Ahmet GÜZEL Yeminli Mali Müşavir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ahmet GÜZEL Yeminli Mali Müşavir"

Transkript

1 I. GİRİŞ 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu (ETK), anonim şirketler tarafından çıkarılacak hisse senetlerine münhasır olarak detaylı hükümler içermesine rağmen pay sahipliği yönünden hisse senedi bastırılmasını şart koşmamıştı. 1 Diğer bir ifade ile eski TTK'ya göre, anonim şirketlerin esas sermayesine karşılık gelen paylar için hisse senedi bastırmaları zorunluluğu bulunmamaktaydı. Eski TTK'ya göre hisse senedi çıkarılmamış olsa bile, anonim şirketin tescili ve tüzel kişilik kazanması ile birlikte pay sahipliği sıfatı doğacağı hükme bağlanmıştı. Pay sahipliği sıfatı, hisse senedi çıkarılmadan önce mevcut kabul ediliyordu. Şirket esas sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadıkça genel hükümlere göre devir edilebiliyordu. Dolayısıyla anonim şirketlerde hisse senedi bastırılmasına, kurucu nitelik verilmemişti. 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, hisse senedi yerine yeni bir kavram geliştirdi: Pay Senedi Bununla beraber anonim şirketlerin pay senedi bastırmalarını da zorunlu tutmuştur. Bu çalışmada, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu na göre kapalı (halka açık olmayan) anonim şirketler tarafından pay senedi çıkarılması ele alınmakta ve uygulamaya dönük olarak kapalı anonim şirketlerce çıkarılabilecek nama ve hamiline yazılı pay senedi örneklerine yer verilmektedir. II. PAY SENEDİ BASTIRMA ŞEKLİ TTK da pay senedi bastırma yükümlülüğü, nama veya hamiline yazılı olmasına göre farklı esas ve hükümlere bağlanmıştır. TTK'nun 484.maddesine göre; "Pay senetleri, hamiline veya nama yazılı olur." II.1. Hamiline Yazılı Pay Senedi Bastırma Esasları TTK'nun 486/2 maddesine göre; "Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır. Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı tescil ve ilan edilir, ayrıca şirketin internet sitesine 1 Eski TTK, 409/f-1 maddesi ile anonim şirketin esas sermayesine karşılık gelen hisse senetlerinin hamiline veya nama yazılı olacağını; 409/2 maddesi ile şirketin esas sözleşmesinde aksine bir hüküm yok ise hisse senetlerinin nama yazılı olması gerektiğini; 409/3 madde hükmü ile bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamile yazılı hisse senetleri veya ilmühaberler çıkarılamayacağını, bu hükme aykırı olarak çıkarılan senetlerin hükümsüz olacağını; 410.maddesi ile şirket esas sözleşmesinde aksine hüküm bulunmadıkça çıkarılan hisse senetlerinin nev inin değiştirilebileceğini, ancak nama yazılı senetlerin hamiline yazılı senetlere çevrilmesi için pay bedelinin tamamen ödenmiş olması gerektiğini; 412.madde hükmü ile şirketin tescilinden önce çıkarılan hisse senetlerinin hükümsüz olacağını; 395.maddesi ile sermaye artırımlarında ise esas sermayenin artırılması keyfiyetinin tescilinden önce çıkarılan hisse senetlerinin hükümsüz olduğunu; 399/1 maddesi ile hisse senetlerinin itibarî değerlerinin en az bir kuruş olması gerektiğini; 413/1 maddesi ile hamiline yazılı hisse senetlerinde; şirketin unvanına, esas sermaye miktarına, tescil tarihine, senedin nev ine ve itibari kıymetine yer verileceğini; 413/2 maddesi ile nama yazılı hisse senetlerinde ise yukarıda sayılanlara ilave olarak sahiplerinin ad ve soyadının, ikametgahının, senet karşılığında ödenmiş olan miktarın yazılı olmasını ve nama yazılı hisse senetlerinin ayrıca şirketin pay senetleri defterine kaydedilmeleri ve senedin şirket adına imzaya yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imzalanması gerektiğini Hükme bağlamıştı.öngörmekte idi.

