SEKONDER HĠPERPARATĠROĠDĠZM:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEKONDER HĠPERPARATĠROĠDĠZM:"

Transkript

1 SEKONDER HĠPERPARATĠROĠDĠZM: En Akılcı Tedavi Nedir? Prof. Dr. H. Zeki TONBUL N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fak Nefroloji Bilim Dalı

2 KBH ğının Erken Evrelerden İtibaren D Vitamininde Azalma ve PTH da Artış Görülür Kalsitriol 1,25(OH) 2 D 3 (pg/ml) ,25D (calcitriol) Alt Sınır KBY Evre 2 Evre Evre Yüksek PTH lı hasta (%)* GFR (ml/min/1.73 m 2 ) * PTH normal sınırlarına göre Kates et al. Am J Kidney Dis 1997; Martinez et al. Am J Kidney Dis 1997; Martinez et al. NDT 1996; St John et al. Nephron 1992

3 KBH da HİPERPARATİROİDİZM Sekonder Tersiyer CaR

4 Hiperplazik bezde kalsiyum ve Vit-D nin PTH üzerine olan inhibitör etkisi azalır PTH Hastalık ilerlemesi VDR / CaR Rodriguez M et al. Am J Physiol Renal Physiol. 2005;288:F253 F265

5

6 PTH Düzeyi ve Klavuzlar Evre D Tedavi hedefi KDIGO: Normalin üst limiti* (2C) KDOQI: pg/ml KDIGO: Normalin üst limiti* (2C) KDOQI: pg/ml KDIGO: Normalin üst limiti* (2C) KDOQI: pg/ml KDIGO: 2-9 X Normalin üst limiti* (2C) KDOQI: pg/ml

7 KBH Evre 3-5 Hastalarda (prediyaliz); PTH düzeyleri normal üst limitin üzerinde ise; Öncelikle hiperfosfatemi, hipokalsemi ve Vit-D eksikliği yönünden değerlendirilmedir (2C). Bu anormalliklerin düzeltilmesi için; - Diyette fosfor kısıtlaması, - Ca içeren fosfor bağlayıcıların kullanılması, - Nativ Vitamin D (evrelenmemiş). Giderek artan PTH düzeyleri varlığında Düşük dozda kalsitriol veya Vit-D analoglarının kullanımı uygundur (2C).

8 PTH Salgılanmasının Ayarlanması KALSĠYUM BENZERLERĠ Ca y y Vitamin D y y VDR AKTĠVATÖRLERĠ P FOSFAT BAĞLAYICILAR

9 Sekonder Hiperparatiroidi Tedavisi Hiper P önlenmesi Diyetle alımın kontrolü P bağlayıcı kullanımı Yeterli diyaliz Serum Ca kontrolü Oral alımın kontrolü Diyalizat Ca 2+ nun azaltılması PTH Kalsimimetikler Paratiroidektomi Vit D 3 eksikliğinin düzeltilmesi Selektif /nonselektif VDR aktivasyonu Goodman WG. Kidney Int. 2001;59:

10 Değişik Fosfor Düzeylerinde Ölüm Riski Referans grubu Relatif Ölüm Riski Plazma P düzeyleri (mg/dl) Block GA et al. JASN 2004; 15: 2208

11 KDIGO : KBY Hastalarında evre 3-5D boyunca fosfor tedavisinde hedef NORMAL dir. KDIGO Hedef Değerleri KBY Evre GFR Serum Ca P ipth Normale getir Normale getir Optimal düzey belirsiz , < 15 Normale getir Normale getir Optimal düzey belirsiz 5D <15 (diyaliz) Normale getir Normale yaklaştır Normalin üst limitinin 2-9 katı Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD-MBD Work Group. KDIGO clinical practice guideline for the the diagnosis, evaluation, prevention, and treatment of chronic kidney disease mineral and bone disorder (CKD-MBD). Kidney Int. 2009;76(suppl 113):S1-S130.

12 Diyet: Diyetle alınan fosforun kısıtlanması ilk ve ana adımdır. Fosfor kısıtlanması ancak protein alımının kısıtlanması ile mümkündür. Negatif nitrojen dengesi! MALNÜTRİSYON! Protein Diyet alımı Fosforu (g/kg/day) (mg) > <

13 Fosfor Bağlayıcıların Kullanımı KBH Evre 3-5 (2D) ve 5D (2B) hastalarda hiperfosfatemi tedavisinde fosfat-bağlayıcı ajanların kullanılması uygundur. Fosfat-bağlayıcı seçimi; eşlik eden tedaviler ve yan etki profili gözönüne alınarak yapılmalıdır (evrelenmemiş).

14 Diyaliz hastalarında fosfor bağlayıcı kullanımı mortalite riskini azaltmaktadır (prospektif gözlemsel çalıģma) Isakova T, Gutiérrez OM, Chang Y, et al. J Am Soc Nephrol. 2009;20:

15 FOSFAT BAĞLAYICILAR Fosfat Bağlayıcı Yeni ajanlar Ürün Özellikler Sakıncalar Hiperkalsemi Çok sık kullanılır Kalsifikasyon Ucuz GI yan etkiler Hap sayısı 6-12 adet Ca temelli Ca asetat Ca karbonat Al (OH) Sevelamer HCl Çok etkili Ucuz Ca ve Al içermez Kolesterol Vasküler kalsifikasyon Lantanum karbonat Ca ve Al içermez Güçlü Colestian Demir (III) Magnezyum tuzları Nicotinamide Al toksisitesi Daha pahalı Hap sayısı (6-12 adet) GI yan etkiler Karaciğer de birikim? Isakova JASN 2009 Tonelli et al. NEJM 2010

16 HD hastalarında pozitif kalsiyum dengesi (mg/hafta) Kalsiyum Dengesi (mg/hafta) Diyet Diyalizat Kalsiyum tuzları Kalsiyum Kaynağı Haftalık total Hsu CH. Am J Kidney Dis. 1997;29:

17 Oral Ca içeren fosfor bağlayıcı dozu ve Arteryel Kalsifikasyonun ġiddeti Guérin AP, London GM,Nephrol Dial Transplantation. 2000;15:

18 RIND STUDY (Renagel In New Dialysis Patients) 129 yeni HD hastası Sevelamer vs. Ca temelli P bağlayıcı EBCT bazal, 6-12 ve 18. aylarda Block, KI 2005

19 1.00 P= Sağkalım Kalsiyu m Sevelamer No. at Risk Süre (Ay) Kalsiyum Renagel

20 DCOR -Tüm Nedenli Mortalite > 65 yaş ve 2 yıldan uzun tedavi 20

21 Fosfor Bağlayıcı Kullanımı KBH Evre 3-5D hastalarında; Hiperfosfatemi ve hiperkalsemi varlığında, - Kalsiyum-içeren fosfor bağlayıcıları ve/veya - Vitamin D analogları kısıtlanmalıdır (1B). Kalsiyum-bazlı fosfat bağlayıcıların kısıtlanması; - Arterial kalsifikasyon (2C) ve/veya - Adinamik kemik hastalığı (2C) ve/veya - PTH düzeylerinin süreğen düşüklüğünde (2C)

22 Diyaliz Hastaları: P = mg/dl olmalı Diette fosforu mg/gün e indir Serum kalsiyumuna göre P bağlayıcını seç Ca > 9.5 mg/dl ise Sevelamer veya Lanthanum

23 Ca = ise; - Adinamik kemik hastalığı - Düşük PTH veya - Vasküler kalsifikasyon Sevelamer veya Lanthanum Yoksa kalsiyum bazlı fosfor bağlayıcıyı ver. - Özellikle gençlerde Ca içermeyen tercih et. Ca < 8.4 ise; Kalsiyum bazlı fosfor bağlayıcı ver. Evre 3-4 KBH da; P>4.6 mg/dl ise fosfor bağlayıcı başla (Hedef düzey= )

24 D Vitamini Tedavisi (K/DOQI Guideline-Evre 5) PTH düzeyi >300 pg/ml ise D vitamini tedavisi başlanmalıdır Aralıklı intravenöz pulse tedavi daha etkilidir. PTH 150 pg/dl altına inerse Fosfor > 6.0 mg/dl veya Ca x P > 55 D vitamini tedavisi durdurulmalı

25 D Vitamini Kullanım Prensipleri Plazma P düzeyleri kontrol altına alınmadan (<5.5 mg/dl) D vitamini tedavisine başlanmamalıdır. Hafif hiperkalsemi durumunda (9.5-10,2 mg/dl) kalsitriol dozu %50 azalmalıdır. Diyalizat Ca konsantrasyonu düşürülmelidir. Şiddetli SHPT si olan hastaların yaklaşık yarısında kalsitriola cevap alınmayabilir! (Parikalsitol veya Sinakalset)

26 AKTİF D VİTAMİNİ KULLANIMI Başlama endikasyonu: ipth>300 ise, Ca<9.5 mg/dl + serum fosfat<5.5 mg/dl olmalı. ipth pg/ml ise; Paratiroid hiperplazisini önlemek ve kemik-mineral dışı olumlu etkilerinden yararlanmak için düşük dozda aktif D vitamini verilebilir.

27 AKTİF D VİTAMİNİ KULLANIMI Tedavinin Kesilmesi: Tedavi sırasında Ca>10.5 (10.2) mg/dl veya fosfat >6.0 mg/dl olursa tedavi kesilir. Hiperfosfatemi veya hiperkalsemi nedeniyle tedavi verilemeyen hastalarda Kalsimimetik + düşük doz Vit D kullanmak akılcı bir yaklaşım gibi gözükmektedir.

28 Selektif VDR Agonistleri ile; - Daha etkin PTH supresyonu - Daha az intestinal Ca / P emilimi - Daha düģük vasküler kalsifikasyon

29 Kalsitriole Dirençli HD Hastalarında Parikalsitole Yanıt Uzun dönem, Prospektif, açık etiketli çalışma ipth 600 pg/ml 16 aylık takip sonunda Ca ve P düzeylerinde anlamlı bir artış olmamıştır Llach F and Yudd M, AJKD, 38:S45-S50, 2001

30 Parikalsitol Hemodiyaliz Hastalarında Kalsiyum Emilimini %17 Azaltmaktadır Mean Ca Absorption (%) P=.022 * Parikalsitol Kalsitriol FxAbs on Paricalcitol Therapy % 13% 15% 31% FxAbs on Calcitriol Therapy *Çift kör, çapraz geçiģli çalıģma sonuçları (calcitriol 2 μg, paricalcitol 6 μg). Lund et al. Am J Nephrol. 2010;31:

31 Parikalsitol ile Kalsitriole göre Daha az Hiperkalsemi Atağı Hiperkalsemi gelişen hasta (%) * Kalsitriol (n=133) Parikalsitol (n=130) *p=0.008, en az iki ard arda ölçümde hiperkalsemi ve/veya 4 ard arda ölçümün en az birinde CaXP >75 olması Sprague SM, et al. Kidney Int 2003;63:

32 Farklı VDRA nin Vasküler Kalsifikasyona Etkisi 5/6 nefrektomize ratlar, Kalsitriol 0.04 mcg/kg, Parikalsitol 0.16 mcg/kg Mizobuchi M, et al. Kidney Int 2007;72:709-15

33 KALSİTRİOLE DİRENÇLİ SHPT li OLGULARDA PARİKALSİTOL TEDAVİ SONUÇLARI DĠZAYN Kalsitriole dirençli ve/veya intoleran 40 HD hastası. Hastalara 12 ay boyunca iv paricalcitol uygulandı. Calcitriol/Paricalcitole konversiyon oranı: 1/3 Ca içeren fosfor bağlayıcı kullanımı:%80 Diyalizat Ca: 1.25 mmol/l (Prospektif gözlemsel bir çalışma) Efficacy and tolerability of intravenous paricalcitol in calcitriol-resistant HD patients with secondary hyperparathyroidism: 12-month prospective study. Tonbul HZ, Solak Y, Atalay H, Turkmen K, Altintepe L. Renal Failure, 2012;34(3):

34 PTH Düzeyindeki Baskılanma Hastaların %70 inde hedef ipth düzeylerine ulaşılmıştır 748 ± ± ± ± ± 417 Tonbul HZ, Solak Y, Atalay H, Turkmen K, Altintepe L. Renal Failure, 2012; 34(3):

35 HD Hastalarında D- Vit Eksikliği ve KV Mortalite 1108 Diyabetik HD hastası Ortalama izlem süresi 4 yıl 25 (OH)D 3 10 ng/ml Şiddetli eksiklik Drechsler C, et al. Eur Heart J 2010;31:

36 İV-VDRA Tedavisi ile Daha İyi Sağkalım (Gözlemsel çalışma; n=51.037) 2-yıllık mortalite oranı (Ölüm / 100 hasta yıl) No VDRA IV tedavi VDRA IV tedavi 28.6 p< Mortalite KV mortalite HR = 0.80 ( ) Teng et al. J Am Soc Nephrol 2005

37 Hemodiyaliz Hastalarında Sağkalım Oranları Selektif vs Nonselektif VDR Aktivatörleri n=67,399 n=16, Sağkalım (%) Parikalsitol Kalsitriol 3-y sağkalım: 59% vs 51% p< Sağkalım (%) Kalsitriole dönen 2-y sağkalım: 73% vs 64% p=0.04 Parikalsitole dönen Ġzlem süresi (ay) Teng M, et al. N Engl J Med 2003; 349:446 56

38 Parikalsitolün Tüm Nedenli Mortaliteye Etkisi Tüm nedenli mortalite Tehdit Oranı Parikalsitol almayan Parikalsitol alanlar (mortalitede yaklaşık %20 azalma) Case-mix & MICS Case-mix Unadjusted Prospektif çalıģma ( ) N=58, Uygulanan Parikalsitol Doz (μg/hafta) Kalantar-Zadeh et al. Kidney Int, 2006;70:

39 VDR Aktivasyonunun Diğer Etkileri Kan basıncında düşme - Pfeifer et al. J Clin Endocrinol Metab 2001 İnflamasyonda azalma (antiinflamatuar ) -Timms et al. QJM Equils et al. Clin Exp Immunol 2006 Proteinüride azalma (VITAL) -de Zeeuw D, et al. Lancet 2010

40 KDOQI Kriterlerine UlaĢan Hasta Oranları Cosmos: Çok merkezli gözlemsel çalışma Cannata Andia. NDT Plus 2008.

41 PTH Salgılanmasının Ayarlanması KALSĠYUM-BENZERLERĠ Ca y y y y Vitamin D VDR AKTĠVATÖRLERĠ P FOSFAT BAĞLAYICILAR

42 Cinacalcet Kalsimimetikler CaR ye bağlanır ve onun ekstraselüler kalsiyuma hassasiyetini artırır PI-PLC Gq/11 AC G1 Paratiroid hücre proliferasyonunu engeller. PTH salınımı inhibe edilir Drüecke TB, NDT,19: 20-26, 2004

43 PTH sentezi ve salınımına VDRA ve Kalsimimetiklerin etkisi

44

45 Vitamin D ve Kalsimimetikler Ca ve P üzerinde tersine etkileri mevcuttur CaR Cinacalcet Ca P VDR Vitamin D Ca P Goodman WG. Kidney Int 2001;59:

46 CĠNACALCET: KLĠNĠK SONUÇLAR

47 OPTIMA: Diyaliz Hastalarında Sinakalset + Düşük doz D vitamini Laboratuvar Hedeflere Daha fazla Ulaştırdı 100 Standard care N=184 Mimpara N=368 Proportion of patients (%) % P < % 33% P < % 50% P= % 0 ipth 300 pg/ml Ca < 9.5 mg/dl P < 5.5 mg/dl Messa P, et al. Clin J Am Soc Nephrol. 2008;3:36-45.

48 ipth <300 pg/ml ye Ulaşan Hastaların Oranı ve Bazal ipth Seviyesine Göre Takipte Gereken Ortalama Cinacalcet Dozu pg/ml pg/ml 100 Mean proportion of patients achieving ipth <300 pg/ml %80 (N=192) 42 mg %30 (N=92) %64 (N=164) 60 mg %12 (N=89) Mean cinacalcet dose (mg/day) 0 Standard Care Cinacalcet Dose 0

49 Tedaviyle İlgili En Sık Gözlenen Yan Etkiler ( %3) Cinacalcet n=365 Rapor edilen yan etkilerin oranı Bulantı Kusma Hipokalsemi (<7.5 ve <8.4) Diyare Dispepsi %39 %25 %15 %5 ve %50 %3 %3

50 ADVANCE: Orta-şiddetli shpt si olan HD hastalarında (n=360); Sinakalset + düşük doz vitamin D içeren bir tedavi ile tek başına D Vitamini tedavisi karşılaştırılmış. 1 yıllık takip sonunda; Koroner arter kalsifikasyonunun progresyonu üzerine sinakalsetin etkisi araştırılmıştır. PTH>300 pg/ml veya PTH= pg/ml ancak CaxP > 50 mg(2)/dl(2) Raggi P et al. Nephrol Dial Transplant 2011;26:

51 Primer son nokta: Total CAC skorunda % değiģim Primary Analysis Median % Change (P10, P90) in CAC Cinacalcet (n=115) Control group (n=119) p-value Agatston 24 (-22, 119) 31 (-9, 179) Volume 22 (-12, 105) 30 (-6, 133) Primary analysis based on a generalised Cochran-Mantel-Haenszel test on ranks Raggi P et al. Nephrol Dial Transplant 2011; 26:

52 Total CAC skorunda (Agatston) bazale göre >%15 artan hastaların oranı Sinakalset grubunda daha düģük Raggi P et al. Nephrol Dial Transplant 2011;26:

53 Sinakalsetin Klinik Sonuçlara Etkisi (4 RKÇ nın analizi; n=1184; takip: 6-12 ay) % 93 % 39 % 54 Cunningham J et al, Kidney Int 2005; 68:1798,1800.

