ĠLKÖĞRETĠM SEKĠZĠNCĠ SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠLKÖĞRETĠM SEKĠZĠNCĠ SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ"

Transkript

1 T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TÜRKÇE EĞĠTĠMĠ ANA BĠLĠM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLĠĞĠ BĠLĠM DALI ĠLKÖĞRETĠM SEKĠZĠNCĠ SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ GÜLġAH ÖZ Tez DanıĢmanı : Yrd. Doç. Dr. Ramazan ÇĠFTLĠKÇĠ MALATYA

2 T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TÜRKÇE EĞĠTĠMĠ ANA BĠLĠM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLĠĞĠ BĠLĠM DALI ĠLKÖĞRETĠM SEKĠZĠNCĠ SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ GÜLġAH ÖZ Tez DanıĢmanı : Yrd. Doç. Dr. Ramazan ÇĠFTLĠKÇĠ MALATYA 2012

3 T.C. Ġnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Türkçe Öğretmenliği Bilim Dalı GÜLġAH ÖZ tarafından hazırlanan Sekizinci Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Söz Varlığı Bakımından incelenmesi baģlıklı bu çalıģma, tarihinde yapılan sınav sonucunda baģarılı bulunarak jürimiz tarafından Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiģtir. Yrd. Doç. Dr. Ramazan Çiftlilçi Ġmzalar DanıĢman: Doç. Dr. Nesrin Sis Üye: Yrd. Doç. Dr. M. Akif Çeçen Üye: O N A Y /../ 2012 Prof. Dr. Sebahattin ARIBAġ Enstitü Müdürü i

4 ONUR SÖZÜ Yrd. Doç. Dr. Ramazan ÇĠFTLĠKÇĠ nin danıģmanlığında yüksek lisans tezi olarak hazırladığım Ġlköğretim Sekizinci Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Söz Varlığı Bakımından Ġncelenmesi baģlıklı bu çalıģmanın bilimsel ahlâk ve geleneklere aykırı düģecek bir yardıma baģvurmaksızın tarafımdan yazıldığını ve yararlandığım bütün yapıtların hem metin içinde hem de kaynakçada yöntemine uygun biçimde gösterilenlerden oluģtuğunu belirtir, bunu onurumla doğrularım. GÜLġAH ÖZ ii

5 ÖNSÖZ Türkçe ders kitapları Türkçe öğretiminde kullanılan en önemli gereçlerin baģında gelmektedir. Bu nedenle Türkçe ders kitaplarının Türkçenin söz varlığını baģarılı bir Ģekilde yansıtması ve öğrencilerin kelime hazinelerini geliģtirmesi ve zenginleģtirmesi gerekmektedir. Yenilenen Türkçe Öğretim Programında öğrencilerin kelime hazinelerini geliģtirmeye ve zenginleģtirmeye yönelik amaçlar ve kazanımlar bulunmaktadır. Türkçe ders kitaplarının bu kazanımları gerçekleģtirecek nitelikte hazırlanması önem kazanmaktadır. Yapılan bu çalıģmada 8. sınıf Türkçe ders kitaplarının ne gibi özellikler gösterdiği incelenmiģtir. 8. sınıf Türkçe ders kitaplarının Türkçenin söz varlığını ne derece yansıttığı ve bu söz varlığı ögelerinin Türkçe Öğretim Programında belirtilen kazanımları gerçekleģtirebilme düzeyleri incelenmiģtir. Tezin hazırlanması sırasında sabır ve özveriyle bana yardımcı olan tez danıģmanım Yrd. Doç. Dr. Ramazan Çiftlikçi ye, ders aģamasında bilgilerinden yararlandığım Prof. Dr. Hasan Kavruk, Prof. Dr. Songül TaĢ, Doç. Dr. Nesrin Sis, Yrd. Doç. Dr. M. Akif Çeçen, Yrd. Doç. Dr. Ġlhan Erdem hocalarımıza teģekkürlerimi sunarım. GÜLġAH ÖZ iii

6 ÖZET SEKĠZĠNCĠ SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ ÖZ, GülĢah Yüksek Lisans, Ġnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Öğretmenliği Bilim Dalı Tez danıģmanı : Yrd. Doç. Dr. Ramazan ÇĠFTLĠKÇĠ Ocak- 2012, xi sayfa Bu araģtırmada seçilen dört adet 8. sınıf Türkçe ders kitabı söz varlığı bakımından incelenmiģtir. Söz konusu Türkçe ders kitaplarının söz varlığını tespit etmek amaçlanmıģtır. Bu çalıģmada incelenen ders kitapları Talim ve Terbiye Kurulu nun Eğitim - Öğretim yılında Türkçe derslerinde 8. sınıfta okutulmasını tavsiye ettiği kitaplardan dört tanesini içermektedir. Bu kitaplar Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, Pasifik Yayınları, Tav Yayınları ve Koza Yayınlarıdır. Bu dört kitapta yer alan toplam 121 metnin sıklık dizinleri oluģturulmuģ ve bu metinler söz varlığı açısından incelenmiģtir. AraĢtırmada betimsel tarama modeli ve doküman incelemesi teknikleri kullanılmıģtır. AraĢtırmanın birinci bölümünde problem durumu, araģtırmanın önemi, amacı, sınırlılıkları, varsayımlar ve tanımlar verilmiģtir. AraĢtırmanın ikinci bölümünde kelime, kelime hazinesi, söz varlığı, kavramları verilmiģ ; Türkçe Öğretim Programı nda kelime öğretimi ile ilgili kavramsal çerçeve çizilmiģ, ilgili araģtırmalara ve yayınlara yer verilmiģtir. Üçüncü bölümde araģtırmanın yöntemi ve uygulama süreci yer almaktadır. Dördüncü bölümde elde edilen bulgular ve bulguların yorumlanması yer almaktadır. BeĢinci bölümde araģtırma sonuçları ortaya konmuģ ve öneriler sunulmuģtur. iv

7 AraĢtırmanın sonucunda farklı yayınevlerine ait 8. sınıf Türkçe ders kitaplarının Türkçenin söz varlığını temsil etme açısından değiģiklikler gösterdiği tespit edilmiģtir. Ders kitaplarının Türkçenin söz varlığını yansıtma ve programda hedeflenen kazanımlara uygunluk açısından daha özenli hazırlanması gerektiği vurgulanmıģtır. Anahtar Kelimeler : Kelime, Kelime hazinesi, Söz varlığı, Türkçe ders kitabı v

8 ABSTRACT THE ANALYZĠNG OF VOCABULARY OF EĠGHTEENTH GRADE TURKĠSH COURSE BOOKS ÖZ, GülĢah Master Thesis, Ġnönü University, Institude of Educational Sciences Turkish Language Teaching Department Advisor : Yrd. Doç. Dr. Ramazan Çiftlikçi January- 2012, xi +260 pages Four 8th grade Turkish course books selected in this study were examined for the presence of word. It was aimed to detect the word presence of the mentioned Turkish course books. The course books examined in this study contain four books recommended by the Board od Education to be taught in the 8th grade Turkish lessons in academic year. These books are the Ministry of Education Publications, Pasifik Publications, Tav Publications and Koza Publications. Frequency index of 121 text were created and these texts were examined in the presence of word. In this study descriptive scanning model and document examination tecnics were used. In the first part of the study the problem, the importance of the study, the aim, limitations, assumptions and definitions were given. In the second part of the study, concepts such as vocabulary and word were given. In the Turkish education programme the conceptual framework was prepared related to teaching vocabulary, related researches and publications were mentioned. In the third part, research metod and application time were mentioned. In the fourth part, the findings and interpretations of findings were given. In the fifth part, research results were demonstrated and recommendations were presented. In the conclusion of research it shows that 8th grade Turkish course books by different publishers change in the presence of word. It is stressed that course books which are the reflections of word presence of Turkish must be prepared more carefully for the conformity to the target acquisitions in the schedule. Key Words : Word, vocabulary, basic vocabulary, Turkish course book vi

9 İÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY SAYFASI.. i ONUR SÖZÜ... ii ÖNSÖZ... iii ÖZET... iv ABSTRACT... vi ĠÇĠNDEKĠLER... vii TABLOLAR ve ġekġller LĠSTESĠ... x KISALTMALAR... xi 1. GĠRĠġ Problem Durumu AraĢtırmanın Amaçları AraĢtırmanın Önemi AraĢtırmanın Sınırlılıkları Varsayımlar Tanımlar KURAMSAL BĠLGĠLER VE ĠLGĠLĠ ARAġTIRMALAR Kelime Kelimenin Tanımı, Kapsamı Kelime ve Kavram Çocukta Dil GeliĢim Süreci DavranıĢçı YaklaĢım BiliĢsel YaklaĢım (EtkileĢimci YaklaĢım) Psikolinguistik YaklaĢım (Üretme Kuramı) Pragmatik YaklaĢım (Sosyal Öğrenmeci) : EtkileĢimci YaklaĢım: Çocukta Dil GeliĢim Basamakları Yenidoğan Dönemi Cıvıldama Dönemi Heceleme Dönemi Tek Sözcük Dönemi Ġki Sözcük Dönemi Cümleler Dönemi YaĢ Dönemi vii

10 YaĢ Dönemi YaĢ Dönemi YaĢ Dönemi YaĢ Dönemi Dil GeliĢimini Etkileyen Etkenler Cinsiyet Zeka GeliĢim ve Öğrenme Ġle Ġlgili Farklılıklar Sosyo - Ekonomik Durum Aile ĠliĢkileri Temel Dil Becerileri ve Kelime Hazinesi Kelime Hazinesinin GeliĢtirilmesi ve Önemi Kelime Öğretiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Kelime Hazinesini GeliĢtirme Yolları Okuma Etkinlikleri Dinleme / Ġzleme Etkinlikleri KonuĢma Etkinlikleri Yazma Etkinlikleri Doğrudan Kelime Öğretimi Soyut Kelimelerin Öğretimi Görseller Yoluyla Kelime Öğretimi Gözlem Yoluyla Kelime Öğretimi Dilbilgisi Etkinlikleri Sözlük Kullanma ÇağrıĢım Haritası Yoluyla Kelime Öğretimi Yapısal Analiz Yoluyla Kelime Öğretimi BoĢluk Doldurma Yoluyla Kelime Öğretimi Söz Varlığı Söz Varlığının Tanımı, Kapsamı Türkçenin Söz Varlığı Üzerine Söz Varlığı ve Sıklık ĠliĢkisi Söz Varlığının Ġçerdiği Öğeler Temel Söz Varlığı Atasözleri Deyimler viii

11 Ġkilemeler Kalıp (ĠliĢki) Sözleri Terimler Çeviri Sözcükler Yabancı Sözcükler KalıplaĢmıĢ Sözler Türkçe Öğretimi Programında Söz Varlığı Türkçe Ders Kitaplarında Metinler Ders Kitabının Tanımı ve Özellikleri Metin Tanımı ve Türleri Türkçe Ders Kitaplarında Metinler ve Sahip Olmaları Gereken Özellikler Söz Varlığında Metinlerin Önemi Ġlgili Yayın ve AraĢtırmalar YÖNTEM AraĢtırmanın Modeli Evren ve Örneklem Verilerin Toplanması ve Analizi Koza Yayınlarının Yayımladığı 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Millî Eğitim Bakanlığının Yayımladığı 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Tav Yayınlarının Yayımladığı 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Pasifik Yayınlarının Yayımladığı 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı BULGULAR ve YORUM Sınıf Koza Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sıklık Dizini Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sıklık Dizini Sınıf Tav Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sıklık Dizini Sınıf Pasifik Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sıklık Dizini Sınıf Türkçe Ders Kitapları Metinlerinin Söz Varlıklarının Ġçerdiği Ögeler SONUÇ ve ÖNERĠLER Sonuçlar Öneriler KAYNAKÇA ix

12 TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ Tablo 1 : Pierce nin Türkiye Türkçesindeki Sıklık Dizgesi Tablo 2 : Ġlyas Göz e ait Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü Tablo 3 : Koza Yayınları Ders Kitabı Metinleri Tablo 4 : MEB Yayınları Ders Kitabı Metinleri Tablo 5 : Tav Yayınları Ders Kitabı Metinleri Tablo 6 : Pasifik Yayınları Ders Kitabı Metinleri Tablo 7 : Metinlerde Geçen Atasözleri Tablo 8 : Metinlerde Geçen Deyimler Tablo 9 : Metinlerde Geçen Ġkilemeler Tablo 10 : Metinlerde Geçen Kısaltmalar Tablo 11 : Metinlerde Geçen Yabancı Kelimeler Tablo 12 : Metinlerde Geçen Özel Ġsimler Tablo 13 : Metinlerde Geçen ÖzdeyiĢler Tablo 14 : Metinlerde Geçen ĠliĢki Sözleri (Kalıp Sözler) Tablo 15 : Koza Yayınları Türkçe Ders Kitabı Temalara Göre Söz varlığı Unsurları Tablo 16 : MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Temalara Göre Söz varlığı Unsurları Tablo 17 : Tav Yayınları Türkçe Ders Kitabı Temalara Göre Söz varlığı Unsurları Tablo 18 : Pasifik Yayınları Türkçe Ders Kitabı Temalara Göre Söz varlığı Unsurları Tablo 19 : Genel Veriler Tablo 20 : Genel Verilerin Oranlanması ġekil 1. Dile hâkimiyet, kelime hazinesi ve kelime bilgisi ile okuma kapsamı iliģkisi x

13 KISALTMALAR Akt. : Aktaran Ar. : Arapça C.: Cilt Çev. : Çeviren Ġng. : Ġngilizce Far. : Farsça Hol. : Hollandaca MEB : Millî Eğitim Bakanlığı S. : Sayı s.: Sayfa S.O. : Serbest Okuma TDK : Türk Dil Kurumu Vb. : Ve benzerleri Vd. : Ve diğerleri Yy. : Yüzyıl xi

14 1 1. GİRİŞ AraĢtırmanın bu bölümünde problem durumu, araģtırmanın amaçları, araģtırmanın önemi, sınırlılıklar, varsayımlar ve tanımlar yer almaktadır Problem Durumu Dil, insanı diğer canlılardan ayıran en önemli unsurlardan biridir. Aksan (2001: 15) dili, düģünce, duygu ve isteklerin bir toplumda ses ve anlam yönünden ortak olan ögeler ve kurallardan yararlanılarak baģkalarına aktarılmasını sağlayan, çok yönlü çok geliģmiģ bir dizge olarak tanımlar. Dilin en önemli iģlevlerinden biri de bir toplumun, ulusun bireyleri arasında iletiģimi, anlaģmayı sağlamasıdır. Dil sadece iletiģimin, anlaģmanın değil, düģünmenin de aracıdır. ĠletiĢimin ve düģünmenin aracı olan dil, insanları birbirine bağlayan, bir toplumu geliģigüzel insan yığını olmaktan çıkaran, ulus hâline getiren en önemli ögelerden biridir. Aynı dili konuģan ve dil birliği sağlanan toplumlarda bireyler arasında köklü bir yakınlık, sevgi ve saygı bağları oluģur. Bu bağlar toplum yaģamı için çok önemli olan güven duygusunun kaynağıdır. Çok iyi bilinmektedir ki, birbirine güven duyan insanların meydana getirdiği toplumlarda birlik ve bütünlük kolayca sağlanır (Kavcar,1999: 141). Ġnsandan ve toplumdan ayrı düģünülemeyen dil, insanı ilgilendiren bütün kurumlarla ilgilidir. Ġnsan, toplum içinde de sahip olduğu dil yeteneğini aktif bir Ģekilde uygular. Bireyin doğuģtan sahip olduğu dili kullanma yeteneği, aile, çevre ve okul yaģantıları vasıtasıyla geliģerek devam eder. Çevresi ile doğumundan itibaren etkileģim içerisinde olan bireyin yeni kelime ve kavramlarla karģılaģması sonucu kelime hazinesi geliģir. Kelime hazinesi ve kavram geliģimi bireyin dil geliģimine paralel olarak gerçekleģir. Bireyin dünya ile ilgili bilgisi kelime hazinesi ve aktif anlama yeteneği ile ölçülebilir. Bireyin kelime hazinesinin sürekli ve planlı olarak geliģimi okul ortamında gerçekleģtirilen ana dili eğitimi ile mümkün olmaktadır. Okul öncesi dönemde aile ve çevrenin etkisiyle geliģmeye baģlayan kelime hazinesi, zihinsel geliģime paralel olarak okul döneminde hızlanır. Ġlköğretimde öğrencilerin kelime hazinesinin geliģimine en çok katkısı olan ders Türkçe dersidir. Hazırlanan ilköğretim programlarında kelime hazinesinin geliģimine Türkçe dersinin genel ve özel amaçları arasında yer verilmiģtir.

15 2 Türkçe dersi Öğretim Programında (Millî Eğitim Bakanlığı,2006:4) Türkçe dersinin genel amaçları arasında Okuduğu, dinlediği ve izlediğinden hareketle söz varlığını zenginleģtirerek dil zevki ve bilincine ulaģmaları; duygu, düģünce ve hayal dünyalarını geliģtirmeleri ifadesinin yer alması dil eğitiminde kelime hazinesin geliģimine verilen önemi ortaya koymaktadır. Türkçe öğretiminde Türkçe ders kitaplarının önemi göz önüne alındığında, kelime hazinesinin geliģimi ve kelime öğretimi ile ilgili kazanımların gerçekleģtirilmesinde Türkçe ders kitaplarının içerdiği söz varlığının önemi anlaģılmaktadır. MEB tarafından 2006 yılında yayımlanan Türkçe Öğretim Programında ders kitaplarında bulunan okuma metinlerinde bulunması gereken özelliklerin neler olması gerektiği belirtilmiģtir. Metinlerin seçimine ; Türk eğitim politikasına uygun olması, millî ahlâki ve kültürel değerlere uygun olması, öğrencilere dil zevkini ve bilincini kazandırması, duygu düģünce ve hayal dünyasını zenginleģtirici nitelikte olması, Türkçenin dil hassasiyetlerine yerli ve yabancı kaynaklı metinlerde özen gösterilmesi gibi unsurlara yer verilmiģtir (MEB, 2006: 56-57). Türkçe ders kitapları geçmiģte olduğu gibi günümüzde de Türkçe derslerinde kullanılan en önemli eğitim materyallerindendir. Türkçe derslerinin metin ağırlıklı iģlenen bir ders olduğu göz önüne alındığında bu metinlerin taģıması gereken özellikler önem kazanmaktadır. Metinlerin; öğrencinin duygu ve düģünce dünyasının geliģiminde, Türkçenin zenginliklerinin ve kullanım inceliklerinin fark edilmesinde, okuma bilincinin artmasında, kelime hazinesinin zenginleģmesinde büyük rolü bulunmaktadır. Dolayısıyla Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin Türkçenin söz varlığını baģarılı bir Ģekilde yansıtması ve öğrencilerin kelime hazinelerini zenginleģtirmeleri beklenir. Bu beklentiden hareketle Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin söz varlıklarının incelenmesi ; mevcut kitapların bu husustaki durumlarının ortaya konması bakımından önem kazanmaktadır AraĢtırmanın Amaçları Bu araģtırmanın temel amacı örnekleme alınan 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin söz varlığını belirlemektir. Bu temel amaç çerçevesinde Ģu sorulara cevap aranmaya çalıģılmıģtır:

16 3 a) DeğiĢik yayınevlerine ait 8. sınıf Türkçe ders kitaplarının söz varlığı ne kadardır? b) DeğiĢik yayınevlerine ait 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında kelime sıklığını ne gibi farklılıklar göstermektedir? c) 8.sınıf Türkçe ders kitaplarına ait metinlerin Türkçenin söz varlığı açısından niteliği nasıldır? d) 8.sınıf Türkçe ders kitaplarındaki temalar söz varlığı açısından ne gibi farklılıklar göstermektedir? 1.3. AraĢtırmanın Önemi Ġnsanın bireysel ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirebilmesi için gerekli dil donanımlarına sahip olması gerekmektedir. Dili etkili bir iletiģim aracı olarak kullanma, onunla ilgili birtakım becerilerin zamanında ve uygun bir Ģekilde kazanılması ile mümkündür. Dil geliģiminin anne karnında baģladığı göz önüne alındığında çocuk, okul öncesi dönemde çevrenin, okul döneminde ise hem çevrenin hem de eğitimsel koģulların etkisiyle yeni kelimeler öğrenir ve kelime hazinesi zenginleģir. Bu nedenle dil becerilerinin geliģiminin, doğumdan itibaren sürekli ve planlı olarak ele alınması gerekmektedir. Ġlköğretimde Türkçe öğretimi de dil eğitiminin temelini oluģturması bakımından önemlidir. Türkçe ders kitapları, öğretim programının sınıf içinde planlı bir Ģekilde uygulanmasını ve kazanımların gerçekleģtirilmesini sağlayan temel kaynaktır. Türkçe dersinde ders kitapları, çeģitli metinler ekseninde ana dili kullanımını geliģtirmeyi hedefler. Bu nedenle Türkçe ders kitaplarındaki metinler, Türkçe öğretiminde önemli bir yer tutmaktadır. Türkçe ders kitaplarının, öğrencilerin kelime hazinesinin geliģiminde ve sözcük ediniminde önemi göz önünde bulundurulduğunda bu ders kitaplarının Türkçenin söz varlığını ne derece yansıtabildiğinin saptanması ve daha sonra basılacak Türkçe ders kitaplarının hazırlanmasında elde edilen sonuçların göz önünde bulundurulması önem taģımaktadır.

17 4 Son yıllarda Türkçe Eğitimi alanında değiģik sınıflara göre, ders kitaplarının söz varlığı araģtırmaları, yoğunluk kazanmıģtır. Ancak hem Türkçe Öğretim Programında hem ders kitaplarında ve kullanılan metinlerde yapılan değiģiklikler, yeni eklenilen serbest okuma metinleri ders kitaplarının söz varlığında farklılıkların oluģmasına neden olmuģtur. OluĢan bu farklılıkların tespit edilmesi ve kelime öğretimi çalıģmalarında kullanılması Türkçe öğretimi açısından gereklidir. Bu önem gereği Türkçe ders kitaplarının söz varlığı açısından incelenmesi gerekmektedir. Bu çalıģmada kelime, kelime hazinesi, söz varlığı, kavramları; Türkçe Öğretim Programlarında kelime öğretimi ile ilgili kavramsal çerçeve çizildikten sonra 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinler söz varlığı açısından incelenmiģtir. AraĢtırmanın Türkçe öğretimine katkı sağlaması beklenmektedir 1.4. AraĢtırmanın Sınırlılıkları Bu araģtırma : 1. Millî Eğitim Bakanlığının Eğitim - Öğretim yılında 8. sınıflarda okutulması kabul edilen dört adet Türkçe ders kitabı ile, 2. Bu kitaplarda kullanılan konu metinleriyle, 3. Söz varlığı ögeleri olarak atasözleri, deyimler ikilemeler, iliģki sözleri, özdeyiģler, kısaltmalar, yabancı kelimeler, özel isimler ile sınırlıdır Varsayımlar Bu araģtırmada Eğitim - Öğretim yılında tavsiye edilen 8. sınıf Türkçe ders kitapları metinlerinin söz varlığı ile ilgili yapılan incelemeler sonucu elde edilen veriler, diğer Türkçe ders kitapları için de geçerli sayılmıģtır Tanımlar Kelime : Kelime, bir veya birden çok heceli ses öbeklerinden oluģan, aynı dili konuģan kiģiler arasında zihinde tek baģına kullanıldığında belli bir kavrama karģılık olan somut veya belli bir duygu veya düģünceyi yansıtan soyut, yahut da somut ve soyut kavramlar arasında iliģki kuran dil birimidir (Korkmaz, 2003 :144).

18 5 Kelime hazinesi : Kelime hazinesi, bir dilin bütün kelimeleri, bir kiģinin veya topluluğun söz dağarcığında yer alan kelimeler toplamıdır (Korkmaz, 2003 :144). Söz varlığı : Bir dilin sözcükleri, terimleri, yabancı dillerden gelme ögeleri, atasözleri, deyimleri, insanlar arasındaki iliģkilerde kullanılması gelenek olmuģ kalıp sözleri ve kalıplaģmıģ birtakım özdeyiģlerdir (Aksan, 1996 : 7). Sıklık : Sıklık, dilde bir sözcüğün kullanılma oranı, frekans (TDK,2005); bir dilin sözcüklerinin öteki sözcüklere oranla daha çok ya da daha seyrek kullanılmasıdır (Aksan, 2007/ III.C. :20). Ders kitabı : Ders kitabı belirli bir dersin (matematik, Türkçe vb) öğretimi için ve belirli düzeye (ilköğretim, lise gibi) yönelik olarak yazılan ; içeriği öğretim programına uygun olan, incelemesi yapılmıģ ve onaylanmıģ olan temel kaynaktır (Kılıç, 2005 :40). Metin : Metin belirli bir bildiriģim bağlamında bir ya da birden çok kiģi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen dil dizgesi bütünüdür (Günay, 2001 :33).

19 6 2. KURAMSAL BİLGİLER VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 2.1. Kelime Kelimenin Tanımı, Kapsamı Bireyin yaģamında ve sosyalleģmesinde en önemli aģamalardan biri de dil öğrenmesidir. Ġnsan hayatında etkin role sahip dilin vazgeçilmezliğinin temelinde, insana ve kendisine ait dıģ dünyayı ifade etmesine yardımcı olan kelimeler yatmaktadır. Ġnsanoğlunun evrendeki kavramları, varlıkları, nesneleri, eylemleri adlandırması kelimeler vasıtası ile mümkündür. Bu özelliklerden hareketle kelimeyi, bir veya birden çok ses öbeklerinden oluģan ve belli bir kavramı, duyguyu, düģünceyi, eylemi yansıtan söz öbekleri olarak tanımlayabiliriz. Zeynep Korkmaz, (2003: 144) kelimeyi Bir veya birden çok heceli ses öbeklerinden oluģan, aynı dili konuģan kiģiler arasında zihinde tek baģına kullanıldığında belli bir kavrama karģılık olan somut veya belli bir duygu veya düģünceyi yansıtan soyut, yahut da somut ve soyut kavramlar arasında iliģki kuran dil birimi. olarak tanımlamıģtır. Korkmaz ın tanımı kelimenin anlam ve Ģekil boyutunu vurgulamaktadır. Kelime kavramı üzerinde çok sayıda tanımlama ve sınıflama bulunmaktadır. Dili oluģturan unsurların kelime olup olmadığını belirleyen etkenlerin neler olduğu konusunda kesin bir tarif yoktur. Kimi tanımlar bağımsız yazılan her birimi kelime olarak kabul ederken bu durum Türkçedeki birleģik kelimelerin durumunu açıklayamamaktadır. Çünkü bitiģik yazılan birleģik kelimeler ile ayrı yazılan birleģik kelimelerin yapıları arasında yazılıģları dıģında bir fark yoktur. Örneğin aslan ve ağız kelimeleri tek baģlarına farklı anlamlara sahip iken aslanağzı kelimesinin anlamı her ikisinden de farklıdır. Aynı Ģekilde eģ sesli kelimeler de kelimelerin Ģekle ait tanımlamalarında yeterince açıklanamamaktadır. Ayrıca henüz yazı dilinde olmayan diller de düģünüldüğünde yazıyı esas alan kelime tanımları yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle konuģma dilini de kapsayacak kelime tanımlarının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu durumda konuģmaya yönelik olan ses bilimsel yaklaģımlarda vurgu ve ses uyumları baģta gelmektedir. Vurgu sisteminin düzenli olduğu Fince ve Çekçe gibi dillerde kelime belirlemede vurgu yeterli iken Türkçede son hecede bulunan vurgu,

20 7 kelime ek alığında yeniden belirlenir. Ses uyumlarına göre yapılan kelime ayırma iģlemi de Türkçe de yetersiz kalmaktadır. Çünkü Türkçede ses uyumuna uymayan ekler bulunmaktadır. Ayrıca birleģik kelimeler de ses uyumuna uymamaktadır (Kurudayıoğlu, 2005: 1-3). Kelime tanımlamalarında Ģeklin göz ardı edilerek kelimenin sadece anlam boyutunun dikkate alınması da eksik bir yaklaģımdır. Türkçede çok anlamlı ve eģ sesli kelimelerin varlığı kelime tanımlamalarını güçleģtirmektedir. Eğer bir unsur birden çok anlama sahip ise bu durumda bunun bir çok anlamlılık örneği mi yoksa eģ seslilik örneği mi olduğunu söylemek her zaman öyle kolay ve net olmamaktadır (Palmer den akt: Kurudayıoğlu, 2005:3). Bayrav (1998: 77-78) kelimenin her dilde baģka ölçülere göre tayin edilen bir birim olduğunu belirtmiģtir. Bu ölçüler Ģunlardır: 1. Vurgu (Kelimenin baģını ve sonunu açıklar, sınırlar.) 2. Öğelerin arasına yabancı bir öğenin yerleģtirilememesi. 3. Ses uyumu 4. Kelime sayılamayacak bir ögenin ona bağlanması (Ġngilizcedeki door s) 5. Morfoloji bağlamaları, bitiģtirme. 6. Tek baģına cümle olarak kullanılabilmesi. 7. Bölümlerin bütünden çok kullanılması. 8. Bölümlerin anlamı bütünün anlam parçaları olmaması. Bu ölçütler ile bir dildeki kelime sınırları belirlenmeye çalıģılmıģtır. Bütün diller için doğru sayılabilecek kelime tanımlarının belirlenebilmesi oldukça zordur. Bu nedenle kelime tanımları yapılırken kelime sınırlarının ne olduğu sorusu önem kazanmaktadır. Kelime üzerine yapılan araģtırmalar, bu sınırların belirlenebilmesinde ve elde edilen bulguların dil eğitiminde kullanılabilmesinde önem taģımaktadır.

21 Kelime ve Kavram Sözcükler, bir dilde anlamlı olan en küçük birimleridir. Sözcükler,yanındaki sözcüklerle belirli bir anlam değeri kazanır. Sözcükler birer gösterge özelliğine sahiptir. Gösterge, kendisinden baģka bir Ģeyin yerine geçerek onu belirten veya gösteren bir birimdir. Kavramlar insan beyninde oluģtuklarından, bunların Ģu veya bu biçimde dıģarı vurulmaları ve aktarılmaları gerekir. Bunun için insan türünün geliģmesi sürecinde en uygun yol, sözlü göstergeler olan sözcükler olmuģtur (BaĢkan, 1988:108). Sözcükler, anlam dünyasını biçimlendiren önemli dil yapılarıdır. Kavram ise, ortak özellikler taģıyan bir dizi olgu, varlık ya da nesneyle ilgili genel nitelikli bir anlam içeren, değiģik deneyimlere uygun düģen, dil kökenli her türlü tasarım, düģünce, imge; bir nesne, varlık ya da oluģun imgesi; gösterilendir (Vardar, 2002: 132). Dil biliminde sözcük; gösterge, kavram gösterilen olarak ayrıģmıģtır. Kavramlar yaģantıların ürünüdür. Ġnsan sürekli olarak çevresi ile etkileģir. Böyle bir etkileģim içinde, çevresindeki çeģitli varlık, olay veya durumlarla ilgili yaģantılar geçirir ve onları kendi içerisinde anlamlandırmaya çalıģır. YaĢantıları arasında benzerlikler bulur ve bunları bir kategoride toplar. Sonra her bir kategoriyi adlandırır. Ġnsanın böyle bir soyutlama ile ulaģtığı biliģsel yapı kavram dır. SosyalleĢme sürecinde insan, kavramlarını topluma göre oluģturur, düzenler ya da değiģtirir (Özçelik, 1988: 6). Ġnsanda dil geliģimine paralel olarak sözcük ve kavram geliģimi de gerçekleģir. Sözcükler öncelikle insanın anlam dünyasını biçimlendirir. Bu nedenle kavramın öncelikle düģünmenin bir parçası olduğu söylenebilir. Özellikle soyut kavramları dilden soyutlayarak düģünüp açıklamanın olanağı yoktur. Aksan (2007/ III.C.:150) bu durumu Ģu örnekle açıklamıģtır : Kıskançlık, cömert, sevimli, adalet, acımasızlık gibi soyut kavramlar hemen her dilde bulunmakta, baģka baģka sesler ve değiģik biçimlerle anlatılarak o dilleri konuģanlarda belli bir düģüncenin uyanmasına yol açmaktadır. At, balık, ya da süt, geleneksel mantığın tanımlamasına göre zihinde belli bir tasarım uyandırır (at ta dört ayaklı, hızlı koģan hayvan imgesi, balık ta belli biçimiyle suda yaģayan yaratık, süt te ise tadı bilinen, beyaz, yoğunca sıvı). Ancak aynı Ģeyi kıskançlık, cömert, adalet, acımasızlık ve benzeri kavramlar için söyleyemeyiz. Bazı farklılıklar bulunmasına rağmen bir toplumda yer alan tüm bireylerin zihinlerinde aynı kavramların bulunduğu söylenebilir. BaĢka bir ifadeyle kavramlar

22 9 bakımından asıl ayrım diller arasında baģlamaktadır. Her dilde ekmek kavramı anlatım bulmuģken bu dilleri konuģan kiģilerin zihninde ekmek, birbirinden çok ayrımlı kavramlar olarak belirir. Üstelik Türkçedeki ekmeğin önemi ve insan yaģamındaki değeri öteki dillerde ya bu ölçüde değildir; ya da yoktur (Türkçedeki ekmek parası, ekmeğini kazanmak, ekmeğiyle oynamak deyimleri bu açıdan ilginçtir ; Anadolu nun birçok yöresinde yemek yemek yerine ekmek yemek kullanılır.) (Aksan, 2007/ III.C.:152). Çocuk okul öncesi dönemde ilk olarak dinleyerek okul döneminde ise hem dinleyerek hem okuyarak birçok kelime öğrenir. Öncelikli olarak kavramlar bir etkileģim ortamında öğrenilir. Bu nedenle dil, kavram öğrenmede önemlidir. Kelime hazinesinin geniģlemesinde öğrenilen kavram sayısı önem taģımaktadır. Kavram öğrenme yolları Ģu Ģekilde sıralanabilir : (Yıldız vd, 2006 : ) 1) ġartlanma : Bir neģenin adı o nesneyle ya da o nesnenin resmiyle öğrenilebilir. Nesne (uyarıcı) olmadığında o nesnenin adı olan ses, (tepki) o nesneyi hatırlatır. Kelimeleri Ģartlı tepki hâline getirebilmek için eģyayı (Ģartlı uyarıcı), anlamı (Ģartsız tepki) her defasında bir araya getirilmelidir. Bu tekrarlar neticesinde eģya, yani Ģartsız uyarıcı ortadan kalktığında eģyayı temsil eden kelime Ģartlı uyaran hâline dönüģür. (Alperen, 2003:23). 2) Aktarma : Kavram öğrenme temelde aktarmaya dayanır. Kavram öğrenmede aktarmadan yararlanmak için, kavramların hem benzerliklerine hem de aynılığına dikkat edilmelidir. 3) Bağlam : Daha önceden görülen ya da duyulan fakat anlamı bilinmeyen bir kelimenin, metin içinde cümlenin genel anlamı da düģünülerek bağlamdan hareketle anlamının anlaģılabilmesidir. 4) Genelleme : Kavramların karģıladığı nesnelerin benzer, farklı özelliklerinin verilmediği durumlarda genellemeyle kavram öğrenilir. Örneğin gaga kavramı. Bütün kuģların gagası vardır. Öğrenci, gagası olan canlıların kuģ olduğunu öğrenir. 5) BelirginleĢtirme :Kavramlarda ortak öğeleri gruplandırıp, diğerlerinden ayrılmasını sağlayarak kavramı dikkat çekici hâle getirmedir. 6) Ayırt Etme : Kavramın belli bir özelliğinin ayırt edilerek, ayırt edilmiģ özelliğe sahip diğer nesne veya varlıklara genelleme yapılmasıdır. Örneğin gözün ayırt edici

23 10 özelliği görmeye yarayan organ olmasıdır Ġnsan dıģı diğer canlılara genellendiğinde balığın gözü, kuģun gözü gibi çoğaltılabilir. Bunların gözünün yapısı farklı olsa da - gözün ayırt edici özelliğinden dolayı - görmeye yaradıkları anlaģılır. 7) Tanımlama : Bir kavramı baģka sözcüklerle karģılayıp betimleyerek öğretmedir. Bir kavram, eksiksiz ve bütün nitelikleriyle tarif edilerek açıklanır. Bu bakımdan öğrenme bir bütün olarak gerçekleģir. 8) Anlamlı Hâle Getirme : Kavramın diğer kavramlarla olan iliģkisinin bütün hâlinde ele alınmasıdır. Kavramları anlamlı hâle getirmede kullanılan en etkili yöntemlerden biri de kavram haritalarıdır. Bu yolla bir kavramın diğer kavramlarla olan iliģkisi bütün hâlinde ele alınır. 9) Sınıflandırma : Genel bir kavramı farklı özelliklerine göre gruplandırmaktır. Örneğin ağaç genel kavramı, iğne yapraklı ağaçlar, geniģ yapraklı ağaçlar alt kavramları gösterir. Bu sınıflandırma iģi, bir kavramın herhangi bir özelliğinden hareket edilerek yapılabilir. Kavram öğrenmenin ardıģık bir sırası vardır : önce kavram özellikleri algılanır yani kavramın orijinali, prototipi oluģturulur ; ardından bu özellikler uyarıcılara kodlanır; objeler, kavramların çeģitlerine göre kodlanır; tecrübeler arttıkça, dünyadaki bilgiler sınıflara bölünür ve onları öğrenmek için çeģitli mantıksal kurallar sistematik olarak kullanılır. Böylece kavram öğrenme tamamlanmıģ olur (Hulse den akt: Ülgen, 2004:130). Birey, yeni yaģantılar geçirdikçe kavram geliģimi ve buna bağlı olarak kelime hazinesi artacaktır. Birey, zamanla kelimeleri sözlük anlamlarının dıģında çok yönlü olarak öğrenmeye baģlar. Kavramların, fonksiyonel özelliklerinden çok, anlam yönünden ayırt edici özellikleri ön plana çıkar. Rentel e (akt: Akyol, 2008 :213) göre kavram geliģtirme yöntemi beģ aģamadan oluģur : a. Kavram belirlendikten sonra uygun kelimelerle tanımlanır, hangi anlama gelebileceği üzerinde durulur. b. Kavram benzer veya farklı kavramlarla karģılaģtırılır, özellikleri üzerinde durulur. c. Kavramın nerede ve nasıl kullanılabileceği üzerinde durulur.

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi ÇOCUK ÇEVRE ĠLIġKISI Ġnsanı saran her Ģey olarak tanımlanan çevre insanı etkilerken, insanda çevreyi etkilemektedir.

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Feyzi ÖZMEN tarafından hazırlanan Aday Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri

Detaylı

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uzun yıllar öğretimde en kabul edilir görüģ, bilginin hiç bozulmadan öğretenin zihninden öğrenenin zihnine

Detaylı

DĠL GELĠġĠMĠ. Öğr.Gör. Özlem ASLAN BAĞCI

DĠL GELĠġĠMĠ. Öğr.Gör. Özlem ASLAN BAĞCI DĠL GELĠġĠMĠ Öğr.Gör. Özlem ASLAN BAĞCI GiriĢ Dil ve konuģma bireylerin kendilerini ifade etme, iletiģim kurma ve sosyal hayatı paylaģmalarındaki en önemli araçlardandır. Birey doğumundan itibaren çevresinde

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI 1 BECERĠLER 2 Beceri Nedir? ġimdiye kadar bilgi edinme, yaģam ve okulun temel amacı olarak görülmüģtür. Günümüzde ise bilgiye bakıģ değiģmiģtir. Bilgi;

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...iii DÖRDÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... v ÜÇÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... vi İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...vii ÖN SÖZ...viii 1. KİTAP BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI

Detaylı

TÜRKÇE DERSĠ NASIL ÇALIġILIR?

TÜRKÇE DERSĠ NASIL ÇALIġILIR? TÜRKÇE DERSĠ NASIL ÇALIġILIR? Türkçe dersi, dil ve anlam bilgisi olmak üzere iki temel konudan oluģur. Öğrencinin dinleme, okuma ve yazma faaliyetleriyle Türk dilinin bütün özelliklerini öğrenme, kullanma

Detaylı

Kitap Tanıtımı: İlköğretimde Kaynaştırma

Kitap Tanıtımı: İlköğretimde Kaynaştırma Ankara SOSYAL Üniversitesi GEÇERLĠK Eğitim Bilimleri KAVRAMI Fakültesi VE TÜRKĠYE DE ÖZEL EĞĠTĠM ALANINDA YÜRÜTÜLEN Özel Eğitim Dergisi LĠSANSÜSTÜ TEZLERDE SOSYAL GEÇERLĠĞĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 2010, 11(2)

Detaylı

BÖLÜM I. 1.1.GİRİŞ. ĠĢitileni almak ve saklamak ya da iģitileni anlamak amacıyla dikkat harcamak (Sever, 2000:11).

BÖLÜM I. 1.1.GİRİŞ. ĠĢitileni almak ve saklamak ya da iģitileni anlamak amacıyla dikkat harcamak (Sever, 2000:11). BÖLÜM I. 1.1.GİRİŞ Ġnsanlar sosyal varlıklardır. Birbirleriyle ve diğer canlılarla sürekli etkileģim içerisinde bulunurlar ve kendilerini buna mecbur hissederler. EtkileĢim kurmak için insanlar çeģitli

Detaylı

ROBERT GAGNE ( ) ÖĞRENME KOġULLARI MODELĠ

ROBERT GAGNE ( ) ÖĞRENME KOġULLARI MODELĠ ROBERT GAGNE (1916-2002) ÖĞRENME KOġULLARI MODELĠ Gagne, 1960 lı yıllarda yeni davranıģçı ekolün temsilcilerinden biri olarak kabul edilirken, günümüzde daha çok biliģsel alanın bir temsilcisi olarak görülmektedir.

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR HAZIRLAYAN KEMAL ÖZDEMİR 201291321308 KÜTAHYA@2012 Konu: Türkçe

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÖĞRETİM TEKNİKLERİ ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Ön bilgiler Öğrencilerin öğrenme stilleri Öğrenci tercihleri Öğrenme ortamı Öğretmenin öğretme stilleri Kullanılan öğretim yöntemi 5E ÖĞRETİM MODELİ Yapılandırıcı

Detaylı

5 YAġ ARILAR SINIFI OCAK AYI BÜLTEN

5 YAġ ARILAR SINIFI OCAK AYI BÜLTEN 5 YAġ ARILAR SINIFI OCAK AYI BÜLTEN ġġġrler: KIġ BABA, YAĞMUR,MEVSĠMLER,MASAL KAHRAMANLARI, ELEKTRĠK BĠLMECELER GAZETE, DERGĠ,KĠTAP,KAPI,KULAK,BURUN,YÜZ,DĠL,KAR ġarkilar AAA KIġ BABA,SAYILAR, ENERJĠ TASARRUFU,UZAYLILAR

Detaylı

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ceza Ġnfaz Kurumlarında Madde Bağımlılığı Tedavi Hizmetleri Serap GÖRÜCÜ Psikolog YetiĢkin ĠyileĢtirme Bürosu Madde bağımlılığını kontrol altında

Detaylı

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii YAZARLAR HAKKINDA... iv 1. ÜNİTE EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 Giriş... 2 Eğitim Psikolojisi ve Öğretmen... 3 Eğitim Psikolojisi... 3 Bilim... 6 Psikoloji... 8 Davranış... 9 Eğitim...

Detaylı

10. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKĠM 0. SINIF DİL VE İ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI SUNUM / TARTIġMA ĠletiĢim ile teknolojik geliģme arasındaki iliģkiyi açıklar. Sunumun özelliklerini belirler.

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM ÇalıĢtığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kiģidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģların,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 Erken Yaşta Dil Öğrenenler... 1 Çocuklar ana dillerini nasıl öğrenirler?... 2 Ana dil ediniminin aşamaları... 3 Yabancı dil öğrenimine erken başlamak faydalı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI

ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI ĠLKÖĞRETĠM 4. VE 5. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN YAZILI ANLATIM BECERĠ DÜZEYLERĠ ĠLE TÜRKÇE DERSĠ AKADEMĠK BAġARISI ARASINDAKĠ

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ ÖĞRENCĠNĠN ADI SOYADI: Seda AKTI DANIġMAN ADI SOYADI: Yrd. Doç. Dr. Aysun GÜROL GENEL

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI B İ R E Y V E T O P L U M EYLÜL EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 1. TEMA 26-30 EYLÜL (2. Hafta) GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1 Dinlediğini anlama: 1, 3, Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3,

Detaylı

Ölçme ve Değerlendirme Semineri

Ölçme ve Değerlendirme Semineri Ölçme ve Değerlendirme Semineri 1 Açık Uçlu Soru Yazma ve Değerlendirmede Teknikleri Öğrencilerin yazılı sorulara verdikleri ilginç yanıtlar (Türkmen, http://www.istikbal gazetesi.com.) (Kaynak: Pegem

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK 4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem

Detaylı

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA VE ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESABI FUNDA NALBANTOĞLU YILMAZ Eğitim Öğretim Planlamacısı Ekim, 2011 GĠRĠġ Bologna Süreci kapsamında, yükseköğretim

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI ÇANAKKALE 2016 T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizlenmeye başlar. Çevresiyle

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders İçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders İçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders İçerikleri 3.DÖNEM 4.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 217 GÖRSEL SANATLAR EĞIT. VE ÖĞR. 2 2 3 5 SNF 220 MÜZIK EĞITIMI VE ÖĞRETIMI

Detaylı

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ ÇOCUK PSİKOLOJİSİNDE GELİŞİM MODELLERİ... 3 ÖĞRENME TEORİSİ MODELİ... 4 BİLİŞSEL GELİŞİM MODELİ... 5 İNSAN GELİŞİMİNİ VE PSİKOLOJİSİNİ AÇIKLAYAN TEMEL KURAMLAR...

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ Şubat Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Şubat

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Amaç ve Ġçerik Projenin temel amacı hastanede tedavi gören çocuklar ve bu dersi seçen öğrenciler

Detaylı

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları Lisans düzeyindeki bir iletiģim programının değerlendirilmesi için baģvuruda bulunan yükseköğretim kurumu, söz konusu programının bu belgede yer alan

Detaylı

Sınıfta İletişim. Dr. Adnan BOYACI

Sınıfta İletişim. Dr. Adnan BOYACI Sınıfta İletişim Dr. Adnan BOYACI Sözünü bilen kişinin Yüzünü ak ede bir söz Sözü pişirip diyenin İşini sağ ede bir söz Söz ola kese savaşı Söz ola kestire başı Söz ola ağulu aşı Bal ile yağ ede bir söz

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ-GEREÇLER GEZİ-GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 5.6.7.8. SINIFLAR

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati

TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati GİRİŞ Üçüncü Sınıf Türkçe Dersi Plan ve Programı nın yapısı hedefler, genel hedefler, kategoriler, özel hedefler, kazanımlar, öğretim yöntemleri,

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI ORTA ÖĞRETİM 10. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 9. SINIF TÜRK EDEBİYATI VE DİL VE ANLATIM DERS KİTAPLARINDAKİ KELİMELERİ ÖĞRENME DÜZEYLERİ

Detaylı

haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati

haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati GİRİŞ Üçüncü Sınıf Türkçe Dersi Plan ve Programı nın yapısı hedefler, genel hedefler, kategoriler, özel hedefler, kazanımlar, öğretim yöntemleri,

Detaylı

DÖRT TEMEL DĠL BECERĠSĠNĠN ÖĞRETĠMĠ. SESLETĠM ÖĞRETĠMĠNDE ĠZLENECEK AġAMALAR

DÖRT TEMEL DĠL BECERĠSĠNĠN ÖĞRETĠMĠ. SESLETĠM ÖĞRETĠMĠNDE ĠZLENECEK AġAMALAR DÖRT TEMEL DĠL BECERĠSĠNĠN ÖĞRETĠMĠ A. DĠNLEME ÖĞRETĠMĠ B. KONUġMA ve SESLETĠM ÖĞRETĠMĠ 1. KonuĢma Öğretimi 2. Sesletim Öğretim C. OKUMA ÖĞRETĠMĠ D. YAZMA ÖĞRETĠMĠ Sesletim seslerin ve sözcüklerin söyleniģ

Detaylı

2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI

2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI -7 Eylül EYLÜL 1 15-19 Eylül 014-015 ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI 1. Teknoloji ve Tasarım kavramlarını kavratmak.teknoloji ve Tasarım Dersinin Genel

Detaylı

Türkçe dersinin amacı; Türk dilini sevdirmek, dilimizin kurallarını öğreterek,dili

Türkçe dersinin amacı; Türk dilini sevdirmek, dilimizin kurallarını öğreterek,dili Hangi Derse Nasıl Çalışmalıyız? Türkçe Dersine Nasıl Çalışmalıyız? Türkçe dersinin amacı; Türk dilini sevdirmek, dilimizin kurallarını öğreterek,dili doğru kullanmalarını sağlamaktır.türkçe derslerinde

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

SEVDAMIZ OKUMAK PROJESĠ

SEVDAMIZ OKUMAK PROJESĠ SEVDAMIZ OKUMAK PROJESĠ VEZĠRKÖPRÜ-2016 PROJENĠN ADI:SEVDAMIZ OKUMAK PROJENĠN AMAÇLARI: Genel Amaç(lar): Projenin temel amacı, ortaokuldaki öğrencilere kitap okuma alıģkanlığı kazandırmak; öğrencilerin

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

OLUMLU ÖĞRENME ORTAMI OLUġTURMA. Doç. Dr.Yücel Gelişli, Sınıf Yönetimi 1

OLUMLU ÖĞRENME ORTAMI OLUġTURMA. Doç. Dr.Yücel Gelişli, Sınıf Yönetimi 1 OLUMLU ÖĞRENME ORTAMI OLUġTURMA Doç. Dr.Yücel Gelişli, Sınıf Yönetimi 1 Eğitim; genel anlamda istendik davranıģ değiģtirme, oluģturma ya da bilgi ve becerilerin öğrenenlere kazandırılması sürecidir. Öğrenme

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADĠSĠPLĠN, TEMATĠK YAKLAġIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERĠLER

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI ORTAÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARINDA ÖĞRENCĠ KAZANIMLARININ GERÇEKLEġME DÜZEYLERĠ

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com Türkiye de PDR Eğitimi ve İstihdamında Yeni Eğilimler Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK Türk PDR-DER Başkanı 16 Kasım 2007 Adana Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Başlangıcından günümüze

Detaylı

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri Ders Kodu: FIZ 438 Ders Adı: Yarıiletken Fiziği Dersin Dönemi: 2014-2015 Bahar Dersi Veren Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sadık Bağcı Ders Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Anketi Sonuçları 1 (%) 2 (%) 3 (%)

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM BĠRĠNCĠ KADEME ( 1, 2, 3. SINIF) TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ SORUNLARI

ĠLKÖĞRETĠM BĠRĠNCĠ KADEME ( 1, 2, 3. SINIF) TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ SORUNLARI ĠLKÖĞRETĠM BĠRĠNCĠ KADEME ( 1, 2, 3. SINIF) TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ SORUNLARI Özet: Celal BÖLÜKBAġI 1 * Murat SARIBAġ ²* Türkçe öğretiminde en çok üzerinde durulması gereken kademe, çocuğun okula baģladığı ilk

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr.

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: 2014-2015 Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Metin Aslan 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR 1)ÖZELLİKLERİ 2)KARŞILAŞMA SIKLIĞI 3)TÜRKİYE VE DÜNYADA YAPILAN FAALİYETLER 4)EĞİTİMLERİ 5)AİLEYE VE ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER ÖZELLİKLERİ MOTOR GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ZİHİNSEL GELİŞİM

Detaylı

BÖLÜM I GELİŞİM İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE. ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii

BÖLÜM I GELİŞİM İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE. ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii BÖLÜM I GELİŞİM 1. ÜNİTE GELİŞİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR, GELİŞİMİN TEMEL İLKELERİ VE GELİŞİMİ ETKİLEYEN ETMENLER... 1 GELİŞİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR...

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve III TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Canan ULUDAĞ tarafından hazırlanan Bağımsız Anaokullarında

Detaylı

Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargıları ve Cinsiyet Ayrımcılığı. Ġlknur M. Gönenç

Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargıları ve Cinsiyet Ayrımcılığı. Ġlknur M. Gönenç Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargıları ve Cinsiyet Ayrımcılığı Ġlknur M. Gönenç BİR PRENSES HAYAL EDELİM. SİZCE HANGİ MESLEK? KALIP YARGILAR Kalıpyargılar bir gruba iliģkin bilgi, inanç ve beklentilerimizi

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

Okul-Kütüphane ĠliĢkisinde Öğretmenin Yeri : Öğretmen Kütüphaneci ĠĢbirliği

Okul-Kütüphane ĠliĢkisinde Öğretmenin Yeri : Öğretmen Kütüphaneci ĠĢbirliği Okul-Kütüphane ĠliĢkisinde Öğretmenin Yeri : Öğretmen Kütüphaneci ĠĢbirliği 1 ÇağdaĢ Eğitim Nedir? Birey Bilgi Etkin DüĢünen Sorgulayan 2 Türk Milli Sisteminin Amacı Hür Bilimsel Yaratıcı Etik 3 ÇağdaĢ

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

EMİN ALİ TURHAN, KAMİLE ÖZER AYTEKİN,

EMİN ALİ TURHAN, KAMİLE ÖZER AYTEKİN, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM Ders No : 0310340020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tasarım Psikolojisi GRT 312 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. Spor Eğitimi Yoluyla Sosyal Katılımın

Detaylı

ÖZEL GELĠġĠM KOLEJĠ REHBERLĠK BĠRĠMĠ

ÖZEL GELĠġĠM KOLEJĠ REHBERLĠK BĠRĠMĠ ÖZEL GELĠġĠM KOLEJĠ REHBERLĠK BĠRĠMĠ ASLINDA NEREDEYĠM? Hayatımız boyunca sorular sorarız. Çoğunun cevabını da biliyoruzdur aslında. Kimi zaman rahatça cevap verirken,kimi zaman da tadımız kaçar. NELER

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1: DİL VE DÜŞÜNCE ARASINDAKİ İLİŞKİ...

İÇİNDEKİLER 1: DİL VE DÜŞÜNCE ARASINDAKİ İLİŞKİ... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: DİL VE DÜŞÜNCE ARASINDAKİ İLİŞKİ... 1 1.1. Bir İleti Kodu Olarak Dil... 1 1.1.1. Dilin Bireysel ve Toplumsal Yönü / Uzlaşımsal Niteliği... 4 1.1.2. Dilin Yapısal Yönü / Dizge Olma

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: 2015-2016 Güz Dönemi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar 0% 0% 0% 20% 80% arasındaki ilişkileri anladım Kuramsal ve

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge ġubesi Koordinatörlüğünde IV. Uluslararası PolimerikKompozitler

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK. Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK

İçindekiler. İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK. Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK İçindekiler Önsöz... iii İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK Giriş... 1 Dil ve Anadili Tanımı... 2 Türkçenin Özellikleri... 4 İlkokul

Detaylı

TIMSS Tanıtım Sunusu

TIMSS Tanıtım Sunusu TIMSS Tanıtım Sunusu Ġçerik TIMSS Nedir? TIMSS in Amacı TIMSS i Yürüten KuruluĢlar TIMSS in GeçmiĢi TIMSS in Değerlendirme Çerçevesi TIMSS Döngüsünün Temel AĢamaları TIMSS in Kazanımları Sorular ve Öneriler

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 2015-2016 Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 1 2 Orta 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

Detaylı

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011 9. GENEL SONUÇLAR... 1 9.1. GĠRĠġ... 1 9.2. DEĞERLENDĠRME... 1 9.2.1. Ġlin Genel Ġçeriği... 1 9.2.2. Proje Bölgesinin Kapasiteleri... 1 9.2.3. Köylülerin ve Üreticilerin Kapasiteleri... 2 9.2.4. Kurumsal

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

TARİH BİLİNCİ MESLEK KÜLTÜRÜ VE HARİTACILIK ÜZERİNE. Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksekokulu

TARİH BİLİNCİ MESLEK KÜLTÜRÜ VE HARİTACILIK ÜZERİNE. Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksekokulu TARİH BİLİNCİ MESLEK KÜLTÜRÜ VE HARİTACILIK ÜZERİNE Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksekokulu İçerik Tarih Bilinci- Meslek Kültürü ve Haritacılık Üzerine 1. Tarih Nedir?

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com ÇOCUKLA VE ERGENLE ĠLETĠġĠM (Anababa eğitim semineri) Prof. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Onursal Başkanı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 İlk Okuma ve Yazma Öğretiminin Tarihsel Gelişimi... 1 İlk Okuma ve Yazma Öğretiminde Kullanılan Öğretim Yöntemlerine

Detaylı

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Cihan Ercan Mustafa Kemal Topcu 1 GĠRĠġ Band İçerik e- Konu\ Mobil Uydu Ağ Genişliği\ e- e- VoIP IpV6 Dağıtma Altyapı QoS ticaret\ Prensip Haberleşme Haberleşme

Detaylı

DİNLEME BECERİSİNİN DİĞER BECERİ ALANLARI İLE İLİŞKİSİ * ÖZET

DİNLEME BECERİSİNİN DİĞER BECERİ ALANLARI İLE İLİŞKİSİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 769-782, ANKARA-TURKEY DİNLEME BECERİSİNİN DİĞER BECERİ ALANLARI İLE İLİŞKİSİ * Selim EMĠROĞLU ** F. Nur PINAR

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI EKİM 2 & 4 EKİM EKİM 1 4 412 EYLÜL 3 AY HAFTA SAAT 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI UNITE 1 HEDEFLER KAZANIMLAR Okuduğu metnin konusunu

Detaylı