Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama"

Transkript

1 The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal publcaton, the manuscrpt wll be revewed for galley proof. Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Akıllı Telefon Seçmnn Belrleycler: Ünverste Öğrencler Üzerne Br Uygulama Halm TATLI Bngöl Ünverstes, İktsad İdar Blmler Fakültes, İktsat Bölümü, Öz Bu çalışmada, ünverste öğrenclernn akıllı telefon seçm üzernde etkl olan faktörlern tespt edlmes amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Bngöl Ünverstesnde okuyan öğrenclere uygulanan br anketten elde edlen verler kullanılmıştır. Bu anket, Ekm-Kasım 2014 tarhlernde 400 öğrencye uygulanmıştır. Öğrenclern akıllı telefon seçm cevap değşken, yaşın logartması, aylık gelrn logartması ve öğrenclern akıllı telefona lşkn bakış açılarının puanın logartması açıklayıcı değşken olarak alınmıştır. Analzlerde lojstk regresyon kullanılmıştır. Tahmn edlen lojstk regresyon analz sonucunda; öğrenclern akıllı telefona lşkn bakış açılarının puanın logartması ve aylık gelrn logartması anlamlı br şeklde akıllı telefonu seçme olasılığını artırdığı tespt edlmştr. Yaşın logartması le öğrenclern akıllı telefon seçm arasında anlamlı br lşk bulunamamıştır. Araştırmanın sonuçları, aylık gelr ve öğrenclern akıllı telefona lşkn bakış açıları, akıllı telefon seçmnn öneml belrleycler olduğunu göstermştr. Anahtar Kelmeler: Akıllı Telefon Seçm, Logt Model, Bngöl Ünverstes. JEL Sınıflandırma Kodları: M31, D83, O33. Determnants of Smartphone Selecton: An Applcaton of the Unversty Students Abstract In ths study, we amed to dentfy the factors that mpact on smartphone selecton of unversty students. In ths context, the data s obtaned from a survey whch s conducted to students that are studyng n Bngöl Unversty. Ths questonnare was admnstered to 400 students n the November-October Student s smartphone selecton response varable, the logarthm of age, the logarthm of ncome and logarthm of the scores of the students' perspectve on smart phone s taken as an explanatory varable. In the analyss were used logstc regresson. The estmated results of logstc regresson analyss; logarthm of the scores of the students' perspectve on smart phone and the the logarthm of ncome was be found to ncrease the lkelhood of smartphone selecton n a meanngful way. Between the logarthm of age and smartphone selecton was not found to be sgnfcant relatonshp. The results of the study, showed that the major determnants of smartphone selecton monthly ncome and students' perspectve on smartphones. Keywords: Smartphone Selecton, Logt Model, Bngol Unversty. JEL Classfcaton Codes: M31, D83, O33. Atıfta bulunmak çn Cte ths paper Tatlı, H. (2015). Akıllı Telefon Seçmnn Belrleycler: Ünverste Öğrencler Üzerne Br Uygulama. Çankırı Karatekn Ünverstes İİBF Dergs, Gelş / Receved: Kabul / Accepted: Çevrmç Erşm / Avalable Onlne: DOI: /cnubf.233

2 Çankırı Karatekn Ünverstes İİBF Dergs 1. Grş Günümüzde akıllı telefonların kullanımı, breylern günlük ş ve sosyal yaşantısında öneml yer tutmaktadır. Blg ve letşm teknolojlernde meydana gelen hızlı gelşme le brlkte mobl telefonların akıllı telefon olarak smlendrlen yen br türü ortaya çıkmıştır. Akıllı telefon endüstrs en hızlı rekabetn ve en büyük yenlğn yaşandığı br pyasadır. Bu yenlk ve rekabet sonucunda pyasaya yaşamı kolaylaştıran yen akıllı telefonlar grmektedr. Mobl telefonların yen türü olan akıllı telefonlar; görüntülü konuşma, blgsayar, nternet, fotoğraf maknes, navgasyon, müzk çalar, hesap maknes, fotoğraf maknes, vdeo-ses kayıt chazı gb yaşamı kolaylaştıran brçok özellğe sahptr. Bu özellk ve uygulamalara sahp akıllı telefonlar, yaşamın vazgeçlmez br unsuru halne gelmş ve kullanımı hızla artmıştır. Dünya çapında araştırmalar yapan IDC (Internatonal Data Corporaton) (2014) şrketne göre, dünyadak akıllı telefon pyasası, 2014 yılının knc çeyreğnde br öncek yılın aynı dönemne göre %27.2 oranında büyümüş; toplam chaz satışlarında se öncek yıllara göre yaklaşık yüzde 4 lük br artış gerçekleştğ tespt edlmştr. Ayrıca dünyadak akıllı telefonların 2015 yılında 2 myara ulaşması beklenmektedr (Rushton, 2012). Delotte (2014) araştırma şrketnn yapmış olduğu çalışmada tüketclern %18 nn gelecek br yıl çnde akıllı telefon satın almayı düşündükler saptanmıştır. Türkye de akıllı telefon kullanımı dünyadak gelşmelere paralel olarak hızla artmaktadır. Zra Delotte Global Moble Consumer Survey" araştırması çerçevesnde gerçekleştrlen Türkye de Mobl Tüketc Anket sonuçlarına göre akıllı telefon kullanımı 2013 yılında %67 olarak tespt edlmştr (Delotte, 2013). Ayrıca Türkye de, 2014 yılında aktf olarak nüfusun %96,2 s cep telefonu (akıllı telefonlar dahl) kullanmaktadır (TÜİK, 2014). Akıllı telefonlar yüksek fyatlarına rağmen tüketcler tarafından çokça terch edlen mobl chazdır. Tüketcler br akıllı telefon satın alırken bütçesn, zevklern, terchlern, telefonun sunduğu özellkler ve telefonun markasını göz önünde bulundurarak seçm yaparlar. Blnçl br tüketc grubunu oluşturan ünverste öğrenclernn akıllı telefon seçmn etkleyen faktörlern belrlenmes, akıllı telefon üretcler, yazılım frmaları ve GSM şletmeclernn üretm, pazarlama ve fyat gb poltkalarının etkn br şeklde gerçekleştrmelernde öneml br etkye sahptr. Bu çalışmanın temel amacı her breyn hayatında gderek öneml br yer tutan akıllı telefonların seçmn etkleyen faktörler blnçl tüketc grubu olan ünverste öğrencler üzernde araştırmaktır. Ayrıca öğrenclern akıllı telefon kullanımı le lgl özellkler ortaya koymaktır. 2

3 Çankırı Karatekn Ünverstes İİBF Dergs 2. Lteratür Tüketclern akıllı telefona sahp olmasını etkleyen faktörler karmaşık ve tek br faktör ya da tek br nedene tam olarak bağlanamaz (Chow vd., 2012) ve breyler arasında farklılık gösterr (Suk, 2013). Tüketcler farklı tatları, htyaçları, motvasyonları ve yaşam tarzlarını dkkate alarak br ürünü satın almak sterler (Chsnall, 1985). Genel olarak kültürel, sosyal, kşsel ve pskolojk faktörler, tüketc davranışlarını etkleyen başlıca özellkler arasında yer almaktadır (Kotler vd., 2008). Br ürünün markası, kaltes, fyatı, yenlkç olması gb özellkler ürün seçmnde tüketclern terchlern etkleyen faktörler arasında yer almaktadır (Leo, Bennett ve Hartel, 2005). Nang ve Chapooprutana (2014), yaptıkları çalışmada tüketcnn tutumu, algılanan kalte, ürünün görünümü, duygusal değer le akıllı telefon satın alma nyet arasında poztf ve anlamlı br lşknn olduğunu tespt etmşlerdr. Bu çalışmada anket kapsamında elde edlen verler göz önüne alınarak öğrenclern akıllı telefon seçmnde sosyo demografk özellkler ve akıllı telefona lşkn bakış açısının etks ncelenmektr. Öğrenclern akıllı telefona lşkn bakış açısı ncelenrken ürünün breysel davranış üzernde meydana getrdğ etkler sorgulanmıştır. Yapılan br çok amprk çalışmada ürünün özelkler, değşkennn akıllı telefon seçm üzerndek etks ncelenmştr (Oulasvrta vd., 2011; Chow vd., 2012; Suk, 2013). Ürün özellkler, ürüne sahp olunmasına yönelk tüketc stek ve htyaçlarının tatmn düzeynn karşılamasına yardım eden ürünün ntelkleryle lgldr (Kotler ve Amrstrong, 2007). Park ve Chen (2007) yaptıkları çalışmada akıllı telefon kullanım motvasyonu le kullanışlılık ve breysel nyet arasında poztf ve anlamlı br lşk olduğunu tespt etmşlerdr. Persaud ve Azhar (2012) yaptıkları amprk çalışmada tüketcnn alışverş tarzı, marka güven ve değernn akıllı telefonların seçmnde anahtar faktörler olduğunu tespt etmşlerdr. Wu ve Wu (2005), Moore ve Benbasat (1991) yaptıkları çalışmalarda yenlkç teknolojlern benmsenmesnde breysel faktörlern etkl olduğunu belrtmşlerdr. Breysel davranış ve motvasyon (Hanley ve Becker, 2008; Jn ve Vllegas, 2008; Kuhlmeer ve Knght, 2005), tüketcnn güven ve ürün deneym (Park ve Yang, 2006; Basheer ve Ibrahm, 2010) mobl pyasada ürün terchler üzernde etkl olan faktörlerdr. Malezya da öğrencler üzernde yapılan br çalışmada marka sm ve sosyal etknn akıllı telefon talebn artıran öneml faktörler olduğu tespt edlmştr (Suk, 2013). Lee (2014) ünverste öğrencler üzernde yaptığı çalışmada, akıllı telefon benmsenme davranışı üzernde mal yük, arkadaş çevres, ale üyeler ve demografk değşkenlern (yaş ve cnsyet) etksn ncelemş ve akıllı telefonu dğer öğrenclerden daha erken benmseyen ünverste öğrenclern mal yükü, arkadaş çevres ve dğer ale üyelernn etksnn öneml olduğunu tespt etmştr. L ve L (2010), Batı Çn dek ünverste öğrenclernn mobl telefon kullanımlarını etkleyen pskolojk faktörler analz etmşler ve öğrenclern kşsel 3

4 Çankırı Karatekn Ünverstes İİBF Dergs (karakterstk) özellkler le mobl telefon seçmlern etkleyen faktörler arasındak lşkler ncelemşlerdr. Söz konusu araştırma sonucunda, öğrenclern seçmn etkleyen faktörlern sosyal özellkler, uyum ve uygunluk, orjnallk, özgünlük ve güvenlrlk olduğu belrtlmştr. Genel olarak br ürünün seçm zaman ve yaşa bağlı olarak değşeblr. Deursen ve vd. (2015) bağımlık oluşturan akıllı telefon seçm üzernde yaş ve cnsyetn etksn ncelemşlerdr. ABD de yapılan br başka çalışmada akıllı telefon sahplğ ve akıllı telefon benmsenme oranlarının yaşa bağlı olarak değştğ ve genç olan breylern daha yaşlı olan breylere göre daha erken akıllı telefonu benmseme eğlmnde oldukları tespt edlmştr (Smth, 2011). Yapılan br başka çalışmada öğrenclern Phone markalı akıllı telefonların statü çn seçmes le cnsyet arasında anlamlı br lşk olduğu tespt edlmştr. Kadınların Phone markalı akıllı telefonları statü çn terch etme oranı, erkeklere göre daha yüksek olduğu tespt edlmştr (Gökaller vd., 2011). Lane ve Manner (2011) yaptıkları amprk çalışmada akıllı telefon sahplğ le cnsyet, yaş ve eğtm gb sosyo demografk değşkenler arasında anlamlı farklılık olduğunu, kadınların akıllı telefona sahp olma olasılığının erkeklere göre daha az olduğunu, düşük yaş ve yüksek eğtm sevyesnn akıllı telefon sahplğ artışı le lşkl olduğunu saptamışlardır. Br tüketcnn herhang br ürünü satın alması genel olarak doğrudan satın alma gücüne bağlıdır. Tüketcnn satınalma gücünü de gelr belrler. Nlsen araştırma frmasının (2012), ABD de yaptığı çalışmada gelr ve yaşın, akıllı telefon sahplğnn öneml belrleycler olduğunu ve daha yaşlı ve yüksek gelre sahp breylern akıllı telefona sahp olmalarının daha muhtemel olduğu belrtlmştr. Savage ve Waldam (2014), akıllı telefon benmsenmenn belrleyclern tespt etmek amacıyla hane halkı resler üzerne br çalışma yapmışlardır. Bu çalışmada yapılan lojstk regresyon analznde hane halkı resnn genç olması, erkek olması ve gelrnn yüksek olması akıllı telefonun benmsenme olasılığını artırdığını tespt etmşlerdr. 3. Yöntem 3.1. Araştırmanın Amacı Bu çalışma akıllı telefon seçmnn belrleyclern tespt etmek amacıyla yapılmıştır. Bu amacı gerçekleştrmek çn anket yöntem kullanılarak br alan araştırması yapılmıştır. 3.2.Örneklem ve Verlern Toplanması Çalışmada Bngöl Ünverstesnde lsans düzeynde okuyan 400 öğrencye uygulanan br anket le verler toplanmıştır. Bu anket, Ekm-Kasım 2014 tarhlernde uygulanmıştır. Uygulanan anket öğrencnn demografk, sosyal 4

5 Çankırı Karatekn Ünverstes İİBF Dergs özellkler, gelr, akıllı telefon kullanımı le lgl blgler ve akıllı telefona lşkn bakış açısını saptamaya yönelk sorulardan oluşmaktadır. Belrlenen anakütleye yüz yüze görüşme le uygulanan anketlerden elde edlen ham verler, SPSS programı ver tabanına kontrol edlerek grlmştr. İlk aşamada SPSS programı yardımıyla her br faktörün dağılımı ncelendkten sonra değşkenler arasındak lşknn anlamlı olup olmadığı ortaya konulmuştur. Daha sonra da, STATA programı yardımıyla oluşturulan br logt model tahmn edlmş ve bu tahmn sonuçlarına dayalı olarak akıllı telefon seçmnn belrleycler araştırılmıştır. 3.3.Araştırmanın Model ve Değşkenler Araştırmada kullanılan ver set 30 dan büyük olduğu çn her br faktörün dağılımı Tek Örneklem Kolmogorov Smrnov Test ve Homogenety of Varance Test yöntemleryle ncelendkten sonra parametrk olmayan test yöntemlernn kullanılması yoluna gdlmştr. Ntel değşkenler çn k-kare bağımsızlık, ncel değşkenler çn Mann-Whtney U Test kullanılmıştır. İstatstksel anlamlılık çn P<0.05 değer alınmıştır. Çalışmada Bngöl Ünverstesnde okuyan öğrenclernn akıllı telefonu seçme olasılığı üzernde etkl olduğu düşünülen çeştl faktörlern etksn tahmn etmek çn logt model yöntem kullanılmıştır. Olasılığın 0-1 aralığında kalmasını sağlayan ve katsayılar tbarıyla doğrusal olmayan logt model (Kennedy, 2006, 286), P E 1 1 e ( Y 1 X ) F( I ) F( 0 1X ) I ( 0 1X ) 1 e 1 (1) (1) denklemnden görüldüğü gb lojstk BDF den türetlmektedr (Özer, 2004: 75; Tarı, 2005: 256). Burada yer alan I 0 1X ve e=2,7182 olup, doğal logartma tabanıdır. I - le + arasında sınırsız br aralığa sahp ken, olayın gerçekleşme olasılığını gösteren P de 0-1 arasında değer alır ve P le I arasında doğrusal olmayan br lşk bulunmaktadır (Gujarat, 2011:554). Böylece bağımsız değşken (X ) hang değerler alırsa alsın fonksyondak eksponansyel term dama poztf olacağı çn P nn alt sınırı da 0 olur. Olasılık çn gerekl olan 0 P 1 koşulunu bu fonksyon sağlamış olur. Eştlk (1)'nn her k yanı ( 1 e I ) le çarpıldığında ( 1 I e ) P 1 olur. P ye bölüp 1 çıkarılarak I P e P P e bulunur. P P e 1 I e I olduğundan; I (2) 1 5

6 Çankırı Karatekn Ünverstes İİBF Dergs eştlğ elde edlr. Burada P /(1-P ), olasılık oranı (odds rato)'dır. Bu oran da br öğrencnn akıllı telefonu seçme olasılığının, olmama olasılığına oranıdır. P açıklayıcı değşken (X ) hakkında blg vermekte ve nn breyn belrl br terch yapma olasılığını fade etmektedr. Odds oranının doğal logartması alınarak Logt e ulaşılır. Bu amaçla son eştlğn (2) her k yanının doğal logartması alındığında; P ln ln e 1 P I I X 0 1 P X (3) L Ln I P elde edlr ve burada olasılık oranının logartması olan L, artık sadece X ye göre değl, aynı zamanda anakütle katsayılarına göre de doğrusaldır (Gujarat, 2011: 555; Koop, 2008: 278). Logt modelde P 0-1 aralığında değer alırken, L (logt) de - le + arasında değer alır (Özer, 2004: 64; Cramer, 2005:4). Çalışmada kullanılan verlern gruplandırılmamış verler olması nedenyle ele alınan model, en yüksek olablrlk (EYO, Maxmum Lkelhood, ML) yöntem le tahmn edlmştr. Öğrenclern akıllı telefonu seçmes cevap değşken olarak 1 ve 0 değerlern alan bağımlı kukla değşken le fade edlmştr. Bu çalışmanın model şöyle tanımlanablr; Y * 0 1 X u (4) Burada, EğerY * 0 se Y = 1 ve öğrenc cep telefonuna sahp, EğerY * 0 se Y = 0 ve öğrenc cep telefonuna sahp değl, : br parametre vektörü, X : br bağımsız değşkenler vektörü, u : hata term bçmnde tanımlanmakta ve lojstk olarak dağıldığı varsayılmaktadır. Çalışmanın model logt model formatında Denklem 5 le gösterleblr. P L Ln Y 0 1X 1 P (5) Bu çalışmada beş açıklayıcı değşken (cnsyet, yaş, meden durum, aylık gelr ve öğrenclern akıllı telefon kullanımına lşkn bakış açısı puanı) le akıllı telefon seçm arasındak lşk ncelenmektedr. Bu lşky test etmek çn aşağıdak hpotezler kurulmuştur. 6

7 Çankırı Karatekn Ünverstes İİBF Dergs H1: Öğrenclern akıllı telefon seçm le cnsyet faktörü arasında br lşk vardır. H2: Öğrenclern akıllı telefon seçm le meden durum faktörü arasında br lşk vardır. H3: Öğrenclern akıllı telefon seçm le yaş faktörü arasında br lşk vardır. H4: Öğrenclern akıllı telefon seçm le aylık gelr faktörü arasında br lşk vardır. H5: Öğrenclern akıllı telefon seçm le akıllı telefona lşkn bakış açısı puanı arasında br lşk vardır. Öğrenclern akıllı telefonu seçmn etkleyen faktörlern belrlenmes amacıyla yapılan bu çalışmada, akıllı telefon seçm üzernde, öğrencnn yaşı (Yaş), cnsyet (Cnsyet), meden hal (MH), aylık gelr (Gelr) ve akıllı telefona lşkn bakış açısının puanın (ABAP) etkl olableceğ düşünülmektedr (Tablo 1). Dolayısıyla bu değşkenler, tahmn modellernde açıklayıcı değşken (X ) olarak kullanılmaktadır. Bu değşkenlerden Cnsyet ve MH kategork değşkenler olmasına karşılık ger kalan dğer değşkenler sürekldr. Tablo 1: Ekonometrk Modeln Değşkenler Değşkenler Tanımı Bağımlı Değşken Akıllı (Kategork) Evet:1, Hayır:0 Bağımsız Değşkenler Yaş (Yaş) Öğrencnn yaşı (Ncel) Cnsyet (Cnsyet) Kukla (Erkek:1, Kadın:2) * Meden hal (MH) Kukla (Evl:1, Bekar/Dul:2) ** Öğrencnn ortalama aylık gelr (Gelr) Ortalama aylık gelr (Ncel) Öğrencnn akıllı telefona lşkn bakış açısının puanı (ABAP) *** Akıllı telefona lşkn bakış açısının puanı (Ncel) * Referans grup kadın olarak belrtlmştr, ** Referans grup Bekar/Dul olarak belrtlmştr, **ABAP, öğrenclern akıllı telefonların kullanımına lşkn bakış açıları le lgl hazırlanan yargılara katılımından elde edlen puanları belrtmektedr. Uygulanan anketten elde edlen verler dkkate alınarak modelde yer alan bağımsız değşkenler Denklem 6 da verlmştr. X Yas Cnsyet, MH, Gelr, ABAP, (6) Bağımsız değşkenlern logartmaları alınarak, bu değşkenler modele dahl edlmştr. Söz konusu değşkenlere at serlern sağa çarpık olması, bazı serlerde aşırı uçlu değerler olması nedenyle logartmaları alınarak değşkenler normalleştrlmştr (Kalaycı, 2010, 221). Böylece serler arasındak aralık 7

8 Çankırı Karatekn Ünverstes İİBF Dergs azaltılarak daha y sonuçlar verme mkanı sağlanmıştır. Ayrıca çalışmada yapılan farklı model denemelernde logartmk formdak değşkenlern daha y sonuç verdğ gözlemlenmştr. Lteratürde logartmk formda bağımsız değşkenlern kullanıldığı çalışmalar bulunmaktadır 1. Çalışmanın modelne grecek değşkenlern belrlenmes amacıyla ntel değşkenler çn k-kare bağımsızlık test, ncel değşkenler çn se Mann-Whtney U Test kullanılmıştır. Bu k test sonucunda modele greblecek değşkenlern, öğrencnn aylık toplam gelr (Gelr), yaşı (Yaş) ve akıllı telefona lşkn bakış açısının puanı olduğu saptanmıştır. Bu açıklayıcı değşkenlernn yer aldığı nha model L P Ln Y 0 1 ln Gelr lnyaş 2 ln ABAP3 1 P (7) bçmnde oluşturulmuştur. 4. Temel Bulgular Bu kısımda, öncelkle araştırma kapsamına alınan örneklemn özellkler ortaya konulmakta, ekonometrk modeln oluşturulmasında dkkate alınan değşkenlere lşkn tanımlayıcı statstkler sunulmakta ve uygulama sonucunda ulaşılan tahmn ve test sonuçları verlmektedr Örneklem Özellkler Çalışma kapsamına alınan öğrenclern çnde erkek olanların oranı %57, kadın öğrenclern oranı se %43 tür (Tablo 2). Brçok çalışmada kullanılan öneml demografk faktörlerden br olan meden durum ele alındığında, öğrenclern %97.8 nn bekar/dul, %2.3 ünün evl olduğu tespt edlmştr (Tablo 2). Tablo 2: Öğrenclern Bazı Sosyo-Demografk Özelklerne Göre Dağılımları Sosyo-Demografk Özelk Sayı Yüzde (%) Cnsyet Erkek Kadın Meden durumu Evl Bekar/Dul Çalışma kapsamına alınan öğrenclern cep telefonu kullanımına lşkn görüşlernn dağılımını Tablo 3 vermektedr. Buna göre cep telefonunu k yılda br değştrdğn fade edenlern oranı %36.5, 3-4 yılda br değştrdğn fade edenlern oranı %31.8, 5 yıldan daha fazla değştrdğn fade edenlern oranı %17 ve her yıl değştrdğn fade edenlern oranı se %14.8 dr yaş aralığında cep telefonuna lk defa sahp olduğunu belrtenlern oranı %42.3, yaş aralığında cep telefonuna lk defa sahp olduğunu belrtenlern oranı %42.3, yaş aralığında cep telefonuna lk defa sahp olduğunu belrtenlern oranı 8

9 Çankırı Karatekn Ünverstes İİBF Dergs %12.6 ve 8-10 yaş aralığında cep telefonuna lk defa sahp olduğunu belrtenlern oranı se %3 olarak tespt edlmştr (Tablo 3). Bu bulgular katılımcıların oldukça küçük yaşlarda cep telefonuna sahp olduğunu göstermektedr. Tablo 3: Öğrenclern Cep Telefonu Kullanımı İle İlgl Görüşler (n=400) Özelk Sayı % Her yıl Ne kadar sıklıkla telefon değştryorsunuz? 2 yılda br yılda br yıldan daha fazla yaş İlk telefona sahp olduğunuz yaşınız kaçtır? yaş yaş yaş Araştırma kapsamına öğrenclern akıllı telefon kullanım durumları Tablo 4 te sunulmuştur. Buna göre katılımcıların %89 u akıllı telefon kullanırken, %11 nn kullanmadığı tespt edlmştr. Tablo 4: Öğrenclern Akıllı Telefon Kullanım Durumlarına Göre Dağılımları Akıllı Telefon Kullanma Sayı % Evet Hayır Toplam Çalışma kapsamına alınan öğrenclern akıllı telefon kullanımına lşkn görüşlernn dağılımı Tablo 5 te verlmştr. Buna göre 1 la 2 yıldan ber akıllı telefon kullananların oranı %40.3, 1 yıldan az akıllı telefon kullananların oranı %27.3 ve 4 yıldan fazla akıllı telefon kullananların oranı %8.5 olarak tespt edlmştr. Öğrenclerden akıllı telefona normal zaman ayırdığını belrtenlern oranı %43.5, fazla zaman ayırdığını belrtenlern oranı %23.8, çok fazla zaman belrtenlern oranı %12.8 çok az zaman ayırdığını belrtenlern oranı se %9.3 tür. Akıllı telefon seçmnde Androd şletm stemnn etkl olduğunu fade edenlern oranı %72.5, Wndows şletm stemnn etkl olduğunu fade edenlern oranı se %4.3 tür. Ayrıca akıllı telefon seçmndek fyat aralığının TL olanların oranı %65.3 ken 2000 TL ve üzer olanların oranı se %4 tür. Öğrenclern SAMSUNG markasını seçtğn belrtenlern oranı %56.8 ken, IPHONE markasını seçtğn belrtenlern oranı se %15.5 olarak bulunmuştur. Ayrıca seçtğ akıllı telefon markasına güvenenlern oranı %81 ken 9

10 Çankırı Karatekn Ünverstes İİBF Dergs güvenmeyenlern oranı se %19 olarak saptanmıştır. Çalışmada akıllı telefonunda nternet bağlantısı olanların oranı %85.5, olamayanların oranı %14.5 olarak tespt edlmştr. Öğrenclern %53.8 WIFI ve %34.5 3G le akıllı telefonundan nternete bağlandığını belrtmştr (Tablo 5). Tablo 5: Öğrenclern Akıllı Telefon Kullanımı İle İlgl Blglern Dağılımı Özelk Sayı (%) Ne zamandır akıllı telefon kullanıyorsunuz? 1 Yıldan az Yıl Yıl Yıldan Fazla Akıllı telefonunuza ne kadar zaman ayırıyorsunuz? Akıllı telefon seçmnzde hang şletm sstem etkldr? Akıllı telefon seçmnzde fyat aralığınız nedr? Çok az Az Normal Fazla Çok fazla IOS Androd Blackberry Wndows Dğer TL TL TL TL üzer Akıllı telefonda marka seçmnz nedr? IPHONE SAMSUNG HTC LG Dğer Akıllı telefonunuzun markasına güvenyor Evet musunuz? Hayır Akıllı telefonunuzda nternet bağlantısı var mı? Evet Hayır Akıllı telefonda nternete bağlantı tp? 2G (EDGE) G WIFI İnternete Bağlanmıyorum Akıllı telefonun olumsuz fzyolojk etklere sahp olduğunu düşünüyor musunuz? Evet Hayır Çalışma kapsamına gren öğrenclerden akıllı telefonun olumsuz fzyolojk etklere sahp olduğunu düşünenlern oranı %70.5 ken, düşünmeyenlern oranı %29.5 tr (Tablo 5). Öğrenclern büyük br kısmı, akıllı telefonun olumsuz 10

11 Çankırı Karatekn Ünverstes İİBF Dergs fzyolojk etklere sahp olduğunu düşünmelerne rağmen, büyük oranda (%89, Tablo 4) akıllı telefon kullanmaya devam etmektedrler. Tablo 6: Öğrenclern Akıllı Telefon Kullanımına İlşkn Bakış Açılarının Dağılımı Ürün görsel olarak bana htap edyor. Ürünü estetk anlamda lgnç buluyorum. Ürün bana (eğlence, lham v.b) çeştl hsler çağrıştırıyor. Ürün bende hçbr farklı duygu uyandırmıyor. Ürün hayal gücümü kullanmamı sağlıyor Ürün farklı br sosyal kmlk ednmem sağlıyor. Kesnlkle katılmıyorum Katılmıyorum Katılıyorum Kesnlkle katılıyorum Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Akıllı telefonların kullanımına lşkn bakış açıları le lgl hazırlanan yargılara öğrenclern katılma durumlarının yüzdelk dağılımı Tablo 6 vermektedr. Buna göre Ürün görsel olarak bana htap edyor. yargısına 187 kş %46,8 oranında katıldığı, Ürünü estetk anlamda lgnç buluyorum. yargısına 183 kş %45.8 oranında katıldığı, Ürün bana (eğlence, lhan vb.) çeştl hsler çağrıştırıyor. yargısına 158 kş %39.5 oranında katıldığı, Ürün bende hçbr farklı duygu uyandırmıyor. yargısına 138 kş %34,5 oranında kesnlkle katılmadığı, Ürün hayal gücümü kullanmamı sağlıyor. yargısına 116 kş %29 oranında katıldığı, Ürün farklı br sosyal kmlk ednmem sağlıyor. yargısına 122 kş %30.5 oranında kesnlkle katılmadığı tespt edlmştr. 4.2.Örnekleme At Tanımlayıcı İstatstkler Bu kısımda, çalışmanın örneklem çn tahmn edlecek logt modelde yer alacak muhtemel bazı değşkenlere at bazı tanımlayıcı statstklere yer verlmştr. Araştırmada öğrenclern yaşına bakıldığında yaş ortalaması yaklaşık 21.54±2.64 olup, en genc 16 ve en yaşlısı da 45 yaşındadır (Tablo 7). Öğrenclern aylık ortalama toplam gelr (medyan değer) yaklaşık 400 TL olarak bulunmuştur. (Tablo 7). Araştırmada öğrenclern akıllı telefon kullanımına lşkn bakış 11

12 Çankırı Karatekn Ünverstes İİBF Dergs açısının puanına bakıldığında, ortalama puan yaklaşık 14.84±3.18, en yüksek değer 24, en küçük değer se 6 olarak tespt edlmştr (Tablo 7). Tablo 7: Örnekleme At Tanımlayıcı İstatstkler Değşkenler Ortalama Standart En En Medyan Sapma küçük büyük LnYaş LnGelr LnABAP Yaş Gelr ABAP Gözlem Logt Modelnn Sonuçları Ncel değşkenler olan öğrenclern yaşlarının logartması, gelrlernn logartması ve akıllı telefona lşkn bakış açısı puanlarının logartması çn sonuçlar Tablo 8 de sunulmuştur. Buna göre olasılık değerler (P) tüm değşkenler çn 0.05 e eşt ya da bundan küçük olması nedenyle sonuçlar statstksel olarak anlamlıdır. Akıllı telefona sahp olan ve olmayan öğrencler karşılaştırıldığında yaşın logartması, gelrn logartması ve akıllı telefona lşkn bakış açısı puanının logartması çn farklılık vardır. Çok değşkenl analzler çn değşken seçeblmek amacıyla tek değşkenl analzler sonucunda elde edlen P değer <0,25 olan değşkenler logt model çn aday değşken olarak alınmıştır (Hosmer ve Lemeshow, 1998, 86). Tablo 8: Tahmn Edlecek Logt Modele Greblecek Aday Ncel Değşkenler Değşken Akıllı telefon kullanıyor Akıllı telefon kullanmıyor P değer * LnYas 3.04 ( ) 3.04 ( ) < 0.05 LnGelr 5.99 (0-9.05) 5.70 (0-7.09) < 0.01 LnABAP 2.71 ( ) 2.60 ( ) < 0.01 * Mann Whtney U test, Değerler ortanca (mn, max) olarak verld. Tüm değşkenler <0,25, bu nedenle bu değşkenler logt modele grmeye adaydır. Ntel değşkenler olan cnsyet ve meden durum çn sonuçlar Tablo 9 da sunulmuştur. Buna göre cnsyet ve meden durum değşkenler le akıllı telefon seçm arasında anlamlı br lşk yoktur (P>0,05). Hem cnsyet ve hem de meden durumu değşkenlerne at P değer >0,25 olduğu çn logt modele grmeye aday değldr. 12

13 Çankırı Karatekn Ünverstes İİBF Dergs Tablo 9: Tahmn Edlecek Logt Modele Greblecek Aday Ntel Değşkenler Değşkenler Akıllı telefon kullanıyor Evet Hayır Cnsyet [n (%) ] Erkek 203 (89.0) 25 (11.0) Kadın 153 (89.0) 19 (11.0) Toplam 356 (89.0) 44 (11.0) Meden Durum [n (%)] Evl 9 (100.0) 0 (0.0) Bekar/Dul 347 ( 88.7) 44 (11.3) Toplam 356 (89.0) 44 (11.0) * Yates n Düzeltlmş K-Kare Test, ** Fsher K-Kare Test. P * * Yapılan logt model analz sonucunda, modelde yer alan değşkenler, değşkenlern katsayıları, bu katsayılara at standart hatalar, z değerler, anlamlılık düzeyler ve %95 güven sınırlarına at blgler Tablo 10 da verlmştr. Tablo 10: Tahmn Edlen Logt Modele At Bulgular Değşken Katsayı S.Hata z P> z %95 Güven Aralığı Alt Üst LnYas LnGelr LnABAP Sabt LnYaş: Öğrenc yaşının logartması, LnGelr: Öğrenc gelrnn logartması, LnABAP: Öğrenclern akıllı telefona bakış açılarının puan ortalamasının logartması Gözlem Sayısı = 400 LR ch2(3) = Prob > ch2 = Log lkelhood = Pseudo R2 = Yapılan logt model analz sonucunda, modelde yer alan değşkenlern odds oranları, anlamlılık düzeyler ve %95 güven sınırlarına at blgler Tablo 11 de verlmştr. Tablo 11: Tahmn Edlen Logt Modele At Odds Oranı %95 Güven Aralığı Değşken Odds Oranı S.Hata z P> z Alt Üst LnYas LnGelr LnABAP LnYaş: Öğrenc yaşının logartması, LnGelr: Öğrenc gelrnn logartması, LnABAP: Öğrenclern akıllı telefona bakış açılarının puan ortalamasının logartması Gözlem Sayısı = 400 LR ch2(3) = Prob > ch2 = Log lkelhood = Pseudo R2 =

14 Çankırı Karatekn Ünverstes İİBF Dergs Yapılan logt model analz sonucunda anlamlı bulunan değşkenler, br brm arttırıldığında, öğrenclern akıllı telefonu seçme olasılığı üzernde meydana getrdğ marjnal etky Tablo 12 vermektedr. Tablo 12: Öğrenclern Akıllı Telefonu Seçme Olasılığı Üzernde Etkl Olan Açıklayıcı Değşkenlern Marjnal Etkler Değşken dy/dx * S.Hata z P> z %95 Güven Aralığı Alt Üst LnYas LnGelr LnABAP * Katsayı büyüklüler doğrudan bağımsız değşkenn olasılık üzerndek etksn vermemektedr. Bu nedenle olasılığın bağımsız değşkenlere göre değşme oranı yan marjnal etk hesaplanmıştır. Yapılan analzde tahmn edlen logt modele lşkn Tablo 10 ncelendğnde; LnGelr ve LnABAP bağımsız değşkenlern anlamlılık değerlernn P<0,05 olması nedenyle anlamlı oldukları saptanmıştır. Bu sonuçlar bağımsız değşkenlern, öğrenclern akıllı telefonu seçm olasılığını açıklamada anlamlı olduklarını göstermektedr (Tablo 10). Örneklem çn yapılan analz sonucuna göre öğrenclern akıllı telefonu seçme olasılığı le lgl model şu şeklde yazılablr: P L Ln 1P P 1 P e LnYas 0.97LnGelr 1.62LnABAP LnYas 0.97LnGel r1.62lnabap (8) Modeldek sabt term (-16.46), söz konusu açıklayıcı değşkenlern sıfır olması halnde öğrenclern akıllı telefonu seçme log-olasılık oranını verr. Regresyon tahmnlernde sabt term, her zaman anlamlı sonuçlar vermeyeblr (Gujarat, 2011, 82). Hesaplanan bu bulgular öğrenclern yaşının logartması araştırma kapsamına alınan öğrenclern akıllı telefonu seçme olasılığını açıklamak çn öneml br değşken olmadığını göstermektedr. Yaş değşken çn tahmn edlen eğm katsayısı anlamsız ve yaklaşık 2.81 olarak hesaplanmıştır (Tablo 10). Ancak yaş logartması çn hesaplanan eğm katsayısı şaretnn poztf olması, yaşın logartması le öğrencnn akıllı telefonu seçme olasılığı arasında poztf br lşknn olduğunu göstermektedr. Aylık ortalama toplam gelrn logartması, öğrenclern akıllı telefonu seçme olasılığı üzernde anlamlı br değşken olarak tespt edlmş; eğm katsayısı %1 14

15 Çankırı Karatekn Ünverstes İİBF Dergs düzeynde anlamlı ve yaklaşık 0.97 olarak hesaplanmıştır (Tablo 10). Odds oranına göre, aylık ortalama toplam gelrn logartması öğrenclern akıllı telefonu seçme olasılığını yaklaşık 2,63 kat artırmaktadır (Tablo 11). Dğer alternatf br yorum se bağımsız değşkenlere göre olasılığın değşm oranı dkkate alınarak yapılmaktadır. Buna göre öğrenclern akıllı telefonu seçme olasılığı, modeldek dğer bağımsız değşkenler sabt ken, aylık ortalama toplam gelr %1 arttığında yaklaşık %7.9 artacaktır (Tablo 12). Yapılan analzde br dğer açıklayıcı değşken olan öğrenclern akıllı telefona lşkn bakış açısı puanının logartması, akıllı telefonu seçme olasılığını etkleyen öneml br faktör olarak saptanmıştır. Bu değşkenn eğm katsayısı poztf olarak bulunmuştur. Buna göre akıllı telefona lşkn bakış açısı puanı, öğrenclern akıllı telefonu seçme olasılığını yaklaşık 5,03 kat artırmaktadır (Tablo 11). Açıklayıcı değşkenlere göre olasılığın değşm oranı dkkate alınarak yorum yapıldığında se öğrenclern akıllı telefonu seçme olasılığı, modeldek dğer bağımsız değşkenler sabt ken, akıllı telefona lşkn bakış açısı puanının logartması %1 arttığında yaklaşık %13.8 artacaktır (Tablo 12). Bu sonuç öğrenclern akıllı telefona lşkn bakış açısının olumlu yönde değşmes, akıllı telefon tüketm üzernde öneml br faktör olduğunu göstermektedr. Modeln uyumu Hosmer-Lemeshow le ncelendğnde, modeln öğrenclern akıllı telefonu seçme olasılığının tahmnnde yeterl br model olduğu bulunmuştur (k-kare=6.71, sd=10 ve P=0,5685). 5.Sonuç Bu çalışmada hem toplumsal hem de breysel hayatta öneml br yer tutan akıllı telefon seçmn etkleyen faktörlern ünverste öğrencler üzerndek etkler araştırılmakta ve ünverste öğrenclernn akıllı telefon kullanımı le lgl özellkler ortaya konulmaktadır. Bunun çn öğrenclern demografk özellkler le akıllı telefona lşkn bakış açılarının, akıllı telefon seçm üzerndek etks ncelenmştr. Çalışma, öğrenclern akıllı telefon kullanımı le lgl lgnç sonuçlar vermektedr. Öğrenclern %89 u akıllı telefon kullanırken, %11 se akıllı telefon kullanmamaktadır. Bu oranın yüksek olmasının neden, katılımcıların eğtml ve genç olmaları olarak fade edleblr. Ayrıca akıllı telefonun olumsuz fzyolojk etklere sahp olduğunu düşünenlern oranı %70.5, düşünmeyenlern oranı %29.5 tr. Akıllı telefonun olumsuz fzyolojk etklere sahp olduğunu düşünenlern oranın yüksek çıkmasına rağmen, bu oranın büyük br kısmı (%89) akıllı telefon kullanmaktadır. Çalışmada cevap değşken olan akıllı telefon kullanımı le açıklayıcı değşkenler olan cnsyet ve meden durum arasında anlamlı br lşk tespt edlmemştr. Ancak akıllı telefon kullanımı le aylık gelr, yaş ve öğrencnn akıllı telefon 15

16 Çankırı Karatekn Ünverstes İİBF Dergs kullanımına lşkn bakış açısı arasında anlamlı br lşk bulunmuştur. Cevap değşkenn anlamlı br şeklde açıklayan açıklayıcı değşkenler, modele dahl edlmş ve model tahmn edlmştr. Genel olarak tahmn edlen modeln sonuçları lteratürde açıklanan çalışmaların sonuçları le tutarlı olduğu fade edleblr (Lane ve Manner, 2011; Savage ve Waldam, 2014). Ayrıca tahmn edlen modeln sonuçları, öğrenclern aylık gelrnn artması ve akıllı telefona lşkn bakış açısının olumlu yönde gelşmesnn, akıllı telefonu seçme olasılığını öneml derece artırdığını göstermektedr. Bu sonuçlar, akıllı telefonların öğrenclere görsel olarak htap etmes, estetk olarak lgnç gelmes, çeştl hsler uyandırması, hayal güçlern kullanmaları ve farklı sosyal kmlk ednmelern sağlanması gb faktörlerden dolayı akıllı telefon seçmn artıran özellkler olduğunu göstermektedr (Tablo 6). Tahmn edlen modelde yaş le akıllı telefon seçmn arasında poztf ancak anlamsız br lşk bulunmuştur. Bu çalışmanın sonuçları, Türkye dek tüm ünversteler yansıtmaz. Çünkü çalışmanın örneklem le dğer ünverste öğrencler arasında demografk ve sosyo ekonomk bakımından farklılıkların bulunması muhtemeldr. Sonuç olarak bu çalışmanın akıllı telefon seçmnn belrleycler le lgl öneml blgler sunduğu fade edleblr. Akıllı telefon üreten frmalar, kşlern breysel özellklerne uygun tasarımlar ve uygulamalar gelştrmel ve buna dönük araştırma ve gelştrme faalyetler yapmalıdır. Gençler arasında akıllı telefon kullanımı daha yaygındır. Bu nedenle araştırmacılar tüm ünversteler kapsayacak daha büyük br örneklem kullanarak, akıllı telefon seçmnn belrleyclern tespt etmek çn araştırma yapablrler. Ayrıca akıllı telefon endüstrsnde faalyet gösteren frmalara, pazar payını artırmak çn ünverste kampuslarında tanıtım faalyetlerne önem vermeler önerlmektedr. Kaynakça Basheer, A. ve Ibrahm, A.M.A. (2010). Moble Marketng: Examnng the Impact of Trust, Prvacy Concern and Consumers Atttudes on Intenton to Purchase, Internatonal Journal of Busness and Management, 5(3), Chsnall, P.M. (1985). Marketng: A Behavoural Analyss, New York: McGraw- Hll, Madenhead. Chow, MM., Chen, L.H., Yeow, J.A. ve Wong, P.A. (2012). Conceptual Paper: Factors Affectng the Demand of Smartphone among Young Adult, Internatonal Journal on Socal Scence Economcs & Art, 2(2), Cramer, J.S. (2005). Omtted Varables and Msspecfed Dsturbance n The Logt Model, Amsterdam School of Economcs, UvA Econometrcs, Dscusson Paper. 16

17 Çankırı Karatekn Ünverstes İİBF Dergs Delotte, (2014). Global Moble Consumer Survey 2014, The Pulse of the Moble Naton, The Dutch Perspectve, Delotte/nl/Documents/ technology-meda-telecommuncatons/delotte-nltmt-global-moble-consumer-survey-2014.pdf (Erşm Tarh: ). Deursen, A.J.A.M., Bolle, C.L., Hegner, S.M. ve Kommers, P.A.M. (2015). Modelng Habtual and Addctve Smartphone Behavor the Role of Smartphone Usage Types, Emotonal Intellgence, Socal Stress, Self- Regulaton, Age and Gender, Computers n Human Behavor, 45, Gökaller, E., Sabuncuoğlu, A. ve Gülay, G. (2011). Br Statü Tüketm Gösterges Olarak Iphone Markalı Akıllı Telefon Algısı: Ünverste Öğrencler Üzerne Br Araştırma, Selçuk İletşm, 7(1), Gujarat, D.N. (2011). Temel Ekonometr, (1995), (Çev. Ümt Şenesen ve Gülay Günlük Şenesen), Lteratür Yayıncılık. İstanbul. Hanley, M. ve Becker, M. (2008). Cell Phone Usage and Advertsng Acceptance Among College Students: A Four-Year Analyss, Internatonal Journal of Moble Marketng, 30(1), Hosmer, D.W. ve Lemeshow, S. (1998). Appled Lojstk Regresyon, Wley Seres n Probablty and Matehematcal Statstc. IDC (2014). Smartphone OS Market Share, Q3 2014, prodserv/smartphone-os-market-share.jsp (Erşm Tarh: ). IDC (2014). Worldwde Smartphone Shpments Top One Bllon Unts for the Frst Tme, Accordng to IDC, January 27. contanerid=prus (Erşm Tarh: ). Jn, H.C. ve Vllegas, J. (2008). Moble Phone Users Behavors: The Motvaton Factors of The Moble Phone User, Internatonal Journal of Moble Marketng, 3(2), Kalaycı, Ş. (Ed.). (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değşkenl İstatstk Teknkler, 5. Baskı. Ankara: Asl Yayın Dağıtım Ltd. Şt. Kennedy, P. (2006). Ekonometr Kılavuzu, (1998), Çevrenler: Muzaffer Sarımesel ve Şenay Açıkgöz, Gaz Ktabev, Ankara. Koop, G. (2008). Introducton to Econometrcs, England: John Wley&Sons. Kotler, P. ve Armstrong, G. (2007). Prncple of Marketng,12th edton, Pearson Educaton, Boston, MA. 17

18 Çankırı Karatekn Ünverstes İİBF Dergs Kotler, P., Armstrong, G., Wong, V. ve Saunders, J. (2008). Prncples of Marketng, Ffth European Edton, Pearson Educaton Lmted. Kuhlmeer, D. ve Knght, J. (2005), Antecedents to Internet Based Purchasng: A Multnatonal Study, Internatonal Marketng Revew, 22(4), Lane, W. ve Manner, C. (2011). The Impact of Personalty Trats on Smartphone Ownershp and Use, Internatonal Journal of Busness and Socal Scence, 2(17), Lee, S.Y. (2014). Examnng the Factors That Influence Early Adopters Smartphone Adopton: The Case of College Students, Telematcs and Informatcs, 31, Leo, C., Bennett, R. ve Hartel, C.E.J. (2005). Cross-Cultural Dfferences n Consumer Decson-Makng Styles, Cross Cultural Management, 12(3), L, S. ve L, Y. (2010). An Exploraton of the Psychologcal Factors Influencng College Students Consumpton of Moble Phone n West Chna, Internatonal Journal of Busness and Management, 5(9), (Erşm Tarh: ). Moore, G.C. ve Benbasat, I. (1991). Development of an Instrument to Measure the Perceptons of Adoptng an Informaton Technology Innovaton, Informaton Systems Research, 2(3), Nang, K.W. ve Chapooprutana, S. (2014). The Factors Affectng Purchase Intenton of a Smart Phone n Yangon, Myanmar, Internatonal Conference on Trends n Economcs, Humantes and Management (ICTEHM'14) Aug 13-14, Pattaya, Thaland. NIELSEN (2012). Survey New U.S. Smartphone Growth by Age and Income, smartphone-growth-by-age-and-ncome.html, (Erşm Tarh: ). Oulasvrta, A., Wahlstrom, M. ve Ercsson K.A. (2011). What Does t Mean to be Good at Usng Moble Devce? An Investgaton of Three Levels of Experence and Skll, Internatonal Journal of Human- Computer Studes, 69, Özer, H. (2004). Ntel Değşkenl Ekonometrk Modeller: Teor ve Br Uygulama, Ankara: Nobel Yayıncılık. 18

19 Çankırı Karatekn Ünverstes İİBF Dergs Park, K. ve Yang, S. (2006). The Moderatng Role of Consumer Trust and Experences: Value Drven Usage of Moble Technology, Internatonal Journal of Moble Marketng, 1(2), Park, Y., ve Chen, J.V. (2007). Acceptance and adopton of the nnovatve use of smartphone, Industral Management & Data Systems, 107(9), Persaud, A. ve Azhar, I. (2012). Innovatve Moble Marketng va Smartphones are Consumers Ready?, Marketng Intellgence & Plannng, 30(4), Rushton, K. (2012). Number of Smartphones Tops One Bllon, The Telegraph. (Onlne).http://www.telegraph.co.uk/fnance/ /Number-ofsmartphones-tops-one -bllon.html, (Erşm Tarh: ). Savage, S.J. ve Waldman, D.M. (2014). The Value of Onlne Prvacy: Evdence from Smartphone Applcatons, documents/conferences/ %20la%20cable%20workshop/savage_ Scott.pdf (Erşm Tarh: ). Smth, A. (2011). Smartphone Adopton and Usage, Pew 2011/07/11/smartphone-adopton-and-usage/ (Erşm Tarh: ). Suk, N. M. (2013). Students Demand for Smartphones: Structural Relatonshps of Product Features, Brand Name, Product Prce and Socal Influence, Campus-Wde Informaton System, 30(4), Tarı, R. (2005). Ekonometr, İzmt: Kocael Ünverstes Yayını. TÜİK (2014). Hanehalkı Blşm Teknolojler Kullanım Araştırması, (Erşm Tarh: ) Wu, I.L. ve Wu, K.W. (2005). A Hybrd Technology Acceptance Approach for Explorng E-Crm Adopton n Organzatons, Behavour & Informaton Technology, 24(4), Notlar Not 1. Bkz, Barros García, J.A. ve Rodríguez Hernández J.E. (2008), Housng demand n Span accordng to dwellng type: Mcroeconometrc evdence, Regonal Scence and Urban Economcs, 38,

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2015, Clt 5, Sayı 2, ss.549-567 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2015, Volume 5,

Detaylı

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES Konut Sahplğnn Belrleycler: Hanehalkı Resler Üzerne Br Uygulama Halm TATLI 1 Özet İnsanların barınma htyacını sağlayan konut, temel htyaçlar arasında yer almaktadır. Konut sahb olmayan ve krada oturan

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller UYGULAMA 2 Bağımlı Kukla Değşkenl Modeller Br araştırmacı Amerka da yüksek lsans ve doktora programlarını kabul ednlmey etkleyen faktörler ncelemek stemektedr. Bu doğrultuda aşağıdak değşkenler ele almaktadır.

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ Central Bank Revew Vol. 11 (January 2011), pp.1-9 ISSN 1303-0701 prnt / 1305-8800 onlne 2011 Central Bank of the Republc of Turkey http://www.tcmb.gov.tr/research/revew/ KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON:

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği Türkye Cumhuryet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI Kalte Artışları ve Enflasyon: Türkye Örneğ Yavuz Arslan Evren Certoğlu Abstract: In ths study, average qualty growth and upward

Detaylı

SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estimating of Crime Database with Logistic Regression Analysis: Bursa Case

SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estimating of Crime Database with Logistic Regression Analysis: Bursa Case SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estmatng of Crme Database wth Logstc Regresson Analyss: Bursa Case Mehmet NARGELEÇEKENLER * B Özet u çalışmada, Bursa Emnyet Müdürlüğünden

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER

ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER Akdenz İ.İ.B.F. Dergs (21) 2011, 17-45 ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER PREVALENCE AND SOCIOECONOMICS DETERMINANTS OF ADULTS OBESITY IN ANTALYA Arş. Gör. F.

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279 SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme 279 Türkye de Hanehalkı Tüketm Harcamaları: Pseudo Panel Ver le Talep Sstemnn Tahmn The Consumpton Expendture of Households n Turkey: Demand System Estmaton wth Pseudo Panel

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME

TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME Ġstanbul Ünverstes Ġktsat Fakültes Malye AraĢtırma Merkez Konferansları 46. Ser / Yıl 2004 Prof. Dr. Salh Turhan'a Armağan TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME

Detaylı

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği Atatürk Ünv. Zraat Fak. Derg., 42 (2): 153-157, 2011 J. of Agrcultural Faculty of Atatürk Unv., 42 (2): 153-157, 2011 ISSN : 1300-9036 Araştırma Makales/Research Artcle Btksel Ürün Sgortası Yaptırma İsteğnn

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR RüĢtü YAYAR * Süleyman Serdar KARACA ** Ahmet TURKUT ***

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195 C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 13, Sayı 1, 2012 195 TÜRKİYE DE TİCARİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE REKABET DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ (2002-2009) Abdulvahap ÖZCAN * Özet Türkye nn yaşadığı 2000 ve 2001 krzler

Detaylı

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 X Sabt Varyans Y Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Eşt Varyans EKKY nn varsayımlarından br anakütle regresyon fonksyonu u lern eşt varyanslı olmasıdır Her hata term varyansı bağımsız değşkenlern verlen değerlerne

Detaylı

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = σ i2. Eşit Varyans. Hata. Zaman

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = σ i2. Eşit Varyans. Hata. Zaman Farklı Varyans Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = σ Eşt Varyans Y X Farklı Varyans Hata Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = σ Farklı Varyans Zaman Farklı Varyans le Karşılaşılan Durumlar Kest Verlernde. Kar dağıtım

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ ALİ RIZA AKTAŞ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. SELİM

Detaylı

AN ANALYSIS OF RED MEAT PURCHASING PREFERENCES OF HOUSEHOLDS IN ANTALYA

AN ANALYSIS OF RED MEAT PURCHASING PREFERENCES OF HOUSEHOLDS IN ANTALYA Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.009, C.14, S. s.433-445. Suleyman Demrel Unversty The Journal of Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.009, Vol.14, No. pp.433-445.

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller www.statstkcler.org İstatstkçler Dergs 5 (01) 3-31 İstatstkçler Dergs Hasar sıklıkları çn sıfır yığılmalı keskl modeller Sema Tüzel Hacettepe Ünverstes Aktüerya Blmler Bölümü 06800-Beytepe, Ankara, Türkye

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

Türkiye den Yurt Dışına Beyin Göçü: Ampirik Bir Uygulama

Türkiye den Yurt Dışına Beyin Göçü: Ampirik Bir Uygulama ERC Workng Paper n Economc 04/02 January 2004 Türkye den Yurt Dışına Beyn Göçü: Amprk Br Uygulama Aysıt Tansel İktsat Bölümü Orta Doğu Teknk Ünverstes atansel@metu.edu.tr Nl Demet Güngör İktsat Bölümü

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama Anadolu Ünverses Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversy Journal of Socal Scences Kar Payı Polkası ve Yaşam Döngüsü Teors: İMKB İmalat Sektöründe Amprk Br Uygulama Dvdend Payout Polcy and Lfe Cycle Theory:

Detaylı

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Yöntemnn Güvenlrlğ Ekonometr 1 Konu 11 Sürüm,0 (Ekm 011) UADMK Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BULANIK HEDONİK REGRESYON. Gökalp Kadri YENTÜR İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 2011

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BULANIK HEDONİK REGRESYON. Gökalp Kadri YENTÜR İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 2011 ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BULANIK HEDONİK REGRESYON Gökalp Kadr YENTÜR İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 011 Her hakkı saklıdır ÖZET Yüksek Lsans Tez BULANIK HEDONİK

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK REGRESYON YÖNTEMLERİ

FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK REGRESYON YÖNTEMLERİ Anadolu Tarım Blm. Derg., 203,28(3):68-74 Anadolu J Agr Sc, 203,28(3):68-74 do: 0.76/anaas.203.28.3.68 URL: htt://dx.do.org/0.76/anaas.203.28.3.68 Derleme Revew FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi

Tek Yönlü Varyans Analizi Tek Yönlü Varyan Analz Nedr ve hang durumlarda kullanılır? den fazla grupların karşılaştırılmaı öz konuu e, çok ayıda t-tet nn kullanılmaı, Tp I hatanın artmaına yol açar; Örneğn, eğer 5 grubu kşerl olarak

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences İNOVASYON PERFORMANSI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE AHS VE GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI: SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ M.Ensar YEŞİLYURT (*) Flz YEŞİLYURT (**) Özet: Özellkle uzak verlere sahp ver setlernn analz edlmesnde en küçük kareler tahmnclernn kullanılması sapmalı

Detaylı

Türkiye de Süt Ürünleri Tüketim Harcamalarına Etki Eden Faktörlerin Analizi: Çoklu Heckman Örneklem Seçicilik Sistem Yaklaşımı

Türkiye de Süt Ürünleri Tüketim Harcamalarına Etki Eden Faktörlerin Analizi: Çoklu Heckman Örneklem Seçicilik Sistem Yaklaşımı Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

AN APPLICATION ABOUT THE UNIVERSITY STUDENTS IN IZMIR WITH STRATIFIED CLUSTER SAMPLING

AN APPLICATION ABOUT THE UNIVERSITY STUDENTS IN IZMIR WITH STRATIFIED CLUSTER SAMPLING Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.009, C.4, S. s.407-44. Suleyman Demrel Unversty The Journal of Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.009, Vol.4, o. pp.407-44. İZMİR

Detaylı

Devalüasyon, Para, Reel Gelir Değişkenlerinin Dış Ticaret Üzerine Etkisinin Panel Data Yöntemiyle Türkiye İçin İncelenmesi

Devalüasyon, Para, Reel Gelir Değişkenlerinin Dış Ticaret Üzerine Etkisinin Panel Data Yöntemiyle Türkiye İçin İncelenmesi Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Clt 6, Sayı:4, 2004 Devalüasyon, Para, Reel Gelr Değşkenlernn Dış Tcaret Üzerne Etksnn Panel Data Yöntemyle Türkye İçn İncelenmes Yrd.Doç.Dr.Ercan BALDEMİR*

Detaylı

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Özet YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Atıf EVREN *1 Elf TUNA ** Yarı parametrk panel ver modeller parametrk ve parametrk olmayan modeller br araya getren; br kısmı

Detaylı

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ Yrd. Doç. Dr. Seda ŞENGÜL Çukurova Ünverstes İktsad Ve İdar Blmler Fakültes Ekonometr Bölümü Mart 2004 ANKARA YAYIN NO: 119 ISBN: 975-407-151-9

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

SOSYAL SERMAYENİN BİREYLERİN İSTİHDAMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ HANEHALKI REİSLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

SOSYAL SERMAYENİN BİREYLERİN İSTİHDAMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ HANEHALKI REİSLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Gaz Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs 15/3 (2013) 87-114 SOSYAL SERMAYENİN BİREYLERİN İSTİHDAMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ HANEHALKI REİSLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Halm TATLI * Öz: Sosyal sermaye genel

Detaylı

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER İstanbul Ünverstes İktsat Fakültes Malye Araştırma Merkez Konferansları 47. Ser / Yıl 005 Prof. Dr. Türkan Öncel e Armağan HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME ETKİLEŞİMİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME ETKİLEŞİMİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME ETKİLEŞİMİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ Doç. Dr. M. Başaran ÖZTÜRK * Yrd. Doç. Dr. Kartal DEMİRGÜNEŞ ** Yrd.

Detaylı

OBEZİTENİN İKTİSADİ BELİRLEYİCİLERİ

OBEZİTENİN İKTİSADİ BELİRLEYİCİLERİ OBEZİTENİN İKTİSADİ BELİRLEYİCİLERİ Pamukkale Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Yüksek Lsans Tez İktsat Anablm Dalı Melke ÇETİN Danışman: Yr d. Doç. Dr. Özcan UZUN Ağustos 2007 DENİZLİ TEŞEKKÜR Eğtm dönemm

Detaylı

TÜKETİCİLERİN FONKSİYONEL GIDALARI KULLANMAYA VE ÖDEMEYE RAZI OLDUĞU MİKTARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ

TÜKETİCİLERİN FONKSİYONEL GIDALARI KULLANMAYA VE ÖDEMEYE RAZI OLDUĞU MİKTARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ 1 1 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜKETİCİLERİN FONKSİYONEL GIDALARI KULLANMAYA VE ÖDEMEYE RAZI OLDUĞU MİKTARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ Hazırlayan Seda KARAAĞAÇ

Detaylı

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması Busness and Economcs Research Journal Volume 2. Number 1. 2011 pp. 143-151 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkye de Bölgeler Arası Gelr Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Ver Analz Uygulaması Fatma

Detaylı

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme I 131 Yolsuzluğun Belrleycler ve Büyüme le İlşkler Assoc. Prof. Dr. Mne Gern (Marmara Unversty, Turkey) Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk Unversty, Turkey) Ph.D. Canddate

Detaylı

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 Eşit Varyans

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 Eşit Varyans Farklı Varyans Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Eşt Varyans Y X 1 Farklı Varyans Hata Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Farklı Varyans Zaman EKKY nn varsayımlarından br anakütle regresyon fonksyonu u lern

Detaylı

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum)

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 276-303 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyrght 2013 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı)

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı) A.1. Mll Gelr Hesaplamaları ve Bazı Temel Kavramlar 1 Gayr Saf Yurtç Hâsıla (GSYİH GDP): Br ekonomde belrl br dönemde yerleşklern o ülkede ekonomk faalyetler sonucunda elde ettkler gelrlern toplamıdır.

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI 1 TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI Metehan TOLON Nuray GÜNERİ TOSUNOĞLU Özet Tüketc tatmn araştırmaları özelde pazarlama yönetclernn, genelde

Detaylı

META ANALİZ VE TARIMSAL UYGULAMALAR

META ANALİZ VE TARIMSAL UYGULAMALAR T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI META ANALİZ VE TARIMSAL UYGULAMALAR HANDE KÜÇÜKÖNDER YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Ocak -2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

Ege Bölgesi orman işletmelerindeki orman mühendisi dağılımının Atkinson endeksi ile değerlendirilmesi

Ege Bölgesi orman işletmelerindeki orman mühendisi dağılımının Atkinson endeksi ile değerlendirilmesi SDÜ Orman Fakültes Dergs SDU Faculty of Forestry Journal 2011, 12: 110-114 Araştırma makales/research artcle Ege Bölges orman şletmelerndek orman mühends dağılımının Atknson endeks le değerlendrlmes İsmal

Detaylı

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS NURAY TUNCER PROF. DR. DURDU KARASOY Tez Danışmanı Hacettepe Ünverstes Lsansüstü Eğtm-Öğretm Yönetmelğnn İstatstk Anablm Dalı İçn Öngördüğü

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT.

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT. İŞLETME ve İŞLETME İknc Öğretm BÖLÜMLERİ n n İŞL.101 Davranış Blmler I İŞL.201 Genel İşletme İŞL.203 Introducton to Busness İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statstcs I İktsada Grş I İŞL.207 İŞL.209 Pazarlama

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

Endüstri-içi dış ticaret, patentler ve uluslararası teknolojik yayılma

Endüstri-içi dış ticaret, patentler ve uluslararası teknolojik yayılma Endüstr-ç dış tcaret, patentler ve uluslararası teknolojk yayılma Recep Kök Dokuz Eylül Ünverstes, İktsad ve İdar Blmler Fakültes, İktsat Bölümü, 35160, İzmr, Türkye Nevzat Şmşek Dokuz Eylül Ünverstes,

Detaylı

Sıfır Ağırlıklı Sayma ile Elde Edilen Veriler İçin Çok Seviyeli ZIP Regresyon * Multilevel ZIP Regression for Zero-Inflated Count Data

Sıfır Ağırlıklı Sayma ile Elde Edilen Veriler İçin Çok Seviyeli ZIP Regresyon * Multilevel ZIP Regression for Zero-Inflated Count Data Yüzüncü Yıl Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Dergs/ Journal of The Insttute of Natural & Appled Scences 18 (1-):01-08, 013 Araştırma Makales/Research Artcle Sıfır Ağırlıklı Sayma le Elde Edlen Verler İçn

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE AVRUPA BİRLİĞİNE ADAY ÜLKELERİN YAKINSAMA ANALİZİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE AVRUPA BİRLİĞİNE ADAY ÜLKELERİN YAKINSAMA ANALİZİ AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE AVRUPA BİRLİĞİNE ADAY ÜLKELERİN YAKINSAMA ANALİZİ Prof. Dr. Bedrye SARAÇOĞLU Gaz Ünverstes İ.İ.B.F. Ekonometr Bölümü Tel:+90 32 226853 e-posta: bedrye@gaz.edu.tr Arş. Gör. Nükhet

Detaylı

Erzurum Đlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması

Erzurum Đlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/ournal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

Lojistik Regresyonlarda Değişken Seçimi

Lojistik Regresyonlarda Değişken Seçimi Çukurova Ünverstes Zraat Fakültes Dergs, 7 (2):05-4 Lostk Regresyonlarda Değşken Seçm Hasan ÖNDER () Zeynel CEBECİ (2) Özet Bu çalışmada, lostk regresyonlarda değşken seçm yöntemlernden ler doğru seçm,

Detaylı

Obtaining Classical Reliability Terms from Item Response Theory in Multiple Choice Tests

Obtaining Classical Reliability Terms from Item Response Theory in Multiple Choice Tests Ankara Unversty, Journal of Faculty of Educatonal Scences, year: 26, vol: 39, no: 2, 27-44 Obtanng Classcal Relablty Terms from Item Response Theory n Multple Choce Tests Hall Yurdugül * ABSTRACT: The

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Mehmet ARDIÇLIOĞLU *, Galp Seçkn ** ve Özgür Öztürk * * Ercyes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Kayser

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

i. ARASTiRMANiN AMACi GIRIs Yrd.Doç.Dr. Gönen DÜNDAR Yönetim, Yil 12, Sayi 39, Mayis - 2001,5.5-16

i. ARASTiRMANiN AMACi GIRIs Yrd.Doç.Dr. Gönen DÜNDAR Yönetim, Yil 12, Sayi 39, Mayis - 2001,5.5-16 Yönetm, Yl 12, Say 39, Mays - 2001,5.5-16 ISLETME EGITIMI ALAN ÖGRENCILERIN FINANS ALANINDA KARIYER YAPMA EGILIMLERINI ETKILEYEN FAKTÖRLERIN BELIRLENMESINE.... YONELIK BIR ARASTIRMA: tü. ISLETME FAKÜLTESI

Detaylı

ADJUSTED DURBIN RANK TEST FOR SENSITIVITY ANALYSIS IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK DESIGN

ADJUSTED DURBIN RANK TEST FOR SENSITIVITY ANALYSIS IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK DESIGN SAÜ Fen Edebyat Dergs (2010-I) F.GÖKPINAR v.d. DENGELİ TAMAMLANMAMIŞ BLOK TASARIMINDA, DUYUSAL ANALİZ İÇİN DÜZELTİLMİŞ DURBİN SIRA SAYILARI TESTİ Fkr GÖKPINAR*, Hülya BAYRAK, Dlşad YILDIZ ve Esra YİĞİT

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

Mut Orman İşletmesinde Karaçam, Sedir ve Kızılçam Ağaç Türleri İçin Dip Çap Göğüs Çapı İlişkileri

Mut Orman İşletmesinde Karaçam, Sedir ve Kızılçam Ağaç Türleri İçin Dip Çap Göğüs Çapı İlişkileri Süleyman Demrel Ünverstes, Fen Blmler Ensttüsü, 9-3,(5)- Mut Orman İşletmesnde Karaçam, Sedr ve Kızılçam Ağaç Türler İçn Dp Çap Göğüs Çapı İlşkler R.ÖZÇELİK 1 Süleyman Demrel Ünverstes Orman Fakültes Orman

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Blm ve Teknoloj Dergs A-Uygulamalı Blmler ve Mühendslk Clt: 14 Sayı: 3 013 Sayfa: 315-38 ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE Faruk ALPASLAN 1, Erol EĞRİOĞLU 1, Çağdaş Hakan ALADAĞ,

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 16 Güz 2009/2 s. 47-59 LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS KESTİRİMİNİN İNCELENMESİ Cengz AKTAŞ *, Orkun ERKUŞ ** Gelş: 12.10.2009 Kabul:

Detaylı

Sansürlenmiş ve Kesikli Regresyon Modelleri

Sansürlenmiş ve Kesikli Regresyon Modelleri TOBİT MODEL 1 Sansürlenmş ve Keskl Regresyon Modeller Sınırlı bağımlı değşkenler: sansürlenmş (censored) ve keskl (truncated) regresyon modeller şeklnde k gruba ayrılır. 2 Sansürlenmş ve Keskl Regresyon

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN KOŞULLU LOJİSTİK REGRESYON MODELLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN KOŞULLU LOJİSTİK REGRESYON MODELLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:14 2011 62 83 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN KOŞULLU LOJİSTİK REGRESYON MODELLERİ

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı Örgütsel Daranış e İnsan İlşkler Yönetm Kodu (Code) PYY 518 Lsansüstü Program (Graduate Program) Dersn Türü (Course Type) Dersn İçerğ (Course Descrpton) 30-60 kelme arası Dersn Amacı (Course

Detaylı

ÜNİTE. İSTATİSTİĞE GİRİŞ Doç.Dr.Suphi Özçomak İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEMEL KAVRAMLAR

ÜNİTE. İSTATİSTİĞE GİRİŞ Doç.Dr.Suphi Özçomak İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEMEL KAVRAMLAR HEDEFLER İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR İstatstğn Tanımı Anakütle ve Örnek Kavramları Tam Sayım ve Örnekleme Anakütle ve Örnek Hacm Parametre ve İstatstk Kavramları İSTATİSTİĞE GİRİŞ Doç.Dr.Suph Özçomak Bu

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name İnşaat Projeler Yönetmnde Enformasyon Teknolojler Informaton Technologes n Constructon Project Management Kodu (Code)

Detaylı

Genel Doğrusal Karışık Modellerde Farklı Kovaryans Yapıları ve Tahmin Yöntemlerinin Performanslarının Karşılaştırılması 1

Genel Doğrusal Karışık Modellerde Farklı Kovaryans Yapıları ve Tahmin Yöntemlerinin Performanslarının Karşılaştırılması 1 Hayvansal Üretm 54(): 8-3, 03 Araştırma Makales Genel Doğrusal Karışık Modellerde Farklı Kovaryans Yapıları ve Tahmn Yöntemlernn Performanslarının Karşılaştırılması Gazel Ser *, Barış Kak, Abdullah Yeşlova,

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

TÜRKİYE DE KADININ İŞGÜCÜ PAZARINA KATILIM VE DOĞURGANLIK KARARLARI

TÜRKİYE DE KADININ İŞGÜCÜ PAZARINA KATILIM VE DOĞURGANLIK KARARLARI TÜRKİYE DE KADININ İŞGÜCÜ PAZARINA KATILIM VE DOĞURGANLIK KARARLARI Seda ŞENGÜL (*) Gülsen KIRAL (**) Özet: Bu araştırmada, Türkye de kentsel alanda evl kadının şgücü pazarına katılım kararı üzernde çocuk

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü DergsYıl: 2013/1, Sayı:17 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal ScencesYear: 2013/1, Number:17 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ,

Detaylı

ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ

ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 21(2), 205 212 ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ Yavuz TOPCU

Detaylı