Günlük alışkanlaıklarımızı ve günlük yaptığımız yani geçmişte yaptığımız, şu an devam eden ve ileride deyapacağımız alışkanlıklarımız için.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Günlük alışkanlaıklarımızı ve günlük yaptığımız yani geçmişte yaptığımız, şu an devam eden ve ileride deyapacağımız alışkanlıklarımız için."

Transkript

1 THE ENGLISH VERB TENSES "Be" fiilini asıl fiil olarak kullanabileceğimiz başlıca üç kalıp vardır: a) be + noun b) be + adjective c) be + prepositional phrase I am a teacher. They are students. She is a Turk. Today is Tuesday. He is tall. The world is round. They are intelligent. It's very hot today. They are at home. Jane is from England. She is at the bus-stop. We are in the classroom. The Simple Present Tense FORM Affirmative Negative Interrogative I get up early. I don't get up early Do I get up early? You go on holiday every year. You don't go on holiday every year. Does he study hard? He studies hard. He doesn't study hard. Do you go on holiday every year? Bu tense in kullanım alanları ; Genelde yaptığımız işleri, alışkanlıklarımızı anlatırız ve always, sometimes, never, often vb. sıklık bildiren zarfların yanı sıra, every day, every month, every year, every summer gibi zaman zarflarını sıkça kullanırız. Günlük alışkanlaıklarımızı ve günlük yaptığımız yani geçmişte yaptığımız, şu an devam eden ve ileride deyapacağımız alışkanlıklarımız için. What time do you usually get up? I usually get up at seven o'clock. Does she always get up early? Not always. She sometimes gets up very late. Frequency Adverbs (Sıklık bildiren zaman zarfları) always... all the time (hep, her zaman) almost always/nearly always... almost/nearly all the time, (hemen her zaman) very often... (çok sık) usually/generally... (genellikle) often/frequently... (sık sık) sometimes/occasionally... from lime to time (bazen, ara sıra) rarely/seldom... (ender, nadiren, seyrek) hardly ever/scarcely ever/almost never... (hemen hemen hiç) never... (hiç, hiç bir zaman, asla) Genel doğrulardan ve bilimsel gerçeklerden söz ederken kullanırız. İn the tropic region, winds generally blow at a severe speed. Sürekli ve kalıcı eylemlerden ya da durumlardan bahsederken. Many people in Turkey live in poor conditions. Non- progressive dediğimiz fiziki olarak herhangi bir eylem içermeyen fiiller bu tense ile kullanılır ama mana şimdiki zamandır genelde. Ör. Fiiller: like, want, think, remember He wants a piece of cake and some orange juice. Gazetede, dergide veya internette haber niteliği taşıyan cümleler geniş zamanla kullanılır ama mana gelecek zamana işaret eder. The local fair opens in a weekand closes three months later in September. Film, roman ve hikaye gibi edebi yönlü yazılarda da genel itibariyle geniş zaman kullanılır. When we first meet the characters, they find themselves trapped in an abondoned mine in the hills above the ghost town. rarely, seldom, hardly ever, almost never ve never olumsuz cümlede kullanılmaz. Bu zarflar sadece olumlu cümlede kullanılır, ancak olumsuz bir anlam taşır. I hardly ever go to the theatre. (Tiyatroya hemen hemen hiç gitmem.) I'm hardly ever nervous before an exam. (Bir sınav öncesinde neredeyse hiç heyecanlanmam.) She never comes to her classes on time. 1

2 She is never on time for her classes. (Derslerine asla/hiç vaktinde gelmez. PROGRESSIVE (CONTINUOUS) TENSE'LERLE KULLANILMAYAN FİİLLER 1. DÜŞÜNMEYE İLİŞKİN FULLER (MENTAL STATE) think realize understand suppose notice feel believe recognize doubt know remember 2. DUYGU BELİKTEN FULLER (EMOTIONAL STATE) love dislike loathe hate appreciate fear like detest envy forget want prefer mind care desire 3. SAHİPLİK BİLDİREN FiiLLER (POSSESSION) possess have own belong mean need imagine wish forgive 4. DUYU FİİLLERİ (SENSE PERCEPTIONS) see hear smell taste feel 5. DİĞER DURUM BİLDİREN FİİLLER look owe be seem cost exist appear weigh advise promise refuse contain consist of include sound The Present Continuous Tense FORM Affirmative Negative Interrogative I am writing now. I am not writing now. Am I writing now? He/She/It is eating lunch. You are not reading a book. Are you reading a book? We are listening to music. He/She/It is not eating lunch. Is he/she/it eating lunch? You are working hard. We are not listening to music. Are we listening to music? They are discussing their You are not working hard. Are you working hard? financial problems. They are not discussing their Are they discussing their financial problems. financial problems? USE OF THE PRESENT CONTINUOUS TENSE Bu tense ile genelde kullanılan zaman zarfları; Now right now just now at present at the moment these days still nowadays presently currently a) Bu tense ile temel olarak içinde bulunduğumuz anda yapmakta olduğumuz eylemleri anlatırız. Zamanı pekiştirmek için ise now, right now, at the moment, at present, still gibi zaman zarflan kullanırız. * Bu tense İngilizce de Türkçe de kullanıldığı kadar sık kullanılmaz Türkçe de biz şimdiki zamanı genelde geniş zaman yerine kullanmamıza rağmen Present Continous Tense i İngilizce de SADECE ŞİMDİKİ ZAMANI ve GELECEK ZAMANI anlatmak istediğimizde kullanabiliriz. Yani Bu zaman İngilizce de Türkçe de kullanıldığı kadar yaygın bir şekilde kullanılmaz. - Mother is in the kitchen now. She is cooking dinner. - Where is your sister? - I think she is writing a letter in her room. b) Konuşmanın geçtiği sırada eylemi yapıyor olmasak bile, o sıralarda yapmakta olduğumuz işleri de bu tense ile anlatırız ve nowadays, these days, this term, this year, this month, this semester, at the moment ("şu sıralar" anlamında) gibi zaman zarfları kullanırız. - How many courses are you taking this term? - I'm taking five courses. 2

3 c) Değişmekte olan durumları, olayları bu tense ile anlatırız. "Everything is expensive. (Her şey pahalı.)" cümlesi, fiyatların o anki durumunu anlatır. Fakat, "Everything is getting more and more expensive. (Her şey gittikçe pahalılaşıyor.)" ifadesi, fiyatların sürekli değiştiğini, yükseldiğini gösterir. - It is cold. (Hava soğuk.) - It is getting colder. (Hava gittikçe soğuyor.) Bu tense'i, "always" ve aynı anlamı veren benzer zarflarla (perpetually, repeatedly,continually, forever, constantly) kullanarak, tekrarlanan eylemleri vurgulayabilir You're constantly smoking at the dinner table. Can't you go somewhere else? d) Bu tense'i, tomorrow, next week, next year, next summer gibi gelecek zaman zarflarıyla, gelecekte yapmayı planladığımız eylemleri anlatmak için de kullanırız. - - I'm meeting Ann next Saturday. - They are giving a party next month. - She is leaving Istanbul in two days. THE SIMPLE PAST TENSE FORM Affirmative Negative Interrogative I studied English. I didn't study English. Did I study English? You worked hard. You didn't work hard. Did you work hard? He/She came lale. He/She didn't come late. Did he/she come late? It rained hard yesterday. It didn't rain hard yesterday. Did it rain hard yesterday? We enjoyed the party. We didn't enjoy the party. Did we enjoy the party? Bu zamanı ingilizce de geçmiş bir zaman içinde olmuş ve bitmiş kısaca etkisi şu an görülmeyen olaylar için kullanıırız. Bu tense in temel mantığı budur ve genellikle olayın olduğu zaman net bir zaman belirtgeçi ile blirtilir. Bu tense I İngilizce de doğru bir şekilde kullanabilmemiz için kurduğumuz cümledeki olayın şu anki zamandan daha once başlayıp nihayet bulduğunu bilmemiz yada göstermemiz gereklidir. Time expressions ; yesterday ago last week/month in 1999/ - Colombus discovered America in I stayed in the USA for two years when I was in the highschool. - He was just a moderate student when we were at secondary school. AN ALPHABETICAL LIST OF IRREGULAR VERBS SIMPLE SIMPLE PAST SIMPLE SIMPLE PAST FORM PAST PARTICIPLE FORM PAST PARTICIPLE arise arose arisen fling flung Flung be was, were been fly flew Flown bear bore borne /born forbid forbade/forbid forbidden beat beat beaten/beat forecast forecast forecast become became become forget forgot forgotten begin began begun forgive forgave Forgiven bend bent bent forsake forsook forsaken bet bet bet* freeze froze Frozen bid bid bid get got gotten * bind bound bound give gave Given bite bit bitten/bit go went Gone 3

4 bleed bled bled grind ground Ground blow blew blown grow grew Grown break broke broken hang hung Hung breed bred bred have had Had bring brought brought hear heard Heard broadcast broadcast broadcast hide hid Hidden build built built hit hit Hit burst burst burst hold held Held buy bought bought hurt hurt Hurt cast cast cast keep kept Kept catch caught caught know knew Known choose chose chosen lay laid Laid cling clung clung lead led Led come came come leave left Left cost cost cost lend lent Lent creep crept crept let let Let cut cut cut lie lay Lain deal dealt dealt light lit/lighted lit/lighted dig dug dug lose lost Lost do did done make made Made draw drew drawn mean meant Meant eat ate eaten meet met Met fall fell fallen mislay mislaid Mislaid feed fed fed mistake mistook mistaken feel felt felt pay paid Paid fight fought fought put put Put find found found quit quit quit * fit fit fit* read read Read flee fled fled rid rid Rid SIMPLE SIMPLE PAST SIMPLE SIMPLE PAST FORM PAST PARTICIPLE FORM PAST PARTICIPLE ride rode ridden stand stood Stood ring rang rung steal stole Stolen rise rose risen stick stuck Stuck run ran run sung stung Stung say said said stink stank/stunk Stunk see saw seen strive strove striven seek sought sought strike struck struck/ sell sold sold string strung stricken strung send sent sent swear swore sworn set set set sweep swept swept shake shook shaken swim swam swum shed shed shed swing swung swung shine shone /shined shone/shined take took taken shoot shot shot teach taught taught show showed shown/showe tear tore torn shrink shrank/shrunk d shrunk tell told told shut shut shut think thought thought sing sang sung throw threw thrown sit sat sat thrust thrust thrust sleep slept slept understand understood understood 4

5 slide slid slid undertake undertook undertaken slit slit slit upset upset upset speak spoke spoken wear wore worn speed sped /speeded sped/speede weave wove woven spend spent d spent weep wept wept spin spun/span spun win won won spit spit/ spat spit/ spat wind wound wound split split split withdraw withdrew withdrawn spread spread spread wring wrung wrung spring sprang/sprung sprung write wrote written Freeze fight ride bind throw 1. My brother and I... like cat and dog when we were children, but now we get on quite well. 2. The children are upset because they accidentally their ball over the neighbour's wall and they won't be able to get it back until he comes home. 3. I can't believe that the first time you... a bike was when you were twenty! 4. The kidnappers... his arms and legs to a chair so that he couldn't move. 5. It was so cold last night that the locks on my car literally... Broadcast Mislay fly light 1. He. his key, so he had to break a window to get in. 2. We... to Antalya because it was faster, but came back by bus because of the price 3. Because he didn't have any matches, he... his cigarette using the electric stove. 4. Television companies from all around the world... the unique event. THE PAST CONTINUOUS TENSE FORM Affirmative Negative Interrogative I was working. I wasn't working. Was I working? You were studying. You weren't studying. Were you studying? He/She/It was eating He/She/It wasn't eating Was he/she/it eating lunch lunch. lunch? We were laughing. We weren't laughing. Were we laughing? You were talking. You weren't talking. Were you talking? They were arguing. They weren't arguing. Were they arguing? a) Bu tense'i, geçmişte belli bir noktada yapmakta olduğumuz eylemleri anlatırken kullanırız. This time last year, this time last winter, at this hour yesterday, yesterday at 3 o'clock etc. bu tense ile sık kullanılan zarflardır. * Bu tense in kullanım alanı çoğunlukla When, while, as gibi zaman bağlaçlı cümleleri kapsar ve cümlelerin biri Simple past diğeri ise Past Cont. tense dir. Bu cümlelerde past continuous tense olan eylem diger cümledeki eylemden once başlamış ve o eylem bittikten sonra da devam etmektedir. book. - This time last summer, I was lying on the beach in Göcek, but now I'm working hard to finish this - What were you doing at around noon last Saturday? - I was playing football with friends. - When I entered to the class, everybody was talking eachother in a loud way. b) Geçmişte bir eylemi, başlangıç ve bitiş zamanını belirterek anlatıyorsak, Past Continuous Tense kullanırız. (Bu tür cümlelerde Simple Past Tense kullanmak da mümkündür.) - I was watching a film on television from nine until eleven last night. - He was working as an accountant from 1985 to

6 Use either the Simple Past or the Past Continuous of the verbs In parentheses. 1. When I (leave) work yesterday, it (rain) heavily. 2. It (continue) to rain while 1 (drive) home. 3. When I (arrive) home, it (still, rain) 4. When I (go) round the bend, I (see) a van in my lane. It (overtake) another van and (come) right at my car. I (step) on the brakes heavily and (swerve) to the right. I (barely, avoid).. the accident. 5. I (have) breakfast when she (phone) me. 6. While I (have) breakfast, she (phone) me. 7. When my sister (be) a child, she (have) poor eyesight, so she (wear) glasses. 8. While I (try) to concentrate on my studies, my friend (play) her music very loudly in the next room. 9. He (jog) regularly every day until he (get) too old. 10. He (jog) vigorously when I (meet) him the other day. THE PRESENT PERFECT TENSE FORM Affirmative Negative Interrogative I have watched that film I have not watched that film. Have I watched that film? You have seen him twice We have not invited her Have you seen him twice? We have invited her They have not visited us. Have we invited her? * İngilizce de iki tür geçmiş zaman bulunmaktadır ve bu yönüyle Türkçe ye benzemektedir. Türkçe de nasıl ki biz geçmiş zamanı duyulan ve görülen diye iki farklı yapı ile ayırıyorsak İngilizce de de geçmiş zamanı Simple past Tense ve Present Perfect Tense olarak ayırmaktayız. Ancak İngilizce deki iki zaman arasındaki fark Türkçe deki ayrım mantığından farklıdır. İngilizce bu zamanları etkisi süren (yakın geçmiş) Present Perfect Tense- ve etkisi sürmeyen Simple Past Tense- mantığı ile ayırıyoruz. Time expressions : For Since how long just yet already ever never still recently lately so far until now up till now up to now in the last month in the past years today,this week/. For the last days / years over the past years/ days once/ twice /three times a) Geçmişte yaptığımız eylemleri zaman vermeden anlatıyorsak, bu tense'i kullanırız. - She has removed all the furniture in the house. They have painted their house. Ancak, aynı eylemleri zamanı belirterek ifade edersek, Simple Past kullanmamız gerekir. - She removed all the furniture in the house last weekend. They painted their house a few weeks ago. b) Yakın geçmişte olup sonuçlan ya da etkileri içinde bulunduğumuz anda devam eden eylemler için bu tense'i kullanırız. - I have burnt myself. (I'm in pain now. - Şu anda acı çekiyorum.) I've cleaned the house. (It's clean now. ) - You've cut your hair! - Yes, I went to the barber's last week. c) Today, this morning, this week, this month, this year, this century vb., henüz. tamamlanmamış bir dönem ifade eden zarflarla bu tense kullanılır. - I've been to the cinema twice this week. I havent been able to go on holiday this year. - Technology has advanced greatly this century. 6

7 d) Lately, recently ile kullanımı: e) Already, Just ve yet ile kullanımı f) Ever, never, all my life, in his life, always, occasionally, often, several times, once, twice, etc. gibi zarflarla kullanımı: g) So far (up to now, until now] ile kullanımı: h) For ve Since ile kullanımı: * Since ile kullanımda since den sonra net bir tarih gelmelidir yani nokta bir tarih ve bu tarihden günümüze kadar da olay devam etmektedir. Since sonra gelen nokta zaman bir cümle halide geliyorsa o cümlenin zamanı genellikle Simple Past tens dir * For ile kullanımda ise for dan sonra bir zaman periyodu gelmelidir ve bu zaman periyodu içinde bulunduğumuz zamanı da kapsamalıdır. - Her English has improve d a lot since she started taking private lessons. - We have lived in Isparta for 8 years. j) This is the first/second, etc. time (that) + Present Perfect - I'm very excited now, because this is the first time (that) I've driven a car. - This is the second time (that) he has played tennis, so he isn't good at it. - This is the third exam (that) we have taken so far this term. - You shouldn't drink so much coffee. It's bad for you. - This is the fifth cup of coffee (that) you have drunk in the last two hours. k) This is + Superlative (that) + Present"Perfect - This is the most boring book (that) I have ever read. (Bu hayatımda okuduğum en sıkıcı kitap.) Use the Present Perfect Simple or Simple Past 1. I don't know why he's offering to drive some of the way. He (not, pass)... his driving test yet. 2. She (follow)... him to work this morning because she (not, believe)... that was where he was actually going. 3. He (speak)... several times to the manager about moving to another branch, but he (not, have)... an answer yet. 4. Before she (start)... university, I (worry)...a lot about her living away from home, but she (make)... so many new friends that now my fears (subside) The weather (be)... glorious so far this summer, unlike last year, when it (rain)... every day. 6. He (not, get)... used to living in Britain yet. He can never remember from which side of the road the cars will come and he (not, start)... drinking tea with milk yet. 7. I (read)... most of his novels when I (be)... at school; however, as they (be)... compulsory books, I (never, take)... much interest in them and (not, really, appreciate)... what a wonderful writer he is. 8. Oh no! I (break)... a glass - can you pass me the broom please? 9. I'm sorry, I know we (meet)... two days ago but I (forget)... your name already! 10. I (learn)... how to windsurf on holiday last year, but I (not, have) the opportunity to do it since. 7

