31/03/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "31/03/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)"

Transkript

1 TURKIYE HALK BANKASI A.$.'NIN 31/03/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) TURKIYE HALK BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ILE TURKIYE HALK BANKASI A.$.'NIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ILE SINIRLI OLMAK UZERE FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA IL!$KIN CAR! DURUMUNU TAM VE DO6RU OLARAK YANSITTItlNI TASDIK EDER VE YATIRIMCILARIN TURKIYE HALK BANKASI A.$.'NIN SERMAYE PIYASASI FAAL±YETLERI ILE HUKUKI DURUMU HAKKINDA BILGILENMESINI TEMIN EDECEdiNI MEVZUAT UYARINCA TAAHHUT EDER. KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BILGILERIN DOdRULUGUNDAN BANKA YONETIM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA ACIKLANMASI, FORMDAKI BILGILERIN SERMAYE PIYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFULU ANLAMINA GELMEZ. (*) 31/03/2017 tarihli Kamuyu Aydmlatma Formu, Sermaye Piyasasi Kurulu 'nun tarih ve saydi Resmi Gazete'de yayimlanan Seri:V, No:77 sayili Araci Kurulu;larin Kamuyu Aydmlatma Esaslanna Ili;kin uyannca TUrkiye Halk Bankasi A.S. tarafindan duzenlenmistir. KIYE HACK BANKASI A. $. GENEL MODURLUGU

2 I NDEKILER I TAAHHUTNAME A. Tablo I. TANMCI BILGILER Flllen Sermave Pivasasi Faaliyetlerinin YurutuldOOO Banka Subelerine Makin Bilailer Tablo II/a Yetki Belaelerine III;kin Bilailer Tablo II/b Borsa Uyelik Tanhi ve Borsa istanbui 'da Faalivet Gostenlen Pazar/Pivasalara Ili;kln Bilailer Tablo III/a Acentesi Olarak Faallyet Gosterilen Araa Kurumlar III/b. aacente Sifativla -- Yetkili Olunan ---- Faalivetler ---- Tablo IV. ;,. Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yabrim Fonu/ Fonlan Tablo V. Ortakhk Ya si Tablo VI/a.?Yonetim Kurulu Oveleri ve Genel Mudur Tablo VI/b. Sermave Pivasasi Faaliyederi ile haul Imza Yetkislne SahiD Sahislar B. HUKUKI DURUMA ILISKIN BILGILER 1- Tablo VII/a. TUrkive Halk Bankasi A.5. ve Turkive Halk Bankasi A S 'nin Ortaklan Yoneticileri ve Calisanlan Hakkmda SPK Borsa Istanbul ve TSPB Tarafindan Son 1ki Yd Zarfinda Uyaulanan Idari Para Ian... Tablo VII/b. 1TUrkive 1 Halk Bankasi A S 'ne Borsa Istanbul ve TSPB Tarafindan Son I d Yil Zarfinda Uygulanan Dlder Disiplin Cezalan 2- Tablo VIII. Sermave Piyasasi Kurulu Tarafindan Ti rkiye Halk Bankasi A.S. ve Turkive Halk Bankasi A 5'nin VOrtaklan. Yoneticileri ve Calisanlan Alevhine Acdan Ceza Davalan Bankanin Sermave Pivasasi Faalivetlerinden Kaynaklanan Davalanna Illskin Bilailer BANKANIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ILE SINI LI OLARAK ACIKLANMASINI ISTEDIaI DICER HUSUSLAR I BEYAN VE IMZA KIYE HALK BANKASI A. $. GENEL MUDURLUCU

3 A. TANITICI BILGILER 1. Bankamn Ticaret Unvam TURKIYE HALK BANKASI A.$. Kurulug Tarihi T'icaret Siciline Tescil Edildi ji Yer Ticaret Sicili Tescil No 3. Merkez Adresi 4. 31etigim Bilgileri Telefon No Faks No ca*n Merkezi 5. Internet Adresi 6. E-posta Adresi 7. Kayi h Olunan Vergi Dairesi 23/05/1938 Istanbul Ticaret Sicili Memurluou Barbaros Mahallesi, $ebboy Sokak No: 4 PK: Bab Ata;ehir/ISTANBUL (216) (212) '...www.halkbank.com.tr k.com.tr BUyOk MOkellefler Vergi Dairesi ORKIYE HALK BANKASI A. $. GENEL MUDURLUCU

