SP 5210 P ZZA TAVASI KULLANMA KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SP 5210 P ZZA TAVASI KULLANMA KILAVUZU"

Transkript

1 SP 5210 P ZZA TAVASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR

2

3 De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik talimatlar na dikkat ederek okuman z ve devaml suretle saklaman z tavsiye ederiz. Garantiden do an haklar n kullan lmas ile ilgili olarak ç kabilecek uyuflmazl klarda yerleflim yerinin bulundu u veya tüketici iflleminin yap ld yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine baflvurabilirsiniz. Ayrıca, mal n ay pl oldu unun anlafl lmas durumunda, 6502 say l Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; a- Sözleflmeden dönme, b- Sat fl bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onar lmas n isteme, ç- Sat lan n ay ps z bir misli ile de ifltirilmesini isteme, haklar ndan birini kullanabilirsiniz. Sayg lar m zla, Sinbo Küçük Ev Aletleri Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır. Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenli inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de ildir. Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance

4 ÖNEML GÜVENL K UYARILARI Cihaz kullanmadan önce lütfen talimatlar dikkatlice okuyunuz. S cak yüzeye dokunmay n, tavan n tutacaklar n kullan n. Ani flebeke voltaj de iflikliklerinde, cihazda oluflabilecek hasarlara karfl cihaz, güç kablosunu ve fiflini düzenli olarak kontrol edin. Herhangi bir hasar meydana geldi inde cihaz asla kullanmay n ve en yak n yetkili servise götürün. Çocuklar n yan nda cihaz kullan rken dikkat edin. Cihaz çocuklar n yan nda gözetimsiz b rakmay n. Cihaz, kabloyu ve fifli su veya herhangi bir s v n n içine dald rmay n. Orijinal olmayan hiçbir yedek parça kullanmay n. Bu tür parçalar tehlike oluflturabilir. Cihaz s cak yüzey ve cisimlerden, LPG vb. patlay c maddelerden uzak tutun. Cihaz çal fl rken kald r p tafl may n; içerisindeki k zg n ya ve s cak yiyecekler dökülebilir. Is ayar n istenilen kademeye getirdikten sonra, cihaz fifle tak n. Cihaz n ifllevi g dalar piflirmektir ev ihtiyac miktarlar na göre tasarland ndan ticari kullan m için uygun de ildir. Cihaz n z boflken çal flt rmamaya dikkat ediniz

5 Cihazla oynamamalar n güvenceye almak için çocuklar gözetim alt nda tutulmal d r. Bu cihaz, yanlar nda güvenliklerinden sorumlu birisi olmad kça veya kendilerine cihaz n güvenli bir flekilde kullan m ve ilgili tehlikeler konusunda gerekli talimatlar verilmedikçe 8 yafl üzeri ve çocuklar ve düflük fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasitelere sahip ya da bilgi ve deneyim eksikli i olan kifliler taraf ndan kullan lmamal d r. Çocuklar cihazla oynamamal d r. Cihaz n temizli i ve bak m, 8 yafl ndan küçük veya gözetim alt nda olmayan çocuklar taraf ndan yap lmamal d r. Cihaz ve kablosunu 8 yafl ndan küçük çocuklar n eriflemeyece i yerlerde saklay n. Bu cihaz, yanlar nda güvenliklerinden sorumlu birisi olmad kça veya kendilerine cihaz n kullan m konusunda gerekli talimatlar verilmedikçe (çocuklar da dahil olmak üzere) fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasitesi s n rl ya da tecrübesiz veya bilgisiz kifliler taraf ndan kullan lmamal d r. Küçük çocuklar, cihazla oynamamalar için gözetilmelidir. Cihaz, harici bir zaman ayar sistemi ya da ayr bir uzaktan kumanda sistemi ile kullan ma uygun de ildir

6 C HAZIN ÖZELL KLER Döküm gövde Gömülü rezistans ile h zl piflirme ve yüksek enerji tasarrufu Eflit s da l m ile tam k vam nda leziz yemekler Yap flmaz piflirme yüzeyi C ayarlanabilir termostat Genifl piflirme yüzeyi 32cm çap 8cm derinlik Yüksek temperli k r lmaz cam kapak El yakmayan sap ile portatif kullan m Farkl piflirme seçeneklerine uygun (M s r patlatma, Kavurma, Krep, vb.) AC230V, 50Hz, 1200W D KKAT! Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di er bas l dokümanlarda beyan edilen de erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam nda elde edilen de erlerdir. Bu de erler, ürünün kullan m ve ortam flartlar na göre de iflebilir. C HAZIN TANITIMI 1. Cam kapak, 2. Tava, 3. Tafl ma kollar, 4. Termostatl güç kablosu, 5. Kontrol lambas KAPAK TUTMA KOLU MONTAJI C HAZIN KURULUMU Uyar : Kullan m öncesi tavay ve kapa n temizleyin. 1) S cakl k ayar dü mesini 'Off pozisyonuna getirin ve otomatik s ayarlay c s n girifl yerine sokun. 2) Fifli 230V prize sokun. 3) S cakl, tavadaki yiyeceklerin gerek duydu u dereceye göre ayarlay n. Tava s nd nda kontrol lambas yanmaya bafllayacakt r. P fi RME Is derecesini ayarlad ktan sonra, 5-10dk. kadar bekleyin. Kontrol lambas yand nda, piflirme ifllemine bafllayabilirsiniz

7 NOT: Lamban n sönmesi, cihaz n çal flmas ndaki bir hatadan de il; s cakl k termostat n n devreye girmesinden kaynaklanmaktad r. Oluflabilecek herhangi bir renk de iflmesi sadece tavan z n görünümünü bozacak, piflirme performans n etkilemeyecektir. lk s nma esnas nda hafif koku gelebilir (boyadan veya tozdan kaynakl ) bu durum normaldir yeterli havaland rmay sa lay n z sonraki kullan mlarda bu koku gidecektir. Tavan z n içinde oluflan buhar, kapakta bulunan buhar ç k fl kanal sayesinde kontrol edebilirsiniz. Pizza tavas n n üzerine kolayca tutuflabilecek herhangi bir materyal koymay n. KULLANIM SONRASI 1) Kullan m sonras ayar dü mesini 'Off' pozisyonuna getirin. 2) Fifli prizden çekin ve otomatik s ayarlay c s n tavadan ç kar n. 3) Cihaz n elektrik fiflini kablodan de il fiflten çekerek ç kar n z. UYARI: Is ayarlay c termostat n ucu, kullan m s ras nda s nd için çok s cak olacakt r. Bu parçay ç karmadan önce, tavan n so umas n bekleyiniz. 4) So uduktan sonra, termostat kuru ve yumuflak bir bezle temizleyin. 5) Cam kapa dikkatli kullan n cam kapa so uk su ile h zl ca so utmay n cam kapakta belirgin çizikler ve çatlaklar gördü ünüzde kullanmay n. Tavay yerlefltirme s ras nda dikkat edilecek hususlar: Tavan n yüzeyi yap flmaz teflondur; bu nedenle afla daki uyar lar dikkate al n: Kesici yap lm fl nesneler kullanmay n. Kaplaman n zarar görmemesi için Sadece tahta kafl k veya s ya dayan kl plastik kullan n z. Yiyecekler s t c taba n n içindeyken, yiyecekleri keskin bir b çakla kesmeyin. Kesim ifllemini baflka bir tabakta yap n. Is ayarlay c termostat tavan n üzerinde unutmay n. Temizlik için naylon ve metal f rçalar kullanmay n. Bu tarz materyaller tavan n yüzeyini afl nd racakt r. Tavay, kullan m sonras slak bir bezle temizleyin. Yüzeyde kalan k zartma ve yemek art klar ileride yang n tehlikesine neden olabilir. KULLANIM HATALARINA L fik N B LG LER Cihaz n z, beyan edilen voltaj ile çal flt r n z. Bulundu unuz yerin voltaj n n uygun olup olmad n kontrol ediniz. Güç kablosunun ar zalanmas durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis merkezi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf ndan de ifltirilmelidir. Ar za durumunda cihaz kendiniz sökmeye kalk flmay n z, bak m merkezimiz ya da sat fl sonras hizmet merkezimiz ile ba lant ya geçiniz. Cihaz kendiniz onarmaya kalk flmay n z. Meydana gelebilecek - 6 -

8 ar zalardan firmam z kesinlikle sorumlu de ildir, ve cihaz n z garanti kapsam d fl nda ifllem görecektir. TAfiIMA VE NAKL YE ESNASINDA Ürünü düflürmeyiniz, Darbelere maruz kalmamas n sa lay n z, S k flmamas n, ezilmemesini sa lay n z, Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz. Orijinal ambalaj yla tafl maya özen gösteriniz. Güvenlik Önlemleri ve Önerileri: Elektrik çarpmas, yang n ve di er hasarlara karfl afla daki uyar lar dikkate al n: Prizdeki elektrik 230V olmal d r. Kablo k vr lmamal ve hasar görmemelidir. Fifli prizden ç kar rken kablosundan çekmeyiniz. Tavay s cak halde iken so uk suyun içerisine koymay n z. Cihaz temizlendikten sonra, tekrar kullan m için kuru olmal d r. Tavay Afla daki Yüzeylerde Kullanmay n: Stabil olmayan, kolay tutufla bilen (gazete, kâ t, masa örtüsü, hal vb.) yüzeylere tavay koymay n. Duvar ve di er objelerden 15cm uzakta tutun. Is Ayar Termostat Termostat çok hassas bir parça oldu u için, düflürmemeye ve hasar görmemesine dikkat edin. Sadece ürünün orijinal termostat n kullan n. Termostat do ru yere yerlefltirin. Kablosundan tutup ç karmay n; ç kar rken ba lant yerinden tutun. Termostat hasar görürse, en yak n yetkili servise götürün. Termostat yerlefltirirken ve ç kar rken, cihaz güç dü mesinin 'OFF' pozisyonunda ve fiflin prizden çekilmifl olmas na dikkat ediniz. TEM ZL K VE BAKIM Kullan m sonras nda, cihaz afla daki gibi temizleyin