8 USE OF THE PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE a) Present Perfect Continuous Tense, geçmişte başlayıp, içinde bulunduğumuz anda hala devam etmekte olan eylemleri anlatır ve for, since, all day, all week, all year gibi zaman zarflarıyla çok sık kullanılır. - I started to read this book two hours ago, and I'm still reading it. I have been reading this book for two hours. - It started to rain yesterday morning, and it is still raining. It has been raining since yesterday morning. - You have been working very hard all week. You should take some time to relax at the weekend. b) Present Perfect Continuous Tense, geçmişte başlamış, içinde bulunduğumuz anda henüz bitmiş, ancak belirtileri devam eden eylemler için, ya da özellikle, yakınma, hoşnutsuzluk ve kuşku gibi duygulan ifade ederken de kullanılır. - Is that child crying? - No, but his eyes are watery. He has been crying. - Your hands are covered in oil. What have you been doing? I have been fixing the car. You look very tired Yes, I have been working hard today THE PAST PERFECT TENSE FORM Affirmative Negative Interrogative I had finished my work. I had not finished my work. Had I finished my work? We had seen the film. We had not seen the film. Had we seen the film? You had studied hard * Bu tense de genellikle kendi başına cümlelerde değil When, Before ve After gibi bağlaçlı cümlelerle kullanıımaktadır. Bu tense in mantığında bu tip bağlaçlarla birleştirilen cümlelerdeki olayların oluş sırası yatmaktadır. Bu tense ile kullanılan fiil digger cümledeki fiilden yani hareketten daha once gerçekleşmiştir demektir. a) Past Perfect Tense, Present Perfect Tense'in past biçimidir. Present: Past: I am not hungry. I have Just eaten. When I went home, I wasn't hungry, because I had just eaten. b) Since, for, always, etc. gibi zarflarla kullanımı: Since, for, always gibi zarfların, Present Perfect Tense (/ have done) ile kullanıldığını ve geçmişte başlayıp içinde bulunduğumuz ana kadar devam eden ya da içinde bulunduğumuz anda da devam etmekte olan eylemleri ifade ettiğini görmüştük. Since, for, always gibi zarflar, Past Perfect Tense (I had done) ile de kullanılır. Ancak bu kez, geçmişte başlayıp yine geçmişte bir noktaya kadar devam etmiş olan eylemleri anlatır. He has been our assistant manager for three months. Before that, he had worked for us as a clerk for a month With after After + Past Perfect, Simple Past After she had graduated from university, she went to England. After we had travelled on a coach for ten straight hours, we continued our journey by horse to get to the mountain village. 8

9 With before: Before + Simple Past, Past Perfect Simple Past Before she came to live in this city, she had lived in İzmir. Before she came to live in this city, she lived in İzmir. Before she came to live in this city, she lived in İzmir I had finished my exam paper before the bell rang. I finished my exam paper before the bell rang. Past Perfect Tense, geçmişte belli bir noktada olmuş olaylardan söz ederken, daha geçmişte olmuş eylemi vurgulamak için de kullanılır. When I saw her again ten years later, I found her greatly changed, both physically and mentally. She had dyed her hair blond and had got thinner. She had left her parents and had started to earn her own living. 1. By the time the authorities (warn) the people against the dangers of drinking the water without boiling it, many children (already, get infected] 2. He (take) his family abroad last year. The children (be) really excited, because they (never, be) abroad before. 3. There was a bad smell when I (get) home, so I (open) the windows at once to let it out. 4. When a tourist (ask) the way to the nearest post office in good English, we (give) her the directions rather excitedly, because we (never, have) the opportunity to use our English so freely before. 5. When they (offer) her a minor role in a play, she (accept) it without thinking much, because she (consider] it to be a stepping stone toward much better ones. THE PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE FORM Affirmative Negative Interrogative I had been working. I had not been working. Had I been working? You had been sleeping. You had not been sleeping. Had you been sleeping? He/She/It had been eating. He/She/It had not been eating. Had he/she/it been We had been waiting. We had not been waiting. eating? You had been dancing. You had not been dancing. Had we been waiting? They had been talking. They had not been talking. Had you been dancing? Had they been talking? Örneklerde de görüldüğü gibi, Past Perfect Continuous Tense, tam olarak Present Perfect Continuous Tense'in past biçimidir. Hatırlayacağınız gibi. Present Perfect Continuous, geçmişte başlayıp içinde bulunduğumuz anda da devam eden, ya da içinde bulunduğumuz anda henüz bitmiş ama belirtileri devam eden eylemleri ifade ediyordu. Past Perfect Continuous ise, geçmişte başlayıp yine geçmişte bir noktaya kadar devam eden eylemleri ifade eder. They had been fighting for f our years when the war ended in since 1990 PAST PERFECT CONTINUOUS or PAST CONTINUOUS 1. When I went home, he was studying. (Past Cont.) (Ben eve gittiğimde o ders çalışıyordu.) 2. When I went home, he had been studying for two hours. (Past Perfect Cont.) (Ben eve gittiğimde o iki saattir ders çalışıyordu.) Birinci cümledeki "was studying', sadece "Ben gittiğim anda ne yapıyordu?" sorusuna yanıt olabilir. İkinci cümledeki "had been studying' ise, "Ben gittiğimde yapmakta olduğu işi ne zamandan beri yapıyordu?" sorusunu yanıtlar. - The other members were discussing the agenda when I got to the meeting. - The other members had been discussing the agenda for the last half hour when I got to the meeting. - They were staying at a hotel near the sea when I met them in Bodrum. 9

10 - They had been staying at a hotel for five days when I met them in Bodrum Use the Past Continuous or Past Perfect Continuous of the verbs In parentheses. 1. They (drive)... for over five hours when they reached the hotel. 2. While they (travel)... they passed through several historic towns. 3. I (hang)... some pictures on the wall when I hit my thumb with the hammer. 4. While we (chat)... we realized that she (work)... for the same company as me last year, but at a different branch. 5. Rumours of a large pay-rise (go)... round the office for weeks, so, when it was announced to be only three percent, everyone was very disappointed. Use the Present Perfect Simple or the Present Perfect Continuous, the Past Perfect Simple or the Past Perfect Continuous. 1. You really deserve to have a promotion, Mr. Johnson. You (work)... successfully for us for ten years, and you (produce)... lots of remarkable projects, especially in the past five years. 2. They gave him a promotion last year, because he (work)... for them successfully for ten years, and he (produce)... lots of remarkable projects, especially in the past five years. 3. A: Hello, Pam. We (just, arrange)... to have a picnic next Saturday. Would you like to come with us? B: Sorry, Sally. I (already, make)... some other arrangements with my folks. They'll be sorry if I change my mind. 4. He (be)... out of work for the last two years. He (try)... to find a new job ever since he was dismissed from his job, but without success so far. 5. I (look)... for a job for a very long time when I finally found this one two months ago. I (be)... better off financially since then, but I still have some debts to pay off. FUTURE TIME (will/shall or be going to) FORM Affirmative Negative Interrogative I will help you. I will not help you. Will I help you? I am going to help you I am not going to help you Are you going to come early? "When, after, before, as soon as, etc." gibi zaman bağlaçlarının Past Tense ile kullanımını daha önce görmüştük. Şimdi bu bağlaçların Future Tense ile kullanımlarını inceleyelim. First: I will do some shopping tomorrow. Then: I will go to the cinema., After I do some shopping tomorrow, I will go to the cinema First: She will talk to the teacher...., Then: She will leave school. Before she leaves school tomorrow, she will talk to the teacher. When she comes home, we will study together. - I will wait at home until my mother comes back from shopping. - We'II leave home as soon as we finish our work. - I'll decide what to do after I receive their letter. - She is going to phone us before she comes here. - Once you.know the details of this software, you'll find it easy to use. Yukarıdaki örneklerde gördüğünüz gibi, her iki eylem de gelecekte gerçekleşecek olmasına rağmen, yan cümlede "will" ya da "going to" kullanılmaz. Yan cümlede Simple Present Tense, temel cümlede ise "'will" ya da "going to" kullanılır. 10

11 Complete the sentences with the Simple Present and/or Present Perfect and Simple Future (will) of the verbs in parentheses. 1. The conference (not, commence)...until all the delegates (arrive) 2. While the delegates are arriving, the authorities (close)... the area to the public. 3. We (not, reserve)... the tickets until we (be)... certain how many people are coming. 4. While you're fetching her from the station, I (check)... that her room is prepared. 5. After she (settle)... in, we (take)... her on a tour of the city. 6. They (not, be)... very happy when they (see)... what a mess we've made. THE FUTURE CONTINUOUS TENSE FORM Affirmative Negative Interrogative I will be studying. I won't be studying. Will I be studying? You will be working. You won't be working. Will you be working? He/She/It will be He/She/It won't be eating. Will he/she/it be eating. We won't be talking. eating? We will be talking. You won't be sleeping. Will we be talking? You will be sleeping. They won't be shopping. Will you be sleeping? They will be shopping. Will they be shopping? Bu tense, gelecekte bir noktada yapıyor olacağımız eylemleri ifade etmek için kullanırız. - Don't call me tomorrow between ten and eleven. I'll be having an interview then. - At this time next year, you'll probably be attending university. - My plane departs at nine, so I'll be Qying to New York at this hour tomorrow. Complete the sentences with the Simple Future (will do), Future Continuous (will be doing) or Simple Present (do/does) and/or Present Perfect Simple (have/has done) of the verbs In parentheses. 1. At the rate he's improving, he (play)... football for the national team by the time he's sixteen! 2. At the end of next week, you (drive)... round Europe, Jane (sail)... across the Mediterranean and I (fee]}... very jealous of you both! 3. Until your grades (improve)... you (have to)... stay at home every evening. 4. At the moment, you think you (never, learn)... to ski, but this time next week you (whiz)... down the slopes like a professional! THE FUTURE PERFECT TENSE FORM Affirmative Negative Interrogative I will have finished. I won't have finished. Will I have finished? You will have left home. You won't have left home. Will you have left home? He/She/It will have eaten. He/She/It won't have eaten. Will he/she/it have eaten? They will have gone out. We won't have left work. Will we have left work? USE OF THE FUTURE PERFECT TENSE a) Gelecekte bir noktada yapmış, tamamlamış olacağımız eylemleri bu tense ile ifade ederiz. By, before, in a week (or in a week's time), in ten days (or in ten days' time), in three years (or in three years' time) gibi zarflar, bu tense ile çok sık kullanılan zarflardır. She will have graduated from university in two years. She promises that she will have finished her report by tomorrow. They will have completed the new school building by next year"by the time", "when" ve "before", bu tense ile sık kullanılan zaman bağlaçlarıdır. - I will have finished my homework by the time mother comes back. - Before this term is finished, we will have studied half of the units. - The children will have gone to bed when the guests arrive. 11

