Bir Yerleşkede Enerji Yönetimi ve Enerji Tasarruf Potansiyelinin İncelenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir Yerleşkede Enerji Yönetimi ve Enerji Tasarruf Potansiyelinin İncelenmesi"

Transkript

1 15 TTMD Mayıs Hazran 2013 Makale Artcle Br Yerleşkede Enerj Yönetm ve Enerj Tasarruf Potansyelnn İncelenmes Energy Management and Energy Savngs Potental Study n a Campus Zya SÖĞÜT / İnanç Caht GÜREMEN / Hakan KABALAR Özet Sürdürüleblr çevre blncnn gelştğ günümüzde Türkye de enerj kullanımının kontrolü ve buna bağlı tasarruf potansyelnn gerçekleştrlmes öncelkl çalışma konuları olarak değerlendrleblr. Bu çalışmada bna enerj yönetm tarafından ön enerj tasarruf etüdü hazırlanablmes çn m 2 başına ve kş başına enerj tüketm olmak üzere k farklı yaklaşım ele alınmış ve yıllık yaklaşık TEP enerj tüketm potansyelne sahp br yerleşkenn yılları arasındak enerj tüketmler hedef alınarak enerj tasarruf potansyel araştırılmıştır. Analz sonuçları, kşbaşına enerj tüketm endeksne göre enerj tasarruf potansyelnn % 70 ler cvarında olduğunu göstermştr. Çok amaçlı kullanılan yerleşkelerde kşbaşına enerj tüketm potansyel yöntemnn dkkate alınmasının enerj tasarruf potansyelnde daha kabul edleblr sonuçlara yol açacağı değerlendrlmştr. Çalışmanın sonunda bu tasarruf potansyelnn sağlanablmes çn kurumun enerj tüketm noktaları dkkate alınarak önerlerde bulunulmuştur. Abstract Today, whle the sustanable envronment awareness gans a rse, energy consumng control n Turkey and mplementaton the related savng potental can be regarded as the pror study subjects. In our study, n order to be conducted a prmary energy savngs audt by the buldng management, two dfferent approaches n energy consumng, per square meter and per person, are adopted and energy savngs potental of a campus wth energy consumng potental of more than TEP s analyzed usng the data coverng The results of the research show that energy savngs potental per person s around %70 accordng to the energy savngs potental ndex. In mult purpose campuses, t would brng out more accaptable results regardng the energy savngs potental when energy consumng potental per person approach s taken account of. At the end of the study, advces are provded n order to reach ths savngs potental whle energy-consumng platforms are takng nto consderaton.

2 16 Makale Artcle TTMD Mayıs Hazran GİRİŞ Sürdürüleblr çevre ve yaşamın en öneml unsuru olan enerj kaynaklarının neden olduğu krllkle beraber htyaçları karşılamadak yeterszlkler, dünya nüfusundak değşmle brlkte öneml br sorun halne gelmştr. Dünyada enerj tüketm, 1990 yılından tbaren özellkle küresel ekonomk dalgalanmalara da bağlı olarak nüfus üzernde öneml br etkye sahp olmuştur yılı tbaryle dünya nüfusunun 7 mlyar cvarına ulaştığı [1], enerj tüketmnn se 12002, TEP e [2] ulaştığı görülmektedr. Şekl 1 de de görülebleceğ gb, nüfus değşmne bağlı olarak, yılları arasında enerj kullanım oranının sürekl düştüğü görülmektedr [1] [2]. I- l" î14 I Hlllmlllllllll Şekl 1. Enerj kullanım oranı «Mfblj Ona P0 Günümüzde dünya enerj kullanımı petrol, kömür ve doğal gaz başta olmak üzere temelde fosl yakıtlara dayanmaktadır. Bu tür enerj kaynaklarının oluşum süreçler de göz önünde bulundurulduğunda; dünyanın bu artan enerj talebn sonsuza kadar karşılayamayacağı br gerçektr. Kaynak problemnn yanı sıra dünyanın yaşanablrlğn tehdt eden en öneml sorunlardan br olan enerj kaynaklı küresel ısınma gerçeğ, yenleneblr enerj kullanımını, vermllğ ve enerjnn etkn yönetmn hedef alan çalışmaları öne çıkarmıştır yılının verlerne göre dünyada yenleneblr enerj kaynakları toplam tüketm çersnde sadece %1,3 lük br paya sahptr [2]. Yenleneblr enerj kaynaklarına yönelk devam eden ve tamamlanan brçok araştırma bulunmaktadır. Ancak, yenleneblr tüm potansyeln aktf kullanılablrlğ ve yenleneblr enerj kaynaklarında sürdürüleblrlğn sağlanması çn yoğun br çalışma ve süreç gerekmektedr. Bu durum mevcut enerj kaynaklarının verml ve enerj ger kazanım yöntemleryle brlkte enerj kullanımının etkn yönetm le sağlanablecektr. Bu amaçla enerj kaynaklarının verml kullanılmasına yönelk çalışmaların da, enerj yoğun kullanıma sahp sanay, ulaşım ve bna sektörlernde yaygınlaşması, doğru br yaklaşım olacaktır. Bu çalışmada ncelemes yapılan yerleşkenn de çnde bulunduğu bna sektörü, Türkye de olduğu kadar, Avrupa Brlğ ülkelernde de enerj tüketm potansyel yüksek sektörlerden brdr [3]. Son yıllarda Türkye de özellkle sanay sektöründe önem gttkçe değer kazanan enerjnn etkn kullanımı ve yönetm çalışmaları, bna sektörünü de kapsayan br yapıya dönüşmüş, bu yapı yasal düzenlemelerle de şekllendrlmştr yılında Enerj ve Tab Kaynaklar Bakanlığının yayımladığı sanayde enerj yönetmne lşkn yönetmelk le başlayan süreç 2007 yılında yürürlüğe gren Enerj Vermllğ Kanunu le yapısal dönüşümünü tamamlamıştır [4]. Avrupa Brlğyle ortak çalışmalara paralel olarak Kyoto protokülünün Türkye ye getrdğ mecburyetlerle brlkte, 2008 yılında yürürlüğe konan "Enerj Kaynaklarının ve Enerjnn Verml Kullanılmasında Vermllğn Artırılması ve Bnalarda Enerj Performansı yönetmelğ (BEP) le enerj vermllğne lşkn düzenlemeler hayata geçrlmştr [5]. Mevzuatların vermllğn ncelenmes, değerlendrlmes, gelştrlmes ve sürec takb yönüyle hem sanay hem de bna sektörlernde getrdğ en öneml koşul enerj yönetmlernn sorumluluklarını gelştrmek olmuştur. Sürdürüleblr çevre çn enerjnn verml kullanımı odaklı gerek ulusal gerekse uluslararası yapılan yasal düzenlemeler ve sözleşmelern sonucunda etkn hale gelen enerj yönetmler; sorumluluk alanlarında enerjnn vermllğn gelştrmek çn verlern toplanması, değerlendrlmes ve vermszlğn neden olduğu alanlar çn proje ve çalışmalar gerçekleştrerek enerjy daha verml kullanablecek brtakım çalışmalar cra etmeldr [6]. Temelnde gerçek br enerj taraması olarak başlayan bu çalışmalarda, öncelkle enerjnn etkn kullanılableceğ ve masrafların kısılableceğ alanlar belrlenmeye çalışmalıdır.

3 TTMD Mayıs Hazran 2013 Makale Artcle 17 Enerjnn etkn yönetm, çalışmalarının lk basamağını oluşturan ön enerj tasarruf etüdünün hazırlanması [4] ve enerj tasarrufu sağlayacak projelern belrlenerek karlılık oranına göre bunların öncelklendrlmes amacını taşıyan enerj planlaması le mümkün olacaktır. Bu amaçla bna sektöründe de enerj yönetm sürec tüketm verlerne bağlı olarak ön enerj tasarruf etüdler hazırlanmalıdır. Bu çalışmada, 2000 TEP üzernde enerj tüketen br yerleşke çn, 2009 le 2011 yılları enerj tüketm değerler esas alınarak, br enerj yönetm organzasyonunca ön enerj tasarrufu etüdü hazırlanablmes çn gerekl enerj taraması yapılmış ve tasarruf potansyeller ncelenmştr. Çalışmada k farklı yaklaşımla tüketm hedefler ncelenmş ve her k yönteme göre kümülatf toplam değerler grafğyle sağlanablecek enerj tasarruf potansyel belrlenmştr. 2. ENERJİ TARAMASI: enerj yönetmlernce enerj tasarruf potansyelnn belrlenmes çalışmaları ve bunun çn oluşturulmuş yöntemler proseslern özellklerne bağlı olarak yaygın br şeklde kullanılmaktadır. Ancak bna sektöründe enerj yönetm faalyetler stenlen kurumsal kmlğe kavuşamamıştır. Bu nedenle enerj yönetmlernce gelştrlmş standart br yöntem bulunmamaktadır. Bna sektöründe enerj türler elektrk, ısıtma, soğutma enerjler olarak görülür. Özellkle konut türü yapılarda enerj kmlğ bu enerjlern tüketmyle tanımlanır. Ancak kamuya at hzmet bnalarında elektrk, ısıtma, soğutma, enerjlernn günlük htyaçlarda kullanımı yanında kurumun türüne bağlı olarak hzmet kısımlarının kullandığı ek enerj türler de dkkate alınmalıdır. Enerj taraması bu değerlendrmelere bağlı olarak çalışmada oluşturulan algortmaya bağlı olarak oluşturulmuştur. Şekl 2 de enerj taraması akış şeması verlmştr. ENERJİ TARAMASI (Başla} Eneğ Tüketm lürerı Ver toplama ölçüm türler ve peryodları» Ölçülecek ener* noktalan Verlern çlenmed ölçüm süreler T ölçüm toplama yer a- Enerj türler brm malyet Slandart tüketm denklem -m Enerj tüketm standardı Hedef tüketm denklem T Hedef enerj tasarrufu Kümülatf toplam değerler (CUSUM) Standart enerj Lükelım değerler T' Teork enerj tüketm değerler + Toplam tasarruf polansyel Verlern değerlendrlmes Enerj tasarruf potansyelnn tespt Şekl 2. Enerj taraması akış şeması Enerj taraması enerj tasarruf potansyelnn belrlenmes ve vermllğn gelştrlmes çn en öneml aşamadır. Sanay sektöründe Bna uygulamalarında da yapılacak enerj taramasının lk ve öneml aşaması enerj tüketm türlerne bağlı olarak ver toplama sürecdr.

4 18 Makale Artcle TTMD Mayıs Hazran 2013 Ver toplama sürec enerj yönetmlernce br stratejk yaklaşım gerektrr. Çünkü ver toplama türü ve yapısı, vernn toplandığı her kurum çn farklı br yapı gerektrr. Buna göre br bna çn ver toplama stratejs; Tablo 1 den de görülebleceğ gb enerj tüketm türler, ölçüm türler ve peryodları, ölçüm noktaları, ölçüm süreler, ver toplama yerler ve enerj türlerne lşkn malyet verlernn saptanması gerekr. Enerj taramasında ver toplamasının sağlıklı olmasında, ölçülen veya ver alınan enerj ölçüm chazlarının düzgün çalışması, kalbrasyonların yapılmış olması ve ver kayıtlarının düzgün yapılması zorunludur. Taramada enerj taramasına bağlı tasarruf potansyelnn belrlenmesnde öneml br detay olan ölçüm peryodlarının yapının özellklerne ve enerj türüne göre yapılması, elde edlecek sonuçların gerçekç olmasını sağlayacaktır. Enerj taramasında seçlecek peryodlarda en az set ver alınmalıdır. Ver toplama sürecnde en öneml süreçlerden br de ver toplama şekl le ölçüm sürelernn belrlenmesdr. Toplama süres olarak haftalık ölçümlerde en az 10 hafta, aylık ölçümlerde en az br yıl aralıkta yapılması uygun olacaktır. Enerj taramasında toplanan verlern düzenl şlenmes çn enerj yönetmlernce br yaklaşım oluşturulmalıdır. Bu amaçla toplanan verlern öncelkle standart br yapıya dönüştürülmel ve brm analzler yapılarak brm dönüşümler sağlanmalıdır. Verlern şlenmes çn bu çalışmada enerj tüketm standardı le kümülatf toplam değerler yaklaşımı olmak üzere k yöntemle enerj tasarrufu potansyel tespt gerçekleştrlmştr. Her k yöntem sanay sektöründe enerj tasarruf potansyelnn tesptnde aktf kullanılmaktadır. Bu çalışmada bu yöntemlern bna sektöründe de uygulanablrlğ ncelenmştr. Enerj tüketm standardı temelde enerj tüketmler, hedef enerj tüketmler ve enerj tasarruf potansyellernn belrlenmes aşamalarından oluşur. Bnalarda enerj tüketm, brçok faktöre bağlı olarak günden güne, haftadan haftaya veya aydan aya değşeblr. Bu faktörler, spesfk değşkenler, kontrol edleblr değşkenler olmak üzere kye ayrılır [7]. Spesfk değşkenler; yapının talep ettğ htyaca göre enerj talebn belrleyen değşkendr. Enerj htyacını hesaplamak çn kullanılan standart denklemlerde bu değşkenler kullanılır. Kontrol edleblr değşkenler se; enerj sstemler şletme uygulamaları, sstem kontrolü, bakım standardı gb enerj tüketmn en aza ndreblmek çn yönetm tarafından planlanan değşkenlerdr. Genelde standart denklem, enerj gereksnmnn spesfk değşkenlere bağlı olduğunu gösteren br doğru denklemdr. Bu denklem; E = a + b(p) (1) Burada a ve b sabtler, P se spesfk değşkendr. Uygulamalarda genelde üç ayrı doğru denklem kullanılsa da bu uygulamada enerj gereksnmnn spesfk değşkenlere bağlı olduğunu gösteren yukarıdak doğru denklem terch edlmştr [8]. Enerj tüketm verlerne bağlı oluşturulan standart denklemden sonra tüketm süreçler dkkate alınarak hedefler belrlenr. Yapının özellğne gore bu şlem kısm veya yapının bütünü çn de ayrı ayrı hesaplanablr. Enerj tüketm süreçlerne bağlı hesaplanan hedef denklem de, standartla aynı formda br doğru denklemdr. Hedef denklem çn oluşturulan verler, standart doğrunun altında kalan verler olarak sınıflandırılır ve tekrar br hedef doğru oluşturulur. Bu doğrunun denklem hedef tüketm tanımlayan hedef denklemdr. Yapıda hedef belrlendkten sonra performansın değerlendrlmes çn, beklenen enerj kullanımı le gerçek enerj tüketm değerlernn düzenl olarak karşılaştırılması yapılmalıdır. Bunu yapablmek çn spesfk enerj tüketm (SET) değerler kullanılablr. Spesfk enerj tüketm, brm htyaç değerne bağlı kullanılan enerjnn brm zamandak değer olarak tanımlamak mümkündür. Örneğn; br bnanın spesfk değşken, brm zamanda htyaç duyulan enerj le tarf edlr. SET; SET = Etk / (2) olarak fade edlr. Burada tük E enerj tüketmdr. SET değer, özellkle kurumun şletme koşullarının enerj tüketm performansına etksn zleme açısından önemldr. SET değernn büyümes, kötü performansı ve enerj tüketmnn gereksz yere artmasını şaret eder.

5 TTMD Mayıs Hazran 2013 Enerj tasarruf potansyelnn belrlenmesnde br başka yöntem Kümülatf toplam değerler (CUSUM) yöntemdr. Bu yöntem temelde enerj verlernn en küçük kareler yöntemyle potansyellern toplam kümülatf toplamıdır. Bu toplam değer br grafk yardımıyla br yapının durumunun görülmesn sağlar. CUSUM yöntemnde grafksel çalışma le ncelenen sstemde hedef tüketmlere bağlı tasarruf potansyeller belrlenr. CUSUM grafğn çzeblmek çn kurulu güce bağlı enerj verler ve gerçek enerj verler arasında değerlendrme yapılır [7]. Elde edlen verlere bağlı hedef tüketmler hesaplanır ve kümülatf toplamda enerj tasarruf potansyel saptanır. Elde edlen verlere uygun CUSUM grafğ çzlr. Bu grafk ncelendğnde, eğm negatf olan değerler ve negatf bölgede kalan alanlar tessn y br performansa sahp olduğu zamanları, poztf olanlar se kötüleşme olan zamanları göstermektedr [9]. Bna sektöründe CUSUM grafğnn oluşturulması çn öncelkle enerj tüketm malyetler le hedef enerj tüketm malyetler arasındak frkn kümülatf toplamıyla hesaplanır. Ver toplama yöntemne bağlı olarak toplam tasarruf potansyel; Zc =YC,M-YC hedef =n =n -n Burada potansyel, (3)dr. kümülatf toplam tasarruf rk toplam enerj tüketm malyet, hetrj hedef enerj tüketm malyetdr. Kümülatf toplam tasarruf potansyeln belrlemede hedef tüketmlern ve malyetlern belrlenmes çok önemldr. Hedef enerj tüketm potansyel; t=tl Burada f. =n t ı=n y<: =n r E hedef S O V /=?? î=il (4)dr. hedef hedef enerj tüketm, V' =n tüketlen enerj, Makale Artcle enerj tasarruf oranıdır. Burada brm enerj tasarruf oranının brm enerj tüketmne oranıdır. Brm enerj tasarruf oranı brm enerj tüketm le brm hedef enerj tüketm arasındak farktır. Buna gore CUSUM çn öneml olan hedef enerj malyet; Burada as hrdef -a -a,) r t jf=ji Lchrtrf n as hedef enerj tüketm (5)dr. malyetdr. CUSUM grafğ toplanan her br very çn hem hedef enerj tasarrufu hem de enerj tasarruf malyetler yönüyle rdelenmesn sağlayablecek öneml br grafktr. 3. HESAPLAMALAR VE DEĞERLENDİRMELER Bu bölümde br kampüs özellğne sahp yerleşkenn yıllarına at enerj taramasına lşkn analzler yapılmıştır. Yatılı öğrenc barındıran ve sürekl faalyet gösteren kurumda yılın bell dönemlernde kampusten faydalanan kş sayısı farklılıklar göstereblmektedr. Bünyesnde br enerj yönetm sstem barındırmayan kurumda enerj süreçlernn takb, tesslern bakım ve onarım sorumluluğu kurumun yönetmne bağlı genel bakım bölümüyle yapılmaktadır. Müdürlük sevyesnde olan genel bakım bölümünün alt kademelerndek müdürlüklerde tessat ve elektrk teknsyenler le genel bakım-onarım sorumluluğu olan brmler teşkl edlmştr. Ancak bu brmlern düzenl br şeklde enerj tüketmn sorgulamak ve belrlenmş br program dahlnde enerj vermllğ le lgl br çalışma yapmak gb br görev sorumluluğu bulunmamaktadır. Enerj tasarruf blnc her türlü letşm kanalıyla kurum çapında vurgulanmakta ve bununla beraber çeştl konferans, semner vb aktvtelerle kşlern enerj tasarrufu hakkında kşsel sorumluluklarını daha y br şeklde gerçekleştreblmeler çn blnçlendrme faalyetler düzenlense de enerj yönetm kültürünün oluşmadığı kurumda beklenlen sonuçlara ulaşılamamıştır. Çalışmanın kapsadığı zaman aralığı süresnce, kurumda enerj türü olarak genelde elektrk ve 19

6 20 Makale Artcle TTMD Mayıs Hazran 2013 ısı enerjsnn kullanıldığı görülmektedr. Kurum elektrk enerjs htyacını ulusal şebekeden, ısı enerjs htyacını 2009, 2010 tarhler arasında 6 numaralı fuel-ol den, 2011 yılında doğal gazdan sağlanmaktadır. Kurumun bu üç yıllık enerj tüketm ve enerj tüketm malyetlerne lşkn verler Tablo 1 de verlmştr yılları arasında enerj kullanım dağılımları elektrkte %9- %14 aralığında, fuel-ole bağlı ısı enerjs %85-87 aralığında, doğal gaz tüketmne bağlı ısı enerjsnde se yaklaşık % 91 oranında olduğu görülmüştür. Enerj malyetler yönüyle bu değerlern değştğ gözlenmektedr aralığında sırasıyla %32,3, %31,2 ve %29,7 olarak tespt edlmştr. Fue- ol de bu değerlern %67,7 ve %68,8 olduğu, doğal gazda se %70,3 olduğu görülmüştür. Ortak br yapıda tek br enerj brmyle değerlendrldğnde elektrğe bağlı brm enerj malyetlernn elektrkte ortalama 65,71 TL/GJ le 70,88 TL/GJ aralığında, fuel ol malyetlernde ortalama 19,16 TL/GJ le 25,76 TL/GJ aralığında, doğal gazda se 17,36 TL/GJ olduğu tespt edlmştr. Tüketlen Eneıj Enerj Değer ve Dağılımı Enerj Malyet Yıllar Kaynağı M ktar Yıllık Dönüşüm Mktarı ortaîam Malyet oram (GJ) (%} a Brm TL (%) fyatı TL Brm Enerj Malyet (TUGJ) :0 Elektrk (kwh) , ,214 0, , ,71 Fue-ol(ton) , ,923 0, Elektrk (kwh) , ,124 0, ,88 Fue-ol(ton) , ,804 0, , , ,76 Elektrk (kwh) ,85 0, ,370 0, , , Doğal ğaz ,00 0, , , ,36 (m3) Tablo 1. Kullanılan enerj türler, mktarları ve malyetler Çalışmada ver toplama yöntem öneml br süreçtr. Çalışma yapılan yerleşkede 2 kazan dares, 12 adet eşanjör dares, 6 adet trafo merkez bulunmaktadır. Kurum sayaçları k kazan dares ve 6 trafo merkeznde ayrı ayrı bulunmakta ve tüketmler tek merkezde günlük kayıtlar altında tutulmaktadır. Enerj malyet ödemeler aylık bazda yapılmaktadır. Çalışmada ver toplaması aylık bazda değerlendrlmş ve analzler buna gore yapılmıştır. Bna sektörüne lşkn enerj taramalarında yapının m 2 tüketmler dkkate alınarak yapılmaktadır. Kurumun yerleşk koşulları değerlendrldğnde değşkenn kurumdan stfade eden kş sayısı olduğu görülmüştür. Bu çalışmada farklı br yaklaşımla kş başı referans alınarak enerj tasarruf potansyel ncelenmştr. Çalışmada doğal gaza geçş 2011 yılında yapılmıştır. Ancak doğalgaza bağlı enerj tüketmnn oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Bu nedenle doğal gaz tüketm sadece fuel-ol le karşılaştırma amaçlı ele alınmıştır. Bu verlere gore kurumun yılları arasındak enerj tüketm ve enerj malyet dağılımının aylara gore dağılımları Tablo 2 de verlmştr.

7 Şekl yılları arasında kş başına düşen enerj tüketm mktarı Öca-09 Şub-09 Mar-09 IMls-09 ENERJİ MİKTARI GJ/kış yıllarına göre kş başına ortalama enerj tüketm sırasıyla 4,005 GJ/kş, 3,606 GJ/kş ve 4,25 GJ/kş olarak bulunmuştur. Eştlk 1 ve 2 ye bağlı olarak 2009, 2010 yılları çn aylara göre brm enerj dağılımı hesaplanmış ve aylara gore standart SET değerler dağılım Şekl 3 de verlmştr. Çalışmada yılları arasında kurumdan yararlanan ortalama kş sayısının yıllara gore dağılımı sırasıyla 4223, 4118 ve 4390 kş olarak tespt edlmştr. Kş başına toplam ortalama enerj malyet se 2009 yılı çn 100,56 TL/GJ, 2010 yılı çn 116,89 TL/GJ ve 2011 yılı çn se 105,82 TL/ GJ olarak bulunmuştur yılı kş başına brm enerj malyetnn doğal gaz malyetler yönüyle beklenldğ br azalmanın olmadığı görülmüştür. Tablo aylık enerj tüketm ve malyet değerler 2Û1 I 2ÛIIÖ 2ÛÛS K m um m fm î w s s s s 3 s n «a m SİH İ lf I l?il' -t : o K3 UJ tjn çn ÎÖ L0 İİ? M m l % İÜ 55 S S s ss Mî I 5 j" S, 3 S S e 3 I 5 ŞH Ş î S Z 2 T. 8 y :-ÿ M 3 î S 3 İî - ff s î f î a s a? s :ÿ S s? S îj -W. m m h; May-09 s H32-09 Tem-09 Agu-09 Eyİ-09 Ek1-09 Kas-09 Ara-09 Oca-10 Şub'İO Mar-10 Ns-10 May-10 Haz-10 Tem-10 Ağu-10 EyMO Ek-10 Kas-1Q Afa-ıo İEİİİİİ ııl ü - -a : a?! * İ» ;; s II M IIP b îl S î î S * - S 5 IISî Î!!S II? 5 \l ' I t I*ÿ î ss e î s m S t Is 5 3 r-- '1 S! s- r» 1 S H II II İh ü 13 f? S t E S î j!e 3 H s E r 2 S E Ilı l» s: n î İ 3 r S \ l l t I? 1 E S z S a 2 &! S c r» 1 = î s : s t s! 3 î İl ıs I II J 1 u si kh I I If : «IB I s III 3 5 mm Mİ mm mâ 5 t g H I 3 m m : t -3 I m s P m O -- Ah S n t Otj m :î r& 2ı Iî; S î ; s I «r!s s S k 'mm s H5 ÿÿ S a"p" ı}vt s KGğs Ş C? d E Şİİ H# TTMD Mayıs Hazran 2013 Makale Artcle 21

8 22 Makale Artcle TTMD Mayıs Hazran 2013 Standart SET değerler arasında en yüksek değer 7,796 GJ/kş le Mart 2010 değer görülmektedr. En düşük değern se 1,738 GJ/kş le Hazran 2010 tespt edlmştr. Enerj tüketm verler ncelendğnde kış ve yaz koşullarında farklılık gözükmektedr. Bu nedenle enerj tüketm verler yaz ve kış şartları olmak üzere k farklı değerlendrme yapılarak en uygun standart denklem ve buna bağlı hedef denklem araştırılmıştır. Kış aylarına at enerj tüketmler ve malyetler Tablo 3 de verlmştr. YILLAR AYLAR TOPLAM TOPLAM KİŞİ BASINA ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİM DEĞERİ RJEL OIL TÜKETİM DEĞERİ ENERJİ ENERJİ DÜŞEN PERSONEL TÜKETİM TÜKETİM ENERJİ MİKTARI Toplam Enerj Tüketm Tüketm Enerj Enerj DEĞESİ MALİYETİ MİKTARI Tüketm Mattarı Malyet Hıktan MtUrı Malyet kfflıfly Gj/Ay TL/Ay Ton/Ay Gj/Ay TL/Ay Gj/Ay Tl/Ay Ct/Kj Ocak tse * / /69 896* , / L37KI ,694 7,03» 2009 Mart 32» sa.tg.; 1.906* /12 53$/» Zl.645ÿ , g.70B 7/47 m 6S1.676,1g< Z.454, /51/01 6Z1/ , İ /41,673 5,506 Kasım W/ ,410 15l.6l7.0t 53& , * , ,166 4,64S ,112 Z.619, H8/ Î4/ ,615 5,616 Gök / , , / /65 36L38C/H ,760 6* /100 Z / , ,697 7/96 S , , ,7te S zmm ,511 4,496 (asım ,1» 3059, , / /73 364,524* * , , / * * ,661 2,117 Tablo 3. Kış ayları enerj tüketmler ve malyetler 2009 ve 2010 yıllarında kış dönem tüketmlernn %8-11 elektrk ken bu durum 2011 yılında doğalgaza geçlmesyle brlkte %2,5 lara kadar gerlemştr yılarına at fuel-ol tüketmler ncelendğnde; 2010 kış aylarındak tüketmn 2009 kış aylarındak tüketmden daha az olduğu ve genel olarak kış aylarındak fuel-ol tüketmnn toplam enerj tüketmnn %90,58 n kapsadığı görülmektedr ve 2010 yıllarındak en yoğun enerj tüketm Ocak aylarında gerçekleşmştr.2009 Ocak ayında bu değer yılında 698,237 Ton/Ay ve malyet ,226 TL olarak gerçekleşmştr yılında se 689,380 Ton/Ay ve malyet ,565 TL olarak gerçekleşmştr YILLAR AYLAR TOPLAM TOPLAM KIŞI 3AŞINA ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİM DEĞER FUEL OIL TÜKETİM DEĞERİ ENERJİ ENERJİ DÜŞEN PERSONEL TÜKETİM TÜKETİM ENERJİ MİKTARI Tablam Enerjr Tüketm Tüketm Enerj Enerj DEĞERİ MALİYETİ MİKTARI Tüketm Mktar Malyet Mktan Mktarı Malyet Mh/Ay Gj/Ay TL/Ay Tpfı/Ay G /Ay TL/Ay Gj/Ay T/Ay / , * * * , *079 y? *9, * ÿ64 227ÿ35 9.IS7/ , , /89 2,106 Hazran , , / , , * , , Temmuz /13, , S4L , ,510/64 7/59, /33* Ağustos / / /48 163* , * , /67/ , , * JS , * , *111,763 3*685 Lum , , , * /79 176* /92, *988 î/44 hs» , , /31, / *176* /98 518/08/ , /64 142/ / / / Hazran /20,640 1*41, /86, , * , /62 321/22/24 1, Temmz 2609 «7/74/ * * , , ,671/ / / 35 2*881 Ağustos , , /53 5.4/0, /45 284/96* /60, , / , /45/ , /68*079 2/97 Ekm ,400 2/99, /97 272, , / /S /77 2/90 Tablo 4. Yaz ayları enerj tüketmler ve malyetler

9 Bu yıllar arasındak kş başına kullanılan enerj mktarı değerlendrlerek regresyon analz yöntemyle standart doğru denklem E(y)=0,123.E t + 1,7104 olarak bulunmuş, oluşturulan doğru derlernn R 2 değer % 92,82 olarak hesaplanmıştır. Hedeflenen tahmn tüketmlern hesaplanması yöntemnde se regresyon analznde doğru grafğnn altında kalan verlerle oluşturulan kncl br grafk ve bu grafkten elde edlen regresyon doğru denklem kullanılmaktadır. Yapılan çalışma Şekl standart hedef grafkler ŞT Haz-09 Haz-10 May-09 Ara-10 Ek-09 May-10 Ağu-09 lms-09 Ağu-10 Te m-10 Ek-10 Tem-09 Ey1-10 Ns-10 Kas-10 Eyl-09 Mar-10 Kas-09 Mar-09 Ara-09 Oca-10 Oca-09 Şub-09 Şub-10 o Kş başına Enerj Tüketm GJ/kş 1 1t o. 5 g s -I S ~ % o r 3. Bu verlere göre enerj tasarruf potansyeln belrlemek çn yılları toplam enerj tüketmnn aylık değerler dkkate alınarak standart (gerçekleşen) ve hedef enerj grafkler oluşturulmuştur. Oluşturulan standart ve hedef grafkler Şekl 4 de verlmştr. Elektrk tüketmler açısından 2010 yılındak toplam tüketmn en yüksek değere sahp olduğu ve en düşük değernde 2011 yılında gerçekleştğ görülmüştür. Bunun dışında genel olarak aylık tüketmlern brbrne yakın olmakla beraber yazın tüketlen elektrk enerjsnn kışın tüketlen elektrk enerjsnden daha az olduğu tespt edlmştr yılına kurum enerj htyacını karşılamada fuel ol yerne doğal gaz kullanmaya başlamıştır. Kurulum ve geçş sürec olan 2011 yılı doğal gaz tüketmler de değerlendrlmştr. Ancak tüketlen enerj mktarı 2011 Ocak ayından tbaren kş başına enerj tüketm ortalamasının 18,40 GJ/kş olmak üzere keskn br yükselşe geçtğ görülmektedr. Bu dönemlerde gerçekleştrlen test çalışmaları ve sstemn yen olması tüketlen enerj mktarındak bu an yükselşn neden olarak görülmektedr. Sstemn faalyet geçtğ Ocak ayında yıl çndek en büyük tüketm değer olan m 3 ve malyet ,720 TL olarak gerçekleşmştr. En düşük doğalgaz tüketm se Eylül ayında m3 ve ,960 TL olarak gerçekleşmştr. Yaz dönem enerj tüketmlernde Fuel ol oranının %80,18 e düştüğü görülmektedr. Kış sezonunun yaz tüketmne gore 2,035 katı daha fazla fuel ol tüketldğ görülmektedr. Tablo-4 te verlen yaz dönemne at fuel-ol tüketm verlerne bakıldığında, bu yıllardak en düşük malyetl tüketmn Temmuz ve Eylül aylarında gerşekleştğ görülmektedr. Bu dönemdek malyetler 2009 yılı Temmuz ayı çn 140,895 Ton/Ay ve malyet ,284 TL olarak gerçekleşmştr yılı Eylül ayındak tüketm değer Ton/Ay ve ,998 TL olarak gerçekleşmştr. TTMD Mayıs Hazran 2013 Makale Artcle 23

10 24 Kümülatf toplamda yaz aylarının düşük seyr; ısıtma gb yüksek enerj kullanımının olmamasına ağlanablr. Ancak yne de kullanım sıcak su htyacı çn bu prosesler çalıştırılmaktadır. Bu durum tasarruf potansyeln arttırmaktadır. Kümülatf toplamda 24 aylık tasarruf potansyelnn ,89 TL/yıl olarak oldukça öneml br potansyele sahp olduğu görülmektedr. Kümülatf dağılım grafğnde de görülebleceğ gb; özellkle mevsm geçşlernde enerj tüketmnde dalgalanmalar olduğu ve bu değşmlerde kurumun br öncek ay potansyelne göre artı br enerjhtyacı gözlenmştr. Ancak bu koşullar ble sstemde sürekl br tasarruf potansyeln engellememştr. Bu değerlendrme kümülatf toplam değerlern aylık dağılımını gösteren Tablo 5 de de görüleblr. Şekl 5. CUSUM grafğ EnEnerj Tasarruf malyet (TL/Ay} I ) I I ı >.& W W W ıw M M ı < UOUO LnOtnOUsr OOOÛOÖOOOgÿ QOOOOOOOQooooooooo oooooooooo ı_ ı_ ı J_ J_ I 1 Nl uı h- o H UJ M M en I h- a M UD M O N H Nl Nl Nl UJ N Enerj taraması öncelkle enerj tasarruf etüdlernn hazırlanması çn vazgeçlmez br aşamadır. Bu tarama verler üzernden ölçüm süreçlerne bağlı tasarruf potansyelnn belrlenmesnn knc yolu Kümülatf Toplam Değerler (CUSUM) metoduna bağlı toplam süreçtek CUSUM grafğnn oluşturulmasıdır. Bu amaçla çalışmada 3-5 formüllernden yararlanılarak toplananılan verlere bağlı olarak sstemdek toplam kümülatf enerj ve malyet tasarruf oranları belrlenmş elde edlen sonuçlar Şekl 5 de verlmştr. sonunda 2012 ve sonrası çn hedeflenen tüketmler çn, hedef enerj tüketmn değerlernn doğru denklem E(y)=0,4123.E t + 1,1093 olarak bulunmuş, R 2 değer se %93,06 olarak hesaplanmıştır. Bulunan bu doğru denklemne göre hesaplanan hedef enerj tüketmlernn grafğ Şekl 4 de verlmştr. Makale Artcle TTMD Mayıs Hazran 2013

11 TTMD Mayıs Hazran 2013 Makale Artcle 25 Aylar I IJaz.OO 2 Naz.10 3 May,09 4 Ara, 10 5 Ek.09 6 May,10 7 Aâu.09 Ns.09 9 Ağu Tem.10 II Ek Tem byl Ns.O 15 Kas Ey Mar Kas Mar Ara Oea.lO 22 Oea Şııb Şuh. 1 0 Toplam Standart Hedd Hede Kümülatf Standart Brm Hedef Enerj Enerj Eneıj Toplam Eneıj Enerj Eneıj Tüketm Tüketm tasarruf' Tasarruf Tüketm Tasamır Tüketm Mlyd Malyet potansyel Potansyel (OJ/Ay) oranı (GJ/Ay) (TIİAy) (TIİAy) (frj/ay) (TI.AVI 8511, ,93 0, , ,30-485, , , ,52 0, , ,60-480, , , ,99 0, , ,94-675, , , ,59 0, , , , , ,66 0, , , , , , ,53 0, , , , , , ,08 0, , , , , , ,73 0, , , , , , ,14 0, , , , , , ,68 0, , , , , , ,15 0, , , , , , ,08 0, , , , , , ,33 0, , , , , , ,78 0, , , , , , ,66 0, , ,08-585, , , ,68 0, , , , , , ,51 0, , , , , , ,19 0, , , , , , ,67 0, , , , , , ,92 0, , , , , , ,76 0, , , , , , ,59 0, , , , , , ,71 0, , , , , , ,69 0, , , , , , , , , ,89 4. SONUÇ Bu çalışma yıllarına at enerj tüketm verler hedef alınarak, genş br alana yerleşen ve yılın öneml br bölümünde 4000 kşnn üzernde br personele hzmet veren yerleşkenn enerj tasarruf çalışmalarına katkı sağlaması ve enerj tasarruf etüdlernn hazırlanablmes amacıyla gerçekleştrlmş enerj taramasını kapsamaktadır. Çalışma aylık bazda toplanan enerj verler çn, Enerj Tüketm Standardı ve Kümülatf toplam değerler yöntem olmak üzere k farklı analz yöntem uygulanmıştır. Çalışmada elde edlen sonuçlar aşağıda verlmştr. a. Enerj tüketm standardına göre k yıllık verler esas alındığında ortalama tasarruf potansyel % 30,01 olarak bulunmuştur. b. Enerj tüketm standardına göre 2 yıllık standart tüketm ortalamasının 3,806 GJ/k ş den 2,664 GJ/kşye ndrgenmes hedeflenmştr. c. CUSUM yöntemne göre kümülatf toplamlarda enerj tasarruf potansyel % 24,12, enerj malyet tasarruf oranı se %28,63 olarak hesaplanmıştır. d. CUSUM yöntemnde kümülatf enerj tasarruf mktarı toplamda ,47 GJ, enerj malyet tasarruf oranı ,89 TL olarak hesaplanmıştır.

12 26 Makale Artcle TTMD Mayıs Hazran 2013 Bu verler bu tür yerleşke veya kurumlarda kanunda olmasına rağmen kurulmayan enerj yönetmn htyacınının br an önce gderlme gereğn ortaya çıkartmıştır. Enerj tasarrufunda kurumsal br kültür oluşmasının temel olablecek yönetmsel anlayışın gerekllğ ortaya çıkan mal sonuçlarla da görülmektedr. Yerleşkenn yapısal özellkler, enerjnn kötü kullanımı çn br neden teşkl etmektedr. Üçüncü derece gün bölgesnde yer alan yerleşkenn bna yalıtım kuralları standardı yönüyle oldukça eksğ olduğu, yakıt tüketmnn kontrolünde dış hava kompanzasyonu gb bast önlemler ble dkkate almadığı görülmektedr. Blnçl br enerj yönetmnn eksklğ, planlı br tüketm akışının sağlanması, emsson etklernn de bu değerlendrme süreçlernde dkkate alınmasını sağlayacak dsplnel br enerj yönetm süreec tasarruf potansyelnn daha yleştrlmesne yol açacaktır. 5. KAYNAKLAR [1] Unted Natons, Department of Socal and Economc Affars, World Populaton Prospects: 2010 Revson, Populaton Dvson, 2011 [2] BP p..c, Statstcal Revew of World Energy 2011, BP p..c, 2011 [3] MİLUTİENÉ, E et al., Investgaton of Energy Savng Possbltes n Buldngs, Envronmental Research, Engneerng and Management, No. 1, S.51, Sf , 2010 [4] SÖĞÜT, Z, Bnalarda Enerj Taraması ve Örnek Uygulama, Savunma Blmler Dergs, No.8, S.1, Sf.127, 2009 [5] ACUNER, E. et al, Bna Sektöründe Enerj Vermllğ le İlgl Yasal Düzenlemeler: Bnalarımızı Neler Beklyor?, III.Enerj Vermllğ ve Kaltes Sempozyumu, Elektrk Mühendsler Odası, 2009 [6] ROTH, R, Revve Energy Audts wth Today s Cost Management, Journal of Corporate Accountng & Fnance, No.Volume 17, S. 3, Sf. 3 11,2006 [7] KEDİCİ Ö., Enerj Yönetm, Elektrk İşler Etüd İdares Genel Müdürlüğü Enerj Kaynakları Etüd Dares Başkanlığı, 1993 [8] SÖĞÜT Z. et.al, Sanay Sektöründe Enerj Taramasının Etks ve Örnek Uygulama, Dumlupınar Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Dergs, No. 10, Sf , 2006 [9] SÖĞÜT Z., Çmento Fabrkasında Enerj Taraması ve Üretm Hattı Isı Proseslernde Enerj ve Ekserj Analz, Balıkesr Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü, Yüksek Lsans Tez, Sf 69-70, [10] ELSHOUT,R et al., Dong an Energy Audt, Chemcal Engneerng, Chemcal Week Assocates, No.1,Sf.34-36,2010 [11] YILMAZ,Z, Akıllı Bnalar ve Yenleneblr Enerj, Tessat Mühendslğ Dergs,S.91,Sf.7-15 KISA ÖZGEÇMİŞLER M.Zya SÖĞÜT, 1964 yılında Mardn doğumludur. Marmara Ünverstes Makne Bölümü Sıhh Tessat Öğretmenlğnden 1988 yılında Teknk Öğretmen olarak mezun olmuştur yılında Balıkesr Ünverstes Fen Blmler Ensttüsünden Makne Mühendslğ Yüksek Lsans programını, 2009 yılında aynı ensttünün Makne Mühendslğ doktora programını tamamlayıp doktor ünvanını almıştır yılında Kara Harp Okulu Yrd. Doç. Kadrosuna atanmış ve halen Kara Harp Okulu Dekanlığı Teknk ve Blgsayar Uygulamalar Merkeznde Makne Öğretm Üyes olarak görev yapmaktadır. Ekserj, Eksergoekonomk analzler ve optmzasyon, Isı ger kazanımı, Yenleneblr Enerjler ve uygulamaları, Enerj yönetm, Soğutma ve uygulamaları konularında çalışmaları vardır. İnanç Caht GÜREMEN 1999 yılında KHO ndan Sstem Mühends ünvanıyla mezun oldu yılında Naval Post Graduate School (ABD) da İşletme Yüksek Lsansını tamamladı. Halen KHO Savunma Blmler Ensttüsü nde Teknoloj Yönetm Doktora Programı nı takp etmektedr. Hakan KABALAR 1998 yılında KHO ndan Sstem Mühends ünvanıyla mezun oldu yılında Naval Post Graduate School (ABD) da Harekât Araştırması Yüksek Lsansını tamamladı. Halen KHO Savunma Blmler Ensttüsü nde Teknoloj Yönetm Doktora Programı nı takp etmektedr.

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

KAPALI YÜZME HAVUZLARINDA ENERJĠ YÖNETĠMĠ

KAPALI YÜZME HAVUZLARINDA ENERJĠ YÖNETĠMĠ TESKON 2015 / BĠLĠMSEL / TEKNOLOJĠK ÇALIġMALAR Bu br MMO yayınıdır MMO bu yayındak fadelerden, fkrlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknk blg ve basım hatalarından sorumlu değldr. KAPALI YÜZME HAVUZLARINDA

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Resm Gazetenn 29.12.2012 tarh ve 28512 sayılı le yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket Bu Doküman

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ YAPILARI EERJİ ESASLI TASARIMI İÇİ BİR HESAP YÖTEMİ Araş. Gör. Onur MERTER Araş. Gör. Özgür BOZDAĞ Prof. Dr. Mustafa DÜZGÜ Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

Türkiye deki Binalara Yönelik Soğutma Yükü Hesabı için Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi

Türkiye deki Binalara Yönelik Soğutma Yükü Hesabı için Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi 43 Türkye dek Bnalara Yönelk Soğutma Yükü Hesabı çn Web Tabanlı Yazılım Gelştrlmes Development of a Web-Based Software For Buldng Coolng Load Calculatons n Turkey Yrd. Doç. Dr. M. Azm AKTACİR / Yrd. Doç.

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri Rasgele Değşken Üretme Teknkler Amaç Smülasyon modelnn grdlern oluşturacak örneklern üretlmes Yaygın olarak kullanılan ayrık veya sürekl dağılımların örneklenmes sürecn anlamak Yaygın olarak kullanılan

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı: 2, 2011 151 KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Nhan ÖZGÜVEN (*) Özet: Perakendeclk

Detaylı

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET Bina sektörünün enerji tüketim payı; 80 Milyon TEP (Ton Eşdeğer Petrol) enerji tüketiminin aşıldığı tüketim sektörleri arasında % 34 ü geçmiştir.

Detaylı

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001)

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001) ANADOLU ÜNvERSTES BlM VE TEKNOLOJ DERGS ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (1) TEKNK NOTrrECHNICAL NOTE ELEKTRK ARK FıRıNıNDA TERMODNAMGN KNC YASASıNıN

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

Betül BektaĢ Ekici Accepted: October 2011. ISSN : 1308-7231 bbektas@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Betül BektaĢ Ekici Accepted: October 2011. ISSN : 1308-7231 bbektas@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:136-3111 e-journal of New World Scences Academy 211, Volume: 6, Number: 4, Artcle Number: 1A24 ENGINEERING SCIENCES Receed: July 211 Betül BektaĢ Ekc Accepted: October 211 U. Teoman Aksoy Seres :

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:305-63X Yapı Teknolojler Elektronk Dergs 008 () - TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Başlığın Boru Hattı Etrafındak Akıma Etks Ahmet Alper ÖNER Aksaray Ünverstes, Mühendslk

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI * Yrd. Doç. Dr. Gonca DAVRAS ** ÖZ Otel şletmelernde,

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

Calculating the Index of Refraction of Air

Calculating the Index of Refraction of Air Ankara Unversty Faculty o Engneerng Optcs Lab IV Sprng 2009 Calculatng the Index o Reracton o Ar Lab Group: 1 Teoman Soygül Snan Tarakçı Seval Cbcel Muhammed Karakaya March 3, 2009 Havanın Kırılma Đndsnn

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği Türkye Cumhuryet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI Kalte Artışları ve Enflasyon: Türkye Örneğ Yavuz Arslan Evren Certoğlu Abstract: In ths study, average qualty growth and upward

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

TE 06 TOZ DETERJAN ÜRETİM TESİSİNDEKİ PÜSKÜRTMELİ KURUTMA ÜNİTESİNDE EKSERJİ ANALİZİ

TE 06 TOZ DETERJAN ÜRETİM TESİSİNDEKİ PÜSKÜRTMELİ KURUTMA ÜNİTESİNDE EKSERJİ ANALİZİ Yednc lusal Kmya Mühendslğ Kngres, 5-8 ylül 26, Anadlu Ünverstes, skşehr 6 OZ DRJAN ÜRİM SİSİNDKİ PÜSKÜRMLİ KRMA ÜNİSİND KSRJİ ANALİZİ GÜLSÜN BKAŞ*, FİRZ BALKAN ge Ünverstes Kmya Mühendslğ Bölümü, 351,

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL GRAFİKLERİNİN BİR UYGULAMASI

GIDA SEKTÖRÜNDE İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL GRAFİKLERİNİN BİR UYGULAMASI GIDA SEKTÖRÜNDE İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL GRAFİKLERİNİN BİR UYGULAMASI Aytaç PEKMEZCİ * Özet Kalte kontrol grafkler üreç kontrolü ve yleştrlmende öneml br yere ahptr. İşletmelerdek ürünlern kalte düzeylernn

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI

Detaylı

TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI

TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI TDK Temel Devre Kavramları ve Kanunları /0 TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI GĐRĐŞ: Devre analz gerçek hayatta var olan fzksel elemanların matematksel olarak modellenerek gerçekte olması gereken sonuçların

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007 Yrd. Doç. Dr. Atlla EVİN Afyon Kocatepe Ünverstes 007 ENERJİ Maddenn fzksel ve kmyasal hal değşm m le brlkte dama enerj değşm m de söz s z konusudur. Enerj değşmler mler lke olarak Termodnamğn Brnc Yasasına

Detaylı

İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Admnstraton Clt/Vol:39, Sayı/No:2,, 310-334 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Stokastk envanter model kullanılarak

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi Metn Madenclğ le Soru Cevaplama Sstem Sevnç İlhan 1, Nevchan Duru 2, Şenol Karagöz 3, Merve Sağır 4 1 Mühendslk Fakültes Blgsayar Mühendslğ Bölümü Kocael Ünverstes slhan@kocael.edu.tr, nduru@kocael.edu.tr,

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN TARH:...05/205 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal T.C BARTIN L ÖZEL DARES YAZı ŞLER MÜDÜRLÜGÜ TEKlF MEKTUBU TEKlF

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR TESİSDEKİ BASINÇLI HAVA ÜRETİM VE DAĞITIM SİSTEMLERDE ENERJİ TASARRUFU ANALİZİ

ENDÜSTRİYEL BİR TESİSDEKİ BASINÇLI HAVA ÜRETİM VE DAĞITIM SİSTEMLERDE ENERJİ TASARRUFU ANALİZİ ENDÜSTRİYEL BİR TESİSDEKİ BASINÇLI HAVA ÜRETİM VE DAĞITIM SİSTEMLERDE ENERJİ TASARRUFU ANALİZİ Yavuz ÜSER, *Mehmet Al YALÇIN, **Şükrü ÖZEN, ***Bülent CERİT Akdenz Ünverstes *Sakarya Ünverstes **Akdenz

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1 Yıldıztekn ve Tuna Araştırma Makales (Research Artcle) Akın F.OLGUN M. Metn ARTUKOĞLU 3 Hakan ADANACIOĞLU 4 Ege Ünverstes Zraat Fakültes Tarım Ekonoms Bölümü 35100 Bornova/İzmr., e-posta: akn.olgun@ege.edu.tr

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Clt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012 ÇELİK YAPI SİSTEMLERİNDE İKİNCİ MERTEBE ANALİZ YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ (INVESTIGATION OF SECOND ORDER ANALYSIS

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 22 BARALI 380 kv LUK GÜÇ SİSTEMİ İÇİN EKONOMİK DAĞITIM VE OPTİMAL GÜÇ AKIŞI YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 22 BARALI 380 kv LUK GÜÇ SİSTEMİ İÇİN EKONOMİK DAĞITIM VE OPTİMAL GÜÇ AKIŞI YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 7 : 3 : 3 : 369-378

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği Ege Ünv. Zraat Fak. Derg., 2002, 39 (3): 88-95 ISSN 1018-8851 Pamukta Grd Taleb: Menemen Örneğ Bülent MİRAN 1 Canan ABAY 2 Chat Günden 3 Summary Demand for Inputs n Cotton Producton: The Case of Menemen

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş. Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2012-30.09.2012 dönemne

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ Central Bank Revew Vol. 11 (January 2011), pp.1-9 ISSN 1303-0701 prnt / 1305-8800 onlne 2011 Central Bank of the Republc of Turkey http://www.tcmb.gov.tr/research/revew/ KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON:

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No: 5398-1 Karar Tarihi: 30/12/2014

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No: 5398-1 Karar Tarihi: 30/12/2014 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Enerj Pyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No: 5398-1 Karar Tarh: 30/12/2014 Enerj Pyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2014 tarhl

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü DergsYıl: 2013/1, Sayı:17 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal ScencesYear: 2013/1, Number:17 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ,

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI Mehmet Aktan Atatürk Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 25240, Erzurum. Özet: Dövz kurlarındak değşmler,

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum)

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 276-303 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyrght 2013 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The

Detaylı

BİNA KABUĞU YÜZEY ALANI VE YALITIM KALINLIĞININ ISITMA MALİYETİ ÜZERİNDE ETKİLERİ

BİNA KABUĞU YÜZEY ALANI VE YALITIM KALINLIĞININ ISITMA MALİYETİ ÜZERİNDE ETKİLERİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gaz Unv. Clt, No 1, 13-19, 7 Vol, No 1, 13-19, 7 BİNA KABUĞU YÜZEY ALANI VE YALITIM KALINLIĞININ ISITMA MALİYETİ ÜZERİNDE ETKİLERİ U. Teoman AKSOY ve Ömer

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

Türkı ye dekı Ünı versı telerı n Öğrencı ile İletı şimde Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Durumlarının İncelenmesı

Türkı ye dekı Ünı versı telerı n Öğrencı ile İletı şimde Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Durumlarının İncelenmesı Türkı ye dekı Ünı versı telerı n Öğrencı le İletı şmde Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Durumlarının İncelenmesı Dr. Abdullah Düvenc 1 1 Marmara, Atatürk Eğtm Fakültes Blgsayar ve Öğretm Teknolojler Eğtm

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Clt/Vol.:7 Saı/No: 1 : 97-101 (006) ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE ÖĞRENCİLERİN YAZ OKULU HAKKINDAKİ

Detaylı

Ege Bölgesi orman işletmelerindeki orman mühendisi dağılımının Atkinson endeksi ile değerlendirilmesi

Ege Bölgesi orman işletmelerindeki orman mühendisi dağılımının Atkinson endeksi ile değerlendirilmesi SDÜ Orman Fakültes Dergs SDU Faculty of Forestry Journal 2011, 12: 110-114 Araştırma makales/research artcle Ege Bölges orman şletmelerndek orman mühends dağılımının Atknson endeks le değerlendrlmes İsmal

Detaylı

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences İNOVASYON PERFORMANSI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE AHS VE GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI: SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ Yrd. Doç. Dr. Seda ŞENGÜL Çukurova Ünverstes İktsad Ve İdar Blmler Fakültes Ekonometr Bölümü Mart 2004 ANKARA YAYIN NO: 119 ISBN: 975-407-151-9

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI Abdullah Oktay DÜNDAR * Muammer ZERENLER ** ÖZET İşletmeler günümüz rekabet ortamının çalkantılı doğasında faalyetlern sürdürürken, sahp oldukları kıt kaynakları

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ Sayı Konu...12.30 : B.30.2.KHU.0.00.00.00- : Özürlü Öğrencler hk. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ VEDİ L~.10. 20 0 5 Yükseköğretm Kurulu Başkanlığına Ilg: 14.09.2009 tarh 29515 sayılı yazınız. Yükseköğretm

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI Fath ÇİL GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk Mmarlık Fakültes Endüstr Mühendslğ Bölümü 4. Sınıf

Detaylı

Sera İklimlendirme Kontrolü İçin Etkin Bir Gömülü Sistem Tasarımı

Sera İklimlendirme Kontrolü İçin Etkin Bir Gömülü Sistem Tasarımı Sera İklmlendrme Kontrolü İçn Etkn Br Gömülü Sstem Tasarımı Nurullah Öztürk, Selçuk Ökdem, Serkan Öztürk Ercyes Ünverstes, Blgsayar Mühendslğ Bölümü, Kayser ozturk.nurullah@yahoo.com.tr,okdem@ercyes.edu.tr,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 8

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 8 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 8 FARKLI YÜZEY ÖZELLİKLERİNE SAHİP PLAKALARIN ISIL IŞINIM YAYMA ORANLARININ HESAPLANMASI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. DENGELĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALĐYET RAPORU Bu rapor Aegon Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2009 30.09.2009 dönemne

Detaylı

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, 2007, ss. 109 125. TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde

Detaylı

ATIK POLİMERİK MALZEME KATKILI BETONUN YALITIM ÖZELLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

ATIK POLİMERİK MALZEME KATKILI BETONUN YALITIM ÖZELLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Isı Blm ve Teknğ Dergs, 26,, 5-20, 2006 J. of Thermal Scence and Technology 2006 TIBTD Prnted n Turkey ISSN 300-365 ATIK POLİMERİK MALZEME KATKILI BETONUN YALITIM ÖZELLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4,2013 110 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı)

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı) A.1. Mll Gelr Hesaplamaları ve Bazı Temel Kavramlar 1 Gayr Saf Yurtç Hâsıla (GSYİH GDP): Br ekonomde belrl br dönemde yerleşklern o ülkede ekonomk faalyetler sonucunda elde ettkler gelrlern toplamıdır.

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

ε ph Özgül fiziksel ekserji [kj/kg]

ε ph Özgül fiziksel ekserji [kj/kg] Isı Blm ve Teknğ Dergs, 3, 2, 77-83, 21 J of Thermal Scence and Technology 21 TIBTD Prnted n Turkey ISSN 13-3615 ÇUMRA ŞEKER FABRİKASI ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN EKSERJİ ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Burak TÜRKÖZÜ

Detaylı

Çelik Yapıların Öngörülen Göreli Kat Ötelemesi Oranına Göre Enerji Esaslı Tasarımı *

Çelik Yapıların Öngörülen Göreli Kat Ötelemesi Oranına Göre Enerji Esaslı Tasarımı * İO Teknk Derg, 01 5777-5798, Yazı 369 Çelk Yaıların Öngörülen Görel Kat Ötelemes Oranına Göre Enerj Esaslı Tasarımı * Onur ERTER* Özgür BOZDAĞ** ustafa DÜZGÜ*** ÖZ Günümüz yönetmelklernde yer alan ve yaıların

Detaylı

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKÂT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan Al Rıza BOZBULUT

Detaylı