54 EVOLVE EValuation Of Cinacalcet Therapy to Lover CardioVascular Events (KV Olayları Azaltmada Sinakalset Tedavisinin Değerlendirilmesi) Chertow GM, Block GA, Correa-Rotter R, Moe SM, Parfrey PS N Engl J Med 2012; 367:

55 Amaç Orta-ileri derecede shpt si olan HD hastalarında Sinakalset tedavisinin ölüm ve nonfatal KV olaylar üzerine etkisini araçtıran uzun süreli, Çift-kör randomize kontrollü bir çalışmadır. Dört Kıta 22 Ülke ve 3883 Hasta. N Engl J Med 2012; 367:

56 EVOLVE ÇalıĢmasının Tasarımı Tarama Fazı En çok 30 gün Titrasyon Fazı (Vizit Q2 Hft) Takip Fazı (Vizit Q8 Hft) Plasebo + standart tedavi (n = 1,900) Yaklaşık 1,882 hastada primer birleşik olay geliştiğinde sonlanacak, olay güdümlü çalışma AraĢtırma Popülasyonu Hemodiyaliz ipth 300 pg/ml Ca 8.4 mg/dl Ca x P 45 mg 2 /dl 2 Sinakalset + standart tedavi (n = 1,900) 1. Gün 20. Hafta 52. Hafta ÇalıĢmaya alınma = ~ 1.5 yıl Tüm hastalar, hekimin takdirine bağlı olarak, gerektiğinde D vitamini de alabilir. Takip periyodu = ~ 2.5 yıl Chertow G, et al. Clin J Am Soc Nephrol. 2007;2:

57 Primer Birleşik Sonlanım Noktasına Kadar Geçen Süre (ITT) (Kaplan-Meir grafiği) Olaysızlık Oranı Ölüm riskinde veya KV olaylarda anlamlı farklılık yok Risk azalması: %7 (NS) Tehlike oranı: 0.93 (%95 GA, 0.85, 1.02) Log-derecesi, P = 0.11 Plasebo Sinakalset Risk altındaki hastaları Zaman (ay)

58 BaĢlangıç Özelliklerine Göre Ayarlama (ITT): Sonuçları sadece yaş için düzeltildiğinde; Sinakalset lehine %12 lik bir yarar (p=0.007) görülmekte. Primer birleşik son nokta için kümülatif olay oranı; - Sinakalset grubunda %25.3 iken, - Plasebo grubunda %27.3 (p=0.02) idi. (100 hasta yılı başına)

59 Önceden Belirlenmiş 6 Aylık Lag Sansürleme Analizi Ölüm ve KV Olaylarda Nominal Olarak Anlamlı (%15) Azalma Olaysızlık Oranı (p = 0,003) Risk oranı: 0.85 (95% CI, 0.76, 0.95) Plasebo Sinakalset Risk altındaki hastalar: Zaman (ay)

60 Advers Olaylar İlacın kesilmesini gerektiren yan etki oranı sinakalset grubunda daha yüksekti (%18 ve %13). Sinakalset grubunda (100 hasta yılı başına) -Tüm advers olaylar (273 vs 217) - Hipokalsemi (6.7 vs 0.9): 7 kat fazla. - Bulantı (18.3 vs 9.1) ve kusma (15.4 vs 8.0) daha fazla.

61 Çalışmanın Handikapları: İki grubun yaş bakımından dengeli olmaması. Çalışma süresinin uzaması ile; - İlacı bırakanların oranı çok yükseliyor (%62), - Plasebo grubundaki hastaların %20 si sinakalset kullanmaya başlıyor ve kollar arasındaki ayrım zorlaşıyor. ITT analizi gereği ilacı bırakanların sonuçları da çalışmaya dahil edildiğinden, aradaki fark süre uzayınca anlamsız hale geliyor.

62 Evolve sonuç: Sinakalset tedavisi ile; Ölüm ve major KV olaylardaki %7 lik risk azalması istatistiki olarak (ITT analizi) anlamlı çıkmamıştır. Yaş ve diğer bazal karekteristiklere göre düzeltme yapıldığında farklılık anlamlı. (relatif azalma %10-15, mutlak risk azalması %2-3) Lag-sansürleme analizi ile (6 aylık lag süresi); Ölüm ve KV olaylarda anlamlı (%15) azalma (p = 0,003). Sinakalset paratiroidektomi oranını yarıdan fazla azaltmıştır (p<0.001).

63 Diyaliz Hastalarında Hiperparatiroidi Tedavisi: PTH seviyeleri yükselmiş hastalara, PTH düzeyini düşürmek amaçlı (2B) aktif D Vitamini, kalsimimetikler veya kalsimimetik+ Vit-D analogu kombinasyonu verilmesi uygundur. Hiperkalsemi (1B) veya Hiperfosfatemi (2D) varlığında kalsitriol veya Vit-D analoglarının azaltılması veya kesilmesini öneriyoruz

64 Diyaliz Hastalarında Hiperparatiroidi Tedavisi: ipth düzeyi normal üst seviyenin 2 katının altına düşmesi durumunda; D vitamini ve kalsimimetiklerin azaltılmasını veya kesilmesini öneriyoruz (2C). Hipokalsemili hastalarda; kalsimimetiklerin azaltılmasını veya kesilmesini öneriyoruz (2D).

65 Sinakalset; PTH yı çok belirgin düşürür, Etkisi hızlı başlar (20 dk) CaxP u belirgin şekilde düşürür. Hipokalsemik etki belirgindir (D vit ve Ca bazlı fosfat bağlayıcılarla birlikte kullanılmalı) Bulantı-kusma sıktır. Prediyalitik dönemde kullanımı tavsiye edilmez. Günlük doz mg oral tek dozdur.

66 Parikalsitol Temelli Tedavi & Sinakalset Temelli Tedavi IMPACT: Parikalsitol üstün ACHIEVE: Sinakalset üstün

67 IMPACT STUDY 28 haftalık izlem süreli, Çok merkezli, randomize, açık etiketli, Faz 4 çalışma, n: 272 Amaç : SHPT li HD hastalarında (ipth için KDOQI hedeflerine ulaşmak açısından) Parikalsitol temelli tedavi ile Sinakalset temelli tedavinin etkinlik açısından karşılaştırılması. İki katmanlı çalışma: İV katman : İV Parikalsitol vs Sinakalset + IV Doksekalsiferol Oral katman : Oral Parikalsitol vs Sinakalset + Oral alfakalsidol

68 IMPACT: Primer Sonlanım Noktası Parikalsitol grubunda daha yüksek PTH Hedefine Ulaşma (%)

69 IMPACT: HİPOKALSEMİ ve HİPERKALSEMİ

70 ACHIEVE Çok merkezli RKÇ Takip süresi: 33 hafta Hastalar: PTH>300 pg/ml ve Ca>8.4 mg/dl Sinakalset + Vit D kolu: Sinakalaset +düģük doz parikalsitol (3x2 µg/hafta) Flex Vit-D kolu: Tek baģına vitamin D Clin J Am Soc Nephrol. 2008;3:

71 ACHIEVE: HEDEFLERE ULAŞMA Clin J Am Soc Nephrol. 2008;3:

72 Cinacalcet Çalışmalarında Fosfor Bağlayıcı ve VDRA Kullanım Oranları Cinacalcet Çalışmaları Fosfor Bağlayıcı (%) VDRA Kullanımı (%) Block, et al % 66% Moe, et al. KI, % 66% Moe, et al. NDT, % 71% Chertow, et al. C-JASN % 100% 1. Block GA, et al. N Engl J Med. 2004;350: Moe SM, et al. Kidney Intl 2005;67: Moe SM, et al. Nephrol Dial Trans 2005; 20: Chertow, et al. Clin J Am Soc Nephrol 2006;1:305 12

73 KDIGO 2009 Kılavuz Medikal/ farmokolojik tedaviye yanıt vermeyen ciddi hiperparatiroidizmi olan Evre 3-5 Kronik böbrek hastalarında paratiroidektomi yapılabilir (2B). Subtotal paratiroidektomi Total paratireidektomi + ototransplantasyon

74 Dirençli Paratiroid Hiperplazisi Paratiroid bezinin en az 1 tanesi >0.5 cm 3 >0.5 g >1 cm çap Diyaliz süresi uzadıkça Paratiroid bezleri büyür Hiperplastik bezde %75 monoklonal büyüme ve nodül oluşumu Tominaga Y, Semin Surg Oncol 13: 78-86, 1997, Fukagawa M, Nephron 68: , 1994 Arnold A, J Clin Invest 95: , 1995

75 Paratiroidektomi Prevalansı Diyaliz süresi ile ilişkili yılda % yılda %20 20 yılın üstünde %40 Kadınlarda yüksek, yaşlı ve diyabetlilerde düşük de Francisco A, KI 61: , 2002, Jofre R, KI 63: , 2003

76 SHPT TEDAVİSİNE YAKLAŞIM Öncelikle fosfor kontrolü, Yüksek doz D vitamini ve aşırı kalsiyum yükünden kaçınılması, PTH supresyonu (D vitamini ve/veya kalsimimetik)

77 I. Adım: Fosfor Bağlayıcı Seçimi P<5.5 mg/dl ve Ca>9.5 mg/dl ise: Fosfor bağlayıcıya gerek yok. Yüksek riskli, vasküler kalsifikasyonlu olgularda daha düşük fosfor düzeyleri hedeflenebilir, bu amaçla Ca içermeyen fosfor bağlayıcılar kullanılabilir.

78 I. Adım: Fosfor Bağlayıcı Seçimi P>5.5 mg/dl ve Ca>9.5 mg/dl ise: Kalsiyum içermeyen bir fosfor bağlayıcı seçilir. P>5.5 mg/dl ve Ca<9.5 mg/dl ise: Önce Ca içeren bir fosfor bağlayıcı başlanır, Hiperkalsemi gelişirse Ca içermeyen bir fosfor bağlayıcıya geçilir.

79 II. Adım: Hiperparatiroidi Tedavisi Fosfor bağlayıcı tedaviye rağmen PTH>300 ise: Vitamin D bileşiği veya Sinakalset başlanmalıdır. Sinakalset mi, Vitamin D mi? P< 5.5 ve Ca < 9.5 mg/dl. Vitamin D bileşiği Ca: mg/dl ve P: mg/dl Parikalsitol + Sinakalset Ca>10.2 mg/dl ve Ca içermeyen P bağlayıcıya rağmen P>6 mg/dl Sinakalset

80 Özet: SHPT Tedavisi Öncelikle erken fosfor kontrolü ve önlenmesi! Tedavide tek amaç PTH yı baskılamak değil, Vitamin D eksikliğini yerine koymak ve Ca/P değerlerini hedef düzeylerde tutmak olmalıdır. Selektif VDRA i daha az kalsemik ve fosfatemik etkiye sahiptir ve PTH u daha fazla süprese eder. Sinakalset, Ca ve P düzeyinde artışa yol açmadan PTH yı etkin şekilde düşürmektedir.

81 Özet: SHPT Tedavisi İlk çalışmaların sonuçları sinakalsetin vasküler kalsifikasyonun progresyonunu yavaşlattığı yönündedir. Paratiroidektomi riskini anlamlı derecede azaltmaktadır. Mortalite üzerine olumlu etkisi gösterilmiştir ancak kanıtlar henüz çok güçlü değildir. Hipokalsemiye neden olabileceğinden D vitamini ile birlikte kullanılmalıdır. Tedaviye dirençli ciddi hiperparatiroidi tedavisinde ise paratiroidektomi yapılmalıdır.

82 Özetle. T e ş e k k ü r l e r

Fosfat Bağlayıcı ve Parathormon Baskılayıcı İlaçların Kardiyovasküler Morbidite ve Mortaliteye Etkileri. Prof.Dr. Kayser Çağlar

Fosfat Bağlayıcı ve Parathormon Baskılayıcı İlaçların Kardiyovasküler Morbidite ve Mortaliteye Etkileri. Prof.Dr. Kayser Çağlar Fosfat Bağlayıcı ve Parathormon Baskılayıcı İlaçların Kardiyovasküler Morbidite ve Mortaliteye Etkileri Prof.Dr. Kayser Çağlar Ketteler M, Clin Kidney J; 2013 0: 1 9 GFD Fosfat atılımında azalma FGF23

Detaylı

Vasküler Kalsifikasyon güncelleme. Prof. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD

Vasküler Kalsifikasyon güncelleme. Prof. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD Vasküler Kalsifikasyon güncelleme Prof. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD Hastalıklar ve 5 yıllık yaşam beklentisi AIDS >%96 Testis kanseri %95 Meme kanseri %85 Mesane kanser %75 Böbrek

Detaylı

85 sayfa

85 sayfa 85 sayfa 163 sayfa 264 sayfa GFR Kalsiyum, Fosfor, PTH ve D Vitamini İlişkisi Levin A et al: Kidney Int 71: 31-38, 2007 Hemodiyaliz Hastalarında Mineral Metabolizması ve Mortalite Block et al.: J Am Soc

Detaylı

D VİTAMİNİ STEROLLERİNİN VE KALSİMİMETİKLERİN KULLANIMI DR.AHMET UĞ UR YALÇIN

D VİTAMİNİ STEROLLERİNİN VE KALSİMİMETİKLERİN KULLANIMI DR.AHMET UĞ UR YALÇIN D VİTAMİNİ STEROLLERİNİN VE KALSİMİMETİKLERİN KULLANIMI DR.AHMET UĞ UR YALÇIN Ha asta (%) 100 75 50 METABOLIK KEMIK HASTALıĞı KBY HASTALARıNıN ÇOĞUNDA VARDıR. KBH evre 3 ve 4 (n=282) Hemodiyaliz (n=173)

Detaylı

Sekonder hiperparatiroidizm ve kalsimimetikler. Nurol Arık

Sekonder hiperparatiroidizm ve kalsimimetikler. Nurol Arık Sekonder hiperparatiroidizm ve kalsimimetikler Nurol Arık Fosfor kısıtlaması/fosfor bağlayıcı ajanlar Vitamin D reseptör aktive eden bileşikler Enzimatik aktivasyon gerektirenler Nativ vitamin D bileşikleri

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA 25-OH-D VİTAMİNİ. Dr. Ebru Aşıcıoğlu

HEMODİYALİZ HASTALARINDA 25-OH-D VİTAMİNİ. Dr. Ebru Aşıcıoğlu HEMODİYALİZ HASTALARINDA 25-OH-D VİTAMİNİ Dr. Ebru Aşıcıoğlu D Vitamini Yağda çözülen steroid hormon Vitamin D2: Ergokalsiferol Vitamin D3: Kolekalsiferol Yarı ömrü: 20 gün %85 DBP ile taşınır; yağ dokusunda

Detaylı

2013 NİSAN TUS DAHİLİYE SORULARI

2013 NİSAN TUS DAHİLİYE SORULARI 2013 NİSAN TUS DAHİLİYE SORULARI Doğru cevap: B Referans: e-tus İpucu Serisi Dahiliye Ders Notları Cilt 2 Sayfa: 10 Doğru cevap: A Referans: e-tus İpucu Serisi Dahiliye Cilt 1 Ders Notları Sayfa: 233

Detaylı

Renal Osteodistrofi Tedavisinde Paratiroidektomi ve Deneyimler. Dr. Ülkem Yakupoğlu Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi

Renal Osteodistrofi Tedavisinde Paratiroidektomi ve Deneyimler. Dr. Ülkem Yakupoğlu Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Renal Osteodistrofi Tedavisinde Paratiroidektomi ve Deneyimler Dr. Ülkem Yakupoğlu Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Sekonder Hiperparatiroidi Renal Osteodistrofi Kronik Böbrek Hastalığı-Mineral ve Kemik

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalığında Kolekalsiferol ün Etkisi

Kronik Böbrek Hastalığında Kolekalsiferol ün Etkisi Kronik Böbrek Hastalığında Kolekalsiferol ün Etkisi Taner Baştürk 1, Abdülkadir Ünsal 2 1Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Serum Kalsidiol

Detaylı

Güncel Kılavuzlar Eşliğinde KBH Komplikasyonlarının Yönetimi. D Vitamini. Dr. Nur Canpolat İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı

Güncel Kılavuzlar Eşliğinde KBH Komplikasyonlarının Yönetimi. D Vitamini. Dr. Nur Canpolat İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Güncel Kılavuzlar Eşliğinde KBH Komplikasyonlarının Yönetimi D Vitamini Dr. Nur Canpolat İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Çocuk Nefroloji 2016 Güncelleme Toplantısı 8 Nisan 2016

Detaylı

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim

Detaylı

Vasküler Kalsifikasyon.Kemikleşme? Dr. Mehmet Kanbay İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Vasküler Kalsifikasyon.Kemikleşme? Dr. Mehmet Kanbay İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Vasküler Kalsifikasyon.Kemikleşme? Dr. Mehmet Kanbay İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Böbrek Yetmezliği ve Sağ Kalım Hospitalizasyon 160 140 120 100 80 60 40 20 Hastaneye

Detaylı

Prof.Dr. Gülçin Kantarcı Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Prof.Dr. Gülçin Kantarcı Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Prof.Dr. Gülçin Kantarcı Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Mineral Kemik Bozuklukları 1) kalsiyum, fosfor, PTH ve vitamin D metabolizması anormallikleri 2) kemik döngü, mineralizasyon,

Detaylı

Istanbul Üniversitesi

Istanbul Üniversitesi Istanbul Üniversitesi KALSĐMĐMETĐKLER Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever Đstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı TÜRK NEFROLOJĐ DERNEĞĐ KIŞ OKULU 26-2929 Mart, 2010, Kıbrıs ĐÇERĐK Temel bilgiler Prediyaliz

Detaylı

ADĠNAMĠK KEMĠK HASTALIĞI: NE YAPABĠLĠRĠZ? Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

ADĠNAMĠK KEMĠK HASTALIĞI: NE YAPABĠLĠRĠZ? Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı ADĠNAMĠK KEMĠK HASTALIĞI: NE YAPABĠLĠRĠZ? Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı ADĠNAMĠK KEMĠK HASTALIĞI Çok düģük kemik yapım hızı Osteoid birikimi yok DüĢük/ DüĢük-Normal

Detaylı

PROF. DR: SİREN SEZER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI

PROF. DR: SİREN SEZER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI KEMİK MİNERAL BOZUKLUKLARININ ÖNLENMESİNDE HEDEF PTH MI KALSİYUM FOSFOR ÇARPIMI MI? PROF. DR: SİREN SEZER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik Böbrek Hastalığı ve Mineral - Kemik Bozukluk Laboratuvar

Detaylı

Kronik Böbrek Yetersizliğinde selektif VDR aktivatörlerinin Klinik Sonuçlara etkileri

Kronik Böbrek Yetersizliğinde selektif VDR aktivatörlerinin Klinik Sonuçlara etkileri Kronik Böbrek Yetersizliğinde selektif VDR aktivatörlerinin Klinik Sonuçlara etkileri Prof. Dr. Alaattin Yıldız İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Nefroloji BD Sunum Akışı KBYde VDR aktivasyonu

Detaylı

FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI

FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI Dr. Dilek TORUN Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 13-17 Kasım 2013 30. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon

Detaylı

Böbrek yetmezliği ve kalsifikasyon. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD

Böbrek yetmezliği ve kalsifikasyon. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD Böbrek yetmezliği ve kalsifikasyon Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD Kronik böbrek hastalığı ve mineral bozukluklar KVH kırıklar mortalite Vasküler kalsifikasyon Moe S, et al. Kidney Int

Detaylı

Üremik Kemik Hastalığına Yeni Bakış

Üremik Kemik Hastalığına Yeni Bakış Üremik Kemik Hastalığına Yeni Bakış Dr.Neval Duman Ankara ÜniversitesiTıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı KBH Mineral-Kemik emik Hastalıkları Kronik böbrek b brek hastalığı ığına bağlı olarak gelişen en

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Hemodiyaliz Hastalarında Kardiyak sorunlar ve tedavisi

Hemodiyaliz Hastalarında Kardiyak sorunlar ve tedavisi Hemodiyaliz Hastalarında Kardiyak sorunlar ve tedavisi Prof. Dr. Alaattin Yıldız 1,2 1 İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Nefroloji BD 2 Medicana International İstanbul, Böbrek Nakil Programı

Detaylı

KBH'de SHPT Patogenezi Klasik Yaklaşım

KBH'de SHPT Patogenezi Klasik Yaklaşım KBH'de SHPT Patogenezi Klasik Yaklaşım Böbrek kütlesinde azalma Ca emilimi PTH salgısı Serum Ca 1,25(OH) 2 D 3 Ca akışı 1,25(OH) 2 D 3 P akışı Serum Ca Serum P Serum Ca Serum P Uyarlandığı kaynak: Wetmore

Detaylı

Renal kemik hastalığını nasıl değerlendireceğiz? Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Renal kemik hastalığını nasıl değerlendireceğiz? Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Renal kemik hastalığını nasıl değerlendireceğiz? Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir KBY-mineral kemik bozukluğu Sistemik bir hastalık Ca, P, PTH ve D vitamini bozuklukları

Detaylı

Renal Osteodistrofi tedavisinde fosfor. Prof. Dr. Hülya Taşkapan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Renal Osteodistrofi tedavisinde fosfor. Prof. Dr. Hülya Taşkapan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Renal Osteodistrofi tedavisinde fosfor bağlayıcı ajanlar Prof. Dr. Hülya Taşkapan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Fosfat Dengesi 1200 mg Yumuşak doku (15%) Bağırsak 700 mg Plazma

Detaylı

Sekonder ve Tersiyer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar

Sekonder ve Tersiyer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar Sekonder ve Tersiyer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar Doç. Dr. Mehmet Uludağ Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği 5. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 24-27

Detaylı

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD KBY PREVALANSI Dünyada SDBY Prevalans ve Prevalans İnsidansı İnsidans USRDS 2009 Önümüzdeki

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA MİNERAL VE KEMİK BOZUKLUKLARI 16.01.2014. İnt.Dr.Sibel KOÇAK

KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA MİNERAL VE KEMİK BOZUKLUKLARI 16.01.2014. İnt.Dr.Sibel KOÇAK KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA MİNERAL VE KEMİK BOZUKLUKLARI 16.01.2014 İnt.Dr.Sibel KOÇAK Tanım Kronik böbrek hastalığının (KBH) seyrinde mineral metabolizmasının bozuklukları sıktır ve eğer tanınıp tedavi

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalığında ve Diyalizde Lipit Düşürücü Ajanların Kullanımı

Kronik Böbrek Hastalığında ve Diyalizde Lipit Düşürücü Ajanların Kullanımı Kronik Böbrek Hastalığında ve Diyalizde Lipit Düşürücü Ajanların Kullanımı Dr Dilek TORUN Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Bilim Dalı Dislipidemi kronik böbrek hastalığında

Detaylı

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir HD e yeni başlayan hastaların 1/3 de neden diyabetik nefropati Yeni başlayan

Detaylı

KBH'da kalsiyum fosfor bilmecesi ve çözümleri. Prof. Dr. F. Fevzi Ersoy Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Antalya

KBH'da kalsiyum fosfor bilmecesi ve çözümleri. Prof. Dr. F. Fevzi Ersoy Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Antalya KBH'da kalsiyum fosfor bilmecesi ve çözümleri Prof. Dr. F. Fevzi Ersoy Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Antalya KEMİK BOZUKLUKLARI MİNERAL BOZUKLUKLARI KARDİYOVASKÜLER RİSK DİYALİZ YETERLİLİĞİ FOSFOR

Detaylı

Endokrinolog için Renal Kemik Hastalığı (Renal Osteodistrofi) Olgu Tartışması. Dr. Hüseyin DEMİRCİ. Kırıkkale ÜTF, Endokrinoloji BD

Endokrinolog için Renal Kemik Hastalığı (Renal Osteodistrofi) Olgu Tartışması. Dr. Hüseyin DEMİRCİ. Kırıkkale ÜTF, Endokrinoloji BD Endokrinolog için Renal Kemik Hastalığı (Renal Osteodistrofi) Olgu Tartışması Dr. Hüseyin DEMİRCİ Kırıkkale ÜTF, Endokrinoloji BD Renal Osteodistrofi (ROD) Kronik böbrek hastalığında görülen, farklı kemik

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA KORONER ARTER KALSİFİKASYON PROGRESYONU VE OSTEOPROTEGERIN / RANKL

HEMODİYALİZ HASTALARINDA KORONER ARTER KALSİFİKASYON PROGRESYONU VE OSTEOPROTEGERIN / RANKL HEMODİYALİZ HASTALARINDA KORONER ARTER KALSİFİKASYON PROGRESYONU VE OSTEOPROTEGERIN / RANKL Abdullah Özkök¹, Yaşar Çalışkan 1, Tamer Sakacı 2, Gonca Karahan 3, Çiğdem Kekik 3, Alper Özel 4, Abdulkadir

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA MİNERAL KEMİK BOZUKLUKLARI ÖNLENEMEZ Mİ? (FOSFOR KONTROLÜNDE VE D VİTAMİNİ TEDAVİSİNDE YENİLİKLER)

DİYALİZ HASTALARINDA MİNERAL KEMİK BOZUKLUKLARI ÖNLENEMEZ Mİ? (FOSFOR KONTROLÜNDE VE D VİTAMİNİ TEDAVİSİNDE YENİLİKLER) DİYALİZ HASTALARINDA MİNERAL KEMİK BOZUKLUKLARI ÖNLENEMEZ Mİ? (FOSFOR KONTROLÜNDE VE D VİTAMİNİ TEDAVİSİNDE YENİLİKLER) Dr. Ülver Boztepe Derici Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD KBY de mineral

Detaylı

KRONĠK BÖBREK YETMEZLĠĞĠ OLGULARINDA HĠPERFOSFATEMĠ TEDAVĠSĠ

KRONĠK BÖBREK YETMEZLĠĞĠ OLGULARINDA HĠPERFOSFATEMĠ TEDAVĠSĠ KRONĠK BÖBREK YETMEZLĠĞĠ OLGULARINDA HĠPERFOSFATEMĠ TEDAVĠSĠ Prof.Dr. Neslihan SEYREK Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı GFH Fosfor PTH Ca Kalsitriol Kemik hastalığı Vasküler kalsifikasyon

Detaylı

KBY de ESA TEDAVİSİ. Prof Dr. Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı. Türk Nefroloji Derneği Nefroloji KIŞ OKULU 2011

KBY de ESA TEDAVİSİ. Prof Dr. Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı. Türk Nefroloji Derneği Nefroloji KIŞ OKULU 2011 KBY de ESA TEDAVİSİ Prof Dr. Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Türk Nefroloji Derneği Nefroloji KIŞ OKULU 2011 KRONĠK BÖBREK YETERSĠZLĠĞĠ VE ANEMĠ K/DOQI Clinical Practice Guidelines for Chronic

Detaylı

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinde hemodiyalize giren hastaların ölüm oranlarının karşılaştırılması: Bir gözlemsel kohort çalışması

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinde hemodiyalize giren hastaların ölüm oranlarının karşılaştırılması: Bir gözlemsel kohort çalışması Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinde hemodiyalize giren hastaların ölüm oranlarının karşılaştırılması: Bir gözlemsel kohort çalışması Gülay Aşcı, Daniele Marcelli, Aygül Çeltik, Aileen Grassmann,

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler

Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler Doç. Dr. Sabahat Alışır Ecder Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı KDIGO önerilerine

Detaylı

Renal Hiperparatiroidi Cerrahi Endikasyonlar. Doç. Dr. Orhan Veli Özkan Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD.

Renal Hiperparatiroidi Cerrahi Endikasyonlar. Doç. Dr. Orhan Veli Özkan Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD. Renal Hiperparatiroidi Cerrahi Endikasyonlar Doç. Dr. Orhan Veli Özkan Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD. 1 Sekonder hiperparatiroidizm (Renal Hiperparatiroidizm-RHPT) Paratiroid bezlerinin

Detaylı

Kronik Böbrek Yetersizliğinde Vitamin D. Prof. Dr. Alaattin Yıldız İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Nefroloji BD

Kronik Böbrek Yetersizliğinde Vitamin D. Prof. Dr. Alaattin Yıldız İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Nefroloji BD Kronik Böbrek Yetersizliğinde Vitamin D Prof. Dr. Alaattin Yıldız İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Nefroloji BD KBY de Vitamin D Vitamin D Biyolojisi KV etkileri ( SVH, Vasküler kalsifikasyon)

Detaylı

Güncel ESA Uygulamaları

Güncel ESA Uygulamaları Güncel ESA Uygulamaları Dr. ehsuvar Ertürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hedef Kronik böbrek hastalığı (KBH) anemisi ve tedavisinin klinik sonuçlara etkisini bilmek, KBH anemisinin ESA larla tedavisine

Detaylı

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kronik Böbrek Hastalığı (KBH); popülasyonun

Detaylı

Persistan veya Rekürren Hiperparatiroidism TANI. Doç. Dr. Özlem ÜSTAY TARÇIN Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Persistan veya Rekürren Hiperparatiroidism TANI. Doç. Dr. Özlem ÜSTAY TARÇIN Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Persistan veya Rekürren Hiperparatiroidism TANI Doç. Dr. Özlem ÜSTAY TARÇIN Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları HİPERPARATİROİDİZM 1. Primer HiperPTH a) Tek adenom (%83) b) Hiperplazi (%15) CERRAHİ

Detaylı

Mineral ve Kemik Bozukluklarının Kardiyovasküler Etkileri. Dr. Meltem Seziş Demirci Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, İzmir

Mineral ve Kemik Bozukluklarının Kardiyovasküler Etkileri. Dr. Meltem Seziş Demirci Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, İzmir Mineral ve Kemik Bozukluklarının Kardiyovasküler Etkileri Dr. Meltem Seziş Demirci Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, İzmir Genel popülasyona (GP) Kıyasla Diyaliz Hastalarında Anlamlı

Detaylı

Dr. Ercan Ok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, İzmir

Dr. Ercan Ok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, İzmir Kronik böbrek hastalığı ilişkili kemik hastalığının tanı, sağaltım ve izleminde kemik biyopsisinin yeri Dr. Ercan Ok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, İzmir TANIM KRONİK BÖBREK HASTALIĞI

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA. Doç. Dr. Aydın ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

DİYALİZ HASTALARINDA. Doç. Dr. Aydın ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi DİYALİZ HASTALARINDA HİPOKALSEMİ İ İ VE HİPERFOSFATEMİNİN DÜZELTİLMESİ Doç. Dr. Aydın ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı SUNUM PLANI SHP patogenezi Hedef Ca, P, PTH düzeyleri

Detaylı

Prof. Dr. Alaattin Yıldız

Prof. Dr. Alaattin Yıldız Hemodiyaliz Hastalarında Kardiyovasküler sorunlar: Koroner Arter Hastalığı Prof. Dr. Alaattin Yıldız İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Nefroloji BD Olgu sunumu 29 yaşında erkek 1997 yılında

Detaylı

Prof.Dr. Alaattin Yıldız İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Prof.Dr. Alaattin Yıldız İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Prof.Dr. Alaattin Yıldız İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Eritrosit Yaşam Süreci 120 gün Dolaşım Globin Amino asid Kemik iliğinde Eritropoez Fe Fe 3+ Transferrin Hem Biliverdin Dalak karaciğer

Detaylı

DİYABETİK DİYALİZ HASTALARINDA GLİSEMİK DALGALANMA

DİYABETİK DİYALİZ HASTALARINDA GLİSEMİK DALGALANMA DİYABETİK DİYALİZ HASTALARINDA GLİSEMİK DALGALANMA Dr. Taner Baştürk Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği *Diyabet, genellikle hiperglisemi şeklinde ortaya çıkan kronik

Detaylı

Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması

Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması Osman Yüksekyayla, Hasan Bilinç, Nurten Aksoy, Mehmet Nuri Turan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim

Detaylı

HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı DİYALİZ BAŞLANGICI SDBY hastalarında o Malnütrisyon o Hipervolemi o Kanama o

Detaylı

BÖBREK NAKLİ SONRASINDA KEMİK SORUNLARI. Dr. Ali Çelik Dokuz Eylül Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı

BÖBREK NAKLİ SONRASINDA KEMİK SORUNLARI. Dr. Ali Çelik Dokuz Eylül Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı BÖBREK NAKLİ SONRASINDA KEMİK SORUNLARI Dr. Ali Çelik Dokuz Eylül Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Böbrek Nakli Sonrasında Kemik Sorunları 1. Nakil öncesi kemik metabolizmasını etkileyen riskler ve kemik

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Kan Basıncının Mortalite ile İlişkisi Doç. Dr. Gürsel YILDIZ Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Diyaliz Hastalarında Kan Basıncının Mortalite ile İlişkisi Doç. Dr. Gürsel YILDIZ Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Hastalarında Kan Basıncının Mortalite ile İlişkisi Doç. Dr. Gürsel YILDIZ Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Kış Okulu Magosa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 26-29 Mart 2015. 1 Tarihçe

Detaylı

SUT İçin Türk Nefroloji Derneği Önerileri

SUT İçin Türk Nefroloji Derneği Önerileri SUT İçin Türk Nefroloji Derneği Önerileri İlaçlar 6.1.4. Ayakta Tedavide Kullanımı Sağlık Raporuna Bağlı İlaçlar (EK-2/C) (4) Periton diyalizi tedavisinde kullanılması zorunlu görülen diyaliz solüsyonu

Detaylı

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği M E T I N S A R I K A Y A, F U N D A S A R I, J I N I G Ü N E Ş, M U S T A F A E R E N, A H M E T E D I P K O R K M A

Detaylı

Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi. Nurol Arık

Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi. Nurol Arık Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi Nurol Arık Serebrovasküler hastalık/tanım İnme (Stroke) Geçici iskemik atak (TIA) Subaraknoid kanama Vasküler demans İskemik inme Geçici iskemik

Detaylı

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN TOTAL TİROİDEKTOMİ SONRASI HİPOKALSEMİ RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN TOTAL TİROİDEKTOMİ SONRASI HİPOKALSEMİ RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN TOTAL TİROİDEKTOMİ SONRASI HİPOKALSEMİ RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ Firuz Gachayev 1, Serhat Meriç 1, Yalın İşcan 1, İsmail Cem Sormaz 1, Fatih Tunca 1, Yasemin Giles Şenyürek 1, Tarık

Detaylı

DİYABET TEDAVİSİNDE HEDEF KAN BASINCI:

DİYABET TEDAVİSİNDE HEDEF KAN BASINCI: DİYABET TEDAVİSİNDE HEDEF KAN BASINCI: Hedef ne olmalı? İntensif tedavi gereklimi? PROF.DR.TEVFİK SABUNCU Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı 2003 JNC-VII Hipertansiyon Sınıflandırması

Detaylı

Renal Osteodistrofi Patojenezi Dünden Bugüne Değişenler. Dr. Yalcin Solak SEAH Sakarya

Renal Osteodistrofi Patojenezi Dünden Bugüne Değişenler. Dr. Yalcin Solak SEAH Sakarya Renal Osteodistrofi Patojenezi Dünden Bugüne Değişenler Dr. Yalcin Solak SEAH Sakarya ERKEN TARİHÇE Böbrek hastalığında kemik semptomları ve patolojisi yaklaşık 100 yıldır biliniyor Virchow ilk kez 1850

Detaylı

Hemodiyaliz Hastalarında

Hemodiyaliz Hastalarında Hemodiyaliz Hastalarında İskemik kalb hastalıkları ve tedavisi Prof. Dr. Alaattin Yıldız 1,2 1 İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Nefroloji BD 2 Medicana International İstanbul, Böbrek Nakil

Detaylı

TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON. Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D.

TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON. Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D. TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D. KRONİK REJEKSİYON SÜRECİ Diyalize dönüş Rejekte transplantlı diyaliz hastalarında morbidite

Detaylı

Diyaliz Hastasında Anemi Tedavisi. Dr. Mehmet KOÇ Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyaliz Hastasında Anemi Tedavisi. Dr. Mehmet KOÇ Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Hastasında Anemi Tedavisi Dr. Mehmet KOÇ Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Kronik Böbrek Hastalığında Anemi Tanımı Hb < 12 gr/dl (kadınlarda) Hb < 13.5 gr/dl (erkeklerde)

Detaylı

Optimum HD yeterliliği değerlendirmedeki engeller nelerdir?

Optimum HD yeterliliği değerlendirmedeki engeller nelerdir? Optimum HD yeterliliği değerlendirmedeki engeller nelerdir? Doç Dr Gülsüm Özkan Hatay Antakya Devlet Hastanesi Sunum planı Diyaliz yeterliliği kavramı ve ölçütleri Optimum yeterliliği değerlendirmede engeller

Detaylı

Fosfor kontrolünde ilaç dışı tedaviler: Diyet ve Diyaliz. Dr. H. Asuman Yavuz Kemerburgaz Üniversitesi MedicalPark Hastanesi 15.11.

Fosfor kontrolünde ilaç dışı tedaviler: Diyet ve Diyaliz. Dr. H. Asuman Yavuz Kemerburgaz Üniversitesi MedicalPark Hastanesi 15.11. Fosfor kontrolünde ilaç dışı tedaviler: Diyet ve Diyaliz Dr. H. Asuman Yavuz Kemerburgaz Üniversitesi MedicalPark Hastanesi 15.11.2013, Antalya Fosfor Atomik ağırlığı 31 Dalton, doğada Fosfat olarak bulunmaktadır.

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASARINDA PROGRESYON ENGELLENEBİLİR Mİ? Dr. Gülizar Şahin Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği 05.12.

KRONİK BÖBREK HASARINDA PROGRESYON ENGELLENEBİLİR Mİ? Dr. Gülizar Şahin Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği 05.12. KRONİK BÖBREK HASARINDA PROGRESYON ENGELLENEBİLİR Mİ? Dr. Gülizar Şahin Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği 05.12.2015 KBY Progresyonunu Önleme Kanıtlar Kanıt Kalitesi İYİ KB

Detaylı

24 Ekim 2014/Antalya 1

24 Ekim 2014/Antalya 1 Kronik Böbrek Hastalığının Kontrolü ve Yönetimi Doç. Dr. Öznur USTA YEŞİLBALKAN Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği o.u.yesilbalkan@ege.edu.tr 24 Ekim 2014/Antalya 1 SUNUM

Detaylı

İDRARI OLAN DİYALİZ HASTASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Dr. İdris ŞAHİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Nefroloji BD

İDRARI OLAN DİYALİZ HASTASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Dr. İdris ŞAHİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Nefroloji BD İDRARI OLAN DİYALİZ HASTASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Dr. İdris ŞAHİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Nefroloji BD Giriş Diyaliz hastalarının tedavisi ile uğraşan hekimlerin başlıca

Detaylı

1. Hemadiyaliz sırasında en sık görülen komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir? a. Ateş b. Hipotansiyon c. Hemoliz d. Tamponad e.

1. Hemadiyaliz sırasında en sık görülen komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir? a. Ateş b. Hipotansiyon c. Hemoliz d. Tamponad e. SORUMLU HEKİM SORULARI 1. Hemadiyaliz sırasında en sık görülen komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir? a. Ateş b. Hipotansiyon c. Hemoliz d. Tamponad e. Baş ağrısı 2. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz

Detaylı

DİYALİZAT Ca, Mg ve Glukozu Prof.Dr.N.Yılmaz SELÇUK

DİYALİZAT Ca, Mg ve Glukozu Prof.Dr.N.Yılmaz SELÇUK DİYALİZAT Ca, Mg ve Glukozu Prof.Dr.N.Yılmaz SELÇUK N.E.Ü.Meram Tıp Fak. İç Hastalıkları, Nefroloji B.D Diyalizat Kalsiyumu Son dönem Kronik Böbrek Yetmezliği olan hastalarda ölümün en önemli sebebi kardiyovaskuler

Detaylı

İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri

İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH, İç Hastalıkları Kliniği Sunum akışı Kılavuzlar ışığında; Glisemik tanımlamalar ve

Detaylı

DÜŞÜK KREATİNİN KLİRENSLİ HASTA

DÜŞÜK KREATİNİN KLİRENSLİ HASTA 12. ULUSAL HİPERTANSİYON ve BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ 19-23 MAYIS 2010 - ANTALYA RAS blokaj kime? Ne zaman? Nereye kadar? DÜŞÜK KREATİNİN KLİRENSLİ HASTA Dr. Sedat ÜSTÜNDAĞ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Altının parıltısına ve gümüşün parlaklığına sahip olmayan fakat biyolojik önem bakımından bu metalleri gölgede bırakan esansiyel bir elementtir

Altının parıltısına ve gümüşün parlaklığına sahip olmayan fakat biyolojik önem bakımından bu metalleri gölgede bırakan esansiyel bir elementtir Renal Anemi Tedavisinde Güncel Yaklaşım Hemodiyaliz Hastalarında Optimal Demir Kullanımı Dr. Celalettin Usalan Gaziantep Üniversitesi Fe +++ Fe ++ Fe ++ DEMİR Fe +++ Altının parıltısına ve gümüşün parlaklığına

Detaylı

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanısında Güncelleme Dr. Alper Sönmez GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim

Detaylı

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ LALE AKKAYA Periton Diyaliz Hemşiresi CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 25. ULUSAL BÖBREK HASTALIKLARI DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON HEMŞİRELİĞİ

Detaylı

OLGULARLA HİPOKALSEMİ YÖNETİMİ. Dr. İbrahim Şahin İnönü Üniversitesi, Endokrinoloji ve Metab. BD..

OLGULARLA HİPOKALSEMİ YÖNETİMİ. Dr. İbrahim Şahin İnönü Üniversitesi, Endokrinoloji ve Metab. BD.. OLGULARLA HİPOKALSEMİ YÖNETİMİ Dr. İbrahim Şahin İnönü Üniversitesi, Endokrinoloji ve Metab. BD.. HİPOKALSEMİ Albumin düzeyleri normalken serum kalsiyum değerinin normal sınırların altına düşmesi durumudur.

