IV. ULUSLARARASI AĞRI DAĞI ve NUH UN GEMĠSĠ SEMPOZYUMU AĞRI ĠBRAHĠM ÇEÇEN ÜNĠVERSĠTESĠ (18-20 EKĠM 2017)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IV. ULUSLARARASI AĞRI DAĞI ve NUH UN GEMĠSĠ SEMPOZYUMU AĞRI ĠBRAHĠM ÇEÇEN ÜNĠVERSĠTESĠ (18-20 EKĠM 2017)"

Transkript

1

2 AĞRI ĠBRAHĠM ÇEÇEN ÜNĠVERSĠTESĠ (18-20 EKĠM 2017) Değerli Katılımcı; 5137 m. yüksekliği ile Ağrı Dağı, hem Anadolu nun en görkemli yükseltisi, hem de Dünya nın en kutsal dağıdır. Anadolu nun ve hatta tüm Ortadoğu nun en ünlü dağı olan Ağrı, hiçbir dağa nasip olmayan tarihsel efsanelere sahiptir. Kitabı Mukaddes te (Tevrat ta) r-r-t olarak geçen dağ, daha sonraki dönemlerde Ararat adını almıģtır. Aslında r-r-t, M. Ö yüzyıllar arasında Doğu Anadolu merkez olmak üzere Transkafkasya ve Kuzeybatı Ġran Bölgesi nde çok güçlü bir krallık kuran Urartu nun Ġbranice adıdır. Büyük tufandan sonra Hz. Nuh un Gemisi nin bu dağın üzerine oturduğuna inanılmaktadır. Ġlginçtir ki, günümüzde bile bölge halkı bu geminin dağın zirvesinde bulunduğunu, ancak kutsal olarak kabul ettiği gemiyi kimsenin görmesini ve zarar vermesini istemediğinden, buzulların altında saklanıldığına inanmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak, Türk Halk Edebiyatı nda, çok sayıda Ģiir, mani, öykü, atasözü ve efsane yazılmıģtır. Tarih boyunca Ağrı Dağı, Doğu Anadolu, Kafkasya, Nahçıvan ve Kuzeybatı Ġran bölgelerinde kurulan uygarlıkların geliģerek yüksek bir seviyeye ulaģmasında esin kaynağı olmuģtur. Anadolu ve Türk Dünyasının en büyük güç ve zenginlik kaynağı olan Ağrı Dağı, somut olmayan kültürel mirasın da ortak noktasını oluģturmaktadır. Ağrı Dağı ve yakın çevresinin Tarih, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Coğrafya, Jeoloji, Ekonomi, Turizm, Etnografya, Dil ve Edebiyat, Teoloji, Spor, Doğal Çevre, TaĢınmaz Kültür Varlıkları, Geleneksel Mutfak Kültürü ve Yemekleri kapsamlı bir Ģekilde ele alınarak Ekim 2017 tarihleri arasında Ağrı Valiliği ve nin ev sahipliğinde, Ağrı Ġbrahim Çeçen Üniversitesinde IV. ULUSLARARASI AĞRI DAĞI ve NUH UN GEMĠSĠ SEMPOZYUMU düzenlenecektir. Düzenleyeceğimiz IV. ULUSLARARASI AĞRI DAĞI ve NUH UN GEMĠSĠ SEMPOZYUMU na bir bildiri ile katılmanız bizleri mutlu edecektir. Sempozyum Düzenleme Komitesi Adına Prof. Dr. Oktay BELLĠ Prof. Dr. Yusuf ÇETĠN Doç. Dr. Faruk KAYA Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim ÖZGÜL Ebu Muhsin BULUT SEMPOZYUM ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ: Sempozyum Genel Sekreteri; Öğr. Gör. Vedat Evren BELLĠ GSM: e-posta: - Sempozyum Web Sitesi: https://www.agri.edu.tr/tr/etkinlikler/sempozyum/

3 SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU Musa IġIN Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT Ağrı Valisi Rektörü Prof. Dr. Yusuf ÇETĠN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay BELLĠ Belli Eğitim Kültür Tarih ve Arkeoloji AraĢtırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Faruk KAYA Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim ÖZGÜL Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Ebu Muhsin BULUT Ağrı Ġl Kültür Turizm Müdürü

4 BĠLĠM KURULU - ADVISORY COMMITEE Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT Prof. Dr. Abdurrahman ACAR Prof. Dr. Galip AKIN Prof. Dr. Metin AKKUġ Prof. Dr. Kenan ARINÇ Prof. Dr. Veli BAKHġALĠYEV Prof. Dr. Abdulhalik BAKIR Prof. Dr. Fahriye BAYRAM Prof. Dr. Oktay BELLĠ Prof. Dr. Yüksel BĠNGÖL Prof. Dr. Gönül CANTAY Prof. Dr. Salim CÖHCE Prof. Dr. Yusuf ÇETĠN Prof. Dr. Süleyman ÇĠĞDEM Prof. Dr. YaĢar ÇORUHLU Prof. Dr. Bahattin DARTMA Prof. Dr. Orhan DENĠZ Prof. Dr. Neslihan DURAK Prof. Dr. Çiğdem DÜRÜġKEN Prof. Dr. Merabi DZNELADZE Prof. Dr. Nihat FALAY Prof. Dr. ġakir GÖZÜTOK Prof. Dr. Eser GÜLTEKĠN Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU Prof. Dr. Ġsa HABĠBBEYLĠ Prof. Dr. Ġsmail HACIYEV Prof. Dr. Mehmet ĠNBAġI Prof. Dr. Ali ĠPEK Prof. Dr. Hacı Kadir KADĠRZADE Prof. Dr. Ali KAFKASYALI Prof. Dr. Kerem KARABULUT Prof. Dr. NakıĢ KARAMAĞARALI Prof. Dr. Saliha KODAY Prof. Dr. Zeki KODAY Prof. Dr. Enver KONUKÇU Prof. Dr. Vaschtang LICHELI Prof. Dr. Abbas SEYĠDOV Prof. Dr. Hasbi SOYLU Prof. Dr. Ramazan ġeġen Prof. Dr. Mehmet TÖRENEK Prof. Dr. Metin TUNCEL Dicle Üniversitesi Bozok Üniversitesi Düzce Üniversitesi Bilecik Üniversitesi Denizli Üniversitesi Atılım Üniversitesi Ġnönü Üniversitesi Mimar Sinan Üniversitesi Ġnönü Üniversitesi Ġstanbul Üniversitesi Gürcistan Bilimler Akademisi Çoruh Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Iğdır Üniversitesi Giresun Üniversitesi Gazi Üniversitesi Gürcistan Bilimler Akademisi

5 Prof. Dr. Hüseyin TUROĞLU Prof. Dr. Abdusselam ULUÇAM Prof. Dr. Selçuk URAL Prof. Dr. Asnu Bilban YALÇIN Prof. Dr. M. Zeydin YILDIZ Prof. Dr. Hüseyin YURTTAġ Prof. Dr. Abdülkadir YUVALI Prof. Dr. Ġsa YÜCEER Doç. Dr. Özdemir ADIZEL Doç. Dr. ġevket ALP Doç. Dr. Türkan K. ARIK Doç. Dr. Akif ARSLAN Doç. Dr. Gülsen BAġ Doç. Dr. Mehrali CALP Doç. Dr. Orhan ÇINAR Doç. Dr. Ebulfez EZĠMLĠ Doç. Dr. Norm GEISSLER Doç. Dr. Zülfiyye ĠSMAĠL Doç. Dr. Elif KANCA Doç. Dr. Yakup KARATAġ Doç. Dr. Ramiz KASIMLI Doç. Dr. Faruk KAYA Doç. Dr. Alperen KAYSERĠLĠ Doç. Dr. Ahmet M. KUMLAY Doç. Dr. Zeynelabidin MAKAS Doç. Dr. Nezaket MEMMEDLĠ Doç. Dr. Salih MERCAN Doç. Dr. Ahmet ÖZBEK Doç. Dr. Zübeyir SALTUKLU Doç. Dr. Mehmet TEYFUR Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇINAR Yrd. Doç. Dr. YaĢar SubaĢı DĠREK Yrd. Doç. Dr. Yıldırım GÜNGÖR Yrd. Doç. Dr. Fatih KAYA Yrd. Doç. Dr. Müzahir KILIÇ Yrd. Doç. Dr. Yasin KILIÇ Yrd. Doç. Dr. YaĢar KOP Yrd. Doç. Dr. Ertan KÜÇÜKEFE Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim ÖZGÜL Yrd. Doç. Dr. ġahabettin ÖZTÜRK Yrd. Doç. Dr. Emine TEYFUR Yrd. Doç. Dr. Ayhan YARDIMCIEL Yrd. Doç. Dr. Fethi A. YÜKSEL Dr. D. J. Randal PRICE Ġstanbul Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Kafkas Üniversitesi Ġstanbul Üniversitesi Bitlis Eren Üniversitesi Iğdır Üniversitesi Charlotte University, USA Çanakkale Üniversitesi Iğdır Üniversitesi Bakü Devlet Üniversitesi Bitlis Eren Üniversitesi Sütçü Ġmam Üniversitesi Ġstanbul Üniversitesi Kafkas Üniversitesi Kafkas Üniversitesi Kafkas Üniversitesi Ġstanbul Üniversitesi Liberty University Lynchburg, Virginia, USA

6 GENEL KONU BAġLIKLARI TARĠH PREHĠSTORYA ve ARKEOLOJĠ SANAT TARĠHĠ MĠMARLIK TARĠHĠ MADENCĠLĠK TARĠHĠ COĞRAFYA JEOLOJĠ ÜRETĠM EKONOMĠSĠ KÜLTÜREL ve DOĞAL MĠRAS SÖZLÜ ve YAZILI EDEBĠYAT ETNOGRAFYA HALK ĠNANÇLARI ve YATIRLAR TURĠZM SPOR FOLKLOR ve MÜZĠK TARIM ve HAYVANCILIK EKONOMĠSĠ GELENEKSEL MUTFAK KÜLTÜRÜ ve YEMEKLERĠ

7 SEMPOZYUM YAZIM KURALLARI Bildiri metni, Times New Roman karakteri ve 12 punto büyüklüğü kullanılarak Microsoft Office Word belgesi olarak hazırlanmalıdır. Özet, tablo, dipnot ve kaynakların yazımındaki punto büyüklüğü ise 10 olmalıdır. A4 kâğıdında bütün kenarlardan 2, 5 cm boģluk bırakılmalı, alt bilgi ve üst bilgi ise 1, 25 cm olarak ayarlanmalıdır. Tek satır aralığı ile yazılacak olan metinde, paragraflar arasında satır aralığı bırakılmamalı; girinti: 0 cm, aralık: önce 6 nk- sonra 6 nk olarak ayarlanmalıdır. Bildiri metininin, 15 sayfayı geçmemesine özen gösterilmelidir. BaĢlık, büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalı, hemen altında her iki yana yaslı olarak yazarın adı, soyadı yer almalıdır. Sayfa altına verilecek numarasız açıklama dipnotunda (yıldızında-astriksinde) sırası ile akademik unvan, kurum ve e-posta adresi bulunmalıdır. BaĢlık ve yazar adından sonra, 10 punto harf büyüklüğüyle, Türkçe ve bir Avrupa dilinde yazılmıģ olan özet kelime arasında olmalı; Türkçe ve yabancı dilde anahtar kelimeler verilmelidir. Avrupa dilinde yazılan özetin alt kısmında, yazarın unvanı ve mesleği de aynı dilde yazılmalıdır. Fotoğraf, çizim, grafik, harita vb. görsel malzemelerin hepsi Ģekil olarak tanımlanmalı, nerede kullanılacağının belirlenmesi amacıyla metinde içinde değinme yapılmalı; her bir Ģeklin 10 punto ile yazılmıģ ayrı numarası ve açıklaması olmalı, alındığı kaynak belirtilmelidir. ġekillerin numara ve açıklamaları altta, tablolarda ise üstte yazılmıģ olmalıdır. ġekiller ayrı bir klasör olarak CD ye kaydedilerek gönderilmelidir. Her bir Ģekil, 1MB dan küçük olmayacak boyutta ve JPG ya da TIF uzantılı olarak hazırlanmalıdır. Metin içerisinde kaynak gösterilecek ise parantez içinde yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası sıralı biçimde (Çaycı, 2002:520); dipnot olarak gösterilecek ise yazar adı, soyadı, kitabın adı (italik); (makale ise tırnak içinde ve dergi adı italik), yayınevi, yayın yeri, tarihi, sayfa numarası sıralı biçimde verilmelidir. Kullanılan kaynaklar, metin sonunda soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıģ ve aģağıdaki örneklerle uygun olarak verilmelidir. Makale örneği Belli, O. 2001: An Early Iron Age Cemetery in the Van Region: Ernis-Evditepe, (ed.o. Belli), Ġstanbul University s Contributions to Archaeology in Turkey ( ),Ġstanbul, Kitap örneği Belli, O. :The Anzaf Fortresses and the Gods of Urartu, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Ġstanbul A4 boyutundan büyük orijinal belge, resim, harita vb. Ģekiller, ek olarak numaralandırılarak metin sonunda verilmelidir. Toplam Ģekil sayısı 15 i geçmemelidir.

8 ÖNEMLĠ BĠLGĠLENDĠRME Ekim 2017 tarihleri arasında nde düzenlenecek olan IV. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh un Gemisi Sempozyumu na sunacağınız bildirinin konu baģlığı ve özetinin gönderilme tarihi, en geç 30 Ağustos 2017 dir. Bu tarihten sonra gönderilecek bildiri baģlığı ve özeti, değerlendirilmeyecektir. BaĢvuru sahiplerine, en geç 15 Eylül tarihine kadar bildirinin kabul edilip edilmediği konusunda bilgi verilecektir. Bildirisi kabul edilen katılımcı, Ağrı ili dıģı ve yurt dıģından katılacaksa, ulaģım masrafları kendisi tarafından karģılanacaktır. Bildirisi kabul edilen katılımcının konaklama ve yemek masrafları, Ağrı Valiliği ve Ġbrahim Çeçen Üniversitesi yönetimi tarafından karģılanacaktır. Konaklama yeri ve telefonu hakkında bilgi, en geç Eylül ayı sonuna kadar katılımcıya bildirilecektir. Katılımcının sunacağı bildirinin, daha önce yayınlanmamıģ olması, araģtırma ve incelemeye dayanan özgün bilgiler içermesi gerekmektedir. Aksi takdirde, daha önce yayınlanan ve bilimsel olmayan bildiriler, kesinlikle kabul edilmeyecektir yılında yayınlamayı amaçladığımız IV. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh un Gemisi Sempozyumu kitabından, her katılımcıya bir adet ücretsiz olarak verilecektir. Daha önceki yıllarda yayımlanan ve mevcutları tükenen I., II., ve III., Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh un Gemisi Sempozyumu kitapları, Türkiye baģta olmak üzere, Avrupa Ülkeleri, Amerika, Gürcistan, Ermenistan, Ġran, Nahçıvan, Azerbaycan, Çin ve Hong Kong gibi ülkelerde, bilimsel ve tasarım yönünden en baģarılı eser olarak kabul edildiğinden, piyasada bulmak mümkün değildir ve bu yüzden ancak karaborsa alınıp satılabilmektedir. Sempozyumda sunulan bildirilerin ortak dili, Türkçe dir. Amerika ve Avrupa ülkelerinden Sempozyuma katılacak bilim insanları, kendi dillerinde bildirilerini sunabilirler. Sunum esnasında simultane çeviri yapılmayacaktır.

9 ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ SEMPOZYUM ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ: Sempozyum Genel Sekreteri; Öğr. Gör. Vedat Evren BELLĠ GSM: e-posta: - Sempozyum Web Sitesi: https://www.agri.edu.tr/tr/etkinlikler/sempozyum/

10 BAġVURU FORMU Unvanı Adı ve Soyadı Kurumu Adres Telefon Gsm: ĠĢ: Diğer: e-posta BĠLDĠRĠNĠN BAġLIĞI: BĠLDĠRĠ ÖZETĠ: Lütfen bu formu 30 Ağustos 2017 tarihine kadar aşağıdaki adrese, e-posta veya faks aracılığıyla gönderiniz. ĠLETĠġĠM ADRESĠ: Öğr. Gör. Vedat Evren BELLĠ Gsm: Fax: e-posta: - Sempozyum Web Sitesi: https://www.agri.edu.tr/tr/etkinlikler/sempozyum/