GÜRDAMAR ĠNġAAT VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NĠN ANA SÖZLEġMESĠNĠN YENĠ ġeklġ AġAĞIDADIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜRDAMAR ĠNġAAT VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NĠN ANA SÖZLEġMESĠNĠN YENĠ ġeklġ AġAĞIDADIR. 08.12.2006"

Transkript

1 GÜRDAMAR ĠNġAAT VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NĠN ANA SÖZLEġMESĠNĠN YENĠ ġeklġ AġAĞIDADIR KURULUġ: Madde 1 AĢağıda adları, soyadları, tabiiyetleri ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim ġirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim ġirket kurulmuģtur. A HaĢim Gürdamar, T. C. Tabiiyetinden, Erenköy, KaĢaneler Çıkmazı, No:9 Daire.3 Ġstanbul B Esen Gürdamar, T. C. Tabiiyetinden, Erenköy, KaĢaneler Çıkmazı, No:9 Daire.3 Ġstanbul C Mecit Soysal, T. C. Tabiiyetinden, Erenköy ÖmerpaĢa Sokak, Çamlık Apartmanı, Daire.8 Ġstanbul D Yusuf Engin Özçelik, T. C. Tabiiyetinden, Erenköy, ÖmerpaĢa Sokak, Çamlık Apartmanı, Daire.12 Ġstanbul E Ali Gürdamar, T. C. Tabiiyetinden, Erenköy, KaĢaneler Çıkmazı, No.9 Daire.1 Ġstanbul ġġrketġn ÜNVANI: Madde 2 ġirketin ünvanı Gürdamar ĠnĢaat ve Ticaret Anonim ġirketi dir. ġġrketġn MAKSAT VE MEVZUU: Madde 3 ġirketin maksat ve mevzuu baģlıca Ģunlardır: A Çelik, beton, kargir, ahģap, prefabrike inģaat iģleri. 1 Konutlar, iģ yerleri, okullar, ibadethaneler, spor tesisleri, fabrikalar, istasyonlar, abide ve anıtlar, turistik tesisler, zirai tesisler. 2 Yollar, köprüler, sanat yapıları, limanlar, iskeleler, demiryolları, tüneller. 3 Barajlar, kanallar, sulama tesisleri, kanalizasyonlar. 4 Park ve bahçeler. B Tamir, tadilat ve restorasyon iģleri. C Tesisat yapım iģleri. 1 Yukarıdaki fıkralarda sayılan iģler için gerekli olan tesisat iģleri, 2 Yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları, enerji nakil hatları, telefon, telgraf ve diğer nakil hatları yapım iģleri. 3 Petrol boru hattı ve diğer nakil hatları yapımı. 4 Komple tesisler yapımı ve montaj iģleri. D Mühendislik hizmetleri. 1 Proje, plan ve fizibilite yapımı. 2 DanıĢmanlık, etüd, araģtırma ve mesleki yayın hizmetleri. 3 Kontrollük iģleri, mesleki laboratuar ve teknolojik araģtırma çalıģmaları. E Yukarıdaki fıkralarda anılan konuların yapımı, alımı ve satımı, taahhüt, tavassut ve komisyonculuk iģleri. F- Konusuna giren iģleri yapabilmesi yada gayesine ulaģabilmesi için; ihtiyaç duyulan arsa, arazi veya bina gibi her türlü taģınmazları satın almak, tevhid yada ifraz etmek ve gerektiğinde satmak. G Konusu ile ilgili ihalelere girmek. H Konusu ile ilgili iģleri ihaleye çıkarmak, müteahhide veya taģerona iģ vermek. Ġ Konusuna giren iģlerin yapılması için gerekli ham ve yardımcı maddelerin, malzeme ve gereçlerle gerekli bütün araçların alımı, imali, imal ettirilmesi, satıģı, ithalatı ve gerektiğinde ihracatı, J Konusuna giren iģler sonucu meydana gelen değerlerin satıģı, icabında bunların yapılmıģ olarak alımı ve iģletilmesi, - 1 -

2 K Konusuna giren iģleri yapabilmek için gerekli sınai tesisler kurmak ve bunlar için gerekli makine, yedek parça ve malzemelerin yapımı, alımı, satımı, ithalatı ve gerektiğinde ihracatı. L- ġirketin gayesine ulaģabilmesi için; gerektiğinde maliki bulunduğu taģınmazlar üzerinde irtifak veya baģkaca ayni haklar tesis etmek, kendisinin veya iģtirakinin bulunduğu firmaların üçüncü Ģahıslara olan ya da ilerde doğabilecek borçlarının güvencesi için ipotek veya rehinler vermek, Ģirketin tahakkuk etmiģ yada ilerde tahakkuk edebilecek alacaklarının tahsilinin güvencesi için ipotek veya rehinler almak, Ģirketin her türlü taģınmazlarını kiraya vermek veya ihtiyaç duyulduğunda gerekli taģınmazları kiralamak. M ġirketin konusuna giren iģlerde mümessillikler almak ve diğer Ģahıslara mümessillikler vermek, konusu ile ilgili patent ve marka anlaģmaları yapmak. N Her konuda ilgili hakiki veya tüzel kiģilerle yeni Ģirketler kurmak veya mevcut Ģirket ve Ģahıslarla muayyen konu ve iģler için geçici müddetle ortak iģler yapmak veya bu kuruluģlara iģtirak etmek. O Konusu ile ilgili Ģirketler veya devlet ve mahalli idareler veya bunlara bağlı teģekküller tarafından çıkartılan hisse senetleri, tahviller ve diğer menkul kıymetleri satın almak, bunların ihracında iģtirak taahhüdünde bulunmak, bunları satmak, mübadele etmek, devir etmek, rehin etmek veya rehin olarak göstermek ve bu gibi menkul kıymetler üzerinde her türlü muamelede bulunmak. P Gayesinin tahakkuku için iç ve dıģ kaynaklardan her türlü krediler sağlamak, istikraz sözleģmeleri akdetmek. R ġirket konusu ile ilgili teknik yardım, bröve, lisans, marka gibi maddi ve fikri hakları almak, bunları kısmen ve tamamen üçüncü kiģilere devretmek veya baģkalarına ait olanları devralmak, teknik bilgi anlaģmaları yapmak. S Yurt içi ve yurt dıģında ofisler, satıģ yerleri, Ģubeler ve Ģantiyeler açmak ve tesis etmek. T ġirket iģlerinin iyi bir Ģekilde yürütülebilmesi için Ģirket çalıģanlarının; gerektiği zamanlarda, eksikliği hissedilen durumlarda yada günün teknolojik veya bilimsel yenilikleri konusunda hizmet içi imkanlarla yada diğer kurum ve kuruluģlarca eğitilmelerini sağlamak, gerektiğinde eğitim için yurt dıģına göndermek ve burslar temin etmek. U ġirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği bütün sınai, ticari, iktisadi, hukuki faaliyet ve muameleleri yapmak, yurt içi ve yurt dıģında fuar, sergi, panayır ve vakıflar kurabilmek yada bunlara katılmak, yayınlar yapmak, yarıģmalar düzenlemek, ödüller vermek. Yukarıda gösterilen iģlerden baģka ileride Ģirket için ihtiyaç duyulabilecek baģka iģlere giriģilmek istenildiği takdirde; ihtiyaç duyulan konu yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulun onayına sunulacak ve o yolda karar alındıktan sonra dilediği iģleri yapabilecektir. ġġrketġn MERKEZĠ: Madde 4 ġirketin merkezi Ġstanbul Ġli, Maltepe Ġlçesi ndedir. Adresi; Altıntepe Mahallesi, Galipbey Caddesi, No:1 Maltepe, Ġstanbul dur. Adres değiģikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. ġġrketġn SÜRESĠ: Madde 5 ġirketin süresi kesin kuruluģundan baģlamak üzere süresizdir ġġrketġn SERMAYESĠ VE HĠSSELER: Madde 6 ġirketin sermayesi ,00 YTL. (beģyüzonbin Yeni Türk Lirası) dir. Bu sermaye her biri 10,00 YTL. (on Yeni Türk Lirası) nominal değerde (ellibirbin) adet paya ayrılmıģtır. Bu payların 7650 (yedibinaltıyüzelli) adedi (A) grubu ve (kırküçbinüçyüzelli) adedi (B) grubu olmak üzere paylara bölünmüģtür. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Her gurup hisse senedi ve namına yazılı olan hak sahibi kiģiler iģbu ana sözleģmenin ilgili maddelerinde yazılı haklara sahiptir. ġirket sermayesini temsil eden (A) ve (B) grubu hisse senetlerinin paysahipleri arasındaki dağılımı aģağıdaki gibi olup, hisse senetleri aģağıda yazılı miktarlar Ģeklinde paysahiplerine dağıtılır

3 Paysahibinin (A) Gurubu (B) Gurubu Toplam Toplam Pay Adı ve Soyadı Pay Adedi Pay Adedi Pay Adedi Tutarı (YTL) HAġĠM GÜRDAMAR ,00 ESEN GÜRDAMAR ,00 ĠPEK ÜSTÜNDAĞ ,00 AYDIN GÜRDAMAR ,00 GÜL ALTIKULAÇ ,00 Toplam ,00 Sermayenin tamamı ödenmiģtir. Hisse senetlerinin kaç paylık kupürler halinde bastırılacağının tespitine ve değiģtirilmesine yönetim kurulu yetkilidir. HĠSSE SENETLERĠNĠN DEVRĠ ve ÖN ALIM HAKKI: Madde 7 Paysahipleri hisselerinin tamamını veya bir kısmını devretmek istediklerinde, öncelikle diğer paysahiplerine teklif etmek zorundadırlar. Eğer paysahipleri arasından hisse senedi almak isteyen çıkmazsa, paysahibi olmayan üçüncü kiģi yada kuruluģlara teklif yapılabilir. Hisse senetlerinin devriyle ilgili prosedürün bu maddenin aģağıdaki bentlerinde belirtilen yöntemler uygulanarak ve iģlem sırası takip edilerek yapılması Ģarttır. Devir iģlemlerinin gerçekleģmesi, yönetim kurulunun bilgisi, kararı, onayı ve pay defterine kaydı ile sonuçlanmıģ sayılır. Yönetim Kurulu, yapılacak herhangi bir hisse senedi devir iģlemini, Ģirketin mevcut ortaklık yapısını korumak, yabancılaģmayı önlemek, finansman yönünden zayıf kiģilerin paysahibi olmasını ve bunlara benzer olumsuz göstergeleri göz önünde bulundurarak sebep göstermeksizin söz konusu hisse senedi devir iģlemine onay vermeyip dolayısıyla da pay defterine kayıttan imtina edebilir. 7.1 Ön Alım Teklifinin Yapılması. Herhangi bir paysahibi, sahibi bulunduğu hisse senetlerini, diğer bir paysahibi ya da herhangi bir gerçek veya tüzel kiģi, kurum ya da kuruluģa kısmen veya tamamen devretmek isterse, anılan paysahibi (devreden paysahibi) devir konusu hisse senetlerinin (devir konusu senetler) devrini önce diğer paysahiplerine (diğer paysahipleri) teklif etmekle (ön alım teklifi) yükümlüdür. Ön alım teklifi yazılı olarak noter marifetiyle her bir diğer paysahibi ve Ģirket yönetim kuruluna yapılacak ve devir konusu senetlerin adedi, nominal tutarı, alıcısı, devir bedeli ve teklifin geçerli olduğu süre ön alım teklifinde tereddüde yer bırakmayacak Ģekilde belirtilecektir. Devreden paysahibi ön alım teklifini diğer paysahiplerine ve Ģirkete aynı tarihte gönderecektir. Ön alım teklifinin geçerli olduğu süre (teklif süresi) 60 iģ gününden az olamaz. Teklif süresi, her bir paysahibi için ön alım teklifinin kendisine ulaģtığı tarihten itibaren iģlemeye baģlar. 7.2 Ön Alım Hakkının Kullanılması ve Devir Tutarı. Ön alım teklifinde yer alan devir konusu senetleri devralmak isteyen diğer paysahibi ya da paysahipleri (devralan paysahibi) devralma beyan ve taahhütlerini teklif süresi içinde devreden paysahibi ve Ģirket yönetimi kuruluna noter marifetiyle bildirmek zorundadır. Her bir devralan paysahibi, en az devir konusu senetlerin devreden paysahibi hariç, paysahibi sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak tutarda (devir tutarı) hisse senetlerini ön alım hakkını kullanmak suretiyle devralma hakkına sahiptir. Devralan paysahibi ön alım hakkını hiçbir Ģekilde devir tutarının bir kısmına tekabül edecek Ģekilde kısmen kullanamaz, ön alım hakkı en az devir tutarı na tekabül eden hisse senetleri için kullanılır../

