EGELĠ & CO. B TĠPĠ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EGELĠ & CO. B TĠPĠ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ."

Transkript

1 EGELĠ & CO. B TĠPĠ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERMAYE PĠYASASI KURULU SERĠ: XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 30 EYLÜL 2012 DE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

2 KURUMSAL PROFĠL İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem gören ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve denetlenen, Egeli & Co. B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGLYO), ilgili mevzuatla belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde menkul kıymetlerini satın aldığı ortaklıkların sermaye ve yönetimlerinde kontrol ve etkinlik gücüne sahip olmamak kaydıyla sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmektir. EGLYO, Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanı altında tarihinde Akbank T.A.Ş. nin %99,996 oranında iştiraki ile 6 milyon TL kayıtlı, 1 milyon TL ödenmiş sermaye ile kurulmuştur. Şirket hisselerinin %49 luk bölümü Mayıs 1999 tarihinde halka arz edilmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesi, 2004 yılında 6 milyon TL den 18 milyon TL ye yükseltilmiştir. Şirketin sermayesinin %70,04 üne karşılık gelen ve Akbank T.A.Ş. ye ait olan payların tamamı 3 Temmuz 2012 tarihinde Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. tarafından satın alınmış olup 10 Temmuz 2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında şirket unvanının Egeli & Co. B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak değiştirilmesi kararı alınmıştır. 3. Çeyrek Faaliyet Raporu Sayfa 2

3 FĠNANSAL ÖZET Aşağıdaki özet finansal bilgiler, 1 Ocak - 30 Eylül 2012 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ndan (Seri XI No:29 - UFRS) derlenmiştir. BaĢlıca Finansal Büyüklükler (Bin TL) : 31 Aralık Eylül 2012 Toplam Aktifler Nakit Değerler Finansal Yatırımlar Özsermaye Net Kar/(Zarar) (4.643) BaĢlıca Finansal Oranlar (%) : 31 Aralık Eylül 2012 Özsermaye Karlılığı: (0,1143) 0,0618 Aktif Karlılığı: (0,1116) 0,0607 Hisse Başına Kar (TL): (0,0026) 0, Çeyrek Faaliyet Raporu Sayfa 3

4 HĠSSE BĠLGĠSĠ Halka arz tarihi 21 Mayıs 1999 ĠMKB Kodu EGLYO Piyasa değeri (30 Eylül 2012) 40,32 milyon TL En Yüksek Piyasa Değeri 40,50 milyon TL En DüĢük Piyasa Değeri 20,88 milyon TL 1 Ocak-30 Eylül 2012 Ara Dönemi Hisse Performansı En düģük En yüksek Ortalama Hisse Fiyatı (TL) 1,16 2,25 1,96 2,24 Hisse Performans Grafiği 3. Çeyrek Faaliyet Raporu Sayfa 4

5 YÖNETĠM KURULU Adı Görevi Göreve BaĢlama Tarihi Tan EGELİ Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy ÇOBAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat ÇİLİNGİR Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sami ER Yönetim Kurulu Üyesi Murat TANRIÖVER Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Cemal TÜKEL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi KOMĠTELER Denetim Komitesi Murat Tanrıöver Denetim Komitesi Başkanı Mehmet Cemal Tükel Denetim Komitesi Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Murat Tanrıöver Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Tan Egeli Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ORTAKLIK YAPISI 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Egeli & Co. B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin kayıtlı sermayesi 40 milyon TL (30 Aralık 2011: 40 milyon TL), ödenmiş sermayesi ise 18 milyon TL olup (31 Aralık 2011: 18 milyon TL) her biri 0,01 TL değerli adet hisseye bölünmüştür. Şirketin 30 Eylül 2012 tarihli sermaye dağılımı aşağıdaki gibidir: Ortağın Adı Soyadı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. (B Grubu) ,26 Diğer/Halka Arz (B Grubu) ,96 Toplam ,00 3. Çeyrek Faaliyet Raporu Sayfa 5

6 YATIRIM STRATEJĠSĠ EGLYO, yatırım riskini en aza indirmek ve getiriyi en yüksek düzeyde tutmak amacıyla portföy çeşitlendirmesini hedefleyerek, yatırım araçları arasında hisse senedi, bono ve ters repo tercih ederek sermayesini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 30 Eylül 2012 itibari ile yatırım stratejisi bant aralığı (%); Hisse Senedi %0-%30 Borçlanma Senetleri (Devlet ve Özel Sektör) %10-%40 Ters Repo %60-%90 30 Eylül 2012 itibari ile karşılaştırma ölçütü (%); İMKB 100 %1 KYD 182 Bono Endeksi %14 KYD Net ON Repo Endeksi %85 1 OCAK-30 EYLÜL 2012 ARA DÖNEMĠ ĠÇĠNDEKĠ GELĠġMELER Şirketin sermayesinin %70,04 üne karşılık gelen ve Akbank T.A.Ş. ye ait olan payların tamamı 3 Temmuz 2012 tarihinde Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. tarafından satın alınmış olup 10 Temmuz 2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında şirket unvanının Egeli & Co. B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak değiştirilmesi kararı alınmıştır. Yeni unvan tarihinde tescil edilmiştir. Şirketin önceden AKBYO işlem kodu, tarihinden itibaren geçerli olmak üzere EGLYO olarak değiştirilmiştir. Şirketimizin Olağanüstü Ortaklar Genel Kurulu Toplantısı, 10 Temmuz 2012 Salı günü saat 14.00'da, Sabancı Center Kule II Kat 7 4.Levent-İstanbul adresinde düzenlenmiştir. Şirketimizin Genel Müdürü Yaşar Akkoyunlu nun 12 Temmuz 2012 tarihi itibariyle istifa etmek suretiyle görevlerinden ayrılması üzerine yerine Akın Aydın atanmıştır. 12 Temmuz 2012 tarihi itibarı ile Şirketimiz ile AK Portföy Yönetimi A.Ş. ile imzalanan portföy yönetim sözleşmesi feshedilmiş olup Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş. ile portföy yönetim sözleşmesi imzalanmıştır. 3. Çeyrek Faaliyet Raporu Sayfa 6

7 Şirket merkezimizin Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi No: 40/10 K:3 Harbiye/Şişli/İstanbul adresine taşınmasına karar verilmiştir. Pay sahipleri ve ilişkiler sorumlusu olarak Ceren Candemir görevlendirilmiştir. Pay sahipleri ilişkiler birimi ile iletişim kurulabilecek irtibat bilgileri aşağıda belirtilmiştir. Ceren Candemir Pay Sahipleri İlişkiler Birimi Tel: E-Posta Şirketimizin internet sitesi adresi; olarak değişmiştir. Dönem içinde ana sözleşmede yapılan değişiklikler; Şirket Yönetim Kurulu nun tarih 2012/06 sayılı toplantısında şirket ana sözleşmesinin aşağıda belirtilen maddelerinde değişiklik kararı alınmıştır. o Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı 3. maddesinin, o Gayrimenkul İktisabı başlıklı 7. maddesinin, o Borçlanma Sınırı ve Menkul Kıymet İhracı başlıklı 9. maddesinin, o Portföydeki Varlıkların Teminat Gösterilmesi ve Ödünç Menkul Kıymet Verilmesi başlıklı 10. maddesinin, o Sermaye ve Hisse Senetleri başlıklı 11. maddesinin, o Şirket Portföyünün Oluşturulması ve Riskin Dağıtılması Esasları başlıklı 12. maddesinin, o Şirket Portföyünün Muhafazası başlıklı 13. maddesinin, o Portföyün Değerlemesi başlıklı 14. maddesinin, o Danışmanlık Hizmeti başlıklı 15. maddesinin, o Yönetim Kurulu nun Görev ve Süresi başlıklı 16. maddesinin, o Yönetim Kurulu ve Toplantıları başlıklı 18.maddesinin, o İlanlar başlıklı 31. maddesinin, o Bilgi Verme başlıklı 32. maddesinin, o Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 34. maddesinin, değiştirilmesi, o Hisselerin Geri Alımı başlıklı 37. maddenin eklenmesi, o ayrıca mevcut 37. ve 38. madde numaralarının buna göre değiştirilmesi. Söz konusu değişiklikler; Sermaye Piyasası Kurulu nun 06/03/2012 tarih B.02.6.SPK sayılı kararıyla, ayrıca T.C. Gümrük ve 3. Çeyrek Faaliyet Raporu Sayfa 7

8 Ticaret Bakanlığı nın 08/03/2012 tarih B.21.0.İTG sayılı kararıyla uygun bulunmuş ve tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurulu nda da kabul edilmiştir. Şirket Ana Sözleşmesi nin "Şirketin Unvanı " başlıklı 2. ve "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 26. maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na başvuruda bulunulmuş, Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih B.02.6.SPK /449 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün tarih B.21.0.İTG / sayılı yazılarıyla ana sözleşme değişikliğine izin verilmiştir. Olağanüstü Ortaklar Genel Kurul Toplantısı nda, Şirket Yönetim Kurulu'nun tarih 2012/15 sayılı kararıyla kabul edilen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih B.02.6.SPK /449 sayılı kararıyla ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün tarih B.21.0.İTG / sayılı kararıyla uygun bulunan Şirket Ana Sözleşmesi'nin değiştirilmesine karar verilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu 12 Eylül 2012 tarihli toplantısında, şirketin Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VI, No: 30) 27. maddesi çerçevesinde menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkartılarak girişim sermayesi yatırım ortaklığına dönüşümünün sağlanmasına, bu amaçla ana sözleşmesinin kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesini de içerecek şekilde değiştirilmesi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına oybirliğiyle karar vermiştir. 3. Çeyrek Faaliyet Raporu Sayfa 8

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı II. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık...

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. (eski unvanı ile ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş.)

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. (eski unvanı ile ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş.) BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. (eski unvanı ile ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş.) 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU

Detaylı

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR.

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

OMV Petrol Ofisi A.Ş 01.01.2014 30.06.2014 Ara Dönem Faaliyet Raporu

OMV Petrol Ofisi A.Ş 01.01.2014 30.06.2014 Ara Dönem Faaliyet Raporu Petrol Ofisi A.Ş 01.01.2014 30.06.2014 Ara Dönem Faaliyet Raporu Güney Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:20 34381 Şişli İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 230

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

b. Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve varsa Şubelerine ilişkin İletişim Bilgileri ile varsa İnternet Sitesinin Adresi

b. Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve varsa Şubelerine ilişkin İletişim Bilgileri ile varsa İnternet Sitesinin Adresi I. Genel Bilgiler a. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2014 31.12.2014 b. Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve varsa Şubelerine ilişkin İletişim Bilgileri ile varsa İnternet

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2015 31 MART 2015 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1.GENEL BİLGİLER, ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU 2.250.000.000 ADET 3. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU 2.250.000.000 ADET 3. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş.B TİPİ LİKİT FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

BURGAN BANK A.Ş.B TİPİ LİKİT FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. YENİ METİN BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN

Detaylı

BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI:

BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu 1-GENEL BİLGİLER: a) Hesap Dönemi :01.01.2014-30.09.2014 b) Şirketin Ticaret Unvanı :MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ

Detaylı

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA Y ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA Y ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA Y ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN 13/11/2013 TARİH VE EYF

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. NİN 22 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TEKSTİL BANKASI A.Ş. NİN 22 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TEKSTİL BANKASI A.Ş. NİN 22 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Piyasası Kurulu nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU A. RAPORUN ÇERÇEVESİ AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU İşbu rapor 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan VII-128.1. Pay Tebliği nin 19.

Detaylı

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2010 30.09.2010 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Kuruluş Tarihi 26/12/1996 Ticari Faaliyete Geçiş Tarihi 01/01/1997 Faaliyet

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSADA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSADA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSADA İŞLEM GÖRME YAYIN NO:2010.ARŞ.09 HALKA ARZ VE BORSADA İŞLEM GÖRME Halka Arz: Sermaye piyasası araçlarının (SPA) alımı için halka her türlü yoldan çağrıda bulunulmasıdır. Sermaye Piyasası

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

SODA SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU SODA SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. Genel Bilgiler Şirket in Merkez Adresi ve İletişim Bilgileri Şirket Türkiye de kayıtlı olup, iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamız Hissedarlar Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2015 Salı günü saat 14.00 te aşağıda yazılı gündem

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU a) Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 b) Ortaklığın Unvanı : BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 31 Mart 2014 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 31 Mart 2014 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu A. GİRİŞ 1. Garanti Hakkında: TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 31 Mart 2014 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 1946 yılında Ankara'da kurulan Garanti Bankası, 31 Mart 2014

Detaylı