9 C HAZ PARÇASI TAVA KAPAK ISI AYAR TERMOSTATI TEM ZL K Kullan m sonras tavay l kken, slak havlu veya yumuflak kâ t peçeteyle temizleyin. Yemek art klar n ç karmakta zorlan yorsan z, tavaya bir miktar su koyup cihaz çal flt r n. Tava s n nca, art klar kolayca temizlenecektir. Yumuflak bir sünger ve az bir deterjanla temizleyin. Kuru, yumuflak bir havlu ya da yumuflak bir kâ t peçeteyle temizleyin. D KKAT Deterjan, naylon ve metal f rça kullanmay n; zira tava hasar görebilir. Tavay çok s cak halde iken suyun alt na tutmay n. Tiner, benzen, deterjan gibi kimyasal maddelerle temizlemeyin. Aksi takdirde cam yüzeyi hasar görebilir. Is ayar termostat n dikkatlice temizleyin ve su ile temas ettirmeyin. BAKIM Periyodik Bak m Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bak m n Yap laca Zaman Aral klar ile Kimin Taraf ndan Yap lmas Gerekti ine liflkin Bilgiler Cihaz periyodik bak m gerektirmez. Bu cihaz fazla bak m gerektirmemektedir ve kullan c taraf ndan onar labilecek hiçbir parças bulunmamaktad r. Cihaz kendiniz onarmaya kalk flmay n z. Servis ifllemi yaln zca ehliyetli servis sorumlular taraf ndan gerçeklefltirilmelidir. Bu ürünün do ru flekilde imha edilmesi: Bu iflaret, bu ürünün AB dahilinde ev at klar ndan ayr flt r larak at lmas gerekti i anlam na gelmektedir. Denetimsiz at klar n çevreye ve insan sa l na olas olumsuz etkilere yol açmamas amac yla, malzeme kaynaklar n n sürdürülebilir bir flekilde yeniden kullan labilmesini sa lamak için sorumlu davranarak ürünü geri dönüfltürün. Kullan lm fl cihaz n iadesi için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullan n veya ürünü sat n alm fl oldu unuz perakende ma azas na baflvurun. Belirtilen noktalar bu ürünü çevreyi korumak amac yla geri dönüfltürmek üzere alabilirler. Bakanl kça belirlenen ve ilan edilen kullan m ömrü 7 y ld r

10 SINBO SP 5210 PIZZA PAN USER MANUAL ENGLISH IMPORTANT SAFETY WARNINGS Please read the user manual carefully before you continue. Do not touch hot surfaces, use the handles of the pan to carry it. If there has been voltage fluctuations, check the appliance, its power cable and socket regularly against damages. If it is damaged, do not use the appliance and contact your nearest authorized service organization. Be careful with children when using the appliance. Do not leave children unattended near the appliance. Do not immerse the appliance, its cable and socket into water or any other liquid. Only use authentic spare parts. Otherwise the appliance may be dangerous. Keep the appliance away from hot surfaces and objects and flammable/explosive materials such as LPG, etc. Do not carry the appliance while its working; hot oil and hot foods contained in the pan may spill. Set the desired temperature setting and plug in the appliance. This appliance is designed for cooking food for household use and not for commercial use. Ensure that the appliance does not work empty. Children should be supervised to avoid them to play with the appliance. Unless accompanied by a person responsible for their safety or has instructed about the safe use and related risks about it, the appliance should not be used by children aged >8 and adults with limited physical, sensory or mental capacity, or without adequate information or experience. Children should not tamper with the appliance. Children aged 8 or unattended children should not perform cleaning or maintenance of the appliance. Keep the appliance and its cable from the reach of children aged 8. Unless accompanied by a person responsible for their safety or has instructed about the safe use, the appliance should not be used by adults with limited physical, sensory or mental capacity, or without adequate information or experience (including children). Children should be supervised against playing with the appliance. The appliance is not suitable for use with an external timing system or a separate remote control system. APPLIANCE FEATURES Cast body Fast cooking and high energy savings with built-in resistor Delicious food thanks to uniform heat distribution Non-sticking cooking surface 100 to 260 C thermostat setting range - 9 -

11 Large cooking area with diameter 32cm depth 8cm High tempered safety glass cover Portable use with insulated handle Suitable for different foods (Pop corn, roasts, pancakes, etc.) AC230V, 50Hz, 1200W CAUTION! The values provided with the appliance or its accompanying documents are laboratory readings in accordance with the respective standards. These values may differ depending on the use and ambient conditions. OVERVIEW OF THE APPLIANCE 1. Glass cover, 2. Pan, 3. Carrying handles, 4. Power cord with thermostat, 5. Control lamp INSTALLING THE COVER HOLD HANDLE SETTING UP THE DEVICE Warning: Clean the pan and the cover before use. 1) Set the temperature setting button to 'Off' position and insert the automatic heat regulator into the plug. 2) Insert the socket to the 230V plug. 3) Set the temperature depending on the foods you are cooking. The control lamp will light when the pan heats. COOKING Wait for 5 to 10 min. after setting the temperature. You can start cooking when the control lamp is lit. NOTE: The lamp goes off when the temperature thermostat activates, this is doest not indicate a fault. Any discolorations are only on the surface, they do not have any impact on the cooking

12 performance of the pan. During the first use, you might notice a slight smell (caused by coating or dusts) which is absolutely normal. Provide sufficient ventilation and the smell will go away in subsequent uses. Use the steam outlet on the cover to control the steam formation inside the pan. Do not place any flammable materials on the pizza pan. AFTER USE 1) After use, switch the setting button to 'Off' position. 2) Disconnect from the plug and remove the automatic temperature regulator from the pan. 3) Do not pull the cable to unplug the appliance, hold and pull from the socket. WARNING: The tip of the temperature regulation thermostat gets very hot during use. Allow for the pan to cool down before removing this piece. 4) Clean the pan with a dry and soft cloth after cooling. 5) Be careful when handling the glass cover. Do not cool it rapidly and do not use it if you notice apparent scratches and/or cracks on the surface. When handling the pan, please observe the following: The surface of the pan is non-sticking teflon, therefore: Don't use any sharp pointed objects. Only use wooden or heat resistant plastic utensils in order to avoid damage to the coating. Do not use a sharp knife to slice foods while they are inside the cooking plate. Use another plate for slicing. Do not leave the temperature regulating thermostat on the pan. Do not use plastic or metal brushes for cleaning. These materials will cause abrasion on the pan surface. Clean the pan using a damp cloth after use. The remaining frying oil and other food remains may cause risk of fire. INFORMATION ABOUT USAGE FAULTS Only use the specified voltage for the appliance. Check with your local voltage to see if they match. To avoid any risk hazards, a damaged power cable must be changed by the manufacturer, service organization or a likewise qualified technician. Do not attempt to open the device yourself in case of a failure, contact our maintenance center or after sales service. Do not attempt to repair the device yourself. Doing so will void your warranty and our company will assume no responsibility for resulting failures

13 DURING TRANSPORTATION AND HANDLING Do not drop the product, Protect from impacts, Ensure it doesn't get crushed or squeezed, Observe the marks on the packaging, Use the original packing materials during transport. Safety Precautions and Recommendations: Observe the following against the risk of electric shock, fire and other damages: The voltage of the mains plug should be 230V. The cable should not kink or get damage. Do not pull from the cable when unplugging the appliance. Do not place the pan in cold water while it is still hot. Allow the appliance to dry after cleaning for cooking. Do not place the appliance on these surfaces: Unstable, flammable surfaces (paper, table cloth, carpets, etc.) Keep a distance of 15 cm from the walls. Temperature Regulation Thermostat The thermostat is a sensitive piece of equipment and it should not be dropped or damaged. Only use authentic thermostat for the appliance. Make sure you place the thermostat correctly. Do not pull from its cable, hold the connection point to pull. Take the thermostat to the nearest service organization if it is damaged. When installing or removing the thermostat, make sure that the power button in the 'OFF' position and the plug is disconnected from the mains. CLEANING AND MAINTENANCE Clean the appliance as follows after use. APPLIANCE PART CLEANING CAUTION PAN COVER Clean the pan using a damp clothor soft paper towel after use, when it is still warm. If you cannot remove some of the food remains, put a little water into the pan and start the appliance. The remains will be easy to remove when the pan is warm. Clean with a soft sponge or just a little detergent. Do not use detergents, plastic or metal brushes as these may damage the pan. Do not apply cold water to the pan when its still hot. Do not use thinner, benzene, detergents or similar chemical materials. Otherwise it may damage the glass surface. TEMPERATURE REGULATION THERMOSTAT Clean using a dry, soft towel or soft paper towel. Clean the temperature regulation thermostat carefully and do not let it get in contact with water

14 MAINTENANCE Information about the Timing and Qualified Persons to Perform the Periodic Maintenance When Required The appliance does not require periodic maintenance. This product is virtually maintenance free and it has no parts that can be repaired by the user. Do not attempt to repair the device yourself. Servicing should be performed by qualified service technicians. Proper disposal of the product: This sign indicates that this product should be separated from the household wastes and disposed of separately. Recycle the product in an environmentally responsible way so that the wastes do not pose a threat for the environment and people, and ensure that the materials can be used again in an sustainable manner. Return the used products to return and collection centers or contact the dealer you purchased the product. They can accept the products for recycling. The usable life of this product is 7 years as specified and declared by the ministry

15 SINBO SP 5210 POELE A PIZZA MANUEL D INSTRUCTIONS FRANÇAIS NOTICES IMPORTANTES DE SECURITE Veuillez s il vous plait lire attentivement les instructions avant d user l appareil. Ne touchez pas la surface chaude, usez les poignées de la poele. Contrôlez régulièrement l appareil, le cordon d alimentation et la prise contre les dommages pouvant survenir au sein de l appareil lors des changements soudains de voltage de réseau. Dans l occurrence d un dommage quelconque n usez jamais l appareil et apportez-le à un service autorisé le plus proche. Soyez prudent lors de l emploi de l appareil près des enfants. Ne laissez pas l appareil sans observations près des enfants. Ne plongez pas l appareil, le câble et la prise dans de l eau ou un liquide quelconque. N usez aucune pièce détachée non originale. Ce genre de pièces peuvent constituer un danger. Tenez l appareil loin des surfaces et objets chaulds et des substances explosives comme LPG etc. Ne soulevez pas l appareil lors du fonctionnement, l huile frite et les aliments chauds peuvent se renverser. Branchez l appareil après avoir apporté la régulation de température à un degré désiré. Cet appareil est conçu pour la cuisson des aliments, et est prévu pour un usage domestique et non commercial. Faites attention à ne pas faire fonctionner votre appareil à vide. Les enfants doivent être tenus sous observation pour assurer qu ils ne jouent pas avec l appareil. Cet appareil ne doit pas être pas usé par les enfants au-dessus l âge de 8 ans sans qu il n y ait à leur côté quelqu un responsable d eux ou sans que des instructions nécessaires relatives à l usage de l appareil et des dangers reliés ne leur soient données et les personnes avec des capacités physiques, sensitives ou mentales basse ou ayant un manque d information et d expérience. Les enfants ne doivent pas jouer avec l appareil. Le nettoyage et la maintenance de l appareil ne doivent pas être faites par les enfants au-dessous l âge de 8 ans ou n étant pas sous observation. Gardez l appareil et le câble dans une location ne pouvant être atteinte par des enfants au-dessous l âge de 8 ans. Cet appareil ne doit pas être usé par des personnes ayant une capacité limitée physique, sensitive ou mentale ou non expérimentés et sans information (les enfants y inclus) sans qu il existe un responsable de leur sécurité et autant que les instructions nécessaires concernant l usage de l appareil ne leur ont pas été données. Les petits enfants doivent être observés afin de ne pas jouer avec l appareil. L appareil n est approprié pour usage avec un système extérieur de régulateur de temps ou un système séparé de télécommande

16 LES PROPRIETESE DE L APPARE L Corps en fonte Cuisson rapide et haute économie d énergie avec une résistance encastrée Des repas délicieux en parfaite consistance avec une répartition égale de température Surface de cuisson inadhésive Thermostat réglable C Large surface de cuisson avec 32cm de diamètre et 8 cm de profondeur Couvercle vitrée incassable hautement tempéré Usage portatif avec une poignée non brûlante Approprié aux options différentes de cuisson (Pop-corn, Braisé, Crêpe, etc.) AC230V, 50Hz, 1200W ATTENTION! Les valeurs déclarées sur les marquages se trouvant sur le produit ou sur les autres documents imprimés délivrés avec le produit sont les valeurs obtenues dans un milieu de laboratoire selon les standardes relatives. Ces valeurs peuvent changer selon les conditions d usage du produit et de l environnement. DESCRIPTION DE L'APPAREIL 1. Couvercle en verre, 2. Poêle, 3. Poignées de transport, 4. Cordon d'alimentation avec thermostat, 5. Lampe de contrôle INSTALLATION DE LA POIGNÉE DE COUVERCLE L INSTALLATION DE L APPAREIL Notice: Nettoyer la poêle et son couvercle avant usage. 1) Apportez le bouton de réglage de température en position de 'Off et brancher le régulateur de température automatique. 2) Branchez le cordon à la prise d alimentation de 230V. 3) Réglez la température au degré nécessité par les nourritures se trouvant sur la poêle. Lorsque la poêle s échauffera, la lampe de contrôle commencera à s allumer. LA CUISSON Attendez 5-10 mn après avoir ajusté le degré de la température. Vous pouvez commencer

17 la procédure de cuisson lorsque la lampe de contrôle s allume. NOTE: La lampe s éteint non d une erreur survenue dans le fonctionnement de l appareil mais de l entrée en circuit du thermostat de chaleur. Un changement de couleur pouvant se former affectera seulement l apparence de votre poêle mais n affectera pas la performance de cuisson. Vous pouvez Lors de la première utilisation, vous remarquerez peut-être une légère odeur (causée par le revêtement ou les poussières), ce qui est tout à fait normal. Assurez une aération suffisante et l'odeur disparaîtra lors des prochaines utilisations. Vous pouvez contrôler la vapeur formée à l intérieur de votre poêle grâce au canal de sortie de la vapeur se trouvant sur le couvercle. Ne posez aucun matériel pouvant s enflammer facilement sur le poêle à pizza. APRES USAGE 1) Apportez le bouton de réglage à la position de Off à la suite de l usage. 2) Débranchez et enlevez le régulateur de température automatique de la poêle. 3) Ne tirez pas sur le câble pour débrancher l'appareil, mais retirez la prise. NOTICE: L extremité du thermostat du régulateur de température sera très chaude à cause du réchauffement lors de l usage. Avant d enlever cette pièces, attendez que la poêle se refroidisse. 4) Après être refroidi, nettoyez le thermostat avec un torchon sec et mou. 5) Soyez prudent lorsque vous manipulez le couvercle en verre. Ne le laissez pas refroidir rapidement et ne l'utilisez pas si vous remarquez des rayures et/ou des fissures apparentes sur la surface. Les matières à considérer lors de l installation de la poêle: La surface de la poêle est en téflon inadhésif; pour cette raison observez les notices suivantes: N usez pas des objets coupants. Utilisez uniquement des ustensiles en bois ou en plastique résistants à la chaleur afin d'éviter d'endommager le revêtement. Ne coupez pas les nourritures avec un couteau tranchant lorsque les nourritures se trouvent dans l assiette réchauffante. Réalisez la procédure de coupe dans une autre assiette. N oubliez pas le thermostat régularisant la température sur la poêle. N usez pas des brosses en nylon ou métalliques pour le nettoyage. Ce genre de

18 matériaux érodera la surface de la poêle. Nettoyez la poêle avec un torchon mouillé après usage. Les déchets de friture et de nourriture restant sur la surface peuvent provoquer le danger d incendie. LES INFORMATIONS RELATIVES AUX ERREURS D UTILISATION Faites fonctionner votre appareil avec un voltage déclaré. Contrôlez si le voltage de votre location est approprié ou non. Dans le cas de la défection du cordon d alimentation, le câble doit être replacé par le fabricant, centre de service ou une personne compétente similaire pour empêcher les dangers pouvant surgir. En cas de panne, n essayez pas de démonter votre appareil seul, rentrez en connexion avec notre centre de maintenance ou notre centre de service après vente. N essayez pas de réparer l appareil par vos propres moyens. Notre compagnie n est absolument responsable des pannes pouvant surgir et votre appareil procédera hors de la garantie. LORS DE LA MANUTENTION ET DU TRANSPORT Ne faites pas tomber le produit, Assurez qu il ne soit pas exposé aux chocs, Assurez qu il ne se compresse et qu il ne s écrase pas, Veuillez vous conformer aux marquages se trouvant sur l emballage. Appliquez-vous â le transporter dans son emballage original. Les précautions et les suggestions de sécurité: Prenez en considération les notices suivantes contre le choc électrique, l incendie et les autres dommages. L électricité du courant doit être 230V. Le câble ne doit pas se plier et s endommager. Ne retirez pas la fiche de son câble en le retirant du courant. Ne mettez pas la poêle dans de l eau froide lorsqu elle est chaude. Après que l appareil est nettoyé, il doit être sec pour la nouvelle utilisation. N usez pas la poêle sur les surfaces suivantes: Ne posez pas la poêle sur les surfaces non stables, facilement inflammables (journal. Papier, couverture de table, tapis etc.) Tenez-le à 15 cm du mur et d autres objets. Thermostat de Réglage de Température Comme le thermostat une pièce très sensible, faites attention à ne pas le faire tomber et l endommager. Usez seulement le thermostat original du produit. installez le thermostat dans une correcte location. Ne le retirez pas de son câble, tenez

19 le de sa connexion en l enlevant. Si le thermostat s endommage, apportez-le au service autorisé le plus proche. En installant et en enlevant le thermostat faites attention à ce que le bouton d alimentation de l appareil soit dans la position de 'OFF' et que le courant soit débranché. LE NETTOYAGE ET LA MAINTENANCE A la suite de l utilisation, nettoyez l appareil comme suit. PIECE DE L APPAREIL POELE COUVERCLE THERMOSTAT DE REGLAGE DE TEMPERATURE NETTOYAGE Après l utilisation, lorsque la poêle est tiède, nettoyez-la avec une serviette mouillée ou une serviette molle en papier Si vous avez des difficultés à enlever les résidus de nourriture, ajoutez un peu d eau dans la poêle et faites-la fonctionner. Lorsque le poêle s échauffera, les déchets seront nettoyés facilement. Nettoyez-le avec une éponge molle et un peut de détergent. Nettoyez le avec une serviette sèche et molle ou bien avec une serviette en papier molle. ATTENTION N usez pas de détergent et de brosse en nylon et métallique, car la poêle peut s endommager. Ne tenez pas la poêle sous l eau lorsqu elle est très chaude. Ne le nettoyez pas avec des substances chimiques comme le diluant, le benzène et le détergent. Sinon, sa surface vitrée peut s endommager. Nettoyez attentivement le thermostat de réglage de température et ne le faites pas contacter avec de l eau. I LA MAINTENANCE Les Informations relatives aux intervalles de temps pour la maintenance périodique et la personne responsable de la maintenance en cas de nécessité de maintenance L appareil ne nécessite pas de maintenance périodique. Cet appareil ne nécessite pas une grande maintenance et ne possède aucune pièce détachée pouvant être réparée par l utilisateur. N essayez pas de réparer l appareil par vos propres moyens. L opération de service doit seulement être effectuée par les responsables compétents de service.. La destruction correcte de ce produit: Ce signe signifie que ce produit doit être détruit en étant séparé des résidus domestiques selon CE. Avec le but de la non provocation des effets négatifs par les résidus non inspectés à l environnement et à la santé humaine, recyclez le produit en vous comportant responsable pour assurer son recyclage de façon à ce que les sources des matériaux soient en continuation. Pour la restitution de l appareil usé, veuillez s il vous plait user les systèmes de restitution et de collection ou bien recourez au magasin de détail duquel vous avez acheté ce produit. Les points déterminés peuvent prendre en livraison votre produit pour la recycler avec le but de protéger l environ. La durée d utilisation déterminée et annoncée par le Ministère est 7 ans

20 SINBO SP 5210 PIZZA PAN GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS BELANGRIJKE VEILIGHEIDS WAARSCHUWINGEN Lees alstublieft de instructies zorgvuldig voordat u de apparaat gebruik. Raak de warme oppervlakken niet aan, gebruik de hendels Gebruik nooit het apparaat als het snoer of de stekker beschadigd is of op enigerlei wijze beschadigd is, controleer periodiek de kabel en stekker. Gebruik het apparaat nooit voor eni e schade ontstaat, breng het apparaat naar de dichtsbijzijnde, erkende servicedienst. Indien het apparaat gebruikt word in de buurt van kinderen dient u extra goed op te letten. Dompel het netsnoer, de stekkers of het apparaat nooit onder in water of in een andere vloeistof. Gebruik geen hulpstukken die niet origineel zijn, dit soort hulpstukken kunnen letsel veroorzaken. Plaats het apparaat niet op of bij hete plaatsen, gaspit, brandstoffen enz. Probeer het apparaat niet op te tillen of dragen als het ingeschakeld is, heet olie en warm voedsel kan morsen. Stel de thermostaat in voor je keuze daarna steek de stekker in het stopcontact. Dit apparaat werd ontworpen om etenswaren te bereiden voor huishoudelijk gebruik en niet voor commercieel gebruik. Zet het apparaat niet aan als de pizzapan leeg is. Zorg ervoor dat kinderen met dit apparaat niet gaan spelen, laat ze niet alleen Het is niet zonder gevaar om dit apparaat zelfstandig te laten gebruiken door leeftijd boven 8 jaar, kinderen of personen met een geestelijke of lichamelijke handicap, of met te weinig ervaring of deskundigheid. Kinderen mogen niet spelen met dit apparaat. Reiniging en onderhoud van het apparaat mogen niet worden uitgevoerd door kinderen onder de 8 jaar zonder uitgevoerd toezicht. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen onder 8 jaar oud. De voor de veiligheid van deze gebruikers, (inclusief kinderen) personen met een geestelijke of lichamelijke handicap en deskundige met weinig ervaring kunnen met toezicht onder verantwoordelijke, de persoon dient ze duidelijke instructies te geven of ze te begeleiden bij het gebruik van dit apparaat. Kleine kinderen mogen niet spelen met dit apparaat. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met een externe timer of een afzonderlijke afstands-bediening. FUNCTIES VAN HET APPARAAT Gietijzeren inbouw Snel koken en hoge energiebesparing met ingebouwde weerstanden

21 Gelijkmatige warmteverdeling volledige consistentie met heerlijke maaltijden. Non-stick kookoppervlak Regelbare thermostaat C Grote kookoppervlak diepte 32cm diameter 8cm Hoge gehard veiligheidsglas deksel Gebruik van draagbare handvat Geschikt voor verschillende bereidingswijzen opties (pop corn, vlees, pannekoek, enz.) AC230V, 50Hz, 1200W LET OP! De waarden worden verklaard in documenten met het merkteken, op het product met het product geleverd waarden worden verkregen in het laboratorium volgens de geldende normen. Deze waarden kunnen variëren, afhankelijk van operationele en omgevingsomstandigheden OVERZICHT VAN HET APPARAAT 1. Glazen deksel, 2. Pan, 3. Draaghandvaten, 4. Netsnoer met thermostaat, 5. Controlelampje HET HANDVAT VAN HET DEKSEL MONTEREN OPSTELLEN APPARAAT Waarschuwing: Reinig de pan en dek voor gebruik. 1) Zet de temperatuursinstelknop in stand 'Off' en steek de automatisch aanpas in de warmte-inbreng plaats. 2) Steek de stekker in een 230V stopcontact 3) Zet de temperatuur voor de pan op basis van de graad het voedsel nodig heeft. Als de pan is gewarmt, de controlelampje wil branden. KOKEN Na het aanpassen van de temperatuur, wacht 5-10min.voor het opwarmen. Controlelampje wil branden, je kunt dan beginnen met bakken

22 NOTITIE: U zult merken dat het lampje tijdens de bereiding aan- en uitgaat. Dit betekent dat de automatische thermostaat de temperatuur aanpast en is normaal. Enkele kleur verandering kan alleen plaatsvinden aan het uiterlijk van uw pan, zal geen invloed hebben voor uw koken. Bij het eerste gebruik kunt u mogelijk een lichte geur opmerken (veroorzaakt door een coating of stof). Dit is volledig normaal. Zorg voor voldoende ventilatie en de geur zal verdwijnen tijdens daaropvolgend gebruik. U kunt de stoom controlen via de uitgangskanalen die zitten op de damp gevormd dekstel van je pan. Plaats geen materiaal op de pizza pan die kan makkelijk verbranden. NA GEBRUIK 1) Na gebruik schakel de knop aan Off positie 2) Trek de stekker uit het stopcontact en verwijder de automatisch warmte aanpas van de pan. 3) Trek niet aan het netsnoer om de stekker uit het stopcontact te verwijderen maar houd het beet bij de stekker. WAARSCHUWING: De oppervlak van de warmte regulator thermostaat word gloeiend heet tijdens het gebruik. Laat het apparaat helemaal afkoelen voordat u het aanraakt. 4) Na dat het helemaal is afgekoeld, maak het schoon met droog en zachte doek. 5) Wees voorzichtig bij het hanteren van het glazen deksel. Laat het niet te snel afkoelen en gebruik het niet als u krassen en/of barsten opmerkt op de oppervlakte. Word beschouwd tijdens het plaatsen van de pan: De pan heeft anti-aanbak teflon dakvlak; daarom rekening houden met de volgende waarschuwingen: Gebruik geen scherpe voorwerpen. Gebruik enkel houten of hittebestendige plastic keukengerei om schade aan de coating te vermijden. Voedsel in de binnenkant van de verwarmingsplaat, voedsel niet snijden met scherp mes. Voer snijhandelingen op een andere plaats. Vergeet niet de warmte thermostaat op de pan. Gebruik geen nylon en metalen borstels voor het reinigen. Dergelijk materiaal wil eroderen de oppervlak van de pan. Maak de pan schoon met een vochtige doek na het gebruik. Residuen en gebraden restjes kan in de toekomst leiden tot brandgevaar. INFORMATIE OVER FOUTEN IN HET GEBRUIK Uw kunt uw apparaa lopen met de aangegeven spanning. controleer of het voltage dat

23 wordt aangegeven op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door een bekwame gekwalificeerde dienst of neem contact met onze after-sales service center om gevaar te voorkomen. Probeer niet om het apparaat zelf te repareren. Ons bedrijf zal niet verantwoordelijk voor eventuele storingen die kunnen optreden, en het apparaat zal worden verwerkt buiten de garantie. TIJDENS TRANSPORT EN BEHANDELING Laat het apparaat niet vallen, Laat het niet beschadigen, Zorgen voor niet te verpletteren, Volg de vermeldingen op de verpakking. Zorg ervoor dat u verplaats met de originele verpakking. Veiligheidsmaatregelen en Aanbevelingen: Voor elektrische schokken, brand en andere schade volg de volgende voorzorgsmaatregelen tegen: 230V stopcontact moet zich in de Krul en beschadig de kaber niet. Trek de kabel niet om de stekker uit het stopcontact te halen. Doe de pan niet in koud water terwijl het nog steeds heet is. Nadat het apparaat is gereinigd, moet het droog zijn voor hergebruik Gebruik de pan niet op onderstaande oppervlaktes: Zet de pan niet op on-stabiel, makkelijk brandbare (krant, papier, tafel deken, tapijt enz.) Houd 15 cm van muren en andere objecten weg. Thermostaat temperatuurinstelling Omdat de thermostaat een gevoelig deel is, goed op letten niet laten vallen en geen beschadiging komt. Gebruik alleen originele thermostaat van de pan. Plaats de thermostaat op de juiste plaats. Trek de kabel niet uit;houd de kabelverbinding vast tijdens verwijderen. Als de thermostaat is beschadigd, brengt het naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt. Tijdens het plaatsen en verwijderen van de thermostaat, het apparaat uit-schakelaar op "OFF" positie en zorg ervoor dat de stekker uitgeschakeld is. REINIGING EN ONDERDOUD Reiniging na gebruik van het apparaat als volgt:

