MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN"

Transkript

1 MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2006 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ 1. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI SAYIN ORTAĞIMIZ, Şirketimizin 2006 yılı 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının günü, saat:14.00 de, İmtiyazlı Pay Sahipleri 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının aynı gün saat:15.00 de, Tavşancıl Beldesi Eynarca Mevkii Dilovası Gebze Kocaeli adresindeki şirketimiz merkezinde yapılması kararlaştırılmıştır. Gündemi ve vekaletname örneği ekte gönderilen bu toplantıya Sayın Ortaklarımızın bizzat veya tevkil edecekleri bir vekil vasıtasıyla katılmaları, hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin ise, işbu senetlerinin aslını veya bunlara sahip olduklarını gösteren belgelerini toplantı tarihinden en geç bir hafta önce yukarıda belirtilen adresteki şirket merkezine tevdii etmek suretiyle toplantıya giriş belgesi almaları gerekmektedir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:IV No:8. Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Saygılarımızla YÖNETİM KURULU

2 MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI VE İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ 1. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1- Açılış ve genel kurul başkanlık divanı teşekkülü. 2- Toplantı tutanağının Divan Heyetince imzalanması hususunda divana yetki verilmesi. 3- TC.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve sayılı ve Kayıtlı Sermaye tavanının yükseltilmesi hakkında konulu yazısı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü nün tarih ve 7590 sayılı, Anasözleşme değişikliği Tavan Artırılması konulu yazısı ile verilen izin doğrultusunda, şirketimizin ana sözleşmesinin 7, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 25 ve 31 nci maddelerinde yapılacak değişikliğin, ortaklarımızın onaylarına sunulması. : SERMAYE : MADDE 7- Şirket 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun tarih 167 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı tavanı TL (Beştrilyon) olup her biri TL itibari değerde (beşmilyar) adet paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden küpürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Ayrıca yönetim kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde hisse senedinin çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ve imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarının kısıtlanması konusunda kararlar alabilir. Şirketin TL (ikitrilyonyüzaltmışdörtmilyarsekizyüzmilyon) çıkarılmış sermayesini temsil eden 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. tertip A ve B grubu hisse senetlerinin yerine geçmek üzere, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:1, No:5 sayılı tebliği hükümleri çerçevesinde ve yine Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih, numara ve OFD-2963 sayılı izin yazılı ile 9. tertip A ve B grubu hisse senetleri bastırılmış 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. tertip A ve B grubu hisse senetleri iptal edilerek, tüm A grubu nama yazılı hisse senetleri 9.tertip A grubu nama yazılı hisse senetleri ile, tüm B grubu hamiline hisse senetleri de 9. tertip B grubu hamiline yazılı hisse senetleri ile değiştirilmiştir. Buna göre, şirketin çıkarılmış sermayesi TL (ikitrilyonyüz altmışdörtmilyarsekizyüz milyon) olup, aşağıda yazılı olduğu şekilde hisselere bölünmüştür. Beher Hisse Tertibi/Grubu Nama/Hamiline Hisse Adedi İtibari Değeri Tutarı(TL) 9A Nama B Hamiline Şirketin TL (ikitrilyonyüzaltmışdörtmilyarsekizyüzmilyon) TL lık çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu sermayenin TL (ikiyizotuzbeşmilyaryediyüz altmışsekizmilyon) kısmı nakten karşılanmıştır. Bakiyenin TL (altıyüzonüç milyarüçyüzseksenbirmilyondörtyüzkırkikibinbeşyüzaltmışbeş) kısmı V.U.K hükümlerine göre oluşan değer artış fonunun sermayeye ilavesinden, TL (birmilyarbeşyüzonbeş milyon) kısmı iştirak değer artış fonundan, TL (birtrilyonüçyüzondörtmilyaryüz otuzbeşmilyonbeşyüzelliyedibindörtyüzotuzbeş) kısmı 5422 sayılı KVK nu hükümlerine göre iştirak hisseleri ve gayrimenkullerin satışından elde edilen karların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmış olup, ortaklara hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. 2

3 : MADDE 7- SERMAYE Şirket 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun tarih 167 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayılı sermaye tavanı YTL (yirmimilyonyenitürklirası) olup, herbiri 1.-Ykr itibari değerde (ikimilyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş YTL (Altımilyondörtyüzyedibinsekizyüz sekizytl) olup, işbu sermaye 1 Ykr nominal değerde tamamı hamiline yazılı (Altıyüzkırk milyonyediyüzseksenbinsekizyüz) adet paya bölünmüştür. Şirketimizin paylarının nominal değeri TL iken, 5274 sayılı T.T.Kanunu nda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim nedeniyle toplam pay sayısı azalmış olup, TL lik 10 adet pay karşılığında, 1 Ykr lik 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Ayrıca yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konusunda kararlar alabilir. MADDE 10- Nama yazılı hisse senetleri İdare Meclisinin önceden müsadesi alınmak kayıt ve şartı ile başkasına devir edilebilir ve satılabilir. Bununla beraber devir veya satış şirkete karşı ancak pay defterine kayıtla hüküm ifade eder. Şirket devir keyfiyetini hiçbir sebep göstermeksizin kayıttan imtina edebilir. Miras karı koca mallarının idaresine ait hükümler veya cebri icra yolu ile iktisap edilmiş hisse senetleri için Türk Ticaret Kanununun 418. maddesinin son fıkrası hükümleri tatbik olunur. MADDE 10- Şirket sermayesini temsil eden paylar hamiline yazılı olup, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu hükümleri doğrultusunda başkalarına devir edilebilir ve satılabilir. Miras, karı koca mallarının idaresine ait hükümler veya cebri icra yolu ile kazanılmış paylar için, Türk Ticaret Kanunu nun bu konulardaki ilgili hükümleri uygulanır. MADDE 11- Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, T.T.Kanununun 400. maddesi hükümleri tatbik olunur. MADDE 11- Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, T.T.Kanunu nun ilgili maddeleri uygulanacaktır. MADDE 12- Hissedarlar ancak sahip oldukları hisse senetlerinin bedeli miktarınca sorumludurlar. Binaenaleyh kendilerine taahhütleri miktarından fazla bir sorumluluk yükletilmez. 3

4 MADDE 12- Paydaşlar ancak sahip oldukları pay bedeli miktarınca sorumludurlar. Kendilerine taahhütleri miktarından fazla bir sorumluluk yükletilmez. MADDE 13- Bir hisse senedine sahip olmak bu esas mukavelenamedeki hükümlere ve umumi heyet kararlarına razı olmayı gerektirir. Hisse senetlerine veraset ve diğer sebeplerle sonradan sahip olanlar hakkında da bu hüküm tatbik olunur MADDE 13- Bir paya sahip olmak bu esas sözleşmedeki hükümlere ve genel kurul kararlarına razı olmayı gerektirir. Paylara veraset ve diğer sebeplerle sonradan sahip olanlar hakkında da, bu hüküm uygulanır. MADDE 17- Şirket hisse senetlerinin ve çıkarılan tahvillerin kaybolması halinde, yürürlükteki kanunlar dahilinde hareket olunacaktır. MADDE 17- Şirket paylarının ve çıkarılan tahvillerin kaybolması halinde, yürürlükteki kanunlar dahilinde hareket edilecektir. MADDE 18- Şirketin işleri ve idaresi Umumi Heyet tarafından T.T.Knun hükümleri dairesinde A Grubu hisse senedi sahibi ortaklar arasından veya A Grubu hisse senedi sahibi ortakların göstereceği adaylar arasından seçilecek en az altı üyeden teşkil olunacak bir İdare Meclisi tarafından yürütülür. MADDE 18- Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından T.T.Knun hükümleri dairesinde, ortaklar arasından veya ortakların göstereceği adaylar arasından salt çoğunluğun vereceği karar ile seçilecek en az beş en çok altı üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Genel Kurul gerekli görürse, süreye bağlı olmaksızın Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. MADDE 25- MURAKIPLAR Umumi heyet A grubu hisse senedi sahibi ortaklar arasından veya A grubu hisse senedi sahibi ortakların göstereceği adaylar arasından en çok üç sene için bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı beşi geçemez. İlk murakıp olarak, İbrahim AYKAÇ : (Kadıköy, Göztepe Hasat Sk. No.1, D.10 İstanbul ) bir sene müddetle seçilmiştir. MADDE 25- DENETÇİLER Genel Kurul ortaklar arasından veya ortakların göstereceği adaylar arasından en çok üç sene için bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı beşi geçemez. Süresi biten denetçi yeniden seçilebilir. MADDE 31- Adi ve fevkalade umumi heyet toplantılarında esas sözleşme değişiklikleri dışında kalan her türlü konuda alınacak kararlarda A grubu hissedarların her hisse için on oyu, B grubu hissedarların her hisse için bir oyu olacaktır. 4

5 Bir hisse senedinin birden çok maliki bulunduğu takdirde, bunlar ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. MADDE 31- Olağan ve Olağanüstü genel kurul toplantılarında her türlü konuda alınacak kararlarda ortakların her pay için bir oyu olacaktır. Bir payın birden çok sahibi bulunduğu takdirde, bunlar ancak bir temsilci ile oylarını kullanabilirler. 4- Dilek ve temenniler. VEKALETNAME ÖRNEĞİ MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI NA (İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ 1. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI NA) Marshall Boya ve Vernik Sanayi Anonim Şirketinin 16 Ekim 2006 günü saat: de Tavşancıl Beldesi, Eynarca Mevkii, Dilovası/ Gebze/KOCAELİ adresindeki merkezinde yapılacak 2006 Yılı 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda, (Marshall Boya ve Vernik Sanayi Anonim Şirketinin 16 Ekim 2006 günü saat: de Tavşancıl Beldesi, Eynarca Mevkii, Dilovası/ Gebze/KOCAELİ adresindeki merkezinde yapılacak 2006 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda) aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeğe, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya, bu konularda başkalarını da tevkil, teşrik ve azle yetkili olmak üzere Sn.. vekil tayin ediyorum. A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI : a)vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b)vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar (Özel talimatlar yazılır) c)vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d)toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır) Talimatlar: ( Özel talimatlar yazılır.) B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a) Tertip ve serisi : b) Numarası : c) Adet Nominal Değeri : d) Oyda imtiyaz sahibi olup olmadığı. : e) Hamiline-Nama yazılı olduğu : TARİH. /... /2006 İMZA- KAŞE ORTAĞIN Adı, Soyadı veya ünvanı : Adresi : Not : (A) bölümünde, (a) (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. 5

TURCAS PETROL A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 13 MAYIS 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

TURCAS PETROL A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 13 MAYIS 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET TURCAS PETROL A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 13 MAYIS 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulu nun Olağan olarak, 31/03/2006 Cuma günü saat 16:00 da İstanbul, Mecidiyeköy,

Detaylı

DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061

DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061 DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061 Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamız Yönetim Kurulu nun 2 Mart 2015 tarih ve 86863 sayılı kararı ile 2014 yılı hesap dönemine

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ 6. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ Sermaye ve Paylar Madde 6- Şirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NDAN, 2014 YILI HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTISINA DAVET

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NDAN, 2014 YILI HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTISINA DAVET REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NDAN, 2014 YILI HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz Hissedarlar Genel Kurulu nun Olağan Toplantısı aşağıda

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamız Hissedarlar Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2015 Salı günü saat 14.00 te aşağıda yazılı gündem

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1 KURULUŞ 27/06/1990 tarih ve 90/644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi, Bankalar hakkındaki mevzuat ve Türk Ticaret

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 11:00 de Yönetim

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553.

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553. TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş Aşağıda adı, soyadı, uyrukları ve adresleri belirtilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir anonim şirket kurulmuştur.

Detaylı

TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2013 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 28 Mart 2014 Cuma günü saat 15:30 da SABANCI CENTER,

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1- Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1 - Kuruluş Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 nolu telefonlardan iletişim kurulabilir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 nolu telefonlardan iletişim kurulabilir. PETKİM PETROKİMY HOLDİNG.Ş. BİLGİLENDİRME DOKÜMNI Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 20 Şubat 2015 Cuma günü saat 13.30' da, LİĞ İZMİR'deki

Detaylı

STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ VE KURUCULAR MADDE 1 Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular aralarında

Detaylı

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ AMAÇ VE KONU Madde 3- Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır: 1- Ambalaj atıkları da dahil olmak üzere her türlü atığın biriktirilmesi,

Detaylı

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret unvanı adı soyadı ve ikametgâh adresleri ile uyrukları yazılı hükmi ve hakiki

Detaylı

EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETĠ

EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETĠ EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETĠ Şirketimizin 2013 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem

Detaylı

RWE ENERJİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

RWE ENERJİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ RWE ENERJİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ MADDE 1. KURULUŞ: Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Anonim

Detaylı

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda, ünvanları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, faktoring mevzuatı ve sair ilgili

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 09/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 09/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 09/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamız 2014 Hesap yılına ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1- Aşağıda ad ve soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen

Detaylı

SPK nın yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 Maddesi Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar

SPK nın yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 Maddesi Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 2014 YILINA AİT 27 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKUMANI Şirketimiz Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 27 Mart 2015 Cuma

Detaylı

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ. (13.03.1972 tarih ve 4496 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ. (13.03.1972 tarih ve 4496 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ (13.03.1972 tarih ve 4496 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.) - (KURULUŞ) Madde 1. Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında,

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ 2011 ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı