ĐDAŞ Đstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. ĐDARE MECLĐSĐ TOPLANTI TUTANAĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐDAŞ Đstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. ĐDARE MECLĐSĐ TOPLANTI TUTANAĞI"

Transkript

1 ĐDAŞ Đstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. ĐDARE MECLĐSĐ TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARĐHĐ : 24/04/2006 TOPLANTI NO : 607 TOPLANTI SAATĐ : 10:30 TOPLANTI YERĐ : ĐSTANBUL MERKEZ FABRĐKA KATILANLAR MÜŞTAK H. ĐŞERĐ NECDET NARĐN A. SERVET BERKÖZ F. TAHSĐN BENSEL M. MUSTAFA ĐŞERĐ B. SEFA OCAK METĐN AKTAY GÜNDEM: yılı dönemine ait Olağan Genel Kurul gündeminin tespiti, toplantı günü ilanının karara bağlanması 2. (A) guruba imtiyazlı pay sahipleri kurulunun toplantıya çağırılması, toplantı gündeminin tespiti 3. Genel Kurul'a sunulacak kar dağıtım teklifinin tespiti KARARLAR: yılına ait Olağan Genel Kurul'un 30 Mayıs 2006 Salı günü saat 11:00'de Şirket Merkezi'nde yapılmasına ve aşağıdaki gündemi kapsayan gerekli ilanların verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Gündem: 1. Başkanlık Divanı seçimi 2. Toplantı tutanağının imzası için Başkanlık Divanı na yetki verilmesi yılı hesap ve faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu, Murakıp ve Bağımsız Denetleme Raporları nın okunması ve görüşülmesi yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması 5. Yönetim Kurulu leri ve Murakıbın 2005 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi 6. Yönetim Kurulu nun 2005 yılının karının dağıtılması hakkındaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması 7. Kayıtlı sermaye tavanımızın 6 Milyon YTL den, 12 Milyon YTL ye çıkarılması nedeniyle şirket Ana Sözleşmesinin 8. maddesinin ve ayrıca 13, 20, 42 ve 54. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nca onaylanan ekte görüldüğü şekliyle müzakeresi ve karara bağlanması 8. Yönetim Kurulu üyelerinin 2006 yılı hakk-ı huzur ödemelerinin tespiti yılı için Murakıp seçimi ve ücretinin tespiti 10. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun tespiti yolunda karar alınması 11. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.nun 334 ve 335 md. gereği mezuniyet verilmesi 12. Dilek ve temenniler 1

2 2. (A) gurubu imtiyazlı pay sahipleri kurulu toplantısının 30 Mayıs 2006 Salı günü şirket merkezinde saat 10:oo da aşağıdaki gündemi kapsayacak şekilde yapılmasına ve çağrı ilanlarının pay sahipleri adreslerine kurye ile yapılmasına karar verildi. Gündem: 1. Başkanlık Divanı seçimi 2. Toplantı tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi 3. Kayıtlı sermaye tavanımızın 6 Milyon YTL den, 12 Milyon YTL ye çıkarılması nedeniyle şirket Ana Sözleşmesinin 8. maddesinin ve ayrıca 13, 20, 42 ve 54. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nca onaylanan ekte görüldüğü şekliyle müzakeresi ve karara bağlanması mali yılının zararla kapanması nedeniyle kar dağıtılmaması yönünde Genel Kurul'a teklif götürülmesine karar verildi. Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığı için toplantıya son verildi. MÜŞTAK HĐLMĐ ĐŞERĐ NECDET NARĐN AHMET SERVET BERKÖZ Başkan Başkan Yrd. FEYZULLAH TAHSĐN BENSEL BAHATTĐN SEFA OCAK MEHMET MUSTAFA ĐŞERĐ METĐN AKTAY 2

