BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY"

Transkript

1 ISSN T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI

2 CÜLT: 75 SAYI: 2008/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama Þube MŸdŸrlŸÛŸ'nce hazýrlanmaktadýr. DanÝßma, eleßtiri ve šneriler i in haberleßme adresleri: Adres : Mill KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ, Bah elievler/ankara Telefon : (0312) /7406, 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yatýrýlmasý gereken hesap numarasý: KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ Dšner Sermaye Ankara Üßletme MŸdŸrlŸÛŸ Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi Hesap No.: ANKARA/T RKÜYE YÝllÝk abone bedeli: YTL. Tek bir sayýnýn fiatý: 5.00 YTL. VOLUME: 75 NUMBER: 2008/6 Turkish National Bibliography has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bah elievler ANKARA/T RKÜYE Telephone : (90) (312) /7406, 7407 Fax : (90) (312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi (ANKARA/T RKÜYE) Ministry of Culture and Tourism D SÜM Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD MÜLLë K T PHANE BAÞKANLIÚI ANKARA-2010

3 SUNUŞ Bilimsel ve teknolojik gelişmenin bir sonucu olarak ortaya çõkan bilgi patlamasõ, baş döndürücü bir hõzla insanõ çepeçevre sarmaktadõr. İnsanõn bu bilgi patlamasõndan en iyi ve en verimli bir şekilde faydalanabilmesi; bu bilgiyi denetleyebilmesine, kontrol edebilmesine ve en yüksek düzeyde kullanabilmesine bağlõdõr. Çağõmõzda büyük bir hõzla artan internet kullanõmõ bilgi erişim teknolojisinin hangi düzeye ulaştõğõnõn bir göstergesidir. Gerek elektronik ortamda, gerekse klâsik basõlõ materyaller aracõlõğõ ile bilgiye ulaşmak yaşadõğõmõz çağda bilgi toplumu olmanõn vazgeçilmez unsurlarõndan biridir. Bu nedenle; geriye dönük bilginin denetlenebilmesi ve ileriye yönelik plân ve programõn yapõlabilmesinde bibliyografik çalõşmalarõn önemli bir yeri vardõr. Ulusal bir bibliyografya niteliği taşõyan Türkiye Bibliyografyasõ 1928 yõlõndan beri yayõnlanmakta olup 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu na göre derlenerek, Milli Kütüphane ye gönderilen yayõnlara ait bibliyografik kayõtlardan oluşur. Türkiye Bibliyografyasõ daha önce basõlõ ortamda hazõrlanmakta iken, gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak 2003 yõlõna ait sayõlardan itibaren CD ortamõna, taşõnarak yayõnlanmaya başlanmõştõr. Arama tarama özelliği ve PDF formatõyla hizmete sunulan bu çalõşmanõn araştõrmacõlara kolaylõklar sağlamasõnõ diliyoruz. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle değerli bilim adamõ ve araştõrmacõlarõmõza daha iyi hizmetler sunmak dileğiyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Başkanõ III

4 P R E S E N T A T I O N The information explosion, which is occured as a result of scientific and technological developments, surrounds the man all around with an amazing speed. Man's making the best and most efficient use of this information explosion depends on his ability to control and manipulate it in the highest level. The Internet utilization, which increases rapidly in our age, is an indicator of the level at which the information technology has reached. Accessing to the information either in electronic environment or through the conventional formats of printed materials is one of the indispensable factors of becoming an information society in the age we live. Consequently, the bibliographic works are very important to be able to control the retrospective information and make a plan for the future. The Turkish National Bibliography, has been publishing since 1928 and is compiled according to the Legal Deposit Act number 2527 and is consisted of bibliographic records sent to the National Library. The Turkish National Bibliograply has formerly been issued in printed form only. But due to the developments in ICT (Information and Communication Technology) starting from 2003 on, it has also been issued in electronic formats. We hope that this work, which is offered to the users with the searchscan feature and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realization of new projects we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI (TB), 1934 tarihli 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre derlenerek, Millî Kütüphane'ye gönderilen yayõnlara ait niteleyici kataloglama bilgilerini içeren bibliyografik kayõtlardan oluşur. TB ilkin 1928 yõlõnda, o zamanki Maarif Vekâleti tarafõndan yayõnlanmaya başlamõş, 1935 yõlõnda bibliyografyanõn yayõn sorumluluğunu Derleme Müdürlüğü devralmõş ve 1955 yõlõndan itibaren de Millî Kütüphane tarafõndan hazõrlanmaya başlanmõştõr. Materyaller, AACR (Anglo-American Cataloguing Rules = Anglo-Amerikan Kataloglama Kurallarõ) 2.bs revizyonuna göre kataloglanmakta ve Dewey Onlu Sõnõflama 20. edisyonuna göre sõnõflanmaktadõr. Kataloglama ve Sõnõflama Şube Müdürlüğü, Süreli Yayõnlar Şube Müdürlüğü ile Kitap Dõşõ Materyaller Şube Müdürlüğü'nce hazõrlanan bibliyografik kayõtlar Bibliyografya Hazõrlama Şube Müdürlüğü'ne gönderilir, bibliyografya düzenine uygun hale getirildikten sonra aylõk olarak yayõnlanõr Ocak fasikülünden itibaren bilgisayara dayalõ olarak çõkarõlan TB, 1993 Ocak fasikülünden sonra yeni bir bilgisayar programõ kullanõlarak hazõrlanmaya başlanmõştõr. Yeni bilgisayar programõyla birlikte, bibliyografyada düzen ve içerik açõsõndan bir takõm yenilikler yapõlmõştõr. Bibliyografik kayõtlar, ilgili olduklarõ konular altõnda türlerine göre bölümlenerek listelenmiştir. Bunlar sõrasõyla şöyledir: 1. Kitaplar, 2. Süreli Yayõnlar, 3. Görsel-İşitsel Materyaller. Bibliyografik kayõtlar listelenirken, öncelikle esas alõnan konu numaralarõdõr. Aynõ konu numarasõnda yer alan bibliyografik kayõtlar ise alfabetik olarak listelenmiştir. Konu numaralarõ, her bibliyografik kaydõn sonunda ayrõca belirtilmiştir. İki veya daha fazla konu numarasõna sahip bibliyografik kayõtlar erişilebilirliği kolaylaştõrmak amacõyla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. İlk konu numarasõ bibliyografik kayõtlarõn sol üst köşesinde bulunur ve dizinlerden ulaşõmõ sağlar. Fakat gönderme yapõlan bibliyografik kayõtlarõn başõnda konu numaralarõ yer almaz. Eserin Millî Kütüphane'deki yer numarasõ, bibliyografik kayõtlarõn sağ üst köşesinde verilmektedir. Her fasikülün sonunda yazar adlarõ, eser adlarõ, süreli yayõn adlarõ, görsel işitsel materyal, ISBN ve ISSN olmak üzere altõ ayrõ dizin bulunur. Yõllõk dizinlerde, fasikül numaralarõ Romen rakamlarõyla verilir. Ulusal bibliyografik denetimin tek ve en önemli aracõ olan TB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren, yukarõda açõklanan biçim ve içerikte yayõnlanmaktadõr yõlõna ait fasiküllerden itibaren Türkiye Bibliyografyasõ, CD ortamõnda aylõk olarak üretilmeye başlanmõştõr. Ayrõca yõllõk dizinle birlikte yõllõk olarak da hazõrlanmasõ planlanmaktadõr. V

6 P R E F A C E The Turkish National Bibliography includes indigenous publications with their descriptive cataloging information, received by the National Library according to the Legal Deposit Act dated 1934, numbered The National Bibliography was started by the Ministry of Education in In 1935, the responsibility of publishing the National Bibliography was undertaken by the Directorate of Legal Deposit. Since 1955 it has been published by the National Library. Materials are being catalogued according to the 2 nd edition of 1988 revision of the AACR (Anglo American Cataloguing Rules) and classified according to the 20 th edition of Dewey Decimal Classification System. All the bibliographical records prepared by the Cataloging and Classification Section, the Periodicals Section, and the Audio-Visual Materials Section are forwarded to the Bibliography Preparation Section. After necessary corrections and revisions the bibliography is published monthly. With the introduction of the automated procedures, Turkish National Bibliography's January 1989 issue was published. Since 1993 a new computer program is being utilized for the preparation of the bibliography. The new software has new innovative features in terms of form and content. Bibliographic records are listed according to types of materials under subjects which are shown below: 1. Books 2. Periodicals 3. Audio-Visual Materials During the organization of bibliographic records priority is given to subject numbers. Bibliographic entries which have same subject number are listed alphabetically. Subject numbers are shown at the end of each bibliographic entry. If a bibliographic entry includes two or three subjects numbers, they are also shown in each relevant subject category. The first subject number which appears at the upper left hand corner of the record is also the number which provides access to the bibliographic record through indexes. However, subject numbers are not shown in the referred bibliographic records. A work's stock number at the National Library appears at the upper right hand corner. At the end of each issue, there are six separate indexes which are: authors, corporate bodies, book titles, periodical titles, audio-visual materials, ISBN and ISSN. In the annual indexes issue numbers are given with Roman numerals. It is important to note that the Turkish National Bibliography is the most important and the only publication for the national bibliographic control in the country. This has been achieved with careful preparations and new automated procedures. The Turkish National Bibliography has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. PDF files of bibliographies have been included within the CDs in order to maintain the present system which the researchers familiar with. The whole data VI

7 P R E F A C E of an issue are included in the PDF file which are exactly the same as in printed bibliographies. It has been made easy to have access to bibliographic descriptions in CDs with a browse and search program prepared both in Turkish and English. The program has an indexing mechanism which provides five access points: -Title of the work -Name of the author -Name of the publisher -Series -Subject number. Entries in the index are listed in the alphabetical order and full record can be retrieved. Moreover, there are two different browse and search points: "search record", "search word". Through these points researchers can have quick access to the right record they need. Access to the bibliographic records from the annual author and article title indexes is possible via the fascicle number and the subject order number denoted next to the subject number in parentheses. VII

8 KISALTMALAR ABBREVIATIONS anlatan, -lar anl. arranged arr. arranger arr. Auflage Aufl. augmented augm. ausgabe ausg. ayrõca bakõnõz ayr. bkz. bakõnõz bkz. Band (Almanca) Bd. basõ bs. basõlõş bsl. basõm bs. baskõ bsk. başlangõç bşl. bearbeited bearb. boyut, -u byt. bölüm, -ü blm. bulletin bull. Bülten, -i Bült. century cent. cilt c. Company Co. copyright c Corporation Corp. çõkaran, -lar çõk. çizen, -ler çiz. dergi, -si derg. derleyen, -ler derl. derme-ci derm. dõşkapak d.k. diagram, -s diagr., diagrs. diyagram, -lar diyagr. doğum, -u d. doküman dok. düzenlenmiş dznlm. düzenleyen dznl. edition ed. édition éd. englarged enl. engraved engr. Eser adõ (başka) E.a. (b) Eser adõ (paralel) E.a. (p) Eser adõ E.a. et alii et al. et cetera etc. facsimile, -s facsim.,facsims. faksimile faksim. fascicle fasc. fasikül fsk. folded fold. folio fol. foot, feet ft. fotoğraf fotog. geliştirilmiş genişleten genişletilmiş government gözden geçiren gözden geçirilmiş grafik harita, -lar hazõrlayan, -lar herausgegeben hour, -s Incorporated içkapak id est iğreti ad ilave eden ilave, -ler illustrated illustration, -s imtiyaz sahibi including İntroduction İsadan Önce İsadan Sonra işbirliği eden-ler işleyen, -ler katlanmõş, katlõ kesim kõsaltan kõsaltõlmõş kişisel yayõn levha Limited metni hazõrlayan, -lar milimetre muharrir mukaddeme müdür, -lüğü müessis, -i müstensih mütercim nakleden naşir neşreden neşriyat müdürü new series notlar ekleyen, -ler notlar ilave eden. -ler nouveau, nouvelle number, -s numbered numer numero (Fransõzca) gelişt. gnşl. gnşlm. govt. gözd. geç. gözd. gçrlm. grf. hrt. haz. hrsg. hr. Inc. i.k. i.e. iğr. ad ilv. ed. ilv. illus. illus. imt. sah. incl. İntrod. İ.Ö. İ.S. işb. ed. işl. katl. ksm. ksl. kslm. kiş. yay. lvh. Ltd. met. haz. mm. mhr. mkd. md., mdl. mües. müst. mtrc. nakled. nşr. neşred. neşr. md. new. ser. notl. ekl. not. ilv. ed. nouv. no. numb. nr. no. VIII

9 KISALTMALAR numero (İspanyolca) no. numero (İsveççe) no. numero (İtalyanca) n. nummer nr. ortak yazar ort. yaz. Ortaklõk, -õ Ort. önsöz öns. önsöz yazan, -lar öns. yaz. pafta, -lar pft. part, -s pt., pts. parte pt. parti pt. partie, -s ptie, pties plan pl. planş numarasõ pln. nu. planş pln. portre, -ler prtr. preface pref. preliminary prelim. printing print. privately printed priv. print. pseudonym pseud. publishing pub. rapor rpr. renkli rnk. report rept. resimli res. revised rev. sadeleştirilmiş sadlm. sahip, -bi sah. saniye san. santimetre cm. sayfa, -lar s., ss. second, -s. sec. seçen, -ler seç. seçilmiş seçil. selected sel. selection sel. series ser. sesli sl. ABBREVIATIONS sessiz sz. signature sig. siyah-beyaz s.b. supplement suppl. sütun st. şekil şkl. şerheden şerhed. Şirket, -i Şt., Şti. Şube, -si Şb. tablo tbl. tahminen thm. takõm tk. takma ad t. ad tarih yok t. y. Teil, Theil T., Th. tercüman terc. Territory Ter. tõpkõ basõm tpk. bs. tõpkõ baskõ tpk. bsk. title page t.p. tome t. tomo t. toplayan, -lar topl. translated tr. Türkiye Bibliyografyasõ TB typographical typog. typographie, typographique typ. ulantõ, -lar ul. umgearbeitet umgearb. unaccompained unacc. ve başkalarõ v.b. versus vs. volume, -s v. yaklaşõk yak. yaprak y. yayõn yay. yayõnlayan yayl. yazan, -lar yaz. yer yok Y.y. yüzyõl yy. IX

10 000 GENEL KONULAR Bilgi Veri ißleme Bilgisayar bilimi Bilgisayar programlama, programlar zel bilgisayar yšntemleri BÜBLÜYOGRAFYA Belirli konulardaki eserlerin GENEL ANSÜKLOPEDÜK ESERLER Amerikan Üngilizcesi GENEL S RELÜ YAYINLAR VE DÜZÜNLERÜ DiÛer dillerde GENEL KURULUÞLAR VE M ZECÜLÜK MŸzecilik (MŸze bilimi) HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK DiÛer coûrafi bšlgelerde GENEL KOLEKSÜYONLAR DiÛer dillerde FELSEFE VE PSÜKOLOJÜ Felsefenin tarihi ele alýnýßý METAFÜZÜK (SPEK LATÜF FELSEFE) Kozmoloji (DoÛa felsefesi) NORMAL ST (PARANORMAL) OLAYLAR EsenliÛe dšnÿk okkÿlt yšntemleri Parapsikoloji ve okkÿltizm (gizcilik) RŸyalar ve esrarlar PSÜKOLOJÜ Bilin li zihinsel sÿre ler ve zeka AyrÝmsal ve gelißme psikolojisi UygulamalÝ psikoloji ETÜK (AHLAK FELSEFESÜ) ANTÜK, ORTA AÚ, DOÚU FELSEFESÜ DoÛu felsefesi DÜN KUTSAL KÜTAP Eski Ahit HIRÜSTÜYAN DÜNBÜLÜMÜ Üsa Mesih ve ailesi ÜnsanlÝk HIRÜSTÜYAN SOSYAL DÜNBÜLÜMÜ Kilise idaresi (Eklesioloji) HIRÜSTÜYANLIK DIÞINDAKÜ DÜNLER KarßÝlaßtÝrmalÝ din Hint kškenli dinler Üslam TOPLUM BÜLÜMLERÜ Toplumsal etkileßim Toplumsal sÿre ler Toplumsal davranýßý etkileyen etmenler...37

