SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ VE KONSOLĠDE SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ ANALĠZ FORMU AÇIKLAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ VE KONSOLĠDE SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ ANALĠZ FORMU AÇIKLAMALARI"

Transkript

1 SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ VE KONSOLĠDE SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ ANALĠZ FORMU AÇIKLAMALARI Ek- 1 a) A Grubu: Hazine, TC. Merkez Bankası, Kamu Ortaklığı Ġdaresi, ÖzelleĢtirme Ġdaresi, OECD ülkeleri merkez bankaları ile merkezi ve bölgesel yönetimleri, b) A1 Grubu: A Grubu ve Türkiye Ġhracat Kredi Bankası A.ġ yi, c) B Grubu: Yurt içi bankalar, OECD ülkeleri bankaları ve çok taraflı banka ve mali kurumları ile bunların denetim ve gözetim otoriteleri ç) A Grubu menkul kıymetler: A Grubunda yer alanlar tarafından veya bunların kefaletiyle veya nakit karģılığı çıkarılan veya bunlarca ödenmesi garanti edilen menkul kıymetleri, d) A Grubu teminatlar: A Grubu menkul kıymetler, A Grubunda yer alanların kefalet ve garantilerini ve nakdi, e) B Grubu menkul kıymetler: B Grubunda yer alanlar ile Türkiye Ġhracat Kredi Bankası A.ġ tarafından veya bunların kefaletiyle çıkarılan veya bunlarca ödenmesi garanti edilen ipotek teminatlılar dıģındaki menkul kıymetleri, f) B Grubu teminatlar: B Grubu menkul kıymetler ile B Grubunda yer alanların veya Türkiye Ġhracat Kredi Bankası A.ġ nin kefalet ve garantilerini ifade eder. 1

2 Ek- 2 SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ ANALĠZ FORMU (../../... TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA) I- ANA SERMAYE A) ÖdenmiĢ sermaye, B) ÖdenmiĢ sermayeye iliģkin enflasyona göre düzeltme farkı, C) Hisse senedi ihraç primleri, Ç) Hisse senedi iptal kârları, D) Yedek akçeler, E) Yedek akçelere iliģkin enflasyona göre düzeltme farkı, F) Net dönem kârı ile geçmiģ yıllar kârı, G) Muhtemel riskler için ayrılan serbest karģılıkların ana sermayenin yüzde 25 ine kadar olan kısmı, Ğ) Sermayeye eklenecek iģtirak ve bağlı ortaklık hisseleri ile gayrimenkul satıģ kazançları H) Birincil sermaye benzeri borçların ana sermayenin yüzde 15 ine kadar olan kısmı I) Net dönem zararı ile geçmiģ yıllar zararı toplamının yedek akçelerle karģılanamayan kısmı (-), Ġ) Özel maliyet bedelleri (-), J) PeĢin ödenmiģ giderler (-), K) Maddi olmayan duran varlıklar (-), L) Ana sermayenin yüzde 10 nu aģan ertelenmiģ vergi aktifi tutarı (-), M) Kanunun 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen aģım tutarı (-). II- KATKI SERMAYE A) Genel karģılıklar, B) Menkuller yeniden değerleme değer artıģı tutarının yüzde 45 i, C) Gayrimenkuller yeniden değerleme değer artıģı tutarının yüzde 45 i, Ç) ĠĢtirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar bedelsiz hisseleri, D) Birincil sermaye benzeri borçların ana sermaye hesaplamasında dikkate alınmayan kısmı, E) Ġkincil sermaye benzeri borçlar, F) Satılmaya hazır menkul değerler ile iģtirak ve bağlı ortaklıklara iliģkin değer artıģ fonlarının yüzde 45 i G) Sermaye yedeklerinin, kâr yedeklerinin ve geçmiģ yıllar kâr ve zararının enflasyona göre düzeltme farkları (Yedek akçelere iliģkin enflasyona göre düzeltme farkı hariç). III- ÜÇÜNCÜ KUġAK SERMAYE IV- SERMAYE (Yönetmelikte öngörülen sınırlar çerçevesinde: (I+II+III) V- SERMAYEDEN ĠNDĠRĠLEN DEĞERLER A) Sermayesinin yüzde 10 ve daha fazlasına sahip olunan bankalar ile finansal kuruluģlardan (yurt içi, yurt dıģı) konsolide edilmeyenlerdeki ortaklık payları, 2

3 B) Sermayesinin yüzde 10 nundan azına sahip olunan bankalar ile finansal kuruluģlardaki (yurt içi, yurt dıģı) bankanın ana sermaye ve katkı sermaye toplamının yüzde 10 ve daha fazlasını aģan tutardaki ortaklık payları toplamı, C) Bankalara, finansal kuruluģlara (yurt içi, yurt dıģı) veya nitelikli pay sahiplerine kullandırılan ikincil sermaye benzeri borç niteliğini haiz krediler ile bunlardan satın alınan birincil veya ikincil sermaye benzeri borç niteliğini haiz borçlanma araçları, Ç) Kanunun 50 ve 51 inci maddeleri hükümlerine aykırı olarak kullandırılan krediler, D) Bankaların, gayrimenkullerinin net defter değerleri toplamının özkaynaklarının yüzde ellisini aģan kısmı ile alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları ve Kanunun 57 nci maddesi uyarınca elden çıkarılması gereken emtia ve gayrimenkullerden edinim tarihinden itibaren beģ yıl geçmesine rağmen elden çıkarılamayanların net defter değerleri, E) Kurulca belirlenecek diğer hesaplar. VI- ÖZKAYNAK (IV- V) VII- KREDĠ RĠSKĠNE ESAS TUTAR A) Risk ağırlığı % 0 olanlar, B) (Ek paragraf: RG-10/10/ ) Risk ağırlığı %10 olanlar, 1 C) Risk ağırlığı % 20 olanlar, Ç) Risk ağırlığı % 50 olanlar, D) Risk ağırlığı % 100 olanlar, E) (Ek:RG-22/3/ ) Risk ağırlığı % 150 olanlar, F) (Ek:RG-22/3/ ) Risk ağırlığı % 200 olanlar. VIII- PĠYASA RĠSKĠNE ESAS TUTAR IX- OPERASYONEL RĠSKE ESAS TUTAR X- SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ STANDART ORANI (VI/(VII+VIII+IX) % XI- KATKI SERMAYE / ANA SERMAYE (II/(I)) % XII- BĠRĠNCĠL SERMAYE BENZERĠ BORÇLAR / ANA SERMAYE (IH/I) % XIII- BĠRĠNCĠL VE ĠKĠNCĠL SERMAYE BENZERĠ BORÇLAR / ANA SERMAYE ((IID+IIE)/I) % 1 Yönetmelikte (RG-01/11/ ) A paragrafından sonra gelen paragraflar yapılan eklemeye uygun olarak yeniden teselsül ettirilmiştir. 3

4 KREDĠ RĠSKĠNE ESAS TUTAR %0 RĠSK AĞIRLIKLI BĠLANÇO ĠÇĠ VARLIKLAR, GAYRĠNAKDĠ KREDĠLER, TAAHHÜTLER VE TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR - NAKĠT DEĞERLER a- Kasa, b- Efektif deposu, c- Yoldaki paralar, d- Kıymetli maden deposu. - VADESĠ GELMĠġ MENKUL DEĞERLER a- Vadesi gelmiģ A grubu menkul kıymetler ile bunların kuponları - T.C. MERKEZ BANKASI - YURT ĠÇĠ, YURT DIġI BANKALAR, YURT DIġI MERKEZ VE ġubeler a- A Grubu teminatlar ile teminat altına alınanlar - PARA PĠYASALARINDAN ALACAKLAR - TERS REPO ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR a- A Grubu Menkul Kıymetler karģılığı yapılanlar - ZORUNLU KARġILIKLAR a- A Grubunda yer alanlara kullandırılanlar, b- A Grubu teminatlar karģılığı kullandırılanlar, c- Ġlgili kanun, kararname ve tebliğle teģkil edilmiģ fonlardan yetkili mercilerin talimatı ile tahsis olunan ve riski aracı bankaya ait bulunmayan fon kaynaklı krediler, ç- Bankaların kendi çıkardıkları menkul kıymetlerle teminat altına alınanlar (yatırım fonu katılma belgeleri hariç) d- Türkiye Ġhracat Kredi Bankası A.ġ. ye kullandırılanlar, e- Kurum tarafından belirlenen banka ve mali kurumlardan, nitelikleri sözleģme ile belirlenen taraf ve konuların finansmanında kullandırılmak üzere risk sermayesi olarak sağlanan ve Kurumdan izin alınmak kaydıyla kullandırılanlar. - KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR a- A1 Grubunda yer alanlardan olanlar veya A Grubu teminatlar ile teminat altına alınanlar. - SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER a- A Grubu Menkul Kıymetler ile kıymetli madenler. - VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER a- A Grubu Menkul Kıymetler ile kıymetli madenler. - AKTĠFLERĠMĠZĠN VADELĠ SATIġINDAN ALACAKLAR a- A1 Grubunda yer alanlardan olanlar veya A Grubu teminatlar ile teminat altına alınanlar. - MUHTELĠF ALACAKLAR a- A Grubu teminatlar ile teminat altına alınanlar, b- Fonlardan alacaklar. a- % 0 risk ağırlığına tabi tutulan hesaplar için. 4

5 - DĠĞER AKTĠFLER a- Ayniyat mevcudu, b- PeĢin ödenmiģ vergiler, c- Kamu kurum ve kuruluģlarından alacaklar, ç- Özkaynak hesaplamasında indirime konu edilmemiģ ertelenmiģ vergi aktifi tutarı, d- ġubeler cari hesabı, e- A1 Grubunda yer alanlardan olan diğer alacaklar ile A Grubu teminatlar ile teminat altına alınanlar. - GAYRĠNAKDĠ KREDĠLER VE TAAHHÜTLER a- A Grubu teminatı bulunan veya A1 Grubundakilere verilen gayrinakdi krediler ve taahhütler b- % 0 risk ağırlığına tabi aktif değerlerin vadeli alım taahhütleri, c- Riski bankaya rücu edilebilen, % 0 risk ağırlığına tabi banka aktif değerleri ile ilgili satıģ iģlemleri - TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR a- A1 Grubunda yer alanlarla gerçekleģtirilen veya A Grubu teminatlar ile teminat altına alınan türev finansal araçlar. b- A1 Grubunda yer alanlarla gerçekleģtirilen alım satım hesaplarında yer alan toplam getiri swapları ve kredi temerrüt swapları %10 RĠSK AĞIRLIKLI BĠLANÇO ĠÇĠ VARLIKLAR GAYRĠNAKDĠ KREDĠLER, TAAHHÜTLER VE TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR (Ek kısım: RG-10/10/ ) - SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER a- B Grubunda yer alan bankalarca ihraç edilmiģ ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen nitelikleri haiz ipotek teminatlı menkul kıymetler. - VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER a- B Grubunda yer alan bankalarca ihraç edilmiģ ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen nitelikleri haiz ipotek teminatlı menkul kıymetler. a- % 10 risk ağırlığına tabi tutulan hesaplar için. %20 RĠSK AĞIRLIKLI BĠLANÇO ĠÇĠ VARLIKLAR, GAYRĠNAKDĠ KREDĠLER, TAAHHÜTLER VE TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR - NAKĠT DEĞERLER a- Satın alınan çekler. - VADESĠ GELMĠġ MENKUL DEĞERLER a- Vadesi gelmiģ B grubu menkul kıymetler ile bunların kuponları. - YURT ĠÇĠ, YURT DIġI BANKALAR, YURT DIġI MERKEZ VE ġubeler a- B Grubunda yer alanlar nezdinde bulunan hesaplar, b- B Grubu teminatlar ile teminat altına alınanlar, c- YurtdıĢı merkez ve Ģubeler. - TERS REPO ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR a- A grubu menkul kıymetler dıģındaki menkul kıymetler karģılığı yapılanlar a- B Grubunda yer alanlara kullandırılanlar, b- B Grubu teminatlar karģılığı kullandırılanlar. c- Risk bazlı sermaye yükümlülüğü dahil olmak üzere koruyucu denetim ve düzenlemelere tabi olan OECD ülkeleri sermaye piyasası aracı kurumlarına verilen veya bu aracı kurumların kefaleti veya garantisi ile verilen nakdi krediler. - KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR 5

