TARĐH: 07/12/1999. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler ve hisse senetlerinin Borsa dışında halka arzına ait izahname Ek te yayımlanmaktadır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARĐH: 07/12/1999. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler ve hisse senetlerinin Borsa dışında halka arzına ait izahname Ek te yayımlanmaktadır."

Transkript

1 TARĐH: 7/12/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun tarihli toplantısında, Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihleri arasında halka arz edilen 21 trilyon TL nominal değerdeki 1. ve 2. Tertip B grubu hisse senetlerinin halka arz fiyatı olan 1.4,-TL baz alınarak, tarihinden itibaren kodu ile Borsamız Ulusal Pazarı nda işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir. TARĐH:23/12/1999 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler ve hisse senetlerinin Borsa dışında halka arzına ait izahname Ek te yayımlanmaktadır. ISATR ISBTR ISCTR ISKUR T.Đş Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim kurulumuzun 23 Aralık 1999 tarihli toplantısında Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin ,-liralık hisse senedinin ĐMKB Toptan Satışlar Pazarı fiyatlama esasına göre belirlenecek fiyat üzerinden Borsa da satılması uygun bulunmuştur. TARĐH:27/12/1999 ISATR ISBTR ISCTR ISKUR Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Yönetim kurulumuzun 27 Aralık 1999 tarihinde yapılan toplantısında; Ortaklığımız portföyünde, Ankara, Çankaya, 1. Bölge'de, Kavaklıdere semtinde bulunan ve mevcut kira kontratı 31 Aralık 1999 tarihinde sona erecek olan Ankara Đş Kulesi'nin A ve C Bloklarının, Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş.'nin tarihli kira tespit raporunda belirlemiş olduğu tutarlar dikkate alınarak, A Blok aylık kira bedeli 58. ABD Doları ve C Blok aylık kira bedeli 18. ABD Doları olmak üzere KDV hariç toplam 166. ABD Dolarına Türkiye Đş Bankası A.Ş.'ne 1 yıl süre ile kiraya verilmesine ve kira bedellerinin her yıl dolar bazında %5 oranında artırılmasına, Aylık net 5...-TL ücretle Şirketimize 1 yıl süre ile hukuki danışmanlık hizmeti vermek üzere Prof. Dr. Saba Özmen ile sözleşme imzalanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir." TARĐH:29/12/1999 ISATR ISBTR ISCTR ISKUR Đş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Türkiye Đş Bankası A.Ş. sahibi olduğu Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisse senetlerinden adedini ,-TL bedelle Turkisfund (Sıcav) a, Borsanız Toptan Satışlar Pazarı nda satmayı arzu etmektedir. Sözkonusu hisse senetlerinin Borsanız Toptan Satışlar Pazarı nda satışının gerçekleştirilmesi için gereğini emir ve müsaadelerinize arz ederiz. TARĐH:6/1/2 ISATR ISBTR ISCTR ISKUR T.Đş Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim kurulumuzun 23 Aralık 1999 tarihli toplantısında karar aldığı üzere Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ,- liralık nominal değerdeki hisse senedini ĐMKB Toptan Satışlar Pazarı'nda satılması işlemi tedavül artırıcı nitelikte bir işlemdir. TARĐH: 11/1/2 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin ortaklarından T. Đş Bankası A.Ş. nin sahip olduğu ISATR ISBTR ,-TL nominal değerli (sermayenin %5 i) hisse senetlerinin, 1.,-TL nominal değerdeki beher hisse senedi 3.,-TL ndan olmak üzere, Turkisfund (Sıcav) a satışı Đş Yatırım Menkul