11 305 Sosyal gruplar KŸltŸr ve kurumlar Topluluklar GENEL ÜSTATÜSTÜKLER SÜYASAL BÜLÜMLER Yšnetim ve devlet sistemleri Devletin šrgÿtlÿ gruplarla ilißkisi YurttaßlÝk haklarý ve siyasal haklar Siyasal sÿre UluslararasÝ gš ve sšmÿrgecilik UluslararasÝ ilißkiler EKONOMÜ Emek ekonomisi Finansman ekonomisi Toprak ekonomisi Kooperatifler Sosyalizm ve ilgili sistemler Kamu maliyesi UluslararasÝ ekonomi retim Makroekonomi ve ilgili konular HUKUK UluslararasÝ hukuk (Devletler hukuku) Anayasa ve idare hukuku Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku Sosyal, iß, refah hukuku ve ilgili hukuk Ceza hukuku zel hukuk Mahkemeler Yasalar, yasal dÿzenlemeler, davalar KAMU Y NETÜMÜ Merkezi idarelerin Yerel yšnetimlerin (Belediyeler) TŸrkiye'de Askerlik bilimi Piyade kuvvetleri ve savaßý TOPLUMSAL HÜZMETLER VE DERNEKLER Genel toplumsal sorunlar ve refah Toplumsal refah sorunlarý ve hizmetleri DiÛer toplumsal sorunlar ve hizmetler Kriminoloji Ceza kurumlarý ve ilgili kurumlar Dernekler EÚÜTÜM Okul yšnetimi ÜlkšÛretim OrtašÛretim Yetißkin eûitimi...77

12 378 YŸksekšÛretim TÜCARET, ÜLETÜÞÜM, TAÞIMACILIK UluslararasÝ ticaret (DÝß ticaret) Posta iletißimi Ületißim TelekomŸnikasyon Demiryolu taßýmacýlýûý TaßÝmacÝlÝk YŸzey taßýmacýlýûý GELENEKLER, G RG, HALKBÜLÜM Genel adetler Halkbilim (folklor) DÜL VE DÜLBÜLÜM Standart kullaným T RK DÜLÜ TŸrk e'nin yazý sistemi ve fonolojisi TŸrk e ile ilgili sšzlÿkler TŸrk e'nin kullanýmý ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE Üngilizce ile ilgili sšzlÿkler Üngilizce'nin kullanýmý CERMEN DÜLLERÜ ALMANCA Almanca ile ilgili sšzlÿkler Almanca'nÝn yapýsal sistemi (grameri) ROMAN DÜLLERÜ FRANSIZCA FransÝzca'nÝn yapýsal sistemi (grameri) DÜÚER DÜLLER DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt dilleri Afro-Asyatik diller Sami dilleri DOÚA BÜLÜMLERÜ VE MATEMATÜK MATEMATÜK šzÿmleme ASTRONOMÜ VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Belirli gšk cisimleri ve olaylarý Kronoloji FÜZÜK IsÝ KÜMYA VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER YER BÜLÜMLERÜ Jeoloji, hidroloji, meteoroloji YAÞAM BÜLÜMLERÜ Biyoloji BÜTKÜ BÜLÜMLERÜ (BOTANÜK BÜLÜMLER) Bitkibilim ZOOLOJÜ BÜLÜMLERÜ (HAYVANBÜLÜMLERÜ) Zooloji (Hayvanbilim) Mammalia (Memeliler) TEKNOLOJÜ (UYGULAMALI BÜLÜMLER) TIP BÜLÜMLERÜ TIP Ünsan anatomisi...98

13 612 Ünsan fizyolojisi SaÛlÝÛÝn gelißtirilmesi HastalÝk oranlarý, korunma Farmakoloji ve tedavi HastalÝklar Cerrahi ve ilgili konular KadÝn hastalýklarý ve doûum M HENDÜSLÜK VE ÜLGÜLÜ ÜÞLER UygulamalÝ fizik Askeri ve denizcilik mÿhendisliûi Yol mÿhendisliûi Hidrolik (su) mÿhendisliûi MŸhendisliÛin diûer dallarý TARIM VE ÜLGÜLÜ TEKNOLOJÜLER Teknikler, gere ler, malzemeler Tarla ve plantasyon ŸrŸnleri Meyve bah eleri, meyveler, ormancýlýk HayvancÝlÝk MandÝracÝlÝk ve ilgili ŸrŸnler AvcÝlÝk, balýk ÝlÝk, koruma EV EKONOMÜSÜ VE AÜLE YAÞAMI Yiyecek ve i ecek ocuk yetißtirme ve evde bakým Y NETÜM VE YARDIMCI HÜZMETLER Muhasebe Genel yšnetim ReklamcÝlÝk ve halkla ilißkiler KÜMYA M HENDÜSLÜÚÜ ÜMALAT Deri ve kÿrk ißleme KaÛÝt hamuru ve kaûýt teknolojisi Dokumalar BELÜRLÜ R NLERÜN ÜMALATI Kesinlik ara larý ve diûer aletler Mefrußat ve ev atšlyeleri MatbaacÝlÝk ve ilgili etkinlikler BÜNALAR Tesisat ve hizmet birimleri SANATLAR G ZEL SANATLAR eßitli konular zel konular EÛitim, araßtýrma ilgili konular Galeriler, mÿzeler, šzel koleksiyonlar Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß KENT VE PEYZAJ SANATLARI Peyzaj mimarlýûý (Peyzaj tasarýmý) MÜMARLIK Mimari yapý...128

14 'den buyana mimarlýk Kamu yapýlarý Dini ve benzeri ama lý binalar Konutlar ve ilgili binalar TasarÝm ve bezeme PLASTÜK SANATLAR HEYKELTRAÞLIK Madenden yapýlmýß sanat ŸrŸnleri ÜZGÜ SANATLARI VE DEKORATÜF SANATLAR izim ve izimler Dekoratif sanatlar Dokuma sanatlarý Ü dekorasyon RESÜM SANATI VE RESÜMLER Teknikler, gere ler, bi imler DiÛer konular Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß GRAFÜK SANATLAR BASKI ÜÞLERÜ BaskÝlar FOTOÚRAF ILIK VE FOTOÚRAFLAR Teknikler, gere ler, bi imler FotoÛraf ÝlÝk alanlarý ve tÿrleri FotoÛraflar M ZÜK Genel ilkeler ve mÿzikal bi imler Klavyeli algýlar ve diûer algýlar Telli algýlar (Kordofonlar) DÜNLENCE, EGLENCE VE G STERÜ SANATLARI Topluluk šnÿndeki gšsteriler Sahne gšsterileri Salon oyunlarý ve eûlenceleri Salon beceri oyunlarý Atletik ve a Ýkhava sporlarý ve oyunlarý EDEBÜYAT VE RETORÜK Felsefe ve kuram SšzlŸkler ve ansiklopediler Retorik ve edebi eser koleksiyonlarý Edebi tarih ve eleßtirel deûerlendirme T RK E EDEBÜYAT TŸrk e ßiir TŸrk e tiyatro TŸrk e roman ve hikaye TŸrk e denemeler TŸrk e sšylevler TŸrk e hiciv ve mizah TŸrk e eßitli eserler OsmanlÝca edebiyat ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE EDEBÜYAT Üngiliz tiyatrosu...191

15 823 Üngiliz romaný ve hikayesi Üngiliz edebiyatýnda denemeler Üngiliz edebiyatýnda eßitli eserler CERMEN (TEUTONÜK) DÜLLER EDEBÜYATI Almanca roman ve hikaye Almanca denemeler Almanca eßitli eserler DiÛer Cermen (Teutonik) edebiyatý LATÜN K KENLÜ DÜLLER EDEBÜYATI FransÝzca tiyatro FransÝzca roman ve hikaye FransÝzca denemeler FransÝzca eßitli eserler ÜTALYANCA, RUMENCE EDEBÜYAT Ütalyanca roman ve hikaye ÜSPANYOL VE PORTEKÜZ DÜLLERÜ EDEBÜYATI Üspanyolca eßitli eserler Portekizce KLASÜK YUNAN EDEBÜYATI Klasik Yunan sšylevleri Modern Yunan edebiyatý DÜÚER DÜLLERÜN EDEBÜYATI DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt edebiyatý Afro-Asyatik edebiyat Sami edebiyatý DoÛu ve GŸneydoÛu Asya edebiyatý COÚRAFYA VE TARÜH Tarih eûitimi, araßtýrmasý, ilgili konular DŸnya tarihi COÚRAFYA VE SEYAHAT Tarihi coûrafya Asya'da coûrafya ve seyahat BÜYOGRAFÜ, ÞECERE, NÜÞANLAR (ÜNSÜGNÜA) Toplumsal bilimlerdeki kißiler Edebiyat, tarih, biyografi, ßecere alanýndaki kißi 'A KADAR ESKÜ AÚ TARÜHÜ 'ye kadar Mezopotamya ve Üran 'a kadar diûer bšlgeler GENEL AVRUPA TARÜHÜ BATI AVRUPA Avrupa'nÝn diûer Ÿlkeleri GENEL ASYA TARÜHÜ UZAKDOÚU OrtadoÛu (YakÝndoÛu) GENEL KUZEY AMERÜKA TARÜHÜ Orta Amerika Meksika Birleßik Devletler (ABD)...227

16 000 GENEL KONULAR 001 Bilgi 2008 AD Arnold, Nick Korkun sorular / Nick Arnold ; eviri: Ali Uzan ; [resimleyen: Tony de Saulles]. Ñ 4. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, 95 s. : res. ; 20 cm. Ñ (Timaß YayÝnlarÝ ; EÛlenceli bilgi dizisi ; 34) zgÿn eseradý: The awfully big quiz book. Avrupa'da bilim šdÿllÿ. S.N.: ; D.M ISBN : 7.50 YTL. I. Uzan, Ali. II. Saulles, Tony de. II IV. Seri AD Bilimsel araßtýrma yšntemleri / Þener BŸyŸkšztŸrk...[ve baßkalarý]. Ñ Gelißt. 2. bsk. Ñ Ankara : Pegem A YayÝncÝlÝk, xiv, 341 s. ; 24 cm. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [15.00 YTL]. I. BŸyŸkšztŸrk, Þener AD BŸyŸkšztŸrk, Þener, Sosyal bilimler i in veri analizi el kitabý : istatistik, araßtýrma deseni, SPSS uygulamalarý ve yorum / Þener BŸyŸkšztŸrk. Ñ 9. bsk. Ñ Ankara : Pegem A YayÝncÝlÝk, xii, 201 s. : ßkl., tbl. ; 24 cm. Kaynak a bšlÿm sonlarýndadýr. S.N.: ; D.M ISBN X : [15.00 YTL] AD Aithon Atlantis ironie. Ñ 1. aufl. Ñ [Germany] : Enta Verlag, [2008?] 288 s. : hrt., res., fotoû., ßkl. ; 21 cm. S.N.: ; D.M ISBN X : [10.00 YTL] Veri ißleme Bilgisayar bilimi 2008 AD HenkoÛlu, TŸrkay Modern donaným mimarisi : [bilgisayar toplamak, upgrade etmek isteyenler i in temel kýlavuz] / TŸrkay HenkoÛlu. Ñ 6. bsk. Ñ Üstanbul : Pusula, [14], 448 s. : res., ßkl., tbl. ; 24 cm. Ñ (Pusula ; 107) S.N.: ; D.M ISBN : [23.00 YTL]. II. Seri AD Temel bilgi teknolojileri : [konu anlatýmlý] / [hazýrlayan]: Ürfan zen. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : AOF Merkezi YayÝnlarÝ, 134 s. ; 21 cm. Ñ (AOF Merkezi YayÝnlarÝ ; 12) SÝnavlara yšnelik deûerlendirmeler. Yeni sýnav sistemine uygun. S.N.: ; D.M ISBN : 5.00 YTL. I. zen, Ürfan. II. Seri. 004, AD Temel bilgi teknolojileri : soru bankasý / [hazýrlayan]: Ürfan zen. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : AOF Merkezi YayÝnlarÝ, 96 s. ; 21 cm. Ñ (AOF Merkezi YayÝnlarÝ ; 11) Yeni sýnav sistemine uygun. S.N.: ; D.M ISBN : 5.00 YTL. I. zen, Ürfan. II. Seri. 004, AD Cox, Michael SÝnÝrsÝz internet / Michael Cox ; eviri: Elif KÝral. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, 173 s. : res. ; 20 cm. Ñ (Timaß YayÝnlarÝ ; EÛlenceli bilgi/bilim ; 9) S.N.: ; D.M ISBN : [8.00 YTL]. I. KÝral, Elif. I III. Seri

17 005 Bilgisayar programlama, programlar 2008 BD Gerantabee, Fred Dreamweaver CS3 : dijital tasarým / Fred Gerantabee ; eviren: lgen TŸrkmen ; editšr: C. Banu ŸncŸoÛlu. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Bilge Adam, 319 s. : ßkl ; 30 cm + 1 CD. Ñ (Bilge Adam yayýnlarý ; no : 28. EÛitim yayýnlarý dizisi; 28) zgÿn eseradý: Dynamic learning : dreamweaver CS3. S.N.: ; D.M ISBN : [17.00 YTL]. I. TŸrkmen, lgen. II. ŸncŸoÛlu, C. Banu. II IV. Seri BD Gerantabee, Fred Flash CS3 : dijital tasarým / Fred Gerantabee ; eviren: lgen TŸrkmen ; editšr: C. Banu ŸncŸoÛlu. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Bilge Adam, 344 s. : ßkl. ; 30 cm + 1 CD. Ñ (Bilge adam yayýnlarý ; no: 10. eûitim yayýnlarý dizisi; 10) zgÿn eseradý: Dynamic learning : photoshop CS3. S.N.: ; D.M ISBN : [20.00 YTL]. I. TŸrkmen, lgen. II. ŸncŸoÛlu, C. Banu. II IV. Seri AD GŸrkan, Osman Macromedia flash uygulamalarý / Osman GŸrkan. Ñ Ankara : Nirvana YayÝnlarÝ, 280 s. : res., ßkl. ; 20 cm. Ñ (Nirvana YayÝnlarÝ ; yayýn no: 33. Bilgi teknolojileri ; 22) S.N.: ; D.M ISBN : [12.80 YTL]. II. Seri BD NET 3.0 ile ileri C# uygulamalarý / Christian Nagel...[ve baßkalarý] ; evirenler: AsÝm elebi...[ve baßkalarý] ; editšr: Hakan KilyusufoÛlu. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Bilge Adam, c. "1." (275 s.) : tbl. ; 30 cm. Ñ (Bilge Adam yayýnlarý ; 27. EÛitim yayýnlarý dizisi ; 27) S.N.: ; D.M ISBN : [18.00 YTL]. I. Nagel, Christian. II. elebi, AsÝm. III. KilyusufoÛlu, Hakan. IV. Seri , BD NET 3.0 ile ileri C# uygulamalarý / evirenler: AsÝm elebi... [ve baßkalarý] ; editšr: Hakan KilyusufoÛlu. Ñ 1. bsm. Ñ Üstanbul : Bilge Adam, c. "2." (305 s.) : tbl. ; 30 cm. Ñ (Bilge Adam yayýnlarý ; 27. EÛitim YayÝnlarÝ dizisi ; 27) Metin TŸrk e ; Üngilizce šzet. S.N.: ; D.M ISBN : [20.00 YTL]. I. elebi, AsÝm. II. KilyusufoÛlu, Hakan. III. Seri , BD NET ileri 3.0 C# uygulamalarý : yazýlým ve veritabaný / Christian Nagel...[ve baßkalarý] ; evirenler: AsÝm elebi...[ ve baßkalarý] ; editšr: Hakan KilyusufoÛlu. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Bilge Adam, c. "4." (viii, 247 s.) : ßkl. ; 30 cm. Ñ (Bilge Adam YayÝnlarÝ ; no: 27. eûitim yayýnlarý dizisi; 27) S.N.: ; D.M ISBN : [20.00 YTL]. I. Nagel, Christian. II. elebi, AsÝm. III. KilyusufoÛlu, Hakan. IV. Seri , BD NET ileri 3.0 C# uygulamalarý : yazýlým ve veritabaný / Christian Nagel...[ve baßkalarý] ; evirenler: AsÝm elebi...[ ve baßkalarý] ; editšr: Hakan KilyusufoÛlu. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Bilge Adam, 2

18 c. "5." (viii, 237 s.) : ßkl ; 30 cm. Ñ (Bilge Adam YayÝnlarÝ ; no: 27. EÛitim yayýnlarý dizisi; 27) S.N.: ; D.M ISBN : [16.00 YTL]. I. Nagel, Christian. II. elebi, AsÝm. III. KilyusufoÛlu, Hakan. IV. Seri , BD NET ileri 3.0 C# uygulamalarý : yazýlým ve veritabaný / Christian Nagel...[ve baßkalarý] ; evirenler: AsÝm elebi...[ ve baßkalarý] ; editšr: Hakan KilyusufoÛlu. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Bilge Adam YayÝnlarÝ, c. "6." (ix, 247 s.) : ßkl. ; 30 cm. Ñ (Bilge Adam YayÝnlarÝ ; no: 27. EÛitim yayýnlarý dizisi; 27) S.N.: ; D.M ISBN : [16.00 YTl]. I. Nagel, Christian. II. elebi, AsÝm. III. KilyusufoÛlu, Hakan. IV. Seri , AD Kaymaz, Ahmet C# programlama dili ve yazýlým tasarýmý : programlama ilkeleri / Ahmet Kaymaz ; editšr: Rifat šlkesen. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Papatya YayÝncÝlÝk, c."1." (xiv, 480 s.) : ßkl. ; 24 cm. Dizin vardýr. Kaynak a: 473. s. S.N.: ; D.M ISBN : [26.00 YTL]. I. šlkesen, Rifat. I AD Cox, Joyce AdÝm adým microsoft office powerpoint 2007 / Joyce Cox, Joan Preppernau ; eviri: Selim Gšksu. Ñ Ankara : Arkadaß YayÝnevi, lxiii, 298 s. : ßkl. ; 23 cm + 1 CD. Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [17.00 YTL]. I. Preppernau, Joan. II. Gšksu, Selim. III. E.a AD Cox, Joyce AdÝm adým microsoft office word 2007 / Joyce Cox, Joan Preppernau ; eviri: Sevgin GŸngšr. Ñ Ankara : Arkadaß YayÝnevi, lxiii, 380 s. : ßkl. ; 23 cm + 1 CD. Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [17.00 YTL]. I. Preppernau, Joan. II. GŸngšr, Sevgin. II AD BaÛcÝ, mer, Üleri dÿzey Excel 2007 / mer BaÛcÝ. Ñ 3. bsk. Ñ Ankara : Se kin YayÝncÝlÝk, 520 s. : tbl. ; 24 cm. Ñ (Bilgisayar kitaplarý dizisi ; 32) Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : YTL. II. Seri BD etin, Recep S7-300 PLC'lerde programlama : temel seviye / Recep etin. Ñ 1. bs. Ñ Ankara : Recep etin, 343 s. : ßkl., res. ; 30 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [18.00 YTL] AD Frye, Curtis D. AdÝm adým microsoft office excel 2007 / Curtis D. Frye ; eviri: Zeynep Kopuzlu. Ñ Ankara : Arkadaß YayÝnevi, lxi, 367 s. : ßkl. ; 23 cm + 1 CD. Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [17.00 YTL]. I. Kopuzlu, Zeynep. I

19 2008 AD GŸrkan, Osman Microsoft Office 2007 / Osman GŸrkan. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : Nirvana YayÝnlarÝ, xxii, 692 s. : tbl. ; 21 cm. Ñ (Nirvana YayÝnlarÝ ; yayýn no: 36. Bilgi teknolojileri ; 25) Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [19.20 YTL]. II. Seri BD Noel, Michael Microsoft ISA server 2006 yapýlandýrma ve yšnetimi / Michael Noel ; eviren: Serdar Sšzer ; editšr: C. Banu ŸncŸoÛlu. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Bilge Adam, c. "1" (xvý, 199 s.) : grf., tbl. ; 30 cm. Ñ (Bilge Adam yayýnlarý ; 34. EÛitim yayýnlarý dizisi ; 34) S.N.: ; D.M ISBN : [35.00 YTL]. I. Sšzer, Serdar. II. ŸncŸoÛlu, C. Banu. II IV. Seri BD Noel, Michael Microsoft ISA server 2006 yapýlandýrma ve yšnetimi / Michael Noel. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Bilge Adam, c. "2" (xýý, 193 s.) : grf., tbl. ; 30 cm. Ñ (Bilge Adam yayýnlarý ; 34. EÛitim yayýnlarý dizisi ; 34) S.N.: ; D.M ISBN : [35.00 YTL]. II. Seri BD Onion, Fritz ASP NET 2.0 temelleri / Fritz Onion, Keith Brown ; eviren: Ufuk etinkaya ; editšr: Hakan KilyusufoÛlu. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Bilge Adam, 273 s. : tbl.,grf. ; 30 cm. Ñ (Bilge Adam yayýnlarý ; 30. EÛitim yayýnlarý dizisi ; 30) S.N.: ; D.M ISBN : [35.00 YTL]. I. Brown, Keith. II. etinkaya, Ufuk. III. KilyusufoÛlu, Hakan. IV. E.a. V. Seri BD Lammle, Todd Cisco aû teknolojileri yšnetimi : sistem ve aû teknolojileri / Todd Lammle ; eviren: Ferhat Baß ; editšr: C. Banu ŸncŸoÛlu. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Bilge Adam, c. "1." (viii, 269 s.) : ßkl. ; 30 cm. Ñ (Bilge Adam yayýnlarý ; no: 31. EÛitim yayýnlarý dizisi ; 31) zgÿn eseradý: CCNA Cisco network associate study guide. S.N.: ; D.M ISBN : [17.00 YTL]. I. Baß, Ferhat. II. ŸncŸoÛlu, C. Banu. II IV. Seri BD Lammle, Todd Cisco aû teknolojileri yšnetimi : sistem ve aû teknolojileri / Todd Lammle ; eviren: Ferhat Baß ; editšr: C. Banu ŸncŸoÛlu. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Bilge Adam, c. "2." (viii, 238 s.) : ßkl. ; 30 cm. Ñ (Bilge Adam yayýnlarý ; no: 31. EÛitim yayýnlarý dizisi ; 31) S.N.: ; D.M ISBN : [17.00 YTL]. I. Baß, Ferhat. II. ŸncŸoÛlu, C. Banu. II IV. Seri BD Lammle, Todd Cisco aû teknolojileri yšnetimi : sistem ve aû teknolojileri / Todd Lammle ; eviren: Ferhat Baß ; editšr: C. Banu ŸncŸoÛlu. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Bilge Adam, c. "3." (viii, 253 s.) : ßkl. ; 30 cm. Ñ (Bilge Adam yayýnlarý ; no: 31. EÛitim yayýnlarý dizisi ; 31) 4

20 S.N.: ; D.M ISBN : [17.00 YTL]. I. Baß, Ferhat. II. ŸncŸoÛlu, C. Banu. II IV. Seri BD Sells, Chris Windosw forms 2. 0 ile programlama : yazýlým uzmanlýûý / Chris Sells, Micheal Weinhardt ; evirenler: Sema olak, Haluk IßÝk ; editšr: Hakan KilyusufoÛlu. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Bilge Adam, c. "3." (viii, 228 s.) : ßkl. ; 30 cm. Ñ (Bilge Adam YayÝnlarÝ ; no: 11. EÛitim yayýnlarý dizisi; 11) zgÿn eseradý: Windows forms 2.0 programming. S.N.: ; D.M ISBN : [12.00 YTL]. I. Weinhardt, Micheal. II. olak, Sema. III. IßÝk, Haluk. IV. KilyusufoÛlu, Hakan. V. E.a. VI. Seri BÜBLÜYOGRAFYA 016 Belirli konulardaki eserlerin 2008 BD LŸks kataloûu. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : DŸnya Þirketler Grubu, 318 s. : fotoû. ; 33 cm. S.N.: ; D.M [30.00 YTL] AD TŸrk sosyal dÿßÿnce bibliyografyasý ( ) / [hazýrlayan]: Bedri Mermutlu. Ñ Üstanbul : Kitabevi, 294 s. ; 24 cm. Ñ (Kitabevi ; 377. Sosyoloji yýllýûý ; 17) S.N.: ; D.M ISBN : [25.00 YTL]. I. Mermutlu, Bedri. II. Seri zel bilgisayar yšntemleri 2008 AD GŸrkan, Osman Fireworks uygulamalarý / Osman GŸrkan. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : Nirvana YayÝnlarÝ, 240 s. : res., ßkl. ; 20 cm. Ñ (Nirvana YayÝnlarÝ ; yayýn no: 37. Bilgi teknolojileri; 26) S.N.: ; D.M ISBN : [11.20 YTL]. II. Seri AD GŸrkan, Osman CorelDraw uygulamalarý / Osman GŸrkan. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : Nirvana YayÝnlarÝ, 240 s. : res., ßkl. ; 20 cm. Ñ (Nirvana YayÝnlarÝ ; yayýn no: 34. Bilgi teknolojileri ; 23) S.N.: ; D.M ISBN : [12.00 YTL]. II. Seri BD Sevin Dersaneleri 2007 sevin li liseler / Sevin Dersaneleri. Ñ [Y.y. : yayl.y., 2008?] 192 s. : fotoû. ; 27 cm. S.N.: ; D.M [6.00 YTL] GENEL ANSÜKLOPEDÜK ESERLER 031 Amerikan Üngilizcesi 2008 AD Lloyd, John Cahillikler kitabý : bilmediklerimiz ve yanlýß bildiklerimiz / John Lloyd, John Mitchinson ; Üngilizceden evirenler: Cihan AslÝ Filiz, Emre ErgŸven ; yayýna hazýrlayan: Mustafa Alp DaÛÝstanlÝ. Ñ 10. bsk. Ñ Üstanbul : NTV YayÝnlarÝ, xvi, 278 s. ; 21 cm. zgÿn eseradý: The book of general ignorance. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri..

