MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER KURULUŞ MADDE 1. Bu ana sözleşmenin 2. maddesinde ad ve soyadları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur. KURUCULAR MADDE 2. Şirketin kurucuları: ADI VE SOYADI TABİYETİ ADRESİ Summer Investment Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxemburg Muharrem Usta T.C. Acarlar Mah. 8. Cad. 43 SK. Acarkent Sitesi No:27 D:A/66 BEYKOZ-İSTANBUL İzzet Usta T.C. Acarlar Mah. 8. Cad. 43 SK. Acarkent Sitesi No:27 D:A/66 BEYKOZ-İSTANBUL Saliha Usta T.C. Acarlar Mah. 8. Cad. 43 SK. Acarkent Sitesi No:27 D:A/66 BEYKOZ-İSTANBUL Nurgül Elbaşı T.C. Merkezefendi mah. Mevlana Cad. 94E/29 Zeytinburnu-İST. Adem Elbaşı T.C Merkezefendi mah. Mevlana Cad. 94E/29 Zeytinburnu-İST. Sancak İnşaat Turz. Nak. Ve Dış Tic. A.Ş. T.C Göztepe Mah. Orhangazi Cad. Karanfil Sok No:64/2 BAĞCILAR-İSTANBUL ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 3. Şirketin ünvanı MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvanlı anonim şirket aşağıdaki maddelerde Şirket olarak anılacaktır.

2 ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONULARI MADDE 4. Şirketin başlıca amaç ve faaliyet konuları aşağıdaki gibidir. Sağlık hizmetleri ile ilgili olarak hastaneler, poliklinikler, ilk yardım, kan merkezleri, laboratuarlar, huzurevi, kreş, çocuk bakım evleri açmak ve evde bakım hizmetleri sunmak, radyoloji tesisleri kurmak ve işletmek, (leasing, adi kira veya hasılat kirası yolu ile) kiralamak ve kiraya vermek, satın almak ve bu tesisleri satmak. Şirket amaç ve faaliyet konusunu gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki işleri de yapabilir: 1- Her nevi özel hastane, kreşler, çocuk bakım yurtları, tıbbi tahlil ve röntgen laboratuarları ve sair sağlık tesislerinde kullanılan makine, alet, edevat, teçhizat, sıhhi malzeme, ilaç ve kimyevi madde ve malzemeleri imal edebilir, satın alabilir, satabilir, (leasing veya adi kira yolu ile) kiralayabilir veya kiraya verebilir. 2- Amaç ve konusu ile ilgili her türlü makine, emitayı, taşıt, araç ve gereçleri pazarlayabilir, ithal ve ihraç edebilir, satabilir veya satın alabilir, (finansal kiralama yolu ile); satım ve teknik yardım sözleşmeleri yapabilir. 3- Amaç ve konusuyla ilgili ithalat, ihracat, iç ve dış ticaret yapabilir 4- Aracılık yapmamak kaydıyla mevzuatın kıymetli evrak olarak nitelendirdiği menkul değerleri satın alabilir, gerektiğinde satabilir; kurulmuş veya kurulacak yerli, yabancı, kamu ve özel kuruluşlara ait şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini ortaklık paylarını ve tahvillerini satın alabilir ve gerektiğinde satabiliri, menkul kıymet ihraç edebilir. 5- Konusu ile ilgili olarak bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir, bu amaçla gerekirse taşınmazları ipotek edebilir ve rehin edebilir. 6- Konusu ile ilgili her türlü mali, hukuki, ticari ve sınai işlemleri icra edebilir, teknik yardım, müşavirlik, mühendislik hizmetleri sağlayabilir; proje, lisans, patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım, ticaret ünvanı, model, resim, know-how, goodwill, royalty, franchising gibi gayri maddi ve fikri hakları iktisap edebilir, üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, bu hakları tescil ve iptal ettirebilir, ilgili anlaşmaları ve diğer sınai mülkiyet hakkı veren anlaşmaları yerli ve yabancı firmalarla yapabilir, devir ve ferağ edebilir, alabilir. 7- Şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü taşınır, taşınmaz mal, her türlü ayni hak, motorlu araç, teçhizat donanımı iktisap edebilir. Şirket bu şekilde iktisap ettiği taşınır ve taşınmaz malları satar, kiralar, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, kiraya verebilir veya bu taşınır ve taşınmaz mülkiyetleri başkalarına devredebilir veya bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, bunları başkalarına tahsis edebilir veya bölebilir, gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarını teminen ipotek tesis edebilir. Şirket alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla ipotek ve her türlü ayni veya şahsi teminat alabilir, keza menkullerini gerek kendi gerek üçüncü

3 şahısların her türlü borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir. 8- Gerçek ya da tüzel üçümcü kişiler lehine her türlü ayni ve nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni veya şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. 9- Şirket amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi için gayrimenkul iktisap, iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ; bunlar veya başkalarının gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir ve bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir, üçüncü şahıslar lehine ipotek verebilir. 10- Şirket amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi için ipotek karşılığı veya teminatsız ödünç alabilir. 11- Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir. 12- Finansal kiralama (leasing) sözleşmeleri yapabilir. 13- Şirketin amacına yönelik teknik personeli yetiştirmek için gerekli kuruluşları oluşturmak, işletmek, ya da bu yönde kuruluşlara burs vererek gerekli elemanı yetiştirmek, bu yönde kültür ve eğitim vakfı kurmak. 14- Şirketin çalışanlarının faydalanması için gerekli her türlü kültürel, sosyal ve medeni ihtiyaçları karşılayacak tesisler kurmak, iktisap etmek, faaliyette bulundurmak. 15- Şirketin Enerji Piyasası mevzuatına uygun ihtiyacını karşılayacak kojenerasyon oto prodüktör tesisleri kurmak, üretmek ve üretim fazlasını mevzuatın izni hükümlerince uygun satmak, şirketin elektrik enerjisi ihtiyacı için elektrik enerjisi ithal etmek, 16- Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik tesisler kurarak otel, model, tatil köyü, devre mülkler, eğitim, dinlenme ve eğlence yerleri, lokanta, kafeterya, sıhhi banyo, sauna, yaz kış sporları için tesisler yapmak, iktisap etmek, işletmek, işlettirmek, bu tür tesisleri kiralamak, onarmak, kiraya vermek, sağlık turizmine yönelik hizmetlerde bulunmak ve 17- Konusu ile ilgili Yap-İşlet Devret modeli işleri yapmak, sağlık alanında Kamu-Özel sektör işbirliğinde faaliyette bulunmak, Şirket gösterilen muameleler dışında, şirket için faydalı ve lüzumlu gördüğü her türlü işlemi Yönetim Kurulu nun madde 15.a ve/veya 15.b uyarınca yapacağı teklifi üzerine Genel Kurul un alacağı kararla yapabilecektir. MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 5. Şirketin merkezi Beşiktaş ilçesi, İstanbul ilidir. Adresi Emirhan Cad. Barbaros Plaza No:113 K:16 Beşiktaş/istanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yürürlükteki mevzuata uymak şartı ile yurt içinde ve yurt dışında büro, şube ve mümessillikler açabilir.

4 SÜRE MADDE 6. Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren başlamak üzere süresizdir. ŞİRKETE AİT İLANLAR MADDE 7. Şirkete ait ve kanunen gerekli ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı olmak üzere, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağrılması hakkındaki ilanlar, Türk Ticaret Kanununu m.368 hükmü gereğince,ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az iki hafta önce yapılmalıdır. Esas sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu m.397 ve 438 hükümleri uygulanır. BÖLÜM 2 ESAS SERMAYE SERMAYE MADDE 8. Şirketin sermayesi TL dir (yüzellibeş milyon ikiyüzyetmişbin altıyüzellibeş Türk Lirası) ve bu sermaye beheri 1 TL (bir Türk Lirası) değerinde (yüzellibeş milyon ikiyüzyetmişbin altıyüzellibeş Türk Lirası) adet hisseye bölünmüştür. Bu hisselerin (kırkaltı milyon beşyüzseksenbirbin yüzdoksanyedi) adedi A Grubu Hisse ( A Grubu Hisseler, A grubu hissedarların elinde bulunan hisseler ve A Grubu Hissedarlar da Usta Kişileri ve ya A Grubu Hisseleri elinde bulunduran herhangi bir taraf anlamına gelmektedir.); (kırkaltı milyon beşyüzseksenbirbin yüzdoksanaltı) adedi B Grubu Hisse ( B Grubu Hisse B grubu hissedarların elinde bulunan hisseler ve B Grubu Hissedarlar da Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş. veya B grubu hisseleri elinde bulunduran herhangi bir taraf anlamına gelmektedir.); (altmışiki milyon yüzsekizbin ikiyüzalmışiki) adedi C Grubu Hisse den ( C Grubu Hisse C grubu hissedarların elinde bulunan hisseler ve C Grubu Hissedarlar da Summer Investment veya C grubu hisseleri elinde bulunduran herhangi bir taraf anlamına gelmektedir.) ibarettir. Şirketin önceki sermayesi olan TL nin (yüz milyon Türk Lirası) tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan sermayeyi temsilen çıkarılacak (ellibeş milyon ikiyüzyetmişbin altıyüzellibeş) adet C Grubu Hisse karşılığında ödenecek olan TL (ellibeş milyon ikiyüzyetmişbin altıyüzellibeş Türk Lirası) ve tüm hisseler için emisyon primi olarak ödenecek ,30 TL (seksensekiz milyon dörtyüzbeşbin yediyüzkırkdörtnoktaotuz) nın tamamı Summer Investment S.A.R.I. ( Summer Investment ) tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup Genel Kurul kararının tescil ve ilan için İstanbul Ticaret Sicili ne sunulduğu gün olan [4 Aralık 2009] tarihinde tamamen ödenecektir. Şirketin Güncel Sermaye yapısı aşağıdaki gibidir: Hissedar: Summer Investment Hisselerin Grubu: C Hisselerin Sayısı: Toplam Değeri (TL):

