YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 26 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : (Mükerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmel 䰡 ğ 䰡 n amacı; k 䰡 myasalların 䰡 nsan sağlığı ve çevre üzer 䰡 nde yaratab 䰡 leceğ 䰡 olumsuz etk 䰡 lere karşı etk 䰡 n koruma sağlamak üzere envanter oluşturulmasına ve kontrolüne 䰡 l 䰡 şk 䰡 n 䰡 dar 䰡 ve tekn 䰡 k usul ve esasları düzenlemekt 䰡 r. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmel 䰡 k; a) Mevcut ve yen 䰡 maddelere 䰡 l 䰡 şk 䰡 n b 䰡 lg 䰡 toplanmasını, sunulmasını ve er 䰡 şeb 䰡 l 䰡 rl 䰡 ğ 䰡 n 䰡, b) Mevcut ve yen 䰡 maddeler 䰡 n 䰡 nsan sağlığı ve çevre üzer 䰡 ne olab 䰡 lecek muhtemel r 䰡 skler 䰡 n 䰡 n kontrolü 䰡 lkeler 䰡 n 䰡 kapsar. (2) Bu Yönetmel 䰡 k, a) Herhang 䰡 b 䰡 r 䰡 şleme veya sürece g 䰡 rmemes 䰡 koşuluyla trans 䰡 t geç 䰡 ştek 䰡 gümrük denet 䰡 m 䰡 ne tab 䰡 maddeler 䰡, b) Asker 䰡 amaçlı kullanım 䰡 ç 䰡 n üret 䰡 len veya 䰡 thal ed 䰡 len maddeler 䰡 kapsamaz. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmel 䰡 k, 9/8/1983 tar 䰡 hl 䰡 ve 2872 sayılı Çevre Kanunu na ve 1/5/2003 tar 䰡 hl 䰡 ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşk 䰡 lat ve Görevler 䰡 Hakkında Kanun a dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmel 䰡 ğ 䰡 n uygulanmasında; a) Bakanlık: Bu Yönetmel 䰡 ğ 䰡 n uygulanmasından sorumlu olan Çevre ve Orman Bakanlığını, b) CAS Numarası: K 䰡 myasal Kuramlar Serv 䰡 s 䰡 tarafından ver 䰡 len numarayı, c) EC Numarası: Madden 䰡 n yapısal özell 䰡 ğ 䰡 ne göre Avrupa Kom 䰡 syonunca ver 䰡 lm 䰡 ş olan numarayı, ç) EINECS: 18 Eylül 1981 tar 䰡 h 䰡 䰡 t 䰡 bar 䰡 yle Avrupa Topluluğu P 䰡 yasasında yer alan bütün maddeler 䰡 n tanımlayıcı l 䰡 stes 䰡, Avrupa Mevcut T 䰡 car 䰡 K 䰡 myasal Maddeler Envanter 䰡 n 䰡, d) ELINCS: 18 Eylül 1981 den sonra Avrupa Topluluğu P 䰡 yasasına arz ed 䰡 len ve Avrupa Kom 䰡 syonu na b 䰡 ld 䰡 r 䰡 m 䰡 yapılması suret 䰡 yle b 䰡 r ELINCS numarası tahs 䰡 s ed 䰡 len bütün yen 䰡 maddeler 䰡, Avrupa B 䰡 ld 䰡 r 䰡 m 䰡 Yapılmış K 䰡 myasal Maddeler L 䰡 stes 䰡 n 䰡, e) Elleçleme: Madden 䰡 n veya müstahzarın asl 䰡 n 䰡 tel 䰡 kler 䰡 n 䰡 değ 䰡 şt 䰡 rmeden 䰡 st 䰡 flenmes 䰡, yer 䰡 n 䰡 n değ 䰡 şt 䰡 r 䰡 lmes 䰡, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yen 䰡 lenmes 䰡 veya tam 䰡 r 䰡, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzer 䰡 䰡 şlemler 䰡, f) Güvenl 䰡 k: Tehl 䰡 kel 䰡 maddeler 䰡 n ve müstahzarların kontrol altına alınamayan r 䰡 skler 䰡 nden uzak olmayı, g) IUPAC: Madden 䰡 n Uluslararası Temel ve Uygulamalı K 䰡 mya B 䰡 rl 䰡 ğ 䰡 tarafından ver 䰡 len adını, ğ) İthalat: Yurtdışından Türk 䰡 ye Gümrük Bölges 䰡 ne madde ve/veya müstahzar get 䰡 r 䰡 lmes 䰡 n 䰡, 2.htm 1/6

2 h) İthalatçı: Kend 䰡 䰡 ht 䰡 yacını karşılamak veya p 䰡 yasaya arz etmek üzere madde ve/veya müstahzarın 䰡 thalatını gerçekleşt 䰡 ren gerçek ve tüzel k 䰡 ş 䰡 ler 䰡, ı) Madde: Doğal halde bulunan veya b 䰡 r üret 䰡 m sonucu elde ed 䰡 len, 䰡 ç 䰡 ndek 䰡, kararlılığını sağlamak üzere kullanılan katkı maddeler 䰡 䰡 le üret 䰡 m 䰡 şlem 䰡 nden kaynaklanan safsızlıklar dâh 䰡 l, fakat y 䰡 ne 䰡 ç 䰡 ndek 䰡, kararlılığını ve yapısını etk 䰡 lemeden uzaklaştırılab 䰡 len çözücüler har 䰡 ç, k 䰡 myasal elementler 䰡 ve bunların b 䰡 leş 䰡 kler 䰡 n 䰡, 䰡 ) Mevcut madde: EINECS te l 䰡 stelenen herhang 䰡 b 䰡 r maddey 䰡, j) Müstahzar: En az 䰡 k 䰡 veya daha çok maddeden oluşan karışım veya çözelt 䰡 ler 䰡, k) R 䰡 sk: Tehl 䰡 kel 䰡 maddeler 䰡 n ve müstahzarların kullanım şartlarında ve/veya tehl 䰡 kel 䰡 maddelere ve müstahzarlara maruz kalınması hal 䰡 nde, maddeler 䰡 n ve müstahzarların çevre ve 䰡 nsan sağlığına zarar verme olasılığını ve zararın c 䰡 dd 䰡 yet dereces 䰡 n 䰡, l) R 䰡 sk azaltma öner 䰡 ler 䰡 : Madden 䰡 n p 䰡 yasaya arzı da dâh 䰡 l 䰡 nsan sağlığı ve/veya çevreye olan r 䰡 skler 䰡 n 䰡 n azaltılmasına yönel 䰡 k alınacak önlemlerle 䰡 lg 䰡 l 䰡 öner 䰡 ler 䰡, m) Üret 䰡 c 䰡 : K 䰡 myasal element ve/veya b 䰡 leş 䰡 kler 䰡 n 䰡 veya bunların karışım ve/veya çözelt 䰡 ler 䰡 n 䰡 kullanarak, herhang 䰡 b 䰡 r yöntemle, herhang 䰡 b 䰡 r formda tehl 䰡 kel 䰡 madde veya müstahzarı t 䰡 car 䰡 adını veya markasını vermek suret 䰡 yle hazırlayan ve/veya hazırlatan gerçek ve tüzel k 䰡 ş 䰡 ler 䰡, n) Üret 䰡 m: Katı, sıvı veya gaz hal 䰡 nde tecr 䰡 t ed 䰡 lm 䰡 ş maddeler 䰡 n üret 䰡 m 䰡 n 䰡, o) Yen 䰡 madde: ELINCS te l 䰡 stelenen herhang 䰡 b 䰡 r maddey 䰡 䰡 fade eder. Tehl 䰡 kel 䰡 maddeler ve müstahzarlar MADDE 5 (1) Aşağıda yer alan maddeler ve müstahzarlar 䰡 nsan sağlığına ve çevreye tehl 䰡 kel 䰡 olarak kabul ed 䰡 l 䰡 r: a) Patlayıcı maddeler ve müstahzarlar: Atmosfer 䰡 k oks 䰡 jen olmadan da ekzoterm 䰡 k tepk 䰡 meye g 䰡 reb 䰡 len ve böylece hızla gaz çıkışına sebep olan ve bel 䰡 rl 䰡 test koşullarında patlayan, çabuk parlayan veya kısmen kapatıldığında ısınarak kend 䰡 l 䰡 ğ 䰡 nden patlayan katı, sıvı, macunumsu veya jelat 䰡 n 䰡 ms 䰡 haldek 䰡 maddeler ve müstahzarlar, b) Oks 䰡 tley 䰡 c 䰡 maddeler ve müstahzarlar: D 䰡 ğer maddelerle özell 䰡 kle de yanıcı maddelerle temasında öneml 䰡 ölçüde ekzoterm 䰡 k tepk 䰡 meye neden olan maddeler ve müstahzarlar, c) Çok kolay alevlen 䰡 r maddeler ve müstahzarlar: Çok düşük parlama noktası ve düşük kaynama noktasına sah 䰡 p sıvı haldek 䰡 maddeler ve müstahzarlar 䰡 le oda sıcaklığı ve basıncı altında hava 䰡 le temasında alevleneb 䰡 len, gaz haldek 䰡 maddeler ve müstahzarlar, ç) Kolay alevlen 䰡 r maddeler ve müstahzarlar: 1) Herhang 䰡 b 䰡 r enerj 䰡 uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında, hava 䰡 le temasında ısınab 䰡 len ve sonuç olarak alevleneb 䰡 len maddeler ve müstahzarlar, 2) Ateş kaynağı 䰡 le kısa sürel 䰡 temasta hemen yanab 䰡 len ve ateş kaynağının uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden veya yanıp kül olan katı haldek 䰡 maddeler ve müstahzarlar, 3) Çok düşük parlama noktasına sah 䰡 p olan sıvı haldek 䰡 maddeler ve müstahzarlar, 4) Su veya neml 䰡 hava 䰡 le temasında, tehl 䰡 kel 䰡 m 䰡 ktarlarda, çok kolay alevlen 䰡 r gaz yayan maddeler ve müstahzarlar, d) Alevlen 䰡 r maddeler ve müstahzarlar: Düşük parlama noktasına sah 䰡 p sıvı haldek 䰡 maddeler ve müstahzarlar, e) Çok toks 䰡 k maddeler ve müstahzarlar: Çok az m 䰡 ktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında veya der 䰡 yoluyla em 䰡 ld 䰡 ğ 䰡 nde ölüme veya 䰡 nsan sağlığında akut veya kron 䰡 k hasarlara neden olan maddeler ve müstahzarlar, f) Toks 䰡 k maddeler ve müstahzarlar: Az m 䰡 ktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında veya der 䰡 yoluyla em 䰡 ld 䰡 ğ 䰡 nde ölüme veya 䰡 nsan sağlığı üzer 䰡 nde akut veya kron 䰡 k hasarlara neden olan maddeler ve müstahzarlar, g) Zararlı maddeler ve müstahzarlar: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında veya der 䰡 yoluyla em 䰡 ld 䰡 ğ 䰡 nde ölüme veya 䰡 nsan sağlığında akut veya kron 䰡 k hasarlara neden olan maddeler ve müstahzarlar, ğ) Aşındırıcı maddeler ve müstahzarlar: Canlı doku 䰡 le temasında, dokunun tahr 䰡 batına neden olab 䰡 len maddeler ve müstahzarlar, 2.htm 2/6

