düzenli olarak yazan Karakafll n n eserleri flunlard r:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "düzenli olarak yazan Karakafll n n eserleri flunlard r:"

Transkript

1 KAR N KARAKAfiLI stanbul da do du. Bo aziçi Üniversitesi Mütercim Tercümanl k Bölümü nün ard ndan Yeditepe Üniversitesi Karfl laflt rmal Edebiyat Bölümü nde Yüksek Lisans e itimini tamamlad de Öykü dal nda Varl k dergisinin Yaflar Nabi Nay r Gençlik Ödülü nü kazand. Milliyet Kitap, Sabah Kitap, Agos ve Radikal 2 de düzenli olarak yazan Karakafll n n eserleri flunlard r: Baflka Dillerin fiark s (Öykü, Varl k Yay., 1999; Do an Kitap, 2011) Can K r klar (Öykü, Do an Kitap, 2002) Müsait Bir Yerde nebilir Miyim? (Roman, Do an Kitap, 2005) Ay Denizle Buluflunca (Gençlik Roman, Gün fl Kitapl, 2008) Cumba (Deneme, Do an Kitap, 2009) Türkiye de Ermeniler: Cemaat, Birey, Yurttafl ( nceleme, Günay Göksu Özdo an, Füsun Üstel ve Ferhat Kentel ile, Bilgi Üniversitesi Yay., 2009) Benim Gönlüm Gümüfl (fiiir, Aras Yay nc l k, 2009) Gece Günefli (Çocuk Kitab, Gün fl Kitapl, 2011)

2 usul gere i Tamam ilk kez yay mlanan 43 fliirden oluflan Her Kimsen Sana, öykücü, romanc ve köfle yazar olarak tan nan Karin Karakafll n n ikinci fliir kitab d r. yay nc n n notu

3 HER K MSEN SANA

4 Aras Yay nc l k stiklal Caddesi, H divyal Palas 231/Z Tünel, Beyo lu- stanbul Tel: (0212) Fax: (0212) Sertifika No: ARAS - Ä ÄÍ 131 Karin Karakafll Her Kimsen Sana Kapak Tasar m Aret G c r 2012, Aras Yay nc l k 2012, Karin Karakafll ISBN Bask Sena Ofset 2. Matbaac lar Sitesi 4NB Topkap - stanbul Tel: (0212) Sertifika No:12064 stanbul, Eylül 2012

5 HER K MSEN SANA fi R KAR N KARAKAfiLI

6

7 Ç NDEK LER Tafl 9 Saç 11 Palamar 13 Tarih-Co rafya 15 Tersten Sa lama 16 D flarl kl 18 Zaten 20 Ece Ayhan Evi 23 Öte Nüfus 25 Kaza 27 Çamafl r pleri 29 Yol 30 U rak 31 Diye 32 G yabi 34 Gotik 36 Dilbilgisi 37 Bir Tane Daha 39 Terazi 44 Baykufl 45 Sak n 47 Dekolte Ac 48 Cürüm 50 Ontolojik Mesafe 51 Tüy 52 H fl m 53 Neresinden Oras ndan 54 Sunturlu 55 Biricik 57 Giderayak Simya 58 Amfide 59 Salep 60 Ismarlama Hikâye 61 Kutsal Üçleme I. Edebiyat 63 II. Aflk 64 III. Hayat 65 Sarkaç 66 Çan Kulesi 67 Korulu Ev 69 Salk m Sö üt 70 Kuflluk Vakti 73 Tespih 75 Zaman nda 77

8

9 TAfi Bazen yol seni yürür bitmiyorsa, varm yorsa Ölümdür Ad mlar n kadar ve havadar Oda yok, gaz da sadece günefl ve hiçlik Sanki dünyan n ilk günüdür Tafllardan baflka kim kald et ezen, kan emen, kemik örten tafllardan yaz s z, iflaretsiz duas z, kifayetsiz tafllardan ve sonsuz ad mlardan Tafl n bildi ini saklayamazs n Bir yar ktan çatlar hakikat Otlar n, meyvelerin örtemedi i bir delikten patlar Tafla atfedilenleri an msa yalan söylersen tafl ya ar bafl na tafl kesersin ac dan kavruldu unda ve tafl basars n yüre ine dermans zsan O yüzden tafl n alt na bakacaks n Kaçar yok Elini tafl n alt na sokacaks n 9

10 Anlatacaklar sana anlat lmaz yalan denilmifl ya ac lar na, bir ahla bafllayacak kabuslar n n ilk sat r Ekmeksiz susuz onursuz b rak lmay rz ndan akl ndan olmay her fleyi b rakmay hiçbir fleysiz kalmay anlatacaklar K yafetler, ziyafetler, dü ünler, cenazeler yok art k; sadece çürüyen et, ufalanan kemik deli göz yuvalar, çal saç, ç rp bacak, çatlak dudak Yarat k olmufllar n cehenneminde tafllar son hayat Onlar n neden öldü ünü bilirse yaflayanlar hortlakl klar son bulacak yi dinle r zas z yar kalm fl hayatlar Yerine otursun bütün tafllar içinde Azad et günefli eski yükünde kirli sar Gökteki y ld zlar olsun ruhlar parlak uzak ve uçar 10

11 SAÇ Düflmanla iflbirli i dediler kad na Gözleri kimseye bakm yordu Görmedi kafas na yaklaflan makas da So uktu çeli in o flak flak sesi Sonra s zan kan s tt kafa derisini Kad n hep saç ndan vururlar en ç plak yan ndan Saç hat rlar bir vakit içine gömülmüfl elleri yüzleri Saç an msat r flimdi kendinden vazgeçenleri Kad n direnir ama saç na kestirmez onlar, tarar boyuna hayata verili bir söz diye çinde hep o çeli in flak flak sesi 11

12 Yaln z dünya sustu unda geceleri Belle in saati on ikiyi vurdu unda saçlar mesken tutmufl ellerle yüzler geri gelir Yüz kere f rçalar saç n kad n döker hepsini parlak tellerin aras ndan pul pul dökülenleri hayat ndan Zaten hiç baflka türlüsünü bilmedi ki Biraz da saç n tafl mak demek, yaflamak dedikleri 12

13 PALAMAR Bir bakt m yokmuflum Bakmaz gözlerin bahfletti i saydaml kta görünmez olmuflum Saçlar m yeller alm fl Yerçekimsiz bedenim sal n rm fl bofllukta Kolumda en büyük buluflum ters yöne iflleyen bir saatle u ramak yan na, bir vakit sevilmifllerin rüya ile gerçek aral alacakaranl kta riyas z zamanlarda Ne beklentisi olabilir bir hayaletin Bedelli özgürlük sonras sadece son bir bak fl ba land klar ma yitirdikçe kendimi bulduklar ma edilmemifl vedalar niyetine yaflam döfle inde Çünkü bir yatakt r hayat ve ruhum bir yaz akflam esintisi, tan d k bedenlerinde 13

EYÜP SIRTLARINDA B R NEC P FAZIL

EYÜP SIRTLARINDA B R NEC P FAZIL EYÜP SIRTLARINDA B R NEC P FAZIL Prof. Dr. M.Orhan OKAY 1931 y l nda stanbul da do du. Vefa Lisesi nden ve.ü. Edebiyat Fakültesi nden mezun oldu (1955). Edebiyat Ö retmenli i ile mesleki hayat na bafllad

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

Az nl k s cakl k üzerine

Az nl k s cakl k üzerine Y l 1 Say 4 Mart-Nisan 2007 Mülkiyeliler Birli i stanbul fiubesi Ad na mtiyaz Sahibi ve Sorumlu A. Müfit Erkarakafl Yay n Koordinatörü Ayla fieflan Genel Yay n Yönetmeni Ayd n Demirer aydin.demirer@dunya.com

Detaylı

PEYGAMBER M Ö REN YORUM

PEYGAMBER M Ö REN YORUM PEYGAMBER M Ö REN YORUM Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar : 639 Çocuk Kitaplar : 160 Peygamberimi Ö reniyorum (Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ö retmenlerinden oluflan bir komisyon taraf ndan haz rlanm flt

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki

Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki Matematik ve stanbul Rum Az nl Kyriakos Petakos* / kpetakos@aster.edu.gr Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki dönemde matematik alan nda varl. Az nl k liselerindeki matematik e itimi ve Türk üniversiteleri

Detaylı

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i Dr. Yeflim Toduk Akifl fiu Ç lg n Türk ler lik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i lik, yönetimin oldu u her dönemde, askeriyede, siyasette bin y ld r tart fl lan, üzerine pek çok araflt rma yap lan, hakk

Detaylı

Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi

Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi kapsam nda yay na haz rlanm t r. Yay n n içindeki görü

Detaylı

SBS SET SBS TÜRKÇE Konu Anlat ml

SBS SET SBS TÜRKÇE Konu Anlat ml SBS SET SBS TÜRKÇE Konu Anlat ml Bu kitab n her hakk sakl d r ve BAHAR Yay nevi San. Tic. Ltd. fiti. aittir. Kitaba ait metin ve sorular, kaynak gösterilerek de olsa kullan lamaz. Kitab n haz rlan fl yöntemi,

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* *

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * BEYO LU ÜZER NE ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * EFE KORKUT KURT: Beyo lu Bölgesi yüzy llard r stanbul un en dinamik, hareketli ve sürekli de iflim geçirmifl bir bölgesi. Son 100-150

Detaylı

Okuma Yazma Ö reniyorum Seti 1. Kitap ( e - l - a - t )

Okuma Yazma Ö reniyorum Seti 1. Kitap ( e - l - a - t ) Okuma Yazma Ö reniyorum Seti 1. Kitap ( e - l - a - t ) Bu kitaptaki metinler e - l - a - t seslerinin kaynaflt r lmas ile üretilen hece, kelime ve cümlelerden oluflturulmufltur. Haz rlayanlar Muhsin Çetin

Detaylı

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki?

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal ö rencilerin baflar s son birkaç y ld r çeflitli ülkelerde araflt rma konusu... Finlandiyal çocuklar niçin bu kadar zeki? Uluslararas testlerde Finlandiyal

Detaylı

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal Çank r Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(2): 125-150 Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2 Çank r Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Özet

Detaylı

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl Nisan 2003-A ustos 2005 Sunum Yapanlar Mehmet Serhan Tayfli Nevzat Kaya Tar

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi

zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi 44 GENÇ M MARLAR zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi KEND N YEN DEN ÜRETME, BULUNDU U YER SORGULAMA VE MESLEK GEL fi M N ARAÇLARINDAN B R OLARAK YARIfiMA YI TERC H EDEN GENÇ B R M MARLIK OF S NOT M MARLIK.

Detaylı

Kendi De erlerimizi Bilirsek, Evrensel De erleri de Biliriz! Timur Karaçay / tkaracay@baskent.edu.tr

Kendi De erlerimizi Bilirsek, Evrensel De erleri de Biliriz! Timur Karaçay / tkaracay@baskent.edu.tr Kendi De erlerimizi Bilirsek, Evrensel De erleri de Biliriz! Timur Karaçay / tkaracay@baskent.edu.tr Cemal Koç 1941 de Bulgaristan n K rcali sanca nda do du. Bilinen büyük göç s ras nda Cemal in ailesi

Detaylı

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır ACIMAK YOK! Havaland ölüm makineleri Bir gece ans z n uykunun En kör saatinde gelerek çald lar hayatlar yaflamdan Bombalar, bombalar, bombalar... Gece ile gündüz içiçe yaflan yor fiimdi buradaki zamanda

Detaylı

NED M GÜRSEL LE EDEB YATTA EROT ZM ÜZER NE B R SÖYLEfi

NED M GÜRSEL LE EDEB YATTA EROT ZM ÜZER NE B R SÖYLEfi NED M GÜRSEL LE EDEB YATTA EROT ZM ÜZER NE B R SÖYLEfi 1 * Önce bir kavram kargaflas na meydan vermemek için, erotik edebiyat diye bir s n fland rma yap labilir mi, yoksa edebiyatta erotizm diye bir nitelendirmeyle

Detaylı

Kad nlar n Eme ini Görünür K lmak: Marx dan Delphy ye Bir Ufuk Taramas *

Kad nlar n Eme ini Görünür K lmak: Marx dan Delphy ye Bir Ufuk Taramas * Praksis 10 Sayfa: 159-210 Kad nlar n Eme ini Görünür K lmak: Marx dan Delphy ye Bir Ufuk Taramas * Gülnur Acar-Savran kinci dalga feminizmin 1960 lar n sonu ile 1970 lerin bafllar nda ilk tart flmaya bafllad

Detaylı

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE Halil Nalçao lu * Medya kavram üzerine Bizim Türkçede medya olarak kulland m z, ngilizcedeki media sözcü ü, araç, orta, ortam, arac anlamlar na gelen

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

Baflkan dan... 4 Dünya Mazlumlar çin. 6 Unutmamak Ad na, 8 Paralel Devlet ve Yarg. Operasyonun Küresel Boyutu. Ocak 2014 SAYI 15.

Baflkan dan... 4 Dünya Mazlumlar çin. 6 Unutmamak Ad na, 8 Paralel Devlet ve Yarg. Operasyonun Küresel Boyutu. Ocak 2014 SAYI 15. BU BÜLTEN AK PART STANBUL L GENÇL K KOLLARI E T M B R M TARAFINDAN ÇIKARILMIfiTIR. Yaz lar n z için gencilegitim@akparti.com.tr Ocak 2014 SAYI 15 Baflkan dan... Operasyonun Küresel Boyutu Küreselli in

Detaylı

Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek

Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek Dr. Yeflim Toduk Akifl Sonuç Getiren lik Mütevaz ve Sevilen Yönetici Olmak Bir lidere sayg duyup, hayran olmak yeterli midir? Yoksa kalplere taht kurmas ve sevilmesi mi gereklidir? Bir liderin baflar s

Detaylı