5 Hisse Yüzdesi: 35.60% Hissedar: Muharrem Usta Hisselerin Grubu: A Hisselerin Sayısı: Toplam Değeri (TL): Hisse Yüzdesi: 14.91% Hissedar: İzzet Usta Hisselerin Grubu: A Hisselerin Sayısı: Toplam Değeri (TL): Hisse Yüzdesi: 1.99% Hissedar: İzzet Usta Hisselerin Grubu: C Hisselerin Sayısı: Toplam Değeri (TL): Hisse Yüzdesi: 0.18% Hissedar: Saliha Usta Hisselerin Grubu: A Hisselerin Sayısı: Toplam Değeri (TL): Hisse Yüzdesi: 1.49% Hissedar: Salih Usta Hisselerin Grubu: C Hisselerin Sayısı: Toplam Değeri (TL): Hisse Yüzdesi: 0.13% Hissedar: Adem Elbaşı Hisselerin Grubu: A Hisselerin Sayısı: Toplam Değeri (TL): Hisse Yüzdesi: 4.97% Hissedar: Adem Elbaşı Hisselerin Grubu: C Hisselerin Sayısı: Toplam Değeri (TL): Hisse Yüzdesi: 0.44% Hissedar: Nurgül Dürüstkan Elbaşı Hisselerin Grubu: A Hisselerin Sayısı: Toplam Değeri (TL): Hisse Yüzdesi: 1.49%

6 Hissedar: Nurgül Dürüstkan Elbaşı Hisselerin Grubu: C Hisselerin Sayısı: Toplam Değeri (TL): Hisse Yüzdesi: 0.13% Hissedar: Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş. Hisselerin Grubu: A Hisselerin Sayısı: Toplam Değeri (TL): Hisse Yüzdesi: 5.15% Hissedar: Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş Hisselerin Grubu: B Hisselerin Sayısı: Toplam Değeri (TL): Hisse Yüzdesi: 30.00% Hissedar: Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş Hisselerin Grubu: c Hisselerin Sayısı: Toplam Değeri (TL): Hisse Yüzdesi: 2.20% Toplam Hisselerin Grubu: Hisselerin Sayısı: Toplam Değeri (TL): Hisselerin Yüzdesi: 100% Hisse senetleri nama yazılıdır. A, B ve C Grubu hisse senetleri bir veya birden fazla hisselik küpürler halinde basılabilir. Şirket nama yazılı hisselerin yerini tutmak üzere nama yazılı muvafakat ilmühaber çıkarabilir. Hisse senetleri ihraç edildiğinde muvafakat ilmühaberler Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilebilir. SERMAYE ARTTIRIMI VE AZALTILMASI MADDE 9. Şirketin sermayesi bu Ana Sözleşme ile ilgili mevzuat uyarınca artırılıp azaltılabilir. Sermaye artırımında kullanılmayan rüçhan hakları hisseleri nispetinde diğer hissedarlara ( Hissedarlar, JV Hissedarlarını ve JV Hissedarları tarafından gerçekleştirilen Hisse devri uyarınca Şirkette hissedar olan herhangi bir kişiyi ifade etmektedir. JV Hissedarları ise Kurucu Hissedarları ve Summer Investment ı ifade etmekte ve Kurucu Hissedarlar da Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş. ve Usta Kişileri ni ifade etmektedir. Usta Kişileri ise Muharrem Usta, İzzet Usta, Saliha Usta, Adem Elbaşı ve Nurgül Dürüstkan Elbaşı yı ifade etmektedir.) teklif edilebilir. Diğer hissedarlar tarafından alınmayan hisseler Yönetim Kurulunun kararı ile üçüncü şahıslara teklif edilebilir.

7 ÇEŞİTLİ MENKUL DEĞERLERİN ÇIKARILMASI: MADDE 10. Şirket yurt içinde be yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli evrak ihraç edilebilir. Bunların ihracı ve azami miktarlarının tespitinde madde 15.b ve 31.b uyarınca Genel Kurul yetkilidir. İhraç ile ilgili diğer şartların belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. HİSSE DEVRİ MADDE a. Hisse Devrinde Genel Sınırlamalar Bu ana Sözleşemede ve [ 4 Aralık 2009] tarihli Hissedarlar Sözleşmesi nde (bundan böyle Hissedarlar Sözleşmesi olarak anılacaktır) izin verilen haller dışında, hiçbir Hissedar, (i) Summer Investment durumunda, [ 4 Aralık 2009] u takip eden 30 uncu (otuzuncu) ayın son gününe kadar şirketin ilk halka arzının gerçekleşmesinden önce ve (ii) Kurucu Hissedarlar durumunda (bir JV Hissedarı olarak anıldıklarında bir grup olarak birlikte hareket etmeleri koşuluyla) a) Madde 11.d hükümleri uyarınca Şirketin halka arzı veya (b) Summer Investment ın tüm hisselerini devredeceği işlemin kapanışından hangisi önce gerçekleşirse o zamana kadar sahip olduğu herhangi bir Hisseyi devir etmeyecek ve sahip olduğu herhanhi bir hissenin bir devre söz konusu olmasına izin vermeyeceğini kabul ve beyan eder. Ancak Summer Investment ın sahip olduğu hisselerin %752ini ya da daha fazlasını devretmesi halinde, Kurucu Hissedarlar (bir halka arz ya da ikincil halka arz hali hariç olmak üzere) herhangi bir zamanda Hisselerinin %50 sine kadarını devretmeye yetkili olacaklardır. Yukarıdaki bölümde yer alan kısaltmalar şunlara uygulanmayacaktır: (a) Hisselerin Usta Hissedarları tarafından, Usta ve Elbaşı ailelerinin Şirketteki Hisselerini tutmak amacıyla bunlar tarafından kurulmuş bir tüzel kişiliğe, söz konusu tüzel kişiliğin hiçbir azınlık hissedarının bir fon, malvarlığı yönetim şirketi veya yatırım şirketi veya finansal kurum olmaması koşuluyla devri ve; (b) Hisselerin Summer Investment tarafından bir Bağlı Ortaklık a devri ( Bağlı Ortaklık, herhangi bir kişi bakımından, bu kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden, bu kişi tarafından kontrol edilen veya bu kişi ile birlikte doğrudan veya dolaylı olarak ortak kontrol altında bulunan başka herhangi bir kişi anlamına gelir. Şirketin hiçbir Hissedarı sadece Şirkette ya da İştiraklerinde yatırım yapması nedeniyle başka bir Hissedarın Bağlı Ortaklığı sayılmayacaktır. ( iştirak, Yüzde Yüz İştiraki veya Diğer İştirakleri de dahil olmak üzere Şirketin herhangi bir iştirakini ifade etmektedir. Ayrıca Yüzde Yüz İştirak, hissedarları sadece şirket, Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş. veya Usta Kişileri olan veya Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş. veya Usta Kişilerinin herhangi bir hissedarı veya Bağlı Ortaklıkların olan İştirak i ifade etmektedir ve Diğer İştirak ise Kapanış tarihi itibarıyla Elazığ Vatan Sağlık Hizmetleri Basın Yayın Yatırımları İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sentez Sağlık Hizmetleri A.Ş., Temar Tokat Manyetik Rezonans

8 Sağlık Hizmetleri ve Turizm A.Ş., Efes Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. ve Samsun Medikal Grup özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. ni Yüzde Yüz İştirakler dışındaki iştirakleri ifade etmektedir.) ve ayrıca Summer Investment bakımından Bağlı Ortaklık, Summer Investment tarafından doğrudan kontrol edilen veya Summer Investment ile ortak kontrol altında bulunan kişiler anlamına gelecektir. Bu tanım kapsamında, herhangi bir kişi için kullanılan kontrol terimi ( kontrol eden, kontrol edilen ve ile ortak kontrol altında terimleri dahil olmak üzere), gerek oy hakkını haiz hisseler vasıtasıyla veya sözleşme ile veya başak herhangi bir şekilde bir tarafın yönetim politikalarını doğrudan veya dolaylı olarak yönetme yetkisi anlamına gelmektedir. Ancak, Summer Investment durumunda, ortak kontrol altında sadece Cariyle Mena Partners L.P. nin doğrudan sahipliği altında olmasını ifade edecektir.) Bu sözleşme ve Hissedarlar Sözleşmesi ne uygun olanlar dışındaki şirket menkul kıymetlerini ( Şirket menkul kıymetleri (i) Hisseleri, (ii) Hisseleri iktisap etmeye yönelik opsiyonları, teminatları ve diğer hakları, (iii) sermayenin diğer hisselerini ya da diğer öz kaynaklarını ya da öz kaynak bağlantılı şirket tarafından çıkarılmış kıymetleri, ya da (iv) Şirket teki diğer benzer menfaat veya hakları ifade etmektedir.) devretme girişimleri, geçersiz ve hükümsüz olacak ve JV Hissedarları söz konusu hisse devrinin Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasını ve pay defterine kaydedilmesini sağlayacaklardır. Summer Investment ın sahip olduğu Hisselerinin tümünü bir üçüncü kişiye devretmesi durumunda ve devirden sonra, üçüncü kişinin Summer Investment ın devir anında sahip olduğu Hisselerinin tümüne ve fakat Şirket in toplam çıkarılmış ve ödenmiş olan Hisselerinin %50 sine veya daha azına sahip olması durumunda ( Üçüncü Kişiye Azınlık Satışı ve bu kişi de Azınlık Satışı Yapılan Üçüncü Kişi ) Azınlık Satışı Yapılan Üçüncü Kişi, Madde 11.d(g) ye tabi olarak, Summer Investment ın Hissedarlar Sözleşmesi altında sahip olduğu tüm hak ve yükümlülükleri üstlenecektir. Summer Investment ın sahip olduğu Hisselerinin tümünü bir üçüncü kişiye ve Kurucu Hissedarların Hisselerinin bir bölümünü aynı üçüncü kişiye devretmesi ve devirden sonra, üçüncü kişinin toplam çıkarılmış ve ödenmiş Şirket Hisseleri nin %50 sinden fazlasına sahip olması durumunda ( Üçüncü Kişiye Çoğunluk Satışı ve bu kişi de Çoğunluk Satışı Yapılan Üçüncü kişi ), bu Ana Sözleşme, aşağıda yer alanların gerçekleştirilmesini sağlayacak şekilde değiştirilecektir. (a) Çoğunluk Satışı Üçüncü Tarafınca iktisap edilen hisseler yeni bir grup hisseye dönüştürülecektir. ( D Grubu Hisseler ) ve Kurucu Hissedarların Çoğunluk Satışı Üçüncü Tarafınca iktisap edilmeyen kalan hisseleri yeni bir grup Hisseye dönüştürülecektir ( E Grubu Hisseler ), (b) Yönetim Kurulunun Sayısı, D Grubu Hissedarların ( D Grubu Hissedarlar D Grubu Hisseleri elinde bulunduran herhangi bir tarafı ifade etmektedir) ve E Grubu Hissedarlar ( E Grubu

9 Hissedarlar E Grubu Hisseleri elinde bulunduran herhangi bir tarafı ifade etmektedir.), şirkette sahip oldukları oy haklarına sahip Hisselerin sayısı ile orantılı olarak kurulda temsil edilmeleri amacıyla artırılacaktır.+ (c) D Grubu Hissedarların veya E Grubu Hissedarların (grup olarak hareket eden) hissedarlık yüzdesinin herhangi bir sebeple Şirketin ihraç edilmiş ve ödenmiş sermayesinin %40 ının (yüzde kırk) altına düşmesi durumunda, bu hissedarlarca tayin edilecek olan iki üye azledilecektir. E Grubu Hissedarların (grup olarak hareket eden) hissedarlık yüzdesinin herhangi bir sebeple Şirket in ihraç edilmiş ve ödenmiş sermayenin %29 unun (yüzde yirmidokuz) altına düşmesi durumundai aşağıda (d) (viii)-d (xv) paragraflarında belirtilen konulara ilişkin olarak E Grubu Hissedarların (grup olarak hareket eden) hissedarlık yüzdesinin herhangi bir sebeple, Şirketin ihraç edilmiş ve ödenmiş sermayenin %20 sinin (yüzde yirmi) altına düşmesi durumunda, aşağıda (d)(i)-d(vii) paragraflarında belirtilen konulara ilişkin olarak E Grubu Hissedarların onayı aranmayacaktır. E Grubu Hissedarların (grup olarak hareket eden) hissedarlık yüzdesinin herhangi bir sebeple Şirket in ihraç edilmiş ve ödenmiş sermayesinin %10 unun altına düşmesi durumunda, bu hissedarlarca tayin edilmiş geriye kalan kurul üyeleri azledilir ve bu grup kurulda temsil edilmez. (d) Her bir Hissedar Grubunun ( Hissedar Grubu Şirket in herhangi bir grup hisseyi elinde bulunduran ve her koşulda bir grup halinde hareket eden herhangi bir hissedar grubunu ifade eder) Madde 15.a, 15.b ve 31.a, 31.b de belirtilen veto hakları uygulanmayacak ve E Grubu Hissedarlar aşağıdaki konularla ilgili olarak veto haklarına sahip olacaklardır: (i) Şirket ve Şirketin veya Bağlı Şirketlerinin herhangi bir Hissedarı arasındaki işlemler (ii) Şirketin veya Yüzde Yüz İştiraklerinin tasfiyeleri, (iii) fesihleri, infisahı İş Planı na ( İş Planı Şirket tarafından kabul edilen ilk iş planı veya dönem dönem Şirket tarafından kabul edilecek herhangi bir iş planını ifade etmektedir.) uygun olanlar dışında, yeni iş kollarına girilmesi veya var olan iş kollarının terk edilmesi veya Şirket in mevcut iş kollarının esaslı şekilde değiştirilmesi; (iv) Şirket Menkul Kıymetlerinin çıkarılması veya dağıtılması ya da Şirket Menkul Kıymetleri için iştirak taahhüdünde bulunmak veya bunların iktisap etmek için herhangi bir hak, teminat veya opsiyon veren anlaşma ve planların kabul edilmesi (yönetim opsiyonlarının kullanılması sonucu çıkarılacak Hisseler hariç olma üzere); (v) (vi) Şirkete ait tüm veya önemli miktarda mal varlığının satışı sonrası tasfiye hali hariç olmak üzere iflas, aciz veya benzer süreçlere ilişkin başvuruda bulunulması; Sermaye azaltımları;

10 (vii) Ana Sözleşme nin ya da Şirket kuruluş evraklarından herhangi birisinin tadil edilmesi konusunda Genel Kurul a önerilerde bulunulması; (viii) İş Planı (ilk iş Planı haricinde ) ve Yıllık Bütçe nin ( Yıllık Bütçe Şirketin belirli takvim yılı için olan vorç ve sermaye harcamaları limitlerini ifade etmektedir.) kabulü veya bunlardan herhangi birinde önemli bir değişiklik yapılması veya bunlardan birinden önemli bir sapma olması (ancak, bu paragraf altında yer alan herhangi bir işlemin gerçekleştirilmemesi halinde İşletme Harcamaları Tutarı takip eden yıla aktarılacaktır. (ix) Bu Ana Sözleşme nin 21. Maddesi uyarınca CEO nun atanması veya görevden alınması veya CEO nun maaşının, primlerinin veya kıdeminin esaslı bir şekilde değiştirilmesi; (x) Şirket in yıllık raporlarının ve yıllık hesaplarının onaylanması için Genel Kurul a önerilerde bulunulması; (xi) Şirket in ya da Bağlı Şirketlerin [4 Aralık 2009] u takip eden 30. (otuzuncu) ayın sona ermesinden önce gerçekleşecek halka arzın yapılmasına ilişkin Genel Kurula önerilerde bulunulması; (xii) Madde 22 ye göre bir bağımsız denetçinin görev süresinin üç yılı aşacak şekilde uzatımına ilişkin herhangi bir karar; (xiii) Yıllık Bütçe ve İş Planında hükme bağlananlar dışında; tek bir işlemde (iki milyon beş yüz bin) Amerikan Doları nı aşan veya bir dizi işlemde toplam (beş milyon) Amerikan Doları nı aşan malvarlığı satışı, kiralanması ya da diğer tasarruflar (rehin, mortgage veya ipotek verilmesi dahil olmak üzere); (xiv) Tek bir işlemde (iki milyon beş yüz bin) Amerikan Doları nı aşan veya bir dizi işlemde toplam (beş milyon) Amerikan Doları nı aşan malvarlığı alımları veya diğer yatırımlar; (xv) Yıllık bütçede yer alanlar dışında; tek bir işlemde (iki milyon beş yüz bin) Amerikan Doları nı aşan veya bir dizi işlemde toplam (beş milyon) Amerikan Doları nı aşan talepleri içeren bir mahkeme ve tahkim sürecini başlatmak ve çözümlemek. 11.b İlk Teklif hakkı, (a) Bölüm 11.b(d) uyarınca, bir Hissedar Grubu nun herhangi bir üyesi/üyeleri (bir Devreden Hissedar Grubu sıfatıyla) Hisselerini bir üçüncü kişiye iyi niyetle nakit karşılığında devretmek isterse, söz konusu Devreden Hissedar Grubu, söz konusu devirden önce, diğer Hissedar Gruplarına ( Devralan Hissedar Grupları ) yazılı bir bildirimle Hisselerin, Devreden Hissedar Grup tarafından belirlenecek bir fiyat karşılığında satın alma seçeneğini teklif edecektir ( ilk teklif ). Ancak, Usta Kişilerinden herhangi birinin Hisselerini devretmesi, B Grubu Hisselerin çoğunluğunun onayına tabi olacaktır. Devralan Hissedar Grubu/Grupları, Devreden Hissedar Grubu nun Hisselerinin tamamını (bir kısmını değil) belirlenen fiyattan satın almak için, Devreden Hissedar Grubu nun bildiriminin

11 Devralan Hissedar Grubu/Grupları tarafından alındığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde kullanabileceği bir teklifte bulunma hakkına sahip olacaktır. (b) Devreden Hissedar Grubu nun İlk Teklifinin alınması üzerine eğer (i) Devralan Hissedar Grubu/Grupları nın satın almak istediği Hisselerin toplamı sıfır ise (Devralan Hissedarlar Grupları ndan biri Devreden Hissedar Grubu nun teklifini kabul etmemeye karar verirse, geriye kalan Devralan Hissedar teklif edilen Hisselerin tamamını belirlenen fiyattan almayı kabul etme hakkına sahip olacaktır), veya (ii) Devreden Hissedar Grubu ve Devralan Hissedar Grubu/Grupları Hisselerin satımında esaslı koşullar üzerinde anlaşamazlar ise, Devreden Hissedar Grubu teklif edilen Hisselerin tamamını (ancak bir kısmını değil) bir Üçüncü Kişiye 270 (iki yüz yetmiş) gün içinde İlk Teklifteki alış fiyatından daha yüksek bir fiyata Devralan Hissedarlar Gruplarına sunulan aynı esaslı şartlar altında ve Bölüm 11.c de yer alan Birlikte Satma haklarına tabi olarak satılabilir. (c) Devrin yukarıda belirtilen 11b (b) maddesine göre 270 gün içinde tamamlanmaması halinde, devir yine yukarıda belirtilen İlk Teklif Hakkına tabi olacaktır. (d) Bu madde altında Hisselerin devredilmesi, [ 4 Aralık 2009] u takip eden 30 uncu ayın son gününe kadar mümkün olmayacaktır. 11.c. Birlikte Satma Hakları (a) Bu Ana Sözleşme ve Hissedarlar Sözleşmesi nde izin verildiği şekilde bir JV Hissedarının ( Birlikte Satan Satıcı ) herhangi bir Hisseyi bir üçüncü kişiye devretmeyi ( Birlikte Satan Satışı ) teklif ederse, o zaman söz konusu satışın tamamlanmasının şartı olarak; (i) Birlikte Satan Satıcı diğer JV Hissedarlarına teklif edilen söz konusu devrin şart ve koşullarını bildirecek ( Birlikte satma Bildirimi ) ve diğer JV Hissedarlarına söz konusu devre katılma hakkını teklif edecektir ve (ii) Diğer JV Hissedarları teklif edilen devre katılmayı seçerlerse, Birlikte Satan Satıcı bu 11.c maddesi uyarınca üçüncü kişinin katılan JV Hissedarlarının Hisselerini almayı teklif edeceğini temin edecektir; (b) Katılan JV Hissedar(lar)ı, Birlikte Satma Bildirimi ni aldıkları tarihten itibaren, bir yazılı bildirim ( Birlikte Satma Cevap Bildirimi ) ile ifa edebilen, Birlikte Satan Satıcıya Birlikte Satma Bildirimi ni aldığı tarihten itibaren 15 (onbeş) İş Günü ( İş Günü Cumartesi, Pazar ya da New York veya İstanbul daki ticari bankaların kanunen kapalı olacağı günlerin dışlındaki herhangi bir günü ifade etmektedir) içinde ( Birlikte Satma Bildirim Süresi ) teslim edilecek, Birlikte Satan Satıcıdan katılan JV Hissedar(lar)ının tarafından sahip olunan Hisselerin adedini Birlikte Satma Cevap Bildiriminde belirtildiği şekilde aşağıdaki paragrafta yer alan kısıtlamalara tabi olarak teklif edilen Devire dahil etmesini isteme hakkına sahip olacaktır. (c) Tüm Kurucu Hissedarların da Birlikte Satan Satıcı olması durumunda, Summer Investment sahip olduğu Hisse adedini, Şirket in toplam sermayesindeki hissedarlık oranı ile orantılı olarak, satma hakkına sahip olacaktır. Kurucu Hissedarlardan sadece bazılarının Birlikte Satan Satıcı olması ve diğer Kurucu Hissedarların bu Bölüm e göre Devir hakkını kullanmamaları durumunda Summer Investment sahip olduğu (i)

12 11.d. İlk Halka Arz Hissedarlık oranına eşit olan, (ii) (a) Şirketin toplam sermayesinde sahip olduğu hissedarlık oranı ile (b) Birlikte Satan Satıcıların Şirketin toplam sermayesinde sahip olduğu hissedarlık oranının toplamının bölünmesine eşit olan oranını satma hakkına sahip olacaktır, Summer Investmentt ın Birlikte Satan Satıcı olması durumunda, Kurucu Hissedarlardan her biri Hisselerinin (i) %4.5 (yüzde dört buçuk) un (ii)(a) Summer Investment in satılması planlanan hisse adedi ile çarpımı, (b) Summer Investment in [ 4 Aralık 2009] tarihinde Şirket te sahip olduğu Hisse adedine bölünmesi sonucu bulunan orana eşit oranını satma hakkına sahip olacaktır. (d) Katılan JV Hissedarları, Birlikte Satma Satışında yer alacak Hisselerini, Birlikte Satan Satıcının teklif edilen devralana Hisselerini devrettiği aynı tarih ve yerde teklif edilen devralana devredecektir. Eğer Birlikte Satan Satıcı Hisselerini teklif edilen devralana devretmede temerrüde düşerse katılan JV Hissedarlarının, Hisselerinin herhangi bir bölümünü teklif edilen devralana devretme yükümlülüğü olmayacaktır. (e) Eğer söz konusu Birlikte Satma Bildiriminin tesliminden 60 (altmış) gün (eğer Birlikte Satma Teklifi [ Birlikte Satma Teklifi Birlikte Satan Satıcı Tarafından, Birlikte Satma Bildiriminde satılması teklif edilen Hisse adedi içeren teklifi ifade etmektedir] tarafından öngörülen işlemlerden herhangi biri yasal bir onaya tabi ise, bu süre söz konusu izinlerin alınmasını müteakip beşinci İş Gününün sonuna kadar uzatılacaktır) sonra Birlikte Satan Satıcı tüm bu Hisselerin Devrini esasen Birlikte Satma Bildirimdeki şart ve koşullara tabi olarak tamamlamamışsa, Birlikte Satan Satıcı (i) katılan JV Hissedarlarının iş bu bölüm 11.c uyarınca Devir için teslim ettiği Hisseleri temsil eden tüm senetleri ve katılan JV Hissedarları tarafından teklif edilen Birlikte Satma Satışına ilişkin tanzim edilen tüm diğer belgeleri katılan JV Hissedarları na geri verecek ve (ii) bir daha iş bu bölüm 11.c ye aykırı herhangi bir Hisse Devri gerçekleştirmeyecektir. Birlikte satıma ilişkin yukarıda belirtilen hükümler, madde 11.b (b), madde 11.de veya madde 11.c de açıkça belirtilmediği sürece, Birlikte Satan Satıcı tarafından madde 11.b (b) uyarınca teklif edilen herhangi bir Hisse Devrine uygulanmayacaktır. (a) Kapanış tan ( Kapanış, Hisse Satım ve Alım Sözleşmesi nde belirtilen işlemleri kapanışını ifade etmektedir ve Hisse Alım Satım Sözleşmesi de 29 Ekim 2009 tarihinde Summer Investment, Şirket ve Muharrem Usta, İzzet Usta, Saliha Usta, Adem Elbaşı ve Nurgül Dürüstkan Elbaşı arasında imzalanan sözleşmeyi ifade etmektedir) itibaren 100 (yüz) gün içinde, Yönetim Kurulu, Halka Arz a hazırlık bakımından Şirketin yapısal olarak ve kurumsal yönetim açısından yeniden yapılandırılması için yapılacak işlemleri belirlemek ve önermek amacıyla Madde 15.a(o) ya göre bir komite oluşturulacaktır. ( Halka Arz Komitesi ). Her Hissedar, Halka Arz Komitesi nin Halka Arz a ilişkin olarak ileri süreceği önerilen yerine getirilmesi için gerekli tüm işlemleri yapmayı işburada kabul eder. (b) Summer Investment ın talebi halinde, Hissedarlardan her biri, (i) Yönetim Kurulu nun bölüm 15.a(r) ye göre Halka Arzı gerçekleştirme kararı alması için, ve (ii) Halka Arza ilişkin süreci masrafları Şirket tarafından karşılanmak üzere başlatmak ve yönetmek

13 üzere uluslar arası ölçekli bir yatırım bankası tayin etmek için veya Şirketin tayin etmesini sağlamak için tüm gerekli işlemleri yapacaktır. (c) Hissedarlardan her biri söz konusu Halka Arzda gerektiği halde, hukuki gereklilikleri veya underwriter ların makul beklentilerini karşılamak üzere, ancak Summer Investment ve kurucu hissedarların halka arzda hisselerin satışına halka arzda satılacak toplam hisselerin sırasıyla %65 (yüzde altmışbeş) i ve %35 (yüzde otuz beş) i oranında katılacakları şekilde Kurucu hissedarlar birlikte şirketin toplam çıkarılmış ve ödenmemiş sermayesinin %46 sına veya daha azına sahip oluncaya kadar Hisselerini satış için teklif edecektir. Kurucu hissedarlardan hiçbiri Halka Arz a veya Halka Arz dan sonra yapılacak herhangi bir halka arza katılmazsa, Summer Investment halka arz kapsamında tüm hisselerini satabilir. Halka Arz, [4 Aralık 2009] u takip eden 30uncu (otuzuncu) ayın sonuna kadar tamamlanmadığı takdirde, Hissedarlar Halka Arzın hazırlıklarını başlatmak için tüm makul ticari çabayı sarf edeceklerdir. (Madde 15.b (h) ve 31. b (f) ye göre). İş bu Madde 11.d (c) de belirtildiği üzere kurucu Hissedarların bir halka arzda satabileceği hisselerin bedelleri üzerindeki kısıtlamalar, şirket hisselerinin daha önceki bir halka arzı kapsamında kayıt altına alınmış hisselerinin satılması dahil olmak üzere, Kurucu Hissedarların sahip oldukları Hisselerin herhangi bir zamanda borsada satılmasına uygulanacaktır. (d) Kurucu Hissedar Kontrolünde Halka Arz Durumu nun tamamlanmasından sonra, Kurucu Hissedarlar Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunu seçme hakkına ve bunların genel kurul tarafından Yönetim Kurulu na atanmasını sağlama hakkına sahip olacaklardır. Şu kadar ki, Kurucu Hissedarlardan her birinin eşit sayıda yönetim kurulu üyesi belirleme hakları vardır. (e) Summer Investment, bir Halka Arz gereğince Şirkette sahip olduğu tüm Hisseleri elden çıkarmayı isterse, Hissedarlar, Halka Arz ın tamamlanmasından önce, satılacak ve Halka Arz uyarınca kayıt altına alınacak Hisselerin yani tek bir hisse grubuna dönüştürülmesi ve Halka Arz uyarınca satılacak ve kayıt altına alınacak hisselerden ayrı olarak kalan A Grubu Hisseler ile B Grubu Hisselerin yeni tek bir hisse grubuna dönüştürülmesi için gerekli tüm kararların alınması ve Ana Sözleşme nin değiştirilmesi amacıyla gerekli tüm işlemlerin yapılmasını sağlayacaklardır. (f) Halka Arz ın tamamlanmasından sonra, Summer Investment Şirket te sahip olduğu Hisselerin tamamını elden çıkarmış olursa, Kurucu Hissedarların birlikte Şirketin toplam çıkarılmış ve ödenmemiş sermayesinin en az %30(yüzde otuz) una sahip olmaya devam etmesi halinde ( Kurucu Hissedarlar Kontrolünde Halka Arz ), Şirket Hissedarları Genel Kurulda Kurucu Hissedarlar ın sahip olduğu Hisselerin çoğunluğunun olumlu oyu olmaksızın herhangi bir karar alamayacaklardır. (g) İşbu Madde 11.d ye göre bir Halka Arz başlatma hakkı, Summer Investment Şirket te sahip olduğu hisselerin tamamını elden çıkarana kadar, münhasıran Summer Investment a ait olacaktır. Daha sonra, birlikte hareket etmekte olan Kurucu Hissedarlar ve Azınlık Satışı Üçüncü Tarafı, söz konusu Halka Arz ın, 2009 yılı Aralık ayını takip eden 42. (kırk ikinci) ayın son gününde veya bugünden önce tamamlanmamış olması şartıyla, bir Halka Arz başlatma ve Halka Arz a tabi olarak hisselerin satışına o zamandaki hissedarlık oranları ile orantılı olarak katılma hakkına sahip olacaklardır. 11.e. İkincil Teklif (a) Halka Arz ın tamamlanmasını takiben (Hissedarların Underwriterlar ile üzerinde anlaşacağı Halka Arz için herhangi bir hisse satımı bloke sözleşmesine tabi olarak), Şirket Summer Investment dan Şirketin hisselerinin arzını gerçekleştirmesine dair yazılı bir talep alırsa, o zaman Şirket: i. söz konusu talebin verilmesinden itibaren 10(on) gün içinde, diğer tüm Hissedarlara bir bildirim ( Talep Bildirimi ) yapacak; ve

14 ii. söz konusu talebin Summer Investment tarafından verilmesini takiben 60 (altmış) gün içinde Summer Investment ın kaydedilmesini talep ettiği tüm Hisseleri ve aynı zamanda diğer Hissedarların uygun gördükleri Hisseleri, söz konusu her bir Hissedar tarafından Talep Bildirimini takiben 20 (yirmi) gün içinde verilen bildirimde belirtildiği şekilde ve iki halde de Madde 11.e (d) deki kısıtlamalara tabi olarak, ilgili borsaya kaydettirmek üzere başvuruda bulunacaktır. (b) Şirket, Madde 11.c(a) ya göre bir kayıt işlemi gerçekleştirdikten sonra veya Summer Investment ın, Şirkette sahip olduğu hisselerin tamamını elden çıkarması halinde Madde 11.e(a) altında verdiği bir yazılı talebi müteakip herhangi bir kayıt işlemi yapmak zorunda veya yapmak için herhangi bir girişimde bulunmak zorunda kalmayacaktır. (c) Summer Investment ın, Şirkette sahip olduğu hisselerin tamamını elden çıkarması durumunda, birlikte hareket eden Kurucu Hissedarlar ve Azınlık Satışı Üçüncü Tarafı veya Çoğunluk Satışı Üçüncü tarafı her türlü kayıt altına alınma işlemini başlatmaya yetkili olacaklardır ve Şirket Kurucu Hissedarların veya Azınlık Satışı Üçüncü Tarafı veya Çoğunluk Satışı Üçüncü Tarafı nın, Şirket in kendi Hisseleri nin arzının tamamlanmasına ilişkin yazılı talebi üzerine her türlü kayıt altına alınma işlemini gerçekleştirmek üzere gerekli her türlü işlemlerini yapmakla yükümlü olacaktır. (d) Eğer Summer Investment ın Madde 11.e (a) ya göre verdiği talebin içerdiği Hisseleri bira aracılık taahhüdü yoluyla dağıtmayı amaçlarsa, hisselerin satışını üstlenen kurum(undenwriter ), Şirketin makul olmayan bir ölçüde sakınılamayacak veya geciktirilmeyecek onayına tabi olacak şekilde Summer Investment tarafından seçilecektir. Gerekirse, düzenleyici gereklilikler ve underwriterların makul beklentilerini karşılamak için her Hissedar kendi Hisselerinin satışını önerecektir. Ancak, Summer Investment ve Kurucu Hissedarların, Kurucu Hissedarlar, birlikte bu Sözleşme tarihi itibariyle Şirket in toplam çıkarılmış ve ödenmemiş sermayesinin %46 sına veya daha azına sahip oluncaya kadar, Summer Investment hisselerin %65 (yüzde altmışbeş) ve Kurucu Hissedarlar %35 i (yüzde otuz beş) oranında hisselerin satışına katılma hakkına sahip olacaklardır. Bu maddede belirtilmiş olan ve Kurucu Hissedarların bir Halka Arzda satabileceği Hisselerin bedelleri üzerindeki kısıtlamalar, Şirket Hisselerin daha önceki bir halka arzı kapsamında kayıt altına alınmış Hisselerin satılması dahil olmak üzere, Kurucu Hissedarların sahip oldukları Hisselerin her hangi bir zamanda borsada satılmasına uygulanacaktır. 11.f. Önalım Hakları Hissedarların önalım hakları Türk Hukuku nca verilen önalım haklarıyla sınırlı olacaktır. Hissedarlar (i) ek özsermaye yaratılmasının planları, (ii) sermayeye dönüştürülebilecek veya sermaye yerine konabilecek tahviller ve (iii) bir Halka Arz uyarınca çıkarılacak menkul kıymetlere ilişkin olarak sahip olabilecekleri her türlü önalım hakkından uygulanacak hukuk izin verdiği ölçüde feragat etmeyi kabul etmektedirler. KURULUŞ ŞEKLİ MADDE 12. BÖLÜM 3 YÖNETİM KURULU Şirket Genel Kurulca Türk Ticaret Kanunu ve işbu Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilen altı (6) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Her bir Hissedar Grubu kendi takdirinde olmak üzere dönem dönem ve dilediği zaman Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu na atanacak herhangi bir üyeyi Şirkete ve diğer Hissedarlara yazılı bildirimde bulunarak Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkına sahip olacaktır. Diğer Hissedarlar, söz konusu hissedar grubu tarafından aday gösterilen Yönetim

15 Kurulu üyesinin atanması için Genel Kurul da oy kullanacaklarını taahhüt ederler. Bu paragrafa göre bir hissedar grubu tarafından bir üyenin atanması durumu, Türk Ticaret Kanunu Madde 315 e uygun olarak Yönetim Kurulu nda yapılan herhangi bir yerine atama durumuna da uygulanacaktır. Her bir Hissedar Grubu, Yönetim Kurulu na bir Gözlemci ( Gözlemci, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesinin isteği üzerine bu madde uyarınca gözlem amacıyla Yönetim Kurulu toplantısına katılan herhangi bir Hissedarı, Yönetim Kurulu üyesini, çalışanı, danışmanı veya herhangi bir JV hissedarının temsilcisini ifade etmektedir.) atama hakkına sahip olacaktır. Gözlemciler Yönetim Kurulu toplantılarına katılma ve İlgili Yönetim Kurulu tutanak ve belgelerinden edinme hakkına sahip olmakla birlikte, Yönetim Kurulu önüne getirilen konularda oy kullanma hakkına sahip olamayacaklardır. Yönetim Kurulu nda herhangi bir boşalmanın söz konusu olması halinde (i) ölüm, (ii) Fiziksel Yetersizlik ( Fiziksel Yetersizlik, fiziksel güç kaybı veya fiziksel sebeplerle görevini ifa edemeyecek durumda olmayı ifade etmektedir) (iii) akli meleke kaybı veya bozukluğu veya (iv) istifa veya azledilme durumunun sonucu olarak), ayrılması bu boşalmaya sebep olan üyeyi aday gösteren Hissedar Grubu Türk Ticaret Kanunu Madde 315 uyarınca Yönetim Kurulu tarafından atanacak başka bir üyeyi aday gösterecektir. Her bir Hissedar, Yüzde Yüz iştiraklerinin yönetim kurulunun, Yönetim Kurulu nun üye atama ve azletme usulü (madde 12 de belirtildiği gibi) ile ve Her bir Hissedar Grubu nun Yönetim Kurulu na katılım oranıyla aynı oranda olacak şekilde oluşmasını sağlayacağını kabul etmektedir. Şirket diğer İştiraklerin Üyelerinin Şirket in menfaatlerini bir bütün olarak temsil etmelerini ve Bölüm 15.b (n) uyarınca alınacak Yönetim Kurulu kararlarına göre oy kullanmalarını sağlayacak ve Hissedarlar da Şirket in bunu sağlamasını temin edeceklerdir. Yönetim Kurulu, İştiraklere ilişkin her türlü konu ile ilgili politikaları yürürlüğe sokma konusunda tam yetkili ve sorumludur. İştiraklere ilişkin ve diğer iştirak üyesinin oyunu gerektiren her türlü karar ilk etapta Bölüm 15.b (n) uyarınca Şirket Yönetim Kurulu Seviyesinde alınacaktır. Başkan ( Başkan ), Sancak İnşaat ve grup olarak hareket eden Usta Kişileri nin birlikte belirlediği adaylar arasından, Yönetim Kurulu tarafından atanır. İlk Başkan [ 4 Aralık 2009] dan [4 Aralık 2014] e kadar Muharrem Usta olacaktır, ( ilk Başkan ). Başkan ın belirleyici oya sahip olmaması şartıyla, üye olarak, Yönetim Kurulu na oylanması için sunulmuş her türlü konuda oy kullanma hakkı olacaktır. Başkan Yardımcısı ( Başkan Yardımcısı ), Summer Investment in bu pozisyon için belirlediği adaylar arasından, Yönetim Kurulu tarafından atanır. İlk Başkan Yardımcısı [4 Aralık 2009] dan [4 Aralık 2010] a kadar Haydar Sancak ( İlk Başkan Yardımcısı ) olacaktır. Başkan Yardımcısı nın Başkan gibi hareket etmesi talebinde bulunulmuş olsa dahi belirleyici oya sahip olmaması şartıyla, üye olarak, Yönetim Kurulu na oylanması için sunulmuş her türlü konuda oy kullanma hakkı olacaktır. İlk Başkan ın görev dönemi [4 Aralık 2014 te] ve İlk Başkan Yardımcısı nın görev dönemi [4 Aralık 2010] da sona erecektir. İlk Başkan ve İlk Başkan Yardımcısı, ilgili taraflarca bu maddede öngörülen usule uygun şekilde tekrar aday gösterilmeleri şartıyla, gelecek dönemlerde tekrar atanabilir. Muharrem Usta nın görev dönemi sonunda tekrar CEO olarak atanmaması halinde, her bir Hissedar Grubu, Yönetim Kurulu üyelerinin Muharrem Usta yı gelecek dönem için bu madde tahtında başkan olarak atamalarını sağlamayı ve Yönetim Kurulu da bu madde uyarınca Muharrem Usta yı gelecek dönem için Başkan olarak atamayı kabul ve taahhüt eder.

16 YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ MADDE 13 Yönetim Kurulu üyeleri haleflerinin seçimine kadar 3(üç) yıllık dönem için seçilir. Görev süresi biten her yönetim kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Yönetim kurulunda herhangi bir sebepten boşluk ortaya çıkması halinde Yönetim Kurulu yeni bir üye seçer ve ilk Genel Kurul ilk toplantısına onay için arz eder. Bu üye selefinin görevinde geri kalan dönem için görev yapar. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 14 Yönetim Kurulu en azından her 60 (altmış) günde bir veya Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman ve her halükarda en az 3 (üç) ayda bir toplanır. Diğer üyelere toplantı tarihinden en az 3 İş Günü önce yazılı bildirim yapılması şartıyla, her bir üye her zaman Yönetim Kurulu nu hususi toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadığı takdirde ve Ana Sözleşme ile uyumlu olduğu sürece, bu maddenin beşinci paragrafında anlatıldığı şekilde yapılanlar dışında, Yönetim Kurulu nun tüm toplantıları İstanbul Türkiye Cumhuriyeti nde yapılacaktır. Toplantılar İngilizce veya Türkçe olarak yürütülebilir. Tutanaklar İngilizce ve Türkçe olarak tutulmalıdır. Yönetim Kurulu nun ilgili kararının Yönetim Kurulu nun tüm üyeleri tarafından imzalanması şartıyla, Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantılara, katılan herkesin birbirini duyabileceği telekonferans, video konferans ya da benzer iletişim araçları vasıtasıyla katılabilecek ve bu şekilde bir katılım söz konusu üyenin toplantıda hazır bulunması durumunu oluşturacaktır. Başkan bütün Yönetim Kurulu üyelerine en az 10(on) iş günü önceden, yönetim kurulu toplantısında görüşülecek konuları içeren gündemi yazılı bir bildirim ile verir. Her Yönetim Kurulu üyesinin, gündemin Başkan tarafından şirkete ve Yönetim Kurulu üyelerine dağıtımın yapılmasından itibaren beş iş günü içinde gündemi inceleme ve düzeltme yapma hakkına sahip olması ve incelemesi sonucunda düzeltilen gündemin Başkan tarafından Şirket ve Yönetim Kurulu üyelerine yeniden tebliğ edilmesi için Başkan a verilmesi koşuluyla; Başkan, Yönetim Kurulu nun her bir toplantısının gündeminin oluşturulmasından ve gündemin Şirket e ve Yönetim Kurulu üyelerine dağıtımın yapılmasından sorumlu olacaktır. YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 15 Her bir Hissedar Grubu tarafından aday gösterilen üyelerden en az birinin katılımını içermesi şartıyla, üyelerin çoğunluğunun toplantılara katılımı toplantı yeter sayısının oluşması için gerekli olacaktır. Eğer Yönetim Kurulunun toplanması için belirlenen süreden itibaren 30 (otuz) dakika içerisinde toplantı yeter sayısı sağlanamazsa, Yönetim Kurulu toplantısı, Başkan ın Yönetim Kurulu nun tüm üyelerine yapacağı yazılı bildirimle ilk toplantı tarihinden sonraki bir gün ve saatte ve ilk toplantı ile aynı yerde olmak üzere ertelenir. Yönetim Kurulu toplantısının ertelenmesi durumunda, üyelerin çoğunluğunun toplantılara katılımı toplantı yeter sayısının oluşturacaktır. Ertelenen toplantının ilk toplantı ile aynı gündemi içermesi durumunda, her bir hissedar grubu tarafından aday gösterilen en az bir üyenin katılımı söz konusu yeter sayının oluşması için gerekli olmayacaktır.

17 Şirketin ilk halka arzından önce, aşağıda sırasıyla Madde 15.a ve 15.b de belirtilen Ağırlaştırılmış Karar Nisabı ve Oybirliği Gerektiren konular dışında, Yönetim Kurulu nun tüm işlemleri, usulüne uygun şekilde toplanmış ve toplantı nisabı sağlanmış toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunu gerektirmektedir veya bu işlemler toplantının yapılmadığı durumlarda tüm Kurul üyelerinin yazılı onaylarının alınması ile de gerçekleştirilecektir. 15.a Aşağıdaki konulara ilişkin hiçbir eylem veya karar, usulüne uygun şekilde toplanmış ve toplantı nisabı sağlanmış Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyunu ki bu olumlu oylardan en az biri C Grubu Hissedar(lar)ı tarafından atanmış Yönetim Kurulu üyelerinden en az birine ait olacaktır, sağlamadıkça geçerli olmayacaktır ( Ağırlaştırılmış Karar Nisabı Gerektiren Konular ). ((a) Madde 37 ye bağlı olarak kar payı dağıtılmasına ilişkin Genel Kurul a öneride bulunma; (b) Bu sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu na uygun şekilde gerçekleştirilen hisse devirlerinin onaylanması, ve Hisse devirlerinin Şirket pay defterlerine işlenmesi; (c) Bağımsız denetçilerin veya Şirket in önemli muhasebe politikalarının ya da usullerinin (Bölüm 22(b) uyarınca) değiştirilmesi; (d)şirket in eczacılık ürünlerini muvazaasız olarak faaliyetlerin olağan seyri kapsamında Hedef Alliance Holding A.Ş den piyasa koşullarına uygun şekilde almasına izin veren bir Yönetim Kurulu kararı alınmış olması şartıyla Şirket ve Kurucu Hissedarlardan veya Bağlı Ortaklıklardan herhangi birisi arasında yapılacak işlemler; (e) Yıllık Bütçede ve ilgili İş Planı nda yer alanlar dışında, tek bir işlemde (iki yüz bin) Amerikan Doları nı aşan ve (iki milyon beş yüz bin) Amerikan Dolarına kadar olan veya bir dizi işlemde toplam (bir milyon) Amerikan Doları nı aşan ve (beş milyon) Amerikan Dolarına kadar olan malvarlığı satışı, kiralanması ya da diğer tasarruflar(rehin, mortgage veya ipotek verilmesi dahil olmak üzere); (f) Yıllık Bütçede yer alanlar dışında, tek bir işlemle (yedi yüz bin) Amerikan Doları nı aşan ve (iki milyon beş yüz bin) Amerikan Dolarına kadar olan veya bir dizi işlemde toplam (iki milyon) Amerikan Doları nı aşan ve (beş milyon) Amerikan Dolarına kadar olan malvarlığı iktisapları veya diğer yatırımlar; (g) Şirket in veya Yüzde Yüz iştirakleri nin birleşmesi, bütünleşmesi, tasfiyesi, ayrılması veya infisahı ( Bölüm 15. b (e) de belirtilenler hariç olmak üzere) hakkında Genel Kurul a öneride bulunulması; (h) Onaylanmış Yıllık Bütçe de öngörülen toplam bakiyeyi aşan borçlanmalar veya diğer yükümlülükler altına girilmesi veya işlemlerin finanse edilmesi veya herhangi bir mevcut borçluluğun yeniden yapılandırılması; (i) Üçüncü kişiler lehine teminatlar verilmesi; (j) İş planına uygun olanlar dışında, yeni iş ( İş,genel hastaneler ve dal hastaneleri, klinikler, laboratuarlar, diğer sağlık hizmetleri birimleri ve bakım evleri edinme,yönetme ve işletme işini ve devlet hastanelerinde veya devlet hastaneleri adına sağlık hizmetleri vermeyi ifade etmektedir) kollarına girilmesi veya var olan iş kollarının terk edilmesi veya Şirket in iş kollarının esaslı şekilde değiştirilmesi; (k) İş planına uygun olanlar dışında yeni bölgelere girilmesi; (l) Fikri mülkiyete ( Fikri Mülkiyet şirketin ve faaliyetlerinin patent, marka, telif hakkı, lisans ve diğer fikri mülkiyet haklarını içeren fikri mülkiyetini ifade etmektedir) ilişkin esaslı kararlar; (m) Yıllık bütçede yer alan ve önceden onaylanan teşvik planlarında ( Teşvik Planı şirketin yada herhangi bir iştirakinin müdürü ya da çalışanı için olan ikramiye,kar paylaşımı,hisse senedi opsiyonu ya da diğer teşvik planlarını ifade eder) kararlaştırılan dağıtımın en fazla izin verdiği ölçüye göre,herhangi bir müdür veya çalışana dağıtılacak

18 ikramiye ve teşviklerin miktarının ve dağıtılacak kişilerin CEO tarafından belirlenmesi şartıyla, şirket veya iştiraklerinin herhangi bir müdürü veya çalışanı için yıllık bütçede yansıtılmamış şekilde teşvik planlarının belirlenmesi,değiştirilmesi veya iptal edilmesi; (n) İştiraklerden herhangi birinin genel kurulu veya ortaklar kurulu toplantısına temsilci atanması ve söz konusu temsilcilerin iştiraklerin genel kurulu veya ortaklar kurulu toplantısında nasıl oy verileceğine ilişkin yönlendirilmesi; (o) Yönetim kurulunun herhangi bir komitesinin atanması ya da yönetim kurulunun herhangi bir münhasır olmayan yetkisinin ya da sorumluluğunun bir komiteye devredilmesi; (p) Beher talep miktarı (yüz elli bin) Amerikan dolarını aşan ve (iki milyon beş yüz bin) Amerikan dolarına kadar olan veya ilgili taleplerinin toplam miktarı (beş yüz bin ) Amerikan dolarını aşan ve (beş milyon) Amerikan dolarına kadar her türlü mahkeme ve tahkim yargılamalarını başlatılması veya bunlarda uzlaşma, bununla beraber şirketin JV hissedarlarına karşı (veya Usta kişilerinden birine karşı) böyle bir işleme başlaması veya bunların çözülmesi halinde,bu işlem için ağırlaştırılmış karar nisabı ( Ağırlaştırılmış Karar Nisabı usulüne uygun olarak ve toplantı yeter sayısının sağlanarak ve oy kullanmaya yetkili bir şekilde toplanmış yönetim kurulu toplantısında hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyunun ki bu olumlu oylardan en az biri C grubu hissedar(lar)ı tarafından atanmış yönetim kurulu üyelerinden en az birine ait olacaktır,ifade etmektedir) ile alınacak bir yönetim kurulu onayı değil,ilgili JV hissedarı haricindeki diğer iki hissedar grubunun onayını gerektirmektedir.hissedar grupları genel kurul veya yönetim kurulundaki onay haklarını bu yargılamalara dahil odluları ölçüde,belirtilen yargılama ve uzlaşmaları engelleme amacıyla kullanmayacaklardır (q)(i)ilk CEO nun (Muharrem Usta) görevden alınmasından dolayı ( CEO nun görevden alınması durumu (i) performans eksikliğini [ Performans Eksikliği herhangi bir mali yıl için,şirketin EBITDA sının söz konusu mali yıl için yıllık bilançoda o husus için belirlenen oranın % 17 veya daha altına düşmesi durumunu ifade etmektedir] (ii) CEO nun ölümü,fiziksel yetersizliği,ehliyetsizliğini (Temyiz kudretinin kaybı) veya,(iii) ilk CEO nun hissedarlar sözleşmesinin rekabet etmeme veya ayartmama hükümlerinin ihlalini oluşturacak herhangi bir hareketi veya ihmali (ilgili hareket veya ihmalin somut delille ispat edilmesi yükü şirkete ait olmak kaydıyla),(iv) ilk CEO nun Türk Ceza Kanunu kapsamında ağır cezalık bir suçtan dolayı hüküm giymesi veya (v) Şirket ile Muharrem Usta arasında imzalanan iş sözleşmesinin 9.7 bölümünün herhangi bir ihlali anlamına gelmektedir görevden alınması veya (ii) bu görevden alınma halinde yerine geçen CEO nun madde 21 (f) de belirlenen dönem içinde atanmamış olması koşuluyla ilk CEO nun yerine atama yapılması; (r) Şirketin ya da iştiraklerinin 4 Aralık 2009 u takip eden 30. (otuzuncu) ayın sona ermesinden sonra gerçekleşecek halka arz ının yapılmasına veya madde 11.d (b) (i) de belirtildiği şekilde hisselerin söz konusu halka arz da kayıt altına alınmasına ilişkin genel kurula öneride bulunulması; (s) Şirket ile birlikte herhangi bir İştirakin,ortak girişimin veya ortaklığın oluşturulması veya bir tüzel kişide iştirak taahhüdünde bulunulması, (t) İmza sirkülerinin çıkartılması ve imza yetkililerinin atanması ; (u) Gelecekteki İktisaplar Hesabı ( Gelecekteki İktisaplar Hesabı Hisse Alım Satım Sözleşmesi Uyarınca Şirket in belirli ödenmemiş kredilerinin geri ödenmesi için açılan hesabı ifade eder) fonların kullanılması; (v) Yeni Fırsat ların ( Yeni Fırsatlar,Şirketin Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki işleriyle bağlantılı olarak bir Hissedar veya onun Bağlı Ortaklıkları tarafından tanımlanan,başlatılan veya geliştirilen herhangi bir fırsat veya her durumda,bir Hissedara veya onun Bağlı Ortaklıklarına yeni bir fırsat için sunulmuş herhangi bir teklif ya da daveti ifade etmektedir)takip edilmesi; (w) Şirketin belirlenmiş Genel Kurul gündemine ek hususların eklenmesi; ve (x) Yukarıda bent (j) nin altında yer alan konulara ilişkin verilen olumlu kararın sonucunda Ana Sözleşme de herhangi bir değişiklik yapılması için Genel Kurul a öneride bulunulması.

19 15.b. Aşağıdaki konulara ilişkin hiç bir eylem veya karar,usulüne uygun şekilde toplanmış ve toplantı nisabı sağlanmış.yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu olmaksızın ki bu olumlu oyların her bir Hissedar grubu tarafından atanmış en az bir Yönetim Kurulu olumlu oyunu ihtiva etmesi gerekmektedir,geçerli olmayacaktır ( Oybirliği Gerektiren Konular ). (a) Şirket Menkul Kıymetlerinin çıkarılması veya dağılması, ya da Şirket Menkul Kıymetleri için iştirak taahhüdünde bulunmak veya bunların elde edilmesi için herhangi bir hak,kıymetli evrak veya opsiyon veren anlaşma ve planların kabul edilmesi (yönetici opsiyonlarının kullanılması sonucu çıkarılacak hisse senetleri hariç olmak üzere); (b) İş Planı (ilk İş Planı) ve Yıllık Bütçe nin kabulü veya bunlardan herhangi birinde önemli bir değişiklik olması veya bunlardan birinden önemli bir sapma olması,15.b (b) Bölümünden yer alan herhangi bir işlemin kabul edilmesinde bir aksama oluşması halinde İşletme Harcamaları Tutarı ( İşletme Harcamaları Tutarı önceki takvim yılına ilişkin Yıllık Bütçe nin olağanüstü masraflar dışındaki bakım ve işletme masrafları nı ifade eder) takip eden takvim yılına aktarılacaktır.hissedarlar,yıllık Bütçedeki kalemlerin (Herhangi bir Resmi Kurum dan ( Resmi Kurum herhangi bir uluslar üstü veya ulusal kurumu,devleti,bölgesel veya belediyesel kurumu,şehir idaresi ya da yerel idareyi veya diğer devlet,mahkeme,düzenleyici veya idari birimleri,komisyonları veya diğer idareleri veya düzenleyici,idari,vergi ve gümrükleri ya da diğer devlet ve devlet benzeri yetkileri kullanan diğer devlet benzeri kurumları ifade etmektedir) Şirketin alacaklarının geç tahsil edilmesine bağlı oluşacak durumlar dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) Şirketin işletme sermayesi ihtiyaçlarına ilişkin Şirket finansmanı ihtiva edeceğine karar vermiştir. (c) Bir halka arzla veya ikincil bir halka arzın veya bölüm 15.a(x) veya 3.1.a uyarınca karara bağlanan herhangi bir diğer konunun gerektirdiği ölçüde ana sözleşme veya diğer kuruluş belgelerinin değiştirilmesi için genel kurul a öneride bulunulması, (d) CEO nun atanması veya azli (İlk CEO nun CEO nun görevden alınması durumunun ortaya çıkması sonucu azledilmesi hali hariç olmak üzere) veya yerine geçecek bir CEO nun görev süresinin belirlenmesi; (e) Şirkete ait tüm veya önemli miktarda mal varlığının satışı sonrası tasfiye hali hariç olmak üzere iflas, aciz veya benzer süreçlere ilişkin başvuruda bulunulması, (f) Şirketin yıllık raporlarının ve yıllık hesaplarının onaylanması için genel kurul a öneride bulunulması, (g) Sermaye azaltımları için genel kurul a öneride bulunulması, (h) Şirketin veya iştiraklerin Ararlık 2009 dan itibaren 30.ayın bitiminden önde tamamlanacak ilk halka arzının yapılmasına veya hisselerin halka arza ilişkin olarak kayıt altına alınmasına ilişkin karar alınması için genel kurul a öneride bulunulması; (i) Madde 22(b) ye göre bir bağımsız denetçinin görev süresinin üç yılı aşacak şekilde uzatımına ilişkin herhangi bir karar; (j) Yıllık bütçe ve iş plan ında yer alanlar dışında, tek bir işlemde 2.500,000 ( iki milyon beş yüz bin ) Amerikan doları nı aşan veya bir dizi işlemde toplam 5.000,000 ( beş milyon ) Amerikan Doları nı aşan malvarlığı satışı, kiralanması ya da diğer tasarruflar (rehin, mortgage veya ipotek verilmesi dahil olmak üzere); (k) Yıllık bütçede yer alanlar dışında tek bir işlemde 2.500,000 ( iki milyon beş yüz bin ) Amerikan Doları nı aşan veya bir dizi işlemde toplam 5.000,000 ( beş milyon ) Amerika Doları nı aşan malvarlığı iktisapları veya diğer yatırımlar, (l) Beher talep miktarı 2.500,000 Amerikan Doları nın aşan veya ilgili taleplerle toplamda 5.000,000 Amerikan Doları nın aşan talepler halinde mahkeme ve tahkim sürecini başlatmak ve çözümlemek; bununla beraber, şirket in JV hissedarlarına ( veya usta kişilerden birine ) karşı böyle bir prosedür başlatması veya bunların çözülmesi durumunda, bu işlem

20 oybirliği gerektiren yönetim kurulu onayı ile değil, ilgili JV hissedarı haricindeki diğer iki hissedar grubunun onayı ile gerçekleştirilecektir. Hissedar grupları genel kurul veya yönetim kurulundaki onay haklarını bu yargılamalara dahil oldukları ölçüde, belirtilen yargılama ve uzlaşmaları engelleme amacıyla kullanmayacaklardır. (m) Bölüm 15.b (g) de yer alan konularla ilgili alınan olumlu kararlar sonucunda yapılan ana sözleşme değişiklikleri ile ilgili genel kurul a öneride bulunmak ve; (n)diğer iştiraklerin Yönetim kuruluna her türlü üyenin atanması ve bu üyelerin Yönetim kurulunda nasıl oy kullanacakları konusunda yönlendirilmeleri. TEMSİLE YETKİLİ OLANLARIN İMZA ŞEKLİ MADDE 16 Şirketin yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve düzenlenecek sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket resmi ünvanı altına konmuş ve Şirket adına imza yetkilisine haiz en az iki kişinin imzasını taşıması şarttır.imzaya yetkili olanlar ve temsil yetkileri Madde 15 a. ya uygun olarak Yönetim Kurulu kararı ile tespit,tescil ve ilan olunur MURAHHAS ÜYE MADDE 17 Yönetim Kurulu kararı ile,idare işlerinin veya temsil yetkilerinin tamamı veya bir kısmı Murahhas üyelere verilecek ücreti Yönetim Kurulu tespit eder. ÜYELERİN HUZUR HAKKI VE ÜCRETİ MADDE 18 Yönetim Kurulu üyeleri,üyelikleri kapsamında Şirket ve Bağlı Şirketleri için verdikleri hizmetler nedeniyle tazmin edilemez. Her Hissedar, Yönetim Kurulu toplantılarına katılan ve kendisi tarafından atanan Yönetim Kurulu üyesinin seyahat,konaklama ve cebinden yaptığı diğer masrafları kendisi karşılar. YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ MADDE 19 Yönetim Kurulu, hukuk veya bu Ana Sözleşme uyarınca münhasıran Genel Kurulun yetkisinde olan hususlar dışındaki her konuda karar vermeye yetkilidir. Her Yönetim Kurulu toplantısında ve Yönetim Kuruluna önerilen her kararda,her bir Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı vardır. Gerekli görüldüğü takdirde Yönetim Kurulu kendi yönetimi altında komiteler kurabilir. Ancak Yönetim Kurulu üyelerinin, Ağırlaştırılmış Karar Nisabı veya Oybirliği Gerektiren Konulara ilişkin yetki ve düzenlemelerinin hiçbiri herhangi bir koşul altında bu komitelere verilemez. Şirketle herhangi bir iş yapılması ve Şirketle rekabet edilmesi yasağına ilişkin Türk Ticaret Kanunun 334. ve 335 maddeleri, Yönetim Kurulu Üyelerinin bu fiilleri önceki Genel Kurul toplantısında açıklanmış ve onaylanmış olmaları kaydıyla uygulanmaz.

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553.

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553. TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş Aşağıda adı, soyadı, uyrukları ve adresleri belirtilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir anonim şirket kurulmuştur.

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret unvanı adı soyadı ve ikametgâh adresleri ile uyrukları yazılı hükmi ve hakiki

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1 - Kuruluş Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ AMAÇ VE KONU Madde 3- Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır: 1- Ambalaj atıkları da dahil olmak üzere her türlü atığın biriktirilmesi,

Detaylı

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1 KURULUŞ 27/06/1990 tarih ve 90/644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi, Bankalar hakkındaki mevzuat ve Türk Ticaret

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1- Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda, ünvanları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, faktoring mevzuatı ve sair ilgili

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 11:00 de Yönetim

Detaylı

STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ VE KURUCULAR MADDE 1 Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular aralarında

Detaylı

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca

Detaylı

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ Serdar ALÂ Uzman ANKARA ÖNSÖZ Türkiye de işletmelerin tabi olduğu mevzuat ve yükümlülükler oldukça karmaşık ve işletmelere büyük zaman maliyetine neden olan bir

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU

Detaylı

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ BÖLÜM Bilançonun Tasdiki

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1- Aşağıda ad ve soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ

Detaylı

AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda adları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani suretle kurulmalarına

Detaylı

RWE ENERJİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

RWE ENERJİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ RWE ENERJİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ MADDE 1. KURULUŞ: Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Anonim

Detaylı

A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE:

A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE: Konya Çimento Sanayii A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE: 1- Aşağıda imzaları bulunan müessisler tarafından bu mukavelename hükümlerine göre idare edilmek üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur. MÜESSİSLER

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ, UNVAN, MERKEZ VE ÇALIŞMA BÖLGESİ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ

BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ MADDE 1: Toprak Mahsulleri Ofisi ile bağlı ortaklık ve müesseselerinde çalışan memur, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar ile Toprak Mahsulleri Ofisini

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı