RADYOLOJ. Akci er tüberkülozunun radyolojik bulgular. Dr. Macit Ar yürek 1, Dr. Meltem Gülsün Hacettepe T p Dergisi 2002; 33(1): 40-48

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RADYOLOJ. Akci er tüberkülozunun radyolojik bulgular. Dr. Macit Ar yürek 1, Dr. Meltem Gülsün Hacettepe T p Dergisi 2002; 33(1): 40-48"

Transkript

1 RADYOLOJ Akci er tüberkülozunun radyolojik bulgular Dr. Macit Ar yürek 1, Dr. Meltem Gülsün 2 Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal Profesörü 1, Uzman 2 Tüberküloz, aerobik, aside dirençli, gram pozitif bir basil olan Mikobakterium tüberkülozis taraf ndan oluflturulan bulafl c, kronik, granülomatöz bir hastal kt r. Tüberkülozun insanl k tarihinde çok eskilerden beri yeri olmas na karfl n, enfeksiyöz ajan ancak 1882 y l nda Robert Koch taraf ndan bulunmufltur. 19. yüzy lda Amerika Birleflik Devletleri nde en s k ölüm sebebi olan tüberkülozun etkili tedavisi 1940 l ve 50 li y llarda streptomisin, paraamino salisilik asit ve izoniazidin bulunmas ile bafllam flt r (1). Etkili tedavi ve enfeksiyonun yay lmas n n kontrolü ile 2000 li y llar n bafl nda eradike edilece i düflünülen tüberkülozun s kl nda 1985 y l ndan sonra yavafl da olsa bir art fl görülmüfltür. Dünyada az geliflmifl ülkelerde baflta gelen ölüm nedeni olarak kalan tüberküloz enfeksiyonu, genellikle yoksul kiflilerde, alkoliklerde, göçmenlerde (Asya, Filipinler, Meksika ve Haiti), yafll larda, mahkumlar gibi kalabal k ortamlarda yaflayanlarda ve AIDS hastalar nda görülür. Tüberküloz, solunum yollar nda aktif enfeksiyonu bulunan hastalar n öksürmesi, hapfl rmas, konuflmas ya da flark söylemesi ile havaya yay lan tüberküloz basili tafl yan damlac klar n inhalasyonu ile bulafl r. Daha önceden Mikobakterium tüberkülozis ile karfl laflmam fl kiflilerde primer tüberküloz geliflirken, postprimer tüberküloz Mikobakterium tüberkülozise karfl duyarl hale gelenlerde görülür. Klinik tüberkülozun patogenezi ve patolojik bulgular hücresel immün cevap ve Mikobakterium tüberkülozis antijenlerine karfl geliflen gecikmifl hipersensitiviteye ba l d r (2,3). 19. yüzy lda ve 20. yüzy l n bafllar nda primer tüberküloz çocuklarda, postprimer tüberküloz ise eriflkinlerde görülen bir hastal kken, son y llarda eriflkin tüberkülozunun görülme flekli önemli oranda de iflmifltir. Günümüzde çocuklar tüberküloz basili ile daha nadiren karfl laflt klar ndan, hastal k tüberküloz basili ile karfl laflmam fl olan eriflkinlerde olufltu unda genellikle primer flekli izlenmektedir. Bu durum eriflkinlerde tüberkülozun postprimerden çok primer enfeksiyona ait atipik radyolojik bulgular n n görülmesine sebep olmaktad r. PR MER TÜBERKÜLOZ: Tüberküloz basili ile karfl laflanlar n %5-15 inde klinik enfeksiyon geliflir. 1-3 adet basil içeren damlac k, alveol içinde depolan r. Bu damlac klar genellikle basillerin lenfositler, alveoler makrofajlar ve nötrofillerden oluflan nonspesifik bir infiltrasyona sebep oldu u orta ve alt loblarda birikirler. Basil ve nonspesifik infiltrasyon, primer oda oluflturur. Basiller aktive olmam fl makrofajlar taraf ndan hücre içine al n r, makrofaj sitoplazmas içinde ço al r ve hücre parçaland ktan sonra hücre d fl na ç karlar. Bu olay sonunda yayg n alveoler konsolidasyon veya tüberküloz pnömonisi oluflur (2-5). Primer enfeksiyonda tüberküloz basilleri lenfatikler arac l yla lenf bezlerine, oradan da kan yoluyla tüm vücuda yay l rlar. Bütün organlar ikincil olarak enfekte olabilir, ancak akci erlerin subapikal bölgeleri, renal korteks, beyin, meninksler ve epifizyel kemik ili i daha s k tutulur (3). Genellikle enfeksiyondan 2-6 hafta sonra etkili hücresel ba fl kl k ve doku hipersensitivitesi geliflir, basiller s n rlan r, yok edilir ve geride çok az patolojik kal nt kal r. Büyük parankimal lezyonlar n iyileflmesi sonucu beraberinde kalsifikasyon görülebilen fibröz skar veya kal c nodül (tüberkülom) geliflebilir (3,5). Olgular n küçük bir k sm nda ikincil olarak enfekte olan yerlerde hücre içi canl basil kalabilir (5). Daha 40 Hacettepe T p Dergisi 2002; 33(1): 40-48

2 Ar yürek, Gülsün: Akci er tüberkülozunun radyolojik bulgular 41 sonra ba fl kl n azald durumlarda bu basiller reaktive olarak postprimer tüberküloza sebep olabilirler (3). Bir yafl ndan küçük çocuklar, yafll lar ve T-hücre ba fl kl k yetmezli i olan hastalar, tüberküloz enfeksiyonuna karfl yeterli cevap veremezler ve progressif primer tüberküloz geliflir (3,5,6). Bu durumda da lan tüberküloz basilleri, konak cevab ile kontrol edilemeyen aktif enfeksiyona sebep olurlar. Kavitasyon, endobronfliyal yay l m ve semptomatik hematojen yay l m (miliyer tüberküloz) görülebilir. Primer tüberkülozda görülen plevral efüzyonun, küçük periferal tüberküllerin intraplevral rüptürü ve bunu izleyen plevral hipersensitivite cevab sonucu olufltu u düflünülmektedir (7). Radyolojik Bulgular: Primer tüberküloz, radyolojik olarak afla daki flekillerde görülebilir: 1. Parankimal konsolidasyon 2. Atelektazi 3. Lenfadenopati 4. Plevral efüzyon 5. Miliyer hastal k Parankimal konsolidasyon: Primer tüberküloz s kl kla tek parankimal konsolidasyon olarak görülür (Resim 1). Multilober konsolidasyon olgular n yaklafl k %25 inde olmak üzere, daha nadirdir (8-10). Opasite tipik olarak homojendir ve kenarlar iyi s n rl de ildir. Hava bronkogram içerebilir. Bu bulgular bakteriyel pnömonide de görülür, ancak beraberinde lenfadenopatinin bulunmas (Resim 1), sistemik toksisitenin az oluflu ve klasik antibiyotik tedavilerine cevap olmamas tüberküloz enfeksiyonunu düflündürmelidir (6). Primer tüberküloz enfeksiyonunda konsolidasyon s kl kla sublober ve subplevraldir. Tam lober konsolidasyon ve fissürlerde itilme durumunda endobronfliyal obstrüksiyon düflünülmelidir (8). Primer tüberküloz enfeksiyonunda konsolidasyon s kl kla orta ve alt loblarda ve üst loblar n anterior segmentlerinde görülür (10). Bununla beraber primer tüberküloz herhangi bir lobda konsolidasyona sebep olabilir (9). Hastalar n üçte ikisinde parankimal odak, radyolojik sekel b rakmadan iyileflirken, üçte birinde radyolojik olarak görülebilir skar kal r (5,9). Ghon oda, %15-17 oran nda görülen kalsifiye skard r. Akci erlerdeki kalsifiye sekonder odaklar da Simon oda olarak bilinir. Ghon lezyonu ile birlikte hiler veya mediastinal kalsifiye lenf bezi de Ranke kompleksini oluflturur (Resim 2). Tüberkülomlar, 0.5-5cm çapl, takip grafilerinde belirgin de iflme izlenmeyen, kitle benzeri opasitelerdir. S k görülmeyen bir parankimal tutulum fleklidir ve iyileflmifl primer hastal n sonucu olarak kabul edilmektedir (11). Ço unlukla üst loblarda görülür. çerisinde kavitasyon izlenebilir ve %50 oran nda kalsifiye olur. Çevresinde satellit lezyonlar Resim 1. Primer tüberküloz. Alt ayl k bebek hastan n PA akci er grafisinde sa akci er üst lobda konsolidasyon (uzun oklar) ve sa paratrakeal lenfadenopati (k sa oklar) izlenmektedir. Resim 2. Ranke kompleksi. PA akci er grafisinde sol akci erde kostofrenik sinüs lokalizasyonunda kalsifiye parankimal nodül (Ghon oda, siyah ok) ve kalsifiye sol hiler lenf nodu (beyaz ok) görülmektedir.

3 42 Hacettepe T p Dergisi s kt r (12). Pulmoner kavitasyon ve endobronfliyal yay l m çocuklarda nadir görülür. Eriflkinlerdeki primer enfeksiyonda ise kavitasyon %7-29 oran nda izlenmektedir (10). Atelektazi: Atelektazi, endobronfliyal hastal k veya lenf bezi bas s na ba l olarak geliflir (Resim 3). Bronfllar n ekstrinsik kompresyondan daha fazla etkilenmeleri nedeniyle 2 yafl ndan küçük çocuklarda s k görülür (13). En s k üst lob anterior segment ve orta lob medial segmentte izlenen atelektazi, tipik olarak lenf bezi küçülünceye kadar devam eder. kontrast madde verildikten sonra elde edilen BT kesitlerinde tipik olarak ortalar hipodens olup, çevreleri kontrast madde tutar (14) (Resim 4B). Tüberküloz lenfadenitler parankimal hastal ktan daha yavafl iyileflir ve genellikle 6. ay ve sonras nda kalsifiye olur (9). Baz olgularda tüberküloz lenfadenitler tüberküloz mediastinite sebep olabilir (15). Bunun sonucunda trakeaya bas, superior vena kava sendromu, özefagusa bas ve fistül oluflumu, tüberküloz perikardit görülebilir. Resim 4A. 19 yafl ndaki erkek hastan n PA akci er grafisinde sa hiler lenfadenopatiler (oklar) görülmektedir. Resim 3. PA akci er grafisinde sa akci er alt lobda atelektazi (oklar) izlenmektedir. Lenfadenopati: Lenfadenopati tek bafl na ya da parankimal konsolidasyon veya atelektazi ile beraberdir (Resim 1,4A). Çocuklarda (%96) eriflkinlere göre (%10-43) daha s k görülür (10,11). En s k sa paratrakeal bölgede ve hiluslarda bulunur. Daha az s kl kla subkarinal bölgede ve aortikopulmoner pencerede izlenir. %31 oran nda bilateraldir (8,9). Lenfadenopatiler iyi kalitede ve yüksek kilovolt ile çekilmifl düz grafiler ile de erlendirilmelidir. Çocuklarda genellikle iyi s n rl nodüler görünümden çok hiler belirginlik olarak izlenir. Bilgisayarl tomografi (BT) lenfadenopatileri belirlemede en hassas yöntemdir. 2cm den büyük lenfadenopatilerin ortalar nda kazeöz nekroz olur. Bu nedenle intravenöz Resim 4B. Ayn hastan n intravenöz yoldan kontrast madde verilmesi sonras subkarinal düzeyden geçen BT kesitinde sa hiler (beyaz ok) ve subkarinal (siyah oklar) bölgelerde yer alan lenfadenopatiler görülmektedir. Özellikle baz lenf adenopatilerin tipik olarak ortalar n n hipodens olup, çevresel kontrast madde tuttuklar izlenmektedir.

4 Ar yürek, Gülsün: Akci er tüberkülozunun radyolojik bulgular 43 Plevral efüzyon: Tüberküloz plörit, primer enfeksiyonun geç bulgular ndand r ve 3-7 ay sonra ortaya ç kar (7). Organizma plevral s v da nadiren bulunur. Tan için plevral biyopsi gereklidir. BT, plevral efüzyonun beraberinde olan parankimal tutulumu ve lenfadenopatileri gösterir. Küçük çocuklarda nadiren, adölesanlarda ve eriflkinlerde ise daha s k olarak görülen plevral efüzyon genellikle tek tarafl d r (8,9). Uygun tedavi ile iyileflme hemen bafllar. Plevral kalsifikasyonlar ve kal nlaflma kalabilir. Tüberküloz ampiyemi nadiren komplike olabilir ve gerçek ampiyem, bronkoplevral fistül, kosta ve kemik erezyonlar ve plörokutanöz fistül (ampiyema nesessitatis) geliflebilir (16). Miliyer Hastal k: Genellikle klinik veya radyolojik bulgu vermeyen, s n rl ve erken hematojen yay l m primer tüberkülozda s k görülür (5). En s k yafll lar, 2 yafl ndan küçük çocuklar ve ba fl kl k yetmezli i olan hastalar etkileyen miliyer tüberküloz, genellikle ilk 6 ay içinde görülür. Klasik radyolojik bulgu olan 2-3mm çapl nodüller hematojen yay l m sonras 6 hafta geçmeden görülmeyebilir (Resim 5). Havalanma fazlal, erken radyolojik bulgu olabilir. Beraberinde lenfadenopati veya parankimal konsolidasyon izlenebilir. Miliyer nodüllerin gösterilmesinde daha duyarl olan yüksek çözünürlüklü BT (YÇBT) de 1-2mm çapl nodüller, perivasküler ve periseptal da l m görülür (17) (Resim 6). nterlobüler septalarda nodüler kal nlaflma, lenfanjitis karsinomatozaya benzer görünüm oluflturabilir. Tedavi edilmezse nodüller 5mm çapa eriflebilir, ki bu durumda hasta genellikle kaybedilir. Resim 5. Miliyer tüberküloz. Befl ayl k hastan n PA akci er grafisinde her iki akci erde yayg n ve milimetrik boyutlu nodüller görülmektedir. Resim 6. Miliyer tüberküloz. 26 yafl ndaki HIV pozitif hastan n arkus aorta düzeyinden geçen yüksek çözünürlüklü BT kesiti. Her iki akci erde yayg n milimetrik boyutlu nodüler opasiteler görülmektedir. Ayr ca miliyer nodüllerden farkl olarak sol akci er üst lob anterior segmentte yer alan ve yine tüberküloz enfeksiyonuna ait olan büyük bir nodüler opasite izlenmektedir. Parankimal konsolidasyon olmadan lenfadenopati, adenopati olmadan alt loblarda hastal k, soliter tüberkülom ve 40 yafl ndan büyüklerde primer hastal k görülmesi, eriflkinde primer tüberkülozun al fl lmam fl görünümlerini oluflturur (18). Progressif primer tüberkülozda yetersiz immün cevap ve lokal yay l m bulunur. Radyolojik olarak postprimer tüberküloza benzer, ço unlukla üst loblarda yer alan ikincil odaklarda ilerleyici parankimal konsolidasyon fleklinde izlenir (17). POSTPR MER TÜBERKÜLOZ: Postprimer tüberküloz, Mikobakterium tüberkülozise duyarl hale gelmifl kiflilerde, ço unlukla ikincil odaklarda yer alan sessiz basillerin immünsupresyon, yafll l k, malnütrisyon gibi nedenlerle reaktivasyonuna ba l d r. Bunun d fl nda, nadir olarak primer hastal k taraf ndan sa lanan koruman n yetersiz hal almas ndan ya da büyük miktarda virülan bakteri giriflinden dolay yeniden enfeksiyon (reenfeksiyon) yoluyla da postprimer tüberküloz oluflabilir. Bu nedenle postprimer tüberküloz yerine reaktivasyon tüberkülozu terimini kullanmak do ru olmaz (5). Pulmoner reaktivasyon genellikle üst loblar n apikal ve posterior segmentlerinde ve alt loblar n superior segmentlerinde görülür. Bunun sebebi, bu bölgelerde basillerin canl kalmas n sa layacak yüksek oksijen bas nc olmas ya da bu segmentlerin lenfatik drenaj n n yeterli olmamas d r (3,19). Postprimer tüberkülozun patolojik görünümleri primer tüberkülozda hücresel ba fl kl k ve gecikmifl hipersensitivite gelifliminden sonra olan

5 44 Hacettepe T p Dergisi patolojik görünümler ile ayn d r (3). Histolojik olarak proliferatif ve eksüdatif lezyonlar görülür. Doku hipersensitivitesinin daha önceden olmas nedeniyle kazeöz nekroz çabuk oluflur. Basilin ço almas kontrol edilemezse hipersensitivite cevab tüm akci erin harap olmas na neden olabilir (6). Kavitasyon, postprimer tüberkülozun en önemli bulgusudur ve büyüyen bir tüberkülün havayolu içine boflalmas ile oluflur. Kavitenin plevral bofllu a aç lmas sonucunda ampiyem geliflir. Tüberkülün pulmoner arteri erode etmesi ile psödoanevrizma (Rasmussen anevrizmas ) oluflur. Bunun sonucunda ölümcül hemoptiziler görülebilir (20). Pulmoner venlere ya da sistemik damarlara aç l m ile hematojen yay l m geliflir (5). Lenfatik yay l m postprimer tüberkülozda nadirdir. Radyolojik Bulgular: Postprimer tüberkülozda görülen radyolojik bulgular 4 bafll k alt nda toplanabilir: 1. Parankimal hastal k ve konsolidasyon 2. Havayolu hastal 3. Plevral hastal k 4. Di er komplikasyonlar Parankimal Hastal k ve Konsolidasyon: Postprimer tüberkülozun en erken bulgular üst lobun apikal veya posterior, ya da alt lobun superior segmentlerinde yer alan heterojen, s n rlar belirsiz opasitelerdir (eksudatif lezyon) (Resim 7A ve B). Ço u olguda bu heterojen opasiteler iyi s n rl retiküler A Resim 7A, B ve C. 29 yafl nda kad n hastan n PA (A) ve lateral (B) akci er grafisinde sa akci er üst lob posterior segmentte parankimal konsolidasyonlar izlenmektedir. Ayn hastan n arkus aorta düzeyinden geçen BT kesitinde (C) sa akci er üst lobda özellikle posterior segmentte konsolidasyon ve içerisinde kavite (ok) görülmektedir. B C

6 Ar yürek, Gülsün: Akci er tüberkülozunun radyolojik bulgular 45 ve nodüler opasitelere dönüflür (fibroprodüktif veya fibroproliferatif lezyonlar) (5,11). Eksüdatif ve fibroprodüktif lezyonlar genellikle beraber görülür (10). yileflme ile bu lezyonlar kalsifiye olurlar ve akci erde yap sal distorsiyon, skatrisyel atelektazi ve traksiyon bronflektazisi ile birlikte izlenebilirler (5). Üst lobda hacim kayb, hiler retraksiyon, ikincil trakeomegali, plevral kal nlaflma, subplevral atelektatik ve fibrotik akci er ve ekstraplevral ya birikimini temsil eden apical cap görülebilir (10). Hastal n aktivitesi, akci er filmine bak larak do ru flekilde tahmin edilemeyebilir. Radyolojik iyileflme ve kalsifikasyon görülmesine ra men baz hastalardan al nan balgam kültürlerinde Mikobakterium tüberkülozis üreyebilir. Bu nedenle olgular inaktif ya da iyileflmifl yerine radyolojik olarak stabil fleklinde rapor edilmelidir (10). Kavitasyon, akci er grafisinde hastal n seyri boyunca herhangi bir zamanda görülebilir. Özellikle yayg n fibrozis ve yap sal distorsiyon ile komplike olmufl hastalarda kavitasyonun saptanmas nda BT akci er grafisine göre daha duyarl d r (17) (Resim 7C). Kaviteler s kl kla birden çoktur ve büyüklükleri birkaç milimetreden santimetreye kadar de iflir. Tipik olarak konsolidasyon alanlar içinde geliflirler, ancak bazen tek bafl na kaviteler de izlenebilir. Bafllang çta kavitelerin duvarlar kal n ve irregülerdir. yileflme ile gittikçe incelirler ve genifl amfizematöz alanlar oluflturabilirler. ntrakaviter hava-s v seviyeleri genellikle anaerobik abse veya süperenfeksiyonu telkin eder; ancak olgular n %9-22 sinde komplike olmam fl aktif tüberküloz kaviteleri görülmektedir (21). Tüberküloz kavitasyonunun en s k komplikasyonu endobronfliyal yay l md r. Akci erlerin alt k s mlar nda Resim 8. Aktif tüberküloz enfeksiyonu olan 25 yafl ndaki kad n hastan n sol atrium düzeyinden geçen BT kesitinde sa akci er alt lob süperior segmentte nodüler opasiteler görülmektedir. Resim yafl ndaki kad n hastan n inferior pulmoner venler düzeyinden geçen BT kesitinde sa akci er alt lob süperior segmentte enfeksiyonun endobronflial yay l m ile uyumlu tomurcuklanm fl a aç görünümü izlenmektedir. (bazen karfl akci erde) 5-10mm lik zorlukla görülebilen nodüller fleklinde izlenir. H zl bir flekilde diffüz parankimal konsolidasyona dönüflebilirler. YÇBT, bu nodüllerin peribronfliyoler ve sentrilobüler

7 46 Hacettepe T p Dergisi Tomurcuklanm fl a aç görünümü aktif tüberkülozun varl na iflaret eder. BT de lokalize düflük dansiteli alanlar görülebilir. E er parankimal distorsiyon ile birlikte de ilse, bu bulgu rezidüel bronfliyoler stenoz nedeniyle hava hapsine ba l d r (17). Spontan pnömotoraks çok nadir görülür (15). ntrakaviter kitle fleklinde izlenen miçetomlar, aç k kaviteli hastalarda hastal n seyrini a rlaflt rabilir. Kaviter tüberkülozun çok nadir ve s kl kla ölümcül flekli olan pulmoner gangrende aircrescent bulgusu görülebilir. Miliyer tüberküloz, postprimer tüberkülozda primer tüberküloza göre daha nadir görülür. Hiler ve mediastinal lenfadenopati, postprimer hastal n nadir bir bulgusudur. Aktif hastal bulunan olgularda %5-6 oran nda görülür ve genellikle yayg n parankimal hastal k ve kavitasyon ile birliktedir. Tüberkülomlar, postprimer hastal ktan sonra da görülebilirler (11). Havayolu Tüberkülozu: Tüberküloz adenitin direkt yay l m, enfeksiyonun endobronfliyal ya da havayoluna lenfatik yay l m sonucu oluflan bronfliyal darl k (Resim 10), radyolojik olarak kal c segmental Resim 11A. Tüberküloz ampiyem. 49 yafl ndaki erkek hastan n PA akci er grafisinde sol plevral efüzyon (oklar) izlenmektedir. Resim 10. Havayolu tüberkülozu. 35 yafl ndaki erkek hastan n ana bronfllar düzeyinden geçen BT kesitinde sol ana bronflun lümeninin (ok) belirgin darald izlenmektedir. veya lober kollaps, lober havalanma fazlal, obstrüktif pnömoni veya mukoid t kanma fleklinde görülür. Kalsifiye hiler lenf bezlerinin komflulu undaki bronfllara erode olmas, bronkolitiyazis olarak bilinir ve segmental kollaps veya havalanma fazlal na sebep olabilir (15). Bronflektazi, endobronfliyal tüberkülozun s k rastlanan bir komplikasyonudur. Trakeal ve laringeal tüberküloz, endobronfliyal tüberkülozdan daha nadir görülür. Hastal n en bulafl c flekli olan laringeal tüberküloz, enfekte sekresyonlar n posterior larinkste birikmesinden ya da anterior larinkse hematojen yay l m ile oluflur.

8 Ar yürek, Gülsün: Akci er tüberkülozunun radyolojik bulgular 47 Plevral Hastal k: Plevral efüzyon s kl kla primer tüberkülozun bir bulgusudur. Postprimer hastal olanlar n ise %6-18 inde görülür (10) (Resim 11A ve B). Genellikle miktar azd r. Tipik olarak yayg n parankimal hastal k ve kavitasyon ile birlikte loküle plevral s v kolleksiyonu fleklinde izlenir. Hava-s v seviyesi bronkoplevral fistül geliflti ini gösterir. Ampiyem tedavi edilmezse, spontan plörokutanöz fistül (ampiyema nesessitatis), gö üs duvar kitlesi, kosta ve vertebra destrüksiyonu geliflebilir. Plevral kal nlaflma ve kalsifikasyon kalabilir (16). Di er Komplikasyonlar: Hemoptizi s kl kla bronflektazi nedeniyle hipertrofiye olmufl bronfliyal arterlerden veya devam eden kronik enflamasyon veya intrakaviter miçetomlar sebebiyledir. Daha az s kl kla aktif intrakaviter hastal k ve beraberinde granülomatöz vaskülitli hastalarda görülür (15). Psödoanevrizmalar, klinik olarak nadirdir. Postprimer tüberkülozun di er nadir intratorasik komplikasyonlar, vertebral osteomyelit, paraspinal ve paravertebral abselerdir. Resim 11B. Ayn hastan n ventriküller düzeyinden geçen kontrastl BT kesitinde plevral efüzyon (*) ve plevral kal nlaflma (siyah oklar) görülmektedir. Postprimer tüberkülozda iyileflme fibrozis ve kalsifikasyonlarla olur. Kaviteler ço unlukla kapan r, nadiren skar dokusu ile çevrelenir, içinde kazeöz materyal y llarca kalabilir. Endobronfliyal hastal a ba l bronfllarda daralma, lober veya segmental kollaps, bronflektazi görülebilir. Alt loblar n bazal veya üst loblar n anterior segmentlerinde s n rl olan hastal k ve di er radyolojik bulgular olmadan bronkoplevral fistül ise, postprimer tüberkülozdaki al fl lmam fl görüntülerdir (18). KAYNAKLAR 1. Mac Gregor RR. Tuberculosis: From history to current management. Semin Roentgenol 1993; 28: Dannenberg AM. Pathogenesis of pulmonary tuberculosis. Am Rev Resp Dis 1982; 125: Haque AK. The pathology and pathophysiology of mycobacterial infections. J Thorac Imag 1990; 5: Des Prez RM, Heim CR. Mycobacterium tuberculosis. In Mandell GL, Douglas RG, Benett JE (eds): Principles and Practise of Infectious Disease, ed 3. New York, Churchill-Livingston, 1990, pp Fraser RG, Pare JAP, Pare PD, et al. Diagnosis of Diseases of the Chest, ed 3. Philadelphia, WB Saunders, 1991, pp Buckner CB, Walker CW. Radiologic manifestations of adult tuberculosis. J Thorac Imag 1990; 5: Epstein DM, Kline LR, Albelda SM, et al. Tuberculous pleural effusions. Chest 1987; 91: Lamont AC, Cremin BJ, Pelteret RM. Radiological patterns of pulmonary tuberculosis in the pediatric age group. Pediatr Radiol 1986; 16: Leung AN, Müller NL, Pineda PR, et al. Primary tuberculosis in childhood: Radiographic manifestations. Radiology 1992; 182: Woodring JW, Vandiviere HM, Fried AM, et al. Update: The radiographic features of pulmonary tuberculosis. Am J Roentgenol 1986; 148: Palmer PES. Pulmonary tuberculosis- Usual and unusual radiographic presentations. Semin Roentgenol 1979; 14: Sochocky S. Tuberculoma of the lung. American Review of Tuberculosis 1958; 78: Frostad S. Segmental atelectasis in children with primary tuberculosis. American Review of Tuberculosis and Pulmonary Disease 1959; 79: Pombo F, Rodriguez E, Mato J, et al. Patterns of contrast enhancement of tuberculous lymph nodes demonstrated by computed tomography. Clin Radiol 1992; 46:13-7.

9 48 Hacettepe T p Dergisi 15. Winer-Muram HT, Rubin SA. Thoracic complications of tuberculosis. J Thorac Imag 1990; 5: Hulnick DH, Naidich DP, McCauley DI. Pleural tuberculosis evaluated by computed tomography. Radiology 1983; 149: Naidich DP, McCauley DI, Leitman BS, et al. CT of pulmonary tuberculosis. In Siegelman SS (ed). Computed Tomography of the Chest. New York, Churchill-Livingstone, 1984, pp Hadlock FP, Park SK, Awe RJ, et al. Unusual radiographic findings in adult pulmonary tuberculosis. Am J Roentgenol 1980; 134: Goodwin RA, Des Prez RM. Apical localization of pulmonary tuberculosis, chronic pulmonary histoplasmosis, and progressive massive fibrosis of the lung. Chest 1983; 5: Remy J, Lemaitre L, Lafitte JJ, et al. Massive hemoptysis of pulmonary arterial origin: Diagnosis and treatment. Am J Roentgenol 1994; Makanjuola D. Fluid levels in pulmonary cavities in a rural population of Nigeria. Am J Roentgenol 1983; 141:

Radyoloji Dersleri 1: Radyolojik Olarak Akciğer Kanserine Benzeyen Tüberküloz Olguları

Radyoloji Dersleri 1: Radyolojik Olarak Akciğer Kanserine Benzeyen Tüberküloz Olguları Radyoloji Dersleri 1: Radyolojik Olarak Akciğer Kanserine Benzeyen Tüberküloz Olguları Akın KAYA*, Gökhan ÇELİK*, Özlem GÜRKAN*, Banu ERİŞ GÜLBAY*, Turan ACICAN* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs

Detaylı

PNÖMONİ: RADYOLOJİK BULGULARI

PNÖMONİ: RADYOLOJİK BULGULARI SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARI PNÖMONİ: RADYOLOJİK BULGULARI Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir Sol hemitoraksta izlenen lezyon a) Kist hidatik b) Mediastinal kitle c) Parankimal

Detaylı

1/3 Üst Üst loblar AL süp. seg. 2/3 Alt. Gurney JW. Radiology 1988;167: Ventilasyon %30 Perfüzyon %5 Lenf akımı: TB,Sarkoidoz Silikoz, E.G.

1/3 Üst Üst loblar AL süp. seg. 2/3 Alt. Gurney JW. Radiology 1988;167: Ventilasyon %30 Perfüzyon %5 Lenf akımı: TB,Sarkoidoz Silikoz, E.G. O 2, ph: TB Gerilim: Amfizem V/Q=3:1 Ventilasyon %30 Perfüzyon %5 Lenf akımı: TB,Sarkoidoz Silikoz, E.G. 1/3 Üst Üst loblar AL süp. seg. 2/3 Alt Gurney JW. Radiology 1988;167:359-66 Sarkoidoz ve Langerhans

Detaylı

İNFEKSİYÖZ AKCİĞER HASTALIKLARI

İNFEKSİYÖZ AKCİĞER HASTALIKLARI İNFEKSİYÖZ AKCİĞER HASTALIKLARI Dr. Ragıp Özkan ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ABD İNFEKSİYON OLUŞUMU Havadaki damlacıkların solunumu Orofarenjeal sekresyon aspirasyonu Direkt

Detaylı

Çocuk Hekimleri için Akıl Defteri / Radyolojik Değerlendirmeler*

Çocuk Hekimleri için Akıl Defteri / Radyolojik Değerlendirmeler* 1 Hazırlayan: Mustafa Hacımustafaoğlu, Bursa * Bu sayfaya, konusunda uzman akademisyenlerin Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları radyolojisi ile ilgili ve kısa klinik bilgileri de içeren konusunda klinik açıdan

Detaylı

TORAKS RADYOLOJİSİ. Prof Dr Nurhayat YILDIRIM

TORAKS RADYOLOJİSİ. Prof Dr Nurhayat YILDIRIM TORAKS RADYOLOJİSİ Prof Dr Nurhayat YILDIRIM PA AKCİĞER GRAFİSİNDE TEKNİK ÖZELLİKLER Film ayakta çekilmelidir. Göğüs ön duvarı film kasetine değmelidir. Işık kaynağı kişinin arkasında olmalıdır. Işık kaynağı

Detaylı

Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme. Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme. Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Radyolojik bulgular, ipuçları Göğüs duvarı invazyonu, mediasten invazyonu Nodal

Detaylı

Göğüs hastalıklarının tanısında ve ayırıcı tanısında sıklıkla arka-ön (posterior

Göğüs hastalıklarının tanısında ve ayırıcı tanısında sıklıkla arka-ön (posterior Mediyasten Hastalıkları ve Cerrahisi Editör: Prof. Dr. kın Eraslan LCI ÖLÜM 6 ÖLÜM 06 Klasik Radyografi 39 Klasik Radyografi Kemal Ödev Göğüs hastalıklarının tanısında ve ayırıcı tanısında sıklıkla arka-ön

Detaylı

TÜBERKÜLOZDA RADYOLOJİK TANI

TÜBERKÜLOZDA RADYOLOJİK TANI 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun TÜBERKÜLOZDA RADYOLOJİK TANI Prof. Dr. M. Bekir Selçuk Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik

Detaylı

Çocukluk Çağı Akciğer Tüberkülozunda Bilgisayarlı Tomografi Bulguları

Çocukluk Çağı Akciğer Tüberkülozunda Bilgisayarlı Tomografi Bulguları doi:10.5222/jopp.2013.021 Araştırma Çocukluk Çağı Akciğer Tüberkülozunda Bilgisayarlı Tomografi Bulguları Computed Tomography Findings of Pulmonary Tuberculosis in Childhood Işın Ceylan *, Ali Er **, Canan

Detaylı

AKCĠĞER GRAFĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ UZM.DR.UMUT PAYZA KATİP ÇELEBİ ÜNV. ATATÜRK EAH ACİL TIP ANABİLİM DALI

AKCĠĞER GRAFĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ UZM.DR.UMUT PAYZA KATİP ÇELEBİ ÜNV. ATATÜRK EAH ACİL TIP ANABİLİM DALI AKCĠĞER GRAFĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ UZM.DR.UMUT PAYZA KATİP ÇELEBİ ÜNV. ATATÜRK EAH ACİL TIP ANABİLİM DALI ÖĞRENME HEDEFLERI PA AC grafisi çekim tekniği Teknik değerlendirme Radyolojik anatomi Radyolojik

Detaylı

Yetmifldört yafl nda, 60 paket/y l sigara içme

Yetmifldört yafl nda, 60 paket/y l sigara içme Plevral Görüntüleme: Tan n z Nedir? Yetmifldört Yafl nda Nefes Darl Nedeniyle Baflvuran Erkek Olgu Doç. Dr. Öner D KENSOY Gaziantep Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, Gaziantep

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Akciğer Grafisi Yorumlama

Akciğer Grafisi Yorumlama Türkiye Acil Tıp Derneği Akciğer Grafisi Yorumlama Hazırlayan Doç. Dr. Özlem Köksal Sunum Hedefleri AC grafisi çekim tekniği Teknik değerlendirme Radyolojik anatomi Radyolojik değerlendirme PACS Sistemi

Detaylı

YAYGIN DANSİTE ININ BT İLE AYIRICI TANISI. Dr. Çetin Atasoy

YAYGIN DANSİTE ININ BT İLE AYIRICI TANISI. Dr. Çetin Atasoy YAYGIN DANSİTE ARTIŞININ ININ BT İLE AYIRICI TANISI Dr. Çetin Atasoy Ankara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Buzlu cam yoğunlu unluğu: u: Damar işaretlerinin seçilebildi ilebildiği i minimal yoğunluk artışı

Detaylı

ININ BT İLE AYIRICI TANISI

ININ BT İLE AYIRICI TANISI YAYGIN DANSİTE ARTIŞININ ININ BT İLE AYIRICI TANISI Dr. Çetin Atasoy Ankara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Buzlu cam yoğunlu unluğu: u: Damar işaretlerinin i seçilebildi ilebildiği i minimal yoğunluk artışı

Detaylı

AKCİĞER GRAFİSİ YORUMLAMA. Doç. Dr Bülent ERDUR PAÜTF Acil Tıp AD ATOK 2011

AKCİĞER GRAFİSİ YORUMLAMA. Doç. Dr Bülent ERDUR PAÜTF Acil Tıp AD ATOK 2011 AKCİĞER GRAFİSİ YORUMLAMA Doç. Dr Bülent ERDUR PAÜTF Acil Tıp AD ATOK 2011 Öğrenme Hedefleri PA AC grafisi çekim tekniği Teknik değerlendirme Radyolojik anatomi Radyolojik değerlendirme Radyografi örnekleri

Detaylı

Akciğer Grafisi Değerlendirme

Akciğer Grafisi Değerlendirme Akciğer Grafisi Değerlendirme X-ışın tüpü Posteroanterior (PA) akciğer grafisi Lateral (sol yan) akciğer grafisi X-ışın tüpü Sol yan akciğer grafisinde x-ışınları sağ taraftan girip sol taraftan çıkar.

Detaylı

İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım. Dr.Özlem Özdemir Kumbasar

İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım. Dr.Özlem Özdemir Kumbasar İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım Dr.Özlem Özdemir Kumbasar Bağışıklığı baskılanmış hastaların akciğer komplikasyonları sık görülen ve ciddi sonuçlara yol açan önemli sorunlardır.

Detaylı

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz Olgu Sunumu Olgu: 60y, E 2 ayda 5 kilo zayıflama ve karın ağrısı şikayeti ile başvurmuş. (Kasım 2009) Ailede kanser öyküsü yok. BATIN USG: *Karaciğerde en büyüğü VIII. segmentte 61.2x53.1 mm boyutunda

Detaylı

Konvasiyonel Akciğer Grafisi

Konvasiyonel Akciğer Grafisi Konvasiyonel Akciğer Grafisi Prof. Dr. Macit Arıyürek Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı İki yönlü akciğer grafisi: 1. Posteroanterior (PA) veya arka ön grafi 2. Sol yan akciğer grafisi İnspiryum

Detaylı

Akciğer Tüberkülozu: Aktif ve İnaktif Hastalığın Bilgisayarlı Tomografi Bulguları

Akciğer Tüberkülozu: Aktif ve İnaktif Hastalığın Bilgisayarlı Tomografi Bulguları Akciğer Tüberkülozu: Aktif ve İnaktif Hastalığın Bilgisayarlı Tomografi Bulguları Ufuk YILMAZ *, Recep SAVAŞ **, Enver YALNIZ *, Bora KAMALI ***, Gülay UTKANER* * İzmir Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi

Detaylı

Akciğer Grafisi Yorumlama UZ. DR. EMRE BÜLBÜL

Akciğer Grafisi Yorumlama UZ. DR. EMRE BÜLBÜL Akciğer Grafisi Yorumlama UZ. DR. EMRE BÜLBÜL Giriş Hasta gören her hekim göğüs röntgeninin tamamına hakim olmalıdır. Genç bir hekim kıdemli bir seviyeye gelmesinde akciğer grafisi yorumlama önemli bir

Detaylı

TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİLERDE RADYOLOJİK YAKLAŞIM. Prof. Dr. Çetin Atasoy Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİLERDE RADYOLOJİK YAKLAŞIM. Prof. Dr. Çetin Atasoy Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİLERDE RADYOLOJİK YAKLAŞIM Prof. Dr. Çetin Atasoy Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı a) Bakteriyel b) Viral c) Pnömosistis d) Fungal e) Mikoplazma a) Bakteriyel

Detaylı

İdiyopatik pulmoner fibrozis (IPF, UIP) (2,3) 50 yaşından büyük ve daha çok erkek hastalar. Periferal retiküler opasiteler (özellikle akciğerlerin pos

İdiyopatik pulmoner fibrozis (IPF, UIP) (2,3) 50 yaşından büyük ve daha çok erkek hastalar. Periferal retiküler opasiteler (özellikle akciğerlerin pos İNTERSTİSİYEL AKCİĞER HASTALIKLARI (1) Prof. Dr. Macit Arıyürek Hacettepe Universitesi Radyoloji AD. Yaygın parenkimal akciğer hastalıkları A. Nedeni bilinen yaygın parenkimal akciğer hastalıkları a. İlaçlara

Detaylı

Doç. Dr. Cuma Yıldırım

Doç. Dr. Cuma Yıldırım Toraks Bilgisayarlı Tomografilerin Acil Değerlendirilmesi erlendirilmesi Doç. Dr. Cuma Yıldırım Acil serviste ne zaman toraks BT istenmelidir? Acil hekimi toraks BT de öncelikle neleri değerlendirmelidir?

Detaylı

Yüksek rezolüsyonlu bilgisayarl tomografi (YRBT), kesit kal nl ğ n

Yüksek rezolüsyonlu bilgisayarl tomografi (YRBT), kesit kal nl ğ n Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2001) 7:580-584 PED ATR K RADYOLOJ RES MLERLE B R KONU Pediatrik yafl grubu akci er hastal klar nda yüksek rezolüsyonlu BT Barbaros E. Çil, O. Macit Ar yürek, Mithat Halilo

Detaylı

Aspergillus cinsi mantarlar, başl ca toprak, hava, bitkiler ve çürüyen

Aspergillus cinsi mantarlar, başl ca toprak, hava, bitkiler ve çürüyen Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2004) 10:121-126 TORKS RDYOLOJ S DE ERLEND RME: RES MLERLE R KONU Pulmoner aspergilloz: de iflken radyolojik bulgular Nalan Y ld r m, U ur Topal N. Y ld r m (E), U. Topal

Detaylı

Toraks içi kalsifikasyonlar

Toraks içi kalsifikasyonlar Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:351-357 TORAKS RADYOLOJ S DE ERLEND RME: RES MLERLE R KONU Toraks içi kalsifikasyonlar Meltem Gülsün, Adeviye Göko lu, Macit Ar yürek M. Gülsün (E), A. Göko lu,

Detaylı

TÜBERKÜLOZ PLÖREZ OLGULARINDA PARANK M LEZYONU SIKLI ININ YÜKSEK REZOLÜSYONLU TORAKS B LG SAYARLI TOMOGRAF S LE ARAfiTIRILMASI

TÜBERKÜLOZ PLÖREZ OLGULARINDA PARANK M LEZYONU SIKLI ININ YÜKSEK REZOLÜSYONLU TORAKS B LG SAYARLI TOMOGRAF S LE ARAfiTIRILMASI Solunum 2002 Cilt: 4 Say : 4 Sayfa: 437-442 TÜBERKÜLOZ PLÖREZ OLGULARINDA PARANK M LEZYONU SIKLI ININ YÜKSEK REZOLÜSYONLU TORAKS B LG SAYARLI TOMOGRAF S LE ARAfiTIRILMASI Zeynep Zeren UÇAR *, Aydan ÇAKAN

Detaylı

Erken Evre Akciğer Kanserinde

Erken Evre Akciğer Kanserinde Erken Evre Akciğer Kanserinde Görüntüleme Dr. Figen Başaran aran Demirkazık Hacettepe Universitesi Radyoloji Anabilim Dalı Kasım 2005 Mayıs 2006 Müsinöz ve nonmüsinöz tipte bronkioloalveoler komponenti

Detaylı

TÜBERKÜLOZ. Doç. Dr. Bülent Erdur PAUTF Acil Tıp AD EUSEM 2012

TÜBERKÜLOZ. Doç. Dr. Bülent Erdur PAUTF Acil Tıp AD EUSEM 2012 TÜBERKÜLOZ Doç. Dr. Bülent Erdur PAUTF Acil Tıp AD EUSEM 2012 1 Sunu Planı Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik Özellikler Tanı ve Ayırıcı Tanılar Tedavi 2 Epidemiyoloji Tbc insanlık tarihi kadar eskidir

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI AKCİĞER TÜBERKÜLOZUNDA TANI

ÇOCUKLUK ÇAĞI AKCİĞER TÜBERKÜLOZUNDA TANI ÇOCUKLUK ÇAĞI AKCİĞER TÜBERKÜLOZUNDA TANI Prof Dr Uğur Özçelik Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bölümü, Ankara Tüberküloz günümüzde tüm Dünya da yaygın bir sağlık sorunu olarak

Detaylı

TÜBERKÜLOZ BULAŞMA, TANI, KORUNMA VE TEDAVİ

TÜBERKÜLOZ BULAŞMA, TANI, KORUNMA VE TEDAVİ TÜBERKÜLOZ BULAŞMA, TANI, KORUNMA VE TEDAVİ TB dünyanın en eski hastalıklarından birisidir. Avrupa da neolitik insan vertebralarında, Mısır mumyalarında TB lezyonlarının gösterilmesi hastalığın milattan

Detaylı

Torasik Tüberkülozda Bilgisayarlı Tomografinin Tanısal Yararlılığı

Torasik Tüberkülozda Bilgisayarlı Tomografinin Tanısal Yararlılığı Torasik Tüberkülozda Bilgisayarlı Tomografinin Tanısal Yararlılığı Semra BİLAÇEROĞLU*, Güngör ŞAHİN*, Ziya KUMCUOĞLU**, Hüdaver ALPER***, Emel ÇELİKTEN*, Kunter PERİM* * İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi

Detaylı

Meme Radyoterapisi sonrası komplikasyonlar. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Meme Radyoterapisi sonrası komplikasyonlar. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Meme Radyoterapisi sonrası komplikasyonlar Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD RT nin amacı: - Mikroskopik rezidüel hastalığı önlemek - Multisentrik hastalık gelişimini önlemek

Detaylı

Radyoloji Dersleri 3: Behçet Hastalığında Akciğer Tutulumu

Radyoloji Dersleri 3: Behçet Hastalığında Akciğer Tutulumu Radyoloji Dersleri 3: Behçet Hastalığında Akciğer Tutulumu Banu ERİŞ GÜLBAY*, Akın KAYA*, Turan ACICAN*, Mutlu GÜLBAY* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı,

Detaylı

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi 1 Öğrenme hedefleri Metastazların genel özellikleri Görüntüleme Teknikleri Tedavi sonrası metastaz takibi Ayırıcı tanı 2 Metastatik Hastalık Total

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S. Tüberküloz

TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S. Tüberküloz TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S Tüberküloz Türk Toraks Derne i Tüberküloz Çal flma Grubu Türk Toraks Derne i Yay n d r Türk Toraks Derne i E itim Kitaplar Serisi, solunum hastal klar konusundaki

Detaylı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Meme kanserli hastalarda ana prognostik faktörler: Primer tümörün büyüklüğü

Detaylı

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r.

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. Hepatit B HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. HBV nas l yay l r? Hepatit B, hepatit B li kiflilerin kan veya vücut s v lar yoluyla

Detaylı

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Ödem, hiperemi, konjesyon Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 1 Hemodinamik bozukluklar Ödem Hiperemi / konjesyon Kanama (hemoraji) Trombüs / emboli İnfarktüs Şok 2 Hemodinamik bozukluklar Ödem 3 Ödem Tanım: İnterstisyel

Detaylı

POSTEROANTERİOR AKCİĞER GRAFİSİ: OPTİMAL TEKNİK VE YORUMLAMA

POSTEROANTERİOR AKCİĞER GRAFİSİ: OPTİMAL TEKNİK VE YORUMLAMA POSTEROANTERİOR AKCİĞER GRAFİSİ: OPTİMAL TEKNİK VE YORUMLAMA POSTEROANTERIOR CHEST X-RAY: OPTIMAL TECHNIQUE AND INTERPRETATION Nuri Çağatay Çimşit, Rabia Ergelen Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Çocuk ve Tüberküloz (Verem)

Çocuk ve Tüberküloz (Verem) TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Çocuk ve Tüberküloz (Verem) Pediyatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S Türk Toraks Derne i yay n d r Türk Toraks Derne

Detaylı

Olgularla Akciğer Hastalıkları Copyright 2011 AVES Yayıncılık Ltd. Şti.

Olgularla Akciğer Hastalıkları Copyright 2011 AVES Yayıncılık Ltd. Şti. Olgularla Akciğer Hastalıkları Copyright 2011 AVES Yayıncılık Ltd. Şti. Adres: Kızılelma Cad. 5/3 34096 Fındıkzade-İstanbul Tel.: +90 212 589 00 53 Faks: +90 212 589 00 94 E-mail: info@avesyayincilik.com

Detaylı

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Dr. E. Tuba CANPOLAT 1, Dr. Alper FINDIKÇIOĞLU 2, Dr. Neşe TORUN 3 1 Başkent Üniversitesi

Detaylı

Akci er nfeksiyonlar nda Radyolojik Yaklafl m ve puçlar Emine OSMA

Akci er nfeksiyonlar nda Radyolojik Yaklafl m ve puçlar Emine OSMA Akci er nfeksiyonlar nda Radyolojik Yaklafl m ve puçlar Emine OSMA Pnömonilerde etkenlerin çok fazla oluflu nedeniyle radyolojik olarak spesifik etiyolojik tan yapmak ço unlukla mümkün de ildir. Hastan

Detaylı

Aktif Akciğer Tüberkülozunun Tanısında Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografinin Yeri #

Aktif Akciğer Tüberkülozunun Tanısında Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografinin Yeri # Aktif Akciğer Tüberkülozunun Tanısında Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografinin Yeri # Arzu BALKAN*, Engin BALCI*, İsmail YÜKSEKOL*, Metin ÖZKAN*, Yücel TAŞAN*, Yüksel PABUŞCU**, Kudret EKİZ*, Hayati

Detaylı

Plevral Boşluğun Nadir Enfeksiyonları Plevral boşlukta sıklıkla gözlenen enfeksiyonlar parapnömonik

Plevral Boşluğun Nadir Enfeksiyonları Plevral boşlukta sıklıkla gözlenen enfeksiyonlar parapnömonik Plevral Boşluğun Nadir Enfeksiyonları Plevral boşlukta sıklıkla gözlenen enfeksiyonlar parapnömonik effüzyon ve sonrasında gözlenen ampiyemdir. Nadir olarak gözlenen enfeksiyonlar ise fungal, viral ve

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI AKCİĞER TÜBERKÜLOZU

ÇOCUKLUK ÇAĞI AKCİĞER TÜBERKÜLOZU 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun ÇOCUKLUK ÇAĞI AKCİĞER TÜBERKÜLOZU Prof. Dr. Nural Kiper Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer kanserinin tanısında anamnez, fizik muayene, tam kan sayımı ve rutin biyokimya testlerinden sonra; Noninvaziv (akciger filmi, toraks BT, PET, balgam sitolojisi),

Detaylı

Solid Kitle Görünümü Veren Pulmoner Tüberküloz (İki Olgu Nedeniyle)

Solid Kitle Görünümü Veren Pulmoner Tüberküloz (İki Olgu Nedeniyle) Solid Kitle Görünümü Veren Pulmoner Tüberküloz (İki Olgu Nedeniyle) Ahmet Selim YURDAKUL, Can ÖZTÜRK, Sema MULLAOĞLU, Handan AKSOY, Ayhan VAROL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim

Detaylı

Ankilozan spondilit (AS) nedeni bilinmeyen seronegatif bir

Ankilozan spondilit (AS) nedeni bilinmeyen seronegatif bir Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:339-343 TORAKS RADYOLOJ S ARAfiTIRMA YAZISI Ankilozan spondilit: Toraks YRBT bulgular Meriç Tüzün, Bora Y lmaz, Alper Dilli, Sad k Ard ç, Baki Hekimo lu AMAÇ Ankilozan

Detaylı

Tüberküloz. Doç. Dr. Haluk C. ÇALIfiIR

Tüberküloz. Doç. Dr. Haluk C. ÇALIfiIR Tüberküloz Doç. Dr. Haluk C. ÇALIfiIR Süreyyapafla E itim ve Araflt rma Hastanesi, Gö üs Hastal klar, STANBUL e-mail: halukcalisir@yahoo.com Tüberküloz, Mycobacterium tuberculosis in solunum yolu ile bulaflmas

Detaylı

Primer Akciğer Kanserinde Konvansiyonel Radyoloji

Primer Akciğer Kanserinde Konvansiyonel Radyoloji Primer Akciğer Kanserinde Konvansiyonel Radyoloji Turan ACICAN*, Akın KAYA* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, ANKARA Akciğer kanserlerinde en fazla görülen

Detaylı

Pnömokokal hastal klar

Pnömokokal hastal klar Pnömokokal hastal klar HASTALIK Pnömokokal hastal klar n etkeni nedir? Pnömokokal hastal klara Streptococcus pneumoniae ad verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vard r. Bunlar

Detaylı

Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı

Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı 64 yaşında erkek hasta 10 yıldır KOAH tanılı ve diyabet hastası 25 gün önce göğüs ve sırt ağrısı, nefes darlığı PaO2: 68.2; PaCO2:36 ; O2 satürasyonu: 94,4 FM;

Detaylı

AKCİĞER GRAFİLERİ. Dr. Özlem BİLİR RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D.

AKCİĞER GRAFİLERİ. Dr. Özlem BİLİR RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. AKCİĞER GRAFİLERİ Dr. Özlem BİLİR RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. HEDEFLERİMİZ!!! Radyolojik anatomi, Değerlendirme, Pozisyonlar, Teknik, Lezyonlar ve radyografik örnekleri Akciğer Grafisi;

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ RADYOLOJİSİ

SOLUNUM SİSTEMİ RADYOLOJİSİ SOLUNUM SİSTEMİ RADYOLOJİSİ Dr. Macit ARIYÜREK AMAÇ: Solunum sistemi radyolojisinin temelini öğrenmek ANA BAŞLIKLAR: 1. Görüntüleme yöntemleri 2. Akciğer grafisi çekimi nasıl yapılır? Akciğer grafisi teknik

Detaylı

AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ

AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ TTD 10. Yıllık Kongresi Antalya 2007 Dr. S.Ş. Erkmen GÜLHAN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akciğer apsesi, parankim destrüksiyonu

Detaylı

Akciğer Kanseri Tanısında Konvansiyonel Radyografi ve Bilgisayarlı Tomografi Bulguları

Akciğer Kanseri Tanısında Konvansiyonel Radyografi ve Bilgisayarlı Tomografi Bulguları Van Tıp Dergisi: 5 (3): 161-165, 1998 kciğer Kanseri Tanısında Radyografi ve T kciğer Kanseri Tanısında Konvansiyonel Radyografi ve ilgisayarlı Tomografi ulguları M.Emin Sakarya*, ülent Özbay**, Halil

Detaylı

Diş protez laboratuvarında çalışan silikozisli bir olguda yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi bulguları

Diş protez laboratuvarında çalışan silikozisli bir olguda yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi bulguları Olgu sunumu-case report Diş protez laboratuvarında çalışan silikozisli bir olguda yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi bulguları High resolution computed tomography findings of a silicosis patient

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

Benign Kistik ve Kaviter Akci er Lezyonlar

Benign Kistik ve Kaviter Akci er Lezyonlar DERLEME Benign Kistik ve Kaviter Akci er Lezyonlar Ifl l Bilgen, Gülgün Demirpolat, Recep Savafl, Hüdaver Alper Ege Üniversitesi T p Fakültesi Radyodiagnostik AD, zmir ÖZET Akci erde kavite oluflumuyla

Detaylı

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Bronşektazi Giriş Subsegmental solunum yollarının anormal ve kalıcı dilatasyonu şeklinde tanımlanır Hastalık olmaktan çok çeşitli patolojik süreçlerin

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu antalya EAH Çalışmaya Katılan

Detaylı

Renovasküler Hipertansiyonda Doppler US

Renovasküler Hipertansiyonda Doppler US Renovasküler Hipertansiyonda Doppler US Dr. Süha Süreyya Özbek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı İzmir Öğrenim Hedefleri Renovasküler Hastalık Doppler teknik, püf noktası ve tuzaklar

Detaylı

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon Granülom / Granülomatoz reaksiyon Non-enfektif granülomatozlar: Sinir sistemi tutulumu ve görüntüleme Küçük nodül Bağışıklık sisteminin, elimine edemediği yabancı patojenlere karşı geliştirdiği ve izole

Detaylı

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD.

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. Minai OA, Dasgupta A, Mehta AC 2000 Tarihçe Schieppati 1949, 1958 akciğer kanseri TBNA, subkarinal

Detaylı

Parapnömonik Effüzyon, Ampiyem ve Akciğer Apsesi Radyolojisi

Parapnömonik Effüzyon, Ampiyem ve Akciğer Apsesi Radyolojisi Parapnömonik Effüzyon, Ampiyem ve Akciğer Apsesi Radyolojisi Mehmet Güli Çetinçakmak, Cemil Göya, Salih Hattapoğlu Giriş Parapnömonik effüzyon pnömoni seyrinde plevral aralığa steril sıvı birikimidir.

Detaylı

Olgu Sunumları 6 Kasım m 2009 15:30-17:00 17:00

Olgu Sunumları 6 Kasım m 2009 15:30-17:00 17:00 Olgu Sunumları 6 Kasım m 2009 15:30-17:00 17:00 OLGU I 67 yaşı şında erkek hasta Çiftçi, i, Acıpayam T. Onkoloji polikliniği i başvuru tarihi: 21 Temmuz 2008 Yakınmas nması: : nefes darlığı ığı,, sol kolda

Detaylı

Everolimus Olgu Sunumları. Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Antalya; Mart 2014

Everolimus Olgu Sunumları. Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Antalya; Mart 2014 Everolimus Olgu Sunumları Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Antalya; Mart 2014 Türkiye 1. Basamak 2. Basamak 3. Basamak 4. Basamak Pazopanib İnterferon Sunitinib Everolimus? Aksitinib

Detaylı

Radyoloji Dersleri 4: Bronşiektazide Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi

Radyoloji Dersleri 4: Bronşiektazide Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi Radyoloji Dersleri 4: Bronşiektazide Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi Çetin ATASOY* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, ANKARA Bronşiektazi, bölgesel veya yaygın olarak

Detaylı

Yüksek Çözünürlüklü Bilgisayarlı Tomografi

Yüksek Çözünürlüklü Bilgisayarlı Tomografi Yüksek Çözünürlüklü Bilgisayarlı Tomografi Dr. Hüdaver Alper Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı AMAÇ Yüksek Rezolüsyonlu BT Nedir, Nasıl yapılır, Nasıl yorumlanır? Hangi durumlarda

Detaylı

TÜBERKÜLOZ KOMPLİKASYONLARI

TÜBERKÜLOZ KOMPLİKASYONLARI 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun TÜBERKÜLOZ KOMPLİKASYONLARI Prof. Dr. Numan Numanoğlu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Malign Görünümlü Bir İntraabdominal Tüberküloz Lenfadenit

Malign Görünümlü Bir İntraabdominal Tüberküloz Lenfadenit OLGU 18 OLGU Malign Görünümlü Bir İntraabdominal 123 Malign Görünümlü Bir İntraabdominal Fatma Çiftci 1, Funda Ünsal Baysan 2, Zehra Aktürk Oğulluk 2, Mustafa Oğulluk 2, Akın Kaya 1 1 Ankara Üniversitesi

Detaylı

Göğüs Duvarı Tümörünü Taklit Eden Trakeobronşiyal Pisi Pisi Otunun Ekspektorasyonu

Göğüs Duvarı Tümörünü Taklit Eden Trakeobronşiyal Pisi Pisi Otunun Ekspektorasyonu OLGU 24 OLGU Göğüs Duvarı Tümörünü Taklit Eden Trakeobronşiyal Pisi Pisi Otunun Ekspektorasyonu 161 Göğüs Duvarı Tümörünü Taklit Eden Trakeobronşiyal Pisi Pisi Otunun Ekspektorasyonu Yeliz Erol 1, Ayşe

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PNÖMONİ. Mehmet Ceyhan 2016

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PNÖMONİ. Mehmet Ceyhan 2016 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PNÖMONİ Mehmet Ceyhan 2016 PNÖMONİ Akciğer parankiminin inflamasyonudur Anatomik olarak; Lober pnömoni Bronkopnömoni İnterstisiyel pnömoni Patolojik olarak: Alveollerde konsolidasyon ve/veya

Detaylı

Radyoloji Dersleri 5: Akciğerin Kistik ve Kaviter Hastalıkları

Radyoloji Dersleri 5: Akciğerin Kistik ve Kaviter Hastalıkları Radyoloji Dersleri 5: Akciğerin Kistik ve Kaviter Hastalıkları Banu ERİŞ GÜLBAY*, Akın KAYA* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, ANKARA Kavite, pulmoner

Detaylı

Sistemik lupus eritematozus (SLE) nedeni bilinmeyen, kronik seyirli,

Sistemik lupus eritematozus (SLE) nedeni bilinmeyen, kronik seyirli, Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:481-486 TORAKS RADYOLOJ S ARAfiTIRMA YAZISI Sistemik lupus eritematozus: YRBT bulgular Meriç Tüzün, Hüseyin Ayd n, Göksel Keskin, Sad k Ard ç, Aslan Ak n, Alper

Detaylı

15 Malignite ile Karışabilen Benign Bir Lezyon; Mukus Tıkacı

15 Malignite ile Karışabilen Benign Bir Lezyon; Mukus Tıkacı OLGU 15 15 Malignite ile Karışabilen Benign Bir Lezyon; Mukus Tıkacı 105 Malignite ile Karışabilen Benign Bir Lezyon; Mukus Tıkacı Funda Uluorman, Sibel Öktem Ayık, Ayşe Dallı, Melda Apaydım Katip Çelebi

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİ İNFEKSİYONLARINDA TEDAVİ ve SORUNLAR

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİ İNFEKSİYONLARINDA TEDAVİ ve SORUNLAR TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİ İNFEKSİYONLARINDA TEDAVİ ve SORUNLAR Ayşe Yüce Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. İZMİR 1 TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİ

Detaylı

İNFEKSİYÖZ AKCİĞER HASTALIKLARI Prof. Dr. Ragıp Özkan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Radyoloji AD. Akciğerlerde infeksiyon oluşma mekanizmaları genellikle şu şekillerde olmaktadır: 1) Havadaki damlacıkların

Detaylı

TÜBERKÜLOZ PATOGENEZ

TÜBERKÜLOZ PATOGENEZ .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Eriflkin ve Çocukta Tüberküloz Sempozyumu 30 Nisan 1999, stanbul, s. 15-20 Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Nocardia Enfeksiyonları. Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Nocardia Enfeksiyonları. Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Nocardia Enfeksiyonları Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Nocardia Enfeksiyonları Nocardia insanlarda ve hayvanlarda lokalize veya dissemine enfeksiyonlardan sorumlu olabilen

Detaylı

Churg-Strauss Sendromu: ki Olgu

Churg-Strauss Sendromu: ki Olgu OLGU SUNUMU Churg-Strauss Sendromu: ki Olgu Fidan Y ld z Sever 1, Emel Ceylan 1, Can Sevinç 1, A. Hikmet Ç mr n 1, Atila Akkoçlu 1, Eyüp Sabri Uçan 1, Aydanur Karg 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

FUNGAL İNFEKSİYONLARDA TANI SORUNLARI RADYOLOJİK SORUNLAR

FUNGAL İNFEKSİYONLARDA TANI SORUNLARI RADYOLOJİK SORUNLAR FUNGAL İNFEKSİYONLARDA TANI SORUNLARI RADYOLOJİK SORUNLAR Dr. Can Zafer Karaman Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı AYDIN cankaraman@hotmail.com BASKILANMIŞ BAĞIŞIKLIKTA PÖMONİLİ

Detaylı

TÜBERKÜLOZ EP DEM YOLOJ S

TÜBERKÜLOZ EP DEM YOLOJ S .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Eriflkin ve Çocukta Tüberküloz Sempozyumu 30 Nisan 1999, stanbul, s. 9-13 Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Mediyasten, her iki plevral boşluğun arasında kalan anatomik bütünün adıdır.

Mediyasten, her iki plevral boşluğun arasında kalan anatomik bütünün adıdır. Mediyasten Hastalıkları ve Cerrahisi Editör: Prof. Dr. Akın Eraslan BALCI 1 BÖLÜM 1 Mediyasten Anatomisi ve Mediyastenin Kompartmanları BÖLÜM 1 Mediyasten Anatomisi ve Mediyastenin Kompartmanları Miray

Detaylı

Akciğerin Mantar Enfeksiyonları

Akciğerin Mantar Enfeksiyonları Akciğerin Mantar Enfeksiyonları Bağışıklık sistemi doğal olanlarda Histoplasmosis, Koksidiomikozis Blastomikozis Bağışıklık sistemi sorunlu olanlarda Aspergillozis Kandidiasis Kriptokokkosis PCP Akciğerin

Detaylı

ÇOCUKLARDA TÜBERKÜLOZUN KL N K TABLOLARI

ÇOCUKLARDA TÜBERKÜLOZUN KL N K TABLOLARI .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Eriflkin ve Çocukta Tüberküloz Sempozyumu 30 Nisan 1999, stanbul, s. 81-88 Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Endodonti Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011 Ankara 1 TUK Endodonti

Detaylı