6 a- B Grubunda yer alanlardan olanlar veya B Grubu teminatlar ile teminat altına alınanlar. - SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER a- B Grubu Menkul Kıymetler ile yatırım fonu katılma belgeleri. - VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER a- B Grubu Menkul Kıymetler ile yatırım fonu katılma belgeleri. - AKTĠFLERĠMĠZĠN VADELĠ SATIġINDAN ALACAKLAR a- B Grubunda yer alanlardan olanlar veya B Grubu teminatlar ile teminat altına alınanlar. - MUHTELĠF ALACAKLAR a- B Grubu teminatlar ile teminat altına alınan muhtelif alacaklar. b- Risk bazlı sermaye yükümlülüğü dahil olmak üzere koruyucu denetim ve düzenlemelere tabi olan OECD ülkeleri sermaye piyasası aracı kurumlarından alacaklar veya bu aracı kurumların kefaleti veya garantisi ile teminat altına alınan muhtelif alacaklar. a- % 20 risk ağırlığına tabi tutulan hesaplar için. - DĠĞER AKTĠFLER a- B Grubunda yer alanlardan olanlar ile B Grubu teminatlar ile teminat altına alınanlar. - GAYRĠNAKDĠ KREDĠLER VE TAAHHÜTLER a- B Grubu teminatı bulunan veya B Grubundakilere verilen gayrinakdi krediler ve taahhütler, b- B Grubu menkul kıymetlerin ihracına aracılık taahhütleri, c- % 20 risk ağırlığına tabi aktif değerlerin vadeli alım taahhütleri, ç- Riski bankaya rücu edilebilen, % 20 risk ağırlığına tabi banka aktif değerleri ile ilgili satıģ iģlemleri, d- Geçici 1 inci madde kapsamında geçici ve kesin teminat mektupları. - TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR a- B Grubunda yer alanlarla gerçekleģtirilen veya B Grubu teminatlar ile teminat altına alınanlar. b- B Grubunda yer alanlarla gerçekleģtirilen alım satım hesaplarında yer alan toplam getiri swapları ve kredi temerrüt swapları %50 RĠSK AĞIRLIKLI BĠLANÇO ĠÇĠ VARLIKLAR, GAYRĠNAKDĠ KREDĠLER, TAAHHÜTLER VE TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR a- Ġkamet amacıyla kullanılan gayrimenkullerin birinci derece ipoteği karģılığı kullandırılanlar, b- Belediye sınırları dahilindeki tapulu arsa ve araziler ile gayrimenkullerin birinci derece ipoteği karģılığı verilen nakdi krediler, c- Bu gayrimenkuller üzerine 2 veya 3. dereceden tesis edilmiģ ipotekler karģılığında (banka tarafından tesis edilen ipotek tutarı, bankanın ipotek derecesinden önde gelen ipotek ve boģ ipotek değerleri toplamı ile gayrimenkullerin rayiç değeri arasındaki farkı aģmamak kaydıyla) kullandırılan nakdi kredilerin 2/3'ü, d- (Ek bent: RG-15/08/ ) Bankalarca temlik yoluyla veya dayin-i mürtehin zeyil poliçesi ile teminat altına alınan ihracat kredi sigortası ile sigortalanmıģ alacaklar karģılığı kullandırılan krediler. - KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR (Ek alt kalem: RG-10/10/ ) a- Ġkamet amacıyla kullanılan gayrimenkullerin birinci derece ipoteği karģılığı kullandırılanlar, b- Belediye sınırları dahilindeki tapulu arsa ve araziler ile gayrimenkullerin birinci derece ipoteği karģılığı verilenler, c- Bu gayrimenkuller üzerine 2 veya 3. dereceden tesis edilmiģ ipotekler karģılığında (banka tarafından tesis edilen ipotek tutarı, bankanın ipotek derecesinden önde gelen ipotek ve boģ ipotek değerleri toplamı ile gayrimenkullerin rayiç değeri arasındaki farkı aģmamak kaydıyla) kullandırılanların 2/3'ü 6

7 d- (Ek bent: RG-18/06/ ) Bankanın kiralayan olduğu ve kiracının satın alma opsiyonuna sahip olduğu bankanın mülkiyetindeki, ikamet amaçlı gayrimenkuller veya belediye sınırları dahilindeki tapulu arsa ve araziler ile gayrimenkullere iliģkin alacaklar. a- % 50 risk ağırlığına tabi tutulan hesaplar için. - GAYRĠNAKDĠ KREDĠLER VE TAAHHÜTLER a- Ġkamet amacıyla kullanılan gayrimenkullerin birinci derece ipoteği karģılığı verilen gayrinakdi krediler ve taahhütler, b- Belediye sınırları dahilindeki tapulu arsa ve araziler ile gayrimenkullerin birinci derece ipoteği karģılığı verilen (DeğiĢik ibare:rg-10/10/ ) gayrinakdi krediler ve taahhütler 2, c- Bu gayrimenkuller üzerine 2 veya 3. dereceden tesis edilmiģ ipotekler karģılığında (banka tarafından tesis edilen ipotek tutarı, bankanın ipotek derecesinden önde gelen ipotek ve boģ ipotek değerleri toplamı ile gayrimenkullerin rayiç değeri arasındaki farkı aģmamak kaydıyla) kullandırılan (DeğiĢik ibare:rg-10/10/ ) gayrinakdi krediler ve taahhütlerin 3 2/3'ü, ç- % 50 risk ağırlığına tabi aktif değerlerin vadeli alım taahhütleri, d- Riski bankaya rücu edilebilen, % 50 risk ağırlığına tabi banka aktif değerleri ile ilgili satıģ iģlemleri, e- Geçici 1 inci madde kapsamında akreditifler, f- (Ek bent: RG-15/08/ ) Bankalarca temlik yoluyla veya dayin-i mürtehin zeyil poliçesi ile teminat altına alınan ihracat kredi sigortası ile sigortalanmıģ alacaklar karģılığı verilen gayrinakdi kredi ve taahhütler. %100 RĠSK AĞIRLIKLI BĠLANÇO ĠÇĠ VARLIKLAR, GAYRĠNAKDĠ KREDĠLER, TAAHHÜTLER VE TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR - VADESĠ GELMĠġ MENKUL DEĞERLER a- A grubu ve B grubu menkul kıymetler dıģında kalan vadesi gelmiģ menkul kıymetler ile bunların kuponları. - YURT ĠÇĠ, YURT DIġI BANKALAR, YURT DIġI MERKEZ VE ġubeler a- OECD ülkeleri bankaları ile çok taraflı banka ve mali kurumlar nezdinde teminata verilmiģ, bloke edilmiģ, bankanın serbest tasarrufunda bulunmayan mevcutlar, b- % 0 ve % 20 risk ağırlıkları dıģında kalan yurtdıģı bankalar. (DeğiĢik:RG-22/3/ ) 4 a- % 0, % 20, % 50, %150 ve %200 risk ağırlıkları dıģında kalan krediler -KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR (Ek alt kalem:rg-10/10/ ) a- %0, %20 ve %50 risk ağırlıkları dıģında kalanlar - TASFĠYE OLUNACAK ALACAKLAR (NET) (Ġlgili kanun, kararname ve tebliğle teģkil edilmiģ fonlardan yetkili mercilerin talimatı ile tahsis olunan ve riski aracı bankaya ait bulunmayan fon kaynaklı krediler hariç) - ĠġTĠRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BĠRLĠKTE KONTROL EDĠLEN ORTAKLIKLAR (NET) (Sermayeden indirilenler dıģında kalan tüm iģtirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar) - SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER a- % 0 ve % 20 risk ağırlıkları dıģında kalan satılmaya hazır menkul değerler. - VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER 2 Yönetmelikle (RG-10/10/ ) değişmeden önceki hali: nakdi krediler 3 Yönetmelikle (RG-10/10/ ) değişmeden önceki hali: nakdi krediler 4 Yönetmelikle (RG-22/3/ ) değişmeden önceki hali: a- % 0, % 20 ve % 50 risk ağırlıkları dıģında kalan krediler. 7

8 a- % 0 ve 20 risk ağırlıkları dıģında kalan vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler. - MADDĠ DURAN VARLIKLAR (NET) (Finansal kiralama anlaģması kapsamında kiracı olarak kullanılanlar ve alacaklardan dolayı edinilenler dahil) a- Menkuller b- Gayrimenkuller - AKTĠFLERĠMĠZĠN VADELĠ SATIġINDAN ALACAKLAR a- % 0 ve 20 risk ağırlıkları dıģında kalan aktiflerimizin vadeli satıģından alacaklar. - MUHTELĠF ALACAKLAR a- (DeğiĢik paragraf: RG-10/10/ ) % 0 ve 20 risk ağırlıkları dıģında kalan muhtelif alacaklar 5 a- %100 risk ağırlığına tabi tutulan hesaplar için. - DĠĞER AKTĠFLER a- % 0 ve 20 risk ağırlıkları dıģında kalan diğer aktifler. - GAYRĠNAKDĠ KREDĠLER VE TAAHHÜTLER a- ĠĢtirak ve bağlı ortaklıkların sermayesine iģtirak taahhütleri, b- Çekler için ödeme taahhütleri, c- Kredi kartları harcama limiti taahhütleri, ç- % 100 risk ağırlığına tabi aktif değerlerin vadeli alım taahhütleri, d- Riski bankaya rücu edilebilen, %100 risk ağırlığına tabi banka aktif değerleri ile ilgili satıģ iģlemleri, e- % 0, % 20 ve % 50 risk ağırlıkları dıģında kalan gayrinakdi krediler ve taahhütler. - TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR a- % 0 ve % 20 risk ağırlıkları dıģında kalanlar b- % 0 ve % 20 risk ağırlıkları dıģında kalanlar ile gerçekleģtirilen alım satım hesaplarında yer alan toplam getiri swapları ve kredi temerrüt swapları - RĠSK AĞIRLIĞI VERĠLMEMĠġ HESAPLAR (Ek:RG-22/3/ ) %150 RĠSK AĞIRLIKLI BĠLANÇO ĠÇĠ VARLIKLAR GAYRĠNAKDĠ KREDĠLER, TAAHHÜTLER VE TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR a- Kredi kartı harcamalarından kaynaklı kredi alacaklarının kalan vadesi 6 aydan (bu ay hariç) 12 aya kadar (bu ay dahil) olan taksit ödemeleri tutarı b) (Ek bent: RG-18/06/ ) TaĢıt ve konut kredileri dıģındaki tüketici kredilerinden kaynaklanan ve kalan vadesi bir yıldan (onikinci ay hariç) iki yıla kadar (yirmidördüncü ay dahil) olan alacaklar (Ek:RG-22/3/ ) %200 RĠSK AĞIRLIKLI BĠLANÇO ĠÇĠ VARLIKLAR GAYRĠNAKDĠ KREDĠLER, TAAHHÜTLER VE TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR a- Kredi kartı harcamalarından kaynaklı kredi alacaklarının kalan vadesi 12 ayı aģan taksit ödemeleri tutarı b) (Ek bent: RG-18/06/ ) TaĢıt ve konut kredileri dıģındaki tüketici kredilerinden kaynaklanan ve kalan vadesi iki yılı (yirmidördüncü ay hariç) aģan alacaklar 5 Yönetmelikle (RG-10/10/ ) değişmeden önceki hali: a-% 0 ve 20 risk ağırlıkları dıģında kalan aktiflerimizin vadeli satıģından alacaklar 8

9 Ek- 3 KONSOLĠDE SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ ANALĠZ FORMU I- ANA SERMAYE (Mülga ibare RG-10/10/ ) 6 A) ÖdenmiĢ sermaye, B) ÖdenmiĢ sermayeye iliģkin enflasyona göre düzeltme farkı, C) Hisse senedi ihraç primleri, Ç) Hisse senedi iptal kârları, D) Yedek akçeler, E) Yedek akçelere iliģkin enflasyona göre düzeltme farkı, F) Net dönem kârı ile geçmiģ yıllar kârı, (../../... TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA) G) Muhtemel riskler için ayrılan serbest karģılıkların ana sermayenin yüzde 25 ine kadar olan kısmı, Ğ) Sermayeye eklenecek iģtirak ve bağlı ortaklık hisseleri ile gayrimenkul satıģ kazançları H) Birincil sermaye benzeri borçların ana sermayenin yüzde 15 ine kadar olan kısmı I) (Ek paragraf: RG-10/10/ ) Azınlık payları 7 Ġ) Net dönem zararı ile geçmiģ yıllar zararı toplamının yedek akçelerle karģılanamayan kısmı (-), J) Özel maliyet bedelleri (-), K) PeĢin ödenmiģ giderler (-), L) Maddi olmayan duran varlıklar (-), M) Ana sermayenin yüzde 10 nu aģan ertelenmiģ vergi aktifi tutarı (-), N) Kanunun 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen aģım tutarı (-). O) Konsolidasyon Ģerefiyesi (Net) (-). II- KATKI SERMAYE (Mülga ifade:rg-10/10/ ) 8 A) Genel karģılıklar, B) Menkuller yeniden değerleme değer artıģı tutarının yüzde 45 i, C) Gayrimenkuller yeniden değerleme değer artıģı tutarının yüzde 45 i, Ç) ĠĢtirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar bedelsiz hisseleri, D) Birincil sermaye benzeri borçların ana sermaye hesaplamasında dikkate alınmayan kısmı, E) Ġkincil sermaye benzeri borçlar, F) Satılmaya hazır menkul değerler ile iģtirak ve bağlı ortaklıklara iliģkin değer artıģ fonlarının yüzde 45 i (Negatif konsolidasyon Ģerefiyesi (net) dahil), G) Sermaye yedeklerinin, kâr yedeklerinin ve geçmiģ yıllar kâr ve zararının enflasyona göre düzeltme farkları (Yedek akçelere iliģkin enflasyona göre düzeltme farkı hariç). H) (Ek paragraf:rg-10/10/ ) Azınlık payları 6 Yönetmelikle (RG-10/10/ ) değişmeden önceki hali:i- ANA SERMAYE (Topluluk dıģı paylar dahil) 7 Yönetmelikte (RG-01/11/ ) H paragrafından sonra gelen paragraflar yapılan eklemeye uygun olarak yeniden teselsül ettirilmiştir. 8 Yönetmelikle (RG-10/10/ ) değişmeden önceki hali:ii- KATKI SERMAYE (Varsa Topluluk dıģı paylar dahil) 9

10 III- ÜÇÜNCÜ KUġAK SERMAYE IV- SERMAYE (Yönetmelikte öngörülen sınırlar çerçevesinde: (I+II+III) V- SERMAYEDEN ĠNDĠRĠLEN DEĞERLER A) Konsolidasyon dıģı bırakılmıģ bankalar ile finansal kuruluģlardaki (yurt içi, yurt dıģı) ortaklık payları, B) Bankalara, finansal kuruluģlara (yurt içi, yurt dıģı) veya nitelikli pay sahiplerine kullandırılan ikincil sermaye benzeri borç niteliğini haiz krediler ile bunlardan satın alınan birincil veya ikincil sermaye benzeri borç niteliğini haiz borçlanma araçları, C) Özsermaye yöntemi uygulanmıģ ancak aktif ve pasifleri konsolide edilmemiģ bankalar ile finansal kuruluģlara iliģkin ortaklık payları Ç) Kanunun 50 ve 51 inci maddeleri hükümlerine aykırı olarak kullandırılan krediler, D) Bankaların, gayrimenkullerinin net defter değerleri toplamının özkaynaklarının yüzde ellisini aģan kısmı ile alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları ve Kanunun 57 nci maddesi uyarınca elden çıkarılması gereken emtia ve gayrimenkullerden edinim tarihinden itibaren beģ yıl geçmesine rağmen elden çıkarılamayanların net defter değerleri, E) Kurulca belirlenecek diğer hesaplar. VI- KONSOLĠDE ÖZKAYNAK (IV- V) VII- KREDĠ RĠSKĠNE ESAS TUTAR A) Risk ağırlığı % 0 olanlar, B) (Ek paragraf: RG-10/10/ ) Risk ağırlığı %10 olanlar, 9 C) Risk ağırlığı % 20 olanlar, Ç) Risk ağırlığı % 50 olanlar, D) Risk ağırlığı % 100 olanlar, E) (Ek:RG-22/3/ ) Risk ağırlığı % 150 olanlar, F) (Ek:RG-22/3/ ) Risk ağırlığı % 200 olanlar. VIII- PĠYASA RĠSKĠNE ESAS TUTAR IX- OPERASYONEL RĠSKE ESAS TUTAR X- SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ STANDART ORANI (VI/(VII+VIII+IX) % XI- KATKI SERMAYE / ANA SERMAYE (II/(I)) % XII- BĠRĠNCĠL SERMAYE BENZERĠ BORÇLAR / ANA SERMAYE (IH/I) % XIII- BĠRĠNCĠL VE ĠKĠNCĠL SERMAYE BENZERĠ BORÇLAR / ANA SERMAYE ((IID+IIE)/I) % 9 Yönetmelikte (RG-01/11/ ) A paragrafından sonra gelen paragraflar yapılan eklemeye uygun olarak yeniden teselsül ettirilmiştir. 10

11 KREDĠ RĠSKĠNE ESAS TUTAR % 0 RĠSK AĞIRLIKLI BĠLANÇO ĠÇĠ VARLIKLAR, GAYRĠNAKDĠ KREDĠLER, TAAHHÜTLER VE TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR - NAKĠT DEĞERLER a- Kasa, b- Efektif deposu, c- Yoldaki paralar, d- Kıymetli maden deposu. - VADESĠ GELMĠġ MENKUL DEĞERLER a- Vadesi gelmiģ A grubu menkul kıymetler ile bunların kuponları - T.C. MERKEZ BANKASI - YURT ĠÇĠ, YURT DIġI BANKALAR, YURT DIġI MERKEZ VE ġubeler a- A Grubu teminatlar ile teminat altına alınanlar - PARA PĠYASALARINDAN ALACAKLAR - TERS REPO ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR a- A Grubu Menkul Kıymetler karģılığı yapılanlar - ZORUNLU KARġILIKLAR a- A Grubunda yer alanlara kullandırılanlar, b- A Grubu teminatlar karģılığı kullandırılanlar, c- Ġlgili kanun, kararname ve tebliğle teģkil edilmiģ fonlardan yetkili mercilerin talimatı ile tahsis olunan ve riski aracı bankaya ait bulunmayan fon kaynaklı krediler, ç- Bankaların kendi çıkardıkları menkul kıymetlerle teminat altına alınanlar (yatırım fonu katılma belgeleri hariç) d- Türkiye Ġhracat Kredi Bankası A.ġ. ye kullandırılanlar, e- Kurum tarafından belirlenen banka ve mali kurumlardan, nitelikleri sözleģme ile belirlenen taraf ve konuların finansmanında kullandırılmak üzere risk sermayesi olarak sağlanan ve Kurumdan izin alınmak kaydıyla kullandırılanlar. - KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR a- A1 Grubunda yer alanlardan olanlar veya A Grubu teminatlar ile teminat altına alınanlar. - SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER a- A Grubu Menkul Kıymetler ile kıymetli madenler. - VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER a- A Grubu Menkul Kıymetler ile kıymetli madenler. - AKTĠFLERĠMĠZĠN VADELĠ SATIġINDAN ALACAKLAR a- A1 Grubunda yer alanlardan olanlar veya A Grubu teminatlar ile teminat altına alınanlar. - MUHTELĠF ALACAKLAR a- A Grubu teminatlar ile teminat altına alınanlar, b- Fonlardan alacaklar. a- % 0 risk ağırlığına tabi tutulan hesaplar için. 11

12 - DĠĞER AKTĠFLER a- Ayniyat mevcudu, b- PeĢin ödenmiģ vergiler, c- Kamu kurum ve kuruluģlarından alacaklar, ç- Özkaynak hesaplamasında indirime konu edilmemiģ ertelenmiģ vergi aktifi tutarı, d- ġubeler cari hesabı, e- A1 Grubunda yer alanlardan olan diğer alacaklar ile A Grubu teminatlar ile teminat altına alınanlar. - GAYRĠNAKDĠ KREDĠLER VE TAAHHÜTLER a- A Grubu teminatı bulunan veya A1 Grubundakilere verilen gayrinakdi krediler ve taahhütler b- % 0 risk ağırlığına tabi aktif değerlerin vadeli alım taahhütleri, c- Riski bankaya rücu edilebilen, % 0 risk ağırlığına tabi banka aktif değerleri ile ilgili satıģ iģlemleri - TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR a- A1 Grubunda yer alanlarla gerçekleģtirilen veya A Grubu teminatlar ile teminat altına alınan türev finansal araçlar. %10 RĠSK AĞIRLIKLI BĠLANÇO ĠÇĠ VARLIKLAR GAYRĠNAKDĠ KREDĠLER, TAAHHÜTLER VE TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR (Ek kısım: RG-10/10/ ) - SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER a- B Grubunda yer alan bankalarca ihraç edilmiģ ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen nitelikleri haiz ipotek teminatlı menkul kıymetler. - VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER a- B Grubunda yer alan bankalarca ihraç edilmiģ ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen nitelikleri haiz ipotek teminatlı menkul kıymetler. a- % 10 risk ağırlığına tabi tutulan hesaplar için. %20 RĠSK AĞIRLIKLI BĠLANÇO ĠÇĠ VARLIKLAR, GAYRĠNAKDĠ KREDĠLER, TAAHHÜTLER VE TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR - NAKĠT DEĞERLER a- Satın alınan çekler. - VADESĠ GELMĠġ MENKUL DEĞERLER a- Vadesi gelmiģ B grubu menkul kıymetler ile bunların kuponları. - YURT ĠÇĠ, YURT DIġI BANKALAR, YURT DIġI MERKEZ VE ġubeler a- B Grubunda yer alanlar nezdinde bulunan hesaplar, b- B Grubu teminatlar ile teminat altına alınanlar, c- YurtdıĢı merkez ve Ģubeler. - TERS REPO ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR a- A grubu menkul kıymetler dıģındaki menkul kıymetler karģılığı yapılanlar a- B Grubunda yer alanlara kullandırılanlar, b- B Grubu teminatlar karģılığı kullandırılanlar. c- Risk bazlı sermaye yükümlülüğü dahil olmak üzere koruyucu denetim ve düzenlemelere tabi olan OECD ülkeleri sermaye piyasası aracı kurumlarına verilen veya bu aracı kurumların kefaleti veya garantisi ile verilen nakdi krediler. - KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR a- B Grubunda yer alanlardan olanlar veya B Grubu teminatlar ile teminat altına alınanlar. 12