3 ANA SÖZLEŞME DEĞĐŞĐKLĐK MADDELERĐ: BÖLÜM II Sermaye, Hisse Senetleri ve Tahviller SERMAYE - ESKĐ ŞEKLĐ Madde 8 (Eski Şekli) SERMAYE (HĐSSE SENETLERĐ VE TAHVĐLLER) Şirket, 2499 Sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun 17/11/98 tarih ve 103/1277 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi TL. (Altıtrilyon TL.) olup, beheri TL. itibari değerde 200 adet ve beheri TL. itibari değerde adet toplam paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi TL.(Birtrilyonbeşyüzmilyar TL.) olup, 1. Tertip beheri TL. itibari değerde 200 adet ve beheri TL. itibari değerde adet; 2. Tertip beheri TL. itibari değerde adet; 3. Tertip beheri TL. itibari değerde adet ; 4. tertip beheri TL. itibari değerde adet, toplam paya bölünmüştür. Bu payların itibari değerleri, tertibi, grubu, pay adedi ve nevileri aşağıdaki gibidir. Bu payın itibari değeri Tertibi Grubu Pay Adedi Nama/Hamiline Toplam A 200 NAMA A 200 NAMA A 200 HAMĐLĐNE B 600 NAMA B HAMĐLĐNE B HAMĐLĐNE B HAMĐLĐNE B HAMĐLĐNE TOPLAM Bu sermayenin TL. (Birtrilyon altmışdokuzmilyar sekizyüzdoksanyedimilyon beşyüzbin TL.) lık kısmı Vergi Usul Kanunu nun sayılı kanunla mükerrer 298 nci maddesi hükmü gereğince bilançomuza kayıtlı amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan değer artış fonundan karşılanmıştır. Bakiye (Ellimilyar TL.) kısmı için TL sı kıymetinde B grubu tamamı hamiline yazılı hisse senedi çıkartılmış, mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak borsada işlem görmek üzere halka arz suretiyle satılmış ve bedeli nakden ve defaten ödenmiştir. Đdare Meclisi, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı veya itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarmaya, hissedarların rüçhan haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya ve hisse senetlerini birden fazla hisseyi temsil eden küpürler halinde düzenlemeye ve bastırmaya yetkilidir. Hisse senetlerinin birden fazla küpürler halinde birleştirilmesi, her hisseye bağlı hak ve yükümlülüklerde bir değişiklik meydana getirmez. Đhraç edilen hisse senetlerinin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse senedi ihraç edilemez. 3

4 BÖLÜM II Sermaye, Pay senetleri, Tahviller SERMAYE -YENĐ ŞEKLĐ Madde 8 Sermaye (Pay Senetleri ve Tahviller) Şirket, 2499 Sayılı Kanun Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun 17/11/1998 tarih ve 103/1277 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi YTL.(Onikimilyon YTL.) olup, beheri 1 Ykr. Nominal değerinde paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş YTL. (Altımilyon YTL.) olup bu sermaye 1 Ykr. nominal değerde 400 adet nama yazılı A grubu ve beheri 1 Ykr. nominal değerde adet hamiline yazılı B grubu olmak üzere toplam paya bölünmüştür Pay senetlerinin nominal değeri 200 adet A gurubu pay için TL.400 adet A ve adet B gurubu pay için TL. iken 5274 sayılı TTK da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr.olarak değiştirilmiştir.bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmiş olup her biri TL. lik 1 adet A gurubu pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay,her biri TL. lık 2 adet A ve B gurubu pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 adet A ve B gurubu pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Đdare Meclisi, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı veya nominal değeri üzerinde pay çıkartmaya, paydarların rüçhan haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Đhraç edilen payların tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez 4

5 HĐSSE SENETLERĐNĐN SATIŞI Madde 13 (Eski Şekli) Madde 13 Sözleşmeden çıkartılmıştır. KURULUŞ Madde 20 (Eski Şekli) Şirketin işleri ve idaresi UMUMĐ HEYET tarafından TÜRK TĐCARET KANUNU hükümleri dairesinde seçilecek yedi kişiden kurulu bir ĐDARE MECLĐSĐ tarafından yürütülür. ĐDARE MECLĐSĐ üyelerinden en az dördü A grubu hisse senetleri sahiplerinin adayları arasından seçilir. OY SAYISI Madde 42 Eski Şekli Adi ve Fevkalade Umumi Heyet toplantılarında; (A) Grubu TL (Onbin TL.) itibari değerde hisseler 8 oya, TL.(Beşbin TL.) itibari değerde hisseler 4 oya, (B) Grubu TL.(Beşbin TL.) itibari değerde hisseler 1 oya sahiptir. OY VERME ŞEKLĐ Madde 54 Eski Şekli Umumi Heyet toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanlar istekte bulunurlarsa, gizli oya başvurmak gerekir. HĐSSE SENETLERĐNĐN SATIŞI Madde 13 Yeni Şekli ( A Grubu Payların Devri) A grubu payların devrinde, aşağıdaki hükümlere uyulmadığı takdirde, devir geçerli olmaz ve Yönetim Kurulu nca pay defterine kaydedilmez. Paylarını kısmen veya tamamen devretmek isteyen kişi ( Öneren ), bu isteğini, şartlarını da belirterek, yazılı olarak Đdare Meclisine bildirir. Đdare meclisi, anılan bildirimi aldıktan itibaren üç işgünü içinde, bu bildirimi diğer A grubu paysahiplerine iletir. Önerilen payları, payları oranında ve bazı paysahiplerinin öneriyi reddetmesi dolayısıyla, artan paylar sebebiyle, kendi oranlarını aşan oranda almak isteyen A grubu paysahiplerinin, bu isteklerini Đdare Meclisine bir hafta içinde yazılı olarak ulaştırmalarını ister. Đdare Meclisi pay sahiplerinden gelen yazılı cevapları inceler ve önerilen payları, istekli A gurubu paysahiplerine, oransallık ilkesine göre, tahsis edecek şekilde belirler. A grubu paysahiplerinin, önerilen payların tümünün, önerilen fiyat ve şartlarla satın almaya talip olduklarının anlaşılması halinde, Đdare Meclisi bunu üç iş günü içinde Öneren e bildirir. Ayrıca önerinin kabul edilmesi halinde parayı üç iş günü içinde bir bankaya yatıracaklarını da belirtir. Önerilen fiyat ve şartlarla A gurubu pay sahiplerinden herhangi bir alıcı çıkmazsa,đdare Meclisi bu durumu da üç iş günü içinde Öneren e bildirir.bu takdirde Öneren paylarını Đdare Meclisi ne bildirdiği fiyattan aşağı bir fiyatla olmamak kaydıyla serbestçe devreder. 5

6 KURULUŞ Madde 20 Yeni Şekli Şirket umumi heyet tarafından seçilecek yedi kişiden kurulu bir idare meclisi tarafından yönetilir ve temsil edilir. Đdare meclisi üyelerinden dördü, A grubu paysahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından umumi heyetçe seçilir. A grubunun adayları, A grubu paysahiplerinin temsil ettiği şirket sermayesinin en az yüzde altmış çoğunluğu ile seçilir ve seçimi bir tutanakla saptanır. Adaylar listesi genel kurul toplantı başkanına tutanakla birlikte verilir. Adaylar diğer adaylarla birlikte oya sunulur. Đdare meclisinde A grubunun gösterdiği adaylar arasından seçilen bir üyenin herhangi bir sebeple üyelikten ayrılması halinde, Đdare meclisi 15 gün içinde yeni bir üyeyi atar. Atanacak üye işbu madde hükümleri doğrultusunda, A grubu pay sahipleri tarafından seçilmiş mevcut Yönetim Kurulu üyeleri tarafından belirlenir. OY SAYISI Madde 42 Yeni Şekli Adi ve fevkalade umumi heyet toplantılarında (a) grubu 1.-Ykr. (Biryenikuruş) nominal değerde paylar 8 oya, (b) grubu 1.-Ykr. (Biryenikuruş) nominal değerde paylar 2 oya sahiptir. OY VERME ŞEKLĐ Madde 54 Yeni Şekli Umumi heyet toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. 6

FİNANSBANK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulu nun Olağan olarak, 31/03/2006 Cuma günü saat 16:00 da İstanbul, Mecidiyeköy,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ 6. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ Sermaye ve Paylar Madde 6- Şirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamız Hissedarlar Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2015 Salı günü saat 14.00 te aşağıda yazılı gündem

Detaylı

TURCAS PETROL A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 13 MAYIS 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

TURCAS PETROL A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 13 MAYIS 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET TURCAS PETROL A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 13 MAYIS 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamız Yönetim Kurulu nun 2 Mart 2015 tarih ve 86863 sayılı kararı ile 2014 yılı hesap dönemine

Detaylı

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GENEL KURUL GENEL KURUL Madde 9. Genel Kurul Olağan ya da Olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul yılda

Detaylı

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1 KURULUŞ 27/06/1990 tarih ve 90/644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi, Bankalar hakkındaki mevzuat ve Türk Ticaret

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1- Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553.

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553. TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş Aşağıda adı, soyadı, uyrukları ve adresleri belirtilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir anonim şirket kurulmuştur.

Detaylı

DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061

DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061 DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061 Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret unvanı adı soyadı ve ikametgâh adresleri ile uyrukları yazılı hükmi ve hakiki

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

RWE ENERJİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

RWE ENERJİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ RWE ENERJİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ MADDE 1. KURULUŞ: Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Anonim

Detaylı

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1 - Kuruluş Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 11:00 de Yönetim

Detaylı

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ AMAÇ VE KONU Madde 3- Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır: 1- Ambalaj atıkları da dahil olmak üzere her türlü atığın biriktirilmesi,

Detaylı

STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ VE KURUCULAR MADDE 1 Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular aralarında

Detaylı

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ. (13.03.1972 tarih ve 4496 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ. (13.03.1972 tarih ve 4496 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ (13.03.1972 tarih ve 4496 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.) - (KURULUŞ) Madde 1. Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında,

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Devralan Şirket ve Devrolan Şirket bundan böyle birlikte Birleşmeye Taraf Şirketler olarak anılacaktır.

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Devralan Şirket ve Devrolan Şirket bundan böyle birlikte Birleşmeye Taraf Şirketler olarak anılacaktır. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir tarafta merkezi, Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar/ İstanbul adresinde olup, İstanbul Ticaret Siciline 175444 numarası ile kayıtlı DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. (bundan

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE UN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.2013 Prof. Dr. NECDET SAĞLAM SMMM MEHMET YOLCU GEREKÇESİ 6102 Sayılı

Detaylı

A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE:

A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE: Konya Çimento Sanayii A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE: 1- Aşağıda imzaları bulunan müessisler tarafından bu mukavelename hükümlerine göre idare edilmek üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur. MÜESSİSLER

Detaylı

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 nolu telefonlardan iletişim kurulabilir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 nolu telefonlardan iletişim kurulabilir. PETKİM PETROKİMY HOLDİNG.Ş. BİLGİLENDİRME DOKÜMNI Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 20 Şubat 2015 Cuma günü saat 13.30' da, LİĞ İZMİR'deki

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda, ünvanları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, faktoring mevzuatı ve sair ilgili

Detaylı

TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2013 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 28 Mart 2014 Cuma günü saat 15:30 da SABANCI CENTER,

Detaylı

AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU A. RAPORUN ÇERÇEVESİ AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU İşbu rapor 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan VII-128.1. Pay Tebliği nin 19.

Detaylı

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NDAN, 2014 YILI HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTISINA DAVET

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NDAN, 2014 YILI HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTISINA DAVET REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NDAN, 2014 YILI HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz Hissedarlar Genel Kurulu nun Olağan Toplantısı aşağıda

Detaylı