4 8. Fiilen Sermaye Piyasasi Faaliyetlerinin YurutUlduoU Banka $ubelerine Iligkin Bilgiler: Tablo I - Fiilen Sermaye Piyasasl Faaliyetlerinin YUrUtUldU*ii Banka $ubelerine Ili;kin Bilgiler jtabioya tiiscin Actidama: Bulunmamaktadv. KIYE HALK BANKASI A. $. GENEL MUDURLUOU

5 9. Sahip Olunan Yetki Beigesi ve izin Verilen Yatirim Hizmet ve Faal yet Izinleri He Borsa Istanbul'da Faaliyet GSsterilen Pazar/ P yasalar : TABLO 11/a - Yetki Belgesnne Ili;kin Bilgiler Verdi Tarihi Sa isi Sahip Olunan Yetki Belgesinin 24/11/2015 BNK-008(0070) izin Verilen Yatmm Hizmet ve Faaliyetleri 1. Emir Iletimine Araahk Faaliyeti Yurt Islnde Yurt Di;coda U. Paylar Izni Var (-) 1.ii. Di er Menkul Kymetler Izni Var (-) 1.11i. KaldiraSli Alim Satim t%emleri 1.iv. Paya Dayah TOrev AraSlar O ( ) 1.v. Pay Endekslerine Dayah TOrev AraSlar (-) (_) 1.vi. DI er TOrev AraSlar (_) (-) 2. I;lem Araalr i Faaliyeti Yurt Iginde Yurt Di;coda 21 Paylar Di er Menkul K ymetler Izni Var (-) 2.1ii. KaldiraSh Alum Sabm I;lemleri F) (_) 2.iv. Paya Dayah TOrev AraSlar -) (-) 2.v. Pay Endekslerine Dayah TOrev AraSlar (_) (-) 2.vi. Di er TOrev AraSlar (-) (-) 3. Portfoy Araah i Faaliyeti Yurt Icinde U. Paylar 3.1i. Di er Menkul Kiymetler 3.iii. KalduaSh Ahm Satim t;lemleri IN. Paya Dayah TOrev AraSlar 3.v. Pay Endekslerine Dayah TOrev AraSlar 3.vi. Di er TOrev AraSlar 4. Bireysel Portfoy Yonetidli i Faallyeti (-) 5. Yahnm Dam;manh i Faallyeti (-) 6. Halka Arza Aracilik Faaliyet 6.1. Aracilik YOkienimi 6. ii. En I i ret Aracdi i 7. Saklama Hizmeti 7.l. Smlrli Saklama Hizmeti 7.ii. Genel Saklama Hizmeti ( ) tzni Var (_) (_) (-) Izni Var ( ) Izni Var Izni Var Tablo II/ b - Borsa Uyelik Tarihi ve Soma Istanbul'cla Faaliyet 6osterilen PazarLPiyasalara Ili*kin Bilgiler Borsa Oyesi Olunmasma tli;kin Borsa Istanbul Yanetim Kurulu'nun KararTarihi : 04/01/1985 Fiilen Faallyet Gosterilen Pazar ve Plyasalar BorSlanma AraSlar Piyasast Kesin Ain Satim Pazan BorSlanma Araclan Plyasasi Repo - Ters Repo Pazari BorSlanma AraSlar Plyasasi Uluslararas Tahvil Pazan ORKIYE BALK BANKASI A. $. GENEL MUDURLUGU

6 10. Acentesi (*) Olarak Faaliyet GBsterilen Aracl Kurumlar ve Acente Sifatlyla Yetkili Olunan Faaliyetler: Tablo M/a - Acentesi Olarak Faali A Gdsterilen Aracr Kurumlar Acentesi Olunan Araci Kurumun Tlcarat Unvani ACENTESIOLUNAN ARACIKURUM BULUNMAMAKTADIR. Acentelik trio Tarihi Tablo III/ b - Acente Sifattyla Yetkili Olunan Faaliyetler YOKTUR YOKTUR YOKTUR YOKTUR (*) Acentelik: Seri:V, No:46 sayrh "Aracdik Faaliyederi ve Araci KuruluVara Ili;kin Esaslar Tebli*i"nin 24 uncu maddesi uyannca, araci kurumlar He bankalar arasinda da yazdi acentelik s6zle;mesi imzalanabilir. Aran kurumiar acentelik sozle;mesinde belirienecek mahaller irinde, acenteleri aracdi iyla alacakian emider do4rultusunda aracilik faaiiyetieri cercevesinde sermave Divasasi araclarinin alim satimmda bulunabilider. Bir araci kurum He acentelik sbzle;mesi imzalayan bankalar, acente sifatiyla acentesi olunan araci kurumun halka arza aracrlik faaliyetleri kapsaminda, taleplerin toplanmasi, bu taleplerin araci kurum merkezine iletilmesi ve paranrn tahsili ya da geri 6denmesi gibi i;lemleri kapsamak Ozere give hizmeti vermek, acentesi olunan araci kurum portf6y y6neticili i yetki beigesine sahip ise acente sifatryla bu faaliyetin tanrtiminr yapmak ve bu faaliyetle ilgili sadece tahsil ve tediye i;lemledni yorlitmek, acentesi olunan araci kurum yatrrim dani;manlior yetki belgesine sahip ise bu faaliyet kapsaminda araa kurumdan gelen dokuman ve bilgileri mu;tedlere asikiamak ve yatinm danr;manhii faaliyetinin tanrtiminr yapmak faalivetlerinde bulunabilider. TO KW[ HALK BANKASI A. $. GENEL MUDURLUQU

7 11. Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatinm Fonu / Fonlarma Ili;kin Bilgiler: Tablo IV - Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatinm Fonu/ Fonlan 1 ORKIYE HALK BAI KASI A. $. GENEL MUDURLUGU

8 c 12. Ortaklik, Ybnetim Yapisi ve Bankada Sermaye Piyasasi Faaliyetleri he Ilgili Olarak Imza Yetkisine Sahip $ahislara Ili;kin Bilgiler: Tablo V - Ortaklik Ya isi Orta^in Ticaret Unva_ m/adi Soyade Pay Tuton (TI.) Oran (%) TUrkiye Varhk Fonu * ,00. 51,10604% Halka ASik Kisim * ,00 48,88718% Di er ,00678% To lam ,00 100% * TUrkiye Varlik Fonu'nun toplam hisseleri igerislnde TL'lik hisse, Borsa'da i;lem gsrebilir nitelikte olup bu paylarla birlikte Banka sermayesinin %48,93'I0k kismi halka aciktir. Tablo VI/a - Y6netim Kurulu Uyeleri ve Genel Mudur Adi ve So adi GBrevi Recep SUleyman OZDIL Yonetim Kurulu Ba;train Sadik TILTAK ( Ba2jimsiz Uye) ;,Y6netim Kurulu Balkan Vekili Ali Fuat TA-$KESENLIOGLU j Yonetim Kurulu Uyesi ve Genel Mudur Yunus KARAN (Ba..msiz Uye) Yonetlm Kurulu Uyesi Cenap ASCI_ YSnetim Kurulu Uyesi Omer AC,IKGOZ Y6netim Kurulu Uyesi Mehmet AYTEKIN Yonetim Kurulu Uyesi Yahya BAYRAKTAR (Ba9imsu: Uye) Yonetim Kurulu Uyesi Tabloya Iliykin A rklama : Yonetlin Kurulu Uyelerimn Atanmastna Ili kin Genel Kurul Karan Tescil Tarihi TTSG (*) Ilan Tarihi TTSG Saws Tablo VI/ b - Sermaye Piyasasi Faaliyetieri He Ilgili Imza Yetkisine Sahip $ahislar Adi ve Soyadi Gdrevi All Fuat TA$KESENLIOGLU Yonebm Kurulu Uyesi ve Genel Mudur Selahattin SULEYMANOGLU Genet Mudur Yardimcisi (V.) Serdar SURER Para ve Sermaye Piyasalan Daire Ba$kani Hazine- YOnetlml Orta Ofisi Daire Baskani Tabloya Ilgkin Asrklama (1) : Imza Slrk.lerinin Tesdl ve Ilam Imza Sirkiilerinin Tescil Tarihi TTSG (*) Ilan Tarihi TTSG Sayrsi Tabloya 115k1n Acrklama (2) : - Tabloya III;kin aciklama bulunmamaktadir. (*) TTSG: Turkiye Ticaret Sicili Gazetesi ORKIYE HALK BANKASI A. $. GENEL MUDURLUOU

9 B. HUKUKI DURUMA ILI$KIN BILGILER 1. Son Iki Yd Zarfmda SPK, Borsa Istanbul ve Turkive Sermave Pivasalan Birlibi (TSPB) Tarafindan T. Halk Bankasl Tablo VII/a - T.Halk Bankasl A.S. ve T.Halk Bankasl A.S.'nin Ortaklan. Ybneticileri ve Cahsanlan Hakkmda SPK, Borsa Istanbul ve TSPB rese veidan ara si Uygulanmasina Ili;kin Karar Idari Para Cezasi Son Duruma Ili;Idn Uygulayan Kurum Uygulanan Gersek/Tuzel IGyi Tarihi Tutan (TL) Asiklama Tablo VII/b - T.Halk Bankasi A.S.'ne Borsa Istanbul ve TSPB Tarafindan Son Iki Yd Zarhnda Uygulanan Diller Disiolin Cezalan isiplin zasi gu anmasma SPK Pe zcl n drat Uygulayan Kurum Konusu Ili;kin Karar Tarihi Edilip Edilmedi i Nihal Karar 2. Son Iki Yd Zarfinda Sermave Pivasasl Kurulu Taraflndan T.Halk Bankasl A.S ve T Halk Bankasl A S 'nin Ortaklarl Tablo VIII - Serma a Pi asasi Kurulu Tarafindan T. Halk Bankasl A. S. ve T. Halk Bankasi A.S.'nin Ortaklan YSnetlciled ve li plan Ale ine a n- a ME;- uyurusun a ava a e men n Hakkmda Sus Duyunusunda Bulunulan Gerc ek/tuzel KI;inin A5amamn Bulunulan Gersek/Tuzel Ki;i Bankayla Olan Iliskisi Sus Duyurusuna Konu Fill Kurul Karar Tarihi Ozetlenmesi 3. Bankanln Sermave Piyasasl Faalivetlerinden Kaynaklanan Davalarina Iliskin Bilgiler: Bankamam sermaye piyasasi faal yetleri nedeniyle 31/ tarihi itiban ile; a) Davah oldugu ozel hukuk davalannin sayisi lair ve de eri TL'dir. b) Davaa oldugu o-zel hukuk davalammn sayisi 3'tur ve bunlann toplam deoeri ,75 TL'dir. TOOYE HALR BAIt(ASI A. $. ENEL MUDURLUOU

10 C. T.HALK BANKASI A.$.'NIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ILE SINIRLI OLARAK AcIKLANMASINI ISTEDIt`i DIdER HUSUSLAR BULUNMAMAKTADIR. TOHKIVE HALK BANKASI A. $. GENEL MUDURLUGU

11 T.HALK BANKASI A.$'NIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ILE SINIRLI BILGILERINI IcEREN BU FORMDA YER ALAN BILGILERININ GERC,EaE UYGUN OLDU(` UNU VE FORMUN $IRKETIN FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ili$kin CARL DURUMUNU TAM VE DOaRU OLARAK YANSITTItiINI BEYAN EDERIZ. Yetkili Imzalar T.HALK BANKASI A.$. T.HALK BANKASI A.$. Yonetim Kurulu Uyesi Genel Muduru Ad. Soyad. Recep Suleyman OZDIL Adi Soyadi All Fuat TA$KESENLIOOLU Gorevi Gorevi Imza za Unvan Yi netim Kurulu Ba^kam Unvan Gene] Mudur Adres lbarbaros Mahallesi, $ebboy Sokak :No: 4 Bati Ata;ehir/ISTANBUL Ads Barbaros Mahallesi, $ebboy Sokak No: 4 Bati AtaWhir/ISTANBUL