4 7.3 Ön Alım Hakkını Kullanan Birden Fazla Paysahibi ve Devir Tutarı. Tek bir devralan paysahibi var ise bu paysahibi devir konusu senetlerin tamamını devralma hakkına sahiptir. Birden fazla devralan paysahibi varsa, her bir devralan paysahibi, devir konusu senetlerden Ģirket sermayesine iģtirak oranının devralan paysahiplerinin Ģirket sermayesine iģtirak oranları toplamı içindeki oranına tekabül eden kısmını devralma hakkına sahiptir. Bu durumda her bir paysahibi için devir tutarı, her bir devralan paysahibinin Ģirket sermayesine iģtirak oranının, devralan paysahiplerinin Ģirket sermayesine iģtirak oranları toplamı içindeki oranına isabet eden sayıda hisse senedi olarak hesaplanacaktır. Devralan paysahibi, devreden paysahibine, diğer paysahibi ya da paysahiplerinin devir konusu senetleri devir almak istememesi halinde anılan hisse senetlerini almak isteyip istemediğini de iģbu sözleģmenin 7.2 inci maddesi uyarınca devreden paysahibine ve Ģirket yönetim kuruluna yapılacak bildiriminde belirtmekle yükümlüdür. Böyle bir bildirimde bulunulmadığı takdirde feragat eden paysahibi (aģağıda tanımlanmıģtır) ya da paysahiplerinin payına tekabül eden devir konusu senetlere iliģkin olarak devralan paysahibi devralma yönünde herhangi bir hak iddia edemez. 7.4 Devir Konusu Senetlerin Devralan Paysahibi ya da Paysahiplerine Devri. Devir konusu senetleri devralmak isteyen devralan paysahibi ya da paysahipleri olması halinde, devralan ve devreden paysahipleri teklif süresinin hitamından itibaren 30 iģ günü içinde devir konusu senetlerin devir tutarına tekabül eden kısmını, devralan paysahibi ya da paysahiplerine devir ve teslim etmekle, devralan paysahibi ya da paysahipleri de bunları devir ve teslim almakla ve anılan devrin Ģirket pay defterine kaydı için gerekli tüm iģlem ve muameleleri yerine getirmekle yükümlüdür. Devir aģamasında devralan paysahibi ya da paysahipleri devir bedelini devreden paysahibine ödemekle yükümlüdür. Devir bedeli, Ģirket payları için iģbu sözleģmenin 7.7 inci maddesi uyarınca belirlenen piyasa değeri üzerinden hesaplanır ve devreden paysahibine ödenir. 7.5 Ön Alım Hakkının Kullanılmaması. Teklif süresi içinde devreden paysahibine herhangi bir yazılı bildirimde bulunmayan ya da ön alım teklifi uyarınca herhangi bir hisse senedi devralmayacağını devreden paysahibi ve Ģirket yönetim kuruluna yazılı olarak noter marifetiyle bildiren diğer paysahibi (feragat eden paysahibi), devir konusu senetler üzerindeki ön alım hakkından gayrikabili rücu feragat etmiģ sayılır. 7.6 Ön Alım Hakkı Kullanılmayan Devir Konusu Senetlerin Üçüncü KiĢilere Devri Teklif süresi içinde; (i) paysahiplerinin tamamının ön alım haklarını kullanmaması halinde devir konusu senetlerin tamamı; ya da (ii) Devralan paysahibi ya da paysahiplerinin ön alım haklarını, feragat eden paysahibi ya da paysahiplerinin ön alım hakkı konusu hisse senetlerini kapsayacak Ģekilde kullanmamıģ olması halinde devreden paysahibi ön alım hakkının kullanılmamıģ olduğu devir konusu senetlerini ön alım teklifinde belirtilen alıcı ya da alıcılara aģağıdaki Ģartlara tabi olarak devredecektir: (i) Devir iģlemi teklif süresinin sona ermesinden itibaren 10 iģ günü içinde tamamlanarak devir bedeli bu süre içinde nakden tahsil edilecektir; (ii) alıcı ya da alıcılar paysahiplerinin öngördüğü Ģartlarla iģbu sözleģmeye taraf olmayı yazılı olarak kabul ve taahhüt edecek ya da iģbu sözleģmeye taraf olacaklardır, (iii) devir bedeli ön alım teklifinde belirtilen devir bedelinden az olmayacaktır. Anılan Ģartlara uyulmaması veya devir konusu senetlerin devrinin yapılmaması ya da herhangi bir sebeple yapılamaması halinde devreden paysahibi her bir diğer paysahibine devir konusu senetlerin nominal tutarının on (10) katı tutarında cezai Ģartı ödemekle yükümlüdür. Anılan cezai Ģart kesindir ve tutarı indirime tabi olamaz../

5 7.7 Payların Piyasa Değerinin Tespiti. ġirket yönetim kurulu, ön alım teklif ihbarını aldıktan sonra 30 iģ günü içinde devir konusu senetlerin piyasa değerinin (Piyasa Değeri) tespiti için iki ayrı bağımsız denetim firması atayacaktır. Değer tespitinin 30 iģ gününden fazla sürmesi (Ġlave Süre) halinde iģbu sözleģmenin 7.1 inci maddesinde belirlenen süreye ilave süre kadar ilave yapılacaktır; ancak bu ilave süre 20 iģ gününden fazla olmayacaktır. Bağımsız denetim firmaları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka açık Ģirketlerin denetimini yapmaya yetkili olarak kabul edilmiģ olan denetim firmaları arasından seçilecektir. Piyasa değeri, indirgenmiģ nakit akıģı prensibi uyarınca belirlenecektir. Piyasa değeri, iki bağımsız denetim firması tarafından belirlenen net aktif değerlerinin aritmetik ortalaması olarak tespit edilir. Bu değerin, ön alım teklifinde yer alan devir bedelinden yüksek olması halinde devir konusu senetlerin piyasa değeri, ön alım teklifinde yer alan değer olarak kabul edilir. Anılan piyasa değeri tespitine iliģkin bağımsız denetim firma masraf ve ücretleri devreden paysahibi ve Ģirket tarafından eģit oranda karģılanır. 7.8 Akrabalar Arasında ve Paysahiplerinin Tamamının Muvafakatı ile yapılan Pay Devirleri. a) HaĢim Gürdamar, Esen Gürdamar, Ġpek Üstündağ, Aydın Gürdamar ve Gül Altıkulaç ın kendi aralarındaki, b) Bütün paysahiplerinin muvafakatı ile paysahibi olmayanlara veya paysahipleri arasındaki, c) Paysahibi sayısının yasal zorunluluk sayısının altına düģmesi veya yönetim kuruluna seçilmesi uygun olan kiģilere 1 (bir) pay hisse verilmesi ya da geri alınması Ģeklindeki pay devirlerinde; Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata uymak Ģartıyla, iģbu ana sözleģmenin 7. maddesinin yukarıdaki fıkra ve bentlerinde zikredilen prosedürler uygulanmaz. 7.9 ġirketin Hisse Devirlerini Pay Defterine Kayıt Yükümlülüğü. ġirket, iģbu sözleģmenin 7.1 ila 7.8 inci maddeleri uyarınca yapılacak pay devirlerini Ģirket pay defterine kaydetmekle yükümlüdür. HĠSSE SENETLERĠNĠN ġeklġ VE KUPONLARININ MÜLKĠYETĠ: Madde 8 Hisse senetleri Türk Ticaret Kanununun 413. maddesi hükümlerine uygun surette ihraç olunacak, dip koçanlı ve sıra numaralı olacaktır. Hisse senetleri, ihraç tarihindeki yönetim kurulu baģkanı ve diğer bir yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanacaktır. Hisse senetleri ve kar payı kuponları namına yazılı olan kiģinin sayılır ve bunlara ait ödemeler paysahibinin kendisine yapılır. DEVĠR TAHDĠDĠ Madde 9 ĠĢbu sözleģmeye ve sözleģmenin 4. maddesinde yer alan hükümlere aykırı olarak yapılan pay devirleri Ģirkete karģı hükümsüz olduğu gibi, bu durumda Ģirket yönetim kurulu böylesine bir devri Ģirket pay defterine kaydetmekle yükümlü değildir. Türk Ticaret Kanununun 418. maddesi son fıkrası hükümleri saklıdır. Ancak, Ģirket hisse senetleri cebri icra yolu ile iktisap edilmiģ ise, payları iktisap edilen paysahibi iģbu sözleģmenin 7.6 ncı maddesinde yer alan cezai Ģart tutarını diğer her bir paysahibine ödemekle yükümlüdür. Türk Ticaret Kanununun 418. maddesi son fıkrasının son cümlesi uyarınca belirlenecek piyasa değeri tespiti iģbu sözleģmenin 7.7 nci maddesi uyarınca yapılacaktır../

6 REHĠN YASAĞI ve DEVĠR NETĠCESĠNĠ DOĞURACAK DĠĞER ĠġLEMLER YASAĞI Madde 10 Paysahipleri, herhangi bir sebeple Ģirket paylarını; I. Paysahipleri dıģında herhangi bir kiģi ya da kuruma rehnedemezler, bunlar lehine paylar üzerinde rehin kuramazlar, II. ĠĢbu sözleģme tarihi itibariyle bulunan intifa hakkı dıģında baģkaca bir intifa ya da benzeri bir kullanma hakkına konu edemezler böyle bir hak tesis edemezler ya da baģkaca bir takyidat kuramazlar, III. Devir yükümlülüğü doğuran ya da doğuracak opsiyon, alım, ön alım ya da vadeli alım hakkı, takas, trampa gibi iģlemlere ya da sözleģmeleri tabi tutamazlar, bunlara konu edemezler, IV. Ödünç veremezler, V. Mülkiyet devrini gerektirecek baģkaca bir hakka ya da takdiyata konu edemezler. YÖNETĠM KURULU: Madde 11 ġirketin iģleri ve yönetimi, genel kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, paysahipleri arasından seçilecek (3) üç, (5) (beģ) veya 7 (yedi) üyeden oluģan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunun; üç üyeden oluģtuğu hallerde kurulun 2 (iki) üyesi, beģ üyeden oluģtuğu hallerde kurulun 4 (dört) üyesi ve yedi üyeden oluģtuğu hallerde ise kurulun 5 (beģ) üyesi A grubu paysahiplerinin, A grubu pay sahipleri arasından, çoğunluk kararı ile belirleyecekleri adaylar arasından seçilir. A grubu, seçtiği üye adaylarını liste halinde genel kurul baģkanlığına verir ve baģkanlık bu adayları aynen genel kurula sunar. Yönetim kurulu, seçildikten sonra yapacağı ilk toplantıda A grubu paysahiplerinin aday göstermeleri sonucu seçilmiģ bulunan üyeler arasından, bir baģkan ve bulunmadığı zamanlarda görev yapması için bir baģkan vekili seçerler. Yönetim kurulu toplantıda mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar verir. YÖNETĠM KURULUNUN GÖREV SÜRESĠ: Madde 12 Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından en çok 3 (üç) yıl görev yapmak için seçilir. Sürenin bitiminde tüm kurul üyelikleri için yeniden seçim yapılır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Genel kurul gerek duyarsa, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiģtirebilir. Görev süresi sona ermeden yönetim kurulu üyelerinden birinin ölümü veya istifası gibi nedenlerle boģalan üyeliğe, yönetim kurulu paysahipleri arasından atama yapar. Bu kiģinin üyeliği ilk olağan genel kurulun onayına sunulur. Genel kurulun tasvibi halinde bu üyenin görev süresi ölen veya istifa eden üyenin görev süresi dolana kadar devam eder. Genel kurul, yönetim kurulunun atadığı üyeyi onaylamadığı takdirde bu süre ile kayıtlı olmak Ģartı ile boģalan üyeliğe yeni bir seçim yapar. YÖNETĠM KURULUNUN TOPLANTILARI: Madde 13 Yönetim kurulu, Ģirketin önemli iģlerinin görüģülmesi ve karara bağlanması gerektikçe toplanır. Ancak ayda bir defa toplanması mecburidir../

7 ġġrketġn TEMSĠLĠ VE BAĞLANMASI: Madde 14 ġirketin yönetimi ve üçüncü kiģilere karģı dıģ iliģkide temsili yönetim kuruluna aittir. ġirket adına verilecek bütün belgelerin, yapılacak sözleģmelerin ve hukuki iģlemlerin geçerli olabilmesi ve Ģirketi bağlayabilmesi için, bunların Ģirket unvanı altına konmuģ ve Ģirketi temsile yetkili 2 (iki) kiģinin imzasını taģıması gereklidir. Yönetim kurulu, imza yetkililerini ve Ģirketin temsil Ģeklini gösteren kararını ticaret siciline tescil ve ilan ettirir. ġirket tarafından her türlü menkul ile gayrımenkul alımı ve satımı, Ģirket menkul ve gayrımenkulleri üzerine ipotek, rehin ve diğer hakların kurulması ve diğer ayni tasarruflarda bulunulması, Ģirket lehine alınmıģ olan ipotek, rehin, tedbir ve diğer hakların kaldırılması veya değiģtirilmesi, banka ve finans kuruluģlarıyla yapılacak kredi sözleģmeleri, diğer borçlanmalar, borç senedi imzalanması, taahhütte bulunulması, yeni ortaklık kurulması, ortaklıklara iģtirak edilmesi veya iģtirak hisselerinin satılması gibi Ģirketin varlığını ve devamlılığını yakından ilgilendiren bütün iģlemler ile sözleģme akdi için atılacak olan iki imzadan birinin görevdeki yönetim kurulu baģkanına ait olması Ģarttır. Yönetim kurulu, sahip olduğu yetkilerinin bir kısmını yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya pay sahibi olma zorunluluğu bulunmayan müdürlere de verebilir. YÖNETĠM KURULUNUN GÖREVLERĠ: Madde 15 ġirketin, yönetimi ile paysahiplerine ve üçüncü Ģahıslara karģı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu Ģirketin tüm varlıklarının idaresi ve Ģirketin maksat ve mevzuuna giren her türlü iģleri ve yasal muameleleri Ģirket adına yapmak ve Ģirket unvanını kullanmak hakkına sahiptir. Gerek yasalar ve gerekse ana sözleģme ile açıkça ve kesin bir dille yasaklanmayan iģlerin tamamı yönetim kurulunca kararlaģtırılır ve icra edilir. GENEL KURUL: Madde 16 Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan genel kurul her yıl Ģirketin hesap devresi bitiminden itibaren üç ay içinde toplanır. Bu toplantıda T.T.K. nun 369. maddesinde yazılı konular görüģülüp karara bağlanır. Olağanüstü genel kurullar ise Ģirketin iģlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda yasalar ve Ģirket ana sözleģmesindeki yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararlar alınır. TOPLANTI YERĠ: Madde 17 Genel Kurullar, Ģirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu Ģehrin elveriģli bir yerinde toplanırlar. VEKĠL TAYĠNĠ: Madde 18 Genel Kurul toplantılarında paysahipleri kendilerini diğer paysahipleri arasından veya hariçten (Türk Ticaret Kanununun 360. maddesinin 2. fıkrası mahfuzdur) tayin edecekleri bir vekil tarafından temsil ettirebilirler. ġirkete paysahibi olan vekiller kendi reylerinden baģka temsil edecekleri paysahiplerinin sahip bulundukları reyleri de onların adına kullanmaya yetkilidirler. Yönetim kurulu vekaletnamenin Ģeklini yasaların öngördüğü asgari bilgileri ihtiva edecek Ģekilde belirler ve bir örneğini genel kurul ilan metnine ilave eder, ayrıca bir örneğini de genel kurul davetiyelerinin ekinde paysahiplerine gönderir

8 TOPLANTIDA KOMĠSER BULUNDURULMASI: Madde 19 Gerek olağan, gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı nın Komiserinin bulunması Ģarttır. Komiserin bulunmadığı zamanda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir. DENETÇĠLER: Madde 20 Genel kurul, A grubu paysahiplerinin çoğunluk kararı ile göstereceği paysahibi olan veya olmayan adaylar arasından en az 1 (bir) yıl, en çok 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu ndaki Ģartları haiz 1 (bir) veya 2 (iki) denetçi seçer. Denetçilerin ücretlerini genel kurul kararlaģtırır. DENETÇĠLERĠN GÖREVLERĠ: Madde 21 Denetçiler Türk Ticaret Kanununun maddelerinde yazılı görevleri yapmakla yükümlüdürler. OY VERME: Madde 22 Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu paysahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (onbeģ) oy kullanma hakkı, (B) grubu paysahiplerinin veya vekillerinin ise her bir pay için 1 (bir) oy kullanma hakları vardır. ĠLANLAR: Madde 23 ġirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrasının hükmü saklı kalmak Ģartı ile Ģirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 7 (yedi) gün evvel yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 (iki) hafta evvel yapılması Ģarttır. Sermayenin azaltılması veya tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. ANA SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠKLERĠ: Madde 24 Ana sözleģme, Türk Ticaret Kanunu ve iģbu ana sözleģme hükümlerine göre değiģtirilir. Ancak, herhangi bir ana sözleģme değiģikliğinin geçerli olabilmesi ve ticaret siciline tescil edilebilmesi için, A grubu paysahiplerinin çoğunluğunca onaylanması Ģarttır. DeğiĢiklik, ticaret siciline tescil ve ilanla kesinlik ve geçerlilik kazanır. SENELĠK RAPORLAR: Madde 25 Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporları ve hesap devresiyle ilgili senelik bilanço ve gelir-gider tabloları, genel kuruldan 2 (iki) hafta önce Ģirket merkezinde paysahiplerinin görüģ ve incelemelerine sunulur. Bu raporlar, yıllık olağan genel kurul toplantısında hazır bulunan paysahiplerinin isimlerini ve pay miktarlarını gösterir hazirun cetveli ile birlikte yeteri kadar nüsha çoğaltılarak 1 (bir) takımı genel kurulun bitiminde Ticaret Bakanlığı Komiseri ne verilir, 2 (iki) takımı da tescil ve ilan için ticaret sicili memurluğuna gönderilir. Ayrıca talep eden paysahiplerine bu rapor ve belgelerden birer takım verilir

9 HESAP DÖNEMĠ: Madde 26 ġirketin hesap dönemi 1 (bir) takvim yılıdır. Bu hesap dönemi içinde bulunduğu yılın 1 (bir) Ocak günü baģlar ve 31 (otuzbir) Aralık günü sona erer. TAHVĠL ÇIKARILMASI: Madde 27 ġirket, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre, genel kurul kararı ile her türlü tahvil ve menkul değer çıkarabilir. SAFĠ KARIN TESPĠTĠ: Madde 28 ġirketin bir hesap devresinde elde ettiği gelirlerden, amortismanlar, karģılıklar, yönetim kurulu baģkan ve üyelerinin ücret ve hakkı huzurlarıyla, müdür, memur, müstahdem ve iģçilerle murakıpların ödenek ve ücretleri ile ödenmesi gereken her türlü faaliyet giderleri düģüldükten sonra, geriye kalan miktar safi karı teģkil eder. SAFĠ KARIN DAĞITILMASI: Madde 29 Yukarıdaki madde gereğince tespit olunacak safi kardan ödenmesi gereken vergiler ayrıldıktan sonra geriye kalan miktardan: A) %5 oranında birinci yasal yedek akçe ayrılır. B) Kalan karın %10 u oranında paysahiplerine dağıtılmak üzere birinci temettü payı ayrılır. C) Birinci yasal yedek akçe ve birinci temettünün ayrılmasından sonra, genel kurul kararı ile kalan karın, en fazla %10 u yönetim kurulu baģkan ve üyelerine, en fazla %10 u da Ģirket personelinden bazılarına tahsis olunabilir. Hangi personele ne miktarda ödeme yapılacağını kararlaģtırma yetkisi genel kurul kararıyla, yönetim kuruluna verilir. D) Genel kurul, bakiye karın kısmen veya tamamen paysahiplerine dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verebileceği gibi, bu kardan bazı vakıflara belli oranda bağıģ yapabilir. Ancak genel kurulun bu kararına toplantıdaki A grubu paysahiplerinin olumlu oy vermiģ olmaları Ģarttır. E) Yıllık karın dağıtımı ile ilgili yukarıdaki hallerde, ikinci yasal yedek akçe ile ilgili Türk Ticaret Kanununun 466/3. maddesi hükmü saklıdır. YEDEK AKÇELER: Madde 30 ġirket tarafından ayrılan yedek akçelerin iģleyiģi hakkında Türk Ticaret Kanununun 466 ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır. FESĠH VE TASFĠYE: Madde 31 ġirket Türk Ticaret Kanununun 434. maddesinde yazılı sebeplerden birinin mevcudiyetiyle veya mahkeme kararı ile ya da yasal hükümler çerçevesinde genel kurul kararı ile fesh ve tasfiye olunabilir

10 YASAL HÜKÜMLER: Madde 32 ĠĢbu ana sözleģmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun konuya ait hükümleri uygulanır

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi ANONĠM ġġrket ESAS SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Adresi

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

ġenpġlġç GIDA SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ NĠN ANASÖZLEġMESĠNĠN 09.05.2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE EN SON ġeklġ AġAĞIDADIR.

ġenpġlġç GIDA SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ NĠN ANASÖZLEġMESĠNĠN 09.05.2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE EN SON ġeklġ AġAĞIDADIR. ġenpġlġç GIDA SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ NĠN ANASÖZLEġMESĠNĠN 09.05.2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE EN SON ġeklġ AġAĞIDADIR. KURULUġ Madde 1 AĢağıda adları, soyadları, ikametgahları ve tabiyetleri yazılı kurucular arasında

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

MADDE 2 ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2- ŞİRKETİN ÜNVANI

MADDE 2 ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2- ŞİRKETİN ÜNVANI Eski Metin MADDE 2- ŞİRKETİN ÜNVANI DentaĢ Ambalaj ve Kağıt Sanayi Anonim ġirketi dır. MADDE 3- ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU 1-Kağıt, karton ve oluklu mukavva imalatı yapmak ve yaptırmak, 2- Elektrik piyasası

Detaylı

DoğuĢ Otomotiv Servis ve Ticaret A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanlığı ndan OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

DoğuĢ Otomotiv Servis ve Ticaret A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanlığı ndan OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. 2005 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI DoğuĢ Otomotiv Servis ve Ticaret A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanlığı ndan ġirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

ANONĠM ġġrketlerġn YENĠ TTK'YA UYUM ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR:

ANONĠM ġġrketlerġn YENĠ TTK'YA UYUM ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR: ANONĠM ġġrketlerġn YENĠ TTK'YA UYUM ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR: 1- Şirket Ana Sözleşmesi, Yeni Kanunda Şirket Esas Sözleşmesi şeklinde değişmiştir. Ana Sözleşmelerdeki muhtelif maddelerde

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GENEL KURUL GENEL KURUL Madde 9. Genel Kurul Olağan ya da Olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul yılda

Detaylı

Şirketin adı ġġġecam DIġ TĠCARET ANONĠM ġġrketġ olup, bu esas sözleşmede kısaca Şirket kelimesi ile ifade edilmiştir.

Şirketin adı ġġġecam DIġ TĠCARET ANONĠM ġġrketġ olup, bu esas sözleşmede kısaca Şirket kelimesi ile ifade edilmiştir. ġġġecam DIġ TĠCARET A.ġ. ANA SÖZLEġME YENĠ ġekġl KURULUġ VE KURUCULAR : Madde 1: Aşağıda isimleri, tabiyet ve adresleri yazılı kurucular tarafından 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) / KARTN [] 31.01.2013 17:22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : PROF. DR. BÜLENT TARCAN CAD. PAK İŞ MERK. NO:5 K:3 GAYRETTEPE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL:0 212 273 20 00

Detaylı

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir. ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Detaylı

KURULUŞ : MADDE -1 :

KURULUŞ : MADDE -1 : Anonim şirketler Ana Sözleşmesi.................................... ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ : MADDE -1 : Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular

Detaylı

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

NET TURĠZM TĠCARET VE SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠĞĠ Y E N Ġ

NET TURĠZM TĠCARET VE SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠĞĠ Y E N Ġ NET TURĠZM TĠCARET VE SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠĞĠ E S K Ġ YÖNETĠM KURULU: (12.07.2013 Tarih, 8362 sayılı TTSG) Madde 8- ġirketin iģleri, Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret

Detaylı

SOMPO JAPAN SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

SOMPO JAPAN SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ SOMPO JAPAN SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde:1 Kuruluş AĢağıda adları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim ġirketlerin ani surette kuruluģları

Detaylı

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Yerleşim Yeri

Detaylı

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ :

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : ... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda isimleri, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Limited Şirket

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

DOĞUġ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nin Esas SözleĢmesi Tadil Metni

DOĞUġ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nin Esas SözleĢmesi Tadil Metni DOĞUġ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nin Esas SözleĢmesi Tadil Metni ESKĠ ġekġl ġġrketġn MERKEZ VE ġubelerġ MADDE 3 : ġirketin merkezi Ġstanbul dadır.adresi, Büyükdere Cad. No: 65 A-Blok

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No:243

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir.

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. Madde: 17 DENETÇİLER Şirketin denetimi genel kurul tarafından

Detaylı

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI MEVCUT HALİ ORTAKLIĞA AİT İLANLAR Madde 6- Ortaklığa ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu nun 37. maddesinin 4. fıkrası ile

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ Merkez ve Şubeler Madde 3 Şirketin Merkezi İstanbul dur. Adresi; Yenibosna, Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, Kuyumcukent Sitesi, Bahçelievler, İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG ANONĠM ġġrketġ ANASÖZLEġMESĠ

GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG ANONĠM ġġrketġ ANASÖZLEġMESĠ GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG ANONĠM ġġrketġ ANASÖZLEġMESĠ ESKĠ METĠN YÖNETĠM KURULU SÜRESĠ VE KARAR YETER SAYISI Madde 9- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye

Detaylı

BATISÖKE SÖKE ÇĠMENTO SANAYĠĠ T.A.ġ. ANA SÖZLEġMESĠ

BATISÖKE SÖKE ÇĠMENTO SANAYĠĠ T.A.ġ. ANA SÖZLEġMESĠ MADDE 1 - KURULUġ BATISÖKE SÖKE ÇĠMENTO SANAYĠĠ T.A.ġ. ANA SÖZLEġMESĠ Türk Ticaret Kanunu'nun anonim Ģirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümleri uyarınca bir anonim Ģirket kurulmuģtur. (AĢağıda

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 31/03/2015 Salı günü saat 15:00 te Büyükdere

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

EVRE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

EVRE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ EVRE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazlı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunun Anonim Şirketlerin ani kuruluşlarına mütedair hükümlerine

Detaylı

TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş.

TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş. ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2 - Şirketin ünvanı KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2 - Şirketin ünvanı TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. ŞİRKETİN

Detaylı

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU NDAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU NDAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU NDAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ġirketimizin 2011 yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aģağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1 : Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ (13.08.1998 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmek, 17.08.1998 tarih ve 4606 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ Kuruluş: Madde 1: Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

Sicil No: 193621. Ticaret Ünvanı VESTEL ELEKTRONĠK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN

Sicil No: 193621. Ticaret Ünvanı VESTEL ELEKTRONĠK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN Sicil No: 193621 Ticaret Ünvanı VESTEL ELEKTRONĠK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN ġirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26.05.2010 günü, saat 10:00 da Zorlu

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel)

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Halaskargazi cad. No:243 Yasan İş Merkezi Kat:6 Osmanbey ŞİŞLİ İSTANBUL Telefon

Detaylı

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda

Detaylı

YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ MADDE 12. Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçilirler. Süresi bit

YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ MADDE 12. Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçilirler. Süresi bit YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU MADDE 11. Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 9 üyeden ibarettir. Yönetim Kurulunun 5 üyesi (A) grubu

Detaylı

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI Gayrimenkullere Tasarruf Madde 5 Şirket maksadını temin için her türlü gayrimenkuller satın almak, inşa etmek, kiralamak ve satmakla yetkilidir.

Detaylı

SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI

SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI ESKİ METİN YENİ METİN MADDE 4 - ŞİRKETİN MERKEZİ Şirketin merkezi İstanbul ili

Detaylı

SĠLVERLĠNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ ANA SÖZLEġMESĠ

SĠLVERLĠNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ ANA SÖZLEġMESĠ SĠLVERLĠNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ ANA SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1) Aşağıda adları, soyadları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunun ani kuruluş hükümlerine göre bir

Detaylı

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı.

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Özel Durum Açıklaması Tarih : 04 Nisan 2008 Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 4 Nisan 2008

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUS : Madde 1- Asağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin Ani Surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI DAN Yönetim Kurulumuz Şirket Genel Kurul unu aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 28/05/2007 Pazartesi günü saat 14:00 da

Detaylı

ÜNYE ÇĠMENTO SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN

ÜNYE ÇĠMENTO SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN ÜNYE ÇĠMENTO SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25 Haziran 2012 Pazartesi günü saat 11.30 da şirket merkezi Ünye de yapılacak ve aşağıdaki

Detaylı

Şirketin sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Şirketin sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Eski Metin SERMAYE MADDE 6 Şirketin sermayesi 5.500.000 (beşmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası dır. Bu sermaye her biri 1.-TL (BirTürkLirası) nominal değerde 450.000 (dörtyüzellibin) adet nama yazılı A Grubu,

Detaylı

10.10.2003 tarihinde tescil edilmiş olup, 15 Ekim 2003 tarih 5907 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde tadili yapılarak ilan edilmiştir.

10.10.2003 tarihinde tescil edilmiş olup, 15 Ekim 2003 tarih 5907 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde tadili yapılarak ilan edilmiştir. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil No:167580 AYEN ELEKTRİK TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: 03.01.2002 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğu nca tescil edilmek üzere 8 Ocak 2002 tarih ve 5460

Detaylı

ARTICLES OF ASSOCIATION OF MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME

ARTICLES OF ASSOCIATION OF MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME ARTICLES OF ASSOCIATION OF MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME MADDE 1 KURULUŞ Aşağıda adı ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı

Detaylı

Esas Sözleşme. Sermayesi : TL. İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu:243164

Esas Sözleşme. Sermayesi : TL. İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu:243164 Esas Sözleşme Sermayesi :30.000.000 TL İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu:243164 ESAS SÖZLEŞME İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. MADDE KURULUŞ... 1 2. ŞİRKETİN UNVANI... 1 3. MADDE MADDE AMAÇ VE KONU.....1 4. MADDE

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T. A. Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

HEKTAŞ TİCARET T. A. Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN HEKTAŞ TİCARET T. A. Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22.06.2012 Cuma günü saat 11.00 de Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze-KOCAELİ

Detaylı

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ ŞİRKETİN UNVANI Madde 2: Şirketin Ticaret Ünvanı VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede

Detaylı

25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Madde 1 Madde 2 Madde 3 Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 Madde 11 Madde 12 Madde 13 Madde 14 Madde

Detaylı

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN ġirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21.06.2012 PerĢembe günü saat 11.00 de Yuva köyü Çimento Fabrikası Yanı Sokak No:1 Bolu adresinde

Detaylı

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 11.30 da Şirket merkezi olan Savur yolu 6.km. MARDİN

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı Adresi : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. : Turkcell Plaza,Meşrutiyet Cad. No:71, Tepebaşı 34430 İstanbul Telefon ve

Detaylı

TİCARET SİCİLİ NO : 95869/41270

TİCARET SİCİLİ NO : 95869/41270 ANA SÖZLEŞMESİ ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ: 2.025.000- YTL KAYITLI SERMAYESİ : 100.000.000-YTL TİCARET SİCİLİ NO : 95869/41270 GENEL MÜDÜRLÜK Prof.Dr. Bülent Tarcan Sok. Pak İş Merkezi No : 5 Kat:3 34349 Gayrettepe-İstanbul

Detaylı

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No: 14222 Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.06.2012 Cuma günü, saat 14.00

Detaylı

KURULUŞ Madde 1 : KURUCULAR. Madde 2: Şirket kurucuları işbu ana sözleşmeyi imzalayan aşağıda isimleri yazılı tüzel kişilerdir.

KURULUŞ Madde 1 : KURUCULAR. Madde 2: Şirket kurucuları işbu ana sözleşmeyi imzalayan aşağıda isimleri yazılı tüzel kişilerdir. KURULUŞ Madde 1 : İkinci maddede yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu ana sözleşmeye göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. HOLİDAY PLAN TURİZM İŞLETMECİLİK VE TİCARET A.Ş ANA SÖZLEŞMESİNİN ŞİRKETİN MERKEZİ BAŞLIKLI 4. MADDESİ, ŞİRKETİN SÜRESİ BAŞLIKLI 5.MADDESİ, SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ BAŞLIKLI 6.MADDESİ, ŞİRKETİN

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

ADABANK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM. KURULUġ - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- ġube SÜRE Madde 1 - KuruluĢ:

ADABANK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM. KURULUġ - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- ġube SÜRE Madde 1 - KuruluĢ: ADABANK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUġ - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- ġube SÜRE Madde 1 - KuruluĢ: Bu ana sözleģmenin ikinci maddesinde ad ve soyadları ile adresleri yazılı

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2013 Çarşamba günü saat 10:00 da Şirket

Detaylı

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ANA SÖZLEġME TADĠL METNĠ

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ANA SÖZLEġME TADĠL METNĠ Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ANA SÖZLEġME TADĠL METNĠ KURULUġ ESKĠ METĠN KURULUġ YENĠ METĠN Madde 1 - Aşağıda ad ve soyadları, İkametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ nin özgünlenmiş ana sözleşmesidir.

PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ nin özgünlenmiş ana sözleşmesidir. PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ nin özgünlenmiş ana sözleşmesidir. MADDE: 1 KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun ani suretle

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR;

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; - 28/11/2012 TARİH VE 28491 SAYILI RESMİ GAZETEDE İLAN EDİLEN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2008 Cumartesi Günü saat 14.00

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2013 Yılı Çalışmaları

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ (19.11.2012)

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ (19.11.2012) RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ (19.11.2012) KURULUŞ : MADDE 1 : Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin

Detaylı

LÜKS KADĐFE TĐCARET VE SANAYĐ A. Ş. NĐN 11 MAYIS 2012 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ

LÜKS KADĐFE TĐCARET VE SANAYĐ A. Ş. NĐN 11 MAYIS 2012 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ LÜKS KADĐFE TĐCARET VE SANAYĐ A. Ş. NĐN 11 MAYIS 2012 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ 1- Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçilmesi; saygı duruşu, 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim şirketlerinin ani surette kurulmaları

Detaylı

TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ Madde 1 : İkinci maddede yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu esas sözleşmeye göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Ticaret Sicili No : Gebze/6616 FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 2007

Detaylı

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2009 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp

Detaylı

Camiş Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

Camiş Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi Camiş Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1. AĢağıda adları, soyadları, tabiyetleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim Ģirketlerin ani suretle

Detaylı

Netaş Telekomünikasyon A.Ş ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

Netaş Telekomünikasyon A.Ş ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI Netaş Telekomünikasyon A.Ş ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI MADDE 8 - GENEL KURUL MADDE 8 - GENEL KURUL Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre

Detaylı

EGELĠ & CO TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ ANA SÖZLEġMESĠ

EGELĠ & CO TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ ANA SÖZLEġMESĠ KURULUġ EGELĠ & CO TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ ANA SÖZLEġMESĠ Madde 1- AĢağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2008 Cumartesi Günü saat 11.00 de Küçüksu Caddesi Akçakoca Sokak No:6

Detaylı

ATAKULE GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ESAS SÖZLEġME TADĠL METNĠ ESKİ METİN

ATAKULE GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ESAS SÖZLEġME TADĠL METNĠ ESKİ METİN Yönetim Kurulu ve Görev Süresi ESKİ METİN Madde 12:ġirketin iģleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından bir yıl için seçilen 7 (yedi) üyeden oluģturulacak bir

Detaylı

FİNA LİMAN HİZMETLERİ LOJİSTİK DENİZCİLİK TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

FİNA LİMAN HİZMETLERİ LOJİSTİK DENİZCİLİK TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİLİ 01.10.2013 ( Yönlendirilmiş Mesaj ) FİNA LİMAN HİZMETLERİ LOJİSTİK DENİZCİLİK TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİLİ ESKİ METİN Merkez ve Şubeler: Madde 5: Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirketin adresi Büyükdere

Detaylı

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL Amaç ve Konu Madde 4 Şirketin amacı ve iştigal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2014 Yılı Çalışmaları

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18 31/01/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18 KONU: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 32) 8 Kasım 1998

Detaylı

ZORLU FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ZORLU FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ZORLU FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş Aşağıda adı, soyadı, uyrukları ve adresleri belirtilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ani kuruluş esaslarına

Detaylı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE TADİL TASARISI MADDE ESKİ METİN YENİ METİN KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ANA MUKAVELESİ KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS

Detaylı

Türkiye deki başlıca şirket türlerinin temel özellikleri aşağıdaki gösterilmektedir.

Türkiye deki başlıca şirket türlerinin temel özellikleri aşağıdaki gösterilmektedir. YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURULUŞU Türkiye deki yabancı sermaye mevzuatının temelinde, ayrım gözetmeme ve eşit muamele ilkeleri yatar. Yabancı yatırımcılar yerli bir şirketle aynı konuma sahiptirler. Yabancı

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ PINAR SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ Madde l- AĢağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim ġirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE-1 KURULUŞ VE KURUCULAR: AĢağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı