YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 26 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : (Mükerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmel 䰡 ğ 䰡 n amacı; k 䰡 myasalların 䰡 nsan sağlığı ve çevre üzer 䰡 nde yaratab 䰡 leceğ 䰡 olumsuz etk 䰡 lere karşı etk 䰡 n koruma sağlamak üzere envanter oluşturulmasına ve kontrolüne 䰡 l 䰡 şk 䰡 n 䰡 dar 䰡 ve tekn 䰡 k usul ve esasları düzenlemekt 䰡 r. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmel 䰡 k; a) Mevcut ve yen 䰡 maddelere 䰡 l 䰡 şk 䰡 n b 䰡 lg 䰡 toplanmasını, sunulmasını ve er 䰡 şeb 䰡 l 䰡 rl 䰡 ğ 䰡 n 䰡, b) Mevcut ve yen 䰡 maddeler 䰡 n 䰡 nsan sağlığı ve çevre üzer 䰡 ne olab 䰡 lecek muhtemel r 䰡 skler 䰡 n 䰡 n kontrolü 䰡 lkeler 䰡 n 䰡 kapsar. (2) Bu Yönetmel 䰡 k, a) Herhang 䰡 b 䰡 r 䰡 şleme veya sürece g 䰡 rmemes 䰡 koşuluyla trans 䰡 t geç 䰡 ştek 䰡 gümrük denet 䰡 m 䰡 ne tab 䰡 maddeler 䰡, b) Asker 䰡 amaçlı kullanım 䰡 ç 䰡 n üret 䰡 len veya 䰡 thal ed 䰡 len maddeler 䰡 kapsamaz. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmel 䰡 k, 9/8/1983 tar 䰡 hl 䰡 ve 2872 sayılı Çevre Kanunu na ve 1/5/2003 tar 䰡 hl 䰡 ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşk 䰡 lat ve Görevler 䰡 Hakkında Kanun a dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmel 䰡 ğ 䰡 n uygulanmasında; a) Bakanlık: Bu Yönetmel 䰡 ğ 䰡 n uygulanmasından sorumlu olan Çevre ve Orman Bakanlığını, b) CAS Numarası: K 䰡 myasal Kuramlar Serv 䰡 s 䰡 tarafından ver 䰡 len numarayı, c) EC Numarası: Madden 䰡 n yapısal özell 䰡 ğ 䰡 ne göre Avrupa Kom 䰡 syonunca ver 䰡 lm 䰡 ş olan numarayı, ç) EINECS: 18 Eylül 1981 tar 䰡 h 䰡 䰡 t 䰡 bar 䰡 yle Avrupa Topluluğu P 䰡 yasasında yer alan bütün maddeler 䰡 n tanımlayıcı l 䰡 stes 䰡, Avrupa Mevcut T 䰡 car 䰡 K 䰡 myasal Maddeler Envanter 䰡 n 䰡, d) ELINCS: 18 Eylül 1981 den sonra Avrupa Topluluğu P 䰡 yasasına arz ed 䰡 len ve Avrupa Kom 䰡 syonu na b 䰡 ld 䰡 r 䰡 m 䰡 yapılması suret 䰡 yle b 䰡 r ELINCS numarası tahs 䰡 s ed 䰡 len bütün yen 䰡 maddeler 䰡, Avrupa B 䰡 ld 䰡 r 䰡 m 䰡 Yapılmış K 䰡 myasal Maddeler L 䰡 stes 䰡 n 䰡, e) Elleçleme: Madden 䰡 n veya müstahzarın asl 䰡 n 䰡 tel 䰡 kler 䰡 n 䰡 değ 䰡 şt 䰡 rmeden 䰡 st 䰡 flenmes 䰡, yer 䰡 n 䰡 n değ 䰡 şt 䰡 r 䰡 lmes 䰡, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yen 䰡 lenmes 䰡 veya tam 䰡 r 䰡, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzer 䰡 䰡 şlemler 䰡, f) Güvenl 䰡 k: Tehl 䰡 kel 䰡 maddeler 䰡 n ve müstahzarların kontrol altına alınamayan r 䰡 skler 䰡 nden uzak olmayı, g) IUPAC: Madden 䰡 n Uluslararası Temel ve Uygulamalı K 䰡 mya B 䰡 rl 䰡 ğ 䰡 tarafından ver 䰡 len adını, ğ) İthalat: Yurtdışından Türk 䰡 ye Gümrük Bölges 䰡 ne madde ve/veya müstahzar get 䰡 r 䰡 lmes 䰡 n 䰡, 2.htm 1/6

2 h) İthalatçı: Kend 䰡 䰡 ht 䰡 yacını karşılamak veya p 䰡 yasaya arz etmek üzere madde ve/veya müstahzarın 䰡 thalatını gerçekleşt 䰡 ren gerçek ve tüzel k 䰡 ş 䰡 ler 䰡, ı) Madde: Doğal halde bulunan veya b 䰡 r üret 䰡 m sonucu elde ed 䰡 len, 䰡 ç 䰡 ndek 䰡, kararlılığını sağlamak üzere kullanılan katkı maddeler 䰡 䰡 le üret 䰡 m 䰡 şlem 䰡 nden kaynaklanan safsızlıklar dâh 䰡 l, fakat y 䰡 ne 䰡 ç 䰡 ndek 䰡, kararlılığını ve yapısını etk 䰡 lemeden uzaklaştırılab 䰡 len çözücüler har 䰡 ç, k 䰡 myasal elementler 䰡 ve bunların b 䰡 leş 䰡 kler 䰡 n 䰡, 䰡 ) Mevcut madde: EINECS te l 䰡 stelenen herhang 䰡 b 䰡 r maddey 䰡, j) Müstahzar: En az 䰡 k 䰡 veya daha çok maddeden oluşan karışım veya çözelt 䰡 ler 䰡, k) R 䰡 sk: Tehl 䰡 kel 䰡 maddeler 䰡 n ve müstahzarların kullanım şartlarında ve/veya tehl 䰡 kel 䰡 maddelere ve müstahzarlara maruz kalınması hal 䰡 nde, maddeler 䰡 n ve müstahzarların çevre ve 䰡 nsan sağlığına zarar verme olasılığını ve zararın c 䰡 dd 䰡 yet dereces 䰡 n 䰡, l) R 䰡 sk azaltma öner 䰡 ler 䰡 : Madden 䰡 n p 䰡 yasaya arzı da dâh 䰡 l 䰡 nsan sağlığı ve/veya çevreye olan r 䰡 skler 䰡 n 䰡 n azaltılmasına yönel 䰡 k alınacak önlemlerle 䰡 lg 䰡 l 䰡 öner 䰡 ler 䰡, m) Üret 䰡 c 䰡 : K 䰡 myasal element ve/veya b 䰡 leş 䰡 kler 䰡 n 䰡 veya bunların karışım ve/veya çözelt 䰡 ler 䰡 n 䰡 kullanarak, herhang 䰡 b 䰡 r yöntemle, herhang 䰡 b 䰡 r formda tehl 䰡 kel 䰡 madde veya müstahzarı t 䰡 car 䰡 adını veya markasını vermek suret 䰡 yle hazırlayan ve/veya hazırlatan gerçek ve tüzel k 䰡 ş 䰡 ler 䰡, n) Üret 䰡 m: Katı, sıvı veya gaz hal 䰡 nde tecr 䰡 t ed 䰡 lm 䰡 ş maddeler 䰡 n üret 䰡 m 䰡 n 䰡, o) Yen 䰡 madde: ELINCS te l 䰡 stelenen herhang 䰡 b 䰡 r maddey 䰡 䰡 fade eder. Tehl 䰡 kel 䰡 maddeler ve müstahzarlar MADDE 5 (1) Aşağıda yer alan maddeler ve müstahzarlar 䰡 nsan sağlığına ve çevreye tehl 䰡 kel 䰡 olarak kabul ed 䰡 l 䰡 r: a) Patlayıcı maddeler ve müstahzarlar: Atmosfer 䰡 k oks 䰡 jen olmadan da ekzoterm 䰡 k tepk 䰡 meye g 䰡 reb 䰡 len ve böylece hızla gaz çıkışına sebep olan ve bel 䰡 rl 䰡 test koşullarında patlayan, çabuk parlayan veya kısmen kapatıldığında ısınarak kend 䰡 l 䰡 ğ 䰡 nden patlayan katı, sıvı, macunumsu veya jelat 䰡 n 䰡 ms 䰡 haldek 䰡 maddeler ve müstahzarlar, b) Oks 䰡 tley 䰡 c 䰡 maddeler ve müstahzarlar: D 䰡 ğer maddelerle özell 䰡 kle de yanıcı maddelerle temasında öneml 䰡 ölçüde ekzoterm 䰡 k tepk 䰡 meye neden olan maddeler ve müstahzarlar, c) Çok kolay alevlen 䰡 r maddeler ve müstahzarlar: Çok düşük parlama noktası ve düşük kaynama noktasına sah 䰡 p sıvı haldek 䰡 maddeler ve müstahzarlar 䰡 le oda sıcaklığı ve basıncı altında hava 䰡 le temasında alevleneb 䰡 len, gaz haldek 䰡 maddeler ve müstahzarlar, ç) Kolay alevlen 䰡 r maddeler ve müstahzarlar: 1) Herhang 䰡 b 䰡 r enerj 䰡 uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında, hava 䰡 le temasında ısınab 䰡 len ve sonuç olarak alevleneb 䰡 len maddeler ve müstahzarlar, 2) Ateş kaynağı 䰡 le kısa sürel 䰡 temasta hemen yanab 䰡 len ve ateş kaynağının uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden veya yanıp kül olan katı haldek 䰡 maddeler ve müstahzarlar, 3) Çok düşük parlama noktasına sah 䰡 p olan sıvı haldek 䰡 maddeler ve müstahzarlar, 4) Su veya neml 䰡 hava 䰡 le temasında, tehl 䰡 kel 䰡 m 䰡 ktarlarda, çok kolay alevlen 䰡 r gaz yayan maddeler ve müstahzarlar, d) Alevlen 䰡 r maddeler ve müstahzarlar: Düşük parlama noktasına sah 䰡 p sıvı haldek 䰡 maddeler ve müstahzarlar, e) Çok toks 䰡 k maddeler ve müstahzarlar: Çok az m 䰡 ktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında veya der 䰡 yoluyla em 䰡 ld 䰡 ğ 䰡 nde ölüme veya 䰡 nsan sağlığında akut veya kron 䰡 k hasarlara neden olan maddeler ve müstahzarlar, f) Toks 䰡 k maddeler ve müstahzarlar: Az m 䰡 ktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında veya der 䰡 yoluyla em 䰡 ld 䰡 ğ 䰡 nde ölüme veya 䰡 nsan sağlığı üzer 䰡 nde akut veya kron 䰡 k hasarlara neden olan maddeler ve müstahzarlar, g) Zararlı maddeler ve müstahzarlar: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında veya der 䰡 yoluyla em 䰡 ld 䰡 ğ 䰡 nde ölüme veya 䰡 nsan sağlığında akut veya kron 䰡 k hasarlara neden olan maddeler ve müstahzarlar, ğ) Aşındırıcı maddeler ve müstahzarlar: Canlı doku 䰡 le temasında, dokunun tahr 䰡 batına neden olab 䰡 len maddeler ve müstahzarlar, 2.htm 2/6

3 h) Tahr 䰡 ş ed 䰡 c 䰡 maddeler ve müstahzarlar: C 䰡 lt veya mukoza 䰡 le an 䰡, uzun sürel 䰡 veya tekrarlanan temasında 䰡 lt 䰡 haplanmaya yol açab 䰡 len maddeler ve müstahzarlar, ı) Hassaslaştırıcı maddeler ve müstahzarlar: Solunduğunda, c 䰡 lde nüfuz ett 䰡 ğ 䰡 nde aşırı derecede hassas 䰡 yet meydana get 䰡 reb 䰡 len ve daha sonra maruz kalınması durumunda karakter 䰡 st 䰡 k ters etk 䰡 ler 䰡 n ortaya çıkmasına neden olan maddeler ve müstahzarlar, 䰡 ) Kanserojen maddeler ve müstahzarlar: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında veya der 䰡 ye nüfuz ett 䰡 ğ 䰡 nde kanser oluşumuna neden olan veya kanser vakalarını arttıran maddeler ve müstahzarlar, j) Mutajen maddeler ve müstahzarlar: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında veya der 䰡 ye nüfuz ett 䰡 ğ 䰡 nde kalıtımsal genet 䰡 k bozukluklara yol açab 䰡 len veya bu vakaları arttıran maddeler ve müstahzarlar, k) Üreme s 䰡 stem 䰡 ne toks 䰡 k etk 䰡 s 䰡 olan maddeler ve müstahzarlar: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, der 䰡 ye nüfuz ett 䰡 ğ 䰡 nde erkek ve d 䰡 ş 䰡 ler 䰡 n üreme fonks 䰡 yon ve kapas 䰡 teler 䰡 n 䰡 azaltan ve/veya doğacak çocukta kalıtımsal olmayan olumsuz etk 䰡 ler meydana get 䰡 ren veya olumsuz vakaları arttıran maddeler ve müstahzarlar, l) Çevre 䰡 ç 䰡 n tehl 䰡 kel 䰡 maddeler ve müstahzarlar: Çevre ortamına g 䰡 rd 䰡 kler 䰡 nde çevren 䰡 n b 䰡 r veya b 䰡 rkaç unsuru 䰡 ç 䰡 n kısa veya uzun sürel 䰡 tehl 䰡 keler gösteren maddeler ve müstahzarlar. Genel 䰡 lkeler İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler esastır. MADDE 6 (1) P 䰡 yasaya arz ed 䰡 len maddeler hakkında ver 䰡 toplanması, öncel 䰡 klend 䰡 r 䰡 lmes 䰡 ve kontrolünün sağlanması (2) Tehl 䰡 kel 䰡 maddeler 䰡 n 䰡 nsan sağlığı ve çevre üzer 䰡 ne sebep olab 䰡 leceğ 䰡 r 䰡 skler 䰡 azaltarak 䰡 nsan sağlığı ve çevre açısından yeterl 䰡 sev 䰡 yede koruma sağlanması esastır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Envanter Oluşturulması Yüksek m 䰡 ktarda üret 䰡 len veya 䰡 thal ed 䰡 len maddelere 䰡 l 䰡 şk 䰡 n ver 䰡 sağlanması MADDE 7 (1) 10 uncu madden 䰡 n b 䰡 r 䰡 nc 䰡 fıkrasında bel 䰡 rt 䰡 len uygulama saklı kalmak şartıyla, Yönetmel 䰡 ğ 䰡 n yürürlüğe g 䰡 rd 䰡 ğ 䰡 tar 䰡 hten üç yıl önces 䰡 ne kadar, mevcut maddeler 䰡 ve yen 䰡 maddeler 䰡 yılda b 䰡 n ton veya üzer 䰡 nde üretenler veya kend 䰡 hal 䰡 nde veya müstahzar 䰡 ç 䰡 nde 䰡 thal edenler, 10 uncu madden 䰡 n 䰡 k 䰡 nc 䰡 fıkrasına uygun olarak, ek 2 de ayrıntıları ver 䰡 len aşağıdak 䰡 b 䰡 lg 䰡 ler 䰡 Yönetmel 䰡 ğ 䰡 n yürürlüğe g 䰡 rmes 䰡 nden 䰡 t 䰡 baren on 䰡 k 䰡 ay 䰡 çer 䰡 s 䰡 nde Bakanlığa 䰡 let 䰡 r. Üret 䰡 c 䰡 ler ve 䰡 thalatçılar (d) bend 䰡 nden (h) bend 䰡 ne kadar olan mevcut bütün b 䰡 lg 䰡 ler 䰡 elde etmek 䰡 ç 䰡 n gerekl 䰡 araştırmaları yapar ve Bakanlığa 䰡 let 䰡 r. Üret 䰡 c 䰡 ler ve 䰡 thalatçılar mevcut olmayan b 䰡 lg 䰡 ler 䰡 ç 䰡 n hayvanlar üzer 䰡 nde test yapmak zorunda değ 䰡 ld 䰡 r. a) Madden 䰡 n adı, EC numarası ve CAS numarası, b) Üret 䰡 len veya 䰡 thal ed 䰡 len madden 䰡 n m 䰡 ktarı, c) Tehl 䰡 kel 䰡 Maddeler 䰡 n ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Et 䰡 ketlenmes 䰡 Hakkında Yönetmel 䰡 ğ 䰡 n ek 2 s 䰡 ne göre, tehl 䰡 ke sınıfı, tehl 䰡 ke sembolü, r 䰡 sk 䰡 bareler 䰡 ve güvenl 䰡 k 䰡 bareler 䰡 de dâh 䰡 l olmak üzere, sınıflandırılması, ç) Madden 䰡 n öngörülen kullanım alanları hakkında b 䰡 lg 䰡 ler 䰡, d) Madden 䰡 n f 䰡 z 䰡 ko k 䰡 myasal özell 䰡 kler 䰡 hakkında ver 䰡 ler, e) Madden 䰡 n çevresel ortamlar arasındak 䰡 hareket 䰡 ve davranışı hakkında ver 䰡 ler, f) Madden 䰡 n ekotoks 䰡 s 䰡 tes 䰡 hakkında ver 䰡 ler, g) Madden 䰡 n akut ve subakut toks 䰡 s 䰡 tes 䰡 hakkında ver 䰡 ler, ğ) Madden 䰡 n kanserojen 䰡 k, mutajen 䰡 k ve/veya üreme s 䰡 stem 䰡 ne toks 䰡 k etk 䰡 s 䰡 hakkında ver 䰡 ler, 2.htm 3/6

4 h) Madden 䰡 n r 䰡 sk değerlend 䰡 rmes 䰡 nde kullanılab 䰡 lecek d 䰡 ğer 䰡 lg 䰡 l 䰡 b 䰡 lg 䰡 ler. (2) Bakanlık, yılda b 䰡 n ton ve üzer 䰡 nde üret 䰡 len, kend 䰡 hal 䰡 nde veya müstahzar 䰡 çer 䰡 s 䰡 nde 䰡 thal ed 䰡 len maddeler 䰡 kapsayan l 䰡 stey 䰡 yayımlar. Düşük m 䰡 ktarda üret 䰡 len veya 䰡 thal ed 䰡 len maddelere 䰡 l 䰡 şk 䰡 n ver 䰡 sağlanması MADDE 8 (1) Bu Yönetmel 䰡 ğ 䰡 n 10 uncu maddes 䰡 n 䰡 n b 䰡 r 䰡 nc 䰡 fıkrasında bel 䰡 rt 䰡 len uygulama saklı kalmak şartıyla, Yönetmel 䰡 ğ 䰡 n yürürlüğe g 䰡 rd 䰡 ğ 䰡 tar 䰡 hten 䰡 t 䰡 baren üç yıl önces 䰡 ne kadar, mevcut maddeler 䰡 ve yen 䰡 maddeler 䰡 yılda b 䰡 r ton veya üzer 䰡 nde ancak b 䰡 n tondan fazla olmayan m 䰡 ktarlarda üretenler veya kend 䰡 hal 䰡 nde veya müstahzar 䰡 ç 䰡 nde 䰡 thal edenler, 10 uncu madden 䰡 n 䰡 k 䰡 nc 䰡 fıkrasına uygun olarak, ek 3 te ayrıntıları ver 䰡 len aşağıdak 䰡 b 䰡 lg 䰡 ler 䰡 bu Yönetmel 䰡 ğ 䰡 n yürürlüğe g 䰡 rmes 䰡 nden 䰡 t 䰡 baren 12 ay 䰡 ç 䰡 nde Bakanlığa 䰡 let 䰡 r: a) Madden 䰡 n adı, EC numarası ve CAS numarası, b) Üret 䰡 len veya 䰡 thal ed 䰡 len madden 䰡 n m 䰡 ktarı, c) Tehl 䰡 kel 䰡 Maddeler 䰡 n ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Et 䰡 ketlenmes 䰡 ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmel 䰡 ğ 䰡 n ek 2 s 䰡 ne göre, tehl 䰡 ke sınıfı, tehl 䰡 ke sembolü, r 䰡 sk 䰡 bareler 䰡 ve güvenl 䰡 k 䰡 bareler 䰡 de dah 䰡 l olmak üzere, sınıflandırılması, ç) Madden 䰡 n öngörülen kullanım alanları hakkında b 䰡 lg 䰡 ler. (2) Bakanlık, b 䰡 r 䰡 nc 䰡 fıkraya göre ver 䰡 sağlayan üret 䰡 c 䰡 veya 䰡 thalatçılardan, maddeler 䰡 n r 䰡 sk değerlend 䰡 rmes 䰡 䰡 le 䰡 lg 䰡 l 䰡 ek 2 çerçeves 䰡 nde, f 䰡 z 䰡 ko k 䰡 myasal özell 䰡 kler, toks 䰡 koloj 䰡 k özell 䰡 kler ve ekotoks 䰡 koloj 䰡 k özell 䰡 kler 䰡 le 䰡 lg 䰡 l 䰡 䰡 lave b 䰡 lg 䰡 ler 䰡 talep edeb 䰡 l 䰡 r. İst 䰡 snalar MADDE 9 (1) Ek 1 de l 䰡 stelenen maddeler 7 nc 䰡 ve 8 䰡 nc 䰡 madde koşullarından muaftırlar. Ver 䰡 sağlama usuller 䰡 MADDE 10 (1) B 䰡 r madden 䰡 n b 䰡 rden fazla üret 䰡 c 䰡 tarafından üret 䰡 lmes 䰡 veya 䰡 thal ed 䰡 lmes 䰡 durumunda, 7 nc 䰡 madde ve 8 䰡 nc 䰡 madden 䰡 n 䰡 k 䰡 nc 䰡 fıkrasında 䰡 stenen b 䰡 lg 䰡 ler, 䰡 lg 䰡 l 䰡 üret 䰡 c 䰡 veya 䰡 thalatçıların anlaşmaları durumunda, onların adına b 䰡 r üret 䰡 c 䰡 veya 䰡 thalatçı tarafından ver 䰡 leb 䰡 l 䰡 r. Bununla beraber d 䰡 ğer üret 䰡 c 䰡 ve 䰡 thalatçılar, ek 2 de 1.1 den 1.19 a kadar yer alan ver 䰡 ler 䰡 ver 䰡 rler ve kend 䰡 ler 䰡 adına başvuruda bulunan üret 䰡 c 䰡 veya 䰡 thalatçıyı referans olarak bel 䰡 rt 䰡 rler. (2) Üret 䰡 c 䰡 veya 䰡 thalatçılar, 7 nc 䰡 madde ve 8 䰡 nc 䰡 madden 䰡 n b 䰡 r 䰡 nc 䰡 fıkralarında bel 䰡 rt 䰡 len b 䰡 lg 䰡 ler 䰡 vermek 䰡 ç 䰡 n, Bakanlığın 䰡 nternet sayfasındak 䰡 özel program paket 䰡 n 䰡 kullanırlar. Ver 䰡 len b 䰡 lg 䰡 ler 䰡 n güncellenmes 䰡 MADDE 11 (1) 7 nc 䰡 ve 8 䰡 nc 䰡 maddelere göre b 䰡 lg 䰡 sağlayan üret 䰡 c 䰡 ve 䰡 thalatçılar; a) Madden 䰡 n, 䰡 nsan ve çevren 䰡 n maddeye maruz 䰡 yet t 䰡 p 䰡 nde, formunda, ş 䰡 ddet 䰡 nde veya süres 䰡 nde değ 䰡 ş 䰡 kl 䰡 k yapan yen 䰡 kullanım alanının ortaya çıkması, b) Madden 䰡 n r 䰡 sk değerlend 䰡 rmes 䰡 yle 䰡 lg 䰡 l 䰡, f 䰡 z 䰡 ko k 䰡 myasal, toks 䰡 koloj 䰡 k veya ekotoks 䰡 koloj 䰡 k özell 䰡 kler 䰡 hakkında yen 䰡 ver 䰡 ler 䰡 n elde ed 䰡 lmes 䰡, c) Tehl 䰡 kel 䰡 Maddeler 䰡 n ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Et 䰡 ketlenmes 䰡 ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmel 䰡 ğe göre madden 䰡 n geç 䰡 c 䰡 olarak sınıflandırılmasında değ 䰡 ş 䰡 kl 䰡 k olması, ç) Madde hakkında 䰡 nsan ve çevre 䰡 ç 䰡 n c 䰡 dd 䰡 r 䰡 sk oluşturab 䰡 leceğ 䰡 sonucuna varılacak yen 䰡 b 䰡 lg 䰡 ler 䰡 n elde ed 䰡 lmes 䰡 durumlarında 䰡 lg 䰡 l 䰡 değ 䰡 ş 䰡 kl 䰡 kler 䰡, b 䰡 r ay 䰡 çer 䰡 s 䰡 nde Bakanlığa b 䰡 ld 䰡 r 䰡 r. (2) Üret 䰡 c 䰡 veya 䰡 thalatçı ayrıca her üç yılda b 䰡 r, ek 2 veya ek 3 te bel 䰡 rt 䰡 len m 䰡 ktarlarda değ 䰡 ş 䰡 kl 䰡 k olması durumunda 7 nc 䰡 ve 8 䰡 nc 䰡 maddeye göre sağlanan üret 䰡 m ve 䰡 thalat m 䰡 ktarıyla 䰡 lg 䰡 l 䰡 b 䰡 lg 䰡 ler 䰡 Bakanlığa 䰡 let 䰡 r. Ver 䰡 ler 䰡 n g 䰡 zl 䰡 l 䰡 ğ 䰡 MADDE 12 (1) Üret 䰡 c 䰡 veya 䰡 thalatçı, 7 nc 䰡, 8 䰡 nc 䰡 ve 11 䰡 nc 䰡 maddelere göre sağlanan b 䰡 lg 䰡 ler 䰡 n açıklanmasının kend 䰡 s 䰡 ne endüstr 䰡 yel veya t 䰡 car 䰡 olarak zarar vereceğ 䰡 n 䰡 düşünüyorsa, bu b 䰡 lg 䰡 ler 䰡 n üçüncü k 䰡 ş 䰡 lere açıklanmamasını yazılı olarak Bakanlıktan talep edeb 䰡 l 䰡 r. Üret 䰡 c 䰡 veya 䰡 thalatçı daha önce g 䰡 zl 䰡 olarak kabul ed 䰡 lm 䰡 ş b 䰡 lg 䰡 y 䰡 kend 䰡 s 䰡 açıklarsa, bu durumu Bakanlığa b 䰡 ld 䰡 r 䰡 r. (2) Endüstr 䰡 yel ve t 䰡 car 䰡 g 䰡 zl 䰡 l 䰡 k aşağıdak 䰡 konular 䰡 ç 䰡 n geçerl 䰡 değ 䰡 ld 䰡 r: 2.htm 4/6

5 a) Madden 䰡 n EINECS ve ELINCS te ver 䰡 len adı, b) Üret 䰡 c 䰡 ve 䰡 thalatçının adı, c) Madden 䰡 n f 䰡 z 䰡 ko k 䰡 myasal özell 䰡 kler 䰡 ve çevresel ortamlar arasındak 䰡 hareket 䰡 ve davranışı hakkında ver 䰡 ler, ç) Toks 䰡 koloj 䰡 k ve ekotoks 䰡 koloj 䰡 k testler 䰡 n özetler 䰡 ve özell 䰡 kle kanserojen 䰡 k, mutajen 䰡 k ve/veya üreme s 䰡 stem 䰡 ne toks 䰡 k etk 䰡 s 䰡 hakkında ver 䰡 ler, d) Madde tay 䰡 n 䰡 ve ac 䰡 l müdahale yöntemler 䰡 ve alınması gerekl 䰡 önlemler 䰡 le 䰡 lg 䰡 l 䰡 b 䰡 lg 䰡 ler, e) Hayvanlar üzer 䰡 nde yapılmış deneyler veya gereks 䰡 z tekrarını önleyecek b 䰡 lg 䰡 ler, f) Tehl 䰡 kel 䰡 maddeler 䰡 n çevresel ortamlara salınması durumunda, söz konusu tehl 䰡 kel 䰡 maddeler 䰡 n saptanmasının yanı sıra 䰡 nsanların bu maddelere doğrudan maruz kalmasının bel 䰡 rlenmes 䰡 n 䰡 mümkün kılan anal 䰡 t 䰡 k yöntemler. (3) Bakanlık, b 䰡 r 䰡 nc 䰡 fıkraya bağlı olarak, g 䰡 zl 䰡 l 䰡 k başvurusunu aldıktan sonra on beş gün 䰡 çer 䰡 s 䰡 nde başvuruyu yapan k 䰡 ş 䰡 y 䰡 karar hakkında b 䰡 lg 䰡 lend 䰡 r 䰡 r. (4) G 䰡 zl 䰡 l 䰡 k başvurusunun kabulü Bakanlığın yazılı onayına tab 䰡 d 䰡 r. Öncel 䰡 k l 䰡 stes 䰡 MADDE 13 (1) Üret 䰡 c 䰡 ve 䰡 thalatçılardan 7 nc 䰡 ve 8 䰡 nc 䰡 maddelere göre sağlanan b 䰡 lg 䰡 lere dayanarak, Bakanlık, 䰡 nsan ve çevreye olan potans 䰡 yel etk 䰡 lere sah 䰡 p olmaları neden 䰡 yle d 䰡 kkat gerekt 䰡 ren öncel 䰡 kl 䰡 madde veya madde grupları 䰡 ç 䰡 n b 䰡 r öncel 䰡 k l 䰡 stes 䰡 hazırlayıp yayınlar. (2) Öncel 䰡 k l 䰡 stes 䰡 n 䰡 n hazırlanmasında aşağıdak 䰡 hususlar göz önünde bulundurulur: a) Madden 䰡 n 䰡 nsan ve çevre üzer 䰡 ndek 䰡 etk 䰡 ler 䰡, b) İnsan ve çevren 䰡 n maddeye olan maruz 䰡 yet 䰡, c) Madden 䰡 n 䰡 nsan ve çevre üzer 䰡 ndek 䰡 etk 䰡 ler 䰡 hakkındak 䰡 ver 䰡 yeters 䰡 zl 䰡 ğ 䰡, ç) Türk 䰡 ye n 䰡 n taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve uluslararası kuruluşlar bünyes 䰡 nde yapılan çalışmalar, d) Tehl 䰡 kel 䰡 maddeler hakkındak 䰡 d 䰡 ğer ulusal mevzuat. (3) Madde, kron 䰡 k etk 䰡 ye sah 䰡 pse, özell 䰡 kle kanserojen, üreme s 䰡 stem 䰡 ne toks 䰡 k ve/veya mutajen etk 䰡 s 䰡 varsa veya bu etk 䰡 ler 䰡 arttırıcı olarak b 䰡 l 䰡 n 䰡 yor veya şüphe uyandırıyorsa, bu maddelere özel önem ver 䰡 l 䰡 r. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Maddeler 䰡 n İnsan ve Çevreye Olan R 䰡 skler 䰡 n 䰡 n Değerlend 䰡 r 䰡 lmes 䰡 Öncel 䰡 k l 䰡 stes 䰡 nde yer alan maddeler 䰡 ç 䰡 n r 䰡 sk değerlend 䰡 r 䰡 lmes 䰡 MADDE 14 (1) Bakanlık, 13 üncü madden 䰡 n b 䰡 r 䰡 nc 䰡 fıkrasında bel 䰡 rt 䰡 len öncel 䰡 k l 䰡 stes 䰡 nde yer alan maddeler 䰡 ç 䰡 n r 䰡 sk değerlend 䰡 rmes 䰡 yapar. Bu 䰡 lk değerlend 䰡 rmeye dayanarak, 7 nc 䰡 ve 8 䰡 nc 䰡 maddelere göre madde hakkında b 䰡 lg 䰡 sağlayan üret 䰡 c 䰡 veya 䰡 thalatçı, l 䰡 sten 䰡 n yayınlanmasından sonra, Bakanlıkça bel 䰡 rlenecek usul çerçeves 䰡 nde Bakanlığın yazılı taleb 䰡 ne dayalı olarak, Bakanlıkça bel 䰡 rlenen süre 䰡 çer 䰡 s 䰡 nde 䰡 stenen b 䰡 lg 䰡 ler 䰡, 䰡 stenm 䰡 şse 䰡 lave test sonuçlarını Bakanlığa ver 䰡 r. BEŞİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Yürürlük MADDE 15 (1) Bu Yönetmel 䰡 k yayımı tar 䰡 h 䰡 nde yürürlüğe g 䰡 rer. Yürütme 2.htm 5/6

6 MADDE 16 (1) Bu Yönetmel 䰡 k hükümler 䰡 n 䰡 Çevre ve Orman Bakanı yürütür. Ekler 䠸 İç 䠸 n Tıklayınız 2.htm 6/6

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27092 (Mükerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27092 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27092 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27092 Mükerrer KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu yönetmel ğ n amacı, Karabağlar Beled

Detaylı

T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmel ğ n amacı,yapı

Detaylı

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Mal ye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebl ğ n amacı,

Detaylı

ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ İşbu yönetmel k 6698 sayılı K ş sel Ver ler n Korunması Kanunu na uyum sağlamak, ş rket ç koord

Detaylı

Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik (26 Aralık 2008 Tarih ve 27092 Sayılı RG Mükerrer) Çevre ve Orman Bakanlığı.

Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik (26 Aralık 2008 Tarih ve 27092 Sayılı RG Mükerrer) Çevre ve Orman Bakanlığı. Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik (26 Aralık 2008 Tarih ve 27092 Sayılı RG Mükerrer) Çevre ve Orman Bakanlığı Haydar HAZER GAZİANTEP 12 MAYIS 2010 1 Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü

Detaylı

İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR?

İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR? 22.10.2017 İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR? İ.Murat BAYIK 01 Ek m 2017 Pazar 22:29 Malumunuz 13.09.2017 tar h nde genel müdürlüğümüzün sgkat p duyuru s stem üzer den yayınladığı duyuru le İBYS

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 N 䠸 san 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğret 䰡 m Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ Duyuru ve Genel B lg ler Kurul Üyeler Yönetmel k Kılavuzlar Formlar Gündemler İlet ş m Sık Sorulan Sorular Ana Sayfa Bilgi Edinme Bilişim Yardım İletişim English Genel B lg ler >Ankara Ün vers tes Tıp

Detaylı

24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29396 YÖNETMELİK B 耂耂 l 耂耂 m, Sanay 耂耂 ve Teknoloj 耂耂 Bakanlığından: ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

PRECOAT Madde veya B leş k Cas No. İçer k% Sınıflandırma

PRECOAT Madde veya B leş k Cas No. İçer k% Sınıflandırma 1.MADDE VE F RMA TANIMI 1.1 Madde Hakkında B lg ler T car Adı Ürün Kodu /No ENB08ACR-06 1.2 Kullanımı / Uygulama Alanı: Su bazlı, özel granül metr k quartz dolgulu %100 akr l k latex bağlayıcılıdır. oyun

Detaylı

YÖNETMELİK. laboratuvar uygulamaları prens pler ne uygunluğunun denetlenmes ve çalışmaların kontrolünü

YÖNETMELİK. laboratuvar uygulamaları prens pler ne uygunluğunun denetlenmes ve çalışmaların kontrolünü 9 Mart 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27516 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI PRENSİPLERİ, TEST BİRİMLERİNİN UYUMLAŞTIRILMASI, İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARININ VE ÇALIŞMALARIN

Detaylı

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. Soğuk şek lleneb l r yüksek mukavemetl özel yapısal çel k kullanımı sonucu S355'le mukayese ed ld ğ nde elde ed len kalınlık azalması Kamyon üret m, gros yükü azaltarak daha fazla yük taşınmasını sağlayacak

Detaylı

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU BandCleaner OXILITE R EL DEZENFEKTAN İSTASYONLARI Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU Hava Meydanları, Okullar, Hastaneler,

Detaylı

YÖNETMELİK. f) Coğraf bölge: Akden z, Doğu Anadolu, Ege, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karaden z ve Marmara

YÖNETMELİK. f) Coğraf bölge: Akden z, Doğu Anadolu, Ege, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karaden z ve Marmara 24 Haz 紀ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29396 YÖNETMELİK B l m, Sanay ve Teknoloj Bakanlığından: ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

29 Hazퟘ ran 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

29 Hazퟘ ran 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Hazퟘ ran 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29757 YÖNETMELİK B l m, Sanay ve Teknoloj Bakanlığından: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (2014/33/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS Erdemir Ar-Ge Elektrik Elektronik Makine Ltd.Şti. KULLANICI KILAVUZU Otomat k Tankerl Sulama S stem TR 0600078 Tip/Type:TBOSS-CNJV Model/Model: Rev:0 Erdem r Ar-Ge TÜm Hakları Saklıdır-06 Tanıtım park

Detaylı

V tam nler (Konu Anlatımı)

V tam nler (Konu Anlatımı) V tam nler (Konu Anlatımı) V tam nler n görevler nelerd r? V tam nler n özell kler nelerd r? V tam nler n çeş tler ve görevler nelerd r? Suda çözünen v tam nler nelerd r? Yağda çözünen v tam nler nelerd

Detaylı

3- İhalen n a) Yapılacağı yer : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu - Sanay Cad. No: 39 Bornova / İZMİR b) Tar h ve saat :

3- İhalen n a) Yapılacağı yer : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu - Sanay Cad. No: 39 Bornova / İZMİR b) Tar h ve saat : DERE ISLAHI YAPTIRILACAKTIR DSİ. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR İzm r-selçuk Efes Ant k Kanalı Ve Den ze Çıkış Yapısı yapım ş 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddes ne göre açık hale usulü le hale ed

Detaylı

YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 10 Ağustos 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29797 B 숭 l 숭 m, Sanay 숭 ve Teknoloj 숭 Bakanlığından: YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Logo Tasarımı Logo tasarımı; b r firmanın yapacağı her şte kullanılacağı ve tüm mecralarda markayı tems l edeceğ ç n, gerekl anal zler doğrultusunda,

Logo Tasarımı Logo tasarımı; b r firmanın yapacağı her şte kullanılacağı ve tüm mecralarda markayı tems l edeceğ ç n, gerekl anal zler doğrultusunda, Grafik Tasarım Türkay Matbaa bünyes ndek kreat f d rektörler, art d rektörler ve grafikerlerden oluşan gen ş grafik tasarım kadrosuyla basılı ve d j tal mecralar ç n yüksek etk leş ml tasarımlara hayat ver

Detaylı

YÖNETMELİK RÜZGÂR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK RÜZGÂR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ 13 Mayıs 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30065 Enerj P yasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK RÜZGÂR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA

Detaylı

ÖZELLİKLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ. G r ş. 1) Tekn k Özell kler

ÖZELLİKLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ. G r ş. 1) Tekn k Özell kler G r ş ÖZELLİKLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ 1) Tekn k Özell kler Web tabanlıdır. Tarayıcı bağımsızdır(chrome, F refox, Safar, Yandex, Opera, nternet Explorer, V vald, UC, ron, Andro

Detaylı

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30001

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30001 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30001 YÖNETMELİK Sosyal Güvenl k Kurumu Başkanlığından: SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ FATURALARININ İNCELENMESİNE VE BEDELLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR TURGUTLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR TURGUTLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 23.0.207 EKAP (Elektron k Kamu Alımları Platformu) ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR TURGUTLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Turgutlu Beled yes Çöp Toplama ve Nakl h zmet alımı 4734 sayılı

Detaylı

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu 01. Antares AVM Kurumsal K ml k Unsurları 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 Logo Güvenl Alan Logo Vers yonları Logo Kullanım

Detaylı

GKD KALÇA AMELİYATI ONAM /RIZA BELGESİ

GKD KALÇA AMELİYATI ONAM /RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi : T.C. Kimlik No : Doğum yeri : Cinsiyeti : Protokol No : Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 15 Mayıs 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30067 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

B zler; s z müşter ler m z n tem zl k ve h jyen le lg l problemler n n çözümü ç n lke ed nd ğ m z;

B zler; s z müşter ler m z n tem zl k ve h jyen le lg l problemler n n çözümü ç n lke ed nd ğ m z; Havuz Bakım Başlarken; Profesyonel tem zl k sektörü, Avrupa'da 1900 lü yılların başlarında başlamış. B r nc ve İk nc Dünya Savaşı sırasında asker ht yaçlar arasında tem zl k ve h jyen öneml yer tutmuştur.

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE SİNGAPUR SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TÜRKİYE SİNGAPUR SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1 Ek m 2017 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 30197 Gümrük ve T caret Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜRKİYE SİNGAPUR SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI

ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI 2016-2017 NELER YAPIYORUZ? ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI ASANSÖR BAKIM ZORUNLULUĞU? AVRUPA'DAKİ ASANSÖR KAZALARININ YÜZDE 75'İ TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞİYOR! "Yan 43 k ş n n ölümünden 32's Türk

Detaylı

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /3

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /3 Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1021189 İlanın Çıkılacağı yer SİNOP ÜNİVERSİTESİ--->MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK

Detaylı

YÖNETMELİK İç şler Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İç şler Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ 21 Ek m 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26326 YÖNETMELİK İç şler Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmel ğ n amacı; beled

Detaylı

YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ göstergelere, sermaye p yasası araçlarına, mala, kıymetl madenlere, döv ze ve organ ze p yasalarda standart

Detaylı

YÖNETMELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 29 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29903 Adnan Menderes Ün vers tes nden: YÖNETMELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I-BİRİNCİ BÖLÜM A-) AMAÇ : Madde-1 : Bu yönetmel k; Karabağlar Beled yes B lg İşlem Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetk ve sorumluluk çalışmalarında

Detaylı

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmel ğ n amacı Karabağlar Beled yes Hukuk İşler Müdürlüğünün Kuruluş, görev

Detaylı

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5.1 MESLEKİ DENETİM Mak na Mühend sler Odası, 6235 sayılı TMMOB Kanunu uyarınca kend s ne ver lm ş olan görev ve yetk ler çerçeves

Detaylı

Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz.

Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz. Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz. www.bfijahasolar.com 2000 yılında Almanya'nın Stuttgart şehr nde kurulan ve Baden Württemberg eyalet nde faal yetler ne başlayan Enerj Loj st k GES (Güneş enerj

Detaylı

9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883

9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883 9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883 Düzce Ün vers tes nden: (1) Bu Yönetmel ğ n amacı, Düzce Ün vers tes nde yürütülen tezl ve tezs z yüksek l sans, doktora ve sanatta yeterl k programlarından oluşan l

Detaylı

>> MUTLAKA OKUYUN: B 韽 yoloj 韽 Nasıl Çalışılır? Pol 韽 sakkar 韽 tler ned 韽 r? Öneml 韽 pol 韽 sakkar 韽 tler nelerd 韽 r? Yapısal Pol 韽 sakkar 韽 tler ve

>> MUTLAKA OKUYUN: B 韽 yoloj 韽 Nasıl Çalışılır? Pol 韽 sakkar 韽 tler ned 韽 r? Öneml 韽 pol 韽 sakkar 韽 tler nelerd 韽 r? Yapısal Pol 韽 sakkar 韽 tler ve Pol 룾 sakkar 룾 tler (Çok Şekerler, Kompleks Şekerler) Yen 룾 B 룾 yoloj 룾 N 룾 san 27, 2017 >> MUTLAKA OKUYUN: B 韽 yoloj 韽 Nasıl Çalışılır? Pol 韽 sakkar 韽 tler ned 韽 r? Öneml 韽 pol 韽 sakkar 韽 tler nelerd

Detaylı

TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ağustos 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29812 Gümrük ve T caret Bakanlığından: TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

13 Ek 䤀耄 m 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

13 Ek 䤀耄 m 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 13 Ek 䤀耄 m 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29856 TEBLİĞ Mal 㰀㤂 ye Bakanlığı (Gel 㰀㤂 r İdares 㰀㤂 Başkanlığı) ndan: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

1 / 10 14.6.2015 23:39

1 / 10 14.6.2015 23:39 1 / 10 14.6.2015 23:39 23 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27471 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑

Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑 Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑 STAJA GİRİŞ SINAVINI KAZANAN ADAYLARIN STAJ BAŞLATMA BAŞVURU İŞLEMLERİ Staja G 봑 r 봑 ş sınavını başarmanız, staja başlamaya hak kazandığınız

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019126 İlanın Çıkılacağı yer ORDU ÜNİVERSİTESİ--->BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ AYLIK PERSONEL TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK orsamızın aylık perso- Bnel toplantısı Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan ın başkanlığında, Personel m z n katılımı le 02.05.2016

Detaylı

Mevzuat B 錀㤂 lg 錀㤂 S 錀㤂 stem 錀㤂

Mevzuat B 錀㤂 lg 錀㤂 S 錀㤂 stem 錀㤂 Oturum Aç ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE İHTİSAS KONUSU KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Resm 錀㤂 Gazete Tar 錀㤂 h 錀㤂 : 03.04.2007 Resm 錀㤂 Gazete Sayısı: 26482 KURUMLAR VERGİSİ GENEL

Detaylı

LAMARCK TEORİSİ VE GÖRÜŞLERİ

LAMARCK TEORİSİ VE GÖRÜŞLERİ Evr m İle İlg l Görüşler (Darw n ve Lamarck Teor s ) İlk canlının oluşumunu açıklamaya çalışan b l m nsanları, yapmış oldukları gözlemler ve çalışmalar sonucunda farklı evr m görüşler ortaya atmışlardır.

Detaylı

ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmel ğ n amacı; Mal H zmetler Müdürlüğü nün çalışma usul ve esaslarını düzenlemekt

Detaylı

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmel ğ n amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğü nün görev alanını, sorumluluk ve yetk ler n, görevler n yer

Detaylı

3. ÇVÖ Anlaşmaları Hükümler ne Göre Anlaşmaya Taraf D ğer Ülke Muk mler n n Serbest Meslek Kazancının Türk ye de Verg lend r lmes

3. ÇVÖ Anlaşmaları Hükümler ne Göre Anlaşmaya Taraf D ğer Ülke Muk mler n n Serbest Meslek Kazancının Türk ye de Verg lend r lmes Başlık 4 SERİ NO'LU ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI GENEL TEBLİĞİ Resm Gazete No 30192 Resm Gazete Tar h 26/09/2017 Kapsam 1. Amaç Bu Tebl ğde, ülkem z n akdetm ş olduğu ç fte verg lend rmey önleme

Detaylı

1 / :16

1 / :16 1 / 9 22.03.2017 10:16 22 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30015 YÖNETMELİK Alanya Alaadd n Keykubat Ün vers tes nden: ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-2012 SOLAR KUTU Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili kullanmak için lütfen

Detaylı

YÖNETMELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

YÖNETMELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç 10 Eylül 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29827 Mers n Ün vers tes nden: YÖNETMELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

/ 16 15.6.2015 00:48

/ 16 15.6.2015 00:48 / 16 15.6.2015 00:48 22 Mart 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26470 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK ORMAN SAYILAN ALANLARDA VERİLECEK İZİNLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

EKSTENT. Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU. Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem. Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu

EKSTENT. Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU. Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem. Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu EKSTENT Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu Ürün Tanımı Öncel kl hedefi yoğun bakım serv sler nde yatmakta olan hastaların ağırlıklarını

Detaylı

TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK B r nc Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç: Madde 1- Bu yönetmel k: Karabağlar Beled yes Fen İşler Müdürlüğünün 5393, 3194, 2863, 634, 5216, 5846/4630,4734,4735,657,7269,4857

Detaylı

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

Prof. Dr. Hayati DEVELİ Prof. Dr. Hayati DEVELİ Röportaj: Ar fe HASKUKA Yerl Düşünce Derg s olarak Türk ye Cumhur yet n n en öneml devlet kurumlarından b r olan Yunus Emre Enst tüsü nün başkanı Sayın Prof. Dr. Hayat DEVELİ le

Detaylı

SMM BİLİŞİM ERP R sk Consult ng

SMM BİLİŞİM ERP R sk Consult ng Kamu Sektöründe Arama Konferansı ve Stratejik Plan Hazırlama H zmet Kapsamı Türk ye de 5018 sayılı Kanun kapsamında tüm kamu kurumlarının stratej k amaç ve hedefler n bel rlemes ve buna uygun olarak stratej

Detaylı

: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Konu : Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Açıklamalar : Bu yönetmelik 12.08.2013 tarihli 28733 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak, yayımı tarihi itibari

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1020073 İlanın Çıkılacağı yer BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ--->REKTÖRLÜK

Detaylı

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 30 N san 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 30 N san 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 30 N san 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK A le ve Sosyal Pol t kalar Bakanlığından: ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İLE ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

CEO nun Mesajı. Secur tas ta, sorumluluk duyulan ş n y ş olduğuna nanırız. Stockholm, 5 Mart 2012. Alf Göransson Secur tas AB Başkanı ve CEO su

CEO nun Mesajı. Secur tas ta, sorumluluk duyulan ş n y ş olduğuna nanırız. Stockholm, 5 Mart 2012. Alf Göransson Secur tas AB Başkanı ve CEO su S s v E Kodu 1 2 CEO nun Mesajı Hergün, faal yet gösterd ğ m z her yerde, Secur tas tak her çalışan, t barımızı ve markamızı güçlend rmeye yardımcı olab l r ve uzun vadel sürdürüleb l rl ğ m ze ve büyümem

Detaylı

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334 Plaka Tanıma S stem? Plaka Tanma S stem Ned r? Plaka Tanma S stem (PTS); Yazlm teknoloj s nde kayded len gel meyle beraber, kameralardan alnan görüntüler n üzer nde, b lg sayarda çalmakta olan plaka tanıma

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel 쀀 k; 4/11/1981 tar 쀀 hl 쀀 ve 2547 sayılı Yükseköğret 쀀 m Kanununun 14 üncü maddes 쀀 ne dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel 쀀 k; 4/11/1981 tar 쀀 hl 쀀 ve 2547 sayılı Yükseköğret 쀀 m Kanununun 14 üncü maddes 쀀 ne dayanılarak hazırlanmıştır. 9 Şubat 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28554 Bezm 쀀 âlem Vakıf Ün 쀀 vers 쀀 tes 쀀 nden: BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Sorgulayan. Etkili. İletişim kuran. saygılı. Çağdaş insan. yetiştiriyoruz!

Sorgulayan. Etkili. İletişim kuran. saygılı. Çağdaş insan. yetiştiriyoruz! Sorgulayan saygılı İletişim kuran Duyarlı Bilgili Açık fikirli İlkeli Cesur Düşünen Etkili Çağdaş insan yetiştiriyoruz! ÖZEL GÜNEY GELİŞİM İLKOKULU VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 1.2.3. VE 4. SINIFLAR Sayın

Detaylı

Yönetmelik Yönergeler

Yönetmelik Yönergeler Kocaeli Kent Konseyi Yönetmelik ve Yönergeler kapak ç Kocael Kent Konsey Yönetmel k ve Yönergeler Kocael Kent Konsey Yayınları Yönetmel k ve Yönergel k Yayına Hazırlayan Gültek n Görüm D zg ve Tasarım

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-5A PWM Solar Şarj Kontrol Cihazı Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili

Detaylı

9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları

9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları 9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter KÜMELER - 1 Altın Kalem Yayınları Küme: B rb r nden farklı nesneler n oluşturduğu topluluklar küme şekl nde adlandırılır. Kümey oluşturan nesneler n y bel rlenm ş

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ EGEMEN ASLAN TRAKYA İLLERİ TARIM SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI ıda, Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları 31.12.2016 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1015554 İlanın Çıkılacağı yer SAĞLIK

Detaylı

3. Hafta Tablo İşlemler BPR255 Ver tabanı. Bu Der ste Öğr enecekler n z: 1. Tablo İşlemler

3. Hafta Tablo İşlemler BPR255 Ver tabanı. Bu Der ste Öğr enecekler n z: 1. Tablo İşlemler Bu Der ste Öğr enecekler n z: 1. Tablo İşlemler 1.1. Tablo Oluşturma 1.2. Tablo Oluşturmada Kısıtlamalar Constra nts 1.3. Tablo S lme 1. Tablo İşlemler 1.1. Tablo Oluştur ma En bas t hal yle CREATE TABLE

Detaylı

1) Katı ve sıvı maddelerin ısıyı iletme yeteneklerini kullanarak diğer katı veya sıvı cisimlere teması ile ısıyı iletmesine ne ad verilir?

1) Katı ve sıvı maddelerin ısıyı iletme yeteneklerini kullanarak diğer katı veya sıvı cisimlere teması ile ısıyı iletmesine ne ad verilir? 1) Katı ve sıvı maddelerin ısıyı iletme yeteneklerini kullanarak diğer katı veya sıvı cisimlere teması ile ısıyı iletmesine ne ad verilir? a) Kondüksüyon b) Konveksiyon c) Radyasyon d) Yanma e) Perstüksüyon

Detaylı

KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26 Aralık 2008 Cuma Resmî Gazete Sayı: 27092 (1. Mükerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 25 Temmuz 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26947 YÖNETMELİK Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

2.Başvuru Esnasında Doldurulacak Form (http://personel.karabuk.edu.tr/akadem k2.doc) Adres nden Tem n Ed leb l r.

2.Başvuru Esnasında Doldurulacak Form (http://personel.karabuk.edu.tr/akadem k2.doc) Adres nden Tem n Ed leb l r. 02.09.2016 https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d=51958 Yazdır Anasayfa Yönetmel 뫿㴄 kler Üyel 뫿㴄 k Duyurular İlet 뫿㴄 ş 뫿㴄 m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1010408 İlanın Çıkılacağı

Detaylı

DEFORMİTE DÜZELTME BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ

DEFORMİTE DÜZELTME BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi : T.C. Kimlik No : Doğum yeri : Cinsiyeti : Protokol No : Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MSDS

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MSDS MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MSDS MSDS KANUNİ SORUMLULUK Malzeme Güvenlik Bilgi Formları 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Remi Gazetede yayınlanan Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik

Detaylı

Tarım ve Köy şler Bakanlığından:

Tarım ve Köy şler Bakanlığından: Tarım ve Köy şler Bakanlığından: Gıda ve Gıda le Temas Eden Madde ve Malzemeler Üreten İş Yerler n n Çalışma İzn ve Gıda S c l ve Üret m İzn İşlemler le Sorumlu Yönet c İst hdamı Hakkında Yönetmel k BİRİNCİ

Detaylı

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, DİN KÜLTÜRÜ VE BEDEN EĞİTİMİ. 5-8.

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, DİN KÜLTÜRÜ VE BEDEN EĞİTİMİ. 5-8. Gözlemle? Soru Sor Araştır Raporlaştır Ver ler Anal z Et Dene PROJE KILAVUZU MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, DİN KÜLTÜRÜ VE BEDEN EĞİTİMİ 5-8. Sınıf ÇALIŞMA TAKVİMİM Kasım Aralık Ocak Şubat Mart N san Mayıs Konumu/problem

Detaylı

TEBLİĞ İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE

TEBLİĞ İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE 5 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27075 Dış T caret Müsteşarlığından: Amaç TEBLİĞ İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ,

Detaylı

TEBLİĞ. l) Kırsal ekonom k altyapı: Kırsal tur zm, b l ş m s stemler ve eğ t m, el sanatları ve katma değerl ürünler, ç ftl k

TEBLİĞ. l) Kırsal ekonom k altyapı: Kırsal tur zm, b l ş m s stemler ve eğ t m, el sanatları ve katma değerl ürünler, ç ftl k 21 Ek 骀 m 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29864 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel k, 21/6/1927 tar hl ve 1111 sayılı Askerl k Kanununun 35 nc maddes ne dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel k, 21/6/1927 tar hl ve 1111 sayılı Askerl k Kanununun 35 nc maddes ne dayanılarak hazırlanmıştır. 17 Ek m 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27379 YÖNETMELİK M llî Savunma Bakanlığından: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

https://yoks s.yok.gov.tr/akademikilan/menu.zul;jsess on d=mhqvwuh0x LTYaARaajweUDSby0oPPzdHlwpLWzbtSWbTzBtuwy_!

https://yoks s.yok.gov.tr/akademikilan/menu.zul;jsess on d=mhqvwuh0x LTYaARaajweUDSby0oPPzdHlwpLWzbtSWbTzBtuwy_! İlan B lg ler Akadem k İlanlar Modülü İlan L steleme Arş v ÖYP Arş v İlan No : 1019864 Yazdır Kapat İLAN LİSTESİ Üniversite İlan çıkılan Yer Seç n z Gönderilme Durumu Gönder ld YÖK Karar Durumu İlanın

Detaylı

YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29815 Anadolu Ün 耂耂 vers 耂耂 tes 耂耂 nden: YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 6 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29910

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 6 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29910 6 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29910 YÖNETMELİK Munzur Ün vers tes nden: MUNZUR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 29 N san 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Sayısı: KHK/690 Olağanüstü hal kapsamında

Detaylı

TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmel k Beled ye Teft ş Kurulunun kuruluş, görev, yetk ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını,

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 FİRMA PROFİLİ ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 www.hemosoft.com e-posta: nfo@hemosoft.com Hemosoft Kimdir? Hemosoft

Detaylı

Pompalı ve Pompasız Kab nl. Tezgahaltı RO S stem 5 Aşamalı

Pompalı ve Pompasız Kab nl. Tezgahaltı RO S stem 5 Aşamalı 6T-75 WOP Pompalı ve Pompasız Tezgahaltı RO S stem 6 Aşamalı - 10 Şeffaf Haus ng (Ç ft Or ng) - 10 Beyaz Mat Haus ng (Ç ft Or ng) - 10 PP Spun 5µ Sed ment F ltre - 10 UDF Akt f Karbon F ltre - 10 CTO Blok

Detaylı

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. NAXTRA ve XABO en başarılı kullanım alanları arasında ThyssenKrupp Steel Europe'un ları, basınçlı kaplar ve boru hatları da bulunmaktadır. kullanılır. Gaz korumalı ark kaynak tır. Kaynak esnasında kullanılan

Detaylı

INCOTERMS ULUSLARARASI TESLİM ŞEKİLLERİ. Mutlu Yılmaz Ahmet Özken

INCOTERMS ULUSLARARASI TESLİM ŞEKİLLERİ. Mutlu Yılmaz Ahmet Özken INCOTERMS ULUSLARARASI TESLİM ŞEKİLLERİ Mutlu Yılmaz Ahmet Özken ISBN 978-605-4538-88-1 2011 Optimist Yayım ve Dağıtım Optimist Yay nlar Telefon : 0216 481 29 17-18 Faks : 0216 521 10 64 e-posta: optimist@optimistkitap.com

Detaylı

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde bulunan, kullanılan veya

Detaylı

YÖNETMELİK. b) İmalatçı, 깎ࠀthalatçı ve alt kullanıcıların, p깎ࠀyasaya arz ed깎ࠀlen ࠀmaddeler깎 ve karışımları sınıflandırmasına 깎ࠀl깎ࠀşk깎ࠀn

YÖNETMELİK. b) İmalatçı, 깎ࠀthalatçı ve alt kullanıcıların, p깎ࠀyasaya arz ed깎ࠀlen ࠀmaddeler깎 ve karışımları sınıflandırmasına 깎ࠀl깎ࠀşk깎ࠀn 11 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28848 (Mükerrer) Çevre ve Şeh깎ࠀrc깎ࠀl깎ࠀk Bakanlığından: YÖNETMELİK MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019692 İlanın Çıkılacağı yer ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ--->ESKİŞEHİR

Detaylı

Soluk Alıp Verme Konu Anlatımı

Soluk Alıp Verme Konu Anlatımı Soluk Alıp Verme Konu Anlatımı Yen B yoloj Eylül 16, 2017 >> OKUYUNCA ŞAŞIRACAKSINIZ: B yoloj Hakkında İlg nç B lg ler? B r canlı organ zma metabol k ve hayat fonks yonlarını yer ne get rmek ç n enerj

Detaylı

Başlığında F nansal Kr z İfades Yer Alan Er ş m İz nl L sansüstü Tezlere Genel B r Bakış ( )

Başlığında F nansal Kr z İfades Yer Alan Er ş m İz nl L sansüstü Tezlere Genel B r Bakış ( ) Başlığında F nansal Kr z İfades Yer Alan Er ş m İz nl L sansüstü Tezlere Genel B r Bakış Öz Bu çalışmada, Yükseköğret m Kurulu (YÖK)'na a t olan nternet adres üzer nde yer alan Ulusal Tez Merkez h zmet

Detaylı

II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR

II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR THS MÜHENDİSLİK THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR 1-HÜCRE ASPİRATÖRLER Hücrel Asp ratör Isıtma ve soğutma stenmeyen

Detaylı