13 - SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER a- B Grubu Menkul Kıymetler ile yatırım fonu katılma belgeleri. - VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER a- B Grubu Menkul Kıymetler ile yatırım fonu katılma belgeleri. - AKTĠFLERĠMĠZĠN VADELĠ SATIġINDAN ALACAKLAR a- B Grubunda yer alanlardan olanlar veya B Grubu teminatlar ile teminat altına alınanlar. - MUHTELĠF ALACAKLAR a- B Grubu teminatlar ile teminat altına alınan muhtelif alacaklar. b- Risk bazlı sermaye yükümlülüğü dahil olmak üzere koruyucu denetim ve düzenlemelere tabi olan OECD ülkeleri sermaye piyasası aracı kurumlarından alacaklar veya bu aracı kurumların kefaleti veya garantisi ile teminat altına alınan muhtelif alacaklar. a- % 20 risk ağırlığına tabi tutulan hesaplar için. - DĠĞER AKTĠFLER a- B Grubunda yer alanlardan olanlar ile B Grubu teminatlar ile teminat altına alınanlar. - GAYRĠNAKDĠ KREDĠLER VE TAAHHÜTLER a- B Grubu teminatı bulunan veya B Grubundakilere verilen gayrinakdi krediler ve taahhütler b- B Grubu menkul kıymetlerin ihracına aracılık taahhütleri, c- % 20 risk ağırlığına tabi aktif değerlerin vadeli alım taahhütleri, ç- Riski bankaya rücu edilebilen, % 20 risk ağırlığına tabi banka aktif değerleri ile ilgili satıģ iģlemleri, d- Geçici 1 inci madde kapsamında geçici ve kesin teminat mektupları. - TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR a- B Grubunda yer alanlarla gerçekleģtirilen veya B Grubu teminatlar ile teminat altına alınanlar. % 50 RĠSK AĞIRLIKLI BĠLANÇO ĠÇĠ VARLIKLAR, GAYRĠNAKDĠ KREDĠLER, TAAHHÜTLER VE TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR a- Ġkamet amacıyla kullanılan gayrimenkullerin birinci derece ipoteği karģılığı kullandırılanlar, b- Belediye sınırları dahilindeki tapulu arsa ve araziler ile gayrimenkullerin birinci derece ipoteği karģılığı verilen nakdi krediler, c- Bu gayrimenkuller üzerine 2 veya 3. dereceden tesis edilmiģ ipotekler karģılığında (banka tarafından tesis edilen ipotek tutarı, bankanın ipotek derecesinden önde gelen ipotek ve boģ ipotek değerleri toplamı ile gayrimenkullerin rayiç değeri arasındaki farkı aģmamak kaydıyla) kullandırılan nakdi kredilerin 2/3'ü, d- (Ek bent: RG-15/08/ ) Bankalarca temlik yoluyla veya dayin-i mürtehin zeyil poliçesi ile teminat altına alınan ihracat kredi sigortası ile sigortalanmıģ alacaklar karģılığı kullandırılan krediler. - KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR (Ek kısım:rg-10/10/ ) a- Ġkamet amacıyla kullanılan gayrimenkullerin birinci derece ipoteği karģılığı kullandırılanlar, b- Belediye sınırları dahilindeki tapulu arsa ve araziler ile gayrimenkullerin birinci derece ipoteği karģılığı verilenler, c- Bu gayrimenkuller üzerine 2 veya 3. dereceden tesis edilmiģ ipotekler karģılığında (banka tarafından tesis edilen ipotek tutarı, bankanın ipotek derecesinden önde gelen ipotek ve boģ ipotek değerleri toplamı ile gayrimenkullerin rayiç değeri arasındaki farkı aģmamak kaydıyla) kullandırılanların 2/3'ü d- (Ek bent: RG-18/06/ ) Bankanın kiralayan olduğu ve kiracının satın alma opsiyonuna sahip olduğu bankanın mülkiyetindeki, ikamet amaçlı gayrimenkuller veya belediye sınırları dahilindeki tapulu arsa ve araziler ile gayrimenkullere iliģkin alacaklar. 13

14 (DeğiĢik baģlık: RG-10/10/ ) 10 a- % 50 risk ağırlığına tabi tutulan hesaplar için. - GAYRĠNAKDĠ KREDĠLER VE TAAHHÜTLER a- Ġkamet amacıyla kullanılan gayrimenkullerin birinci derece ipoteği karģılığı verilen gayrinakdi krediler ve taahhütler, b- Belediye sınırları dahilindeki tapulu arsa ve araziler ile gayrimenkullerin birinci derece ipoteği karģılığı verilen (DeğiĢik ibare: RG-10/10/ ) gayrinakdi krediler ve taahhütler, 11 c- Bu gayrimenkuller üzerine 2 veya 3. dereceden tesis edilmiģ ipotekler karģılığında (banka tarafından tesis edilen ipotek tutarı, bankanın ipotek derecesinden önde gelen ipotek ve boģ ipotek değerleri toplamı ile gayrimenkullerin rayiç değeri arasındaki farkı aģmamak kaydıyla) kullandırılan (DeğiĢik ibare: RG-10/10/ ) gayrinakdi krediler ve taahhütlerin 12 2/3'ü, ç- % 50 risk ağırlığına tabi aktif değerlerin vadeli alım taahhütleri, d- Riski bankaya rücu edilebilen, % 50 risk ağırlığına tabi banka aktif değerleri ile ilgili satıģ iģlemleri, e- Geçici 1 inci madde kapsamında akreditifler, f- (Ek bent: RG-15/08/ ) Bankalarca temlik yoluyla veya dayin-i mürtehin zeyil poliçesi ile teminat altına alınan ihracat kredi sigortası ile sigortalanmıģ alacaklar karģılığı verilen gayrinakdi kredi ve taahhütler. %100 RĠSK AĞIRLIKLI BĠLANÇO ĠÇĠ VARLIKLAR, GAYRĠNAKDĠ KREDĠLER, TAAHHÜTLER VE TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR - VADESĠ GELMĠġ MENKUL DEĞERLER a- A grubu ve B grubu menkul kıymetler dıģında kalan vadesi gelmiģ menkul kıymetler ile bunların kuponları. - YURT ĠÇĠ, YURT DIġI BANKALAR, YURT DIġI MERKEZ VE ġubeler a- OECD ülkeleri bankaları ile çok taraflı banka ve mali kurumlar nezdinde teminata verilmiģ, bloke edilmiģ, bankanın serbest tasarrufunda bulunmayan mevcutlar, b- % 0 ve % 20 risk ağırlıkları dıģında kalan yurtdıģı bankalar. (DeğiĢik:RG-22/3/ ) 13 a- % 0, % 20, % 50, %150 ve %200 risk ağırlıkları dıģında kalan krediler -KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR (Ek alt kalem:rg-10/10/ ) a- %0, %20 ve %50 risk ağırlıkları dıģında kalanlar - TASFĠYE OLUNACAK ALACAKLAR (NET) (Ġlgili kanun, kararname ve tebliğle teģkil edilmiģ fonlardan yetkili mercilerin talimatı ile tahsis olunan ve riski aracı bankaya ait bulunmayan fon kaynaklı krediler hariç) - ĠġTĠRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BĠRLĠKTE KONTROL EDĠLEN ORTAKLIKLAR (NET) (Sermayeden indirilenler dıģında kalan tüm iģtirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar) - SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER a- % 0 ve % 20 risk ağırlıkları dıģında kalan satılmaya hazır menkul değerler. - VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER a- % 0 ve 20 risk ağırlıkları dıģında kalan vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler. - MADDĠ DURAN VARLIKLAR (NET) (Finansal kiralama anlaģması kapsamında kiracı olarak kullanılanlar ve alacaklardan dolayı edinilenler dahil) 10 Yönetmelikle (RG-10/10/ ) değişmeden önceki hali: - FAĠZ VE GELĠR TAHAKKUK VE 11 Yönetmelikle (RG-10/10/ ) değişmeden önceki hali: nakdi krediler 12 Yönetmelikle (RG-10/10/ ) değişmeden önceki hali: nakdi krediler 13 Yönetmelikle (RG-22/3/ ) değişmeden önceki hali: a- % 0, % 20 ve % 50 risk ağırlıkları dıģında kalan krediler. 14

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Risk Ağırlıkları

BİRİNCİ BÖLÜM Risk Ağırlıkları RİSK AĞIRLIKLI TUTAR HESAPLAMASINDA KULLANILACAK RİSK AĞIRLIKLARI BİRİNCİ BÖLÜM Risk Ağırlıkları EK 1 1. MERKEZİ YÖNETİMLERDEN VEYA MERKEZ BANKALARINDAN ALACAKLAR 1.1 Uygulama 1. 2 ilâ 7 nci fıkra hükümleri

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na: SINIRLI

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KREDİLERİN VE DİĞER ALACAKLARIN NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE BUNLAR İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : FĠNANSAL KĠRALAMA, FAKTORĠNG VE FĠNANSMAN ġġrketlerġnce ALACAKLARI ĠÇĠN AYRILACAK KARġILIKLARA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ 1 (20 Temmuz 2007 Tarihli

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler: Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço) 1-2 Özet nazım hesaplar tablosu 3

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler-İSTANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks : 212-282 09 46 Web

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/2 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ

SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ 8 Mayıs 2014 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ (Mart 2014) i İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 5 2. Krediler...

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2015 ÜCRETSĠZDĠR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıģtır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi ĠletiĢim Merkezi

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31Aralık 2014 Tarihi Ġtibariyle Konsolide

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 178.824.772 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 159.286.582 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 1. Genel bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi: AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi nin (Şirket) ortakları, her birinin ortaklık payı %49.83 olmak üzere, Aviva Europe SE ve Hacı Ömer

Detaylı