DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ"

Transkript

1 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr u Tabloit boy u 4 0 sayfa u T amamý renkli BUGÜN HERKESE ÜCRETSÝZ BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ... ni as ya.com.tr DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ MEC LÝS BAÞ KA NI CE MÝL ÇÝ ÇEK, A NA YA SA ÇA LIÞ MA LA RI KO NU SUN DA MED YA KU RU LUÞ LA RI NIN GE NEL YA YIN YÖ NET MEN LE RÝ NÝ BÝL GÝ LEN DÝR DÝ. OTORÝTER MÝRAS ORTADAN KALKMALI u TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, ''12 Ey lül yö ne ti mi nin 1982 A na ya sa sý i le Tür ki ye'ye bý rak tý ðý o to ri ter mi ra sýn, a na ya sa'da ya pý la cak kýs mî de ði þik lik ler le or ta dan kal dý rý la ma ya ca ðý a çýk týr.. Geç miþ te ya pý lan de ði þiklik ler gös ter miþ tir ki, o a na ya sa yý res to re e de rek, de mok ra si nin ev ren sel stan dart la rý na u la þa ma yýz'' de di. TOPLANTIYA GÜLEÇYÜZ DE KATILDI u1987 yý lýn dan bu gü ne ka dar 17 kez ve 113 mad de nin de ðiþ ti ril di ði ni di le ge ti ren Çi çek, Bü tün bun la ra rað men 1982 A na ya sa sý ü ze rin de ki ve sa yet göl ge si ve dar be a na ya sa sý i ma jý ný a ta ma mýþ ve halk ta ra fýn dan da be nim sen me miþ tir de di. n9 da Çiçek in anayasa dâveti nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN YAZISI SAYFA 3 TE Ýs ra il in mi sil le me ka ra rý na tep ki ubm Ge nel Sek re te ri Ban Ki mun, Fi lis tin in U NES CO ü ye li ði ne ce vap o la rak, Ýs ra il in Ya hu di yer le þim le rin de ko nut in þa at la rý ný hýz lan dýr ma ka ra rýn dan de rin en di þe duy du ðu nu bil dir di. ABD yö ne ti mi de de rin ha yal ký rýk lý ðý na uð ra dý ðý ný a çýk lar ken, Ýs pan yol hü kü me ti i se Ýs ra il i ký na dý. nha be ri sayfa 7 de Suriye söz verdi, çatýþmalar bitmedi usu ri ye, A rap Bir li ði nin ge çen Pa zar gü nü Ka tar da i let ti ði çö züm pla ný ný þart sýz ka bul et me si ne rað men, dün kü gös te ri ler de 19 ki þi nin öl dü ðü bil di ril di. nha be ri sayfa 7 de Konya da eðitim uçaðý düþtü: 2 þehit nha be ri sayfa 8 de TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, anayasa çalýþmalarýna iliþkin basýn yayýn kuruluþlarýnýn genel yayýn yönetmenleriyle Dolmabahçe Sarayý nda bilgilendirme toplantýsýnda bir araya geldi. Toplantýya Genel Yayýn Müdürümüz Kâzým Güleçyüz de (sol baþta) katýldý. FO TOÐ RAF: A A ERDOÐAN: TÜRKÝYE NÝN AB ÜYELÝÐÝ HERKESE FAYDA SAÐLAYACAK Avrupa ya güç katarýz ualmanya Baþbakaný Angela Merkel ile ortak basýn toplantýsý düzenleyen Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan AB ye üyelik ile ilgili bir soru üzerine, Avrupa Birliði coðrafyasý içerisindeki üye olarak bütün bu ülkelerle olan birlikteliðimiz hem Avrupa Birliðine güç katacaktýr, hem bize güç katacaktýr. dedi. nha be ri sayfa 8 de Enf las yon da i ki ha ne li ra kam lar u TÜ ÝK ve ri le ri ne gö re, enf las yon TÜ FE de yüz de 3.27, Ü - FE de yüz de 1.60 art tý. E kim a yý i ti ba riy le yýl lýk enf las yon i se TÜ FE de yüz de 7.66, Ü FE de yüz de ol du. Enf las yo nun yük sek çýk ma sýn da do lar da ki yük se liþ, si ga ra zam la rý ve gý da ve gi yim fi yat la rýn da ki ar týþ et ki li ol du. nha be ri sayfa 10 da Esnaf bayram alýþ veriþini bekliyor nha be ri sayfa 10 da Depremden en fazla hasar gören Erciþ ilçe merkezine getirilen küçükbaþ kurbanlýklar, depremzedeler ve kurbanýný burada kesip ihtiyaç sahiplerine baðýþlamak isteyenler için satýþa sunuldu. Kurbanlýk koyunlar, aðýrlýklarýna göre lira arasýnda satýlýyor. FO TOÐ RAF: A A TV LERDE TOPLANAN PARA NE OLDU? Yar dým ta ah hüt et ti ler, he sa ba ya týr ma dý lar u Van dep re mi i çin Sa man yo lu te le viz yo nu ve 15 ka na lýn or tak dü zen le di ði i ki ay rý ba ðýþ kam pan ya sýn da top lam 127 mil yon TL ba ðýþ top lan dý ðý a çýk la nýr ken, va at e di len ba ðýþ la rýn bi rin den tah mi nen 20 mil yon, di ðe rin den i se nak di 7,8 mil yon TL geldiði or ta ya çýk tý. n8 de 88 ÇOCUK YAKINLARININ YANINDA Erciþli depremzedeler yetimine sahip çýktý udep rem de an ne ya da ba ba la rý vefat e den 88 ço cuk, dev let yurt la rý ha zýr lan ma sý na rað men ya kýn la rýn ca sa hip len ildi. Ya þa dýk la rý trav ma yý at lat ma la rý i çin 40 psi ko lo ðun ça dýr lar da zi ya ret et ti ði ço cuk la rýn her tür lü ih ti ya cý kar þý la ný yor.. n8 de Gazetemiz oku yu cu la rý nýn dep rem ze de ler i çin yap tý ðý ba ðýþ ve yar dým - lar kam yo na yük le ne rek dün yo la çýk tý.fo TOÐ RAF: ÜMÝT KIZILTEPE Yeni Asya dan depremzedeye yardým nha be ri sayfa 3 te VEFATININ 2. YILINDA ÞABAN DÖÐEN Ý RAHMETLE ANIYORUZ Ebediyete uzanan hayat uyazýsý 5 te TEÞRÝK TEKBÝRLERÝ YARIN BAÞLIYOR uher Müs lü ma nýn ge tir me si vâ cip o lan ve ya rýn (A re fe Gü nü) sa bah na ma zýn da baþ la yan teþ rik tek bir le ri, Kur ban Bay ra mý nýn dör dün cü gü nü i kin di na ma zý na ka dar de vam e de cek. Farz na maz la rýn a ka bin de ge ti ri le cek teþ rik tek bir le ri þöy le: Al lâ hü ek ber Al lâ hü ek ber lâ i lâ he il lal lâ hü val lâ hü ek ber Al lâ hü ek ber ve lil lâ hi lhamd REFERANDUM KARARI SONRASI Yunanistan'da kriz uyor go Pa pan dre u Hü kü me ti nin, AB'nin is te di ði yap tý rým la rý re fe ran du ma gö tür me ka ra rý ül ke yi kri zin e þi ði ne ge tir di. Hü kü me tin is ti fa sý ko nu þu lur ken, Yu nan mu ha le fe ti er ken se çi mi tar tý þýyor. nha be ri sayfa 7 de ISSN

2 2 Y LÂHÝKA Musîbet perdeleri altýnda açan manevî çiçekler Fýrtýna, zelzele, vebâ gibi hâdiselerin perdeleri altýnda gizlenen pek çok mânevî çiçeklerin inkiþafý vardýr. Hal bu ki, eþ ya nýn in sa na â it gà ye si bir i se, Sâ ni i nin es mâ sý na â it bin ler dir. Me se lâ, kud ret-i Fâ tý ra nýn bü yük mu ci ze le rin den o lan di ken li ot la rý ve a ðaç la rý mu zýr, mâ nâ sýz te lâk kî e der. Hal bu ki on lar, ot la rýn ve a ðaç la rýn mü ceh hez kah ra man la rý dýr lar. Me se lâ, at ma ca ku þu ser çe le re tas li ti, zâ hi ren rah me te uy gun gel mez. Hal bu ki ser çe ku þu nun is ti da dý, o tas lit i le in ki þaf e der. Me se lâ, kar ý pek bâ ri dâ ne ve tat sýz te lâk kî e der ler. Hal bu ki, o bâ rid, tat sýz per de si al týn da o ka dar ha ra ret li gà ye ler ve öy le þe ker gi bi tat lý ne ti ce ler var dýr ki, ta rif e dil mez. Hem in san, hod gâm lýk ve zâ hir pe rest li ðiy le be ra ber, her þe yi ken di ne ba kan yü züy le mu hâ ke me et ti ðin den, pek çok mahz-ý e de bî o lan þey le ri, hi lâf-ý e deb zan ne der. Me se lâ, â let-i te nâ sül-i in san, in san na za rýn da bah si ha câ le tâ ver dir. Fa kat þu per de-i ha câ let, in sa na ba kan yüz de dir. Yok sa, hil ka te, san a ta ve gà yât-ý fýt ra ta ba kan yüz ler öy le per de ler dir ki, hik met na za rýy la ba kýl sa ayn-ý e deb dir, ha câ let o na hiç te mas et mez. Ýþ te, men ba-ý e deb o lan Kur ân-ý Ha kî min bâ zý tâ bi râ tý bu yüz ler ve per de le re gö re dir. Na sýl ki bi ze gö rü nen çir kin mah lûk la rýn ve hâ di se le rin zâ hi rî yüz le ri al týn da ga yet gü zel ve hik met li san at ve hil ka ti ne ba kan gü zel yüz ler var ki, Sâ ni i ne ba kar; ve çok gü zel per de ler var ki, hik met le ri sak lar; ve pek çok zâ hi rî in ti zam sýz lýk lar ve ka rý þýk lýk lar var ki, pek mun ta zam bir ki tâ bet-i kud si ye dir. Söz ler, 18. Söz, s. 365 Kabir azabýndan Allah a sýðýnýnýz. Cehennem azabýndan Allah a sýðýnýnýz. Mesîh-i Deccal'in fitnesinden Allah a sýðýnýnýz. Dirilerin ve ölülerin fitnesinden Allah a sýðýnýnýz. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 2732 / Ha di s-i Þe rif Me â li Hak, e na ni yet, dün ya ha ya tý ve ger çek ler Ý kin ci Nok ta: O her þe yi en gü zel þe kil de ya rat tý (Sec de Sû re si: 7.) â ye ti nin bir sýr rý ný i zah e der. Þöy le ki: Her þey de, hat tâ en çir kin gö rü nen þey ler de, ha ki kî bir hü sün ci he ti var dýr. E vet, kâ i nat ta ki her þey, her hâ di se, ya biz zat gü zel dir, o na hüsn-ü biz zat de ni lir; ve ya ne ti ce le ri ci he tiy le gü zel dir ki, o na hüsn-ü bil gayr de ni lir. Bir ký sým hâ di se ler var ki, zâ hi ri çir kin, mü þev veþ tir. Fa kat o za hi rî per de al týn da ga yet par lak gü zel lik ler ve in ti zam lar var. Ez cüm le: Ba har mev si min de fýr tý na lý yað mur, ça mur lu top rak per de si al týn da, ni ha yet siz gü zel çi çek ve mun ta zam ne bâ tâ týn te bes süm le ri sak lan mýþ. Ve güz mev si mi nin ha þin tah ri bâ tý, ha zin fi râk per de le ri ar ka sýn da, te cel li yât-ý Ce lâ li ye-i Süb hâ ni ye nin maz ha rý o lan kýþ hâ di se le ri nin taz yi kin den ve tâ zi bin den mu hâ fa za et mek i çin, naz dar çi çek le rin dost la rý o lan nâ ze nin hay van cýk la rý va zi fe-i ha yat tan ter his et mek le be ra ber, o kýþ per de si al týn da nâ ze nin, ta ze, gü zel bir ba ha ra yer ih zar et mek tir. Fýr tý na, zel ze le, ve bâ gi bi hâ di se le rin per de le ri al týn da giz le nen pek çok mâ ne vî çi çek le rin in ki þa fý var dýr. To hum lar gi bi neþv ü ne mâ sýz ka lan bir çok is ti dad çe kir dek le ri, zâ hi ri çir kin gö rü nen hâ di se ler yü zün den sün bül le nip gü zel le þir. Gü yâ u mum in ký lâb lar ve kül lî ta hav vül ler bi rer mâ ne vî yað mur dur. Fa kat in san, hem zâ hir pe rest, hem hod gâm ol du ðun dan, zâ hi re ba kýp çir kin lik le hük me der. Hod gâm lýk ci he tiy le, yal nýz ken di ne ba kan ne ti ce i le mu hâ ke me e de rek þer ol du ðu na hük me der. LÜ GAT ÇE hü sün: Gü zel lik. zâ hir: Dýþ gö rü nüþ. mü þev veþ: Ka rý þýk. ne bâ tât: Bit ki ler. fi râk: Ay rý lýk. te cel li yât-ý Ce lâ li ye-i Süb hâ ni ye: Ku sur ve nok - san lýk tan mü nez zeh o lan Al lah ýn ce lâ li nin te cel li - le ri, gö rün tü le ri. tâ zib: A zap ve a cý ver me. neþv ü ne mâ: Ge liþ me, ya yýl ma, ol gun laþ ma. ta hav vül: Bir hal den di ðer bir ha le geç me, de ðiþ me. zâ hir pe rest: Dýþ gö rü nü þe e hem mi yet ve ren. hod gâm: Ben cil, ken di ni be ðe nen. Sâ ni: San at la ya ra tan Al lah. es mâ: Ý sim ler. kud ret-i Fâ tý ra: Ben zer siz bir þe kil de ya ra tan Al - lah ýn gü cü. mü ceh hez: Do na ným lý. tas lit: Mu sal lat ol ma. in ki þaf: Ge liþ me, a çýl ma. bâ ri dâ ne: So ðuk ça. bâ rid: So ðuk. mahz-ý e de bî: Tam bir e deb. hi lâf-ý e deb: E de be ters. â let-i te nâ sül-i in san: Ýn sa nýn ü re me or ga ný. ha câ le tâ ver: U tan dý rý cý, u tanç ve ren. hil kat: Ya ra tý lýþ. gà yât-ý fýt rat: Ya ra tý lýþ ga ye le ri. ayn-ý e deb: E de bin ta ken di si. men ba-ý e deb: E de bin kay na ðý. ki tâ bet-i kud si ye: Kud sî ya zý, ku sur suz ve ek sik - siz ya zý. ne ja te re id nur si.de Baþ la mak bü yük bir ce sa ret i þi dir. Di renç, i ra de, tec rü be, sa býr, me ta net ve güç is ter. Her baþ lan gýç yü rek is ter. Baþ la mak zor dur, her ki þi nin i þi de ðil dir. Ce sur bir a dým at mak da yet mez ço ðu za man. Ne ti ce a la bil mek i çin, sað lam, is ti ka met li ve doð ru bir tarz ve yol iz le mek ge re kir. Yan lýþ yol la rý a dým la ma nýn ne ti ce si i se; ce sa ret le, ca hil lik a ra sýn da ki fark týr. Ve hüs ran dýr. Öm rün he ba sý dýr. Ay dýn lý ða tut kun o lan lar; nur lu se fer le re a çý lýr ken, bað rý ný ve gön lü nü ce sur a dým lar la ör tüþ tü rür. Dâ vâ a da mý na ya ký þan, ga ye si ni göl ge le ye cek her þe ye, göz u cuy la bi le ta kýl ma mak týr. Her ke se na sip ol maz Ha di baþ la! il ha mý ve sü nû ha tý! Her ke se na sip ol maz ce sur a dým lar a ta cak a yak la ra sa hip ol mak. Mü him o lan ni met le rin kýy me ti ni bil mek, nan kör lük et me den, O nun ver di ði güç le, O nun yo lu na on la rý a da ya bil mek tir. Ne gü zel ko nu þu yor sun! hi ta bý ný duy du ðu muz za man; se sin bi ze a it ol ma dý ðý ný, ko nu þan di lin bi zim ol ma dý ðý nýn far kýn da mý yýz? Ver mek is te me sey di, is te mek ver mez di. ha ki ka tiy le, is te me yi bi len her ke se ha zi ne si nin a çýk ol du ðu nu, lüt fu nun ve rah me ti nin son suz lu ðu nu bil di rir. A ma as la zu lüm hâ þâ O ndan zu hur et mez. Ka hýr da O'n dan dýr, lü tuf da! Za hi ren zu lüm gi bi gö rü nen ka hýr lar hak týr ve yap týk la rý mý zýn be del le ri dir. Þi kâ ye te hak ký mýz yok tur! Ka hýr lar, mu sî bet ler; zu lüm de ðil ler dir. Bir kar þý lýk týr, be del dir, ma ne vî te miz lik tir. Ha yýr sýz ev lâ da vu ru lan to kat þef kat ten dir. Mer ha met ten dir. Zu lüm den ol maz, o la maz. Sev gi li ye si tem, sev gi nin de rin li ðin den ve has bî li ðin den dir. Nef ret ve mer ha met siz lik ten de ðil dir? Va zi fe si ni ye ri ne ge tir me yen ta le be ye za yýf not ve ren öð ret men, za lim de ðil dir? Hak ký tes lim e den dir. A da le ti gö ze ten dir. Ha yat ta Hâ lýk tan as la zu lüm yok tur! Ve o la maz. Sa de ce a da let o lur, hak o lur, mer ha met o lur. Ders! o lur! Ýn sa nýn, lâf din le me yen le re o lan þid det ve kýz gýn lý ðý na be del, ken di lâf din le mez hâ li ni u nu tu ve rip, ge len be lâ la ra is yan et me si ne bü yük te na kuz, zýt lýk ve ca hil lik tir! Muh taç lý ðý te vek kül le mez ce de rek haz met mek! O' nun kud re ti nin her þe yi kap sa dý ðý ný id rak e de bil mek! Her ke sin her tür lü ih ti ya cý ný hik me ti ne uy gun za man da ve ze min de ih san et ti ði ne i man et mek! Er te le me ve ge cik tir me nin O' nun i ra de sin de ol du ðu nu bi le bil mek! Ve her þe ye rað men þük ret me yi de yi ne O nun kud re ti, hik me ti, rah me ti nin ge re ði o la rak ya pa bil di ði mi zi an la mak. O nu u nu tup, ben li ði ö ne çý kar mak: Ýþ te a sýl fe lâ ket, be lâ, dert, prob lem ve a rý za bu dur! Bir yer de ben le rin sal ta na tý var sa; o fe lâ ket le rin en bü yü ðü dür. Ben li ðin hâ kim ol du ðu her me kân ve za man, tah ri ba týn, ço rak lý ðýn, ka ran lý ðýn sal ta nat di ya rý na dö nü þür. Ben li ðin sal ta na tý nýn ol du ðu bir di ya ra; rah met, se vap, ha yýr ve ha se nat ha ki kat le ri uð ra maz. Ben lik as lýn da i çi boþ bü yük bir nay lon ba lon sal ta na tý nýn sim ge si dir. Ben li ðin hâ kim ol du ðu coð raf ya da, sa de ce; a ciz lik, ça re siz lik, ü mit siz lik, is tib dat, tah ri bat, ku rak lýk, yý kým, ka ram sar lýk, að la ma, fer yat, þi kâ yet, ba ha ne ve ço rak lýk var dýr. Hey gi di ben! ve ben lik! A ciz li ði ni bi le gö re me ye cek ka dar gö zü ka rar mýþ ben lik ve e na ni yet ik li min den müs bet ma na da bir þey bek le mek a bes le iþ ti gal dir. Vü cut mem le ke ti nin bü yük a za la rý o lan baþ, göz, dil, ku lak, bu run, kalp, kol, ba cak, lâ ti fe, has se ve duy gu la rýn var lý ðý ve a maç la rý na uy gun o la rak kul la nýl ma sý ben lik ten ö te Hak na mý na kul la nýl ma sýy la bir ma na ta þýr ve ye ri ne o tu rur. Kâ i nat ta ki a dem â lem le ri, ya ni yok luk â lem le ri he sa bý na gi den e ner jiy le hak ve var lýk â lem le ri a dý na gi den hiz met le rin ça týþ tý ðý nok ta tam bu ra sý dýr. Hak i le ben lik, e na ni yet mü ca de le si! Bun la rý yer li ye ri ne o turt ma dan sað lýk lý ya þa ma nýn ve in san lýk i çin müs bet hiz met ü ret me nin çok zor ol du ðu nu ka bul len mek ge rek. Ý lâ hî lik i le ar zî li ðin ay rýl ma ve ký rýl ma nok ta la rý! Se ma vî lik i le men fî fel se fe nin zýt laþ tý ðý ve ay ký rý laþ tý ðý nok ta! Ha ya týn bü yük sýr la rýn dan o lan, ya ra tý lýþ ve fýt ra týn en bü yük ga ye si ve ha mu ru o lan bu çok in ce çiz gi ve hat ü ze rin de ki, her fer din cüz î i ra de si i le yap tý ðý ter cih o nun bir ö mür lük ve ya son su za ka dar gö tü re ce ði ka de ri ni o luþ tu ru yor. Ve o çok sýr lý ve ö nem li duy guy la va rý lan fer dî hür ri yet ve ya pý lan bu ha ya tî ter cih le in sa noð lu sul tan lý ða ve ya yý lan lý ða lâ yýk bir ma ka m ka za ný yor. Ya ra tý lýr ken kat ký da bu lun ma dý ðý mýz, bi ze so rul ma yan bu mu az zam ci haz la rý ne re de, na sýl, han gi mak sat la kul lan dý ðý mý zýn far kýn da mý yýz? Bi ze dü þen sa de ce hak kýn rý za sý na ve i ra de si ne uy gun ter ci he tâ bi ol mak de ðil mi dir? Hiç uð raþ ma dý ðý mýz, hiç ka rýþ ma dý ðý mýz, e mek ver me di ði miz bun ca var lýk ve ni met ler hak kýn da id di a mý zýn ol ma sý nor mal bir þey mi dir? Ö vün me ye hak ký mýz var mý? E me ði miz le bi le ö vün mek de ðil þük re ve tah dis-i ni me te hak ký mýz var ken, e mek siz ö vün mek re va mý dýr? Bi ze dü þen e ma ne te hý ya net et me mek tir. Var ol ma nýn, sa hip ol ma nýn hak ký ný i fâ et mek kul luk ve ve fa bor cu nu ye ri ne ge tir mek tir! Güç O nun dur ve O ndan dýr! Gü zel lik O' nun dur ve O ndan dýr! Þef kat O 'nun dur ve O ndan dýr! Bü tün a za ve or gan lar O nun dur ve O ndan dýr! Yok o lan, hiç o lan bi ziz ve o ge çi ci, al da tý cý dün ya mýz! Ýþ te bu hiç li ði gör mek tir ba ba yi ðit lik! Bu bir na sip me se le si dir. Na sip ol maz her ke se... Mü him o lan ha yýr lý son ve hüsn-ü ha ti me dir. Ha yýr lý bir a dým i le baþ la mak da, ha yýr lý so na er mek de na sip, ih san, rah met ve hik me tin ge re ði dir. Ver mek O nun dur, al mak da O nun. Ver mek di le di ðin de, is te mek ve rir; hak kýy la is te ye ne a çar ha zi ne si ni. Tak dir, ça lý þa nýn dýr. Ö dül, ka za na nýn dýr, ce za da hak e de nin dir... Zu lüm ler O ndan ge le mez. O ndan ge len, yal nýz ca hak týr, rah met tir, mer ha met tir. Ge len ce fa lar bi zim pa yý mýz dýr. Ve re ni bul mak, al ma yý ve yer li ye rin de kul lan ma yý bil mek! Bir ge ce de ken di ni ve ak lý ný kay be den ler var! Sa bah la ra de li o la rak çýk ma ih ti mal le ri miz çok faz la! Bir an lýk kor ku i le di li lâl o lan lar yok de ðil. Çok var! Bir ka çýl maz has ta lýk yü zün den â mâ ka lý ve ren ler le do lu so kak lar, ha ne ler, park lar, has ta ha ne ler. Týð gi bi yi ðit de li kan lý la rýn, mu sal la taþ la rýn da ki bay rak lý bay rak sýz ta but la rý ib ret le o ku na cak ger çek fer man lar o la rak her gün göz le ri mi zin ö nün de dir. Yan lýþ al gý la ma lar la bu ge çi ci dün ya ma lý ve sal ta na tý ný; ni ce le ri ken di si nin san dý. Ni ce le ri sa hip len di. Gür saç la rýn, i pek gi bi cilt le re ü þü þen si vil ce le rin, sað lýk lý gö rü nen be den le rin çý nar gi bi a ni dev ri liþ le ri kar þýsýn da týb býn, tek no lo ji nin, bil gi ve tec rü bey le do lu mü te has sýs dok tor la rýn ça re siz li ðiy le kýv ran dý ðý bir ger çek dün ya var kar þý mýz da. Zen gin li ðiy le, ma lý mül küy le ö vü nen le rin, sel, fýr tý na, dep rem gi bi Ý lâ hî i kaz lar ve mu sî bet ler le ya pa yal nýz kal dýk la rý ný, bü tün var lýk la rý ný kay bet tik le ri ni, tek ser ma ye le ri o lan- var sa i man ve i nanç la baþba þa kal dýk la rý ný u nut ma ya lým. Ý lâh be nim! di yen Nem rut, bir siv ri si ne ðe güç ye ti re me miþ ti. A hir za man Nem rut lu ðu na ö ze nen ler de ay ný a ký be te uð ra ya cak lar dýr mu hak kak. Al da tan, al da nan dýr as lýn da. Al lah (cc) Hak tan, a da let ten, rý za dan, hak çiz gi den, dü rüst lük ten biz le ri a yýr ma sýn. Â min. NOT: Van Dep re min de ve fat e den le re Al lah tan rah met ve mað fi ret ni yaz e di yo rum. Ya ra lý o lan la ra â cil þi fa lar di li yo rum. Mad dî ve ma ne vî za ra ra uð ra yýp mað dur o lan bü tün dost ve va tan daþ la rý mý za sa býr ve þü kür te men ni sin de bu lu nu yo rum. Ay rý ca bü tün dost la rý mýn ge le cek mü ba rek Kur ban Bay ram la rý ný en kal bî duy gu la rým la teb rik e di yor; ca mi a mýz, mil le ti miz, Ýs lâm â le mi ve in san lýk a i le si i çin hu zur ve rah me te ve si le ol ma sý ný Ce nâb-ý Hak tan ni yaz e di yo rum. N. E.

3 Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 8 Zilhicce 1432 Ru mî: 22 T. Evvel 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý FO TOÐ RAFLAR: ÜMÝT KIZILTEPE Yeni Asya dan depremzedelere yardým GA ZE TE MÝZ oku yu cu la rý nýn dep rem ze de ler i çin yap tý ðý ba ðýþ ve yar dým lar dün bir kam yo na yük le ne rek yo la çýk tý. Van da ki dep re min ar dýn dan zor du rum da ka - lan dep rem ze de ler i çin bütün yurt ta yar dým kam pan ya la rý dü zen le nir ken, bir kam pan ya da ga ze miz o ku yu cu la rý ta ra fýn dan dü zen len di. O ku yu cu la rý mý zýn dü - zen le di ði yar dým kam pan ya sý na o ku yu cu la rý mýz ve per so ne li miz ka týl dý. Kam pan - ya da dep rem ze de le rin en çok ih ti yaç duy du ðu ça dýr, bat ta ni ye, ya tak, gi ye cek, yi - ye cek, te miz lik, ka ta li tik so ba ve tüp gi bi ay ni yar dým lar ga ze te mi zin ö nün de kam - yo na yük len di. Ga ze te miz ça lý þan la rý da kam pan ya ya des tek te bu lun du. Kam yo - nun yük len me si nin ar dýn dan yar dým kam yo nu yo la çýk tý. Ye ni As ya / Ýs tan bul En kaz da bul du ðu 50 bin li ra lýk ziy ne ti i a de et ti VAN DA en kaz kal dýr ma ça lýþ ma la rý sü rer ken, Er ciþ il çe sin de bü yük bir in san lýk ör ne ði ser - gi len di. Dep re mi du yar duy maz Ýs tan bul dan mem le ke ti ne gi den Ya vuz Sað lam, kýz kar - de þi nin can sýz be de ni ni ev le ri nin en ka zýn - dan çý kar dý. Yý ký lan bi na la rý nýn en ka zý ný kal dý rýr ken i çi pa ra ve al týn do lu bir çan ta bul du. Al de mir a i le si ne a it ol du ðu nu be - lir le di ði çan ta yý ver mek i çin Fi liz ve Meh - met çif ti a ra dý, a ma dep rem de öl dük le ri ni öð re nen Sað lam, bu nun ü ze ri ne Meh met Al de mir in ba ba sý Ha cý Al de mir e te le fon la u laþ tý ve Er ciþ te bu luþ tu ðu a cý lý ba ba ya yak - la þýk 50 bin li ra de ðe rin de ki ziy net eþ ya la rý ný tes lim et ti. Er ciþ / ci han Ko ru yu cu a i le sa yý sý ar tý yor A Ý LE i çi þid det, a i le nin e ko no mik du ru mu nun ye ter siz li ði, is tis mar gi bi sebep ler le dev let ta ra - fýn dan ko ru ma al tý na a lý nan ço cuk la rýn ba kým - la rý ný üst le nen ko ru yu cu a i le ler in sa yý sý gi de - rek ar tý yor. Ýz mir Sos yal Hiz met ler Ýl Mü dü rü Ze ke ri ya Er taþ, dev let ta ra fýn dan ko ru ma al tý na a lý nan ço cuk la rýn yu va, yurt, ço cuk e vin de kal - dý ðý ný ya da ko ru yu cu a i le ler ce ba kýl dý ðý ný, ço - cuk i çin en uy gun or ta mýn a i le ol ma sý dolayýsýyla ko ru yu cu a i le li ði ö zen dir dik le ri ni an lat tý. Ö - zel lik le ruh sal ge li þim a çý sýn dan a i le or ta mý nýn ö ne mi ne dik ka ti çe ken Er taþ, son 5 yýl da ko ru - yu cu a i le sa yý sýn da ö nem li ar týþ göz len di ði ni di le ge ti rek, þöy le ko nuþ tu: Ýz mir de 2006 yý lýn da 71 a i le, ko ru yu cu a i le o la rak 77 ço cu ða e vi ni aç tý. Bu a i le le rin sa yý sý her yýl ar ta rak 2010 da 199 a yük sel di. Bu yýl þu an da sa yý 213, yýl so nu he de fi - miz 300. A i le sa yý sý art týk ça a i le or ta mýn da ye tiþ - me si sað la nan ço cuk la rý mý zýn da sa yý sý ar tý yor. 77 o lan ço cuk sa yý sý bu yýl 243 e u laþ tý. Bu ar týþ çok ö nem li, an cak he nüz is te di ði miz yer de de - ði liz. Ýz mir de hâ lâ 0-18 yaþ a ra sý 350 ço cuk ko - ru yu cu a i le bek li yor. Ýz mir / a a 11 % ir ti ni as ya.com.tr Çiçek in anayasa daveti Mec lis Baþ ka ný Ce mil Çi çek in ko or di na - tör lü ðün de baþ la tý lan ye ni a na ya sa ça lýþ - ma la rý de vam e di yor. Bu çer çe ve de a na - ya sa pro fe sör le ri çað rýl dý ve on lar la bir top lan tý ya pýl dý. (Son gün ler de on lar dan bi ri KCK o pe ras - yon la rý kap sa mýn da tu tuk lan dý.) Bu a ra da par ti ler a ra sý te mas lar so nuç lan dý ve Mec lis te ki par ti le rin tem sil e dil di ði bir a na ya sa ko mis yo nu o luþ tu rul - du. Bu ko mis yon, ça lýþ ma la ra tek nik des tek ve re - cek uz man lar dan mey da na ge len ay rý bir ko mis - yon kur du. Ça lýþ ma e sas la rý ve tak vi mi be lir len di. Son ra sýn da, ko nu yu ka mu o yu na mal et me yi a - maç la yan ça lýþ ma lar baþ la dý. Çi çek son gün ler de bu ek sen de yap tý ðý bil gi len dir me a maç lý a çýk la - ma la rý dün Ýs tan bul da med ya yö ne ti ci le ri i le pay laþ tý. Ön gö rü len tak vi me gö re, ye ni a na ya sa - nýn ö nü müz de ki yý lýn so nu na ka dar so nuç lan dý - rýl ma sý he def le ni yor. Ýn þa al lah te rör ve me se lâ Su ri ye gi bi ko nu lar da bek len me dik ge ri lim ler gün de me ge lip de bu he de fi sa bo te et mez. Dol ma bah çe Sa ra yýn da ki med ya bu luþ ma sý nýn en çok dik kat çe ken ta raf la rýn dan bi ri mu va fýk mu - ha lif ay rý mý gö ze til mek si zin bü tün ya yýn or gan la rý - nýn, bu a ra da cum hu ri yet ta ri hin de bir ilk o la ra ka - zýn lýk ga ze te le ri tem sil ci le ri nin de da vet e dil miþ ol - ma sýy dý. Bil has sa ye ni a na ya sa nýn her kes ta ra fýn - dan Be nim a na ya sam di ye be nim se ne bi le cek bir me tin ol ma sý a çý sýn dan bu hu sus son de re ce ö - nem li. Sü re cin bu an la yýþ la de vam et ti ril me si de. Sü re cin Mec lis dý þý par ti ler, STK lar ve di ðer top lum ke sim le ri i le de pay la þýl ma sý ön gö rü lü yor. Dün kü top lan tý da Çi çek gö rüþ me le rin, an lat tý - ðý tek nik de tay lar ve u su lî hu sus lar la sý nýr lý ol du - ðu nu ýs rar la ve de fa at le vur gu la dý. A ma di le ge ti - ri len gö rüþ be yan la rý ve so ru lan su al ler de, ka çý - nýl maz bir þe kil de i çe rik le il gi li ko nu la ra da gi ril - di. Za ten i þin ta bi a tý, bu ko nu gün de me gel dik ten son ra ön ce u sûl, son ra i çe rik gi bi bir sý nýr la ma - ya pek im kân ver mi yor. Top lan tý da biz de söz al dýk. Ve ev ve lâ, 12 Ey lül A na ya sa sý i çin 1982 de ya pýl mýþ o lan hal koy la ma - sý nýn 29. yý lý na e ri þe ce ði mi zi ha týr la ta rak, Çok ge cik tik, a ma in þa al lah bu ça lýþ ma lar o lum lu ne ti - ce ve rir ve hiç de ðil se 30. yý lýn da bu dar be a na ya - sa sýn dan kur tu lup de mok ra tik bir a na ya sa ya ka - vu þu ruz te men nî mi zi di le ge tir dik. Ar dýn dan, Ye ni As ya nýn o gün ler de bu a na ya sa - ya ha yýr de di ði ve Bu a na ya sa i le de mok ra si ol - maz di ye man þet at tý ðý i çin bir yýl ve top lam da da 470 gün ka pa tý lan bir ga ze te ol du ðu nu i fa de et tik. Da ha son ra, Cum hur baþ ka ný nýn Mec lis a çý lýþ ko nuþ ma sýn da ki i de o lo ji siz a na ya sa vur gu su na a týf ya pa rak, mev cut a na ya sa nýn da ha baþ lan gýç mad de sin den i ti ba ren i de o lo jik yak la þým la rý yan - sý tan i fa de ler i çer di ði ni, söz ge li þi1995 te de ðiþ ti - ril miþ ha liy le Hiç bir fa a li yet þun lar þun lar kar þý - sýn da ko run ma gör mez de nil di ði ni be lir te rek, Böy le bir de mok ra si ol maz de dik. Pe þin den, de ðiþ ti ri le mez ve de ðiþ ti ril me si tek lif da hi e di le mez mad de ler den 2. mad de de cum hu - ri ye tin te mel ni te lik le ri sa yý lýr ken A ta türk mil li - yet çi li ði ne bað lý i ba re si nin de yer al dý ðý ný ha týr lat - týk ve Bu i ba re nin hu ku kî bir ta ný mý yok ve böy le bir i fa de 1961 A na ya sa sýn da da hi yok de dik. De va mýn da, de mok ra tik bir a na ya sa dan söz e de - bil mek i çin bun la rýn so mut þe kil de tar tý þý lýp so nu ca bað lan ma sý ge rek ti ði ni; bu i ti bar la de ðiþ mez mad - de ler gün de me gel di ðin de Bun lar bi zim kýr mý zý çiz gi le ri miz, bun la ra do kun dur ma yýz gi bi yak la - þým la rýn ser gi len di ði ni, a ma böy le ta výr lar la de mok - ra tik bir a na ya sa ya pý la ma ya ca ðý ný söy le dik. Ko nuþ ma mý zýn so nun da da Çi çek e Ye ni a na - ya sa ça lýþ ma la rý nýn de vam et ti ði bir sü reç te, biz - zat si zin da vet et ti ði niz bir a na ya sa pro fe sö rü nün tu tuk lan ma sý ka mu o yun da bir sý kýn tý ve te dir gin - lik mey da na ge tir di. Bu na yö ne lik e leþ ti ri ler ar ta - rak de vam e di yor. Si zin bu o lay la il gi li o la rak Yar gý nýn ta sar ru fu dur sö zü nün dý þýn da bir yo ru - mu nuz o la bi lir mi? di ye sor duk. Ve tah min et ti ði miz gi bi, bir ce vap a la ma dýk. A ma di le ge tir di ði miz gö rüþ ler ve su a li miz ka yýt la ra geç ti. Çi çek le be ra ber, a na ya sa ko mis yo nu ü ye le ri Prof. Dr. Mus ta fa Þen top (AKP), Prof. Dr. Sü heyl Ba tum (CHP), Prof. Dr. Tun ca Tos kay (MHP) ve Sýr rý Sü rey ya Ön der le Al tan Tan ýn (BDP) da ka - týl dý ðý top lan tý böy le ce so nuç lan dý.

4 4 Y KÜLTÜR SANAT Murada ermek... Bü tün kâ i na tý, ni met le riy le do na tan, rý zýk lan dý ran ve ha ya tý de vam lý ký lan Rab bi mi zin Rý za sý da i re sin de; O na mu va fýk o la rak ha re ket e de bil mek biz le rin bi rin ci ga ye si, düs tu ru ve e be dî der si ol ma lý dýr Rý za-i Ý lâ hi ye mu va fýk ha re ket e de bil me nin ilk ba sa ma ðý bil mek tir. Ý lim tah sil et mek ve öð ren mek tir. En baþ ta öð re ni le cek, tah sil e di le cek i lim i se i man il mi dir. Ý lim öð ren mek yo lun da çý ka cak mâ ni a la ra, en gel le re gö ðüs ger mek, zah met le re kat lan mak ve me þak kat le re sa býr gös ter mek biz le rin i kin ci ga ye si ve ya pa ca ðý fi il ol ma lý dýr. Zah met siz rah met ol maz ger çe ði i le ta ham mü lü mü zü, sab rý mý zý da i ma i lim, ir fan ve i man yo lun da zor la ma lý yýz, bu yol lar da har ca ma lý yýz. Bu ko nu da dün ya nýn en ba sit ve kü çük men fa at le ri ne na sýl ta ham mül, sa býr gös ter di ði mi zi, ka nat lan dý ðý mý zý hiç bir za man u nut ma ma lý yýz Ý man il mi yo lun da te lâ þa ka pýl ma mak, ha lim se lim ol mak biz le re el bet te çok þey ler ka zan dý rýr. Ken di dün ye vî hal le ri mi zi, kýz gýn lýk la rý mý zý ve kýr gýn lýk la rý mý zý ü ze ri miz den a ta bi lir sek i ma na da ir hal ve ha re ket le re yer ve yol aç mýþ o lu ruz. Dün ye vî ha yat le va zý ma tý ve men fa at le ri de ay ný þe kil de, a hi re te mü te al lik men fa at ler bir ha zi ne o lan i man il mi i çin ge rek ti ði ka dar terk e de bil me li dir. Biz ler bu yol da ö zel bir gay ret i çin de o la bil me li yiz. Se çi ci ve a raþ tý rý cý lý ðý mý zý bu yol da kul la na bil me li yiz. Hak ve ha ki ka tin an la þý la bil me si yo lun da gay ret le ri miz, ça lýþ ma la rý mýz ya nýn da; mü te va zý ol mak, al çak gö nül lük le ha re ket et mek te þi a rý mýz ol ma lý dýr. Ken di mi ze te pe den ba ka bi li riz, a ma ö zel lik le de, i lim, ir fan ve soh bet mec lis le rin de hiç kim se ye gu rur, ki bir ve had di a þan na zar lar la ba ka ma yýz. Da i ma al çak gö nül lü o la rak bil gi ye su sa mýþ bir va zi yet te i li me ve i lim eh li ne sa rý la bil me li, sa hip çý ka bil me li yiz Te va zu nun, alt tan al ma nýn, an la yýþ gös ter me nin ken di miz a çý sýn dan, il mi öð ren me miz a çý sýn dan fay da sý hiç bir za man u nu tul ma ma lý dýr. Biz ken di mi zi, ken di ne fis ve þey ta ný mý zýn e li ne bý rak ma ma lý yýz. Ý man il mi el de e dil dik çe el bet te ki ne fis ve þey ta nýn ka le le ri zir-ü ze ber o lur, yý ký lýr. Ha ta la rý mý zý bil mek, i lim ir fan yo lun da, i man il mi yo lun da bu ha ta lar dan vaz ge çe bil mek bi zim ta kip e de ce ði miz bi rin ci yol ol ma lý dýr. U nut ma ma lý yýz ki do lu bar dak bo þal týl ma dan ye ni den dol du rul maz. Kö tü yü hal let me den i yi yi i ka me e de me yiz. E be dî bir â lem de e be di yen ü zü le ce ði mi ze; bu dün ya da nef si mi zi ve þey ta ný mý zý ü ze bil me li yiz. On la ra fýr sat ver me me li yiz. Ý lim le rin þa hý ve pa di þa hý o lan i man il mi el de e de bil mek i çin her yo la baþ vur ma mýz bi zim, en ö nem li ö zel li ði miz ol ma lý dýr. An cak i man il mi ni el de et mek le Rab bi mi zin bü tün kâ i na tý ku þa tan rý za sýn dan bir neb ze de ol sa pay o la bi lir ve ih lâ sa mu vaf fak o la rak, sa lih a mel ler iþ le ye bi li riz. Ku lun sa lih a mel le ri, rý za-i Ý lâ hi ye mu vaf fa ki ye ti nin e ma re le ri o la cak týr. Biz ler de rý za-i Ý lâ hî da i re sin de Rab bimiz den i man il mi ne mu vaf fa ki yet ve a me li sa lih iþ le mek mu rad e di yo ruz Rab bim bu yol da he pi mi zi mu ra dý mý za er dir sin in þal lah Allah ýn Sadýk Kulu: Barla sinemaseverlerle buluþuyor nya PI MIN DA kul la ný lan mo ti on cap tu re tek ni ðiy le Tür ki ye nin ilk u zun met raj 3D a ni mas yon fil mi o lan Al lah ýn Sa dýk Ku lu: Bar la i sim li film, bu gün viz yo na gi ri yor. Ser Film De niz li Tem sil ci si Da vut Ýl han, Tür ki ye ge ne lin de 200 sa lon da bir den gös te ri le cek fil min ta ný tý mý a ma cýy la De niz li Ga ze te ci ler Ce mi ye ti nde bir ba sýn top lan tý sý dü zen len di. Ýl han, fil min De niz li de dört sa lon da se yir ciy le bu lu þa ca ðý ný söy le di. Sa id Nur sî nin Is par ta Bar la da ki sür gün ha ya tý nýn ko nu e dil di ði ni an la tan Ýl han, ha pis ha ne gün le ri do la yý sýy la De niz li hal kýy la da or tak bir geç mi þe sa hip ol du ðu nu vur gu la dý. De niz li / ci han Ailenin tahribe çalýþýldýðý günümüzde, istikbalimiz için saðlýklý nesiller yetiþtirmeye katkýda bulunmayý ve aileyi birer ilim irfan yuvasý haline getirmeyi hedefleyen Bizim Aile, Kasým ayýnda yine dopdolu bir muhteva ile okuyucularýyla buluþtu. BULMACA SOL DAN SA ÐA 1. Ý çin de ay na sak la nan mu ha fa za. - Fars ça da bir sa yý sý. 2. Ne ga tif dü þün ce sa hi bi, su i zan cý. - Se len yu mun sim ge si. 3. A rap ça da ben lik. - Ta li hi ni an la ma þar la tan lý ðý. 4. Rad yo i zo top gö rün tü le me. - Be rat ke li me sinin or tasý. - Ýð diþ et me. 5. Kýv rým lý bah çe ha vu zu. - Si ne ma ve ti yat ro sa n'at çý la rý nýn sa n'at la rý ný ic ra e der ken al dýk la rý va zi fe. - Fars ça da du dak. 6. Bir sü r'at yo lu muz. - Bil lur, þef faf. 7. Ý mam lýk va zi fe si ni de ruh te et me i þi. - Bal lý ba ba gil ler den, kar þý lýk lý kü çük yap rak lý, be yaz, pem be, kýr mý zý ba þak du ru mun da çi çek le ri o lan ve çi çe ði ba ha rat gi bi kul la ný lan, o dun su sap lý, ko ku lu bir bit ki. 8. Ý yi ni te lik te ol ma yan, kö tü. - Na zi Hü cum ký ta sý. - Sa taþ ma yý huy e din miþ kö tü ta bi at lý kim se. 9. Bir met ni ve ya bir sö zü ek sik siz tek rar la ya bi le cek bi çim de a kýl da tut ma. - Mer ha le, ka de me. 10. Al tý yu mu þak ve ya in ce de ri den, ge nel lik le üst ten bað lý kü çük ço cuk a yak ka bý sý. - Bi ri nin buy ru ðu al týn da o lan gö rev li, ma dun. - Nu ma ra nýn ký sa sý ZAMANI bereketlendirmek ELÝNÝZDE BÝZÝM AÝLE Dergisi, Ka sým sa yý sýn da a i le de za man plân la ma sý ko nu su ü ze rin de du ru yor. Bi zim A i le Ka sým sa yý sýn da ne ler var? Hýz ça ðý nýn in san la rý yýz. Za ma nýn su gi bi a kýp geç ti ði gü nü müz de Ý ki gü nü e þit o lan zi yan da dýr ha dis-i þe ri fi ö ne mi ni her ge çen gün bi raz da ha faz la his set ti ri yor. Nef sî is tek le rin ruh la rý e le ge çir di ði nar si sizm rüz gâ rýn da gün le rin na sýl de ðer len di ril di ði i se mu ha se be e di le si di ðer bir ko nu. Bi zim A i le der gi si yýl la rýn ay, ay la rýn gün gi bi kay dý ðý za man sey rin de hiz met i de ðer len di ri yor. Sa vun ma du var la rý ný güç lü in þa et sek de, boþ za man la rýn de ðil, bo þa ge çi ri len za man la rýn zi yan e dil di ði ni ha týr da tut ma gay re tiy le za ma ný be re ket len dir me nin yol la rý ný a rý yor. Ka sým a yýn da ge ri de bý rak tý ðý mýz ko ca bir yý lý de ðer len dir me a ma cýy la hiz met te za man tan zi mi ni ka pa ðý na ta þý yan Bi zim A i le muhtevasýyla yi ne dop do lu Tu ba E ren, Ser ma ye yi bir den bi ne çý kar mak baþ lýk lý ya zý sýy la za ma nýn ne Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da 1 ka dar da kýy met li bir ser ma ye ol du ðu na dik kat çe ki yor. Za ma nýn ser ma ye ol du ðu nu mu u nut tuk? di ye so ru yor su nuz bu ça lýþ ma yý o ku du ðu nuz da. Ha yat hiz met le gü zel di yor Ne si be Boz ve za ma ný ný dâ vâ sý na has re den ler le bir has bi ha le dâ vet e di yor siz le ri. Ý lâyý ke li me tul lah so rum lu lu ðu nu u nut ma ya mey yal nef sin, ya ra dý lýþ ga ye si ni ha týr la ma sý na yar dým cý o la cak bu soh be ti ke yif le o ku ya cak sý nýz. Hi lâl Çor ba cý oð lu, Mut lu a i le baþ lýk lý ça lýþ ma sýy la a i le i çi so rum lu luk la ra dik kat çe ker ken, Bi lim Dün ya sý za ma ný de ðer len dir me nin i puç la rý ný ve ri yor. Hi da ye te E ren ler say fa mýz da Mer ve Yal çýn, Ba tý lý bir ha ný mýn Ýs lâ mý ka bul et me si nin öy kü sü nü pay la þý yor bi zim le. Ev li ya Çe le bi ve se ya hat na me si ni an la tan Mer ve Ý ri ya rý yla geç miþ te bir ge zin ti ya par ken, Sev gi le ri ka lay la mak ça lýþ ma sýy la Mü mi ne Gü neþ, ruh la ra te nef füs vak ti nin gel di ði ni ha týr la tý yor... Ha ným Ha ný ma, Ki tap lý ðý mýz dan, Ço cuk Hâ li ve De ko ras yon say fa la rý nýn renk len dir di ði Bi zim A i le der gi si ni o ku mak i çin za man kay bet me yin 6-12 AY BE BEK BA KIM Ý LÂ VE SÝ DERGÝNÝZLE bir lik te ücretsiz Fey za nur Gün tay Sö ðüt ün ha zýr la dý ðý 6 12 ay be bek ba kým e ki ni is te me yi u nut ma yýn! Ý lâ ve de;l6-12 ay be bek ge li þim tes ti lbe be ðim kaç ki lo al ma lý? lbe be ði min o da sý ný a yýr ma lý mý yým? lbe be ði min boy cet ve li lbe - be ðim ne za man o tu ra bi lir? Be be ði min tu va let sýk lý ðý lbe be ðim ne den ku sar? gi bi so ru la rýn ce va bý ný bu la bi lir si niz. Ýz nik te ki A ya sof ya Ca mii i ba de te a çý lý yor VAKIFLAR Ge nel Mü dür lü ðü nün, Bur sa nýn Ýz nik il çe sin de ki A ya sof ya Ca mi i nin i ba de te a çýl ma sý yö nün de ki ka ra rý nýn ar dýn dan baþ la tý lan ça lýþ ma lar da son a þa ma ya ge lin di. Ýz nik mer kez de A ta türk Cad de si i le Ký lý ças lan Cad de si nin ke siþ ti ði kav þak ta yer a lan ta ri hî ya pý nýn çev re si ve i çin de ha re ket li lik gö ze çar pý yor. Ýl çe Müf tü sü Veh bi Bar dak çý nýn biz zat ken di si nin il gi len di ði ça lýþ ma lar kap sa mýn da, A ya sof ya nýn i çin de ze min dö þe me si ya pýl dý, ye re ha lý lar se ril di, min ber ye ri ne ko nul du. Yýl lar dýr ya pý nýn dý þýn da bu lu nan A ya sof ya Mü ze si ya zý lý ta be lâ bu lun du ðu yer den kal dý rýl dý. Ça lýþ ma la rý u zak tan iz le yen ve O ta ri hi a ný ya þa mak i çin bay ram sa ba hý ný bek le dik le ri ni i fa de e den Ýz nik li ler i se Çok mut lu yuz, bi zim i çin çok ö nem li bir ge liþ me ol du. Kur ban Bay ra mý nda na ma zý bu ra da ký la ca ðýz. Bu nun he ye ca ný i çin de yiz. Fa kat dý þa rý dan ge len ya ban cý lar A ya sof ya yý ge ze bi li yor da biz ler ne den gö re mi yo ruz? þek lin de ko nuþ tu lar. Bu a ra da, ya pý lan ça lýþ ma lar la il gi li ba sýn men sup la rý na gö rün tü al ma la rý ko nu sun da i zin ve ril mez ken, A ya sof ya nýn i çin de ze min dö þe me si ya pýl dý, ye re ha lý lar se ril di, min ber ye ri ne ko nul du. Yýl lar dýr ya pý nýn dý - þýn da bu lu nan A ya sof ya Mü ze si ya zý lý ta be lâ bu lun du ðu yer den kal dý rýl dý. FOTOÐRAF: AA ye rel yet ki li ler her han gi bir a çýk la ma yap ma dý. Va kýf lar Ge nel Mü dü rü Ad nan Er tem, Ýz nik te ki A ya sof ya Ca mi i nin, Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn tek rar ca mi o la rak i ba de te a çýl ma sý yö nün de ki ta le bi ni uy gun gö re rek, e se rin i ba de te a çýl ma sý na ka rar ver dik le ri ni bil dir miþ ti. Ge nel Mü dür lük ten ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, As lî gö re vi Vak fe den le rin vak fi - ye le rin de be lir ti len i ra de le ri ni ek sik siz o la rak ye ri ne ge tir mek o lan Ge nel Mü dür lü ðü müz, hem vak fi ye sin de hem de ta pu kay dýn da ca mi o la rak tes cil e di len A ya sof ya Ca mi i nin, Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn tek rar ca mi o la rak i ba de te a çýl ma sý yö nün de ki ta le bi ni uy gun gö re rek, e se rin i ba de te a çýl ma sý na ka rar ver miþ tir de nil miþ ti. Ýz nik / a a YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Ýþ tah a çý cý, iþ tah i lâ cý. 2. Bir iþ lem de kul la ný lan et kin li ði ni yi tir miþ mad de le ri, ni tel ö zel lik le ri nin ye ni den ka zan dýrý la rak et kin ha le ge ti ril me si. 3. U lu lazm bir pey gam ber. - Eþ ya nýn üc ret kar þý lý ðý ge çi ci bir sü re bý ra kýl dý ðý yer. 4. To ru nu o lan ka dýn, bü yük an ne. - Geç miþ za man. 5. Or ta ka lýn ka buk lu, be yaz renk li, ký sa ve ka rý þýk bu da nan bir tür ü züm. - Bir bað laç. - Ba ký ný zýn ký sa sý. 6. Ba zý ni te lik ve ya de ðer le ri ta þý yan la rýn çok bu lun du ðu yer. - Türk Stan dart la rý Ens ti tü sü'nün ký sa sý. 7. Kib ri te ki mi yö re le ri miz de ve ri len i sim. - Ke mik le rin yuvar lak u cu. - Ý ki nes ne a ra sýn da ki boþ luk. 8. Bir þe yin na sýl ol du ðu nu be lir ten, o nu baþ ka þey ler den a yý ran ö zel lik. 9. Mey da na gel me, o luþ ma. 10. Bü yük za rar, ü zün tü ve sý kýn tý la ra yol a çan o lay ve ya du rum. 11. Ye ni çe ri kü tük def te ri. - Bir kom þu dev let. 12. Pul ka nat lý lar dan, vü cu du, ka nat la rý in ce pul lar la ve tür lü renk ler le ör tü lü, dört ka nat lý, çok sa yý da tür le ri o lan bö cek le re ve ri len ge nel ad. - Ý tal ya'da bir o va. ÝNSANI VE KÂÝNATI OKUMAK ÝÇÝN Ba þa rý lý Ol ma da Far kýn da lýk Kö þe miz de bu haf ta da ye ni bir e se ri miz den bah se de ce ðiz. Fa kat ön ce lik le, þim di den Kur ban Bay ra mý ný zý teb rik et mek is ti yo ruz. Ce nâb-ý Hak, bu di nî bay ra mý da ül ke miz ve â lem-i Ýs lâm i çin ha yýr la ra ve si le kýl sýn! Â min E vet, ya zý mý zýn baþ lý ðýn da geç ti ði ü ze re, ye ni e se ri mi zin a dý, Ba þa rý lý Ol ma da Far kýn da lýk. Ki tap is min de ki far kýn da lýk ke li me si si zin de dik ka ti ni zi çek miþ tir her hâl de. A yý rý cý ö zel lik, baþ ka lýk, ay rým, nü ans vs. ma na la rý na ge len fark ke li me sin den tü re ti len ye ni bir kav ram far kýn da lýk ve ký sa ca far kýn da ol ma du ru mu o la rak a çýk la ný yor. Ba þa rý lý Ol ma da Far kýn da lýk de yin ce de ak la, ba þa rý yý an la ma, id rak et me ge li yor ol ma lý dýr. Ki ta býn Tak dim in de de be lir til di ði gi bi, as lýn da e se rin ilk hâ li çok kap sam lý i di. Ya yý ne vi o la rak, o ku ma ve an la ma yý ko lay laþ týr mak ga ye siy le bu e se ri i ki ye böl me ge re ði duy duk. Çün kü ge niþ hac miy le bel ki sý ký cý o la cak, bel ki de bek le nen fay da yý sað la ya ma ya cak tý. Bu se bep le de e se rin ilk kýs mý ný Ba þa rý lý Ol ma da Far kýn da lýk ( ) o la rak ya yýn la dýk. (De va mý i se Ken di ni Ger çek leþ tir me de Far kýn da lýk a dýy la ya yý na ha zýr lan dý.) Bu a çý dan, ko nu yu an la mak ve haz met mek i çin, e se rin i ki bö lü mü nün de fa sý la lar hâ lin de in ce len me si ve göz den ge çi ril me sin de bü yük fay da [var.] A la ed din Er do ðan ýn ka le me al dý ðý ki tap 13,5 x 21 cm e ba dýn da ve 160 say fa. Ki þi sel ge li þim tü rün de ki ki ta býn ka pak ya zý sý i se þöy le: Bi rey, bu lun du ðu top lu luk ta ki prob lem le rin çö zü mü ne ne ka dar kat ký sað lý yor sa, ne ka dar po zi tif e ner ji ya yý yor sa, ne ka dar ken di si ne ve çev re si ne fay da lý o la bi li yor sa, o ka dar ba þa rý lý ka bul e di lir. Þüp he siz, ba þa rý ya ba zen u ça rak, ba zen sü rü ne rek, ba zen de tö kez le ye rek u la þý lýr. Tö kez le me ve ha ta yap ma, za man kay bý ve güç yi ti mi ne se bep o lur. Tec rü be ler den ya rar lan mak [i se] bu o lum suz luk la rý a zal týr, ba þa rý nýn el de e dil me si ne kat ký sað lar. Ba þa rý da e sas öl çüt, kat ma de ðer sað la mak týr; bu ki tap, bu a maç i çin ya zýl dý. E ser de Gi riþ ten baþ ka Far kýn da lýk ta An ne ve Ba ba nýn Et ki si, Far kýn da lýk lý Bi rey Ye tiþ tir me de Öð ret men le rin Et ki si, Far kýn da lýk ta Ba þa rý Yö ne ti mi, Far kýn da lýk ta Ýn san Ý liþ ki le ri: Ý le ti þim, Far kýn da lýk ta Za man Yö ne ti mi, Far kýn da lýk ta Uz la þý Kül tü rü, Far kýn da lýk ta Bi re yi Ta ný ma Tek nik le ri baþ lýk lý bö lüm ler bu lu nu yor. Ký sa ca de ni le bi lir ki, e ser, is mi nin çað rýþ týr dý ðý bi çim de fark lý bir ça lýþ ma. Bu nu da ha i yi an la mak i çin el bet te ki ta bý þöy le bir in ce le mek ge re ki yor. Fark ý siz de fark e de cek si niz, bun dan e mi niz! Bu vur gu yu ni çin ya pý yo ruz? Þu nun i çin: A dý üs tün de, ki þi sel ge li þim ü ze ri ne ya zý lan ki tap lar ge nel o la rak ba þa rý mef hu mu nu ek sen a lan e ser ler dir ve hep ha yat ta, -be lir le nen he de fe u laþ ma dana sýl ba þa rý lý o lu na ca ðý so ru su nun ce vap la rýy la do lu dur. Ve yi ne bun lar, her han gi bir ar tý ö zel li ðiy le hem cins le rin den fark lý lýk arz e den ve ya ken din ce a la nýn da zir ve ye u laþ tý ðý ný var sa yan her e li ka lem tu ta nýn ken di de ne yim ve bi ri kim le rin den sü zü lü, ký sa ca de nen miþ ve ya þan mýþ for mül ler dir. E se ri mi zin ka pak ya zý sýn da da dik kat çe kil di ði gi bi, tec rü be ler den ya rar lan mak( ), ba þa rý nýn el de e dil me si ne kat ký sað lar. Bu e ser de tec rü be le ri ni ko nuþ tu ran ki þi i se, e ði tim ci lik ten öð re tim ci li ðe ter fi et miþ bi ri si. Ki ta býn ba þýn da ki bi yog ra fi sin de geç ti ði ü ze re, ken di le ri, ça lýþ ma ha ya týn da hep da ha yük sek ba sa mak la ra týr man ma yý he def o la rak be lir le miþ ve bu nu ba þar mýþ. Ya za rý mýz A la ed din Er do ðan, ken di ça pýn da ba þa rý yý ya ka la mýþ bir in san o la rak þim di de bil dik le ri ni bi zim le pay la þý yor. E ser de ö zet le, ba þa rý lý ol ma da far kýn da lý ðýn ba zý sý sa bit ba zý sý da de ðiþ ken ö zel lik le ri der le ni yor ve ne ti ce de or ta ya, or ta la ma bir o ku yu cu i çin ba þa rý for mü lü çý ka rýl mýþ o lu yor. Bay ram er te sin de tek rar bu ra da bu luþ mak te men ni siy le BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI A M E L Ý Y A T H A N E N A M A Z N K A Ý N A T K Ý O T L N A H A A S Ý A D A L E T B K E M Ý K R E S Ý M H A Ý L A H E A E A M E L R M Ý L A T U A B A K A N L M S T Y A P Ý S V D A Y A K T F M A Y O N E Z A N A B Ý E R E L S S Ý T E R Ý L

