Balkaya Enerji. Toptan Satış Anonim Şirketi. Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmesi (V201107) arasında imzalanan Sayfa 1 / 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Balkaya Enerji. Toptan Satış Anonim Şirketi. Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmesi (V201107) arasında imzalanan ... ... Sayfa 1 / 6"

Transkript

1 Balkaya Enerji Toptan Satış Anonim Şirketi ve arasında imzalanan Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmesi (V201107) Sayfa 1 / 6 Toptan Satış Anonim Şirketi

2 BALKAYA ENERJİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1. TARAFLAR 1.1. İşbu Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmesi ( Sözleşme ), Protokol Madde 1. de belirtilen Taraflar arasında; Protokol Madde 2. de belirtilen Sözleşme İmza Tarihinde, Sözleşme konusunu teşkil eden Elektrik Satış Hizmetleri ile ilgili haklar, yükümlülükler ve diğer her türlü münasebetleri düzenlemek için aşağıdaki şartlar dahilinde tanzim, kabul ve imza edilmiştir. İşbu sözleşmedeki teknik terim ve tanımlar aksi sözleşmede belirtilmedikçe 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ndaki anlamlarında kullanılmıştır. Madde 2. SÖZLEŞME NİN AMACI ve KAPSAMI, GİZLİLİK İLKESİ, BÜTÜNLÜĞÜ VE DEVİR TEMLİK YASAĞI 2.1. İşbu Sözleşmenin amacı, Tedarikçi tarafından Tüketicinin sahip olduğu tüketim tesislerine ait aktif elektrik enerjisi satışının sağlanması olup, buna ilişkin hizmetlerin yerine getirilmesinde Taraflarca uyulması gereken yükümlülüklere dair hükümler ile ilgili mevzuat ve Sözleşme şartlarına uyulmaması halindeki yaptırımları kapsar. İlgili mevzuat; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasası mevzuatı ve diğer mevzuatlarda yapılan değişikliklerdir İşbu Sözleşmenin süresi ile sınırlı kalmaksızın, Taraflardan hiçbiri, işbu Sözleşmenin hükümlerini ve işbu Sözleşmenin uygulanması dolayısı ile karşı Taraf hakkında her ne şekilde olursa olsun sahip olduğu bilgileri, karşı Tarafın yazılı iznini almadan üçüncü şahıslara açıklamayacaktır. Açıklanması halinde, zarar gören Taraf uğradığı zararın tazmini için her türlü yasal yollara başvuracaktır. Ancak, herhangi bir kanun, yönetmelik, tebliğ, mahkeme kararı veya yetkili resmi bir mercinin kararı gerektirdiği takdirde ve nispette, Taraflar bu bilgileri açıklamakta serbesttir İşbu Sözleşmenin ekleri, Sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olup, Sözleşme metninde yer almış gibi hüküm ifade eder. Taraflar, iş bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir şekil ve surette, üçüncü kişilere veremez, devredemez ve satamaz. Madde 3. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 3.1. Tedarikçi, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde (DUY) belirtilen kayıt işlemleri ile elektrik piyasası mevzuatında öngörülen diğer işlemlerin tamamlanmasından sonra elektrik enerjisini vermeye başlayacaktır. Tedarikçi, işbu Sözleşme, süresinden önce feshedilmediği takdirde, Sözleşme süresi boyunca Tüketicinin tüketeceği aktif elektrik enerjisinin tümünü karşılamakla yükümlüdür Tüketici, gerek işbu Sözleşmenin imzalanması öncesinde, gerekse imzalandıktan sonra Tedarikçinin mevzuat gereği ihtiyaç duyacağı tüm bilgi ve belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde Tedarikçiye vermekle yükümlüdür. İşbu Sözleşmenin imzalanmasından sonra Tüketici tarafından eksik veya yanlış bilgilendirme yapılmış olduğunun anlaşılması halinde, bundan doğacak her türlü zararlardan Tüketici sorumlu olacaktır İşbu Sözleşmenin imzalanmasından sonra Tüketiciye ait trafo, enerji nakil hattı veya sistem bağlantı şeklinde bir değişiklik olması halinde, Tüketici bu durumu yazılı olarak Tedarikçiye en kısa sürede bildirecektir. Bu durum neticesinde, mevzuat gereği Tedarikçiye ilave bir maliyetin gelmesi halinde, bu maliyetin elektrik satış birim fiyatına yansıyacağını Tüketici peşinen kabul eder Tüketici, Endüktif ve Kapasitif Reaktif Enerji limitinin üzerinde tüketim yapılması, kapasite (güç) bedeli-aşımı, sayaç kirası ve bakım ücreti gibi nedenlerle Elektrik Dağıtım Şirketince tahakkuk ettirilecek bedelleri ödemekle yükümlüdür. Bu kapsamda herhangi bir fatura Tedarikçiye kesilecek olursa, söz konusu bedel Tedarikçi tarafından aynen Tüketiciye fatura edilecektir Tedarikçiden enerji almayı işbu Sözleşme ile taahhüt etmiş olan Tüketici, Sözleşmenin yürürlükte olduğu dönem içerisinde başka bir Tedarikçiden elektrik enerjisi alamaz Tüketici, bağlı olduğu Elektrik Dağıtım Şirketi veya Tedarikçi ile akdettiği Sözleşme hükümlerine uymaması veya vecibelerini yerine getirmemesi nedeniyle elektrik enerjisinin kesilmesi halinde, Tedarikçiden kâr kaybı dahil herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz, her türlü cezai şart, faiz ve benzeri giderlerden Tüketici sorumludur Tüketici, elektrik sayaçlarını ilgili tebliğ ve kararlarda öngörülen şekil ve standartlarda tesis etmek; her türlü ayar, bakım, kalibrasyon, periyodik muayene ve kontrollerini yaptırmak, gerekirse değiştirmek ve sayacın maliki olarak bu işlemler nedeniyle oluşabilecek tüm masrafları karşılamakla yükümlüdür İlgili Mevzuatta veya sayaç standartları ile ölçüm ve iletişim altyapısında bir değişikliğin meydana gelmesi halinde, Tüketici yapılan değişikliklere uyacağını kabul ve beyan eder Sayaçların arızalanması, elektrik kesintisi gibi teknik konularda Tüketici, bilgi almak veya gereğinin yapılmasını sağlamak için bağlı olduğu Elektrik Dağıtım Şirketine başvuracak, bu problemleri eş zamanlı olarak Tedarikçiye de bildirecektir. Tedarikçi, kendi görev alanına giren konularda Tüketicinin sorunlarını çözümlemekle yükümlüdür Sayacın arızalanması veya ölçüm hassasiyetinin düşmesi halinde sayaç sisteminin problemli olduğu dönem içinde tüketilen elektrik enerjisi miktarı ile ilgili olarak, Dağıtım Şirketinin bu tür durumlardaki uygulamalarına uygun olarak vereceği karara Taraflar, itiraz hakkı saklı kaymak kaydıyla, uymakla mükelleftir. Eksik veya fazla kaydedilmiş miktarlarla ilgili olarak hesaplanan cezai şart dahil fark tutarının Tedarikçiden talep edilmesi halinde, Tedarikçi fark veya iade faturası düzenleyerek bu tutarı Tüketiciye rücu edecektir. Sayfa 2 / 6

