ALIMI İŞİ Madde 1- İş Sahibi

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014 20132014 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursaspor Özlüce Tesislerinde Özel Güvenlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 1 yıllık süre için satın alınması

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

İHALE DOSYASI. Ofis malzemelerinin Satın Alınması

İHALE DOSYASI. Ofis malzemelerinin Satın Alınması İHALE DOSYASI Ofis malzemelerinin Satın Alınması İhale Referans Numarası: PT-2016-002 İhale Dosyası / PT-2016-002 1 / 5 İHALE ŞARTNAMESİ Hayata Destek Derneği (STL) Suriye ve Irak dan gelen sığınmacılara

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ KAMPUS ÇEVRESİ HİMAYE ÇİTİ YAPIM İŞİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER 1 NUMARALI KLASÖR 1. İhale Şartnamesi, 2. Eskalâsyon Katsayıları, 3. Standart Formlar 4. Sözleşme Tasarısı,

Detaylı

EK-3 (Değişik: 3/7/ R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA

EK-3 (Değişik: 3/7/ R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA EK-3 (Değişik: 3/7/2009 27277 R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA İKN (İhale Kayıt Numarası):. Madde 1- Anlaşmanın tarafları 1,2 1.1. Bu anlaşma, bir tarafta...

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

YURTDIŞINDA TANITIM FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA YAYIN HİZMETLERİ ALIMINA DAİR İDARİ ŞARTNAME

YURTDIŞINDA TANITIM FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA YAYIN HİZMETLERİ ALIMINA DAİR İDARİ ŞARTNAME YURTDIŞINDA TANITIM FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA YAYIN HİZMETLERİ ALIMINA DAİR İDARİ ŞARTNAME 1. İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 1.1. İşbu şartnamede, aksi belirtilmedikçe,

Detaylı

VAN ARSASININ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

VAN ARSASININ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ VAN ARSASININ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 Tanımlar ve İdare'ye İlişkin Bilgiler 1.1. Bu şartnamede satıcı İDARE alıcı ise İSTEKLİ

Detaylı

HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ

HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/11 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR...

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 20537 05.11.2014 Konu : Baskılı CD Zarfı Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Baskılı CD Zarfı Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 10.11.2014

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN 26881 Teklif No 677/2015-1409 İşin Adı 20000 Adet Bardak Plastik Alım Şekli 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d bendine göre (Doğrudan

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6332 17.03.2015 Konu : Güvenlik Kamera Sistemi ve Kabinet Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Güvenlik Kamera Sistemi ve Kabinet Alımı yapılacaktır.

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ KAFETERYA YER VE TAVAN KAPLAMASI YAPILMASI İŞİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER 1 NUMARALI KLASÖR 1. İhale Şartnamesi, 2. Standart Formlar 3. Sözleşme Tasarısı, 4.

Detaylı

Biosidal Ürün Alım Süreci

Biosidal Ürün Alım Süreci Biosidal Ürün Alım Süreci 21.03.2014 Yavuz ATEŞ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Türk İhale Sisteminin Gelişimi 2886 sayılı Kanunun uygulamasında ortaya çıkan problemler, Türkiye deki Kamu ihaleleri alanındaki

Detaylı

İSTEKLİLERE TALİMATLAR

İSTEKLİLERE TALİMATLAR SR Ek 3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR EK-1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU /./.. AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı] Açık tebligat adresi Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi

Detaylı

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İHALE İLANI

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İHALE İLANI ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İHALE İLANI Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi İş Yeri Hekimliği Hizmet Alım İşi açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 14892 16.06.2016 Konu : Kalem Pil Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kalem Pil Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 22.06.2016 Çarşamba

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ WEB SİTESİ YAPTIRILMASINA DAİR HİZMET ALIMI ŞARTNAMESİ

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ WEB SİTESİ YAPTIRILMASINA DAİR HİZMET ALIMI ŞARTNAMESİ İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ WEB SİTESİ YAPTIRILMASINA DAİR HİZMET ALIMI ŞARTNAMESİ I) SATIN ALMANIN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Tanımlar Bu şartnamede geçen Teklif

Detaylı

EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş sahibi Birime/İl Müdürlüğüne ilişkin bilgiler

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : :

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : : BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat

Detaylı

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi 1. TEKLiF'iN KAPSAMI: British Embassy School Ankara (BESA) (bundan böyle İşveren olarak anılacaktır), Ankara'da Ingiliz Büyükelçiliği arazisi içerisinde bulunan BESA nin kapalı spor

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU 60 MT YÜKSEKLİKTE KAFES TİP ÇELİK RÜZGÂR ÖLÇÜM DİREĞİ YAPILMASI İŞİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER 1 NUMARALI KLASÖR 1. İhale Şartnamesi, 2. Standart

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ 1. Yurt Ortak Mutfakları Davlumbaz ve Havalandırma Sistemleri İşi DOĞRUDAN ALIM DOSYASI 1 İÇİNDEKİLER 1. Doğrudan Alım Şartnamesi, 2. Standart Formlar 3. Sözleşme Tasarısı,

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA 1 Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi Teklif Verilmesine İlişkin Şartname 2 İhale

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

15 Ocak 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27463 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE

15 Ocak 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27463 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE 15 Ocak 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27463 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Uygulama İlkeleri Madde 1-Amaç 15 Madde 2- Kapsam 15 Madde 3- İstisnalar 16 Madde 4-Tanımlar 19 Madde 5- Temel İlkeler 22 Madde 6- İhale Komisyonu

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR 1. Tanımlar ve Tasfiye Memurluğu'na

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 20112 07.10.2013 Konu : HP 1132M Yazıcı,Tarayıcı,Fotokopi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile HP 1132M Yazıcı,Tarayıcı,Fotokopi Alımı yapılacaktır.

Detaylı

AÇIK TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin;

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1- Alımın Konusu: ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Türk Telekom hizmetlerinde kullanılmakta olan ve eki teknik şartnamede belirtilen araçlar aşagıda yer alan hükümler doğrultusunda satılacaktır. Madde

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6566 19.03.2015 Konu : Lazer Yazıcı ve Toner Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Lazer Yazıcı Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 24.03.2015

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı