ĠLKÖĞRETĠM SEKĠZĠNCĠ SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠLKÖĞRETĠM SEKĠZĠNCĠ SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ"

Transkript

1 T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TÜRKÇE EĞĠTĠMĠ ANA BĠLĠM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLĠĞĠ BĠLĠM DALI ĠLKÖĞRETĠM SEKĠZĠNCĠ SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ GÜLġAH ÖZ Tez DanıĢmanı : Yrd. Doç. Dr. Ramazan ÇĠFTLĠKÇĠ MALATYA

2 T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TÜRKÇE EĞĠTĠMĠ ANA BĠLĠM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLĠĞĠ BĠLĠM DALI ĠLKÖĞRETĠM SEKĠZĠNCĠ SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ GÜLġAH ÖZ Tez DanıĢmanı : Yrd. Doç. Dr. Ramazan ÇĠFTLĠKÇĠ MALATYA 2012

3 T.C. Ġnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Türkçe Öğretmenliği Bilim Dalı GÜLġAH ÖZ tarafından hazırlanan Sekizinci Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Söz Varlığı Bakımından incelenmesi baģlıklı bu çalıģma, tarihinde yapılan sınav sonucunda baģarılı bulunarak jürimiz tarafından Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiģtir. Yrd. Doç. Dr. Ramazan Çiftlilçi Ġmzalar DanıĢman: Doç. Dr. Nesrin Sis Üye: Yrd. Doç. Dr. M. Akif Çeçen Üye: O N A Y /../ 2012 Prof. Dr. Sebahattin ARIBAġ Enstitü Müdürü i

4 ONUR SÖZÜ Yrd. Doç. Dr. Ramazan ÇĠFTLĠKÇĠ nin danıģmanlığında yüksek lisans tezi olarak hazırladığım Ġlköğretim Sekizinci Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Söz Varlığı Bakımından Ġncelenmesi baģlıklı bu çalıģmanın bilimsel ahlâk ve geleneklere aykırı düģecek bir yardıma baģvurmaksızın tarafımdan yazıldığını ve yararlandığım bütün yapıtların hem metin içinde hem de kaynakçada yöntemine uygun biçimde gösterilenlerden oluģtuğunu belirtir, bunu onurumla doğrularım. GÜLġAH ÖZ ii

5 ÖNSÖZ Türkçe ders kitapları Türkçe öğretiminde kullanılan en önemli gereçlerin baģında gelmektedir. Bu nedenle Türkçe ders kitaplarının Türkçenin söz varlığını baģarılı bir Ģekilde yansıtması ve öğrencilerin kelime hazinelerini geliģtirmesi ve zenginleģtirmesi gerekmektedir. Yenilenen Türkçe Öğretim Programında öğrencilerin kelime hazinelerini geliģtirmeye ve zenginleģtirmeye yönelik amaçlar ve kazanımlar bulunmaktadır. Türkçe ders kitaplarının bu kazanımları gerçekleģtirecek nitelikte hazırlanması önem kazanmaktadır. Yapılan bu çalıģmada 8. sınıf Türkçe ders kitaplarının ne gibi özellikler gösterdiği incelenmiģtir. 8. sınıf Türkçe ders kitaplarının Türkçenin söz varlığını ne derece yansıttığı ve bu söz varlığı ögelerinin Türkçe Öğretim Programında belirtilen kazanımları gerçekleģtirebilme düzeyleri incelenmiģtir. Tezin hazırlanması sırasında sabır ve özveriyle bana yardımcı olan tez danıģmanım Yrd. Doç. Dr. Ramazan Çiftlikçi ye, ders aģamasında bilgilerinden yararlandığım Prof. Dr. Hasan Kavruk, Prof. Dr. Songül TaĢ, Doç. Dr. Nesrin Sis, Yrd. Doç. Dr. M. Akif Çeçen, Yrd. Doç. Dr. Ġlhan Erdem hocalarımıza teģekkürlerimi sunarım. GÜLġAH ÖZ iii

6 ÖZET SEKĠZĠNCĠ SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ ÖZ, GülĢah Yüksek Lisans, Ġnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Öğretmenliği Bilim Dalı Tez danıģmanı : Yrd. Doç. Dr. Ramazan ÇĠFTLĠKÇĠ Ocak- 2012, xi sayfa Bu araģtırmada seçilen dört adet 8. sınıf Türkçe ders kitabı söz varlığı bakımından incelenmiģtir. Söz konusu Türkçe ders kitaplarının söz varlığını tespit etmek amaçlanmıģtır. Bu çalıģmada incelenen ders kitapları Talim ve Terbiye Kurulu nun Eğitim - Öğretim yılında Türkçe derslerinde 8. sınıfta okutulmasını tavsiye ettiği kitaplardan dört tanesini içermektedir. Bu kitaplar Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, Pasifik Yayınları, Tav Yayınları ve Koza Yayınlarıdır. Bu dört kitapta yer alan toplam 121 metnin sıklık dizinleri oluģturulmuģ ve bu metinler söz varlığı açısından incelenmiģtir. AraĢtırmada betimsel tarama modeli ve doküman incelemesi teknikleri kullanılmıģtır. AraĢtırmanın birinci bölümünde problem durumu, araģtırmanın önemi, amacı, sınırlılıkları, varsayımlar ve tanımlar verilmiģtir. AraĢtırmanın ikinci bölümünde kelime, kelime hazinesi, söz varlığı, kavramları verilmiģ ; Türkçe Öğretim Programı nda kelime öğretimi ile ilgili kavramsal çerçeve çizilmiģ, ilgili araģtırmalara ve yayınlara yer verilmiģtir. Üçüncü bölümde araģtırmanın yöntemi ve uygulama süreci yer almaktadır. Dördüncü bölümde elde edilen bulgular ve bulguların yorumlanması yer almaktadır. BeĢinci bölümde araģtırma sonuçları ortaya konmuģ ve öneriler sunulmuģtur. iv

7 AraĢtırmanın sonucunda farklı yayınevlerine ait 8. sınıf Türkçe ders kitaplarının Türkçenin söz varlığını temsil etme açısından değiģiklikler gösterdiği tespit edilmiģtir. Ders kitaplarının Türkçenin söz varlığını yansıtma ve programda hedeflenen kazanımlara uygunluk açısından daha özenli hazırlanması gerektiği vurgulanmıģtır. Anahtar Kelimeler : Kelime, Kelime hazinesi, Söz varlığı, Türkçe ders kitabı v

8 ABSTRACT THE ANALYZĠNG OF VOCABULARY OF EĠGHTEENTH GRADE TURKĠSH COURSE BOOKS ÖZ, GülĢah Master Thesis, Ġnönü University, Institude of Educational Sciences Turkish Language Teaching Department Advisor : Yrd. Doç. Dr. Ramazan Çiftlikçi January- 2012, xi +260 pages Four 8th grade Turkish course books selected in this study were examined for the presence of word. It was aimed to detect the word presence of the mentioned Turkish course books. The course books examined in this study contain four books recommended by the Board od Education to be taught in the 8th grade Turkish lessons in academic year. These books are the Ministry of Education Publications, Pasifik Publications, Tav Publications and Koza Publications. Frequency index of 121 text were created and these texts were examined in the presence of word. In this study descriptive scanning model and document examination tecnics were used. In the first part of the study the problem, the importance of the study, the aim, limitations, assumptions and definitions were given. In the second part of the study, concepts such as vocabulary and word were given. In the Turkish education programme the conceptual framework was prepared related to teaching vocabulary, related researches and publications were mentioned. In the third part, research metod and application time were mentioned. In the fourth part, the findings and interpretations of findings were given. In the fifth part, research results were demonstrated and recommendations were presented. In the conclusion of research it shows that 8th grade Turkish course books by different publishers change in the presence of word. It is stressed that course books which are the reflections of word presence of Turkish must be prepared more carefully for the conformity to the target acquisitions in the schedule. Key Words : Word, vocabulary, basic vocabulary, Turkish course book vi

9 İÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY SAYFASI.. i ONUR SÖZÜ... ii ÖNSÖZ... iii ÖZET... iv ABSTRACT... vi ĠÇĠNDEKĠLER... vii TABLOLAR ve ġekġller LĠSTESĠ... x KISALTMALAR... xi 1. GĠRĠġ Problem Durumu AraĢtırmanın Amaçları AraĢtırmanın Önemi AraĢtırmanın Sınırlılıkları Varsayımlar Tanımlar KURAMSAL BĠLGĠLER VE ĠLGĠLĠ ARAġTIRMALAR Kelime Kelimenin Tanımı, Kapsamı Kelime ve Kavram Çocukta Dil GeliĢim Süreci DavranıĢçı YaklaĢım BiliĢsel YaklaĢım (EtkileĢimci YaklaĢım) Psikolinguistik YaklaĢım (Üretme Kuramı) Pragmatik YaklaĢım (Sosyal Öğrenmeci) : EtkileĢimci YaklaĢım: Çocukta Dil GeliĢim Basamakları Yenidoğan Dönemi Cıvıldama Dönemi Heceleme Dönemi Tek Sözcük Dönemi Ġki Sözcük Dönemi Cümleler Dönemi YaĢ Dönemi vii

10 YaĢ Dönemi YaĢ Dönemi YaĢ Dönemi YaĢ Dönemi Dil GeliĢimini Etkileyen Etkenler Cinsiyet Zeka GeliĢim ve Öğrenme Ġle Ġlgili Farklılıklar Sosyo - Ekonomik Durum Aile ĠliĢkileri Temel Dil Becerileri ve Kelime Hazinesi Kelime Hazinesinin GeliĢtirilmesi ve Önemi Kelime Öğretiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Kelime Hazinesini GeliĢtirme Yolları Okuma Etkinlikleri Dinleme / Ġzleme Etkinlikleri KonuĢma Etkinlikleri Yazma Etkinlikleri Doğrudan Kelime Öğretimi Soyut Kelimelerin Öğretimi Görseller Yoluyla Kelime Öğretimi Gözlem Yoluyla Kelime Öğretimi Dilbilgisi Etkinlikleri Sözlük Kullanma ÇağrıĢım Haritası Yoluyla Kelime Öğretimi Yapısal Analiz Yoluyla Kelime Öğretimi BoĢluk Doldurma Yoluyla Kelime Öğretimi Söz Varlığı Söz Varlığının Tanımı, Kapsamı Türkçenin Söz Varlığı Üzerine Söz Varlığı ve Sıklık ĠliĢkisi Söz Varlığının Ġçerdiği Öğeler Temel Söz Varlığı Atasözleri Deyimler viii

11 Ġkilemeler Kalıp (ĠliĢki) Sözleri Terimler Çeviri Sözcükler Yabancı Sözcükler KalıplaĢmıĢ Sözler Türkçe Öğretimi Programında Söz Varlığı Türkçe Ders Kitaplarında Metinler Ders Kitabının Tanımı ve Özellikleri Metin Tanımı ve Türleri Türkçe Ders Kitaplarında Metinler ve Sahip Olmaları Gereken Özellikler Söz Varlığında Metinlerin Önemi Ġlgili Yayın ve AraĢtırmalar YÖNTEM AraĢtırmanın Modeli Evren ve Örneklem Verilerin Toplanması ve Analizi Koza Yayınlarının Yayımladığı 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Millî Eğitim Bakanlığının Yayımladığı 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Tav Yayınlarının Yayımladığı 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Pasifik Yayınlarının Yayımladığı 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı BULGULAR ve YORUM Sınıf Koza Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sıklık Dizini Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sıklık Dizini Sınıf Tav Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sıklık Dizini Sınıf Pasifik Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sıklık Dizini Sınıf Türkçe Ders Kitapları Metinlerinin Söz Varlıklarının Ġçerdiği Ögeler SONUÇ ve ÖNERĠLER Sonuçlar Öneriler KAYNAKÇA ix

12 TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ Tablo 1 : Pierce nin Türkiye Türkçesindeki Sıklık Dizgesi Tablo 2 : Ġlyas Göz e ait Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü Tablo 3 : Koza Yayınları Ders Kitabı Metinleri Tablo 4 : MEB Yayınları Ders Kitabı Metinleri Tablo 5 : Tav Yayınları Ders Kitabı Metinleri Tablo 6 : Pasifik Yayınları Ders Kitabı Metinleri Tablo 7 : Metinlerde Geçen Atasözleri Tablo 8 : Metinlerde Geçen Deyimler Tablo 9 : Metinlerde Geçen Ġkilemeler Tablo 10 : Metinlerde Geçen Kısaltmalar Tablo 11 : Metinlerde Geçen Yabancı Kelimeler Tablo 12 : Metinlerde Geçen Özel Ġsimler Tablo 13 : Metinlerde Geçen ÖzdeyiĢler Tablo 14 : Metinlerde Geçen ĠliĢki Sözleri (Kalıp Sözler) Tablo 15 : Koza Yayınları Türkçe Ders Kitabı Temalara Göre Söz varlığı Unsurları Tablo 16 : MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Temalara Göre Söz varlığı Unsurları Tablo 17 : Tav Yayınları Türkçe Ders Kitabı Temalara Göre Söz varlığı Unsurları Tablo 18 : Pasifik Yayınları Türkçe Ders Kitabı Temalara Göre Söz varlığı Unsurları Tablo 19 : Genel Veriler Tablo 20 : Genel Verilerin Oranlanması ġekil 1. Dile hâkimiyet, kelime hazinesi ve kelime bilgisi ile okuma kapsamı iliģkisi x

13 KISALTMALAR Akt. : Aktaran Ar. : Arapça C.: Cilt Çev. : Çeviren Ġng. : Ġngilizce Far. : Farsça Hol. : Hollandaca MEB : Millî Eğitim Bakanlığı S. : Sayı s.: Sayfa S.O. : Serbest Okuma TDK : Türk Dil Kurumu Vb. : Ve benzerleri Vd. : Ve diğerleri Yy. : Yüzyıl xi

14 1 1. GİRİŞ AraĢtırmanın bu bölümünde problem durumu, araģtırmanın amaçları, araģtırmanın önemi, sınırlılıklar, varsayımlar ve tanımlar yer almaktadır Problem Durumu Dil, insanı diğer canlılardan ayıran en önemli unsurlardan biridir. Aksan (2001: 15) dili, düģünce, duygu ve isteklerin bir toplumda ses ve anlam yönünden ortak olan ögeler ve kurallardan yararlanılarak baģkalarına aktarılmasını sağlayan, çok yönlü çok geliģmiģ bir dizge olarak tanımlar. Dilin en önemli iģlevlerinden biri de bir toplumun, ulusun bireyleri arasında iletiģimi, anlaģmayı sağlamasıdır. Dil sadece iletiģimin, anlaģmanın değil, düģünmenin de aracıdır. ĠletiĢimin ve düģünmenin aracı olan dil, insanları birbirine bağlayan, bir toplumu geliģigüzel insan yığını olmaktan çıkaran, ulus hâline getiren en önemli ögelerden biridir. Aynı dili konuģan ve dil birliği sağlanan toplumlarda bireyler arasında köklü bir yakınlık, sevgi ve saygı bağları oluģur. Bu bağlar toplum yaģamı için çok önemli olan güven duygusunun kaynağıdır. Çok iyi bilinmektedir ki, birbirine güven duyan insanların meydana getirdiği toplumlarda birlik ve bütünlük kolayca sağlanır (Kavcar,1999: 141). Ġnsandan ve toplumdan ayrı düģünülemeyen dil, insanı ilgilendiren bütün kurumlarla ilgilidir. Ġnsan, toplum içinde de sahip olduğu dil yeteneğini aktif bir Ģekilde uygular. Bireyin doğuģtan sahip olduğu dili kullanma yeteneği, aile, çevre ve okul yaģantıları vasıtasıyla geliģerek devam eder. Çevresi ile doğumundan itibaren etkileģim içerisinde olan bireyin yeni kelime ve kavramlarla karģılaģması sonucu kelime hazinesi geliģir. Kelime hazinesi ve kavram geliģimi bireyin dil geliģimine paralel olarak gerçekleģir. Bireyin dünya ile ilgili bilgisi kelime hazinesi ve aktif anlama yeteneği ile ölçülebilir. Bireyin kelime hazinesinin sürekli ve planlı olarak geliģimi okul ortamında gerçekleģtirilen ana dili eğitimi ile mümkün olmaktadır. Okul öncesi dönemde aile ve çevrenin etkisiyle geliģmeye baģlayan kelime hazinesi, zihinsel geliģime paralel olarak okul döneminde hızlanır. Ġlköğretimde öğrencilerin kelime hazinesinin geliģimine en çok katkısı olan ders Türkçe dersidir. Hazırlanan ilköğretim programlarında kelime hazinesinin geliģimine Türkçe dersinin genel ve özel amaçları arasında yer verilmiģtir.

15 2 Türkçe dersi Öğretim Programında (Millî Eğitim Bakanlığı,2006:4) Türkçe dersinin genel amaçları arasında Okuduğu, dinlediği ve izlediğinden hareketle söz varlığını zenginleģtirerek dil zevki ve bilincine ulaģmaları; duygu, düģünce ve hayal dünyalarını geliģtirmeleri ifadesinin yer alması dil eğitiminde kelime hazinesin geliģimine verilen önemi ortaya koymaktadır. Türkçe öğretiminde Türkçe ders kitaplarının önemi göz önüne alındığında, kelime hazinesinin geliģimi ve kelime öğretimi ile ilgili kazanımların gerçekleģtirilmesinde Türkçe ders kitaplarının içerdiği söz varlığının önemi anlaģılmaktadır. MEB tarafından 2006 yılında yayımlanan Türkçe Öğretim Programında ders kitaplarında bulunan okuma metinlerinde bulunması gereken özelliklerin neler olması gerektiği belirtilmiģtir. Metinlerin seçimine ; Türk eğitim politikasına uygun olması, millî ahlâki ve kültürel değerlere uygun olması, öğrencilere dil zevkini ve bilincini kazandırması, duygu düģünce ve hayal dünyasını zenginleģtirici nitelikte olması, Türkçenin dil hassasiyetlerine yerli ve yabancı kaynaklı metinlerde özen gösterilmesi gibi unsurlara yer verilmiģtir (MEB, 2006: 56-57). Türkçe ders kitapları geçmiģte olduğu gibi günümüzde de Türkçe derslerinde kullanılan en önemli eğitim materyallerindendir. Türkçe derslerinin metin ağırlıklı iģlenen bir ders olduğu göz önüne alındığında bu metinlerin taģıması gereken özellikler önem kazanmaktadır. Metinlerin; öğrencinin duygu ve düģünce dünyasının geliģiminde, Türkçenin zenginliklerinin ve kullanım inceliklerinin fark edilmesinde, okuma bilincinin artmasında, kelime hazinesinin zenginleģmesinde büyük rolü bulunmaktadır. Dolayısıyla Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin Türkçenin söz varlığını baģarılı bir Ģekilde yansıtması ve öğrencilerin kelime hazinelerini zenginleģtirmeleri beklenir. Bu beklentiden hareketle Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin söz varlıklarının incelenmesi ; mevcut kitapların bu husustaki durumlarının ortaya konması bakımından önem kazanmaktadır AraĢtırmanın Amaçları Bu araģtırmanın temel amacı örnekleme alınan 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin söz varlığını belirlemektir. Bu temel amaç çerçevesinde Ģu sorulara cevap aranmaya çalıģılmıģtır:

16 3 a) DeğiĢik yayınevlerine ait 8. sınıf Türkçe ders kitaplarının söz varlığı ne kadardır? b) DeğiĢik yayınevlerine ait 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında kelime sıklığını ne gibi farklılıklar göstermektedir? c) 8.sınıf Türkçe ders kitaplarına ait metinlerin Türkçenin söz varlığı açısından niteliği nasıldır? d) 8.sınıf Türkçe ders kitaplarındaki temalar söz varlığı açısından ne gibi farklılıklar göstermektedir? 1.3. AraĢtırmanın Önemi Ġnsanın bireysel ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirebilmesi için gerekli dil donanımlarına sahip olması gerekmektedir. Dili etkili bir iletiģim aracı olarak kullanma, onunla ilgili birtakım becerilerin zamanında ve uygun bir Ģekilde kazanılması ile mümkündür. Dil geliģiminin anne karnında baģladığı göz önüne alındığında çocuk, okul öncesi dönemde çevrenin, okul döneminde ise hem çevrenin hem de eğitimsel koģulların etkisiyle yeni kelimeler öğrenir ve kelime hazinesi zenginleģir. Bu nedenle dil becerilerinin geliģiminin, doğumdan itibaren sürekli ve planlı olarak ele alınması gerekmektedir. Ġlköğretimde Türkçe öğretimi de dil eğitiminin temelini oluģturması bakımından önemlidir. Türkçe ders kitapları, öğretim programının sınıf içinde planlı bir Ģekilde uygulanmasını ve kazanımların gerçekleģtirilmesini sağlayan temel kaynaktır. Türkçe dersinde ders kitapları, çeģitli metinler ekseninde ana dili kullanımını geliģtirmeyi hedefler. Bu nedenle Türkçe ders kitaplarındaki metinler, Türkçe öğretiminde önemli bir yer tutmaktadır. Türkçe ders kitaplarının, öğrencilerin kelime hazinesinin geliģiminde ve sözcük ediniminde önemi göz önünde bulundurulduğunda bu ders kitaplarının Türkçenin söz varlığını ne derece yansıtabildiğinin saptanması ve daha sonra basılacak Türkçe ders kitaplarının hazırlanmasında elde edilen sonuçların göz önünde bulundurulması önem taģımaktadır.

17 4 Son yıllarda Türkçe Eğitimi alanında değiģik sınıflara göre, ders kitaplarının söz varlığı araģtırmaları, yoğunluk kazanmıģtır. Ancak hem Türkçe Öğretim Programında hem ders kitaplarında ve kullanılan metinlerde yapılan değiģiklikler, yeni eklenilen serbest okuma metinleri ders kitaplarının söz varlığında farklılıkların oluģmasına neden olmuģtur. OluĢan bu farklılıkların tespit edilmesi ve kelime öğretimi çalıģmalarında kullanılması Türkçe öğretimi açısından gereklidir. Bu önem gereği Türkçe ders kitaplarının söz varlığı açısından incelenmesi gerekmektedir. Bu çalıģmada kelime, kelime hazinesi, söz varlığı, kavramları; Türkçe Öğretim Programlarında kelime öğretimi ile ilgili kavramsal çerçeve çizildikten sonra 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinler söz varlığı açısından incelenmiģtir. AraĢtırmanın Türkçe öğretimine katkı sağlaması beklenmektedir 1.4. AraĢtırmanın Sınırlılıkları Bu araģtırma : 1. Millî Eğitim Bakanlığının Eğitim - Öğretim yılında 8. sınıflarda okutulması kabul edilen dört adet Türkçe ders kitabı ile, 2. Bu kitaplarda kullanılan konu metinleriyle, 3. Söz varlığı ögeleri olarak atasözleri, deyimler ikilemeler, iliģki sözleri, özdeyiģler, kısaltmalar, yabancı kelimeler, özel isimler ile sınırlıdır Varsayımlar Bu araģtırmada Eğitim - Öğretim yılında tavsiye edilen 8. sınıf Türkçe ders kitapları metinlerinin söz varlığı ile ilgili yapılan incelemeler sonucu elde edilen veriler, diğer Türkçe ders kitapları için de geçerli sayılmıģtır Tanımlar Kelime : Kelime, bir veya birden çok heceli ses öbeklerinden oluģan, aynı dili konuģan kiģiler arasında zihinde tek baģına kullanıldığında belli bir kavrama karģılık olan somut veya belli bir duygu veya düģünceyi yansıtan soyut, yahut da somut ve soyut kavramlar arasında iliģki kuran dil birimidir (Korkmaz, 2003 :144).

18 5 Kelime hazinesi : Kelime hazinesi, bir dilin bütün kelimeleri, bir kiģinin veya topluluğun söz dağarcığında yer alan kelimeler toplamıdır (Korkmaz, 2003 :144). Söz varlığı : Bir dilin sözcükleri, terimleri, yabancı dillerden gelme ögeleri, atasözleri, deyimleri, insanlar arasındaki iliģkilerde kullanılması gelenek olmuģ kalıp sözleri ve kalıplaģmıģ birtakım özdeyiģlerdir (Aksan, 1996 : 7). Sıklık : Sıklık, dilde bir sözcüğün kullanılma oranı, frekans (TDK,2005); bir dilin sözcüklerinin öteki sözcüklere oranla daha çok ya da daha seyrek kullanılmasıdır (Aksan, 2007/ III.C. :20). Ders kitabı : Ders kitabı belirli bir dersin (matematik, Türkçe vb) öğretimi için ve belirli düzeye (ilköğretim, lise gibi) yönelik olarak yazılan ; içeriği öğretim programına uygun olan, incelemesi yapılmıģ ve onaylanmıģ olan temel kaynaktır (Kılıç, 2005 :40). Metin : Metin belirli bir bildiriģim bağlamında bir ya da birden çok kiģi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen dil dizgesi bütünüdür (Günay, 2001 :33).

19 6 2. KURAMSAL BİLGİLER VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 2.1. Kelime Kelimenin Tanımı, Kapsamı Bireyin yaģamında ve sosyalleģmesinde en önemli aģamalardan biri de dil öğrenmesidir. Ġnsan hayatında etkin role sahip dilin vazgeçilmezliğinin temelinde, insana ve kendisine ait dıģ dünyayı ifade etmesine yardımcı olan kelimeler yatmaktadır. Ġnsanoğlunun evrendeki kavramları, varlıkları, nesneleri, eylemleri adlandırması kelimeler vasıtası ile mümkündür. Bu özelliklerden hareketle kelimeyi, bir veya birden çok ses öbeklerinden oluģan ve belli bir kavramı, duyguyu, düģünceyi, eylemi yansıtan söz öbekleri olarak tanımlayabiliriz. Zeynep Korkmaz, (2003: 144) kelimeyi Bir veya birden çok heceli ses öbeklerinden oluģan, aynı dili konuģan kiģiler arasında zihinde tek baģına kullanıldığında belli bir kavrama karģılık olan somut veya belli bir duygu veya düģünceyi yansıtan soyut, yahut da somut ve soyut kavramlar arasında iliģki kuran dil birimi. olarak tanımlamıģtır. Korkmaz ın tanımı kelimenin anlam ve Ģekil boyutunu vurgulamaktadır. Kelime kavramı üzerinde çok sayıda tanımlama ve sınıflama bulunmaktadır. Dili oluģturan unsurların kelime olup olmadığını belirleyen etkenlerin neler olduğu konusunda kesin bir tarif yoktur. Kimi tanımlar bağımsız yazılan her birimi kelime olarak kabul ederken bu durum Türkçedeki birleģik kelimelerin durumunu açıklayamamaktadır. Çünkü bitiģik yazılan birleģik kelimeler ile ayrı yazılan birleģik kelimelerin yapıları arasında yazılıģları dıģında bir fark yoktur. Örneğin aslan ve ağız kelimeleri tek baģlarına farklı anlamlara sahip iken aslanağzı kelimesinin anlamı her ikisinden de farklıdır. Aynı Ģekilde eģ sesli kelimeler de kelimelerin Ģekle ait tanımlamalarında yeterince açıklanamamaktadır. Ayrıca henüz yazı dilinde olmayan diller de düģünüldüğünde yazıyı esas alan kelime tanımları yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle konuģma dilini de kapsayacak kelime tanımlarının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu durumda konuģmaya yönelik olan ses bilimsel yaklaģımlarda vurgu ve ses uyumları baģta gelmektedir. Vurgu sisteminin düzenli olduğu Fince ve Çekçe gibi dillerde kelime belirlemede vurgu yeterli iken Türkçede son hecede bulunan vurgu,

20 7 kelime ek alığında yeniden belirlenir. Ses uyumlarına göre yapılan kelime ayırma iģlemi de Türkçe de yetersiz kalmaktadır. Çünkü Türkçede ses uyumuna uymayan ekler bulunmaktadır. Ayrıca birleģik kelimeler de ses uyumuna uymamaktadır (Kurudayıoğlu, 2005: 1-3). Kelime tanımlamalarında Ģeklin göz ardı edilerek kelimenin sadece anlam boyutunun dikkate alınması da eksik bir yaklaģımdır. Türkçede çok anlamlı ve eģ sesli kelimelerin varlığı kelime tanımlamalarını güçleģtirmektedir. Eğer bir unsur birden çok anlama sahip ise bu durumda bunun bir çok anlamlılık örneği mi yoksa eģ seslilik örneği mi olduğunu söylemek her zaman öyle kolay ve net olmamaktadır (Palmer den akt: Kurudayıoğlu, 2005:3). Bayrav (1998: 77-78) kelimenin her dilde baģka ölçülere göre tayin edilen bir birim olduğunu belirtmiģtir. Bu ölçüler Ģunlardır: 1. Vurgu (Kelimenin baģını ve sonunu açıklar, sınırlar.) 2. Öğelerin arasına yabancı bir öğenin yerleģtirilememesi. 3. Ses uyumu 4. Kelime sayılamayacak bir ögenin ona bağlanması (Ġngilizcedeki door s) 5. Morfoloji bağlamaları, bitiģtirme. 6. Tek baģına cümle olarak kullanılabilmesi. 7. Bölümlerin bütünden çok kullanılması. 8. Bölümlerin anlamı bütünün anlam parçaları olmaması. Bu ölçütler ile bir dildeki kelime sınırları belirlenmeye çalıģılmıģtır. Bütün diller için doğru sayılabilecek kelime tanımlarının belirlenebilmesi oldukça zordur. Bu nedenle kelime tanımları yapılırken kelime sınırlarının ne olduğu sorusu önem kazanmaktadır. Kelime üzerine yapılan araģtırmalar, bu sınırların belirlenebilmesinde ve elde edilen bulguların dil eğitiminde kullanılabilmesinde önem taģımaktadır.

21 Kelime ve Kavram Sözcükler, bir dilde anlamlı olan en küçük birimleridir. Sözcükler,yanındaki sözcüklerle belirli bir anlam değeri kazanır. Sözcükler birer gösterge özelliğine sahiptir. Gösterge, kendisinden baģka bir Ģeyin yerine geçerek onu belirten veya gösteren bir birimdir. Kavramlar insan beyninde oluģtuklarından, bunların Ģu veya bu biçimde dıģarı vurulmaları ve aktarılmaları gerekir. Bunun için insan türünün geliģmesi sürecinde en uygun yol, sözlü göstergeler olan sözcükler olmuģtur (BaĢkan, 1988:108). Sözcükler, anlam dünyasını biçimlendiren önemli dil yapılarıdır. Kavram ise, ortak özellikler taģıyan bir dizi olgu, varlık ya da nesneyle ilgili genel nitelikli bir anlam içeren, değiģik deneyimlere uygun düģen, dil kökenli her türlü tasarım, düģünce, imge; bir nesne, varlık ya da oluģun imgesi; gösterilendir (Vardar, 2002: 132). Dil biliminde sözcük; gösterge, kavram gösterilen olarak ayrıģmıģtır. Kavramlar yaģantıların ürünüdür. Ġnsan sürekli olarak çevresi ile etkileģir. Böyle bir etkileģim içinde, çevresindeki çeģitli varlık, olay veya durumlarla ilgili yaģantılar geçirir ve onları kendi içerisinde anlamlandırmaya çalıģır. YaĢantıları arasında benzerlikler bulur ve bunları bir kategoride toplar. Sonra her bir kategoriyi adlandırır. Ġnsanın böyle bir soyutlama ile ulaģtığı biliģsel yapı kavram dır. SosyalleĢme sürecinde insan, kavramlarını topluma göre oluģturur, düzenler ya da değiģtirir (Özçelik, 1988: 6). Ġnsanda dil geliģimine paralel olarak sözcük ve kavram geliģimi de gerçekleģir. Sözcükler öncelikle insanın anlam dünyasını biçimlendirir. Bu nedenle kavramın öncelikle düģünmenin bir parçası olduğu söylenebilir. Özellikle soyut kavramları dilden soyutlayarak düģünüp açıklamanın olanağı yoktur. Aksan (2007/ III.C.:150) bu durumu Ģu örnekle açıklamıģtır : Kıskançlık, cömert, sevimli, adalet, acımasızlık gibi soyut kavramlar hemen her dilde bulunmakta, baģka baģka sesler ve değiģik biçimlerle anlatılarak o dilleri konuģanlarda belli bir düģüncenin uyanmasına yol açmaktadır. At, balık, ya da süt, geleneksel mantığın tanımlamasına göre zihinde belli bir tasarım uyandırır (at ta dört ayaklı, hızlı koģan hayvan imgesi, balık ta belli biçimiyle suda yaģayan yaratık, süt te ise tadı bilinen, beyaz, yoğunca sıvı). Ancak aynı Ģeyi kıskançlık, cömert, adalet, acımasızlık ve benzeri kavramlar için söyleyemeyiz. Bazı farklılıklar bulunmasına rağmen bir toplumda yer alan tüm bireylerin zihinlerinde aynı kavramların bulunduğu söylenebilir. BaĢka bir ifadeyle kavramlar

22 9 bakımından asıl ayrım diller arasında baģlamaktadır. Her dilde ekmek kavramı anlatım bulmuģken bu dilleri konuģan kiģilerin zihninde ekmek, birbirinden çok ayrımlı kavramlar olarak belirir. Üstelik Türkçedeki ekmeğin önemi ve insan yaģamındaki değeri öteki dillerde ya bu ölçüde değildir; ya da yoktur (Türkçedeki ekmek parası, ekmeğini kazanmak, ekmeğiyle oynamak deyimleri bu açıdan ilginçtir ; Anadolu nun birçok yöresinde yemek yemek yerine ekmek yemek kullanılır.) (Aksan, 2007/ III.C.:152). Çocuk okul öncesi dönemde ilk olarak dinleyerek okul döneminde ise hem dinleyerek hem okuyarak birçok kelime öğrenir. Öncelikli olarak kavramlar bir etkileģim ortamında öğrenilir. Bu nedenle dil, kavram öğrenmede önemlidir. Kelime hazinesinin geniģlemesinde öğrenilen kavram sayısı önem taģımaktadır. Kavram öğrenme yolları Ģu Ģekilde sıralanabilir : (Yıldız vd, 2006 : ) 1) ġartlanma : Bir neģenin adı o nesneyle ya da o nesnenin resmiyle öğrenilebilir. Nesne (uyarıcı) olmadığında o nesnenin adı olan ses, (tepki) o nesneyi hatırlatır. Kelimeleri Ģartlı tepki hâline getirebilmek için eģyayı (Ģartlı uyarıcı), anlamı (Ģartsız tepki) her defasında bir araya getirilmelidir. Bu tekrarlar neticesinde eģya, yani Ģartsız uyarıcı ortadan kalktığında eģyayı temsil eden kelime Ģartlı uyaran hâline dönüģür. (Alperen, 2003:23). 2) Aktarma : Kavram öğrenme temelde aktarmaya dayanır. Kavram öğrenmede aktarmadan yararlanmak için, kavramların hem benzerliklerine hem de aynılığına dikkat edilmelidir. 3) Bağlam : Daha önceden görülen ya da duyulan fakat anlamı bilinmeyen bir kelimenin, metin içinde cümlenin genel anlamı da düģünülerek bağlamdan hareketle anlamının anlaģılabilmesidir. 4) Genelleme : Kavramların karģıladığı nesnelerin benzer, farklı özelliklerinin verilmediği durumlarda genellemeyle kavram öğrenilir. Örneğin gaga kavramı. Bütün kuģların gagası vardır. Öğrenci, gagası olan canlıların kuģ olduğunu öğrenir. 5) BelirginleĢtirme :Kavramlarda ortak öğeleri gruplandırıp, diğerlerinden ayrılmasını sağlayarak kavramı dikkat çekici hâle getirmedir. 6) Ayırt Etme : Kavramın belli bir özelliğinin ayırt edilerek, ayırt edilmiģ özelliğe sahip diğer nesne veya varlıklara genelleme yapılmasıdır. Örneğin gözün ayırt edici

23 10 özelliği görmeye yarayan organ olmasıdır Ġnsan dıģı diğer canlılara genellendiğinde balığın gözü, kuģun gözü gibi çoğaltılabilir. Bunların gözünün yapısı farklı olsa da - gözün ayırt edici özelliğinden dolayı - görmeye yaradıkları anlaģılır. 7) Tanımlama : Bir kavramı baģka sözcüklerle karģılayıp betimleyerek öğretmedir. Bir kavram, eksiksiz ve bütün nitelikleriyle tarif edilerek açıklanır. Bu bakımdan öğrenme bir bütün olarak gerçekleģir. 8) Anlamlı Hâle Getirme : Kavramın diğer kavramlarla olan iliģkisinin bütün hâlinde ele alınmasıdır. Kavramları anlamlı hâle getirmede kullanılan en etkili yöntemlerden biri de kavram haritalarıdır. Bu yolla bir kavramın diğer kavramlarla olan iliģkisi bütün hâlinde ele alınır. 9) Sınıflandırma : Genel bir kavramı farklı özelliklerine göre gruplandırmaktır. Örneğin ağaç genel kavramı, iğne yapraklı ağaçlar, geniģ yapraklı ağaçlar alt kavramları gösterir. Bu sınıflandırma iģi, bir kavramın herhangi bir özelliğinden hareket edilerek yapılabilir. Kavram öğrenmenin ardıģık bir sırası vardır : önce kavram özellikleri algılanır yani kavramın orijinali, prototipi oluģturulur ; ardından bu özellikler uyarıcılara kodlanır; objeler, kavramların çeģitlerine göre kodlanır; tecrübeler arttıkça, dünyadaki bilgiler sınıflara bölünür ve onları öğrenmek için çeģitli mantıksal kurallar sistematik olarak kullanılır. Böylece kavram öğrenme tamamlanmıģ olur (Hulse den akt: Ülgen, 2004:130). Birey, yeni yaģantılar geçirdikçe kavram geliģimi ve buna bağlı olarak kelime hazinesi artacaktır. Birey, zamanla kelimeleri sözlük anlamlarının dıģında çok yönlü olarak öğrenmeye baģlar. Kavramların, fonksiyonel özelliklerinden çok, anlam yönünden ayırt edici özellikleri ön plana çıkar. Rentel e (akt: Akyol, 2008 :213) göre kavram geliģtirme yöntemi beģ aģamadan oluģur : a. Kavram belirlendikten sonra uygun kelimelerle tanımlanır, hangi anlama gelebileceği üzerinde durulur. b. Kavram benzer veya farklı kavramlarla karģılaģtırılır, özellikleri üzerinde durulur. c. Kavramın nerede ve nasıl kullanılabileceği üzerinde durulur.

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi ÇOCUK ÇEVRE ĠLIġKISI Ġnsanı saran her Ģey olarak tanımlanan çevre insanı etkilerken, insanda çevreyi etkilemektedir.

Detaylı

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uzun yıllar öğretimde en kabul edilir görüģ, bilginin hiç bozulmadan öğretenin zihninden öğrenenin zihnine

Detaylı

DĠL GELĠġĠMĠ. Öğr.Gör. Özlem ASLAN BAĞCI

DĠL GELĠġĠMĠ. Öğr.Gör. Özlem ASLAN BAĞCI DĠL GELĠġĠMĠ Öğr.Gör. Özlem ASLAN BAĞCI GiriĢ Dil ve konuģma bireylerin kendilerini ifade etme, iletiģim kurma ve sosyal hayatı paylaģmalarındaki en önemli araçlardandır. Birey doğumundan itibaren çevresinde

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI 1 BECERĠLER 2 Beceri Nedir? ġimdiye kadar bilgi edinme, yaģam ve okulun temel amacı olarak görülmüģtür. Günümüzde ise bilgiye bakıģ değiģmiģtir. Bilgi;

Detaylı

TÜRKÇE DERSĠ NASIL ÇALIġILIR?

TÜRKÇE DERSĠ NASIL ÇALIġILIR? TÜRKÇE DERSĠ NASIL ÇALIġILIR? Türkçe dersi, dil ve anlam bilgisi olmak üzere iki temel konudan oluģur. Öğrencinin dinleme, okuma ve yazma faaliyetleriyle Türk dilinin bütün özelliklerini öğrenme, kullanma

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR HAZIRLAYAN KEMAL ÖZDEMİR 201291321308 KÜTAHYA@2012 Konu: Türkçe

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM ÇalıĢtığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kiģidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģların,

Detaylı

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ceza Ġnfaz Kurumlarında Madde Bağımlılığı Tedavi Hizmetleri Serap GÖRÜCÜ Psikolog YetiĢkin ĠyileĢtirme Bürosu Madde bağımlılığını kontrol altında

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ ÖĞRENCĠNĠN ADI SOYADI: Seda AKTI DANIġMAN ADI SOYADI: Yrd. Doç. Dr. Aysun GÜROL GENEL

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI

ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI ĠLKÖĞRETĠM 4. VE 5. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN YAZILI ANLATIM BECERĠ DÜZEYLERĠ ĠLE TÜRKÇE DERSĠ AKADEMĠK BAġARISI ARASINDAKĠ

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders İçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders İçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders İçerikleri 3.DÖNEM 4.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 217 GÖRSEL SANATLAR EĞIT. VE ÖĞR. 2 2 3 5 SNF 220 MÜZIK EĞITIMI VE ÖĞRETIMI

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI

2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI -7 Eylül EYLÜL 1 15-19 Eylül 014-015 ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI 1. Teknoloji ve Tasarım kavramlarını kavratmak.teknoloji ve Tasarım Dersinin Genel

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ ÇOCUK PSİKOLOJİSİNDE GELİŞİM MODELLERİ... 3 ÖĞRENME TEORİSİ MODELİ... 4 BİLİŞSEL GELİŞİM MODELİ... 5 İNSAN GELİŞİMİNİ VE PSİKOLOJİSİNİ AÇIKLAYAN TEMEL KURAMLAR...

Detaylı

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA VE ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESABI FUNDA NALBANTOĞLU YILMAZ Eğitim Öğretim Planlamacısı Ekim, 2011 GĠRĠġ Bologna Süreci kapsamında, yükseköğretim

Detaylı

DÖRT TEMEL DĠL BECERĠSĠNĠN ÖĞRETĠMĠ. SESLETĠM ÖĞRETĠMĠNDE ĠZLENECEK AġAMALAR

DÖRT TEMEL DĠL BECERĠSĠNĠN ÖĞRETĠMĠ. SESLETĠM ÖĞRETĠMĠNDE ĠZLENECEK AġAMALAR DÖRT TEMEL DĠL BECERĠSĠNĠN ÖĞRETĠMĠ A. DĠNLEME ÖĞRETĠMĠ B. KONUġMA ve SESLETĠM ÖĞRETĠMĠ 1. KonuĢma Öğretimi 2. Sesletim Öğretim C. OKUMA ÖĞRETĠMĠ D. YAZMA ÖĞRETĠMĠ Sesletim seslerin ve sözcüklerin söyleniģ

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

Okul-Kütüphane ĠliĢkisinde Öğretmenin Yeri : Öğretmen Kütüphaneci ĠĢbirliği

Okul-Kütüphane ĠliĢkisinde Öğretmenin Yeri : Öğretmen Kütüphaneci ĠĢbirliği Okul-Kütüphane ĠliĢkisinde Öğretmenin Yeri : Öğretmen Kütüphaneci ĠĢbirliği 1 ÇağdaĢ Eğitim Nedir? Birey Bilgi Etkin DüĢünen Sorgulayan 2 Türk Milli Sisteminin Amacı Hür Bilimsel Yaratıcı Etik 3 ÇağdaĢ

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com Türkiye de PDR Eğitimi ve İstihdamında Yeni Eğilimler Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK Türk PDR-DER Başkanı 16 Kasım 2007 Adana Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Başlangıcından günümüze

Detaylı

Sınıfta İletişim. Dr. Adnan BOYACI

Sınıfta İletişim. Dr. Adnan BOYACI Sınıfta İletişim Dr. Adnan BOYACI Sözünü bilen kişinin Yüzünü ak ede bir söz Sözü pişirip diyenin İşini sağ ede bir söz Söz ola kese savaşı Söz ola kestire başı Söz ola ağulu aşı Bal ile yağ ede bir söz

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Amaç ve Ġçerik Projenin temel amacı hastanede tedavi gören çocuklar ve bu dersi seçen öğrenciler

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI ORTAÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARINDA ÖĞRENCĠ KAZANIMLARININ GERÇEKLEġME DÜZEYLERĠ

Detaylı

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge ġubesi Koordinatörlüğünde IV. Uluslararası PolimerikKompozitler

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1: DİL VE DÜŞÜNCE ARASINDAKİ İLİŞKİ...

İÇİNDEKİLER 1: DİL VE DÜŞÜNCE ARASINDAKİ İLİŞKİ... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: DİL VE DÜŞÜNCE ARASINDAKİ İLİŞKİ... 1 1.1. Bir İleti Kodu Olarak Dil... 1 1.1.1. Dilin Bireysel ve Toplumsal Yönü / Uzlaşımsal Niteliği... 4 1.1.2. Dilin Yapısal Yönü / Dizge Olma

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com ÇOCUKLA VE ERGENLE ĠLETĠġĠM (Anababa eğitim semineri) Prof. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Onursal Başkanı

Detaylı

ÖZEL GELĠġĠM KOLEJĠ REHBERLĠK BĠRĠMĠ

ÖZEL GELĠġĠM KOLEJĠ REHBERLĠK BĠRĠMĠ ÖZEL GELĠġĠM KOLEJĠ REHBERLĠK BĠRĠMĠ ASLINDA NEREDEYĠM? Hayatımız boyunca sorular sorarız. Çoğunun cevabını da biliyoruzdur aslında. Kimi zaman rahatça cevap verirken,kimi zaman da tadımız kaçar. NELER

Detaylı

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA :07.10.2011 BEP Birimi Üyeleri: - ÖĞRENCİNİN ŞU ANKİ PERFORMANS DÜZEYİ:.. öz bakım becerilerini yerine getirir... okuma yazmayı

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011 9. GENEL SONUÇLAR... 1 9.1. GĠRĠġ... 1 9.2. DEĞERLENDĠRME... 1 9.2.1. Ġlin Genel Ġçeriği... 1 9.2.2. Proje Bölgesinin Kapasiteleri... 1 9.2.3. Köylülerin ve Üreticilerin Kapasiteleri... 2 9.2.4. Kurumsal

Detaylı

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Cihan Ercan Mustafa Kemal Topcu 1 GĠRĠġ Band İçerik e- Konu\ Mobil Uydu Ağ Genişliği\ e- e- VoIP IpV6 Dağıtma Altyapı QoS ticaret\ Prensip Haberleşme Haberleşme

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

TIMSS Tanıtım Sunusu

TIMSS Tanıtım Sunusu TIMSS Tanıtım Sunusu Ġçerik TIMSS Nedir? TIMSS in Amacı TIMSS i Yürüten KuruluĢlar TIMSS in GeçmiĢi TIMSS in Değerlendirme Çerçevesi TIMSS Döngüsünün Temel AĢamaları TIMSS in Kazanımları Sorular ve Öneriler

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI EKİM 2 & 4 EKİM EKİM 1 4 412 EYLÜL 3 AY HAFTA SAAT 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI UNITE 1 HEDEFLER KAZANIMLAR Okuduğu metnin konusunu

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve III TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Canan ULUDAĞ tarafından hazırlanan Bağımsız Anaokullarında

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. Spor Eğitimi Yoluyla Sosyal Katılımın

Detaylı

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ Eylül, 2011 İÇİNDEKİLER GĠRĠġ... 3 A. Öğrenci Staj Raporu/Defterinin Başlıca Bölümleri...

Detaylı

T. C. OKAN ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ EPF 608 ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI DERSĠ ADAY ÖĞRETMEN DOSYASI

T. C. OKAN ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ EPF 608 ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI DERSĠ ADAY ÖĞRETMEN DOSYASI T. C. OKAN ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ EPF 608 ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI DERSĠ ADAY ÖĞRETMEN DOSYASI Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitim EPF 608 Öğretmenlik Uygulaması 2014-2015

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI Okul öncesi dönem genel anlamda tüm gelişim alanları açısından temellerin atıldığı

Detaylı

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ.

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ. BİREY VE TOPLUM 15 26 EYLÜL (12 SAAT) PARA CÜZDANI (ÖYKÜLEYİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ 11. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR Ġġ BAġVURU FORMU ĠSHAKOL Boya Sanayi A.ġ. No:.. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız ÖNEMLĠ NOTLAR 1. BaĢvuru formunu kendi el yazınızla ve bütün soruları dikkatli ve eksiksiz olarak doldurup, imzalayınız. ĠĢ

Detaylı

ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı Bahar yarıyılı için aģağıda belirtilen sayıda Anabilim Dallarına ve Doktora

Detaylı

BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN POPÜLER BİLİM KİTAPLARINDA TEMSİL EDİLME DURUMLARI Öznur UĞURLU 1 Harun ÇELĠK 2 Uğur SARI 3. Özet

BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN POPÜLER BİLİM KİTAPLARINDA TEMSİL EDİLME DURUMLARI Öznur UĞURLU 1 Harun ÇELĠK 2 Uğur SARI 3. Özet BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN POPÜLER BİLİM KİTAPLARINDA TEMSİL EDİLME DURUMLARI Öznur UĞURLU 1 Harun ÇELĠK 2 Uğur SARI 3 1 Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi 2 Yrd.Doç.Dr

Detaylı

DİNLEME BECERİSİNİN DİĞER BECERİ ALANLARI İLE İLİŞKİSİ * ÖZET

DİNLEME BECERİSİNİN DİĞER BECERİ ALANLARI İLE İLİŞKİSİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 769-782, ANKARA-TURKEY DİNLEME BECERİSİNİN DİĞER BECERİ ALANLARI İLE İLİŞKİSİ * Selim EMĠROĞLU ** F. Nur PINAR

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DİNLEME BECERİSİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AN EVALUATION OF TURKISH EDUCATION PROGRAMS IN TERMS OF LISTENING SKILLS

TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DİNLEME BECERİSİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AN EVALUATION OF TURKISH EDUCATION PROGRAMS IN TERMS OF LISTENING SKILLS - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.87-97, TURKEY TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DİNLEME BECERİSİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat ÖZBAY * Deniz

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI:

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA TARİHİ: Öğrencinin şu anki performans düzeyi: Dil ve anlatımı başarır. Sözcükte anlam bilgisini kavramaz. Kendini basitçe

Detaylı

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bir öğretim materyali seçerken hangi unsurlara dikkat edilmesi

Detaylı

TABULOJĠ GRUBU PROJE DANIŞMANLARI. Özgü TÜRK Ömer GÜNGÖR Gökhan KARAASLAN

TABULOJĠ GRUBU PROJE DANIŞMANLARI. Özgü TÜRK Ömer GÜNGÖR Gökhan KARAASLAN TABULOJĠ GRUBU Doç. Dr. Necla TURANLI Hacettepe Üniversitesi/ANKARA PROJE DANIŞMANLARI Doç. Dr. Erdal EKĠCĠ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/ÇANAKKALE Özgü TÜRK Ömer GÜNGÖR Gökhan KARAASLAN Temmuz -

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞI İLE HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ APPROXIMATION AIR TEMPERATURE WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK

YAPAY SİNİR AĞI İLE HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ APPROXIMATION AIR TEMPERATURE WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK YAPAY SİNİR AĞI İLE HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ Hande ERKAYMAZ, Ömer YAŞAR Karabük Üniversitesi / TÜRKĠYE herkaymaz@karabuk.edu.tr ÖZET : Bu çalıģmada Yapay Sinir Ağları (YSA) ile hava sıcaklığının tahmini

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 909-918, TURKEY TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ ÖZET

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

Yazılı Materyaller. Yazılı Materyaller. Yazılı Materyaller. Yazı boyutu Yazı boyutu. Görsel Araç-Gereç ve Materyaller

Yazılı Materyaller. Yazılı Materyaller. Yazılı Materyaller. Yazı boyutu Yazı boyutu. Görsel Araç-Gereç ve Materyaller Öğretim Materyalleri Görsel Araç-Gereç ve Materyaller Yazılı materyaller (Kitaplar) Ders Kitapları Öğretmen Kitapları Alıştırma Kitapları Kaynak Kitaplar (?????) Hikaye, masal ve romanlar Yazılı Materyaller

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI MÜZĠK EĞĠTĠMĠ BĠLĠM DALI MÜZĠK DERSĠ 4. VE 5.

T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI MÜZĠK EĞĠTĠMĠ BĠLĠM DALI MÜZĠK DERSĠ 4. VE 5. T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI MÜZĠK EĞĠTĠMĠ BĠLĠM DALI MÜZĠK DERSĠ 4. VE 5. SINIF ÖĞRETMEN KILAVUZ KĠTABINDAKĠ ġarkilarin ÖĞRETĠM PROGRAMI KAZANIMLARINI

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT

ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT 1 ĠLETĠġĠM İki ya da daha fazla kiģinin düģünce ve fikir alıģveriģidir KonuĢma, hareket yada mimikler ile gerçekleģir. Bizim

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

Prof. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK

Prof. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA-AĠLE REHBERLĠĞĠ VE AĠLE DANIġMANLIĞI Prof. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fak. (Türk Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Derneği BaĢkanı) Hizmetiçi

Detaylı

Ġngiltere'de Eğitim Sistemi

Ġngiltere'de Eğitim Sistemi Ġngiltere'de Eğitim Sistemi Ġngiltere, dil okulları, yüksek eğitim programlarının kalitesi, eğitim sistemi, sunduğu birçok programlar ve sürekli denetlenen üst kalitedeki okulları ile yoğun talep gören

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

AKDEM 2009 AĠLE EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK BĠRĠMĠ. 1 OCAK- 30 Haziran FAALĠYETLERĠ

AKDEM 2009 AĠLE EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK BĠRĠMĠ. 1 OCAK- 30 Haziran FAALĠYETLERĠ AKDEM 2009 AĠLE EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK BĠRĠMĠ 1 OCAK- 30 Haziran FAALĠYETLERĠ 2009 1 Ocak-30 Haziran BAġVURU Başvuru Psikolog 1060 Hukuk 234 Eğitim 433 Psikiyatri 129 Toplam (BaĢvuru formu dolduran ) 1329

Detaylı

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİ ÖĞRENCİ KOÇLUĞU AMAÇ: Öğrencilerin kendilerini tanımalarını, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keģfedebilmelerini, hedef koyabilmelerini

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü 21. yüzyılda Ģirketlerin kurumsallaģmasında, insan kaynakları yönetiminin Ģirketlerde etkin bir Ģekilde iģlemesi, giderek

Detaylı

Hamileliğe başlangıç koşulları

Hamileliğe başlangıç koşulları Zeka aslında tek bir kavram değildir. Zekayı oluşturan alt yeteneklere bakıldığında bu yeteneklerin doğuştan getirilen yeteneklerin yanı sıra sonradan kazanılmış, gerek çocuğun kendi çabasıyla edindiği,

Detaylı

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ MAYIS -2012 ÇOCUK VE KİTAP "EĞİTİM YAŞAM İÇİNDİR" 2 ÇOCUK VE KİTAP Önceleri çocuk için kitap bir oyuncaktır.

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

Öğretmenlerin Okuma AlıĢkanlıkları 1

Öğretmenlerin Okuma AlıĢkanlıkları 1 Öğretmenlerin Okuma AlıĢkanlıkları 1 Necdet KONAN Yrd. Doç. Dr., Ġnönü Üniversitesi Vuslat OĞUZ Öğr. Gör. Dr., Ġnönü Üniversitesi Öz: Bu araģtırmanın temel amacı, öğretmenlerin okuma alıģkanlıklarına iliģkin

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön KoĢul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

PROSTAT KANSERİ HASTALARA BİYOPSİKOSOSYAL YAKLAŞIM GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ M.Y.O. ÖĞR. GÖR. ADĠLE NEġE (ÇAPARUġAĞI)

PROSTAT KANSERİ HASTALARA BİYOPSİKOSOSYAL YAKLAŞIM GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ M.Y.O. ÖĞR. GÖR. ADĠLE NEġE (ÇAPARUġAĞI) PROSTAT KANSERİ HASTALARA BİYOPSİKOSOSYAL YAKLAŞIM GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ M.Y.O ÖĞR. GÖR. ADĠLE NEġE (ÇAPARUġAĞI) Kanser hastalığının yol açtığı strese verilen yanıt, sergilenen uyum

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi II YDI404 8.Yarıyıl 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı

Detaylı

ÖNSÖZ. Bu çalıģmanın, Montessori nin Eğitim Felsefesinden hayata bakmak isteyenlere yol gösterici olmasını diliyorum. Türkan YĠĞĠT

ÖNSÖZ. Bu çalıģmanın, Montessori nin Eğitim Felsefesinden hayata bakmak isteyenlere yol gösterici olmasını diliyorum. Türkan YĠĞĠT ÖNSÖZ 20. yüzyıl baģlarında pedagojide öne çıkan çocuktan hareket akımının öncülerinden olan Ġtalya nın ilk kadın tıp doktoru Maria Montessori, üzerinden yüzyıl geçmesine rağmen hala yankı uyandıran, kültürlere

Detaylı

1928 DEN GÜNÜMÜZE KADAR TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ PROGRAMLARINDA DĠL BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠMĠNĠN DURUMU

1928 DEN GÜNÜMÜZE KADAR TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ PROGRAMLARINDA DĠL BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠMĠNĠN DURUMU T.C. PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TÜRKÇE EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI 1928 DEN GÜNÜMÜZE KADAR TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ PROGRAMLARINDA DĠL BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠMĠNĠN DURUMU Hümeyra KUTLUBAY Denizli-2015 T.C.

Detaylı

PSĠKOLOJĠK DANIġMANLAR ĠÇĠN ETĠK VE YASAL KONULAR

PSĠKOLOJĠK DANIġMANLAR ĠÇĠN ETĠK VE YASAL KONULAR PSĠKOLOJĠK DANIġMANLAR ĠÇĠN ETĠK VE YASAL KONULAR Prof.Dr. Binnur Yeşilyaprak Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Başkanı SUNU PLANI Toplumsal YaĢamı

Detaylı

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI Dünya da her yıl 2 milyon kiģi iģle ilgili kaza ve hastalıklar sonucu ölmektedir. ĠĢle ilgili kaza

Detaylı

Kavram ortak özelliklere sahip birbirine benzeyen nesneleri ya da olayları bir araya getirerek bir ad altına toplamaktır.kavram;

Kavram ortak özelliklere sahip birbirine benzeyen nesneleri ya da olayları bir araya getirerek bir ad altına toplamaktır.kavram; KAVRAM OLUŞTURMA: Kavram ortak özelliklere sahip birbirine benzeyen nesneleri ya da olayları bir araya getirerek bir ad altına toplamaktır.kavram; ağaç,kedi,güzellik,gibi bir nesne ya da bir sembol olabilir.

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor 1/9 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor İçindekiler C2. ULUSAL TIP EĞĠTĠMĠ STANDARTLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR... 2 1. AMAÇ VE HEDEFLER... 2 1.3. Eğitim programı amaç

Detaylı