5 Y MAKALE 5 MER HUM ÞA BAN DÖ ÐEN ÝN BÝR YA ZI SI NI, VE FA TI NIN 2. YI LIN DA RAH ME TE VE SÝ LE OL MA SI NÝ YA ZIY LA NEÞ RE DÝ YO RUZ E be di ye te u za nan ha yat Mü mi nin ha ya tý sa de ce þu ký sa cýk dün ya ha ya týn dan i ba ret de ðil dir. O nun öy le mâ ne vî bir ha ya tý var dýr ki dün ya nýn ku ru lu þun dan baþ la yýp ký ya me te, hat ta e be dî ha ya ta ka dar de vam e der. Dün ya i se e be dî ha yat yol cu lu ðun da bir mi sa fir ha ne, bir ko nak ye ri, bir o tel de ðil mi dir? Ruh lar â le min den baþ la yan yol cu lu ðu muz da bu ra da Yu nus Em re nin i fa de siy le göz kýrp ma sý gi bi ký sa bir sü re ka lýr, yo lu mu za de vam e de riz. Ka bir is tas yo nu ve bek le me sa lo - nun dan son ra Mah þer, Mah ke me-i Küb ra, Mi zan, Sý rat der ken son du rak, as lî va ta ný mýz o lan Cen ne te u çup gi de riz. Se lâ met, e sen lik ler di ya rý dýr Cen net ve Al lah biz le ri bu se lâ met yur du na dâ vet e der. 1 Dün ya da ör nek le ri ni, nü mu ne le ri ni gös ter di ði ni met le ri nin a sýl la rý ný, men ba la rý ný ik ram e de cek o ra da. Pey gam ber ler dâ hil her ke sin geç ti ði ge nel bir cad de var bu yol cu luk ta. O da ö lüm. Genç ih ti yar, ma kam lý ma kam sýz a yýrt et mi yor. Gö rü nü þü çir kin, ür kü tü cü ö lüm, as lýn da gö rün dü ðü gi bi kor kunç de ðil. Ý man göz lü ðüy le ba kýl dý ðýn da o da gü zel ve se vim li. Çün kü ö lüm þu sý kýn tý lý, ýz tý rap lý dün ya dan kur tu luþ, mut lu luk lar di ya rý o lan Cen ne te gi diþ tir. Dost ve sev gi li le re bir ka vuþ ma dýr. Ö lü mün ya ra týl ma sýn da da ha ni ce hik met ler var. Kur ân, im ti han mak sa dýy la ya ra týl dý ðý ný bil di ri yor ö lü mün de, ha ya týn da. Bu sû ret le ki min da ha gü zel a mel iþ le di ði or ta ya çý ka cak. 2 Ay rý ca, And ol sun ki Biz si zi bir ta kým kor ku lar ve aç lýk lar la ve mal, can ve ü rün ek sik li ðiy le im ti han e de ce ðiz. Sab re den le re müj de le! O sab re den ler ki baþ la rý na bir mu sî bet gel di ðin de Biz Al lah ýn kul la rý yýz; so nun da yi ne O na dö ne ce ðiz der ler 3 bu yu ru lu yor. E vet, im ti han o lu nu yo ruz. Bu im ti han ba zan mal, ba zan can, ba zan ev lât, ba zan da sev dik le ri miz le il gi li o la cak. Al lah Re sû lü (asm), ký zý Zey neb in oð lu ve fat et ti ðin de göz yaþ la rý ný tu ta mý yor, ký zý na, Ve ren de, a lan da Al lah týr. Al lah ka týn da her þe yin bel li bir vak ti var dýr bu yu ru yor ve sab ret me si ni, Al lah tan e cir bek le me si ni is ti yor du. 4 Bu sab rýn ec ri i se bir ha dis-i þe rif te þöy le bil di ri li yor: Al la hü Te â lâ bu yu rur ki: Bir mü min ku lu mun dün ya da sev di ði bi ri ni al dý ðým za man sab re dip Al lah tan ec ri ni bek ler se mü kâ fa tý Cen net tir. 5 E vet, sab ret me nin mü kâ fa tý Cen net. Ve fat e den de ya kýn la rýy la bir lik te e be diy yen Cen net te bir lik te o la cak. Bun lar, mü mi nin ba þý na ge le bi le cek böy le si mû si bet ler kar þý sýn da i ma nýn ka zan dýr dý ðý en bü yük te sel li kay na ðý, en ö nem li ü mit ý þý ðý. Dip not lar: 1- Yu nus Sû re si: Mülk Sû re si: Ba ka ra Sû re si: Ri ya zü s-sa li hîn ve Terc., I:56 (Ha dis no: 29; Bu ha rî ve Müs lim den) 5- A.g.e., (Ha dis no: 32; Bu ha rî den). (Mer hum Þa ban Dö ðen in, ta rih li Ye ni As ya da ya yýn la nan ya zý sý.) Her söz bir þey söy ler (mi) Bu du ru mu Fut bol Her Þey dir prog ra mýy la fark et tim. Zi ra i sim dik kat çe ki ci ol du ðu ka dar, Ýs pan ya da 1939 da ik ti dar o lan fa þist dik ta tör Ge ne ral Fran co nun Ba na yüz bin ki þi yi u yu ta cak bir be þik ya pýn sö zü nü ve so run la ra kar þý hal ký na sýl tes kin et ti ðiy le il gi li so ru ya, On la rý yüz bin ki þi lik be þik ler de u yu tu yo rum þek lin de ver di ði ce va bý ný ha týr la tý yor ba na. Bun dan da ö te, bir dost zi ya re tin de A dý ný Fe ri ha Koy dum ad lý di zi, be ni fark lý bir bo yu ta gö tür dü. Öy le ya, her söz bir þey söy ler ve in sa noð lu kav ram lar la dü þü nür. Bu yüz den dir ki, Ke li me ve cüm le nin ru hu var dýr söy le miy le ye tiþ miþ bi ri si o la rak son za man lar da med ya pa za rýn da kul la ný lan prog ram ve ya di zi i sim le ri ne fe na bo zul mak ta yým. Sü per Ba ba, Pe ri han Ab la, Su sam So ka ðý, Bi zim ki ler gi bi, is miy le mü sem ma ve a dýy la muh te va sý iç i çe o lan di zi ve ya prog ram la rý gör müþ bi ri o la rak, i ma ja dö nük dö nü þü mün ver di ði bir deh þe tin ka o su nu ya þý yor zih nim. Bu du rum, bir ne vi i maj dün ya sýn da ya þa dý ðý mý zýn a dý de ðil de ne dir? Ti pik a þý rý bir ger çek li ðin i maj doy gun lu ðu i çin de su nu la rak, tak li dîn ger çek o lan dan da ha güç lü bir þe kil de dün ya mýz da yer al dý ðý post mo der niz min ab lu ka sý gi bi dü þü ne bi li riz. Med ya da ki ger çe ðe i nanç ve o ri ji na lin iç ten li ði, ye ri ni ger çek te var ol ma yan þey le rin güç lü bir þe kil de su nul du ðu bir pa ra dok sa bý rak mýþ an la þý lan. Zi ra Sen de Git me, Yer den Yük sek, Ko çum Be nim, Baþ rol de Aþk, Ha ya ta Beþ Ka la, Ye ni den Baþ la, Ma zi Kal bim de Ya ra dýr, Yer Gök Aþk, Bir Ço cuk Sev dim, Fat ma gül ün Su çu Ne, Bir Gü nah Gi bi, Ha yat De vam E di yor, Se ni Ba na Yaz mýþ lar gi bi di zi i sim le ri, bir i maj doy gun lu ðu nun ver di ði an lam sýz lýk i çin de bir an lam bul ma ya zor lu yor in san zi hin le ri ni. As lýn da post mo der ni te, far kýn da ol sak da ol ma sak da, ha ya tý mý zýn her ka re sin de öy le si ne yer e di ni yor ki, bel li bir u yum i çin de ol ma nýn ye ri ni da ðý nýk lýk al mak ta ve bu, yer le þik de ðer le re baþ kal dý rý o la rak ön gö rül mek te. Ku maþ pan to lo nun al týn da spor a yak ka bý sý ve ren gi bir bi ri ne uy ma yan göm lek, kra vat ve ce ket ten o lu þan bir ký ya fet man za ra sý i le her an kar þý la þý yo ruz. Ma a le sef gü nü müz med ya tik le ri ve eð len ce dün ya sý nýn ek ran ö nün de ki le ri hep öy le. Bu du rum bel ki bi zi il gi len dir mez. A ma çev re niz de çok cid dî bir þe kil de da ðý nýk ve u yum suz gi yi nen genç le re ba kýn. Gö re cek si niz ki med ya ta ra fýn dan pom pa la nan ki þi lik te bö lün müþ lük duy gu su nun ge tir di ði çok lu ve ça týþ ma cý kim lik le rin kol gez di ði bir post mo dern dün ya i çin de yu var la ný yo ruz. Gi yim ku þam ve te le viz yon prog ram la rýy la il gi li bu tes bit ler çok mu a bar tý lý? Ve ya hut sa de ce bir ku run tu dan mý i ba ret siz ce? O hâl de, Düþ Ma cu nu, He pi mus Ýn sa nus, O to ma tik Por ta kal, Kus ma Ku lü bü, Do kuz Ö pü þen Ba lýk, Aþk Ar týk Bu ra da O tur mu yor, Na sýl Ya ka la dým, Aþk Bi ze Ya kýþ tý, Ba na Bir Aþk Borç lu sun, Sen siz Ol maz, Çün kü tü rün den ki tap i sim le ri ne ne de me li? Üs te lik bun lar sa de ce bir ka çý. Öy le ki; ço ðu sa de ce i sim den i ba ret ki tap lar, bu na lým i çin de ki ru ha post mo der niz min söy let ti ði i fa de ler tü rün den. Bu bað lam da, öz nel li ðin bütün ko kuþ muþ lu ðu i çin de; bi rey ci li ðin haz zýy la ö rül müþ i fa de le rin su nu muy la pa ket le nen ki tap i sim le ri, bel ki de çe ki ci ol mak i çin bir ne vi a nar þi ve i ti ci li ði kul la nan an la yýþ ü ze rin de yük se le rek, bir tür i ro ni sar ma lýy la id ra ki mi zi al lak bul lak et mek ten baþ ka bir i þe ya ra ma mak ta. So nuç mu? Bi lin mez lik ve an la þýl maz lýk so su na bu lan mýþ be lir siz li ðin da ya nýl maz il gi çe ki ci li ði, ço ðun luk la ye ni trend (!) ol mak ta ve böy le ce o kun ma sý ko lay, a ma an la þýl ma sý en zor i fa de ler ha ya tý muð lak laþ týr mak tan ö te ye git me mek te dir. "Ji bo min nekuje!" inisiyatifi (3) Müs lü man Kürt le rin mut lak ek se ri ye ti þu hu sus la rý te red düt süz ce bi li yor, gö rü yor ve i na ný yor ki: * Bir mâ su mu öl dü ren kim se, bü tün in san lý ðý öl dür müþ gi bi dir. ( yet me â li, Ma i de: 32) * Ýs lâ mi yet, ca hi li ye den kal ma her tür lü ýrk çý lýk ve ka bi le ci li ði red de di yor. (Ha dis me â li, Keþ fü l Ha fa,1:127) *  yet ve Ha dis'in hük mü ne da ya nan bu kud sî ha ki kat le re Türk le rin de mut lak ek se ri ye ti i na ný yor. * O hal de, biz on lar la kar de þiz. Din ve i mân ci he tiy le bir ve be ra be riz. * Türk ler le Kürt le rin bu be ra ber li ði, en az bin yýl dýr de vam e de ge li yor. Bu gü ne ka dar yüz bin ler ce, hat ta mil yon lar ca a i le a ra sýn da kar þý lýk lý o la rak ak ra ba lýk bað la rý ku rul muþ; ku rul ma ya da de vam e di yor. Ý ki Ýs lâm un su ru a ra sýn da, ta ban da hiç bir so run, hiç bir prob lem yok tur, o la maz ve ol ma ma lý. * Türk ler le Kürt ler a ra sýn da ta ri hin hiç bir dev re sin de sa vaþ çýk mýþ de ðil. Bir bi riy le kay naþ ma la rý, na di rat tan o la rak ta ma men mü sâ le met le (ba rýþ) ve fýt rî bir se yir i çin de ol muþ. * O hal de, sa vaþ týk la rý va ki ol ma yan bu i ki kar deþ un su run, bun dan son ra da kar þý kar þý ya ge le rek sa vaþ ma la rý müm kün gö rün mü yor. (H ÞÝ YE) TARÝHTE BUGÜN * * * Yi ne, bu va tan da ya þa yan ha ki ka ti a raþ týr ma sev dâ lý la rý da ga yet i yi bi li yor lar ki: Türk ler le Kürt ler a ra sýn da san ki cid dî bir prob lem var mýþ gi bi gös te ren, bir as ra ya kýn dýr Kürt le rin var lý ðý ný in kâr i le dil le ri ni ya sak la ma ya ça lý þan, on la rý hor la yan ve tür lü ba ha ne ler le dev let kuv ve ti ni kul la na rak on la rý im ha ya ça lý þan lar, ha ki ki Türk ve Müs lü man de ðil ler. Türk çü ve Türk leþ miþ gö rün mek le be ra ber, ger çek te baþ ka un sur dan o lan lar dýr. Bil has sa ma son ve giz li Ya hu di de ni len dön me ler dir. Yok sa, ha ki kat te Türk ve Müs lü man o lan bir kim se, yap maz bun ca zul mü, gad dar lý ðý, kat li â mý... Ýn ký lâp lar uð ru na kes mez yüz bin baþ la rý... Bir a di suç lu ba ha ne siy le ya kýp yýk maz bun ca köy le ri, ka sa ba la rý, þe hir le ri... Ken di va tan daþ la rý nýn ü ze ri ne ö lüm ku san bom ba lar yað dýr maz, ze hir li gaz lar la on la rý im ha ya ça lýþ maz... (Bil has sa 1925'ten son ra.) E vet, bü tün bu zu lüm kâr lý ðýn mü seb bi bi ve so rum lu su ger çek te çok az sa yý da ki ki þi ler dir. Baþ ta gö rü nen li der ler, e kâ bir ler dir. On la rýn em ri al týn da o lan lar i se, ne ya zýk ki biz le riz; tâ lih siz Türk, Kürt, A rap, Çer kez kar deþ le riz. Dev le tin te pe si ne o tu ran ve ki lit nok ta la rý ný zapt e den o e kâ bir le rin a sýl mak sa dý, za ten bi zi bir bi ri mi ze vur dur mak, kýr dýr mak tý. Ken di le rin ce, biz den (ya ni ü me tin ef ra dýn dan) in ti kam al ma ya ça lý þý yor lar dý. Din i Ýs lâ ma bin yýl müd det le kar de þa ne, mü ca hi da ne ve ci han gi ra ne þe kil de hiz met et me nin ve bu u ður da mil yon lar ca þe hit ver me nin in ti ka mý... Kur muþ ol duk la rý tu zak lar ve plân lar çok sin si ce ve ga yet us ta lýk la tez gâh lan mýþ ol du ðun dan, biz ler de ga fil ce av lan dýk ve ha len de av la ný yo ruz, tu zak la rý na dü þü yo ruz. Ýlk resmî gazete Takvim i Vekayi Os man lý Dev le ti nin 90 ya þýn da ki ilk res mî ga ze te si Tak vim i Ve ka yi nin ya yý ný, 4 Ka sým 1922 ta ri hi i ti ba riy le so na er miþ ol du. Sul tan I I. Mah mud, ken di si ne ra kip ol ma gü cü ne yük se len Mý sýr Va li si Ka va la lý Meh - med A li Pa þa nýn çý kar dý ðý ga ze te va sý ta sýy - la ka mu o yu ü ze rin de bü yük bir te sir kuv ve ti ha sýl et ti ði ni öð re nin ce, mer ke zin kuv ve ti ni ih sas et tir mek i çin o da bir ge ze te çý ka rýl - ma sý ný em ret ti. Ya pý lan ha zýr lýk ça lýþ ma la rý ne ti ce si nde, 11 Ka sým 1831'de Tak vim i Ve ka yi i sim li res mî ga ze te ya yýn ha ya tý na baþ la dý. Bu ga ze te haf ta lýk o la rak çý ký yor du. Sul tan I I. Ab dül ha mid'in ha ki mi yet dev - re sin de (ö zel lik le 1878'den son ra) bir kaç kez ya yýn ha ya tý na a ra ve ri len ga ze te, son Os man lý Sad râ za mý Tev fik Pa þa nýn da bu - lun du ðu ma kam dan is ti fa sý ný ver me si ü ze - ri ne, 4 Ka sým 1922 ta ri hi i ti ba riy le Tak vim i 4 Kasým tarihleri arasýnda haftalýk olarak yayýnlanan resmî Osmanlý gazetesi Takvim i Vekayi'nin bir nüshasý. Ve ka yi'nin ya yýn ha ya tý so na er miþ ol du. Bu ga ze te, baþ ta Türk çe ol mak ü ze re, A - rap ça, Fars ça, Er me ni ce, Rum ca ve Fran sýz - ca o la rak da ya yýn lan mýþ týr. Oy sa, ha di se le re Kur'ân'ýn dür bü nüy le ba kan Be di üz za man Haz ret le ri, bu deh þet li teh li ke ye kar þý da ge re ken i kaz la rý yap mýþ ve ha riç te ki za lim le rin bi zi yut mak i çin men fî tarz da bir mil li yet çi lik do la bý ný çe vir dik le ri ni þu söz ler le or ta ya koy muþ tur: "Fikr i mil li yet þu a sýr da çok i le ri git miþ. Hu su san des sas Av ru pa za lim le ri, bu nu Ýs lâm lar i çin de men fî bir su ret te u yan dý rý yor lar, tâ ki par ça la yýp on la rý yut sun lar." (Mek tu bat, s. 310) E vet, þid de te, kuv ve te mü ra ca at la, mâ sum la rýn ka ný ný dök me yi he def a lan bir mil li yet çi lik ce re ya ný, hiç þüp he yok ki men fî dir, za rar lý dýr, ha tar lý dýr, do la yý sýy la Ýs lâ mi yet na za rýn da mer dut tur. Ýþ te, bu ha ki ka ti id rak et me ye baþ la yan gü nü mü zün ha mi yet li ve ak lý ba þýn da o lan in san la rý, or tak bir vic da nýn se si ni þu söz ler le te ren nüm e di yor: "Ji bo min me mi re! Ji bo min ne ku je!" Ya ni: Be nim i çin öl me! Be nim i çin öl dür me! (A ra no tu: Al man ya'dan me saj gön de ren bir dâ vâ ar ka da þý mýz, bu söz le rin Bir leþ miþ Mil let ler Teþ ki lâ tý i çin da hi il ke, düs tûr ka bi lin de i fa de ler o la bi le ce ði yö nün de ka na a ti ni iz har e di yor.) El ha sýl: "Fikr i mil li ye tin men fi kýs mý, þe â met li dir, za rar lý dýr. Baþ ka sý ný yut mak la bes le nir. Di ðer le ri ne a dâ vet le de vam e der. Þu i se, mu ha sa met ve keþ me ke þe se bep tir. O nun i çin dir ki, Ha dis i Þe rif ve þu  yet i Ke ri me, ka ti bir su ret te men fi bir mil li ye ti ve fikr i un su ri ye ti ka bul et mi yor. Çün kü, müs bet ve mu kad des Ýs lâ mi yet mil li ye ti o na ih ti yaç bý rak mý yor." (A ge, s. 310)... (H ÞÝ YE) Bu va tan da ya þa yan Türk, Kürt, A rap, Laz, Çer kez, Gür cü, Ar na vut, Boþ nak ve ben se ri un sur lar a ra sýn da e sas ta hiç bir so run, hiç bir ak si lik, hiç bir ay ký rý lýk ol ma dý - ðý na da ir yüz bin ler ce mi sâl den bir tek nü - mû ne ka bi lin den ken di du ru mu mu zu mi sâl o la rak þöy le ký sa ca zik re de bi li riz ki: Be nim ba bam Kürt, an nem i se A rap kö ken li dir. Ay ný þe kil de, e niþ te le rim den bi ri Kürt, bi ri A rap, bi ri de Si vas lý Türk tür. Ke za, be nim ha ný mým as len Til lo'lu o lup hâ lis A rap týr. Ý - ki da ma dým dan bi ri E mir dað'lý Türk, di ðe ri i se Sa kar ya'lý o lup Gür cü dür. Þim di dü þü nü yo rum: Hep si de bir bi riy le ga yet de re ce de u yum lu, hür met li, mu hab - bet li o lan ve a i le ba zýn da â de ta Ýt ti had ý Ýs - lâ mý tem sil e den bü tün bu a i le ef ra dý ný bir - bi rin den kim a yý ra bi lir? On la rý a yýr ma ya, on - la rý bir bi ri ne dü þür me ye ki min gü cü ye ter? Un su ri ye te da ya lý bir ay rý lýk gay rý lýk du ru - mu hiç müm kün mü? Ýþ te, du ru mu bi zim le ben zer lik, ya hut pa - ra lel lik arz e den yüz bin ler ce va tan da þý mýz var ki, on la rýn ýrk e sa sý na gö re bir bi rin den ay rýl ma sý im kân ve ih ti mal ha ri ci dir. O hal de, bi ze dü þen, hep bi ra ra da na sýl da ha gü zel, da ha mut lu, da ha hu zur lu þe - kil de ya þa ya bi le ce ði mi zi ve bil has sa a ra mý - za so kul mak is te nen deh þet li fit ne a te þi ni na sýl sön dü re bi le ce ði mi zi dü þün mek ve bu - nu ta hak kuk et tir me ye ça lýþ mak týr. (De vam e de cek) TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan Ýki Van ýn tamir ve yýkýmý Vanlý olmamýz itibarýyla, Van ýn her hadisatýný ailece takip ettik ve etmekteyiz. Çünkü sülâlemizin kýsm-ý azamý oralarda. Van ýn çoðuyla akraba sayýlýrýz. Çünkü birbirimizden kýz alýp kýz vermiþiz. Aþiretler arasýnda bu baðlar daha çok vardýr. Þu anda çok acýklý ve ýztýraplýyýz, çok cihetle yakýnlarýmýz ve dostlarýmýz rahmet-i Rahman a kavuþtu, yaralýlar sayýsýz, acýlar ve çileler arttýkça artýyor. Çalýþma masamýn üzerinde Nisan 2011 basýn bültenlerindeki haberin özeti: Van Valisi M. K. yanýndaki yetkililerle eski Van þehrindeki kiliseler baþta olmak üzere bir çok cami ve tarihî mübarek yerleri gezerek, yetkililerden bilgi aldýðýný ifade ediyor. Yaklaþýk 2 kilometrelik alaný gezen Vali, bölgeye uygulayacaklarý projeler ve devam eden restorasyon çalýþmalarý ile ilgili bilgiler veriyor. Ayrýca eski Van þehrindeki eserlerin tapusunun þimdiye kadar Vakýflar Genel Müdürlüðü ne devredilmemesinin eksiklik olduðunu ifade ediyor vs. Bugün için bunun üzerinde þimdilik duracak vaktimiz yok. Eski Van ý kim yýkmýþ, kimler þehit olmuþ ve o günkü kiliselerin adamlarý kimlerle iþbirliði yapmýþ, Ermeni ve Rus iliþkileri, kýþ kýyamet, periþaniyet, yýkýlan ve yýktýrýlan eski Van ýn bu þekliyle dünyaya gösterilmesinin yanký ve faydalarý, ayrý birer baþlýk ve konu. 2 Nisan da (Van ýn kurtuluþu) Sn. Vali çaðýrýrsa bunlarý bir panelde detaylarýyla anlatýrýz. Bugün baþka bir gün, Açma yaremi kan gider günü.. Vali olmak kolay deðil. Vali devletin o þehirde, kanunlar muvacehesinde vekîli, icraatýn baþý. Elbette geçmiþ de, gelecek de bizimdir. Hele tarih ve tarihteki sýrlar olursa... Fakat þimdi soruyorum ve bu soruyu baþta Van, Erciþ ve çevresindeki mazlûm vatandaþlar, yetim kalanlar, kan aðlayanlar adýna soruyorum. Siz bu tamiratlarý ve projeleri düþünürken; aylarca, yýllarca anlatýlan fay hattý ile ilgili bir tedbiriniz olmadý mý? Mantar gibi biten ve sahte binalar yapan yapýmcý firmalar hakkýnda soruþturma açmadýnýz mý? Kibrit çöpü gibi dökülen, sodalý göl kumundan harç yapanlarý hiç görmediniz mi? Hiç kimse size sormadý mý? Kanunen yasaklanan burgusuz demirlerin kolonlara nasýl yerleþtirildiðini hiç kontrol ettirmediniz mi? Cadde ve sokaklarý gezerken manzarayý görmüyor muydunuz? 1976 Van-Muradiye depreminde 4 bin kiþinin öldüðünü duymadýnýz mý? AB uyum projeleri içinde, çeþitli dernekler adý altýnda Van ilimize trilyonlar aktý. Bunlar nerelere harcandý? Hangi belediyenin kulaðý çekildi? Ýhalelerdeki kýrýmlar bir cinayet, bunlara kim dur diyecekti? Depremde kibrit çöpünden yapýlan binalarýn dýþýnda Van Cezaevinin duvarlarý da yýkýlýyor ve 150 mahkûm kaçýyor. Daha önceleri de yer altýndan 50 metrelik tünel kazmýþlardý. Japonlar Deprem vergisi diye aldýklarý paralar ile kapalý spor salonlarý yapýyorlar, 8.2 þiddetindeki depremlerde vatandaþlarýný oralara topluyorlar, yýkým yok. Þimdi siz kaç tane okulun kapalý spor salonunda kaç kiþiyi misafir ettiniz? Ýþte ihaledeki kýrým ve hatýrý sayýlýr müteahhitlerin doðurduðu müþterek iþ birliði manzaralarý... Maalesef yalnýz Van böyle deðil, bütün Türkiye nin kanser mânâsýnda hastalýðý, elden geçmesi lâzým. Sn. Valimize, eski Van ýmýzdaki Hüsrev Paþa Camiini bir numune-i imtisâl olarak arz ediyorum ve eðer bina yapacaksanýz bu caminin özünden, harcýndan örnekler alýnýz. Çünkü 1567 yýlýnda Van Beylerbeyi Koca Hüsrev Paþa tarafýndan yaptýrýlan camide 444 yýldan beri depremler dolayýsýyla herhangi bir yýkým yaþanmadý. Ayasofya, Sultanahmet, Sultan Selimler hep böyle... Tedrisat yeri buralar olmalýdýr. Yeni bir Van ýn, yeni bir Erciþ in, fay hattýnýn dýþýnda, çelik kayalarýmýzýn üstünde TOKÝ iþbirliði ile yapýlmasýný bekliyor ve Sn. Baþbakan ýn Ýktidarý kaybetmek pahasýna sakýncalý bütün binalarý yýkacaðým sözünü de hatýrlatarak, baþta Van valisi ve bütün valiler ve maalesef bunlara ruhsat veren Belediye reislerinden, kibrit çöpünden ve sakýncalý malzemelerden yapýlan ve dýþtan güzel boyalý binalarý insanlýk adýna yýkmalarýný bekliyoruz. Ýþte size ve sizlere iki Van. Musîbetler seyyiâtýn neticesi, saadetin mukaddimesidir. (B. S. Nursî) Ýnþâallah...

6 6 4 KASIM 2011 CUMA YURT HA BER Y Çok zor DR. BuR han ÖZ Fa Tu Ra Van dep re min den son ra, Sn. Baþ ba kan ýn yap tý ðý ko nuþ ma la - rý dik kat le iz le dim. Ne ya zýk ki ü mit le ne me dim. Zi ra; 1. Her o lay dan son ra, baþ ta Sn. Baþ ba kan ol mak ü ze re, bütün yet ki li ler, hep yük sek doz da ko nu þur lar. Bun dan son ra ta viz ve - ril me ye ce ðin den, kim se nin gö zü nün ya þý na ba kýl ma ya ca ðýn dan bah se der ler. Ma a le sef ký sa bir sü re son ra, hep si u nu tu lur. Es ki tas es ki ha mam de vam e der. Ta ki, ye ni bir fe lâ ke te ka dar fe lâ ke tin den son ra da, ay ný söz le ri çok din le dik. Pe ki ne de ðiþ ti? Cid dî bir de ne tim mi gel di? Rüþ vet / bas ký / teh dit / tor pil /ka yýr ma /i ha le le ri yan daþ la ra peþ keþ çek me / dü ze ni mi so na er di? Ge ce kon du ve i ha le maf ya la rý nýn kö kü mü ka zýn dý? Ço ðu par ti li ve es ki mil let ve ki li (ya da e mek li ge ne ral) o lan çan ta cý lýk, iþ ve i ha le ta kip çi li ði sis te mi so na mý er di? Mes le ðe dü zen ve di sip lin ge ti re cek, Mü te ah hit lik Ka nu nu mu çý ka rýl dý? DASK Si gor ta sý cid dî bi çim de mi uy - gu lan dý? Ýn þa at lar da ki hýr sýz lýk lar mý ön le ne bil di? Ön ce, ka - mu bi na la rý nýn yý kýl ma sý dö ne mi mi so na er di? Ak si ne, her þey da ha da kö tü ye git ti. Hýr sýz lýk, de je ne ras yon, rüþ vet, i ha le yol suz luk la rý, da ha da art tý. Hiç bir suç lu ce za gör - me di. Na mus suz la rýn yap týk la rý, yan la rý na kâr kal dý. 3. Res mî ka yýt la ra gö re, 19 mil yon luk ko nut sto ku nun, yüz de 45 i sað lýk sýz i miþ. (Bu da 9-10 mil yon a ra sý bi na de mek tir.) Bun la rý han gi kay nak i le ye ni den in þa e de bi lir si niz? -An la dýk; yýl lar dýr ta ný dý ðým, kar de þim gi bi sev di ðim, Sn. Er do ðan Bay rak tar çok ça lýþ kan / iþ bi ti ri ci / ge niþ u fuk lu bir in san. An cak yü kü o ka dar a ðýr laþ tý rý lý yor ki e zil me me si müm kün de ðil. (Þim di be le di ye ler den de ne tim yet ki si a lý nýp, Çev re ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý na ve ri le cek miþ. Bu na ye tiþ me si müm kün mü dür? Ger çi Sn. Bay rak tar bir ço ðu nu ta ný ma im kâ ným ol du çok gü zel, ça lýþ kan, na zik bir e kip kur muþ. A ma herke sin gü cü bir ye re ka dar ye te bi lir.) 4. Ýs tan bul / Ko ca e li / Sa kar ya / Ýz mir / Af yon /De niz li /Kü - tah ya / Hak kâ ri / Van / E la zýð þe hir le ri ne ön ce lik ve ri le cek miþ. Ý sa bet li bir ka rar dýr. An cak en gel le me le rin si ya sî bas ký ve tor pil - le rin ö nü ne na sýl ge çe cek si niz? Ka çak ya pý la rý teþ vik e den; TBMM de sa yý sýz Ý mar AF FI Ka - nu nu çý ka ran, Ha zi ne ve Va kýf a ra zi le ri nin ge ce kon du maf ya - sýn ca yað ma sý na göz yu man, gü ze lim Bo ða zi çi ni ta la na a çan, cid dî bir de ne ti me ge çit ver me yen, hep bu çar pýk po li tik zih ni - yet; oy av cý lý ðý a lýþ kan lý ðý de ðil mi dir? - Þim di, bütün par ti ler, bu huy la rý ný terk mi e de cek ler dir? Ka - çak ya pý la rý ya pan la ra (ha pis ve a ðýr pa ra ce za la rý da hil) a ðýr ce - za lar ge ti re cek ler mi dir? Bu ki þi le ri (yap týk la rý ka mu ma lý ný yað - ma ol du ðu i çin, yüz ký zar tý cý suç sa yý lýp) seç me ve se çil me hak - kýn dan mah rum ký la cak lar; böy le ce oy çý kar cý lý ðý nýn da ö nü nü ke se cek ler mi dir? Cid dî bir de ne tim sis te mi nin ö nü nü a ça cak, rüþ ve te en gel o la bi le cek ler mi dir? Dep rem yað ma cý la rý, is tis - mar cý la rý ve hýr sýz la rý i çin o la ðan üs tü a ðýr ce za lar ge ti re cek ler mi dir? Ýç gö çün ö nü nü ke se bi le cek ler mi dir? (Ýn san la rý mýz ye - rin de is tih dam e di lir, ge ce kon du ve sey yar sa tý cý lýk ön le nir se iç göç mi ni mu ma i ner.) - Çok zor. Ýn þa al lah ya ný lý rým. A ma bu de je ne re ol muþ, Ce - nâb-ý Hak tan kork ma yý u nut muþ rüþ ve ti /hýr sýz lý ðý o la ðan ha le ge tir miþ top lum da, ba þa rý lý ol mak ko lay ol ma ya cak týr. (Po li ti ka - cý la rýn huy de ðiþ tir me si de çok zor dur.) - Bu ko nu da, en ö nem li gö rev ler, be le di ye baþ ka ný kar deþ le ri - me düþ mek te dir. He men çok kap sam lý bir ça lýþ ma pla ný ha zýr - lan ma lý ve so nuç lan dý rýl ma lý dýr lar; a- Sað lýk lý bir i mar pla ný (kim se ye ta viz ver me den, a van ta sað la ma dan) ha zýr lan ma lý dýr. b- Ý mar Yö net me li ði son tec rü be le rin ý þý ðý al týn da, cid dî bi - çim de ha zýr la nýp yü rür lü ðe kon ma lý dýr. c- Va li lik / As ke rî ke sim/ Be le di ye / Ö zel sek tör iþ bir li ði i le Dep rem, Sel, Yan gýn vb. a fet le re; har be, sa bo taj vb. risk le re kar þý A cil Ha re kât pla ný ha zýr lan ma lý dýr. Gö rev tak si mi ya pýl ma lý - dýr. Mev cut im kân ve e kip man la rýn en van te ri çý ka rýl ma lý dýr. d- Ý TÜ / OD TÜ /Bo ða zi çi ve di ðer ü ni ver si te le rin; il gi li mes lek o da la rý nýn iþ bir li ði i le bir Dep rem Mas ter Pla ný ha zýr lan ma lý dýr. (Biz dö ne min de, Ýz mir Bü yük þe hir Be le di ye si bün ye sin de bu nu ger çek leþ tir dik. Fi nans ma ný ný Dün ya Ban ka - sýn dan sað la mýþ týk. Bu ör nek ten ya rar la ný la bi lir.) e- Kent Bil gi Sis te mi ku rul ma lý; muh tar lar la bir lik te ev ev (Nü fus ya pý sý, bi na nýn pla ný vs.) ka yýt al tý na a lýn ma lý dýr. Kan grup la rý tesbit e dil me li dir. f- Risk li böl ge ler ve bi na lar (ö zel lik le, has ta ne / o kul /köp rü/ ka mu bi na la rý / spor sa lon la rý vb. baþ ta ol mak ü ze re) tes bit e dil - me li dir. Sað lam lýk test le ri ya pýl ma lý çü rük o lan lar yý kýl mal ýdýr. g- Be le di ye bün ye sin de (it fa i ye bün ye sin de o la bi lir) AKS A cil Kur tar ma ser vi si ku rul ma lý dýr. Ko man do gi bi e ði til me li dir. Bu na bað lý o la rak her ma hal le de, gö nül lü ler le bir lik te, kur tar ma / yar dým da ðý tým / dü ze ni sað la ma e kip le ri ku rul ma lý dýr. Bol bol e ði tim ve tat bi kat lar ya pýl ma lý dýr. (Biz, Ýz mir de Bu ca da bu e ði - tim mer ke zi ni kur duk. Ýz mir, Ýt fa i ye Da i re si Baþ ka ný Fu at Ba - ran dýr a da ný þýl ma sý ný ö zel lik le tav si ye e de rim.) (Hü kü met top - lam 33 mil yar TL lik Dep rem ver gi si ni, bu ra la ra ak tar ma lý dýr.) h- A fet te ge rek li e kip man lar tes bit e dil me li, kur tar ma e kip - man la rý, (Pa ra me dik am bu lans lar, bol kom pre sör, hit li, mo to - pomp, ça dýr, it fa i ye ve iþ ma ki na la rý vb.) sa týn a lýn ma lý dýr. (Biz Ýz mir Bü yük þe hir Be le di ye sin de dö ne min de, Hol lan da dan Tüm E ge Be le di ye ler Bir li ði ne ye te cek ka dar ma - ki ne ve e kip man al dýk. Ni te kim Van dep re min de de ba þa rý la rý ný iz le dik. De tay ko nu sun da, yi ne Fu at Ba ran dýr a da ný þý la bi lir.) j- Bel de sa kin le ri ve gö rev li le ri, ken di dert le ri i le uð ra þa cak la rý i çin en uy gun vi la yet i le iþ bir li ði ya pýl ma lý dýr. Bu ön ce den tes bit e dil me li, müþ te rek tat bi kat lar ya pýl ma lý dýr. k- Ge ce kon du maf ya sý na, hiç bir ge rek çe i le ge çit ve ril me me - li dir. Be le di ye Ý mar Mü dür lük le ri ne a ðýr lýk ve ril me li, de ne tim ler ti tiz ve ta viz siz bi çim de uy gu lan ma lý dýr. Ruh sat dü ze ni güç lü ol - ma lý dýr. Rüþ vet / bas ký / ka yýr ma ya im kân ta nýn ma ma lý dýr. l- Ül ke mi zin bü yük bir bö lü mü dep rem böl ge si dir. Ü mit e de - rim ki Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý bün ye sin de en ge niþ ka tý lým sað la - na rak top lu mu muz dep rem ve ben ze ri a fet ler de e ði ti me ta bi tu tu la rak sü rek li bir bi çim de bi linç len di ril me si sað la nýr. Rab bim her tür lü a fet ten ko ru sun. An cak, bi ze dü þen her tür - lü ted bi ri ön ce den ger çek leþ tir mek tir. Not: Bütün Þe hit le ri miz ve dep rem de vefat eden le ri miz i - çin, Ce nâb-ý Hak kýn rah me ti ni di li yo rum. Ya ra lý lar i çin þi fa, mað dur la ra da sa býr ve ko lay lýk lar ni yaz e di yo rum. A cý lý da ol sa Kur ban Bay ra mý nýz kut lu ol sun. ICBA Dernek Baþkaný Dr. Hakan Yalman öncülüðünde Fatih Protestan Kilisesini ziyaret eden ICBA üyeleri, kilise sorumlusu Güney Koreli Hakan Jung la görüþerek, Risâle-i Nur Külliyatý ndan Tabiat Risâlesi isimli eseri hediye etti. KÝLÝSELERDE TABÝAT RÝSÂLESÝ DAÐITILDI KÜLTÜRLERARASI KÖPRÜ DERNEÐÝ (ICBA) MENSUPLARI ÝSTANBUL'DAKÝ BAZI KÝLÝSELERÝ ZÝYARET EDEREK, RÝSÂLE-Ý NUR KÜLLÝYATI'NDAN "TABÝAT RÝSÂLESÝ" ÝSÝMLÝ ESERÝ HEDÝYE ETTÝ. KÜL TÜR LE RA RA SI Köp rü Der ne ði (IC BA) men sup la rý Ýs tan - bul da ki ba zý ki li se le ri zi ya ret e de rek, Ri sâ le-i Nur Kül li ya - tý ndan Ta bi at Ri sâ le si i sim li e se ri he di ye et ti. Der nek Baþ ka - ný Dr. Ha kan Yal man ön cü lü ðün de Ge dik pa þa Er me ni Ýn cil Ki li se si ni zi ya ret e den IC BA ü ye le ri, ki li se pa pa zý Kir ko Ra u - ba lý oð lu i le gö rüþ tü. Zi ya ret es na sýn da IC BA nýn fa a li yet le rin - den bah se dil di ve der nek ü ye le ri ta ný týl dý. He pi miz Hz. Â - dem in (as) to run la rý yýz de ni le rek, a te izm ve din siz li ðe kar þý bir lik te ha re ket et mek ge rek ti ði ne dik kat çe kil di. Biz duâ ya çok ö nem ve ri riz. Her za man her yer de duâ e di le bi lir. Her þey i çin duâ e de riz di yen Pa paz Kir ko Ra u ba lý oð lu, IC BA nýn zi - ya re tin den mem nun ol du ðu nu söy le di. Ýs tan bul / Ye ni As ya OR TAK DÜÞ MA NI MIZ: DÝN SÝZ LÝK IC BA he ye ti da ha son ra Fa tih Pro tes tan Ki li se si ni zi ya ret et ti. Ki li - se so rum lu su Gü ney Ko re li Ha kan Jung la gö rü þü len zi ya ret es na sýn da din siz li ðin or tak düþ man ol du ðun dan bah se dil di. Her i ki zi ya ret te de Ri sâ le-i Nur Kül li - ya tý ndan Ta bi at Ri sâ le si i sim li e ser, ki li se men sup la rý na he di ye e dil di. Ta bi at Ri sâ le si ni a - lan ki li se men sup la rý, ki ta bý dik kat li ce o ku ya cak la rý ný i - fa de e de rek zi ya ret ten mem nu ni yet le ri ni di le ge tir di. Baðcýlar, ilçe oluþunun 20 nci yýl dönümünü kutladý. Va roþ tan va ro lu þa Bað cý lar ýn 20 yý lý BAÐ CI LAR, Ba kýr köy den ay rý la rak il çe o lu þu nun 20 n ci yýl dö nü mü nü kut la dý. Bað cý lar Be le di ye si ta ra fýn dan dü zen le nen prog ram da ko nu þan Baþ - kan Lok man Ça ðý rý cý, Bað cý lar va roþ tan va ro lu þa bir þeh rin a dý dýr de di. Bað cý lar Be le di ye si ku ru lu þu nun 20 n ci yýl dö nü mü do la yý sýy la bir ba sýn top lan tý sý dü zen - len di. Bað cý lar Halk Sa ra yý nda dü zen le nen prog ram da ko nu þan Bað cý lar Be le di ye Baþ ka ný Lok man Ça ðý rý cý, ku ru lu þun dan bu gü ne Bað - cý lar ýn ge çir di ði dö nü þü mü an lat tý. Bað cý lar ýn u zun sü re Va roþ o la rak a ný lan bir il çe ol du - ðu nu ha týr la tan Ça ðý rý cý, Bað cý lar va roþ tan va ro lu þa bir þeh rin a dý dýr de di. Ö zel lik le ra kam lar la 20 yýl lýk sü re ci de ðer len di - ren Ça ðý rý cý, Bað cý lar il çe ol du ðun da, 270 man dý - ra nýn bu lun du ðu bir il çe i di ve sa de ce 12 park var - dý. Bu gün 175 park par ký mýz var di ye ko nuþ tu. Bað cý lar ýn bu gün 738 bin 809 nü fu su i le Ýs tan - bul un en bü yük il çe si ol du ðu nu ha týr la tan Ça ðý - rý cý, be le di ye o la rak yap týk la rý ça lýþ ma lar hak kýn - da bil gi ler ver di. Ö zel lik le e ði tim de ge li nen nok - ta ya de ði nen Ça ðý rý cý, il çe de 92 o ku lun e ði tim ver di ði ni an lat tý. Ýs tan bul / Ye ni As ya Erdemli de K. Maraþlýlar dernek kurdu ER DEM LÝ DE K. Ma - raþ lý lar Der ne ði ku - rul du. Er dem li de ya - þa yan Ka hra man Ma raþ lý lar der nek ça tý sý al týn da bir leþ ti. On ku ru cu ü ye den o lu þan der ne ðin þim - di lik yüz sek sen ü ye si bu lu nu yor. Der nek baþ ka ný A dem Kü - çük, STK la rýn top lu - mun kül tü rel, ta ri hî, Dernek baþkaný Adem Küçük sos yal ve ma ne vî de - ðer le ri ni ko ru ma nýn ya ný sý ra mad dî gü cü nün ge liþ me si ne de kat ký da bu lun mak ol du ðu nu be lir te rek ken di le ri nin de bu a maç la Kah ra man Maraþ lý lar Der ne ði ni kur duk la - rý ný be lirt ti. Er dem li de bi ne ya kýn Kahra man Maraþ lý bu lu nu yor. Erdemli / Ye ni As ya

