Bir Prens Çoban Oluyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir Prens Çoban Oluyor"

Transkript

1 Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Bir Prens Çoban Oluyor

2 Yazarõ: E. Duncan Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children BFC PO Box 3 Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada 2007 Bible for Children, Inc. Lisans: Satmadõğõnõz sürece bu hikayeyi kopya edebilir ya da print edebilirsiniz.

3 BirgünMusa birmõsõrlõnõn bir İbraniköleyidövdüğünü gördü. Musa Firavun un sarayõnda bir prens olarak yetişmiş ve eğitim almõş olmasõna rağmen, o da bir İbrani ydi. Köleye yardõm etmesi gerekiyordu.

4 Hiç kimsenin kendisini görmediğinden emin olmak için etrafõna baktõktan sonra, Musa kölenin kötü efendisine saldõrdõ. Kavgada, Musa Mõsõrlõyõ öldürdü. Çabucak bedenini gömdü.

5 Ertesi gün, Musa iki İbrani nin kavga ettiğini gördü. Onlarõ durdurmaya çalõştõ. Biri, Mõsõrlõyõ öldürdüğün gibi beni de mi öldüreceksin? dedi. Musa korkmuştu. Herkes önceki gün olanlarõ biliyordu. Firavun da öğrendi. Musa nõn kaçmasõ gerekti. Midyan denilen ülkeye gitti.

6 Musa kuyunun yanõnda dinlenirken, Midyanlõ kahinin yedi kõzõ babalarõnõn sürüsü için yalaklarõ suyla doldurdular.

7 Diğer çobanlar onlarõ kovmaya çalõştõlar. Musa kadõnlarõ korudu ve onlara yardõm etti.

8 Erkenden evdesiniz! diye çõğlõk attõ Reuel, kõzlarõn babasõ. Kõzlar nedenini açõkladõklarõnda, babalarõ, Adamõ buraya getirin, dedi. Musa Yitro da denilen Reuel le yaşadõ. Daha sonra, Musa Reuel in büyük kõzõyla evlendi.

9 Mõsõr da Firavun öldü. Tanrõ nõn halkõ, İbraniler, hala köleydiler. Acõlarõnõn içinde nasõl da inlediler! Tanrõ nõn onlara yardõm etmesi için ne kadar çok dua ettiler! Tanrõ dualarõnõ işitti.

10 Musa bilmiyordu ama Tanrõ İbranileri kölelikten kurtarmak için onu kullanmayõ planlamõştõ. Musa nõn Mõsõr dan ayrõlmasõndan sonra kõrk yõl geçmişti. Reuel in sürüsünün çobanõydõ. Fakat Mõsõr daki kendi halkõnõ özlemiş olmalõ.

11 Bir gün Musa yakõnlardaki bir çalõnõn yandõğõnõ fark etti. Fakat ateş çalõyõ tüketmedi. Musa ne olduğunu öğrenmek istedi.

12 Musa yaklaştõğõnda, Tanrõ ona çalõdan seslendi. Musa! Buradayõm, dedi Musa. Çok yakõna gelme, dedi Tanrõ. Çarõklarõnõ çõkar, çünkü bastõğõn yer kutsal topraktõr.

13 Halkõmõ Mõsõr dan çõkarmak için seni Firavun a göndereceğim, dedi Tanrõ. Fakat Musa gitmeye korkuyordu.

14 Sonra Tanrõ Musa ya büyük gücünü gösterdi. Musa nõn değneğini bir yõlana çevirdi.

15 Musa yõlanõ kuyruğundan tuttuğunda tekrar değnek oldu. Tanrõ başka bir belirti daha verdi.

16 Elini koynuna koy, diye buyurdu Tanrõ. Musa öyle yaptõ. Eli cüzamdan beyaza döndü. Bunu tekrar yaptõğõnda, eli iyileşmişti.

17 Musa hala itiraz etti. İyi konuşamam, dedi Tanrõ ya. Tanrõ öfkelendi. Ona söyleyeceğin sözleri konuşmasõ için kardeşin, Harun u kullanacağõm, dedi Tanrõ.

18 Musa Yitro ya geri döndü, eşyalarõnõ topladõ ve Mõsõr a gitmek üzere ayrõldõ.

19 Tanrõ Musa nõn kardeşi Harun un Musa yõ dağlarda karşõlamasõnõ sağladõ. Musa Harun a Tanrõ nõn İbranileri Mõsõrlõlardan kurtarmak için olan bütün planõnõ anlattõ. Beraber haberi İbrani liderlere götürdüler. Musa İbrani ileri gelenlerine belirtileri gösterince, Tanrõ nõn onlara yardõm edeceğini anladõlar. Beraber, Tanrõ ya tapõndõlar.

20 Cesur bir şekilde Musa ve Harun Firavun a gittiler. Tanrõ, Bõrak halkõm gitsin, diyor dediler Firavun a.

21 İsraillerin gitmesine izin vermeyeceğim, dedi Firavun. Tanrõ ya itaat etmeyecekti. Tanrõ nõn Firavun un fikrini değiştirmek için büyük gücünü kullanmasõ gerekecekti.

22 Bir Prens Çoban Oluyor Tanrõ nõn Sözü nden, Kutsal Kitap dan bir hikaye Misirdan Çikiş Bölümler 2 den 5 e Kadar Sözlerinin açõklanõşõ aydõnlõk saçar. Mezmur 119:130

23 Son 10 60

24 Bu Kutsal Kitap hikâyesi bize bizi yaratan ve O nu tanõmanõ isteyen harika Tanrõmõz hakkõnda anlatõr. Tanrõ, O nun günah olarak adlandõrdõğõ, kötü şeyleri yaptõğõmõzõ bilir. Günahõn cezasõ ölümdür fakat Tanrõ sizi çok sevdiği için tek Oğlu nu, İsa yõ, Çarmõh üzerinde ölmesi ve günahlarõnõz için cezayõ çekmesi için gönderdi. Eğer gerçeğin bu olduğuna inanõyorsanõz, Tanrõ ya şunlarõ söyleyin: Sevgili İsa, Senin Tanrõ olduğuna ve benim günahlarõm için ölmek için insan olduğuna ve şimdi yeniden yaşõyor olduğuna inanõyorum. Lütfen yaşamõma gel ve günahlarõmõ affet, öyle ki şimdi yeni yaşama sahip olabileyim ve bir gün sonsuza dek Seninle birlikte olmak için gidebileyim. Senin çocuğun olarak Sana itaat edebilmem ve Senin için yaşayabilmem için bana yardõm et. Amin. Her gün Kutsal Kitap õ okuyun ve Tanrõ yla konuşun! Yuhanna 3:16