21 S.N.: ; D.M ISBN : [13.00 YTL]. I. Mitchinson, John. II. Filiz, Cihan AslÝ. III. ErgŸven, Emre. IV. DaÛÝstanlÝ, Mustafa Alp. V. E.a GENEL S RELÜ YAYINLAR VE DÜZÜNLERÜ 059 DiÛer dillerde 2008 AD Kozak, Nazmi TŸrkiye akademik dergiler rehberi ( ) / Nazmi Kozak. Ñ Eskißehir : Anadolu niversitesi, iii, 483 s. ; 24 cm. Ñ (Anadolu niversitesi yayýnlarý ; no: Turizm ve Otel ÜßletmeciliÛi YŸksekokulu yayýnlarý no: 12) Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [14.00 YTL]. II. Seri GENEL KURULUÞLAR VE M ZECÜLÜK 2008 BD Kongre, Kurultay Sempozyum etkinlikler (41. : 2008) 41. Dšnem Kongre, Kurultay Sempozyum etkinlikleri, Ñ Ankara : TMMOB Makina MŸhendisleri OdasÝ, 283 s. : fotoû. ; 28 cm. Ñ (TMMOB Makina MŸhendisleri OdasÝ ; yayýn no: E/2008/466) S.N.: ; D.M II. Seri MŸzecilik (MŸze bilimi) 2008 BD TŸrkiye'de mÿzecilik : 100 mÿze 1000 eser / editšr: Ara Altun. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : T.C. KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ, c. "1" ; 440 s. : rnk. res. ; 31 cm. Ñ (KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ yayýnlarý ; KŸtŸphaneler ve yayýmlar Genel MŸdŸrlŸÛŸ sanat eserleri dizisi ; 459) Kitap koruncak i indedir. S.N.: ; D.M ISBN (Tk) : [50.00 YTL]. I. Altun, Ara. II. Seri BD TŸrkiye'de mÿzecilik : 100 mÿze 1000 eser / editšr: Ara Altun. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : T.C. KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ, c. "2." (868 s.) : rnk. res. ; 31 cm. Ñ (KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ yayýnlarý ; KŸtŸphaneler ve yayýmlar Genel MŸdŸrlŸÛŸ sanat eserleri dizisi ; 459) Kitap koruncak i erisindedir. S.N.: ; D.M ISBN (Tk) : [50.00 YTL]. I. Altun, Ara. II. Seri HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK 2008 BD BasÝnda oda : 41. dšnem (Nisan Mart 2008) / [hazýrlayan]: TMMOB Makine MŸhendisleri OdasÝ. Ñ Ankara : TMMOB Makina MŸhendisleri OdasÝ, 671 s. : res. ; 30 cm. S.N.: ; D.M [38.00 YTL]. I. TMMOB Makine MŸhendisleri OdasÝ BD Kayseri, Ühsan, Mehmet Gazel / Ühsan Kayseri. Ñ Konya : [yayl.y.], s. : res. ; 27 cm. S.N.: ; D.M [13.00 YTL]

22 079 DiÛer coûrafi bšlgelerde 2008 BD Keskin, Mevhibe GŸl Üradeyi Milliye Gazetesi / Mevhibe GŸl Keskin. Ñ 1. bs. Ñ Sivas : Cumhuriyet niversitesi YayÝnlarÝ, xii, 352 s. ; 28 cm. + 1 CD. Ñ (Cumhuriyet niversitesi YayÝnlarÝ ; 106) S.N.: ; D.M ISBN : [33.00 YTL]. II. Seri SŸreli YayÝnlar 2008 SB Ankara Kalesi DerneÛi bÿlteni. Ñ 2. yýl, 2. sayý, (Haziran 2008) -. Ñ Ankara : Ankara Kalesi DerneÛi, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi Haziran KŸltŸr, tarih ve aktÿalite dergisi. S.N.: SB BatÝ Trakya TŸrk BirliÛi. Ñ 2. yýl, 2. sayý, (Ekim 2004) -. Ñ Ankara : BatÝ Trakya TŸrk BirliÛi DerneÛi, c. : res. ; 27 cm. Belirlenemedi, Ekim KŸltŸr, edebiyat, aktÿalite ve haber dergisi. S.N.: SB Belge. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Temmuz 2007) -. Ñ Konya : Anmeg YayÝncÝlÝk Ületißim A.Þ., c. : rnk. res. ; 35 cm. AylÝk Temmuz AktŸalite, siyasi dergi. S.N.: SB Bilgisel. Ñ 5. yýl, 4. sayý, (Temmuz 2007) -. Ñ Üzmir : Cengiz Yeziz, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi Temmuz EÛitim-teknoloji-bilim ve sanat dergisi. S.N.: SB Bizim KadÝkšy. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (AÛustos 2007) -. Ñ Üstanbul : Fevzi AÛa dalý, c. : rnk. res. ; 29 cm. AylÝk AÛustos Kent yaßamý ve haber dergisi. S.N.: SB BŸlten. Ñ Üzmir : Üzmir Yamanlar Koleji Mezunlar DerneÛi, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi 5. yýl, [5[. sayý, (Temmuz 2004) -. Mezuniyet yýllýûý ve haber dergisi. S.N.: SB Ege Park Mavißehir style. Ñ (MayÝs- Haziran 2006) -. Ñ Üzmir : Ege varlýk Yšnetim, c. : rnk. res. ; 33 cm. Belirlenemedi MayÝs-Haziran Moda, aktÿalite ve magazin dergisi. S.N.: SB Free!. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Ocak 2006) -. Ñ Üzmir : Erbil YayÝncÝlÝk, c. : rnk. res. ; 32 cm. Belirlenemedi Ocak Moda, aktÿalite ve magazin dergisi. S.N.: SB Gazetem eßme. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Nisan 2007) -. Ñ eßme : Demet zbilgin, c. : rnk. res. ; 28 cm. AylÝk Nisan AktŸalite ve haber dergisi. S.N.: SB HŸrriyet zoom. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Mart 2006) -. Ñ Üstanbul : HŸrriyet Gazetecilik ve MatbaacÝlÝk,

23 c. : rnk. res. ; 32 cm. Belirlenemedi Mart Magazin dergisi. S.N.: SB If magazin. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Þubat 2008) -. Ñ Üstanbul : Erem YayÝncÝlÝk ve TanÝtÝm Hizmetleri, c. : rnk. res. ; 32 cm. AylÝk Þubat AktŸalite, magazin ve moda dergisi. S.N.: ISSN SB Isparta life. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Ocak-Þubat 2008) -. Ñ Isparta : Gšzde aûlar, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi Ocak-Þubat AktŸalite ve yaßam dergisi. S.N.: SB Issue eye. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (Þubat 2008) -. Ñ Üstanbul : IE Bilißim Hizmetleri Ltd. Þti., c. : rnk. res. ; 29 cm. AylÝk Þubat AktŸalite, magazin ve yaßam dergisi. S.N.: SB ÜmajA. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (MayÝs 2008) -. Ñ Üstanbul : A. Rezzak Akbaba, c. : rnk. res. ; 28 cm. AylÝk MayÝs AktŸalite ve haber dergisi. S.N.: ISSN SB Üskilip vizyon. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Ekim 2006) -. Ñ orum : A. Gani Aksan, c. : rnk. res. ; 27 cm. Belirlenemedi Ekim AktŸalite, kÿltÿr ve magazin dergisi. S.N.: SB Üz-Der yaßam. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Ocak- Þubat 2007) -. Ñ Üzmir : Üzmir Þofšrleri Kaza YardÝm DerneÛi, c. : rnk. res. ; 30 cm. iki aylýk Ocak-Þubat AktŸalite ve yaßam dergisi. S.N.: SB Üzmir gurme. Ñ 4. sayý, (AralÝk 2005) -. Ñ Üzmir : AtÝn GŸltekin, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi AralÝk AktŸalite, yaßam ve kÿltÿr dergisi. S.N.: SB Kanyon. Ñ 5. sayý, (2007) -. Ñ Üstanbul : Kanyon Þirketler Grubu, c. : rnk. res. ; 28 cm. Belirlenemedi Moda dergisi. S.N.: SB Mex & leather. Ñ (EylŸl-Ekim 2007) -. Ñ istanbul : BirgŸl Bilgi, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi EylŸl-Ekim Metin TŸrk e-üngilizce paralel. Moda dergisi. S.N.: ISSN X SB Multikulti. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (Þubat 2008) -. Ñ Üstanbul : M. Zahir SarÝtaß, c. : rnk. res. ; 33 cm. AylÝk Þubat AktŸalite, magazin ve edebiyat dergisi. S.N.: ISSN

24 2008 SB Mutluluk ßehri BŸyŸk ekmece. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (AÛustos 2007) -. Ñ Üstanbul : BŸyŸk ekmece Belediyesi, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk AÛustos AktŸalite haber ve magazin dergisi. S.N.: SB Neo plus. Ñ 1. yýl, 7. sayý, (2008) -. Ñ Eskißehir : Bref Eskißehir Gayrimenkul Gelißtirme YatÝrÝm Ünßaat ve Tic. Ltd. Þti., c. : rnk. res. ; 29 cm. AylÝk AlÝßveriß kÿltÿrÿ dergisi. S.N.: SB O2H : Out of home mecra dergisi. Ñ 2. yýl, 9. sayý, (EylŸl-Ekim 2007) -. Ñ Üstanbul : Kapital Medya Hizmetleri A.Þ., c. : rnk. res. ; 35 cm. Üki aylýk EylŸl-Ekim AktŸalite, kÿltÿr ve haber dergisi. S.N.: ISSN SB Þehriyar. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Ocak 2008) -. Ñ Yozgat : Derviß TavßancÝoÛlu, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk Ocak KŸltŸr, sanat, edebiyat ve aktÿalite dergisi. S.N.: SB TUYAB bÿlteni. Ñ 1. yýl, šzel sayý, (KasÝm 2007) -. Ñ Üstanbul : Tutuklu ve HŸkŸmlŸ YakÝnlarÝ BirliÛi, c. : res. ; 29 cm. Belirlenemedi KasÝm AktŸalite, edebiyat ve kÿltÿr dergisi. S.N.: SB Vizyon. Ñ 1. yýl, (MayÝs 2007) -. Ñ Üstanbul : Gen Bayrak Gazetesi, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi MayÝs Gen Bayrak gazetesi'nin ekidir. AktŸalite dergisi. S.N.: GENEL KOLEKSÜYONLAR 089 DiÛer dillerde 2008 BD BilgikŸpŸ : 21. yÿzyýla ayak uydurmak i in bilmeniz gereken her ßey / eviri: Nurettin ElhŸseyni. Ñ Üstanbul : NTV YayÝnlarÝ, 512 s. : rnk. res., fotoû. ; 27 cm. Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [45.00 YTL]. I. ElhŸseyni, Nurettin AD Üßgal yýllarýnda ( ) Trabzon'da Rus askeri gazetesi Voenniy Listok : (makaleler toplusu) / [derleyen]: Enver Uzun. Ñ 1. bsk. Ñ [Y.y. : yayl.y.], 2008 (Eser Ofset MatbaacÝlÝk) 120 s. : tbl. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [7.00 YTL]. I. Uzun, Enver AD Kaynak, Mahir, ErdoÛan operasyonu : kÿresel sermayenin iktidar savaßý / Mahir Kaynak, mer LŸtfi Mete ; konußan: Orhan elebi, Emine DolmacÝ ; editšr: Selman KayabaßÝ. Ñ 4. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, 221 s. ; 20 cm. Ñ (Timaß YayÝnlarÝ ; Perde arkasý dizisi ; 43) 9

25 S.N.: ; D.M ISBN : YTL. I. Mete, mer LŸtfi. II. elebi, Orhan. III. DolmacÝ, Emine. IV. KayabaßÝ, Selman. V. E.a. VI. Seri FELSEFE VE PSÜKOLOJÜ 109 Felsefenin tarihi ele alýnýßý 2008 AD 6215 Hesse, Helge 80 cÿmlede dÿnya tarihi / Helge Hesse ; Almaca aslýndan evirenler: iûdem Canan Dikmen, GŸl GŸrtunca. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Dogan Kitap, , AD Moor, Donald R. Platon ile kahve / Robert Donald Moor ; eviren: Ayße Tunca. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : EpsilonYayÝncÝlÝk, 182 s. ; 14 cm. zgÿn eser adý : Coffee with Plato. Metin TŸrk e ; Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [8.00 YTL]. I. Tunca, Ayße. I METAFÜZÜK (SPEK LATÜF FELSEFE) 113 Kozmoloji (DoÛa felsefesi) 2008 AD Benazus, Hanri, lÿmÿn pembe yÿzÿ / Hanri Benazus ; editšr: D. Ali GŸltekin. Ñ Üstanbul : Bizim Kitaplar, 254 s. ; 20 cm. Ñ (Bizim Kitaplar ; 36. Felsefe ; 4) S.N.: ; D.M ISBN : [9.00 YTL]. I. GŸltekin, D. Ali. I III. Seri NORMAL ST (PARANORMAL) OLAYLAR 131 EsenliÛe dšnÿk okkÿlt yšntemleri 2008 AD Ocak, Tacettin Reiki diye bißey / Tacettin Ocak ; yayýma hazýrlayan: GŸl Duran. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Medya Vega, 222 s. : res. ; 22 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [8.00 YTL]. I. Duran, GŸl. I Parapsikoloji ve okkÿltizm (gizcilik) 2008 AD Gšk e, Nil Peri Hayat ßifreniz : tÿm yšnleriyle bur lar / Nil Peri Gšk e. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Sis YayÝncÝlÝk, 319 s. ; 20 cm. Ñ (Sis YayÝncÝlÝk ; 53) S.N.: ; D.M ISBN : YTL. II. Seri AD MacGregor, Trish Sydney Omarr'Ýn 2009 yýlý bur analizleri / Trish MacGregor ; eviri: Bur ak Boyer. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Dekolte YayÝncÝlÝk, 160 s. ; 20 cm. zgÿn eseradý: Sydney Omarr's astrology annual for S.N.: ; D.M ISBN : [7.00 YTL]. I. Boyer, Bur ak. I

26 135 RŸyalar ve esrarlar 2008 AD El i, IßÝk Rehber rÿyalar : ruhun kendine yaptýûý sonsuz yolculuk / IßÝk El i. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : Ladybirds Production, 241 s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [12.00 YTL] PSÜKOLOJÜ 2008 AD Merter, Mustafa, Dokuz yÿz katlý insan : tasavvuf ve benštesi psikoloji : (transpersonal psikoloji) / Mustafa Merter. Ñ 5. bs. Ñ Üstanbul : KaknŸs YayÝnlarÝ, 455 s. : ßkl., rnk. res. ; 21 cm. Ñ (KaknŸs YayÝnlarÝ ; 310. Psikoloji ; 13) Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [16.00 YTL]. II. Seri Bilin li zihinsel sÿre ler ve zeka 2008 AD Cialdini, Robert B. ÜknanÝn psikolojisi : teori ve pratik bir arada / Robert B. Cialdini ; eviri: Yasemin Fletcher. Ñ 2. bs. Ñ Üstanbul : Mediacat KitaplarÝ, 367 s. : res. ; 22 cm ss. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. Kaynak a: ss.. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 YTL]. I. Fletcher, Yasemin. I AyrÝmsal ve gelißme psikolojisi 2008 AD 6181 Solak, Adem ocuklarda ve gen lerde ßiddet, saldýrganlýk ve su luluk duygularý a ÝsÝndan anne-baba eûitimi / Adem Solak. Ñ 4. bsk. Ñ Üstanbul : Hegem YayÝnlarÝ, 649.1, AD AlgÝn, Osman Dikkat! dikkat! / Osman AlgÝn, SŸleyman Kahraman. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, 158 s. : res., tbl. ; 20 cm. Ñ (Timaß YayÝnlarÝ ; EÛlenceli baßarý ; 1) S.N.: ; D.M ISBN : 7.50 TL. I. Kahraman, SŸleyman. I III. Seri AD KulaksÝzoÛlu, Adnan, Ergenlik psikolojisi / Adnan KulaksÝzoÛlu. Ñ 10. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 269 s. ; 20 cm. Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : YTL UygulamalÝ psikoloji 2008 AD Acembaba, Mehmet, Kendimi arýyorum / Mehmet Acembaba ; editšr: Mehmet Dikmen. Ñ Üstanbul : Elit YayÝncÝlÝk, s. : res. ; 21 cm. Kaynak a: 184. s. S.N.: ; D.M ISBN X : [4.00 YTL]. I. Dikmen, Mehmet. I

27 2008 AD Covey, Stephen R. Etkili insanlarýn 7 alýßkanlýûý : kißisel deûißim konusunda gÿ lÿ dersler / Stephen R. Covey ; TŸrk esi: Osman Deniztekin, Filiz NayÝr Deniztekin. Ñ 33. bsk. Ñ Üstanbul : VarlÝk, 422 s. : ßkl. ; 20 cm. Ñ (VarlÝk yayýnlarý ; sayý: 999) zgÿn eseradý: The 7 habits of highly effective people. Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [22.00 YTL]. I. Deniztekin, Osman. II. Deniztekin, Filiz NayÝr. II IV. Seri AD 5524 Dškmen, stÿn, KŸ Ÿk ßeyler / stÿn Dškmen. Ñ 12. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 158.2, AD Erßahin, Cengiz, Kendini ateßle / Cengiz Erßahin. Ñ 56. bs. Ñ Ankara : Tutku YayÝnevi, 141 s. : res. ; 20 cm. Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [6.00 YTL] AD Hill, Napoleon DŸßŸn ve zengin ol / Napoleon Hill ; TŸrk esi: Zeliha ÜyidoÛan BabayiÛit. Ñ 7. bs. Ñ Üstanbul : AltÝn Kitaplar, 237 s. ; 20 cm. zgÿn eseradý: Think and grow rich. S.N.: ; D.M ISBN : [8.00 YTL]. I. BabayiÛit, Zeliha ÜyidoÛan. I AD Knight, Sue Uygulamalarla NLP : ißinizde fark yaratan farklýlýklar / Sue Knight ; Üngilizceden eviren: Üpek Gšrkey Taffe ; editšr: Turgay Bi er. Ñ Y. bs. Ñ Üstanbul : Sistem YayÝncÝlÝk, xx, 282 s. ; 20 cm. Ñ (Sistem YayÝncÝlÝk ; 199. NLP dizisi) zgÿn eseradý: NLP at work: The difference that makes a difference in business. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [13.00 YTL]. I. Taffe, Üpek Gšrkey. II. Bi er, Turgay. II IV. Seri , AD Sayar, Kemal, Ruh hali : bireysel mutluluk-sosyal mutluluk / Kemal Sayar. Ñ 4. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, 255 s. ; 21 cm. Ñ (Timaß YayÝnlarÝ ; Psikoloji dizisi ; 12) Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [6.00 YTL]. II. Seri AD Yazgan, YankÝ, Kalbinle dÿßÿn aklýnla hisset : herkes i in beyin ve psikiyatri bilgisi / YankÝ Yazgan ; editšr: Banu AdÝyaman, AßkÝn Baysal. Ñ 13. bsk. Ñ Üstanbul : Kapital KitaplarÝ, 275 s. : res. ; 22 cm. S.N.: ; D.M ISBN : YTL. I. AdÝyaman, Banu. II. Baysal, AßkÝn. III. E.a , AD Dškmen, stÿn, KŸ Ÿk ßeyler / stÿn Dškmen. Ñ 12. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, c. "1." (164 s.) ; 20 cm. Ü indekiler: 1.c.: Deniz kabuklarý. S.N.: ; D.M ISBN : YTL ,

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/03 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/06 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/08 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/6 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/6 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/01 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/07 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 76 SAYI: 2009/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/09 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/02 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/4 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/4 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5 000 GENEL KONULAR...1 001 Bilgi...1 004 Veri ißleme Bilgisayar bilimi...1 005 Bilgisayar programlama, programlar...2 006 zel bilgisayar yšntemleri...4 010 BÜBLÜYOGRAFYA...4 016 Belirli konulardaki eserlerin...4

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/11 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/11 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/1 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/12 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/12 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/1 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/2 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný 1. Bu tablodaki bilgiler 7 sütun halinde düzenlenmiþtir. Önce alfabetik sýra ile üniversitelerin adlarý verilmektedir. Her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan programlarýn kodlarý (1),

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 5 5 272,75688 279,80985

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik SAY 166.365 10101 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 183.585 10102 1013043 Fen Bilgisi Öğr.

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 ÖSYS' DE ÖĞRENCİLERİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINATERCİH ETME DURUMU Program Adı Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Tercih Sayısı Doluluk Durumu Amerikan Kültürü ve

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 63 2008 2008 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) BOLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 1011012 HEMŞİRELİK 3 3 SAY 260.750 266.972 1011359 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 SAY 285.715 290.190 1011053 OKUL ÖNCESİ

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Kont. Genel Kontenjan Genel Kontenjan En Büyük Puanı En Küçük Puanı ABANT

Detaylı

M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI. Bülent Ağaoğlu

M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI. Bülent Ağaoğlu M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 06.06.2011 İNCELEMELERİ 1. Bulgaristan'da Türk Gazeteciliği (1865-1985) M. Türker Acaroğlu, Mayıs 1990, VIII+113+f S., Gazeteciler Cemiyeti Yayınları:

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/10 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/10 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU 1 2 3 4 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU ANABİLİM DALI Program Bitirme Kredisi ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI 35 Kredi + 1 Seminer 01 Protohistorya ve Önasya

Detaylı

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI Yazıların nitelikleri Cumhuriyet YERBİLİMLERİ Dergisi nde yayınlanması istemiyle gönderilecek yazıların, yerbilimlerinin herhangi bir alanında (jeoloji, maden, jeofizik,

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük Puanlar ve Başarı Sıraları

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük Puanlar ve Başarı Sıraları DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre lar ve Sıraları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4 4 276,21410 5.288 Okul Öncesi Öğretmenliği EA 5 5 240,92520

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 2007 2007 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

Yüksek Lisans, 2003-2005 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi, MBA

Yüksek Lisans, 2003-2005 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi, MBA Gültekin Gürdal E-mail ggurdal3@hotmail.com gultekingurdal@iyte.edu.tr EĞİTİM Yüksek Lisans, 2003-2005 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi, MBA ( Master of Business Administration ) English Language

Detaylı

140 Y AZARLARA B İLGİ YAZARLARA BİLGİ

140 Y AZARLARA B İLGİ YAZARLARA BİLGİ 140 Y AZARLARA B İLGİ YAZARLARA BİLGİ Nüfusbilim Dergisi nde nüfus ve nüfusla ilgili konularda bilimsel makaleler yayımlanmaktadır. Dergi yılda bir kez Aralık ayında basılmaktadır. Nüfusbilim Dergisi ne

Detaylı

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423 GEL KONTJAN KONTJANI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 41 41 MF-3 473,36322 15.400 477,21672 460,05368 460,05368 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/9 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/9 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ Web of Science 1 WEB OF SCIENCE Institute for Scientific Information (ISI) tarafından üretilen, dünyanın önde gelen fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve beşeri bilimler konularındaki süreli yayınlardan

Detaylı

İlgiler ve Meslekler

İlgiler ve Meslekler İlgiler ve Meslekler Sosyal Bilimlere ilginiz varsa; Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe Sağlık Eğitimi, Sağlık İdaresi, Antropoloji, Arşivcilik, Gazetecilik, Rehberlik-Danışmanlık, Sanat Tarihi, Sosyal Antropoloji,

Detaylı

IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı. UASL Eğitim Programı. 10 Mayıs, 2006

IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı. UASL Eğitim Programı. 10 Mayıs, 2006 IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı UASL Eğitim Programı TÜBİTAK-ULAKBİM 10 Mayıs, 2006 2004 MIKRO 1 Institute of Electrical and Electronics Enineers (IEEE) Hakkında

Detaylı

Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır.

Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır. TÜRKÇE Biçim Makale Uzunluğu Başlık Uzunluğu Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır. Makalenin ilk sayfası aşağıdaki

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR (1982-2011) (21 AYRI KAYNAKÇA, 35 CİLT) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 6 Eylül 2012 1982 1 Osmanlı Yıllıkları: Salnameler Ve Nevsaller. Bibliyografya Ve Bazı İstanbul Kütüphanelerine

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/7 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/7 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Puan Türü Ek Kont. Yerl. Sayısı Min Puan Puan Min 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 6 4 309,09103 335,72217 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

Â Ş IK V E Y SE L B İB L İ YOGB A F Y A S I

Â Ş IK V E Y SE L B İB L İ YOGB A F Y A S I KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÎLLÎ FOLKLOR ARAŞTIRMA DAÎRESÎ YAYINLARI: 43 BİYOGRAFİLER-BİBLİYOGRAFYALAR DİZİSİ: 10 TÜRK HALK ŞÂİRLERİ BİBLİYOGRAFYALARI Â Ş IK V E Y SE L B İB L İ YOGB A F Y A S I (ölümünün

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; - Minimum (taban) puan: Programa en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: Programa en yüksek puanla yerleşen öğrencinin

Detaylı