malî senesi muvazenei umumiye kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 30/VI/ Sayı: 2138 )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- 582-1932 malî senesi muvazenei umumiye kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 30/VI/1932 - Sayı: 2138 )"

Transkript

1 malî senesi muvazenei umumiye kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 30/VI/ Sayı: 2138 ) No. Kabul tarihi VI BİRİNCİ. MADDE Devlet bütçesine dahil dairelerin 1932 malî senesi masrafları için m< rbut (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere liralık tahsisat verilmiştir. İKİNCİ MADDE - Devlet bütçesine dahil dairelerin 1932 malî senesi masraflarına karşılık olan varidatı merbut (D) işaretli cetvelde t>österddiği üzere lira tahmin edilmiştir. ÜÇÜNCÜ MADDE 1932 malî sene i z tl H'mda \ilâ.\ etler hususî idareleri nam ve hesabına olarak umumî vergiler üze m den hususî kanunlarla tayin olunanlardan maada munzam kesirler tarh ve Tahsil edilemez. DÖRDÜNCÜ MADDK malî enesi zarfında Osmanlı bankası üe olan Hazine hesabı '-arisiuden maada kıs:, vadeli avans ve hesabı cariler akit ve kuşadına ve azamî allı ay vadeli Hazine bonoktıi ihracına Maliye vekili mezundur. Ancak tedavülde bulunacak Hazine bonoları hiç bîr zaman beş milyon lirayı tecavüz edemez. Hazinede mevcut millî esham ve tahvilât karşılık gösterilmek suretile temin olunacak kredilerle veya bunların satış bedel erik 1 uzun vadeli Devlet tahvillerinin mubayaasına Maliye vekili mezundur. 1>KŞİN('İ MADDE Dairelerin maaşatın tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanunun mevzuu haricinde kalan memurlarıle ücretli müstahdemleri ve nakil vardaki"! kadroları merbut (D) isa reli i cetvelde uösterilmiştir. ALTINCI MADDE (D) cetvelmde *h'>d bulunmadıkça ayrıca teşkilât icra ve daimî hizmetler için şehrî ücretli veya yevmiyeli müstahdemler kullanılmaz. Muvakkat ve\a senenin muayyen hır mer amine mahsus hizmetlerle müstesna vr zarurî ahval dola\ imle kadro dahilindeki memur ve müstahdemlerle ifası müm kün olmmm h ; -.metler için kadro} a dahil olmaksızın şehrî ücretli veya yevmiyeli müstahdemler kullanmak caizdir. Bu kabil müstahdemlerin ücret ve yevmiyeler münhasıran ait oldukları daire bütçesin leki muvakkal müstahdemler tertibindeı verilir. Fasıl numaraları ile unvanları merbut (Et işaretli cehelde münderiç masra tertiplerinden idaresi zarurî.«örülen hizmetler için kezalik şehrî ücretli veya ye"\ miyeli müstahdemler kullanılabilir. Bunların kadroları İcra Vekilleri Heyeti ka rarı ile tatbik ve müteakip sene bütçesine rapteıı Büyük Millet Meclisine takdin olunur. Yevmiye alan amele bu hükümden müstesnadır. Masraf tertiplerinden idare olunacak hizmetler kadrolarının bütçede mevcıı diğer bir hizmetin ifasına müteallik kadrolara ilâve mahiyetinde bulunmamam şarttır. YEDİNCİ MADDE - Muhasebe! umumiye kanununun 29 uncu maddesi mı ' ibince:

2 ) Varidat nevilel inden lıer birinin müstenit oldukları hükümleri gösteren (C) cetveli; 2) Hidematı vataniye tertibinden kamınla nıuh ıssas maaşların müfredatım havi (Ç) cetveli; 3) Gelecek senelere bari mukavelât aktine mezuniyet verilen hizmetlerin nevilerini gösteren ((1) cetveli; 4) Maliye bütçesine konulmuş ihtiyat tahsisatından nakli mücaz tertipleri gösteren (F) cetveli; 5) Gümrük tarife kanununun 14 üncü maddesi mucibince (kabulü muvakkat) usulünden istifade edecek eşyaya ait (î) cetveli; Bu kanuna raptoluıınıuştur. SEKİZİNCİ MADDE 1338 : 1931 seneleri muvazenei umumi\ e, avans ve muvakkat bütçe kanunları maddelerinden hükümleri 1932 malî senesi zarfında dahi devam edecek olanları merim t (TT) işaretli cetvelde gösterilmiştir. DOKUZUNCU MADDE Maarif vekâleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları hakkındaki 1838 numaralı kanunun bazı maddelerini muaddil 2005 numaralı kanunun ikinci maddesi mucibince pansiyoner talebeden alınacak ücretler merbut (M) işaretli cetvelde gösteril iniştir. ONUNCU MADDE Sınaî müesseselerin 1932 malî senesi muamele verdilerinin hesabında tatbik olunacak mevaddı iptidaiye tenzilât nısbetleri, 19>1 mali senesinde tatbik edilen nisbetlerin aynidir. ON BİRİNCİ MADDK 1513 mim nah kamına tâbi borçlar ile 1931 malî senesi nihayetine kadar Millî Hükümet bütçelerinden mütevellit tahsisatsız borçlara mukabil hak sahiplerine yedi senede itfa edilmek ve senevi c /< 5 faize tâbi tutulmak üzere tahvil verilir. Bu tahviller 1 ağustos 1932 tarihinden sonra maliyece İla/meye "it olarak satılacak emval bedellerine mukabil başa baş nakit ve umumiyetle teminat makamında kabul olunur. Ancak 1513 numaralı kanuna tâbi olan borçların miktarı 100 liraya kadar olanları ile 100 lirayı geçmiyen gesirleri n ak ten tediye olunur. Harici\<> vekâletinin Bev nolmile! \ ataklı vagonlar şirketi ile ecnebi memleketlerdeki alacaklılara tediyesi muktazi tahsisatsız borçlarının mezkûr \ okâletin 1932 malî senesi masraf fasılları tasarrufatmda'i tesviyesi caizdir. ON İKİNCİ MADDE 459 numaralı mahsubu umumî kanununa tevfikan tasfiyei düyun tahviline raptedilmesi lâzımgelen deyin ilmühaberi sahiplerinin müracaatlar] için mezkûr kanunun 10 uncu maddesinde yazılı olan müddet 31 kânunuevvel 1932 tarihine kadar temdit olunmuştur. ON ÜÇÜNCÜ MADDE Bütçelerde geçen sene düyunu tertibine mevzu tahsisat kifayet etmediği takdirde işbu düyun, taallûk ettikleri hizmetlere tekabül etmek üzere cari sene bütçelerine mevzu tahsisattan mezkûr tertibe Maliye vekâletinin muvafakatile naklen tesviye olunacaktır. Muhtelif dairelerin 1928 : 1930 malî senelerine ait olupta karşılıkları taallûk ettiği sene bütçelerinde mevcut borçlarla 1931 malî senesi nihayetine kadar tahakkuk edipte tahsisatı bulunmamak sebebile tesviye olunannyan tekaüt ikra niyeleri mezkûr dairelerin 1932 senesi bütçelerinin masraf tertipleri tasarruf atından düyun fasıllarına naklen tesviye olunur. Ancak tekaüt ikramiyelerinden mütevellit borçlar, her dairede tahakkuk tarihi sırasına göre tediye olunur.

3 ON DÖRDÜNCÜ MADDE 1336 senesinden itibaren 1930 malî senesi nihayetine kadar avans sııreüle tesviye edilio mahsubu icra edilmiyen sarfiyat, taallûk ettiği sene bütçelerinin yekûnu umumileri'ide tahsisat bakiyesi bulunmak şartile Maliye bütçesinde nâzını masraflar faslında (eski seneler malt şubatı ) unvanı altında açılacak bir maddeden mahsup olunur malî senesi nihayetine kadar irat ve masraf mahiv etinde olan sarfiyat dahi bakiyei tahsisat aranılmaksızm ayni tertibe masraf ve mukabili nâ/.mı varidat hesabında (eski seneler varidat mahsubatı ) namile açılacak bir maddeye irat kaydolunur. Nafıa vekaleti bütçesine mevzu tahsisat haricinde Devlet demiryolları inşaatına sarf edilip Hazinenin kefaleti dolayısüe 1931 malî senesi nihayetine kadar demiryolları idaresi namına zimmet kay d i suretile bankaya tesviye olunan mebaliğ dahi bu madde hükmüne tevfikan mahsup olunur. ON BEŞİNCİ MADDE f)e\let demiryolları ve limanlan idaresinin, 1929:1930 bütçe kanunları mucibince idarei mezkûrece Hazinenin kefaletile aktodilmiş olan sekiz milyon liralık istikrazlarla faizlerini, temin edilecek karşılıklarla tediye etmeğe ve tediye edilen mebaliği Nafıa \ ekfdeti bütçesine faslı mahsus olarak kay de Maliye vekâleti mezundur. ON ALTİNCİ MADDE 4-59 numaralı mahsubu umumî kanununa tevfikan verilecek tasf'iyei düyun tahvilde bu kanunun 11 inci maddesi mucibince verilecek tahviller Hazinenin 192:7 senesi nihav etine kadar eşhası hakikiye zimmetinde tahakkuk eden alacaklarile mahsup olunabilir. Bu mahsuba! nâzmı -varidat ve masraf hesaplarında açılacak maddeieıde gösterilir. ON YEDİNCİ MADDE 1932 malî senedi Diyanet işleri riyaseti kadrosunda bulunan vaiz \e derseam sınıflarında vukubulacak münhaller mevkuf tutulur. ON SEKİZİNCİ MADDE-- Maaşatın tevhit ve teadülüne dair olan 1452 numaralı kanunla zeyillerine merbut cetvellerde \ azılı memuriyetlerden işbu kanuna merbut (L) işaretli cetvelde derece, adet ve maaşları gösterilen memuriyetler 1932 malî senesi zarfında mevkuf tutulmuştur. Bu memuriyetlerden gayri her vekâlet veya idare kadrolarında kalan memuriyetlerin heyeti mecmuası o vekâlet veya idarenin 1932 malî senesi için filî kadrosunu teşkil eder. ONDOKEZUNCE MADDE Filî kadro dolayısüe açıkta kalacak memurlardan filen otuz senevi doldurmuş olanlar dairelerince tekaüde sevkedilir. Açıkta kalmış memurla» - mevcut oldukça bunların derecelerinde veva birdeıece dunundaki münhal memuriyetlere hariçten memur alınmaz. Bu münhallere ve bulunduğu derecelerin bir derece dunundaki münhallere en evvel açıkta kalan memurlar yerleştirilir. Derecesi dahilinde veya bir derece aşağıdaki vazifeleri kabul etmiyeuleriıı açık maaşları kesilir. Kabul edenlerm kendi derece ve silsilesi dahilindeki ilk münhallere tercihan tav in ve kendi devece maaşları üzerinden tekaüt ('dilmek hakları mahfuzdur. YİRMİNCİ MADDE Açıkta kalan memurlardan filî hizmet müddeti yedi seneye 1 kadar olanlara dörtte bir. on beş seleye kadar olanlara üçte bir, on beş seneden fazla olanlara yarım maaş nisbetinde açık maam verilir. Bunların 788 numaralı kanunim 85 inci maddesi hükmüne tevfikan ilk iki aylık tam maaş almak hususundaki hakları mahfuzdur. YİRMİ BİRİNCİ MADDE Maaşatm tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanunun 14üncü maddesinin 3 üncü fıkrası hükmü 1683 numaralı kanunun meriyetinden evvelki hükümlere göre tekaüt edilipte mülhak ve hususî bütçeler-

4 -585- don ücrot alaniaıa «la şamildir (900 numaıalı kamın ahkâmı mahfuzdur). Gerek eski hükümlere vo «'erek 1G83 numaralı tekaüt kanununa tevfikan tekaüt edilipte tediye edilmiş sermav esinin on az nısfı Devlete ait olan müesseselerle sonııau'vp \orilo(ek faiz veya ümidini Devletin teminatı allında bulunan bilûmum müesseselerde vazife demlide edenler dahi numaralı kanunun 1-1 üncü maddesilo 1683 numaralı kanunun 70 inci madde-sı hükümlerine tabidirler. birinci ve ikinci fıkralarda \ azılı mütekaitler hakkında bu hükmün tatbik edilebilmesi için aldıkları tekaüt maaşları ne ücret mecmuunun 50 liradan aşağıya düşmemesi şarttır. YİRMİ İKİNCİ MADDİM 1931 mr.lî reucvd bı'tçe; liıin 15 inci maddesinin (A) fıkrası mucibince terfi edenler, terfi tarihlerinden itibaren bir seneyi doldurmuş olmasalar bile 1 temmuz 1932 trjrihinden bed ile terfiden mütevellit maaş farklarını alırlar. YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE Vilâ.^hviıi ı.nuuoî idaresi kamımı mucibince nasp ve azilleri mahallerine ait bilûmum nem'/dr d'> rileichne hor ne sureile olursa olsun verilecek harcırah o vilâyet hududunu t v e.ıv"z edemez. Dunlardan tekaüt edilenlerin harcırahları dahi bu Hükme tâbidir. Aleifımum miıtekadlerin veı dikleri beyannamelerle gösterilen \eıleıe senesi içinde «ilmiyenierin haren ahlarından isîıhkaklarmdau fazlası tekart maaşlarının her üç aylısının nısfı tevkif edilmek suret ile istirdat olunur. YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE inzibn komisyonları karnrile mecburî tahvile tâbi tutulan memurlara \e ailelerine harcırah verilmez. YlRMl DEŞİNCİ MADDE Bütçelerdeki tedavi ^evol masrafları tertiplerine mevzu tahsisattan ancak maaşları, yedinci ve ondan aşağı derecelerde muayyen miktarlarda bulunan memurların tedavileri için sarfiyat icra olunabilir. YİRMİ ALTİNCİ MADDE Asalet ve vekâlet namı ıh verilecek paranın mecmuu, asalet \e vekâlet sureti le idaıe edilen memuriyetlerden hangisi yüksek ise onun bir derece fevkindeki maaşı geçemez. Ücret 1 i vazifelerde de ücretin tekabül ettiği derece maaşları İMI hükme esas ittihaz olunur. Muallimler bu hükme tâbi değildir. Ancak bir muallim, dersin mahiyeti ne dursa, olsun v^mî \e hu.siısî müesseselerde haftada yirmi sekiz saatten fazla lers d( Î uhde edemez. YİRMİ YEDİNCİ MADDE ders senesi zarfında ücret ve masa- ifı Devlet tarafından demlide edilmek ü/ere pansiyonu bulunan mekteplerde eylî ve meccani olarak tahsil ettirilecek talebenin adedi bine iblâğ edilebilir. Bu nekteplerde tahsil ettirilmek üezere me/kûı sene zarfında Devlet hesabına ve 915 mmaralı kanunun ikinci maddesi hükümlerine uöre alınacak leylî ve meccani taebe, ücreti 235 lira veya bundan aşağı olan pansiyonlara «önderdir. YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE 1702 numaralı kanuna ^öre ^' adedi 350 yi ecavüz etmemek üzere kıdem zammına istihkak kesbeden muallimlere kıdem zamlından mütevellit maaş farkının yalnız nısfı \erilir. YİRMİ DOKUZUNCU MADDE "işbu kanunun meriyet tarihine kadar teaküm etmiş bulunan tapu münakalelerinin merkezde tescili için mesai saatleri aricinde çalışacak memurlara münakale bamıa bir kııııış ücret verilir. Ancak u işin muvazzaf memurlara yaptırabilmesi yeni muamelelerin terakümde kalmalasile meşruttur.

5 OTUZUNCU MADDE 20 haziran 1931 tarih ve 1831 numaralı kanunun hükmü nâzım varidat ve masraf hesaplarında tedvir olunur. 0'ITZ BİKİNCİ MADDE Devlet demiryolları inşaatile işletme işlerinin ayrıl masından mütehaddis vaziyetin neta> ici kamımı mahsusla tesbit ve tanzim edilmene kadar bu vaziyetin işletnıiye taallûk eden hususatı Nafıa vekâletince tayin olunacak esaslara 2,öre idare olunur. OTUZ İKİNCİ MADDE Devlet demiryolları inşaatı için İsveç grapu ile müııakit mukavelenin feshi halinde icap eden munzam teşkilât ve hidematm ifasına ve sılıhi\e lıidenıatma mukabil müteahhidi sanilerin matlııbatmdan tevkif edilecek mebaliğin Nafıa vekâleti bütçesinin (587) ne i faslının (7) nci maddesindeki tahsisata ilâveten sarfına ve bu hususa ta ait esasat ve muamelâtı teshile Nafıa vekili mezundur. OTüZ ÜÇÜNCÜ MADDE Kesmen işi et m iye açılmış ve bakımı da işletme idaresine devredilmiş bulunan hatların devir mazbatalarile tesbit edilen uevakıs bedelleri için Nafıa vekâleti bütçesinden ifraz edilecek mebaliğ, işletme idaresine verilir. OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE İşletnıiye açılmış hatlarda inşaat teşkilâtı tarafından yapılan ikmali uevakıs ameliyelerinde veya bir senelik tamirat işlerinde çalışan memur ve müstahdemler ve bunların eşya ve erzakı ve bu kısmın bakımına muktazi malzeme o mmlakaya inhisar etmek ve işletmede cari usuller tatbik (>dilmek şartile meccanen nakledilir. Dunun»ibi muhtelif hatlardaki nevakısm ikmalinde müstahdem seyyar inşaat memur ve müstahdemleri de vazifeten seyahatlerinde iş varından ve eşyalarile birlikte meccanen nakledilir. OT EZ BEŞİNCİ MA DDK Ulukışla - Doğazköprü hattının noksan kalan tesviyei turabiye ve imalâtı smaiyesile bilûmum aksamındaki ray ferşiyalı, mebani ve balast ü,ibi sair nevakısm ikmali için müteaddit senelere sari bir buçuk milyon liraya kadar taahlıüdat icrasına Nafıa vekili mezundur. OTCZ ALTINCI MADDE - Teşviki sanayi kanunu ile muamele vergici kanununun hükümlerine s>öre gümrük ve muamele verdisi muafiyetinden istifade eden mevaddı iptidaiyenin \ eniden hazırlanacak cetveli bir seneye mahsus olmak ve ifade eylediği muafiyetlerin yekûnu baliği bir buçuk milyon lirayı «eçmemek üze re İcra Vekilleri Heyeti kararıle tatbik olunur..birinci fıkrada zikredilen cetvel 1933 muvazeııei umumiye kanunu lâyihasım rapten Büyük Millet Meclisinin tasvibine arzolunur. OTUZ YEDİNCİ MADDE Dahiliye vekâleti bütçesinin 317 nci faslına mev zu elli bin liralık tahsisata ilâveten varidat fazlasından ve umumî tasarrufattaı İcra Vekilleri Heyeti kararile daha lıra\a kadar sarfiyat icrasına Maliy vekili mezundur. OTUZ SEKİZİNCİ MADDE Adliye vekâleti bütçesinin 501 inci faslına mev zu yirmi bin liralık tahsisat hapishanelerde tesis edilecek iş yurtlarında mütedav sermaye olarak kullanılır. Bu sermayeden muhtelif hapishanelere tahsis edilece ımktarlarla bunların devir ve muhasebesi ne taallûk eden hususat Adliye ve Maliy vekâletleri tarafıudan müştereken tayin olunur. Hapishanelerde tesis olunaca iş yurtlarının mahiyet ve idare tarzı ve hâsılatın mahkûm ve mevkufların iicreth rile sair ihtiyaca! için sureti taksimi hapisaneler kamın ve nizamnamesine tevfika Adlive vekâleti tarafından tayin olunur.

6 -587" - OTUZ DOKUZUNCU MADDE 1508 numaralı kamımın birinci ve 1617 ve 2005 numaralı kanunların 3 üncü ve 2006 numaralı kanunun 2 nci maddolcri mucibince her sene muvazenei umumiye kan.r ıhın ua raptı lâzım^elen kadrolar merbut (II) işaretli cetvelde gösterilmiştir. KIRKINCI MADDE 28 mayıs 1932 tarih ve 1980 numaralı muvazene vergisi kanununun birinci maddesinin istisnalara ait kısmının (5) numaralı fıkrasında tadat olunan zat maaşı sahiplerindi n muvazene verdisinin alınabilmesi için verginin katından sonra kalacak istihkakın 20 liradan aşağı düşmemesi şarttır. KIRK BİRİNCİ MADDE İşbu kanunun 9. 11, , 20, 21, 23, 24, 25, 26, 36 ve 39 uncu maddelerinin hükümleri 1 temmuz 1932 i anilinden itibaren tatbik olunur. KIRK LKiNCİ MADDE Bu kamın! haziran 1932 tarihinden muteberdir. KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE - Bu kamımın hükmünü icraya Malive vekili memurdur. 30 haziran 1932 [ A J CETVELİ Mira No. Dairelerin isimleri lira 1 Büyük Millet Meclisi Rivaseti Cumhur Divanı muhasebat ~A)~) Başvekâlet Şûrayı devlet İstatistik umum müdürlüğü Diyanet işleri reisliği Maliye vekâleti Düyunu umumiye Tapu ve kadastro umum müdürlüğü Gümrük A e inhisarlar vekâleti Dahiliye vekâleti Emniyet işleri umum müdürlüğü Umum jandarma kumandanlığı Hariciye vekâleti Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti Adliye vekâleti Maarif vekâleti Nafıa vekâleti İktisat vekâleti Ziraat vekâleti Millî Müdafa vekâleti kara kısmı Millî Müdafaa vekâleti hava kısmı Millî Müdafaa vekâleti deniz kısmı Askerî fabrikalar umum müdürlüğü Harita umum müdürlüğü Posta, telgraf ve telefon U. M Umumî yekûn

7 MASRAF BÜTÇESİ 1 - Büyük Millet Meclisi F. M. Muhassasatm nevi Lira Birinci kısım dişlerde müşterek nıuhassasal Birinci bap - Tahsisat, harcırah Tahsisat 1 Riyaset tahsisat Aza» Divanı riyaset azası tazminatı [Tediye 1757 numaralı kamın mucibince yapılır Muvakkat tazminat (toptan verilir) Murakıp ücreti huzuru Fasıl yekûnu Harcırah 1 Aza harcırahı Beynelmilel parlâmentolar ittihadı ve ticaret kongrelerine iştirak edecek murahhaslar harcırahı Yovmıye mıktarr 4 İngiliz lira - sııır tecavüz edeme/] Fasıl yekûnu Birinci hap yekunu İkinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 3 Memurlar maaşı Müstahdemler ücreti Muvakkat tazminat îkinei hap yokunu t T çiinciibap - Masarif 6 Mefruşat, Levazım 1 Tenvir Teshin Kırtasiye S Fasıl yekûnu Masarifi muhtelife 1 Müteferrika ve riyasetin tensibine göre sarf edilecek gayrimelhuza Ziyafet ve merasim masrafı M>C1JS bahçesi daimî masrafı ve muvakkat amele ücreti Fasıl yekûnu

8 - 5Ö9- 'fi'. M. Muhassasatm nevi. lıiril 9 Riyaset otomobili masrafı 1 Tamir » işletme ' 4 50O Fasıl yekûnu Masarifi mütenevvia 1 Defatir ve evrakı matbuat 3 ftûo 2 Melbusat 3 &M> î Sigoriıı 2 2!» Fasıl yekûnu Memurlar harcırahı Resmî telefon masrafı 1 Masarifi tesisiye Mükâleme bedeli Fasıl yekûnu İZ Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 500 Üçüncü bap yekûnu Birinci kısım yekûnu SSJ İkinci kısım Cüze mahsus mujıassasat Erinci hap - Masarifi daime 14 Matbaa işletme masrafı Kütüphane masrafı Beynelmilel parlâmentolar ittihadına iştirak hissesi 2 500,,, Birinci bap yekûnu & 000 İkinci bap Masarifi muvakkate 1? İnşaat ve tamirat Tesisat ve demirbaş İkinci bap yekûnu O İkinci kısmı yekûnu Üçüncü kısım - Müteferrik masarif numaralı kanunun tatbiki masrafı 1 Tedavi ve yol masrafı

9 - 59Û - F. M. Muhassasatm nevi Lira 20 Geçen sene düyunu Üçüncü kısım yekûnu Umumî yekûn Riyaseti Cumhur Birinci kısım Çilelerde müşterek muhassasni Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 23 Reisicumhur nıuhassasatı 1 Tahsisatı asliye Tahsisatı fevkalâde mımardit kanunun 16 IICT maddesi mucibince verilecek tazminat Fasıl yekûnu Memurlar maaşı Yaverler tahsisatı Muvakkat tazmmat Müstahdemler ücreti [1] "Birinci kısmı yekûnu îkmci lasını - Masarif 28 Masarifatı umumiye ve müstahdemler iaşesi Umumî yekûnu Divanı muhasebat Birinci kısım Cüzlerde müşterek muhassasal Birinci bap - Mar>ş, ücret, tahsisat 31 Memurlar maaşı fil Ruıasıf dıcamnca Insdil (dihcrf, ladrotıa qor< sarf<dıjır.

10 P. M. Muh<,s->asatm nevi Lira numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi Müstahdemler ücreti Muvakkat tazminat îkiııci bap - Masarif Birinci bap yekûnu Mefruşat ve demirbaş 1 Mefruşat 2 C00 2 Demirbaş Fasıl yekûnu Levazım 1 Tenvir Teshin Kırtasiye Fasıl yekûnu Müteferrika Masarifi mütenevvia 1 Masarifi muhakeme Defatir \e em-akı matbua Melbusat Fasıl yekûnu Harcırah Resmî telefon masrafı 1 Masaıifı tesisiye 2()0 2 Mü kalem e bedeli Fasıl yekûnu Ücretli muhabere ve mıikâleme masrafı Z0 ikinci bap yekûnu 31 P20 Birinci kısım yekûnu 530 "*60 î~kmri hsnn Cihe mahsus mufıassasat 42 Kitap bedeli ve tercüme masrafı Staj için Avrupada bulunan murakıplann haziran, temmuz ve ağustos 1932 aylan tahsisatı ve avdet harcırahları (beherine ayda yüz elli lira tahsisat verilir.) 8 000

11 -592- ' TP, iti, Muhassasatın nevi î^a 41 İnşaat İkineL kısmı yekûnu Üçüncü hısım Müteferrik masarif numaralı kanunun tatbiki masrafı 1. Tedavi ve yol masrafı Geçen sene düyunu Eski seneler düyunu senesi düyunu karşılığr 200 tîcüııoü İnsim yekûnu ] 400 Umumî yekûn Başvekâlet $0 Başvekil tahsisatı Birinci kıs-ıvı Cüzlerde müşierel' mııhatsa-sal Birinci bap - Maaş, iievet, tahsisat Memurlar maaşı J5S 1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi Müstahdemler ücreti Muvakkat tazminat liir'mci hap yekûnu f kinci bap - Masa ri f 55 Mefruşat ve demirbaş 1 Mefruşat Demirbaş -^00 Fasıl yekûnu Levazım 1 Tenvir Teshin 150

12 P. İl. Muhassasatm nevi ljtr;ı 3 Kırtasiye 722 Fasıl yekûnu Müteferrika Başvekâlet otomobili masrafı 1 Tamir 1 ÛO0 t işletme G 000 Fasıl yekûnu Masarifi mütenevvia 1 Dei'atır ve evrakı matbua 50 2 Melbusat S40 Fasıl yekûnu 1 2S0 60 Harcırah Eesmî telefon masarifi I Masarifi tesisiye E 00 '2 Mükâlemc bedeli 900 Fasıl yekûnu fia Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 300 ikinci bap yekûnu Birinci kısmı yekûnu Ilîivci kısım Cüze mahsus mtıhassasat 63 Matbaa masarifi 1 Yevmiye ve işletme masrafr 20 00fJ 'l Demirbaş mubayaa ve tamir mastrıfı ' Mevaddı iptidaiye Pul, posta ve sevk masrafı 3ÜU Fasıl yekûnu Tahsisatı mesture & Muhtelif evrak hazinelerinin tasnif ve te.hıdi masrafı İkinci kısmı yekûnu cgo Üçüncü hısım Âlı iktisat meclisi masarifi <KJ Masarifi mütenevvia i Demirbaş &0 2 Kırtasiye) defatir ve evrakı matbua 250

13 -594- p, M. Muhossasatm nevi Lira 3 Müteferrika 150 Fasıl yekûnu Harcırah S Aza hakkı huzuru Kitap ve risale 1 Kitap ve risale mubayaa ve abotıe bedeli Tercüme tabı ve neşir masrafı 425 Fasıl yekûnu 925 üçuncu kısım yekûnu Dördüncü hısım Müteferrik masarif numaralı kanunun tatbiki masrafı L Tedavi ve yol masrafı Açık maaşı Fasıl yekûnu Umumî yekûn Şûrayi devlet Birinci kınım Cazlenh ınıi-ştercl, muhrı.s^avıl Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 75 Memurlar maaşı Müstahdemler ücreti Muvakkat tazminat " Birinci bap yekûnu İkinci bap - Masarif 76 Mefruşat 50 Tl Levazım 1 Tenvir Teshin 2 50C 3 Kırtasiye 1 50( Fasıl yekûnu 4 50(

14 F. II. Muh.-.ssasatın nevi Lira 73 Müteferrika Masarifi mütenevvia 1 Defatir ve evrakı matbua Melbusat 390 Fasıl yekûnu Harcırah 900 Sİ İkinci bap yekûnu 7 34ü Birinci kısım yekûnu numaralı kanunun tatbiki masrafı 1 Tedavi ücreti ve yol masrafı 200 Umumî yekûn istatistik U. M. Birinci kısmı Cüzlerde müşterek Hmhas-sctsat Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 54 Memurlar maaşı B Müstahdemler ücreti Sfi Muvakkat tazminat fkinci bap - Masarif Birinci bap yekûnu Mefruşat ve demirbaş l Mefruşat 100 İ., J')emirbiş 200 Fasıl yekûnu Levazım 1 Tenvir 350 % Teshin Kırtasiye 700 Fasıl yekûnu B8 Müteferrika Masarifi mütenevvia 1 Defatir ve evrakı matbua 300

15 -596- p. M. Muhassasatm nevi Lira 2 Melbusat 150 Fasıl yekûnu Harcırah Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 150 ikinci bap yekûnu Birinci kısım yekûnu îkinci kısım Cüze mahsus mtılıassasal 93 Kitap ve risale 1 Ihsaî eserler ve risaleler mubayaa ve abonman bedeli Resim, tercüme, tabî ve neşir masrafı Fasıl yekûnu Beynelmilel istatistik enstitüsüne yardım 900 İkinci kısım yekûnu Umumî yekûn Diyanet işleri reisliği Birinci kısım Ciiz'fi'dc mıiştcrek mtıhassasal Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 98 Memurlar maaşı numaralı kanunun 58 inci caddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi Merkez müstahdemleri ücreti Vilâyat müstahdemleri ücreti Muvakkat tazminat Müstahikkini ilmiye maaş ve tahsisatı fevkalâdesi Birinci bap yekûnu İkinci bap - Masarif 104 Merkez mefruşat ve demirbaşı 50

16 jr, JI L Muluıssasatm nevi IHFH fitjft Merkez levazımı 1 Tenvir \ e teshin Kırtasiye. 360 Fasıl yekûnu 7BÛ İ0& Merkez müteferrikası 2&0 ^9^ Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 300 İÛ8 Vilâyat levazımı 1 Tenvir ve teshin I 80ü 'J Kırtasiye ' 500 Fasıl yekûnu $$ Vilâyat müteferrikası 500 İkinci bap yekûnu Üçüncü bap- Masaıifi müştereke 4 OfiO 110 Masarifi mütenevvia 1 Bedeli icar '2. Def al ir ve evrakı matbua Melbusat 300 Fasıl yekûnu Harcırah Resmî telefon masarifi I Mükâleme bedeli E>0 Îİ9 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 50 Üçüncü bap yekûnu lîipinoi kısım yekûnu 598 ti9g İkinci İnsim Cüze malmış muhassasal HA Kuranıkerim ve ehadiai şerife tercüme ve tefsir ücretlerile bunların ve hutbelerin tabı ve neşir masrafı * 000 Üçüncü kısım Müteferrik masarif numaralı kanunun tatbiki masrafı 1 Tedavi ve yol masrafı 'OO 2 Açık maaşı ^0 Fasıl yekûnu 110

17 p. M. Muhassasatm nevi - Lira 116 Geçen sene düyunu Eski seneler düyunu senesi düyunu karşılımı »»» 500 Fasıl yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Umumî yekûn Maliye vekâleti Birinci İnsim Cikiilt rrfe nıtışterek ıiihihts.sasat Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 120 Vekil tahsisatı Memurlar maaşı numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek tekat ikramiyesi Merkez müstahdemleri ücreti 1 Daimî müstahdemler C 2 Mmakkat müstahdemler 9 4SC Fasıl yekûnu C 124 Vilâyat müstahdemleri ücreti L Daimî müstahdemler ( 2 Muvakkat müstahdemler 34 00( Fasıl yekûnu Muvakkat tazminat ı Birinci bap yekûnu ! tkiııci bap - Masarif 126 Merkez mefruşat ve demirbaşı 1 Mefruşat o0 2 Demirbaş 2 oo Fasıl yekûnu Merkez levazımı 1 Tenvir 5 GL

18 I _ P. M. Muhassasatm nevi Lira 2 Teshin 2 000,i Kırtasiye Merkez müteferrikası Fasü yekûnu Vekâlet otomobili masrafı 1 Tamir İşletme Fasü yekûnu Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 1 Mefruşat Demirbaş 3 00 Pasü yekûnu Vilâyat levazımı 1 Tenvir ve teshin Kırtasiye Fasıl yekûnu Vilâyat müteferrikası tkfrıcı bap yekûnu Üçüncü, bap - Masarifi müştereke 133 Masarifi mütenevvia 1 Bedeli icar Masarifi muhakeme Defatir ve evrakı matbua Melbusat Fasıl yekûnu Harcırah 1 Memurlar harcırahı Müfettişler harcırahı 45 00ü 3 Tadilât ve tahrir memurları harcırahı Fasü yekûnu Eesmî telefon masrafı 1 Masarifi tesisiye Makaleme bedeli Fasıl yekûnu Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı ' Masarifi mukannene 1 Mukannen aidatı beyiye

19 -600- R M. Muhassasatm nevi Lira 2 Nisbeti kanunla muayyen aidat ve ikramiyeler Reddiyat Mahkeme harçları Devlete ait bina ve arazi vergilen Fasıl yekûnu Üçüncü bap yekûnu Birinci kısmı yekûnu İkinci insim Cüze malibus muhassasat Birinci bap - Masarifi daime 138 Ücreti huzur 1 Komisyonlara memur gayrimuvazzaf a/d Kazanç vergisi hesap mütehassıslarile bina mütehassısları Fasıl yekûnu Cibayet masrafı 1 Kıymetli evrak ve levazım bedeli ile tabı masrafı Vazifeleri haricinde cibayet işlerinde istihdam edilecek gümrük memurları aidatı Maaşlı olmıyan emlâki milliye tahsildarları aidatı Mahcuz malların nakliye ve satış masrafları Fasıl yekûnu Muamelâtı naktiye 1 Faiz ve aciyo - ' Para nakliye ve bendiyesi Evrakı naktiye muhafaza ve mübadele masrafı numaralı kanunun tatbiki masrafı Fasü yekûnu Birinci bap yekûnu ikinci bap - Masarifi muvakkate 141 Tahrir masrafı 1 Ücurat Cîayrimuvazzaf azanın ücreti huzuru Masarifi idare Alât ve edevatı fenniye mubayaa, muhafaza ve tamir masrafı 590 Fasü yekûnu İstimlâkin gayri surette tefevvuz olunan emval bedeli Ecnebi mütehassısları

20 V. Ji. Muhassasalm nevi LITH 14-1 Avrupaya gönderilecek müfettişler harcırahı İ 1<LS Kavanin ve nizamat ve mukarreratı maliye telfik ve tertip masrafı lû 146 'Tetkikatı maliye masrafı 6ÖÖ İkinci bap yekûnu i 47 Üçüncü bap - Millî emval masrafı İrat getiren millî emval masrafı f. İnşaat ve tamirat Ambar icarları \e nakliye masrafı fîûfl 'i Mahlûlât ve mekl'imat ihbariyesi Ve ferağ masrafları i Sigorta ücretleri ve belediye resimleri Fasıl yekûnu İrat getirmiyen millî emval masrafları 1 İnşaat Tamirat 'i Verfîi ve sigorta ücretleri Fasıl yekûnu 157 EOO 149 Millî emval müşterek masrafları = 1 Masarifi idare ve ilânat Talimin, satış ve tesbit komisyonları azası hakkı huzuru 12 O0Ö Fasıl yekunu B0 İstimlâk bedelleri Üçüncü bap yekûnu 211 O0O İkinci kısım yekûnu 2 ORG 82.2 Üçüncü hantı Müessesat 151 Darphane mütedavil sermayesi İÛ Damga matbaası t İşletme masrafı ve amele ücretleri 40 00Ü 2 Demirbaş eşya bedeli ile tamir masrafı 20Ü i Mevaddı iptidaîye, Fasıl yekûnu Mektep ve kurs masrafı 1 Masarifi idare ve imtihan masrafı Mektebe celbolunacak memurlar yevmiyesi 1 f> 000 'i İstanbul memurları kursunun tedris ücreti Mektep kitaplarının tahrir ve tabı masrafı 800 Fasıl yekûnu

21 - 6G2 - IV M. Muhassasatm nevi Lİrü numaralı kanunun tatbiki masrafı 1 Tedavi ve yol masrafı, i! Açık maaşı 10 C00 Fasıl yekûnu "156 Geçen sene düyunu Eski seneler düyunu I 1930 senesi düyunu karşılığı a 1929»»» S 1928»» * 10 Ü00 Fasıl yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dörddncıı kısım istisnaî masarif 1Ö7 Millî saraylar masarifi umumiyesi Î53 Masarifi gayrimelhuza Darülfünun tahsisatı maktuası 770 İSO 160 Darüşşafakaya muavenet Himayei etfal cemiyetine muavenet Hilâliahmer cemiyetine muavenet Evkafa muavenet GO Sporu himaye eden cemiyetlere yardım Muhtelit mübadele komisyonu masrafı İ numaralı kanun mucibince sarfolunacak Ankara şehri imar masrafı , 239, 484 numaralı kanunlar mucibince istimal olunacak kereste rüsumu karşılığı İ6S Ford mukavelenamesi mucibince verilecek prim karşılığı İhtiyat tahsisatı Van gölü mülhak bütçeline muavenet 65 0D0 171 Düyunu umumiye komiserliği teşkilâtı masrafı Ajans telgraf ücreti Dördüncü kısım yekûnu Umumî yekûn X

22 Düyunu umumiye - K. M, MııhiHsasatm nevi Lira Birivci kısım Dahilî borçlar İBÛ Birinci bap - İstikrazlar % 5 faizli istikrazı dahilî.1 Faiz ve senelik itfa Komisyon Fasıl yekûnu tkramiyeli donanma piyangosu Birinci hap yekûnu İkinci bap -Dalgalı borçlar 182 Ziraat bankası hesabı numaralı kanun mucibince Ziraat bankasının son taksiti Traktör tazminatı Fasıl yekûnu numaralı kanun mucibince İstanbul mecburî istimlâk bedeli Mahsubu umumî kanunu mucibince verilecek tasfiyei düyun tahvili fais ve amirtismanı muvazenei umumiye kanununun 11 inci maddesi mucibince verilecek tahvilât faiz ve amortismanları Cumhuriyet merkez bankası hesabı l FA rakı naktıye itfa karşılığı Meri e/ bankasınca derııhde edilen e\rakı naktiye mukabili \erılmiş olan bonoların faizi ve sermayenin tanı tenim,ttı Fasıl yekûnu Ergani bakır madeni iştirak hissesi ve faizi İkine' bap jekûım Birinci kısım yekûnu İkinci kınını Harici borçlar Birinci bap - Sakıt imparatorluk bot elan 138 Düyunu umumiye senelik mürettebatı ve meclisi idare masrafı ola rak Türkiyeye isabet eden hisse Kambiyo mubayaa karşılığı

23 6Ö4_ F. M. MuhabSi'SJtuı nevi İAvâ Komerçiyale taksiti İ 1740 numaralı kanun mucibince verilecek taksit Birinci bap yekûnu tkinci bap - Haricî istikrazlar numaralı kanun mucibince kibrit istikrazı faiz ve itfa mürettebatı Ö Üçüncü bap - Mütenevvi borçlar numaralı kanun mucibince demiryolları hisse senetleri mubayaa bedelleri ve İÖ9İ numaralı kanunlar mucibince çıkarılan hazine bonoları , 1013, 1077, 1244, İ55Ü numaralı kanunlar mucibince çıkarılan bonolar ve bu mahiyetteki borçlar t\ûnnıı bap yekûnu ikinci kt.sını yekûnu Üçüncü İnanı Zatî maaşlar re tahsisatlar 196 Vatanî hizmet mukabili maaş ve tahsisatı fevkalâdeleri Mütekait, yetim, dul maaşları ve tahsisatlar! Ö numaralı kanun mucibince harp malûllerine verilecek arazi bedeli Muhtelif borçlar 1 Mazbut emlâk, yurtluk \e ocaklık maaşı mukabili verilecek emlâk ve arazinin malısubu karşılığı * İ İzmir liman şirketi nisse senedi bedeli i Mahkıımbih borçlar Fasıl yekûnu Üçüncü kısmı yekûnu Umumî yekûn

24 Tapu ve kadastro U. M- F. M. Muhassasatm nevi Lira Birinci kijım Cüzlerde müşterek muhassasat "BirİT.ei bap - Maaş, ücret, Tahsisat âol Memurlar mâaşî numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi Merkez müstahdemleri ücreti 1 Daimî müstahdemler Muvakkat mübtahdeûılor Fasıl yekûnu Vilâyat müstahdemleri ücreti Muvakkat tazminat ' İJımıtn bap jekûnu İkinci bap - Masarif 206 Merkez mefruşat ve demirbaşı 1 Mefruşat. t Demirbaş _1 000 Fasıl yekûnu Merkez levazımı 1 Tenvir Teshin Kırtasiye Fasıl yekunu Ö Merkez müteferrikası Vilâyat mefruşat ve demirbaşı; Vilâyat levazımı 1 Tenvir ve teshin Kırtasiye Fasıl yekûnu Vilâyat müteferrikası 1 50Û ikinci bap yekûnu Üçüncü bap - Masarifi müştereke 212 Masarifi mütenevvia 1 Bedeli icar 4 500

25 -606- V. M. Muhassasatnı nevi Lira 2 Masarifi muhakeme Defatir ve evrakı mat! ııa ]] Defter tec'idi Melbusat 550 Fasıl yekûnu Harcırah 1 Memurlar harcırahı Müfettişle; harcırah: Fasıl yekûnu Kesini telefon masrafı 1 Mükâleme bedeli Ücretli muhabere ve müktıleme masrafı Masarifi mukannene 1 Mahkeme harçları 300 Üeiiucü bap yekûnu BH'İIU'İ krsttn yekûnu îkhıei İM MM Cüz( mahsus mııltasıasal 217 Kadastro ve tahdit heyetleri masarifi I Müstahdem I er ücreti Masarifi idare Mefruşat, alât ve leva/ımr fenniye bedeli Sicilli emlâk tesisi, defatir ve evrakı matbua masrafı İhtiyar meclisleri ve vukuf erbabr ile belediye ve kin mümessilleri yevmiyesi Fasıl yekûnu İstinsah ve münakale ücreti Tapu ve kadastro tatbikat kursu masrafı 1 Masarifi idare Mektebe celbedilecek memurlar masrafı Fasıl yekûnu tkinei kjstm yekûnu Üçüncü kısım Müteferrik Masarif numaralı kanunun tatbiki masrafı 1 Tedavi ve yol masrafı Açık maaşı Fasıl yekûnu

26 - 607 ~ P. M. MuJısre&asntTTi nevi Lira 221 Geçen sene düyunu Eski seneler düyunu senesi düyunu karşılığı 500 'l 1929»»» 500 'i 1928»»» 500 Fasıl yekûnu Üçüncü krsım yekûnu Umumî yekûn 997OÖÖ 11 - G-ümrük ve inhisarlar vekâleti Birinci Ti IM m Vekâlet Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 325 Vekil tahsisatı Memurlar maaşı, numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi Merkez müstahdemleri ücreti Vilâyat müstahdemleri ücreti Ecnebi mütehassıslar ücret ve harcırahı ile mütercim ve daktiloları ücreti Muvakkat tazminat Birinci bap yekûnu ikinci bap - Masarif 233 Merkez mefruşat ve demirbaşı 1 Mefruşat Demirbaş 300 Fasıl yekûnu Merkez levazımı 1 Tenvir Teshin Kırtasiye " Fasıl yekûnu

27 608 l\ M. Muhassasatm nevi Lira 234 Merkez müteferrikası Vekâlet otomobili masrafı 1 Tamir 50 2 işletme E _ Fasıl yekunu Vilâyat mefruşat ve demirbaşı Vilâyat levazımı 1 Tenvir \ e teshin Kırtasiye 8 25 Fasıl yekûnu Vilâyat müteferrikası H 00 İkinci bap yekûnu Üçüncü bap - Masarifi müştereke 239 Masarifi mütenevvia 44 oûo 1 Bedeli icar 2 Masarifi muhakeme İ 3 Defatır u evi akı matbua Melbusat 10 Fasıl yekûnu Harcırah 1 Memurlar harcırahı Müfettişler harcırahı Fasıl yekûnu Resmî telefon masrafı 1 Tesis masrafı Mukdlenıe bedeli " 1 J Fasıl yekûnu Ücretli muhabere ve mûkâleme masrafı Masarifi mukannene" 1 Mahkeme harçları Heddiyat " Nısbetı kanunla nıua\\en ikramiyeler (1918 numaralı k.mumtn (il inci maddesi) 4 ^00 Fasıl yekûnu Kaçak hayvan iaşe masrafı 500 Üçüncü bap yekûnu

28 -609- F. M, Muhassasatın nevi tıka Dördüncü bap - Masarifi idare 245 Gümrük ambarlarında zayi olan eşya tazminatı &0Ö 246 Masarifi mütenevvia T Kimyahanelei' nıakina, alât ve levazım bedeli ve tamirleri masrafı ve hariçte yaptırılacak tahlil ve kimyager ücreti 'l ÛO0 İ 11 nisan 1334 tarihli gümrük kamımınun 9 uncu maddesi mucibince iştira olunacak eşya bedeli Nümunehaneler için alınacak numune bedelleri Gümrük idaresine ait olanlarla tahtı muhafa^a&ınja bulunan bilûmum eşya ve emvalin nakliye ve bendiye masrafı istatistik ve gümrük tarife mecmualarile muharreratı umunıiyendn tabı ve neşir masrafları Fasıl yekûnu İ5ÛOÖ 248 Kamusu eşya masrafı [1931 senesi bütçe kanununun 15 inci maddesi hükmü bu hizmeti görenler hakkında tatbik edilmez] Dördüncü bap yekûnu Beşinci bap - Masarifi muvakkate 249 Tartı aletleri mubayaa ve tamir mas raf lan SEÛ İnşaat ve tamirat 1 inşaat 1 2 Tamiratı mütemadiye ' Fasıl yekûnu &1 Tatbikat kursuna celbedilecek memurların yevmiyeleri Beşinci bap yekûnu 2(i 851 Altıncı bap - Müteferrik masarif numaralı kanunun tatbiki masrafı 1 Tedavi ve yol masrafı ' Açık maaşı Fasıl yekûnu Geçen sene düyunu Eski seneler düyunu senesi düyunu karşılığı »»» r>(«> ;I 1928»»» üol) Fasıl yekûnu 2 OOO Altıncı bap yekûnu Birinci kısım yekûnu f)f)8

29 - 610 F. M. Muh*ıasaaa.1,m nevi Lira İkinci kısım Gümrük muhafaza umum kumandanlığı Birinci bap - Ma ab, ücret, tahsisat 255 Maaşatı umumiye numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi Müstahdemler ücreti numaralı kanunun 70 inci maddesi mucibince verilecek ihtisas ücreti Muvakkat tazminat Birinci bap yekûnu îkinci bap - Masarif 260 Mefruşat ve demirbaş Levazım 1 Tenvir ve teshin Kırtasiye Fasü yekûnu Müteferrika Masarifi mütenevvia 1 İcar bedeli " Masarifi muhakeme Dei'atir ve evrakı matbua Fasıl yekunu Harcırah Resmî telefon masrafı 1 Tesis masrafı Mükâleme bedeli 500 Fasıl yekûnu Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı İkinci bap jekûnu Üçüncü bap - Masarifi daime 267 Kara ve deniz muhafaza vesaiti masarifi 1 Mubayaa [kumandanlık karargâhı hizmet otomobili] Tamirat bedeli ve tamirhane masarifi umumiyesi

30 -611- F. M. Muhassasatm ııe\i Lira 3 Vesaitin işletme, tahlisiye ve nakliyesi (kumandanlık karnrgâhındaki hizmet otomobilinin işletme, taniıi- masrafı dahildir) Vesaitin mefruşat ve levaznnatı masrafı Fasıl yekûnu Levazım ve teçhizat 1 Muhafaza memurlarile deniz vesaiti müstahdemlerinin elbise bedeli Muhafaza memurlarının es)iha ve cephane bedeli Levazımı sıhhi} e 200 Fasıl yekûnu Muayyenat mimara 1[ kanunun 2 nei maddesi mucibince verilecek yemeklik bedeli Ifil5 numaralı kanunun 1 inci maddesile 1931 senesi bütçe kanununun (S inci maddesi mucibince gümrük sihari mıntaka ve muhafaza memurlarına verilecek hayvan yeni bedeli Fasıl yekûnu Takipte kullanılan vesaiti nakliyenin tamir ve tazmin masrafı Muhafaza kıtaatının umumî masrafları 1 Melbusat ' Teçhizat taşe masrafı (yem, tenvirat ve mahrukat dahil) Alayda mevcut hizmet otomobilde kanı.\on \e kamyonetlerin işletme ve tamir bedeli Zabıtan ve efradın tedavi masrafları Keza ve malzeme: sıhhiye Ecza ve malzenıei baytariye 200 Fasıl yekûnu Jandarma masarifi umumiyesi Muhafaza efrat ve memurlarından vefat edenlerin teçhiz ve tekfin masrafı İstihbarat masrafı Nakliyat (Esliha, mühimmat, eşya ve malzeme, erzak, mahrukat ve bilcümle mevaddm nakliye, tahmil ve tahliye masrafları, efrat ve hayvanatın her nevi vesait ile nakil masrafları, tedavi ve muayene ve tebdilhava zımnında bir yere gidecek zabitan ve askerî memurların kanun mucibince verilecek harcırahları, ardiye, bendiye, istalya ve ambalaj masrafları) Tamir masrafı Üçüncü bap yekûnu

31 - 612 ^ J?, M, Muhassasatm nevi. Lırtı - İ77 DÖrdimeü bap - Müteferrik masraflar 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı! Tedavi ve 3ol ma&raft Ayık maaşı 2 04'^ Fasıl yekûnu Geçen sene düyunu Yeniden mubayaa edilecek kara ve deniz vasıtalarının mubayaa bedelile işletme masrafı ve müstahdemleri ücreti Dördüncü bap yekûnu li İkinci kısım yekûnu 2 &5tt 967 Umumî yekûn i Dahiliye vekâleti Birinci kısmı Cüzlerde müşterek mujıaasasat Birinci bap - Maaş, ücret, talisi sat 28ft Vekil tahsisatı 4 S Memurlar maaşı S7 (1683) numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi Merkez müstahdemleri ücreti 13 İSO 28â Vilâyat müstahdemleri ücreti 179 &<J0 290 Muvakkat tazminat (1437) numaralı kanun mucibince mülkiye mektebi mezunlarına verilecek avans Birinci bap yekûnu İkinci bap - Masarif 393 Merkez mefruşat ve demirbaşı 1 Mefruşat 2L"0 2 Demirbaş ooo Fasıl yekûnu 500 2&3 Merkez levazımı I Tenvir 3 500

32 F. M. Muhassasatm nevi Lira 2 Teshin Kırtasiye «000 Fasıl yekûnu Merkez müteferrikası Vekâlet otomobili masrafı 1 Tamir 1 OuO 2 İşletme 3 0C0 Fasıl yekunu Vüâyat mefruşat ve demirbaşı 1 C Vüâyat levazımı 1 Tenvir ve teshin 20 0R) 2 Kırtasiye Fasıl yekûnu Vilâyat müteferrikası İkinci bap yekûnu Üçüncü bap - Masarifi müştereke 299 Masarifi mütenevvia 1 Bedeli icar Masarifi muhakeme Defatır ve evrakı matbaa Melbusat "20 Fasıl yekûnu Harcırah 1 Memurlar harcırahı Müfettişler harcırahı Fasıl yekûnu Eesmî telefon masrafı 1 Masarifi tesisiye 150 JL iuuaaıcme uçucu *- «w ' Fasıl ygkûnu 1 S Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı Masarifi mukannene 1 Mahkeme harçları 50 Üçüncü bap yekûnu "Pirinci kısım yekûnu 3 '±3^ 854

33 -614- P. M. Muhassasatm nevi Lira tkinci hısım Cüze mahsus mıılıasmsa'c 304 Devir harcırahı 1 Valiler Kaymakamlar Fasıl yekûnu tskân masrafı 1 (885) numaralı ıskan kanunu mucibince yapılacak sevk, ibate, iaşe, teshm, ve tedavi masrafları J0 UUO 2 Arazi ve emlâk mubayaa bedeli Arazi ve emlâk tevzi ve tedariki için istihdam oluuacaklarm ücret ve harcırahları Fasıl yekûnu Tavizat 1 (885) numaralı kanun mucibince verilecek tohumluk ve aiâtı ziraiye ve hayvanların mubayaa bedeli (885) numaralı kanun mucibince verilecek mevaddı iptidaiye ve naktî sermaye 500 Fasıl yekûnu inşaat ve tamirat 1 Muhacirler için yapılacak evlerin \c köylerin inşa ve tamir ve arazi bedeli ve masrafı Memur ve amele ücretleri Fasıl yekûnu Nüfus defterlerinin ve evrakının mubayaa, tabı, tamir ve tecdidi masrafları Mecmua masrafı 1 Tabı ve klişe ücreti Kâğıt, tahrir ücreti, nakliye ve müteferrik masarif Fasıl yekûnu îkincı kısım yekûnu Üçüncü, kısım Umumî müfettişlik 310 Müstahdemler ücreti Masarifi idare Harcırah Otomobil ve vesaiti nakliye masrafı 1 Tamir l 000

34 -615 F L M, Muhu.ssasatm nevi L:ra 2 İşletme ' 5 OGO Fastl yekûnu Üçüncü kısım yekûmı 47 50<S Dördüncü kısım Müteferrik masarif 314 (788) numaralı kanunun tatbiki masrafı 1 Tedavi ve yol masrafı "l flüfj y Açık maaşı 40 <1W Fasıl yekûnu Geçen sene düyunu Eski seneler düyunu senesi düyunu karşılığı 2.\) fîül) ^ 1929»»» >»» Fasıl yekûnu Muhacirin iskânı fevkalâde tahsisatı (Birinci umumî müfettişlik mıntakasmda iskân edilecek muhacirlerin celp, sevk, iaşe, iskânı ve bu iş için istihdam edilecek memurların masraf ve ücretleri ve sair bilcümle masarif bu fasıldan verilir. Bu fasıldan hiç bir suretle münakale yapılamaz) Dördüncü kihinı \ekûnu lfttı (jfll Umumî yekûn Emniyet işleri U. M. Bırivci kısım Cüzlerde miışlerek muhassasaf Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 331 Memurlar maaşı f numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi Merkez müstahdemleri ücreti 4 ( Vilâyat müstahdemleri ücreti 47 0ÛS 325 Muvakkat tazminat Tl 563 Birinci bap yekûnu J7

35 T, M. M.uhassa>satm nevi Lı,ra ikinci bap - Masarif 336 Merkez mefruşat ve demirbaşı 1 Mefruşat " 00 2 Demirbaş 1 00 Fasü yekûnu Merkez levazımı! Tenvir 30 -i Teshin Kırtasiye "&& Fasıl yekûnu Merkez müteferrikası Vilâyat mefruşat ve demirbaşı Vilâyat levazımı 1 Tenvir ve teshin Kırtasiye 5 00 Fasıl yekûnu Vilâyat müteferrikası Vilâyat ikramiyesi 1 0 t kırıcı bap yekûnu Uçvncu bap - Masarifi müştereke 333 Masarifi mutenevvia 1 Bedeli icar Defatir ve evrakı matbua 7 500!1 Melbusat 390 Fasıl yekûnu Harcırah Resmî telefon masarifi 3 Masarifi tesisiye Mükâleme bedeli Fasıl yekûnu G Ücretli muhabere ve mükâleme masarifi Muhafız alayı telefon mükâleme ve tesis masrafı Üçuncu bap yekûnu BİT-inei kısım yekûnu

36 İH 1. İL Muhassasatm nevi İjira İkinci hışmı Cüze. mahsus muhassasat ŞSg Levazım ' "' i tf 1 Zabıta memurlarının melbusat masarifi '2 Silâh ve cephane ve teferruatı mubayaa masarifi 500 Fasıl yekûnu Masarifi mütenevvia ] Vazife esnasında yaralanan ve hastalanan memurların tedavisi ve kazazedelerle mecruhların müdavaü evveliye masarifi H (HHj ( 1 Tahtı nezarette bulun m ve hudut haricine çıkarılanların sevk ve iaşe masarifi 00 Fasıl yekûnu Vesaiti nakliye masarifi 1 Tamir 2 C00 2 tşletme Fasıl yekûnu â41 Polis telefonlarının tesis, tamir ve işletme masrafları Polis karakollarının tamir masarifi 4 P İstihbarat masrafı Polis mecmuası tabiye ve mevaddı iptidaiye ve müteferrik masarifi numaralı kanun mucibince verilecek tazminat Beynelmilel müessesata iştirak masarifi Polis mektepleri masaıifi idaresi 3 CC0 ikinci kısmı yekûnu 325 '00 Vçunc'ı kısım -Müteferrik masarif 354$ 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 1 Tedavi vr yol masrafı '.50 2 Açık maaşı Fasıl yekûnu Geçen senet düyunu Eski seneler düyunu senesi düyunu karşılığı "i »»» 2 00Û t 1928»»» Fasıl yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Yekûnu umumî ,

37 _ 6İS Jandarma U. K. R M* Muhassasatm nevi tıira Birinci ~ktsvm Cüzlerde müşterek rnuhasmsai Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 355 Maaşatı umumiye numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi Müstahdemler ücreti Muva,kkat tazminat Birinci bap yekûnu tkinci bap - Masarif 350 Merkez mefruşat ve demirbaşı I Mefruşat 150 L! Demirbaş 15 Fasıl yekûnu Merkez levazımı 1 Tenvir Teshin Kırtasiye 750, ; Fasıl yekûnu Merkez müteferrikası 250 3C2 Kumandanlık otomobili masrafı 1 Tamir 250 :> îşletnıe Fasıl yekûnu Vilâyat mefruşat ve demirbaşı Vilâyat levazımı 1 Tenvir ve teshin Kırtasiye Fasıl yekûnu Vilâyat müteferrikası İkinci hap yekûnu

38 L._ F. M. Muhassasatın nevi Lira Üçüncü bap - Masarifi müştereke 366 Masarifi miitenevvia 1 tcar bedeli Masarifi muhakeme Defatir ve evrakı matbua Fasıl yekûnu Harcırah 1 Memurlar harcırahı Müfettişler harcırahı Fasıl yekûnu Eesmî telefon masrafı 1 Tesis masrafı 50 2 Mükâleme bedeli 500 Fasıl yekûnu Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı Masarifi mukannene 1 Mahkeme harçları 20 Üçüncü bap yekûnu Birinci kısım yekûnu îkiııri lnsn» Cüze mahsus nmhassasat 371 Tayinat 1 iaşe bedeli Hayvan yem badeli Fasıl yekûnu Levazımı askeriye 1 Melbusat S Teçhizat :l Zabıtan hayvanatından maada bilûmum hayvanatın nıutabiye, nal \e m ıh mubayaa bedeli ve mallama masrafı 70 0Û0 Fasıl yekûnu Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye [Hayvan mubayaası, zatî ve miri efrat bineği eyer takımları, her nevi semer ve koşum mubayaa ve tamiratı, mevcut olan veya 5 e- niden tesis edilecek telefon helyost;. [pırıldak] malzemesinin mubayaa, tesis ve işletme masrafları, atış levazımatı mubayaası, tüfek kayışı, palaska takımı, kürek, balta kılıfları gibi harp teçhizatı]

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun 4 İstanbul ile Teknik nun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /IX/94 - Sayı : 49) No. Kabul tarihi 4 - IX -94 BİRİNCİ MADDE Nafia vekilliğine bağlı İstanbul ile Teknik

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun f Resmi gazete ile neşir ve ilâm : îöljljuzo - Sayı : to

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/1939 - Sayı : 4216)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/1939 - Sayı : 4216) İ938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daire bütçelerine munzam ve fevkalâde tahsisat verilmesine ve bazı bütçelerde değişiklik yapılmasına dair kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/1939

Detaylı

667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 1934 malî senesi bütçe kanunu

667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 1934 malî senesi bütçe kanunu 667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 934 malî senesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 30/V/J9J4 - Sayı : 27 ) No. Kabul

Detaylı

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu 703 Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu (Besmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V1/1938 - Sayı : 3928) No. Kabul tarihi 3414 30

Detaylı

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528)

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528) 809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /V/90 - ayı : 58) No. Kabul tarihi 88 - V -90 BİRlNCl MADDE Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

İ23 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1935 malî yılı bütçe kanunu

İ23 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1935 malî yılı bütçe kanunu İ23 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1935 malî yılı bütçe kanunu No. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 9/V/1935 - Sayı : 2998) Kabul tarihi 2716 6-V -1935 BİRİNCİ MADDE Hudud ve sahiller sıhhat

Detaylı

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun 897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun (Resmî Gazete ile nesir ve ilâm: VIII. 94 - Sayı: 89) No. 4 Katml tarihi 4. VIII. 94 BİRÎNCİ MADDE

Detaylı

İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs Sayı : 890 )

İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs Sayı : 890 ) - 167 - İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs 1928 - Sayı : 890 ) No. 1242 BİRİNCİ MADDE İstanbul Darülfünunu re müteşekkil bulunduğu medreselerin

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : ~>/Vf/1i)40 - Sayı : 4">28)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : ~>/Vf/1i)40 - Sayı : 4>28) Vakıflar umum müdürlüğünün 828 9 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : ~>/Vf/i) - Sayı : 4">28) No. Kabul tarihi 387 3 - V -9 BİRİNCİ MADDE Vakıflar umum müdürlüğü 9 malî yılı masrafları

Detaylı

SıraNe 292 YÜKSEK MÜHENDİS MEKTEBİ BÜTÇESİ

SıraNe 292 YÜKSEK MÜHENDİS MEKTEBİ BÜTÇESİ SıraNe 292 934 YÜKSEK MÜHENDİS MEKTEBİ BÜTÇESİ Yüksek mühendis mektebi 934 mal! senesi bütçesi hakkında /872 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası r. c. Başvekâlet --933 Kararlar müdürlüğü

Detaylı

Tahlisiye İdaresinin 1929 malî senesi bütçe kanunu

Tahlisiye İdaresinin 1929 malî senesi bütçe kanunu - 525 - Tahlisiye İdaresinin 1929 malî senesi bütçe kanunu M 1444 ( Resmi Gazete ile neşir ve ilânı: 19(5/1929 - Sayı : a96 ) BİRİNCİ MADDE Tahlisiye İdaresinin 1929 malî senesi masarifi için merbut (

Detaylı

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNe 236 933 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Haya yolları devlet işletme idaresinin 933 senesi bütçesi hakkında 7 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet 23 -V-933

Detaylı

232 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. İKİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 1944 malî yılı âdi masraflarına

232 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. İKİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 1944 malî yılı âdi masraflarına 232 944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve İlâm :.VI. 944 - Sayı : 579) No. Kabul tarihi 4566 29. V. 944 BİRİNCt MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 944 malî yılı masrafları

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM: 1 Kanunun

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu

1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu 1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete fi e neşir ve ilâm: 25. XI. 1944 - Sayı: 5866) No. 4676 Kabul tarihi 15. XI. 1944 BİRİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 19-10 malî yılı umumî masarifi

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

- 2 - 'riııı ııisbeti 10 S 6 4 ' )

- 2 - 'riııı ııisbeti 10 S 6 4 ' ) SıraNo 143 İktisat vekâleti 1932 senesi bütçesinin 636 ncı faslı unvanının değiştirilmesine ve bu fasla 95 000 liralık tahsisat konulmasına dair 1/598, Dahiliye vekâleti 1932 senesi bütçesinde 3 998 liralık

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları Sıra ^ 46 1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları T. C. Başvekâlet 11 - VI - 1931 Muamelât Müdürlüğü Sayı: 6/1650 B. M. M. Yüksek Reisliğine Mektep

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248)

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) Hudut ve Sahiller Sıhhat 345 Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) 3So. Kabul tarihi 6681, 27.11.1956 MADDE 1. Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü.

Detaylı

321 Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1934 malî senesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 28/V/ Sayı : 2712 )

321 Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1934 malî senesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 28/V/ Sayı : 2712 ) Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 9 malî senesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V/9 - Sayı : 7 ) No. Kabul tarihi -V-9 BÎRtNCl MADDE Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 9

Detaylı

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.4. II 195 Fayı : 8034) No. Kabul tarihi 5876. 8.II.195 BİRİNCİ MADDE Devlet Demiryolları

Detaylı

281 Tahlisiye umum müdürlüğü 1934 malî senesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/ Sayı : 2710 )

281 Tahlisiye umum müdürlüğü 1934 malî senesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/ Sayı : 2710 ) 8 Tahlisiye umum müdürlüğü 93 malî senesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V/93 - Sayı : ) No., Kabul tarihi -V-93 BİRİNCİ MADDE Tahlisiye umum müdürlüğünün 93 malî senesi masarifi için

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

162 1943 malî yılı Muvazenei umumiye kanunu. İKİNCİ MADDE Devlet bütçesine dahil dairelerin 1943 malî yılı masraf

162 1943 malî yılı Muvazenei umumiye kanunu. İKİNCİ MADDE Devlet bütçesine dahil dairelerin 1943 malî yılı masraf 6 9 malî yılı Muvazenei umumiye kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve üânı :. VI. 9H J Say/ : f UW) No. Kabul tarihi 7. V. 9 BİRİNCİ MADDE Devlet bütçesine dahil dairelerin 9 malî yılı masrafları için bağlı

Detaylı

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekaleti 1933 senesi bütçesinde 3 000 liralık münakale yapılması haklanda 1/760 numaralı kanun lâyihası

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekaleti 1933 senesi bütçesinde 3 000 liralık münakale yapılması haklanda 1/760 numaralı kanun lâyihası Sıra M 351 Sıhhat ve içtimaî muavenet vekaleti 1933 senesi bütçesinde 3 liralık münakale yapılması hakkmda 1/76, Gümrük ve inhisarlar vekâletile İstatistik umum müdürlüğü 1933 senesi bütçelerinde 7 267

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1)

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1) 3619 ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1) Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM:

Detaylı

871 Müze ve rasathane teşkilât kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/ S ay i : 2742 )

871 Müze ve rasathane teşkilât kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/ S ay i : 2742 ) 87 Müze ve rasathane teşkilât kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/934 - S ay i : 2742 ) No. Kabul tarihi 25 23 - VI -934 BİRİNCİ MADDE Maarif vekâletine bağlı umumî müzelerle rasathanenin teşkilâtı

Detaylı

Hariciye vekâleti 1932 senesi bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında 1/478 numaralı kanun lâyihası

Hariciye vekâleti 1932 senesi bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında 1/478 numaralı kanun lâyihası SıraNo 5 Hariciye vekâleti 932 senesi bütçesinde 5 liralık münakale yapılması hakkında /478 Maarif vekâleti 932 senesi bütçesinde 05 035 liralık münakale yapılması hakkında /480 ve Dahiliye vekâleti 932

Detaylı

MADDE 3- Harita Genel Komutanı'nın tâyini Müdafaa-İ Milliye Vekâletinin inhası üzerine Başvekâletin tasvibiyle Reisicumhur'un tasdikına arzolunur.

MADDE 3- Harita Genel Komutanı'nın tâyini Müdafaa-İ Milliye Vekâletinin inhası üzerine Başvekâletin tasvibiyle Reisicumhur'un tasdikına arzolunur. KANUN NUMARASI : 657 KABUL TARİHİ : 22/4/1925 YAYIMLANDIĞI R.GAZETE : TARİH : 2/5/1925 SAYI : 99 YAYIMLANDIĞI DÜSTUR : TERTİP : 3 CİLT : 6 SAYFA: 278 MADDE 1- Müdafaa-İ Milliye Vekâletine merbut olmak

Detaylı

SıraNo 293 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNo 293 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNo 29 94 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Havayolları Devlet işletme idaresinin 94 senesi bütçesi hakkında /875 numaralı kanuri lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet Kararlar

Detaylı

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 407 9 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III.9- Sayı: 894) No. Kabul tarihi 07 8. II. 9 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 9 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005.

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005 Tebliğ Maliye Bakanlığından: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

Esibabı mucibe lâyihası

Esibabı mucibe lâyihası SıraNo 193 Maarif vekâleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları hakkındaki kanunun bazı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesine dair olan kanunun 8 inci maddesinin değiştirilmesi

Detaylı

766 Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü bütçe kanunu

766 Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü bütçe kanunu Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü bütçe kanunu malî yılı (Eesmî Gazete ile neşir ve ilânı : < r >/VI/J - Sayı : ) No. Kabul tarihi - V - BİRİNCİ MADDE Devlet demiryolları ve limanları

Detaylı

41 1341 muvazenei umumiyesine dahil devair bütçelerine tahsisatı munzamma ve fevkalâde itasına ve mezkûr bütçelerde münakale icrasına dair kanun

41 1341 muvazenei umumiyesine dahil devair bütçelerine tahsisatı munzamma ve fevkalâde itasına ve mezkûr bütçelerde münakale icrasına dair kanun 4 34 muvazenei umumiyesine dahil devair bütçelerine tahsisatı munzamma ve fevkalâde itasına ve mezkûr bütçelerde münakale icrasına dair kanun No. 696 (Resmî Ceride ile neşir ve ilânı : 30/XII/34 - Sayı

Detaylı

esim Gazete KANUNLAR Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 SAYI : 5703 PERŞEMBE 11 MAYIS 1944

esim Gazete KANUNLAR Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 SAYI : 5703 PERŞEMBE 11 MAYIS 1944 c esim Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 336-90 İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur MAYIS 944 PERŞEMBE SAYI : 5703 KANUNLAR Kibrit ve çakmak

Detaylı

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/2-1 2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 59 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.III.1957 - Sayı : 9548) No. Kabul tarihi 6937 28.11.1957 MADDE 1. Devlet Bütçesine giren dairelerin 1957 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

Sıra N» 152 TAHLİSİYE UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ

Sıra N» 152 TAHLİSİYE UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ Sıra N» 5 934 TAHLİSİYE UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ Tahlisiye umum müdürlüğünün 934 senesi bütçesi hakkında /877 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet Kararlar müdürlüğü - İT/

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ye Bütçe Encümeni mazbatası (1159)

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ye Bütçe Encümeni mazbatası (1159) S. Sayısı:20 Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ye Bütçe Encümeni mazbatası (1159) T. G. Başvekâlet Muamelât Umum Müdürlüğü Kararlar Müdürlüğü Sayı':

Detaylı

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1)

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) 3105 RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 6940 Kabul Tarihi : 25/3/1957 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/3/1957 Sayı : 9572 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3

Detaylı

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de 56 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. (1) Sayılı tabloda

Detaylı

SULAR HAKKINDA KANUN (1)

SULAR HAKKINDA KANUN (1) 661 SULAR HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 831 Kabul Tarihi : 28/4/1926 Yayımlandığı R.Gazete : Tarihi : 10/5/1926 Sayı : 368 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 7 Sayfa : 887 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU Kanun Numarası:7460 Kabul Tarihi : 27/02/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 Yayımlandığı Düstur : Tertip:3

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her

Detaylı

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin S. Sayısı: 27 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı muhesebat riyaseti tezkeresiyle Posta, telgraf ve telefon umum

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 50) 488

Detaylı

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 0 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı :. III. 0 - Sayı: 0) No. Kabul tarihi. II. 0 MADDE. Devlet bütçesine giren dairelerin 0 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l)

Detaylı

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL)

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL) SİRKÜLER 2015/03 01/01/2015 Sayın Yetkili; 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarlarını belirleyen 58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 30 Aralık 2014

Detaylı

V Ön Söz Birinci fasıl: İşletme İktisadının Esasları 3 A. İşletme ve işletme iktisadının mahiyeti 3 I. İşletmenin mâna ve tarifi 3 II. İşletme iktisadı ilminin mahiyeti 8 III. İşletme iktisadı ilminin

Detaylı

mjer'idir.! MADDE 4. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur.

mjer'idir.! MADDE 4. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. S.Sayısı: 9 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 1943 malîydi bütçesinde değişiklik yapıl ması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/156, 171) Devlet Demiryolları

Detaylı

YALOVA TERMAL KAPLICALARININ ĠDARESĠ VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKINDA KANUN (1)(2)

YALOVA TERMAL KAPLICALARININ ĠDARESĠ VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKINDA KANUN (1)(2) 1691 YALOVA TERMAL KAPLICALARININ ĠDARESĠ VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKINDA KANUN (1)(2) Kanun Numarası : 3653 Kabul Tarihi : 26/6/1939 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 4/7/1939 Sayı : 4249 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 31.12.2013/237-1 2014 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılına ait damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 57 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 488 sayılı Damga

Detaylı

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI KANUNU

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI KANUNU 281 HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 22/4/1925 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/5/1925 Sayı : 99 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt : 6 Sayfa : 278 * * * Bu

Detaylı

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatesı (1185,186)

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatesı (1185,186) S. Sayısı: 46 Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatesı (1185,186) Orman umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik

Detaylı

MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANUNU

MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANUNU 1459 MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (1) (2)(3) KANUNU Kanun Numarası : 2804 Kabul Tarihi : 14/6/1935 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 22/6/1935 Sayı : 3035 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt :

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) ( t s. R.G.)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) ( t s. R.G.) Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) (27.12.2016 t. 29931 s. R.G.) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı

Detaylı

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde 9 - Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 99 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair sayılı Kanunla sayılı Kanunun nci maddesinde ve sayılı

Detaylı

Birinci kısım - Umumî idare

Birinci kısım - Umumî idare - 578 - Devlet Demiryolları ve Limanlan umumî idaresinin 1930 malî senesi bütçe kanunu M 1639 ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 27/V/1930 - Sayı : 1504) BİRİNCİ MADDE Devlet Demiryolları ve Limanları umumî

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT. 2016/9641 sayılı BKK

BAKIŞ MEVZUAT. 2016/9641 sayılı BKK BAKIŞ MEVZUAT 2016/9641 sayılı BKK Sayı : 2017/004 ÖZET : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan vergi tutarları belirlendi. 24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2015/5 5 /1/2015 İçindekiler: * 2015 Yılında uygulanacak damga vergisi ve harç tutarları. 2015 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ VE HARÇ TUTARLARI: 1.Yeni Damga Vergisi Tutarları: Damga Vergisi

Detaylı

1452 numaralı kanuna merbut 2 numaralı cetvelin Maliye teşkilâtına ait kısmının tadili ve bir kısım vazifelerin sureti ifası hakkında kanun

1452 numaralı kanuna merbut 2 numaralı cetvelin Maliye teşkilâtına ait kısmının tadili ve bir kısım vazifelerin sureti ifası hakkında kanun -825-1452 numaralı kanuna merbut 2 numaralı cetvelin Maliye teşkilâtına ait kısmının tadili ve bir kısım vazifelerin sureti ifası hakkında kanun No. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 13/VI/1933 - Sayı

Detaylı

24/12/2016 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve

24/12/2016 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve SİRKÜLER TARİH : 30.12 12.201.2016 SAYI : 2016-12 12-5 KONU : 61 seri no lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan

Detaylı

SıraNQ 160 HUDUT VE SAHİLLER SIHHAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ

SıraNQ 160 HUDUT VE SAHİLLER SIHHAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ SıraNQ 934 HUDUT VE SAHİLLER SIHHAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 934 senesi bütçesi hakkında /879 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T. C. Başvekâlet

Detaylı

SİRKÜLER 2013/14 TEBLİĞ

SİRKÜLER 2013/14 TEBLİĞ 01/01/2013 SİRKÜLER 2013/14 Sayın Yetkili; Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtlar için uygulanacak nispi vergi oranları ve maktu vergilerin 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanacak

Detaylı

Kendisine dört ayı aşmamak kaydıyla geçici olarak veya vekâlet suretiyle kefalete bağlı görev verilenler, bu madde hükmüne bağlı olmayıp (1500)

Kendisine dört ayı aşmamak kaydıyla geçici olarak veya vekâlet suretiyle kefalete bağlı görev verilenler, bu madde hükmüne bağlı olmayıp (1500) 1365 KEFALET KANUNU Kanun Numarası : 2489 Kabul Tarihi : 2/6/1934 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/6/1934 Sayı : 2720 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 15, Sayfa : 393 * * * Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

S. Sayısı: 187. POSTA, TELGRAF ve TELEFON U. M. BÜTÇESİ

S. Sayısı: 187. POSTA, TELGRAF ve TELEFON U. M. BÜTÇESİ S. Sayısı: 87 9 POSTA, TELGRAF ve TELEFON U. M. BÜTÇESİ Posta, Telgraf ve Telefon Umumî müdürlüğü 9 malî yılı bütçe kanunu lâyihaeı ve Bütçe encümeni mazbatası(l/58) T. C. Başvekâlet 8--9 harar Da. Müdürlüğü

Detaylı

28 ~~ Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 22/Yl / Sayı : 2434)

28 ~~ Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 22/Yl / Sayı : 2434) 28 ~~ Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 22/Yl /933 - Sayı : 2434) No. 2287 Kabul taribi 0 - VI -933 BİRİNCİ MADDE Maarif vekâleti merkez teşkilâtı

Detaylı

2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI

2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI 03.01.2017/13-1 2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI ÖZET : Tebliğde; 2016/9641 sayılı BKK ile 488 sayılı Kanun eki (1) sayılı tabloda 1/1/2017 tarihinden itibaren %7,5 arttırılan maktu

Detaylı

T.C. Resmî Gazete KANUNLAR CUMA. Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 SAYI: 3145

T.C. Resmî Gazete KANUNLAR CUMA. Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 SAYI: 3145 T.C. Resmî Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 idare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüne müracaat olunur. 1 TEŞRİNİSANİ 1935 CUMA SAYI: 3145 KANUNLAR Limanlar hakkındaki 618 sayılı

Detaylı

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk.

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Sayı: 73903997-120[94-2012/2]-157 Tarih: 13/08/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 73903997-120[94-2012/2]-157

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-80 Sirküler Tarihi :31.12.2013 Konu : 01.01.2014 Tarihinden İtibaren Geçerli Damga Vergisi Oran ve Tutarları 30.12.2013 tarih ve 28867(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 57

Detaylı

- 365 - Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilâtı hakkında kanun. (liesnû (Uızete ile neşir ve ifânı : :îl/v/19:î:> - Sayı : 2410)

- 365 - Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilâtı hakkında kanun. (liesnû (Uızete ile neşir ve ifânı : :îl/v/19:î:> - Sayı : 2410) - - Psta, telgraf ve telefn idaresi teşkilâtı hakkında kanun (liesnû (Uızete ile neşir ve ifânı : :îl/v/:î:> - Sayı : 0) ST. Kahu ] laıılıi 0 - V - BİRİNCİ MADDE Psta, telgraf ve telefn idaresi hükmî şahsiyeti

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

1155 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 16/VII/1938 - Sayı : 3961)

1155 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 16/VII/1938 - Sayı : 3961) 1155 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 16/VII/1938 - Sayı : 3961) îfo. Kabul tarihi 3529 29 - VI - 1938 BİRİNCİ MADDE Pasaport kanunu hükümlerine

Detaylı

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu - 435-953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2. 77.953 - Sayı : 8348) No. Kabul tarihi 6076 28. H. 953 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/2-1 2015 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2015 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 58 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN

ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN 1003 ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 1416 Kabul Tarihi : 8/4/1929 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 16/4/1929 Sayı : 1169 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 10

Detaylı

SİRKÜLER SAYI : 2017 / 03 İstanbul, KONU : 2017 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları

SİRKÜLER SAYI : 2017 / 03 İstanbul, KONU : 2017 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları SİRKÜLER SAYI : 2017 / 03 İstanbul,02.01.2017 KONU : 2017 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları 1-2017 TAKVİM YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ ORANLARI Maliye Bakanlığı tarafından, 2017 yılında

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU I - KURULUŞ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU I - KURULUŞ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU Kanun Numarası : 6219 Kabul Tarihi : 11/1/1954 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/1/1954 Sayı : 8608 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt: 35 Sayfa

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. İçindekiler: * 2014 Yılında uygulanacak damga vergisi ve harç tutarları. SİRKÜLER NO:2014/4 2 /1/2014 2014 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ VE HARÇ TUTARLARI: 1.Yeni Damga Vergisi Tutarları: Damga Vergisi

Detaylı

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir.

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Sayın MeslektaĢımız; 08.01.2010 Sirküler, 2010/1 Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Ücretlerde

Detaylı

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU 2017-003 Konu : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan vergi tutarları hakkındadır. Tarih : 03.01.2017 24/12/2016 tarihli ve 29928

Detaylı

bütçesinde 4 104 liralık münakale yapılması ve fevkalâde tahsisat verilmesine dair kanun'lâyihası (1/63)

bütçesinde 4 104 liralık münakale yapılması ve fevkalâde tahsisat verilmesine dair kanun'lâyihası (1/63) S. Sayısı: 32 Nafıa vekâleti 934 yılı bütçesinde 4 04 liralık münakale yapılmasına ve fevkalâde tahsisat verilmesine dair /63, Bazı dairelerin 934 yılı bütçelerinde 33 800 liralık münakale yapılması hakkmda

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-60)

SİRKÜLER RAPOR (2009-60) 6 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel:

Detaylı

T.C. Re. Resmi Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336 KANUNLAR PERŞEMBE

T.C. Re. Resmi Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336 KANUNLAR PERŞEMBE T.C. Re Resmi Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336 İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüne müracaat olunur. 9 NİSAN 1936 PERŞEMBE SAYI : 3275 V J KANUNLAR Artırma, eksiltme ve ihale

Detaylı

532 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 2. V1.1944 - Sayı : 5720)

532 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 2. V1.1944 - Sayı : 5720) Vakıflar Umum Müdürlüğü malî yılı Bütçe u (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm :. V. - Sayı : 70) No. Kabul tarihi 70. V. BlRÎNCÎ MADDE Vakıflar Umum Müdürlüğü malî yılı masrafları için bağlı (A) işaretli cetvelde

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT (1) (2) (3) (4) KANUNU Kanun Numarası : 7460 Kabul Tarihi : 27/2/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/2/1960 Sayı : 10444 Yayımlandığı

Detaylı

2017 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2017 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 2017 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren vergiye tabi kağıtlara uygulanacak olan 61 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği eki 1 sayılı Tablo aşağıda verilmiştir. 2017 Yılı

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. No: 2010/58 Tarih: 31.12.2010 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı