TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ"

Transkript

1 TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Prmðý olmk sözü cümlede olyýn sonucunu olumsuz yönde etkilemek nlmýnd kullnýlmýþtýr. seçeneðinde, bir kiþinin yeni rkdþlrýnýn onun dvrnýþlrýný olumsuz olrk etkilemesinden bhsedilmiþtir.. Uçmk sözcüðü, ve D seçeneklerinde mecz nlmýyl kullnýlmýþtýr. C seçeneðinde ise klýmýz gelen ilk nlmýyl yni hrketli kntlrý yrdýmýyl hvd düþmeden durmk, yol lmk nlmýyl kullnýldýðý için temel nlmýyl kullnýlmýþtýr. 6. Cümlede bir snt eserinin oluþmsý, biçimlenmesi için gerekli oln þeyin hyl olduðu söylenmiþtir. Yni sntçý eserini oluþtururken hyllerinden yrrlnmlýdýr. Yoks o eser, snt eseri kimliðini kznmz. D deki cümlede de snt ypýtýný þekillendiren, oluþturn þeyin düþler, yni sntçýnýn esere kttýðý hyller olduðu ifde ediliyor. Ýki cümlede de snt eserinin temel tþý olrk sntçýnýn hylleri görüldüðünden bu iki cümle nlmc birbirine ykýndýr. YNIT:D 3. Ýleri sözcüðü 1. ve 3. cümlede öne doðru, ileri doðru. cümlede henüz gelmemiþ zmn, gelecek 4. cümlede öne yrlmk nlmýnd kullnýlmýþtýr. 4. Oturmk sözcüðü; 1. cümlede D seçeneðindeki uygun gelmek nlmýyl,. cümlede C seçeneðindeki çökmek, þðý inmek nlmlrýyl, 3. cümlede seçeneðindeki herhngi bir durumd bir süre klmk nlmýnd kullnýlmýþtýr. nck oturmk sözcüðünün seçeneðine uygun bir kullnýmý bulunmmktdýr. 7. Tnýmlm u nedir? sorusun ynýt veren cümlelerdir. D seçeneðinde Durgunluk nedir? sorusunu cümleye yönelttiðimizde durgunluk sözcüðünün tnýmýný lýyoruz. 8. Her kýþýn rdýnd bir yz bekler bizi cümlesi, her zmn bir umudun olduðunu, krmsrlýð düþmemek gerektiðini nltck biçimde mecz nlmd kullnýlmýþtýr. Çünkü kýþ zorluklrýn, yz ise güzelliklerin, kolylýklrýn sembolüdür. seçeneðinde bu nlmddýr. nck ve D seçenekleri ksine olumsuzluk nlm verecek biçimde, C seçeneði ise gerçek nlmd kullnýlmýþtýr. 5. Sözcük, nlmý oln ses vey ses topluluðudur. Cümle ise bir yrgý bildiren sözcük y d sözcükler dizisidir. u tnýmlrdn cümlelerin sözcük vey sözcüklerin yn yn gelmesiyle oluþtuðunu nlýyoruz. C de verilen kumþ sözcüðü de ipliðin mkinede dokunmsýyl elde edilen dokum demektir. Cümle, sözcüklerden; kumþ d ipliklerden oluþtuðundn her iki sözcük grubu rsýnd d yný nlm iliþkisi vrdýr. YNIT : C 9. Neden sonuç iliþkisi, bir yrgýnýn oluþum nedenini belirtir. Yükleme soruln niçin sorusunun cevbý lýnýr. seçeneðinde Sezen ksu nun hlktn niçin sygý ve beðeni gördüðü nltýlmktdýr. m, C ve D seçeneklerinde neden sonuç iliþkisi göremiyoruz.

2 10. ir olyýn gerçek olup olmdýðýný bilmeden gerçek symy vrsyým denir. deki cümlede gerçekleþmeyen bir durum (Krs gitme) gerçekleþmiþ gibi kbul edilmiþ ve bu konud bir soru sorulmuþtur. u nedenle bu cümle bir vrsyým cümlesidir. 14. n düþünce bir prçd ess vurgulnmk istenen düþüncedir. u prçd düþüncelerin frklýlýk göstermesinin ve bir düþüncenin bþk bir düþünceyi çðrýþtýrmsýnýn iyi bir þey olduðu vurgulnmktdýr. ve de prçnýn yrdýmcý düþünceleri verilmiþtir. D seçeneði prçdki düþünceyle çeliþmektedir. YNIT : C 11. u tsözünde bir kiþinin, kendisi için özveride bulunn kimseye krþý, sýrsý gelince dh büyük özveride bulunmsý nltýlmk istenmektedir. Özverinin önemi vurgulnmktdýr. urdn yol çýkrk seçenekleri incelediðimizde; hoþgörü, herþeyi nlyýþl krþýlyrk olbildiði kdr hoþ görme durumu; verimlilik, verimli olm durumu; iyimserlik, her þeyi en iyi ynýndn gören düny görüþü nlmýn gelir. u özelliklerin özveriyle bir iliþkisi yoktur. 1. 1, ve 3 numrlý deyimlerin çýklmsý doðru verilmiþtir. nck bþýnd kvk yelleri esmek deyimi, yükümlülük duygusundn uzk, zevk ve eðlence peþinde koþn insnlr için kullnýlýr. Dolyýsýyl verilen çýklm bu deyime uygun deðildir. 15. Prçd yzrýn eserlerinde nlttýklrýný önceden duyduðu, dinlediði ve kendini onlrýn yerine koyduðu belirtilmiþtir. urdn yzrýn gerçekten vr oln þeyleri yzdýðýný ve eserlerinin konusunu gerçek hyttn ldýðýný çýkrýyoruz. u yrgýy en ykýn ynýt dir. yrýc, prçd yzrýn eserlerinin dil ve nltýmýn, bilgi verici olduklrýn, çok okunduklrýn dir bir bilgi yoktur. 16. Söz konusu dörtlüðe bktýðýmýzd þirin yoksul olduðunu 3. dizeden, iyimser olduðunu 4. dizeden, bðýþlyýcý olduðunu ise ilk dizeden nlýyoruz. Fkt vurdumduymz, kygýsýz bir özelliðe ship olduðu bu dörtlükten çýkrýlmmktdýr. 17. Nectigil e göre þiirin gerçek nlmý nck yný durumlr girildiðinde, benzer duygulr yþndýðýnd orty çýkr. u ifde de bizi C deki yþnmýþ ortk duygulr cevbýn götürmektedir. 13. Prçd Geogrphic dlý bir tlstn söz edilmektedir. II. cümlede, dergide çok syýd çlýþn bilim dmý olduðu söylenmekte, III. cümlede de bu bilim dmlrý syýlmktdýr. Yni III. cümle II. cümlede söylenenleri örneklemektedir. 18. Her öðretmen sbýrl, emekle oluþturmlýdýr kozsýný. sözünden seçeneðine, Öðretmenlik, deneyimle prlel giden bir meslektir. sözünden C seçeneðine Sdece bilmek deðil, bildiðini krþýndkine rhtç ktrbilmek ifdesinden de D seçeneðine ulþýlbilir. 3

3 19. Söz konusu prçd, ve C seçeneklerine deðinilmektedir. dki sntçýnýn tek sorumluluðunun sntýný iyi þekilde ypmsý olduðun Onun kleminde y d fýrçsýnd kendini duyurn tek bský, sntýn bskýsýdýr. sözüyle, deki sntýn içeriðinde slolnýn yrtýcýlýk olduðun Sntýn özü, yrtmktýr. sözüyle, C de ise bský ltýndki sntçýnýn yrtýcýlýðýnýn geliþemeyeceðine; Yrtmk ise özgürlükle olur sözüyle deðinilmiþtir. Fkt gerçek sntçýnýn her türlü bskýy krþý çýkcðý düþüncesine yer verilmemiþtir. 3. d, ugünün iþini yrýn býrkmmk / bir kiþilik özelliðidir. Özne Yüklem (d tmlmsý) de, Kptnýn gözlerinde tüter / dönüþ özlemi. Yüklem Özne (Deyim) (d tmlmsý) C de Yzr / ülke sorunlrýný / ele lmmýþ deðil. Özne elirtili N. Yüklem D de 0. Prçd bþrýnýn risk lýnrk oluþcðýndn bhsediliyor. Prçnýn ilk cümlesi hiç riske ktlnmdn diye bþlýyor. unun sonucund ilk cümlenin, seçeneðindeki þrý yolund ilerleyen kiþi, bzen bzý riskleri göðüslemek zorunddýr. olmsý en uygundur. 1. ki bðlcý, C ve D seçeneklerinde cümleye neden - sonuç nlmý ktmýþtýr. seçeneðinde uyumsýnýn nedeni yorulmsýdýr; C seçeneðinde güzel olmsýnýn nedeni nnesinin ypmsýdýr; D seçeneðinde beðenmesinin nedeni güzel olmsýdýr. seçeneðinde ise koþul nlmý vrdýr. Gitmelerinin koþulu gelmesi þeklinde verilmiþtir. Spor ypmk / insn sðlýðýn / yrrlýdýr. Özne Dolylý T. Yüklem 4. ir kiþinin söylemiþ olduðu cümle týrnk içine lýnýr. ir kiþinin söylemiþ olduðu söze yer vermeden önce iki nokt konur. Týrnk içine lýnn iki cümle virgülle yrýlýr ve soru cümlesinin sonun soru iþreti konur. Jen - Jcgues Rousseu bir eserinde þu soruyu sorr: Eðer yeryüzünde ölümsüzlük sunulsydý, hngi bhtsýz insn bu hzin rmðný kbul ederdi?. düþünen sýft fiil uçup zrf fiil durn sýft fiil kovlmy isim fiil çlýþn sýft fiil u cümlede beþ sözcük fiilimsidir. 5., ve C deki cümlelerde nltým bozukluðunun sebebi sözcüðün ynlýþ yerde kullnýlmsý dýr. Cümlelerin doðru yzýmý þðýdki gibi olmlýdýr. dki cümle, Doðn bebeði ertesi gün evine gönderdik., deki cümle, oþ klmk hiç iþine gelmezdi. C deki cümle, Odunlr sud çok kldýklrý için þiþmiþler. D deki cümlede ise nltým bozukluðunun sebebi dolylý tümleç eksikliði dir. Cümlenin doðru yzýmý þðýdki gibi olmlýdýr : bsýný çok sever ve bbsýn sygý duyrdý. 4

4 MTEMTÝK TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. 00, ,06,006 0,4 + 0, ( 1) + ( 1) + ( 1) ( 1) tne 50.( 1) Fizik, Kimy ve iyoloji derslerinin toplm seçim syýsý dir. 9 Her öðrenci seçim yptýðýndn 46 öðrenci vrdýr x+1. 1 x 3 (x+1). 1 x 5 x++1 x 5 x+3 5 x x ( 3) ( ) syýsýnýn 5 ile bölümünden kln 1 ise 1 vey 6 dýr (Rkmlrý frklý olmdýðý için elenir) 5186 için nin 9 ile bölümünden kln dir

5 7. I. syý II. syý x + 3x 30 5x 30 x : 1 + I. syý.6 1 II. syý rlrýndki frk olbilir. 4 + : ( )( + ) kumbrsýnd 8 YTL kumbrsýnd 1 YTL vrdýr. (D) seçeneðindeki iþlem dn 30 tne 10 YKr ve tne 5 YKr ye konulurs ypýldýðýnd kumbrlrdki prlrýn miktrý eþit olur. 10. Küçük krdeþ üyük krdeþ x + x x + 6 x 16 x 8 Küçük krdeþ 006 yýlýnd 8 yþýnd ise 1998 yýlýnd doðmuþtur. 6

6 11. ustnýn 1 stte yptýðý bir iþi bir ust 4 stte 3 çýrðýn 16 stte yptýðý bir iþi bir çýrk 48 stte ypr. 1 4 () t t 1 t km/s II ( ) km t 10s t 60 km/s 14. mrketi: % 5 indirimle mrketi: 4 tne ln 1 bedv (% 0 indirimle) stýþ ypmktdýr. un göre, lýcý çýsýndn mrketi dh vntjlý bir stýþ ypmktdýr. 1. Mliyet Fiytý Stýþ Fiytý Kâr Kâr Yüdesi Televizyon 500 YTL 600 YTL 100 YTL % 0 uzdolbý 700 YTL 770 YTL 70 YTL % 10 Çmþýr M. 600 YTL 750 YTL 150 YTL % 5 Fýrýn 00 YTL 60 YTL 60 YTL % 30 Tbloy bkrk seçenekleri deðerlendirelim. ) En çok kâr çmþýr mkinesinden elde edilmiþtir. (Doðru) ) Televizyondn % 0 kâr elde edilmiþtir. (Doðru) C) En z fýrýndn kâr elde edilmiþtir. (Doðru) D) uzdolbýnýn kâr yüzdesi en büyüktür. (Ynlýþ) 15. I. çekim II. çekim mvi mvi

7 16. m n m m. n ise 3 x x x 3 3x 1 x 19. D G b c M d N e c H K e 8 b b 6 c E d F e C L b 17. C D F G E b.e 6 cm (b.d).(.c).16.d 4 b.d cm b.c 8 cm.d 4 cm (.d).(b.e) 4.6 b.d.c 16 cm.e 1 cm Dikdörtgende, b, c ve e deðerlerinin lcðý her deðer için (EHG) 8 cm ve (KLCN) 1 cm dir. un göre, (CD) 48 cm dir D 9 C 4 6 D E 6 9 H [DE] // [C] ve s(de) 45 ve DE 6 cm, IDI 6 IDI IDI 4 cm 6.4 ln(de) 1 cm dir. C [CH] [] olck þekilde [CH] çizildiðinde, IHI 9 cm ve IHI 4 cm olur. C dik üçgeninde; ICHI IHI. IHI ICHI 9.4 ICHI 6 cm dir. (9 + 13).6 ln (CD) 66 cm 8

8 1. D 10 C 3. 5 E F 3 H 4 10 DH dik üçgen ve (6 8 10) dik üçgeninden IDHI 8 cm dir. ln(cd) cm dir. C ve merkezli direlerin yrý yrý lnlrý toplmý π.4 + π cm dir. irlikte kpldýklrý ln 80 cm ise trlý ln cm dir. 4 4 D 4. y 8 x 6 1 (0,8) ( 6,0) O nde; IOI 8 birim IOI 6 birim olduðundn II 10 birimdir. IOI 8 4 sin(o) tir. II 10 5 O. O s(co) 140 dir. Çember 360 lik yy olduðundn 140 ye 14 cm 360 ye 36 cm yy uzunluðu düþer. C K Kürenin hcmi ile x cm yükseklikli kre dik prizmnýn hcminin toplmý bir yrýtý 6 cm oln küpün hcmine eþittir πr + 6.x x x 16 36x x cm dir. 9 9

9 FEN ÝLGÝSÝ TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. 1 Newton ðýrlýðýndki bir cisim yyd 3 cm uzmy sebep olurs 4 Newton ðýrlýðýndki bir cisim yyd 6 cm uzmy sebep olur. 5. Sývýlrd bsýnç P h.d.g formülü ile bulunur. Kp tbnýndki bsýnçlr eþit olduðun göre, d 1 en büyük, d 3 en küçüktür. u nedenle bir kb konuln bu sývýlrdn d 1 özkütleli olný en ltt, d 3 özkütleli olný en üstte olur.. rçlrdn yný sürede en fzl yol lný M, en z yol lný L dir. Hýz zmn grfiðinin ltýnd kln ln yer deðiþtirmeyi verdiðine göre, seçeneðindeki grfik ynlýþtýr. 3. Vgonlr rsýndki bðlntý koptuktn sonr, K vgonu sürtünmesiz yold sbit hýzlý, L vgonu ise hýzlnn hreket ypr. 6. eyz ýþýk cm prizmdn geçtiðinde kendini oluþturn yedi renge yrýlýr. Prizmnýn tbnýn doðru en fzl mor, en z kýrmýzý ýþýk kýrýlýr. X ortmýndn Y ortmýn geçerken en çok III, en z I ýþýný kýrýldýðýn göre III ýþýný mor en ykýn, I ýþýný ise kýrmýzýy en ykýn renk olmlýdýr. 7. Mýktnýsýn etki kuvveti mýkntýsýn kutup þiddetleriyle doðru, mgnetik cisimden oln uzklýðýn kresiyle ters orntýlýdýr. Mýkntýslr özdeþ olduklrýn göre, X mýkntýsýn etki eden kuvvetler uzklýð bðlý olrk, X I. düzenekte F çekme 4F N S X II. düzenekte F çekme 4F N S F çekme F F çekme 4F 4. Hreketli mkrd F ile P rsýnd F P iliþkisi vrdýr. Verilen þýklrdn sdece C seçeneðinde bir tne hreketli mkr olduðu için F 3 F dir. F X çekme F III. düzenekte F N S itme 4F þeklindedir. u durumd III. düzenekte X mýkntýsý 1 yönünde hreket eder. 10

10 8. Lmblrýn prlklýðý gücüyle orntýlýdýr. I. devrede lmblrýn uçlrý rsýndki gerilim her üçünde 3V olduðun göre, özdeþ X, Y ve Z lmblrýnýn prlklýðý P V. R bðýntýsýndn, P X (3V). R P Y (3V). R P Z (3V). R prlklýklrýnýn eþit olduðu görülür. II. devrede lmblrýn prlklýklrýnýn yný olbilmesi için, 10. K N F S L S F N Þekil I K L N S N S Þekil II F F P X P Y P Z eþitliðinden V X. R V Y. R V Z. R V X X Y V Z olurken, X lmbsýnýn önceki prlklýðýnd ynbilmesi için 3(V). R V X. R 3V V X olmlýdýr. Üreticin gerilimi ise V V X + V Y + V Z 9V bulunur. Þekiller yrý yrý deðerlendirildiðinde; Þekil I de mýkntýslrýn birbirlerine uyguldýklrý itme kuvveti zýt yönlü olduðundn L yyý uzrken K yyýndki uzm bu kuvvetlerden etkilenmez. Þekil II de ise mýkntýslrýn birbirlerine uyguldýklrý çekme kuvveti zýt yönlü olduðundn L yyý sýkýþýrken K yyýndki uzm bu kuvvetlerden etkilenmez. Dolyýsýyl her iki durumd özdeþ yy ve mýkntýslr kullnýldýðýndn K yylrýndki uzmlr birbirine eþit olur. 11. Tblodki bilgilere göre Y mddesi ktý, Z mddesi gzdýr. u nedenle Z, Y ye dönüþürken ortm ýsý verir. 9. Elektrikle yüklü cisimler dokunm sonrsýnd toplm yükü yrý çplrý ornýnd pylþýr ve yrý çpý büyük oln dh fzl yük lýr (Þekil II). Kürelerin dokunm öncesi toplm yükü dokunm sonrsý toplm yüke eþittir (Þekil I, II ve III) C de K mddesi ktý, L ve M mddeleri sývýdýr. 11

11 13. Verilen bilgilere göre, X mddesi krýþým, L mddesi bileþik, Z mddesi elementtir. 17. Klp ypýlrý verilen cnlýlrýn her ikisi de soðuk knlýdýr. 14. I. iþlem sonucund süzgeç kðýdýndn geçemeyen ve mýkntýstn etkilenmeyen kum süzgeç kðýdýnd klýr. II. iþlem sonucund su buhrlþýr ve kpt þeker ile tuz klýr. 18. M orgneli bitki ve hyvn hücrelerinde ortk olrk bulunduðundn kloroplst orgneli olmz. Kloroplst orgneli bitkilerde bulunn bir orgneldir. 15. Tek cis tnecikten oluþn mddeler homojen olduðundn K ve M homojen, L ise heterojendir. 16. Grfiðe göre, X ve Y mddelerinin erime ve kynm sýcklýklrý eþittir. u nedenle X ve Y yný cins mddelerdir. Erime ve kynmnýn frklý zmnlrd bþlmsý X ve Y nin miktrlrýnýn frklý olmsýndn kynklnýr. 19. Yeþil bitki syýsýnýn rtmsý ser etkisini zltn bir olydýr. 1

12 0. Iþýklý ortmd su bitkisi fotosentez yprk O gzý üretir. Iþýk þiddeti, yprk syýsý ve sýcklýk fotosentezi etkileyen fktörler olduðu için, çýkn gz kbrcýk syýsýný d etkiler. 3. Kulk zrý ldýðý ses dlglrýný titreþime dönüþtürerek ort kulktki çekiç, örs, ve üzengi kemiklerine iletir. 1. K ve L tek yumurt, M ve N ise çift yumurt ikizidir. Tek yumurt ikizlerinin kn gruplrý ynýdýr. 4. Ýnsülin hormonu kn þekeri norml deðerinin üzerine çýktýðý zmn slgýlnýr ve kn þekerini norml seviyeye düþürür. t 0 t 1 zmn rlýðýnd insülin miktrý rttýðý için kn þekeri norml seviyeye düþer. t 1 t zmn rlýðýnd kn þekeri miktrý düþtüðü için insülin norml seviyeye inmektedir. t 0 t 1 zmn rlýðýnd kndki fzl þeker hücrelere geçiþ ypr.. Mitoz bölünmede kromozom syýsý sbit klýrken, myoz bölünmede yrýy iner. 5. Ýstem dýþý ypýln hreketler omurilik, dengeli ks hreketleri ise beyincik trfýndn kontrol edilir. Hfýz, zek, istemli hreketlerin denetim merkezi beyin kbuðu; solunum, boþltým ve dolþým gibi yþmsl fliyetlerin kontrol merkezi ise omurilik soðnýdýr. 13

13 SOSYL ÝLGÝLER TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Sorud verilen tkvimlere bþlngýç noktsý oluþturn olylr toplumlrýn yþmýný etkileyen önemli olylrdýr. 5. II. Mhmud döneminde çýln eðitim kurumlrýnýn öðretmen ihtiycýný krþýlmk için vrup y öðrenciler gönderilmesi Osmnlý Devleti nin eðitimde çð uygun düzenlemeler ypmyý mçldýðýnýn göstergesidir.. Türklerin snt nlyýþýndki bu deðiþikliðin temel nedeni yþm biçimlerindeki deðiþmelerdir. 6. Týmr sisteminin bozulmsýnýn üretimin devlet denetimine geçmesine yol çtýðý söylenemez. 3. izns Ýmprtorluðu nun bu dvrnýþlrýnýn öncelikli nedeni tht mücdelesi yoluyl Osmnlý Devleti ni yýprtmk ve böylece devletin yýkýlýþýný kolylþtýrmktýr. 7. Çnkkle Svþý sonrsýnd btýlý devletlerin Osmnlý Devleti üzerindeki bskýsýnýn tmmen son erdiði sölenemez. 4. Edirne Segedin ntlþmsý nd II.Murt ýn pdiþhlýðý býrkmsýný belirten bir mdde yoktur. undn dolyý II. Murt ýn pdiþhlýðý býrkmkl ntlþmy ykýrý hreket ettiði söylenemez. 8. Mustf Keml Ýtilf Devletlerinin mçlrýný bilmesine rðmen Londr Konfernsý n ktýlrk Türk ulusl dvsýný düny kmuoyun duyurmyý mçlmýþtýr. 14

14 9. irinci Ýnönü Svþý ndn sonr Sovyetler irliði ile ntlþm imzlnmsý, Skry Zferi nden sonr Frnsýzlrl nkr ntlþmsý nýn imzlnmsý, skeri bþrýlrý, diplomtik bþrýlrýn izlediðini göstermektedir. 1. Hkn, yþdýðý Ort Krdeniz ölümü nden güneye doðru giderken Doðu Krdeniz ölümü ndeki Trbzon limnýn uðrmmýþtýr. 10. Sorud verilen bilgilerden toplumsl geliþmelerin deðiþmez kurllr çerçevesinde olmsý gerektiðine ulþýlmz. 13. Þekle bktýðýmýzd yerleþmelerin toplu hlde kurulduðu köyün çevresinde koyun yetiþtiriciliðinin ypýldýðýný görüyoruz. u bize köyün bulunduðu yerde krsl iklim etkilerinin görüldüðünü ifde eder. u yüzden köy ve çevresinin doðl bitki örtüsü ormndýr diyemeyiz. 11. Türkiye ye güneþ ýþýnlrý 1 Hzirn trihinde en dik çý ile gelirken, 1 rlýk trihi ýþýnlrýn en eðik cýyl geldiði trihtir. u yüzden III nolu trih 1 Hzirn, I nolu trih 1 rlýk, II nolu trihte 1 Mrt vey 3 Eylül trihlerinden biridir. 14. Prgrft verilen bilgiler yylcýlýk fliyetleri ile ilgili özellikleri ynsýtmýþtýr. u bilgilere bkýlrk ylnýzc küçükbþ hyvncýlýk için yyllr çýkýlýr denemez. 15

15 15. Tblod Türkiye deki bzý bölgelerin yözölçümü ve nüfus yoðunluðu bilgileri verilmiþtir. u bilgilere göre bölgelerin nüfus miktrýn ulþýlbilir. Çünkü nüfusun, yüzölçümüne bölünmesiyle nüfus yoðunluðun ulþýlýr. 18. uðdy ekim lnlrýný gösteren hrit inclendiðinde, Türkiye de buðdy trýmýnýn Ýç ndolu ölgesi nde dh yygýn olduðu görülür. 19. Mustf Keml in sözünü ettiði ülkede, Türk ulusunun mcýn ulþmkl yetinmeyeceði dim dh ileriye vrmk için krrlý ve istekli olmsý gerektiðinden söz edilmiþtir. 16. Hritd kuruluþ yeri belirlenen snyi kuruluþlrýnýn iþleyecekleri hmmddelerin yetiþtiði yerler düþünüldüðünde bisküvi fbriksýnýn Rize de kurulmsý uygun olmz. Çünkü, Krdeniz ölgesi nde yðýþ rejimi düzenli olduðu için buðdy yetiþtirilmez. 0. Sorud bireylere it özelliklere bkýldýðýnd bireylerin insnlr sygýlý ve hoþgörülü dvrnmlrý, eþitlik ve özgürlük gibi deðerleri benimsemeleri vtndþlýk bilincine ship olduklrýnýn göstergesidir. 17. Turizmle ilgili verilen prgrft güney kýyýlrýmýz yz ylrýnd birçok turistin geldiðinden söz edilmektedir. u durum, hem döviz geliri elde edilmesini sðlmkt hem de yz mevsiminde yeni iþ olnklrý sðlmktdýr. nck Tükiye de en fzl turistin güney shillerimize geldiðine prgrftn ulþmyýz. 1. Prgrft verilen bilgilere bkýldýðýnd bir insnýn uygr olbilmesi için ylnýzc biyolojik geliþiminin yeterli olmycðý toplumsl ve kültürel özelliklerinin de geliþmiþ olmsý gerektiðinden söz edilmiþtir. 16

16 DÝN KÜLTÜRÜ ve HLÂK ÝLGÝSÝ DERSÝNÝ LN ÖÐRENCÝLER U ÖLÜMDEKÝ., 3., 4. ve 5. SORULRI CEVPLNDIRCKLRDIR. DÝN KÜLTÜRÜ ve HLÂK ÝLGÝSÝ DERSÝNÝ LMYN ÖÐRENCÝLER U ÖLÜMDEKÝ., 3., 4. ve 5. SORULRI CEVPLNDIRCKLRDIR.. Zekât ile ilgili verilen bilgilere bktýðýmýzd, zekâtýn toplumdki sttü frklrýný koruduðu söylenemez.. Mustf Keml ttürk ün vurguldýðý temel düþünce; trihi rþtýrmlrd gerçeklere bðlý klmnýn ess olduðudur. 3. Yunus Emre ye it dörtlükte insnlr Düny nýn geçici olduðu mesjý verilmiþtir. 4. Hýrsýzlýk ypn kiþiye it prçd verilen söze bkýldýðýnd, kiþinin ben kder mhkumuyum elimden birþey gelmez demesi, suçu ve sorumluluðu kendinde rmktn kçýndýðýný göstermektedir. 3. Mustf Keml ttürk, Türk bðýmsýzlýðýnýn yný zmnd Türk dilinde de kznýlmsýndn söz etmektedir. Dilde bðýmsýzlýðýn kznýlmsý için Türk dili ybncý sözcük ve terimlerden rýndýrýlmlýdýr. 4. Sorud verilen Türkiye hritsýnd iþretlenmiþ yerler, ülkemizde turizmin geliþtiði yerlerdir. u lnlrd hmmddesini trým ürünlerinin oluþturduðu fbriklr ypýldýðýnd turizm sektörü olumsuz yönde etkilenecektir. 5. Ýslm dünysýndki bilim dmlrýnýn yptýklrý çlýþmlr tý dünysýný etkilemiþtir; nck tý dünysýnýn pozitif bilimleri Ýslmiyet ten sonr tnýdýðý sonucun ulþmyýz. 5. ttürk ün bu sözü ile ulusl egemenlik krþýsýnd hiçbir gücün ve hlk egemenliði dýþýndki, bðýmsýzlýðýmýzý zedeleyici yönetimlerin durmycðýndn söz edilmiþtir. TEST ÝTTÝ. CEVPLRINIZI KONTROL EDÝNÝZ. 17

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 4. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. Doðdki seslerin tklidine ynsým sözcük denir: çt, pt, güm, miyv, hv, me... Anck prgrft ynsým sözcük yoktur. 6. Öncül cümle,

Detaylı

* Bir üçgende büyük açý karþýsýndaki kenar. 4. A m(ëb) = 76

* Bir üçgende büyük açý karþýsýndaki kenar. 4. A m(ëb) = 76 . ÖLÜM ÇI - KENR ÐINTILRI LIÞTIRM: 1 * ir üçgenin iki çýsý eþit ise; krþýlýklý kenrlrýd eþittir. * ir üçgende büyük çý krþýsýndki kenr büyüktür. b m(ë) = m(ë) ise m(ë) < m(ë) < m(ë) ise; b = dir. < b

Detaylı

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi Kesir.. Trlı lnı gösteren kesri bulunuz. kesrini ile genişlettiğimizde elde edilecek kesri bulunuz.. Yndki şekilde bir bütün 8 eş prçy bölünmüş ve bu prçlrdn tnesi trnmıştır. Trlı lnı gösteren kesir syısı

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY ERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ ERS NLTIM FÖYÜ ERSHNELERÝ Konu ers dý lüm Sýnv F No. MTEMTÝK - II TRÝGNMETRÝ - V MF TM LYS1 ers nltým fleri ðrenci trfýndn dersten sonr tekrr çlýþýlmlýdýr. dý Sodý :... u kitpçýðýn

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnv DAF No. MATEMATÝK - I TEMEL KAVRAMLAR - II MF TM YGS LYS1 02 Ders nltým föyleri öðrenci trfýndn dersten sonr tekrr çlýþýlmlýdýr.

Detaylı

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5 Komisyon LES EŞİT ĞRILIK ve SYISL DYLR TMMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 97-605-36-1-5 Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem kdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem kdemi Yy. Eğt. Dn.

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 11. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 11. SINIF TEST SORULARI EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 7. MATEMATİK YARIŞMASI. SINIF TEST SORULARI. + işleminin sonucu kçtır? 5 5 A) 0 B) 0 C) 0 7 D) 0 9 E). y = x x + prbolünün y = x doğrusun en ykın noktsının koordintlrı toplmı

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

11. SINIF GEOMETRİ. A, B ve C noktaları O merkezli çember üzerinde. Buna göre, BE uzunluğu kaç cm dir? B) 7 3 C) 8 3 A) 5 2 E) 9 5 D) 7 5 (2008 - ÖSS)

11. SINIF GEOMETRİ. A, B ve C noktaları O merkezli çember üzerinde. Buna göre, BE uzunluğu kaç cm dir? B) 7 3 C) 8 3 A) 5 2 E) 9 5 D) 7 5 (2008 - ÖSS) ÇMR ÖSS SRULRI 1., ve noktlrı merkezli çember üzerinde m( ) = m( ) =. ir dik üçgeni için, = cm ve = 4 cm olrk veriliyor. Merkezi, yrıçpı [] oln bir çember, üçgenin kenrını ve noktlrınd kesiyor. un göre,

Detaylı

Uzunluklar Ölçme. Çevre. Alan. Zaman Ölçme. S v lar Ölçme. Hacmi Ölçme

Uzunluklar Ölçme. Çevre. Alan. Zaman Ölçme. S v lar Ölçme. Hacmi Ölçme MTEMT K Uzunluklr Ölçme Çevre ln Zmn Ölçme S v lr Ölçme Hcmi Ölçme Temel Kynk 5 Uzunluklr Ölçme UZUNLUKLRI ÖLÇME Çevremizde metre, sntimetre, milimetre vey bunlr n herhngi ikisi ile söyledi imiz uzunluklr

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

ege yayıncılık Oran Orant Özellikleri TEST : 91 a + 3b a b = 5 2 0,44 0,5 = 0,22 oldu una göre, a + b en az kaçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16

ege yayıncılık Oran Orant Özellikleri TEST : 91 a + 3b a b = 5 2 0,44 0,5 = 0,22 oldu una göre, a + b en az kaçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16 Orn Ornt Özellikleri TEST : 91 1. 0,44 0,5 = 0,22 5. + 3 = 5 2 2. 3. 4. oldu un göre, kçt r? A) 0,2 B) 0,25 C) 0,5 D) 0,6 E) 0,75 y = 3 4 + y oldu un göre, y orn kçt r? A) 7 B) 1 C) 1 D) 7 E) 10 oldu un

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF TEST SORULARI ., ÖZEL EGE LİSESİ OKULLR RSI 8. MTEMTİK YRIŞMSI 8. SINI TEST SORULRI 5. 0,0008.0 b 0,0000.0 ise; b.0 kç bsmklı bir sıdır? olduğun göre, ifdesinin değeri şğıdkilerden hngisine eşittir? ) 80 ) 8 ) 8 ) 8

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 7 ÖYS. 0,00 0,00 k 0,00 olduğun göre, k kçtır? 6. Bir ust günde çift ykkbı, bir klf ise günde çift ykkbı ypmktdır. İkisi birlikte, 8 çift ykkbıyı kç günde yprlr? 0 C) 0 D) 0 C) D). (0 ) ( 0) işleminin

Detaylı

DRC. 4. Sekiz basamaklı herhangi bir özel sayı x = abcdefgh olsun. Deneme - 2 / Mat. c m. m m. y Cevap A. Cevap D 21, 25, = = =. 21.

DRC. 4. Sekiz basamaklı herhangi bir özel sayı x = abcdefgh olsun. Deneme - 2 / Mat. c m. m m. y Cevap A. Cevap D 21, 25, = = =. 21. Deneme - / Mt MATMATİK DNMSİ. - + -. 0,.., f -, 0, p. 0,. c- m.,,. ^- h.. 7. ^- h 7 - ulunur. +. c m olur.. + + ulunur. ( ) c m + c m. cc m m. c m.. ulunur. evp evp. Sekiz smklı herhngi ir özel syı cdefgh

Detaylı

1986 ÖSS. olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1986 ÖSS. olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 986 ÖSS. (0,78+0,8).(0,3+0,7) Yukrıdki işlemin sonucu nedir? B) C) 0, D) 0, E) 0,0. doğl syısı 4 ile bölünebildiğine göre şğıdkilerden hngisi tek syı olbilir? Yukrıdki çrpm işleminde her nokt bir rkmın

Detaylı

10. SINIF. 5. P(x)=2x n 4 +3x 6 n Aþaðýdakilerden hangisi polinom deðildir? 2. Aþaðýdaki polinomlardan hangisi üçüncü derecedendir?

10. SINIF. 5. P(x)=2x n 4 +3x 6 n Aþaðýdakilerden hangisi polinom deðildir? 2. Aþaðýdaki polinomlardan hangisi üçüncü derecedendir? MTMTÝK 0. SINIF POLÝNOMLR Test No:. þðýdkilerden hngisi polinom deðildir? ) P(x)=0 ) P(x)= 2 ) P(x)=2x ) P(x) = 2 x ) P(x) = 2x 2. þðýdki polinomlrdn hngisi üçüncü derecedendir? ) P(x)=x 3 +3x 4 + ) P(x)=x

Detaylı

İntegral Uygulamaları

İntegral Uygulamaları İntegrl Uygulmlrı Yzr Prof.Dr. Vkıf CAFEROV ÜNİTE Amçlr Bu üniteyi çlıştıktn sonr; düzlemsel ln ve dönel cisimlerin cimlerinin elirli integrl yrdımı ile esplnileceğini, küre, koni ve kesik koninin cim

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 PROBLEMLER İÇİNDEKİLER Syf No Test No ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 SAYI PROBLEMLERİ... 299-314... 01-08 YAŞ PROBLEMLERİ...

Detaylı

1990 ÖYS 1. 7 A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57

1990 ÖYS 1. 7 A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57 99 ÖYS. si oln si kçtır? A) 9 B) 8 C) D) 6 E) 5 6. Bir nın yşı, iki çocuğunun yşlrı toplmındn üyüktür. yıl sonr nın yşı, çocuklrının yşlrı toplmının ktı olcğın göre ugün kç yşınddır? A) 5 B) 5 C) 55 D)

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen ÇONLR Çokgenler rdışık en z üç noktsı doğrusl olmyn, düzlemsel şekillere çokgen denir. Çokgenler kenr syılrın göre isimlendirilirler. Üçgen, dörtgen, beşgen gibi. ışbükey (onveks) ve İçbükey (onkv) Çokgenler

Detaylı

1987 ÖSS A) 0 B) 2. A) a -2 B) (-a) 3 C) a -3 D) a -1 E) (-a) 2 A) 1 B) 10 C) 10 D) 5 10 E) a+b+c=6 olduğuna göre a 2 +b 2 +c 2 toplamı kaçtır?

1987 ÖSS A) 0 B) 2. A) a -2 B) (-a) 3 C) a -3 D) a -1 E) (-a) 2 A) 1 B) 10 C) 10 D) 5 10 E) a+b+c=6 olduğuna göre a 2 +b 2 +c 2 toplamı kaçtır? 987 ÖSS. Yukrıdki çıkrm işlemine göre, K+L+M toplmı şğıdkilerden hngisine dim eşittir? A) M B) L C) K M K 5. 4 işleminin sonucu kçtır? A) 0 B) C) 5 4 5. Aşğıdki toplm işleminde her hrf sıfırın dışınd fklı

Detaylı

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında ORAN ORANTI syısının 0 dn frklı oln b syısın ornı :b vey olrk gösterilir. b İki vey dh fzl ornın eşitlenmesiyle oluşn ifdeye orntı denir. b =c d ifdesine ikili orntı denir. Bir orntı orntı sbitine eşitlenerek

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

SORU ÖRNEKLERİ GENEL YETENEK

SORU ÖRNEKLERİ GENEL YETENEK SORU ÖRNEKLERİ şğõd, Kmu Personel Seçme Sõnvõnd (KPSS) uygulnck testlerdeki soru tiplerine ilişkin örnekler yer lmktdõr. u örneklerin hzõrlnmsõndki temel mç KPSS ye girecek dylr, sorulck sorulrõn niteliği

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında ORAN ORANTI syısının 0 dn frklı oln b syısın ornı :b vey olrk gösterilir. b İki vey dh fzl ornın eşitlenmesiyle oluşn ifdeye orntı denir. b =c d ifdesine ikili orntı denir. Bir orntı orntı sbitine eşitlenerek

Detaylı

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI Dilek ARDAÇ, Ebru MUĞALOĞLU Boğziçi Üniversitesi, Eğitim Fkültesi, OFMA Eğitimi Bölümü, İSTANBUL ÖZET: Çlışm bilimsel süreçlerin kznımını mçlyn

Detaylı

c

c Mtemt ık Ol ımp ıytı Çlışm Sorulrı c www.sbelin.wordpress.com sbelinwordpress@gmil.com Bu çlışm kğıdınd mtemtik olimpiytlrı sınvlrın hzırlnn öğrenciler ve öğretmenler için hzırlnmış sorulr bulunmktdır.

Detaylı

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 4.

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki TEMEL MATEMAT K TEST  bölümüne iflaretleyiniz. 4. TEMEL MTEMT K TEST KKT! + u bölümde cevplyc n z soru sy s 40 t r + u bölümdeki cevplr n z cevp k d ndki "TEMEL MTEMT K TEST " bölümüne iflretleyiniz.. ( + )y + = 0 (b ) + 4y 6 = 0 denklem sisteminin çözüm

Detaylı

3. ÜNITE. ege yayıncılık ÇOKGENLER.

3. ÜNITE. ege yayıncılık ÇOKGENLER. 3. ÜNIT ÇOGNLR. ege yyıncılık www.egeyyincilik.com ege yyıncılık www.egeyyincilik.com üzgün eþgen LIÞTIRM : 36 9 ve 10. Sýnýf Geometri ersinden Htýrlylým 9. Sýnýf Geometri ersinden Htýrlylým n kenrlý dýþbükey

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF-TM) LYS GEOMETRÝ - 14 ÜÇGENDE ALAN - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF-TM) LYS GEOMETRÝ - 14 ÜÇGENDE ALAN - I ÝRY RSHNLRÝ SINI ÝÇÝ RS UYGULM ÖYÜ (M-TM) RSHNLRÝ LYS GOMTRÝ - 1 ÜÇGN LN - I ers nltým föyleri öðrenci trfýndn dersten sonr tekrr çlýþýlmlýdýr. dý Soydý :... u kitpçýðýn her hkký sklýdýr. Tüm hklrý bry

Detaylı

1.BÖLÜM SORU. (x+3) (4x 2 13) = 3(x+3) denklemini sa layan x de- erlerinin çarp m kaçt r? x+3 kümesi afla dakilerden hangisidir?

1.BÖLÜM SORU. (x+3) (4x 2 13) = 3(x+3) denklemini sa layan x de- erlerinin çarp m kaçt r? x+3 kümesi afla dakilerden hangisidir? 1.BÖLÜM MATEMAT K Derginin u s s nd kinci Dereceden Denklemler, Eflitsizlikler ve Prol konusund çözümlü sorulr er lmktd r. Bu konud, ÖSS de ç kn sorulr n çözümü için gerekli temel ilgileri ve prtik ollr,

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

BÖLÜM 5. MATRİS ve DETERMİNANTLAR 5.1. MATRİSLER. Taşkın, Çetin, Abdullayeva. reel sayılardan oluşan. olmak üzere tüm a.

BÖLÜM 5. MATRİS ve DETERMİNANTLAR 5.1. MATRİSLER. Taşkın, Çetin, Abdullayeva. reel sayılardan oluşan. olmak üzere tüm a. MTEMTİK BÖLÜM 5 Tşkın, Çetin, bdullyev MTRİS ve DETERMİNNTLR 5 MTRİSLER Tnım : mni,,, j + olmk üzere tüm ij reel syılrdn oluşn m m n n mn tblosun m x n tipinde bir mtrisi denir ve kısc şeklinde gösterilir

Detaylı

MUTLAK DEĞER. Sayı doğrusu üzerinde x sayısının sıfıra olan uzaklığına x in mutlak değeri denir ve x ile. gösterilir. x x. = a olarak tanımlanır.

MUTLAK DEĞER. Sayı doğrusu üzerinde x sayısının sıfıra olan uzaklığına x in mutlak değeri denir ve x ile. gösterilir. x x. = a olarak tanımlanır. gösterilir. MUTLAK DEĞER Syı doğrusu üzerinde syısının sıfır oln uzklığın in mutlk değeri denir ve ile B O A 0 OA = OB =, 0 =, < 0 olrk tnımlnır. < 0 < y için y = y işleminin eşitini bulunuz. < 0 için

Detaylı

Üslü Sayılar MATEMATİK. 5.Hafta. Hedefler. Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK. Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Üslü Sayılar MATEMATİK. 5.Hafta. Hedefler. Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; MATEMATİK Üslü Syılr Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK 5.Hft Hedefler Bu üniteyi çlıştıktn sonr; Gerçel syılrd üslü işlemler ypbilecek, Üslü denklem ve üslü eşitsizlikleri çözebileceksiniz.

Detaylı

TEST 17-1 KONU KÜRESEL AYNALAR. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ 6. K Çukur aynada cisim merkezin dışında ise görüntü

TEST 17-1 KONU KÜRESEL AYNALAR. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ 6. K Çukur aynada cisim merkezin dışında ise görüntü OU 17 ÜRS R - - - - Çözümler S 17-1 ÇÖÜR 5. α 1. - - - - ve ynlış çizilmiş olup doğru çizimleri yukrıd verilmiştir.. sü ise doğru çizilmiştir. Cevp: Odk nin sğınddır. den çizilen doğru normldir. Bundn

Detaylı

SAYIM FORMÜLERİ (31 Mart saat 24 itibarıyla durumu) SAYIM ÇEVRESİ KONUT AİLE (EV HALKI) KİŞİ. Doğum tarihi. Çalışan kişi aile üyesi olarak ikamet eder

SAYIM FORMÜLERİ (31 Mart saat 24 itibarıyla durumu) SAYIM ÇEVRESİ KONUT AİLE (EV HALKI) KİŞİ. Doğum tarihi. Çalışan kişi aile üyesi olarak ikamet eder HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ DEVLET İSTATİSTİK KURUMU SAYIM FORMÜLERİ (31 Mrt st 24 itibrıyl durumu) Formüler P-1 İşbu formüler kpsmındki bütün bilgiler resmi sır olup sdece isttistik mçl kullnılcktır. 1. Soydı

Detaylı

Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullanabiliriz? Alan tahmin etmede kullanabiliriz.

Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullanabiliriz? Alan tahmin etmede kullanabiliriz. 4.1 Aln Neler Ö renece iz? Geometrik flekillerin lnlr n hesplyc z. Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullnbiliriz? Aln thmin etmede kullnbiliriz. Söz Vrl Prlelkenrsl bölge Bir y içinde yklfl k lt metre krelik

Detaylı

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ DİNMİK MDDESEL NOKTLRIN DİNMİĞİ DİNMİK MDDESEL NOKTLRIN DİNMİĞİ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ - Konum, Hız e İme - Newton Knunlrı 2. MDDESEL NOKTLRIN KİNEMTİĞİ - Doğrusl Hreket - Düzlemde Eğrisel

Detaylı

JOVO STEFANOVSKİ NAUM CELAKOSKİ. Sekizyıllık İlköğretim

JOVO STEFANOVSKİ NAUM CELAKOSKİ. Sekizyıllık İlköğretim JOVO STEFNOVSKİ NUM CELKOSKİ Sekizyıllık İlköğretim Syın Öğrenci! u kitp, ders proğrmınd öngörülen ders mlzemesini öğrenmek için yrdımcı olcktır. Vektörler, öteleme ve dönme hkkınd yeni ilginç bilgiler

Detaylı

GEMÝ DÝRENCÝNÝN BELÝRLENMESÝ

GEMÝ DÝRENCÝNÝN BELÝRLENMESÝ GEMÝ DÝRENÝNÝN BELÝRLENMESÝ Deniz ulþtýrm rç çlýþmlrý y d yeni gemiler için ilk ön öneriler ypýlýrken, gemi shiplerinin, gemi inþtçýlrýn, politikcýlrýn, ekonomistlerin y d öðrencilerin krþýlþtýklrý ilk

Detaylı

Ö.Y.S. 1998. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.Y.S. 1998. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.Y.S. 998 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. Üç bsmklı bir doğl syısının ktı, iki bsmklı bir y doğl syısın eşittir. 7 Bun göre, y doğl syısı en z kç olbilir? A) B) C) 8 D) E) Çözüm y 7 7y (, en küçük bsmklı,

Detaylı

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER TEOG Tm Syılr ve Mutlk Değer TAMSAYILAR Eksi sonsuzdn gelip, rtı sonsuz giden syılr tm syılr denir ve tm syılr kümesi Z ile gösterilir. Z = {...,,, 1,0,1,,,... } Tmsyılr kümesi ikiye yrılır: ) Negtif Tmsyılr:

Detaylı

SAYI ÖRÜNTÜLERİ VE CEBİRSEL İFADELER

SAYI ÖRÜNTÜLERİ VE CEBİRSEL İFADELER ÖRÜNTÜLER VE İLİŞKİLER Belirli bir kurl göre düzenli bir şekilde tekrr eden şekil vey syı dizisine örüntü denir. ÖRNEK: Aşğıdki syı dizilerinin kurlını bulunuz. 9, 16, 23, 30, 37 5, 10, 15, 20 bir syı

Detaylı

Ali Kocabýyýk

Ali Kocabýyýk u kitbýn tmmýnýn y d bir kýsmýnýn, yzrlrýn izni olmksýzýn elektronik, meknik, fotokopi y d herhngi bir kyýt sistemi ile çoðltýlmsý, yyýnlnmsý ysktýr. u kitbýn tüm hklrý yzrlrýn ittir. Kitbýn dý : 9. Sýnýf

Detaylı

YÜZLER BASAMAĞI ONLAR BASAMAĞI BİRLER BASAMAĞI. Sekiz yüz elli altı. Basamak Tablosu

YÜZLER BASAMAĞI ONLAR BASAMAĞI BİRLER BASAMAĞI. Sekiz yüz elli altı. Basamak Tablosu YÜZLER SMĞI ONLR SMĞI İRLER SMĞI 100 200 300 400 10 20 30 40 1 2 3 4 500 600 700 50 60 70 5 6 7 800 900 80 90 8 9 Sekiz yüz elli ltı smk Tblosu Doğl Syılrl Toplm İşlemi 1 7 = 7 1 9 = 9 2 7 = 14 2 9 = 18

Detaylı

1988 ÖYS. 1. Toplamları 242 olan gerçel iki sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 4, kalan 22 dir. Küçük sayı kaçtır?

1988 ÖYS. 1. Toplamları 242 olan gerçel iki sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 4, kalan 22 dir. Küçük sayı kaçtır? 988 ÖYS. Toplmlrı 4 oln gerçel iki syıdn üyüğü küçüğüne ölündüğünde ölüm 4, kln dir. Küçük syı kçtır? A) 56 B) 5 C) 48 D) 44 E) 40. 0,5 6 devirli (peryodik) ondlık syısı şğıdkilerden hngisine eşittir?

Detaylı

ÜÇGENĠN ĠÇĠNDEKĠ GĠZEMLĠ ALTIGEN

ÜÇGENĠN ĠÇĠNDEKĠ GĠZEMLĠ ALTIGEN ÖZEL EGE ORTAOKULU ÜÇGENĠN ĠÇĠNDEKĠ GĠZEMLĠ ALTIGEN HAZIRLAYAN ÖĞRENCĠLER: Olçr ÇOBAN Sevinç SAYAR DANIġMAN ÖĞRETMEN: Gizem GÜNEL AÇIKSÖZ ĠZMĠR 2014 ĠÇĠNDEKĠLER 1. PROJENĠN AMACI... 2 2. GĠRĠġ... 2 3.

Detaylı

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ A. DENEYĠN AMACI : Direnç devrelerinde eşdeğer direnç ölçümü ypmk. Multimetre ile voltj ve kım ölçümü ypmk. Ohm knununu sit ve prtik devrelerde nlmy çlışmk. B. KULLANILACAK AAÇ VE MALZEMELE : 1. DC güç

Detaylı

Cevap D. 6. x = 3, y = 7, z = 9 olduğundan x + y < y ve. Cevap C. 7. x ile y aralarında asal olduğundan x 2 ile y sayıları da. Cevap A.

Cevap D. 6. x = 3, y = 7, z = 9 olduğundan x + y < y ve. Cevap C. 7. x ile y aralarında asal olduğundan x 2 ile y sayıları da. Cevap A. eneme - / Mt MTEMTİK ENEMESİ. c - m. c - m -.., bulunur. y. 7, + 7 y + + 00 y + + + y + +, y lınr ı.. ^ - h. ^ + h. ^ + h ^ - h. ^ + h - & & bulunur.. ΩΩΩΩΔφφφ ΩΩφφ ΩΩΔφ 0 evp. ise ^ h ^h 7 ise ^ 7h b

Detaylı

Işığın Yansıması ve Düzlem Ayna Çözümleri

Işığın Yansıması ve Düzlem Ayna Çözümleri 2 şığın Ynsımsı ve Düzlem Ayn Çözümleri 1 Test 1 1. 38 38 52 52 Ynsıyn ışının yüzeyin normli ile yptığı çıy ynsım çısı denir. Bu durumd ynsım çısı şekilde gösterildiği gibi 38 dir. 4. şıklı cisminin ve

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 0 DENEME SINAVI ISBN 97-0--07- Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt. Dn. Hizm. Tic. Ltd. Şti

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

MATEMATİK TESTİ. 5. a, b birer gerçek sayı ve a + b < 3tür. Bu sayıların sayı doğrusunda gösterilişi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?

MATEMATİK TESTİ. 5. a, b birer gerçek sayı ve a + b < 3tür. Bu sayıların sayı doğrusunda gösterilişi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? MTEMTİK TESTİ 1 1 1 1 1. + 4 4 1 ) 0 ) 4 işleminin sonucu kçtır? ) 1 ) 1., irer gerçek syı ve + < 3tür. u syılrın syı doğrusund gösterilişi şğıdkilerden hngisindeki gii olilir? ) -3 - -1 0 1 3 ) -3 - -1

Detaylı

Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN 978-605-38-985-5 Kitpt yer ln bölümlerin tüm sorumluluğu yzrlrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitbın bsım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt.

Detaylı

LYS LİMİT. x in 2 ye soldan yaklaşması hangisi ile ifade edilir? şeklinde gösterilir. lim. şeklinde gösterilir. f(x) lim f(x) ise lim f(x) yoktur.

LYS LİMİT. x in 2 ye soldan yaklaşması hangisi ile ifade edilir? şeklinde gösterilir. lim. şeklinde gösterilir. f(x) lim f(x) ise lim f(x) yoktur. Mtemtik SAĞDAN VE SOLDAN YAKLAŞMA Yndki tblod bir değişkeninin 4 sısın sğdn ve soldn klşımı ifde edilmiştir. u durumu genellemek gerekirse; değişkeni re el s ı sın, dn kü çük de ğer ler le k l şı or s,

Detaylı

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 1 Nisan 2012. Matematik Soruları ve Çözümleri

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 1 Nisan 2012. Matematik Soruları ve Çözümleri Yükseköğretime Geçiş Sınvı (Ygs) / Nisn 0 Mtemtik Sorulrı ve Çözümleri. 0,5, işleminin sonuu kçtır? 0,5 0, A) 5 B) 5,5 C) 6 D) 6,5 E) 7 Çözüm 0,5 0,5, 0, 05 50 5.5.4 5.5. 4 4 0 5 .. 4.6 6 işleminin sonuu

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ BÖLÜM : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ (Rndom Vribles Giriş: Bölüm de olsılık fonksionu, denein örneklem uzını oluşurn sonuçlrın erimleri ile belirleniordu. Örneğin; iki zr ıldığınd, P gelen 6 olsı sırlı ikilinin

Detaylı

ege yayıncılık Dikdörtgende Açý ve Uzunluk Özellikleri ALIÞTIRMA : A(2, 2), B(x, y), C(6, 6) ve D(2, 6) noktalarý bir

ege yayıncılık Dikdörtgende Açý ve Uzunluk Özellikleri ALIÞTIRMA : A(2, 2), B(x, y), C(6, 6) ve D(2, 6) noktalarý bir ikdörtgende çý ve Uzunluk Özellikleri LIÞTIRM : 5 y. y O nlitik düzlemde verilen ve leri için prlelkenrý oluþturulur. için * + = dir. * + = dir. * = dir. * ÿo ile ÿo ve ÿo ile ÿo ikizkenr üçgenlerdir.

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

1. x 1 x. Çözüm : (x 1 x. (x 1 x )2 = 3 2 x 2 2x = 1 x + 1 x2 = 9. x x2 = 9 x2 + 1 x2. 2. x + 1 x = 8 ise x 1 x

1. x 1 x. Çözüm : (x 1 x. (x 1 x )2 = 3 2 x 2 2x = 1 x + 1 x2 = 9. x x2 = 9 x2 + 1 x2. 2. x + 1 x = 8 ise x 1 x MC www.mtemtikclub.com, 006 Cebir Notlrı Çrpnlr Ayırm Gökhn DEMĐR, gdemir3@yhoo.com.tr Đki ifdenin çrpımı ypılırken, sonuc çbuk ulşmk için, bzı özel çrpımlrın eşitini klımızd tutr ve bundn yrrlnırız. Bu

Detaylı

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS Rsonel Sılr YILLAR 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 ÖSS-YGS RASYONEL SAYILAR KESĐR: Z ve 0 olmk üzere şeklindeki ifdelere kesir denir p pd kesirçizgisi KESĐR ÇEŞĐTLERĐ: kesri için i) < ise kesir sit kesirdir

Detaylı

1992 ÖYS. 1. Bir öğrenci, harçlığının 7. liralık otobüs biletinden 20 adet almıştır. Buna göre öğrencinin harçlığı kaç liradır?

1992 ÖYS. 1. Bir öğrenci, harçlığının 7. liralık otobüs biletinden 20 adet almıştır. Buna göre öğrencinin harçlığı kaç liradır? 99 ÖYS. Bir öğrenci, hrçlığının 7 si ile, 000 lirlık otobüs biletinden 0 det lmıştır. Bun göre öğrencinin hrçlığı kç lirdır? 0 000 B) 0 000 C) 60 000 D) 80 000 E) 00 000 6. Bir lstik çekilip uztıldığınd

Detaylı

a üstel fonksiyonunun temel özellikleri şunlardır:

a üstel fonksiyonunun temel özellikleri şunlardır: 1 Üstel Fonksiyon: >o, 1 ve herhngi bir reel syı olmk üzere f: fonksiyon denir. R fonksiyonun üstel R, f()= 1 2, f()= ve f()= f()= gibi tbnı sbit syı (pozitif ve 1 den frklı) ve üssü 4 değişken oln bu

Detaylı

OKS DENEME SINAVI II

OKS DENEME SINAVI II OKS DENEME SINVI II TÜRKÇE TEST 1. Bu bölümde cevplyc n z soru sy s 25'tir. 2. Cevplr n z cevp kâ d n z n Türkçe için yr ln k sm n iflretleyiniz. 1. 1. S n ftki olylr hrfi hrfine bbs n nltt. 2. Sözlerimi

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II TRÝGNMETRÝ - I MF TM LYS 8 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr.

Detaylı

SORU SORU. ABCDEF... düzgün çokgenin ard fl k köfleleridir. m(ebf) = 12 ise

SORU SORU. ABCDEF... düzgün çokgenin ard fl k köfleleridir. m(ebf) = 12 ise GMR erginin bu sy s nd Çokgenler ve örtgenler konusund çözümlü sorulr yer lmktd r. u konud, ÖSS de ç kn sorulr n çözümü için gerekli temel bilgileri ve prtik yollr, sorulr m z n çözümü içinde ht rltmy

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 19. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 19. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF TEST SORULARI OKULLAR ARASI 9. MATEMATİK YARIŞMASI. 700 doğl syısı için şğıdkilerden kç tnesi doğrudur? I. Asl çrpnı tnedir. II. Asl çrpnlrının çrpımı 0 dir. III. Tmsyı bölenlerinin toplmı 0 dır. IV. Asl çrpnlrının

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınvı (Öss) / 7 Hzirn 007 Mtemtik I Sorulrı ve Çözümleri.. 7 işleminin sonucu kçtır? A) B) 9 C) D) E) Çözüm. 7..9.. + işleminin sonucu kçtır? 4 8 A) 8 B) 8 C) 8 D) 4 E) 4 Çözüm + 4 8 8 4+

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri Akdemik Personel ve Lisnsüstü Eğitimi Giriş Sınvı ALES / Sonbhr / Syısl I / 7 Ksım 011 Mtemtik Sorulrının Çözümleri 1 1 1 1. 1. + + 1 1. + 3 6 1 3 1 + 3 6 3 1. + + 1 1 1 6+ + 3 1. 1 13 1. 1 13. 5.10 +

Detaylı

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013 Veliler Anketi Stndrt denetlemesi Mtemtik 4. sınıf 2013 Sevgili Anne ve Bblr, Sevgili Veliler, Çocuğunuzun sınıfı bu öğretim yılınd 4.sınıf Mtemtik dersinde ilk stndrt denetlenmesi uygulmsın ktılcktır.

Detaylı

sayısından en az kaç çıkarmalıyız ki kalan sayı 6,9,12 ve 15 ile kalansız bölünebilsin? ()

sayısından en az kaç çıkarmalıyız ki kalan sayı 6,9,12 ve 15 ile kalansız bölünebilsin? () 1. x,y,z,t rdışık çift syılrdır. Bun göre (xy)-(zt)=. İki smklı () syısının değeri, rkmlrı toplmının 7 ktıdır. Üç smklı () syısının ile ölümünden elde edilen ölüm kçtır. En z dört smklı ir doğl syının

Detaylı

MUTLAK DEĞER. a ε R olmak üzere; Mutlak Değer MATEMATĐK ĐM YILLAR 2002 203 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 14) GENEL ÖRNEKLER.

MUTLAK DEĞER. a ε R olmak üzere; Mutlak Değer MATEMATĐK ĐM YILLAR 2002 203 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 14) GENEL ÖRNEKLER. Mutlk Değer YILLAR 4 6 8 9 1 11 ÖSS-YGS - - - 1 - - 1 - - 1/1 MUTLAK DEĞER ε R olmk üzere;, -, ise < ise ve b reel syı olmk üzere; 1) dır Eğer ise dır ) 14) + n n Z olmk üzere dır 1) f ( ) > g( ) f ( )

Detaylı

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü 0-05 Güz ULUDĞ ÜNİESİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTİK-ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ EEM0 Elektrik Devreleri Lorturı I 0-05 DENEY Whetstone Köprüsü Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Deney Sonuçlrı (0/00)

Detaylı

ÜÇGENDE ALAN. Alan(ABC)= 1 2. (taban x yükseklik)

ÜÇGENDE ALAN. Alan(ABC)= 1 2. (taban x yükseklik) ÜÇGN LN Üçgende ln Şekilde verilen üçgeninde,, üçgenin köşeleri, [], [], [] üçgenin kenrlrıdır. c b üçgeninin kenrlrı dlndırılırken, her kenr krşısınd bulunn köşenin hrfi ile isimlendirilir. üçgeninin

Detaylı

1992 ÖYS A) 0,22 B) 0,24 C) 0,27 D) 0,30 E) 0, Bir havuza açılan iki musluktan, birincisi havuzun tamamını a saatte, ikincisi havuzun

1992 ÖYS A) 0,22 B) 0,24 C) 0,27 D) 0,30 E) 0, Bir havuza açılan iki musluktan, birincisi havuzun tamamını a saatte, ikincisi havuzun 99 ÖYS. Bir öğrenci, hrçlığının 7 si ile, 000 lirlık otobüs biletinden 0 det lmıştır. Bun göre öğrencinin hrçlığı kç lirdır? 0 000 B) 0 000 C) 60 000 D) 80 000 E) 00 000. Bir stıcı, elindeki mlın önce

Detaylı

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM YILLAR 00 003 004 00 006 007 008 009 00 0 ÖSS-YGS - - - - - - - ASAL SAYILAR ve kendisinden bşk pozitif böleni olmyn den büyük tmsyılr sl syı denir Negtif ve ondlıklı syılr sl olmz Asl syılrı veren bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

ASİT-BAZ TEORİSİ. (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustafa DEMİR. M.DEMİR(ADU) ASİT-BAZ TEORİSİ (titrasyon) 1

ASİT-BAZ TEORİSİ. (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustafa DEMİR. M.DEMİR(ADU) ASİT-BAZ TEORİSİ (titrasyon) 1 ASİT-BAZ TEORİSİ (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustf DEMİR M.DEMİR(ADU) 009-05-ASİT-BAZ TEORİSİ (titrsyon) 1 Arhenius (su teorisi) 1990 Asit: Sud iyonlştığınd iyonu veren, bz ise O - iyonu veren mddelerdir. Cl,NO,

Detaylı

ünite SAYILAR ve İŞLEMLER Matematik Yandaki işlemde, her harf farklı bir doğal sayıyı göstermektedir. 4. A C C D E F TEST 1 Buna göre A + B kaçtır?

ünite SAYILAR ve İŞLEMLER Matematik Yandaki işlemde, her harf farklı bir doğal sayıyı göstermektedir. 4. A C C D E F TEST 1 Buna göre A + B kaçtır? ünite SYILR ve İŞLEMLER ES 4. B D E 5 5 Matematik Yandaki işlemde, her harf farklı bir doğal sayıyı göstermektedir. Buna göre + B kaçtır?. 8 ) 40 B) 50 ) 75 D) 90 B 8 sayısı şekildeki gibi asal çarpanlarına

Detaylı

İntegralin Uygulamaları

İntegralin Uygulamaları Bölüm İntegrlin Uygulmlrı. Aln f ve g, [, b] rlığındki her x için f(x) g(x) eşitsizliğini sğlyn sürekli fonksiyonlr olmk üzere y = f(x), y = g(x) eğrileri, x = ve x = b düşey doğrulrı rsındki S bölgesini

Detaylı

OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI

OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI Uygulm Yönerge Kitpçığı 11.02.2015 ESOGÜ Eğitim Fkültesi Özel Eğitim Bölümü ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR

Detaylı

TEST 16-1 KONU DÜZLEM AYNA. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ

TEST 16-1 KONU DÜZLEM AYNA. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ OU 6 Ü Çözümler. TST 6-,7 ÇÖÜR,6 5. Bir cismin görüntüsünün nerede görüneceğini bkn kişinin bulunduğu yer belirlemez. nin görüntüsü nolu noktd olduğu için her iki gözlemci ynı yerde görür. V 3,5 6. 7 kez

Detaylı

Limit. Kapak Konusu: Gerçel Say lar V: Süreklilik ve Limit

Limit. Kapak Konusu: Gerçel Say lar V: Süreklilik ve Limit Kpk Konusu: Gerçel S lr V: Süreklilik Limit Limit v = ƒ() Bir bflk örne e bkl m. < c < b olsun. ƒ: [, b] \ {c}, grfi i fl dki gibi oln bir fonksion olsun. Fonksion c nokts nd tn mlnmm fl. Os fonksion c

Detaylı

(bbb) üç basamaklı sayılardır. x ile y arasında kaç tane asal sayı vardır? A)0 B)1 C) 2 D) 3 E) x, y, z reel sayılar olmak üzere, ifadesinin

(bbb) üç basamaklı sayılardır. x ile y arasında kaç tane asal sayı vardır? A)0 B)1 C) 2 D) 3 E) x, y, z reel sayılar olmak üzere, ifadesinin 4 () ve (bb) iki bsmklı syılr, () ve 1 x=15! +1 y=15!+16 olmk üzere, (bbb) üç bsmklı syılrdır x ile y rsınd kç tne sl syı vrdır? A)0 B)1 C) D) 3 E) 4 b + bb + bbb = 6 olduğun göre, b çrpımı en çok kçtır?

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

Ünite Planı Şablonu. Öğretmenin. Fatma BAĞATARHAN Yunus Emre Anadolu Lisesi. Ġnönü Mahallesi. Bingöl. Adı, Soyadı. Okulunun Adı

Ünite Planı Şablonu. Öğretmenin. Fatma BAĞATARHAN Yunus Emre Anadolu Lisesi. Ġnönü Mahallesi. Bingöl. Adı, Soyadı. Okulunun Adı Intel Öğretmen Progrmı Ünite Plnı Şlonu Öğretmenin Adı, Soydı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mhlle Okulun Bulunduğu Ġl Ftm BAĞATARHAN Yunus Emre Andolu Lisesi Ġnönü Mhllesi Bingöl Ünit Bilgisi Ünite Bşlığı

Detaylı

Örnek...1 : a, b ve c birbirlerinden farklı birer rakamdır. a.b+9.b c en çok kaçtır?

Örnek...1 : a, b ve c birbirlerinden farklı birer rakamdır. a.b+9.b c en çok kaçtır? RAKAM Syılrı ifde etmek için kullndığımız 0,,2,3,4,5,6,7,8,9 sembollerine rkm denir. Örnek... :, b ve c birbirlerinden frklı birer rkmdır..b+9.b c en çok kçtır? DOĞAL SAYILAR N={0,,2,3...,n,...} kümesine

Detaylı

1984 ÖSS. 6. a, b, c birer pozitif sayı ve. olduğuna göre, a, b, c arasındaki bağlantılardan hangisi doğrudur? 7. a, b, c birer tamsayı olmak üzere

1984 ÖSS. 6. a, b, c birer pozitif sayı ve. olduğuna göre, a, b, c arasındaki bağlantılardan hangisi doğrudur? 7. a, b, c birer tamsayı olmak üzere 984 ÖSS 033 0. = x 0 olduğun göre x in değeri nedir? A) 0063 B) 063 C) 63 D) 63 E) 630. 6. b c birer pozitif syı ve b c = = 03 04 05 olduğun göre b c rsındki bğlntılrdn hngisi doğrudur? A) c

Detaylı