24 APPARAAT STUK PAN DEKSEL THERMOSTAAT TEMPERATUURIN- STELLING REINIGING Reinig de warme pan na gebruik met een natte doek of met een zachte papieren doek. Als het moeilijk is om de voedselresten te verwijderen doe wat water in en zet de apparaat aan, voedselresten kunnen makkelijk gereinigd worden. Reinig met een zachte spons en een beetje afwasmiddel. Schoonmaken met droge, zachte handdoek of een zachte papieren doek. LET OP Gebruik geen wasmiddel, nylon en metalen borstels; omdat de pan kan worden beschadigd. Terwijl de pan is zeer heet, houdt het niet onder water. Reinig niet met verdunner, benzine, chemicaliën zoals wasmiddelen. Anders kan het glasoppervlak beschadigen. Thermostaat temperatuurinstelling voorzichtig schoonmaken en vermijd contact met water. ONDERHOUD Als periodiek onderhoud nodig is, informatie bij het uitvoeren van het periodiek onderhoud Intervallen met wie en hoe periodiek onderhoud nodig. Het apparaat heeft geen periodiek onderhoud nodig. Dit apparaat vereist niet veel onderhoud en heeft geen onderdelen die gerepareerd kunnen worden door de gebruiker. Probeer niet zelf het apparaat te repareren. Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd dienst die verantwoordelijk voor is. Afvoeren van dit product op de juiste: Dit symbool betekent, de verwijdering van dit product mag niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd binnen de EU grenzen, maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden. Het symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hierop. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt. Door ministerie bepaalde en verklaard levensduur is 7 jaar

25 SINBO SP 5210 PIZZA PFANNE BETRIEBSANLEITUNG DEUTSCH WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE Bitte vor Gebrauch des Gerätes Bedienungsanleitung lesen. Heiße Flächen nicht berühren, die Pfanne stets an den Griffen halten. Um vor möglichen Schäden bei plötzlichen Veränderungen der Netzspannung zu vermeiden, regelmäßig das Stromkabel und den Stecker kontrollieren. Sollte am Gerät ein Schaden entstanden sein, das Gerät zum nächsten Kundendienst bringen und auf keinen Fall benutzen. Bei der Anwendung des Geräts im Beisein von Kindern vorsichtig sein. Kinder mit dem Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen. Das Gerät, Kabel und Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Nicht originale Ersatzteile dürfen nicht verwendet werden. Diese Teile können eine Gefahr darstellen. Das Gerät von heißen Oberflächen und Gegenständen, LPG u. Ä. explosiven Stoffen fernhalten. Tragen Sie das Gerät nicht, solange es in Betrieb ist; heißes Fett oder warme Speisen im Gerät könnten verschüttet werden. Stecken Sie das Gerät an, nachdem Sie die gewünschte Temperatur eingestellt haben. Dieses Gerät ist ausschließlich für die Zubereitung von Speisen im Haushalt nicht aber für den gewerblichen Einsatz gedacht. Das Gerät nicht leer betreiben. Um das Spielen von Kindern mit dem Gerät zu vermeiden, die Kinder nicht ohne Aufsicht lassen. Es ist nicht vorgesehen, dass das Gerät von Personen die physisch, sinnlich oder geistig behindert sind oder von Personen über 8 Jahren oder Kindern oder Personen mit mangelnder Erfahrung und Bildung benutzt wird, bevor nicht die Überwachung und Bedienung des Geräts durch eine Person, die für die Sicherheit des Geräts verantwortlich ist, gewährleistet wurde. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Die Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern unter 8 Jahren oder Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Das Gerät und dessen Kabel unzugänglich für Kinder unter 8 Jahren aufbewahren. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Es sollte darauf geachtet werden, dass Kleinkinder nicht mit dem Gerät spielen können. Das Gerät ist nicht für die Nutzung mit einem externen Zeiteinstellungssystem oder mit einer Fernbedienung geeignet

26 EIGENSCHAFTEN DES GERÄTS Druckgusspfanne Mithilfe der verdeckten Heizelemente wird ein schneller Kochvorgang und eine hohe Energieeinsparung ermöglicht Durch die gleichmäßige Wärmeverteilung leckere Speisen mit optimaler Konsistenz Antihaftbeschichtete Backfläche C einstellbares Thermostat Ausgiebige Kochfläche mit einem Durchmesser von 32 cm und 8 cm Tiefe Hoch temperierter bruchfester Glasdeckel Cool-Touch Griff Geeignet für verschiedene Kochoptionen (Popkornherstellung, rösten, Crêpe u. Ä.) AC230V, 50Hz, 1200W VORSICHT! Die Werte auf dem Etikett oder anderen Dokumenten die mit dem Produkt geliefert werden, sind Werte die entsprechend den Normen in Laboren eingeholt wurden. Diese Werte können entsprechend der Produktnutzung und Bedingungen abweichen. KURZE BESCHREIBUNG DES GERÄTS 1. Glasdeckel, 2. Pfanne, 3. Deckelgriffe, 4. Netzkabel mit Thermostat, 5. Kontrollleuchte INSTALLATION DES DECKELGRIFFES AUFSTELLEN DES GERÄTES Hinweis: Reinigen Sie vor der Anwendung die Pfanne und den Deckel. 1) Den Temperaturregler auf die 'Off Position bringen und den automatischen Temperaturregler einstecken. 2) Schließen Sie das Gerät an eine 230V Einzelsteckdose an. 3) Die Temperatur entsprechend der jeweiligen Speise einstellen. Die Kontrollleuchteleuchtet auf und zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist. GAREN Nach dem Einschalten ca Minuten warten. Wenn die Kontrollleuchte erlischt.kann mit dem Kochen begonnen werden

27 HINWEIS: Während des Betriebs erlischt die Kontrollleuchte, dies ist kein Defekt; es ist ein Hinweis, dass der Temperaturregler in Betrieb ist. Eine Farbveränderung, die sich bilden kann wird nur die Ansicht Ihrer Pfanne stören, wird aber keinen Auswirkung auf die Kochleistung haben. Während der ersten Verwendung werden Sie möglicherweise einen leichten Geruch bemerken (hervorgerufen durch die Beschichtung oder Staub). Das ist vollkommen normal. Sorgen Sie einfach für ausreichend Lüftung, und der Geruch wird bei den nachfolgenden Benutzungen verschwinden. Der Dampf der sich in Ihrer Pfanne bildet können Sie mithilfe des Dampfauslasskanals am Deckel steuern. Legen Sie auf die Pizzapfanne keinerlei Material, das leicht entzündbar ist. NACH DER ANWENDUNG 1) Bringen Sie nach der Anwendung die Einstellungstaste auf die 'Off'-Position. 2) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und den automatischen Temperaturregler aus der Pfanne. 3) Ziehen Sie nicht direkt am Netzkabel, um das Gerät vom Netz zu trennen, sondern halten Sie den Stecker und ziehen diesen aus der Steckdose. HINWEIS: Das Ende des Temperaturreglers wird sehr warm, weil dieses sich während des Betriebs erwärmt. Bevor Sie dieses Teil herausziehen, warten Sie bis sich die Pfanne abkühlt. 4) Nach der Abkühlung, den Temperaturregler mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen. 5) Seien Sie vorsichtig bei der Handhabung des Glasdeckels. Kühlen Sie diesen nicht zu schnell ab, und verwenden Sie ihn auf keinen Fall, wenn Sie Kratzer oder aber Sprünge auf der Oberfläche bemerken haben sollten. Zu beachtende Punkte bei der Platzierung der Pfanne: Die Fläche der Pfanne ist teflonbeschichtet; daher sollten die folgenden Hinweise beachtet werden: Keine scharfen Gegenstände benutzen. Verwenden Sie ausschließlich Utensilien aus Holz oder hitzebeständigem Kunststoff, um Beschädigungen der Beschichtung zu vermeiden. Die Speisen nicht mit scharfen Messer schneiden, während diese noch in der Pfanne sind. Den Schneidvorgang auf einem anderen Teller durchführen. Den Temperaturregler nicht auf der Pfanne vergessen. Zum Reinigen keine Nylon- oder Metallbürsten verwenden. Diese Materialien können

28 die Oberfläche der Pfanne beschädigen. Die Pfanne nach der Anwendung mit einem nassen Tuch reinigen. Brat- oder Speisereste könnten bei der nächsten Anwendung zu Brandgefahr verursachen. INFORMATIONEN ZU FEHLERHAFTEN ANWENDUNGEN Betreiben Sie Ihr Gerät mit der angegebenen Spannung. Prüfen Sie ob die Spannung an dieser Stelle geeignet ist. Um Gefahren aufgrund eines beschädigten Stromkabels zu vermeiden, sollte dieser vom Hersteller des Kabels, einem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgewechselt werden. Im Fall einer Störung versuchen Sie nicht das Gerät selbst auseinander zunehmen, kontaktieren Sie hierfür unser Wartungsservice oder unseren After-Sale-Kundendienst. Versuchen Sie nicht Ihr Gerät selbst zu reparieren. Von Defekten die verursacht werden können, ist auf keinen Fall unsere Firma verantwortlich und Ihr Gerät wird nicht innerhalb der Garantieleistung bearbeitet. WÄHREND DEM TRANSPORT Lassen Sie das Produkt nicht fallen; Sicherstellen, dass es keinen Stößen ausgesetzt ist; Vermeiden, dass es ein- oder zerquetscht wird; Beachten Sie die Zeichen auf der Verpackung; Transport mit der Originalverpackung vornehmen. Sicherheitsmaßnahmen und -empfehlungen: Um sich Stromschlag, Brand und anderen Beschädigungen zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Hinweise: Die Netzspannung muss 230V sein. Das Kabel darf nicht geschlängelt oder beschädigt sein. Den Stecker nicht am Kabel ziehend aus der Steckdose entnehmen. Legen Sie die Pfanne nie im warmen Zustand ins kalte Wasser. Nach der Reinigung des Geräts muss es für die erneute Nutzung trocken sein. Verwenden Sie die Pfanne nicht auf den folgenden Flächen: Die Pfanne nicht auf Flächen die nicht stabil oder leicht rutschig sind (Zeitungen, Papier, Tischdecke, Teppiche usw.) stellen. Halten Sie einen Abstand von mindestens 15 cm zu Wänden, Möbeln oder anderengegenständen ein. Temperaturregler: Der automatische Temperaturregler ist ein hochempfindliches Teil, daher aufpassen, dass das Gerät nicht herunterfällt, oder beschädigt wird. Nur Originaltemperaturregler verwenden

29 Den Temperaturregler korrekt einstecken. Nicht am Kabel ziehend entnehmen; beim herausnehmen an den Verbindungsstellen halten. Sollte der Temperaturregler beschädigt sein, zum nächsten autorisierten Service bringen. Beim ein- und ausstecken des Temperaturreglers, die Power-Taste des Geräts auf die Position "OFF" bringen und den Stecker von der Steckdose trennen. REINIGUNG UND WARTUNG Nach der Anwendung das Gerät wie folgt reinigen. GERÄTSTEILE PFANNE DECKEL TEMPERATU- REGLER REINIGUNG Nach der Anwendung der Pfanne, noch lauwarm, mit einem feuchten Handtuch oder weichen Papiertuch wischen. Wenn es schwierig ist die Speisereste zu entfernen, geben Sie etwas Wasser in die Pfanne und betreiben Sie es. Wenn die Pfanne dann warm ist, werden die Reste einfach zu reinigen sein. Mit einem weichen Schwamm und etwas Reinigungsmittel reinigen. Mit einem trockenen, weichen Tuch oder einem weichen Papiertuch reinigen. VORSICHT Reinigungsmittel, Nylon- und Metallbürsten nicht verwenden, denn diese könnten die Pfanne beschädigen. Die Pfanne nicht unter Wasser halten solange sie noch heiß ist. Nicht mit chemischen Mitteln wie Verdünner, Benzin oder Reinigungsmitteln zu reinigen. Andernfalls kann die Gasfläche beschädigt werden. Temperaturregler vorsichtig reinigen und nicht mit Wasser in Berührung bringen. WARTUNG Bei Bedarf auf periodische Wartung, Informationen zu den Intervallen und wer diese Wartungen durchzuführen hat. Das Gerät benötigt keine periodische Wartung. Dieses Gerät benötigt nicht sehr viel Wartung und besitzt kein Teil der seitens des Anwenders repariert werden kann. Versuchen Sie nicht Ihr Gerät selbst zu reparieren. Service-Arbeiten dürfen nur von qualifizierten Service-Zuständigen durchgeführt werden. Korrekte Entsorgung dieses Produktes: Dieses Zeichen bedeutet, dass das ausgediente Gerät am Ende seiner Lebensdauer entsprechend der EU-Bestimmungen zu entsorgen ist. Um mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung verursachen, sollten Materialquellen zur späterenwiederverwendung oder Verwertung entsprechend das Produkt zu entsorgen. Für das Entsorgen von gebrauchten Geräten, kontaktieren Sie bitte das Rückgabe- und Sammelstellen oder

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

Smartphone-Funktionen

Smartphone-Funktionen Smartphone-Funktionen 1 2 3 4 15 1 1 14 13 12 5 8 9 10 11 22 21 20 18 19 1. Ohrhörer 2. Kopfhöreranschluss 3. Display 12. Senden/Antworten 13. Menü/Linksauswahl 14. USB-Anschluss 4. Messaging/Menü Bildlauf

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) DE De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI DE SINBO SSM 2521G, SSM 2521T TOASTER BEDIENUNGSANLEITUNG DEUTSCH Wichtig * Vor der Benuzung des Gerätes lesen Sie diese Anleitung sehr vorsichtig und bewahren Sie sie für

Detaylı

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR www.sinbo.com.tr De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Türk Patent Enstitüsü Tasarım Tescilli 5 Dakikada Kurulum Alman TÜV Rheinland Tarafından Güvenlik Onaylı Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Ürünün kurulum ve kullanımından önce kılavuzu

Detaylı

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu CAMILLA Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Camilla Izgara ve Tost Makinesini sat

Detaylı

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE www.odabu.com.tr UYARI MONTAJ VE KULLANIM ÖNCESİ KILAVUZ İÇİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ KILAVUZU İHTİYAÇ DURUMUNDA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ Güvenlik

Detaylı

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Meira Mini Robot Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Meira mini robotu sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI HR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) NL De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi Model No: K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi MAIN PARTS 1 3 4 2 5 6 7 1. Brush 2. Brush Rotary on/off switch

Detaylı

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu VITRUM Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale Instruction Manual Kullan m K lavuzu 2 G R fi Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Vitrum Elektronik Mutfak Tart s n sat n alm

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI EN a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

ROMANCE. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair Dryer. Saç Kurutma Makinesi

ROMANCE. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair Dryer. Saç Kurutma Makinesi ROMANCE Saç Kurutma Makinesi Hair Dryer Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Romance saç kurutma makinesi ni sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE DE Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

SHB 3070 KARIfiTIRICI

SHB 3070 KARIfiTIRICI SHB 3070 KARIfiTIRICI RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

SC 86 W When using electrical appliance. Basic safety precautions should always be followed including the following:

SC 86 W When using electrical appliance. Basic safety precautions should always be followed including the following: English SC 86 W When using electrical appliance. Basic safety precautions should always be followed including the following: Household use only SAFETY INSTRUCTIONS 1. Check that the power supply voltage

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SCF676, SCF675 EN Introduction The Philips AVENT Glass bottle sleeve is designed to specifically fit the Philips AVENT Natural Glass feeding

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

NONA AR IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K

NONA AR IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K NONA AR 4016 2 IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR 4016 2 IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K EN NONA AR 4016 2 in 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER 1- Main

Detaylı

K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan

K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan Model No: K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan MAIN PARTS 1 3 4 2 6 5 7 9 8 1. Glass lid 2. Handles 3. Cooking

Detaylı

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual Café Prestige Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual 2 Kapak Su Seviyesi Göstergesi Açma/Kapama Dü mesi Plastik Kulp Cam Hazne G R fi Size uzun y llar güvenle hizmet verecek

Detaylı

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIZLI PVC KAPI MONTAJ KLAVUZU MODEL FUD 2015.01 MONTAJ KLAVUZU/INSTALLATION BOOK INTRODUCTION The information contained in this manual will allow you to install your

Detaylı

700 W WAFFY KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK W A F F L E P L A K A L A R

700 W WAFFY KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK W A F F L E P L A K A L A R WAFFY AR 296 WAFFLE MAKİNESİ AR 296 WAFFLE MAKER AR 296 WAFFEL MASCHINE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 700 W YAPIŞMAZ PASLANMAZ ÇELİK W A F F L E P L A K A L A R EN WAFFY AR 296

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

GRACE. Kullanım Kılavuzu Izgara & Tost Makinesi. Instruction Manual Grill & Sandwich Maker

GRACE. Kullanım Kılavuzu Izgara & Tost Makinesi. Instruction Manual Grill & Sandwich Maker GRACE TR GB Kullanım Kılavuzu Izgara & Tost Makinesi Instruction Manual Grill & Sandwich Maker TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanma Talimatları Hakkında

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

1200 W KAVURMACIM WATT KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG YAPIŞMAZ

1200 W KAVURMACIM WATT KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG YAPIŞMAZ T E R M O S TAT K O N T R O L Ö R Ü KAVURMACIM AR 2010 ELEKTRİKLİ PİŞİRİCİ AR 2010 ELECTRICAL COOKER AR 2010 ELEKTRISCHER KOCHER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1200 W ÇIKARILABİLİR

Detaylı

SHB 3111 MUTFAK ROBOTU KULLANMA KILAVUZU 700W.

SHB 3111 MUTFAK ROBOTU KULLANMA KILAVUZU 700W. SHB 3111 MUTFAK ROBOTU KULLANMA KILAVUZU TR EN RU AR 700W www.sinbo.com.tr - 1 - - 22 - No: 1-3111-07112016 - 23 - - G ARANT fiartlari - 1. Garanti süresi, mal n teslim tarihinden itibaren bafllar

Detaylı

SK 2395 SU SEB L KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

LISA AR 5028 XL SAÇ MAŞASI AR 5028 XL CURLING IRON AR 5028 XL LOCKENSTAB KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 52 W

LISA AR 5028 XL SAÇ MAŞASI AR 5028 XL CURLING IRON AR 5028 XL LOCKENSTAB KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 52 W LISA AR 5028 XL SAÇ MAŞASI AR 5028 XL CURLING IRON AR 5028 XL LOCKENSTAB KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 52 W EN LISA AR 5028 XL CURLING IRON 1- Ceramic covered 32 mm curling iron

Detaylı

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 14.01.2012 3. Neujahrsball der Deutsch-Türksichen Wirtschaft am 14.01.2012 / Türk-Alman Ekonomisi nin 3. Yeni

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

1000 W PANİMİNİ KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG P İ İ Ş İ R M E Y Ü Z E Y

1000 W PANİMİNİ KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG P İ İ Ş İ R M E Y Ü Z E Y P İ PANİMİNİ AR 297 MİDİ TOST MAKİNESİ AR 297 MIDI SANDWICH MAKER AR 297 MIDI SANDWICH MAKER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1000 W 2 ADET TOST 2 ESİ TYAPABİLME KAPASİ İ Ş YAPIŞMAZ

Detaylı

PopCorn K 313. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker. Mısır Patlatma Makinesi.

PopCorn K 313. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker. Mısır Patlatma Makinesi. Model No: K 313 PopCorn Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 313 PopCorn Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker Meaning of the Symbols in These Instructions All

Detaylı

Sierra. Hand mixer El mixeri. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

Sierra. Hand mixer El mixeri. Instruction Manual Kullan m K lavuzu Sierra Hand mixer El mixeri Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Sierra El Mikser ini sat n alm fl oldu unuz için teflekkür ederiz.

Detaylı

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ 1. BÜTÜN NOTLARI DİKKATLE OKUYUN. 2. SICAK METAL YÜZEYE DOKUNMAYIN. SAPINDAN TUTMALISINIZ. 3. ELEKTRİK ÇARPMASINI ÖNLEMEK İÇİN,

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 16 X 136 X 137 X CAM SERAM K ANKASTRE OCAK (PR 58 B-16 X Ç N )! KURULUM Tüm kurulum ifllemleri (elektrik ba lant lar ) yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION

KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION STAR MİNİPRO MERDİVEN TEMİZLEME MAKİNASI STAR MINIPRO STAIR CLEANING MACHINE STAR MINIPRO MINI MONOBROSSE KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION STAR MİNİPRO 1 Plastik Kapak 2 Fırça Motoru:

Detaylı

STEAM IRON INSTRUCTION MANUAL SSI 2871 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR - 1 - De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir

Detaylı

MIXWELL. Kullanım Kılavuzu El Blenderi. Instruction Manual Hand Blender

MIXWELL. Kullanım Kılavuzu El Blenderi. Instruction Manual Hand Blender MIXWELL TR GB Kullanım Kılavuzu El Blenderi Instruction Manual Hand Blender TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar...3 Güvenlik...4

Detaylı

USB 2.0 Harici Disk Koruncağı 2.5" (6.35 cm)

USB 2.0 Harici Disk Koruncağı 2.5 (6.35 cm) USB 2.0 Harici Disk Koruncağı 2.5" (6.35 cm) Kullanım Kılavuzu DA-71001 DA-71002 Önsöz Ürünümüzü satın aldığınız için tebrik ederiz! Güvenilir ve sağlam yeni depolama konseptini göstereceğiz. HDD kapasitenizi

Detaylı

Anlamak ve anlasılmak Hollandaca dilini bilmekle baslar

Anlamak ve anlasılmak Hollandaca dilini bilmekle baslar Anlamak ve anlasılmak Hollandaca dilini bilmekle baslar Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal Hollandaca hepimizi birbirimize baglar Wat leest u in deze folder? 1.

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

SDF 3826 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU TR

SDF 3826 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU TR SDF 3826 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Tebrikler. Çok iyi bir tercih yapt n z! Alm fl oldu unuz ürün üstün tasar ma sahip kaliteli bir üründür. Bu cihaz tam anlam

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

Montaj ve Kullanım Kılavuzu Installation and Operating Instructions

Montaj ve Kullanım Kılavuzu Installation and Operating Instructions Electronics 32 F-12, 40-8, 40-10, 40-12, 40-18, 50-6, 50-8, 50-12, 50-18, 65-8, 65-12, 65-15, 80-8, 80-12, 100-12 Montaj ve Kullanım Kılavuzu nstallation and Operating nstructions Pompadan Daha Dazlası

Detaylı

1150 W TRIPPER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG T U T M A S A P I

1150 W TRIPPER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG T U T M A S A P I TRIPPER AR 690 SEYAHAT ÜTÜSÜ AR 690 TRAVEL IRON AR 690 REİSE BÜGELEİSEN KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1150 W KATLANABİLİR T U T M A S A P I SEYAHATLER İÇİN EN 1- Ceramıc coated

Detaylı

Dijital Biberon Isıtıcı & Sterilizatör. Digital Bottle Warmer & Sterilizer

Dijital Biberon Isıtıcı & Sterilizatör. Digital Bottle Warmer & Sterilizer Dijital Biberon Isıtıcı & Sterilizatör Digital Bottle Warmer & Sterilizer Değerli Tüketicimiz, Mamajoo ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür eder, bebeğinizi sağlık ve mutlulukla büyütmenizi dileriz.

Detaylı

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE for Turkey KULLANIM KILAVUZU KÜÇÜKLER BÜYÜK filer BAfiARIR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

Senso Mixx 30. Kullanım Kılavuzu El Blenderi. Instruction Manual Hand Blender

Senso Mixx 30. Kullanım Kılavuzu El Blenderi. Instruction Manual Hand Blender Senso Mixx 30 TR GB Kullanım Kılavuzu El Blenderi Instruction Manual Hand Blender TR İÇİNDEKİLER Genel Kullanma talimatları hakkında bilgi...3 Güvenlik önemlidir...3 Kullanma talimatları hakkında uyarılar...3

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

Children being supervised not to play with the appliance.

Children being supervised not to play with the appliance. SSI 2873 ÜTÜ EN Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory or mental capabilities, or

Detaylı

3 İşlevli LCD Ekran Biberon Isıtıcı & Buhar Sterilizörü. 3-in-1 LCD Screen Bottle Warmer & Steam Sterilizer

3 İşlevli LCD Ekran Biberon Isıtıcı & Buhar Sterilizörü. 3-in-1 LCD Screen Bottle Warmer & Steam Sterilizer 3 İşlevli LCD Ekran Biberon Isıtıcı & Buhar Sterilizörü 3-in-1 LCD Screen Bottle Warmer & Steam Sterilizer Değerli Tüketicimiz, Mamajoo ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür eder, bebeğinizi sağlık

Detaylı

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI EN De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Montaj Talimati. Eurorient GmbH., An der Weide 15B, Weyhe,

Montaj Talimati.  Eurorient GmbH., An der Weide 15B, Weyhe, Montaj Talimati www.eurorient.de Eurorient GmbH., An der Weide 15B, 28844 Weyhe, info@eurorient.de Turkish A) Paket içeriği: 1- Schataf Dual 2-1 Adet 3/8 Pirinç T-Bağlantısı 3-1,5 m Beyaz PU Boru 4-20

Detaylı

KT 33. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcısı. Instructions Manual Kettle

KT 33. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcısı. Instructions Manual Kettle KT 33 TR GB Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcısı Instructions Manual Kettle İÇİNDEKİLER TR Genel... Kullanma talimatları hakkında bilgi... Sorumluluk... Kullanma talimatları hakkında uyarılar... Güvenlik...

Detaylı

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR PT G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için

Detaylı

İş E-Posta. E-Posta - Giriş. Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise. Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim

İş E-Posta. E-Posta - Giriş. Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise. Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim - Giriş Türkçe Hollandaca Sayın Başkan, Geachte heer President Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise Sayın yetkili, Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim Sayın yetkili,

Detaylı

ADVANCE DRY. Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi. Instruction Manual Hair Dryer

ADVANCE DRY. Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi. Instruction Manual Hair Dryer ADVANCE DRY TR GB Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi Instruction Manual Hair Dryer TR İÇİNDEKİLER Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar...3 CE

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

PROMAX 600 CM2 KULLANMA KILAVUZU. Halı Yıkama & Islak-Kuru Çelik Gövdeli Profesyonel Elektrikli Süpürge TİP PR-P

PROMAX 600 CM2 KULLANMA KILAVUZU. Halı Yıkama & Islak-Kuru Çelik Gövdeli Profesyonel Elektrikli Süpürge TİP PR-P PROMAX 600 CM2 Halı Yıkama & Islak-Kuru Çelik Gövdeli Profesyonel Elektrikli Süpürge TİP PR-P KULLANMA KILAVUZU 6 TR 2 MAKİNENİN BÖLÜMLERİ / PARTS OF THE DEVICE 1 3 4 5 7 8 1- İtme Sapı Moving Handle 2-

Detaylı

NINA. Kullanma k lavuzu Su Is t c s. Instructions manuel Kettle

NINA. Kullanma k lavuzu Su Is t c s. Instructions manuel Kettle NINA TR GB Kullanma k lavuzu Su Is t c s Instructions manuel Kettle Ç NDEK LER TR Genel... Kullanma talimatlar hakk nda bilgi... Sorumluluk... Kullanma talimatlar hakk nda uyar lar... Güvenlik... CE Uygunluk

Detaylı

AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler

AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler AMOR Hair straightener Hair styling set Saç flekillendirme seti Hair curler Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Amor Saç fiekillendirme

Detaylı

1650 W ÇAYCI KLASİK KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K

1650 W ÇAYCI KLASİK KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K ÇAYCI KLASİK AR 3006 ÇAY MAKİNESİ AR 3006 TEA MAKER AR 3006 ELEKTRISCHE TEEKANNE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1650 W PASLANMAZ ÇELİK PASLANMAZ ÇELİK İ Ç A Y F İ LT R E S ÇİFT

Detaylı

CALENTA Elektrikli fiofben Electric Water Heater

CALENTA Elektrikli fiofben Electric Water Heater calenta-kullanma.fh11 4/25/11 10:33 AM Page 1 CALENTA Elektrikli fiofben Electric Water Heater Instruction Manual Kullan m K lavuzu calenta-kullanma.fh11 4/25/11 10:33 AM Page 2 TEKN K B LG LER 1. Ön kapak

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

SHB 3078 KARIfiTIRICI

SHB 3078 KARIfiTIRICI SHB 3078 KARIfiTIRICI RU 2 1 6 7 3 4 8 10 11 9 5-1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Gıda emniyeti konusunda tavsiyeler

Gıda emniyeti konusunda tavsiyeler Gıda emniyeti konusunda tavsiyeler Turkse versie Adviezen over voedselveiligheid Hastalar ve ziyaretçiler için bilgiler Gıdaların bozulmasını önlemek için hastahanemizde gıdaların hazırlanmasında uyulması

Detaylı

THALES. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instructions Manual Tea Maker

THALES. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instructions Manual Tea Maker THALES TR GB Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi Instructions Manual Tea Maker İÇİNDEKİLER TR Genel...4 Kullanma talimatları hakkında bilgi...4 Sorumluluk...4 Kullanma talimatları hakkında uyarılar...4 Güvenlik...5

Detaylı

2000 W FLORA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG

2000 W FLORA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG FLORA AR 3012 GİZLİ REZİSTANSLI SU ISITICI AR3012 KETTLE WITH CONCEALED RESISTANCE AR 3012 WASSERKOCHER MIT UNSICHTBAREM HEIZELEMENT KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 2000 W FLORA

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN EVOTRON 40-60 - 80 EVOTRON D 60-80 EVOTRON SOL 40-60 - 80 EVOTRON SAN 40-60 - 80 EVOTRON SER S POMPALAR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr UYARI! Lütfen cihazınızı kullanmaya bafllamadan önce

Detaylı

SDF 3830 FR TÖZ FR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14-1 - SINBO SDF 3830 FRITEUSE MODE D EMPLOI FRANÇAIS Cher, chère client; Nous vous remercions d avoir acheté ce produit de haute qualité. Lire attentivement

Detaylı

Elektrikli Süpürge Vacuum Cleaner

Elektrikli Süpürge Vacuum Cleaner Elektrikli Süpürge Vacuum Cleaner Kullanma k lavuzu Instruction manuel 2 Girifl Fakir - C240 elektrik süpürgesini sat n alm fl oldu unuz için sizi kutlar z. Sizlere uzun y llar güvenle hizmet vermek için

Detaylı

800 W CEZVELİ KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG

800 W CEZVELİ KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG CEZVELİ AR 3018 TÜRK KAHVESİ MAKİNESİ AR 3018 TURKISH COFFEE MAKER AR 3018 TÜRKISCHE KAFFEEMASCHIENE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 800 W EN CEZVELİ AR 3018 TURKISH COFFEE MAKER

Detaylı

AS 1072 NT CARBON. Kullanım Kılavuzu Islak-Kuru Şarjlı El Süpürgesi. Instruction Manual Wet/Dry Rechargeable Vacuum Cleaner

AS 1072 NT CARBON. Kullanım Kılavuzu Islak-Kuru Şarjlı El Süpürgesi. Instruction Manual Wet/Dry Rechargeable Vacuum Cleaner AS 1072 NT CARBON TR GB Kullanım Kılavuzu Islak-Kuru Şarjlı El Süpürgesi Instruction Manual Wet/Dry Rechargeable Vacuum Cleaner TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Sorumluluk...3 Güvenlik önemlidir...3 Kullanma talimatları

Detaylı

A13 Güvenlik Sertifikalı COOLTOUCH özelli i

A13 Güvenlik Sertifikalı COOLTOUCH özelli i SSM 2529 TOST MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN www.sinbo.com.tr A13 Güvenlik Sertifikalı COOLTOUCH özelli i C HAZIN TANITIMI PARTS DESCRIPTION 6 7 2 1 5 4 3-1 - De erli Müflterimiz, S NBO Tost Makinesi

Detaylı

SCO 5023 ELEKTR KL P fi R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Tebrikler. Çok iyi bir tercih yapt n z! Alm fl oldu unuz ürün üstün tasar ma sahip kaliteli bir üründür. Bu cihaz

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma sıcaklığı için kullanım kılavuzuna başvurun.

Detaylı

63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS. connectors

63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS. connectors 63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS connectors 38 63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS connectors Mermer ocakları ve maden ocakları, limanlar

Detaylı

1800 W TOSTÇU GRANITE TOSTÇU LUX GRANITE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG AR 291 AR 292

1800 W TOSTÇU GRANITE TOSTÇU LUX GRANITE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG AR 291 AR 292 TOSTÇU GRANITE TOSTÇU LUX GRANITE AR 291 / AR 292 IZGARA VE TOST MAKİNESİ AR 291 / AR 292 GRILL AND SANDWICH MAKER AR 291 / AR 292 GRILL-UND SANDWICHMAKER (TOASTER) KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL

Detaylı

COLORFIT KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG O T O M A T I K G Ü Ç ÇEVRE DOSTU T E K N O L O JISI

COLORFIT KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG O T O M A T I K G Ü Ç ÇEVRE DOSTU T E K N O L O JISI COLORFIT AR 5034 ÇEVRE DOSTU BANYO BASKÜLÜ AR 5034 ECO-FRIENDLY GLASS BATHROOM SCALE AR 5034 UMWELTFREUNDLICH GLASS BADEZIMMERWAAGE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG O T O M A T I

Detaylı

1650 W ÇAYCI HEPTAZE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K

1650 W ÇAYCI HEPTAZE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K ÇAYCI HEPTAZE AR 3023 / AR 3024 / AR 3031 / AR 3032 / AR 3027 / AR 3040 ÇAY MAKİNESİ AR 3023 / AR 3024 / AR 3031 / AR 3032 / AR 3027 / AR 3040 TEA MACHINE AR 3023 / AR 3024 / AR 3031 / AR 3032 / AR 3027

Detaylı

47 W NANOSTYLE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG N A N O K A P L A M A P L A K A L A R SAÇIN NEMINI VE PARLAKLIĞINI KORUR

47 W NANOSTYLE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG N A N O K A P L A M A P L A K A L A R SAÇIN NEMINI VE PARLAKLIĞINI KORUR NANOSTYLE AR 5030 NANO KAPLAMALI SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ AR 5030 NANO COATING HAIR STRAIGHTENER AR 5030 NANO BESCHICHTUNG HAAR HAARGLÄTTER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 47 W N A N O

Detaylı

BLOOM IP20 ALÇIPAN MONTAJ KILAVUZU

BLOOM IP20 ALÇIPAN MONTAJ KILAVUZU BLOOM IP20 ALÇIPAN MONTAJ KILAVUZU BLOOM IP20 ALÇIPAN DRYWALL INSTALLATION GUIDE Voltaj / voltage: 220 240 VAC Frekans/Frequency 50-60 HZ Bu armatür ilgili standartlara uygun dizayn edilmiş ve üretilmiştirmontajı

Detaylı

GALAXY. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı. Instruction Manual Kettle

GALAXY. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı. Instruction Manual Kettle GALAXY TR GB Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı Instruction Manual Kettle TR İÇİNDEKİLER Genel... Kullanma talimatları hakkında bilgi... Sorumluluk... Kullanma talimatları hakkında uyarılar... Güvenlik... CE

Detaylı

STEAM IRON INSTRUCTION MANUAL SSI 2875 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR G HI J K L 350mL M F N O E P D C B A -1- De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür

Detaylı

D USB-Steckdosenladegerät. G USB charging device. T USB priz şarj cihazı. Bedienungsanleitung. Operating instructions. Kullanım kılavuzu GEA-004

D USB-Steckdosenladegerät. G USB charging device. T USB priz şarj cihazı. Bedienungsanleitung. Operating instructions. Kullanım kılavuzu GEA-004 D USB-Steckdosenladegerät Bedienungsanleitung G USB charging device Operating instructions T USB priz şarj cihazı Kullanım kılavuzu GEA-004 D USB-Steckdosenladegerät Bedienungsanleitung EINLEITUNG Herzlichen

Detaylı

GRACE. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Kullanım Kılavuzu Instruction Manual

GRACE. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Kullanım Kılavuzu Instruction Manual GRACE Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker Kullanım Kılavuzu Instruction Manual Giriş Uzun yıllar sorunsuz çalışması için tasarlanan ve üretilen Fakir Grace Izgara ve Tost Makinesi ni satın aldığınız

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

700 W WAFİTO W A F F L E P L A K A L A R KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG

700 W WAFİTO W A F F L E P L A K A L A R KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG W A F F L E P L A K A L A R I WAFİTO AR 295 TOST VE WAFFLE MAKİNESİ AR 295 SANDWICH AND WAFFLE AR 295 WAFFEL- und TOASTMASCHINE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 700 W 2 ADET TOST

Detaylı