7 Y DÜN YA 7 ABD, ESAD'IN GÖREVÝ BIRAKMASINI ÝSTÝYOR WAS HING TON yö ne ti mi, A rap Bir li ði nin þid det o lay la rý ný son lan dýr ma ya yö ne lik pla ný ný ka - bul et ti ði a çýk la nan Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad ýn gö re vi bý rak ma sý ko nu sun da ki is te - ði ni yi ne le di. Be yaz Sa ray Söz cü sü Jay Car ney, Dev let Baþ ka ný E sad ýn ül ke yi yö net mek i çin ge rek li meþ rû i ye ti ni kay bet ti ði ve bu sebep le gö re vi bý rak ma sý ge rek ti ði yö nün de ki po zis yo - nu muz de vam et mek te dir de di. Car ney, Su ri ye de ki re ji mi ken di hal ký na sal dýr mak tan vaz - ge çi re cek her tür lü u lus lar a ra sý ça ba yý des tek le ye cek le ri ni söy le di. Was hing ton / a a SURÝYE'DE 19 KÝÞÝ ÖLDÜ Yö ne tim kar þý tý pro tes to la rýn 8 a yý aþ kýn sü re dir de vam et - ti ði Su ri ye de ül ke ge ne lin de 19 ki þi nin vefat et ti ði be lir til di. Su ri ye li ak ti vist le rin ver di ði bil gi ye gö re gü - ven lik güç le ri nin a teþ aç ma sý so nu cun da ül ke ge ne lin de ö lü sa yý sý nýn en az 19 ki þi ol du ðu a çýk lan dý. Ya - pý lan a çýk la ma da Hu mus ta 18, Þam ýn Ha res te böl ge sin de 1 ol mak ü ze re 19 ki þi vefat etti. Ö te yan dan Su ri ye Ýn san Hak la rý Göz lem ci le ri, Hu mus ta öl dü rü len le rin 11 nin bir fab ri ka da iþ çi ol du ðu nu ak tar dý. Ay rý ca, Þam Ü ni ver si te si E de bi yat ve Týp Fa kül te sin den 12 öð ren ci nin tu tuk lan dý ðý ný i fa de e den Ýn san Hak la rý Göz lem ci le ri, þu a na ka dar 2 bin 701 i si vil, 880 i gü ven lik güç le rin den ol mak ü ze re ül ke ge ne lin - de top lam 3 bin 581 ki þi nin vefat ettiði i fa de e dil di. Amman / a a Su ri ye yö ne ti mi, A rap Bir li ði pla ný ný ka bul et ti SU RÝYE DE KÝ kri ze çö züm bul mak a ma cýy la Þam yö ne ti mi i le A rap Bir li ði a ra sýn da ya pý lan gö rüþ me ler son ra sýn da ni haî bel ge ü ze rin de uz laþ ma ya va rýl dý. Su ri ye yö ne ti mi, A rap Bir li ði nin ge çen Pa zar gü nü sun du ðu çö züm pla ný ný þartsýz o la rak ka bul et ti. Su ri ye de yak la þýk 8 ay dýr de vam e den kri ze çö züm bul mak a ma cýy la A rap Bir li ði dý þiþ le ri ba kan la rý Mý sýr ýn baþþehri Ka hi re de bu lu nan A rap Bir li ði ge nel mer ke zin de bu gün yap týk la rý o la ðan üs tü top lan tý da Su ri ye ye su nu lan plan e le a lýn dý. Ya pý lan gö rüþ me ler de plan la il gi li en di þe le ri bu lu nan Su ri ye yö ne ti mi nin çe kin ce le ri gi de ri le rek an laþ ma ya va rýl dý. Ya pý lan top lan tý - nýn so nun da A rap Bir li ði dö nem baþ ka ný Ka tar ýn Baþ ba ka ný Ha mad Bin Ca sým i le A rap Bir li ði Ge nel Sek re te ri Ne bil El A ra bi dü zen le dik le ri ba sýn top lan tý sý i le A rap Bir li ði nin Su ri ye i le an laþ ma ya var dý ðý ný bir lik te a çýk la dý. Ka tar Baþ ba ka ný ve Dý þiþ le ri Ba ka ný Ca sým, an laþ ma ya va rý lan plan la il gi li bil gi ver di. Ca sým pla nýn Su ri ye de ki þid det o lay la rý nýn bir an ön ce son bul ma sý, hü kü me te kar þý is yan lar baþ la dýk tan son ra tu tuk la nan la rýn ser best bý ra kýl ma sý, Su ri ye or du su nun si vil yer le þim yer le rin den çe kil me si ve A rap Bir li ði göz lem ci he ye ti nin Su ri ye de in ce le me ler de bu lun ma sý mad de le ri i çer di ði ni söy le di. Þam / a a Lib ya da ki yö ne tim de ði þik li ði Rus ya ya pa ha lý ya mal ol du n LÝB YA DA Mu am mer Kad da fi re ji - mi nin yý kýl ma sý, dün ya nýn i kin ci bü - yük si lâh sa tý cý ko nu mun da bu lu nan Rus ya i çin pa ha lý ya mal ol du. Rus ya, Lib ya ya si lâh sa týþ la rýn dan on mil - yar lar ca do lar kay ba uð ra dý. Da ha ön - ce Rus ya nýn si lâh sa týþ söz leþ me le - rin den do ðan za ra rý nýn 4 mil yar do lar ol du ðu be lir ti li yor du. An cak, Rus - ya nýn si lâh ih ra ca tý ku ru mu nun ba - þýn da bu lu nan Mik ha il Dmit ri yev, 4 mil yar do lar ra ka mý sa de ce no mi nal de ðe ri i fa de e di yor. Ger çek ka yýp on mil yar lar ca do la rý bu la bi lir de di. Dmit ri yev, Lib ya nýn ye ni yö ne ti miy le sa vun ma sa na yi a la nýn da bir te mas - la rý nýn bu lun ma dý ðý ný da be lirt ti. Kad - da fi i le Rus ya a ra sýn da im za la nan si - lâh sa týþ söz leþ me le ri nin de ðe ri 10 mil yar do lar dý. Bu ra kam, 2010 yý lýn da Rus ya nýn sa vun ma sa na yi ih ra ca tý - nýn yüz de 12 si ne denk ge li yor du. Þu - bat a yýn da Lib ya ya yö ne lik baþ la tý lan u lus lar a ra sý am bar go dolayýsýyla Rus ya nýn Lib ya i le yap tý ðý 4 mil yar do lar lýk si lâh sa týþ söz leþ me si ip tal e - dil miþ ti. St Petersburg / a a Pa pan dre u ya is ti fa çað rý sý n YU NA NÝS TAN DA ik ti dar da ki PA - SOK mil let ve ki li Di mit ris Lint ze ris, Baþ ba kan Yor go Pa pan dre u ya is ti fa çað rý sýn da bu lun du. PA SOK i çe ri sin - de Pa pan dre u ya kar þý se si ni yük sel - ten le rin a ra sý na ka tý lan Lint ze ris, par - la men to dý þýn da ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Baþ ba kan, yu mu þak si - ya sî ge liþ me ler i çin a na ya sal sü re ci ve par ti ku ral la rý ný uy gu la ma lý. O (Pa - pan dre u) ta rih ol du de di. Pa pan dre u hü kü me ti nin gü ve no yu oy la ma sý ný ka zan ma sý i çin 300 san dal ye li par la - men to da 151 mil let ve ki li nin o yu nu al - ma sý ge re ki yor. Atina / a a Av ro, Yu na nis tan ol ma dan da ya þar n FRAN SA NIN Av ru pa Ýþ le rin den So rum lu Ba ka ný Je an Le o net ti, Av - ro Böl ge si ve Av ro nun Yu na nis tan ol ma dan da ya þa ya bi le ce ði ni bil - dir di. Le o net ti RTL rad yo su na yap - tý ðý a çýk la ma da, Av ro Böl ge si nin Yu na nis tan ýn pa ra bir li ðin den çýk - mak zo run da kal ma sý ha lin de de yo lu na de vam e de bi le ce ði ni vur - gu la ya rak, Av ro Böl ge si ve Av ro, e ko no mik a ðýr lý ðý dolayýsýyla Yu na - nis tan ol ma dan da ya þa ya bi lir. Ken di mi zi kan dýr ma ma lý yýz, e ðer Yu na nis tan pla ný is te mi yor sa pa - ra yý a la ma ya cak de di. Paris / a a Gaz ze ye ye ni fi lo yola çýktý Ý LÂÇ ta þý yan bir fi lo nun Gaz ze ye doð ru yo la çýk tý ðý bil di ril di. Fi - lis tin Ma an Ha ber A jan sý na gö re, Tah rir ad lý Ka na da ge mi si i - le Sa o ir se ad lý Ýr lan da ge mi si yo la çýk tý. Ge mi ler þu an da u lus - lar a ra sý su lar da ve Gaz ze ye doð ru i ler li yor. 5 ay rý ül ke den 27 ak ti vist i le 30 bin do lar lýk i lâç ta þý yan ge mi le rin Cu ma gü nü Gaz ze de ol ma sý bek le ni yor. Gaz ze ye doð ru yo la çý kan ye ni fi lo - nun or ga ni za tör le ri, gü ven li ðin sað lan ma sý i çin des tek çi le rin - den Be yaz Sa ray ve ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý ný a ra ma la rý ný ta lep et ti. to ga za.org ad res li si te de yer a la na a çýk la ma da gö re, ge mi le rin þu an da u lus lar a ra sý su lar da ol du ðu be lir ti le rek, Gaz ze de ki si vil top lum ku ru luþ la rý, ge mi le rin gel me si ni ve Gaz ze ye Sev giy le kam pan ya sýn da top la nan bin ler ce A me ri - ka lý des tek çi nin mek tup la rý nýn tes lim e dil me si ni sa býr sýz lýk la göz lü yor de nil di. Des tek çi le re de çað rý ya pý lan a çýk la ma da, Bu gö re vin ba þa rý ya u laþ ma sý i çin yar dý mý ný za ih ti ya cý mýz var. Yo la çýk tý ðý mýz ha be ri ni dün ya ya ya yýn. Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý ve Be yaz Sa ray ý a ra ya rak bu bot la rýn yol cu lu ðu nun gü ven li ði nin sað lan - ma sý ve Gaz ze ab lu ka sý na son ve ril me si i çin on lar dan a ci len ha - re ke te geç me le ri nin is te yin i fa de si ne yer ve ril di. Ö te yan dan, Ýs ra il Or du Söz cü sü A vi tal Le i bo vich, sos yal pay la þým si te si Twit ter da ki he sa býn dan yap tý ðý a çýk la ma da, Ýs ra il Do nan ma - sý, on la rýn Gaz ze ye u laþ ma sý ný ön le mek i çin ge rek li bütün ha - zýr lýk la rý ta mam la dý de di. Ýs mi nin ve ril me si ni is te me yen baþ ka bir Ýs ra il li yet ki li de Re u ters a, Ab lu ka yý del me le ri ne i zin ve ril - me ye cek. Ab lu ka yü rür lük te ve bir is tis na ya pý la ma ya cak. Ýs ra il ge rek li tim a dým la rý a ta cak di ye ko nuþ tu. Gazze / a a BM DEN ÝSRAÝL E TEPKÝ BM GE NEL SEK RE TE RÝ BAN KÝ-MUN, ÝS RA ÝL HÜ KÜ ME TÝ NÝN, DO ÐU KU DÜS VE BA TI ÞE RÝ A'DA KÝ YA HU DÝ YER LE ÞÝM LE RÝN DE KO NUT ÝN ÞA AT LA RI NI HIZ LAN DIR MA KA RA RI AL MA SI NI E LEÞ TÝR DÝ. BM Ge nel Sek re te ri Ban Kimun, Ýs ra il hü kü me ti nin, Do ðu Ku düs ve Ba tý Þe ri a da ki Ya hu di yer le þim le rin de ko nut in þa at la rý ný hýz lan dýr ma ka ra rý al ma sý ný e leþ tir di. Ban ýn bü ro sun dan ya pý lan a çýk la ma da, BM Ge nel Sek re te ri nin, Fi lis tin in U NES - CO ü ye li ði ne cevap o la rak Ýs ra il hü kü me ti nin i lân et ti ði ka rar lar kar þý sýn da de rin en di þe duy du ðu bil di ril di. A çýk la ma da, BM nin, iþ gal al týn da ki Fi lis tin top rak la rýn - da yer le þim fa a li yet le ri nin u lus la r a ra sý hu ku ka ay ký rý ol du ðu yö nün de ki tav rý yi ne le ne rek, bu nun, ta raf lar a ra sýn da du ran ba rýþ gö rüþ me le ri ni ye ni den baþ lat ma ça ba la rý ný bal ta la ya ca ðý be lir til di. Ban ay rý ca, Was hing ton yö ne ti mi nin BM Kül tür A jan sý na ar týk fon sað la ma ya ca ðý ný a çýk la ma sý ü ze ri ne U NES CO nun fi nans man la rý ko nu sun da duy du ðu en di þe yi di le ge tir di. Birleþmiþ Milletler / a a Ban Ki-mun ABD DE TEPKÝLÝ ABD yö ne ti mi de, Ýs ra il hü kü me ti nin Do ðu Ku düs ve Ba tý Þe ri a da ki Ya hu di yer le þim yer le rin de ko nut in þa at la rý ný hýz lan dýr ma ka ra rý ný de rin ha yal ký rýk lý ðý i le kar þý la dý - ðý ný bil dir di. Be yaz Sa ray söz cü sü Jay Car - ney, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, BM Bi lim, E ði tim ve Kül tür Teþ ki lâ tý U NES - CO nun ön ce ki gün Fi lis tin yö ne ti mi ni tam ü ye o la rak ka bul et me sin den son ra Ýs ra il in al dý ðý ka ra rýn Ýs ra il i le Fi lis tin a ra sýn da ki i - liþ ki le ri i ler let me a ma cý na ya rar ge tir me di - ði ni söy le di. Car ney, tek ta raf lý ic ra at la rýn doð ru dan mü za ke re le ri ye ni den baþ lat ma ça ba la rý na za rar ver di ði ni be lirt ti. T. C. KÜÇÜKÇEKMECE 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (GAYRÝMENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) SAYI: 2010/12248 ESAS. Bir borç tan do la yý ha ciz li o lup a þa ðý da ta pu kay dýn da, cin si, ev sa fý, kýy me ti i le ö - nem li ö zel lik le ri ve sa týþ þart larý be lir ti len ta þýn maz, Mü dür lü ðü müz ce a çýk ar týr ma su re tiy le sa tý la rak pa ra ya çev ri le cek tir. TAPU KAYDI Ýs tan bul i li, Av cý lar il çe si, Av cý lar Mah, Mev ki i 19 paf ta Par sel sa - yý lý 466,01 m 2 a lan lý 10/116 ar sa pay lý, 1. Bod rum Kat 2 no lu da i re nin ta - ma mý dýr. ÝMAR DURUMU Av cý lar il çe si, Gü müþ pa la Mah. 19 Paf ta, Par sel sa yý lý söz ko nu su par sel; 17/10/2008 tas dik ta rih li 1/1000 öl çek li Av cý lar Uy gu la ma Ý mar Pla nýn da "Ko nut" sa ha sýn da kal mak ta o lup, i kiz 2 kat (H=6,50 m) ön Bah çe: 4.00 m. Ar ka Bah çe: 4,00 m, yan bah çe: 3,00 m. ya pý lan ma þart - la rý na sa hip tir. HU DU DU VE SA HA SI Tapu kaydý ve ekli çapý mahalline uygulandýðýnda çapýnýn zeminine uygun olduðu tespit edilmiþtir. HALÝ HAZIR DURUMU ve EVSAFI Ýs tan bul i li, Av cý lar il çe si, Gü müþ pa la Mah. Ku ru çeþ me Cad. Dal ba tan sok. No: 6 ad re sin de mev cut ta pu nun 19 paf ta, par sel sa yý lý 466,01 m 2 a lan lý ar sa ü ze rin de 1 bod rum + 1 bah çe ka tý + 1 ze min + 2 a det nor - mal kat ve ça tý a ra sý pi ye sin den mü te þek kil, be her ka týn da 2 a det da i re si o lan B.A.K. Bir ya pý nýn mev cut ol du ðu gö rül müþ tür. Sa tý þa ko nu o lan mes ken, bi na nýn bah çe ka týn da o lup, 2 no lu mes ken dir. Mes ken: 2 o da, 1 sa lon, mut fak, ban yo, WC ve bal kon lar dan mü te þek kil o lup, sa lon ve o - da ta ban a lan la rý 1. Sý nýf Par ke, a ra ýs lak a lan la rý (hol, an tre, ban yo, bal - kon, mut fak) gi bi yer le rin ta ban a lan la rý 1. sý nýf se ra mik, iç doð ra ma la rý ka pý ka nat ve ka sa la rý be yaz A me ri kan ka pý, dýþ doð ra ma la rý pen ce re ka - nat ve ka sa la rý çift cam pi ma pen, mut fak do lap la rý 1. sý nýf mo bil ya, tez - gâ hý gra nit, du var la rý renk li fa yans, ban yo su klo zet la va bo lu duþ+ka bin li, du var la rý renk li fa yans, e lek trik su yu mev cut, do ðal gaz kom bi ka lo ri fer li, kar ton pi ye rli, spot ý þýk lý, tah mi ni o la rak 90 m 2 a lan lý lüks bir da i re ol du ðu tes pit e dil miþ tir. KIYMETÝ Yu ka rý da i zah e di len tüm hu sus lar dik ka te a lý na rak ta þýn ma zýn bu lun du ðu mev ki i, i ma rý, yü zöl çü mü, ha li ha zýr du ru mu ci va rýn da ki em sal em lak a lým ve sa tým ra yiç le ri, u la þý mý, iþ mer kez le ri ne, mez kur yer le re, a na ar te re, a lýþ ve riþ mer kez le ri ne ya kýn lý ðý, be le di ye hiz met le rin den ya rar lan ma du ru mu, in þa a - týn da kul la ný lan mal ze me ve iþ çi lik ka li te si, yýp ran ma pa yý, ol du ðu gi bi kul la - nýl ma sý ha lin de ge ti re bi le ce ði ge li ri, de ðe ri ne te sir e den tüm et ken ler i le gü - nün e ko no mik ko þul la rý da göz ö nü ne a lý na rak mez kur ta þýn ma zýn bu gün kü kýy met tak di ri, 2 NOLU MESKENÝN DEÐERÝ = ,00 TL. ÝHALENÝN YAPILACAÐI YER, GÜN VE SAAT: 1.Satýþ: Küçükçekmece 3. Ýcra Müdürlüðünde 12/12/2011 günü 10:00-10:10 saatleri arasýnda 2.Satýþ: Küçükçekmece 3. Ýcra Müdürlüðünde 22/12/2011 günü 10:00-10:10 saatleri arasýnda SATIÞ ÞARTLARI 1- Bi rin ci sa týþ yu ka rý da ta yin e di len gün, yer ve sa at le ri a ra sýn da a çýk ar týr - ma su re tiy le ya pý la cak týr, bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de ll e a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü - dü ba ki kal mak kay dýy la yu ka rý da ya zý lý yer, gün ve sa at ler de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak la rýn a la cak la rý ný, tah min e di len kýy me tin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la - rý nýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr - ma mas raf la rý geç me si la zým dýr. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me ti nin % 20'si nis pe tin de pey ak çe si (Ya ban cý pa ra ku run da gün lük de ði þim ler ol ma sý ve 805 SK'un 1. mad de si ne gö re "dö viz te mi nat o la rak ka bul e di le me ye - ce ðin den na kit Türk pa ra sý a lý na cak týr.) ve ya bu mik tar mil li bir ban ka nýn "þart sýz- ke sin ve sü re siz" te mi nat mek tu bu ver me si ge rek mek te dir. Sa - týþ pe þin pa ray la ya pý la cak týr, a lý cý ta lep e der se 10 gü nü geç me mek ü - ze re me hil ve ri le bi lir, KDV i ha le dam ga res mi pu lu, ta pu a lým har cý, tah li ye ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Sa týþ ta ri hi i ti ba riy le var sa gay - ri men ku lün ay ný na i liþ kin bi rik miþ em lak ve ver gi borç la rý, tel la li ye i le ta pu sa tým har cý borç lu ya a it o lup, sa týþ be de lin den i a de o lu nur. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (il gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su - suy la fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le i lan ta ri - hin den i ti ba ren 15 gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri ge rek mek tir, ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký - la cak lar dýr. 4- A lý cý i ha le ye a la ca ða mah su ben iþ ti rak et me miþ ol mak kay dý i le i - ha le nin fes hi ta lep e dil miþ ol sa bi le sa týþ be de li ni der hal ve ya Ý ÝK'nun 130. mad de si ne gö re ve ri len sü re i çin de nak den ö de mek zo run da dýr. 5- Gay ri men kul ken di si ne i ha le o lu nan kim se müd de tin de pa ra yý ver - mez se i ha le ka ra rý fes ho luna rak ken di sin den ev vel en yük sek tek lif te bu lu nan kim i se arz et miþ ol du ðu be del le al ma ya ra zý o lur sa o na, ra zý ol - maz ve ya bu lun maz sa he men 7 gün müd det le ar týr ma ya çý ka rý lýr, bu ar - týr ma il gi li le re teb lið e dil me yip yal nýz ca sa týþ tan en az 7 gün ön ce ya pý la - cak i lan la ye ti ni lir. 6- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha - le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer - rüt fa i zin den mü te sel si l en me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o lu na cak, fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 7- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin Mü dür - lü ðü müz de a çýk o lup, mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 8- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka - bul et miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 9- Sa týþ i la ný il gi li le rin dos ya ve ta pu kay dýn da ya zý lý ad res le ri ne teb li - ðe gön de ril miþ o lup,ad re se teb li gat ya pý la ma ma sý ha lin de il gi li ler ve ad - res le ri bi lin me yen ler i çin de iþ bu sa týþ i la ný nýn, i la nen teb li gat ye ri ne ka - im o la ca ðý i lan o lu nur. (Ad res ta pu da ka yýt lý ol ma yan a la ka dar lar i çin ay - rý ca ad res tah ki ki ya pýl ma ya cak týr.) 24/10/ B: 68315

8 8 HABER Y Erdoðan: Avrupa ya güç katarýz ca ni as ya.com.tr Ýn sa nî ge liþ me lis te si BM Tür ki ye Ko or di na tö rü ve UNDP Tür ki - ye Tem sil ci si Sha hid Na jam, BM Kal kýn ma Prog ra mý nýn, 187 ül ke nin de ðer len di ril di ði 2011 Ýn sa nî Ge liþ me Ra po ru nu Ýs tan bul Bil gi Ü ni ver si te si Do lap de re Kam pü sü nde dü zen le nen bir top lan týy la a çýk la mýþ. Tür ki ye yi de de ðer len di ren Na jam, Tür ki ye, Ýn sa nî Ge liþ me En dek si nde yýl la rý a ra sýn da ö nem li ge liþ me ler kay det ti ði ni söy le miþ. Fa kat bu na rað men, di ðer dün ya ül ke le ri bi zi bek le me di ðin den sý ra la ma da ge çen yý la gö re da ha a þa ðý ya in mi þiz. Ýn sa nî Ge li þim En dek si nde Tür ki ye nin ö nün de yer a lan 92 ül ke nin a þa ðý yu ka rý 60 ka da rý nýn Ýs tan bul dan da ha kü çük ül ke ler ol du ðu na i þa ret e den Bil gi Ü ni ver si te si Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. A saf Sa vaþ A kat, Ýn sa nî Ge liþ me En dek si kri ter le ri nin de ðiþ ti ril me si ve nü fu su 25 mil yo nun ü ze rin de o lan ül ke le rin ken di a ra la rýn da ay rý ca de ðer len di ril me si tek li fin de bu lun muþ. Dün ya da ça ðýn de ðiþ ti ði ni, sa na yi dö ne mi ve u lus dev let an la yý þý nýn ka pan dý ðý ný, kol ye ri ne be yin gü cü ne ge çi len ye ni bir ça ða gi ril di ði ni an la tan Ýs tan bul Ü ni ver si te si Ýk ti sat Fa kül te si Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Meh met Al tan da, bu gün bu dö nü þü mün san cý la rý nýn ya þan dý ðý ný ha týr lat mýþ. Tür ki ye nin, Ýn sa ni Ge li þim En dek si sý ra la ma sýn da 92. sý ra da yer al ma sý nýn ne de ni nin, ül ke i çin de ki iç sö mür ge man tý ðý ol du ðu nu tes bi ti ni ya pan Al tan, Tür ki ye de ki re ji min bir iç sö mür ge man tý ðýy la yü rü tü lü yor ol ma sýn dan kay nak lý ya pý sal so run lar bir tür lü çö zül mü yor. Sö mü ren Ýs tan bul, sö mür ge de ül ke nin ge ri ka la ný de miþ. (A A, 2 Ka sým 2011) Ra kam lar ve lis te ler bel ki in san la rý ya nýlt mak i çin kul la ný la bi lir, a ma or ta da bir ha ki kat var: Tür ki ye, pek çok te mel me se le si ni kök ten çö ze bil miþ de ðil. Ü ze rin de ça lý þý lý yor ol sa bi le, he nüz si vil bir a na ya sa mýz bi le yok. El bet te si vil bir a na ya sa tek ba þý na bü tün dert le ri mi zi çöz me ye yet mez. A ma ö nem li bir a dým ol du ðu da göz den u zak tu tul ma ma lý. Ýn sa nî ge liþ me lis te sin de ön sý ra lar da yer a la bil mek i çin in sa na in san mu a me le si yap mak ge rek mez mi? Bu gün bi le öy le ü mit le ri ký ran öy le uy gu la ma la ra þa hit o lu nu yor ki, þaþ ma mak müm kün de ðil. Bü rok ra si ta as su bu ve en gel le ri in san la rý ca nýn dan bez dir miþ du rum da. Bu gün git, ya rýn gel an la yý þýy la in sa nî ge liþ me lis te si nde ki ye ri miz na sýl dü zel sin? Bu me se le ler, ki þi ler ve par ti ler den ba ðým sýz o la rak dü þü nül me li. E ðer prob le min var lý ðý ný ka bul e der ve dü zel me si i çin el bir li ði i le ça lý þý lýr sa ko lay lýk la yol o la bi li riz. Yok sa, Bu lis te ler bi zi bað la maz. Tür ki ye bir nu ma ra dýr, ký sa sü re de çok yol al dýk, ya kýn da en bü yük e ko no mi ler a ra sýn da o la ca ðýz der ve yan lýþ ta i nad ve ýs rar e der sek, kay be den yi ne biz o lu ruz. 70 mil yon in sa na in san mu a me le si ya pan bir an la yýþ la, i na nýn bü tün a yak bað la rý ný çö ze bi li riz. Geç miþ te na sýl ki tek par ti an la yý þý ve yö ne ti min den kur tu la bil mi þiz, ö nü müz de ki yýl lar da da tek ki þi an la yý þý ndan da kur tu la bi li riz. Far kýn da mý yýz bil mi yo rum, a ma in sa nî ge liþ me lis te si nde ki ge ri kal mýþ ol ma mý zýn so rum lu su da tek a dam an la yý þý i le çok ve dü zen li dar be uy gu la ma sý dýr! Her i ki an la yý þý da lis te den çý ka ra bi lir sek BM lis te sin de üst sý ra la ra yük se le bi li riz, in þal lah. As ke rî u çak düþ tü: 2 þe hit GE NEL KUR MAY Baþ kan lý ðý, Ha va Kuv vet le ri Ko mu tan lý ðý na a it bir F-4 u ça ðýn, e ði tim u çu þu es na sýn da, Kon ya da düþ tü ðü nü, ka za da u çak ta bu lu nan 2 pi lot su ba yýn þe hit ol du ðu nu bil dir di. Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn in ter net si te sin de ya yým la nan bil gi no tun da þun lar kay de dil di: Ha va Kuv vet le ri Ko mu tan lý ðý na a it bir F-4 u ça ðý 3 Ka sým 2011 Per þem be gü nü (dün) sa at de e ði tim u çu þu es na sýn da, Kon ya nýn 21 ki lo met re ku zey do ðu sun da he nüz bi lin me yen bir ne den le düþ müþ tür. Ka za da, u çak ta bu lu nan i ki pi lot su ba yý mýz þe hit ol muþ tur. O la yýn mey da na ge liþ ne de ni, ka za ký rým he ye ti in ce le me si so nu cun da a çýk lý ða ka vu þa cak týr. Þe hit le ri mi ze Al lah tan rah met, de ðer li a i le le ri, si lâh ar ka daþ la rý ve Yü ce Mil le ti mi ze baþ sað lý ðý di le riz. An ka ra / a a BAÞBAKAN Recep Tayyip Erdoðan, Avrupa Birliði coðrafyasý içerisindeki üye olarak bütün bu ülkelerle olan birlikteliðimiz hem Avrupa Birliðine güç kata- caktýr, hem bize güç katacaktýr. dedi. Baþbakan Erdoðan, önceki gün Almanya Baþbakaný Angela Merkel ile yaptýðý baþ baþa görüþmenin ardýndan düzenlenen ortak basýn toplantýsýnda sorularý cevapladý. Erdoðan, terörle mücadelede Almanya ya yönelik beklentileriyle ilgili, Bunlarýn uzantýlarý, baðlantýlarý çok çok farklý ve 6 milyon avro gibi Almanya da sadece toplanýlmýþ para var ve bunlar tabii terör örgütüne malî destek 74 mil yon bir yü rek ol duk DÝYANET-SEN Ge nel Baþ ka ný Meh met Bay rak tu tar, 74 mil yo nun Van dep re mi i le bir yü rek ol du ðu nu be lirt ti. Di ya net-sen Ge nel Baþ ka ný Meh - met Bay rak tu tar Kur ban Bay ra mý do la yý sýy la ya yým la dý ðý me sa jýn da bay - ram la rýn Müs lü man lar i çin i man ve i ba det yö nü nün ya nýn da Müs lü man - lýk bi lin ci ni ye ni le yen, bir lik, be ra ber lik ve kar deþ lik duy gu la rý ný pe kiþ ti ren, rah met ve be re ket do lu müs tes na za man di lim le ri ol du ðu nu ha týr lat tý. 74 mil yo nun, Van dep re mi i le bir yü rek ol du ðu nu kay de den Bay rak tu tar, Bir lik ve be ra ber li ði mi zin sý nan dý ðý bu zor gün le ri bu mil let ak lý se lim le, sað du yu i le ha re ket e de rek tüm dün ya ya mil let ol ma nýn en gü zel ör nek - le rin den bi ri ni ser gi le miþ tir. Zor gün le rin de bir bi riy le ke net len me si ni bi len mil le ti mi zin Kur ban Bay ra mý i le bu bir lik te lik ve kar deþ li ði da ha da güç - len di re ce ði ne i nan cým tam dýr de di. An ka ra / Ah met Ter zi olarak gidiyor. Bunlar tabii gerçekten üzücüdür, düþündürücüdür. Ben inanýyorum ki baþta deðerli mevkidaþým ve Alman makamlarý, bunlar hususunda hassasiyetlerini daha da artýracaklardýr dedi. Erdoðan, Türkiye nin þu anki AB ye üye olmasý sizin açýnýzdan ne kadar cazip? sorusuna þu cevabý verdi: Bizim Avrupa Birliði ile olan tam üyelik süreci mevcut geliþmelerden farklý. Fakat bizim Avrupa Birliði ile olan bu üyelik sürecimizin hedefinde ekonominin ötesinde çok farklý iliþkiler var. Bu siyasidir, sosyaldir, ekonomiktir, bütün bunlarý kapsayan geniþ çerçevede bir olaydýr. ERCÝÞLÝ, YETÝMÝNE SAHÝP ÇIKTI, DEVLET DESTEK VERDÝ Dep rem de an ne ya da ba ba la rý vefat eden 88 ço cuk, dev let yurt la rý ha zýr lan ma sý na rað men ya kýn la rýn ca sa hip len di. Er ciþ Kay ma ka mý Ra ma zan Fa ni, yap tý ðý a - çýk la ma da, dep rem son ra sý ya pý lan tes bit ler de Er ciþ te 23 ço cu ðun an ne si ni, 65 ço cu ðun i se ba ba sýnýn vefat et ti ði nin be lir len di ði ni söy le di. Bu ço cuk la ra yö ne lik ö zel ça lýþ ma lar ya pýl dý ðý ný i fa de e den Fa ni, ço cuk la rýn her tür lü ih ti yaç la rý nýn dev let ku rum la rý ta ra fýn dan kar þý lan dý ðý ný, 40 psi ko lo gun da bu ço cuk la ra yö ne lik ö - zel re ha bi li tas yon ça lýþ ma sý ger çek leþ tir di ði ni be lirt ti. Er ciþ hal ký nýn bü yük bir sos yal bi linç ör ne ði ser gi le di ði ni ve kay bet tik le ri ya kýn la rý nýn ço cuk la rý na sa hip çýk - týk la rý ný i fa de e den Fa ni, þun la rý kay det ti: Dev let ku rum la rý za ten bu ço cuk la rý mý za sa hip çý ka rak yurt lar da en i yi þe kil de a ðýr lan ma la rý i çin ça lýþ ma baþ lat tý. An - cak, ak ra ba la rý ve ya kýn la rý ço cuk la ra ken di le ri sa hip çý kýn ca, ku rum la rý mýz da on la rýn her tür lü ih ti yaç la rý nýn kar þý lan ma sý i çin se fer ber ol du. Van / a a Dep rem ze de a i le ye E vim, e vin dir de di ÇANAKKALE'NÝN Lap se ki il çe sin de ya þa yan Van lý iþ a da mý Ke rim Tay lan, dep rem de ev le ri ni ta ma men yý ký lan 6 ki þi lik a i le ye, in þa et ti ði da i re ler den bi ri si ni tah sis et ti. To run (61), Lüt fü (68), E bu be kir (24), Meh met (16), Öz lem (19) ve Yýl dýz dan (18) o lu þan Be lin a i le si nin, Van mer ke ze bað lý Gü veç li Kö yün de ki ev le ri ta ma men ya kýl dý. Bu nun ü ze ri ne dev re ye gi ren iþ a da mý Tay lan, ya ký ný o lan a i le yi Lap se ki de ki da i re le rin den bi rin de a ðýr la ma ya baþ la dý. Tay lan, yap tý ðý a çýk la ma da, dep re min i kin ci gü nü a i le ye u laþ tý ðý ný, du rum la rý nýn çok kö tü ol du ðu nu söy le me le ri ü ze ri ne on la rý Lap se ki ye da vet et ti ði ni an lat tý. Böl ge de ilk a þa ma da e lek trik ve su yun bu lun ma ma sý nýn in san la rý ol duk ça zor du rum da bý rak tý ðý ný be lir ten Tay lan, To run Ha ným ýn e þi felç li. O ra da ya þa ya ma ya cak lar dý. Ken di le ri ni bu ra ya ça ðýr dým, on lar da ka bul et ti. A i le gel dik ten son ra Kay ma kam Bey le gö rüþ tüm. Sað ol sun bi ze e lin den gel di ðin ce yar dým cý o la ca ðý ný söy le di. Yi ne Em ni yet Mü dü rü müz des tek ver di. Mað dur o lan in san la ra sa hip çýk týk de di. Ça nak ka le / a a Bakanlýk sahip çýktý GAZETECÝ Ah met Tez can ve Ka nal 7 anc hor me ni Er han Çe lik in dep - rem mað dur la rý na yar dým i çin baþ lat tý ðý E vim E vin dir Van ad lý kam pan ya, A i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba kan lý ðý ko or di nas yo nu al tý na gir di. Ba kan lýk, ta lep le ri top la mak ve de ðer len dir mek i çin An ka ra ve Van da bi rer mer kez o luþ tu ra cak. Mer kez ler ça lýþ ma ya baþ la yýn ca a i - le ler, hýz lý bir þe kil de gö nül lü ev le ri ne yer leþ ti ri le cek. Mer kez ler ça lýþ - ma ya baþ la yýn ca, a i le ler hýz lý bir þe kil de gö nül lü ev le ri ne yer leþ ti ri le - cek. Ýlk e tap ta 60 a i le nin ge ti ril me si plan la nan Ýs tan bul a 5 ki þi lik bir a i le ge ti ril di. Ga ze te ci Tez can, Pro je, a fet son ra sý, ö zel lik le kýþ sü re ci ge çe ne ve dev let ka lý cý ko nut ya pýn ca ya ka dar ge çe cek sü re ci kap sa - ya cak. Ya ni gi di þi ve ge li þi o lan bir pro je de di. Ýs tan bul / a a VAN dep re mi i çin bi ri Sa man yo lu te le viz yo nu di ðe ri de 15 ka na lýn or tak dü zen le di ði ol mak ü ze re i ki ay rý ba ðýþ kam pan ya sý ger çek leþ ti ril di. Bu kam pan ya lar da top lam 127 mil yon TL ba ðýþ top lan dý ðý ný a çýk la dý. Kam pan ya la rýn ü ze rin den bir haf ta geç ti an cak va at e di len ba ðýþ la rýn bi rin den tah mi nen 20 mil yon, di ðe rin den i se nak di 7,8 mil yon TL ba ðýþ top lan dý ðý or ta ya çýk tý. 26 E kim de 12 te le viz yon ka na lý ve üç rad yo i le yü rüt tü ðü Van Ý çin Tek Yü rek kam pan ya sýn da 62 mil yon TL ba ðýþ top lan dý ðý ný a çýk lan mýþ tý. Ta ah hüt e di len ba ðýþ lar Baþ ba kan lýk A fet ve A cil Du rum Yö ne ti mi Baþ kan lý ðý na (A FAD) yön len di ril di. Bi a net in ha be ri ne gö re, Baþ ba kan lýk Ba sýn Mü þa vi ri Mus ta fa Ay doð du, bu kam pan ya dan he sa ba 20 mil yon yat tý ðý ný tah min et - Fran sa Cum hur baþ ka ný Ni co las Sar kozy ve Baþ ba kan Er do ðan G-20 Zirvesi öncesi to ka laþ tý. Bitlis te istihkâm konvoyuna saldýrý BÝTLÝS'TE terör örgütü mensuplarý, Siirt Ýstihkam Taburuna ait iþ makinelerinin geçiþi sýrasýnda, konvoya uzun namlulu silahlarla saldýrdý. Bitlis Valisi Nurettin Yýlmaz, gazetecilere yaptýðý açýklamada, Bitlis-Diyarbakýr kara yolunun Buzlupýnar mevkiinde, Siirt Ýstihkam Taburu na ait iþ makinelerinin geçiþi sýrasýnda, askeri konvoya uzun namlulu silâhlarla saldýrýldýðýný söyledi. Vali Yýlmaz, Olayýn ardýndan iki askerimiz yaralandý. Olayýn ardýndan jandarma ve özel harekat timleri bölgede, havadan ve karadan geniþ çaplý operasyon baþlattý dedi. Bitlis / aa Yar dým ta ah hüt et ti ler, he sa ba ya týr ma dý lar tik le ri ni an cak bu nu de net le me nin ken di so rum lu luk la rýn da ol ma dý ðý ný söy le di. Ay doð du, Kam pan ya ol ma dan ön ce he sap ta se kiz mil yon var dý; son ra Me sud Bar za ni 1,5 mil yon ya týr dý, Va kýf Bank 1,5 mil yon ya týr dý, Su u di A ra bis tan da 80 mil yon kü sur ya týr dý. Þu an da he sap ta 122,5 mil yon var, iþ te a ra da ki yak la þýk 20 mil yon muh te me len kam pan ya dan ge len pa ra lar. A ma biz he sap nu ma ra la rý ný a lý yo ruz, ki min gön der di ði ne bak mý yo ruz. Bu pa ra nýn i çin de dý þa rý dan ba ðýþ ya pan lar da o la bi lir. Bu ke sin bir ra kam de ðil, sa de ce 20 mil yon ol du ðu nu tah min e di yo ruz de di. Ay doð du, ka nal dan da ken di le ri ni a ra yýp, ne ka dar top lan dý ðý ný sor duk la rý ný söy le di ve ken di le ri nin ka nal ça lý þan la rý na Si zin bu nu ta kip et me niz ge re ki yor de di ði ni be lirt ti. Türkiye bu iþi baþardý BAÞBAKAN Erdoðan, Fransa nýn Cannes þehrinde G-20 Toplantýsý kapsamýnda düzenlenen, B-20 Ekonomik Politikalar Oturumu nda yaptýðý konuþmada ise Yolsuzlukla mücadelede çok kararlý olmak, samimiyet testini baþarmak da þarttýr. Eðer politika yapýcýlarý yolsuzluðun içerisinde aktör oluyorlarsa, orada aktör oluyorlarsa, bu iþi baþarmanýz da mümkün deðil. O zaman çöker gidersiniz. Türkiye bu iþi büyük ölçüde baþarmýþtýr. Hiç mi yok? Hiç olmadýðýný iddia etmiyorum, çünkü bu iþin içerisinde insan var, insanýn olduðu yerde maalesef sýkýntýlar da yaþanýyor dedi. Berlin-Cannes / aa HABERLER Ü ni ver si te ler de zih ni yet dev ri mi ne ih ti yaç var neðýtým-býr-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, ü ni ver si te le rin, geç mi þin tor tu la rý ný bir an ön ce ü ze rin den at ma sý ge rek ti ði ni be lir te rek, si vil top lu mun da ö nün de gi de cek bir zih ni yet dev ri mi ni ya þa ma sý ge rek ti ði ni söy le di. E ði tim-bir-sen 3. Ü ni ver si te Tem sil ci le ri Top lan tý sý, Ký zýl ca ha mam As ya Ter mal O tel de ger çek leþ ti ril di. Top lan tý nýn a çý lý þýn da ko nu þan E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, Sa de ce so run la rý or ta ya ko yan u fuk la bu ül ke nin ge le ce ði ni di zayn e de me yiz. So run la rýn kü re sel leþ ti ði bir çað da, çö züm le rin de kü re sel leþ me si la zým. Ü ni ver si te le rin, geç mi þin tor tu la rý ný bir an ön ce ü ze rin den at ma sý, sa de ce mev zu at de ði þik li ðiy le ye tin me me si; si ya se tin de, si vil top lu mun da ö nün de gi de cek bir zih ni yet dev ri mi ya þa ma sý ge re ki yor de di. Ü ni ver si te ler de ki bü rok ra tik han tal lý ðýn so na er me si ge rek ti ði nin al tý ný çi zen Gün doð du, Nor mal de de mok ra tik bir dev let te þef faf lýk e sas týr, de þif re ye ge rek yok tur fa kat de mok ra tik ve þef faf yö ne tim an la yý þýn dan na si bi ni al ma mýþ, de re bey li ðe ö ze ni len yer ler de key fi lik ler a lýr ba þý ný gi der; iþ te o ra da sen di ka ya ve sen di ka cý ya ih ti yaç var dýr. Sen di ka cý, mil le tin ver gi le riy le mil le tin ku yu su nun ka zýl dý ðý yer de gö zü nü ka pa ta maz, ne me la zým di ye mez di ye ko nuþ tu. An ka ra / Fa tih Ka ra göz Me zun o la ma ya na zam lý harç yok nyükseköðretým öð ren ci le ri, bir der se i ki den faz la ka yýt yap týr ma la rý, i la ve ders al ma la rý ve ya be lir le nen a za mi sü re de me zun o la ma ma la rý ha lin de ar tý rým lý kat ký pa yý ö de me ye cek. A i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba kan lý ðý nýn Teþ ki lat ve Gö rev le ri Hak kýn da Ka nun Hük mün de Ka rar na me i le Ba zý Ka nun ve Ka nun Hük mün de Ka rar na me ler de De ði þik lik Ya pýl ma sý na da ir Ka nun Hük mün de Ka rar na me, Res mi Ga ze te nin 2 Ka sým 2011 ta rih li mü ker rer sa yý sýn da ya yým lan dý. Ka rar na me de, Yük se köð re tim Ka nu nu na i liþ kin de dü zen le me yer al dý. Ya sa ya ek le nen ge çi ci mad de ye gö re, bir der se i ki den faz la ka yýt yap tý rýl ma sý, i la ve ders a lýn ma sý ve ya prog ram i çin be lir le nen a za mi sü re de öð re nim ta mam la na rak me zun o lun ma ma sý hal le rin de, her bir ders i çin kre di ba þý na ö de ne cek öð ren ci kat ký pa yý ve ya öð re nim üc re ti nin ar tý rým lý o la rak uy gu lan ma sý ný ön gö ren hü küm ler, e ði tim-öð re tim yý lýn dan i ti ba ren uy gu lan ma ya baþ la na cak. Bu e ði timöð re tim yý lý i çin öð ren ci ler den a lýn mýþ ar tý rým lý ký sým da i a de e di le cek. An ka ra / a a Ya ban cý he ki me i zin çýk tý nyabanci sað lýk ça lý þan la rý Tür ki ye de gö rev len di ri le bi le cek. Sað lýk Ba kan lý ðý ve Bað lý Ku ru luþ la rý nýn Teþ ki lat ve Gö rev le ri Hak kýn da Ka nun Hük mün de Ka rar na me Res mi Ga ze te nin 2 Ka sým 2011 ta rih li mü ker rer sa yý sýn da ya yýn la na rak, yü rür lü ðe gir di. Söz ko nu su KHK i le sað lýk a la nýn da ö nem li dü zen le me le re gi dil di. Bu na gö re, 11 ü ye nin ya ný sý ra müs te þar ve bu KHK i le 3 ten 5 e çý ka rý lan müs te þar yar dým cý la rýn dan o lu þan Sað lýk Po li ti ka la rý Ku ru lu o luþ tu rul du. Ba kan lýk, Tür ki ye nin sað lýk a la nýn da böl ge sel bir ca zi be mer ke zi ha li ne ge ti ril me si, ya ban cý ser ma ye ve yük sek týb bi tek no lo ji gi ri þi nin hýz lan dý rýl ma sý a ma cýy la Sað lýk Ser best Böl ge le ri o luþ tu ra cak. KHK i le 11 Ni san 1928 ta rih li ve 1219 sa yý lý Ta ba bet ve Þu a ba tý San at la rý nýn Tar zý Ýc ra sý na Da ir Ka nun un 4 ün cü mad de si nin bi rin ci cüm le sin de ki Türk he kim le ri nin i ba re si he kim le rin þek lin de de ðiþ ti ril di. Ay rý ca 25 Þu bat 1954 ta rih li ve 6283 sa yý lý Hem þi re lik Ka nu nu nun 3. mad de sin de yer a lan Tür ki ye de hem þi re lik sa na tý bu ka nun hü küm le ri da hi lin de hem þi re un va ný ný ka zan mýþ Türk ka dýn la rýn dan baþ ka hiç bir kim se ya pa maz i fa de si, Bu Ka nun hü küm le ri ne gö re hem þi re un va ný ka zan mýþ o lan la rýn dý þýn da hiç kim se Tür ki ye de hem þi re lik mes le ði ni ic ra e de mez i fa de si i le de ðiþ ti ril di. Kay nak la rýn et ki li ve ve rim li kul la nýl ma sý a ma cýy la il dü ze yin de Ka mu Has ta ne le ri Bir lik le ri ku ru la cak An ka ra / a a

9 Y HA BER 9 Türkiye, Suriye savaþýnýn üssü! Lib ya mü da hâ le si ön ce si Ýz mir in NA - TO nun Ha va Üs sü ya pýl ma sý ve ABD nin Ý ran ý he def a lan fü ze kal ka ný ra da rý nýn il ki nin Ma lat ya-kü re cik te ko nuþ lan ma sýy la baþ la yan sü reç te, Tür ki ye nin baþ ta Su ri ye ol mak ü ze re Müs lü man ül ke le re yö ne lik sa va þýn üs sü ol du ðu or ta ya çýk mak ta. Bi lin di ði gi bi, Tür ki ye i le Su ri ye nin or tak ba kan lar ku ru lu top lan tý sý yap tý ðý, Er do ðan i le E sad ýn can ci ðer ku zu sar ma sý ol du ðu dö ne min ar dýn dan, Ba tý i le bir lik te Þam yö ne ti min den ön ce i ki haf ta nýn, ar dýn dan bir ay i çin de re form la rý yap ma sý ný da ya tan An ka ra, a ka bin de bü tün i liþ ki le ri kes ti. Öy le si ne ki Su ri ye ye yö ne lik yap tý rým lar ýn BM Gü ven lik Kon se yi nde ve to e dil me si ü ze ri ne, en bü yük tep ki yi gös te ren Er do ðan, Bu ka rar bi zi bað la maz de yip ABD ve ba zý Av ru pa ül ke le ri i le bir lik te yap tý rým la rý uy gu la ya cak la rý ný söy le di. Ne var ki Su ri ye i le vi ze le rin kalk tý ðý, Su ri ye pa zar la rý nýn Türk mal la rýy la dol du ðu, sý nýr ti ca re ti nin sý nýr il le re bü yük ya rar lýk lar sað la dý ðý bir sý ra da, ay ný i nan cý ve ta ri hi pay laþ tý ðý ve va tan daþ la rýnýn ak ra ba ol du ðu Su ri ye i le i liþ ki le rin böl ge dý þý kü re sel güç le rin e ge men lik ve çý kar e mel le ri he sâ bý na i til me siy le ka lýn mý yor. Lib ya mu ha le fe ti ne yüz mil yon lar ca do lar Gül, bay ra mýn bi rin ci gü nü Van a gi de cek cev ni as ya.com.tr n CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, Kur ban Bay ra mý nýn bi rin ci gü nü Van a gi de cek. A lý nan bil gi ye gö re Gül, dep re min ar dýn dan a ra ma kur tar ma ça lýþ ma la rý nýn o lum suz et ki len me me si i çin er te le di ði Van zi ya re ti ni bay ra mýn bi rin ci gü nü ger çek leþ ti re cek. Bay ra mýn bi rin ci gü nü Van a gi de rek, dep rem böl ge sin de in ce le me ler de bu lu na cak Gül, ay ný gün böl ge den ay rý la cak. Cum hur baþ ka ný Gül, 28 E kim Cu ma gü nü dep rem böl ge si ne gi de rek, in ce le me ler de bu lu na ca ðý ný a çýk la mýþ, an cak ye rel ma kam la rýn teklifi ü ze ri ne ça lýþ ma la rýn o lum suz et ki len me me si i çin zi ya re ti ni er te le miþ ti. An ka ra / a a Kur ban sa tý cý la rý yi ne yol ka pat tý nýs TAN BUL UN A na do lu ya ka sýn da yer li hay van sa tý cý la rý, it hal kur ban lýk la rýn fi yat la rý dü þür me si ne is yan e de rek San cak te pe de TEM yo lu nu tra fi ðe ka pat tý. Ön ce ki gün A ta þe hir de E-5 i tra fi ðe ka pa tan yer li ha van sa tý cý la rý, dün de San cak te pe de yol ka pat ma ey le mi yap tý. Yak la þýk 200 ki þi lik grup, TEM yo lu nu her i ki yön lü tra fi ðe ka pat tý. Ey lem ci ler, it hal e di len kur ban lýk la rýn fi yat la rý dü þür dü ðü nü, bu du rum da ken di le ri nin za rar et ti ði ni ö ne sür dü. O lay ye ri ne ge len po lis e kip le ri, ey lem ci le ri ik na e de rek yo lu aç tý. Ýs tan bul / ci han Tat lý ses e saldýrý iddianamesi hazýr nsa NAT ÇI Ýb ra him Tat lý ses'e yö ne lik sal dý rý ya i liþ kin so ruþ tur ma kap sa mýn da Ab dul lah Uç mak'ýn da a ra la rýn da bu lun du ðu 9'u tu tuk lu 12 þüp he li hak kýn da ha zýr la nan id di a na me, Ýs tan bul 17. A ðýr Ce za Mah ke me si ne gön de ril di. Ö zel yet ki li Ýs tan bul Cum hu ri yet Sav cý sý Mu am mer Ak kaþ, Tat lý ses'in 14 Mart 2011 ta ri hin de uð ra dý ðý ve a ðýr ya ra lan dý ðý si lâh lý sal dý rý ya i liþ kin so ruþ tur ma yý ta mam la dý. Ýs tan bul / a a Üniversite öð ren ci le rine bay ram müj de si nü NÝVER SÝTE öð ren ci le ri, burs ve öð re nim kre di le ri ni bay ram ön ce sin de a la bi le cek. Yük sek Öð re tim Kre di ve Yurt lar Ku ru mu Ge nel Mü dür lü ðün den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Yük sek Öð re tim Kre di ve Yurt lar Ku ru mun ca her a yýn 7 sin de ö de nen burs ve öð re nim kre di le ri nin, Kur ban Bay ra mý dolayýsýyla bu ay 5 Ka sým 2011 de ö de ne ce ði be lir til di. A çýk la ma da, öð ren ci le rin burs ve ya öð re nim kre di le ri ni 5 Ka sým 2011 ta ri hin de T.C. Zi ra at Ban ka sý nýn her han gi bir ATM sin den a la bi le cek le ri nin i fa de e dil di. An ka ra / a a pa ra ya rdý mýn da bu lu nan, hat ta el al týn dan e mek li ö zel har ekât çý lar ý gön de rip si lâh lý kal kýþ ma e ði ti mi ver di ren Tür ki ye, þim di de Su ri ye mu hâ le fe ti ne tam des tek ve ri yor. Bin ga zi ye gi dip Lib ya mu hâl e fe tiy le top lan tý lar ya pan, mi ting le ri ne ka tý lan Dý þiþ le ri Ba ka ný, Su ri ye mu ha le fe ti nin tem sil ci le riy le a çýk a çýk gö rü þü yor. Ha tay da ki kamp lar da Su ri ye de te rör ve kar ga þa çý ka ran mi li tan la rýn ve a jan la rýn mer ke zi ve sý ðý na ðý ha li ne ge ti ri yor... SÝ LÂH LI GRUP LA RA DES TEK ÝD DÝ A SI Ba tý ba sý nýn da her gün Tür ki ye nin Su ri ye ye yö ne lik o pe ras yon lar da, Su ri ye de ki re ji me kar þý si lâh lý mü ca de le ve ren Öz gür Su ri ye Or du su ad lý si lâh lý ör gü te ev sa hip li ði yap tý ðý na da ir ha ber ler çýk mak ta. A me ri kan New York Ti mes ga ze te si ne gö re, Su ri ye or du sun dan ay rý lan as ker le rin kur du ðu Öz gür Su ri ye Or du su nun ko mu ta ný Al bay Ri yad E sad ve on lar ca mi li ta nýn bu lun du ðu kamp lar Türk as ker le ri ta ra fýn dan ko ru nu yor; An ka ra si lâh lý grup la ra des tek ve ri yor. Türk Dý þiþ le ri yet kili le ri nin kam pýn sa de ce in sa nî a maç la ku rul du ðu id di a la rý na kar þý lýk, en son Su ri ye de do kuz as ke rin öl dü rül me siy le so nuç la nan ça týþ ma ya ka rý þan mi li tan la rýn Ha tay da ki Su ri ye li le rin kal dý ðý kamp ta ka lan lar dan o luþ tu rul du ðu bil gi si, bun lar dan bi ri. Da ha sý, si lâh lý mü ca de le i çin ha zýr la ný yo ruz, u lus la r a ra sý top lum si lâh des te ði ve rir se re jim çok çok ký sa za man da dü þer di yen Al bay E sad ýn, bi ri kes kin ni þan cý, a ðýr si lâh lý on Türk as ke ri ta ra fýn dan ko run du ðu a çýk a çýk bil di ri li yor. Su ri ye de mu ha le fe tin de mok ra tik ta lep le - TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, 12 Ey lül yö ne ti mi nin 1982 A na ya sa sý i le Tür ki ye ye bý rak tý ðý o to ri ter mi ra sýn, A na ya sa da ya pý la cak kýs mi de ði þik lik ler le or ta dan kal dý rý la ma ya ca ðý a çýk týr. Geç miþ te ya pý lan de ði þik ler gös ter miþ tir ki, o a na ya sa yý res to re e de rek, de mok ra si nin ev ren sel stan dart la rý na u la þa ma yýz de di. Çi çek, a na ya sa ça lýþ ma la rý na i liþ kin ba sýn ya yýn ku ru luþ la rý nýn ge nel ya yýn yö net men le riy le Dol ma bah çe Sa ra yý nda, bil gi len dir me top lan tý sýn da bir a ra ya gel di. Ge nel Ya yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz ün de ka týl dý ðý Sa ra yýn Med hal Sa lo nu nda dü zen le nen top lan tý nýn a çý lý þýn da ko nu þan Çi çek, Tür ki ye de 1982 A na ya sa sý na yö ne lik e leþ ti ri le rin ne re dey se a na ya sa nýn ka bul e dil di ði gü nün er te si gü nü baþ la dý ðý ný be lir te rek, 1983 yý lýn dan bu gü ne e leþ ti ri le rin do zu ar tar ken ye ni a na ya sa ih ti ya cý nýn da güç lü bir þe kil de di le ge ti ril di ði ni söy le di. Ge rek si ya sî par ti ler ge rek se mes lek ku ru luþ la rý, si vil top lum ku ru luþ la rý ta ra fýn dan al ter na tif a na ya sa ça lýþ ma la rý ya pýl dý ðý ný, hat ta ba zen ve tek ba þý na ba zý ki þi le rin de yap tý ðý a na ya sa ça lýþ ma la rý bu lun du ðu nu i fa de e den Çi çek, ö zel lik le 1993 yý lýn da çok sa yý da si ya sî par ti ta ra fýn dan a na ya sa tas lak la rý ha zýr lan dý ðý ný an lat tý. A na ya sa nýn ilk de ði þik li ðin ya pýl dý ðý 1987 yý lýn dan bu gü ne ka dar 17 kez ve 113 mad de nin de ðiþ ti ril di ði ni di le ge ti ren Çi çek, Bü tün bun la ra rað men 1982 A na ya sa sý ü ze rin de ki ve sa yet göl ge si ve dar be a na ya sa sý i ma jý ný a ta ma mýþ ve halk Batý basýnýnda her gün Türkiye nin Suriye ye yönelik operasyonlarda, Suriye deki rejime karþý silâhlý mücadele veren Özgür Suriye Ordusu adlý silâhlý örgüte ev sahipliði yaptýðýna dair haberler çýkmakta. ri ni si lâh lý ça týþ ma ya, yak ma ve yýk ma ya var dýr ma sý, kan lý iç ça týþ ma lar la ül ke nin iç ka rý þýk lýk ve ka o sa i til me si, týp ký I rak, Af ga nis tan ve en son Lib ya da ol du ðu gi bi ec ne bi le rin bu Müs lü man kom þu ül ke ye mü da hâ le si ne ze min ha zýr la ma ba yat o yu nu ol du ðu or ta da. E sa sen, ABD nin Tür ki ye de çok gayr-ý res mî üs sü ol du ðu nu, ya rým a sýr dýr rö por taj la rýy la dün ya da ki po li tik ha re ket le ri be lir le yen ün lü ga ze te ci Sey mo ur Hersh in yak la þýk üç yýl ön ce ki ik rar la rý, Ýn cir lik gi bi bi li nen le rin ya ný sý ra ka mu o yun dan giz li ABD nin Tür ki ye de ki gayr-ý re s mî üs le ri nin kul la nýl ma mak sad la rý ný ve ar ka plâ ný ný de þif re e di yor. (Na ge han Al çý, Ak þam, ) ÝS RA ÝL DOS TU BÝR YÖ NE TÝM Was hing ton ve Tel A viv in TSK i le çok ya kýn ko or di nas yon i çin de bu lun du ðu nu ve I rak ve Su ri ye sý ný rý na ya kýn yer ler de A me ri kan üs le ri ol du ðu nu be lir ten Hers in, ABD nin Tür ki ye de mev cu di ye ti res men a çýk lan ma mýþ üs le ri var. Bir ta kým giz li an laþ ma lar çer çe ve sin de is tih ba rat pay la þý lý yor ve A me ri kan ö zel kuv vet le ri nin o pe ras yon la rý na imkân sað la ný yor cüm le si, i þin iç yü zü nü or ta ya çý ka rý yor. Hersh in, Kürt so ru nu ve Or ta do ðu da ki ka os or ta mýy la il gi li çar pý cý de ðer len dir me le rin de, Ýs ra il in ABD nin bil gi si da hi lin de Su ri ye yi bom ba la dý ðý ný, an cak Su ri ye nin ses siz kal ma sý ný Or ta do ðu da bü yük bir sa va þý ön le me is te ði ne bað la ma sý, dik kat çe ki ci. An cak, 1959 dan be ri ga ze te ci lik ya pan Hersh in, As ke rî o la rak ABD Tür ki ye ye çok ö nem ve ri yor. Bu ö nem po li ti ka lar dan ba ðým sýz. ABD nin Tür ki ye de res men a çýk lan ma yan bir çok üs sü var. Bir ta kým giz li an laþ ma lar çer çe ve sin de is tih ba rat pay la þý yor lar, bu da A me ri kan ö zel kuv vet le ri nin o pe ras yon la rý na imkân sað lý yor tes bi ti da ha da çar pý cý. Bu a çý dan, In de pen dent tan Ro bert Fisk e ko nu þan Su ri ye Dev let Baþ ka ný E sad ýn ba sýn da nýþ ma ný Bu sey na Þa ban ýn, fü ze kal ka ný ný ka bul e den Tür ki ye nin pas ta da ki pa yý ne bil mi yo rum i mâ sýy la Tür ki ye nin Su ri ye ye kar þý ký sa za man da tu tum de ði þik li ði nin al týn da da ha bü yük ne den ler ol ma lý i fâ de si dü þün dü rü cü. Bu du rum, Lib ya yý em per yal e mel le ri ne en teg re e dip iç sa vaþ bö lün me i le kar þý kar þý ya ge ti ren Ýs ra il in ya ný ba þýn da ki Su ri ye yi çö ker tip blo key le kar ga þa ya iç sa va þa sü rük le yip dýþ mü da hâ le yle böl me ve par ça la ma plâ nýy la, ön ce lik le Ýs ra il dos tu bir yö ne ti min iþ ba þý na ge ti ril me si men hus o yu nu nu söz ko nu su e di yor DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ MECLÝS BAÞKANI ÇÝÇEK, GEÇMÝÞTE YAPILAN DEÐÝÞÝKLÝKLERÝN 12 EYLÜL YÖNETÝMÝNÝN HAZIRLADIÐI ANAYASAYI RESTORE EDEREK, DEMOKRASÝNÝN EVRENSEL STANDARTLARINA ULAÞAMAYACAÐINI GÖSTERDÝÐÝNÝ SÖYLEDÝ. TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek in ba sýn ya yýn ku ru luþ la rý nýn ge nel ya yýn mü dür le riy le ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý i le il gi li yap tý ðý top lan tý ya, TBMM A na ya sa Ko mis yo nu ü ye le ri Prof. Dr. Mus ta fa Þen top (AKP), Prof. Dr. Sü heyl Ba tum (CHP), Prof. Dr. Tun ca Tos kay (MHP) ve Sýr rý Sü rey ya Ön der le Al tan Tan (BDP) ka týl dý. FO TOÐ RAF: CÝHAN ta ra fýn dan da be nim sen me miþ tir de di. Çi çek, 12 Ey lül yö ne ti mi nin 1982 A na ya sa sý i le Tür ki ye ye bý rak tý ðý o to ri ter mi ra sýn, a na ya sa da ya pý la cak kýs mi de ði þik lik ler le or ta dan kal dý rý la ma ya ca ðý nýn a çýk ol du ðu nu be lir te rek, þöy le ko nuþ tu: Geç miþ te ya pý lan de ði þik ler gös ter miþ tir ki, o a na ya sa yý res to re e de rek, de mok ra si nin ev ren sel stan dart la rý na u la þa ma yýz. Ýn san hak la rý ve hu ku kun üs tün lü ðü ne da ya lý, de mok ra tik me ka niz ma la rýn güç len di ril di ði, ço ðul cu de mok ra si ye uy gun a na ya sa dü ze ni an cak ye ni bir a na ya sa ka bu lü i le müm kün dür. TBMM o la rak bi rey o dak lý, öz gür lük çü ve de mok ra tik tem sil e sa sý na da ya nan bir a na ya sa yap mak is ti yo ruz. 12 Ha zi ran da ya pý lan 24. dö nem mil let ve ki li ge nel se çim le ri ne bir çok par ti ye ni a na ya sa va a di i le gir miþ tir, top lum da da ye ni a na ya sa ko nu sun da cid dî bir bek len ti o luþ muþ tur. Mil le ti miz ta ra fýn da bir çok so ru nun kay na ðý ve çö züm yo lu o la rak a na ya sa gö rül mek te dir. Tür ki ye ve mil le te ya ký þýr ye ni bir a na ya sa ya pa bil me yiz. Ül ke mi zi ge le ce ðe ta þý ya cak, her ke sin i çin de ken di si ni bu la ca ðý, Ýþ te be nim a na ya sam di ye bi le ce ði bir top lum sal söz leþ me yi ha ya ta ge çir me li yiz. Ka mu o yu ve si ya si par ti ler de bu ko nu da o lu þan mu ta ba kat baþ lan gýç nok ta mýz o la rak en bü yük a van ta jý mýz dýr. Ye ni bir a na ya sa ko nu sun da mil le ti mi zi ha yal ký rýk lý ðý na uð rat ma þan sý mýz ol ma dý ðý i nan cýn da yýz. Bu an la yýþ tüm par ti ve ko mis yo na ka tý lan ü ye le rin de ön ce lik li pay laþ tý ðý bir hu sus tur. Ýs tan bul / a a MED YA DAN DES TEK ÝS TE DÝ TBMM Baþ ka ný Çi çek, A na ya sa Uz laþ ma Ko mis - yo nu nun yap tý ðý top lan tý lar so nu cun da, ça lýþ ma u sul le ri ne i liþ kin 15 mad de lik e sas la rýn be lir len di - ði ni be lir te rek, gö rüþ al ma sü re ci ni ko or di ne et - mek ü ze re si ya sî par ti le rin ö ner di ði bi rer uz man ve mec lis baþ kan lý ðý nýn gö rev len di re ce ði en az bir uz ma nýn ka tý lý mýy la 5 er ki þi den o lu þan 3 tek - nik he ye tin 15 Ka sým a ka dar o luþ tu ru la ca ðý ný ve ça lýþ ma la rý na baþ la ya ca ðý ný bil dir di. Çi çek ö zet le þun la rý kay det ti: Bi rin ci he yet si ya sî par ti ler i le a na ya sal ku ru luþ la rý, i kin ci he yet mes lek ör gü tü ve sen di ka la rý, ü çün cü he yet de si vil top lum ku - ru luþ la rý, der nek, va kýf ve ce ma at tem sil ci le rin - den ge len gö rüþ le ri in ce le ye cek. Ka tý lým, ve ri top la ma ve de ðer len dir me o la rak ilk a þa ma yý 2012 Ni san a yý so nun da ta mam la ma yý plan lý yo - ruz. An cak ya zý lý gö rüþ le rin 31 A ra lýk 2011 ta ri hi ne ka dar ko mis yo na i le til me si ni ri ca e di yo ruz.et ra - fýn da ki ül ke ler i çin ör nek gös te ri len Tür ki ye nin, bu ta ri hi sü reç ten ba þa rýy la çý ka bil me sin de ya zý lý ve gör sel ba sý nýn tem sil ci le ri ne de bü yük gö rev - ler dü þü yor. Siz ler den, bu sü re ce des tek ol ma ný - zý, hal kýn ka tý lý mý ný teþ vik et me ni zi ve Ko mis yo - nun tý kan dý ðý yer ler de yol gös te ri ci ol ma ný zý bek - li yo ruz. Bi zim ger çek ten bu na ih ti ya cý mýz var. Ga ze te ci gö züy le ba kýl dý ðýn da, ko mis yon da ki uz laþ ma dan zi ya de an laþ maz lýk la rýn ha ber de - ðe ri ta þý dý ðý dü þü nü le bi lir. A ma cý mýz, ü züm ye mek ol ma lý dýr, bað cý yý dö ven ha ber ler hem Ko mis yon ü ye le ri ni hem de top lu mun mo ti - vas yo nu nu o lum suz et ki le ye bi lir. Web say fa sý, va tan daþ la rýn in ter net ü ze rin den gö rüþ bil dir - me le ri ne de im kân sað lý yor. Ge len her gö rüþ ve e leþ ti ri bi zim i çin son de re ce ö nem li dir. mka ni as ya.com.tr Kim su lan dý rý yor? Van ve Er ciþ te mey da na ge len dep re min ü ze rin den i ki haf ta ya ya kýn bir za man ge çer ken, dep re min ya ra la rý sa rýl ma ya ça lý þý lý yor. So ðuk ve ya ðýþ la rýn art ma sý i le bir lik te dep rem ze de ler ký þýn a ya zýn da ça dýr lar da ya þa ma ya ça lý þý yor lar. Art çý sar sýn tý lar de vam et ti ði i çin ev le ri ne gir me ye kor ku yor lar. Baþ ba ka nýn i ti ra fý i le ilk 24 sa at te ça dýr ko nu sun da ba þa rý sýz o lun ma sý na rað men son ra dan ge len yar dým lar la ça dýr lar ku rul ma ya ça lý þý lý yor. Lâ kin, bu ça dýr la rýn ký þa da ya nýk sýz ol ma sý, tu va let ve ban yo ih ti ya cý nýn bü yük prob lem ol du ðu biz zat ça dýr lar da ya þa yan lar ta ra fýn dan i fa de e di li yor. Di ðer yan dan da ça dýr da ý sýn ma prob lem le ri de ya þa ný yor. Bir yan dan te rör ör gü tü nün dep re min ol du ðu yer de ki te rör ey lem le ri va tan daþ lar a ra sýn da bü yük te dir gin lik mey da na ge ti rir ken, di ðer yan dan yað ma cý lar ýn (bun la rýn da te rör ör gü tü bað lan tý lý ol du ðu söy le ni yor) ih ti yaç sa hi bi in san la ra yar dým la rýn git me si ni en gel le me le ri de dep rem do la yý sýy la o lu þan kar deþ lik ik li mi ne za rar ve ri yor. An cak bu dep rem gös ter di ki, bin yýl lýk kar deþ li ði kim se bo za mý yor. Çün kü dep re min ol du ðu ilk gün den i ti ba ren bü tün Tür ki ye, Van da ya þa nan a cý la ra mer hem ol mak i çin el e le ver di. Bu du rum as lýn da dep re min ver di ði en ö nem li ders ler den bi ri si ol du. Bu ders ler den ib ret al mak ge re ki yor. «««Ge li nen saf ha da, in san la rýn bu ký þý ça dýr lar da ge çi re cek le ri ke sin gi bi gö zü kü yor. Bu yüz den de ka lý cý ko nut lar ya pý la na ka dar kýþ þart la rý na uy gun Mev la na ev le ri ve ya pre fab rik ev le rin bir an ön ce ta mam lan ma sý ge re ki yor. Ka lý cý ko nut la rýn 8 ay da bi ti ri le ce ði ni biz zat Baþ ba kan Er do ðan a çýk la dý. Bu ko nut lar dep rem ze de va tan daþ la ra fa iz siz 20 yýl va dey le ve ri le cek miþ. Dep rem ze de le rin ya ra la rý sa rýl ma ya ça lý þý lýr ken, ik ti dar la mu ha le fet a ra sýn da tar týþ ma lar da ya þan ma ya de vam e di yor. Bun lar dan bi ri si dep rem de yý ký lan ko nut la rýn ruh sa tý nýn han gi par ti ye men sup be le di ye baþ ka ný ta ra fýn dan ve ril di ði ko nu su... Di ðer bir tar týþ ma da, 1999 dan son ra ön ce ge çi ci o la rak uy gu la ma ya ko nu lan da ha son ra da ka lý cý ha le ge ti ri len ve halk a ra sýn da dep rem ver gi si o la rak bi li nen ver gi ler Tar týþ ma, bu ver gi le rin de vam e dip et me di ði, e di yor sa ne re ler de kul la nýl dý ðý ve a ma cý na uy gun kul la ný lýp kul la nýl ma dý ðý ko nu sun da ya pý lý yor. Çün kü, 12 se ne dir top la nan bu ver gi ler den þu an da dev le tin ka sa sý na gi ren mik ta rýn mil yar do lar ci va rýn da ol du ðu nu Ma li ye Ba ka ný Meh met Þim þek a çýk la dý. Baþ ba kan Er do ðan ýn su lan dý rý yor lar di ye ta rif et ti ði ver gi i le il gi li dep re min ol du ðu haf ta Ma li ye Ba ka ný Meh met Þim þek e so ru lan bir so ru ü ze ri ne Þim þek, top la nan ver gi le rin sað lýk, e ði tim, dub le yol lar gi bi 74 mil yo nun ih ti ya cý ný kar þý la mak i çin kul la nýl dý ðý ný söy le miþ ti. Ya ni dep rem a dý al týn da top la nan pa ra nýn a ma cý na uy gun har can ma dý ðý or ta ya çýk mýþ tý. Si ya set ten gel me yen bir ba kan o la rak Þim þek, bu ver gi le rin ken di le rin den ön ce ki hü kü met dö ne min de ge çi ci o la rak çý ka rýl dý ðý ný; an cak da ha son ra yi ne ken di le rin den ön ce ki hü kü met ta ra fýn dan ka lý cý ha le ge ti ril di ði ni an lat tý. Do la yý sýy la ken di hü kü met le ri dö ne min de dep rem a dý al týn da bir ver gi uy gu la ma ya koy ma dýk la rý ný, mev cut þek liy le ver gi a lý mý na de vam et tik le ri ni söy le miþ ti. Pe þin den, AKP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Hü se yin Çe lik ve Bi lim, Sa na yi ve Tek no lo ji Ba ka ný Ni hat Er gün den Dep rem ver gi si yok a çýk la ma la rý gel di. Hat ta Çe lik: Dep rem ver gi si di ye bir ver gi yok. Ö zel Ý le ti þim Ver gi si var. Bun lar dev le tin ka sa sý na a ký yor. Dev le tin hal kýn a ya ðý na gö tür dü ðü hiz met ler bu ra dan kar þý la ný yor. Pa ra la rý Ba kan Meh met Þim þek Bey ce bi ne mi at tý? Vil la mý yap týr dý? di ye rek en te re san bir a çýk la ma bi le yap tý. En son o la rak da, ko nu Al man ya zi ya re ti ön ce sin de Er do ðan a so rul du. Er do ðan da Çe lik ve Er gün gi bi, Dep rem ver gi si biz de yok. Bu o lay sa de ce 1999 da bir yýl lýk böy le bir ver gi ko nul muþ tur. Bun dan son ra ö zel i le ti þim ver gi si a lý ný yor. Ý le ti þim ver gi si u mu mî is tih da mýn sað lan ma sý i çin a lý nan ver giy di ten i ti ba ren ö zel i le ti þim ver gi si di ye ye ri ni al mýþ týr a çýk la ma sý yap tý. Tar týþ ma bit miþ de ðil. Bu ver gi çok tar týþ ma ge ti re cek. Bu a þa ma da þu so ru lar ce vap bek li yor. Ba ka ný bu ver gi ge lir le ri nin sað lýk, e ði tim, dub le yol lar i çin har can dý ðý ný söy ler ken, Er do ðan Dep rem ver gi si yok di yor. Pe ki bu mil let ki min söy le di ði ne i na na cak? Bir de bu pa ra lar dep re me kar þý ted bir ler ya da dep rem ol du ðun da har can mak i çin top lan mý yor mu? 1999 dep re min den son ra yý ký lýp ye ri ne ye ni si ya pýl mýþ kaç ko nut var? Bu pa ra lar la ne ted bir ler a lýn dý? So ru lar, so ru lar, so ru lar Bi ri le ri bu so ru la rýn ce vap la rý ný ver me li. A dý dep rem ol sun, i le ti þim ol sun ve ya baþ ka þey ol sun bu a maç la baþ la tý lan bir ver gi i se 50 mil ya ra ya kýn pa ra ne re de? Me se le yi su lan dýr ma dan ay dýn lý ða ka vuþ tur mak lâ zým, zi ra Tür ki ye bir dep rem ül ke si