2 ISCTR ISKUR Değerler A.Ş. (alıcı ve satıcı üye) aracılığı ile, tarihinde saat: 9:15-9:45 arasında Toptan Satışlar Pazarı (TSP)'nda gerçekleştirilecektir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler Ek de yayınlanmaktadır. TARĐH: 11/1/2 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (.E) hisse senedinin sırası, şirketten gelen açıklamanın duyurulabilmesi amacıyla Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca, tarihli 1. Seansta saat 1:59:4 ta geçici olarak işleme kapatılmış ve hisse senedinin sırası, saat 11:35: dan itibaren yeniden işleme açılmıştır. TARĐH:11/1/2 Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Kurulumuzun 11 Ocak 2 tarihinde yapılan toplantısında; Ortaklığımız portföyünde yer alan Ankara, Çankaya, 1. Bölge de, Kavaklıdere semtindeki Ankara Đş Kulesi nin kiralanmamış kısımları ile Đstanbul, Beşiktaş, I. Bölge de, 4. Levent semtindeki Đstanbul Đş Kuleleri nin ofis ve mağazalarının kiraya verilmesine, Vergi danışmanlığı hizmeti almak üzere Deloitte$Touche Tohmatsu ya bağlı olarak çalışan Denetim Revizyon Tasdik Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına, Bu işlemlerle ilgili, Şirket Yönetim Kurulu na yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuzun 11 Ocak 2 tarihli kararı ile şirketimize bugüne kadar yapılan kiralama teklifleri değerlendirilerek kiraya verilmesi hususunda şirket yönetimine yetki verilmesi hususunu kapsamaktadır. TARĐH: 11/1/2 Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli Portföy Değer Tablosu (milyon TL) PORTFÖYDE YERALAN VARLIKLARIN TÜRÜ TANIM BĐLGĐLERĐ YERĐ, ALANI SATIN ALIŞ TARĐHĐ ALIŞ MALĐY ETĐ (TL) A GAYRĐMENKULLER (1) 841 Arsalar Arsa Đstanbul, Beşiktaş I.Bölge, Rumelihisarı 1 Ada, 629,63,631,572 Parsel, m 2 Binalar-Konutlar T.Đş Bankası A.Ş. Ankara Gen.Müd. Binası Ofis Katları A, B ve C Blok Brüt m 2 Gayrimenkul Projeleri EKSPER TĐZ RAPOR U TARĐHĐ EKSPERTĐ Z /MENKUL KIYMET RAYĐÇ I BAKĐY E BORÇ II PORTFÖ Y III= I - II GRUP ĐÇĐ ORANLA R % 1, 1, 1, VA GRUB PORT E ORA

3 Đstanbul Genel Müdürlük Kompleksi'nin %49'u KULE 2 Ofis Katları, Levent / Đstanbul 27 Kat m KULE 3 Ofis Katları, Levent / Đstanbul 27 Kat m Çarşı (Mağaza), Levent, Đstanbul 47 Mağaza m Otopark 494 Araç Kapasiteli, Levent / Đstanbul m B MÜLKĐYETE GEÇĐRĐLMEMĐŞ VARLIKLAR (2) Gayrimenkul Proje Avansları ,48 41,38 9,59 6,55 Diğer Gayrimenkuller C MENKUL KIYMETLER (3) D=A+B+C TOPLAM PORTFÖY D=A+B+C TOPLAM PORTFÖY E Hazır Değerler F Alacaklar 22 G Borçlar H Diğer Aktifler I=D+(E+F-G+H) NET AKTĐF DEĞER J PAY SAYISI 7... K=I/J PAYBAŞI NET AKTĐF DĐĞER BĐLGĐLER Alınan Krediler Rehin Đpotek ve Teminatlar Sigorta Tutarları Ankara Đş Kulesi Kule-2, Kule-3, Çarşı ve Otopark DĐPNOT AÇIKLAMALARI (1) Ekspertiz şirketince onaylı yasal ekspertiz raporunda yer alan (TL) değeridir. Değerlemenin döviz cinsinden değeri üzerinden cari kurla değerleme yapılamaz. (2) Ortaklık mülkiyetine geçirilmemiş gayrimenkuller ile gayrimenkul projeleri için portföy değeri sütununa sadece tablonun hazırlanış tarihine kadar yapılan ödemelerin toplamı yazılır. (3) Borsada işlem gören varlıklar değerleme gününde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyat ve oranlarla değerlenir. Đki seans uygulanan borsalarda değerleme fiyatı ; ikinci seans ağırlıklı ortalama fiyatı ve oranıdır. Değerleri bu şekilde belirlenemeyen borçlanma senetleri ve repolar ise son iş günündeki portföy değerlerine, sermaye piyasası aracının iç verim oranı üzerinden günlük bileşik faiz esasına göre hesaplanan faizin anaparaya eklenmesi suretiyle değerlenir. Diğerleri, alış değerleri veya en son

4 borsa fiyatları ile değerlenir. TARĐH:19/1/2 ISATR ISBTR ISCTR ISKUR T. Đş Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim kurulumuzun 19 Ocak 2 tarihli kararı ile; portföyümüzde bulunan Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisse senetlerinden nominal liralık bölümün ĐMKB nda satılması ve kararın uygulaması konusunda genel müdürlüğümüzün yetkili kılınması uygun bulunmuştur. Satış işleminin 2 yılı içerisinde gerçekleşmesi planlanmaktadır. TARĐH:2/1/2 Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ortaklarından Soda Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz, sahip olduğu tamamı SPK kaydına alınmış bulunan 45...,-TL nominal değerdeki Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisse senetlerinin ĐMKB nda satışına izin verilmesi için SPK na başvurmuş bulunmaktadır. TARĐH:2/1/2 Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ortaklarından Cam Pazarlama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz sahip olduğu tamamı SPK kaydına alınmış bulunan 2.35 milyar TL nominal değerdeki Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisse senetlerinin ĐMKB nda satışına izin verilmesi için SPK na başvurmuş bulunmaktadır. TARĐH:24/1/299 Đş Gayrimenkul Yatırım Ortakılığı A.Ş. ortaklarından Çayırova Cam Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz, sahip olduğu tamamı SPK kaydına alınmış bulunan ,- (ikitrilyondörtyüzmilyar)tl nominal değerdeki Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisse senetlerinin ĐMKB'nda satışına izin verilmesi için SPK'na başvurmuş bulunmaktadır. Borsanızda tedavül edilmeyen bu hisse senetlerinin satışı ile ilgili olarak SPK'na yapılan başvuru hakkında bilgi edinilmesini ve Borsa üyelerine duyurulması hususunda ilgilerinizi arz ederiz. TARĐH:3/2/2 ISATR ISBTR ISCTR ISKUR ISYAT ANSGR SISE TRKCM Türkiye Đş Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamızın sermayesinde %1 veya daha fazla paya sahip olduğu şirketlerden Đş Yatırım Ortaklığı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, Türkiye Şişe ve Cam Fabrika ve Trakya Cam Sanayii A.Ş. nin sermayesinde %1 i aşan hisse satışları Sermaye Piyasası Kurulu nun 2 say uyarınca Ek te tablo halinde gösterilmiştir. TARĐH: 4/2/2 Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli Portföy Değer Tablosu (milyon TL)

5 PORTFÖYDE YERALAN VARLIKLARIN TÜRÜ TANIM BĐLGĐLERĐ YERĐ, ALANI SATIN ALIŞ TARĐHĐ ALIŞ EKSPER MALĐYET TĐZ Đ (TL) RAPORU TARĐHĐ EKSPER TĐZ /MENKU L KIYMET RAYĐÇ I BAKĐY E BORÇ II PORTFÖ Y III= I - II GRU P ĐÇĐ ORA NLAR % A GAYRĐMENKULLER (1) Arsalar Arsa Đstanbul, Beşiktaş I.Bölge, 1 Ada, Rumelihisarı 629,63,631,572 Parsel, m 2 Binalar-Konutlar T.Đş Bankası A.Ş. Ankara Gen.Müd. Binası Ofis Katları A, B ve C Blok Brüt m 2 Gayrimenkul Projeleri Đstanbul Genel Müdürlük Kompleksi'nin %49'u KULE 2 Ofis Katları, Levent / Đstanbul KULE 3 Ofis Katları, Levent / Đstanbul Çarşı (Mağaza), Levent, Đstanbul Otopark 494 Araç Kapasiteli, Levent / Đstanbul 27 Kat m Kat m Mağaza 9.755m m B MÜLKĐYETE GEÇĐRĐLMEMĐŞ VARLIKL. (2) Gayrimenkul Proje Avansları Diğer Gayrimenkuller C MENKUL KIYMETLER (3) D=A+B+C TOPLAM PORTFÖY D=A+B+C TOPLAM PORTFÖY E Hazır Değerler 128 DĐPNOT AÇIKLAMALARI F Alacaklar 22 (1) Ekspertiz şirketince onaylı yasal ekspertiz raporunda yer alan G Borçlar (TL) değeridir. Değerlemenin döviz cinsinden değeri üzerinden cari kurla H Diğer Aktifler değerleme yapılamaz. (2) Ortaklık mülkiyetine geçirilmemiş gayrimenkuller ile I=D+(E+F-G+H) NET AKTĐF gayrimenkul projeleri için DEĞER portföy değeri sütununa sadece tablonun hazırlanış tarihine kadar yapılan ödemelerin J PAY SAYISI 7... toplamı yazılır. K=I/J PAYBAŞI NET AKTĐF 1.3 1, 1, 1, 42,48 41,38 9,59 6,55

6 (3) Borsada işlem gören varlıklar değerleme gününde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyat ve oranlarla değerlenir. Đki seans uygulanan borsalarda değerleme fiyatı ; ikinci seans ağırlıklı ortalama fiyatı ve oranıdır. Değerleri bu şekilde belirlenemeyen borçlanma senetleri ve repolar ise son iş günündeki portföy değerlerine, sermaye piyasası aracının iç verim oranı üzerinden günlük bileşik faiz esasına göre hesaplanan faizin anaparaya eklenmesi suretiyle değerlenir. Diğerleri, alış değerleri veya en son borsa fiyatları ile değerlenir. DĐĞER BĐLGĐLER Alınan Krediler Rehin Đpotek ve Teminatlar Sigorta Tutarları Ankara Đş Kulesi Kule-2, Kule-3, Çarşı ve Otopark TARĐH:16/2/2 Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili olarak Çayırova Cam Sanayi A.Ş.'nden gelen tarihli yazıda, daha önce satılacağı bildirilen, 2,4 trilyon TL nominal değerli 1. tertip B grubu hisse senetlerinin satış işleminin 15 Şubat 2 tarihi itibariyle tamamlandığı bildirilmiştir. TARĐH:17/2/2 Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili olarak Cam Pazarlama A.Ş.'nden gelen tarihli yazıda, daha önce satılacağı bildirilen, 2 trilyon 35 milyar TL nominal değerli 1. tertip B grubu hisse senetlerinin satış işleminin 15 Şubat 2 tarihi itibariyle tamamlandığı bildirilmiştir. TARĐH:29/2/2 Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 1999 yılı karından TL (%,33) kar payının hisse senedi şeklinde dağıtılmasının Genel Kurul a teklif edilmesine, çıkarılmış sermayenin 1.5 milyar TL (%15) bedelli, TL 1999 yılı kar payından, TL yeniden değerleme fonundan, 2.6 milyar TL emisyon primlerinden karşılanmak suretiyle toplam 1.5 milyar TL (%15) bedelsiz artırılarak 7 trilyon TL den 91 trilyon TL ye yükseltilmesine ve 1999 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının Cuma günü saat 14: de Cumhuriyet Caddesi-Lamartin Caddesi, No:3-5, Kat: 6, Taksim, Đstanbul adresinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiştir. TARĐH: 7/3/2 Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli Portföy Değer Tablosu (milyon TL) PORTFÖYDE YERALAN VARLIKLARIN TÜRÜ TANIM BĐLGĐLERĐ YERĐ, ALANI A GAYRĐMENKULLER (1) SATIN ALIŞ TARĐHĐ ALIŞ MALĐYE TĐ (TL) EKSPER TĐZ RAPORU TARĐHĐ EKSPERTĐZ /MENKUL KIYMET RAYĐÇ I BAKĐY E BORÇ II PORTFÖ Y III= I - II GRUP ĐÇĐ ORANLA R % V GR POR OR

7 Arsalar Arsa Đstanbul, Beşiktaş I.Bölge, Rumelihisarı 1 Ada, 629,63,631,572 Parsel, m 2 Binalar-Konutlar T.Đş Bankası A.Ş. Ankara Gen.Müd. Binası Ofis Katları A, B ve C Blok Brüt m 2 Gayrimenkul Projeleri Đstanbul Genel Müdürlük Kompleksi'nin %49'u KULE 2 Ofis Katları, Levent / Đstanbul Kat m 2 KULE 3 Ofis Katları, Levent / Đstanbul 27 Kat m Çarşı (Mağaza), Levent, Đstanbul 47 Mağaza m Otopark 494 Araç Kapasiteli, Levent / Đstanbul m 2 B MÜLKĐYETE GEÇĐRĐLMEMĐŞ VARLIKLAR (2) Gayrimenkul Proje Avansları Diğer Gayrimenkuller C MENKUL KIYMETLER (3) D=A+B+C TOPLAM PORTFÖY , 1, 1, 3 1, 1, 6 42,48 41,38 9,59 6,55 D=A+B+C TOPLAM PORTFÖY E Hazır Değerler 694 DĐPNOT AÇIKLAMALARI F Alacaklar 22 (1) Ekspertiz şirketince onaylı yasal ekspertiz G Borçlar raporunda yer alan (TL) değeridir. Değerlemenin döviz cinsinden değeri üzerinden H Diğer Aktifler cari kurla değerleme yapılamaz. (2) Ortaklık mülkiyetine geçirilmemiş gayrimenkuller I=D+(E+F-G+H) NET AKTĐF ile gayrimenkul projeleri için DEĞER portföy değeri sütununa sadece tablonun hazırlanış tarihine kadar yapılan ödemelerin J PAY SAYISI 7... toplamı yazılır. K=I/J PAYBAŞI NET AKTĐF (3) Borsada işlem gören varlıklar değerleme gününde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyat ve oranlarla değerlenir. Đki seans uygulanan DĐĞER BĐLGĐLER borsalarda değerleme fiyatı ; ikinci seans ağırlıklı ortalama fiyatı ve oranıdır. Değerleri bu şekilde Alınan Krediler belirlenemeyen borçlanma senetleri ve repolar ise son iş günündeki portföy değerlerine, Rehin Đpotek ve Teminatlar sermaye piyasası aracının iç verim oranı üzerinden günlük bileşik faiz esasına Sigorta Tutarları

8 göre hesaplanan faizin anaparaya eklenmesi suretiyle değerlenir. Diğerleri, alış değerleri veya en son borsa fiyatları ile değerlenir. Ankara Đş Kulesi Kule-2, Kule-3, Çarşı ve Otopark TARĐH: 1/3/2 ISATR ISBTR ISCTR T. Đş Bankası A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'na hitaben yazdığı tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Kurulunuzun 2 Mart 2 tarih ve KYO/239 sayılı yazısı ile ĐMKB'nde satışına izin verilen, Bankamız portföyünde bulunan nominal ,-TL tutarlı 1. tertip B grubu Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisse senetlerinin satış işlemi tamamlanmıştır. Satış fiyatının 3.3 TL olarak gerçekleştiği işlem sonrasında 1.58 milyar TL hisse satış karı oluşmaktadır. TARĐH: 23/3/2 Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ortaklarından Soda Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Portföyümüzde bulunan Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 45...,-TL nominal değerli hisse senetlerinin satış işlemi tamamlanmıştır. TARĐH: 24/3/2 Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 1999 yılı karından TL tutarında (%,33) kar payının hisse senedi şeklinde dağıtılmasına karar verildiği, Yönetim Kurulu üyeliklerine Gürman Tevfik, Sezai Akın, Abdulkadir Birdoğan, Turgay Tanes ve Buket Himmetoğlu nun seçildiği bildirilmiştir. TARĐH: 28/3/2 Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin, 28 Mart 2 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; yönetim kurulu başkanlığına Dr. Gürman Tevfik in ve yönetim kurulu başkan vekilliğine Sezai Akın ın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. TARĐH: 3/4/2 Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin çıkarılmış sermayesinin %15 bedelli, %15 bedelsiz artırılarak 7 trilyon TL den 91 trilyon TL ye yükseltilmesine ilişkin olarak tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulduğu bildirilmiştir. TARĐH: 7/4/2 Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. ĐşGayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli Portföy Değer Tablosu (milyon TL)

9 PORTFÖYDE YERALAN VARLIKLARIN TÜRÜ TANIM BĐLGĐLERĐ YERĐ, ALANI SATIN ALIŞ TARĐHĐ ALIŞ EKSPER MALĐYET TĐZ Đ (TL) RAPORU TARĐHĐ EKSPERTĐZ /MENKUL KIYMET RAYĐÇ I BAKĐY E BORÇ II PORTFÖ Y III= I - II GRUP ĐÇĐ ORANL AR % A GAYRĐMENKULLER (1) Arsalar Arsa Đstanbul, Beşiktaş 1 Ada, 629,63,631,572 I.Bölge, Rumelihisarı Parsel, m 2 Binalar-Konutlar T.Đş Bankası A.Ş. Ankara Gen.Müd. Binası Ofis Katları A, B ve C Blok Brüt m 2 Gayrimenkul Projeleri Đstanbul Genel Müdürlük Kompleksi'nin %49'u KULE 2 Ofis Katları, 27 Kat Levent / Đstanbul m 2 KULE 3 Ofis Katları, Levent / Đstanbul Çarşı (Mağaza), Levent, Đstanbul 27 Kat m 2 47 Mağaza m Otopark 494 Araç m Kapasiteli, Levent / Đstanbul B MÜLKĐYETE GEÇĐRĐLMEMĐŞ VARLIK. (2) Gayrimenkul Proje Avansları Diğer Gayrimenkuller C MENKUL KIYMETLER (3) D=A+B+C TOPLAM PORTFÖY D=A+B+C TOPLAM PORTF. DEĞ. E Hazır Değerler 14 DĐPNOT AÇIKLAMALARI F Alacaklar 39 (1) Ekspertiz şirketince onaylı yasal ekspertiz raporunda yer alan G Borçlar (TL) değeridir. Değerlemenin döviz cinsinden değeri üzerinden cari kurla H Diğer Aktifler değerleme yapılamaz. (2) Ortaklık mülkiyetine geçirilmemiş gayrimenkuller ile I=D+(E+F-G+H) NET gayrimenkul projeleri için AKTĐF DEĞ. portföy değeri sütununa sadece tablonun hazırlanış tarihine kadar J PAY SAYISI 7... yapılan ödemelerin toplamı yazılır. K=I/J PAYBAŞI NET AKTĐF DEĞ. (3) Borsada işlem gören varlıklar değerleme gününde borsada oluşan ağırlıklı ortalama 1, 1, 1, 1, 1, 42,48 41,38 9,59 6,55

10 fiyat ve oranlarla değerlenir. Đki seans uygulanan borsalarda değerleme fiyatı ; ikinci seans ağırlıklı ortalama fiyatı ve oranıdır. Değerleri bu şekilde belirlenemeyen borçlanma senetleri ve repolar ise son iş günündeki portföy değerlerine, sermaye piyasası aracının iç verim oranı üzerinden günlük bileşik faiz esasına göre hesaplanan faizin anaparaya eklenmesi suretiyle değerlenir. Diğerleri, alış değerleri veya en son borsa fiyatları ile değerlenir. DĐĞER BĐLGĐLER Alınan Krediler Rehin Đpotek ve Teminatlar Sigorta Tutarları Ankara Đş Kulesi Kule-2, Kule-3, Çarşı ve Otopark TARĐH: 21/4/2 ISATR ISBTR ISCTR ISKUR IZMDC T. Đş Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Kurulumuzun 2 Nisan 2 tarihli toplantısında, Bankamız iştiraklerinden; Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin TL'sı nakit, TL'sı değer artış fonundan, TL'sının emisyon primlerinden, TL'sının da Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 1/15 tebliği gereği kar payı karşılığı ortaklara hisse senedi verilerek karşılanması suretiyle TL artırılarak TL'na çıkarılacak sermayesinde TL'lık rüçhan hakkının kullanılması, diğer ortaklarca kullanılmayan rüçhan hakkının da kullanılması, Sınai Yatırım Bankası A.Ş.'nin milyar TL'sı 1999 yılı kar paylarından, milyar TL'sı değer artış fonundan karşılanmak ve 4.5 milyar TL'sı da mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle emisyon primli olarak halka arzedilmek üzere 1 trilyon TL'dan 22.5 trilyon TL'ya yükseltilecek sermayesinde Bankamız hissesine isabet eden; 1999 yılı kar paylarından TL, değer artış fonundan ise TL olmak üzere toplam 4.8 trilyon TL'lık bedelsiz payın alınması suretiyle nihai payımızın 1.8 trilyon TL'ya yükseltilmesi ve 2.7 trilyon TL tutarındaki rüçhan hakkının kullanılmaması, Đzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş'nin 9.96 milyar TL'sı nakit, milyar TL'sı değer artış fonundan karşılanmak üzere toplam milyar TL artırılarak milyar TL'ya çıkarılacak sermayesinde Bankamızın TL'lık nakdi rüçhan hakkının kullanılması ve rüçhan haklarının kullanılmasından sonra arta kalan payların Borsa'da oluşacak fiyat üzerinden Bankamızca satın alınması, Asmaş Ağır Sanayi Makinaları A.Ş.'nin 3.3 milyar TL'sı nakit, 1.1 milyar TL'sı değer artış fonundan karşılanmak üzere toplam 4.4 milyar TL artırılarak 5.5 milyar TL'ya çıkarılacak sermayesinde Bankamızın TL'lık nakdi rüçhan hakkının kullanılması ve diğer ortaklarca kullanılmayan rüçhan haklarının bulunması halinde ek taahhütte bulunulması kararlaştırılmıştır. TARĐH: 21/4/2 ISATR ISBTR ISCTR ISKUR T. Đş Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Đlgi: 2 Nisan 2 tarih ve 641 sayılı yazımız. Đlgi yazımızda, yönetim kurulumuzun 2 Nisan 2 tarihli toplantısında, Bankamız iştiraklerinden Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 7 Trilyon TL olan sermayesinin 1,5 Trilyon TL nakit olmak üzere 21 Trilyon TL artırılarak 91 Trilyon TL na yükseltilmesi ile ilgili olarak, yanlış anlamaya yolaçabilecek biçimde hataen Bankamızca Diğer ortaklarca kullanılmayan rüçhan haklarının da kullanılmasının kararlaştırıldığı ifade edilmiştir. Doğru ibare Rüçhan haklarının kullanılmasından sonra varsa arta kalan payların Borsa da oluşacak fiyat üzerinden Bankamızca satın alınması şeklindedir. TARĐH: 24/4/2 Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Yönetim kurulumuzun 11 Ocak 2 tarih ve 41 sayılı kararına istinaden; Ortaklığımız portföyünde yeralan Ankara, Çankaya, I. Bölge'de, Kavaklıdere semtindeki Ankara Đş Kulesi'nin T.Đş Bankası A.Ş.'ne

11 kiralanan ve kira akdi 3 Nisan 2 tarihinde sona erecek olan A Blok ve aynı Kulenin B Blok'u, Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş.'nin tarihli kira tesbit raporunda belirlemiş olduğu tutarlar dikkate alınarak başlangıç aylık kira bedeli KDV hariç ABD Doları olmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na 5 yıl süre ile kiraya verilmiştir. TARĐH: 5/5/2 Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin çıkarılmış sermayesinin 1.5 milyar TL (%15) bedelli, TL 1999 yılı kar payından, TL iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle toplam 1.5 milyar TL (%15) bedelsiz artırılarak 7 trilyon TL den 91 trilyon TL ye yükseltilmesinde rüçhan haklarının 1. TL nominal değerli bir hisse için 1. TL den pay bedelleri T.Đş Bankası A.Ş. nin Sefaköy şubesinde açılan özel hesaba yatırılmak suretiyle 1 nolu yeni pay alma kuponu karşılığında kullandırılması, bedelsiz hisse senetlerinin 2 nolu yeni pay alma kuponu ve 1999 yılı kar payı kuponu karşılığında dağıtılması işlemlerinin tarihleri arasında T.Đş Bankası A.Ş. nin aşağıdaki şubelerinde gerçekleştirileceği bildirilmiştir. 1 nolu yeni pay alma kuponları tarihleri arasında Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı nda işlem görecek olup, fiyat tescili gerçekleşinceye kadar fiyat marjı uygulanmayacaktır. Başvuru Yerleri: Đstanbul da R.Kadıköy, Yenicami, Bakırköy ve Sefaköy şubeleri Ankara da Ankara Merkez ve Yenişehir şubeleri Đzmir de Đzmir Merkez ve Karşıyaka şubeleri Diğer illerde il merkezi durumundaki şubeler TARĐH: 5/5/2 Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli portföy değer tablosu (milyon TL) PORTFÖYDE YERALAN VARLIKLARIN TÜRÜ TANIM BĐLGĐLERĐ YERĐ, ALANI SATIN ALIŞ TARĐHĐ ALIŞ MALĐYE TĐ (TL) EKSPER TĐZ RAPOR U TARĐHĐ A GAYRĐMENKULLER (1) 41 Arsalar Arsa Đstanbul, Beşiktaş I.Bölge, Rumelihisarı 1 Ada, 629,63,631,572 Parsel, m 2 Binalar-Konutlar T.Đş Bankası A.Ş. Ankara Gen.Müd. Binası Ofis Katları A, B ve C Blok Brüt m 2 Gayrimenkul Projeleri Đstanbul Genel Müdürlük Kompleksi'nin %49'u KULE 2 Ofis Katları, Levent / Đstanbul Kat m EKSPERTĐZ / MENKUL KIYMET RAYĐÇ I BAKĐY E BORÇ II PORTFÖ Y III= I - II GRUP ĐÇĐ ORANL AR % , , , , , 42,48

12 KULE 3 Ofis Katları, Levent / Đstanbul Kat m 2 Çarşı (Mağaza), Levent, Đstanbul Mağaza m 2 Otopark 494 Araç Kapasiteli, Levent / Đstanbul m 2 B MÜLKĐYETE GEÇĐRĐLMEMĐŞ VARLIKLAR (2) Gayrimenkul Proje Avansları Diğer Gayrimenkuller ,38 9,59 6,55 C MENKUL KIYMETLER (3) D=A+B+C TOPLAM PORTFÖY D=A+B+C TOPLAM PORTFÖY DĐPNOT AÇIKLAMALARI E Hazır Değerler 212 (1) Ekspertiz şirketince onaylı yasal ekspertiz raporunda F Alacaklar 39 yer alan (TL) değeridir. Değerlemenin döviz cinsinden değeri üzerinden cari kurla G Borçlar değerleme yapılamaz. (2) Ortaklık mülkiyetine geçirilmemiş gayrimenkuller ile H Diğer Aktifler gayrimenkul projeleri için portföy değeri sütununa sadece tablonun hazırlanış I=D+(E+F-G+H) NET AKTĐF tarihine kadar yapılan ödemelerin DEĞER toplamı yazılır. J PAY SAYISI 7... (3) Borsada işlem gören varlıklar değerleme gününde K=I/J PAYBAŞI NET AKTĐF borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyat ve oranlarla değerlenir. Đki seans uygulanan borsalarda değerleme fiyatı ; ikinci seans ağırlıklı ortalama fiyatı ve oranıdır. Değerleri bu DĐĞER BĐLGĐLER şekilde belirlenemeyen borçlanma senetleri ve repolar ise son iş günündeki portföy değerlerine, Alınan Krediler sermaye piyasası aracının iç verim oranı üzerinden günlük bileşik faiz esasına göre Rehin Đpotek ve Teminatlar hesaplanan faizin anaparaya eklenmesi suretiyle değerlenir. Diğerleri, alış değerleri veya Sigorta Tutarları en son borsa fiyatları ile değerlenir. Ankara Đş Kulesi Kule-2, Kule-3, Çarşı ve Otopark TARĐH: 12/5/2 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin çıkarılmış sermayesinin %15 bedelli, %15 bedelsiz artırılarak 91 trilyon TL ye yükseltilmesinde rüçhan haklarını temsil eden 1 nolu yeni pay alma kuponlarının tarihinde Birinci Seans ta referans olarak alınabilecek fiyatı 286 TL dır. TARĐH:17/5/2 TAKASBANK A.Ş. HABERĐ: ĐŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 15/5/2 Tarihinde başlayan % 15 oranında bedelli ve % 15 oranında bedelsiz sermaye artırım işleminde, bedelsiz artırım karşılığı olan hisse senetleri 17/5/2 tarihinde ilgili üye hesaplarına alacak kaydedilmiştir.rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 25/5/2 tarihine kadar kullanmaları gerekmektedir. TARĐH: 18/5/2

13 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı nda (.R) işlem gören kuponlarının ederi, sırada oluşan fiyat limitlerinin dışında kalması nedeniyle,.r sırasında uygulanan fiyat marjı, ĐMKB Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği nin 15. maddesi gereğince, tarihinde %25 ten %5 ye çıkarılmıştır. TARĐH:25/5/2 Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Yönetim kurulumuzun 11 Ocak 2 tarihli kararına istinaden; Portföyümüzde bulunan ve Ağustos ayında faaliyete geçirilmesi planlanan, Đstanbul Đş Kuleleri Alışveriş Merkezinde bulunan mağazaların bir bölümü, kira ekspertiz raporundaki değerler dikkate alınarak kiraya verilmiştir. Kiracıları, kiralama sürelerini ve aylık kira bedellerini gösterir tablo ekte sunulmuştur. TARĐH: 7/6/2 Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli Portföy Değer Tablosu (milyon TL) PORTFÖYDE YERALAN VARLIKLARIN TÜRÜ TANIM BĐLGĐLERĐ YERĐ, ALANI SATIN ALIŞ TARĐHĐ ALIŞ MALĐYE TĐ (TL) A GAYRĐMENKULLER (1) 41 Arsalar Arsa Đstanbul, Beşiktaş I.Bölge, Rumelihisarı 1 Ada, 629,63,631,572 Parsel, m 2 Binalar-Konutlar T.Đş Bankası A.Ş. Ankara Gen.Müd. Binası Ofis Katları A, B ve C Blok Brüt m 2 Gayrimenkul Projeleri Đstanbul Genel Müdürlük Kompleksi'nin %49'u KULE 2 Ofis Katları, Levent / Đstanbul Kat m 2 8 KULE 3 Ofis Katları, Levent / Đstanbul 27 Kat m EKSPERT ĐZ RAPORU TARĐHĐ Çarşı (Mağaza), Levent, Đstanbul 47 Mağaza m EKSPERTĐZ /MENKUL KIYMET RAYĐÇ I BAKĐY E BORÇ II PORTFÖ Y III= I - II GRUP ĐÇĐ ORANL AR % , , VA GRU PO D , , , 6 42,48 41, ,59 5

1998 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

1998 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 1998 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI TARİH : 12/02/1998 Kuruluşumuzun, Lüleburgaz da bulunan ilaç tesislerine 870 milyar TL tutarında modernizasyon ve darboğaz giderici makina yatırımı yapılması kararlaştırılmıştır.

Detaylı

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004)

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) Petrol Ofisi A.Ş. nin 02.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 27.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak 31.12.2002

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOLARI...

Detaylı

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar 31 Ekim 2014 Bu rapor, 43 sayfa konsolide

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/17 03/07/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamız Hissedarlar Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2015 Salı günü saat 14.00 te aşağıda yazılı gündem

Detaylı

BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI:

BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler: Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço) 1-2 Özet nazım hesaplar tablosu 3

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

AYEN ENERJİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

AYEN ENERJİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar AYEN ENERJİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI www.firstgate.com.tr SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret unvanı adı soyadı ve ikametgâh adresleri ile uyrukları yazılı hükmi ve hakiki

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen

Detaylı