2 konulur. Pay senedi bastırılıncaya kadar ilmühaber çıkarılabilir. İlmühaberlere kıyas yoluyla nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümler uygulanır." Madde hükmünde geçen sürenin başlangıç tarihi, hamiline yazılı payların bedellerinin tamamen ödendiği tarihtir. Buna göre; hamiline yazılı payların bedelleri tamamen ödenmedikçe, pay senedi düzenlenemez. Çünkü; TTK nın 484.maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamiline yazılı pay senetleri çıkarılamaz. Bu hükme aykırı olarak çıkarılanlar geçersizdir. İyiniyet sahiplerinin tazminat hakları saklıdır. Yukarıda metni yer alan TTK nın 486. maddesinin ikinci fıkrasında yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin olarak karar alması gerekmektedir. Bu kararın da aynı zamanda tescil ve ilân edilmesi ve ayrıca şirketin internet sitesinde yayınlanması gerekmektedir. II.1.a.Hamiline Pay Senetlerinde Bulunması Gereken Unsurlar TTK nun 487/1 maddesine göre hamiline yazılı pay senetlerinde; 1. Şirketin ticaret unvanının, 2. Şirketin sermaye tutarının, 3. Şirketin kuruluş tarihinin, 4. Şirketin kuruluş tarihindeki sermaye tutarının, 5. Çıkarılan pay senedinin tertibinin, 6. Çıkarılan pay senedinin tertibinin tescili tarihinin, 7. Senedin türünün ve itibarî değerinin, 8. Senedin kaç payı içerdiğinin belirtilmesi gerekir. Aynı madde hükmüne göre hamiline yazılı senetlerin; "şirket adına imza etmeye yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imza edilmiş olması şarttır." Yine aynı madde hükmüne göre kapalı şirketlerde; 1. Baskı şeklinde imzanın delikli olması veya 2. Sahtekârlığı engelleyici diğer güvenlik önlemlerinin uygulanması gerekir. II.1.b. Hamiline Yazılı Pay Senedi Karar Örneği XXXXX XXXXXX XXXXX XXXX ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI Karar tarihi: Karar numarası: 2014/... Katılanlar: Xxxxx Yyyyy, Xxxxx Yyyyy, Xxxxx Yyyyy Konu: Hisse senedi basımı

3 Yönetim kurulunca oybirliği ile alınan karar aşağıdaki gibidir: 1-Şirket genel kurulunun tarihli kararı uyarınca şirket ana sözleşmesinin 6. Maddesi ile belirlenen şirket sermayesinin yeni tutarı ve pay oranları dikkate alınarak, yönetim kurulumuzca tarih ve 2013/... sayılı kararla bastırılan şirket ortaklarının sahibi olduğu geçici ilmuhaberlerin iptal edilerek yerlerine hamiline yazılı hisse senetlerinin bastırılmasına, 3-25, 50, 100, 500, 1000, ve adetlik payları temsil eden kupürler halinde bastırılacak hisse senetlerinin aşağıda belirtilen adet ve miktarlarda çıkarılarak pay sahiplerine verilemesine karar verilmiştir. Pay sahibi: xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Pay sayısı Toplam nominal değeri: TL Verilecek Küpür adeti Beher küpürün temsil Ettiği pay toplam pay toplam nominal değeri Pay sahibi: Xxxxxxx xxxxxxx sayısı Toplam nominal değeri: TL Verilecek Küpür adeti Beher küpürün temsil Ettiği pay toplam pay toplam nominal değeri Yönetim kurulu başkanı xxxxxxxxxxxxxxxx Yönetim kurulu başkan yardımcısı xxxxxxxxxxxx Yönetim kurulu üyesi xxxxxxxxxxxxxx II.1.b. Hamiline Yazılı Pay Senedi Örneği II.1.b.1.Esas Sermaye Sistemine Tabi Kapalı Anonim Şirkete Ait Hamiline Yazılı Pay Senedi Örneği 20 PAY TÜRK LİRASI (XYZ) TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SERMAYESİ : TÜRK LİRASI (TAMAMI ÖDENMİŞTİR) Şirket 10/11/2005 tarihinde Türk Lirası sermaye ile kurulmuş olup, Ankara 15. Noterliğinin 10/11/2015 tarih ve sayılı tasdikini havi şirket esas sözleşmesi, 20/11/2012 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nce 2005/11876 ticaret sicil numarası ile tescil edilmiş ve 30/11/2005 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde neşredilmiştir. İşbu tertip pay senedi ihracını kapsayan TL tutarındaki sermaye, Ticaret Sicili Müdürlüğü nce. tarihinde tescil edilmiş ve.. tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde neşredilmiş olup; bedeli tamamen ödenmiş olan, her biri Türk Lirası itibarî kıymetinde 80 adet nama yazılı paydan ve her biri Türk Lirası itibarî kıymetinde 10 adet hamiline yazılı paydan ibarettir. HAMİLİNE YAZILI BEHERİ TÜRK LİRASI İTİBARİ DEĞERDE 10 PAY SENEDİ KARŞILIĞINDA TÜRK LİRALIK 1. TERTİP B GRUBU PAY SENEDİDİR. Belge No:... (XYZ) Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (veya Üyesi)

