TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ"

Transkript

1 TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Prmðý olmk sözü cümlede olyýn sonucunu olumsuz yönde etkilemek nlmýnd kullnýlmýþtýr. seçeneðinde, bir kiþinin yeni rkdþlrýnýn onun dvrnýþlrýný olumsuz olrk etkilemesinden bhsedilmiþtir.. Uçmk sözcüðü, ve D seçeneklerinde mecz nlmýyl kullnýlmýþtýr. C seçeneðinde ise klýmýz gelen ilk nlmýyl yni hrketli kntlrý yrdýmýyl hvd düþmeden durmk, yol lmk nlmýyl kullnýldýðý için temel nlmýyl kullnýlmýþtýr. 6. Cümlede bir snt eserinin oluþmsý, biçimlenmesi için gerekli oln þeyin hyl olduðu söylenmiþtir. Yni sntçý eserini oluþtururken hyllerinden yrrlnmlýdýr. Yoks o eser, snt eseri kimliðini kznmz. D deki cümlede de snt ypýtýný þekillendiren, oluþturn þeyin düþler, yni sntçýnýn esere kttýðý hyller olduðu ifde ediliyor. Ýki cümlede de snt eserinin temel tþý olrk sntçýnýn hylleri görüldüðünden bu iki cümle nlmc birbirine ykýndýr. YNIT:D 3. Ýleri sözcüðü 1. ve 3. cümlede öne doðru, ileri doðru. cümlede henüz gelmemiþ zmn, gelecek 4. cümlede öne yrlmk nlmýnd kullnýlmýþtýr. 4. Oturmk sözcüðü; 1. cümlede D seçeneðindeki uygun gelmek nlmýyl,. cümlede C seçeneðindeki çökmek, þðý inmek nlmlrýyl, 3. cümlede seçeneðindeki herhngi bir durumd bir süre klmk nlmýnd kullnýlmýþtýr. nck oturmk sözcüðünün seçeneðine uygun bir kullnýmý bulunmmktdýr. 7. Tnýmlm u nedir? sorusun ynýt veren cümlelerdir. D seçeneðinde Durgunluk nedir? sorusunu cümleye yönelttiðimizde durgunluk sözcüðünün tnýmýný lýyoruz. 8. Her kýþýn rdýnd bir yz bekler bizi cümlesi, her zmn bir umudun olduðunu, krmsrlýð düþmemek gerektiðini nltck biçimde mecz nlmd kullnýlmýþtýr. Çünkü kýþ zorluklrýn, yz ise güzelliklerin, kolylýklrýn sembolüdür. seçeneðinde bu nlmddýr. nck ve D seçenekleri ksine olumsuzluk nlm verecek biçimde, C seçeneði ise gerçek nlmd kullnýlmýþtýr. 5. Sözcük, nlmý oln ses vey ses topluluðudur. Cümle ise bir yrgý bildiren sözcük y d sözcükler dizisidir. u tnýmlrdn cümlelerin sözcük vey sözcüklerin yn yn gelmesiyle oluþtuðunu nlýyoruz. C de verilen kumþ sözcüðü de ipliðin mkinede dokunmsýyl elde edilen dokum demektir. Cümle, sözcüklerden; kumþ d ipliklerden oluþtuðundn her iki sözcük grubu rsýnd d yný nlm iliþkisi vrdýr. YNIT : C 9. Neden sonuç iliþkisi, bir yrgýnýn oluþum nedenini belirtir. Yükleme soruln niçin sorusunun cevbý lýnýr. seçeneðinde Sezen ksu nun hlktn niçin sygý ve beðeni gördüðü nltýlmktdýr. m, C ve D seçeneklerinde neden sonuç iliþkisi göremiyoruz.

2 10. ir olyýn gerçek olup olmdýðýný bilmeden gerçek symy vrsyým denir. deki cümlede gerçekleþmeyen bir durum (Krs gitme) gerçekleþmiþ gibi kbul edilmiþ ve bu konud bir soru sorulmuþtur. u nedenle bu cümle bir vrsyým cümlesidir. 14. n düþünce bir prçd ess vurgulnmk istenen düþüncedir. u prçd düþüncelerin frklýlýk göstermesinin ve bir düþüncenin bþk bir düþünceyi çðrýþtýrmsýnýn iyi bir þey olduðu vurgulnmktdýr. ve de prçnýn yrdýmcý düþünceleri verilmiþtir. D seçeneði prçdki düþünceyle çeliþmektedir. YNIT : C 11. u tsözünde bir kiþinin, kendisi için özveride bulunn kimseye krþý, sýrsý gelince dh büyük özveride bulunmsý nltýlmk istenmektedir. Özverinin önemi vurgulnmktdýr. urdn yol çýkrk seçenekleri incelediðimizde; hoþgörü, herþeyi nlyýþl krþýlyrk olbildiði kdr hoþ görme durumu; verimlilik, verimli olm durumu; iyimserlik, her þeyi en iyi ynýndn gören düny görüþü nlmýn gelir. u özelliklerin özveriyle bir iliþkisi yoktur. 1. 1, ve 3 numrlý deyimlerin çýklmsý doðru verilmiþtir. nck bþýnd kvk yelleri esmek deyimi, yükümlülük duygusundn uzk, zevk ve eðlence peþinde koþn insnlr için kullnýlýr. Dolyýsýyl verilen çýklm bu deyime uygun deðildir. 15. Prçd yzrýn eserlerinde nlttýklrýný önceden duyduðu, dinlediði ve kendini onlrýn yerine koyduðu belirtilmiþtir. urdn yzrýn gerçekten vr oln þeyleri yzdýðýný ve eserlerinin konusunu gerçek hyttn ldýðýný çýkrýyoruz. u yrgýy en ykýn ynýt dir. yrýc, prçd yzrýn eserlerinin dil ve nltýmýn, bilgi verici olduklrýn, çok okunduklrýn dir bir bilgi yoktur. 16. Söz konusu dörtlüðe bktýðýmýzd þirin yoksul olduðunu 3. dizeden, iyimser olduðunu 4. dizeden, bðýþlyýcý olduðunu ise ilk dizeden nlýyoruz. Fkt vurdumduymz, kygýsýz bir özelliðe ship olduðu bu dörtlükten çýkrýlmmktdýr. 17. Nectigil e göre þiirin gerçek nlmý nck yný durumlr girildiðinde, benzer duygulr yþndýðýnd orty çýkr. u ifde de bizi C deki yþnmýþ ortk duygulr cevbýn götürmektedir. 13. Prçd Geogrphic dlý bir tlstn söz edilmektedir. II. cümlede, dergide çok syýd çlýþn bilim dmý olduðu söylenmekte, III. cümlede de bu bilim dmlrý syýlmktdýr. Yni III. cümle II. cümlede söylenenleri örneklemektedir. 18. Her öðretmen sbýrl, emekle oluþturmlýdýr kozsýný. sözünden seçeneðine, Öðretmenlik, deneyimle prlel giden bir meslektir. sözünden C seçeneðine Sdece bilmek deðil, bildiðini krþýndkine rhtç ktrbilmek ifdesinden de D seçeneðine ulþýlbilir. 3

3 19. Söz konusu prçd, ve C seçeneklerine deðinilmektedir. dki sntçýnýn tek sorumluluðunun sntýný iyi þekilde ypmsý olduðun Onun kleminde y d fýrçsýnd kendini duyurn tek bský, sntýn bskýsýdýr. sözüyle, deki sntýn içeriðinde slolnýn yrtýcýlýk olduðun Sntýn özü, yrtmktýr. sözüyle, C de ise bský ltýndki sntçýnýn yrtýcýlýðýnýn geliþemeyeceðine; Yrtmk ise özgürlükle olur sözüyle deðinilmiþtir. Fkt gerçek sntçýnýn her türlü bskýy krþý çýkcðý düþüncesine yer verilmemiþtir. 3. d, ugünün iþini yrýn býrkmmk / bir kiþilik özelliðidir. Özne Yüklem (d tmlmsý) de, Kptnýn gözlerinde tüter / dönüþ özlemi. Yüklem Özne (Deyim) (d tmlmsý) C de Yzr / ülke sorunlrýný / ele lmmýþ deðil. Özne elirtili N. Yüklem D de 0. Prçd bþrýnýn risk lýnrk oluþcðýndn bhsediliyor. Prçnýn ilk cümlesi hiç riske ktlnmdn diye bþlýyor. unun sonucund ilk cümlenin, seçeneðindeki þrý yolund ilerleyen kiþi, bzen bzý riskleri göðüslemek zorunddýr. olmsý en uygundur. 1. ki bðlcý, C ve D seçeneklerinde cümleye neden - sonuç nlmý ktmýþtýr. seçeneðinde uyumsýnýn nedeni yorulmsýdýr; C seçeneðinde güzel olmsýnýn nedeni nnesinin ypmsýdýr; D seçeneðinde beðenmesinin nedeni güzel olmsýdýr. seçeneðinde ise koþul nlmý vrdýr. Gitmelerinin koþulu gelmesi þeklinde verilmiþtir. Spor ypmk / insn sðlýðýn / yrrlýdýr. Özne Dolylý T. Yüklem 4. ir kiþinin söylemiþ olduðu cümle týrnk içine lýnýr. ir kiþinin söylemiþ olduðu söze yer vermeden önce iki nokt konur. Týrnk içine lýnn iki cümle virgülle yrýlýr ve soru cümlesinin sonun soru iþreti konur. Jen - Jcgues Rousseu bir eserinde þu soruyu sorr: Eðer yeryüzünde ölümsüzlük sunulsydý, hngi bhtsýz insn bu hzin rmðný kbul ederdi?. düþünen sýft fiil uçup zrf fiil durn sýft fiil kovlmy isim fiil çlýþn sýft fiil u cümlede beþ sözcük fiilimsidir. 5., ve C deki cümlelerde nltým bozukluðunun sebebi sözcüðün ynlýþ yerde kullnýlmsý dýr. Cümlelerin doðru yzýmý þðýdki gibi olmlýdýr. dki cümle, Doðn bebeði ertesi gün evine gönderdik., deki cümle, oþ klmk hiç iþine gelmezdi. C deki cümle, Odunlr sud çok kldýklrý için þiþmiþler. D deki cümlede ise nltým bozukluðunun sebebi dolylý tümleç eksikliði dir. Cümlenin doðru yzýmý þðýdki gibi olmlýdýr : bsýný çok sever ve bbsýn sygý duyrdý. 4

4 MTEMTÝK TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. 00, ,06,006 0,4 + 0, ( 1) + ( 1) + ( 1) ( 1) tne 50.( 1) Fizik, Kimy ve iyoloji derslerinin toplm seçim syýsý dir. 9 Her öðrenci seçim yptýðýndn 46 öðrenci vrdýr x+1. 1 x 3 (x+1). 1 x 5 x++1 x 5 x+3 5 x x ( 3) ( ) syýsýnýn 5 ile bölümünden kln 1 ise 1 vey 6 dýr (Rkmlrý frklý olmdýðý için elenir) 5186 için nin 9 ile bölümünden kln dir

5 7. I. syý II. syý x + 3x 30 5x 30 x : 1 + I. syý.6 1 II. syý rlrýndki frk olbilir. 4 + : ( )( + ) kumbrsýnd 8 YTL kumbrsýnd 1 YTL vrdýr. (D) seçeneðindeki iþlem dn 30 tne 10 YKr ve tne 5 YKr ye konulurs ypýldýðýnd kumbrlrdki prlrýn miktrý eþit olur. 10. Küçük krdeþ üyük krdeþ x + x x + 6 x 16 x 8 Küçük krdeþ 006 yýlýnd 8 yþýnd ise 1998 yýlýnd doðmuþtur. 6

6 11. ustnýn 1 stte yptýðý bir iþi bir ust 4 stte 3 çýrðýn 16 stte yptýðý bir iþi bir çýrk 48 stte ypr. 1 4 () t t 1 t km/s II ( ) km t 10s t 60 km/s 14. mrketi: % 5 indirimle mrketi: 4 tne ln 1 bedv (% 0 indirimle) stýþ ypmktdýr. un göre, lýcý çýsýndn mrketi dh vntjlý bir stýþ ypmktdýr. 1. Mliyet Fiytý Stýþ Fiytý Kâr Kâr Yüdesi Televizyon 500 YTL 600 YTL 100 YTL % 0 uzdolbý 700 YTL 770 YTL 70 YTL % 10 Çmþýr M. 600 YTL 750 YTL 150 YTL % 5 Fýrýn 00 YTL 60 YTL 60 YTL % 30 Tbloy bkrk seçenekleri deðerlendirelim. ) En çok kâr çmþýr mkinesinden elde edilmiþtir. (Doðru) ) Televizyondn % 0 kâr elde edilmiþtir. (Doðru) C) En z fýrýndn kâr elde edilmiþtir. (Doðru) D) uzdolbýnýn kâr yüzdesi en büyüktür. (Ynlýþ) 15. I. çekim II. çekim mvi mvi

7 16. m n m m. n ise 3 x x x 3 3x 1 x 19. D G b c M d N e c H K e 8 b b 6 c E d F e C L b 17. C D F G E b.e 6 cm (b.d).(.c).16.d 4 b.d cm b.c 8 cm.d 4 cm (.d).(b.e) 4.6 b.d.c 16 cm.e 1 cm Dikdörtgende, b, c ve e deðerlerinin lcðý her deðer için (EHG) 8 cm ve (KLCN) 1 cm dir. un göre, (CD) 48 cm dir D 9 C 4 6 D E 6 9 H [DE] // [C] ve s(de) 45 ve DE 6 cm, IDI 6 IDI IDI 4 cm 6.4 ln(de) 1 cm dir. C [CH] [] olck þekilde [CH] çizildiðinde, IHI 9 cm ve IHI 4 cm olur. C dik üçgeninde; ICHI IHI. IHI ICHI 9.4 ICHI 6 cm dir. (9 + 13).6 ln (CD) 66 cm 8

8 1. D 10 C 3. 5 E F 3 H 4 10 DH dik üçgen ve (6 8 10) dik üçgeninden IDHI 8 cm dir. ln(cd) cm dir. C ve merkezli direlerin yrý yrý lnlrý toplmý π.4 + π cm dir. irlikte kpldýklrý ln 80 cm ise trlý ln cm dir. 4 4 D 4. y 8 x 6 1 (0,8) ( 6,0) O nde; IOI 8 birim IOI 6 birim olduðundn II 10 birimdir. IOI 8 4 sin(o) tir. II 10 5 O. O s(co) 140 dir. Çember 360 lik yy olduðundn 140 ye 14 cm 360 ye 36 cm yy uzunluðu düþer. C K Kürenin hcmi ile x cm yükseklikli kre dik prizmnýn hcminin toplmý bir yrýtý 6 cm oln küpün hcmine eþittir πr + 6.x x x 16 36x x cm dir. 9 9

9 FEN ÝLGÝSÝ TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. 1 Newton ðýrlýðýndki bir cisim yyd 3 cm uzmy sebep olurs 4 Newton ðýrlýðýndki bir cisim yyd 6 cm uzmy sebep olur. 5. Sývýlrd bsýnç P h.d.g formülü ile bulunur. Kp tbnýndki bsýnçlr eþit olduðun göre, d 1 en büyük, d 3 en küçüktür. u nedenle bir kb konuln bu sývýlrdn d 1 özkütleli olný en ltt, d 3 özkütleli olný en üstte olur.. rçlrdn yný sürede en fzl yol lný M, en z yol lný L dir. Hýz zmn grfiðinin ltýnd kln ln yer deðiþtirmeyi verdiðine göre, seçeneðindeki grfik ynlýþtýr. 3. Vgonlr rsýndki bðlntý koptuktn sonr, K vgonu sürtünmesiz yold sbit hýzlý, L vgonu ise hýzlnn hreket ypr. 6. eyz ýþýk cm prizmdn geçtiðinde kendini oluþturn yedi renge yrýlýr. Prizmnýn tbnýn doðru en fzl mor, en z kýrmýzý ýþýk kýrýlýr. X ortmýndn Y ortmýn geçerken en çok III, en z I ýþýný kýrýldýðýn göre III ýþýný mor en ykýn, I ýþýný ise kýrmýzýy en ykýn renk olmlýdýr. 7. Mýktnýsýn etki kuvveti mýkntýsýn kutup þiddetleriyle doðru, mgnetik cisimden oln uzklýðýn kresiyle ters orntýlýdýr. Mýkntýslr özdeþ olduklrýn göre, X mýkntýsýn etki eden kuvvetler uzklýð bðlý olrk, X I. düzenekte F çekme 4F N S X II. düzenekte F çekme 4F N S F çekme F F çekme 4F 4. Hreketli mkrd F ile P rsýnd F P iliþkisi vrdýr. Verilen þýklrdn sdece C seçeneðinde bir tne hreketli mkr olduðu için F 3 F dir. F X çekme F III. düzenekte F N S itme 4F þeklindedir. u durumd III. düzenekte X mýkntýsý 1 yönünde hreket eder. 10

10 8. Lmblrýn prlklýðý gücüyle orntýlýdýr. I. devrede lmblrýn uçlrý rsýndki gerilim her üçünde 3V olduðun göre, özdeþ X, Y ve Z lmblrýnýn prlklýðý P V. R bðýntýsýndn, P X (3V). R P Y (3V). R P Z (3V). R prlklýklrýnýn eþit olduðu görülür. II. devrede lmblrýn prlklýklrýnýn yný olbilmesi için, 10. K N F S L S F N Þekil I K L N S N S Þekil II F F P X P Y P Z eþitliðinden V X. R V Y. R V Z. R V X X Y V Z olurken, X lmbsýnýn önceki prlklýðýnd ynbilmesi için 3(V). R V X. R 3V V X olmlýdýr. Üreticin gerilimi ise V V X + V Y + V Z 9V bulunur. Þekiller yrý yrý deðerlendirildiðinde; Þekil I de mýkntýslrýn birbirlerine uyguldýklrý itme kuvveti zýt yönlü olduðundn L yyý uzrken K yyýndki uzm bu kuvvetlerden etkilenmez. Þekil II de ise mýkntýslrýn birbirlerine uyguldýklrý çekme kuvveti zýt yönlü olduðundn L yyý sýkýþýrken K yyýndki uzm bu kuvvetlerden etkilenmez. Dolyýsýyl her iki durumd özdeþ yy ve mýkntýslr kullnýldýðýndn K yylrýndki uzmlr birbirine eþit olur. 11. Tblodki bilgilere göre Y mddesi ktý, Z mddesi gzdýr. u nedenle Z, Y ye dönüþürken ortm ýsý verir. 9. Elektrikle yüklü cisimler dokunm sonrsýnd toplm yükü yrý çplrý ornýnd pylþýr ve yrý çpý büyük oln dh fzl yük lýr (Þekil II). Kürelerin dokunm öncesi toplm yükü dokunm sonrsý toplm yüke eþittir (Þekil I, II ve III) C de K mddesi ktý, L ve M mddeleri sývýdýr. 11

11 13. Verilen bilgilere göre, X mddesi krýþým, L mddesi bileþik, Z mddesi elementtir. 17. Klp ypýlrý verilen cnlýlrýn her ikisi de soðuk knlýdýr. 14. I. iþlem sonucund süzgeç kðýdýndn geçemeyen ve mýkntýstn etkilenmeyen kum süzgeç kðýdýnd klýr. II. iþlem sonucund su buhrlþýr ve kpt þeker ile tuz klýr. 18. M orgneli bitki ve hyvn hücrelerinde ortk olrk bulunduðundn kloroplst orgneli olmz. Kloroplst orgneli bitkilerde bulunn bir orgneldir. 15. Tek cis tnecikten oluþn mddeler homojen olduðundn K ve M homojen, L ise heterojendir. 16. Grfiðe göre, X ve Y mddelerinin erime ve kynm sýcklýklrý eþittir. u nedenle X ve Y yný cins mddelerdir. Erime ve kynmnýn frklý zmnlrd bþlmsý X ve Y nin miktrlrýnýn frklý olmsýndn kynklnýr. 19. Yeþil bitki syýsýnýn rtmsý ser etkisini zltn bir olydýr. 1

12 0. Iþýklý ortmd su bitkisi fotosentez yprk O gzý üretir. Iþýk þiddeti, yprk syýsý ve sýcklýk fotosentezi etkileyen fktörler olduðu için, çýkn gz kbrcýk syýsýný d etkiler. 3. Kulk zrý ldýðý ses dlglrýný titreþime dönüþtürerek ort kulktki çekiç, örs, ve üzengi kemiklerine iletir. 1. K ve L tek yumurt, M ve N ise çift yumurt ikizidir. Tek yumurt ikizlerinin kn gruplrý ynýdýr. 4. Ýnsülin hormonu kn þekeri norml deðerinin üzerine çýktýðý zmn slgýlnýr ve kn þekerini norml seviyeye düþürür. t 0 t 1 zmn rlýðýnd insülin miktrý rttýðý için kn þekeri norml seviyeye düþer. t 1 t zmn rlýðýnd kn þekeri miktrý düþtüðü için insülin norml seviyeye inmektedir. t 0 t 1 zmn rlýðýnd kndki fzl þeker hücrelere geçiþ ypr.. Mitoz bölünmede kromozom syýsý sbit klýrken, myoz bölünmede yrýy iner. 5. Ýstem dýþý ypýln hreketler omurilik, dengeli ks hreketleri ise beyincik trfýndn kontrol edilir. Hfýz, zek, istemli hreketlerin denetim merkezi beyin kbuðu; solunum, boþltým ve dolþým gibi yþmsl fliyetlerin kontrol merkezi ise omurilik soðnýdýr. 13

13 SOSYL ÝLGÝLER TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Sorud verilen tkvimlere bþlngýç noktsý oluþturn olylr toplumlrýn yþmýný etkileyen önemli olylrdýr. 5. II. Mhmud döneminde çýln eðitim kurumlrýnýn öðretmen ihtiycýný krþýlmk için vrup y öðrenciler gönderilmesi Osmnlý Devleti nin eðitimde çð uygun düzenlemeler ypmyý mçldýðýnýn göstergesidir.. Türklerin snt nlyýþýndki bu deðiþikliðin temel nedeni yþm biçimlerindeki deðiþmelerdir. 6. Týmr sisteminin bozulmsýnýn üretimin devlet denetimine geçmesine yol çtýðý söylenemez. 3. izns Ýmprtorluðu nun bu dvrnýþlrýnýn öncelikli nedeni tht mücdelesi yoluyl Osmnlý Devleti ni yýprtmk ve böylece devletin yýkýlýþýný kolylþtýrmktýr. 7. Çnkkle Svþý sonrsýnd btýlý devletlerin Osmnlý Devleti üzerindeki bskýsýnýn tmmen son erdiði sölenemez. 4. Edirne Segedin ntlþmsý nd II.Murt ýn pdiþhlýðý býrkmsýný belirten bir mdde yoktur. undn dolyý II. Murt ýn pdiþhlýðý býrkmkl ntlþmy ykýrý hreket ettiði söylenemez. 8. Mustf Keml Ýtilf Devletlerinin mçlrýný bilmesine rðmen Londr Konfernsý n ktýlrk Türk ulusl dvsýný düny kmuoyun duyurmyý mçlmýþtýr. 14

14 9. irinci Ýnönü Svþý ndn sonr Sovyetler irliði ile ntlþm imzlnmsý, Skry Zferi nden sonr Frnsýzlrl nkr ntlþmsý nýn imzlnmsý, skeri bþrýlrý, diplomtik bþrýlrýn izlediðini göstermektedir. 1. Hkn, yþdýðý Ort Krdeniz ölümü nden güneye doðru giderken Doðu Krdeniz ölümü ndeki Trbzon limnýn uðrmmýþtýr. 10. Sorud verilen bilgilerden toplumsl geliþmelerin deðiþmez kurllr çerçevesinde olmsý gerektiðine ulþýlmz. 13. Þekle bktýðýmýzd yerleþmelerin toplu hlde kurulduðu köyün çevresinde koyun yetiþtiriciliðinin ypýldýðýný görüyoruz. u bize köyün bulunduðu yerde krsl iklim etkilerinin görüldüðünü ifde eder. u yüzden köy ve çevresinin doðl bitki örtüsü ormndýr diyemeyiz. 11. Türkiye ye güneþ ýþýnlrý 1 Hzirn trihinde en dik çý ile gelirken, 1 rlýk trihi ýþýnlrýn en eðik cýyl geldiði trihtir. u yüzden III nolu trih 1 Hzirn, I nolu trih 1 rlýk, II nolu trihte 1 Mrt vey 3 Eylül trihlerinden biridir. 14. Prgrft verilen bilgiler yylcýlýk fliyetleri ile ilgili özellikleri ynsýtmýþtýr. u bilgilere bkýlrk ylnýzc küçükbþ hyvncýlýk için yyllr çýkýlýr denemez. 15

15 15. Tblod Türkiye deki bzý bölgelerin yözölçümü ve nüfus yoðunluðu bilgileri verilmiþtir. u bilgilere göre bölgelerin nüfus miktrýn ulþýlbilir. Çünkü nüfusun, yüzölçümüne bölünmesiyle nüfus yoðunluðun ulþýlýr. 18. uðdy ekim lnlrýný gösteren hrit inclendiðinde, Türkiye de buðdy trýmýnýn Ýç ndolu ölgesi nde dh yygýn olduðu görülür. 19. Mustf Keml in sözünü ettiði ülkede, Türk ulusunun mcýn ulþmkl yetinmeyeceði dim dh ileriye vrmk için krrlý ve istekli olmsý gerektiðinden söz edilmiþtir. 16. Hritd kuruluþ yeri belirlenen snyi kuruluþlrýnýn iþleyecekleri hmmddelerin yetiþtiði yerler düþünüldüðünde bisküvi fbriksýnýn Rize de kurulmsý uygun olmz. Çünkü, Krdeniz ölgesi nde yðýþ rejimi düzenli olduðu için buðdy yetiþtirilmez. 0. Sorud bireylere it özelliklere bkýldýðýnd bireylerin insnlr sygýlý ve hoþgörülü dvrnmlrý, eþitlik ve özgürlük gibi deðerleri benimsemeleri vtndþlýk bilincine ship olduklrýnýn göstergesidir. 17. Turizmle ilgili verilen prgrft güney kýyýlrýmýz yz ylrýnd birçok turistin geldiðinden söz edilmektedir. u durum, hem döviz geliri elde edilmesini sðlmkt hem de yz mevsiminde yeni iþ olnklrý sðlmktdýr. nck Tükiye de en fzl turistin güney shillerimize geldiðine prgrftn ulþmyýz. 1. Prgrft verilen bilgilere bkýldýðýnd bir insnýn uygr olbilmesi için ylnýzc biyolojik geliþiminin yeterli olmycðý toplumsl ve kültürel özelliklerinin de geliþmiþ olmsý gerektiðinden söz edilmiþtir. 16

16 DÝN KÜLTÜRÜ ve HLÂK ÝLGÝSÝ DERSÝNÝ LN ÖÐRENCÝLER U ÖLÜMDEKÝ., 3., 4. ve 5. SORULRI CEVPLNDIRCKLRDIR. DÝN KÜLTÜRÜ ve HLÂK ÝLGÝSÝ DERSÝNÝ LMYN ÖÐRENCÝLER U ÖLÜMDEKÝ., 3., 4. ve 5. SORULRI CEVPLNDIRCKLRDIR.. Zekât ile ilgili verilen bilgilere bktýðýmýzd, zekâtýn toplumdki sttü frklrýný koruduðu söylenemez.. Mustf Keml ttürk ün vurguldýðý temel düþünce; trihi rþtýrmlrd gerçeklere bðlý klmnýn ess olduðudur. 3. Yunus Emre ye it dörtlükte insnlr Düny nýn geçici olduðu mesjý verilmiþtir. 4. Hýrsýzlýk ypn kiþiye it prçd verilen söze bkýldýðýnd, kiþinin ben kder mhkumuyum elimden birþey gelmez demesi, suçu ve sorumluluðu kendinde rmktn kçýndýðýný göstermektedir. 3. Mustf Keml ttürk, Türk bðýmsýzlýðýnýn yný zmnd Türk dilinde de kznýlmsýndn söz etmektedir. Dilde bðýmsýzlýðýn kznýlmsý için Türk dili ybncý sözcük ve terimlerden rýndýrýlmlýdýr. 4. Sorud verilen Türkiye hritsýnd iþretlenmiþ yerler, ülkemizde turizmin geliþtiði yerlerdir. u lnlrd hmmddesini trým ürünlerinin oluþturduðu fbriklr ypýldýðýnd turizm sektörü olumsuz yönde etkilenecektir. 5. Ýslm dünysýndki bilim dmlrýnýn yptýklrý çlýþmlr tý dünysýný etkilemiþtir; nck tý dünysýnýn pozitif bilimleri Ýslmiyet ten sonr tnýdýðý sonucun ulþmyýz. 5. ttürk ün bu sözü ile ulusl egemenlik krþýsýnd hiçbir gücün ve hlk egemenliði dýþýndki, bðýmsýzlýðýmýzý zedeleyici yönetimlerin durmycðýndn söz edilmiþtir. TEST ÝTTÝ. CEVPLRINIZI KONTROL EDÝNÝZ. 17

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 4. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. Doðdki seslerin tklidine ynsým sözcük denir: çt, pt, güm, miyv, hv, me... Anck prgrft ynsým sözcük yoktur. 6. Öncül cümle,

Detaylı

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi Kesir.. Trlı lnı gösteren kesri bulunuz. kesrini ile genişlettiğimizde elde edilecek kesri bulunuz.. Yndki şekilde bir bütün 8 eş prçy bölünmüş ve bu prçlrdn tnesi trnmıştır. Trlı lnı gösteren kesir syısı

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnv DAF No. MATEMATÝK - I TEMEL KAVRAMLAR - II MF TM YGS LYS1 02 Ders nltým föyleri öðrenci trfýndn dersten sonr tekrr çlýþýlmlýdýr.

Detaylı

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5 Komisyon LES EŞİT ĞRILIK ve SYISL DYLR TMMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 97-605-36-1-5 Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem kdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem kdemi Yy. Eğt. Dn.

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

11. SINIF GEOMETRİ. A, B ve C noktaları O merkezli çember üzerinde. Buna göre, BE uzunluğu kaç cm dir? B) 7 3 C) 8 3 A) 5 2 E) 9 5 D) 7 5 (2008 - ÖSS)

11. SINIF GEOMETRİ. A, B ve C noktaları O merkezli çember üzerinde. Buna göre, BE uzunluğu kaç cm dir? B) 7 3 C) 8 3 A) 5 2 E) 9 5 D) 7 5 (2008 - ÖSS) ÇMR ÖSS SRULRI 1., ve noktlrı merkezli çember üzerinde m( ) = m( ) =. ir dik üçgeni için, = cm ve = 4 cm olrk veriliyor. Merkezi, yrıçpı [] oln bir çember, üçgenin kenrını ve noktlrınd kesiyor. un göre,

Detaylı

Uzunluklar Ölçme. Çevre. Alan. Zaman Ölçme. S v lar Ölçme. Hacmi Ölçme

Uzunluklar Ölçme. Çevre. Alan. Zaman Ölçme. S v lar Ölçme. Hacmi Ölçme MTEMT K Uzunluklr Ölçme Çevre ln Zmn Ölçme S v lr Ölçme Hcmi Ölçme Temel Kynk 5 Uzunluklr Ölçme UZUNLUKLRI ÖLÇME Çevremizde metre, sntimetre, milimetre vey bunlr n herhngi ikisi ile söyledi imiz uzunluklr

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

ege yayıncılık Oran Orant Özellikleri TEST : 91 a + 3b a b = 5 2 0,44 0,5 = 0,22 oldu una göre, a + b en az kaçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16

ege yayıncılık Oran Orant Özellikleri TEST : 91 a + 3b a b = 5 2 0,44 0,5 = 0,22 oldu una göre, a + b en az kaçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16 Orn Ornt Özellikleri TEST : 91 1. 0,44 0,5 = 0,22 5. + 3 = 5 2 2. 3. 4. oldu un göre, kçt r? A) 0,2 B) 0,25 C) 0,5 D) 0,6 E) 0,75 y = 3 4 + y oldu un göre, y orn kçt r? A) 7 B) 1 C) 1 D) 7 E) 10 oldu un

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

DRC. 4. Sekiz basamaklı herhangi bir özel sayı x = abcdefgh olsun. Deneme - 2 / Mat. c m. m m. y Cevap A. Cevap D 21, 25, = = =. 21.

DRC. 4. Sekiz basamaklı herhangi bir özel sayı x = abcdefgh olsun. Deneme - 2 / Mat. c m. m m. y Cevap A. Cevap D 21, 25, = = =. 21. Deneme - / Mt MATMATİK DNMSİ. - + -. 0,.., f -, 0, p. 0,. c- m.,,. ^- h.. 7. ^- h 7 - ulunur. +. c m olur.. + + ulunur. ( ) c m + c m. cc m m. c m.. ulunur. evp evp. Sekiz smklı herhngi ir özel syı cdefgh

Detaylı

İntegral Uygulamaları

İntegral Uygulamaları İntegrl Uygulmlrı Yzr Prof.Dr. Vkıf CAFEROV ÜNİTE Amçlr Bu üniteyi çlıştıktn sonr; düzlemsel ln ve dönel cisimlerin cimlerinin elirli integrl yrdımı ile esplnileceğini, küre, koni ve kesik koninin cim

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 PROBLEMLER İÇİNDEKİLER Syf No Test No ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 SAYI PROBLEMLERİ... 299-314... 01-08 YAŞ PROBLEMLERİ...

Detaylı

3. ÜNITE. ege yayıncılık ÇOKGENLER.

3. ÜNITE. ege yayıncılık ÇOKGENLER. 3. ÜNIT ÇOGNLR. ege yyıncılık www.egeyyincilik.com ege yyıncılık www.egeyyincilik.com üzgün eþgen LIÞTIRM : 36 9 ve 10. Sýnýf Geometri ersinden Htýrlylým 9. Sýnýf Geometri ersinden Htýrlylým n kenrlý dýþbükey

Detaylı

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI Dilek ARDAÇ, Ebru MUĞALOĞLU Boğziçi Üniversitesi, Eğitim Fkültesi, OFMA Eğitimi Bölümü, İSTANBUL ÖZET: Çlışm bilimsel süreçlerin kznımını mçlyn

Detaylı

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen ÇONLR Çokgenler rdışık en z üç noktsı doğrusl olmyn, düzlemsel şekillere çokgen denir. Çokgenler kenr syılrın göre isimlendirilirler. Üçgen, dörtgen, beşgen gibi. ışbükey (onveks) ve İçbükey (onkv) Çokgenler

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

SORU ÖRNEKLERİ GENEL YETENEK

SORU ÖRNEKLERİ GENEL YETENEK SORU ÖRNEKLERİ şğõd, Kmu Personel Seçme Sõnvõnd (KPSS) uygulnck testlerdeki soru tiplerine ilişkin örnekler yer lmktdõr. u örneklerin hzõrlnmsõndki temel mç KPSS ye girecek dylr, sorulck sorulrõn niteliği

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında ORAN ORANTI syısının 0 dn frklı oln b syısın ornı :b vey olrk gösterilir. b İki vey dh fzl ornın eşitlenmesiyle oluşn ifdeye orntı denir. b =c d ifdesine ikili orntı denir. Bir orntı orntı sbitine eşitlenerek

Detaylı

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 4.

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki TEMEL MATEMAT K TEST  bölümüne iflaretleyiniz. 4. TEMEL MTEMT K TEST KKT! + u bölümde cevplyc n z soru sy s 40 t r + u bölümdeki cevplr n z cevp k d ndki "TEMEL MTEMT K TEST " bölümüne iflretleyiniz.. ( + )y + = 0 (b ) + 4y 6 = 0 denklem sisteminin çözüm

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF-TM) LYS GEOMETRÝ - 14 ÜÇGENDE ALAN - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF-TM) LYS GEOMETRÝ - 14 ÜÇGENDE ALAN - I ÝRY RSHNLRÝ SINI ÝÇÝ RS UYGULM ÖYÜ (M-TM) RSHNLRÝ LYS GOMTRÝ - 1 ÜÇGN LN - I ers nltým föyleri öðrenci trfýndn dersten sonr tekrr çlýþýlmlýdýr. dý Soydý :... u kitpçýðýn her hkký sklýdýr. Tüm hklrý bry

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

BÖLÜM 5. MATRİS ve DETERMİNANTLAR 5.1. MATRİSLER. Taşkın, Çetin, Abdullayeva. reel sayılardan oluşan. olmak üzere tüm a.

BÖLÜM 5. MATRİS ve DETERMİNANTLAR 5.1. MATRİSLER. Taşkın, Çetin, Abdullayeva. reel sayılardan oluşan. olmak üzere tüm a. MTEMTİK BÖLÜM 5 Tşkın, Çetin, bdullyev MTRİS ve DETERMİNNTLR 5 MTRİSLER Tnım : mni,,, j + olmk üzere tüm ij reel syılrdn oluşn m m n n mn tblosun m x n tipinde bir mtrisi denir ve kısc şeklinde gösterilir

Detaylı

Üslü Sayılar MATEMATİK. 5.Hafta. Hedefler. Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK. Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Üslü Sayılar MATEMATİK. 5.Hafta. Hedefler. Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; MATEMATİK Üslü Syılr Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK 5.Hft Hedefler Bu üniteyi çlıştıktn sonr; Gerçel syılrd üslü işlemler ypbilecek, Üslü denklem ve üslü eşitsizlikleri çözebileceksiniz.

Detaylı

Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullanabiliriz? Alan tahmin etmede kullanabiliriz.

Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullanabiliriz? Alan tahmin etmede kullanabiliriz. 4.1 Aln Neler Ö renece iz? Geometrik flekillerin lnlr n hesplyc z. Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullnbiliriz? Aln thmin etmede kullnbiliriz. Söz Vrl Prlelkenrsl bölge Bir y içinde yklfl k lt metre krelik

Detaylı

JOVO STEFANOVSKİ NAUM CELAKOSKİ. Sekizyıllık İlköğretim

JOVO STEFANOVSKİ NAUM CELAKOSKİ. Sekizyıllık İlköğretim JOVO STEFNOVSKİ NUM CELKOSKİ Sekizyıllık İlköğretim Syın Öğrenci! u kitp, ders proğrmınd öngörülen ders mlzemesini öğrenmek için yrdımcı olcktır. Vektörler, öteleme ve dönme hkkınd yeni ilginç bilgiler

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

SAYIM FORMÜLERİ (31 Mart saat 24 itibarıyla durumu) SAYIM ÇEVRESİ KONUT AİLE (EV HALKI) KİŞİ. Doğum tarihi. Çalışan kişi aile üyesi olarak ikamet eder

SAYIM FORMÜLERİ (31 Mart saat 24 itibarıyla durumu) SAYIM ÇEVRESİ KONUT AİLE (EV HALKI) KİŞİ. Doğum tarihi. Çalışan kişi aile üyesi olarak ikamet eder HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ DEVLET İSTATİSTİK KURUMU SAYIM FORMÜLERİ (31 Mrt st 24 itibrıyl durumu) Formüler P-1 İşbu formüler kpsmındki bütün bilgiler resmi sır olup sdece isttistik mçl kullnılcktır. 1. Soydı

Detaylı

Ö.Y.S. 1998. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.Y.S. 1998. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.Y.S. 998 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. Üç bsmklı bir doğl syısının ktı, iki bsmklı bir y doğl syısın eşittir. 7 Bun göre, y doğl syısı en z kç olbilir? A) B) C) 8 D) E) Çözüm y 7 7y (, en küçük bsmklı,

Detaylı

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER TEOG Tm Syılr ve Mutlk Değer TAMSAYILAR Eksi sonsuzdn gelip, rtı sonsuz giden syılr tm syılr denir ve tm syılr kümesi Z ile gösterilir. Z = {...,,, 1,0,1,,,... } Tmsyılr kümesi ikiye yrılır: ) Negtif Tmsyılr:

Detaylı

ege yayıncılık Dikdörtgende Açý ve Uzunluk Özellikleri ALIÞTIRMA : A(2, 2), B(x, y), C(6, 6) ve D(2, 6) noktalarý bir

ege yayıncılık Dikdörtgende Açý ve Uzunluk Özellikleri ALIÞTIRMA : A(2, 2), B(x, y), C(6, 6) ve D(2, 6) noktalarý bir ikdörtgende çý ve Uzunluk Özellikleri LIÞTIRM : 5 y. y O nlitik düzlemde verilen ve leri için prlelkenrý oluþturulur. için * + = dir. * + = dir. * = dir. * ÿo ile ÿo ve ÿo ile ÿo ikizkenr üçgenlerdir.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ A. DENEYĠN AMACI : Direnç devrelerinde eşdeğer direnç ölçümü ypmk. Multimetre ile voltj ve kım ölçümü ypmk. Ohm knununu sit ve prtik devrelerde nlmy çlışmk. B. KULLANILACAK AAÇ VE MALZEMELE : 1. DC güç

Detaylı

ÜÇGENĠN ĠÇĠNDEKĠ GĠZEMLĠ ALTIGEN

ÜÇGENĠN ĠÇĠNDEKĠ GĠZEMLĠ ALTIGEN ÖZEL EGE ORTAOKULU ÜÇGENĠN ĠÇĠNDEKĠ GĠZEMLĠ ALTIGEN HAZIRLAYAN ÖĞRENCĠLER: Olçr ÇOBAN Sevinç SAYAR DANIġMAN ÖĞRETMEN: Gizem GÜNEL AÇIKSÖZ ĠZMĠR 2014 ĠÇĠNDEKĠLER 1. PROJENĠN AMACI... 2 2. GĠRĠġ... 2 3.

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 0 DENEME SINAVI ISBN 97-0--07- Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt. Dn. Hizm. Tic. Ltd. Şti

Detaylı

Cevap D. 6. x = 3, y = 7, z = 9 olduğundan x + y < y ve. Cevap C. 7. x ile y aralarında asal olduğundan x 2 ile y sayıları da. Cevap A.

Cevap D. 6. x = 3, y = 7, z = 9 olduğundan x + y < y ve. Cevap C. 7. x ile y aralarında asal olduğundan x 2 ile y sayıları da. Cevap A. eneme - / Mt MTEMTİK ENEMESİ. c - m. c - m -.., bulunur. y. 7, + 7 y + + 00 y + + + y + +, y lınr ı.. ^ - h. ^ + h. ^ + h ^ - h. ^ + h - & & bulunur.. ΩΩΩΩΔφφφ ΩΩφφ ΩΩΔφ 0 evp. ise ^ h ^h 7 ise ^ 7h b

Detaylı

Ali Kocabýyýk

Ali Kocabýyýk u kitbýn tmmýnýn y d bir kýsmýnýn, yzrlrýn izni olmksýzýn elektronik, meknik, fotokopi y d herhngi bir kyýt sistemi ile çoðltýlmsý, yyýnlnmsý ysktýr. u kitbýn tüm hklrý yzrlrýn ittir. Kitbýn dý : 9. Sýnýf

Detaylı

Işığın Yansıması ve Düzlem Ayna Çözümleri

Işığın Yansıması ve Düzlem Ayna Çözümleri 2 şığın Ynsımsı ve Düzlem Ayn Çözümleri 1 Test 1 1. 38 38 52 52 Ynsıyn ışının yüzeyin normli ile yptığı çıy ynsım çısı denir. Bu durumd ynsım çısı şekilde gösterildiği gibi 38 dir. 4. şıklı cisminin ve

Detaylı

MUTLAK DEĞER. a ε R olmak üzere; Mutlak Değer MATEMATĐK ĐM YILLAR 2002 203 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 14) GENEL ÖRNEKLER.

MUTLAK DEĞER. a ε R olmak üzere; Mutlak Değer MATEMATĐK ĐM YILLAR 2002 203 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 14) GENEL ÖRNEKLER. Mutlk Değer YILLAR 4 6 8 9 1 11 ÖSS-YGS - - - 1 - - 1 - - 1/1 MUTLAK DEĞER ε R olmk üzere;, -, ise < ise ve b reel syı olmk üzere; 1) dır Eğer ise dır ) 14) + n n Z olmk üzere dır 1) f ( ) > g( ) f ( )

Detaylı

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 1 Nisan 2012. Matematik Soruları ve Çözümleri

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 1 Nisan 2012. Matematik Soruları ve Çözümleri Yükseköğretime Geçiş Sınvı (Ygs) / Nisn 0 Mtemtik Sorulrı ve Çözümleri. 0,5, işleminin sonuu kçtır? 0,5 0, A) 5 B) 5,5 C) 6 D) 6,5 E) 7 Çözüm 0,5 0,5, 0, 05 50 5.5.4 5.5. 4 4 0 5 .. 4.6 6 işleminin sonuu

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ BÖLÜM : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ (Rndom Vribles Giriş: Bölüm de olsılık fonksionu, denein örneklem uzını oluşurn sonuçlrın erimleri ile belirleniordu. Örneğin; iki zr ıldığınd, P gelen 6 olsı sırlı ikilinin

Detaylı

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS Rsonel Sılr YILLAR 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 ÖSS-YGS RASYONEL SAYILAR KESĐR: Z ve 0 olmk üzere şeklindeki ifdelere kesir denir p pd kesirçizgisi KESĐR ÇEŞĐTLERĐ: kesri için i) < ise kesir sit kesirdir

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

OKS DENEME SINAVI II

OKS DENEME SINAVI II OKS DENEME SINVI II TÜRKÇE TEST 1. Bu bölümde cevplyc n z soru sy s 25'tir. 2. Cevplr n z cevp kâ d n z n Türkçe için yr ln k sm n iflretleyiniz. 1. 1. S n ftki olylr hrfi hrfine bbs n nltt. 2. Sözlerimi

Detaylı

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013 Veliler Anketi Stndrt denetlemesi Mtemtik 4. sınıf 2013 Sevgili Anne ve Bblr, Sevgili Veliler, Çocuğunuzun sınıfı bu öğretim yılınd 4.sınıf Mtemtik dersinde ilk stndrt denetlenmesi uygulmsın ktılcktır.

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınvı (Öss) / 7 Hzirn 007 Mtemtik I Sorulrı ve Çözümleri.. 7 işleminin sonucu kçtır? A) B) 9 C) D) E) Çözüm. 7..9.. + işleminin sonucu kçtır? 4 8 A) 8 B) 8 C) 8 D) 4 E) 4 Çözüm + 4 8 8 4+

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

DENEME 6 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 6 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 6 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 3 3 = ( 3 ) ( 3) > > = 3 3 = 6 6. xy x = 8 xy x = 8 x.(y ) x.(y ) = 8 8 6 y (y ).(y) = 6 y = 6 y=6 y=5. 36. 8 d 8 = 6 d n 0 8 0 = 6 ( ) = 6 5 = 3 00 3. 880 ( 3) 80 0 =

Detaylı

OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI

OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI Uygulm Yönerge Kitpçığı 11.02.2015 ESOGÜ Eğitim Fkültesi Özel Eğitim Bölümü ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR

Detaylı

İntegralin Uygulamaları

İntegralin Uygulamaları Bölüm İntegrlin Uygulmlrı. Aln f ve g, [, b] rlığındki her x için f(x) g(x) eşitsizliğini sğlyn sürekli fonksiyonlr olmk üzere y = f(x), y = g(x) eğrileri, x = ve x = b düşey doğrulrı rsındki S bölgesini

Detaylı

Limit. Kapak Konusu: Gerçel Say lar V: Süreklilik ve Limit

Limit. Kapak Konusu: Gerçel Say lar V: Süreklilik ve Limit Kpk Konusu: Gerçel S lr V: Süreklilik Limit Limit v = ƒ() Bir bflk örne e bkl m. < c < b olsun. ƒ: [, b] \ {c}, grfi i fl dki gibi oln bir fonksion olsun. Fonksion c nokts nd tn mlnmm fl. Os fonksion c

Detaylı

Ünite Planı Şablonu. Öğretmenin. Fatma BAĞATARHAN Yunus Emre Anadolu Lisesi. Ġnönü Mahallesi. Bingöl. Adı, Soyadı. Okulunun Adı

Ünite Planı Şablonu. Öğretmenin. Fatma BAĞATARHAN Yunus Emre Anadolu Lisesi. Ġnönü Mahallesi. Bingöl. Adı, Soyadı. Okulunun Adı Intel Öğretmen Progrmı Ünite Plnı Şlonu Öğretmenin Adı, Soydı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mhlle Okulun Bulunduğu Ġl Ftm BAĞATARHAN Yunus Emre Andolu Lisesi Ġnönü Mhllesi Bingöl Ünit Bilgisi Ünite Bşlığı

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

(bbb) üç basamaklı sayılardır. x ile y arasında kaç tane asal sayı vardır? A)0 B)1 C) 2 D) 3 E) x, y, z reel sayılar olmak üzere, ifadesinin

(bbb) üç basamaklı sayılardır. x ile y arasında kaç tane asal sayı vardır? A)0 B)1 C) 2 D) 3 E) x, y, z reel sayılar olmak üzere, ifadesinin 4 () ve (bb) iki bsmklı syılr, () ve 1 x=15! +1 y=15!+16 olmk üzere, (bbb) üç bsmklı syılrdır x ile y rsınd kç tne sl syı vrdır? A)0 B)1 C) D) 3 E) 4 b + bb + bbb = 6 olduğun göre, b çrpımı en çok kçtır?

Detaylı

1984 ÖSS. 6. a, b, c birer pozitif sayı ve. olduğuna göre, a, b, c arasındaki bağlantılardan hangisi doğrudur? 7. a, b, c birer tamsayı olmak üzere

1984 ÖSS. 6. a, b, c birer pozitif sayı ve. olduğuna göre, a, b, c arasındaki bağlantılardan hangisi doğrudur? 7. a, b, c birer tamsayı olmak üzere 984 ÖSS 033 0. = x 0 olduğun göre x in değeri nedir? A) 0063 B) 063 C) 63 D) 63 E) 630. 6. b c birer pozitif syı ve b c = = 03 04 05 olduğun göre b c rsındki bğlntılrdn hngisi doğrudur? A) c

Detaylı

KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX

KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX TR KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX 2 www.electrolux.com 1x 1x 2x 3x Ø 10 3x Ø 6x70 6x Ø 2,9x9,5 13x Ø 3,5x6,5 1x 1x Type 14 1x 3 4 www.electrolux.com SX BACK R1 FRONT RX R1 ( ) SX BACK Y FRONT RX 3 x Ø 10mm

Detaylı

KPSS ÇEVİR KONU - ÇEVİR SORU MATEMATİK

KPSS ÇEVİR KONU - ÇEVİR SORU MATEMATİK MTEMTİK KPSS ÇEVİR KONU - ÇEVİR SORU MTEMTİK EDİTÖR Turgut MEŞE YZR İdris DOĞN ütün hklrı Editör Yyınlrın ittir. Yyınevinin izni olmksızın, kitbın tümünün vey bir kısmının bsımı, çoğltılmsı ve dğıtımı

Detaylı

(Ek-1) 3 Formlar 4 Yükl. listeleri

(Ek-1) 3 Formlar 4 Yükl. listeleri Sevk/İhrct ülkesi nüshsı (Ek-1) A SEVK/İHRACAT GÜMRÜK İDARESİ T.C. GÜMRÜK BEYANNAMESİ 1 B E Y A N 2 Gönderici/İhrctçı 1 3 Formlr 4 Yükl. listeleri 5 Klem syısı 6 Kp dedi 7 Referns numrsı 8 Alıcı 9 Mli

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Mtemtk Deneme Sınvı. İki bsmklı bir sının rkmlrı toplmı dir. Rkmlrı er değiştirdiğinde elde edilen sı, ilk sının sinden fzldır.. Birbirinden frklı tne pozitif tmsının OKEK i olduğun göre, en çok kçtır?

Detaylı

1.Hafta. Statik ve temel prensipler. Kuvvet. Moment. Statik-Mukavemet MEKANİK

1.Hafta. Statik ve temel prensipler. Kuvvet. Moment. Statik-Mukavemet MEKANİK Ders Notlrı 1.hft 1.Hft Sttik ve temel prensipler Kuvvet Moment MEKNİK Kuvvetlerin etkisi ltınd kln cisimlerin denge ve hreket şrtlrını nltn ve inceleyen bilim dlıdır. Meknikte incelenen cisimler Rijit

Detaylı

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka)

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka) PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ (19-22 Ağustos 213 Akyk) Pljlr Çevre Bilinçlenirme Projesi 19-22 Ağustos trihleri rsın TÜRÇEV Muğl Şuesi ve Akyk Beleiyesi iş irliği ile gerçekleştirili. Proje TÜRÇEV

Detaylı

Çevre ve Alan. İlköğretim 6. Sınıf

Çevre ve Alan. İlköğretim 6. Sınıf Çevre ve Aln İlköğretim 6. Sınıf Çevre Merhb,ilk olrk seninle birlikte evin çevresini bulmy çlışlım Kırmızı çizgiler evin çevre uzunluğunu verir. Çevre Şimdi sır futbol shsınd Çevre Şimdi,Keloğlnın Pmuk

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 43. GRUP: ELEKTRİK

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

ÜÇGENDE BENZERLİK. Benzerlik. Benzerlik Oranı. Uyarı

ÜÇGENDE BENZERLİK. Benzerlik. Benzerlik Oranı. Uyarı ÜÇN NZRLİK enzerlik eometride benzerlik kvrmı görsel olrk birbiri ile ynı oln şekiller için kullnılır. enzer iki şeklin krşılıklı kenrlrı rsınd sbit bir orn vrdır. iz bu bölümde sdece üçgenler rsındki

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

Canlının gen yapısını ve oğul döllere aktarılışını inceleyen bilim dalına denir. n Gen DNA

Canlının gen yapısını ve oğul döllere aktarılışını inceleyen bilim dalına denir. n Gen DNA ÜN TE Cnlının gen ypısını ve oğul döllere ktrılışını inceleyen ilim dlın denir. Gen: nlmlı şifre dizisine denir. n ifre Nükleotid Üçlü ifre Gen n Gen DN DN + Protein Kromozom Fenotip: Cnlının dış görünüşüne

Detaylı

Mil li E i tim Ba kan l Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Bafl kan l n n 30.12.2009 ta rih ve 334 sa y l ka ra r ile ka bul edi len ve 2010-2011 Ö re tim

Mil li E i tim Ba kan l Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Bafl kan l n n 30.12.2009 ta rih ve 334 sa y l ka ra r ile ka bul edi len ve 2010-2011 Ö re tim Mil li i tim kn l T lim ve Ter bi ye u ru lu fl kn l n n 0..009 t rih ve s y l k r r ile k bul edi len ve 00-0 Ö re tim Y l n dn iti b ren uy gu ln ck oln prog r m gö re h z r ln m flt r. Genel Müdür Temel

Detaylı

Ünite 5 ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR. 5.1. Üstel Fonksiyon. 5.2. Logaritma Fonksiyonu. 5.3. Üstel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler

Ünite 5 ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR. 5.1. Üstel Fonksiyon. 5.2. Logaritma Fonksiyonu. 5.3. Üstel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler Ünite ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR f() g() log.. Üstel Fonksion / / / /.. Logritm Fonksionu.. Üstel ve Logritmik Denklem ve Eşitsizlikler . ÜNİTE: ÜSTEL ve LOGARİTMİK FONKSİYONLAR KAZANIM ve İÇERİK.

Detaylı

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre,

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre, TI BSINCI TEST - 1 1 1 π dir π Bun göre, 4 > 1 CEV B de ve cisimlerinin e ypt klr s nçlr eflit oldu un göre, SX S Z + 4 8 S Y I II III CEV B Tu llr n X, Y ve Z noktlr n ypt s nç, X S Y S Z S dir Bun göre,

Detaylı

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI RENLER RENLER renler çlışmlrı itiriyle kvrmlr enzerler. Kvrmlr ir hreketin vey momentin diğer trf iletilmesini sğlrlr ve kıs ir süre içinde iki trftki hızlr iririne eşit olur. renler ise ir trftki hreketi

Detaylı

Cebir Notları Mustafa YAĞCI, Eşitsizlikler

Cebir Notları Mustafa YAĞCI, Eşitsizlikler www.mustfygci.com.tr, 4 Cebir Notlrı Mustf YAĞCI, ygcimustf@yhoo.com Eşitsizlikler S yılr dersinin sonund bu dersin bşını görmüştük. O zmnlr dın sdece birinci dereceden denklemleri içeren mnsınd Bsit Eşitsizlikler

Detaylı

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ../. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİNİN Adı Soydı Sınıfı No Eğitimde fed edilecek fert yoktur. Mustf Keml ATATÜRK T.C... VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Milli Eğitim Müdürlüğü. OKULU/LİSESİ

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

46. 48. yatay F 3 F 1. çubuğa 3m kütleli X cismi ve kütlesi bilinmeyen Y cismi şekildeki gibi asõldõğõnda yatay denge sağlanõyor.

46. 48. yatay F 3 F 1. çubuğa 3m kütleli X cismi ve kütlesi bilinmeyen Y cismi şekildeki gibi asõldõğõnda yatay denge sağlanõyor. 46 48 F O F 1 F2 4 1 2 m ip ip N R ip yty I Sürtünmesiz yty bir düzlemde hreketsiz tutuln noktsl cismi serbest bõrkõldõğõnd, üzerine uygulnn dört kuetin etkisiyle, deki O yönünde hreket ediyor Bu kuetlerden

Detaylı

0;09 0;00018. 5 3 + 3 2 : 1 3 + 2 3 4 5 1 2 işleminin sonucu kaçtır? A) 136 87 0;36 0;09. 10. a = 0,39 b = 9,9 c = 1,8 d = 3,7.

0;09 0;00018. 5 3 + 3 2 : 1 3 + 2 3 4 5 1 2 işleminin sonucu kaçtır? A) 136 87 0;36 0;09. 10. a = 0,39 b = 9,9 c = 1,8 d = 3,7. MC. + + +.. Rsyonel Syılr TEST I sonsuz kesrinin eşiti kçtır? A) B) C) D) E) 4 www.mtemtikclu.com, 006 Ceir Notlrı. 8. Gökhn DEMĐR, gdemir@yhoo.com.tr 0;0 0;0008 = 0; x ise x kçtır? A) 0,0 B) 0,000 C)

Detaylı

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI Hzırlynlr: B. Demir Öner Sime

Detaylı

MATEMATİK.

MATEMATİK. MTEMTİK www.e-ershne.iz. s( \ ) = 6, s( \ ) = 8 tür. kümesinin lt küme syısı ise, kümesinin elemn syısı kçtır?... D. 7 Ynıt:. s( ) =? s( ) = = s( ) = 6 8 s( ) = 6 + + 8 =. Rkmlrı frklı üç smklı üç oğl

Detaylı

7.SINIF: ÇOKGENLER ÇOKGENDE AÇILAR. Doğrusal olmayan üç veya daha fazla noktanın birleşmesiyle oluşan kapalı geometrik şekillere çokgen denir.

7.SINIF: ÇOKGENLER ÇOKGENDE AÇILAR. Doğrusal olmayan üç veya daha fazla noktanın birleşmesiyle oluşan kapalı geometrik şekillere çokgen denir. 7.SINIF: ÇOKGNLR oğrusl olmyn üç vey dh fzl noktnın birleşmesiyle oluşn kplı geometrik şekillere çokgen denir. n kenrlı bir çokgenin bir dış çısının ölçüsü 360/n dir. n kenrlı bir çokgenin bir iç çısının

Detaylı

Veri, Sayma ve Olasılık. Test / 30. soru 1. soru 5. soru 2. soru 6. soru 3. soru 7. soru 8. soru 4

Veri, Sayma ve Olasılık. Test / 30. soru 1. soru 5. soru 2. soru 6. soru 3. soru 7. soru 8. soru 4 Test / 0 soru soru Bir zr t ld nd üste gelen sy n n tek oldu u ilindi ine göre, sy n n sl sy olm Bir çift zr t ld nd üste gelen sy lr n toplm n n 0 oldu u ilindi ine göre, zrlrdn irinin olm soru soru Bir

Detaylı

ORAN ORANTI ORAN ORANTI ORANTININ ÖZELLİKLERİ ÖRNEK - 1 TANIM. x ve y tamsayıdır. x y

ORAN ORANTI ORAN ORANTI ORANTININ ÖZELLİKLERİ ÖRNEK - 1 TANIM. x ve y tamsayıdır. x y ORAN ORANTI TANIM Anı irimden iki çokluğun iririle krşılştırılmsın orn denir. ornınd ve nı irimden olduğu için nin irimi oktur. ÖRNEK - 1 ve tmsıdır. = ve + = 0 olduğun göre, kçtır? A) 1 B) C) 0 9 D) 1

Detaylı

MATRİSLER. r r r A = v v v 3. BÖLÜM. a a L a. v r. a = M a. Matris L L L L. elemanları a ( i = 1,2,..., m ; j = 1,2,... n) cinsinden kısaca A = [ ]

MATRİSLER. r r r A = v v v 3. BÖLÜM. a a L a. v r. a = M a. Matris L L L L. elemanları a ( i = 1,2,..., m ; j = 1,2,... n) cinsinden kısaca A = [ ] 3. BÖLÜM 2 v r = M m v r 2 2 = 22 M m2 v r n n 2n = M mn MTRİSLER gibi n tne vektörün oluşturduğu, r r r = v v v [ L ] 2 n şeklindeki sırlnışın mtris denir. 2 nlitik Geometriden Biliyoruz ki : Mtris 2

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

DOĞRUDA AÇILAR. Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar. Açı Ölçü Birimleri. Açı Türleri. çözüm. kavrama sorusu

DOĞRUDA AÇILAR. Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar. Açı Ölçü Birimleri. Açı Türleri. çözüm. kavrama sorusu OĞRU ÇILR Temel Kvrmlr ve oğrud çılr Nokt: Nokt geometrinin en temel terimidir. ni, boyu vey yüksekliği yoktur. İnce uçlu bir klemin kğıt üzerinde bırktığı iz olrk düşünebilirsiniz. oğru: üz, klınlığı

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI

ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI ÜÇGN ÇI-NR ĞINTILRI ir üçgende üük çı krşısınd üük kenr, küçük çı krşısınd küçük kenr ulunur. 3 Şekildeki verilere göre, en uzun kenr şğıdkilerden hngisidir? 3 3 üçgeninde, kenrlr rsınd > > ğıntısı vrs,

Detaylı

BULANIK MANTIK. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Tokat.

BULANIK MANTIK. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Tokat. Nim Çğmn, ncgmn@gop.edu.tr BLNIK MNTIK Gziosmnpş Üniversitesi, Fen Edebiyt Fkültesi, Mtemtik Bölümü, Tokt. Mtemtik deyince ilk kl gelen kesinliktir. Hlbuki günlük hytt konuşmlrımız rsınd belirsizlik içeren,

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı

Dr.Mustafa Altun Türk Halk Edebiyatı I Ders Notları 16 Kasım 2008. Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar Anandan babandan yardan ayrı koyarlar.

Dr.Mustafa Altun Türk Halk Edebiyatı I Ders Notları 16 Kasım 2008. Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar Anandan babandan yardan ayrı koyarlar. TÜRKÜ Dr.Mustf Altun AÇIKLAMALAR Urf'nın etrfı dumnlı dğlr Ciğerim ynıyor, gözlerim ğlr, Senin zlım derdin cihnı dğlr Gezme ceyln bu dğlrd seni vlrlr Anndn bbndn yrdn yrı koyrlr. Urf dğlrınd gezer bir

Detaylı

YGS-LYS GEOMETRİ ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST 1

YGS-LYS GEOMETRİ ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST 1 YGS-YS GOMTRİ ÖZT ÇÖZÜMRİ TST 1 1. 1. y 1 1 + 1 1ʺ 1 1ʹ 17 0ʹ 1 1ʹ ʹ + ʹ 1ʺ ʹ + ʹ 1ʺ 7 0ʹ 1ʺ 0 0ʹ 1ʺ bulunur. 1 y < + 1 y dir. y < 7 + 1 < 7 0 < < 1 in en büyü tm syı değeri 17 in en üçü tm syı değeri

Detaylı