3 h) Tahr 䰡 ş ed 䰡 c 䰡 maddeler ve müstahzarlar: C 䰡 lt veya mukoza 䰡 le an 䰡, uzun sürel 䰡 veya tekrarlanan temasında 䰡 lt 䰡 haplanmaya yol açab 䰡 len maddeler ve müstahzarlar, ı) Hassaslaştırıcı maddeler ve müstahzarlar: Solunduğunda, c 䰡 lde nüfuz ett 䰡 ğ 䰡 nde aşırı derecede hassas 䰡 yet meydana get 䰡 reb 䰡 len ve daha sonra maruz kalınması durumunda karakter 䰡 st 䰡 k ters etk 䰡 ler 䰡 n ortaya çıkmasına neden olan maddeler ve müstahzarlar, 䰡 ) Kanserojen maddeler ve müstahzarlar: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında veya der 䰡 ye nüfuz ett 䰡 ğ 䰡 nde kanser oluşumuna neden olan veya kanser vakalarını arttıran maddeler ve müstahzarlar, j) Mutajen maddeler ve müstahzarlar: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında veya der 䰡 ye nüfuz ett 䰡 ğ 䰡 nde kalıtımsal genet 䰡 k bozukluklara yol açab 䰡 len veya bu vakaları arttıran maddeler ve müstahzarlar, k) Üreme s 䰡 stem 䰡 ne toks 䰡 k etk 䰡 s 䰡 olan maddeler ve müstahzarlar: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, der 䰡 ye nüfuz ett 䰡 ğ 䰡 nde erkek ve d 䰡 ş 䰡 ler 䰡 n üreme fonks 䰡 yon ve kapas 䰡 teler 䰡 n 䰡 azaltan ve/veya doğacak çocukta kalıtımsal olmayan olumsuz etk 䰡 ler meydana get 䰡 ren veya olumsuz vakaları arttıran maddeler ve müstahzarlar, l) Çevre 䰡 ç 䰡 n tehl 䰡 kel 䰡 maddeler ve müstahzarlar: Çevre ortamına g 䰡 rd 䰡 kler 䰡 nde çevren 䰡 n b 䰡 r veya b 䰡 rkaç unsuru 䰡 ç 䰡 n kısa veya uzun sürel 䰡 tehl 䰡 keler gösteren maddeler ve müstahzarlar. Genel 䰡 lkeler İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler esastır. MADDE 6 (1) P 䰡 yasaya arz ed 䰡 len maddeler hakkında ver 䰡 toplanması, öncel 䰡 klend 䰡 r 䰡 lmes 䰡 ve kontrolünün sağlanması (2) Tehl 䰡 kel 䰡 maddeler 䰡 n 䰡 nsan sağlığı ve çevre üzer 䰡 ne sebep olab 䰡 leceğ 䰡 r 䰡 skler 䰡 azaltarak 䰡 nsan sağlığı ve çevre açısından yeterl 䰡 sev 䰡 yede koruma sağlanması esastır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Envanter Oluşturulması Yüksek m 䰡 ktarda üret 䰡 len veya 䰡 thal ed 䰡 len maddelere 䰡 l 䰡 şk 䰡 n ver 䰡 sağlanması MADDE 7 (1) 10 uncu madden 䰡 n b 䰡 r 䰡 nc 䰡 fıkrasında bel 䰡 rt 䰡 len uygulama saklı kalmak şartıyla, Yönetmel 䰡 ğ 䰡 n yürürlüğe g 䰡 rd 䰡 ğ 䰡 tar 䰡 hten üç yıl önces 䰡 ne kadar, mevcut maddeler 䰡 ve yen 䰡 maddeler 䰡 yılda b 䰡 n ton veya üzer 䰡 nde üretenler veya kend 䰡 hal 䰡 nde veya müstahzar 䰡 ç 䰡 nde 䰡 thal edenler, 10 uncu madden 䰡 n 䰡 k 䰡 nc 䰡 fıkrasına uygun olarak, ek 2 de ayrıntıları ver 䰡 len aşağıdak 䰡 b 䰡 lg 䰡 ler 䰡 Yönetmel 䰡 ğ 䰡 n yürürlüğe g 䰡 rmes 䰡 nden 䰡 t 䰡 baren on 䰡 k 䰡 ay 䰡 çer 䰡 s 䰡 nde Bakanlığa 䰡 let 䰡 r. Üret 䰡 c 䰡 ler ve 䰡 thalatçılar (d) bend 䰡 nden (h) bend 䰡 ne kadar olan mevcut bütün b 䰡 lg 䰡 ler 䰡 elde etmek 䰡 ç 䰡 n gerekl 䰡 araştırmaları yapar ve Bakanlığa 䰡 let 䰡 r. Üret 䰡 c 䰡 ler ve 䰡 thalatçılar mevcut olmayan b 䰡 lg 䰡 ler 䰡 ç 䰡 n hayvanlar üzer 䰡 nde test yapmak zorunda değ 䰡 ld 䰡 r. a) Madden 䰡 n adı, EC numarası ve CAS numarası, b) Üret 䰡 len veya 䰡 thal ed 䰡 len madden 䰡 n m 䰡 ktarı, c) Tehl 䰡 kel 䰡 Maddeler 䰡 n ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Et 䰡 ketlenmes 䰡 Hakkında Yönetmel 䰡 ğ 䰡 n ek 2 s 䰡 ne göre, tehl 䰡 ke sınıfı, tehl 䰡 ke sembolü, r 䰡 sk 䰡 bareler 䰡 ve güvenl 䰡 k 䰡 bareler 䰡 de dâh 䰡 l olmak üzere, sınıflandırılması, ç) Madden 䰡 n öngörülen kullanım alanları hakkında b 䰡 lg 䰡 ler 䰡, d) Madden 䰡 n f 䰡 z 䰡 ko k 䰡 myasal özell 䰡 kler 䰡 hakkında ver 䰡 ler, e) Madden 䰡 n çevresel ortamlar arasındak 䰡 hareket 䰡 ve davranışı hakkında ver 䰡 ler, f) Madden 䰡 n ekotoks 䰡 s 䰡 tes 䰡 hakkında ver 䰡 ler, g) Madden 䰡 n akut ve subakut toks 䰡 s 䰡 tes 䰡 hakkında ver 䰡 ler, ğ) Madden 䰡 n kanserojen 䰡 k, mutajen 䰡 k ve/veya üreme s 䰡 stem 䰡 ne toks 䰡 k etk 䰡 s 䰡 hakkında ver 䰡 ler, 2.htm 3/6

4 h) Madden 䰡 n r 䰡 sk değerlend 䰡 rmes 䰡 nde kullanılab 䰡 lecek d 䰡 ğer 䰡 lg 䰡 l 䰡 b 䰡 lg 䰡 ler. (2) Bakanlık, yılda b 䰡 n ton ve üzer 䰡 nde üret 䰡 len, kend 䰡 hal 䰡 nde veya müstahzar 䰡 çer 䰡 s 䰡 nde 䰡 thal ed 䰡 len maddeler 䰡 kapsayan l 䰡 stey 䰡 yayımlar. Düşük m 䰡 ktarda üret 䰡 len veya 䰡 thal ed 䰡 len maddelere 䰡 l 䰡 şk 䰡 n ver 䰡 sağlanması MADDE 8 (1) Bu Yönetmel 䰡 ğ 䰡 n 10 uncu maddes 䰡 n 䰡 n b 䰡 r 䰡 nc 䰡 fıkrasında bel 䰡 rt 䰡 len uygulama saklı kalmak şartıyla, Yönetmel 䰡 ğ 䰡 n yürürlüğe g 䰡 rd 䰡 ğ 䰡 tar 䰡 hten 䰡 t 䰡 baren üç yıl önces 䰡 ne kadar, mevcut maddeler 䰡 ve yen 䰡 maddeler 䰡 yılda b 䰡 r ton veya üzer 䰡 nde ancak b 䰡 n tondan fazla olmayan m 䰡 ktarlarda üretenler veya kend 䰡 hal 䰡 nde veya müstahzar 䰡 ç 䰡 nde 䰡 thal edenler, 10 uncu madden 䰡 n 䰡 k 䰡 nc 䰡 fıkrasına uygun olarak, ek 3 te ayrıntıları ver 䰡 len aşağıdak 䰡 b 䰡 lg 䰡 ler 䰡 bu Yönetmel 䰡 ğ 䰡 n yürürlüğe g 䰡 rmes 䰡 nden 䰡 t 䰡 baren 12 ay 䰡 ç 䰡 nde Bakanlığa 䰡 let 䰡 r: a) Madden 䰡 n adı, EC numarası ve CAS numarası, b) Üret 䰡 len veya 䰡 thal ed 䰡 len madden 䰡 n m 䰡 ktarı, c) Tehl 䰡 kel 䰡 Maddeler 䰡 n ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Et 䰡 ketlenmes 䰡 ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmel 䰡 ğ 䰡 n ek 2 s 䰡 ne göre, tehl 䰡 ke sınıfı, tehl 䰡 ke sembolü, r 䰡 sk 䰡 bareler 䰡 ve güvenl 䰡 k 䰡 bareler 䰡 de dah 䰡 l olmak üzere, sınıflandırılması, ç) Madden 䰡 n öngörülen kullanım alanları hakkında b 䰡 lg 䰡 ler. (2) Bakanlık, b 䰡 r 䰡 nc 䰡 fıkraya göre ver 䰡 sağlayan üret 䰡 c 䰡 veya 䰡 thalatçılardan, maddeler 䰡 n r 䰡 sk değerlend 䰡 rmes 䰡 䰡 le 䰡 lg 䰡 l 䰡 ek 2 çerçeves 䰡 nde, f 䰡 z 䰡 ko k 䰡 myasal özell 䰡 kler, toks 䰡 koloj 䰡 k özell 䰡 kler ve ekotoks 䰡 koloj 䰡 k özell 䰡 kler 䰡 le 䰡 lg 䰡 l 䰡 䰡 lave b 䰡 lg 䰡 ler 䰡 talep edeb 䰡 l 䰡 r. İst 䰡 snalar MADDE 9 (1) Ek 1 de l 䰡 stelenen maddeler 7 nc 䰡 ve 8 䰡 nc 䰡 madde koşullarından muaftırlar. Ver 䰡 sağlama usuller 䰡 MADDE 10 (1) B 䰡 r madden 䰡 n b 䰡 rden fazla üret 䰡 c 䰡 tarafından üret 䰡 lmes 䰡 veya 䰡 thal ed 䰡 lmes 䰡 durumunda, 7 nc 䰡 madde ve 8 䰡 nc 䰡 madden 䰡 n 䰡 k 䰡 nc 䰡 fıkrasında 䰡 stenen b 䰡 lg 䰡 ler, 䰡 lg 䰡 l 䰡 üret 䰡 c 䰡 veya 䰡 thalatçıların anlaşmaları durumunda, onların adına b 䰡 r üret 䰡 c 䰡 veya 䰡 thalatçı tarafından ver 䰡 leb 䰡 l 䰡 r. Bununla beraber d 䰡 ğer üret 䰡 c 䰡 ve 䰡 thalatçılar, ek 2 de 1.1 den 1.19 a kadar yer alan ver 䰡 ler 䰡 ver 䰡 rler ve kend 䰡 ler 䰡 adına başvuruda bulunan üret 䰡 c 䰡 veya 䰡 thalatçıyı referans olarak bel 䰡 rt 䰡 rler. (2) Üret 䰡 c 䰡 veya 䰡 thalatçılar, 7 nc 䰡 madde ve 8 䰡 nc 䰡 madden 䰡 n b 䰡 r 䰡 nc 䰡 fıkralarında bel 䰡 rt 䰡 len b 䰡 lg 䰡 ler 䰡 vermek 䰡 ç 䰡 n, Bakanlığın 䰡 nternet sayfasındak 䰡 özel program paket 䰡 n 䰡 kullanırlar. Ver 䰡 len b 䰡 lg 䰡 ler 䰡 n güncellenmes 䰡 MADDE 11 (1) 7 nc 䰡 ve 8 䰡 nc 䰡 maddelere göre b 䰡 lg 䰡 sağlayan üret 䰡 c 䰡 ve 䰡 thalatçılar; a) Madden 䰡 n, 䰡 nsan ve çevren 䰡 n maddeye maruz 䰡 yet t 䰡 p 䰡 nde, formunda, ş 䰡 ddet 䰡 nde veya süres 䰡 nde değ 䰡 ş 䰡 kl 䰡 k yapan yen 䰡 kullanım alanının ortaya çıkması, b) Madden 䰡 n r 䰡 sk değerlend 䰡 rmes 䰡 yle 䰡 lg 䰡 l 䰡, f 䰡 z 䰡 ko k 䰡 myasal, toks 䰡 koloj 䰡 k veya ekotoks 䰡 koloj 䰡 k özell 䰡 kler 䰡 hakkında yen 䰡 ver 䰡 ler 䰡 n elde ed 䰡 lmes 䰡, c) Tehl 䰡 kel 䰡 Maddeler 䰡 n ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Et 䰡 ketlenmes 䰡 ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmel 䰡 ğe göre madden 䰡 n geç 䰡 c 䰡 olarak sınıflandırılmasında değ 䰡 ş 䰡 kl 䰡 k olması, ç) Madde hakkında 䰡 nsan ve çevre 䰡 ç 䰡 n c 䰡 dd 䰡 r 䰡 sk oluşturab 䰡 leceğ 䰡 sonucuna varılacak yen 䰡 b 䰡 lg 䰡 ler 䰡 n elde ed 䰡 lmes 䰡 durumlarında 䰡 lg 䰡 l 䰡 değ 䰡 ş 䰡 kl 䰡 kler 䰡, b 䰡 r ay 䰡 çer 䰡 s 䰡 nde Bakanlığa b 䰡 ld 䰡 r 䰡 r. (2) Üret 䰡 c 䰡 veya 䰡 thalatçı ayrıca her üç yılda b 䰡 r, ek 2 veya ek 3 te bel 䰡 rt 䰡 len m 䰡 ktarlarda değ 䰡 ş 䰡 kl 䰡 k olması durumunda 7 nc 䰡 ve 8 䰡 nc 䰡 maddeye göre sağlanan üret 䰡 m ve 䰡 thalat m 䰡 ktarıyla 䰡 lg 䰡 l 䰡 b 䰡 lg 䰡 ler 䰡 Bakanlığa 䰡 let 䰡 r. Ver 䰡 ler 䰡 n g 䰡 zl 䰡 l 䰡 ğ 䰡 MADDE 12 (1) Üret 䰡 c 䰡 veya 䰡 thalatçı, 7 nc 䰡, 8 䰡 nc 䰡 ve 11 䰡 nc 䰡 maddelere göre sağlanan b 䰡 lg 䰡 ler 䰡 n açıklanmasının kend 䰡 s 䰡 ne endüstr 䰡 yel veya t 䰡 car 䰡 olarak zarar vereceğ 䰡 n 䰡 düşünüyorsa, bu b 䰡 lg 䰡 ler 䰡 n üçüncü k 䰡 ş 䰡 lere açıklanmamasını yazılı olarak Bakanlıktan talep edeb 䰡 l 䰡 r. Üret 䰡 c 䰡 veya 䰡 thalatçı daha önce g 䰡 zl 䰡 olarak kabul ed 䰡 lm 䰡 ş b 䰡 lg 䰡 y 䰡 kend 䰡 s 䰡 açıklarsa, bu durumu Bakanlığa b 䰡 ld 䰡 r 䰡 r. (2) Endüstr 䰡 yel ve t 䰡 car 䰡 g 䰡 zl 䰡 l 䰡 k aşağıdak 䰡 konular 䰡 ç 䰡 n geçerl 䰡 değ 䰡 ld 䰡 r: 2.htm 4/6

5 a) Madden 䰡 n EINECS ve ELINCS te ver 䰡 len adı, b) Üret 䰡 c 䰡 ve 䰡 thalatçının adı, c) Madden 䰡 n f 䰡 z 䰡 ko k 䰡 myasal özell 䰡 kler 䰡 ve çevresel ortamlar arasındak 䰡 hareket 䰡 ve davranışı hakkında ver 䰡 ler, ç) Toks 䰡 koloj 䰡 k ve ekotoks 䰡 koloj 䰡 k testler 䰡 n özetler 䰡 ve özell 䰡 kle kanserojen 䰡 k, mutajen 䰡 k ve/veya üreme s 䰡 stem 䰡 ne toks 䰡 k etk 䰡 s 䰡 hakkında ver 䰡 ler, d) Madde tay 䰡 n 䰡 ve ac 䰡 l müdahale yöntemler 䰡 ve alınması gerekl 䰡 önlemler 䰡 le 䰡 lg 䰡 l 䰡 b 䰡 lg 䰡 ler, e) Hayvanlar üzer 䰡 nde yapılmış deneyler veya gereks 䰡 z tekrarını önleyecek b 䰡 lg 䰡 ler, f) Tehl 䰡 kel 䰡 maddeler 䰡 n çevresel ortamlara salınması durumunda, söz konusu tehl 䰡 kel 䰡 maddeler 䰡 n saptanmasının yanı sıra 䰡 nsanların bu maddelere doğrudan maruz kalmasının bel 䰡 rlenmes 䰡 n 䰡 mümkün kılan anal 䰡 t 䰡 k yöntemler. (3) Bakanlık, b 䰡 r 䰡 nc 䰡 fıkraya bağlı olarak, g 䰡 zl 䰡 l 䰡 k başvurusunu aldıktan sonra on beş gün 䰡 çer 䰡 s 䰡 nde başvuruyu yapan k 䰡 ş 䰡 y 䰡 karar hakkında b 䰡 lg 䰡 lend 䰡 r 䰡 r. (4) G 䰡 zl 䰡 l 䰡 k başvurusunun kabulü Bakanlığın yazılı onayına tab 䰡 d 䰡 r. Öncel 䰡 k l 䰡 stes 䰡 MADDE 13 (1) Üret 䰡 c 䰡 ve 䰡 thalatçılardan 7 nc 䰡 ve 8 䰡 nc 䰡 maddelere göre sağlanan b 䰡 lg 䰡 lere dayanarak, Bakanlık, 䰡 nsan ve çevreye olan potans 䰡 yel etk 䰡 lere sah 䰡 p olmaları neden 䰡 yle d 䰡 kkat gerekt 䰡 ren öncel 䰡 kl 䰡 madde veya madde grupları 䰡 ç 䰡 n b 䰡 r öncel 䰡 k l 䰡 stes 䰡 hazırlayıp yayınlar. (2) Öncel 䰡 k l 䰡 stes 䰡 n 䰡 n hazırlanmasında aşağıdak 䰡 hususlar göz önünde bulundurulur: a) Madden 䰡 n 䰡 nsan ve çevre üzer 䰡 ndek 䰡 etk 䰡 ler 䰡, b) İnsan ve çevren 䰡 n maddeye olan maruz 䰡 yet 䰡, c) Madden 䰡 n 䰡 nsan ve çevre üzer 䰡 ndek 䰡 etk 䰡 ler 䰡 hakkındak 䰡 ver 䰡 yeters 䰡 zl 䰡 ğ 䰡, ç) Türk 䰡 ye n 䰡 n taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve uluslararası kuruluşlar bünyes 䰡 nde yapılan çalışmalar, d) Tehl 䰡 kel 䰡 maddeler hakkındak 䰡 d 䰡 ğer ulusal mevzuat. (3) Madde, kron 䰡 k etk 䰡 ye sah 䰡 pse, özell 䰡 kle kanserojen, üreme s 䰡 stem 䰡 ne toks 䰡 k ve/veya mutajen etk 䰡 s 䰡 varsa veya bu etk 䰡 ler 䰡 arttırıcı olarak b 䰡 l 䰡 n 䰡 yor veya şüphe uyandırıyorsa, bu maddelere özel önem ver 䰡 l 䰡 r. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Maddeler 䰡 n İnsan ve Çevreye Olan R 䰡 skler 䰡 n 䰡 n Değerlend 䰡 r 䰡 lmes 䰡 Öncel 䰡 k l 䰡 stes 䰡 nde yer alan maddeler 䰡 ç 䰡 n r 䰡 sk değerlend 䰡 r 䰡 lmes 䰡 MADDE 14 (1) Bakanlık, 13 üncü madden 䰡 n b 䰡 r 䰡 nc 䰡 fıkrasında bel 䰡 rt 䰡 len öncel 䰡 k l 䰡 stes 䰡 nde yer alan maddeler 䰡 ç 䰡 n r 䰡 sk değerlend 䰡 rmes 䰡 yapar. Bu 䰡 lk değerlend 䰡 rmeye dayanarak, 7 nc 䰡 ve 8 䰡 nc 䰡 maddelere göre madde hakkında b 䰡 lg 䰡 sağlayan üret 䰡 c 䰡 veya 䰡 thalatçı, l 䰡 sten 䰡 n yayınlanmasından sonra, Bakanlıkça bel 䰡 rlenecek usul çerçeves 䰡 nde Bakanlığın yazılı taleb 䰡 ne dayalı olarak, Bakanlıkça bel 䰡 rlenen süre 䰡 çer 䰡 s 䰡 nde 䰡 stenen b 䰡 lg 䰡 ler 䰡, 䰡 stenm 䰡 şse 䰡 lave test sonuçlarını Bakanlığa ver 䰡 r. BEŞİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Yürürlük MADDE 15 (1) Bu Yönetmel 䰡 k yayımı tar 䰡 h 䰡 nde yürürlüğe g 䰡 rer. Yürütme 2.htm 5/6

6 MADDE 16 (1) Bu Yönetmel 䰡 k hükümler 䰡 n 䰡 Çevre ve Orman Bakanı yürütür. Ekler 䠸 İç 䠸 n Tıklayınız 2.htm 6/6

Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27092 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27092 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27092 Mükerrer KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik (26 Aralık 2008 Tarih ve 27092 Sayılı RG Mükerrer) Çevre ve Orman Bakanlığı.

Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik (26 Aralık 2008 Tarih ve 27092 Sayılı RG Mükerrer) Çevre ve Orman Bakanlığı. Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik (26 Aralık 2008 Tarih ve 27092 Sayılı RG Mükerrer) Çevre ve Orman Bakanlığı Haydar HAZER GAZİANTEP 12 MAYIS 2010 1 Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü

Detaylı

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU BandCleaner OXILITE R EL DEZENFEKTAN İSTASYONLARI Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU Hava Meydanları, Okullar, Hastaneler,

Detaylı

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. Soğuk şek lleneb l r yüksek mukavemetl özel yapısal çel k kullanımı sonucu S355'le mukayese ed ld ğ nde elde ed len kalınlık azalması Kamyon üret m, gros yükü azaltarak daha fazla yük taşınmasını sağlayacak

Detaylı

YÖNETMELİK. laboratuvar uygulamaları prens pler ne uygunluğunun denetlenmes ve çalışmaların kontrolünü

YÖNETMELİK. laboratuvar uygulamaları prens pler ne uygunluğunun denetlenmes ve çalışmaların kontrolünü 9 Mart 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27516 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI PRENSİPLERİ, TEST BİRİMLERİNİN UYUMLAŞTIRILMASI, İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARININ VE ÇALIŞMALARIN

Detaylı

GKD KALÇA AMELİYATI ONAM /RIZA BELGESİ

GKD KALÇA AMELİYATI ONAM /RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi : T.C. Kimlik No : Doğum yeri : Cinsiyeti : Protokol No : Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

B zler; s z müşter ler m z n tem zl k ve h jyen le lg l problemler n n çözümü ç n lke ed nd ğ m z;

B zler; s z müşter ler m z n tem zl k ve h jyen le lg l problemler n n çözümü ç n lke ed nd ğ m z; Havuz Bakım Başlarken; Profesyonel tem zl k sektörü, Avrupa'da 1900 lü yılların başlarında başlamış. B r nc ve İk nc Dünya Savaşı sırasında asker ht yaçlar arasında tem zl k ve h jyen öneml yer tutmuştur.

Detaylı

TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ağustos 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29812 Gümrük ve T caret Bakanlığından: TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

13 Ek 䤀耄 m 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

13 Ek 䤀耄 m 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 13 Ek 䤀耄 m 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29856 TEBLİĞ Mal 㰀㤂 ye Bakanlığı (Gel 㰀㤂 r İdares 㰀㤂 Başkanlığı) ndan: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ AYLIK PERSONEL TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK orsamızın aylık perso- Bnel toplantısı Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan ın başkanlığında, Personel m z n katılımı le 02.05.2016

Detaylı

1 / 10 14.6.2015 23:39

1 / 10 14.6.2015 23:39 1 / 10 14.6.2015 23:39 23 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27471 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ

Detaylı

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5.1 MESLEKİ DENETİM Mak na Mühend sler Odası, 6235 sayılı TMMOB Kanunu uyarınca kend s ne ver lm ş olan görev ve yetk ler çerçeves

Detaylı

: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Konu : Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Açıklamalar : Bu yönetmelik 12.08.2013 tarihli 28733 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak, yayımı tarihi itibari

Detaylı

YÖNETMELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

YÖNETMELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç 10 Eylül 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29827 Mers n Ün vers tes nden: YÖNETMELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

/ 16 15.6.2015 00:48

/ 16 15.6.2015 00:48 / 16 15.6.2015 00:48 22 Mart 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26470 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK ORMAN SAYILAN ALANLARDA VERİLECEK İZİNLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-2012 SOLAR KUTU Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili kullanmak için lütfen

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-5A PWM Solar Şarj Kontrol Cihazı Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili

Detaylı

SMM BİLİŞİM ERP R sk Consult ng

SMM BİLİŞİM ERP R sk Consult ng Kamu Sektöründe Arama Konferansı ve Stratejik Plan Hazırlama H zmet Kapsamı Türk ye de 5018 sayılı Kanun kapsamında tüm kamu kurumlarının stratej k amaç ve hedefler n bel rlemes ve buna uygun olarak stratej

Detaylı

YÖNETMELİK. b) İmalatçı, 깎ࠀthalatçı ve alt kullanıcıların, p깎ࠀyasaya arz ed깎ࠀlen ࠀmaddeler깎 ve karışımları sınıflandırmasına 깎ࠀl깎ࠀşk깎ࠀn

YÖNETMELİK. b) İmalatçı, 깎ࠀthalatçı ve alt kullanıcıların, p깎ࠀyasaya arz ed깎ࠀlen ࠀmaddeler깎 ve karışımları sınıflandırmasına 깎ࠀl깎ࠀşk깎ࠀn 11 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28848 (Mükerrer) Çevre ve Şeh깎ࠀrc깎ࠀl깎ࠀk Bakanlığından: YÖNETMELİK MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları

9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları 9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter KÜMELER - 1 Altın Kalem Yayınları Küme: B rb r nden farklı nesneler n oluşturduğu topluluklar küme şekl nde adlandırılır. Kümey oluşturan nesneler n y bel rlenm ş

Detaylı

CEO nun Mesajı. Secur tas ta, sorumluluk duyulan ş n y ş olduğuna nanırız. Stockholm, 5 Mart 2012. Alf Göransson Secur tas AB Başkanı ve CEO su

CEO nun Mesajı. Secur tas ta, sorumluluk duyulan ş n y ş olduğuna nanırız. Stockholm, 5 Mart 2012. Alf Göransson Secur tas AB Başkanı ve CEO su S s v E Kodu 1 2 CEO nun Mesajı Hergün, faal yet gösterd ğ m z her yerde, Secur tas tak her çalışan, t barımızı ve markamızı güçlend rmeye yardımcı olab l r ve uzun vadel sürdürüleb l rl ğ m ze ve büyümem

Detaylı

DEFORMİTE DÜZELTME BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ

DEFORMİTE DÜZELTME BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi : T.C. Kimlik No : Doğum yeri : Cinsiyeti : Protokol No : Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

Yönetmelik Yönergeler

Yönetmelik Yönergeler Kocaeli Kent Konseyi Yönetmelik ve Yönergeler kapak ç Kocael Kent Konsey Yönetmel k ve Yönergeler Kocael Kent Konsey Yayınları Yönetmel k ve Yönergel k Yayına Hazırlayan Gültek n Görüm D zg ve Tasarım

Detaylı

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

Prof. Dr. Hayati DEVELİ Prof. Dr. Hayati DEVELİ Röportaj: Ar fe HASKUKA Yerl Düşünce Derg s olarak Türk ye Cumhur yet n n en öneml devlet kurumlarından b r olan Yunus Emre Enst tüsü nün başkanı Sayın Prof. Dr. Hayat DEVELİ le

Detaylı

2.Başvuru Esnasında Doldurulacak Form (http://personel.karabuk.edu.tr/akadem k2.doc) Adres nden Tem n Ed leb l r.

2.Başvuru Esnasında Doldurulacak Form (http://personel.karabuk.edu.tr/akadem k2.doc) Adres nden Tem n Ed leb l r. 02.09.2016 https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d=51958 Yazdır Anasayfa Yönetmel 뫿㴄 kler Üyel 뫿㴄 k Duyurular İlet 뫿㴄 ş 뫿㴄 m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1010408 İlanın Çıkılacağı

Detaylı

1) Katı ve sıvı maddelerin ısıyı iletme yeteneklerini kullanarak diğer katı veya sıvı cisimlere teması ile ısıyı iletmesine ne ad verilir?

1) Katı ve sıvı maddelerin ısıyı iletme yeteneklerini kullanarak diğer katı veya sıvı cisimlere teması ile ısıyı iletmesine ne ad verilir? 1) Katı ve sıvı maddelerin ısıyı iletme yeteneklerini kullanarak diğer katı veya sıvı cisimlere teması ile ısıyı iletmesine ne ad verilir? a) Kondüksüyon b) Konveksiyon c) Radyasyon d) Yanma e) Perstüksüyon

Detaylı

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334 Plaka Tanıma S stem? Plaka Tanma S stem Ned r? Plaka Tanma S stem (PTS); Yazlm teknoloj s nde kayded len gel meyle beraber, kameralardan alnan görüntüler n üzer nde, b lg sayarda çalmakta olan plaka tanıma

Detaylı

TEBLİĞ İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE

TEBLİĞ İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE 5 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27075 Dış T caret Müsteşarlığından: Amaç TEBLİĞ İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ,

Detaylı

TEBLİĞ. l) Kırsal ekonom k altyapı: Kırsal tur zm, b l ş m s stemler ve eğ t m, el sanatları ve katma değerl ürünler, ç ftl k

TEBLİĞ. l) Kırsal ekonom k altyapı: Kırsal tur zm, b l ş m s stemler ve eğ t m, el sanatları ve katma değerl ürünler, ç ftl k 21 Ek 骀 m 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29864 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

Detaylı

3. Hafta Tablo İşlemler BPR255 Ver tabanı. Bu Der ste Öğr enecekler n z: 1. Tablo İşlemler

3. Hafta Tablo İşlemler BPR255 Ver tabanı. Bu Der ste Öğr enecekler n z: 1. Tablo İşlemler Bu Der ste Öğr enecekler n z: 1. Tablo İşlemler 1.1. Tablo Oluşturma 1.2. Tablo Oluşturmada Kısıtlamalar Constra nts 1.3. Tablo S lme 1. Tablo İşlemler 1.1. Tablo Oluştur ma En bas t hal yle CREATE TABLE

Detaylı

KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26 Aralık 2008 Cuma Resmî Gazete Sayı: 27092 (1. Mükerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

INCOTERMS ULUSLARARASI TESLİM ŞEKİLLERİ. Mutlu Yılmaz Ahmet Özken

INCOTERMS ULUSLARARASI TESLİM ŞEKİLLERİ. Mutlu Yılmaz Ahmet Özken INCOTERMS ULUSLARARASI TESLİM ŞEKİLLERİ Mutlu Yılmaz Ahmet Özken ISBN 978-605-4538-88-1 2011 Optimist Yayım ve Dağıtım Optimist Yay nlar Telefon : 0216 481 29 17-18 Faks : 0216 521 10 64 e-posta: optimist@optimistkitap.com

Detaylı

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, DİN KÜLTÜRÜ VE BEDEN EĞİTİMİ. 5-8.

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, DİN KÜLTÜRÜ VE BEDEN EĞİTİMİ. 5-8. Gözlemle? Soru Sor Araştır Raporlaştır Ver ler Anal z Et Dene PROJE KILAVUZU MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, DİN KÜLTÜRÜ VE BEDEN EĞİTİMİ 5-8. Sınıf ÇALIŞMA TAKVİMİM Kasım Aralık Ocak Şubat Mart N san Mayıs Konumu/problem

Detaylı

YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29815 Anadolu Ün 耂耂 vers 耂耂 tes 耂耂 nden: YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 25 Temmuz 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26947 YÖNETMELİK Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MSDS

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MSDS MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MSDS MSDS KANUNİ SORUMLULUK Malzeme Güvenlik Bilgi Formları 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Remi Gazetede yayınlanan Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 FİRMA PROFİLİ ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 www.hemosoft.com e-posta: nfo@hemosoft.com Hemosoft Kimdir? Hemosoft

Detaylı

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. NAXTRA ve XABO en başarılı kullanım alanları arasında ThyssenKrupp Steel Europe'un ları, basınçlı kaplar ve boru hatları da bulunmaktadır. kullanılır. Gaz korumalı ark kaynak tır. Kaynak esnasında kullanılan

Detaylı

II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR

II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR THS MÜHENDİSLİK THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR 1-HÜCRE ASPİRATÖRLER Hücrel Asp ratör Isıtma ve soğutma stenmeyen

Detaylı

Hakkımızda SemTr o SemTr o SemTr o

Hakkımızda SemTr o SemTr o SemTr o Hakkımızda SemTr o; Ürün sürdürüleb l rl ğ, LCA Yaşam Döngüsü Değerlend rmes, EPD Belgelend rmes, Yeş l B na LCA Modelleme, LEED Yeş l B na Danışmanlığı, Karbon Ayak z ve GRI - Kurumsal Sürdürüleb l rl

Detaylı

MATERYAL ÇIKARIMI AMELİYATLARI BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU

MATERYAL ÇIKARIMI AMELİYATLARI BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU Hasta Adı Soyadı : Doğum Tar h : T.C. K ml k No : Doğum Yer : C ns yet : Protokol No: Adres: Telefon: Sayın Hastamız / Hasta Vek l / Kanun Tems lc s, Sağlık durumunuz ve s ze öner len tıbb, cerrah ya da

Detaylı

DALYAN YAPI ve ZEMİN LABORATUVARI

DALYAN YAPI ve ZEMİN LABORATUVARI DALYAN YAPI ve ZEMİN LABORATUVARI Mehmet Ak f Mah. 45032. Sok. No:9-A Dulkad roğlu / Kahramanmarş Telefax: 0344 215 66 44 www.dalyan nsaat.com.tr TS EN 708/N san 2010 DEMİR ÇEKME DENEYİ Mühend sl k malzemeler

Detaylı

Pompalı ve Pompasız Kab nl. Tezgahaltı RO S stem 5 Aşamalı

Pompalı ve Pompasız Kab nl. Tezgahaltı RO S stem 5 Aşamalı 6T-75 WOP Pompalı ve Pompasız Tezgahaltı RO S stem 6 Aşamalı - 10 Şeffaf Haus ng (Ç ft Or ng) - 10 Beyaz Mat Haus ng (Ç ft Or ng) - 10 PP Spun 5µ Sed ment F ltre - 10 UDF Akt f Karbon F ltre - 10 CTO Blok

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI HAVA KONTROL ELEMANLARI Çok Yönlü D füzör Havalandırma s stemler nde yüksek tavan

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI rakya Kalkınma Ajansı TGenel Sekreter Mahmut Şah n ve Uzman İsmet Zümer Cabbar 05 Ocak 2016 tar h nde borsamızı z yaret ederek

Detaylı

KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi / Sayısı

Detaylı

www.kebak.org KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ KORUNMASI ve SİBER GÜVENLİK SEMPOZYUMU 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA

www.kebak.org KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ KORUNMASI ve SİBER GÜVENLİK SEMPOZYUMU 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA Elektr k Dağıtım H zmetler Derneğ (ELDER) le B lg Güvenl ğ Derneğ (BGD) tarafından Kr t k Enerj Altyapılarının Korunması ve S ber Güvenl

Detaylı

Radar ve Ultrason k. Sev ye Ölçüm C hazları

Radar ve Ultrason k. Sev ye Ölçüm C hazları Radar ve Ultrason k Sev ye Ölçüm C hazları İç ndek ler -1987'den bugüne DURKO...2 -Temassız Ölçüm...3 -MICROLEVEL...4 -Tasarım & Ekran...5 -Radar Sev ye Ölçümü...6 -Güçlü Sensör & Montaj Yer...7 -Hava

Detaylı

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 26/12/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25328 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç,

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI TANIM Ch ller c hazları, endüstr yel amaçla soğutma yapılması gereken tüm teçh zat ve

Detaylı

AMPUTASYON AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ

AMPUTASYON AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi: T.C. Kimlik No : Doğum yeri: Cinsiyeti : Protokol No: Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU 1)GENEL KURULUM Açıklama Kamera, mon tör ve mob l kayıt c hazına güç vereb lmen z ç n tek b r elektr k kablosu le aküden

Detaylı

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz.

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. Deva Ün vers teye Hazırlık ve Akadem k Anadolu L ses, l se eğ t m

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

23 Mart 2015 MSCI GOP. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters

23 Mart 2015 MSCI GOP. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters Glokal Tekn k Anal z P yasalar FED le soluklandı... FED n son toplantısında duyurduğu makro rev zyonlar ve FED Başkanı Yellen ın güverc n tonda kabul ed len açıklamaları geçt ğ m z haftaya damgasını vurdu.

Detaylı

30 Mart 2015. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. 5 Yıl 6 Yıl. Kaynak : Reuters

30 Mart 2015. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. 5 Yıl 6 Yıl. Kaynak : Reuters Glokal Tekn k Anal z B lanço dönem yaklaşırken ABD h sse p yasalarında baskı sürüyor... ABD de 8 N san da başlayacak lk çeyrek f nansalları açıklama dönem önces nde Wall Street endeksler nde FED kaynaklı

Detaylı

Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz.

Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz. Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz. Doğru yerdes n z. Caz p f yatlarımızla s z aradığınız otomob le b r adım daha yaklaştırıyoruz. Detaylı b lg ç n lütfen bay ler m zle temasa geç n z. 01

Detaylı

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve BİRİNCİ BÖLÜM. herhangi bir şekilde işlem gören kimyasal maddelerin tehlikelerinden ve

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve BİRİNCİ BÖLÜM. herhangi bir şekilde işlem gören kimyasal maddelerin tehlikelerinden ve Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (26 Aralık 2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazete) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın!

Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın! Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın! www.tur zm- k.com Türk ye n n lk ve tek tur zm ş lanları, elaman ve kar yer portalı Hakkımızda

Detaylı

TUBTARA somun perç nler

TUBTARA somun perç nler TUBTARA somun perç nler güven l r bağlantı elemanınız! Belçika Malı EN 9100 Sertifikalı Somun perç n ned r? Tubtara somun perç n, levha veya prof l çer s nde güçlü b r bağlantı sağlayan, arka yüzeyden

Detaylı

ASİ ŞEHİRLER; ŞEHİR HAKKINDAN KENTSEL DEVRİME DOĞRU REBEL CITIES; FROM THE RIGHT TO THE CITY TO THE URBAN REVOLUTION

ASİ ŞEHİRLER; ŞEHİR HAKKINDAN KENTSEL DEVRİME DOĞRU REBEL CITIES; FROM THE RIGHT TO THE CITY TO THE URBAN REVOLUTION Sosyoloji Konferansları No: 54 (2016-2) / 353-359 ASİ ŞEHİRLER; ŞEHİR HAKKINDAN KENTSEL DEVRİME DOĞRU REBEL CITIES; FROM THE RIGHT TO THE CITY TO THE URBAN REVOLUTION HARVEY, DAVID (2013), METİS YAY.;

Detaylı

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, yurt dışından k ş sel kullanım amacı le yanınızda get rd ğ n z cep telefonlarını

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

YÖNETMELİK. 13 Aralık 2014 SAYI: 29204. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK

YÖNETMELİK. 13 Aralık 2014 SAYI: 29204. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten d sab.ed@sagl k.gov.tr tw tter.com/d sabgm / www.d sab.sagl k.gov.tr Şubat 2015 - Sayı: 23 Ayda b r yayınlanır. - Sayın Cumhurbaşkanımızın Somal, C but ve Et yopya Programına Refakat - DSÖ Türk ye Ofis

Detaylı

GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI. fkat l m.com.tr/sozlesmeler_ve_b lg _formlar.aspx adres nde b r örneğ bulunan

GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI.  fkat l m.com.tr/sozlesmeler_ve_b lg _formlar.aspx adres nde b r örneğ bulunan Sayfa 1/7 GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC K ml k No: MUHATAP:Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Gülbahar Mah. Büyükdere Cad. No.97 Ş şl /İstanbul KONU :Sözleşmede genel şlem koşulu

Detaylı

Sınıf YILLIK PLAN. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. osmankarakaya.net ÜNİT E İRİL İŞ 2016 / Sınıf Din Kült. ve Ah. Bilgisi OSMANLI.

Sınıf YILLIK PLAN. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. osmankarakaya.net ÜNİT E İRİL İŞ 2016 / Sınıf Din Kült. ve Ah. Bilgisi OSMANLI. OSMANLI 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2016 / 2017 1. Hafta 19-23 Eylül 1. Ün te 1. Hafta 19-23 Eylül Öğrenc lerle tanışma ve ders müfredatı. Vatan sevg s mandandır. Had

Detaylı

9 Mart 2015. olumsuz ayrıştı. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters

9 Mart 2015. olumsuz ayrıştı. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters Glokal Tekn k Anal z Mart ayına g r l rken gel şmekte olan h sse p yasaları FED gölges altında... Mart ayının lk şlem haftasında gel şmekte olan h sse p yasalarında görece zayıf eğ l m devam ett. Özell

Detaylı

8. Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TEOG ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2 6/2 7

8. Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TEOG ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2 6/2 7 8. Sınıf TEOG Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2 6/2 7 2016-2017 merkezi sistem ortak sınav yapılacak derslerin çalışma takvimi konu/kazanım dağılım çizelgelerine göre hazırlanmıştır.

Detaylı

İREM ÖZTAMEL 9\H 1354

İREM ÖZTAMEL 9\H 1354 İREM ÖZTAMEL 9\H 1354 KİMYASAL MADDELERİN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ Sanayi ve teknolojinin hızla gelişmesi, artan dünya nüfusu ile birlikte insanların temel ihtiyaçlarının artması ve bu ihtiyaçları karşılamak

Detaylı

İÇİNDEKİLER...ii İÇİNDEKİLER...iii ŞEKİLLER...iv TABLOLAR...v I. GENEL BİLGİLER...12 A. MİSYON VE VİZYON...12 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

İÇİNDEKİLER...ii İÇİNDEKİLER...iii ŞEKİLLER...iv TABLOLAR...v I. GENEL BİLGİLER...12 A. MİSYON VE VİZYON...12 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2014 OCAK ARALIK İÇİNDEKİLER...ii İÇİNDEKİLER...iii ŞEKİLLER...iv TABLOLAR...v I. GENEL BİLGİLER...12 A. MİSYON VE VİZYON...12 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...12 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...13 1. Fiziksel

Detaylı

KAREL ARAÇ TAKİP SİSTEMİ

KAREL ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KAREL ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KAREL ARAÇ TAKİP SİSTEMİ, ARAÇ FİLOSU OLAN FİRMALARA, ARAÇLARININ SAYISAL BİR HARİTA ÜZERİNDE SÜREKLİ TAKİP EDİLMESİNİ SAĞLAR. İNTERNET ERŞİMİ OLAN HERHANGİ BİR BİLGİSAYARDAN VEYA

Detaylı

10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları

10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları 10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter OLASILIK Altın Kalem Yayınları KOŞULLU OLASILIK Bas t olayların olma olasılıklarını 9. sınıf matemat k konularında şlem şt k. Ş md yapacağımız se daha karmaşık olayların

Detaylı

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26735 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2007/12937 Ekl B naların Yangından Korunması Hakkında Yönetmel k n yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1/11/2007

Detaylı

YÖNETMELİK CUMHURBAŞKANI

YÖNETMELİK CUMHURBAŞKANI 9 Eylül 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27344 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15316 Ekl B naların Yangından Korunması Hakkında Yönetmel kte Değ ş kl k Yapılmasına Da r Yönetmel k n yürürlüğe konulması;

Detaylı

İsrail. Nijerya. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Seçim. Seçim-1Ay Seçim. Seçim-1Ay

İsrail. Nijerya. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Seçim. Seçim-1Ay Seçim. Seçim-1Ay Glokal Tekn k Anal z H sse p yasalarında son açıklanan ABD ver ler kısa vadede destekley c... İlk çeyrek f nansalları açıklama dönem önces nde Wall Street endeksler ndek zayıflık devam ed yor. 8 N san

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MART AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MART AYI E-BÜLTENİ 2016 MART AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİNDEN BORSAMIZA ZİYARET -7 Mart Muhasebec ler Haf- 1tası dolayısıyla, Serbest Muhasebec ve Mal Müşav rler B rl ğ Başkanı F

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ

Detaylı

Sayfa No ...1 ...2 ...3 ...7 ...8 ...8 ...9 ...12 ...12 ...13 ...13 ...15 ...15

Sayfa No ...1 ...2 ...3 ...7 ...8 ...8 ...9 ...12 ...12 ...13 ...13 ...15 ...15 Sayfa No...1...2...3...7...8...8...9...12...12...13...13...15...15 15 Ortaklar Melek KARAKAŞ Kam l KARAKAŞ Mehmet Al KARAKAŞ Zel ha El f KARAKAŞ ZAR Halka Açık Kısım D ğer Genel Toplam Pay Grubu A B A

Detaylı

Merhaba Bebek BR.HLİ.077

Merhaba Bebek BR.HLİ.077 Merhaba Bebek BR.HLİ.077 K-Q TSE-ISO-EN 9000 Saray Mah. Siteyolu Cad. No:7 34768 Ümraniye / İstanbul +90 216 524 13 00 (Pbx) info@hisarhospital.com BR.HLİ.077 Sağlıklı Hamilelik Uzun süredir beklediğiniz

Detaylı

ELEGAM ASANSÖR MAKİNASI. kullanım & bakım klavuzu

ELEGAM ASANSÖR MAKİNASI. kullanım & bakım klavuzu ASANSÖR MAKİNASI kullanım & bakım klavuzu Hasmak Asansör Makine ve Motor Sanayi Ticaret Ltd. Şti 2014 - Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım & Bakım Klavuzu Sayfa 03 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. ÜRETİCİ VE SERVİS İRTİBAT

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM KİTAPÇIĞI

ÖZEL EĞİTİM KİTAPÇIĞI ÖZEL EĞİTİM KİTAPÇIĞI HAKKIMIZDA FSL Grup tecrübel yönet m kadrosu ve uzman ek pler ; Kal te, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenl ğ, K ş sel Gel ş m Eğ t mler, Mak ne Emn yet Otomasyon ve R sk Yönet m alanında

Detaylı

İŞ KANUNU 1. MODÜL KATILIMCI EL KİTABI. Temel Kavramlar İş n Düzenlenmes İş Sözleşmes ve İş Güvences İŞ YAŞAMI BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMI

İŞ KANUNU 1. MODÜL KATILIMCI EL KİTABI. Temel Kavramlar İş n Düzenlenmes İş Sözleşmes ve İş Güvences İŞ YAŞAMI BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMI Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. İŞ YAŞAMI BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMI 1. MODÜL İŞ KANUNU KATILIMCI EL KİTABI Temel Kavramlar İş n Düzenlenmes İş Sözleşmes

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAYVAN VE ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2011-28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 EYLÜL AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 EYLÜL AYI E-BÜLTENİ 2016 EYLÜL AYI E-BÜLTENİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI DR. MEHMET MÜEZZİNOĞLU NA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİMİZ orsamız Yönet m Kuru- Blu Başkanı Egemen Aslan ve Mecl s Başkanı Ahmet Gür, Çalışma ve Sosyal

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELERİN DEPOLANMASINDA, TAŞINMASINDA ve KULLANILMASINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TALİMATI

TEHLİKELİ MADDELERİN DEPOLANMASINDA, TAŞINMASINDA ve KULLANILMASINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TALİMATI Yayın Tarihi :09.03.2010 Rev.No: 05 Rev.Tarihi: 13.03.2014 Sayfa No : 1 / 10 1. AMAÇ Parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı maddelerin taşınmasında, depolanmasında ve kullanılmasında, SEÇ (Sağlık Emniyet ve Çevre)

Detaylı

PROJECT MANAGEMENT COMPANY

PROJECT MANAGEMENT COMPANY PROJECT MANAGEMENT COMPANY Kurumsal Hakkımızda HANEDAN ENERJİ olarak, enerj sektöründe faal yet gösteren yerl ve yabancı tüm yatırımcılara, dar ve tekn k konularda müşav rl k, mühend sl k, danışmanlık

Detaylı

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE RKET/ SAH B N N TANITIMI. Kapal hücreli ekstrüde, polistren sert köpük s yal t m levhas d r.

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE RKET/ SAH B N N TANITIMI. Kapal hücreli ekstrüde, polistren sert köpük s yal t m levhas d r. Sayfa No:1/5 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE RKET/ SAH B N N TANITIMI Müstahzar kodu ve ad Ürün Grubu Madde/müstahzar n kullan m Firman n Tan t m BTM POLPAN POLPAN 50 N Kapal hücreli ekstrüde, polistren sert köpük

Detaylı

N VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ET

N VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ET 26 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27092 (Mükerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten d sab.ed@sagl k.gov.tr tw tter.com/d sabgm / www.d sab.sagl k.gov.tr Eylül 2015 - Sayı: 30 Ayda b r yayınlanır. - Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Müezz noğlu ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge D rektörü

Detaylı

9. SINIF MATEMATİK DERS İŞLEME DEFTERİ I. DÖNEM

9. SINIF MATEMATİK DERS İŞLEME DEFTERİ I. DÖNEM TÜBİTAK tarafından hazırlanan L se Matemat k Ders Müfredatına Ugundur. 9. SINIF MATEMATİK DERS İŞLEME DEFTERİ I. DÖNEM M ll Eğ t m Bakanlığı Tal m ve Terb e Kurulu Başkanlığı nın.. tar h ve 9 saılı kararı

Detaylı

POLİTİKA ÖNERİLERİ ve SONUÇ RAPORU

POLİTİKA ÖNERİLERİ ve SONUÇ RAPORU "Bu Proje Avrupa B rl ğ ve Türk ye Cumhur yet tarafından finanse ed lmekted r" Ç O CUKL ARA ENGEL YOK POLİTİKA ÖNERİLERİ ve SONUÇ RAPORU Sivil Toplum Geliştirme Merkezi ANTALYA POLİTİKA ÖNERİLERİ ve SONUÇ

Detaylı

KULLANIM ve BAKIM TALİMATI

KULLANIM ve BAKIM TALİMATI AEMOT KULLANIM ve BAKIM TALİMATI 63-315 Tip Gövde Büyüklüğü 0.12-200 kw Güç Değerleri Arasında 2, 4, 6, 8, 10, 12 Kutuplu 3 Faz AC Alçak Gerilimli, Kısa Devre Rotorlu, Tam Kapalı Asenkron Elektrik Motorları

Detaylı

>Sayfa7. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr

>Sayfa7. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr Glokal Tekn k Anal z H sse p yasalarında Ek m ayı kayıpları kısmen telaf ed ld... Global dolar taleb n n vme kaybett ğ ortamda h sse p yasalarında toparlanma fırsatı tepk alımlarıyla değerlend r ld. Zayıf

Detaylı

YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ www.etsguvenl k.com.tr

YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ www.etsguvenl k.com.tr HAKKIMIZDA YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ Ş rket m z; Yangın Algılama, Söndürme ve Güvenl k s stemler konularında teknoloj ve kal te açısından sektördek 15 yılı aşkın sürel b r k m yle l der b r kuruluş

Detaylı

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 09.09.2016 https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 Yazdır Anasayfa Yönetmel 丁Ȁ kler Üyel 丁Ȁ k Duyurular İlet 丁Ȁ ş 丁Ȁ m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç 詃 n 詃 z Ara İlan No : 1010469

Detaylı

28.05.2016. Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul

28.05.2016. Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul 28.05.2016 Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul TURNUVA PROGRAMI 09:30-10:00 Kayıt 10:00-10:45 Açılış ve Yönerge Açıklamaları

Detaylı

YÖNETMELİK TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 26 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27092 (Mükerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. MESLEKİ EĞİTİM

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. MESLEKİ EĞİTİM Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. İŞ YAŞAMI BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMI 5. MODÜL MESLEKİ EĞİTİM KATILIMCI EL KİTABI İst hdam Ed leb l rl k Meslek Yeterl

Detaylı

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU. FEN BİLİMLERİ 5-6. Sınıf

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU. FEN BİLİMLERİ 5-6. Sınıf Gözlemle? Soru Sor Araştır Raporlaştır Ver ler Anal z Et Dene PROJE KILAVUZU FEN BİLİMLERİ 5-6. Sınıf ÇALIŞMA TAKVİMİM Kasım Aralık Ocak Şubat Mart N san Mayıs Konumu/problem m ve konuma/problem me a t

Detaylı