GÜRDAMAR ĠNġAAT VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NĠN ANA SÖZLEġMESĠNĠN YENĠ ġeklġ AġAĞIDADIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜRDAMAR ĠNġAAT VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NĠN ANA SÖZLEġMESĠNĠN YENĠ ġeklġ AġAĞIDADIR. 08.12.2006"

Transkript

1 GÜRDAMAR ĠNġAAT VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NĠN ANA SÖZLEġMESĠNĠN YENĠ ġeklġ AġAĞIDADIR KURULUġ: Madde 1 AĢağıda adları, soyadları, tabiiyetleri ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim ġirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim ġirket kurulmuģtur. A HaĢim Gürdamar, T. C. Tabiiyetinden, Erenköy, KaĢaneler Çıkmazı, No:9 Daire.3 Ġstanbul B Esen Gürdamar, T. C. Tabiiyetinden, Erenköy, KaĢaneler Çıkmazı, No:9 Daire.3 Ġstanbul C Mecit Soysal, T. C. Tabiiyetinden, Erenköy ÖmerpaĢa Sokak, Çamlık Apartmanı, Daire.8 Ġstanbul D Yusuf Engin Özçelik, T. C. Tabiiyetinden, Erenköy, ÖmerpaĢa Sokak, Çamlık Apartmanı, Daire.12 Ġstanbul E Ali Gürdamar, T. C. Tabiiyetinden, Erenköy, KaĢaneler Çıkmazı, No.9 Daire.1 Ġstanbul ġġrketġn ÜNVANI: Madde 2 ġirketin ünvanı Gürdamar ĠnĢaat ve Ticaret Anonim ġirketi dir. ġġrketġn MAKSAT VE MEVZUU: Madde 3 ġirketin maksat ve mevzuu baģlıca Ģunlardır: A Çelik, beton, kargir, ahģap, prefabrike inģaat iģleri. 1 Konutlar, iģ yerleri, okullar, ibadethaneler, spor tesisleri, fabrikalar, istasyonlar, abide ve anıtlar, turistik tesisler, zirai tesisler. 2 Yollar, köprüler, sanat yapıları, limanlar, iskeleler, demiryolları, tüneller. 3 Barajlar, kanallar, sulama tesisleri, kanalizasyonlar. 4 Park ve bahçeler. B Tamir, tadilat ve restorasyon iģleri. C Tesisat yapım iģleri. 1 Yukarıdaki fıkralarda sayılan iģler için gerekli olan tesisat iģleri, 2 Yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları, enerji nakil hatları, telefon, telgraf ve diğer nakil hatları yapım iģleri. 3 Petrol boru hattı ve diğer nakil hatları yapımı. 4 Komple tesisler yapımı ve montaj iģleri. D Mühendislik hizmetleri. 1 Proje, plan ve fizibilite yapımı. 2 DanıĢmanlık, etüd, araģtırma ve mesleki yayın hizmetleri. 3 Kontrollük iģleri, mesleki laboratuar ve teknolojik araģtırma çalıģmaları. E Yukarıdaki fıkralarda anılan konuların yapımı, alımı ve satımı, taahhüt, tavassut ve komisyonculuk iģleri. F- Konusuna giren iģleri yapabilmesi yada gayesine ulaģabilmesi için; ihtiyaç duyulan arsa, arazi veya bina gibi her türlü taģınmazları satın almak, tevhid yada ifraz etmek ve gerektiğinde satmak. G Konusu ile ilgili ihalelere girmek. H Konusu ile ilgili iģleri ihaleye çıkarmak, müteahhide veya taģerona iģ vermek. Ġ Konusuna giren iģlerin yapılması için gerekli ham ve yardımcı maddelerin, malzeme ve gereçlerle gerekli bütün araçların alımı, imali, imal ettirilmesi, satıģı, ithalatı ve gerektiğinde ihracatı, J Konusuna giren iģler sonucu meydana gelen değerlerin satıģı, icabında bunların yapılmıģ olarak alımı ve iģletilmesi, - 1 -

2 K Konusuna giren iģleri yapabilmek için gerekli sınai tesisler kurmak ve bunlar için gerekli makine, yedek parça ve malzemelerin yapımı, alımı, satımı, ithalatı ve gerektiğinde ihracatı. L- ġirketin gayesine ulaģabilmesi için; gerektiğinde maliki bulunduğu taģınmazlar üzerinde irtifak veya baģkaca ayni haklar tesis etmek, kendisinin veya iģtirakinin bulunduğu firmaların üçüncü Ģahıslara olan ya da ilerde doğabilecek borçlarının güvencesi için ipotek veya rehinler vermek, Ģirketin tahakkuk etmiģ yada ilerde tahakkuk edebilecek alacaklarının tahsilinin güvencesi için ipotek veya rehinler almak, Ģirketin her türlü taģınmazlarını kiraya vermek veya ihtiyaç duyulduğunda gerekli taģınmazları kiralamak. M ġirketin konusuna giren iģlerde mümessillikler almak ve diğer Ģahıslara mümessillikler vermek, konusu ile ilgili patent ve marka anlaģmaları yapmak. N Her konuda ilgili hakiki veya tüzel kiģilerle yeni Ģirketler kurmak veya mevcut Ģirket ve Ģahıslarla muayyen konu ve iģler için geçici müddetle ortak iģler yapmak veya bu kuruluģlara iģtirak etmek. O Konusu ile ilgili Ģirketler veya devlet ve mahalli idareler veya bunlara bağlı teģekküller tarafından çıkartılan hisse senetleri, tahviller ve diğer menkul kıymetleri satın almak, bunların ihracında iģtirak taahhüdünde bulunmak, bunları satmak, mübadele etmek, devir etmek, rehin etmek veya rehin olarak göstermek ve bu gibi menkul kıymetler üzerinde her türlü muamelede bulunmak. P Gayesinin tahakkuku için iç ve dıģ kaynaklardan her türlü krediler sağlamak, istikraz sözleģmeleri akdetmek. R ġirket konusu ile ilgili teknik yardım, bröve, lisans, marka gibi maddi ve fikri hakları almak, bunları kısmen ve tamamen üçüncü kiģilere devretmek veya baģkalarına ait olanları devralmak, teknik bilgi anlaģmaları yapmak. S Yurt içi ve yurt dıģında ofisler, satıģ yerleri, Ģubeler ve Ģantiyeler açmak ve tesis etmek. T ġirket iģlerinin iyi bir Ģekilde yürütülebilmesi için Ģirket çalıģanlarının; gerektiği zamanlarda, eksikliği hissedilen durumlarda yada günün teknolojik veya bilimsel yenilikleri konusunda hizmet içi imkanlarla yada diğer kurum ve kuruluģlarca eğitilmelerini sağlamak, gerektiğinde eğitim için yurt dıģına göndermek ve burslar temin etmek. U ġirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği bütün sınai, ticari, iktisadi, hukuki faaliyet ve muameleleri yapmak, yurt içi ve yurt dıģında fuar, sergi, panayır ve vakıflar kurabilmek yada bunlara katılmak, yayınlar yapmak, yarıģmalar düzenlemek, ödüller vermek. Yukarıda gösterilen iģlerden baģka ileride Ģirket için ihtiyaç duyulabilecek baģka iģlere giriģilmek istenildiği takdirde; ihtiyaç duyulan konu yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulun onayına sunulacak ve o yolda karar alındıktan sonra dilediği iģleri yapabilecektir. ġġrketġn MERKEZĠ: Madde 4 ġirketin merkezi Ġstanbul Ġli, Maltepe Ġlçesi ndedir. Adresi; Altıntepe Mahallesi, Galipbey Caddesi, No:1 Maltepe, Ġstanbul dur. Adres değiģikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. ġġrketġn SÜRESĠ: Madde 5 ġirketin süresi kesin kuruluģundan baģlamak üzere süresizdir ġġrketġn SERMAYESĠ VE HĠSSELER: Madde 6 ġirketin sermayesi ,00 YTL. (beģyüzonbin Yeni Türk Lirası) dir. Bu sermaye her biri 10,00 YTL. (on Yeni Türk Lirası) nominal değerde (ellibirbin) adet paya ayrılmıģtır. Bu payların 7650 (yedibinaltıyüzelli) adedi (A) grubu ve (kırküçbinüçyüzelli) adedi (B) grubu olmak üzere paylara bölünmüģtür. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Her gurup hisse senedi ve namına yazılı olan hak sahibi kiģiler iģbu ana sözleģmenin ilgili maddelerinde yazılı haklara sahiptir. ġirket sermayesini temsil eden (A) ve (B) grubu hisse senetlerinin paysahipleri arasındaki dağılımı aģağıdaki gibi olup, hisse senetleri aģağıda yazılı miktarlar Ģeklinde paysahiplerine dağıtılır

3 Paysahibinin (A) Gurubu (B) Gurubu Toplam Toplam Pay Adı ve Soyadı Pay Adedi Pay Adedi Pay Adedi Tutarı (YTL) HAġĠM GÜRDAMAR ,00 ESEN GÜRDAMAR ,00 ĠPEK ÜSTÜNDAĞ ,00 AYDIN GÜRDAMAR ,00 GÜL ALTIKULAÇ ,00 Toplam ,00 Sermayenin tamamı ödenmiģtir. Hisse senetlerinin kaç paylık kupürler halinde bastırılacağının tespitine ve değiģtirilmesine yönetim kurulu yetkilidir. HĠSSE SENETLERĠNĠN DEVRĠ ve ÖN ALIM HAKKI: Madde 7 Paysahipleri hisselerinin tamamını veya bir kısmını devretmek istediklerinde, öncelikle diğer paysahiplerine teklif etmek zorundadırlar. Eğer paysahipleri arasından hisse senedi almak isteyen çıkmazsa, paysahibi olmayan üçüncü kiģi yada kuruluģlara teklif yapılabilir. Hisse senetlerinin devriyle ilgili prosedürün bu maddenin aģağıdaki bentlerinde belirtilen yöntemler uygulanarak ve iģlem sırası takip edilerek yapılması Ģarttır. Devir iģlemlerinin gerçekleģmesi, yönetim kurulunun bilgisi, kararı, onayı ve pay defterine kaydı ile sonuçlanmıģ sayılır. Yönetim Kurulu, yapılacak herhangi bir hisse senedi devir iģlemini, Ģirketin mevcut ortaklık yapısını korumak, yabancılaģmayı önlemek, finansman yönünden zayıf kiģilerin paysahibi olmasını ve bunlara benzer olumsuz göstergeleri göz önünde bulundurarak sebep göstermeksizin söz konusu hisse senedi devir iģlemine onay vermeyip dolayısıyla da pay defterine kayıttan imtina edebilir. 7.1 Ön Alım Teklifinin Yapılması. Herhangi bir paysahibi, sahibi bulunduğu hisse senetlerini, diğer bir paysahibi ya da herhangi bir gerçek veya tüzel kiģi, kurum ya da kuruluģa kısmen veya tamamen devretmek isterse, anılan paysahibi (devreden paysahibi) devir konusu hisse senetlerinin (devir konusu senetler) devrini önce diğer paysahiplerine (diğer paysahipleri) teklif etmekle (ön alım teklifi) yükümlüdür. Ön alım teklifi yazılı olarak noter marifetiyle her bir diğer paysahibi ve Ģirket yönetim kuruluna yapılacak ve devir konusu senetlerin adedi, nominal tutarı, alıcısı, devir bedeli ve teklifin geçerli olduğu süre ön alım teklifinde tereddüde yer bırakmayacak Ģekilde belirtilecektir. Devreden paysahibi ön alım teklifini diğer paysahiplerine ve Ģirkete aynı tarihte gönderecektir. Ön alım teklifinin geçerli olduğu süre (teklif süresi) 60 iģ gününden az olamaz. Teklif süresi, her bir paysahibi için ön alım teklifinin kendisine ulaģtığı tarihten itibaren iģlemeye baģlar. 7.2 Ön Alım Hakkının Kullanılması ve Devir Tutarı. Ön alım teklifinde yer alan devir konusu senetleri devralmak isteyen diğer paysahibi ya da paysahipleri (devralan paysahibi) devralma beyan ve taahhütlerini teklif süresi içinde devreden paysahibi ve Ģirket yönetimi kuruluna noter marifetiyle bildirmek zorundadır. Her bir devralan paysahibi, en az devir konusu senetlerin devreden paysahibi hariç, paysahibi sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak tutarda (devir tutarı) hisse senetlerini ön alım hakkını kullanmak suretiyle devralma hakkına sahiptir. Devralan paysahibi ön alım hakkını hiçbir Ģekilde devir tutarının bir kısmına tekabül edecek Ģekilde kısmen kullanamaz, ön alım hakkı en az devir tutarı na tekabül eden hisse senetleri için kullanılır../

4 7.3 Ön Alım Hakkını Kullanan Birden Fazla Paysahibi ve Devir Tutarı. Tek bir devralan paysahibi var ise bu paysahibi devir konusu senetlerin tamamını devralma hakkına sahiptir. Birden fazla devralan paysahibi varsa, her bir devralan paysahibi, devir konusu senetlerden Ģirket sermayesine iģtirak oranının devralan paysahiplerinin Ģirket sermayesine iģtirak oranları toplamı içindeki oranına tekabül eden kısmını devralma hakkına sahiptir. Bu durumda her bir paysahibi için devir tutarı, her bir devralan paysahibinin Ģirket sermayesine iģtirak oranının, devralan paysahiplerinin Ģirket sermayesine iģtirak oranları toplamı içindeki oranına isabet eden sayıda hisse senedi olarak hesaplanacaktır. Devralan paysahibi, devreden paysahibine, diğer paysahibi ya da paysahiplerinin devir konusu senetleri devir almak istememesi halinde anılan hisse senetlerini almak isteyip istemediğini de iģbu sözleģmenin 7.2 inci maddesi uyarınca devreden paysahibine ve Ģirket yönetim kuruluna yapılacak bildiriminde belirtmekle yükümlüdür. Böyle bir bildirimde bulunulmadığı takdirde feragat eden paysahibi (aģağıda tanımlanmıģtır) ya da paysahiplerinin payına tekabül eden devir konusu senetlere iliģkin olarak devralan paysahibi devralma yönünde herhangi bir hak iddia edemez. 7.4 Devir Konusu Senetlerin Devralan Paysahibi ya da Paysahiplerine Devri. Devir konusu senetleri devralmak isteyen devralan paysahibi ya da paysahipleri olması halinde, devralan ve devreden paysahipleri teklif süresinin hitamından itibaren 30 iģ günü içinde devir konusu senetlerin devir tutarına tekabül eden kısmını, devralan paysahibi ya da paysahiplerine devir ve teslim etmekle, devralan paysahibi ya da paysahipleri de bunları devir ve teslim almakla ve anılan devrin Ģirket pay defterine kaydı için gerekli tüm iģlem ve muameleleri yerine getirmekle yükümlüdür. Devir aģamasında devralan paysahibi ya da paysahipleri devir bedelini devreden paysahibine ödemekle yükümlüdür. Devir bedeli, Ģirket payları için iģbu sözleģmenin 7.7 inci maddesi uyarınca belirlenen piyasa değeri üzerinden hesaplanır ve devreden paysahibine ödenir. 7.5 Ön Alım Hakkının Kullanılmaması. Teklif süresi içinde devreden paysahibine herhangi bir yazılı bildirimde bulunmayan ya da ön alım teklifi uyarınca herhangi bir hisse senedi devralmayacağını devreden paysahibi ve Ģirket yönetim kuruluna yazılı olarak noter marifetiyle bildiren diğer paysahibi (feragat eden paysahibi), devir konusu senetler üzerindeki ön alım hakkından gayrikabili rücu feragat etmiģ sayılır. 7.6 Ön Alım Hakkı Kullanılmayan Devir Konusu Senetlerin Üçüncü KiĢilere Devri Teklif süresi içinde; (i) paysahiplerinin tamamının ön alım haklarını kullanmaması halinde devir konusu senetlerin tamamı; ya da (ii) Devralan paysahibi ya da paysahiplerinin ön alım haklarını, feragat eden paysahibi ya da paysahiplerinin ön alım hakkı konusu hisse senetlerini kapsayacak Ģekilde kullanmamıģ olması halinde devreden paysahibi ön alım hakkının kullanılmamıģ olduğu devir konusu senetlerini ön alım teklifinde belirtilen alıcı ya da alıcılara aģağıdaki Ģartlara tabi olarak devredecektir: (i) Devir iģlemi teklif süresinin sona ermesinden itibaren 10 iģ günü içinde tamamlanarak devir bedeli bu süre içinde nakden tahsil edilecektir; (ii) alıcı ya da alıcılar paysahiplerinin öngördüğü Ģartlarla iģbu sözleģmeye taraf olmayı yazılı olarak kabul ve taahhüt edecek ya da iģbu sözleģmeye taraf olacaklardır, (iii) devir bedeli ön alım teklifinde belirtilen devir bedelinden az olmayacaktır. Anılan Ģartlara uyulmaması veya devir konusu senetlerin devrinin yapılmaması ya da herhangi bir sebeple yapılamaması halinde devreden paysahibi her bir diğer paysahibine devir konusu senetlerin nominal tutarının on (10) katı tutarında cezai Ģartı ödemekle yükümlüdür. Anılan cezai Ģart kesindir ve tutarı indirime tabi olamaz../

5 7.7 Payların Piyasa Değerinin Tespiti. ġirket yönetim kurulu, ön alım teklif ihbarını aldıktan sonra 30 iģ günü içinde devir konusu senetlerin piyasa değerinin (Piyasa Değeri) tespiti için iki ayrı bağımsız denetim firması atayacaktır. Değer tespitinin 30 iģ gününden fazla sürmesi (Ġlave Süre) halinde iģbu sözleģmenin 7.1 inci maddesinde belirlenen süreye ilave süre kadar ilave yapılacaktır; ancak bu ilave süre 20 iģ gününden fazla olmayacaktır. Bağımsız denetim firmaları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka açık Ģirketlerin denetimini yapmaya yetkili olarak kabul edilmiģ olan denetim firmaları arasından seçilecektir. Piyasa değeri, indirgenmiģ nakit akıģı prensibi uyarınca belirlenecektir. Piyasa değeri, iki bağımsız denetim firması tarafından belirlenen net aktif değerlerinin aritmetik ortalaması olarak tespit edilir. Bu değerin, ön alım teklifinde yer alan devir bedelinden yüksek olması halinde devir konusu senetlerin piyasa değeri, ön alım teklifinde yer alan değer olarak kabul edilir. Anılan piyasa değeri tespitine iliģkin bağımsız denetim firma masraf ve ücretleri devreden paysahibi ve Ģirket tarafından eģit oranda karģılanır. 7.8 Akrabalar Arasında ve Paysahiplerinin Tamamının Muvafakatı ile yapılan Pay Devirleri. a) HaĢim Gürdamar, Esen Gürdamar, Ġpek Üstündağ, Aydın Gürdamar ve Gül Altıkulaç ın kendi aralarındaki, b) Bütün paysahiplerinin muvafakatı ile paysahibi olmayanlara veya paysahipleri arasındaki, c) Paysahibi sayısının yasal zorunluluk sayısının altına düģmesi veya yönetim kuruluna seçilmesi uygun olan kiģilere 1 (bir) pay hisse verilmesi ya da geri alınması Ģeklindeki pay devirlerinde; Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata uymak Ģartıyla, iģbu ana sözleģmenin 7. maddesinin yukarıdaki fıkra ve bentlerinde zikredilen prosedürler uygulanmaz. 7.9 ġirketin Hisse Devirlerini Pay Defterine Kayıt Yükümlülüğü. ġirket, iģbu sözleģmenin 7.1 ila 7.8 inci maddeleri uyarınca yapılacak pay devirlerini Ģirket pay defterine kaydetmekle yükümlüdür. HĠSSE SENETLERĠNĠN ġeklġ VE KUPONLARININ MÜLKĠYETĠ: Madde 8 Hisse senetleri Türk Ticaret Kanununun 413. maddesi hükümlerine uygun surette ihraç olunacak, dip koçanlı ve sıra numaralı olacaktır. Hisse senetleri, ihraç tarihindeki yönetim kurulu baģkanı ve diğer bir yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanacaktır. Hisse senetleri ve kar payı kuponları namına yazılı olan kiģinin sayılır ve bunlara ait ödemeler paysahibinin kendisine yapılır. DEVĠR TAHDĠDĠ Madde 9 ĠĢbu sözleģmeye ve sözleģmenin 4. maddesinde yer alan hükümlere aykırı olarak yapılan pay devirleri Ģirkete karģı hükümsüz olduğu gibi, bu durumda Ģirket yönetim kurulu böylesine bir devri Ģirket pay defterine kaydetmekle yükümlü değildir. Türk Ticaret Kanununun 418. maddesi son fıkrası hükümleri saklıdır. Ancak, Ģirket hisse senetleri cebri icra yolu ile iktisap edilmiģ ise, payları iktisap edilen paysahibi iģbu sözleģmenin 7.6 ncı maddesinde yer alan cezai Ģart tutarını diğer her bir paysahibine ödemekle yükümlüdür. Türk Ticaret Kanununun 418. maddesi son fıkrasının son cümlesi uyarınca belirlenecek piyasa değeri tespiti iģbu sözleģmenin 7.7 nci maddesi uyarınca yapılacaktır../

6 REHĠN YASAĞI ve DEVĠR NETĠCESĠNĠ DOĞURACAK DĠĞER ĠġLEMLER YASAĞI Madde 10 Paysahipleri, herhangi bir sebeple Ģirket paylarını; I. Paysahipleri dıģında herhangi bir kiģi ya da kuruma rehnedemezler, bunlar lehine paylar üzerinde rehin kuramazlar, II. ĠĢbu sözleģme tarihi itibariyle bulunan intifa hakkı dıģında baģkaca bir intifa ya da benzeri bir kullanma hakkına konu edemezler böyle bir hak tesis edemezler ya da baģkaca bir takyidat kuramazlar, III. Devir yükümlülüğü doğuran ya da doğuracak opsiyon, alım, ön alım ya da vadeli alım hakkı, takas, trampa gibi iģlemlere ya da sözleģmeleri tabi tutamazlar, bunlara konu edemezler, IV. Ödünç veremezler, V. Mülkiyet devrini gerektirecek baģkaca bir hakka ya da takdiyata konu edemezler. YÖNETĠM KURULU: Madde 11 ġirketin iģleri ve yönetimi, genel kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, paysahipleri arasından seçilecek (3) üç, (5) (beģ) veya 7 (yedi) üyeden oluģan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunun; üç üyeden oluģtuğu hallerde kurulun 2 (iki) üyesi, beģ üyeden oluģtuğu hallerde kurulun 4 (dört) üyesi ve yedi üyeden oluģtuğu hallerde ise kurulun 5 (beģ) üyesi A grubu paysahiplerinin, A grubu pay sahipleri arasından, çoğunluk kararı ile belirleyecekleri adaylar arasından seçilir. A grubu, seçtiği üye adaylarını liste halinde genel kurul baģkanlığına verir ve baģkanlık bu adayları aynen genel kurula sunar. Yönetim kurulu, seçildikten sonra yapacağı ilk toplantıda A grubu paysahiplerinin aday göstermeleri sonucu seçilmiģ bulunan üyeler arasından, bir baģkan ve bulunmadığı zamanlarda görev yapması için bir baģkan vekili seçerler. Yönetim kurulu toplantıda mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar verir. YÖNETĠM KURULUNUN GÖREV SÜRESĠ: Madde 12 Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından en çok 3 (üç) yıl görev yapmak için seçilir. Sürenin bitiminde tüm kurul üyelikleri için yeniden seçim yapılır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Genel kurul gerek duyarsa, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiģtirebilir. Görev süresi sona ermeden yönetim kurulu üyelerinden birinin ölümü veya istifası gibi nedenlerle boģalan üyeliğe, yönetim kurulu paysahipleri arasından atama yapar. Bu kiģinin üyeliği ilk olağan genel kurulun onayına sunulur. Genel kurulun tasvibi halinde bu üyenin görev süresi ölen veya istifa eden üyenin görev süresi dolana kadar devam eder. Genel kurul, yönetim kurulunun atadığı üyeyi onaylamadığı takdirde bu süre ile kayıtlı olmak Ģartı ile boģalan üyeliğe yeni bir seçim yapar. YÖNETĠM KURULUNUN TOPLANTILARI: Madde 13 Yönetim kurulu, Ģirketin önemli iģlerinin görüģülmesi ve karara bağlanması gerektikçe toplanır. Ancak ayda bir defa toplanması mecburidir../

7 ġġrketġn TEMSĠLĠ VE BAĞLANMASI: Madde 14 ġirketin yönetimi ve üçüncü kiģilere karģı dıģ iliģkide temsili yönetim kuruluna aittir. ġirket adına verilecek bütün belgelerin, yapılacak sözleģmelerin ve hukuki iģlemlerin geçerli olabilmesi ve Ģirketi bağlayabilmesi için, bunların Ģirket unvanı altına konmuģ ve Ģirketi temsile yetkili 2 (iki) kiģinin imzasını taģıması gereklidir. Yönetim kurulu, imza yetkililerini ve Ģirketin temsil Ģeklini gösteren kararını ticaret siciline tescil ve ilan ettirir. ġirket tarafından her türlü menkul ile gayrımenkul alımı ve satımı, Ģirket menkul ve gayrımenkulleri üzerine ipotek, rehin ve diğer hakların kurulması ve diğer ayni tasarruflarda bulunulması, Ģirket lehine alınmıģ olan ipotek, rehin, tedbir ve diğer hakların kaldırılması veya değiģtirilmesi, banka ve finans kuruluģlarıyla yapılacak kredi sözleģmeleri, diğer borçlanmalar, borç senedi imzalanması, taahhütte bulunulması, yeni ortaklık kurulması, ortaklıklara iģtirak edilmesi veya iģtirak hisselerinin satılması gibi Ģirketin varlığını ve devamlılığını yakından ilgilendiren bütün iģlemler ile sözleģme akdi için atılacak olan iki imzadan birinin görevdeki yönetim kurulu baģkanına ait olması Ģarttır. Yönetim kurulu, sahip olduğu yetkilerinin bir kısmını yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya pay sahibi olma zorunluluğu bulunmayan müdürlere de verebilir. YÖNETĠM KURULUNUN GÖREVLERĠ: Madde 15 ġirketin, yönetimi ile paysahiplerine ve üçüncü Ģahıslara karģı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu Ģirketin tüm varlıklarının idaresi ve Ģirketin maksat ve mevzuuna giren her türlü iģleri ve yasal muameleleri Ģirket adına yapmak ve Ģirket unvanını kullanmak hakkına sahiptir. Gerek yasalar ve gerekse ana sözleģme ile açıkça ve kesin bir dille yasaklanmayan iģlerin tamamı yönetim kurulunca kararlaģtırılır ve icra edilir. GENEL KURUL: Madde 16 Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan genel kurul her yıl Ģirketin hesap devresi bitiminden itibaren üç ay içinde toplanır. Bu toplantıda T.T.K. nun 369. maddesinde yazılı konular görüģülüp karara bağlanır. Olağanüstü genel kurullar ise Ģirketin iģlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda yasalar ve Ģirket ana sözleģmesindeki yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararlar alınır. TOPLANTI YERĠ: Madde 17 Genel Kurullar, Ģirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu Ģehrin elveriģli bir yerinde toplanırlar. VEKĠL TAYĠNĠ: Madde 18 Genel Kurul toplantılarında paysahipleri kendilerini diğer paysahipleri arasından veya hariçten (Türk Ticaret Kanununun 360. maddesinin 2. fıkrası mahfuzdur) tayin edecekleri bir vekil tarafından temsil ettirebilirler. ġirkete paysahibi olan vekiller kendi reylerinden baģka temsil edecekleri paysahiplerinin sahip bulundukları reyleri de onların adına kullanmaya yetkilidirler. Yönetim kurulu vekaletnamenin Ģeklini yasaların öngördüğü asgari bilgileri ihtiva edecek Ģekilde belirler ve bir örneğini genel kurul ilan metnine ilave eder, ayrıca bir örneğini de genel kurul davetiyelerinin ekinde paysahiplerine gönderir

8 TOPLANTIDA KOMĠSER BULUNDURULMASI: Madde 19 Gerek olağan, gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı nın Komiserinin bulunması Ģarttır. Komiserin bulunmadığı zamanda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir. DENETÇĠLER: Madde 20 Genel kurul, A grubu paysahiplerinin çoğunluk kararı ile göstereceği paysahibi olan veya olmayan adaylar arasından en az 1 (bir) yıl, en çok 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu ndaki Ģartları haiz 1 (bir) veya 2 (iki) denetçi seçer. Denetçilerin ücretlerini genel kurul kararlaģtırır. DENETÇĠLERĠN GÖREVLERĠ: Madde 21 Denetçiler Türk Ticaret Kanununun maddelerinde yazılı görevleri yapmakla yükümlüdürler. OY VERME: Madde 22 Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu paysahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (onbeģ) oy kullanma hakkı, (B) grubu paysahiplerinin veya vekillerinin ise her bir pay için 1 (bir) oy kullanma hakları vardır. ĠLANLAR: Madde 23 ġirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrasının hükmü saklı kalmak Ģartı ile Ģirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 7 (yedi) gün evvel yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 (iki) hafta evvel yapılması Ģarttır. Sermayenin azaltılması veya tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. ANA SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠKLERĠ: Madde 24 Ana sözleģme, Türk Ticaret Kanunu ve iģbu ana sözleģme hükümlerine göre değiģtirilir. Ancak, herhangi bir ana sözleģme değiģikliğinin geçerli olabilmesi ve ticaret siciline tescil edilebilmesi için, A grubu paysahiplerinin çoğunluğunca onaylanması Ģarttır. DeğiĢiklik, ticaret siciline tescil ve ilanla kesinlik ve geçerlilik kazanır. SENELĠK RAPORLAR: Madde 25 Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporları ve hesap devresiyle ilgili senelik bilanço ve gelir-gider tabloları, genel kuruldan 2 (iki) hafta önce Ģirket merkezinde paysahiplerinin görüģ ve incelemelerine sunulur. Bu raporlar, yıllık olağan genel kurul toplantısında hazır bulunan paysahiplerinin isimlerini ve pay miktarlarını gösterir hazirun cetveli ile birlikte yeteri kadar nüsha çoğaltılarak 1 (bir) takımı genel kurulun bitiminde Ticaret Bakanlığı Komiseri ne verilir, 2 (iki) takımı da tescil ve ilan için ticaret sicili memurluğuna gönderilir. Ayrıca talep eden paysahiplerine bu rapor ve belgelerden birer takım verilir

9 HESAP DÖNEMĠ: Madde 26 ġirketin hesap dönemi 1 (bir) takvim yılıdır. Bu hesap dönemi içinde bulunduğu yılın 1 (bir) Ocak günü baģlar ve 31 (otuzbir) Aralık günü sona erer. TAHVĠL ÇIKARILMASI: Madde 27 ġirket, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre, genel kurul kararı ile her türlü tahvil ve menkul değer çıkarabilir. SAFĠ KARIN TESPĠTĠ: Madde 28 ġirketin bir hesap devresinde elde ettiği gelirlerden, amortismanlar, karģılıklar, yönetim kurulu baģkan ve üyelerinin ücret ve hakkı huzurlarıyla, müdür, memur, müstahdem ve iģçilerle murakıpların ödenek ve ücretleri ile ödenmesi gereken her türlü faaliyet giderleri düģüldükten sonra, geriye kalan miktar safi karı teģkil eder. SAFĠ KARIN DAĞITILMASI: Madde 29 Yukarıdaki madde gereğince tespit olunacak safi kardan ödenmesi gereken vergiler ayrıldıktan sonra geriye kalan miktardan: A) %5 oranında birinci yasal yedek akçe ayrılır. B) Kalan karın %10 u oranında paysahiplerine dağıtılmak üzere birinci temettü payı ayrılır. C) Birinci yasal yedek akçe ve birinci temettünün ayrılmasından sonra, genel kurul kararı ile kalan karın, en fazla %10 u yönetim kurulu baģkan ve üyelerine, en fazla %10 u da Ģirket personelinden bazılarına tahsis olunabilir. Hangi personele ne miktarda ödeme yapılacağını kararlaģtırma yetkisi genel kurul kararıyla, yönetim kuruluna verilir. D) Genel kurul, bakiye karın kısmen veya tamamen paysahiplerine dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verebileceği gibi, bu kardan bazı vakıflara belli oranda bağıģ yapabilir. Ancak genel kurulun bu kararına toplantıdaki A grubu paysahiplerinin olumlu oy vermiģ olmaları Ģarttır. E) Yıllık karın dağıtımı ile ilgili yukarıdaki hallerde, ikinci yasal yedek akçe ile ilgili Türk Ticaret Kanununun 466/3. maddesi hükmü saklıdır. YEDEK AKÇELER: Madde 30 ġirket tarafından ayrılan yedek akçelerin iģleyiģi hakkında Türk Ticaret Kanununun 466 ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır. FESĠH VE TASFĠYE: Madde 31 ġirket Türk Ticaret Kanununun 434. maddesinde yazılı sebeplerden birinin mevcudiyetiyle veya mahkeme kararı ile ya da yasal hükümler çerçevesinde genel kurul kararı ile fesh ve tasfiye olunabilir

10 YASAL HÜKÜMLER: Madde 32 ĠĢbu ana sözleģmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun konuya ait hükümleri uygulanır

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret unvanı adı soyadı ve ikametgâh adresleri ile uyrukları yazılı hükmi ve hakiki

Detaylı

EĞĠTĠM KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ

EĞĠTĠM KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI EĞĠTĠM KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ Bu AnasözleĢme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıģtır. ĠÇĠNDEKĠLER KONU MADDE KONU MADDE BĠRĠNCĠ

Detaylı

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553.

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553. TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş Aşağıda adı, soyadı, uyrukları ve adresleri belirtilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir anonim şirket kurulmuştur.

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 11:00 de Yönetim

Detaylı

STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ VE KURUCULAR MADDE 1 Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular aralarında

Detaylı

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda, ünvanları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, faktoring mevzuatı ve sair ilgili

Detaylı

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1 KURULUŞ 27/06/1990 tarih ve 90/644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi, Bankalar hakkındaki mevzuat ve Türk Ticaret

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1- Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda adları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani suretle kurulmalarına

Detaylı

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1 - Kuruluş Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ AMAÇ VE KONU Madde 3- Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır: 1- Ambalaj atıkları da dahil olmak üzere her türlü atığın biriktirilmesi,

Detaylı

RWE ENERJİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

RWE ENERJİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ RWE ENERJİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ MADDE 1. KURULUŞ: Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Anonim

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1- Aşağıda ad ve soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır.

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır. www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Anonim şirketlerin genel kurul

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı

EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Egeli Tenis Veteran Derneği dir. Derneğin merkezi Vali Hüseyin Öğütcen cad. No:53/1 Balçova-ĠZMĠR dır. ġubesi yoktur..

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda ticaret unvanları, ticaret merkezleri, adları, soyadları, (imza tarihinde geçerli) yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05 ġubat 2008/26778 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠGORTASI 343FBS051 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen

Detaylı

GSD DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

GSD DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1. Bu ana sözleşmenin ikinci maddesinde ad ve soyadları, tabiyet ve adresleri yazılı kurucular tarafından, Türk Ticaret Kanunu nun ani kuruluşa ilişkin hükümlerine göre bir anonim şirket

Detaylı

A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE:

A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE: Konya Çimento Sanayii A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE: 1- Aşağıda imzaları bulunan müessisler tarafından bu mukavelename hükümlerine göre idare edilmek üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur. MÜESSİSLER

Detaylı

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ Serdar ALÂ Uzman ANKARA ÖNSÖZ Türkiye de işletmelerin tabi olduğu mevzuat ve yükümlülükler oldukça karmaşık ve işletmelere büyük zaman maliyetine neden olan bir

Detaylı

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GENEL KURUL GENEL KURUL Madde 9. Genel Kurul Olağan ya da Olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul yılda

Detaylı

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU

Detaylı