12 We will already have eaten dinner when he comes. 0 geldiğinde biz yemeğimizi yemiş olacağız. "By" ile "by the time" arasındaki farka dikkat ediniz. "By" bir preposition olduğu için kendinden sonra bir isim gelir, (by two o'clock, by next month, by tomorrow, by then, etc.) "By the time" ise bir bağlaçtır. Kendinden sonra bir cümle gelir. "By the time" dan sonra "that" kullanılabilir. - I will have finished my work by 5 o'clock. - I will have finished my work by the time (that) you come back. Complete the sentences with the Simple Future (will do), Future Perfect (will have done) or Simple Present (do/does) of the verbs In parentheses. 1. Don't spend too much at the Grand Bazaar, or you (regret)... it when you (run out)... of money before the end of your holiday. 2. By the time the credit card statement with this purchase on it (arrive)... I (receive)... my wages. So don't worry 3. We (find)... Jenny either happy or very sad when we (return)... because she (receive)... her exam results by then. 4. The police anticipate that the thieves (somehow, manage)... to send a message to their accomplices and, by the time they (reach)... their hideout, their accomplices (remove)... all traces of their criminal activity. 5. About fifty years from now, the Pacific Ocean (rise)... to a level dangerous to the very existence of some inhabited islands. 6. At last I've found two tickets for the concert, but I (pretend)... that I couldn't, when my sister (ask). me THE FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE FORM Affirmative: Negative: Interrogative: Subject Subject Will + will have been doing, + will not have been doing, + subject + have been doing? Gelecekte bir eylemi ne kadar zamandır yapıyor olacağımızı bu tense ile ifade ederiz. Yani gelecekte süreç bildiririz. - By next year, I will have been teaching English for nine years. - Tomorrow, I will start work at 9 and finish at 12, so I will have been working for three hours by the time my last lesson is over - By the time her mother comes home at 5 o'clock, she will have been studying for three hours. - The meeting will start at ten, and I will arrive there at eleven. - By the time I arrive there, the meeting will have been going on for an hour. - By the next elections, this government will have been running the country for four years. Bu tense ile kullanacağımız fiilleri seçerken dikkatli olmamız gerekir. Ancak work, write, travel, watch, listen, go on, study gibi sürerlik bildiren fiilleri bu tense ile kullanabiliriz. Finish, complete, arrive gibi bir anda olup biten eylemleri ifade eden fiilleri kullanamayız 12

13 Complete the sentences using an appropriate Future tense: will do, will be doing, will have done or will have been doing. 1. You can almost guarantee that by the time we get to the box-office, they (se/7)... out of tickets. 2. I (drive)'... past your house at about 8 o'clock tomorrow morning, as that's the way I always go, so if you're ready, wait outside and I [give)... you a lift. 3. Agent A: How... I (recognize)... him? Agent B: Well, he (wear)... grey trousers, a green jacket and a yellow tie! 4. If you arrive at 6 o'clock, we (wait)... outside the cinema, but by quarter past, we (probably, go)... inside. 5. Probably, for the first few days in your new job, you (experience)... one or two problems, but by the end of the week you (settle)... in. TENSE AGREEMENT in TIME CLAUSES Zaman bağlaçları temel cümle ile yan cümle arasında "tense" uyuşması gerektirir. İngilizce de zaman bağlaçları kesinlikle cümlenin zamanı belirlemede yetkiye sahip değillerdir. Örneğin cümlemizde after var When bağlacı var diye o cümle Simple Past Tense olmalı diye bir yargıya gidemeyiz. Cümlenin zamanını belirleyecek olan zaman zarfları (time expressions) yada cümlenin temel mantığıdır. PAST TIME: "When I got home... " cümlesini tamamlarken getireceğimiz yapılar mutlaka Past Time' a ait bir tense olmalıdır. - When I got home, I had a bath and then ate my dinner. I slept for three hours and then studied until midnight. my son was sleeping. my parents had eaten their dinner. my son had been sleeping for two hours. PRESENT TIME: "When I get home after work,... " ifadesini, eğer genelde yaptığımız bir işi anlatmak üzere kullanıyorsak, Present Time'a ait bir yapı ile tamamlayabiliriz. - When I get home after work, I usually take a rest for a while. first of all, I play with my son for a while. FUTURE TIME: "When I get home after work tomorrow,... " ifadesi ise temel cümlede mutlaka Future bir yapı gerektirmektedir. (Yan cümlede Future tense kullanılmadığına dikkat ediniz.) 1. The government (just, take)... a number of measures to bring inflation down and to improve the economic situation. There (be)... a public outcry when they (announce)... the new tax system and other economic decisions two weeks ago. There (be)... several protest demonstrations in many parts of the country since then, and I think they (increase)... in the future if the economy doesn't improve soon. 2. Two weeks ago, we (intend]... to spend a quiet weekend at home, without hurrying to have breakfast or without worrying about the heavy traffic on the roads, but nothing (go)... as we (arrange)... it before. First, I (cut)... myself badly while I (do)... the dishes after breakfast. We (try)... hard to stop the bleeding and then we (put)... a bandage on the cut. In the meantime, our son (play)... with his friend in his room. Because they (both, be)... very naughty children, they (usually, hurt)... each other while they (play)... 13!

14 together, and it happened so that day. Just as we (sit)... down to watch a good movie on television, after my unfortunate accident, we (hear)... our son crying. We (hurry)... to his room to see what (happen)... What we saw was terrible. The other boy (throw}... a metal toy car at our son's face, and it (hit)... him just above his right eye. It was badly bruised, and a line of blood (trickle)... down his cheek. I (nearly, faint)... when I (see)... this scene. Anyway, we (take)... him to the nearest hospital without delay, and our quiet weekend was spent at the hospital. CAN / COULD Abiliity Can you drive? She can speak four languages. Can you read that sign from this distance? The doctors are doing all that they can, but she's still not breathing properly. Yeteneklerimizi ifade ederken "can" ya da "be able to" kullanırız. He can speak two foreign languages fluently. He is able to speak two foreign languages fluently. My son doesn't attend school yet, but he can/ is able to read and write already. "Be able to" diğer tense'lere göre çekimlenebilir. Permission He Is able to speak very good English. (Present) He has been able to speak English for ten years. (Present Perfect) He was able to speak good English when he was a child. (Simple Past) He will be able to speak English even better when he stays in England for some time. (Future) He should be able to speak English well, because he has been living in England for six years. (With other modals) He had been able to speak English for five years when he went to England. (Past Perfect) Can I use your bike, John? You can park over there. Could I speak to Mr Davis, please? Excuse me, could I just say something? Request If you see Adrian, can you tell him I'm in London next weekend? Can you make a little less noise, please? I'm trying to work. Could you lend me 5? Could you possibly turn that music down a little, please? MAY I COULD I May I (please) borrow your book? Could I borrow your book (please)? CAN I Can I borrow your book? TYPICAL RESPONSES : Certainly. Yes, certainly. Of course/of course, you may./sure. (Informal} "May I" ve "Could I" nazik bir isteme ifadesidir, (formal) "Can I" daha samimi ortamlarda izin isterken kullanılır. (informal) 14

15 Possibility You can get stamps from the local newsagents. You can get very nasty skin diseases from bathing in dirty water. Smoking can cause cancer. A lot of crime could be prevented. She could arrive anytime. This new drug could be an important step in the fight against cancer. Suggestion We could go for a drink after work tomorrow, if you like. You could always call Susie and see if she might babysit. Offer We could go for a drink after work tomorrow, if you like. You could always call Susie and see if she might babysit. Polite Requests COULD YOU Could you give me some information, please? "could" ve "would" WOULD YOU Would you open the door for me, please? Could you please tell me the way to the station? resmiyet /nezaket gerektiren ortamlarda kullanabileceğimiz yapılardır WILL YOU Will you lend me your book (please)? Will you (please) lend me your book? Will you be quiet, please? "will" de resmi ortamlarda kullanılır ancak diğerlerine gore doğrudan bir ifade biçimidir. CAN YOU Can you lend me your dictionary? can daha samimi bir kullanımdır. POLITE REQUESTS with "WOULD YOU MIND" ASKING PERMISSION -Would you mind if I smoked here? -Would you mind if I came a bit late tomorrow? - Would you mind if I opened the window? 'Would you mind If I + Simple Past Tense" Burada Past Tense kullanılmasına ragmen, anlam Present ya da Future'dur. TYPICAL RESPONSES -No. - Not at all. - Please do. - No. - Of course not. - Go ahead. - No, that would be fine. ASKING SOMEONE ELSE TO DO SOMETHING - Would you mind opening the window? - Would you mind speaking a bit more quietly? - Would you mind posting these letters for me "Would you mind + doing" TYPICAL RESPONSES No, of course not. I'd be happy to. Not at all. I'd be glad to. 15

16 SHOULD - OUGHT TO - HAD BETTER Duty (görev) If you're annoyed with him, you should tell him. You should change trains at Peterborough if you're going to Newcastle. "Should I apologize to him?" "Yes, I think you should." You ought to be kinder to him. We ought not/oughtn't to have agreed without knowing what it would cost. I'd better leave a note so they'll know I'll be late. Probable ( muhtemel) My dry cleaning should be ready this afternoon. You should find this guidebook helpful. He ought to be home by seven o'clock. They ought to have arrived at lunchtime but the flight was delayed. MAY - MIGHT Possibility There may be other problems that we don't know about. I may see you tomorrow before I leave. I might come and visit you in America next year, if I can save enough money. Don't go any closer - it might be dangerous/it mightn't be safe. Permission Might I ask a question? I wonder if I might have a quick look at your newspaper? A reader may borrow up to six books at any one time. *might extra olarak should gibi öneri de sunabilir. You might like to try a little more basil in the sauce next time. MUST - HAVE / HAS TO Necessity Meat must be cooked thoroughly. I must get some sleep. You mustn't show this letter to anyone else. I have to go to Manchester tomorrow on business.what time have you got to be there? "Must" ve "have to" nun olumsuz biçimi, "don't have to", "don't need to" ya da "needn't" dır. - Do you have to get up early tomorrow? - No, it is my day off. I don't have to/don't need to/needn't get up early. - Does your brother have to get up early tomorrow? - No, it is his day off. He doesn't have to/doesn't need to/needn't get up early. - Must a student study four hours a day? - It depends on the student. Some students don't have to/don't need to/needn't study so much. - Must you get a tutor? - No, I can understand by myself. I dont have to/don't need to/neednt get a tutor. Logical Out Come For Must - Your brother isn't eating his lunch. ; - Well, he must not be hungry. (Aç olmamalı. Herhalde aç değil.) (Normally, he eats everything on his plate. If he isn't eating now, I'm almost sure that he isn't hungry. I can't think of any other reasons.) - Look! Peter is eating only salad. He hasn't even touched his fish. - Well, he must not like fish. (Balığı sevmiyor olmalı. Herhalde balığı sevmiyor.) - Jane always gets low grades in history. - She must not study hard enough. (Yeterince çalışmıyor olmalı. Herhalde yeterince çalışmıyor.) 16

17 PRESENT PROGRESSIVE FORMS OF MODALS Tahminde bulunurken kullandığımız modal yardımcı fiillerini, içinde bulunduğumuz anda devam etmekte olduğunu düşündüğümüz eylemleri ifade etmek için de kullanırız. - Where is your brother? - He is studying in his room. (/ know that he is studying in his room.) - Where is your brother? - I'm not sure, but he must be studying in his room. He has an exam tomorrow. (I'm almost sure that he is studying in his room.) (Odasında ders çalışıyor olmalı.) - Look! Isn't that Elif going up Bahariye Street? Where may/might/could she be going? -I don't know. She may/might/could be going to the cinema, or she might/may/could be going shopping. (/ think she is going shopping or to the cinema.) (Sinemaya ya da alışverişe gidiyor olabilir.) - Don't make so much noise. Your brother is studying in the next room. - No, he can't/couldn't be studying in the next room. I saw him in the street playing with other children just a quarter of an hour ago. (It's impossible that he is studying in his room.) (Odasında ders çalışıyor olamaz. Ders çalışıyor olması imkansız.) - Do you hear some noise from the baby's room? - Yes, I do. She must not be sleeping. (I'm almost sure that she isn't sleeping.) (Uyumuyor olmalı.) -I think your brother is studying in his room. - Well, I don't know. He may not/might not be studying. There is music coming from his room. (Perhaps/Maybe he isn't studying.) (Ders çalışmıyor olabilir.) must may/might/could can't/couldn't must not may not/might not be doing PAST TIME in MODALS Geçmişe ilişkin tahminlerimizi ifade ederken, aynı modal yardımcı fiillerinin "perfect" biçimlerini kullanırız. must may/might/could can't/couldn't must not may not/might not have done - I can't find my grammar book. - Well, you must have left it in the classroom. (I'm almost sure that you left it in the classroom.) I can't find my grammar book. I don't know where I left it. I may/might/could have left it in the classroom or I may/might/could have left it on the bus. (It's possible that I left it in the classroom or on the bus.) - I think I saw Susan at a cafe the other day, but I didn't talk to her. She was in a crowded group. - No, you can't/couldn't have seen her there. She has been out of town for two weeks. She left for London two weeks ago. (It's impossible that you saw her there.) 17

18 PAST PROGRESSIVE FORMS OF MODALS Geçmişte bir noktada devam etmekte olduğunu düşündüğümüz eylemleri ifade etmek istiyorsak, modal yardımcı fiillerinin "perfect progressive" biçimlerini kullanırız. must may/might/could can't/couldn't must not may not/might not have been doing - Peter had a car accident last Saturday. He said that a child had suddenly pushed himself in front of his car, and that he had swerved to the left so as not to hit the child, but he couldn't avoid running into another car. - Then, he must have been driving fast at the time of the accident. (Kaza sırasında hızlı sürüyordu herhalde.) - When I got home late last night, the light in my brother's room was still on. I didn't go to see what he was doing, but he may/might/could have been reading a book or listening to music. (Perhaps/Maybe he was reading a book or listening to music.} (Belki de kitap okuyor ya da müzik dinliyordu.) - He can't/couldn't have been driving very fast at the time of the accident, because I know that he doesn't like speeding. (It's impossible that he was driving fast at the time of the accident) PREFERENCE Tercihlerimizi ifade ederken, "would rather/would sooner", "prefer/would prefer" ve "like something better than something" kalıplarını kullanırız. a) would rather/would sooner "Would rather" ve "would sooner" dan sonra gelen fiil yalındır. "Bir şeyi bir şeye tercih ederim" demek için ise arada "than" kullanılır. "Would rather" ve "would sooner" aynı anlama gelir, ancak "would rather" daha sık kullanılır. I would rather read something than watch TV. Eğer iki taraftaki fiil aynı ise, fiili sadece birinci tarafta kullanmak yeterlidir. I'd rather/sooner drink coffee than (drink) tea. (Çay içmektense/çay içmek yerine, kahve içmeyi tercih ederim.) İki tarafta kullanılan preposition aynı ise, preposition'ı sadece birinci tarafta kullanmamız yeterlidir. b) prefer and would prefer prefer {doing) something to (doing) something else prefer to do something rather than (do) something else] "Prefer something to something" yapısıyla, fiil kullanmadan isim kullanabiliriz. I prefer coffee to tea. /She prefers vegetables to meat. Eğer fiil kullanırsak fiil "-Ing' takısı alır. I prefer drinking coffee to drinking tea. She prefers eating vegetables to eating meat. HABITUAL PAST: used to and would a) "Used to", geçmişte yaptığımız, ama artık yapmadığımız ya da geçmişte sık/seyrek yaptığımız ama şimdi az/sık yaptığımız eylemleri ifade ederken kullanılır. I used to like meat a lot when I was a child. (But now I don't like it much.) (Çocukken eti çok severdim.) 18

19 I used to go to the cinema very often when I was at university, but now I don't have time to go so often. (Üniversitedeyken, sinemaya çok sık giderdim.) "There was/were" yerine "there used to be" kullanabiliriz. There used to be a cinema in our village when I was a child, but it closed down when television became popular. There used to be a huge plane tree near the village train station, and we, the children of the village, used to play under its shade in the summer, but because it was very old, it was blown over during a strong storm. b) "Used to" nun olumsuz biçimi "used not to" ya da "didn't use to" dur. "Didn't use to" daha çok kullanılır ve "geçmişte yapmazdım ama şimdi yapıyorum" anlamını verir. I didn't use to/used not to eat fish when I was a child, but now I do. (Now I eat fish.) (Çocukken balık yemezdim.) FORMING THE PASSIVE Active fiilin nesnesi, passive cümlede özne durumuna geçer ve cümlenin tense'ine uygun olarak be + past participle (fiilin üçüncü hali] kullanılır. - He is washing the car. Object - The car Is being washed by him. subject - Mum cooked the dinner. Object - The dinner was cooked by Mum. subject ACTIVE PASSIVE Present Progressive He is washing the car. The car Is being washed by him. Simple Present He washes the car. The car Is washed by him. Simple Past He washed the car. The car was washed by him. Past Progressive He was washing the car. The car was being washed by him. Present Perfect He has washed the car. The car has been washed by him. Past Perfect He had washed the car. The car had been washed by him. Simple Future be going to He is going to wash the car. The car Is going to be washed by him. Future Will He will wash the car. The car will be washed by him. Future Perfect He will have washed the car. The car will have been washed by him USING "by phrase" Passive bir cümlede, eylemi yapan kişiyi "by phrase" ile belirtiriz. Active: My mother made this pullover. Active: The President will announce the date of the meeting. Passive: This pullover was made by my mother. Passive:The date of the meeting will be announced by the President IF CLAUSES If clause' lan, temel olarak üç bölümde inceleyebiliriz: a) Type 1: True In the present or future If the weather is nice, we usually sit in the garden, (presen ft If the weather is nice tomorrow, we will sit in the garden, (future) b) Type 2: Untrue (contrary to fact) In the present or future If it were our day off today, we would have a barbecue in the garden, (present) If it were our day off tomorrow, we would have a barbecue in the garden, (future) c) Type 3: Untrue (contrary to fact) in the past If the weather had been nice yesterday, we would have sat in the garden, (past) If it had been our day off yesterday, we would have had a barbecue in the garden, (past) 19

20 TYPE 1: TRUE IN THE PRESENT OR FUTURE They will come to the cinema with us if they leave work early enough. If she passes the university exam, her life will change a lot. TYPE 1 "IF" CLAUSE ile KULLANABİLECEĞİMİZ TENSE'LER ; TEMEL CÜMLEDE KULLANABİLECEĞİMİZ YAPILAR "Will in varyasyonları (will be doing, will have done, will have been doing) She applied to a computer firm last week, and she may get the job. If she is hired, she will be working there as a sales representative next month. - If I start studying right away, I will have finished my work by the time you come back from shopping. Then we can drink our afternoon tea together. May/Might/Could (Possibility] If the weather continues like this, we may/might/could cancel the garden party at the weekend. (Perhaps we will cancel the party.) Must, have to, have got to (necessity); should, ought to, had better (advisability) and any expression of command, request, suggestion or advice leave at once. (necessity) - If you don't want to be late for the beginning of the film, you have to/must/have got to (Advisability) - If you want to get rid of this cold, you should/ought to follow the doctor's instructions. The Simple Present Tense - If I get hungry before lunch time, I usually eat a few biscuits to satisfy my hunger. IF'li CÜMLEDE KULLANABİLECEĞİMİZ YAPILAR Can (permission or ability) If you can pass the university exam, you will be one of the lucky ones, (abilit If one can speak two or more foreign languages, it is easier to find a proper job. Have to (necessity) Normally, it is my off day tomorrow, but I may have to go to work to finish the project. Present Perfect Tense Should If you have finished reading that book, may I borrow it for a while? "If'li cümlede "should" kullanmamız, olasılığın biraz daha az olduğunu vurgular. If you need any help, I can help you. If you should need any help, I can help you. 20

İngilizce Düzenli ve Düzensiz Fiiller - Regular and İrregular Verbs

İngilizce Düzenli ve Düzensiz Fiiller - Regular and İrregular Verbs İngilizce Düzenli ve Düzensiz Fiiller - Regular and İrregular Verbs İngilizce Düzenli Fiiller İngilizce düzenli fiiler -ed takısı alan fiillerdir. Mastar Hali clean finish use Past Simple Past Participle

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ KONTROL VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MESLEKİ YABANCI DİL-I

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ KONTROL VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MESLEKİ YABANCI DİL-I 2.HAFTA DERS NOTU İNGLİZCE DE ZAMANLAR (ENGLISH TENSES) THE PRESENT PERFECT TENSE Affirmative Negative Interrogative I have watched that film. I have not watched that film. Have I watched that film? You

Detaylı

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They İsteklilik (willingness), kararlılık (determination), istek (request) ikram - teklif (offer), red (refusal) ve geçmişte alışkanlık (habit in the past) ifade eder. A WILLINGNESS - DETERMINATION (isteklilik

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

Example: 1 Shall I give the baby some tea? (Bebeğe biraz çay vereyim mi?)

Example: 1 Shall I give the baby some tea? (Bebeğe biraz çay vereyim mi?) Birinci tekil ve çoğul şahıs zamirleriyle (I-WE) kullanılır. Gelecek zamanın yardımcı fiili olmasının yanısıra, MODAL yardımcı olarak fikir sorma veya teklif ifade eder. Ayrıca kesin kararlılık, tehdit

Detaylı

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at İngilizcede zaman edatı olarak saatlerle birlikte kullanılır. - I will see you at 4:15. Seninle saat 4:15'de görüşeceğim. - The plane leaves at six. Uçak saat 6'da

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? TEST - 1 (2011-2012) 6., 7. ve 8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen

Detaylı

1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken:

1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken: Nerelerde Kullanılır: 1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken: My father is going to buy me a bike. (Babam bana bisiklet alacak.) The teachers are

Detaylı

Kısaltılmış biçimi: Olumlu cümlelerde ('ll) Olumsuz cümlelerde: (Won't) A WILLINGNESS (İsteklilik) PROMISE (Vaad):

Kısaltılmış biçimi: Olumlu cümlelerde ('ll) Olumsuz cümlelerde: (Won't) A WILLINGNESS (İsteklilik) PROMISE (Vaad): Gelecek zamanın (Future Tense) yardımcı fiili olarak kullanılmasının yanısıra Modal Yardımcı olarak İSTEKLİLİK (WILLINGNESS), PROMISE (Vaad) POLITE REQUEST AND OFFER (Kibar istek ve ikram), STRONG DETERMINATION

Detaylı

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock.

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock. diyalogda boş bırakılan yere 1 uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. seçeneklerden hangisi verilen 5 cümle ile aynı anlamı taşımaktadır? What time is it? =... A:... time is it? B: It s three o clock. A)

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What time D) What 4. A) It's one o'clock.

Detaylı

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma Lesson 63: Reported speech Ders 63: Bildirilen konuşma Reading (Okuma) He told me that he would come. (Bana geleceğini söyledi.) She said that she would be fine. (İyi olacağını söyledi.) He promised that

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Yabancı Dil-1 Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... Yabancı Dil I A A DİKKAT! 1. Bu testte

Detaylı

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır.

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. Olumlu cümle I must go: Gitmeliyim. (Ben böyle istemiyorum) He must

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda aşağıda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? 1. A) rude B) trustworthy C) generous D) supportive TEST - 2 (2011-2012)

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri)

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) We use it to express a future decision, intention, or plan made before the moment of speaking (Konuşma anından daha önce düşünülmüş kararlar,

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ State Of The Art Part I Ünite 8 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 8 STATE OF THE ART PART I Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 8.1. BE GOING TO... 3 8.1.1. FUNCTIONS

Detaylı

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. SARGIN YAYINCILIK REFLECTIONS Sevgili Öğrenciler, Reflections 8. Sınıf İngilizce Soru Bankası, M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından

Detaylı

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati)

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati) SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK TEKRAR KURU 20162017 (8 hafta 184 ders saati) 1 Hafta Üniteler Kitap ı İçerik Ekstra 59 Aralık, 2016 1.1 1.2 1.3 Icebreakers verb to be subject pro The verb to be : Affirmative,

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought SBS PRACTICE TEST 6 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. I was shopping officer. What were you doing he stole your bag? 1. Mustafa Kemal

Detaylı

PRESENT CONTINUOUS TENSE FORM (yapı)

PRESENT CONTINUOUS TENSE FORM (yapı) PRESENT CONTINUOUS TENSE FORM (yapı) 1. Amn t diye bir kullanım yoktur: Zorunluluk durumunda, mesela tag question durumunda, a ren t bunun yerine kullanılır. - I am looking after my baby well, aren t I?

Detaylı

be (= am / is / are) able to

be (= am / is / are) able to Modal be (= am / is / are) able to "Bir şeyi yapabilmek" anlamını taşır. I am able to run a mile. Ben bir mil koşabilirim. They will be able to complete the project on time She was able to say a few words.

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Past Continnons Tense ile sormak için Was veya were sözcükleri soru cümlesinin başında kullanılır. Cevabında mutlaka Yes / No bulunur.

Past Continnons Tense ile sormak için Was veya were sözcükleri soru cümlesinin başında kullanılır. Cevabında mutlaka Yes / No bulunur. Bu derste Past Continuous Tense zamamnını öğreneceksiniz. Past Continuous Tense geçmişte sürekli olarak gerçekleşen olayları anlatmak için kullanılan bir zamandır. Past Continuous Tense yardımcı fiil olarak

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Ders 33: Yakın gelecekten bahsederken be going to, be + verb~ing kalıplarının soru zamiri formları Reading (Okuma)

Detaylı

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak Lesson 24: Prepositions of Time (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları Zaman Edatlarını Kullanmak Reading (Okuma) I was born in 2000. ( 2000 de doğdum) We work in the garden in

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3*

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3* SBS PRACTICE TEST 3 1. Konuşma balonunda sorulan soruya karşılık resme göre verilebilecek doğru yanıt hangi seçenektedir? What s Bob doing now? 3. Verilen cümledeki boşluğa tamamlayan ifadeyi seçeneklerden

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER THEY HAD LEFT BEFORE I WOKE UP

ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER THEY HAD LEFT BEFORE I WOKE UP THEY HAD LEFT BEFORE I WOKE UP İÇİNDEKİLER Dilbilgisi: Past Perfect Dinleme & Konuşma: Geçmiş Bir Zamandan Daha Önce Olan Bir Olay hakkında Konuşma Okuma: Üniversitede Zor Günler III İNGİLİZCE - I HEDEFLER

Detaylı

Base Form Past Simple Past Participle Türkçe anlamı. arise arose arisen ortaya çıkmak. awake awoke awoken uyanmak. bear bore borne katlanmak

Base Form Past Simple Past Participle Türkçe anlamı. arise arose arisen ortaya çıkmak. awake awoke awoken uyanmak. bear bore borne katlanmak Base Form Past Simple Past Participle Türkçe anlamı V1 V2 V3 arise arose arisen ortaya çıkmak awake awoke awoken uyanmak be (am,is,are) was, were been olmak bear bore borne katlanmak beat beat beaten vurmak

Detaylı

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) Zafer Hoca YDS Academy+++ Online Sınıflar Hazırlanıyor

Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) Zafer Hoca YDS Academy+++ Online Sınıflar Hazırlanıyor Zafer Hoca YDS Academy+++ Online Sınıflar Hazırlanıyor Detaylı bilgi ve Temel Seviye Eğitimlerimiz ya da Özgün Materyallerimiz İçin; https://www.facebook.com/groups/ydsonlinedershane 1 İçindekiler 1.)Present

Detaylı

YDSFORUM SORU PAYLAŞIM PROGRAMI GRUBUMUZA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ. www.facebook.com/groups/ydsforum

YDSFORUM SORU PAYLAŞIM PROGRAMI GRUBUMUZA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ. www.facebook.com/groups/ydsforum YDSFORUM SORU PAYLAŞIM PROGRAMI GRUBUMUZA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ. www.facebook.com/groups/ydsforum CONDITIONALS AND WISH CLAUSES CONDITIONAL SENTENCES 1 TYPE 0: Bilimsel gerçeklik, neden sonuç ilişkisi,

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Lesson 31: Interrogative form of Will Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Reading (Okuma) Will it be sunny tomorrow? (Yarın güneşli mi olacak?) Will you lend her the car? (Arabayı ödünç verecek misin?)

Detaylı

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney THE SCHOOL S MYSTERY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474

Detaylı

Simple Past Tense (Geçmiş Zaman)

Simple Past Tense (Geçmiş Zaman) Detaylı bilgi ve Temel Seviye Eğitimlerimiz ya da Özgün Materyallerimiz İçin; https://www.facebook.com/groups/ydsonlinedershane 1 İçindekiler 1.)Simple Past Tense in Cümle Yapısı... 3 A)Olumlu Cümleler...

Detaylı

SEVİYE 1 - GÜZ DÖNEMİ 1. ÇEYREK (8 hafta ders saati)

SEVİYE 1 - GÜZ DÖNEMİ 1. ÇEYREK (8 hafta ders saati) SEVİYE 1 - GÜZ DÖNEMİ 1. ÇEYREK (8 hafta - 184 ders saati) -2017 Hafta Üniteler Kitap konuları İçerik Ekstra Konular Yazma PIONEER Elementary ICE BREAKERS 1 3-7 Ekim, Ünite 1 syf. 6-10 Ünite 1 syf. 11

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Lesson 64: Modal verbs Ders 64: Yardımcı fiiler

Lesson 64: Modal verbs Ders 64: Yardımcı fiiler Lesson 64: Modal verbs Ders 64: Yardımcı fiiler Reading (Okuma) He can cook almost any dish. (Neredeyse her yemeği pişirebilir.) You must solve your problems. (Sorunlarını çözmen gerekir.) He could be

Detaylı

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d.

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. 1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. for 1. I am taking some books. a. hers b. her c. to her d. she 1. bottle

Detaylı

BASIC IRREGULAR VERBS 1-5

BASIC IRREGULAR VERBS 1-5 BASIC IRREGULAR VERBS 1-5 He was the best of us all. She was mine, and we were sweethearts. My travels to Afghanistan began many, many years ago. They drove at night or in the early morning to avoid air

Detaylı

İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ

İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ What are you cooking, Fatma Hanım? What is it, Mrs. Miller? What do you want? What is his name? What have you in your basket? What can I do for you? What is the meaning of Topkapı

Detaylı

ÜNİTE 13 SIMPLE PAST TENSE TO DO YABANCI DİL I İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Geçmiş Zaman. Düzenli ve düzensiz fiillerin geçmiş zamanda kullanımı

ÜNİTE 13 SIMPLE PAST TENSE TO DO YABANCI DİL I İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Geçmiş Zaman. Düzenli ve düzensiz fiillerin geçmiş zamanda kullanımı SIMPLE PAST TENSE TO DO İÇİNDEKİLER Geçmiş Zaman BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Düzenli ve düzensiz fiillerin geçmiş zamanda kullanımı HEDEFLER YABANCI DİL I Bu ünitede amaçlanan kazımlar;

Detaylı

1) THE SİMPLE PRESENT TENSE

1) THE SİMPLE PRESENT TENSE TENSES IN ENGLISH 1) THE SİMPLE PRESENT TENSE * Türkçe anlamı geniş zamandır. * Özne + fiil [1] + obje şeklinde kullanılır. * Olumsuz ve soru cümlelerinde I,We,You,They = DO / He,She,It = DOES alır, fiil

Detaylı

Lesson 55 : imperative + and, or, otherwise Ders 55: Emir + ve, veya, aksi halde

Lesson 55 : imperative + and, or, otherwise Ders 55: Emir + ve, veya, aksi halde 52 Lesson 55 : imperative + and, or, otherwise Ders 55: Emir + ve, veya, aksi halde Reading (Okuma) Go straight on, and you will see the station. (Düz devam edin, istasyonu göreceksiniz.) Hurry up, and

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

He eats meat. She eats meat. It eats meat.

He eats meat. She eats meat. It eats meat. SIMPLE PRESENT TENSE (GENİŞ ZAMAN) Simple Present Tense Türkçedeki Geniş Zaman a karşılık gelir. Simple Present Tense kullanımı olumlu, olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde aşağıdaki gibidir: OLUMLU

Detaylı

function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); }

function get_style114 () { return none; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } Wish sözcük anlamı olarak istemek, dilemek anlamı taşımaktadır.cümlenin

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

18- UNİTE 1 1- 11- 12- 19- 13- 20- 21- 14- 15- 22- 16- 23- 24- 17- 10-

18- UNİTE 1 1- 11- 12- 19- 13- 20- 21- 14- 15- 22- 16- 23- 24- 17- 10- UNİTE 1 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- 21-22- 23-24- 40-41- 42-43- 44-45- 46-25- 26-27- 28-29- 30-31- 32-33- 34-35- 36-37- 38-39- 47-48- 49-50- 51-52- 53-54- 55-56- 57-58-

Detaylı

1. Did you read this book? No, I didn t. I wish I it. a. read b. can read c. had read d. will read. 1. He will study.

1. Did you read this book? No, I didn t. I wish I it. a. read b. can read c. had read d. will read. 1. He will study. 1. Did you read this book? No, I didn t. I wish I it. a. read b. can read c. had read d. will read 1. He will study. a. until I will come back. b. when I came back. c. when I will come back. d. until I

Detaylı

MUST ile karıştırılmasına yol açabilir. Bu tür yanlışlığa yol açmamak için ifade ettiği gerçek anlamı vermek yerinde olur.

MUST ile karıştırılmasına yol açabilir. Bu tür yanlışlığa yol açmamak için ifade ettiği gerçek anlamı vermek yerinde olur. OUGHT TO ile eşanlamlıdır. Yapılması kesinlikle zorunlu olmayan bir gereklilik (escapable obligation) veya tavsiye (advisability) ifade eder. -MELÎ / -MALI biçiminde öğrenilme, si MUST ile karıştırılmasına

Detaylı

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE TURKISH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Filler To be Olmak I Ben +ım/im You(single) Sen +sin/sın He/She/It

Detaylı

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com DENEME SINAVLARI Tüm hakkı saklıdır. 5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası Hükümleri gereğince yayıncının yazılı izni olmaksızın bu kitabın tamamı veya bir kısmı elektronik ortam dahil kopya

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

Şimdi de kesin bir zorunluluğun bulunmadığını ifade eden cümlelere örnekler verelim:

Şimdi de kesin bir zorunluluğun bulunmadığını ifade eden cümlelere örnekler verelim: 1 You mustn't smoke here. It's dangerous. (Burada sigara içmeniz yasaktır. Tehlikelidir.) 2 We mustn't park our car here. There's no-parking sign. (Arabanızı buraya park etmemiz yasak. Park edilmez işareti

Detaylı

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim Lesson 21: Who Ders 21: Kim Reading (Okuma) Who are your friends? (Arkadaşların kimler?) Who is your new boss? (Yeni patronun kim?) Who is your English teacher? (İngilizce öğretmenin kim?) Who was the

Detaylı

«Soru Sormak ve Bir Şey İstemek»

«Soru Sormak ve Bir Şey İstemek» «Soru Sormak ve Bir Şey İstemek» Soru sormak için kullanılan kalıplar. Önemli soru kelimeleri. Sorulan sorulara cevap vermek için kullanabileceğin kalıplar. Anlık kararlar ve öneriler için sık kullanılan

Detaylı

Lesson 41: may, might, might not. Ders 41: -ebilmek, might, might not

Lesson 41: may, might, might not. Ders 41: -ebilmek, might, might not Lesson 41: may, might, might not Ders 41: -ebilmek, might, might not Reading (Okuma) You may have a seat. ( Oturabilirsin. ) May I borrow your book? ( Kitabını ödünç alabilir miyim?) The taxi fee may be

Detaylı

One Crazy Story. Dialog. Turkish Tea Time. Lesson 12. görevlisi ile tanıştık.

One Crazy Story. Dialog. Turkish Tea Time. Lesson 12. görevlisi ile tanıştık. Lesson 12 One Crazy Story Turkish Tea Time turkishteatime.com Made with love. Ever have one of those nights? You know, the kind you can't wait to tell all your Turkish friends about the next day? Before

Detaylı

Sargın Test 8. Sınıf

Sargın Test 8. Sınıf Diyaloğu anlamlı şekilde tamamlayan 1 seçeneği işaretleyiniz. A: Would you like to come over tomorrow? B: I d like to, but I can t..... A) I m not feeling well these days. B) I m going to wash my hair.

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular Lesson 66: Indirect questions Ders 66: Dolaylı sorular Reading (Okuma) Could you tell me where she went? (Bana nereye gittiğini söyler misiniz?) Do you know how I can get to the hospital? (Hastaneye nasıl

Detaylı

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much QUANTIFIERS (2) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İÇİNDEKİLER Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much HEDEFLER YABANCI DİL I Bu ünitede amaçlanan kazanımlar;

Detaylı

YABANCI DİL 1 Okutman Aydan ERMİŞ

YABANCI DİL 1 Okutman Aydan ERMİŞ A Real Achievement Ünite 9 Ortak Dersler YABANCI DİL 1 Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 9 A REAL ACHIEVEMENT Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 9.1. SPORTS AND PASTIMES... 3 9.2. CAN-CAN T... 5 9.2.1. Uses of

Detaylı

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Reading (Okuma) Walk on this road. (Bu yoldan yürü.) Write an email to me. (Bana bir e-posta yaz.) Dance on the stage! (Sahnede dans et!) Good night,

Detaylı

MDZ-326 Đş Hayatında Yabancı Dil Dersi Ders Notları

MDZ-326 Đş Hayatında Yabancı Dil Dersi Ders Notları MDZ-326 Đş Hayatında Yabancı Dil Dersi Ders Notları Yard. Doç. Dr. Özgür Akkoyun oakkoyun@gmail.com http://www.dicle.edu.tr/a/oakkoyun Şubat-2012-Diyarbakir UNIT 1 The Tenses 1. The Simple Present Tense

Detaylı

Affirmative Negative Interrogative I love this film. (Bu filmi severim.)

Affirmative Negative Interrogative I love this film. (Bu filmi severim.) 1.HAFTA DERS NOTU İNGLİZCE DE ZAMANLAR (ENGLISH TENSES) Simple Present Tense Affirmative Negative Interrogative I love this film. (Bu filmi severim.) I do not love this film. (Bu filmi sevmem.) Do you

Detaylı

4. S n f. Bu konuflman n geçti i resim afla - dakilerden hangisidir? name is Engin. Konuflmay resme göre tamamlayan ifade afla dakilerden hangisidir?

4. S n f. Bu konuflman n geçti i resim afla - dakilerden hangisidir? name is Engin. Konuflmay resme göre tamamlayan ifade afla dakilerden hangisidir? NG L ZCE 4. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... TALKING ABOUT CLASSROOM RULES, GREETINGS, SUBJECT PRONOUNS Test 1 1. 5. Good night Ahmet. Good night Mehmet. Bu konuflman n geçti i resim afla

Detaylı

Lesson 72: Present Perfect Simple. Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman

Lesson 72: Present Perfect Simple. Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman Lesson 72: Present Perfect Simple Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman Reading (Okuma) I have been to that cinema before. (Daha önce o sinemaya gittim.) He has studied English. (İngilizce eğ itimi aldı.) They have

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE (Dİ Lİ GEÇMİŞ ZAMAN) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com Simple Past Tense Verbs

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE (Dİ Lİ GEÇMİŞ ZAMAN) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com Simple Past Tense Verbs İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE (Dİ Lİ GEÇMİŞ ZAMAN) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA SIMPLE PAST TENSE (+) I went to school yesterday. She made the beds last night. They liked coffee. (?) Did you go to school?

Detaylı

Lesson 40: must, must not, should not. Ders 40: gereklilik(olumlu), gereklilik(olumsuz), tavsiye edilen gereklilik(olumsuz)

Lesson 40: must, must not, should not. Ders 40: gereklilik(olumlu), gereklilik(olumsuz), tavsiye edilen gereklilik(olumsuz) Lesson 40: must, must not, should not Ders 40: gereklilik(olumlu), gereklilik(olumsuz), tavsiye edilen gereklilik(olumsuz) Reading (Okuma) You must answer all the questions. ( Tüm sorulara cevap vermelisin.

Detaylı

MODALS. When I was young, I could /was able to climb any tree in the forest.

MODALS. When I was young, I could /was able to climb any tree in the forest. ABILITY : YETENEK MODALS a- Present ability -- can V0 = be able to V0 Marathon runners can run for hours. b- Future ability will be able to V0 shall be able to V0 After he takes this course, he shall/will

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EKİM 12-1 EKİM 201 UNIT 1 WHEEL OF FORTUNE EYLÜL 28 EYLÜL -09 EKİM 2015 2015 201 ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ LENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 4 2 Asking for permission Giving

Detaylı

Lesson 67: Tag Questions. Ders 67: Etiket Soruları

Lesson 67: Tag Questions. Ders 67: Etiket Soruları Lesson 67: Tag Questions Ders 67: Etiket Soruları Reading (Okuma) You will come with us, won t you? (Sen bizimle geleceksin, değil mi? ) The water is cold, isn t it? (Su soğuk, değil mi?) You really like

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

Aviation Technical Services. *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH

Aviation Technical Services. *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH SKYJET Aviation Technical Services *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH 6KYJET Aviation Technical Services *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH g UHWLP 6HWL SKYJET Aviation Technical Services

Detaylı

VOCABULARY LIST. late. leave. : ayrılmak, terk etmek call. listen. : dinlemek cartoon. live. : yaşamak chat. lunch. : öğle yemeği chess. marble.

VOCABULARY LIST. late. leave. : ayrılmak, terk etmek call. listen. : dinlemek cartoon. live. : yaşamak chat. lunch. : öğle yemeği chess. marble. Unıt 1 3 1 VOCABULARY LIST arrive : varmak, ulaşmak late : geç brush : fırçalamak leave : ayrılmak, terk etmek call : çağırmak, adlandırmak listen : dinlemek cartoon : çizgi film live : yaşamak chat :

Detaylı

Lesson 51: before, after, while, since Ders 51: önce, sonra, -iken, -den beri

Lesson 51: before, after, while, since Ders 51: önce, sonra, -iken, -den beri Lesson 51: before, after, while, since Ders 51: önce, sonra, -iken, -den beri Reading (Okuma) Before you go to the beach, call your mother. ( Sahile gitmeden önce anneni ara. ) We traveled to Japan before

Detaylı

Sports. A Real Achievement

Sports. A Real Achievement A Real Achievement Sports 2 Surfing: sörf Jogging: jogging Tennis: tenis Judo: judo Gymnastics: jimnastik Pilates: pilates Basketball: basketbol Golf: golf Climbing: dağcılık Football: futbol Horse riding:

Detaylı

Lesson 58 : everything, anything. each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey. Her biri, her

Lesson 58 : everything, anything. each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey. Her biri, her Lesson 58 : everything, anything each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey Her biri, her Reading (Okuma) Is everything okay? (Her şey yolunda mı?) Don t worry, everything will be fine. (Endişelenme,

Detaylı

SHOULD - HAD BETTER - OUGHT TO - BE SUPPOSED TO - NEED NEEDN T

SHOULD - HAD BETTER - OUGHT TO - BE SUPPOSED TO - NEED NEEDN T SHOULD = HAD BETTER = OUGHT TO should : hafif zorunluluk, gereklilik had better : iyi olur ought to : yukardakilerle yakın anlamda SHOULD Özne +should /ought to+ fiil(1) +nesne OLUMLU / AFFIRMATIVE FORM

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

DERS YILI 4.SINIF 2. BURS SINAVI 26 MAYIS 2017 CUMA

DERS YILI 4.SINIF 2. BURS SINAVI 26 MAYIS 2017 CUMA 2016-2017 DERS YILI 4.SINIF 2. BURS SINAVI 26 MAYIS 2017 CUMA Adı Soyadı:... Not:... Sınıf :... Süre : 90dk. 2.OTURUM SORU KİTAPÇIĞI MATEMATİK İNGİLİZCE GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçık Matematik ve İngilizce

Detaylı

IF CLAUSES. www.ingilizcesinavlar.com. "If clause + main clause"

IF CLAUSES. www.ingilizcesinavlar.com. If clause + main clause IF CLAUSES "If clause + main clause" Koşul cümleleri temel olarak if'in içinde bulunduğu if cümleciği ve sonucun bildirildiği bir ana cümleden oluşur. Cümle kuruluşunda main clause'un IF clause'dan önce

Detaylı

Lesson 42: have to, don t have to. Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak

Lesson 42: have to, don t have to. Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak Lesson 42: have to, don t have to Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak Reading (Okuma) We have to go to school tomorrow. ( Yarın okula gitmeliyiz. ) I have to get up at 5 am tomorrow. ( Yarın sabah 5

Detaylı