Hemşirelik Ve Sağlık Memurluğu Öğrencilerinin Meslek Seçimlerini Etkileyen Faktörler*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hemşirelik Ve Sağlık Memurluğu Öğrencilerinin Meslek Seçimlerini Etkileyen Faktörler*"

Transkript

1 Hemşirelik Ve Sağlık Memurluğu Öğrencilerinin Meslek Seçimlerini Etkileyen Faktörler* Gülseren ÇITAK TUNÇ**, Neriman AKANSEL***, Aysel ÖZDEMİR** ÖZET Amaç: Bu araştırma Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu na yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerinin hemşirelik ve sağlık memurluğu bölümlerini tercih nedenlerini belirlemek amacı ile tanımlayıcı ve kesitsel tipte bir araştırma olarak planlanmıştır. Yöntem: Araştırma Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulunun birinci sınıfına kesin kayıt yaptıran 104 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Araştırmanın verileri değerlendirildiğinde, hemşirelik bölümü öğrencilerinin yarıdan fazlası (%64.2) ile sağlık memurluğu bölümü öğrencilerinin yarısının (%52.9) okudukları bölümü ilk 10 sırada tercih ettikleri belirlenmiştir. Hemşirelik bölümünün tamamını (%100) kız öğrenciler oluştururken, sağlık memurluğu bölümünde okuyan öğrencilerin sadece %5.8 i kızdır. Cinsiyet ile bölümü tercih sıralaması arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmüştür( p>0.05). Mesleki olarak bölüm tercihlerini belirlemede dershanelerin etkili olduğu, okudukları okulun bu konudaki etkisinin sınırlı olduğu belirlenmiştir. Hemşirelik mesleğine yönelik görüşlerine bakıldığında hemşirelik ve sağlık memurluğu öğrencilerinin görüşleri arasında fark saptanmıştır. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin büyük bir kısmı (%69.8) hemşirelik mesleğini hastalara bakma ve onlara yardım etme olarak tanımlamıştır. Sağlık memurluğu öğrencileri arasında mesleği sağlık ekibinin üyesi olarak tanımlayanlar çoğunluktadır (%37.3), dörtte biri (%25.5) ise herhangi bir görüş belirtmemiştir. Sonuç: Hemşirelik ve sağlık memurluğu öğrencilerinin cinsiyetleri, seçtikleri bölümden memnuniyetleri ile tercih sıralamaları arasında anlamlı farkların olmaması mesleklerini isteyerek seçmiş olmalarından kaynaklanmaktadır. Bölümlerdeki cinsiyet dağılımına bakıldığında kız olan öğrencilerin hemşirelik, erkek olan öğrencilerin de sağlık memuru adı altında eğitim görmek istedikleri belirlenmiştir. Mesleğe yönelik görüş farklılıklarının nedeni ise toplumun hemşirelik ve sağlık memurluğu mesleğini algılamalarından kaynaklanabileceğini düşündürmektedir. Anahtar Sözcükler: Profesyonel kimlik, meslek seçimi, hemşire, sağlık memuru ABSTRACT Factors Affecting Career Choices Of Nursing And Health Officer Program Students Objective. However profession s image in the society is one of the factors in improving professional identity. The aim of this study was to determine the reasons why the first year students who enrolled in nursing and health officer programs chose their professions. * Bu çalışma 4. Uluslararası 11 Ulusal Hemşirelik Kongresinde (5-8 Eylül 2007) poster bildiri olarak sunulmuştur. ** Öğr. Gör. Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, ***Yrd. Doç. Dr. Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu,

2 Hemşirelik Ve Sağlık Memurluğu Öğrencilerinin.25 Method. This study was descriptive and cross sectional. Data were collected from 104 first year students who registered nursing and health officer programs in Uludag University School of Health. Results. While parents and private courses for university entrance exam play an important role in choosing a career; no correlation was found between student s genders and their list of preferences (p>0.05). Both nursing and health officer program students made different descriptions of their profession. While nursing students (69.8%) made a definition of nursing as a person who takes care of patients health officer program students (37.3%) described their profession as a member of health care team and 25.5% of the health officer students did not make any description. Conclusion. Both nursing and health officer program students reported satisfaction with their areas of education. Gender did not affect students choices in university entrance exam. However female students preferred studying in nursing and male students preferred studying in health officer program. Differences are caused by perceptions of public image related to both nursing and health officer professions. Key Words: Professional identity, profession, nurse, health officer GİRİŞ ve AMAÇ Meslek, Türkçe sözlükte bireyin geçimini sağlamak için yaptığı iş, uğraş olarak tanımlanmaktadır (Türkçe Sözlük 1992). Bireyin mesleğinde başarılı olabilmesi, mesleğini bilerek ve isteyerek seçmiş olması ile yakından ilişkilidir. Hemşirelik, geçmişten günümüze kadar sosyal kültürel ve teknolojik değişimlerle kendini yenilemeyi başaran, hasta ve sağlıklı her yaş grubundan bireye, ailelere ve topluma bakım vermeyi hedefleyen, sağlık ekibinin diğer üyeleri ile çalışma becerisine sahip, felsefe, kuram, uygulama ve araştırma üzerine temellenmiş bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir (Özcan, 2006). Hemşirelikte bakım verme temeldir ve bakım veren kişi, yani hemşire hastanın sağlığını geliştirmek ve sürdürmek için çevreyi değiştirmeli, hasta için uygun hale getirmelidir (Nightingale 1980). Karsten ve arkadaşlarının (1991) birinci sınıf hemşirelik öğrencileri ile yaptığı çalışmada, öğrencilerin tamamına yakının hemşireliği bakım verme olarak algıladıklarını saptamıştır (Karsten, Bakewell and Meyer 1991). Profesyonel kimliğin kazandırılması her meslek için önemli görülmektedir. Profesyonel mesleki kimlik kazandırma öğrencilikte başlar. (Secrest,Norwood & Keatly 2003). Bu nedenle eğitim sistemi profesyonel kimliğin gelişimini sağlamada önemli ve etkili bir rol oynamaktadır (Cook, Gilmer & Bess 2003). Hemşirelik ile ilgili mesleki eğitim ülkemizde çok farklı düzeylerde verilmiştir. Yurdumuzda ilk defa 1920 yılında öğretim süresi 2.5 yıl olan hemşire okulu açılmış daha sonraki yıllarda öğretim süresi kademeli olarak artırılarak 4 yıla çıkarılmış ve meslek lisesi denkliği kazanmıştır. Cumhuriyet döneminde açılan ilk hemşire okulunun kuruluş yılı 1925 tir.1976 yılında sağlık kolejleri ortaokuldan sonra dört yıllık sağlık meslek liselerine dönüştürülmüştür yılında Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Hemşirelik Ön lisans programı başlatılmıştır. Bahsettiğiniz konuya ilişkin Lisans düzeyinde hemşirelik eğitimi veren ilk hemşirelik yüksekokulu 1955 yılında kurulmasına rağmen hemşirelik eğitiminin lisans düzeyinde verilmeye başlanması 1996 yılında sağlık meslek liselerinin kapatılıp tüm ön lisans düzeyinde hemşirelik eğitimi veren okulların lisans düzeyine çıkarılması ile olmuştur (Dursun, 2008). Sağlık Memurlu bölümünde ise üniversite dönemi 1994 yılında Trakya Üniversitesi Kırklareli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun ön lisans eğitimi ile başlamıştır. Sağlık Bakanlığı ve YÖK arasında yapılan bir protokolle ön lisans eğitimi veren okullar sağlık yüksekokullarına dönüştürülerek böylece sağlık memurluğunda lisans eğitimine geçilmiştir öğretim yılından itibaren hemşirelik ve sağlık memurluğu eğitimi yalnızca üniversite lisans düzeyinde verilmeye başlanmıştır (Dursun 2008)

3 26 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:3,Sayı: Profesyonel bir mesleki kimliğin kazandırılmasında diğer önemli olan bir etken ise o mesleğin toplumda algılanan imajıdır. Hemşireliğin kadın mesleği olarak görülmesi hemşirelik mesleğinin toplumdaki imajını etkileyen faktörlerden biridir (Özsoy 2000 ). Ülkemizde sağlık memurluğu bölümlerinde hemşirelik eğitimine denk eğitim ve öğretim verilmektedir. Sağlık memurluğu isminin kullanılması tamamen Türk toplumunun geleneksel yapısından kaynaklanmaktadır. (Eriş, Ağırbaş, Şenses ve ark.2000;sağlık Bakanlığı ve YÖK arasındaki Protokol Kararı,1996). MATERYAL VE METOD Bu çalışmanın amacı, Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulunda hemşirelik ve sağlık memurluğu bölümlerin birinci sınıflarına kayıt yaptıran öğrencilerin okumakta oldukları bölümleri tercih etme nedenlerini ve hemşirelik mesleğini nasıl algıladıklarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Tanımlayıcı kesitsel bir çalışma olarak planlanmış olan bu araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş, Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulunun hemşirelik ve sağlık memurluğu bölümlerine eğitim öğretim yılında kesin kayıt yaptıran tüm öğrenciler (104 öğrenci) araştırma kapsamına alınmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından ilgili literatür taranarak geliştirilen ve 15 sorudan oluşan bilgi toplama formu kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 11.0 programı kullanılmış, sonuçlar sayı ve yüzde olarak verilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde spearman korelasyonu kullanılmıştır. BULGULAR Araştırmaya katılan 1. sınıf öğrencilerinin bölümlere göre cinsiyet dağılımları incelendiğinde, hemşirelik bölümü öğrencilerinin tamamını (%100) kız öğrenciler oluştururken, sağlık memurluğu bölümünde okuyan öğrencilerin sadece %5.8 i kızdır. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin yarısı (%50.9) yaş grubundadır, % 55.8 inin ailedeki çocuk sayısı 3 4 arasında değişmektedir. Ailelerin yarıya yakınının (%45.3) aylık geliri asgari ücret düzeyinde olup, evin geçimini sağlayan kişi sıklıkla babadır (% 67.9). Sağlık Memurluğu bölümü öğrencilerinin % u yaş grubundadır. Hemşirelik bölümünü seçen öğrencilerde olduğu gibi sağlık memurluğu öğrencilerinin de büyük bir kısmında(%49) çocuk sayısı 3 4 arasındadır, ailelerin yarıya yakını (%45.1)asgari ücretle geçinmekte, üçte ikiye yakının(%72.5) geçimini baba sağlamaktadır. Öğrencilerin en uzun süre yaşadıkları bölgeler sorulduğunda, hemşirelik (%69.8) ve sağlık memurluğu (%54.9) bölümlerindeki öğrencilerin büyük kısmının Marmara, Ege, Akdeniz Bölgelerinde ikamet ettikleri görülmüştür. Hemşirelik bölümü öğrencilerinde Anadolu/ Süper lise mezunu öğrenciler (%50.9) çoğunlukta iken, sağlık memurluğu öğrencilerinin önemli bir kısmını (%66.7) normal lise mezunu öğrenciler oluşturmuştur. Öğrencilerin Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu Bölümlerini Tercihlerine İlişkin Tanımlayıcı Özellikler Tablo 1 de verilmektedir. Hemşirelik bölümünün puan ortalaması ± 4.01, sağlık memurluğu bölümü ÖSS giriş puan ortalamaları ±5.14 dir. Hemşirelik bölümü öğrencileri (% 64.2) ve sağlık memurluğu öğrencilerinin(%52.9) yarıdan fazlası okudukları bölümü ilk 10 içinde tercih etmişlerdir. Her iki bölümde okuyan öğrencilerin önemli bir kısmının yakın çevresinde bir sağlık personeli yoktur. Bölüm seçiminde her iki bölümde okuyan öğrencilerin önemli bir kısmında öğrencilerin üniversiteye hazırlık amacı ile gittikleri dershanelerin yönlendirici olduğu, bunu ikinci sırada aileden alınan tavsiyelerin izlediği görülmektedir. Hemşirelik bölümü öğrencileri mesleklerini; hastalara yardım eden ve hizmet eden kişi (% 69.8) doktor yardımcısı (%15.2), sağlık ekibinin bir üyesi (%7.5) olarak tanımlarken, sağlık memurluğu bölümünü öğrencileri ise; sağlık ekibinin bir üyesi (%37.3), doktor yardımcısı (%19.6), hastalara yardım ve hizmet eden kişi (% 17.6) olarak tanımlamışlardır. (Tablo 1).

4 Hemşirelik Ve Sağlık Memurluğu Öğrencilerinin.27 Tablo 1. Öğrencilerin Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu Bölümlerini Tercihlerine İlişkin Tanımlayıcı Özellikler Hemşirelik Bölümü Sağlık Memurluğu Bölümü n % n % ÖSS Giriş Puanı ( sayısal) (sayısal) Bölümü Tercih Sırası tercih tercih Yakın çevrede sağlık personelinin olması Var Yok Meslek seçiminde danışmanlık/tavsiye alma durumu Danışmanlık/tavsiye alan Danışmanlık/tavsiye almayan Danışmanlık/ Tavsiye alınan kişi/kurum Dershane Okul Yakın Çevre Mesleğe Yönelik Görüşleri Sağlık Ekibinin Üyesi Hastalara Yardım ve Hizmet Eden Kişi Doktor Yardımcısı Görüşü Olmayan TOPLAM Tablo 2. Öğrencilerin cinsiyetleri ve tercih ettikleri bölümden memnuniyetlerine göre tercih sıralamaları arasındaki ilişki n r p Cinsiyet ve tercih sıralamaları arasındaki ilişki p>0.05 Spearman Korelasyonu Öğrencilerin bölümden memnun olma durumları ile tercih sıralamaları arasındaki ilişki p>0.05 Spearman Korelasyonu Her iki bölümde de öğrencilerin cinsiyetleri, seçtikleri bölümden memnuniyetleri ile tercih sıralamaları arasında bir korelasyon bulunamamıştır (p>0.05). TARTIŞMA Bu çalışmada hemşirelik ve sağlık memurluğu bölümlerini seçen öğrencilerin büyük bir çoğunluğunda ailedeki çocuk sayısı 3 4 tür ve genellikle asgari ücret ile geçinen ailelerin çocuklarıdır. Bu sonuçlar konu ile ilgili bazı çalışmalar ile benzerdir (Kuzulu ve Koçak 1997; Sezgin ve Yalçınkılıç 1997; Yanıkkerem, Altıparmak ve Karadeniz 2004). Yanıkkerem ve ark.(2004) 92 hemşirelik öğrencisi ile gerçekleştirdikleri çalışmada öğrencilerin yarıdan fazlasının ekonomik düzeylerini orta düzey olarak saptamışlardır.

5 28 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:3,Sayı: Hemşirelik bölümü öğrencilerinin tamamı, Sağlık Memurluğu Bölümü öğrencilerinin ise % 88.3 ü normal lise, Süper/Anadolu Lisesi mezunudur. Bu sonuç konu ile ilgili yapılan diğer çalışmalarda hemşirelik yüksekokullarında okuyan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunu normal lise mezunu olduklarının bulunduğu çalışmalar ile benzerlik göstermektedir (Kuzulu ve ark. 1997; Özcan, Nural, Beşer ve Akkaş 1997; Sezgin ve ark. 1997; Yanıkkerem ve ark. 2004). Araştırmada kapsamındaki öğrencilerin yarıdan fazlası bölümlerini ilk on sıra içinde tercih etmişlerdir. Yapılan diğer bazı çalışmalarda hemşirelik bölümünde okumakta olan öğrencilerin büyük bir kısmının bu bölüme üniversite tercihlerinde ilk on sırada yer vermedikleri görülmüştür(kuzulu ve ark.1997; Sezgin ve ark.1997;yanıkkerem ve ark.,2004).bu sonuca dayanarak öğrencilerin isteyerek bu bölümlere geldikleri söylenebilir. Araştırmamızda, her iki bölümde okuyan öğrencilerin yarıdan fazlasının ailelerinde ya da yakın çevrelerinde sağlık personeli olarak çalışan kimse yoktur. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin % 32,4 nün, Sağlık Memurluğu bölümü öğrencilerinin ise %32.3 nün yakın çevre ve aileleri tarafından mesleğe yönlendirilmiştir. Meslek seçiminde lise/dengi okulların katkısının düşük bulunması dikkat çeken önemli bir sonuçtur. Bu sonuca dayanarak, meslek seçiminde lise ve dengi okulların danışmanlık hizmetlerinin yeterli olmadığını düşündürmektedir. Hemşirelik (%61.8), sağlık memurluğu (%64.5) öğrencilerinin üniversiteye hazırlık amacı ile gittikleri dershanelerden mesleki tanıtım ile ilgili danışmanlık aldıklarını söylemişlerdir. Ancak dershanelerde gençleri mesleğe yöneltme ile ilgili verilen öneriler adayların üniversite sınavında almış oldukları puan doğrultusunda bir bölüm seçmeye yönlendirmektedir. Sezgin ve ark.(1997) çalışmalarında, öğrencilerin %78.95 i kendi kararları ile mesleği seçtiklerini, % i hemşirelik mesleği ile ilgili bilgiyi ailelerinden aldıklarını, %43.85 i yüksekokula geldiklerinde mesleğe yönelik bilgi sahibi olduklarını ifade etmişlerdir. Başka bir çalışmada HYO ve SML de okuyan öğrencilerin hemşirelik mesleğine yönlendirmelerinde ailenin önemli etkisi olduğu görülmüştür. HYO seçen öğrenciler hemşirelik bölümünü seçerken ailenin yönlendirmesi, insanlara yardım etmeyi sevme ve aldıkları ÖSS puanı doğrultusunda karar verdiklerini belirtmişlerdir. SML öğrencilerinde ise mesleğin seçiminde aile ve ekonomik durumun etkili olduğu görülmektedir (Özcan ve ark.,1997).yanıkkerem ve ark. (2004), öğrencilerin %42.2 si ailesinin meslek seçiminde etkili olduğu, aileden birinin meslekten olmasının, gelir durumunun, anne babanın eğitim durumunun etkili olmadığı belirlemişlerdir. Başka bir çalışmada, ön lisans ve lisans mezunu hemşirelerin % 24.6 nın mesleği kendi tercihleri ile SML mezunu hemşirelerin %36.2 nin mesleklerini ailelerinin etkisi ile seçtiklerini bulmuşlardır. Bu da meslek seçme yaşı yükseldikçe bilinçli karar verme düzeyinin arttığını göstermektedir(kaya, Şimşek, Kabalcıoğlu ve Dayı 2004). Meslek seçiminde toplumun meslek ile ilgili imajı önemli rol oynayan faktörlerden bir tanesidir. Birçok çalışma hemşirelik mesleğinin gerekli ve önemli bir meslek olduğunu vurgularken, toplumdaki hemşirelik imajının mesleği seçen kişilerde yarattığı sıkıntıları da dile getirmektedir. Çakmakçı ve Aycan ın (2003), lisede öğrenim gören 1100 öğrenci üzerinde yaptıkları çalışmada, öğrencilerin % 83.5 hemşireliği bir meslek olarak algıladıklarını belirlemişlerdir. Hemşirelik öğrenciler ve hemşirelerle yapılan farklı iki çalışmada, öğrenciler hemşirenin toplumda algılanan imajının sıkıntılara neden olduğunu dile getirilerken(sezgin ve ark. 1997), hemşirelerin büyük bir çoğunluğu (%74.1 i) hemşirelik mesleği için doktor yardımcısı ifadesini kullanmışlardır(özcan ve Özgür1990). Yunanistan da öğrenci hemşireler ve hemşirelerde yapılan bir çalışmada her iki grupta hemşirelik mesleğinin bilim değil bir sanat olduğunu ifade etmişlerdir. Katılımcılardan bazıları ise hemşireyi doktorun sağ kolu olarak nitelendirmişlerdir (Krepia, Psychogiou, Sakellari, Kostandinidou and Dimitradaou 2009). Araştırmamızda mesleklerini doktor yardımcısı olarak nitelendiren öğrencilerin oranı düşük olmakla birlikte, hemşirelik öğrencilerinin üçte ikisinin (%69.8) hemşireliği hastalara yardım ve hizmet eden kişi olarak algılamaları toplumun hemşirelik mesleğine yönelik algısını da yansıtmaktadır.

6 Hemşirelik Ve Sağlık Memurluğu Öğrencilerinin.29 Hemşirelik mesleği eğitiminin son on beş yılda gösterdiği değişim, verilen eğitimdeki farklılıklara rağmen mezunlarının hepsinin hemşire unvanı ile mezun olmaları, çalışma alanlarında, bu mesleğin kendi üyelerinde ve benzer şekilde aynı ekip içinde çalışan diğer üyelerde mesleğin içeriği ile ilgili kavram kargaşasına yol açmaktadır. Kaya ve ark.(2004), 207 hemşire ile yaptıkları bir çalışmada hemşirelerin %75.8 i mesleki imajı olumsuz bulduklarını ifade etmişleridir Hemşirelerin %72.9 u çalışma ortamlarında kendilerini yardımcı personel olarak algılamaktadırlar. Başka bir çalışmada, hekim, hemşire ve toplum grubunda hemşirelik imajının birbirinden çok farklı olmadığını ve genel olarak olumsuz hemşirelik imajının çizildiği saptanmıştır. Hekimlerin de farklı düzeylerdeki hemşirelik okullarından mezun olan hemşirelerin çok fazla ayrımında olmadıkları bildirilmektedir. Hekimlerin çoğu hemşire hekimin sağ koludur ifadesini kabul ettikleri görülmüştür(yanıkkerem ve ark.2004). Eğitim düzeyi arttıkça seçilen mesleği tanımlama ve ona yüklenen değer de farklılık kazanmaktadır. Özcan ve ark.(1997) çalışmalarında, HYO öğrencilerinin hemşirenin rollerini; eğitimci ve danışman rolü olarak tanımlarken, SML öğrencilerinde bu rol tanımlarının olmadığı görülmektedir. Çünkü karar verme ve kritik düşünme, mesleğin felsefesini kavrama gibi yetiler ancak üniversite eğitimine denk gelen yaşlarda kazanılmaktadır. Bu nedenle liseye dayalı bir mesleki eğitimle hemşirelik mesleğinin hedeflerine ulaşamayacağı açıkça görülmektedir. Tarihsel gelişim süreci içinde hemşirelik mesleği kadınlara özgü bir meslek olma özelliğini sürdürmüştür yılından itibaren Sağlık Yüksekokullarının sağlık memurluğu bölümlerine öğrenci alınmaya başlanmıştır. Hemşirelik bölümlerinde okutulan program sağlık memurluğu bölümlerinde de yürütülmektedir. Ancak aynı eğitim programı ile özde aynı ancak isimdeki farklılıktan dolayı farklı iki meslek grubunun yaratılmış olması hem bu mesleği seçen öğrenciler hem de toplum açısından karmaşa yaratmaktadır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan gün ve sayılı yazıda, 5364 sayılı hemşirelik Kanunu nda Değişiklik yapılmasına Dair Kanunun 7. Maddesi ile eklenen madde 2 de yer alan Hemşirelik eğitimine eşdeğer sağlık programının adı, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Hemşirelik Programı olarak değiştirilir ve programlar birleştirilir hükmü uyarınca Sağlık Yüksekokulları bünyesindeki hemşirelik programı ve Sağlık Memurluğu programları birleştirilmiştir. Bu nedenle daha önce Sağlık Memurluğu Programında okumaya hak kazanan öğrencilerin hakları saklı olduğundan, Sağlık Yüksekokulları önümüzdeki iki yıl boyunca sağlık memurluğu programlarından öğrenci mezun etmeye devam edeceklerdir. Aynı eğitimi alan ancak farklı unvanlar alarak mezun olan öğrencilerin mesleğe bakış açıları, mesleği kabullenmeleri ile ilgili sorunların yaşanması kaçınılmazdır. Bu nedenle eğitimde bir standardizasyonun olması bölümü seçen öğrencilerin kafalarındaki soru işaretlerini kaldıracak, meslekte cinsiyet kavramının öncelikli bir unsur olmasını engelleyecektir. SONUÇ ve ÖNERİLER Hemşirelik ve sağlık memurluğu öğrencilerinin yükseköğretime geçişte bölümlerini ilk 10 içinde tercih etmeleri bölümlerine isteyerek geldiklerini düşündürmektedir. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin tamamını kız öğrencilerin, sağlık memurluğu bölümünün de tamamına yakınını erkek öğrencilerin oluşturması toplumda cinsiyetle ilgili meslek imajının devam ettiğini göstermektedir. Hemşirelik mesleğinin lise öğrencilerine tanıtımının profesyonel kimliğe sahip meslek üyeleri tarafından gerçekleştirilmesi, öğrencilerin seçtikleri meslekleri daha bilinçli seçmelerine ve meslek seçiminden sonra bölümlerine ve mesleklerine uyumunu kolaylaştıracaktır yılı sonrasında hemşirelik ve sağlık memurluğu programları hemşirelik adı altında birleştirildiği için sağlık memurluğu bölümünü bitirip mezun olanların mesleki imajlarının belirlenmesi önerilmektedir.

7 30 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:3,Sayı: KAYNAKLAR Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (1992). Türkçe Sözlük, Milliyet Tesisleri Cook TH, Gilmer MJ, Bess CJ. (2003). Beginning Students Definitions of nursing: An Inductive Frame work of Professional Idenity. Journal of Nursing Education 42 (7): Çakmakçı A, Aycan N, (2003). Lise son sınıf öğrencilerinin hemşirelik mesleğine bakış açıları ile mesleği tercih etme durumları. Hemşirelik Forumu Dergisi 6 (1): Dursun S (2008) Hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişimi. Sabuncu N, Edt. Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar, Ankara, Kalkan Matbaası,1-9. Eriş N, Ağırbaş K, Şenses M ve ark.(2000). Sağlık Memuru lisans öğrencilerinin mezuniyet sonrası beklentileri.2000 li Yıllarda Sağlık Yüksekokullarında Eğitimin Geleceği Sempozyumu ( Sempozyum Kitabı). Malatya Haziran. Kaya ÖK, Şimşek Z, Kabalcıoğlu F, Dayı F (2004). Hemşirelerin mesleki imajlarını ve mesleği algılamalarını etkileyen faktörler. Hemşirelik Forumu Dergisi 7(1): 1-6. Kartsen JK, Bakewell K & Meyer D (1991). Motivating factors in a student s choice of nursing as career. Journal of Nursing Education 30: Krepia D, Psychogiou M, Sakellari E, Kostandinidou A, Dimitradaou A (2009). How Greek Nurses and Nursing Students Define Nursing: A Qualitative Contant Analysis. Health Science Journal, Issue 3: 2-9. Kuzulu K, Koçak F. (1997).Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 1. sınıf öğrencilerinin mesleğe yönelmelerini etkileyen faktörler ve değerler sistemi, 3. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu (Bildiri Kitabı) Eylül- İstanbul Nightingale P. (1980). Notes on Nursing. What it is, And What it is Not Churchill Livingstone: London. Özcan, A (2006) Hemşire- Hasta İlişkisi ve İletişim, Ankara,Sistem Ofset,4-11. Özcan A, Nural N, Beşer A, Akkaş A. (1997). Farklı öğrenim düzeyindeki öğrencilerin hemşirelik anlayışı ve mesleği seçme nedenleri. 3. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu (Bildiri Kitabı). İstanbul 8-10 Eylül, Özcan A, Özgür H.(1990).Hemşirelerin Mesleki Benliklerini Algılayışları. II. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildirileri Kitabı. Ege Üniversitesi HYO Eylül, İzmir Özsoy SA (2000).Toplumda hemşirelik imajının belirlenmesi. Ege Üniversitesi HYO Dergisi. 16 (2-3): Sağlık Bakanlığı ve YÖK arasındaki Protokol Kararı (2006) Sayılı Resmi Gazete. Secrest JA, Norwood BR, Keatly VM (2003).I Was Actually a Nurse: the meaning of professionalism for baccalaureate nursing students. Journal Of Nursing Education. 42(2):77-82 Sezgin A, Yalçınkılıç G (1997).Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin hemşirelik mesleği ile ilgili bilgi görüş düzeylerinin okuldaki başarı düzeyi ile ilişkisi ve değişme düzeyi. 3. Uluslar Arası Katılımlı Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu (Bildiri Kitabı). İstanbul 8-10 Eylül, Yanıkkerem E, Altıparmak S, Karadeniz G (2004).Gençlerin meslek seçimini etkileyen faktörler ve benlik saygıları: Manisa Sağlık Yüksekokulu Örneği. Hemşirelik Forumu Dergisi. 7(2):

8 İletişim adresi: Yrd. Doç. Dr. Neriman Akansel U.Ü.Sağlık Yükseokulu, Görükle/BURSA Tel: (0224) Hemşirelik Ve Sağlık Memurluğu Öğrencilerinin.31

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞİ ALGILAYIŞLARI* Ayşe SAN TURGAY** Birsen KARACA ** Esin ÇEBER*** Gülsün AYDEMİR****

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞİ ALGILAYIŞLARI* Ayşe SAN TURGAY** Birsen KARACA ** Esin ÇEBER*** Gülsün AYDEMİR**** HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞİ ALGILAYIŞLARI* Ayşe SAN TURGAY** Birsen KARACA ** Esin ÇEBER*** Kabul Tarihi: 01.09.2004 ÖZET Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik mesleğini algılamalarını

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

HEMŞİRELİK 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ. Nurhan ÖZPANCAR*, Nursel AYDIN*, Neriman AKANSEL**

HEMŞİRELİK 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ. Nurhan ÖZPANCAR*, Nursel AYDIN*, Neriman AKANSEL** HEMŞİRELİK 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Nurhan ÖZPANCAR*, Nursel AYDIN*, Neriman AKANSEL** ÖZ Amaç: Çalışma, hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin hemşirelik

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri*

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Hamza FİDANCIOĞLU**, K.Derya BEYDAĞ***, Fadime GÖK ÖZER***, Mehtap KIZILKAYA*** ÖZET Amaç: Bu çalışma, sağlık yüksek okulu öğrencilerinin

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

Hemşirelik Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler

Hemşirelik Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Hemşirelik / Nursing Hemşirelik Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler Funda Kardaş Özdemir 1, Zümrüt Akgün Şahin 1 1 Kafkas Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Memurluğu Kafkas Üniversitesi 2002 Y. Lisans Mikrobiyoloji Kafkas Üniversitesi 2014

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Memurluğu Kafkas Üniversitesi 2002 Y. Lisans Mikrobiyoloji Kafkas Üniversitesi 2014 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özgür ASLAN 2. Doğum Tarihi : 01 Ekim 1979 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi. 4. Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans 5. Çalıştığı Kurum :Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? *

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? * SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? * Is Entrance Without Exam a Problem in Vocational Training in Health Service? Öğr. Gör. Sedat BOSTAN 1 ÖZET Amaç: Ön lisans düzeyinde sağlık

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. NURDAN GEZER

Yrd.Doç.Dr. NURDAN GEZER Yrd.Doç.Dr. NURDAN GEZER Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1987-1991 Lisans Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 1998-2000 2001-2003

Detaylı

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ*

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* ARAŞTIRMA HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* Filiz ADANA** Betül AKTAŞ*** Semra ERDAĞI**** Sevda ELİŞ**** Hicran ALKAN*** Özgü ULUMAN*** Alınış Tarihi:14.02.2008

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞE BAKIŞ AÇILARI*

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞE BAKIŞ AÇILARI* ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞE BAKIŞ AÇILARI* Mehtap TAN** Özlem ŞENTÜRK*** Kabul Tarihi:9.11.2005 ÖZET Araştırma, üniversite öğrencilerinin hemşirelik mesleğine yönelik görüşlerini saptamak amacıyla

Detaylı

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Nuriye Yıldırım Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Türkiye Özet Amaç: Bu araştırma hemşirelik lisans

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans Programı

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tülay AYYILDIZ Doğum Tarihi: 16-12-1975 Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Öğrenim Dönemi Devam ediyor 2005 2001 1996 1994 Diploma Türü Doktora Yüksek Lisans

Detaylı

Hemşirelik Mesleğinin Seçiminde İlişkili Olan Faktörler*

Hemşirelik Mesleğinin Seçiminde İlişkili Olan Faktörler* DEUHFED 2015,8 (4),226-231 Hemşirelik Meslek Seçimi 226 Hemşirelik Mesleğinin Seçiminde İlişkili Olan Faktörler* Nükhet KIRAĞ** Öz Giriş: Hemşirelik öğrencilerinin mesleği seçimi ve seçerken etkili olan

Detaylı

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR 2 Abdulkadir ÖZKAYA 1

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR 2 Abdulkadir ÖZKAYA 1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞİ TERCİH ETME NEDENLERİ VE MESLEĞİN GELECEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞİ TERCİH ETME NEDENLERİ VE MESLEĞİN GELECEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞİ TERCİH ETME NEDENLERİ VE MESLEĞİN GELECEĞİ İLE İLGİLİ

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ Kamil AKBAYIR Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi A.B.D., VAN ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNE VE MESLEKLERİNE BAKIŞ AÇILARI, MESLEKTEN BEKLENTİLERİ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNE VE MESLEKLERİNE BAKIŞ AÇILARI, MESLEKTEN BEKLENTİLERİ Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Medical Journal SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNE VE MESLEKLERİNE BAKIŞ AÇILARI, MESLEKTEN BEKLENTİLERİ THE VIEW OF DENİZLİ HEALTH COLLEGE STUDENTS ABOUT THEIR

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE HEMŞİRELİK EĞİTİMİ. Uzm. Hem. Şehriban SERBEST ASG Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü Hazırlanma Tarihi: 19.10.

DÜNDEN BUGÜNE HEMŞİRELİK EĞİTİMİ. Uzm. Hem. Şehriban SERBEST ASG Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü Hazırlanma Tarihi: 19.10. DÜNDEN BUGÜNE HEMŞİRELİK EĞİTİMİ Uzm. Hem. Şehriban SERBEST ASG Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü Hazırlanma Tarihi: 19.10.2013 1 İçerik Bilimsel Bir Disiplin Hemşirelik Hemşirelik Eğitimi Mesleki

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimi ve Mesleği Uygulamaya Yönelik Görüşleri*

Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimi ve Mesleği Uygulamaya Yönelik Görüşleri* Araştırma Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimi ve Mesleği Uygulamaya Yönelik Görüşleri* Nursing Students' Opinions Related to Selection and Application of Profession 1 3 4 5 Ahsen ŞİRİN, Renginar ÖZTÜRK,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Kamu Yönetimi Anadolu Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Kamu Yönetimi Anadolu Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Ad Soyad : Elif ARDIÇ 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Eskişehir, 1984 3. Ünvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Doktora Öğrencisi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (1), 3-15 HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN SıNAVLARıN GEÇERLiK ÇALIŞMASI selahattin GELBAL",

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : BEHİCE EKİCİ İletişim Bilgileri Adres Mail 2. Doğum Tarihi : 20.10.1963 3. Unvanı : Yard. Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü

Detaylı

Sağlık Bilimleri Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin, Üniversite ve Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler (Kırıkkale Üniversitesi Örneği)

Sağlık Bilimleri Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin, Üniversite ve Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler (Kırıkkale Üniversitesi Örneği) J Kartal TR 2011;22(3):151-160 doi: 10.5505/jkartaltr.2011.98704 KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE Sağlık Bilimleri Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin, Üniversite ve Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı: Hale TOSUN 2. Doğum Tarihi: 07.07.1970 3. Unvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lise Hemşirelik Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi 1988 Lisans Hemşirelik

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK

Yrd. Doç. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK Yrd. Doç. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK 1 Dr. Halil Evren ŞENTÜRK 20.10.2017 Başlarken Öğrenme İklimi Örgüt kültürünün eğitim kurumlarına yansımasıdır Okul iklimi; etkili okul kavramları ile ilişkilendirilir

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Zelha Türk*, Serpil Türker **, Pelin Gökoğlu***,Eda Ulutaş**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi

Detaylı

Meslek Yüksekokullarında Kariyer Planlamasını Etkileyen Faktörler: Pamukkale Üniversitesi Örneği

Meslek Yüksekokullarında Kariyer Planlamasını Etkileyen Faktörler: Pamukkale Üniversitesi Örneği !! ÖZET Meslek Yüksekokullarında Kariyer Planlamasını Etkileyen Faktörler: Pamukkale Üniversitesi Örneği Öğr. Gör. Yusuf KAYA Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu ykaya@pau.edu.tr Öğr. Gör.

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bakırköy Sağlık Yüksekokulu İstanbul Üniv. 2009-2010. Yardımcı Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul Üniv.

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bakırköy Sağlık Yüksekokulu İstanbul Üniv. 2009-2010. Yardımcı Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul Üniv. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Fatma AY 2. Doğum Tarihi : 05.10.1972 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hemşirelik

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2007; 10: 1

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2007; 10: 1 HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİ HAKKINDAKİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE BEKLENTİLERİ Selma DİNÇ* Özlem KAYA** Zeynep ŞİMŞEK*** Kabul Tarihi:11.11.2005 ÖZET ABSTRACT Tanımlayıcı

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞİ ALGILAYIŞI HEMŞİRELİK ROLLERİNE VE HEMŞİRELİĞİN GELECEĞİNE BAKIŞI

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞİ ALGILAYIŞI HEMŞİRELİK ROLLERİNE VE HEMŞİRELİĞİN GELECEĞİNE BAKIŞI ARAŞTIRMA SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞİ ALGILAYIŞI HEMŞİRELİK ROLLERİNE VE HEMŞİRELİĞİN GELECEĞİNE BAKIŞI Sevil KIZĞUT * Şule ERGÖL ** Alınış Tarihi: 08.06.2010 Kabul Tarihi: 17.01.2011

Detaylı

Uygulamalı Meslek Derslerindeki Blok ve Entegre Öğretim Yöntemlerinin Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi

Uygulamalı Meslek Derslerindeki Blok ve Entegre Öğretim Yöntemlerinin Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi Tıp Eğitimi Dünyası Sayı: 13 Ekim 2003 8 Uygulamalı Meslek Derslerindeki Blok ve Entegre Öğretim Yöntemlerinin Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi Saadet Yazıcı ÖZET Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin

Detaylı

Kars Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Okuldaki Akademik Danışmanlık Hizmeti İle İlgili Görüş Ve Beklentilerinin İncelenmesi

Kars Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Okuldaki Akademik Danışmanlık Hizmeti İle İlgili Görüş Ve Beklentilerinin İncelenmesi Kars Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Okuldaki Akademik Danışmanlık Hizmeti İle İlgili Görüş Ve Beklentilerinin İncelenmesi Nilüfer KIRANŞAL*, Necla BİÇER*, Hicran ALKAN*, Duygu AKÇA* ÖZET Amaç: Yükseköğrenimde

Detaylı

Araştırma Notu 17/212

Araştırma Notu 17/212 Araştırma Notu 17/212 18 Mayıs 2017 15-19 YAŞ ARASINDAKİ 850 BİN GENÇ NE İŞGÜCÜNDE NE EĞİTİMDE Gökçe Uysal * ve Selin Köksal ** Yönetici Özeti 2014 ve 2015 Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Burcu BAYRAK KAHRAMAN* Derya TÜLÜCE* Musa BALİ** Turgay ARINSOY** *Gazi Üniversitesi Sağlık

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Salih Bağatır *, Reşat

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN

KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN 2016 TEMMUZ AĞUSTOS - SEKTÖREL KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN Bilişim teknolojilerinin ucuzlaması ve yaygınlaşması bilgi akışını hızlandırdı. Bunun sonucunda da yoğun bilgi

Detaylı

Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1

Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Pamukkale Üniversitesi Eğitim akültesi Dergisi Yıl 2007 (2) 22. Sayı 1 izik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının arklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Rabia Tanel 2, Serap

Detaylı

ERKEKLER NEDEN HEMġĠRE OLMAK ĠSTĠYOR?

ERKEKLER NEDEN HEMġĠRE OLMAK ĠSTĠYOR? ARAġTIRMA ERKEKLER NEDEN HEMġĠRE OLMAK ĠSTĠYOR? Mehtap KAVURMACI* Sibel KÜÇÜKOĞLU** Alınış Tarihi: 11.08.2012 Kabul Tarihi: 09.07.2013 ÖZET Amaç: Bu araştırma Sağlık Bilimleri Fakültesi nde okuyan erkek

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN HEMŞİRELİĞİ TERCİH ETME GEREKÇELERİ VE GELECEKLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ*

ÖĞRENCİLERİN HEMŞİRELİĞİ TERCİH ETME GEREKÇELERİ VE GELECEKLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ* ARAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİN HEMŞİRELİĞİ TERCİH ETME GEREKÇELERİ VE GELECEKLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ* Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ** Aynur YILDIZ*** Alınış Tarihi:26.10.2007 Kabul Tarihi:26.12.2007 ÖZET Araştırma, Atatürk

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ELİF IŞIK 2. Doğum Tarihi : 11.05.1978 3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS 5. Çalıştığı Kurum :ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Derece

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 1994-1998 Lisans İstanbul Üniversitesi Bölümü

Detaylı

Çuk. Üni. Sos. Bil. Enstitüsü

Çuk. Üni. Sos. Bil. Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ali TEMEL 2.Doğum Tarihi : 01.01.1954 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Ankara Üniversitesi 1975 Yüksek Lisans -

Detaylı

YÖK tarafından ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari hizmetlerinin kalite düzeylerinin iyileştirilmesine yönelik olarak

YÖK tarafından ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari hizmetlerinin kalite düzeylerinin iyileştirilmesine yönelik olarak YÖK tarafından ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari hizmetlerinin kalite düzeylerinin iyileştirilmesine yönelik olarak Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı

Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ebru Erek Kazan Doğum Tarihi: 15 Kasım 1978 Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 1995-1999

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

POSTER BİLDİRİ PROGRAM AKIŞI

POSTER BİLDİRİ PROGRAM AKIŞI BİLDİRİ AKIŞI Bildiri ekibinden bir araştırmacının aşağıda belirtilen bilimsel program gününde posterini belirtilen poster numarası için ayrılmış panoya asması, gün sonunda teslim alması zorunludur. Belirlenen

Detaylı

EBELĠK BÖLÜMÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN EBELĠK MESLEĞĠNDE ERKEKLERĠN YER ALMASINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ *

EBELĠK BÖLÜMÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN EBELĠK MESLEĞĠNDE ERKEKLERĠN YER ALMASINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ * Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / Gümüşhane University Journal of Health Sciences: 2014;3(1) EBELĠK BÖLÜMÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN EBELĠK MESLEĞĠNDE ERKEKLERĠN YER ALMASINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ * Funda

Detaylı

DİYABET EĞİTİM HEMŞİRELİĞİNDE SERTİFİKASYON SÜRECİ

DİYABET EĞİTİM HEMŞİRELİĞİNDE SERTİFİKASYON SÜRECİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYABET EĞİTİM HEMŞİRELİĞİNDE SERTİFİKASYON SÜRECİ Tülay DEMİRBAŞ Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sertifikasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı Sunum İçeriği 1. Sertifikalı

Detaylı

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249 Nalan Kuru Turaşlı Tel: +90 5326671867 e-mail: nalanturasli@gmail.com 2000 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı nda yüksek lisans, 2006 yılında yine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Kübra YILMAZ ŞENYÜZ Doğum Tarihi: 28/05/1987 Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Lise Bahçelievler Deneme 2004 - Mezun Lisesi Lisans Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU

GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU Burçin ÖNER Selim UYSAL 30 NİSAN 2017 GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU GİRİŞ: 19 Nisan 2017 tarihinde,

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Dr. Murat BARTAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Üniversitemizin akademik personele sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesi ve iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilebilmesi amacıyla

Detaylı

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PROFİLİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PROFİLİ NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PROFİLİ Yrd. Doç. Dr. Alaattin KIZILÇAOĞLU* ÖZET Bu araştırmanın amacı; Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi örnekleminde Sosyal

Detaylı

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments Gülşen AYTAR 1, Nuray YEŞİLDAL 2 1 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Sosyal Hizmet Uzmanı 2 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Düzce ÖZET Düzce Tıp Fakültesinde yatan 61 hastada memnuniyet

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. BELGİN YILDIRIM

Yrd.Doç.Dr. BELGİN YILDIRIM Yrd.Doç.Dr. BELGİN YILDIRIM Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1995 Lisans İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek 1996-1999

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

Onur Konuğumuz Prof. Dr. Güler AKSOY. Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü

Onur Konuğumuz Prof. Dr. Güler AKSOY. Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü Onur Konuğumuz Prof. Dr. Güler AKSOY Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü 1 Çocukluk Yılları 3 Temmuz 1942 11 Eylül 1944 Annesi, Ağabeyi ve Kız Kardeşleri 11 Eylül 1942 de Erzurum da

Detaylı

3-Diploma programlarına yatay geçiş yerleştirme işlemleri Fakülte/Yüksekokul/Meslek yüksekokulu Yönetim Kurulu Kararı üzerine yapılır.

3-Diploma programlarına yatay geçiş yerleştirme işlemleri Fakülte/Yüksekokul/Meslek yüksekokulu Yönetim Kurulu Kararı üzerine yapılır. Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarına; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Derece Alan Üniversite Yıl. Çalışılan Kurum Atanılan Görev Çalışma Tarihleri

ÖZGEÇMİŞ. :  Derece Alan Üniversite Yıl. Çalışılan Kurum Atanılan Görev Çalışma Tarihleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sinem DAĞ İletişim Bilgileri Adres : Mağusa, Telefon : 03926303002 Mail : sinem.dag@emu.edu.tr dag_sinem@hotmail.com 2. Doğum Tarihi : 16.02.1989 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi

Detaylı

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları)

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 7 Şubat 2015 SUNUŞ 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 28. maddesi ile ortaöğretim

Detaylı

HS-003. Nuray ŞAHİN ORAK (Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı.

HS-003. Nuray ŞAHİN ORAK (Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı. HS-003 Nuray ŞAHİN ORAK (Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı. İstanbul) Sezgi ÇINAR PAKYÜZ (Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Sağlık Yüksekokulu,

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları PISA ARAŞTIRMALARI ve TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Ergül Demir Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ankara, 21 Kasım 2015 1 PISA Nedir? Uluslararası eğitim

Detaylı

ANESTEZİ TEKNİKERİ. EROL ERTAN Uludağ Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D Baş Sağlık Teknikeri

ANESTEZİ TEKNİKERİ. EROL ERTAN Uludağ Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D Baş Sağlık Teknikeri ANESTEZİ TEKNİKERİ EROL ERTAN Uludağ Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D Baş Sağlık Teknikeri ANESTEZİ TEKNİKERİ- TEKNİSYENİ Anestezi teknikeri ve teknisyeni aynı işi icra ederler. Aralarındaki

Detaylı

Denizli Sağlık Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Örgütlenme Konusundaki Görüşleri

Denizli Sağlık Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Örgütlenme Konusundaki Görüşleri ARAŞTIRMA Denizli Sağlık Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Örgütlenme Konusundaki Görüşleri Sibel KİPER *, Nazan KOŞTU ** Bu çalışma, 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi nde (20-21 Nisan

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır Araştırma Yazısı 2015; 24: 44-48 EBELİK VE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM ŞEKLİ TERCİHLERİ

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI TANITIM Osmaniye Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri

Detaylı