10 10 EKONOMÝ Y ya ni as ya.com.tr Cum hur baþ ka ný mý zýn ma a þý çok mu? Ön ce te rör, son ra dep rem fe lâ ke ti der ken gün dem u zun ca bir sü re bu i ki ko nuy la meþ gul ol du. Tam da bu hen gâ me de Cum - hur baþ kan lý ðý nýn 2012 büt çe sin den a la ca ðý pay da a çýk lan dý. Ha liy le gün dem yo ðun o lun ca da bu ko - nu u lu sal med ya da pek faz la yer al ma dý. A ma sos - yal med ya da du rum böy le de ðil. Ýn ter net si te le rin - de çok ça tar tý þý lý yor a çýk la nan ra kam lar. Biz de bir göz a ta lým is te dik hep be ra ber bu hu su sa Öy le ya, son za man lar da so nu muz Yu na nis tan gi bi ol ma sýn di ye ya pý lan zam la rý da e pey ko nuþ - muþ i dik. Biz zat Baþ ba ka ný mýz ta ra fýn dan ta sar ruf - lu ol ma mýz sa lýk ve ri lin ce, dev let er kâ nýn da bu iþ ler na sýl yü rü yor di ye bak mak da va tan da þýn hak ký ol - du sa ný rým. Bi li yor su nuz ÖTV zam la rý nýn he men ar dýn dan, Baþ ba kan ýn ve mil let ve kil le ri nin bin di ði a ra ba lar, yap týk la rý har ca ma lar çok ça tar tý þýl mýþ tý. Biz ce Cum hur baþ kan lý ðý büt çe si de bu tar týþ ma la - ra tuz bi ber ka ta cak týr. E vet, a çýk la nan ra kam la ra gö re Cum hur baþ kan - lý ðý nýn 2012 büt çe si tam o la rak 138 mil yon 700 bin TL o la rak be lir len miþ. Be lir le nen bu büt çe ye gö re de Cum hur baþ ka ný - mý zýn ma a þý 33 bin 500 TL ol muþ. Brüt as ga rî üc re tin bu ül ke de 837 TL ol du ðu dü - þü nü lün ce, Cum hur baþ ka ný mý zýn ma a þý nýn as ga rî üc re tin yak la þýk 40 ka tý ol du ðu or ta ya çý ký yor E sas il ginç o lan þu ki, 2007 yý lýn da Cum hur baþ - ka ný mý zýn ma a þý sa de ce 15 bin 247 TL i di Ya ni 4 yýl i çin de Cum hur baþ ka ný nýn ma a þý na yüz de 100 den faz la bir o ran da zam ya pýl mýþ 2007 yý lýn da i se brüt as ga rî üc ret 562,50 TL i di Ya ni 2007 yý lýn da Cum hur baþ ka ný nýn ma a þý as - ga rî üc re tin 26 ka tý i ken, 2011 yý lý na ge lin di ðin de 40 ka tý na ka dar u laþ mýþ gö rü nü yor Bu nun an la - mý þu dur: Ge lir da ðý lý mýn da a da let siz lik git tik çe art mak ta ve ma kas a la bil di ðin ce a çýl mak ta dýr. Bu ra da þu nu tar týþ mý yo ruz: Kos ko ca Cum hur - baþ ka ný bu! Dev le ti yö ne ti yor. Ta biî ki a la cak.. He - lâ li hoþ ol sun Böy le di yen a zým san ma ya cak bir ke sim var. A ma bi zim tar týþ tý ðý mýz bu de ðil, a ra da ki u çu - rum dur Bu ül ke de cum hur baþ ka ný ne ka dar lâ zým sa, cum hur da o ka dar lâ zým dýr Cum hur ol ma sa, o - na baþ kan lýk e de cek Cum hur baþ ka ný na hiç lü zum ol maz dý Pe ki cum hu run ha li pür me la li ni söy le me ye lim mi? Bi ri le ri is te me se de biz söy le ye ce ðiz ta biî ki Ýs ter se niz ra kam la ra de vam e de lim. Cum hur - baþ kan lý ðý nýn top lam büt çe si nin 138 mil yon 700 bin TL ol du ðu nu söy le miþ tik. Bu büt çe nin i çin de Cum hur baþ ka ný nýn ö zel bir de ö de ne ði bu lu nu yor. Ya ni he sap so rul ma dan þe kil de har ca ya bi le ce ði ma a þý ha ri cin de 402 bin TL si da ha var Büt çe nin di ðer ka lem le ri i se þu þe kil de: 36 mil - yon 250 bin TL per so nel gi der le ri; 3 mil yon 480 bin TL sos yal gü ven lik ku ru luþ la rý na ö de ne cek prim gi der le ri; 44 mil yon 308 bin TL mal ve hiz - met a lým gi der le ri; 1 mil yon 900 bin TL nin ca rî gi - der ler ö de ne ði ve 52 mil yon 360 bin TL de ser ma - ye ö de ne ði o la rak be lir len miþ... Ö te yan dan Cum hur baþ ka ný nýn geç ti ði miz 4 yýl da 89 ül ke gez di ði de be lir ti li yor Sa yýn Cum - hur baþ ka ný nýn bu ül ke le re gi der ken ya nýn da res - mî er kân dý þýn da, 700 ba sýn men su bu, 3 bin 611 iþ a da mý, 183 a ka de mis yen ve di ðer ku rum lar dan çok sa yý da tem sil ci yi de ken di si ne eþ lik et mek ü - ze re gö tür dü ðü i fa de e di li yor Bu har ca ma la rýn hep si de Cum hur baþ kan lý ðý büt çe sin den ya pý lý - yor pek ta biî ki Bü tün bun la ra bir de Cum hur baþ kan lý ðý köþ - kün de ki res to ras yon ve mo der ni zas yon ça lýþ ma la rý da ek le ni yor A çýk la ma la ra gö re, ye ni dö nem de de bu res to ras yo na de vam e di le cek Bi li yor su nuz First Lady miz sa yýn Hay rün ni sa Gül Köþk ün iç ler a cý sý du ru mu na da ya na ma ya rak bir res to ras yon se fer ber li ði baþ lat mýþ ve bu ko nu da yap tý ðý har ca - ma lar dan do la yý da çok e leþ ti ri al mýþ tý O da bu e leþ ti ri le ri þu þe kil de gö ðüs le miþ ti: Res - sam la ra A ta türk res mi ça lýþ tý rý yo rum ve her tür lü de ta yýy la, göl ge siy le il gi le ni yo rum ki gü zel A ta türk tab lo la rý mýz ol sun di ye Eh, ma dem A ta türk tab lo la rý ye ni le ni yor muþ, he lâ li hoþ ol sun o res to ras yon la ra har ca nan pa ra - lar de nil me si ge re ki yor her hal de De mek ki dev le tin üst er kâ nýn da ha li miz Yu na - nis tan a dön me sin di ye pek bir ta sar ruf ya pýl ma dý - ðý göz le ni yor. Son o la rak sa yýn Cum hur baþ ka ný mý za hak sýz lýk yap tý ðý mýz dü þü nül me sin di ye ba zý dün ya li der le ri - nin ma aþ la rý ný da zik ret mek te fay da var. Söz ge li mi O ba ma yýl lýk 400 bin do lar ma aþ a lý yor. Ya ni ay lýk ma a þý or ta la ma 33 bin do la ra denk ge li yor. Bu ra - kam Gül ün al dý ðýn dan faz la Fran sa Cum hur baþ ka ný Sar kozy i se yýl lýk 318 bin do lar ka za ný yor Ay lýk 26 bin 500 do la ra denk ge - li yor Al man Þan söl ye si An ge la Mer kel i se yýl da 303 bin do lar ka za ný yor Dün ya nýn en ge liþ miþ e - ko no mi le rin den bi ri o lan Ja pon ya nýn li de ri i se yýl - da 243 bin do lar la ye ti ni yor Bun la ra ba kýn ca bi zim Cum hur baþ ka ný mýz yi ne de az ma aþ a lý yor muþ Mez kûr ül ke ler de ki as ga rî üc ret ler ne ka dar mý de di niz? O nu hiç ka rýþ týr ma yýn! DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 2011 Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 2 KASIM A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,7640 ÖN CE KÝ GÜN 1,7750 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,4390 ÖN CE KÝ GÜN 2,4510 p DÜN 99,25 ÖN CE KÝ GÜN 98,55 p DÜN 668 ÖN CE KÝ GÜN 663 Enflasyonda 9 yýlýn rekoru EKÝM AYINDA ENFLASYON TÜFE'DE YÜZDE 3.27, ÜFE'DE YÜZDE 1.60 ARTTI. ENFLASYON AYLIK BAZDA 2002 EKÝM'ÝNDEN BERÝ EN YÜKSEK DÜZEYE ÇIKTI. Kurban Bayramý'na sayýlý günler kala piyasalarda beklenen hareketliliðin olmamasý esnafý tedirgin ediyor. : FO TOÐ RAF: AA Es naf bay ram da ha re ket li lik bek li yor KURBAN Bay ra mý na sa yý lý gün ler ka la, pi ya sa lar da bek le ni len ha re ket li li ðin ol ma ma sý, es na fý te dir gin e di yor. Ga zi an tep te, bay - ra ma yö ne lik iþ ya pan es na fýn yo ðun o la rak bu lun du ðu Ga zi ler Cad de si, Mü ter cim A sým Cad de si ve El ma cý Pa za rý es na fý, bir ön - ce ki Ra ma zan Bay ra mý na o ran la, pi ya sa la rýn is te ni len dü zey de ha re ket len me di ði ni, a lýþ ve ri þin de is te ni len se vi ye de ol ma dý ðý ný be lir ti yor. Yak la þan Kur ban Bay ra mý nýn, nor mal za man la ra gö re pi ya sa lar da be lir li bir can lan ma yý sað la dý ðý na da dik kat çe ken es naf, bay ra mýn yak laþ ma sý i le bir lik te pi ya sa la rýn da ha da can lan ma sý ný u mut la bek li yor. Ga zi an tep Es naf ve Sa nat kâr lar O da la rý Bir li ði (GE SOB) Baþ ka ný Ö mer Küs be oð lu, Kur ban Bay ra mý ha zýr lý ðý ya pan va tan daþ la rýn ön ce lik le kur ban al ma yý dü þün dü ðü nü, pi ya sa lar da es na fýn bek le miþ ol du ðu a sýl ha re ket li li ðin i se son 2 gün de o lu þa ca ðý ný söy le di. Ö zel lik le gi yim ve gý da sek tö rün de fa - a li yet gös te ren kü çük es naf ve sa nat kâr i çin bay ram la rýn ö nem li ol du ðu na i þa ret e den Küs be oð lu, es na fýn her bay ram da ol du ðu gi bi bu bay ram da da sa býr sýz lýk la bir an ön ce pi ya sa la rýn ha re ket len me si ni bek le di ði ne dik kat çek ti. Ga zi an tep / a a Ka mu da e þit i þe, e þit üc ret KAMUDA e þit i þe, e þit üc ret uy gu la ma sý kap sa - mýn da, ka mu ça lý þan la rý a ra sýn da ki üc ret den ge si, ek ö de me ya pý la rak sað la na cak. Ma li ye Ba kan lý - ðý nýn ko nuy la il gi li ka rar na me si Res mî Ga ze te - nin dün kü mü ker rer sa yý sýn da ya yým lan dý. Bu na gö re, ay lýk la rý ný 657 sa yý lý Dev let Me mur la rý Ka - nu nu i le 2914 sa yý lý Yük se köð re tim Per so nel Ka - nu nu na gö re al mak ta o lan per so ne le, söz leþ me li per so ne le, su bay, söz leþ me li su bay, ast su bay, söz - leþ me li ast su bay, söz leþ me li su bay ve ast su bay a - day la rý i le uz man jan dar ma ve uz man er baþ la ra, ma lî hak lar kap sa mýn da ya pý lan her tür lü ö de - me ler da hil, al mak ta ol duk la rý top lam ö de me tu - ta rý dik ka te a lýn mak su re tiy le ay ný ve ya ben zer kad ro ve gö rev ler de bu lu nan per so nel a ra sýn da ki üc ret den ge si ni sað la mak a ma cýy la, en yük sek Dev let me mu ru ay lý ðý na kar þý lýk ge len o ran la rýn uy gu lan ma sý su re tiy le he sap la nan tu tar da ek ö - de me ya pý la cak. Ek ö de me ye hak ka za nýl ma sýn da ve bu ö de me nin ya pýl ma sýn da ay lýk la ra i liþ kin hü küm ler uy gu la na cak. Me mur la ra, faz la ça lýþ - ma sa at üc re ti nin beþ ka tý na ka dar faz la ça lýþ ma üc re ti ö de ne bi le cek. Te rör le yay gýn ve yo ðun bir þe kil de mü ca de le ye yö ne lik o la rak Ge nel kur may Baþ kan lý ðýn ca be lir le nen bir lik ler de fi i len gö rev ya pan su bay, ast su bay, uz man jan dar ma, uz man er baþ ve söz leþ me li er baþ ve er le re, i lâ ve ek taz - mi nat ö de ne bi le cek. Bu a ra da, 5 bin uz man ve uz man yar dým cý sý kad ro su a çýl dý. Ye ni i þe gi ren - ler de, ay ný üc ret ska la sý na ta bi o la cak. SÖZLEÞMELÝ PERSONELÝN DURUMU Çe þit li sta tü ler de is tih dam e di len söz leþ me li per so ne le, ça lýþ týk la rý bi rim ve bu lun duk la rý po zis - yon un va ný i ti ba rýy la ay ný ve ya ben zer un van lý me - mur kad ro sun da ça lý þan, hiz met yý lý ve öð re nim du ru mu ay ný o lan em sa li per so nel i çin be lir len miþ o lan ek ö de me o ra ný ný aþ ma mak ü ze re, sta tü le ri i - le ma lî hak lar kap sa mýn da ya pý lan her tür lü ö de - me ler da hil al mak ta ol duk la rý top lam ö de me tu - tar la rý gi bi kri ter ler bir lik te ve ya ay rý ay rý dik ka te a - lý na rak bu mad de hü küm le ri çer çe ve sin de ek ö de - me ya pý lýp ya pýl ma ya ca ðý ný, ya pý la cak ek ö de me o - ra ný ný söz leþ me üc re ti i le i liþ ki len di ril mek si zin be - lir le me ye Ma li ye Ba kan lý ðý nýn tek li fi ü ze ri ne Ba - kan lar Ku ru lu yet ki li o la cak. An ka ra/a a ZAYÝ nnüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Sinan Tunali p ENFLASYON Ekim ayýnda oldukça yüksek geldi. Enflasyonun yüksek çýkmasýnda dolardaki yükseliþ, sigara zamlarý ve gýda ve giyim fiyatlarýndaki artýþ etkili oldu. Türkiye Ýstatistik Kurumu nun (TÜÝK) verilerine göre enflasyon TÜFE de yüzde 3.27, ÜFE de yüzde 1.60 arttý. Enflasyon TÜFE de aylýk bazda 2002 Ekim den beri en yüksek düzeye çýkmýþ oldu. Ekim ayý itibariyle yýllýk enflasyon ise TÜFE de yüzde 7.66, ÜFE de yüzde oldu. Enflasyon yýllýk bazda bir yýlýn en yükseðine çýktý. TÜFE de ana harcama gruplarý itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artýþ yüzde ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleþti. Bu kalemde sigaraya yapýlan zamlar etkili oldu. GÝYÝM VE GIDADA YÜKSEK ARTIÞ Ekim ayýnda endekste yer alan gruplardan giyim ve ayakkabýda yüzde 7.99, gýda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4.04, konutta yüzde 3.59, ev eþyasýnda yüzde 1.61, eðlence ve kültürde yüzde 1.08, lokanta ve otellerde yüzde 1, ulaþtýrmada yüzde 0.61, haberleþmede yüzde 0.57, eðitimde yüzde 0.24, saðlýkta yüzde 0.03 artýþ oldu. Çeþitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.96 düþüþ görüldü. Yýllýk bazda TÜFE de en yüksek artýþ yüzde ile çeþitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleþti. Onu alkollü içecekler ve tütün (yüzde 15.05), ulaþtýrma (yüzde 14.35), ev eþyasý (yüzde 10.49), konut (yüzde 8,85), lokanta ve oteller (yüzde 8.28) izledi. TARIMDA FÝYATLAR BÝR YILDA DÜÞTÜ Sektörel bazda bakýldýðýnda tarýmda yüzde 3.99, sanayide yüzde 1.16 artýþ yaþandý. Yýllýk bazda tarýmda yüzde 4.39 düþüþ, sanayide yüzde artýþ meydana geldi. ÜFE sonuçlarý sanayinin alt sektörleri bazýnda deðerlendirildiðinde en yüksek aylýk artýþ yüzde 4.33 ile metal cevheri alt sektöründe gerçekleþti. Sanayinin üç sektöründen, elektrik, gaz ve su sektöründe yüzde 3.34, madencilik ve taþocakçýlýðý sektöründe yüzde 2.62, imalat sanayi sektöründe yüzde 0.86 artýþ meydana geldi. Ekim ayýnýn zam þampiyonu yüzde artýþla kabak oldu. Onu yüzde la salatalýk, yüzde le sivri biber, yüzde le erkek kazaðý, yüzde le patlýcan takip etti. Ankara / aa

11 MEDYA POLÝTÝK 11 Y s.bu id nur si.de Mut lu luk bek le yen þu gün le ri - miz de hüs ra ný ses len dir me nin vic da ný mýz da ki tah ri þi ni el bet te bi le mez si niz. Ba har o la rak tak dim e di - len man za ra la rýn ba har ol ma dý ðý ný öð - ren mek, on bin le ri a þan ma sum la rýn kan la rýy la dal ga lan dý rýl mak is te ni len dev rim le rin ma hi ye ti ni an la ma mý zýn ve an lat ma mý zýn du â hük mü ne ge çe ce - ði ne i na na rak hüs ra ný ses len di ri yo ruz. Â lem-i Ýs lâ mýn yýl lýk muh te þem kongre si nin sa lon la rýn da yan ký lan ma sa da se si miz, me lek le rin þu duy gu ve dü - þün ce le ri mi zi A ra fat, Müz de li fe, Ma - kam-ý Ýb ra him ve Rav za da göz yaþ la rýy la yý ka yan la rýn du â la rý na ka ta ca ðý na i na ný - yo ruz. Za man ve me kâ nýn sý nýr la rý ný ta - ný ma yan As hab-ý Bedr e, U hud þe hit le - ri ne ve Mu te kah ra man la rý na; gaf let te ol ma dý ðý mý zý, ba har i le hüs ra ný tef rik et ti ði mi zi me ra sim le rin en yü ce kat ta iz len di ði þu za man da sun mak is ti yo ruz. Nar i le ru ru ka rýþ tý ran lar yal nýz ca as - rý mýz de ðil. Mu sa (a.s.) za ma nýn da ve Hz. Ha run'un (a.s.) taht-ý ted ri sin de ki ler de ka rýþ týr mýþ lar dý. Fi ra vun la rýn si hir - baz lar la it ti fak kur duk la rý o dö nem de, si hir baz la rý an cak A sa-yý Mu sa sus tu ra - bil miþ ti. Za ma ný mýz da ki Müs lü man la - rýn peþ pe þe ið fal le ri ne þa þý ran lar, bel ki de glo bal ko mi te ler kur muþ fi ra vun la - rýn glo bal med ya tör si hir baz lar la it ti fak ku ra rak in san lý ða sa vaþ aç týk la rý ný bil mi - yor lar. Eh ram la rýn bek çi si si hir baz la ra bir Mu sa (a.s.) ve A sa yet miþ ti. Ar týk Mu sa (a.s.) yok... Fa kat Mu sa nýn du - dak la rýn dan dö kü len va hiy de vam e di - yor. Va hiy tez gâ hýn dan çýk mýþ A sa-yý Mu sa la rýn za ma ný mýz da ol ma ma sý Rab bi mi zin rah met ve þef ka tiy le hiç bað da þýr mý? Fi ra vun lar ar týk bi rer fert de ðil ler... Ce ma at le þe rek sar mýþ lar ye di ký t'a yý... Her gün bir ka ra par ça sýn dan yük se li yor se ma ya gök de len le ri ve ya eh - ram la rý... Ve eh ram la rýn bek çi le ri o lan glo bal med ya tör si hir baz lar.. Eh ram - la rýn göl ge sin de kal mýþ mah zun mi - na re ler... Ma bed le ri mi ze te pe den ba - kan eh ram la rýn a lýn la rý na a sýl mýþ lev - ha la ra dik kat et se niz, es ki Mý sýr lý la rýn ö kü zü nü gö re cek si niz. Kuv vet ve zen - gin li ði sim ge le yen bu re sim yük se len dev eh ram la rýn ta ri hî sü reç le ri ni, tem sil et tik le ri ma na la rý ve i çin de bu - lun duk la rý me de ni ye tin kim li ði ni si ze an la ta cak týr. Ba tý fel se fe si nin din siz o - ku lun dan çý kan bu deh þet li si hir baz la - rýn sih ri ne he nüz ya ka lan ma mýþ sa nýz, an cak ve an cak vah ye da ya lý du â ve ba kýþ lar la bu glo bal be lâ dan kur tu la bi - le ce ði ni zi mut la ka öð re nir si niz. NE DEN HÜS RAN... De ha i le sih rin dört bin se ne son ra ye ni den en zir ve de bu lu þa cak la rý ný bil - me yen ler, ha zýr lýk sýz ya ka lan dý lar. Ýn - san lýk yo lun da yü rü yen de ha yý, a hir za - man din siz le ri bir bas kýn la ya ka la mýþ - lar dý. Av ru pa nýn zi fi ri ka ran lý ðý nýn se - bep ol du ðu bir bas kýn... Son ra þi mal ce - re ya ný nýn ens ti tü le rin de ge liþ ti ril miþ sih rin her çe þi di ni tek no lo ji nin ha ri ka ci haz la rý na yük le di ler. A rap dün ya sý i le A na do lu nun yol la rý ný da Süf ya ni ye tin ya mak la rý tut tuk la rýn dan, si hir baz la rýn be lâ sýn dan Müs lü man la rý kur ta ra cak Kur a nî bel ge ve bil gi le re A rap lar u la - þa ma dý lar. Za val lý Mað rib, mu sî bet ze - de Mý sýr, fer yad-ü fi gan ha lin de ki El Ce zi re sa hil le ri ve Þam-ý Þe ri fin, dü ne ka dar uð run da göz ya þý dök tük le ri Bas - ra, Bað dat, Ka bil ve Mu sul a dö nü yor du ka der le ri... Kim bi lir... Fi ra vun, si hir baz ve de ha... Öy le deh - þet li bir iþ bir li ði ki... Dü ðüm le re öy le bir üf le yiþ ki... At las ö te sin de ki ü fü rük le riy le Ýs lâm coð raf ya sýn da ki þe hir ler ka na bu - la ný yor. Wi ki le aks... Fa ce bo ok... Twit ter vs... Bu ü fü rük ler le çý kan yan gý ný u mu - mi leþ tir mek ü ze re Tür ki ye ü ze rin den bu böl ge le re ko þan a jan la ra dik kat. Trab lus garp ve Bin ga zi mey dan la rý, Tah rir, Ha ma, Hu mus, A den ve Do ha ye ni den mer cek al tý na a lý na bil sey di... Ký la vu zu kuz gun o lan ba har cý la rýn ma hi yet le ri ni at las gi bi ö nü mü ze se re - cek ti... Fa kat ne re de... Bas ra çok tan yý - kýl dý... Leþ kar ga la rý nýn ba þý Dra ku la ruh lu Ras mus sen Ý se vî ve Ýs lâm â le mi - nin mu al lâ me kâ ný Þam-ý Þe rif i i þa ret e di yor. Hem de Fi ra vun la rýn si hir baz - la rýn ca mef lûç e dil miþ bir ký sým Ýs lâm - cý po li ti ka cý, ya zar ve di nî ce ma at tem - sil ci le ri nin al kýþ la rý a ra sýn da teh dit e di - yor, Þah-ý Þü he da Hü seyn i (r.a.). Si hir baz la rý, kan lý þe hir ve so kak la rý, ba har da gül ler le be zen miþ bah çe ler mi o la rak gös ter di bi ça re hal ka... Hür ri yet! Hür ri yet! ses le ri nin ar ka sý na giz len miþ Dra ku la lar, Dec cal, Süf yan, Ye cüc ve Me cüc ün mo dern fil le re da ya nýp ka ra - dan ve ha va dan Lib ya ya sal dý ra rak Ö - mer Muh tar ýn ve Sey yid Sünu si nin in - ti kam la rý ný al ma la rý bir hüs ran de ðil miy di? Tam el li bin ma su mun ka ný sý - cak çöl le re ak tý. Ha ni bir ma su mun hak ký yüz ca ni ye fe da e dil me ye cek ti... Ha ni suç suz ve ma sum bir in sa ný bi lâ - hak öl dü ren bütün in san lý ðý öl dür müþ i - di... Ha ni bü tün Müs lü man lar kar deþ ti - ler... Ha ni fit ne ö lüm den de be ter di.. Kad da fi nin pa ra la rýy la si ya se ti öð re nen - ler, o nun a cý a ký be tin den a ca ba ne ka - dar u tan dý lar... Þim di de E sad a e sip gür - lü yor lar... Be di üz za man ýn yir mi se kiz se ne lik dik ta tör ler le mü ca de le si ni gö re - me ye cek ve du ya ma ya cak ka dar mef lûç si ya set çi le ri miz var bi zim... HÂ LÂ BA HAR DÝ YEN LER... Kar deþ kur þu nuy la ya ra lý Müs lü ma - nýn böð rün de ki ka na ma yý gül i le ka rýþ - tý ran la rýn hip noz ol duk la rý ný bi li yo ruz. Dec ca li ye tin em rin de ki ço ðu ek ran lar - la ha yat la rý na yön ve ren ler den ha yýr yok bi ze... Ken di o ca ðý na düþ me miþ bir a te þin yak tý ðý in san la rýn a cý sý ný med ya sih riy le vic da ný mef luc o lan lar hiç du ya ma ya cak lar. Fi ra vun meþ rep Dec ca li ye tin biz Müs lü man la rýn za af la rý ný, kin le ri ni, in ti - kam la rý ný, ha set le ri ni, saf dil lik le ri ni ve ta ri hî an laþ maz lýk la rý ný a ley hi mi ze ne den li kul lan dý ðý ný an la ya bil me miz i çin nar koz lu ol ma mýz ge re ki yor. Le nin ve Troç ki da mar la rý nýn A rap dün ya sýn da ön cü lük yap tý ðý ha re ket le rin geç miþ te ol du ðu gi bi hür ri yet ve de mok ra si ye gö - tür me di ði ni bi le bil me miz i çin Dec ca lý ve Süf ya ný i yi ta ný ma mýz ge re ki yor.. Biz ko mü nizm ve bol þe viz me, ma hi ye ti ni öð ren me den düþ man ol duk. Pro tes to - lar da slo gan at týk. Ne Troç ki yi ve ne de yol daþ Le nin i hiç, a ma hiç ta ný ma dýk. Çün kü Ke ma list e ði tim ve i de o lo ji ma - hi yet le ri ni ta ný ma ya as la mü sa a de et - mi yor du. Ke ma list le rin ne ka dar Troç ki hay ra ný ol duk la rý ný ve o nu Ýs tan bul da bes le dik le ri ni ço cuk la rý mýz öð re ne me - ye cek ler di... Ve Fre ud un bol þe viz mi ih - ya e den o kul la rý hâ lâ gü nü müz Tür ki - ye sin de baþ ta cý e di le cek ti. NLP i le kit - le ler top lu ca hip no za sevk e di le cek ler di. A rap ýn en bü yük NLP uz ma ný Mah - mut Cib ril Kad da fi ye, o ðul la rý na ve ba - kan la rý na ki þi sel ge li þim ders le ri ve re - cek ti. Lib ya dan Do ha ya ge çe rek bütün A rap i da re ci ve prens le ri ne ki þi sel ge li - þim ders le ri ve re cek ler di. Týp ký, Gür cis - tan da Schward nad ze ye NLP i çin tak - dim e di len Sa ka viþvi li gi bi... Za val lý Schward nad ze... Fa kat yi ne de Kad da - fi den çok þans lýy dý. Ýþ te bü tün A rap ih ti lâl le ri nin ma hi - yet le ri nin ta vaz zuh et ti ði bir za man da ve si hir baz la rýn si hir le riy le si hir len me - dik le ri hal de, hâ lâ Ba har! di yen le re ne de mek lâ zým? YENÝ a na ya sa nýn gi riþ kýs mýn da ya da ilk mad de sin de A ta türk mil li yet çi li ði la fý nýn yer a lýp al ma ma sý tar tý þý lý - yor... Mu ha le fet (ya ni, Kürt ol ma yan mu ha le fet) bu nun kalk ma sý na þid det le kar þý çý ký yor so nu na ka dar da tar tý þý la cak, öy le gö rü nü yor... Pe ki ne dir bu A ta türk mil li yet çi li ði? Sa mi mi o la rak so ru yo rum, ba na ta ným la yý nýz. Bu nun la En ver ci ol ma yan bir mil li yet çi lik mi kas te - di li yor? (Si ya sal bi lim ler li te ra tü rün de ki tek nik de yim le ir re den tist ol ma yan...) Öh hö... Ya ni, La u san ne Ant laþ ma sý na gir me miþ o - lan Ha tay ý al mak is te me yen, me se la!... Ya ni, Tu ran Ým pa ra tor lu ðu kur mak is te me yen... A - ma bu nu is te yen üç beþ psi ko pat dý þýn da he men hiç - kim se kal ma dý. Fa þist le rin im pa ra tor luk mim pa ra tor - luk gö re cek göz le ri yok, þim di ken di can la rý nýn der di ne düþ tü ler, ön ce lik le ko des ten kur tul ma ya ça lý þý yor lar. Yurt ta sulh, ci han da sulh po li ti ka sý mý? Ký lýç da roð - lu nun is te di ði gi bi ya ni. Öy ley se Kýb rýs a ni çin kan dö ke rek çýk tý nýz, ve de o - tuz ye di yýl dýr ni çin e li niz de tu tu yor su nuz? Öy ley se Ko re ye ni çin as ker gön der di niz? Öy ley se ni çin NA - TO ya gir di niz? Ne dir A ta türk mil li yet çi li ði? Her hal de gay rý müs lim - le rin dev let me mu ru ol ma la rý ný ya sak la yan bir mil li - yet çi lik de me ye cek si niz, hem de mok ra si ye hem de in - san hak la rý na ay ký rý dýr. Türk Sa nat Mu si ki si nin rad yo da (gü nü müz de rad yo ve te le viz yon da) ça lýn ma sý ný ya sak la yan bir mil li yet çi lik mi? A zý cýk a yýp o lur. Tek par ti dik ta sý mý? En az gýn fa þist bi le ce sa ret e dip de ö ne re mi yor ar týk. Par ti nin il baþ ka ný nýn ay ný za man da hem o i lin va li si hem de a na kent be le di ye baþ ka ný (hat ta ay ný za man da Ký zý lay baþ ka ný) ol du ðu bir sis tem mi? Yok sa, e mir ve ko mu tay la di li de ðiþ ti ren, her ke si Ça ða tay ca kul lan ma ya zor la yan bir mil li yet çi lik mi? (Mec li si ka mu tay, me bu su say lav yap tý nýz da, Teþ - rin-i Sa ni yi Ka sým yap mak i çin ni çin yir mi yýl bek - le di niz can ca ðý zým?) O nu bil me ye cek ne var, A ta türk mil li yet çi li ði, A ta - türk dev rim le ri dir... di ye cek si niz. La ik lik mi? Fran sa da la ik, Al man ya da, Ýn gil te re de, A me ri ka da... Bu nun A ta türk le ne il gi si var? Dev rim ler der se niz, þap ka giy me nin, tek ka dýn la ev - len me nin, tak vim de ðiþ tir me nin, e vet, A ta türk le il gi si var ol ma sý na var da bu kez mil li yet çi lik le ne il gi si var? Mil li yet çi bir al fa be de ði þik li ðin den sö ze di le cek - se, Gök türk al fa be si ne dö nül me si ge rek mez miy di? (Sa hi, biz Türk ler in ken di mi ze öz gü bir tak vi mi miz var mýy dý me se la?) Ya rýn Yu na nis tan La tin al fa be si ne geç se, A ta türk yo lun da mý yü rü müþ sa yý la cak? Ne dir A ta türk mil li yet çi li ði? Týp ký Be ni to Mus so li ni mi sa li es ki bir sos ya list, ye ni bir fa þist o lan Müm taz Soy sal ýn ö ner di ði gi bi, bü tün Kürt ler i Su ri ye ye sür - mek mi? Ý yi a ma bu A ta türk mil li yet çi li ði de ðil ki, Ta lat Pa þa mil li yet çi li ði! Ya zý nýn baþ lý ðý ný o ku du nuz, bak bak, he rif ge ne A - ta türk e laf e di yor di ye si nir len di niz, son ra da de di niz ki: O nu bil me ye cek ne var, A ta türk mil li yet çi li ði þey - dir... Þey iþ te... Þey... De di niz ve kal dý nýz. Ý yi ya, ben de o nu so ru yo rum, ney dir, ney? Ku zum þu nu ba na ta ným la yý nýz. En gin Ar dýç / Sa bah, TANIYANLARIN ta ný dýk la rý ki þi ler hak kýn da ka rak - ter ta nýk lý ðý hiç kuþ ku suz kýy met li; hat ta On la rýn ye rin de ben de o la bi lir dim en di þe siy le bu nu ya pý - yor ol sa lar da... Mah ke me nin tu tuk lu luk ka ra rý al - dý ðý ya yýn cý i le pro fe sö rü ya kýn dan ta ný mý yo rum, a - ma ya pý la nýn yan lýþ lý ðý ný be lirt me mi da ha de ðer siz kýl mý yor bu þah si bil gi siz li ðim... Be nim ki ka rak ter ta nýk lý ðý de ðil za ten, il ke sel ta - nýk lýk... Ki tap ya zar ken bir bir le riy le pas laþ týk la rý id di a sýy la tu tuk la nan i ki ga ze te ci ye de, ya kýn dan ta ný ma dý ðým hal de, yi ne ay ný se bep le ar ka çýk mýþ tým. De dim ya, be nim ki il ke sel ta nýk lýk... Ýl kem þu: Þid det ve ya te rör i le gö rüþ a çýk la ma a ra - sýn da -ba zen çok in cel se de- bir çiz gi var dýr; te rö rün ka ran lýk dün ya sý na ge çip e li ne si lâh al ma dý ðý, si lâh lý mü ca de le yi kýþ kýrt ma dý ðý, de mok ra si ye mü da ha le e - dil me si ni sa vun ma dý ðý ve ya sa vu nan la rý teþ vik et me - di ði tak tir de, her ke sin gö rüþ le ri ni a çýk la ma, ha ka re te var ma dan e leþ ti ri yap ma hak ký var dýr. Ya lan do la na baþ vur mak, ger çek le ri çar pýt mak, ha - ka ret et mek gi bi a þý rý lýk la rý suç sa yan ya sa mad de le ri var dýr; o nok ta ya var ma dan ya pý lan her tür lü ya yýn, yo rum ve e leþ ti ri fi kir öz gür lü ðü kap sa mý na gi rer... Sav cý lar la yar gýç la rýn fark lý dav ran ma sý na se bep o - lan ký sýt la yý cý ya sa mad de le ri nin var lý ðýn dan ha ber - da rým; yi ne de pek çok sav cý ve yar gýç öz gür lük ler - den ya na ta výr a la bi li yor. Ýk ti dar par ti si de yan lýþ yo - rum la nan mad de le rin de ðiþ ti ril me si i çin ça ba gös - ter me ni ye tin de za ten... BDP ta ra fýn dan dü zen le nen se mi ner le re ka týl - mak, ya da o ke si me hi tap e den ya yýn or gan la rýn da ya zý ya yýn la mak ba zý la rýn ca suç ka ri ne si teþ kil e de - bi lir; oy sa gö rüþ le ri ya yan or ga nýn, gö rüþ le rin a çýk - lan dý ðý plat for mun kim li ði suç sa yýl mak i çin ye ter li de ðil dir. Þid det le bir ye re va rýl maz, te rör den vaz - ge çin, el ler te tik ten çe kil sin, si lâh la rý bý ra kýn tü rü gö rüþ le ri o plat form lar da ve ya yýn or gan la rýn da di le ge tir me nin yol la rý ka pa týl mak is ten mi yor sa fark lý - lýk la ra ta ham mül e dil me li. Ne ya zýk ki, Tür ki ye, bu gün gel di ði nok ta da en faz la fi kir öz gür lü ðü a la nýn da yan lýþ sin yal ler ve ri yor. Di ðer a lan lar da ki ça ðý ya ka la mýþ öz gür lük çü ta výr fi kir a la nýn - da yok muþ gi bi; bir kaç fo toð raf ka re si yü zün den tam ter si bir gö rün tü yan sý yor, hem i çe ri ye hem dý þa rý ya... Þu nu dü þü ne lim: Mec lis bu dö nem de ye ni bir a - na ya sa ya pa cak; i çin de BDP li ü ye le rin de yer al dý ðý bir uz laþ ma ko mis yo nu ça lýþ ma ya baþ la dý. Ý yi de, BDP nin ko mis yo na su nu la cak ken di met ni ni ha - zýr la mak ü ze re o luþ tur du ðu a na ya sa ko mis yo nu - nun ça lýþ ma la rý na ka tý lan bir öð re tim ü ye si ne den suç iþ le miþ sa yý lý yor? Ýn san la rýn gö rüþ le ri ni a çýk lar ken kork ma dý ðý, gö - rüþ le ri yü zün den baþ la rý na bir þey gel me di ði, tu tuk la - nýp hap se a týl ma dýk la rý sis te min a dý dýr de mok ra si; a - çýk la nan gö rüþ le ri pay laþ ma yan, yan lýþ ol du ðu na i na - nan, gö rüþ sa hip le rin den hoþ lan ma yan ve on la ra en ya man e leþ ti ri le ri yö nelt mek ten ge ri dur ma yan la rýn Bý ra kýn sa vun sun lar de me siy le de ha yat bu lur. En doð ru ya u laþ ma nýn kes tir me yo lu her gö rü þün hiç bir ký sýt la ma ya ta bi tu tul ma dan i fa de e dil di ði bir or tam dan ge çer; in san lar her gö rü þü din ler, doð ru ya, ken di bil gi bi ri kim le ri ve a kýl la rýy la ken di le ri u la þýr lar. De di ðim gi bi, tu tuk la nan ya yýn cý yý da pro fe sö rü de i yi ta ný mý yo rum; an cak gö rüþ le ri ni a çýk la ma öz gür lük - le ri ni sa vun mam i çin ta ný mam ge rek mi yor za ten... Feh mi Ko ru / Star, Tür ki ye ye Su ri ye tu za ðý IRAK TAN çe kil me ye ha zýr la nan ABD e ðer I rak ta bü yük so run lar i le kar þý la þýr sa, es ki den fark lý o la rak I rak a as ker in dir mek ye ri ne böl - ge sel güç le ri bir bi ri ne kýr dý ra cak týr de mek tir. Hal böy le o lur sa bun dan en bü yük za ra rý gö - re cek o lan i se Tür ki ye dir. Ö zel lik le Su ri ye ko nu sun da ki en son ge liþ me ler bu hu sus ta ki kay gý la rý art týr - mak i çin ye ter de ar tar bi le. A me ri ka ve Ýs ra il ba sý ný ýs rar la Tür ki ye yi Su ri ye de ki si lah lý mu ha le fe tin des tek çi si ve li de ri gi bi gös ter me ye ça lý þý yor. Ne ya zýk ki za man za man Tür ki ye de bu ko nu da hiç de i yi ni yet li ol ma yan la ra bil me den mal ze me ve ri yor. Ay lar ön ce bu kö þe de ki bir ya - zým da da ha týr lat mýþ tým, Su ri ye i le Tür - ki ye çar pýþ tý rý la rak bir taþ la i ki kuþ vu rul - mak is te ni yor de miþ tim. O kor ku la rý mý art tý ra cak da ha faz la ve ri or ta ya çý ký yor. Su ri ye Dev let Baþ ka ný Be þar E sed Tür ki - ye nin ken di kel le si ni is te di ðin den e min. Nu say ri le re gö re Tür ki ye, Su ri ye de re ji mi de ðiþ tir mek is ti yor ve bir iç sa va þý a çýk ça teþ vik e di yor. Ký sa ca sý geç miþ te ABD nin üst len di ði rol Tür ki ye ye yý kýl ma ya ça lý þý - lý yor. El bet te böy le dü þü nen bir Su ri ye PKK yý da ha faz la des tek li yor. Baþ ka bir ta bir le Su ri ye de de Lib ya mo de li mo di fi - ye e di le rek uy gu lan ma ya ça lý þý lý yor. An - cak Tür ki ye ü ze ri ne he sap lar sa de ce Su ri - ye ko nu sun da de ðil, Ý ran ko nu sun da da iþ li yor. E ðer Ý ran, Tür ki ye ta ra fýn dan dur - du ru la bi lir se, hem as ke ri ve ik ti sa di yön - ler den za yýf la yan Tür ki ye eh li leþ miþ o la - cak, hem de Ý ran gi bi bir dert ten dü þük ma li yet ler le kur tu lun muþ o lu na cak. Gör dü ðü nüz gi bi, he sap lar Ba tý ve Ýs ra il a çý sýn dan kâ ðýt ü ze rin de fev ka la de man - týk lý. Uy gu la ma nýn ne o la ca ðý ný i se za man gös te re cek. Se dat La çi ner / Star, YAVERÝ Ça kýr Al ba yýn de yi þiy le Bü yü ðü mü zün ö nün de bir ka ðýt, e lin de bir ka lem... Ka le mi dön dür mek te, kâ ðý dý - im za la sa mý im za la ma sa mý de rin de rin dü þün mek te dir. Dü þü nür Cum hur baþ ka ný Pa - þa mýz... Þim di bu a ta ma yý im za la - mak o lur mu? Ol ma ma sý la zým çün kü a ta ma bel ge si ne iliþ ti ril miþ MÝT is tih ba rat ra po ru, a ta na cak ki þiy le il gi li ö nem li bir bil gi i çer - mek te dir. «««Hi kâ ye nin ö bür yü zü: Dö ne - min Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Tay - yar Al tý ku laç, Zon gul dak ta va iz - lik ya pan bir din a da mý ný yurt dý - þýn da gö rev len dir mek is ter. Fa kat MÝT e gö re bu din a da mý nýn sa - kat bir si ci li var dýr. Þöy le ki: Zon gul dak lý va i zin, ma hal le sin de ki Nur cu ol du ðu bi - li nen bir ter zi nin dük kâ ný na za - man za man gir di ði tes pit e dil - miþ tir. «««Ça kýr Al bay kan ter i çin de Di - ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Al tý ku laç ý a - rar: Sa yýn Al tý ku laç, þu an da hu - zur dan çýk mýþ bu lu nu yo rum. MÝT in ra po ru nu gö rün ce Cum - hur baþ ka ný mýz a ta ma yý im za la - mak is te me di. A ma ben si zin ke - fil ol du ðu nu zu, Na mus lu in san - lar ka ra la ný yor sa on la rý te miz le - mek dev let o la rak bi zim gö re vi - miz dir sö zü nü zü an la týn ca þöy le bir dur du. Ka le mi ni e lin de dön - dür dü ve bas tý im za yý. «««Yýl: Ýh ti lal dö ne mi. Gün: Ke nan Ev ren Pa þa mý zýn ak lý se lim sa hi bi ol du ðu bir gün. Öy le bir na dir an di ye lim. MÝT i se ay ný MÝT. Bu gün... Bir Gü ney do ðu i li miz - de 3 ya ban cý nýn pe þi ne dü þü yor. Ýn cil da ðýt týk la rý ba ha ne siy le. Ya - ban cý la rý fo toð raf lý yor, mis yo ner - dir bun lar di ye ra por ha zýr lý yor. Ve bu ra por la bir lik te, ya ban cý la - rýn yüz le ri nin ga yet net bi çim de gö rün dü ðü fo toð raf la rý ba sý na sýz dý rý yor. Ma ri fet miþ gi bi Ra hip San to ro öl me miþ gi bi, Zir ve Kat - li a mý ya þan ma mýþ gi bi. Bu gün hâ lâ bu iþ le uð ra þý yor. «««Bü yük le ri miz: De ði þi yor a ma týy net le ri de ðil, mak bul ve sa kýn - ca lý bul duk la rý ter zi ler. Yýl lar: Ge çi yor. Gün ler: Ak lýn tu tul du ðu, ka ra - la ma nýn, he def gös ter me nin MÝT ten, po lis ten, or du dan bir hal ka ya yýl dý ðý gün ler. Kü çük muh bir le rin, meþ re bi ne gö re, ba zen sa de ce spor ol sun di - ye, ba zen bel li bir er ke hiz met et - mek a dý na, an dýç lar ve fiþ le me ler ha zýr la dýk la rý, bun la rý u tan maz ca faþ et tik le ri gün ler, Dü þün se ni ze, Ha san Ce mal, Ka ra yý lan la rö por taj yap tý ðý ve Kürt ler le il gi li ki tap yaz dý ðý i çin tüm med ya yö ne ti ci le ri nin ö nün - de Baþ ba kan a þi kâ yet e di le bi li - yor. Dü þün se ni ze, ba rýþ ve Kürt hak la rý ný sa vu nan a ka de mis yen - le rin söz le ri tu tuk lan ma larýn dan 2 gün ön ce te rö rist lik e ði ti mi þek lin de ga ze te le re yan sý yor. Dü þün se ni ze, sal ya lý a ðýz la rýn ga ze te ci ler ve öð ren ci ör güt le riy - le il gi li ya lan la rý sos yal med ya da, tu haf in ter net si te le rin de, kö þe - ler de hiç be is gö rül me den ya yý lý - yor. Ça mur ne ka dar ça buk ve sin - si ce ba tak lý ða dö nü þüp he pi mi zi i çi ne çe ki yor. Ve bir dev le tin en kö tü huy la rý in san la rýn üs tü ne ya pý þýn ca, ne de pis ko ku yor. Ezgi Baþaran Radikal, A rap ba ha rý ve ya A rap hüs ra ný TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Þevki Þen'in annesi, Hayrunnisa Þen'in kayýnvalidesi Elif Þen'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi, yakýnlarý ve sevenlerine sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ýrfan ve Nur Çakmak - KOCAELÝ ÝSTOÇ MAÐAZAMIZA Otoket çizimi yapan bay eleman aranýyor. Ýrtibat : (0531) (212) MASACI TÝCARET A ta türk mil li yet çi li ði ne dir? Si nir len di niz, son ra da de di niz ki: O nu bil me ye cek ne var, A ta türk mil li yet çi li ði þey dir... Þey iþ te... Þey... De di niz ve kal dý nýz. A na ya sa ko mis yo nu nun ça lýþ ma la rý na ka tý lan bir öð re tim ü ye si ne den suç iþ le miþ sa yý lý yor? Sa vun mam i çin ta ný mam ge rek mi yor Eskiden Nurcu terziye gittiði tesbit edilirdi! Bir dev le tin en kö tü huy la rý in san la rýn üs tü ne ya pý þýn ca, ne de pis ko ku yor.

12 12 Hazýrlayan: e-posta: ENSTÝTÜ ZAL OÐ LU RÜS TEM (RÜS TEM-Ý Ý RA NÎ) Ý ran lý la rýn mil lî kah ra ma ný o lup, ha ya tý ef sa ne le re ko nu ol muþ tur. Ha ya tý ve ya þa dý ðý za man, me kân ef sa ne vî bir tarz da an la týl dý ðý i çin, ya þa dý ðý za man ve me kân hak kýn da ke sin bir bil gi yok tur. Ý ri ya rý ya pý sý, kah ra man lý ðý, ce sa re ti ve üs tün gü cü i le dik kat le ri ü ze ri ne çek miþ tir. Ý ran ýn mil lî kah ra ma ný ol mak la bir lik te baþ ka mil let ler ta ra fýn dan da sa hip le nil miþ ve ya þa týl mýþ týr. Türk e de bi ya týn da da ha çok Alp Er Ton ga i le a ra sýn da ce re yan e den mü ca de le le re yer ve ril miþ tir. Ý ran ýn mil lî kah ra ma ný ve ef sa ne a da mý Rüs tem in ne za man ve ne re de ya þa dý ðý ko nu sun da ke sin bir bil gi yok tur. Hak kýn da an la tý lan lar, ef sa ne i le ka rýþ mýþ ol du ðun dan za man ve me kân ko nu su bir bi ri ne ka rýþ mýþ ve muh te lif ri va yet ler i le ri sü rül müþ tür. Bil gi ka rý þýk lý ðý i le bir lik te; Ý ran, Tür kis tan, A zer bay can, I rak ve A na do lu da ö nem li ge liþ me le rin, göç le rin ger çek leþ ti ði on i kin ci ve on ü çün cü yüz yýl lar da ya þa mýþ ol ma ih ti ma li yük sek tir. Ef sa ne ye gö re Rüs tem, da ha doð ma dan ev vel dik kat çek me ye baþ la mýþ týr. An ne kar nýn da i ken i ri ya rý bir hâl al mýþ, an cak an ne si nin kar ný ya rýl mak su re tiy le do ðu mu ger çek leþ miþ tir. Bir gün lük bir be bek ken bir ya þýn da gi bi gö rün müþ, bes le ne bil me si i çin ken di si ne süt an ne tu tul muþ, on ki þi nin yi ye bil di ði ka dar ye me ði yi ye rek ký sa za man da çok güç lü ve i ri ya rý bir hal al mýþ týr. Eþ siz si lâh kul lan ma ye te ne ði ve bi lek gü cü, peh li van lý ðý, yi ðit li ði ve kor ku suz lu ðu i le ün le ne rek a dýn dan söz et tir miþ tir. Za ma nýn geç me si i le bir lik te ha ya tý et ra fýn da men ký be ler, hi kâ ye ve ef sa ne ler ya zýl mak su re tiy le a de ta in san üs tü gü ce sa hip o lan bir hü vi ye te bü rün dü rül müþ tür. Ý ran, Tür kis tan ve Do ðu A na do lu do lay la rýn da ya þa mýþ ol ma ih ti ma li bu lu nan Rüs tem e Ý ran lý lar ka dar Türk ler de sa hip çýk mýþ ve ken di mil lî kah ra man la rý o la rak gö rüp, ya þat mýþ lar dýr. Bu kah ra man hak kýn da çok sa yý da hi kâ ye ve ef sa ne ka le me a lýn mýþ týr. Bun lar dan bi ri ne gö re: Rüs tem, ba ba sý Zal ýn ça lýn mýþ o lan ký lý cý ný bul mak i çin Þi raz dan Se mer kand a doð ru yo la çýk mýþ týr. Yol cu lu ðu sý ra sýn da, za ma ný nýn ün lü peh li van la rýn dan o lan De mir Peh li va nýn ký zý ný gö rüp a þýk ol muþ tur. Ký zý a la bil mek i çin, müs tak bel ka yýn pe de ri ni yen mek zo run da o lan Rüs tem, De mir Peh li van i le üç gün bo yun ca mü sa ba ka ya tu tuþ muþ tur. An cak, hiç bi ri di ðe ri ne üs tün ge le me miþ tir. Bir sü re son ra De mir Peh li van has ta la nýp ya ta ða düþ müþ, dok tor la rýn tav si ye si ne u yan Rüs tem, ka yýn pe de ri ni kur tar mak i çin as lan ka ný ný ge tir mek mak sa dýy la a va çýk mýþ týr. Çok i ri bir as lan la bo ðuþ tuk tan son ra, o nu öl dü rüp ka ný ný ge tir miþ ve ge tir di ði bu kan ka yýn pe de ri i çin þi fa ol muþ tur. De mir Peh li van i yi leþ miþ ol mak la bir lik te ký sa bir sü re son ra öl müþ tür. Rüs tem de bu ün lü peh li va nýn ký zý Rü bab i le ev len miþ tir. Rüs tem in ka zan dý ðý ö nem li za fer ler den bir ta ne si de, De mir Peh li van ýn düþ man la rýn dan o lup, ken di si ni da ha ön ce öl dür me ye ge len Rum si lâh þör lerinden bi ri siy le yap tý ðý sa vaþ ol muþ tur. Rum si lâh þörle yap tý ðý sa va þý ka zan mýþ ve o nu öl dür müþ tür. Rum si lâh þörün in ti ka mý ný al mak is te yen Rum Pon tus Kra lý in ti kam al mak i çin Rüs tem in ü ze ri ne yir mi bin ki þi den o lu þan güç lü bir or du gön der miþ tir. Ço ðu za man yal nýz ba þý na, ba zen de e þi ve ka yýn pe de ri nin çift li ðin de ça lý þan a dam la rýy la bir lik te bu bü yük or du ya kar þý sa vaþ mýþ ve bun la rýn ö nem li bir kýs mý ný öl dür dük ten son ra, ge ri ka lan lar da kaç mýþ týr. Böy le ce bü yük bir za fer ka zan mýþ, ken di mem le ke tin de hu zur ve gü ve ni sað la ya rak e þi i le bir lik te mut lu ve u zun bir ö mür ya þa mýþ týr. Rüs tem, Ý ran ve Tu ran Türk le ri a ra sýn da mey da na ge len sa vaþ la rýn an la týl dý ðý ef sa ne le re de ko nu ol muþ ve kah ra man lý ðý, sa hip ol du ðu ye nil mez gü cüy le ön pla na çýk mýþ týr. Bu se bep ten do la yý dýr ki, ö zel lik le yi ðit li ði, peh li van ya pý sý i le ken di le rin den söz e di len hü küm dar lar i çin de Rüs tem ben zet me si ya pýl mýþ týr. Ý ran lý lar ve Tu ran Türk le ri a ra sýn da mey da na ge len sa - vaþ lar da ön pla na çý kan Türk kah ra man ve sa vaþ çý la rýn dan bi ri Alp Er Ton ga dýr. Alp Er Ton ga i le Rüs tem a ra sýn da bir çok çar pýþ ma o la cak ve bu i ki i sim den çok söz e di le cek tir. Ý ran sal dý rý la rý na kar þý koy mak is te yen Tu ran hü küm da rý Alp Er Ton ga ya ha ber yol la ya rak gel me si ni is te miþ ve a ka bin de Ý ran ü ze ri ne yol la mýþ týr. Bu ha be ri a lan Ý ran lý lar da Zal e mü ra ca at e de rek yar dým is te miþ ler. Zal, ar týk yaþ lan dý ðý ný be lir te rek ye ri ne oð lu Rüs tem i yol la mýþ týr. Ý ki ta raf a ra sýn da mey da na ge len sa vaþ ta, Rüs tem ga lip gel miþ, Alp Er Ton ga yý da son an da Türk sa vaþ çý la rý kur tar mýþ lar dýr. Ye ni len Alp Er Ton ga ba ba sý nýn ya ný na dön müþ ve da ha son ra ba rýþ ya pýl mýþ týr. Rüs tem i le Alp Er Ton ga, bir kaç kez muh te lif se bep ler le kar þý kar þý ya gel me ye de vam et miþ ler ve he men her se fe rin de Rüs tem ga lip gel miþ tir. Sa vaþ dý þýn da Ý ran peh li van la rý i le Tu ran Türk peh li van la rý kar þý kar þý ya gel miþ ler, Rüs tem dý þýn da ki Ý ran peh li van la rý nýn ta ma mý ye nil me si ne rað men, Rüs tem in bi le ði bü kü le me miþ ve ne ti ce de yi ne za fer ken di le ri nin ol muþ tur. Bir ri va yet ve ef sa ne ye gö re, Rüs tem, Alp Er Ton ga yý hi le i le ya ka la týp hi le i le mað lûp et miþ tir. Bu id di a ve na kil sa hip le ri ne gö re; söz ko nu su o lay ve hi le a ný sý na, ton ga ya düþ mek di li mi ze de yim o la rak yer leþ miþ tir. Ri sâ le-i Nur da da Rüs tem in is mi fark lý i ki ko nu mü na se be tiy le geç mek te ve ken di sin den Rüs tem-i Ý ra nî o la rak söz e dil mek te dir. Bi rin ci si: Ýs lâm mil li ye ti nin bi ze ka zan dýr mýþ ol du ðu bü yük hay si yet ve þe re fin ne ti ce si dir ki; Se lâ had din Ey yu bî, Ce lâ led din Har zem þah, Sul tan Se lim, Bar ba ros Hay red din ve Rüs tem-i Zal gi bi ec dat la rý mýz ve em sal le ri da hi kah ra man lar bir ça dýr da o tu ran a i le fert le ri gi bi, muh te lif ýrk la ra ve renk le re men sup Ýs lâm top lu mu, bun la rýn þe ref le riy le þe ref len mek te ve bun lar la if ti har et mek te dir ler. Ken di mil lî duy gu la rý ný Ýs lâ mî duy gu lar la renk len di ren mil let ler, ken di ýrk la rýn dan ol ma yan kah ra man la ra, ken di mil lî kah ra man la rý gi bi sa hip çýk mak ta ve if ti har et mek te dir ler. Bu çok ö nem li hu su sa te mas e den Be di üz za man, þu i fa de le re yer ver mek te dir: Ýs lâ mi yet mil li ye ti si ze emr-i kat î i le em re di yor ki: Tâ her bi ri niz u mum Ýs lâm ýn mâ kesi ha ya tý ve hâ mi-i sa a de ti ve u mum mil let-i Ýs lâm ýn fer dî bir mi sâl-i mü þah ha sý o lu nuz. Zi ra, mak sa dýn bü yü me siy le him met de bü yür. Ve ha mi yet-i Ýs lâ mi ye nin ga le ya ný i le ah lâk da te kem mül ve te â lî e der. (Di van-ý Harb-ý Ör fi, 1993, s. 59). Ý kin ci si; i man ve kü für dü þün ce si nin in san ha ya tý ný na sýl et ki le di ði nin i zah e dil di ði ko nu dur. Kü für ve da lâ let, bü tün kâ i na tý müt hiþ düþ man lar la do lu, her an kör bir kur þu na kur ban git mek le kar þý kar þý ya ol ma, had siz ih ti yaç sa hi bi o lan in sa nýn müt hiþ a ciz li ði, ký sa ca sý dün ya ha ya tý ný ce hen ne me çe vi ren bir an la yý þý ne ti ce ve rir. Bu na kar þý lýk i man, kâ i nat ta hiç bir þe kil de te sa dü fe yer ol ma dý ðý, Ce nâb-ý Hakk ýn iz ni ve rý za sý ol ma dan bir yap ra ðýn da hi ký mýl da ma dý ðý i nan cý ný do ðu rur. Ýþ te bu i ki dü þün ce kar þý laþ tý rý lýr ken za ma ný mý zýn bir ço cu ðu i le ef sa ne le re ko nu ol muþ kah ra man la rýn ký ya sý ya pýl mak ta dýr. Þöy le ki: Ý ran ýn mil lî kah ra ma ný Rüs tem i le Yu nan'ýn Her kül ü, za man tü ne liy le gü nü mü ze gel di ði farz e dil ir. Bun lar tre ni da ha ön ce gö rüp bil me dik le ri i çin, tre nin bel li bir dü zen i çin de ve bir ma ki nis tin ku man da sý al týn da ça lýþ týk la rý na da ir i nanç la rý da ol ma ya cak týr. Bu kah ra man lar, bir tü nel den a ni den; ba þýn da a teþ, ne fe si gök gü rül tü sü gi bi, göz le ri þim þek ça kan bir tre nin çýk tý ðý ný gör dük le ri an deh þe te ka pý lýp ka ça cak de lik a ra ya cak lar dýr. A ma gü nü müz deki bir ço cuk hiç kork ma dan ha re ket ha lin de ki bir tre nin ya ný na ka dar so ku la bil mek te dir. Çün kü bi li yor ki, tren ba þý boþ de ðil dir, ken di ken di ne ha re ket e de mez ve bi ri nin kon tro lü al týn da dýr. Bel li bir dü zen i çin de ha re ket et mek te dir. Ýþ te bu nun gi bi, i man sa hi bi bir in san, kâ i nat ta ce re yan e den hiç bir ha di se den deh þe te ka pýl maz, kâ i nat ta ha re ket ha lin de o lan bü tün var lýk la rýn bel li bir dü zen, in ti zam ve e mir tah týn da ha re ket et ti ði ni bi lir ve i na nýr. (Hut be-i Þa mi ye, 1995, s ) AHÝRETE ÝMANIN FERT VE TOPLUM HAYATINDAKÝ ÖNEMÝ Al lah a ve me lek le re i ma nýn mü mi nin dün ya ha ya tý na pek çok fay da la rý ol du ðu gi bi, â hi re te i ma nýn da hem in sa nýn þah sî ha ya tý na, hem de top lum ha ya tý na pek çok fay da la rý var dýr. Her þey den ön ce, â hi re te i na nan bir in san ö lüm gi bi pek çok la rý ný kor ku tan bir ger çek ten kork maz. Çün kü o nun na za rýn da ö lüm bir yok ol mak de ðil, bir yer de ði þik li ði dir. Va zi fe nin bi ti mi, üc ret al ma vak ti nin baþ lan gý cý dýr. Baþ ta Sev gi li Pey gam be ri miz (asm) ol mak ü ze re pek çok ah ba bý na ka vuþ mak týr. Hep sin den da ha gü ze li Rab bi ni gö re bil mek i çin geç me si ge re ken bir yol dur. Ay ný þey le ri ken di ö lü mü i çin dü þün dü ðü gi bi, çok sev di ði ya kýn la rý nýn, me se lâ an ne si nin, ba ba sý nýn, ço cuk la rý nýn, ha ný mý nýn ö lü mü i çin de dü þü nür. Yok ol ma ya cak la rý ný, e be dî o la rak ay rýl ma dýk la rý ný, ken di si nin de on la rýn git ti ði ye re gi de ce ði ni bil di ðin den, ya kýn la rý nýn ve fa týn dan â hi re te i nan ma yan kim se ler gi bi et ki len mez. Â hi re te i nan ma yan bir in san i se, ö lü mü yok ol mak þek lin de gör dü ðün den hem ken di ö lü mü nü dü þün mek ten, hem de ya kýn la rý nýn ve fat et me sin den deh þe te ka pý lýr, dün ya da i ken bir ne vî ce hen nem ha ya tý ya þar. Â hi re te i ma nýn bir di ðer fay da sý ný a i le ha ya týn da gö rü rüz. Me se lâ â hi re te i na nan bir in san an ne si ne, ba ba sý na cid dî o la rak hür met e der, on la rýn hak la rý na dik kat e der. Çün kü Al lah ýn rý za sý nýn on la rýn rý za sý ný ka zan mak tan geç ti ði ni, on la ra ya pý la cak hür met siz li ðin Al lah ve Re su lü ne ya pýl mýþ o la ca ðý ný ve â hi ret te ke sin lik le ce za sýz bý ra kýl ma ya ca ðý ný bi lir. Di ðer ta raf tan, ha ný mý nýn da hak ký na, hu ku ku na dik kat e der, o nu Al lah ýn bir e ma ne ti o la rak gö rür, o na o lan sev gi si ni ký sa cýk dün ya ha ya tý na ve ça buk de ði þen ge çi ci gü zel li ði ne bi na et mez. E be dî ha yat ta, Cen ne te lâ yýk bir gü zel lik le e be dî be ra ber li ði ni dü þü nür, ha ta la rý ný, ku sur la rý ný af fe der. Ya pý lan hak sýz lý ðýn â hi ret te ce za lan dý rý la ca ðý ný bi lir, o na gö re mu a me le e der. Böy le ce a i le ha ya tý a de ta Cen net ten bir kö þe hü vi ye ti ne bü rü nür. Â hi re te i ma nýn bir fay da sý ný da, in san lý ðýn dört te bi ri ni teþ kil e den ço cuk lar da gö rü rüz. Ö lüm, ço cuk la rýn ruh la rýn da, duy gu la rýn da çok bü yük ya ra lar a çar. Â hi re te i man ol ma sa, çok sev di ði, bir lik te oy na dý ðý ar ka da þý nýn ö lü mü ço cu ðu çok sar sar. Sev di ði ar ka da þý ný top ra ðýn al týn da bö cek le rin ye di ði ni, bir da ha o nu hiç gör me ye ce ði ni dü þü nür, deh þe te ka pý lýr. An ne si nin, ba ba sý nýn ve ya kar de þi nin ö lü müy le çok da ha faz la sar sý lýr. Fa kat â hi re te i man im da da ye tiþ se, ken di si ne ve ri len tel kin ler le ü zün tü ye ri ne se vinç his se der. Â hi re te i man sa ye sin de ken di si ne söy le ni len söz le rin te si riy le þöy le der: Kar de þim ve ya ar ka da þým öl dü. Cen ne tin bir ku þu ol du. Biz den da ha i yi ya þar. O ra da is te di ði her ye ri u ça rak do la þýr, is te di ði her þe yi yer, i çer. An nem öl dü, fa kat Al lah ýn rah me ti ne git ti. Be ni Cen net te yi ne ku ca ðý na a lýp se ve cek. Ben de o ra da o sev gi li an ne ci ði mi gö re ce ðim. Â hi re te i ma nýn te sel li si in san lý ðýn dört te bi ri ni teþ kil e den ih ti yar la rýn da im da dý na ye ti þir. Ýn san genç ken ö lü mün genç ih ti yar a yýrt et me di ði ni faz la dü þü ne me ye bi lir, ken din den u zak gö re bi lir. Fa kat ih ti yar la dýk ça ö lü mün ha ber ci si o lan be yaz kýl lar ve has ta lýk lar o na her an ö lü mü ha týr la týr. E ðer â hi re te i man ol ma sa, yaþ lý bi ri nin du ru mu, i dam lýk bir mah kû ma ben zer. Cel lâ dýn Hay di gel i dam e di le cek sin em ri ni bek ler ce si ne tit rer. Bu i se o nun ha ya tý ný a cý laþ tý rýr, zin da na çe vi rir. Fa kat â hi re te i man im da da ye tiþ se, o i dam mah kûm la rý ný an dý ran ih ti yar la rýn ha yat la rý þu müj de i le bir den de ði þi ve rir: Me rak et me yi niz, si zin e be dî bir genç li ði niz var. Par lak ve e be dî bir ha yat si zi bek li yor. Kay bet ti ði niz ço cuk la rý nýz la, ak ra ba la rý nýz la se vinç ve sa a det ler i çe ri sin de gö rü þe cek si niz. Yap tý ðý nýz bü tün i yi lik ler mu ha fa za e dil di ðin den, on la rýn mü kâ fa tý ný gö re cek si niz. Bu on lar i çin öy le bir müj de dir ki, baþ la rý na yüz ih ti yar lýk da hi gel se, on la rý ü zün tü ye dü þür mez. Â hi re te i ma nýn bir di ðer fay da sý na da, gö zü gör me yen, a ya ðý, ko lu sa kat o lan, ku la ðý duy ma yan, ko nu þa ma yan sa kat in san lar da rast la rýz. Â hi re te i man ol ma sa, me se lâ kör bi ri bütün gü zel lik le ri gö re me me nin; sa ðýr gü zel ses le ri du ya ma ma nýn; dil siz, sev dik le ri i le ko nu þa ma ma nýn ýz tý ra bý ný du yar. Fa kat â hi re te i man im da da ye tiþ se, sa kat o lan lar, Al lah ýn ken di le ri ni o a za lar la iþ le ni len gü nah lar dan ko ru du ðu nu dü þü nür, ve ril me yen bir ni met ten do la yý ya kýn ma yý bir ta ra fa bý ra kýr, ver di ði sa yý sýz ni met le re þük ret mek ge rek ti ði ni an lar lar. Â hi ret te, Cen net ni met le rin den dün ya da i ken sað lam o lan lar dan da ha faz la is ti fa de e de cek le ri ni dü þü nür ler, te sel li bu lur lar. Â hi re te i ma nýn mü him bir fay da sý ný da in san lý ðýn yak la þýk üç te bi ri ni mey da na ge ti ren genç ler de gö rü rüz. He ves le ri taþ kýn, cü ret kâr, ço ðu za man a kýl la rý ný baþ la rý na a la ma yan, a kýl dan çok his si yat la ha re ket e den de li kan lý lar, â hi re te i nan maz, Ce hen nem a za bý ný ha týr la - maz lar sa, za yýf la rýn ma lý, na mu su, ih ti yar la rýn ra ha tý ve hay si ye ti çok bü yük bir teh li ke i le kar þý kar þý ya ka lýr. Pek çok mi sa li ni gör dü ðü müz gi bi, Al lah a ve â hi re te i nan ma yan genç le rin pek ço ðu ca na var ke sil mek te, bir an lýk zevk ve ke yif i çin mut lu bir a i le nin sa a de ti ni mah vet mek te, ne ti ce sin de i se 3 5 ve ya se ne ce za e vi a za bý çek mek te dir. Fa kat â hi re te i man kalp le ri ne gir se, o genç le rin a kýl la rý ça buk baþ la rý na ge lir. Yap mak is te di ði hak sýz lýk tan vazge çer. Çün kü â hi re te i man ol du ðun da þöy le dü þü ne cek tir: Þu an da be ni po lis, hat tâ hiç kim se gör me ye bi lir. Ben on lar dan sak la na bi li rim. Fa kat Ce hen nem gi bi bir zin da ný bu lu nan ce lâl sa hi bi bir Pa di þa hýn me lek le ri be ni gö rü yor lar ve yap týk la rý mý ya zýp kay de di yor lar. Ben ba þý boþ de ði lim. Pek bü yük va zi fe si o lan bir yol cu yum. Bun lar ih ti yar ve güç süz kim se ler. Þim di on la ra gü cüm ye ter, fa kat bir gün ge le cek ben de on lar gi bi za yýf ve ih ti yar o la ca ðým. Böy le ce, genç ler de zul met mek ve hak ký ný çið ne mek is te di ði kim se le re kar þý bir þef kat, bir hür met his si u ya nýr. Hem on lar genç le rin zul mün den kur tu lur, hem de o genç ler bir kaç da ki ka lez zet i çin yýl lar ca ce za e vin de yat mak tan ve â hi ret te de Ce hen nem a za bý çek mek ten kur tu lur lar. Â hi re te i ma nýn bir di ðer fay da sý da, in san lý ðýn pek mü him bir kýs mý ný teþ kil e den has ta lar da, zul me uð ra yan lar da, mu sî be te ma ruz ka lan lar da, fa kir ler de, a ðýr ce za a lan mah kûm lar da ken di si ni gös te rir. E ðer â hi re te i ma ný ol ma sa, has ta lý ða ya ka la nan bi ri, her va kit has - ta lý ðýn ih ta rýy la gö zü ö nü ne ge len ö lüm le ha ya tý zin dan o lur. Zul me uð ra yan bi ri, za lim den in ti ka mý ný a la ma dý ðý ve na mu su nu mað rur za li min e lin den kur ta ra ma dý ðý i çin hu zur suz o lur, dün ya sý bir ne vi zin da na dö nü þür. Bü yük bir mu sî be te uð ra yan kim se, ken di si ne gö re bo þu bo þu na ma lý ný ve sev dik le ri ni kay bet miþ ol mak tan ge len sý kýn tý nýn al týn dan kal ka maz. Zul men ve ya bir i ki sa at nef si ne mað lûp ol du ðu i çin beþ on se ne ha pis a za bý ný çek me ye mah kûm e di len ler, hiç bir te sel li bu la maz lar. Fa kat â hi re te i man ol sa bü tün bu sa yý lan lar ge niþ bir ne fes a lýr lar. Sý kýn tý la rý, in ti kam hid det le ri i man la rý nýn kuv ve ti ne gö re kýs men, hat ta ba zen ta ma men kay bo lur. Ye ri ni hu zur ve ne þe ye terk e der. Me se lâ has ta bi ri ö lüm den kork ma dý ðý, ö lü mü e be dî bir ha ya týn baþ lan gý cý o la rak gör dü ðü i çin gü ven du yar. Has ta lýk a cý sý nýn gü nah la rý af fet ti re ce ði ni dü þün me si de sý kýn tý la rý ný ha fif le tir. Zul me uð ra yan kim se, in ti ka mý ný al ma ya gü cü nün yet me di ði za li mi â hi re te, Al lah ýn a da le ti ne ha va le e der, ra hat lar. Mu sî be te uð ra yan, mu sî be tin Al lah tan gel di ði ni bil di ðin den ka de ri ne rý za gös te rir, bu mu si bet se be biy le â hi ret te ve ri le cek ni met le ri dü þü ne rek hu zur bu lur. Mah pus, iþ le di ði gü na ha tev be is tið far e de rek ve sa býr gös te re rek ce za e vi ni bir ne vi o kul o la rak gö rür. Hak sýz o la rak mah kûm e dil diy se, â hi ret te Al lah ýn ken di si ne ve re ce ði mü kâ fa tý dü þü ne rek sab re der. Â hi re te i ma nýn fay da la rý say mak la bit mez, ü ze rin de dü þü nül dü ðün de da ha bu ra da sa ya ma dý ðý mýz pek çok fay da la rý ol du ðu gö rü lür.

13 ENSTÝTÜ 13 Ýki lâhika mektubu hakkýnda Risâle-i Nur da, iki dünya savaþýnda ölen masum ve mazlum gayr-i müslimlerin ahiretteki hallerinden bahsedilmektedir. Bu konu hakkýnda bilgi verebilir misiniz? Bu ko nuy la il gi li Kas ta mo nu Lâ hi ka - sý nda yer a lan i ki mek tup var dýr. Bi ri si, Bi rin ci Dün ya Sa va þý, di ðe ri de Ý kin ci Dün ya Sa va þý i le il gi li dir. Bi rin ci Dün ya Sa va þý i le il gi li o la ný þu dur: Bir za man, es ki Harb-i U mu mî de, düþ - man la rýn ehl-i Ýs lâ ma ve bil has sa ço luk ve ço - cuk la ra et tik le ri katl ve zu lüm le rin den pek çok mü te el lim o lu yor dum. Fýt ra tým da þef kat ve rik kat zi ya de ol du ðun dan, ta ham mü lüm ha ri cin de a zap çe ker dim. Bir den kal bi me gel - di ki, o mak tul ma sum lar þe hîd o lup ve li o lur - lar; fâ ni ha yat la rý, ba ki bir ha ya ta teb dil e di li - yor. Ve za yi o lan mal la rý sa da ka hük mün de o - lup ba ki bir mal la mü ba de le o lur. Hat ta o maz lûm lar kâ fir de ol sa, â hi ret te ken di le ri ne gö re o dün ye vî â fat tan çek tik le ri be lâ la ra mu - ka bil rah met-i Ý lâ hi ye nin ha zi ne sin den öy le mü kâ fat la rý var ki, e ðer per de-i gayb a çýl sa, o maz lûm lar hak la rýn da bü yük bir te za hür-ü rah met gö rüp, Ya Rab bi, þü kür el ham dü lil lâh di ye cek le ri ni bil dim ve kat î bir su ret te ka na at ge tir dim. Ve if rat-ý þef kat ten ge len þid det li te - es sür ve e lem den kur tul dum. (Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 49 ) Bu mek tup ta i ki grup maz lûm dan, ço luk ço cuk tan bah se di li yor. Bi rin ci si ve e sas ko nu o lan Müs lü man o lan lar; on lar þe hid ve ve li dir de ni li yor. Ý kin ci grup i se, hat ta de ni le rek is - tis na ya dik kat çe ki li yor ve maz lum o lan gayr-i Müs lim ler den bah se di li yor. An cak bun lar i çin þe hid de nil mi yor, çek tik le ri nin kar þý lý ðý ný a - la cak la rý ve kâr lý ol duk la rý i fa de e di li yor. Do la - yý sýy la faz la ü zü lüp ýz tý rap çek me mek ge rek ti - ði i fa de e di li yor. Ay rý ca, a þa ðý da ge le cek i kin ci mek tup ta da i fa de e dil di ði gi bi, han gi din den o lur sa ol sun, zu lüm i le öl dü rü len ço cuk lar za ten þe hit sa yý - lýr lar. Ý kin ci Dün ya Sa va þýn dan söz e di len i - kin ci mek tup þöy le dir: Þid det-i þef kat ve rik kat ten, bu ký þýn þid - det li so ðu ðuy la be ra ber ma ne vî ve þid det li bir so ðuk ve mu sî bet-i be þe ri ye den bi ça re le re ge - len fe lâ ket ler, he lâ ket ler, se fa let ler, aç lýk lar þid det le rik ka ti me do kun du. Bir den ih tar e dil - di ki: Böy le mu sî bet ler de kâ fir de ol sa hak kýn - da bir ne vî mer ha met ve mü kâ fat var dýr ki, o mu sî bet o na nis pe ten çok u cuz dü þer. Böy le mu sî bet-i se ma vi ye ma sum lar hak kýn da bir ne vî þa ha det hük mü ne ge çi yor. Üç dört ay dýr ki, dün ya nýn va zi ye tin den ve har bin den hiç bir ha be rim yok ken, Av ru pa da, Rus ya da ki ço luk ço cu ða a cý ya rak ta hat tur et tim. O ma ne vî ih - ta rýn be yan et ti ði tak si mat bu e lim þef ka te bir mer hem ol du. Þöy le ki: O mu sî bet-i se ma vi ye den ve be þe - rin za lim kýs mý nýn ci na ye ti nin ne ti ce si o la rak ge len fe lâ ket ten ve fat e den ve pe ri þan o lan lar, e ðer on beþ ya þý na ka dar o lan lar i se, ne din de o lur sa ol sun þe hit hük mün de dir. Müs lü man - lar gi bi bü yük mü kâ fat-ý mâ ne vi ye le ri, o mu - sî be ti hi çe in di rir. On be þin den yu ka rý o lan lar, e ðer ma sum ve maz lûm i se, mü kâ fa tý bü yük tür, bel ki o nu Ce hen nem den kur ta rýr. Çün kü â hir za man da ma dem fet ret de re ce sin de din ve din-i Mu - ham me dî ye (asm) bir lâ kayt lýk per de si gel miþ. Ve ma dem a hir za man da Haz ret-i Ý sa nýn (a.s.) din-i ha ki kî si hük me de cek, Ýs lâ mi yet le o muz o mu za ge le cek. El bet te þim di, fet ret gi bi ka ran lýk ta ka lan ve Haz ret-i Ý sa ya (a.s.) men - sup Hý ris ti yan la rýn maz lûm la rý, çek tik le ri fe lâ - ket ler on lar hak kýn da bir ne vî þa ha det de ni le - bi lir. Hu su san ih ti yar lar ve mu sî bet ze de ler, fa kir ve za yýf lar, müs te bit bü yük za lim le rin ce bir ve þid det le ri al týn da mu sî bet çe ki yor lar. El bet te o mu sî bet on lar hak kýn da me de ni ye - tin se fa ha tin den ve küf ra nýn dan ve fel se fe nin da lâ le tin den ve küf rün den ge len gü nah la ra ke fa ret ol mak la be ra ber, yüz de re ce on la ra kâr dýr di ye ha ki kat ten ha ber al dým, Ce nâb-ý Er ha mür râ hî mi ne had siz þük ret tim. Ve o e lim e lem ve þef kat ten te sel li bul dum. (Kas ta mo - nu Lâ hi ka sý, s. 79) Bu mek tup ta i se, kat le di len ço cuk lar dan tek lif ya þý na gel me yen le rin han gi din den o lur - sa ol sun þe hit ol duk la rý i fa de si a çýk týr. Bü tün fý kýh ki tap la rýn da bu ha ki ka te da ir a çýk la ma lar bul mak müm kün dür. Bü yük ler i çin i se fet - ret ya ni Ýs lâm dan ha ber dar ol ma yan lar þar tý ko nul mak ta dýr. Ha ne fi Mez he bi ne gö re, Al lah a i na nan fet ret eh li kur tu lur. Ý mam-ý Þa - fiî ve Ý mam-ý Eþ â rî ye gö re i se, Al lah a i nan - ma sa da yi ne fet ret eh li sa yý lýr ve kur tu lur. Ý - mam la rýn da ya nak la rý: Pey gam ber gön der - me dik çe Biz kim se ye a zap e di ci de ði liz. (Ýs râ, 17/15) â ye ti dir. Bu mek tup ta ay ný za man da, im ti han sýr rý gi bi pek çok hik me te bi nâ en, bu gi bi mu si bet - ler de maz lûm la rýn da a ra da e zil di ði, an cak bun lar dan ü zün tü du yul ma ma sý, Rah man ve Ra him o lan Ce nâb-ý Hakk ýn rah me tin den þüp he e dil me me si ge rek ti ði an la týl mak ta dýr. Çün kü Ce nâb-ý Hakk ýn, Müs lü man la ra zul - me den za lim ler le, hiç bir þey den ha ber dar ol - ma yan la rý kâ fir bi le ol sa ay ný ke fe ye koy - ma ya ca ðý a çýk týr. Zul me uð ra ya rak ö len le rin her za man kâr da ol duk la rý i zah e dil mek te dir. Bu ra da ger çek te dik kat e dil me si ge re ken en ö nem li hu sus i se, Müs lü man ýn, Ce nâb-ý Hakk ýn rah me ti ni ve a da le ti ni suç la mak mâ nâ - sý na ge len; baþ ka la rý na a cý ya rak va zi fe si ni terk et mek, ih mal et mek ya da Ýs lâm düþ man la rý ný des tek le mek ye ri ne, ken di ne dü þen va zi fe ne i se o nu yap ma sý ge rek ti ði i fa de e dil mek te dir. Çün - kü ö len ler maz lûm ve ma sum i se, Ce nâb-ý Hak on la rýn mü kâ fa tý ný mut la ka ve re cek tir. Ay rý ca o gü nün þart la rý dik ka te a lý na cak o - lur sa, o dö nem de ba zý güç le rin kon tro lün de o lan med ya ve ö zel lik le hü kü met Av ru pa da ki kat li âm la rý sýk sýk mü ba lâ ða i le na za ra ve re - rek, sa va þa kar þý o lan Müs lü man la rýn a cý ma duy gu la rý ný tah rik e de rek Tür ki ye yi de sa va þa sok ma ya ça lý þý yor lar dý. Bu mek tu bun he def le - rin den bi ri si de, bu pro pa gan da la rý et ki siz hâ - le ge tir mek ol ma lý dýr. SAN KÝ YE DÝM CA MÝÝ San ki Ye dim Ca mi i, Os man lý dö ne - min de 18. yüz yýl da yap tý rýl dý ðý tah - min e di len kü çük bir ma hal le ca mi i - dir. Ýs tan bul un Fa tih il çe sin de Zey rek ma - hal le si nin Kýr ba cý so ka ðýn da bu lun mak ta - dýr. Ya pý lýþ ta ri hi ve kim ta ra fýn dan yap tý - rýl dý ðý hak kýn da ke sin bir bil gi ol ma mak la bir lik te çe þit li ri va yet ler gü nü mü ze u laþ - mýþ týr. Ke çe ci za de Hay red din E fen di a dýn da dar ge lir li bir es naf (bir baþ ka ri va ye te gö re A da na lý Þa kir E fen di dir) Al lah ýn mes cit - le ri ni, an cak Al lah a ve a hi ret gü nü ne i na - nan, na ma zý ge re ði ü ze re ký lan, ze kâ tý ve - ren ve Al lah tan baþ ka kim se den kork ma - yan lar i mâr e der. Ýþ te bun la rýn doð ru yol da o lup ba þa rý ya u la þa cak la rý u mu lur. 1 â ye - tin de ki müj de yi du yun ca bir ca mi yap týr - ma ar zu su du yar. Nef si nin ar zu la rý ný din - le me yip pa ra bi rik tir me ye baþ lar. Ne za - man ki ca ný bir þey is te se: San ki ye dim (var say ki ye din)! der ve pa ra sý ný bir ke na - ra ko yar yýl son ra bi rik tir di ði pa ra lar kü çük bir ca mi yap tý ra cak mik ta ra u la þýn - ca Kýr ba cý so ka ðýn da ki mü te va zý ca mi yi yap tý rýr. Yap tý rý lan ca mi halk a ra sýn da San ki Ye dim Ca mi i o la rak a nýl ma ya baþ - lar. Mi ma rî ö zel li ðe sa hip ol ma mak la bir lik - te fev ka ni ve be to nar me o la rak ya pý lan ma be din bir bü yük ve dört çey rek kub be si o lup, kur þun la kap lý dýr. Ca mi nin ar ka kýs - mýn da mah fi li o lup, mi na re si tek þe re fe li ve be to nar me o la rak ya pýl mýþ týr. Ca mi, ko - nu mu i ti ba riy le a part man la rýn a ra sý na sý - kýþ mýþ bir du rum da dýr. Ýç a la ný 100 m 2, dýþ kýs mý i le bir lik te 130 m 2 dir. Yak la þýk 200 ki þi ay ný an da i ba det e de bil mek te dir Ca mi Bi rin ci Dün ya Sa va þý ndan ký sa bir sü re ön ce Fa tih-un ka pa ný ci va rýn da çý kan yan gýn da a ðýr bir tah ri ba ta uð ra mýþ týr yýl la rý na ka dar met ruk hal de ka - lan ca mii bir sü re ma ran goz ha ne o la rak kul la nýl mýþ týr. Es ki mi ma rî ö zel li ðin den bu - gün e ser kal ma yan ca mi, ma hal le sa kin le ri - nin ve ha yýr se ver le rin yar dým la rýy la tek rar yap tý rýl mýþ týr. Çev re si ev ve a part man lar la çev ri li dir. Be di üz za man Sa id Nur sî, San ki Ye dim Mes ci di nden Söz ler ad lý e se rin de þöy le bah set mek te dir: Le zâ iz ça ðýr dýk ça, San ki ye dim de me - li. San ki ye dim i düs tur ya pan San ki ye - dim na mýn da ki bir mes ci di yi ye bi lir di, ye - me di. 3 San ki Ye dim Ca mii bu gün bir i mam-ha - tip ve bir mü ez zi niy le i ba de te a çýk týr. Dipnotlar: 1. Tev be, 9/8. 2. Ye ni As ya Neþ ri yat, Söz ler / Le me ât - s Ye ni As ya Neþ ri yat, Söz ler s Bediüzzaman Said Nursî, Sanki Yedim Mescidi nden Sözler adlý eserinde þöyle bahsetmektedir: Lezâiz çaðýrdýkça, Sanki yedim demeli. Sanki yedim i düstur yapan Sankiyedim namýndaki bir mescidi yiyebilirdi, yemedi.

14 14 SPOR Y Ma çýn a da mý Gi ray U E FA ta ra fýn dan kar þý laþ ma nýn a da mý se çi - len Gi ray Ka çar i se i yi fut bol oy na dýk la rý ný sa vu na rak, Po zis yon la rý mýz da var dý, de - ðer len di re bil sek ga lip ge le bi lir dik. 1 pu an da kö tü de ðil. Grup ta 5 pu a ný mýz var. Ta ri hi - miz de ilk de fa oy na dý ðý mýz Þam pi yon lar Li - gi nde bir ba þa rý i çin ö nü müz de ki maç la rý ka zan ma lý yýz. Ta rih yaz mak i çin grup tan çýk ma mýz ge re ki yor. Biz de bu nu ba - þa ra cak ka pa si te de yiz de di. Ta kým ar ka daþ la rý na gü ven di ði ni i fa de e - den Gi ray, Bun dan son ra in þal lah da ha i yi per for mans ser gi le riz. Hü cum da, de fans da ta kým o la rak ya pý lý yor. Hü cum da ek sik lik var sa, sa - vun ma dan kay nak la ný yor. Faz la des tek ve re me dik Bu - rak a. Bu ek sik lik le ri gi de - re ce ðiz de ðer len dir - me si yap tý. Si vas, FB yi a ðýr lý yor SPOR To to Sü per Lig in 10. haf ta sý Fe ner - bah çe-si vass por ma çý i le baþ lý yor. 13. kez kar þý la þa cak o lan Si vass por-fe ner bah çe, ge - çen yýl so nun da þi ke so ruþ tur ma sý na ko nu o lan 3-4 lük maç tan son ra i ki ta ký mýn kar þý - la þa ca ðý maç ol ma sý ha se biy le dik kat le ri ü - ze rin de top lu yor. Si vas 4 Ey lül Sta dý nda sa - at de baþ la ya cak ma çý ha kem Cü neyt Ça kýr ö ye ne te cek. Ça kýr ýn yar dým cý lýk la rý ný Ba hat tin Du ran ve Ta rýk On gun un ya pa - ca ðý maç ta, Mür vet Se zer de dör dün cü ha - kem o la rak gö rev a la cak. Si vass por Baþ kan - ve ki li Er dal Sa rý lar, ta kým la rýn dan i yi bir fut - bol bek le dik le ri ni be lir te rek, Ý yi maç o la cak di ye dü þü nü yo ruz de di. Bu a ra da, dep las - man da Si vass por i le kar þý la þa cak li der Fe - ner bah çe nin lig de 27 maç týr bi le ði bü kül - mü yor. Lig de ki son ye nil gi si ni ge çen se zo - nun 16. haf ta sýn da dep las man da An ka ra - gü cü ne kar þý (2-1) a lan sa rý-la ci vert li e kip, 12 A ra lýk 2010 da ki mað lu bi ye tin ar dýn dan, çýk tý ðý 27 lig mü ca de le sin de, 23 ga li bi yet ve 4 be ra ber lik el de et ti. Fe ner bah çe, ye nil - mez lik se ri si ne bu ak þam ki ra ki bi Si vass por kar þý sýn da al dý ðý ga li bi yet le baþ la mýþ tý. Gazze de moral maçý Sü per Lig de bu haf ta SPOR To to Sü per Lig de 10. haf - ta nýn per de si bu ak þam Si vass - por-fe ner bah çe ve Sam suns - por-an ka ra gü cü maç la rýy la a çý lý - yor. Sü per Lig de 10. haf ta maç - la rý nýn prog ra mý þöy le: Si vass por-fe ner bah çe (Si vas 4 Ey lül) Sam suns por-an ka ra gü cü (Sam sun 19 Ma yýs) Ya rýn: Ma ni sas por-m.p. An tal yas por (Ma ni sa 19 Ma yýs) Or dus por-ga zi an teps por (Or du 19 Ey lül) K. Ka ra büks por-es ki þe hirs por (Dr. Nec met tin Þey hoð lu) Ga la ta sa ray-m. Ýd man yur du (Türk Te le kom A re na) Pa zar: Ý. B. Be le di yes por-bur sas por (A ta türk O lim pi yat) Trab zons por-kay se ris por (Hü se yin Av ni A ker) Genç ler bir li ði-be þik taþ (An ka ra 19 Ma yýs) CSKA Mos ko va ma çýn da ba þa rý lý fut bo luy la ma çýn a da mý se çi len Gi ray, be ra be re kal ma la rý na grup tan çýk ma þans la rý nýn de vam et ti ði ni be lir te rek, bu nu ba þa ra cak güç te ol duk la rý ný söy le di. FO TOÐ RAF: A A Ý þi mi zi zo ra sok tuk ÞAM PÝ YON LAR LÝ GÝ'NDE CSKA MOS KO VA Ý LE SA HA SIN DA GOL SÜZ BE RA BE RE KA LAN TRAB - ZONS POR'UN FUT BOL CU LA RI, RA KÝP LE RÝ KAR ÞI SIN DA AR ZU ET TÝK LE RÝ GA LÝ BÝ YE TÝ A LA MA DIK - LA RI NI, AN CAK YA RI ÞIN VE GRUP TAN ÇIK MA ÞANS LA RI NIN DE VAM ET TÝ ÐÝ NÝ SÖY LE DÝ LER. GAZZE'DEKÝ yönetimin Baþbakaný Ýsmail Haniye ve serbest býrakýlan mahkûmlar futbol maçýnda karþý karþýya geldi. Ýsrail ile varýlan anlaþma sayesine serbest kalan Filistinli mahkûmlar, normal hayata alýþmaya çalýþýyor. Mahkûmlar önceki akþam Gazze deki yönetimin Baþbakaný Haniye ile maç yaptý. Maçta Haniye nin takýmý 5-2 yenildi. Yaklaþýk bir saat süren maçta Haniye bir penaltýyý gole çevirdi. Maç sonrasý ise kazanan taraf, kupayý Haniye ve diðer Hamas yetkilerinin elinden aldý. BOR DO-MA VÝ LÝ fut bol cu lar dan ka le ci Tol ga Zen gin, Bu rak Yýl maz, Zo ko ra ve Gi ray Ka çar ýn kar þý laþ ma ya i liþ kin de ðer len dir me le ri, ku lü bün res mî in ter net si te - sin de ya yýn lan dý. Ta kým kap ta ný Tol ga Zen gin, CSKA Mos ko va i le ka zan ma la rý ge re ken bir maç oy na dýk la rý - ný be lir te rek, Her i ki ta ký mýn da po zis yon la rý var dý. Ka zan sak bir çok þey i çin a van taj ya ka la ya cak, ö nü - müz de ki maç la ra da ha ra hat çý ka cak týk de di. CSKA Mos ko va ma çý son ra sýn da a van taj lý du ru ma ge çe me dik le ri ni, ar týk bun dan son ra ki maç la ra bak ma la rý ge rek ti ði ni an la tan Tol ga Zen gin, Biz Lil le e gi de - ce ðiz. Lil le, CSKA Mos ko va i le dep las - man da oy na ya cak. Grup ta her kes her ke si ye ne cek güç te. In ter ma çý zor o la cak. O ra da on la rý yen dik. E li miz - den ge le ni ya pa ca ðýz ve u ma rým üst tu ra çý ka ca ðýz diye konuþtu. ZOKORA: YARIÞ DEVAM EDÝYOR Di di er Zo ko ra i se, CSKA Mos ko va ma - çýn da fe na bir o yun çý kar ma dýk la rý ný kay de - de rek, 4 maç so nun da CSKA i le ay ný pu an da - yýz. Bu ya rýþ de vam e di yor i fa de le ri ni kul lan dý. Trab zons por un Þam pi yon lar Li gi nde ilk de fa mü ca de le et ti ði ni ha týr la tan Zo ko ra, Biz bu ra ya ge lir ken, Trab zons por un 5 pu an ka za na ca ðý ný kim se dü þün me miþ tir, a ma i yi mü ca de le e de rek bu so nu cun a dil ol du ðu nu gös ter dik. CSKA kar þý sýn da ka zan mak is ter dik. In ter in Lil le i yen me si i yi bir ha ber. Biz bu ra da In ter i le oy na ya ca ðýz. O maç grup ta ki ka de ri mi zi be lir le ye cek maç lar dan bi ri di ye ko nuþ tu. Zo ko ra, ar týk ta kým o la rak sa vun ma yap ma ya baþ - la dýk la rý ný kay de de rek, Bu nun mey ve si ni gol ye me - den al dýk. Bu ra ya gel me den ön ce Tür ki ye de ki li gin böy le zor lu o la ca ðý ný san mý yor dum. Þaþ kýn lýk i çe ri - sin de yim. Zor ko þul da, zor lu maç lar o lu yor. Ý yi ho - cay la ça lý þý yo rum. Ta kým ar ka daþ la rým ba na çok yar - dým cý o lu yor. So yun ma o da sýn da ki or tam i yi dedi. Bu rak Yýlmaz: Kö tü bir ge cey di TRAB ZONS POR UN gol cü o yun cu su Bu rak Yýl maz i se CSKA Mos ko va nýn 10 ki þi kal ma sýy la bir lik te el - le ri ne ge çen fýr sa tý de ðer len di re me dik le ri ni di le ge - ti re rek, Ra ki bin po zis yon la rý da 10 ki þiy ken gel di. A çýk ça sý i þi mi zi zo ra sok tuk. O yu nu mu zun, mü ca - de le mi zin da ha i yi ol ma sý la zým. Kö tü bir ge ce ol du. Ka za nýp he de fe i ler le ye bi lir dik. Ýn þal lah iþ ler bun - dan son ra is te di ði miz gi bi gi der þek lin de ko nuþ tu. Þam pi yon lar Li gi nin üst dü zey maç la rýn oy nan dý ðý bir lig ol du ðu nu i fa de e den Bu rak, Kon san tras yo - nu yük sel tip da ha i yi oy na ma lý yýz. Di rek ten dö nen top var, i ki ta raf da gol a ta bi lir di. De di ðim gi bi i þi - mi zi zo ra sok tuk. Þans sýz bir ge ce ol du, ra kip de böy le dü þü ne bi lir. Da ha i yi kon san tre o lup, o yu nu - mu zun üs tü ne çýk mak zo run da yýz de di.

15 Y AÝLE - SAÐLIK 15 Çocuklar bayramda neden mutlu olmuyor? PROF. DR. ÝSMET KIRPINAR " ÇOCUKLARIN ESKÝSÝ GÝBÝ BAYRAM SEVÝNCÝNÝ YAÞAYA- MADIÐINI, BÝR SÜRÜ ÞEYE YETEN HARÇLIK- LARININ BÝR ÞEY ÝFADE ETMEDÝÐÝNÝ" SÖYLEDÝ. BEZ MÝ A LEM Va kýf Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si Psi ki yat ri A na bi lim Da lý Baþ ka ný Prof. Dr. Ýs met Kýr pý nar, ço cuk la rýn es ki si gi bi bay ram se vin ci ya þa ma dý ðý ný, dün bir sü rü þe ye ye ten harç lýk la rýn, bu gün kü ço cuk lar i çin bir þey i fa de et me di ði ni be lir te rek, Bel ki her bay ram ye ni bir bil gi sa yar, cep te le fo nu ve ya I pad a la bil sek, kim bi lir þim di ki ço cuk lar da se vi ne bi lir de di. Kýr pý nar, Gü nü müz ço cuk la rý nýn, bay ram la rý es ki si gi bi ya þa ma dýk la rý nýn, e riþ kin ler ta ra fýn dan sýk ça di le ge ti ri len bir ya kýn ma ko nu su ol du ðu nu kay det ti. E riþ kin le rin, bu nu her fýr sat ta di le ge tir dik le ri ni ve ge nel lik le ken di ço cuk luk la rý nýn hoþ ha tý ra la rý ný an lat týk la rý ný i fa de e den Kýr pý nar, Ka pý ka pý do la þý lýp top la nan þe ker ler, bü yük le rin ver di ði pa ra, men dil gi bi he di ye ler ve bun lar dan du yu lan son suz mut lu luk lar, ev de ki ha zýr lýk lar, kom þu zi ya ret le ri ve ye ni giy si ler, he men her e riþ ki nin kü çük bir ço cuk ken ya þa dý ðý bay ram se vinç le ri o la rak pay la þý lan or tak bay ram öz lem le ri dir. E riþ kin le rin, bu gün kü ço cuk lar da gör me dik le ri ni dü þün dük le ri mut lu luk la rýn bir kýs mý, ken di geç miþ le ri ne, bir da ha as la ge ri gel me ye cek gü zel gün le re öz lem le ri dir i fa de le ri ni kul lan dý. As lýn da ço cuk lar i çin ha ya týn ken di si nin bir bay ram ol du ðu nu di le ge ti ren Kýr pý nar, þöy le ko nuþ tu: Ve muh te me len bu gün kü ço cuk la rýn ö nem li bir kýs mý da ya rýn bü yü dük le rin de ken di ço cuk luk la rýn da ki gü zel þey le rin, ar týk ya þan ma dý ðý ný ko nu þa cak lar dýr. Di ðer ta raf tan, bu gü nün ço cuk la rýn is tek le ri, a lýþ kan lýk la rý ve ya ta lep le ri nin de dün kü ço cuk lar la ay ný ol ma dý ðý ný ha týr la ma lý yýz. Þe ke rin, çi ko la ta nýn bu gün ar týk he men her ço cu ðun her an u la þa bi le ce ði sý ra dan nes ne ler ol du ðu nu u nut ma mak ge re ki yor. Ço ðu ço cuk ye ni el bi se ler a lýn ma sý i çin bay ra mýn gel me si ni bek le mi yor ar týk. Dün bir sü rü þe ye ye ten harç lýk lar bu gün kü ço cuk lar i çin bir þey i fa de et mi yor. Ço ðu in sa nýn, ar týk bay ram la rý bir ta til fýr sa tý o la rak gör dü ðü nü kay de den Kýr pý nar, bay ram zi ya ret le ri ve di ðer ri tü el le ri en a zýn dan bü yük þe hir ler de ki e riþ kin le rin ö nem li bir kýs mý ta ra fýn dan terk e dil di ði ni bil dir di. Ýn san la rýn, bay ram lar da ta til yö re le ri ne git me yi ve ya ev de din len me yi ter cih et tik le ri ni di le ge ti ren Kýr pý nar, þun la rý ak tar dý: Bay ram la rý bay ram gi bi ya þa ma yan e riþ kin le rin, ço cuk la rý nýn ni ye se vin me di ði ne þa þýr ma la rý na þaþ mak ge re ki yor. Bay ram lar, or tak de ðer le rin pay la þýl dý ðý, bir lik ve ba rýþ duy gu la rý nýn ço ðal týl dý ðý ve ku þak tan ku þa ða ak ta rýl dý ðý gün ler dir. Ýn san la rýn, baþ ka in san lar ve or tak bir ta kým de ðer ler le çe pe çev re sa rý lý ol duk la rý ný his set me le ri, ruh sað lýk la rý i çin son de re ce ge rek li dir. Yal nýz lýk ve ya ban cý laþ ma dü þün ce le ri nin a zal ma sý, sos yal des tek að la rý nýn kuv vet len di ði ni fark et me le ri hem ço cuk la rýn hem de e riþ kin le rin ruh sað lýk la rý ný ko ru yan me ka niz ma lar dýr. E riþ kin ler, bay ram la rý ge rek ti ði gi bi kut la dýk la rýn da ço cuk lar da es ki si gi bi, hat ta es ki sin den çok se vi ne cek ler dir. Ýs tan bul / a a Ba ðýr mak, ço cuk lar da sal dýr gan e ði lim le re se bep o la bi li yor AN NE ba ba la rýn ço cuk la rýy la yük sek ses le i le ti þim kur ma sý, ge le cek te ço cuk lar da sal dýr gan e ði lim le rin o luþ ma sý na yol a ça bi li yor. Al man ya da Çok kül tür lü Ko nu lar Da i re si (AM KA) ta ra fýn dan ger çek leþ ti ri len Ba ðýr ma dan Ço cuk E ði ti mi baþ lýk lý se mi ner de a i le le re ço cuk la rýy la na sýl i le ti þim kur ma la rý ko nu sun da bil gi ler ve ril di. A i le Da nýþ ma ný Na zan O na ðaç lar, her an ne nin za man za man ço cu ðu na u la þa ma ma, ken di ni i fa de e de me me his si ne ka pý la bi le ce ði ni ve bu yüz den gay ri ih ti ya rî ses to nu nu art tý ra bil di ði ni söy le di. Bu yön te min ço cuk lar ta ra fýn dan tak lit e di le bi le ce ði ni söy le yen O na ðaç lar, bu nun da i le ri de sal dýr gan tu tum la ra yol a ça bi le ce ði ni i fa de et ti. DOÐ RU Ý LE TÝ ÞÝ MÝN ÜÇ ÞAR TI O na ðaç lar, ço cuk lar la i le ti þim de mu hak kak dik ka te a lýn ma sý ge re ken üç þar tý i se þu þe kil de sý ra la dý: Ço cuk la ra hi tap e der ken gör sel o la rak var ol mak: Mut fak tan ya da fark lý bir o da dan ço cuk la rý mý za ses len di ði miz za man, on lar ta ra fýn dan sa de ce bir ses o la rak al gý la nýr, ço cu ðun kap sa ma a la ný na u la - þa ma yýz. Ý kin ci si, gör sel o la rak ço cuk lar la ko nu þur - ken mu hak kak göz te ma sý na dik kat et mek: Ço - cuk lar an ne-ba ba la rý nýn göz le rin den on lar dan ne yi ve han gi ö nem le is ten di ði ni an lar. Ü çün cü þart, ço - cuk la rý mý za an lat mak is te dik le ri mi zi mu hak kak az ve öz ke li me ler le ve ký sa cüm le ler le i fa de et me miz. Ak si tak dir de ço cuk lar bel li bir sü re son ra al gý la - ma da zor la nýr. Frank furt / ci han Ýç hastalýklarý Uzmaný Dr. M. Nafiz Karagözoðlu "bayramda aþýrý et tüketiminin mideyi olumsuz etkileyeceðini" bildirdi. Faz la et tü ke ti mi ne dik kat! KUR BAN Bay ra mý nda et tü ke ti mi ko nu sun da u ya rý lar da bu lu nan uz man lar, a þý rý et tü ke ti mi nin kalp ve da mar has ta lýk la rý, ko les te rol ve yað yük sek li ði ve il gi li has ta lýk la ra sebep o la bi le ce ði ne dik kat çe ki yor. Ýç Has ta lýk la rý Uz ma ný Dr. M. Na fiz Ka ra gö zoð lu, bay ram da a þý rý et tü ke ti mi nin mi de yi o lum suz et ki le ye ce ði ni be lir te rek, Et i yi bir pro te in kay na ðý dýr. Ki þi gün lük e ner ji si nin yüz de i ni pro te in ler den sað la ma lý dýr. Vü cu dun bü yü me si, ge liþ me si ve has ta lýk la ra kar þý di ren ci nin sað la na bil me si i çin pro te i ne ih ti yaç var dýr. An cak et tü ke tir ken dik kat e dil me si ge re ken nok ta lar da var dýr. 150 gram yað sýz ýz ga ra et yak la þýk 250 ka lo ri dir. Bu nu ye dik ten son ra har ca mak i çin 75 da ki ka sý ký tem po yü rü mek ya da 1 sa at bi sik le te bin mek ge re kir. de di. Faz la et tü ke ti mi nin pro te in faz la lý ðý na sebep ol du ðu nu, bu nun da ka ný a sit leþ tir di ði i çin or gan la rýn hýz lý a þýn ma sý na yol a ça bi le ce ði u ya rý sýn da bu lu nan Ka ra gö zoð lu, bu du ru mun kalp ve da mar has ta lýk la rý, ko les te rol yað yük sek li ði ve il gi li has ta lýk lar, mi de ve ba ðýr sak has ta lýk la rý i le hi per tan si yon ve þe ker has ta lý ðý na sebep o la bi le ce ði ni söy le di. Et yo luy la ba zý has ta lýk la rýn bu la þa bil di ði ne de dik kat çe ken Ka ra gö zoð lu þöy le ko nuþ tu: Dün ya Sað lýk Ör gü tü ne gö re, et yo luy la 200 e ya kýn has ta lýk bu la þa bi lir. Ül ke miz de en sýk Bru sel loz, Sal mo nel loz, Tü ber kü loz, Þar bon, Tok sop laz moz, Sar ko sis toz ve Ten yoz gi bi has ta lýk lar et yo luy la bu la þa bi lir. Mik rop lu et ha mi le ler de dü þük ve er ken do ðum la ra ne den o la bi lir. Ý yi pi þi ril me miþ mik rop lu e tin yen me siy le, ha mi le ler de dü þük do ðum, er ken do ðum ris ki o lur. Er ken ge be lik te be bek et ki le nir se be bek te kör lük, sa ðýr lýk, ka sýl ma lar ve ze kâ ge ri li ði gö rü le bi lir. Ka ra gö zoð lu, kur ban et le ri nin na sýl sak la na ca ðý ko nu sun da da þu tav si ye ler de bu lun du: Ön ce lik le et li ye mek ya pý mýn da bir ke re de en faz la ne ka dar et kul la ný yor su nuz? Bu nu tesbit e din. Ar dýn dan mev cut et le ri bi rer pi þi rim lik par ça la ra a yý rýn. Et, 0 2 san tig rat de re ce de 3 5 gün, buz luk ta bir kaç haf ta, -18 de re ce de i se 3 ay sak la na bi lir. Don muþ et ler so ðuk yer de ya ni buz do la býn da çöz dü rü lür. Çöz dü rü len et le rin tek rar don du rul ma sý teh li ke li dir. Çün kü çöz me sý ra sýn da üs tün de mik rop ü re ye bi lir. Ay rý ca e tin pro te in ya pý sý bo zu la bi lir. Ye ni ke sil miþ et ler sert o lur. Bu da pi þir me yi ve sin di ri mi zor laþ tý rýr. Bu ne den le kur ban e ti ke sil dik ten he men son ra tü ke til me me li dir. Et le rin buz do la býn da en az 24 sa at bek le ti lip uy gun pi þir me yön tem le ri kul la ný la rak tü ke til me si mi de ve ba ðýr sak sað lý ðý i çin uy gun o la cak týr. Ýs tan bul / ci han

16 Ü M Ý T V Â R O L U N U Z : Þ U Ý S T Ý K B A L Ý N K I L Â B I Ý Ç Ý N D E E N Y Ü K S E K G Ü R S A D Â Ý S L Â M I N S A D Â S I O L A C A K T I R Y Dev gök ta þý dün ya yý te ðet ge çe cek A ME RÝ KAN Ha va cý lýk ve U zay Da i re si (NA SA), dev bir gök ta þý nýn 8 Ka sým da Dün ya nýn ya ký nýn dan ge çe ce ði ni a çýk la dý YU55 a dý ve ri len gök ta - þý, yak la þýk 400 met re ça pýn da ve kü re þek lin de. Ýlk kez A ri zo na Ü ni ver si te si a raþ týr ma cý la rý ta ra fýn dan 28 A ra lýk 2005 te keþ fe di len gök ta þý, Dün ya nýn yak la þýk 324 bin ki lo met re ya ký nýn dan ge çe cek. Ken di çev re sin de ki dö nü þü nü 18 sa at te ta mam la - yan gök ta þý nýn çe kim et ki si, Dün ya da his se dil me - ye cek. Bu bü yük lük te ki bir gök ta þý, Dün ya nýn ya ký - nýn dan en son 1976 yý lýn da geç miþ ti. Ankara / aa Maria, Konya Ýl Müftülüðünde düzenlenen 'ihtida' merasiminde Kelime-i Þehadet getirerek Müslüman oldu ve Meryem ismini aldý. FOTOÐRAF: AA KUR ÂN I OKUDU, MÜSLÜMAN OLDU KUR'ÂN-I KE RÝM'ÝN GER ÇEK OL DU ÐU NA Ý NAN MA SI NIN ÝS LÂ MÝ YE TÝ SEÇ - ME SÝN DE ET KÝ LÝ OL DU ÐU NU BE LÝR TEN MA RÝ A, DÝ ÐER DÝN LER DE GÖR DÜ - ÐÜ BA ZI O LUM SUZ DU RUM LA RI ÝS LÂ MÝ YET TE GÖR ME DÝ ÐÝ NÝ SÖY LE DÝ. SLO VAK YA va tan da þý o lan Ma ri a, Kon ya da Müs lü man lý ðý seç ti. Hol lan da da 5 yýl ön ce bir Türk der ne ði nin top lan tý sýn da ta nýþ tý ðý A li Rý za Gü müþ (50) i le Kon ya Ýl Müf tü lü ðü ne mü ra ca at e den Slo vak Ma ri a (30), il Müf tü lü ðün de dü zen le nen ih ti da me ra si min de Müf tü Þük rü Öz buð day ve þa hit le rin hu zu run da Ke li me-i Þe ha det ge ti re rek Müs lü man ol du. An ne ve ba ba sý nýn Hýris ti yan ol du ðu nu an cak ken - di si nin bu gü ne ka dar hiçbir di ne men sup ol ma dý ðý ný i fa de e den Ma ri a, 5 yýl dýr Ýs lâ mi yet le il gi li a raþ týr ma lar yap tý ðý ný an lat tý. Ýs lâ mi yet hak kýn da çok þey duy du ðu nu, an cak en çok Kur ân-ý Ke rim in ger çek ol du ðu na i nan ma sý nýn Ýs lâ mi ye ti seç me sin de et ki li ol du ðu nu be lir ten Ma ri a, di ðer din ler de gör dü ðü ba zý o lum suz du rum la rý Ýs lâ mi yet te gör me di ði ni söy le di. Ba zý din ler de a i le le rin ço cuk la rý ný kö tü ye yö nelt ti - ði ni, ço cuk la rý na kö tü mu a me le yap tý ðý ný bi len Ma ri a, Ýs lâ mi ye ti ka bul et me sin de Tür ki ye nin de ken di si ni çok et ki le di ði ni, Türk va tan daþ lý ðý i çin baþ vu ru yap tý ðý ný vur gu la dý. Ma ri a nýn ni þan lý sý Gü müþ i se böy le ha yýr lý bir i þe ve si le ol du ðu i çin çok mut lu ol du ðu nu an lat tý. Müf tü Öz buð day, Mer yem is mi ni a lan Ma ri a ya, Kur ân-ý Ke rim, di nî ki tap lar he di ye et ti ve ih ti da bel ge si ver di. Konya / aa

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE GÜNEY AFRÝKALI HAFIZ SADÝEN: GENÇLERÝN KUR AN I SEVMESÝ ÇOK ÖNEMLÝ nhaberý SAYFA 4 TE KANADA DA ÝFTARLA TANIÞTI TORONTO DA ÝLK DEFA RAMAZAN ÇADIRI KURULDU nhaberý SAYFA 7 DE TANIÞMA VE DÝYALOĞA VESÝLE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı