GENEL MERKEZ DEN ODA'MIZDAN TARIM BAKANI EKER'E ZÝYARET. 30 Haziran BAKANLIKLARA ZÝYARET Temmuz 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL MERKEZ DEN ODA'MIZDAN TARIM BAKANI EKER'E ZÝYARET. 30 Haziran BAKANLIKLARA ZÝYARET Temmuz 2005"

Transkript

1 ODA'MIZDAN TARIM BAKANI EKER'E ZÝYARET 30 Haziran 2005 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Yönetim Kurulu üyelerimiz Hamdi ARPA, Selda ÜNAL, Burhan HARMANKAÞI, Mehtap ERCAN ve Dr. Kadriye KALINBACAK ile Genel Sekreterimiz Ural ERSOY, 30 Haziran 2005 Perþembe günü Tarým ve Köyiþleri Bakaný Mehmet Mehdi EKER'i makamýnda ziyaret ederek, yeni görevinde baþarý dileklerini ilettiler. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, Bakan EKER'e ODA'nýn çeþitli yayýnlarýný sunarken, Ziraat Mühendisleri ODASI'nýn, bundan önce olduðu gibi bundan sonra da, doðrularýn yanýnda, yanlýþlarýn karþýsýnda olacaðýný belirtti. Tarým ve Köyiþleri Bakaný Mehmet Mehdi EKER de, Tarým Bakanlýðý'nýn zor bir görev olduðuna iþaret ederek, "Sektörün köklü, temel sorunlarý var. Bu sorunlarýn çözülmesinde siyasi istikrar son derece önemli. Bu dönemde Toprak Kanunu ve Tohumculuk Kanunu da içinde olmak üzere temel yasalarý mutlak surette tamamlamak durumundayýz. Yönetim anlayýþýmýzda katýlýmcýlýk vardýr, bu doðrultuda ben her zaman iþbirliðine açýðým" diye konuþtu. Bakan EKER'in "siyasi istikrar-kalkýnma" vurgusuna deðinen GÜNAYDIN, 2003 yýlýnda genel ekonomi yüzde 7.5 büyürken, tarým sektörünün yüzde 2.4 küçüldüðünü, 2004 yýlýnda ise yüzde 9.9 olarak ifade edilen büyüme rakamlarýna karþýn, tarýmdaki büyümenin yüzde 2 ile sýnýrlý kaldýðýný, bu ülkenin kendi ekolojisinde yetiþen ürünlerin dýþalýmýna ise 1.8 milyar dolar para ödendiðini belirtti. GÜNAYDIN, "Tarýmdaki temel sorunlarýn aþýlmasý için tek parti iktidarý avantajýnýn iyi kullanýlmasý lazým. Zor bir görevin altýndasýnýz. Yeni göreviniz umarým ülke için hayýrlý olur" dedi. GÜNAYDIN, Tarým Danýþmanlarý ve Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nda çalýþan ziraat mühendislerinin özlük haklarý konusundaki sorunlarýn çözülmesi gerektiðini de Bakan EKER'e iletti. Bakan EKER de, tarihsel bir sürecin içinde bulunulduðunu kaydederek, "Biz dünya piyasalarýna göre, rakiplerimizin gücünü de hesaba katarak üretim yapmak zorundayýz. Üretim zincirini tarladan sofraya kadar güvenli biçimde oluþturacaðýz. Ancak Türkiye'de magazin kültürü hakimiyetinde yaþýyoruz. Her gün bir ürün kurban ediliyor. Bundan sektör ve sektörün tüm mensuplarý zarar görüyor" dedi. Bakan'ýn bu sözleri üzerine ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN da, "Yeterince bilgi birikimi olmadan kendisine uzatýlan her mikrofona konuþan ve spekülasyonu körükleyen insanlar var. Biz tüm bunlara karþýn sektörel doðrularý söylemeye devam edeceðiz" diye konuþtu. BAKANLIKLARA ZÝYARET Temmuz 2005 ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN ve Gýda Mühendisleri Odasý Baþkaný Petek ATAMAN, 25 Temmuz 2005 Pazartesi günü, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Koruma ve Kontrol Genel Müdür Yardýmcýsý Nevzat ARTIK'ý ziyaret ederek, 1 Aðustos 2005'te yürürlüðe giren "Sorumlu Yöneticilik Protokolü" ile ilgili görüþ alýþveriþi yaptýlar. ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ve Gýda Mühendisleri ODASI Baþkaný Petek ATAMAN, 26 Temmuz 2005 Salý günü de Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Sn. Mustafa GÜR ve SSK Primleri Daire Baþkanlýðý ndan Sn. Gürol UYANIK ile sorumlu yönetici olarak çalýþan mühendislerin sosyal güvenlik sorunlarýnýn çözümüne yönelik bir görüþme gerçekleþtirdiler. Görüþmede, ODA'lar ile Bakanlýk arasýnda imzalanacak bir protokol taslaðý konusunda çalýþmalara baþlanma kararý alýndý. TARIM BAKANLIÐI'NCA DESTEKLENECEK PROJELERDE ETKÝNÝZ 25 Mayýs 2005 ODA'mýz, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nca desteklenecek araþtýrma-geliþtirme projelerinin deðerlendirildiði ve nihai kararlarýn alýndýðý Deðerlendirme Kurulu'nda yer aldý. Konuyla ilgili olarak Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan "Araþtýrma-Geliþtirme Projelerini Destekleme Tebliði", gün ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlandý. (Teblið No:2005/27) Teblið, Bakanlýðýn ve tarým sektörünün ihtiyaç duyduðu öncelikli konularda, bilgi ve teknolojilerin geliþtirilmesi ve bu bilgi ve teknolojilerin çiftçilere ve tarýmsal odaklý sanayicilere aktarýlmasý için uygun görülen araþtýrma - geliþtirme projelerinin desteklenmesini amaçlýyor. Tebliðin tam metni, web sayfamýzda, Mevzuat/Tebliðler bölümünde yayýmlanmaktadýr. 14

2 ODA BAÞKANIMIZ GÜNAYDIN KKTC ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI'NIN GENEL KURULU'NA KATILDI 4 Nisan 2005 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Kýbrýs Türk Ziraat Mühendisleri ODASI'nýn (KTZMO) davetlisi olarak Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ne giderek, KTZMO'nun 4 Nisan 2005 tarihinde gerçekleþtirilen 38. Dönem Genel Kurulu'na katýldý. Genel Kurul'da, Kýbrýs Türk ZMO Baþkaný Ali GÖKSU ve Türkiye ZMO Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN'ýn yanýnda, KTMMOB Baþkaný Sn. Ahmet ULAÞ, Barýþ ve Demokrasi Hareketi Genel Sekreteri Sn. Mehmet ÇAKICI, Toplumcu Kurtuluþ Partisi Genel Baþkaný Sn. Hüseyin ANGOLEMLÝ, Ulusal Birlik Partisi milletvekili ve bir önceki dönem Tarým ve Orman Bakaný Sn. Ýrsen KÜÇÜK, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Sn. Ferdi Sabit SOYER ile Kýbrýs Tarým ve Orman Bakaný Sn. Raþit PERTEV açýlýþ konuþmalarý yaptýlar. ODA Baþkaný'mýz yaptýðý konuþmada, dünya - Türkiye ve Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti tarým sektörlerinin, orta ve uzun vadede karþý karþýya bulunacaðý rekabet ortamýný, Dünya Ticaret Örgütü ve Avrupa Birliði açýlýmlarýndan örneklendirerek anlattý ve yarýþmacý bir tarým sektörü ve kýrsal alan yönetimi için çözüm önerileri üzerinde durdu. Bayrak Televizyonu'nun yayýnladýðý Genel Kurul'da, faaliyet raporlarý ve mali raporlarýn okunup aklanmasýndan sonra yapýlan seçimleri, Ali GÖKSU baþkanlýðýndaki liste kazandý. ODA Baþkaný GÜNAYDIN ve Kýbrýs Tarým ve Orman Bakaný Sn. Raþit PERTEV, Türkiye ve Kuzey Kýbrýs'ýn güncel tarýmsal sorunlarý hakkýnda görüþ alýþ veriþinde bulundular. Ayrýca, 4 Nisan 2005 günü Genel Kurul sonrasý, Kýbrýs'ta bitkisel ve hayvansal üretim alanlarý dolaþýlarak, gözlem ve saptamalar Devlet Kimya Laboratuvarý ziyaret edilerek, pestisit analiz sonuçlarý hakkýnda bilgi alýndý. Akþam, meslektaþýmýz Sn. Ahmet POLÝLÝ tarafýndan hazýrlanan ve SÝM RADYO'da yayýmlanan "Tarýmý Tartýþalým" Programýna katýlan ODA Baþkaný'mýz, sektörel sorunlar ve çözüm önerileri hakkýnda görüþlerimizi ortaya koydu. 5 Nisan 2005 günü de, Türkiye'nin Kýbrýs Yardým Heyeti'nde görevli Tarým Müþaviri ziyaret edilerek, Türkiye ve Kuzey Kýbrýs arasýndaki tarýmsal iliþ-kilerin geliþtirilmesinde, her iki ODA'nýn iþbirliði ve katkýlarý üzerinde görüþ alýþ veriþinde bulunuldu. ODA'lar arasý iþbirliðinin geliþtirilmesi açýsýndan oldukça yararlý olan KKTC Ziraat Mühendisleri ODASI ziyaretinde, yakýn dönemde yapýlacak ortak çalýþmalar da planlanmýþtýr. BTC'DEN ÇEVRE YÖNETÝMÝ TANITIM TOPLANTISI 10 Aðustos 2005 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN'ýn "Bakü-Tiflis Ceyhan Ham Petrol Boru Hattý'nýn topraklarýmýz, meralarýmýz, bitki ve hayvan çeþitliliðimizi tehdit ettiðine" iliþkin yaptýðý açýklama üzerine, BTC þirketi 10 Aðustos 2005 Çarþamba günü Gölbaþý'nda, ODA'mýz, Jeofizik Mühendisleri Odasý ve ilgili bakanlýk temsilcilerine yönelik bir tanýtým toplantýsý düzenledi. ODA'mýz adýna Baþkan Gökhan GÜNAYDIN ve Celil AYGÜL'ün katýldýðý toplantýda, "BTC Çevre Yönetim Sistemi, Eski Haline Getirme (Mühendislik ve Bitki Örtüsü) ve Çevresel Yatýrým Programý" konularýndaki uygulamalara iliþkin sunumlar Çýnar Mühendislik Þirketi'nden Toprak Uzmaný Mustafa ÇELÝKEL, çalýþmalardan etkilenen 30 bin dekarlýk arazide, üst topraðýn inþaat öncesinde sýyrýldýðýný, istiflendiðini; meyilli ve erozyona duyarlý özel alanlarda toprak koruma önlemlerinin alýndýðýný, biorestorasyon çalýþmalarýnýn yapýldýðýný kaydetti. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, 3 bin hektarlýk alanýn doðrudan ve dolaylý etkilenmesinden kaygý duyduklarýný belirterek, "1076 kilometre boyunca açýlan kanal tümüyle eski haline getirildi derseniz, tarýmý bilen herkes 'Hayýr bu mümkün deðil' der. Ýzleme sürecine devam edilerek, olasý geriye gidiþlerde BTC þirketinin sorumluluðunda olmak üzere ilerde buraya müdahale edebilecek bir organizasyon yapýsýna sahip olunmalýdýr" diye konuþtu. Uygulamalarýn yerinde tanýtýlmasý amacýyla 11 Aðustos 2005 Perþembe günü de Adana'da saha gezisi düzenlendi. Geziye, ODA'mýz adýna Baþkan Gökhan GÜNAYDIN ve Celil AYGÜL katýldý. 15

3 GÜNAYDIN RSP FRANCE'DEN CHRISTIAN SUNT ÝLE GÖRÜÞTÜ 14 Nisan 2005 Akdeniz Sosyal Forumu etkinlikleri kapsamýnda Ýstanbul'a konuk olan Köylü Tohum Aðý (RSP) France'den Christian SUNT ve ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 14 Nisan 2005'te Makine Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi toplantý salonunda, Fransa-Türkiye baðlamýnda bilgi alýþveriþinde bulundular. "Tohum, tarýmda biyoçeþitlilik ve küçük köylülük" konularýnýn gündeme geldiði toplantýda ayrýca, Ýstanbul Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, Yönetim Kurulu Üyemiz Özlem ÇEVÝK, Hububat-Sen Genel Baþkaný Abdullah AYSU, Üzüm-Sen Genel Baþkaný Adnan ÇOBANOÐLU, Tütün-Sen Genel Baþkaný Ali Bülent ERDEM, Tarým Ekonomisi Derneði Ýstanbul Temsilcisi Nursel YILDIRIM, GDO'ya Hayýr Platformu Çiftçi Komitesi'nden Levent Gürsel ALEV, Dilek AYMAN ve Tracy LORD katýldýlar. RUS HEYETTEN ODAMIZA ZÝYARET 24 Mayýs 2005 MÝTÝNGLERE ETKÝN KATILIM SAÐLADIK 1 Mayýs-2 Temmuz 2005 ODA'mýz, dünya emekçilerinin birlik, mücadele ve dayanýþma günü olan 1 Mayýs kutlamalarýna aktif biçimde katýldý. Kutlamalar çerçevesinde, ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi ARPA ve Genel Sekreterimiz Ural ERSOY'un yaný sýra, üyelerimiz ve ODA'mýz Öðrenci Kolu, Maltepe'de "Ziraat Mühendisleri Odasý" pankartý altýnda toplanarak Tandoðan Meydaný'na yürüdü. ODA'mýz Tandoðan Meydaný'ndaki mitingde, TMMOB'a ayrýlan bölümde yer aldý. ODA'mýz, Sivas katliamýný lanetlemek için 2 Temmuz 2005'te Abdi Ýpekçi Parký'nda yapýlan mitinge de Rusya'da traktör ve biçerdöver üretimi yapan Agromach Holding'in Yönetim Kurulu Baþkaný Igor V. RUSANOV, Ýthalat Müdürü Boris B. POSPELOV ve Türkiye Temsilcileri Erdem ESKÝCUMALI, 24 Mayýs 2005 Salý günü ODA'mýzý ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Üyemiz Özden GÜNGÖR ile görüþtüler. Türkiye'nin traktör ve biçerdöver üretimi ile yedek parça pazarýna girmek için çeþitli gi-riþimlerde bulunan Agromach Holding temsilcileri, bu konuda ODA'mýz ile görüþ alýþveriþi yaptý. BÝLÝÞÝM SÝSTEMÝ TOPLANTISI 08 Haziran 2005 ODA'mýz biliþim sistemi ve muhasebe sistemine yönelik olarak ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, II. Baþkanýmýz Dr. Turhan TUNCER, Yönetim Kurulu üyelerimiz Özden GÜNGÖR, Hamdi ARPA, Genel Sekreterimiz Ural ERSOY, Büro Þefimiz Leyla ERGÝN, Muhasebe Yetkilimiz Arzu ÖZBEK ve Mali Müþavir Fahri ÇAÐLAR ile e-zmo projesini yürüten Key Ýnternet Hizmetleri Firmasý yetkililerinin katýlýmýyla 8 Haziran 2005 Çarþamba günü ODA'mýzda bir çalýþma toplantýsý BÝLÝRKÝÞÝ EÐÝTÝM TOPLANTISI Mayýs 2005 ODA'mýz, Mayýs 2005 tarihlerinde "Bilirkiþi Eðitim Toplantýsý" düzenledi. Toplantýya, Yargýtay dan Sn. Ali SELÝM de katýlarak, bilgilendirme yaptý. 16

4 ODA'MIZDA HACCP EÐÝTÝMÝ Nisan-Mayýs 2005 ODA'mýz ve TARGEV tarafýndan Nisan, Nisan ve Mayýs 2005 tarihlerinde 3 ayrý HACCP Eðitim Programý düzenlendi. ODA'mýz Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirilen eðitim, Vecdi KARACAOÐLU tarafýndan verildi. Her biri 3 gün süren eðitimlerin ardýndan, katýlýmcýlara belgeleri daðýtýldý. Katýlýmcý Belgeleri, ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, ODA'mýz Yönetim Kurulu Üyesi Fatih TAÞDÖÐEN, TARGEV Baþkaný Prof. Dr. Ali ERYILMAZ, TKB eski Müsteþarý ve TARGEV Yönetim Kurulu Üyesi Ýlhan BÝLGÝN tarafýndan sunuldu. ÝÞYERÝ TEMSÝLCÝLERÝ TOPLANTILARI 2 Nisan-21 Mayýs 2005 Ýþyeri Temsilcileri Toplantýsý, 2 Nisan ve 21 Mayýs 2005 tarihlerinde ODA'mýzda gerçekleþtirildi. Toplantýlara, ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN ile Yönetim Kurulu Üyeleri katýldý. Toplantýlarda, ODA'mýzýn yaptýðý çalýþmalar ile önümüzdeki dönemde yapýlmasý planlananlar hakkýnda Ýþyeri Temsilcileri bilgilendirildi. Görüþ alýþveriþinde bulunulan toplantýlarda, üyelerimizin TOPRAK-SU KOMÝSYONU TOPLANDI 29 Haziran 2005 Toprak Reformu Kongresi Düzenleme ve Danýþma Kurulu Toplantýsý 28 Mayýs 2005'te ODA'mýz Lokali'nde gerçekleþtirildi. II. Baþkanýmýz Dr. Turhan TUNCER, TMMOB Yönetim Kurulu Üyemiz Baki Remzi SUÝÇMEZ ve Genel Sekreterimiz Ural ERSOY'un da yer aldýðý geniþ katýlýmlý toplantýya, Prof. Dr. Duran TARAKLI baþkanlýk yaptý. Toplantýda, TMMOB tarafýndan Kasým 2005 tarihinde Þanlýurfa'da düzenlenmesi kararlaþtýrýlan "Toprak Reformu Kongresi- 2005" çalýþmalarý deðerlendirildi. ODA'mýz Toprak Su Komisyonu da, 29 Haziran 2005'te toplandý. ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Yönetim Kurulu Üyemiz Selda ÜNAL, TMMOB Yönetim Kurulu Üyemiz Baki Remzi SUÝÇMEZ, Prof. Dr. Ýlhami ÜNVER, Mehmet GÖZAR, Mehmet TAN, Erkan ALEMDAROÐLU ve Dr. Nüvit SOYLU'nun katýldýðý toplantýda, TMMOB'un düzenleyeceði Su Politikalarý ve Toprak Reformu Kongrelerine iliþkin deðerlendirme TBMM KOMÝSYON TOPLANTILARI Nisan-Haziran 2005 Toprak Koruma Yasasý'nýn görüþüldüðü 15 Nisan 2005 tarihli TBMM Tarým Orman ve Köyiþleri Komisyonu'nun toplantýsýna da, ODA'mýzý temsilen Prof. Dr. Ýlhami ÜNVER, Baki Remzi SUÝÇMEZ ve Erkan ALEMDAROÐLU katýldý. TBMM Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu'nun, "Tarým Kanunu Tasarýsý ve Avrupa Birliði Uyum Komisyonu Raporu" gündemiyle 3 Mayýs 2005 günü yaptýðý toplantýya, ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN katýldý. GÜNAYDIN, toplantýda ODA'mýz görüþlerini aktardý. Komisyonun Tarým Yasasý Tasarýsý'ný görüþmek üzere 2 Haziran 2005 Perþembe günü yaptýðý toplantýya, ODA'mýz Yönetim Kurulu Üyesi Burhan HARMANKAÞI katýlarak, tasarý hakkýndaki yazýlý görüþümüzü iletti. TBMM Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu'nun Þeker Kanunu'nda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun Tasarýsý'ný görüþmek üzere 15 Haziran 2005 Çarþamba günü yaptýðý toplantýya, ODA'mýz Eski Yönetim Kurulu Üyelerinden ve Ziraat Yüksek Mühendisi Ýsmet TORTOPOÐLU katýlarak, ODA'mýz görüþlerini dile getirdi. TMMOB TOPLANTILARI 9 Temmuz-13 Haziran 2005 TMMOB Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu üyeleri ile Odalarýn Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu Üyeleri ve geçen dönem TMMOB yöneticilerinin katýlýmýyla, 9 Temmuz 2005'te bir toplantý yaptý. Makina Mühendisleri Odasý Suat Sezai Gürü Salonu'ndaki toplantýda, TMMOB Örgütlülüðünün Geliþtirilmesi Çalýþma Grubu'nun önerisi doðrultusunda, Çalýþma Grubu tarafýndan hazýrlanan Mevcut Durum Analizi Anketi deðerlendirildi. Toplantýya ODA'mýzdan Gökhan GÜNAYDIN, Burhan HARMANKAÞI, Hamdi ARPA ve Fatih TAÞDÖÐEN Katýldý. TMMOB'un, Mimarlar Odasý'nýn kendisi aleyhine açtýðý davaya iliþkin süreci gözden geçirmek ve yaþanan olumsuzluklarýn aþýlmasý için düþünce birliði saðlamak amacýyla 13 Haziran 2005 Pazartesi günü düzenlediði toplantýya ODA'mýz Yazman Üyesi Fatih TAÞDÖÐEN ve Hukuk Müþavirimiz Zuhal DÖNMEZ katýldý. Toplantýda 23 odanýn yazman üyeleri ve hukuk danýþmanlarý yer aldý. 17

5 TMAP ÇALIÞMALARI SÜRÜYOR 8 Temmuz 2005 Tarým Mühendisliði Araþtýrma Projesi (TMAP) deðerlendirme toplantýsý, 8 Temmuz 2005 Cuma günü ODA'mýzda Toplantýya, ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Genel Sekreterimiz Ural ERSOY, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Birgül Ayman GÜLER, Doç. Dr. Metin ÖZUÐURLU, ZMO web sorumlusu Hakan OKTAY ve ZMO elemaný Ziraat Mühendisi Buket GÜNEY katýldý. Toplantýda verilerin, SPSS' e (Statistical Package for Social Science) aktarýmý, Frekans daðýlýmlarýnýn alýmý ve gerekli düzeltmelerin yapýlmasý, Rapor yazýmý ve taslaklarýn oluþturulmasý, Analizler, Kitap yazýmý ve sosyo ekonomik analiz konularý deðerlendirildi. Tarýmsal Yüksek Öðretimin Geliþimi, Sektörel Ýçerikli Tarýmsal Geliþim, Yönetsel Ýçerikli Tarýmsal Geliþim ve Mühendis Ýstihdamýnýn Geliþimi konularýnda Araþtýrma Raporu'nun tamamlanarak yayýma dönüþtürülmesi kararlaþtýrýldý. TMAP Proje Raporu'nun Tarým Haftasý'nda kamuoyuna duyurulmasý amacý doðrultusunda çalýþmalara devam ediliyor. DÜNYA GIDA GÜNÜ'NÜ SEMPOZYUMLA KUTLAYACAÐIZ ODA'mýz, Gýda Mühendisleri ODASI ve Kimya Mühendisleri ODASI'nca Ekim 2005 tarihlerinde Dünya Gýda Günü Sempozyumu düzenlenecek. Sempozyum için oluþturulan Yürütme Kurulu, 8, 15 ve 22 Haziran 2005 tarihlerinde toplandý. ODA'mýz adýna Baþkan Gökhan GÜNAYDIN, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih TAÞDÖÐEN, Prof. Dr. Aziz EKÞÝ ve Dr. Meftune EMÝROÐLU'nun katýldýðý toplantýlarda, konferansla ilgili planlama ve deðerlendirme AGROTEC 2005 TARIM FUARI'NA KATILDIK 31 Aðustos-4 Eylül 2005 ODA'mýz, Altýnpark'da 31 Aðustos-4 Eylül 2005 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen "Agrotec 2005 Tarým ve Tarým Teknolojileri Fuarý"nda bir stant açarak, çalýþmalarý ve yayýnlarýný tanýttý. Fuarý ziyaret edenler, ODA'mýzýn standýna büyük ilgi gösterdi. KÖY-KOOP 7. OLAÐAN GENEL KURULU ODA'MIZDA YAPILDI 28 Temmuz 2005 Köy Kalkýnma ve Diðer Tarýmsal Amaçlý Kooperatif Birlikleri Merkez Birliði'nin (KÖY-KOOP) 7. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý, 28 Temmuz 2005 Perþembe günü ODA'mýz Lokali'nde Toplantýya, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý TEDGEM Genel Müdürü Mehmet TAÞAN, ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, Türkiye Milli Kooperatifler Birliði Genel Baþkaný Muammer NÝKSARLI, KÖY- KOOP Genel Baþkaný Mehmet ÖZKURNAZ, ODA'mýz Baþkan Yardýmcýsý Dr. Turhan TUNCER, Genel Sekreter Ural ERSOY ve eski Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Lütfi ÇAKMAKÇI katýldý. TEDGEM Genel Müdürü Mehmet TAÞAN, toplantýda yaptýðý konuþmada, kooperatifçilik alanýnda yaptýklarý çalýþmalara deðinerek, tarýmsal amaçlý koopera-tiflerin daðýnýklýðýnýn biran önce giderilmesi dileðinde bulundu. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, Türkiye'de üretici köylünün haklý istemini dile getirebilmesi gerektiðini vurgulayarak, Genel Kurul'a baþarýlar diledi. Divan Baþkanlýðý görevini de üstlenen Türkiye Milli Kooperatifler Birliði Genel Baþkaný Muammer NÝKSARLI, Türkiye'de üreticilerin her dönem siyasetçilere aldanmýþ olduðunu kaydetti. KÖY- KOOP Genel Baþkaný Mehmet ÖZKURNAZ da, birliðin sorunlarýn çözülmesi için aktif biçimde çalýþtýðýný ve çalýþmaya devam ettiðini belirt- 18

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ NÝSAN-AÐUSTOS 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 76-77 ANA YÖNETMELÝÐÝMÝZ RESMÝ GAZETE DE YAYINLANDI... TARIM ALET VE MAKÝNELERÝ PROJELENDÝRME YETKÝ BELGESÝ

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI EYLÜL-ARALIK 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 78

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI EYLÜL-ARALIK 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 78 TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ EYLÜL-ARALIK 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 78 ÝKÝ YÖNETMELÝÐÝMÝZ DAHA RESMÝ GAZETE DE YAYIMLANDI. 37-39.Sayfalar MESLEÐÝMÝZLE ÝLGÝLÝ HAK GASPINA YOL

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi. ADANA ODA'mýzýn "Özel Hizmet Alanlarýndaki Çalýþmalarýyla Ýlgili Mesleki Denetim Uygulamalarý Hakkýndaki Yönetmelik" gereðince Adana Þubemiz, Adana Ticaret Odasý ile birlikte 8 Nisan 2005'te "Zirai Mücadele

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk. ADANA Þubemiz tarafýndan 2-4 Eylül, 28-30 Ekim ve 18-20 Kasým 2005 tarihleri arasýnda üç ayrý HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara eðitim sonunda belge verildi. Þube

Detaylı

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adana Çiftçiler Birliði ve TEMA tarafýndan Ç.Ü. Akif Kansu Salonu'nda 9 Mayýs 2006 tarihinde, "Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu ile Çölleþmeyle Mücadele Ulusal

Detaylı

ÝKK çalýþmalarý kapsamýnda, petrol endüstrisinin dünya çapýndaki iþleyiþini anlatan "Syriana" filmini, 29 Mart 2006'da hep beraber izledik.

ÝKK çalýþmalarý kapsamýnda, petrol endüstrisinin dünya çapýndaki iþleyiþini anlatan Syriana filmini, 29 Mart 2006'da hep beraber izledik. Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT, 14 Þubat 2006'da Kanal Türk TV'de Zehra EYÝCÝL'in sunduðu "Tarým Dosyasý" Programý'na katýlarak, bölgemizde tarýmýn sorunlarýna yönelik ODA görüþlerimizi aktardý. Adana tarýmýnýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

SEMPOZYUM - KONFERANS K

SEMPOZYUM - KONFERANS K GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2005 "EKONOMÝ GÜNDEMÝ" KONFERANSI / 22 Ekim 2005 ODA'mýzýn düzenlediði "Güz Etkinlikleri" kapsamýnda, Ekonomist ve Kanaltürk TV Yorumcusu Selim SOMÇAÐ, 22 Ekim 2005'te ODA'mýzda "Ekonomi

Detaylı

TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU

TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU ODA'mýzýn Tarým Danýþmaný Meslektaþlarýmýzla ilgili sorunlarýn çözümüne yönelik çalýþmalarý sürüyor. 2004 yýlýnda baþlayan ve bu yýl sonunda sona erecek olan "1000 Tarým Gönüllüsü"

Detaylı

39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU DENÝZLÝ

39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU DENÝZLÝ KURULU DENÝZLÝ 39. Dönem III. Danýþma Kurulu Toplantýsý, 25 Þubemiz ile çevre illerdeki temsilcilerimizin katýlýmýyla, 22-24 Nisan 2005 tarihleri arasýnda Denizli'de yapýldý. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN

Detaylı

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI Merhaba Sevgili Meslektaþlarým, "Tarým ve Mühendislik" Dergimizin 77. sayýsý ile sizlerle yeniden beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hepinize, þahsým ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaþlarým adýna,

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ EYLÜL - ARALIK 2004 ÝKÝ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 73-74 GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 GDO YA HAYIR!!! SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK 39.DÖNEM II. DANIÞMA KURULU TARLADAN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝSTANBUL GEZÝSÝ AOÇ ÝÇÝN ETKÝN MÜCADELE VERDÝK TARIM TOPRAÐI ÝÞGALÝNE KARÞI ÇIKTIK. e-zmo EÐÝTÝMÝ MEZUNLAR GÜNÜNDE BULUÞTUK UÞTUK

ÝSTANBUL GEZÝSÝ AOÇ ÝÇÝN ETKÝN MÜCADELE VERDÝK TARIM TOPRAÐI ÝÞGALÝNE KARÞI ÇIKTIK. e-zmo EÐÝTÝMÝ MEZUNLAR GÜNÜNDE BULUÞTUK UÞTUK 1 MAYIS - 30 AÐUSTOS 2006 SAYI : 80 AOÇ ÝÇÝN ETKÝN MÜCADELE VERDÝK TARIM TOPRAÐI ÝÞGALÝNE KARÞI ÇIKTIK REKTÖR BÜYÜKBURÇ VE ZÝRAAT FAKÜLTESÝ DEKANLARI ÝLE BÝRLÝKTE TARIM BAKANI'NI ZÝYARET ETTÝK e-zmo EÐÝTÝMÝ

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Ýstanbul Tarým Ýl Müdürlüðü Arazi Rantýna Teslim olmayacak (Toprak Dosyasý 7)

Ýstanbul Tarým Ýl Müdürlüðü Arazi Rantýna Teslim olmayacak (Toprak Dosyasý 7) içindekiler 2 9 11 17 22 25 33 36 Sunuþ Tarým Alaný Ýþgaline Af (Toprak Dosyasý I) TÝGEM de Erozyon... (Toprak Dosyasý 2) TÝGEM Dalaman (Toprak Dosyasý 3) TÝGEM Yalova (Toprak Dosyasý 4) Altýn Topraklar

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube JMO þube günceleri adana þube 21-22.01.2012 tarihinde þubemiz 9. Olaðan Genel Kurulu yapýldý 26.01.2012 tarihinde 9. Dönem Yönetim Kurulu belirlenmiþtir 03.02.2012 tarihinde Çukurova Belediye Baþkaný Yýldýray

Detaylı

BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN

BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN CARGILL UÐRUNA ANAYASA ÇÝÐNENÝYOR 16 CUMHURBAÞKANI'NDAN CARGILL YASASI'NA VETO 18 TOPRAK TALANI SÜRÜYOR 20 CARGILL'Ý KURTARMA CEPHESÝ

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

adana þube HATAY ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ

adana þube HATAY ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ adana þube 21.01.2011 tarihinde Adana Þube tarafýndan her yýl düzenlenen Geleneksel Jeoloji Mühendisleri Gecesine, Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulu'ndan da 2. Baþkan Hüseyin ALAN ve Faruk ÝLGÜN

Detaylı

I-"BÜYÜK ORTA DOÐU PROJESÝ, ÖTEKÝ TÜRKÝYE TARIÞMALARI" KONFERANSI SERDAR TURGUT

I-BÜYÜK ORTA DOÐU PROJESÝ, ÖTEKÝ TÜRKÝYE TARIÞMALARI KONFERANSI SERDAR TURGUT BAHAR KONFERANSLK ONFERANSLARIARI Her yýl düzenlediðimiz "Bahar Konferanslarý" bu yýl 3 ayrý konu baþlýðýnda, tarým sektörü yanýnda diðer sektörleri de yakýndan ilgilendiren ve gündemde olan baþlýklarý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN. SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR. YAYIN KURULU Doç. Dr. Melahat AVCI BÝRSÝN Kamil BAYRAM

SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN. SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR. YAYIN KURULU Doç. Dr. Melahat AVCI BÝRSÝN Kamil BAYRAM TARIM VE MÜHENDÝSLÝK TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI YAYIM ORGANI ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR-YEREL SÜRELÝ YAYIN SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR YAYIN KURULU Doç. Dr. Melahat AVCI

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni ies nd y ci fomen Sayý:

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TMMOB 38. DÖNEM ÝLK DANIÞMA KURULU ANKARA'DA TOPLANDI

TMMOB 38. DÖNEM ÝLK DANIÞMA KURULU ANKARA'DA TOPLANDI TMMOB 38. DÖNEM ÝLK DANIÞMA KURULU ANKARA'DA TOPLANDI 38. Olaðan Genel Kurul'un 80 sonrasý yapýlan Birlik Genel Kurullarý içinde "en çok karar alýnan Genel Kurul olarak" anýlacaðýný belirterek, Genel Kurul'da

Detaylı

mmo bülteni 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU þubat 2006/sayý 93 (Nisan 2004 - Þubat 2006)

mmo bülteni 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU þubat 2006/sayý 93 (Nisan 2004 - Þubat 2006) 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU (Nisan 2004 - Þubat 2006) 17-18 Nisan 2004 tarihinde gerçekleþtirilen 40. Olaðan Genel Kurulun ardýndan Oda Yönetim Kurulu Çalýþma Programýný oluþturmuþ, Nisan 2004 ile Þubat 2006

Detaylı

JMO günce. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý

JMO günce. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý JMO günce 53 17 Eylül 2011 tarihinde TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar Ve Þehir Plancýlarý Ve Ýþsizlik Kurultayý Ankara Yerel Kurultayý'na katýlým gerçekleþtirildi. 24 Eylül 2011 tarihinde ÝMO Rüþtü Özal Toplantý

Detaylı

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ankara Þube'nin ücretsiz yayýnýdýr. HKMO Ankara Þubesi Adýna Sahibi Nihat ERDOÐAN Yazý Ýþleri Müdürü Ýskender KABAOÐLU Genel Yayýn Yönetmeni Mehmet DÝKÝCÝ Yayýn Kurulu

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇÝFTLÝÐÝ GÝRÝÞÝMÝ

ATATÜRK ORMAN ÇÝFTLÝÐÝ GÝRÝÞÝMÝ CUMHURÝYET REJÝMÝNE YÖNELÝK SÝSTEMLÝ SALDIRILARI NEFRETLE KINIYORUZ. TEHLÝKENÝN FARKINDAYIZ, KARÞISINDAYIZ!.. 18 Mayýs 2006 Cumhuriyet'in temel nitelikleri olan laik-demokratik-sosyal hukuk devleti ilkeleri,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

TMMOB TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ

TMMOB TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ TMMOB TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ 37.DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2002/2004 Baský Kozan Ofset Tel: (0312) 384 20 03 Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Atatürk Bulvarý 131/9 Bakanlýklar / Ankara

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ODA DAN MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI 40. DÖNEM DANIÞMA KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEÞTÝ. Oda dan

ODA DAN MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI 40. DÖNEM DANIÞMA KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEÞTÝ. Oda dan ODA DAN MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI 40. DÖNEM DANIÞMA KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEÞTÝ Oda çalýþmalarý konularýnda deðerlendirmeler yaparak gelecek dönem Oda çalýþmalarýna iliþkin önermelerde bulundular. Ayrýca

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TARIMSAL ÖÐRETÝMÝN BAÞLANGICININ 160 INCI YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUZ

TARIMSAL ÖÐRETÝMÝN BAÞLANGICININ 160 INCI YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUZ TARIMSAL ÖÐRETÝMÝN BAÞLANGICININ 160 INCI YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUZ ODA'mýzýn Tarýmsal Öðretimin Baþlangýcýnýn 160. Yýldönümü Kutlamalarý kapsamýnda düzenlediði "2000'li Yýlarda Tarým Sektörü Sempozyumu",

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ODA'MIZIN 40. DÖNEM OLAÐAN GENEL KURULU COÞKUYLA GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ODA'MIZIN 40. DÖNEM OLAÐAN GENEL KURULU COÞKUYLA GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ODA'MIZIN 40. DÖNEM OLAÐAN GENEL KURULU COÞKUYLA GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ODA'mýzýn 40. Dönem Olaðan Genel Kurulu, 11 Mart 2006 Cumartesi günü DSÝ Konferans Salonu'nda baþladý. Genel Kurula, CHP Muðla Milletvekili

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2010 / Sayý: 43 KAMU HARCAMALARI YÖNETÝMÝ PROJESÝ temsilcileri, AB Kamu Ýhale uzmanlarý, ABKM K A P S A M I N D A K Ý Ç A L I Þ

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

JMO'dan haberler. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý

JMO'dan haberler. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý JMO'dan haberler Ankara'da 2. Deprem toplantýsý... Ankara Valiliði tarafýndan Ankara'nýn depremselliði konusunda geniþ katýlýmlý ikinci toplantý düzenlendi. Ankara Valisi Alâaddin Yüksel'in Baþkanlýðýnda

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

Sayýn Üyemiz, yeni yýlýnýzý en içten iyi dileklerimizle kutlar, saðlýk, baþarý, mutluluklar dileriz. Denebilir ki, hiçbir þeye muhtaç deðiliz, yalnýz bir tek þeye ihtiyacýmýz var: Çalýþkan olmak! Servet

Detaylı

SAYGIYLA ANIYORUZ. Yusuf Kenan KUL Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi (

SAYGIYLA ANIYORUZ. Yusuf Kenan KUL Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi ( Yusuf Kenan KUL 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi (01.03.1927-15.12.2015) Münir Zekai TANYELOĞLU 2. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi 12 ve 13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı (23.03.1923-08.12.2015) Galip

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Mayýs 2004 / Sayý 36 MESLEÐÝMÝZE ONURUMUZA VE GELECEÐÝMÝZE SAHÝP ÇIKMAK ÝÇÝN TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR ÝÇÝNDEKÝLER TMMOB Genel Kurulu

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

Ekonomik kalkýnma, Türkiye'nin hür, baðýmsýz, daima daha kuvvetli, daima daha refahlý Türkiye idealinin bel kemiðidir. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Þubat 2010 Yýl :

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÇALIÞMA RAPORU 2005-2006 TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI Bir milletin baþarýsý, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette durmasýyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiðimiz baþarý; milletin

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

PROJE KAPSAMINDA ÇALIÞAN ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ KADERLERÝYLE BAÞBAÞA KALDI

PROJE KAPSAMINDA ÇALIÞAN ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ KADERLERÝYLE BAÞBAÞA KALDI ZMO ARAÞTIRMASI : IV PROJE KAPSAMINDA ÇALIÞAN ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ KADERLERÝYLE BAÞBAÞA KALDI Hükümetin, görkemli törenlerle tanýttýðý ve büyük vaatlerle yürürlüðe koyduðu "Köy Merkezli Tarýmsal Üretime

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN. SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR. YAYIN KURULU Selda ÜNAL Burhan HARMANKAÞI

SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN. SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR. YAYIN KURULU Selda ÜNAL Burhan HARMANKAÞI TARIM VE MÜHENDÝSLÝK TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI YAYIM ORGANI ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR YAYIN KURULU Selda ÜNAL Burhan HARMANKAÞI BÝLÝM KURULU

Detaylı

Isýtma, Soðutma, Havalandýrma, Klima, Yangýn ve Sýhhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal TTMD Mayýs Etkinlikleri Basýn Toplantýsý Sayý-Number: 67 Mayýs - Haziran/May

Detaylı