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında Beslenme. Gökhan Baysoy Medipol Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme

Böbrek Hastalıklarında Beslenme. Gökhan Baysoy Medipol Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Böbrek Hastalıklarında Beslenme Gökhan Baysoy Medipol Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Sunum içeriği Böbrek hastalıklarında beslenme sorunları Beslenme durumunun değerlendirmesi

Detaylı

CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI

CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI Firuz Gachayev 1, İsmail Cem Sormaz 1, Yalın İşcan 1, Arzu Poyanlı 2, Fatih Tunca 1, Yasemin Giles

Detaylı

MULTİVİTAMİN PREPARATI KULLANIMINA İKİNCİL GELİŞEN D VİTAMİNİ İNTOKSİKASYONU: 3 OLGU SUNUMU

MULTİVİTAMİN PREPARATI KULLANIMINA İKİNCİL GELİŞEN D VİTAMİNİ İNTOKSİKASYONU: 3 OLGU SUNUMU MULTİVİTAMİN PREPARATI KULLANIMINA İKİNCİL GELİŞEN D VİTAMİNİ İNTOKSİKASYONU: 3 OLGU SUNUMU Ahmet Anık, Gönül Çatlı, Ayhan Abacı, Ceyhun Dizdarer, Ece Böber 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk

Detaylı

HEMODİYALİZDE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. Dr. Fatma Ayerden Ebinç

HEMODİYALİZDE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. Dr. Fatma Ayerden Ebinç VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Dr. Fatma Ayerden Ebinç Elektrolit bozuklukları diyaliz hastalarında önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Bu hastalarda sıklıkla diyet uyumsuzluğunun yanı sıra diyaliz solüsyonları

Detaylı

DİYALİZ REÇETELERİNİN VERİLME İLKELERİ HATAY ECZACI ODASI İTİRAZ KOMİSYONU

DİYALİZ REÇETELERİNİN VERİLME İLKELERİ HATAY ECZACI ODASI İTİRAZ KOMİSYONU DİYALİZ REÇETELERİNİN VERİLME İLKELERİ HATAY ECZACI ODASI İTİRAZ KOMİSYONU 1)TEŞHİS: KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ+ANEMİ VEYA MYELOBLASTİK SENDROM OLACAK 2) HASTANIN TSAT VEYA FERRİTİN DEGERİNE BAKILACAK YA'

Detaylı

EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU

EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU Şahin N, Göktaş B, Küçükyorgancı S, Kabukçu HK, Titiz TA Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Antalya GİRİŞ Hem

Detaylı

Serçin Güven, Harika Alpay, Neslihan Çiçek, Ali Yaman, Pınar Vatansever, İbrahim Gökçe

Serçin Güven, Harika Alpay, Neslihan Çiçek, Ali Yaman, Pınar Vatansever, İbrahim Gökçe KRONİK BÖBREK HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARDA SKLEROSTİN VE OSTEOPROTEGRİN SEVİYELERİ: KEMİK MİNERAL METABOLİZMASINDA YENİ BELİRTEÇLER Serçin Güven, Harika Alpay, Neslihan Çiçek, Ali Yaman, Pınar Vatansever,

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

RUMİNANTLARDA KALSİYUM,FOSFOR VE MAGNEZYUM YETMEZLİKLERİ-1

RUMİNANTLARDA KALSİYUM,FOSFOR VE MAGNEZYUM YETMEZLİKLERİ-1 RUMİNANTLARDA KALSİYUM,FOSFOR VE MAGNEZYUM YETMEZLİKLERİ-1 Kalsiyum, fosfor ve magnezyum, kas yapısı, fizyolojik olaylar ve birçok dokunun normal fonksiyonları için gereklidir. Kemik formasyonu, kas kontraksiyonu,

Detaylı

JNC 8; HiPERTANSİF HASTANIN AKILCI YÖNETİMİ

JNC 8; HiPERTANSİF HASTANIN AKILCI YÖNETİMİ JNC 8; HiPERTANSİF HASTANIN AKILCI YÖNETİMİ Hangi antihipertansifler kullanılmalı? Dr. Celalettin USALAN JNC-8 HT KILAVUZU JNC-7; 2003.. And then we wait and wait JNC kılavuzları JNC7 Non-sistematik analiz

Detaylı

PRE DİYALİZ DÖNEMDE HASTA EĞİTİMİNİN ROLÜ AYTEN KARAKOÇ

PRE DİYALİZ DÖNEMDE HASTA EĞİTİMİNİN ROLÜ AYTEN KARAKOÇ PRE DİYALİZ DÖNEMDE HASTA EĞİTİMİNİN ROLÜ AYTEN KARAKOÇ Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Ünitesi Hasta Eğitimi Amerikan Aile Hekimleri Eğiticileri Topluluğu (STFM) hasta eğitimini: Sağlığı

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRÜ OLARAK HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KRONİK BÖBREK HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRÜ OLARAK HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ KRONİK BÖBREK HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRÜ OLARAK HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hasan KAYABAŞI 1, Dede ŞİT 2, Emel S. GÖKMEN 3, Bennur ESEN 4, Damla KARATAŞ 1, Ertuğrul OKUYAN

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalığında Rezidüel Renal Fonksiyonun Korunması. Dr.Erkin Serdaroğlu Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi, 2014

Kronik Böbrek Hastalığında Rezidüel Renal Fonksiyonun Korunması. Dr.Erkin Serdaroğlu Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi, 2014 Kronik Böbrek Hastalığında Rezidüel Renal Fonksiyonun Korunması Dr.Erkin Serdaroğlu Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi, 2014 Rezidüel Renal Fonksiyon (RRF) Kronik böbrek hastalığı oluştuğunda, değişik hızlarda

Detaylı

Yurdumuzda erişkinlerde diyabet sıklığı %13.7 (TURDEP-II)

Yurdumuzda erişkinlerde diyabet sıklığı %13.7 (TURDEP-II) Yurdumuzda erişkinlerde diyabet sıklığı %13.7 (TURDEP-II) Diyabetik hastalarda egfr ve albüminüri bağımsız olarak kardiyovasküler mortalite ve morbidite prediktörüdür. Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Detaylı

Periton diyalizinde RRF korunması ve volüm-kan basıncı kontrolü dengesi. Ali İhsan Günal Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği

Periton diyalizinde RRF korunması ve volüm-kan basıncı kontrolü dengesi. Ali İhsan Günal Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Periton diyalizinde RRF korunması ve volüm-kan basıncı kontrolü dengesi Ali İhsan Günal Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği ? REZİDÜEL RENAL FONKSİYON HİPERVOLEMİ PAHASINA DEVAM EDEN

Detaylı

Kronik Böbrek hastalığı minerelkemik bozukluğunda yeni bir oyuncu ;Tenascin-c

Kronik Böbrek hastalığı minerelkemik bozukluğunda yeni bir oyuncu ;Tenascin-c Kronik Böbrek hastalığı minerelkemik bozukluğunda yeni bir oyuncu ;Tenascin-c Dr Gülsüm Özkan Hatay Antakya Devlet Hastanesi Sukru Ulusoy 2, Beyhan Guvercin 3, Ahmet Menteşe 4, S.Caner Karahan 4, Adnan

Detaylı

K 2 Vitamini, Osteoporozda Kemik Kırılmalarını Önler ve Lomber Kemik Mineral Yoğunluğunu Korur

K 2 Vitamini, Osteoporozda Kemik Kırılmalarını Önler ve Lomber Kemik Mineral Yoğunluğunu Korur K 2 Vitamini, Osteoporozda Kemik Kırılmalarını Önler ve Lomber Kemik Mineral Yoğunluğunu Korur Shiraki M, Shiraki Y, Aoki C, Miura M. Kaynak: İnvolüsyonel Hastalıkları Araştırma Enstitüsü, Nagano, Japonya.

Detaylı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Bir ARB Olarak Olmesartan Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı PatenT (Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension

Detaylı

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Dr Miraç Vural Keskinler Önce sentez DM ve MS Akılcı İlaç Kullanımı Oral antidiyabetik ajanlar İnsülin Glp-1 analogları Antihipertansif ilaçlar Hipolipidemik

Detaylı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Cinsiyet İlişkili Farklılıklar ERKEK BEYNİ KADIN BEYNİ Cinsiyet İlişkili

Detaylı

Dr. Şehsuvar Ertürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Dr. Şehsuvar Ertürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İNTRADİYALİTİK HİPERTANSİYON Dr. Şehsuvar Ertürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 12. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 19-23 Mayıs 2010, Antalya Hedef Hemodiyaliz

Detaylı

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi DİYALİZ-MORTALİTE 200 ölüm/1000 hasta-yıl. USRDS-2011 En önemli ölüm nedeni kardiyak hastalıklardır. USRDS -2011:

Detaylı

Hemofiltrasyon ve Hemodiyafiltrasyon Teknikleri - Tedavi Reçetelendirmesi. Dr. Emre Tutal Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD

Hemofiltrasyon ve Hemodiyafiltrasyon Teknikleri - Tedavi Reçetelendirmesi. Dr. Emre Tutal Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD Hemofiltrasyon ve Hemodiyafiltrasyon Teknikleri - Tedavi Reçetelendirmesi Dr. Emre Tutal Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD KBY ve normal popülasyonda mortalite oranları USRDS 2011 TSN verileri

Detaylı

Demir Tedavisinde Yeni Ajanlar ve Alternatif Uygulamalar. Dr. M. Ayşe BİLGİÇ Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Demir Tedavisinde Yeni Ajanlar ve Alternatif Uygulamalar. Dr. M. Ayşe BİLGİÇ Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Demir Tedavisinde Yeni Ajanlar ve Alternatif Uygulamalar Dr. M. Ayşe BİLGİÇ Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Renal aneminin optimal tedavisi, eritropoetin replasman tedavisi

Detaylı

Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma

Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma Johanna M. Geleijnse,* Cees Vermeer,** Diederick E. Grobbee, Leon J. Schurgers,** Marjo H. J. Knapen,**

Detaylı