3 3.11. Tüketicinin kusuru sonucu, Elektrik Piyasası Kanunu ve cari diğer mevzuat gereğince Tedarikçiye kesilen cezalar için aynen Tüketiciye rücu edilir. Tüketici, böyle bir cezayı 5 (beş) iş günü içerisinde ödeyecektir. Böyle bir hata veya kusurlu hareket neticesinde Tüketici, Tedarikçinin uğrayacağı her türlü zararı tazmin edecektir Tüketicinin işbu Sözleşme kapsamında elektrik enerjisi temin edilen tesisinde, Tedarikçi tarafından veya resmi makamlarca, inceleme ve denetleme yapılması veya bilgi istenmesi durumunda Tüketici tesisini denetlemeye ve incelemeye açacak ve talep edilmiş olan bilgileri doğru ve eksiksiz olarak zamanında Tedarikçi yetkililerine ulaştıracaktır. Madde 4. SATILACAK ELEKTRİK ENERJİSİNİN BİRİM SATIŞ FİYATI, MİKTARI VE TOPLAM SATIŞ BEDELİ 4.1. Tüketici, Protokol Madde 8. te belirtilen tüketim birimlerinde tüketilen aktif elektrik enerjisini Tedarikçiden satın almayı, Tedarikçi ise aynı miktarda enerjiyi Tüketiciye satmayı taahhüt etmektedir Elektrik satış fiyatları üzerinden gelecekte tahsil edilmeye başlanabilecek her türlü ek vergi, fon, bedel ve Toplam Satış Bedeline katılacak olup; bu tip her türlü ek vergi, fon ve bedeli ödeme yükümlülüğü, Tüketiciye aittir. Ancak işbu vergi, fon ve bedelden bir veya birkaçının Tarifeler Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Dağıtım Şirketi tarafından direkt olarak Tüketiciden tahsil edilmesi halinde çifte faturalandırmayı engellemek maksadı ile Tedarikçi işbu bedelleri Toplam Satış Bedeline eklenmeyecektir Tarafların Protokol Madde 9. da mutabık kaldıkları Birim Satış Fiyatı, Tüketim Birimlerinde tüketilen Aktif Enerji nin bir kwh ine ödenecek bedeldir. Birim Satış Fiyatı sadece Tarifeler Yönetmeliği nde tanımlandığı şekli ile perakende satış fiyatıdır ki; Ek Bedel leri içermemektedir Taraflar, işbu Sözleşme ile satışına mutabık kaldıkları elektrik enerjisinin yukarıda belirtilen fiyatlandırılmasının, Dünya ve Türkiye piyasaları ile Türkiye elektrik piyasasının genel olarak olağan şartları altında belirlendiği hususunda mutabıktırlar. Tüketici, ilgili mevzuatlarda açıklanan genel ve özel mücbir sebepler veya elektrik tarifelerinin hesaplanması veya elektrik piyasalarının işleyişi ile ilgili herhangi bir mevzuattaki iç değişiklikler veya PMUM, TEDAŞ, gaz, yakıt, vs. fiyatlarında artışlar veya finans piyasalarında (örneğin borçlanma maliyetinde artış) meydana gelebilecek olan değişiklikler sonucunda veya bu değişimlere bağlı olarak Tedarikçinin enerji tedarik maliyetinde değişiklikler olabileceğini kabul eder. Bu durumlarda uygulanmak üzere, Tedarikçi, gerekçesini belirtmek koşuluyla (örneğin PMUM, TEDAŞ, doğal gaz vs. fiyatlarındaki anormal değişim veya düzenlemeye tabi elektrik tarifelerinin hesaplanması ile ilgili mevzuatta değişiklik sebebi ile) birim satış fiyatında değişiklik yapma hakkına sahiptir, Ancak bu değişiklik ile oluşacak yeni bedel hiçbir şekilde, Tüketicinin dahil olduğu abone grubu için uygulanan en güncel TEDAŞ tarifesi Birim Satış Fiyatının üzerine çıkamaz. Madde 5. FATURALAMA 5.1. Tüketicinin mevcut sayaçlarına ait ölçüm değerleri DUY hükümleri gereğince ilgili dağıtım şirketi tarafından aylık bazda ve takip eden ayın ilk 11 (on bir) takvim günü içerisinde, kilowattsaat (kwh) olarak ölçülecektir. Ölçülen değerler endeks tespit tutanağına işlenecektir. Tüketicinin tükettiği elektrik enerjisi miktarının belirlenebilmesi için; her bir tüketim tesisine ait endeks tespit tutanakları Tüketici tarafından Tedarikçiye aynı gün yollanacaktır Tüketicinin bağlı olduğu Dağıtım Şirketi yetkilileri tarafından zamanında ölçüm yapılmaması halinde, tüketilen elektrik enerjisi miktarı Tarafların temsilcileri tarafından Tüketicinin mevcut sayaçları üzerinden ölçülecektir. Ölçülen değerler bir tutanakla tespit edilecek ve bu tutanak Tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalanacaktır. Bu durumda, söz konusu tutanakta gösterilen değerler, faturaya esas teşkil edecektir Fatura tutarı, aşağıdaki şekilde hesaplanarak, Tedarikçi tarafından ilgili ay için aylık olarak tanzim edilecek ve Tüketiciye (kargo ile) tebliğ edecektir Tüketim bedeli, [Tüketiciye ait toplam aktif elektrik enerjisi tüketim miktarı] [Tedarikçinin ilgili ölçümün yapıldığı dönem için geçerli Aktif Enerji İndirimli Birim Satış Birim Fiyatı] olarak hesaplanacaktır. Bu hesaplanan Tüketim Bedeline, Tüketiciye ait toplam aktif elektrik enerjisi tüketim miktarı ile kanunda belirtilen katsayılar çarpılarak bulunan Kayıp Bedeli, Perakende Satış Hizmet Bedeli, Dağıtım Hizmet Bedeli, İletim Hizmet Bedeli ve Sayaç Okuma Bedeli kalemleri eklenir. İlgili Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen oranlarda Enerji Fonu, TRT Fonu ve Belediye Tüketim Vergisi faturaya eklenir. Nihai olarak, oluşan fatura ara toplamı baz alınarak kanunda belirtilen oranda Katma Değer Vergisi fatura ara toplamına eklenerek fatura tamamlanır İlgili kamu kurum ve kuruluşları veya Tüketicinin bağlı olduğu Dağıtım Şirketi tarafından söz konusu pay, fon, vergi bedel ve oranlarında yapılacak lehte ve aleyhte değişiklikler Tüketiciye değişiklik tarihi itibarıyla bildirilerek aynen faturaya yansıtılacaktır Tüketicinin tükettiği aktif elektrik enerjisine karşılık gelen her türlü bedel, vergi ve fonlar ise ilgili kurum ve/veya kuruluşlara Tedarikçi tarafından ödenecektir. Madde 6. ÖDEMELER ve DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA SİSTEMİ (DBS) 6.1. Tedarikçi tarafından fatura edilen elektrik enerjisi bedeli; Tedarikçi ile Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, İş bankası, Vakıfbank ve Akbank bankalarından herhangi birisi arasında işbu Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 15 (on beş) gün içinde imzalanacaktır. İşbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde düzenlenecek faturaların Sözleşme hükümlerine uygun olarak ödenmesini düzenleyecek Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS) hükümleri kapsamında, faturanın kesildiği tarihten itibaren 5. (beşinci) iş günü mesai bitimine kadar, 5. (beşinci) iş gününün tatil gününe rastlaması halinde takip eden ilk işgünü mesai bitimine kadar Tedarikçinin belirteceği banka hesabına nakit olarak DBS Sözleşmesini imzalayacak banka tarafından ödenecektir. Herhangi bir aya ilişkin faturanın, faturanın kesildiği tarihten itibaren 5. (beşinci) iş günü mesai bitimine kadar kendisine veya Banka ya ulaşmaması halinde, Tüketici, Tedarikçiye bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Sayfa 3 / 6

4 6.2. Tüketici fatura tutarını yukarıda belirtilen 5 (beş) iş günü ödeme süresi içinde ödemediği takdirde, Tedarikçi ödenmeyen fatura tutarına, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranına göre günlük olarak gecikme bedelini hesaplayarak KDV si ile birlikte fatura düzenleyecektir. Tüketicinin yaptığı kısmi ödemeler öncelikle gecikme bedelinden düşürülecektir (İki) ay üst üste ödeme yapılmadığı takdirde; Tedarikçi, Tüketicinin elektrik enerjisi teminini kesme ve kestirme hakkına ve 7. madde kapsamında Tüketici tarafından verilmiş teminatları nakde çevirme hakkına sahiptir Tedarikçinin diğer yasal yollara başvurma hakkı saklı olup, elektrik enerjisinin kesilmesi sonucu, Tüketicinin uğrayacağı hiçbir direk ve dolaylı zarar, ziyan, tazminat veya benzeri cezai şartlardan Tedarikçi sorumlu tutulamaz. Madde 7. TEMİNATLAR 7.1. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, DBS nin 15 (on beş) gün içinde imzalanmaması halinde, Tüketici, işbu Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 (yirmi) gün içinde Tedarikçi tarafından kabul edilebilir bir banka tarafından, Tedarikçi tarafından uygun görülen formatta, Tüketicinin 1 (bir) yıl içerisinde yapmış olduğu en yüksek aylık tüketimine karşılık gelen fatura değerinin (KDV dahil) 2 (iki) katı kadar süresiz ve şartsız bir banka teminat mektubunu Tedarikçiye vermek zorundadır İmzalanacak DBS nin herhangi bir nedenle sona ermesi veya feshedilmesi halinde, DBS nin yürürlükten kalkacağı tarihe kadar, Tüketici, Tedarikçi tarafından kabul edilebilir bir banka tarafından Tedarikçi tarafından uygun görülen formatta, Tüketicinin 1 (bir) yıl içerisinde yaptığı en yüksek aylık tüketimine karşılık gelen fatura değerinin (KDV dahil) 2 (iki) katı kadar süresiz ve şartsız bir banka teminat mektubunu Tedarikçiye vermek zorundadır Sözleşme hükümleri kapsamında teminat mektubu verilmiş olması durumunda veya verilmesinin gerektiği durumda, Sözleşmede her yıl teminat miktarı hesaplanarak Tedarikçi tarafından Tüketiciden ek teminat mektubu olarak ya da yeni değer üzerinden teminat mektubu olarak alınacaktır Tüketici, Protokol Madde 5. e göre her yıl Sözleşme Yenileme tarihinde, bu teminat mektubunu yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden hesaplanacak tutara uygun olarak yenileyecek veya ilave teminat mektubu vererek tamamlayacaktır. Verilen bu yeni veya ek teminat mektupları da Tedarikçi tarafından kabul edilebilir bir banka tarafından düzenlenmiş, Tedarikçi tarafından uygun görülen formatta, süresiz ve şartsız olacaktır Tüketicinin, 7. (yedinci) maddede belirtilen ödemeleri tam ve eksiksiz olarak yapmış olması kaydıyla Tedarikçi, teminat mektubunu Sözleşme bitimi sonrasında son fatura ödemesine müteakiben en geç 5 (beş) işgünü içerisinde Tüketiciye iade edecektir. Madde 8. VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 8.1. İşbu Sözleşmenin tanzimi ile ilgili olarak tahakkuk etmiş ve edebilecek tüm damga vergisi, diğer resim ve harçlar, Taraflar arasında eşit olarak ödenecektir Tedarikçi ve Tüketici ödemekle mükellef oldukları vergilerin zamanında veya kanunlara uygun bir surette ödenmemesinden ya da eksik ödenmesinden doğabilecek ihmalen, re sen veya idarece tarhiyat konusu vergiler ile gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezaları dahil her türlü cezalardan münferiden sorumludurlar. Madde 9. SÖZLEŞMENİN FESHİ 9.1. Tüketicinin; - İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünü yerine getirmemesi, ihlal etmesi veya ilgili mevzuat hükümlerine uymaması, - ödemekle yükümlü olduğu herhangi bir ödemeyi üç kez geç yapması veya hiç yapmaması durumunda Tedarikçi işbu sözleşmeyi, Sözleşme den doğan her türlü sair hakları saklı kalmak üzere tek taraflı olarak feshedebilir. Tedarikçi nin bu madde hükümlerine uygun olarak ve kendisine isnat edilebilecek bir kusur olmaksızın sözleşmeyi fesih etmesi durumunda Tüketici nin tazminat talep hakkı olmayacaktır. - serbest Tüketici niteliğini kaybetmesi halinde, İşbu Sözleşme kendiliğinden sona erer. Bu durumda, Taraflar birbirlerinden herhangi bir tazminat talebinde bulunmamayı kabul ve taahhüt ederler Tedarikçinin; - Sözleşme de yer alan şartlara ve esaslara uygun olarak taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda; söz konusu ihlalin Tüketici tarafından yapılacak yazılı bildirimi takip eden 10 (on) işgünü içerisinde Tedarikçi tarafından giderilmemesi halinde, Tüketici Sözleşmeyi feshedebilir. - lisansının sona ermesi veya iptali hallerinde işbu Sözleşme kendiliğinden geçersiz olur. Bu durumda, Taraflar birbirlerinden herhangi bir tazminat talebinde bulunmamayı kabul ve taahhüt eder İşbu Sözleşme, Sözleşme Bitiş Tarihinden önce ancak Tarafların mutabakatı ve yazılı olarak Tarafların birlikte onayı ile sonlandırılabilir Sözleşmenin, feshi veya sona ermesi halinde, Taraflardan herhangi birinin Sözleşme uyarınca veya Sözleşmenin ihlâlinden doğan hak veya yükümlülükleri saklı kalacaktır. Madde 10. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ İşbu Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde işlemlerin hukuki zemine gelmesi halinde, İstanbul Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Sayfa 4 / 6

5 BALKAYA ENERJİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. SATIŞ SÖZLEŞMESİ UYGULAMA PROTOKOLÜ Madde 1. TARAFLAR, TEBLİGAT ADRESİ, TELEFON - FAKS NUMARALARI VE FATURA BİLGİLERİ Tedarikçi :Balkaya Enerji Toptan Satış A.Ş. Adres :Çınar 07 No:19 Bahçeşehir 1.Kısım Başakşehir, İstanbul, TÜRKİYE Telefon :0 (212) (BL KY) Faks :0 (212) E-posta Vergi Dairesi :Beylikdüzü V.D. Vergi No : Tüketici : Adres : Telefon : Faks : E-posta : Vergi Dairesi : Kaşenizi vurunuz. Vergi No : Kaşenizde bulunmayan alanları sol tarafta doldurunuz. İlgili Kişi (1) : Ünvanı : Cep No : E-Posta : İlgili Kişi (2) : Ünvanı : Cep No : E-Posta : 1.1. İşbu Sözleşme ile ilgili bütün tebligat ve yazışmalar yazılı şekilde iadeli taahhütlü posta, elden teslim ya da Noter aracılığıyla olacaktır. Tarafların yukarıda yazılı bulunan adresleri yasal tebligat adresleri olup, bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır Taraflar, adres değişikliğini 10 (on) gün içerisinde karşı Tarafa bildireceklerdir. Bildirilmediği takdirde, eski adreslerine yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır. Madde 2. SÖZLEŞME İMZA TARİHİ 2.1. İşbu Sözleşme, aşağıda belirtilen tarihte ( Sözleşme İmza Tarihi ) Protokol Madde 1. de belirtilen Taraflar arasında imzalanmıştır. Sözleşme İmza Tarihi :... /... / Madde 3. SÖZLEŞME SÜRESİ 3.1. Sözleşme Süresi, imza tarihinden sonra, Tüketicinin kabulünün EPDK ve/veya PMUM onayını müteakip Tedarikçi tarafından Tüketiciye; TEDAŞ, kanun ile bu kurum yerine ikame edilecek kurum, veya Görevli Şirket hatları kullanılarak elektrik enerjisi verildiği günden başlar. Sözleşme Süresi :..... (yazıyla ) ay yıl Açıklama: Madde 4. SÖZLEŞME BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ 4.1. Sözleşme Başlangıç Tarihi, imza tarihinden sonra, Tüketicinin kabulünün EPDK ve/veya PMUM onayını müteakip Tedarikçi tarafından Tüketiciye; TEDAŞ, kanun ile bu kurum yerine ikame edilecek kurum, veya Görevli Şirket hatları kullanılarak elektrik enerjisi verildiği günün içinde bulunduğu ayın ilk günüdür Sözleşme Bitiş Tarihi, Sözleşme Başlangıç Tarihinden itibaren Sözleşme Süresi kadar zaman geçmesi sonucu ulaşılan tarihin içinde bulunduğu ayın son günüdür. Madde 5. SÖZLEŞME YENİLEME ŞARTLARI 5.1. Taraflardan herhangi birinin Sözleşmenin feshini Sözleşme Bitiş Tarihi nden en az 60 Takvim Günü önceden istememesi halinde, her bir Tarafın ilgili mevzuat ve işbu Sözleşmeden kaynaklanan fesih hakları saklı kalmak kaydıyla, Sözleşme yenilenmiş ve Sözleşme Süresi kadar uzatılmış sayılacaktır Ancak, Sözleşme Süresi içerisinde ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlerde meydana gelecek değişiklikler nedeniyle Sözleşmede değişiklik yapılmasının zorunlu olması durumunda, Sözleşmenin ilgili maddeleri söz konusu değişikliklere uygun olarak Taraflarca revize edilecektir. Madde 6. SÖZLEŞME TADİL ŞARTLARI 6.1. İşbu Sözleşmenin her türlü tadil ve değişiklikleri veya işbu Sözleşmenin hüküm ve şartlarından herhangi birinden feragat, ancak yazılı ve Taraflarca imzalı olduğu takdirde geçerlidir. Madde 7. ÖDEME TEMİNATI DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi) Teminat Mektubu Nakit Diğer : Sayfa 5 / 6

6 Madde 8. TÜKETİM BİRİMLERİ BİLGİLERİ Sıra No Sayaç No Abone No Grl. Tipi Tarife Grubu Bağlı Bulunduğu Belediye Adı Bulunduğu İlçe Bulunduğu İl / Mevcut Elektrik Tedarikçisi Madde 9. BİRİM SATIŞ FİYATI 9.1 Birim Satış Fiyatı, en güncel TEDAŞ tarifesindeki Diğer Tüm Dağıtım Sistemi Kullanıcıları için uygulanan tek/çift terimli tek zamanlı perakende satış fiyatı üzerinden Ek Bedeller düşüldükten sonra % (yüzde ) indirim oranının uygulanması ile hesaplanacak bedeldir. Ticarethane Sanayi [AG] Sanayi [OG] Mesken K.Ö.İ. Mesken Tarımsal Sulama Aydınlatma Diğer [1] Diğer [2] 9.2. Birim Satış Fiyatı, ( yazıyla ) Kr / kwh tir. 9.3 Birim Satış Fiyatı, Türkiye Elektrik Piyasası nda oluşan ve TEİAŞ tarafından açıklanan saatlik Sistem Gün Öncesi Fiyatlarının, ilgili Tüketici ait tüketim profili referans alınarak ortaya çıkan aylık ağırlıklı ortalaması alınması ile hesaplanacak baz fiyata % (yüzde ) ilave edilmesi ile hesaplanacak KDV hariç bedeldir. Bu bedel, Tüketicinin dahil olduğu abone grubu için uygulanan en güncel TEDAŞ tarifesi Birim Satış Fiyatının üzerine çıkamaz. (Üzerinde anlaşılan Birim Satış Fiyatı için üst sınırın seçilmesi durumunda Birim Satış Fiyatına %... (yüzde ) Tedarikçi Risk Primi ilave edilecektir.) 9.1. fiyat seçeneği, Elektrik Toptan Satış Piyasası genel teklif sistematiği olup TEDAŞ tarife fiyatlarına endekslidir. Bu seçenekte tarife tipi seçilmesi zorunludur ve 9.3. fiyat seçenekleri sırasıyla sabit fiyat ve alış fiyatları üzerinden verilmekte olup, TEDAŞ tarife fiyatlarından bağımsızdır. Madde 10. SÖZLEŞME VE PROTOKOL ONAYI 10 (on) maddeden oluşan işbu Sözleşme ve 10 (on) maddeden oluşan işbu Protokol toplam 6 (altı) sayfadan oluşmakta olup, 2 (iki) nüsha olarak Tarafların yetkililerince, Protokol Madde 2. de belirtilen Sözleşme İmza Tarihinde imzalanmıştır. Tedarikçi : Balkaya Enerji Toptan Satış Anonim Şirketi Yetkili Adı : Ünvanı : Kaşe ve İmza : Tüketici : Yetkili Adı : Ünvanı : Kaşe ve İmza : Şirket kaşenizi vurunuz ve imzanızı atınız. Şirket kaşenizi vurunuz ve imzanızı atınız. Sayfa 6 / 6

SERBEST TÜKETİCİ ELEKTRİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

SERBEST TÜKETİCİ ELEKTRİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR SERBEST TÜKETİCİ ELEKTRİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Bu sözleşme bir taraftan ATA ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. (Bundan böyle Tedarikçi olarak anılacaktır) ile diğer taraftan elektrik

Detaylı

Eyyüpoğlu Mühendislik Elektrik Satış Sözleşmesi. EYYÜPOĞLU MÜHENDİSLİK ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ LİMİTED ŞİRKETİ. İle...

Eyyüpoğlu Mühendislik Elektrik Satış Sözleşmesi. EYYÜPOĞLU MÜHENDİSLİK ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ LİMİTED ŞİRKETİ. İle... EYYÜPOĞLU MÜHENDİSLİK ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ LİMİTED ŞİRKETİ. İle... arasında ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. Bölüm: TARAFLAR ve AMAÇ 2. Bölüm: 1.1 Taraflar: Elektrik enerjisinin satışını

Detaylı

CLK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. (İNDİRİMLİ ELEKTRİK TAAHHÜTNAMESİ MESKEN)

CLK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. (İNDİRİMLİ ELEKTRİK TAAHHÜTNAMESİ MESKEN) (İNDİRİMLİ ELEKTRİK TAAHHÜTNAMESİ MESKEN) İşbu ek Mesken Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmesi nin özel şartlarını ihtiva etmekte olup, Sözleşme nin ayrılmaz bir parçasıdır. 1. SÖZLEŞME İNDİRİM ORANI VE FATURA

Detaylı

LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI. Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3

LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI. Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3 LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3 Bu Anlaşma; isim ve/veya unvanı ile kanuni ikametgah adresi aşağıda belirtilen Kullanıcıya

Detaylı

3.2. DAĞITIM ġġrketġ: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden sorumlu tüzel kişi,

3.2. DAĞITIM ġġrketġ: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden sorumlu tüzel kişi, TURGUTLU MÜFTÜLÜĞÜ HĠZMET BĠNASI VE TURGUTLU CAMĠLERĠ 01/01/2015 31/12/2015 TARĠHLERĠ ARASINDA SERBEST PĠYASADAN ELEKTRĠK ENERJĠSĠ ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ 1. KAPSAM : Bu şartname,, Enerji Piyasası Düzenleme

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. ŞARTNAMENİN KONUSU Bu şartname, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ BİM.F.22/00../ /20. MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YÜKSEK GERİLİM ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE-1 TARAFLAR TESİSAT NO: Bu Perakende Satış Sözleşmesi; adı / ünvanı EK

Detaylı

TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2016 TRT Trabzon Müdürlüğü için Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı İhalesi Teknik

Detaylı

Sayı : 2012/23 Konu:Elektrik Enerjisi 01 Şubat 2012

Sayı : 2012/23 Konu:Elektrik Enerjisi 01 Şubat 2012 Sayı : 2012/23 Konu:Elektrik Enerjisi 01 Şubat 2012 Değerli Üyemiz, Eren Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi nin elektrik enerjisi satış fiyat teklifi ile ilgili yazısı ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi

Detaylı

İpragaz A.Ş. Elektrik Satış Sözleşmesi

İpragaz A.Ş. Elektrik Satış Sözleşmesi İpragaz A.Ş. Elektrik Satış Sözleşmesi 1. TARAFLAR VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 1.1. Elektrik Enerjisini Tedarik Eden; İPRAGAZ A.Ş. Adres :19 Mayıs Caddesi No: 4 Nova Baran Plaza Kat: 13-17 34360 Şişli / İSTANBUL

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ TEDARİKÇİ YEŞİLIRMAK ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. TÜKETİCİ.. SÖZLEŞME TARİHİ - NUMARASI./ /2015 -... Sözleşme Sürümü: 1.02 Sayfa 1 1. TARAFLAR Madde 1. Bu sözleşme bir

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ EYLÜL 2013 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1-ŞARTAMENİN KONUSU 2-TANIM VE KISALTMALAR 3-YORUM KURALLARI 4-GENEL ESASLAR

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1. KONU / KAPSAM SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. KONU: Bu Şartname, Tunceli Halk Sağlığı Müdürlüğünün elektrik enerjisi

Detaylı

ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE-1 TARAFLAR Bu Perakende Satış Sözleşmesi; adı/unvanı EK-1 de belirtilen Şirket ile Müşteri arasında akdedilmiştir. MADDE-2

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MESKEN ADI SOYADI: TARİH: ESS15-V2 ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (MESKEN GRUBU) MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Sözleşme Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Selvi Çıkmazı

Detaylı

RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA

RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ Ek-1 LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA... (Yurt genelinde/bölgesinde/illerinde/ilinde) (Toptan Satış / Perakende

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin serbest

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

Dağıtım tesislerine iletilen elektrik,orta ve alçak gerilim seviyelerinde taşınarak tüketici tesislerine dağıtılır.

Dağıtım tesislerine iletilen elektrik,orta ve alçak gerilim seviyelerinde taşınarak tüketici tesislerine dağıtılır. Kömür, petrol, doğal gaz ve nükleer yakıtlardan oluşan geleneksel enerji kaynakları ile su, rüzgar, güneş vb yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak elde edilen elektrik, yüksek gerilim ve/veya orta

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (BİREYSEL)

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (BİREYSEL) ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (BİREYSEL) MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Sözleşme Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Selvi Çıkmazı No:10 34805 Kavacık Beykoz İstanbul / Türkiye adresinde mukim ve 0609009963200015

Detaylı

Deneyimliyiz: Enerjimiz geçmişimizden... Güçlüyüz: Marmara dan Türkiye ye uzanan enerji hattı: Sepaş Enerji. Erişilebiliriz: Size çok yakınız

Deneyimliyiz: Enerjimiz geçmişimizden... Güçlüyüz: Marmara dan Türkiye ye uzanan enerji hattı: Sepaş Enerji. Erişilebiliriz: Size çok yakınız Deneyimliyiz: Enerjimiz geçmişimizden... Sepaş Enerji, elektrik piyasası kanunu gereğince, dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin ayrı tüzel kişilikler altında yürütülmesi zorunluluğu nedeniyle, hukuki

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (BİREYSEL)

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (BİREYSEL) ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (BİREYSEL) MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Sözleşme Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Selvi Çıkmazı No:10 34805 Kavacık Beykoz İstanbul / Türkiye adresinde mukim ve 0609009963200015

Detaylı

KURUL KARARI. Karar No : 4476 Karar Tarihi : 26/06/2013

KURUL KARARI. Karar No : 4476 Karar Tarihi : 26/06/2013 Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 4476 Karar Tarihi : 26/06/2013 Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/06/2013 tarihli toplantısında; a) şirketleri tarafından dağıtım sistemi ına ve görevli

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (BİREYSEL)

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (BİREYSEL) ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (BİREYSEL) MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Sözleşme Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Özalp Çıkmazı No:10 34805 Kavacık Beykoz İstanbul / Türkiye adresinde mukim ve 0609009963200015

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ TİCARETHANE ŞİRKET ADI: TARİH: ESS15-V2 ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ TİCARETHANE SANAYİ MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Sözleşme Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Selvi

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ TİCARETHANE ŞİRKET ADI: TARİH: ESS15-V1 ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ TİCARETHANE SANAYİ MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1. İşbu Sözleşme, Rüzgarlıbahçe Mahallesi,

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Taahhütlü Modemli Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ TARİH:../../... SAYI:.. - -.-. Madde 1- SÖZLEŞMENİN NİTELİĞİ ve TARAFLARI (1) İşbu perakende satış sözleşmesi (Sözleşme), Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 06/08/2015

Detaylı

Ticarethane Sanayi Tarımsal Sulama

Ticarethane Sanayi Tarımsal Sulama ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (GENEL) Ticarethane Sanayi Tarımsal Sulama MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Sözleşme Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Selvi Çıkmazı No:10 34805 Kavacık Beykoz İstanbul / Türkiye

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MESKEN ADI SOYADI: TARİH: ESS15-V1 ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (MESKEN GRUBU) MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1. İşbu Sözleşme, Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Selvi

Detaylı

KYD ENDEKSLERİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

KYD ENDEKSLERİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ KYD ENDEKSLERİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İş Kuleleri Kule: 2 Kat: 8 34330 4.Levent / İstanbul adresinde mukim KYD Bilgi Yönetimi ve İletişim A.Ş. (bundan sonra kısaca KYD A.Ş. olarak anılacaktır)

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYANIN KOŞULLARI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) abonelerinin ( Abone ), aşağıda belirtilen koşulları

Detaylı

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA İletişim

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) Faturanı Paylaş Modeli nde 3 farklı tarife üzerinden başlattığı Kampanya uygulamasından

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 15GB 24 Ay Taahhütlü 21 lik Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ İHTİYAÇ LİSTESİ. k r m. 1 48OOOOOOj kwh

ELEKTRİK ENERJİSİ İHTİYAÇ LİSTESİ. k r m. 1 48OOOOOOj kwh ELEKTRİK ENERJİSİ İHTİYAÇ LİSTESİ Swa No Mahn / işin Ad k r m 1 48OOOOOOj kwh Kvwmu Vuddye H* Sağğ il Enerji Tcdarii hr P n ELEKTRİK ENERJİSİ TEMİNİ 2014 YILI ENERJİ SERBEST PİYASASINDAN TÜRKİYE HALK SAILII

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

ELEKTRĐK E ERJĐSĐ TEDARĐK ve SATIŞ SÖZLEŞMESĐ

ELEKTRĐK E ERJĐSĐ TEDARĐK ve SATIŞ SÖZLEŞMESĐ ELEKTRĐK E ERJĐSĐ TEDARĐK ve SATIŞ SÖZLEŞMESĐ Đşbu Elektrik Enerjisi Tedarik ve Satış Sözleşmesi ( Sözleşme ) YAĞMUR GROUP ELEKTRĐK E ERJĐSĐ TOPTA SATIŞ A.Ş. ( Tedarikçi ) ile Çeşitli Elektrik Dağıtım

Detaylı

ÖİV 1-12 ( ) 2- ( ) TL 5 GB

ÖİV 1-12 ( ) 2- ( ) TL 5 GB TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Gündüz Jeti Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Ayrıca aşağıdaki belgeler sözleşme ile birlikte mutlaka gönderilmelidir. - Vergi Levhası - Ticaret Sicil Gazetesi - İmza sirküleri (sözleşmedeki

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

Ticarethane Sanayi Tarımsal Sulama

Ticarethane Sanayi Tarımsal Sulama ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (GENEL) Ticarethane Sanayi Tarımsal Sulama MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Sözleşme Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Selvi Çıkmazı No:10 34805 Kavacık Beykoz İstanbul / Türkiye

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

Türkiye Elektrik Piyasası na Genel Bir Bakış

Türkiye Elektrik Piyasası na Genel Bir Bakış Türkiye Elektrik Piyasası na Genel Bir Bakış Gelişmekte olan ülkemizde hızlı nüfus artışı sonucu ortaya çıkan kentleşme ve sanayileşme elektrik enerjisine olan talebin yıllık ortalama 6-9% oranında artması

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Taahhütlü Modemsiz Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

ELEKTRİK SATIŞ EĞİTİMİ

ELEKTRİK SATIŞ EĞİTİMİ ELEKTRİK SATIŞ EĞİTİMİ İÇERİK BİZ KİMİZ? SERBEST TÜKETİCİ SATIŞ SÜRECİ SORULAR BİZ KİMİZ? HAKKIMIZDA Üretime verdiği önem, yüksek ihracat hacmi ve sağladığı yüksek istihdam ile Türkiye ekonomisine büyük

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ (4 Eylül 2002 tarihli ve 24866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

ELEKTRĐK PĐYASASI SERBEST TÜKETĐCĐ YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRĐK PĐYASASI SERBEST TÜKETĐCĐ YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRĐK PĐYASASI SERBEST TÜKETĐCĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin

Detaylı

1-12 ( ) 2- ( ) 3-4- 5-30 TL.)

1-12 ( ) 2- ( ) 3-4- 5-30 TL.) TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) MODEMSİZ Aşımsız 5GB Taahhütlü Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

VESTEL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ZORLU ELEKTRİK ENERJİSİ İTHALAT İHRACAT VE TOPTAN TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NE Elektrik enerjisi tedariki için, Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

HİZMET SÖZLEŞMESİ. : PRO TEST KONTROL MÜH.TİC.LTD.ŞTİ. : İnönü Mah. Rajiv Gandhi Cad. No:43 Batıkent Yenimahalle ANKARA

HİZMET SÖZLEŞMESİ. : PRO TEST KONTROL MÜH.TİC.LTD.ŞTİ. : İnönü Mah. Rajiv Gandhi Cad. No:43 Batıkent Yenimahalle ANKARA HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE-1 : TARAFLAR İşi Yapan Adres Telefon / Fax : 0312 553 12 12 Yetkili : : PRO TEST KONTROL MÜH.TİC.LTD.ŞTİ. : İnönü Mah. Rajiv Gandhi Cad. No:43 Batıkent Yenimahalle ANKARA Vergi

Detaylı

ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Özgürlük Bizde Kampanyası ndan ( Kampanya ) Şirketimiz adına AVEA ya taşınması için talepte bulunduğumuz ve taşınması gerçekleştirilmiş veya yeni hat alımı suretiyle

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi 2-

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi 2- TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Korkusuz 21 Mbps Jet Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

SERBEST ELEKTRİK PİYASASINDA SON GELİŞMELER VE OSB LERİN DURUMU ALİ ERMAN AYTAC 23 KASIM 2012 VI. OSB ENERJİ ZİRVESİ / KAYSERİ

SERBEST ELEKTRİK PİYASASINDA SON GELİŞMELER VE OSB LERİN DURUMU ALİ ERMAN AYTAC 23 KASIM 2012 VI. OSB ENERJİ ZİRVESİ / KAYSERİ SERBEST ELEKTRİK PİYASASINDA SON GELİŞMELER VE OSB LERİN DURUMU ALİ ERMAN AYTAC 23 KASIM 2012 VI. OSB ENERJİ ZİRVESİ / KAYSERİ 1 OSB ler için SERBEST TÜKETİCİLİK Elektrik Piyasası Kanunu 2. Madde «g» Fıkrası

Detaylı

İLK 6 AY 10 MB M2M DATA PAKETİ BİZDEN TAAHHÜTNAMESİ

İLK 6 AY 10 MB M2M DATA PAKETİ BİZDEN TAAHHÜTNAMESİ İLK 6 AY 10 MB M2M DATA PAKETİ BİZDEN TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) İlk 6 Ay 10 MB M2M İnternet Paketi Bizden Kampanyası ndan... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu

Detaylı

YÜKSEK HIZ KAMPANYASI 24 AYLIK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

YÜKSEK HIZ KAMPANYASI 24 AYLIK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ YÜKSEK HIZ KAMPANYASI 24 AYLIK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BAĞLANTI TÜRÜ İNTERNET HİZMET NO İNTERNET BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO İnternet Türk Telekom Yalın internet ABONENİN TERCİH ETTİĞİ PAKET İÇİN AŞAĞIDAKİ

Detaylı

Balkaya Enerji Toptan Satış Anonim Şirketi. Elektrik Toptan Satış Piyasası Bilgilendirme Sunumu

Balkaya Enerji Toptan Satış Anonim Şirketi. Elektrik Toptan Satış Piyasası Bilgilendirme Sunumu Balkaya Enerji Toptan Satış Anonim Şirketi Elektrik Toptan Satış Piyasası Bilgilendirme Sunumu ve Balkaya Enerji Toptan Satış Anonim Şirketi Ana faaliyet alanı olarak her türlü serbest tüketicinin elektrik

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1 - Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan www.heryersms.com (bundan sonra Heryer SMS olarak anılacaktır) ile yeni

Detaylı

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYANIN KOŞULLARI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) abonelerinin/işletmecilerinin* ( Abone/İşletmeci

Detaylı

PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ SAYI :08 / / /. TARİH :. /. /.. Madde 1- SÖZLEŞMENİN NİTELİĞİ ve TARAFLARI (1) İşbu perakende satış sözleşmesi (Sözleşme), Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 06/08/2015

Detaylı

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü, Öğretmenler Cad, No: 14, 06530 ANKARA adresinde bulunan Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMETİ TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim

Detaylı

ÖİV ( ) 2. ( ) TL 5 GB

ÖİV ( ) 2. ( ) TL 5 GB TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Gece Jeti Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNDE LİSANSLAMA SÜREÇLERİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNDE LİSANSLAMA SÜREÇLERİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNDE LİSANSLAMA SÜREÇLERİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Yücel YAMAN Enerji Uzmanı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 26 Kasım 2008 Lisans Başvurusundan Ticari Faaliyete Kaynak Kullanım

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR

VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR MERT AK MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ Vergi Sirküleri Sayı : Vergi -2014/3 Tarih : 30 Eylül 2014 VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR - 6552 sayılı yasaya göre bir alacağın yapılandırılarak ödenebilmesi için 3

Detaylı

PROTOKOL. Madde 1- Taraflar. İşbu Protokol;

PROTOKOL. Madde 1- Taraflar. İşbu Protokol; PROTOKOL Madde 1- Taraflar İşbu Protokol; Şirket merkezi İçerenköy Mah. Çayıryolu Cad. Üçgen Plaza No:7 Kat: 11 34752 Ataşehir/İstanbul adresinde faaliyette bulunan KG M Enerji Tic. Ltd. Şti. ("Tek Elektrik")

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ. ( AKSA ile MÜŞTERİ, aşağıda birlikte kısaca TARAFLAR olarak anılacaklardır.)

SATIŞ SÖZLEŞMESİ. ( AKSA ile MÜŞTERİ, aşağıda birlikte kısaca TARAFLAR olarak anılacaklardır.) SATIŞ SÖZLEŞMESİ AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ Miralay Şefikbey Sokak, Ak Han, No: 15, Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL E-mail: www.aksa.com Ticaret Sicil Memurluğu ve Numarası: İstanbul, 100775

Detaylı

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza 1 heytalks HİZMET İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ Amaç : Bu sözleşme Müşteri heytalks ilişkisinin temel ilkelerine, ticari ve hukuki açıklık

Detaylı

M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( İŞLETMECİ ) M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ Taahhütlü Uygulaması ndan......adresinde mukim... unvanlı şirket olarak işbu Taahhütname

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone Yarına Hazırlayan Smart Tab 6 Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak

Detaylı

TAAHHÜTNAME. Buna göre;

TAAHHÜTNAME. Buna göre; TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Avea Mega Jet Tarifesi veya Avea Süper Jet Tarifesi nden ( Tarife ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

YÜKSEK GERİLİM ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

YÜKSEK GERİLİM ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ YÜKSEK GERİLİM ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE-1 TARAFLAR Bu Perakende Satış Sözleşmesi; adı/unvanı EK-1 de belirtilen Şirket ile Müşteri arasında akdedilmiştir. MADDE-2

Detaylı

M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Yeni M2M İnternet Paketleri Kampanyası ndan... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen

Detaylı

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) İşbu Sözleşme,(a) Vatan Caddesi Midilli Sokak No:4/B Odunpazarı/Eskisehir adresinde mukim Durma Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Detaylı