4 II.1.b.2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Kapalı Anonim Şirkete Ait Hamiline Yazılı Pay Senedi Örneği 20 PAY TÜRK LİRASI (TTT) İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KAYITLI SERMAYESİ : TÜRK LİRASI KAYITLI SERMAYENİN TESCİL TARİHİ : 11/02/2014 Şirket 10/08/2012 tarihinde Türk Lirası sermaye ile kurulmuş olup, İstanbul 15. Noterliğinin 10/08/2012 tarih ve sayılı tasdikini havi şirket esas sözleşmesi, 10/09/2012 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nce 2012/15876 ticaret sicil numarası ile tescil edilmiş ve 30/09/2012 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde neşredilmiştir. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın 15/01/2014 tarih ve 2014/120 sayılı izni ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nün 11/02/2014 tarihli tesciliyle kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Bu pay senedi Yönetim Kurulunun 20/03/2014 tarih ve 2014/12 sayılı kararını takiben Şirketin çıkarılmış sermayesinin Türk Lirasına artırılması nedeniyle ihraç edilmiştir. İşbu tertip pay senedi ihracını kapsayan TL tutarındaki çıkarılmış sermaye; İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nce. tarihinde tescil edilmiş ve.. tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde neşredilmiş olup; bedeli tamamen ödenmiş olan, her biri Türk Lirası itibarî kıymetinde 1200 adet nama yazılı paydan ve her biri Türk Lirası itibarî kıymetinde 300 adet hamiline yazılı paydan ibarettir. HAMİLİNE YAZILI BEHERİ TÜRK LİRASI İTİBARİ DEĞERDE 10 PAY SENEDİ KARŞILIĞINDA TÜRK LİRALIK 3. TERTİP B GRUBU PAY SENEDİDİR. Belge No:... (TTT) İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (veya Üyesi) II.2. Nama Yazılı Pay Senedi Bastırma Esasları Payları nama yazılı olan kapalı anonim şirketlerde pay senedi çıkarma zorunluluğu bir koşula bağlanmıştır.: Nama yazılı pay senetlerin bastırılması için azlığın talepte bulunması gerekir. TTK nın 486.madde hükmü uyarınca; Azlık 2 istemde bulunursa nama yazılı pay senedi bastırılıp tüm nama yazılı pay senedi sahiplerine dağıtılır. denilmektedir. Buna göre; halka açık olmayan (kapalı) anonim şirketlerde azlığın talebi üzerine, nama yazılı pay senetleri bastırılacak ve bütün nama yazılı pay senedi sahiplerine dağıtılacaktır. Azlığın böyle bir talepte bulunmaması durumunda ise, pay senedi bastırma zorunluluğu doğmayacaktır. Önemle ifade edilmelidir ki; azlığın talebi halinde, sadece azlık için değil bütün nama yazılı pay sahipleri için pay senedi nin bastırılacak olmasıdır. 2 TTK nın 411 inci maddesine göre; kapalı anonim şirketlerde şirket sermayesinin en az onda birini oluşturan pay sahipleri, azlık olarak tanımlanmıştır.

5 Yukarıda yapılan açıklamalara göre anonim şirket sermayesinin en az onda birini oluşturan pay sahiplerinin yönetim kuruluna yazılı veya sözlü müracaatı üzerine nama yazılı pay senedi bastırılabilir. Yönetim kurulunun anılan talebinin gereğini yerine getirmemesi ihtimaline karşı, ispat bakımından, talebin yazılı olarak yönetim kuruluna iletilmesi daha uygun ve yararlı olacağı şüphesizdir. Kanun Koyucu, bu suretle azlık haklarını korumak istemiştir. Nitekim madde gerekçesinde Nama yazılı pay senetlerinin basılmaması ve pay sahiplerine dağıtılmaması, pay defteri bulunmayan, düzensiz olan ve güncel durumu yansıtmayan şirketlerde daha büyük sakıncalar doğurmaktadır. Hükme aykırılık hâlinde pay sahiplerinin mahkemeye başvurabilecekleri şüphesizdir denilerek bu irade beyan edilmiştir. TTK da, nama yazılı pay senedi bastırılması için pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı tescil ve ilan edilir, ayrıca şirketin internet sitesine konulması yönünde bir hüküm bulunmamaktadır. Buna göre; anonim şirket yönetim kurulunun nama yazılı pay senedi çıkarılmasında bir karar alıp tescil ve ilan ettirmesi şart olmamakla beraber; azlığın talebine istinaden nama yazılı pay senedi çıkarılması yönünde bir karar almasının, tescil ve ilan edilmesinin önünde engel de bulunmamaktadır. II.2.a. Nama Yazılı Pay Senetlerinde Bulunması Gereken Unsurlar TTK nun 487.maddesine göre nama yazılı pay senetlerinde; 1. Şirketin ticaret unvanının, 2. Şirketin sermaye tutarının, 3. Şirketin kuruluş tarihinin, 4. Şirketin kuruluş tarihindeki sermaye tutarının, 5. Çıkarılan pay senedinin tertibinin, 6. Çıkarılan pay senedinin tertibinin tescili tarihinin, 7. Senedin türünün ve itibarî değerinin, 8. Senedin kaç payı içerdiğinin, 9. Senet sahibinin adının ve soyadının veya ticaret unvanının, 10. Senet sahibinin yerleşim yerinin, 11. Pay senedi bedelinin ödenmiş olan miktarının belirtilmesi gerekir. Diğer taraftan; aynı madde hükmü gereğince nama yazılı pay senedin geçerlilik kazanabilmesi için, senedin şirket adına imza etmeye yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imza edilmiş olması şarttır. Ayrıca Kapalı şirketlerde baskı şeklinde imzanın delikli olması veya sahtekârlığı engelleyici diğer güvenlik önlemlerinin uygulanması gerekir.

6 II.2.b. Nama Yazılı Karar Örneği XXXXX XXXXXX XXXXX XXXX ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI Karar tarihi: Karar numarası: 2014/... Katılanlar: Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx Konu: Hisse senedi basımı Yönetim kurulunca oybirliği ile alınan karar aşağıdaki gibidir: 1-Şirket genel kurulunun tarihli kararı uyarınca şirket ana sözleşmesinin 6. Maddesi ile belirlenen şirket sermayesinin yeni tutarı ve pay oranları dikkate alınarak, yönetim kurulumuzca tarih ve 2013/... sayılı kararla bastırılan şirket ortaklarının sahibi olduğu geçici ilmuhaberlerin iptal edilerek yerlerine nama yazılı hisse senetlerinin bastırılmasına, 3-25, 50, 100, 500, 1000, ve adetlik payları temsil eden kupürler halinde bastırılacak hisse senetlerinin aşağıda belirtilen adet ve miktarlarda çıkarılarak pay sahiplerine verilemesine karar verilmiştir. Pay sahibi: xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Pay sayısı Toplam nominal değeri: TL Verilecek Küpür adeti Beher küpürün temsil Ettiği pay toplam pay topl. nominal değeri Pay sahibi: Xxxxxxx xxxxxxx sayısı Toplam nominal değeri: TL Verilecek Küpür adeti Beher küpürün temsil Ettiği pay toplam pay topl. nominal değeri Yönetim kurulu başkanı xxxxxxxxxxxxxxxx Yönetim kurulu üyesi xxxxxxxxxxxxxx Yönetim kurulu başkan yardımcısı xxxxxxxxxxxx II.2.b. Nama Yazılı Senet Örneği II.2.b.1. Esas Sermaye Sistemine Tabi Kapalı Anonim Şirkete Ait Nama Yazılı Pay Senedi Örneği 10 PAY TÜRK LİRASI (ABC) TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SERMAYESİ : TÜRK LİRASI (TAMAMI ÖDENMİŞTİR) Şirket 10/11/2004 tarihinde Türk Lirası sermaye ile kurulmuş olup, Ankara 15. Noterliğinin 10/11/2004 tarih ve sayılı tasdikini havi şirket esas sözleşmesi, 20/11/2004 tarihinde Gaziantep Ticaret Sicili Müdürlüğü nce 2004/11876 ticaret sicil numarası ile tescil edilmiş ve 30/11/2004 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde neşredilmiştir. İşbu tertip pay senedi ihracını kapsayan TL tutarındaki sermaye, Ticaret Sicili Müdürlüğü nce. tarihinde tescil edilmiş ve.. tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde neşredilmiş olup; bedeli tamamen ödenmiş olan, her biri Türk Lirası itibarî kıymetinde 80 adet nama yazılı paydan ve her biri Türk Lirası itibarî kıymetinde 10 adet hamiline yazılı paydan ibarettir. NAMA YAZILI BEHERİ TÜRK LİRASI İTİBARİ DEĞERDE

7 10 PAY KARŞILIĞINDA TÜRK LİRALIK 1. TERTİP A GRUBU PAY SENEDİDİR. Belge No:... Yirmibin Türk Lirası kıymetinde olan işbu yirmi adet pay senedinin bedeli tamamen ödenmiştir. Pay Senedi Sahibinin; Adı-Soyadı veya Unvanı : İkametgahı : (ABC) Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (veya Üyesi) II.2.b.1. Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Kapalı Anonim Şirkete Ait Nama Yazılı Pay Senedi Örneği 200 PAY TÜRK LİRASI (ABC) TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KAYITLI SERMAYE : TÜRK LİRASI KAYITLI SERMAYE TESCİL TARİHİ : 11/02/2014 Şirket 10/08/2013 tarihinde Türk Lirası sermaye ile kurulmuş olup, İstanbul 15. Noterliğinin 10/08/2013 tarih ve sayılı tasdikini havi şirket esas sözleşmesi, 10/09/2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nce 2013/15876 ticaret sicil numarası ile tescil edilmiş ve 30/09/2013 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde neşredilmiştir. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın 15/01/2014 tarih ve 2014/120 sayılı izni ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nün 11/02/2014 tarihli tesciliyle kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Bu pay senedi Yönetim Kurulunun 20/03/2014 tarih ve 2014/12 sayılı kararını takiben Şirketin çıkarılmış sermayesinin Türk Lirasına artırılması nedeniyle ihraç edilmiştir. İşbu tertip pay senedi ihracını kapsayan TL tutarındaki çıkarılmış sermaye; İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nce. tarihinde tescil edilmiş ve.. tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde neşredilmiş olup; bedeli tamamen ödenmiş olan, her biri Türk Lirası itibarî kıymetinde 600 adet nama yazılı paydan ve her biri Türk Lirası itibarî kıymetinde 150 adet hamiline yazılı paydan ibarettir. NAMA YAZILI BEHERİ TÜRK LİRASI İTİBARİ DEĞERDE 100 PAY SENEDİ KARŞILIĞINDA TÜRK LİRALIK 1. TERTİP A GRUBU PAY SENEDİDİR. Belge No: 146 Yüzbin Türk Lirası kıymetinde olan işbu yüz adet pay senedinin bedeli tamamen ödenmiştir. Pay Senedi Sahibinin; Adı-Soyadı veya Unvanı : İkametgahı : (ABC) Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (veya Üyesi) III. Pay Senedi Bastırırken İmza Dışındaki Diğer Güvenlik Önlemleri Yeni TTK kapalı şirketlerde baskı şeklinde imzanın delikli olmasını veya sahtekârlığı engelleyici diğer güvenlik önlemlerinin uygulanmasını şart koşmaktadır.

8 TTK nın 487. maddesinin gerekçesinde Hüküm, bazı değişikliklerle 6762 sayılı Kanunun 413 üncü maddenin tekrarıdır. 487 nci maddenin birinci fıkrasındaki hüküm kapalı şirketler hakkındadır. Çünkü, halka açık olanlar hakkında SPK tebliğleri uygulanır. Denilmektedir. Madde hükmünde geçen baskı şeklinde imzanın delikli olmasına ve diğer güvenlik önlemlerine dair bir açıklama ve esas bulunmamaktadır. TTK nın 487. maddesinde, baskı şeklinde imzanın delikli olması ibaresinden hemen sonra veya denilerek sahtekârlığı engelleyici diğer güvenlik önlemlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla, baskı şeklinde imza kullanılacaksa, delikli imza yerine, başkaca güvenlik önlemleri ile pay senedi çıkarmak mümkün olabilecektir. Diğer güvenlik önlemleri kapsamında; pay senetleri taklidi önlemek bakımından farklı desen ve şablonların geliştirilmesi gibi önlemler sayılabilir. Diğer taraftan; kanaatimizce pay senedinin ıslak imza ile çıkarılmasının önünde yasal bir engel de bulunmamaktadır. IV.BASTIRILAN PAY SENETLERİNİN PAY DEFTERİNE KAYDEDİLMESİ Türk Ticaret Kanunu na ve Ticari Defterlere İlişkin Tebliğe göre, anonim şirketlerde pay defteri tutulması zorunludur. Şirket tarafından tutulması ve saklanması zorunlu olan bu pay defterine; senede bağlanmamış payların sahiplerinin, nama yazılı pay senedi sahiplerinin ve intifa hakkı sahiplerinin ad ve soyadları ya da ticaret unvanları ile adresleri kaydedilir (TTK, m.499/f.1). Hamiline yazılı senetler için kayıt hususu Kanunda düzenlenmemiş olmakla beraber Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ in 9.maddesinde; anonim şirketlerde senede bağlanmamış hamiline yazılı payların senede bağlanıp, bu senetlerin pay sahiplerine teslim edildikleri tarihten itibaren 10 gün içinde defterde açıklanmak suretiyle pay defterinden silineceği öngörülmüştür. Ancak bu silinmenin nasıl yapılacağına veya silinmeden ne kast edildiğine ilişkin bir açıklama yapılmamıştır. Buradaki silmeyi, kaydın üzerini, önceki içeriği okunacak şekilde çizmek yahut karşısına açıklamalı bir kayıt düşmek şeklinde anlamak gerekir. Kaydın tamamıyla silinmesi, aksi takdirde deftere yapılacak kaydın anlamını ortadan kaldırır ve daha önce yazılmış açıklamayı dayanaksız bırakır. KAYNAKÇA Eski Türk Ticaret Kanunu, Yeni Türk Ticaret Kanunu, Yeni TTK Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Anonim ġirketlerle Ġlgili BaĢlıca Yeni ve Farklı Düzenlemeleri

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Anonim ġirketlerle Ġlgili BaĢlıca Yeni ve Farklı Düzenlemeleri 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Anonim ġirketlerle Ġlgili BaĢlıca Yeni ve Farklı Düzenlemeleri Abant, 22 Ekim 2011 Prof. Dr. Seza Reisoğlu TBB Hukuk BaĢdanıĢmanı Tebliğ A. GENEL OLARAK I. 6102 sayılı

Detaylı

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1 KURULUŞ 27/06/1990 tarih ve 90/644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi, Bankalar hakkındaki mevzuat ve Türk Ticaret

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda ticaret unvanları, ticaret merkezleri, adları, soyadları, (imza tarihinde geçerli) yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ 6. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ Sermaye ve Paylar Madde 6- Şirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş

Detaylı

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Güreli Yayınları Eylül, 2012 1 2 ÖNSÖZ Ülkemizde ticari hayatın son 50 yılını önemli ölçüde etkilemiş olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013

ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013 ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013 [You can add an abstract or other key statement here. An abstract is typically a short summary of the document content.] Değerli Meslektaşlarım,

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.

Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. F-82/REV.00 FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUN TASARISINDA ELEKTRONİK İŞLEMLER İLE İLGİLİ YER ALAN YENİ DÜZENLEMELER

TÜRK TİCARET KANUN TASARISINDA ELEKTRONİK İŞLEMLER İLE İLGİLİ YER ALAN YENİ DÜZENLEMELER TÜRK TİCARET KANUN TASARISINDA ELEKTRONİK İŞLEMLER İLE İLGİLİ YER ALAN YENİ DÜZENLEMELER Erkan YETKİNER E. Baş Hesap Uzmanı, YMM VergiDepartmanıOrtağı Mazars&Denge Denetim YMM A.Ş. E-yaklaşım Dergisi,

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamız Hissedarlar Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2015 Salı günü saat 14.00 te aşağıda yazılı gündem

Detaylı

Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları. Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av.

Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları. Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av. Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av. Ender DEDEAĞAÇ* Değerli dostumuz ve meslekdaşımız, Güzel insan Av. Savaş Karahisar

Detaylı

www.pwc.com.tr Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ

www.pwc.com.tr Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ www.pwc.com.tr Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; gerçek ve tüzel kişi tacirler

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE UN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.2013 Prof. Dr. NECDET SAĞLAM SMMM MEHMET YOLCU GEREKÇESİ 6102 Sayılı

Detaylı

RWE ENERJİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

RWE ENERJİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ RWE ENERJİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ MADDE 1. KURULUŞ: Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Anonim

Detaylı

100 Soruda Limited Şirketler

100 Soruda Limited Şirketler 100 Soruda Limited Şirketler 2 İçindekiler Genel Olarak 7 1. Yeni TTK nın limited şirketlere ilişkin olarak getirdiği yenilikler nelerdir? 8 2. Limited şirket kaç ortakla kurulabilir? 8 3. Limited şirket

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN (1)

TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN (1) 11311 TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 6103 Kabul Tarihi : 14/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Resmi Gazete Sayı: 27323 Resmî Gazete Tarihi: 18 Ağustos 2009 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 1 (1)

Detaylı

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Hükümlerde Değişiklikler Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni TTK ) 1 Temmuz 2012

Detaylı

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ AMAÇ VE KONU Madde 3- Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır: 1- Ambalaj atıkları da dahil olmak üzere her türlü atığın biriktirilmesi,

Detaylı

Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Mehmet ERKAN Hesap Uzmanı Hasan KARAÇAM Hesap Uzmanı GİRİŞ : Hisse senetleri, anonim ortaklık ya da sermayesi paylara

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE ÖNEMLİ MİKTARDA ŞİRKET AKTİFİNİN TOPTAN SATIŞI SORUNU

ANONİM ŞİRKETLERDE ÖNEMLİ MİKTARDA ŞİRKET AKTİFİNİN TOPTAN SATIŞI SORUNU ANONİM ŞİRKETLERDE ÖNEMLİ MİKTARDA ŞİRKET AKTİFİNİN TOPTAN SATIŞI SORUNU Soner ALTAŞ 17* * Öz Genel kurul, anonim şirketlerde bulunması zorunlu olan, yetkisini kanundan ve kanun hükümleri çerçevesinde

Detaylı

Kooperatifler Hakkında Bilmek İstedikleriniz

Kooperatifler Hakkında Bilmek İstedikleriniz Kooperatifler Hakkında Bilmek İstedikleriniz Soru: Bir yapı kooperatifi kaç kişi ile kurulur? Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda belirtilen tüzel kişilerce

Detaylı

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ Serdar ALÂ Uzman ANKARA ÖNSÖZ Türkiye de işletmelerin tabi olduğu mevzuat ve yükümlülükler oldukça karmaşık ve işletmelere büyük zaman maliyetine neden olan bir

Detaylı

Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı:

Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı: Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı: Kanunda ticari işletmenin bir bütün halinde devredilebileceği ve aksi kararlaştırılmadıkça devrin duran malvarlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret

Detaylı

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlarını da toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlarını da toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. ASGARİ ORTAK SAYISI AZAMİ ORTAK SAYISI ASGARİ SERMAYE SERMAYENİN ÖDENMESİ En az 5 kurucu ortağın mevcudiyeti aranmaktadır. (ETTK 277) Azami ortak sayısı Ortak sayısı 250 den fazla olan anonim şirketler,

Detaylı

6102 sayılı yeni TTK da BİRLEŞME-DEVİR, BÖLÜNME, TÜR DEĞİŞTİRME ve TASFİYE İŞLEMLERİ

6102 sayılı yeni TTK da BİRLEŞME-DEVİR, BÖLÜNME, TÜR DEĞİŞTİRME ve TASFİYE İŞLEMLERİ 6102 sayılı yeni TTK da BİRLEŞME-DEVİR, BÖLÜNME, TÜR DEĞİŞTİRME ve TASFİYE İŞLEMLERİ Yeminli Mali Müşavir Ömer Necdet AYDEMİR Sorumlu Ortak Başdenetçi 29 Mayıs 2014 Sakarya SMMM Odası BİRLEŞME TTK nun

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı