117 Vergi Avantaj. Haz rlayan Zeki Gündüz, Ortak, YMM, Avukat PricewaterhouseCoopers Türkiye Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "117 Vergi Avantaj. Haz rlayan Zeki Gündüz, Ortak, YMM, Avukat PricewaterhouseCoopers Türkiye Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri"

Transkript

1

2

3 117 Vergi Avantaj Haz rlayan Zeki Gündüz, Ortak, YMM, Avukat PricewaterhouseCoopers Türkiye Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri Yay n tarihindeki geçerli mevzuat ve uygulama göz önüne al narak haz rlanm flt r. Bu tarihten sonraki de ifliklikler nedeniyle oluflabilecek farkl l klar dikkate al nmal d r. Bu metnin tüm haklar mahfuzdur. Yazar n izni olmaks z n iktibas hükümleri d fl nda al nt yap lamaz, k smen veya tamamen ço alt lamaz. Bu metindeki ifadelerden hareketle yaz l uzman görüflü al nmaks z n ifllem tesisi halinde oluflabilecek herhangi bir zarardan dolay hiç bir sorumluluk kabul edilmez.

4 çerik 117 Vergi Avantaj 3 Yarg n n hakemli ine baflvurulabilecek konular 3 Genel uyar lar 5 Yat r mlar n teflviki 6 Dönem kayd rmak suretiyle vergiyi geciktirerek ödeme 6 Gider olarak dikkate al nabilecek harcamalar 6 Vergiden istisna kazançlar 7 De iflik kanunlar n sa lad imkanlar 7 Vergi Usul Kanununun yaratt imkanlar 7 Amortismanlarla ilgili hükümler 8 KDV Kanununda yer alan ve mükelleflere avantaj sa layan hükümler 9 Ücretlilerle ilgili imkanlar 10 Vergi anlaflmalar n n sa lad vergi avantajlar 11 Damga vergisinin daha az ödenmesi imkan 11 Di er imkanlar 12

5 117Vergi Avantaj Yarg n n hakemli ine baflvurulabilecek konular 1 Fon kat lma belgelerinin, %51 in alt nda Türk hisse senetlerine yat r lm fl olsa da, borsas n n ve vadesinin olmamas nedenleriyle de erlenmeyece i ileri sürülebilece i görüflü gözard edilmemelidir. 2 KVK Geç. 31. Md. ile TPAO ya getirilen imkan tüm flirketler için geçerli olmal. Tek bir flirket için getirilen düzenlemenin ayn durumda olan baflka flirketlere uygulanmamas n n Anayasa ya ayk r olaca inanc nday z. 3 Avanslar n de erlenmemesi gerekti i yönünde kararlar, de erlendirmeler mevcuttur. Özellikle verilen avans nedeniyle önemli gelirler olufluyorsa konu yarg ya götürülebilir. 4 fiayet flüpheli alacak karfl l klar içinde KDV k sm da var ve, Bu k s m için karfl l k ayr lamaz gibi bir gerekçe ile elefltirilirseniz konuyu yarg ya götürmenizi tavsiye ederiz. 5 fiayet reeskonta tabi tutulan k s m (senetli alacak veya borç) KDV yi de içeriyorsa, inceleme elemanlar KDV nin reeskont geliri veya gideri olarak dikkate al namayaca n ileri sürebilirler. Bu durumda konunun yarg ya götürülmesini tavsiye ediyoruz. 6 Herhangi bir flekilde vergi dairesinden alacakl iken, ayn veya önceki dönemlere iliflkin bir borç iddias mevcut ise, gecikme faizi veya zamm alacakl olunan döneme kadar hesaplanmal d r. Bu konuda verilmifl mukteza ve yarg kararlar mevcuttur. 7 Planlanan yat r m indirimi tutar n n da t lamayaca, da t l rsa bu imkandan yararlan lmayaca iddias ile elefltirilirseniz konuyu yarg ya götürmenizi tavsiye ediyoruz. 8 zleyen dönemde bir önceki döneme iliflkin faturalardaki KDV indirim konusu yap lamayacakt r. Ancak, beyan dönemi içinde gelen bu fatura tutar beyannamede di er indirimler bölümünde gider olarak indirilirken KDV nin de gider olarak indirim konusu yap l p yap lamayaca konusunda farkl görüfller mevcuttur. Bu konunun yarg ya tafl nmas ndan yanay z. 9 Binek oto leasing giderlerinin KDV sinin indirim konusu yap lamayaca, gider olmas gerekti i yönünde görüfller mevcuttur. Bu konuda bir inceleme yap ld nda konunun yarg ya götürülmesini tavsiye ediyoruz sonras yap lan leasing sözleflmeleri için ise KDV nin indirim konusu yap lmamas konusundaki argümanlar n daha da zay flad düflüncesindeyiz. 3

6 10 Serbest bölgedeki flubenin Türkiye deki merkezi ile olan mal veya hizmet al fl verifllerinde oluflacak olan kar marj n n dikkate al namayaca iddias ile Türkiye deki flirkete tarhiyat yap ld n müflahade ettik. Böyle bir iddia ile karfl lafl ld nda konunun yarg ya götürülmesini tavsiye ediyoruz. 11 Serbest bölgedeki flube kar n n y l sonunda Türkiye ye getirilmesi mecburiyeti konusunda çeliflik görüfller mevcuttur. Bu konuda elefltiri olursa konunun yarg ya götürülmesini tavsiye ediyoruz. Ancak mümkünse kar n en az ndan beyan dönemi öncesinde Türkiye ye getirilmesi ve kambiyo mevzuat na göre tevsiki, gereksiz ihtilaflar önleyecektir. 12 Son düzenlemelerden sonra Maliye Bakanl nca serbest bölge kaynakl kar n Türkiye deki flirket taraf ndan flah slara da t m aflamas nda stopaja tabi tutulmas gerekti i aç klanm flt r. Gerek bu konu, gerekse serbest bölgedeki flirket veya flubenin dar mükellef mi tam mükellef mi oldu u konusunda tart flmalar, çeliflkili muktezalar mevcuttur. Konu yarg ya götürülebilecek mahiyettedir. 13 Ve rgi asl ve cezas üzerinde uzlafl lsa bile gecikme faizi dava konusu yap labilmektedir. 14 Repo kazançlar n n dönem sonlar nda de erlemeye tabi tutulmas gerekti i yönündeki Bakanl k görüflünün bankalarla ilgili verilen kararlardan sonra sa l kl olmad inanc nday z. Rakamlar yüksekse ve de ece i inanc varsa konu yarg ya götürülebilir inanc nday z. 15 Kurumlar Ve rgisi AR-GE ertelemesinden yararlanan flirketler, 2004 y l nda ödeyecekleri tutarlar, hatal genel tebli nedeniyle erteleme olmaks z n erken ödeyecekler. Bu konuda dava aç lmas n tavsiye ediyoruz. 16 AR-GE ertelemesi mahsuplardan önceki hesaplanan kurumlar vergisi üzerinden yap lmal d r. 17 Bizce yabanc bankadan al nan kredinin yenilenmesi damga vergisine tabi tutulamaz, ancak, idare farkl görüfltedir öncesinde yap lm fl özel maliyet harcamalar n n yeniden de erlenece inin ileri sürülebilece ini düflünüyoruz. 19 %05 Götürü gider uygulamas nda, götürü giderin beyanname üzerinden do rudan indirim suretiyle dikkate al nabilece i do rultusunda yarg kararlar mevcuttur. 20 Karfl l klar n gider yaz labilmesi konusunda çeliflik uygulamalar gözard edilmemelidir Vergi Avantaj

7 21 Kira kontrat n z varsa emsal kira bedeli uygulanamaz. 22 Aktiflefltirme dönemi kavram tart flmal d r. Aktiflefltirme tarihinden sonraki harcamalar n do rudan gider yaz labilece i yönünde Dan fltay kararlar vard r. 23 Dönem sonunda faturas al namam fl, dolay s yla sonraki y lda faturas al nabilmifl ciro primi vb. biten y lla ilgili giderlerin, ilgili y lda gider olarak dikkate al nabilece i görüflündeyiz. 24 Yabanc hisse senetlerinin sat fl nda da maliyet revizesi uygulanabilece ini düflünüyoruz. Genel uyar lar 25 Gecikme zamm ekonominin normal dönemlerinde kamu alaca n n afl nmas n önlemenin ötesinde de erlere ulaflmaktad r. Bu nedenle dava edilebilece ini düflünüyoruz. 26 Ayn kaynaktan, ayn y l içinde, kur dalgalanmalar nedeniyle do an kur fark geliri ile kur fark gideri finansman gider k s tlamas uygulamas aç s ndan netlefltirildikten sonra dikkate al nabilece i kanaatindeyiz. 27 Aktiflefltirilen sabit k ymetle ilgili olarak daha önce oluflan borcun faiz ve kur fark n n izleyen y llarda aktifin maliyetine ilave edilmesi yöntemi seçilmifl ise kurun düfltü ü dönemlerde maliyetin düzeltilebilmesi gerekti i görüflündeyiz. Bu konuda idareden görüfl al nmal, aksi görüfl al n rsa yarg ya baflvurulmal d r. 28 Ev al r, kiraya verirseniz, evinizin kredi faizlerini matrahtan indirebilirsiniz. Ancak bunun iflleyebilmesi için y ll k gelir vergisi beyan nda bulunuyor olman z gerekmektedir. 29 hracat yap n, hiç vergi vermeyin. Dar mükellef kurumlar n ihracatlar ile ilgili gelirlerinin vergilenmemesi imkan vard r dönem kar 24/04/2003 tarihinden sonra da da t lsa, da t lan kurum flayet art k kar da t m aflamas nda stopaj yap lmayacak bir kurumsa 4842 say l kanunun getirdi i avantajdan yararland r larak iade imkan getirilmifltir. 31 Y l sonu de erlemelerinde yabanc para cinsinden alacak ve borcu de erlerken alacak veya borç KDV ye tabi ise, KDV k sm n n gelir veya gider olarak dikkate al nmamas gerekti i düflüncesindeyiz. 5

8 Yat r mlar n teflviki 32 Yeni yat r m indirimi istisnas imkan gözönüne al nmal d r öncesi teflvik belgesine ba lanm fl olanlar eski yat r m indirimi hükümlerinden yararlanabilecektir. Dönem kayd rmak suretiyle vergiyi geciktirerek ödeme 34 Alt n sat n almak suretiyle (ancak yasal olarak bunu yapabilecek flirketler için geçerli) dönem kayd rma imkan mevcuttur. 35 Portföyünün %51 den fazlas Türkiye de kurulu flirketlerin hisse senetlerinden oluflan yat r m fonlar n n kat lma belgeleri sat n al nmak suretiyle dönem kayd rma imkan. 36 Hisse senetlerinin sat n al nmas suretiyle dönem kayd rma imkan. 37 Vadesi gelecek y lda dolan banka mevduatlar yoluyla dönem kayd rma imkan. Gider olarak dikkate al nabilecek harcamalar 38 De eri düflen mallar için takdir komisyonu karar al narak gider yaz labilmesi imkan unutulmamal d r. Bu mallar n KDV lerinin düzeltim zorunlulu unun olmad kanaatindeyiz. Ancak Mali darenin konuya iliflkin farkl görüflleri mevcuttur. 39 Telefon, su, elektrik, gaz faturalar yla ilgili gecikme faizleri gider mahiyetindedir. 40 Temettü ikramiyesi karfl l klar gider yaz labilecektir. 41 Binek oto sat fllar nda daha önce KKEG yaz lm fl tutarlar n kar n tespitinde dikkate al nmas unutulmamal d r. 42 Binek oto kasko giderlerinin tamam n n ilk y l gider olarak dikkate al nabilece i yönünde verilmifl muktezalar mevcuttur. Bu konuda mukteza talep edilmesini tavsiye ediyoruz. 43 Gerek kurumlar ve gelir vergisi hükümleri, gerekse bir k s m özel kanunlar n verdi i imkanlar çerçevesinde, yap lan ba fllar n kar n %5 i ile s n rl k sm veya tamam matrahtan indirilebilmektedir Vergi Avantaj

9 Vergiden istisna kazançlar 44 Yabanc lar da dahil menkul k ymet yat r m fonlar na sa lanm fl istisna önemli bir vergi avantaj d r. 45 Gayrimenkul fon ve ortakl klar n n kazançlar vergilendirilmemektedir. 46 Emisyon primleri ve rüçhan haklar n n sat fl ndan sa lanan kazançlar vergiden istisnad r. 47 fltirak hissesi veya gayrimenkul sat fl kar, sermayeye ilave flart yla vergiden istisnad r. De iflik kanunlar n sa lad imkanlar 48 Bankalar Aral k muhtasar beyan ile beyan edecekleri mevduat faizi stopajlar n bir ay geç beyan edip ödeyebilirler. 49 Kar da t lmaz, sermayeye ilave edilirse vergi uygulanmayacakt r. 50 Sene içinde ödenen stopajlar geçici vergiye mahsup edilmelidir. 51 Devir suretiyle birleflme halinde vergi ödenmez. 52 Emlak vergisi beyan n n iki ay geç verilmesinin cezas sadece usulsüzlüktür. 53 Pazarlama flirketi kurulmas halinde finansman gider k s tlamas n n etkisinden kurtulmak mümkündür. 54 Kar payl hisse senedi sat n al nmas ve bir süre sonra sat lmas halinde elde edilen kar pay, ifltirak kazançlar istisnas nedeniyle vergilenmez. 55 Geçici verginizi %10 a kadar yan larak hesaplayabilirsiniz. Vergi Usul Kanununun yaratt imkanlar 56 Varl klar n sat fl kar n n maliyet revizesi yoluyla vergi d fl tutulmas imkan mevcuttur. (GVK Md. 38!) 7

10 57 LIFO stok de erleme metodunun uygulanmas enflasyonist ortamda fayda sa layabilecektir. 58 Yeniden de erleme yoluyla daha fazla amortisman gideri yazabilme imkan mevcuttur. 59 Sat lan demirbafllar n kazanc n n vergisini üç y l erteleme imkan (yenileme fonu) vard r. 60 Alacak ve borç senetlerine reeskont uygulanmas imkan vard r. Bu nedenle dönem sonlar nda alacaklar n olabildi ince senede ba lanabilmesi, bir avantaj sa layabilecektir. 6 1 Bilindi i üzere; genel giderlerden üretim maliyetine pay verilebildi i gibi do rudan gider olarak da dikkate al nabilir. Maliyet yap s gözden geçirilerek bu kabil ihtiyari olarak mamul maliyetine giren unsurlar ay klanabilir ve do rudan gider olarak dikkate al nabilir. 62 VUK nun 228. maddesi hükmü gere i belgelenemese de baz harcamalar gider kaydedebilme, varsa bu harcamalar için katlan lan KDV yi indirebilme imkan araflt r lmal d r. Örn. Adi posta giderleri oluflturulacak bir liste üzerinden, KDV si de ayr flt r l p indirilecek KDV olarak dikkate al narak giderlefltirilebilecektir. Ayn durum belediye otobüs biletleri, deniz otobüsü biletleri, telefon kartlar gibi ödemeler için de geçerli olacakt r. 63 Uzlaflma, piflmanl k, indirim, düzeltme, mükellefin haklar vb. kanunla düzenlenen müesseselerden tam olarak yararlan l p, yararlan lmad, her seferinde tüm imkanlar gözden geçirilerek etüd edilmelidir. 64 Y l sonunda (veya geçici vergi dönemleri sonunda) devam eden toplu sözleflme görüflmeleriyle ilgili olarak karfl l k ayr lmas ve bu karfl l n dönem matrah nda indirim olarak dikkate al nabilmesinin mümkün oldu u görüflündeyiz. Amortismanlarla ilgili hükümler 65 Her yeni demirbafl al m nda iki kat (azalan bakiyeler yöntemiyle) amortisman ay rabilme imkan gözard edilmemelidir. 66 Bina maliyeti d fl nda de erlendirilebilecek amortismana tabi k ymetlere dikkat edilmelidir. Böylelikle bir k s m harcamalar için daha k sa süre amortisman imkan do acakt r. 67 Yang n, deprem, su basmas gibi hallerde amortismana tabi mallar n sigorta tazminat üç y l kara ilave edilmeyebilecektir Vergi Avantaj

11 68 Bilgisayar yat r mlar için farkl amortisman oranlar belirlenmesi konusunda (özellikle henüz amorti olmadan yenileme halinde) Maliye Bakanl na baflvurulmal d r. 69 Vazgeçilen alacaklar üç y l kara ilave edilmeksizin bekletilebilir. 70 fiüpheli duruma gelen alacaklar için karfl l k ay rma suretiyle gider yazma imkan vard r. fiahsi kefilin teminat hükmünde oldu u, dolay s yla, fiahsi kefil takip ediliyor olsa dahi, takip sonuçsuz kalmad kça karfl l k ayr lamaz fleklinde elefltiriler yap ld n müflahade ediyoruz. Bu durumlarda konunun yarg ya götürülmesini tavsiye ediyoruz. 71 VUK un ilgili hükümlerinin Maliye Bakanl na verdi i yetkiye istinaden ç kar lan bir tebli ile bir k s m varl klar için genel orandan daha yüksek amortisman oranlar belirlenmifltir. Varl klar n z n yüksek oranla amortismana tabi tutulabilme ihtimalinin iyi etüd edilmesi gerekmektedir. 72 Küçük tutarl ve masraf nedeniyle takibe de meyecek yurtd fl alacaklar için de ersiz alacak yoluyla gider kaydetme imkan araflt r lmal d r. KDV Kanununda yer alan ve mükelleflere avantaj sa layan h ü k ü m l e r 73 hracat için ayr flirket kurulmas halinde, ihracat bedelinin %18 ine kadar, do rudan üreticinin ihracat na nazaran daha yüksek KDV iadesi al nabilmesi sonucu do urmaktad r. 74 %10 teminatla KDV iadesi alabilme imkan araflt r lmal d r. 75 Yurtd fl ndan gelen yard mlar n KDV ye tabi olmaks z n iflletmeye dahil edilebilmeleri imkan araflt r lmal d r. 76 Y l sonlar nda yap lan de erlemeler için fatura kesilmez ve KDV hesaplanmaz. 77 Konsinyasyon suretiyle yap lan sat fllarda al c ya sat fl an na kadar KDV uygulanmaz. 78 hraç kayd yla teslimlerde KDV tahsil edilmez. 79 fiah s flirketlerinin sermaye flirketlerine devir ve dönüflümlerinde KDV uygulanmaz. 80 Yurtd fl hizmet faturalar yla ilgili kur farklar n n KDV ye tabi olmamas gerekti ini düflünüyoruz. Ancak idarenin bu konuda farkl görüflte oldu unun bilinmesi gerekmektedir. 9

12 81 Faaliyetleri gruptaki zararl flirkette toplayarak birikmifl zararlardan ve devreden KDV den yararlanma imkan araflt r lmal d r. Ücretlilerle ilgili imkanlar 82 Serbest bölge çal flanlar n n ücret gelirleri gelir vergisinden muaft r. 83 rtibat bürosu çal flanlar n n ücret gelirleri gelir vergisinden muaft r. 84 Yabanc ücretlilerin Türkiye den elde ettikleri ücretler için ayl k muhtasar yerine y ll k beyanda bulunulur. 85 Üç ayda bir muhtasar beyanname verebilme imkan enflasyonist ortamda bir avantajd r. 86 Bakmakla yükümlü olunan özürlü bulunmas halinde, ücretlinin sakatl k indiriminden yararlanabilmesi imkan vard r. Ayn hak serbest meslek erbab na da kendisi ve varsa bakmakla yükümlü oldu u özürlü için getirilmifltir. 87 fiah s sigorta primlerinin kazançtan indirebilmesi imkan vard r. 88 Yurtd fl harc rah uygulamas avantaj sa layabilecektir. 89 Çocuk zamlar vergiden muaft r. 90 Yabanc ücretli de vergi iadesi alabilir. 91 Evlenme, do um yard mlar gelir vergisine tabi de ildir. 92 Hastal k nedeniyle yap lan yard mlar gelir vergisine tabi de ildir. 93 Çal flanlara 100m 2 ye kadar konut tahsisi ücret say lmayacakt r. 94 Birden fazla iflverenden ücret al nmas halinde; birinci iflveren d fl ndaki iflverenlerden elde edilen ücretin toplam (2003 y l için) 12 milyar TL yi geçmedikçe beyanname verilmemesi imkan getirilmifltir. 95 Y l içindeki ifl de iflikliklerinde ücret gelirlerine iliflkin vergi kesintilerine her seferinde ilk dilimden bafllanmas imkan mevcuttur Vergi Avantaj

13 Vergi anlaflmalar n n sa lad vergi avantajlar 96 Düflük stopaj imkan (örn. royalty ödemeleri) olabilir. 97 Türkiye de teflvikler nedeniyle ödenmeyen verginin ödenmifl gibi yabanc ülkede ödenecek vergiden mahsubu (Tax Sparing) imkan olabilir. 98 Türkiye de çeflitli adlarla özellikle flube faaliyetlerine dönük olarak ödenen vergilerin yurt d fl nda, merkezde indirim olarak dikkate al nabilip al namayaca iyi irdelenmelidir. Bazen çok alakas z gibi görülen vergiler yurt d fl nda (merkezde) oluflan vergi matrah ndan indirilebilmektedir. 99 Yabanc ortaklar n vergi anlaflmalar aç s ndan avantaj sa layan ülkeler üzerinden Türkiye de yat r m yapmas n n sa lad avantaja dikkat edilmeli. 100 Yurtd fl na yap lan ve bazen serbest meslek veya royalty diye tan mlanan, oysa, ticari kazanç mahiyetinde olabilen, dolay s yla stopaja tabi tutulmamas gerekebilecek ödemeleriniz olabilir. Ödemenin mahiyetinin tayini oldukça önemlidir. 101 Vergiye tabi olay n iki farkl ülkede farkl flekillerde de erlendiriliyor olmas nedeniyle, ayn olaydan iki ülkede de vergiyi azalt c flekilde yararlanabilme imkanlar (double deep) araflt r lmal d r. 102 Yurtd fl ndan al nan hizmet tutar fatura tarihinde stopaja tabi tutulmuflsa, kur farklar n n ikili anlaflmal bir ülkeye olan borçla ilgili oldu u durumlarda stopaja tabi tutulmayaca yönünde verilmifl bir Bakanl k muktezas bulunmaktad r. Sürekli yurt d fl ndan hizmet alan ve bu nedenle de kur farklar na da stopaj yapmak zorunda kalan iflletmelere Bakanl ktan mukteza talep etmelerini önermekteyiz. Damga vergisinin daha az ödenmesi imkan 103 Damga vergisi matrah KDV hariç tutard r. 104 Repo ve ters repo ifllemlerinde damga vergisi %0 oran nda tatbik edilmektedir. 105 Yurtd fl ndan temin edilecek kredilerle ilgili olarak ilk kez düzenlenecek ka tlar ve bu çerçevede temin edilecek banka teminat mektuplar %0 oran nda vergiye tabidir. 106 Vergi dairelerince yap lan mahsup ifllemlerinde damga vergisi uygulanamaz. Ancak vergi daireleri ihracatla ilgili olanlar hariç tüm mahsup ifllemlerinde damga vergisi uygulama e ilimindedirler. Bu konuda, damga vergisi hesaplanmamas yönünde çok say da Dan fltay karar ve Maliye Bakanl n n 2000 tarihli bir iç genelgesi mevcuttur. 11

14 Di er imkanlar 107 rtibat bürolar n n vergi karfl s ndaki durumu göz ard edilmemeli. 108 Vergi cennetlerinin sa lad avantajlar. 109 Serbest bölge faaliyetleri vergi d fl d r. 110 Antrepolar n faydalar araflt r lmal d r. 111 Yurtd fl nda yap lan masraflar üzerinden ilgili ülkede ödenen KDV nin baz (finansal kiralama) hallerde iade al nabilmesi imkan oluflabilmektedir tarihinden önce yap lm fl sözleflmelere dayan larak yap lan leasing ödemelerinin tamam ödemenin yap ld dönemde gider yaz labilmektedir. 113 Ülkelerin vergi mevzuat ndaki farkl l klar n yaratt çok ülkeli yap lanmalar yoluyla avantajlar sa lama imkanlar araflt r lmal d r (International Structuring) öncesi teflvik belgesine ba lanm fl yat r mlar için halen finansman fonu ay rabilme imkan mevcuttur. 115 Teknoparklardaki vergi avantajlar araflt r lmal d r. 116 Uluslararas gemi siciline kay tl gemiler için sa lanan vergi avantajlar araflt r lmal d r. 117 Teflvik mevzuat ile getirilen vergi avantajlar araflt r lmal d r Vergi Avantaj

15 2004 Bülten Talep Formu Sn. Gülümhan Sar Y lmaz dikkatine Faks No: (0212) BÜLTEN TALEP FORMU sim Görevi / Ünvan Firma Resmi smi Firma Adresi Telefon Faks Adresi Say n lgili, PricewaterhouseCoopers vergi bölümünün haz rlay p ücretsiz olarak göndermekte oldu u vergi bültenlerinin taraf n za daha düzenli ulaflmas için yukar daki veya daki üyelik formunu doldurman z rica ederiz. Adres k sm n bofl b rakmamaya lütfen özen gösteriniz. 13

16 Yay nlar m z Vergi Avantaj 2 Vergide Yap lan 100 Önemli Hata 3 Kredi Faizleri Tahakkuk Ettikleri Dönemde Gider Olarak Kabul Edilmelidir 4 Özel Gider ndirimi Uygulama Rehberi 5 fiirket Yönetici ve Ortaklar n n fiahsi Sorumluluklar 6 Yeni Teflvik Düzenlemeleri 7 fiirket Birleflmelerinin Vergisel Boyutu 8 D fl Ticaret ve Gümrük K lavuzu 9 A Guide For Customs and Foreign Trade 10 Turkey, Transaction Taxes on Banking & Capital Markets 11 Turkey, Investment Incentives 12 Investment Funds In Turkey 13 Turkey, Taxation of Investment Income 14 Turkey, Special Expense Allowance Guide 15 Turkey, The Uniform Chart of Accounts 16 Turkey, A VAT Guide 17 Turkey, Private Pension System 18 Turkey, Individual Labour Law 19 Mergers and Acquisitions 20 Foreign Nationals Working in Turkey 21 A General Tax Guide for Foreign Investors 22 Acquisition of Intellectual and Industrial Property Rights in Turkey Vergi Avantaj

17 PricewaterhouseCoopers Türkiye Ofisleri Süleyman Seba Cad. No: 48, BJK Plaza, B Blok K Akaretler, Befliktafl- stanbul Telefon : (212) Faks : (212) Büyükdere Cad. No: 111, Kat Gayrettepe, stanbul Telefon : (212) Faks : (212) Paris Cad. No:12/ Kavakl dere, Ankara Telefon : (312) Faks : (312) Hürriyet Bulvar No:4/1 Kat 6/605, Kavala Plaza Alsancak, zmir Telefon : (232) Faks : (232)

18 NOTLAR Vergi Avantaj

19

105 VERGİAVANTAJI ARALIK

105 VERGİAVANTAJI ARALIK 105 VERGİAVANTAJI ARALIK 2005 İÇİNDEKİLER 105 VERGİAVANTAJI...3 Yargının hakemliğe başvurabilecek konular...3 Genel uyarılar...4 Yatırımların teşviki...5 Dönem kaydırmak suretiyle vergiyi geciktirerek

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

Vergide Yap lan 100 Önemli Hata. Haz rlayan Zeki Gündüz, Ortak, YMM, Avukat PricewaterhouseCoopers Türkiye Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri

Vergide Yap lan 100 Önemli Hata. Haz rlayan Zeki Gündüz, Ortak, YMM, Avukat PricewaterhouseCoopers Türkiye Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri Vergide Yap lan 100 Önemli Hata Haz rlayan Zeki Gündüz, Ortak, YMM, Avukat PricewaterhouseCoopers Türkiye Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri Yay n tarihindeki geçerli mevzuat ve uygulama göz önüne al narak

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2012 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

B ir Anonim fiirketin sermayesi YTL. olup, 1 Ocak Aral k

B ir Anonim fiirketin sermayesi YTL. olup, 1 Ocak Aral k 2005 TAKV M YILINA A T KURUMLAR VERG S LE STOPAJ GEL R VERG S BEYANNAMES N N DÜZENLENMES VE KAR DA ITIMINA L fik N B R ÖRNEK ÇALIfiMA Dr. Ahmet KAVAK Yeminli Mali Müflavir B ir Anonim fiirketin sermayesi

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Menkul Sermaye Gelirleri 2011 Yılı Vergi Rehberi

Menkul Sermaye Gelirleri 2011 Yılı Vergi Rehberi Menkul Sermaye Gelirleri 2011 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2011 Vergi 2 Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı olanlar bakımından yatırımlardan

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 22.04.2014-13:18:20 Vergi Kimlik Numarası 4380316445 Ticaret Sicil No 193049 İrtibat Tel No 312

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011. Arkan & Ergin

2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011. Arkan & Ergin 2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2010 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU I-GİRİŞ Grup şirketleri arasında gerçekleşen fiyatlandırma sistemi ekonominin kuralları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Özellikle gelişmekte

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER I. TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 221 19 Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle de iflen madde

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne SİRKÜ : 2003/10 KAYSERİ Konu : 1- Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 04.08.2003 2- Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değ. İşl. İlişkin Esaslar

Detaylı

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılan

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI SİNCAN İMKB TİCARET MESLEK LİSESİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI Mehmet Ali GÜLER 1 ANONİM ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI 1. Kâr: İşletmenin faaliyet döneminde öz kaynaklarında

Detaylı

Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda. BFS - 2012/04 stanbul, 02.02.2012

Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda. BFS - 2012/04 stanbul, 02.02.2012 Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda BFS - 0/04 stanbul, 0.0.0 Kurumlar n ve kiflilerin yat r mlar n yönlendirdikleri çeflitli finansal araçlar içerisinde

Detaylı

ÇÖZÜM Say : brahim ERCAN* 1. GENEL B LG :

ÇÖZÜM Say : brahim ERCAN* 1. GENEL B LG : SERBEST BÖLGELERDE ÜRET LEN ÜRÜNLER N FOB BEDEL N N EN AZ % 85 N YURTDIfiINA HRAÇ EDEN MÜKELLEFLER N ST HDAM ETT KLER PERSONELE ÖDED KLER ÜCRETLERLE LG L GEL R VERG S ST SNASI UYGULAMASI brahim ERCAN*

Detaylı

Arkan & Ergin. Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda

Arkan & Ergin. Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda BFS - 2015/03 stanbul, 02.02.2015 Kurumlar n ve kiflilerin yat r mlar n yönlendirdikleri çeflitli finansal araçlar içerisinde

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler ENVANTER VE BİLANÇO MUHASEBE SÜRECİ Dönem Başındaki İşlemler Dönem İçinde Yapılan İşlemler Dönem Sonunda Yapılan İşlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

VERGİ GÜNLÜGÜ www.vergigunlugu.com. Vergide HAZIR BEYAN SİSTEMİ Kapsam Genişledi. 1. Hazır Beyan Sistemi Ne Zaman Başlar?

VERGİ GÜNLÜGÜ www.vergigunlugu.com. Vergide HAZIR BEYAN SİSTEMİ Kapsam Genişledi. 1. Hazır Beyan Sistemi Ne Zaman Başlar? Vergide HAZIR BEYAN SİSTEMİ Kapsam Genişledi Kira Gelirlerinden sonra, ücret, menkul sermaye iratları ve diğer kazanç ve iratlar da kapsama girdi Kişilerin elde etikleri kira gelirlerine, gayrimenkul alım

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 01/10/2010 SİRKÜLER NO : 2010/81 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı üzerine, 01 Ağustos 2010

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

1. Yasal Düzenlemeler

1. Yasal Düzenlemeler 1. Yasal Düzenlemeler Gelirin toplanması ve beyanı ile toplama yapılmayan haller Gelir Vergisi Kanununun 85 inci maddesi ile 4842 ve 4962 sayılı Kanunlarla değişik 86 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Söz

Detaylı

2014 Y l Gelir Vergisi Beyan (2013 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2014/04 stanbul, 04.03.2014

2014 Y l Gelir Vergisi Beyan (2013 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2014/04 stanbul, 04.03.2014 2014 Y l Gelir Vergisi Beyan (2013 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2014/04 stanbul, 04.03.2014 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2013 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda BFS - 2016/07 stanbul, 10.08.2016 Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

100 soruda 2010 menkul k ymet gelirlerinin vergilendirilmesi

100 soruda 2010 menkul k ymet gelirlerinin vergilendirilmesi 100 soruda 2010 menkul k ymet gelirlerinin vergilendirilmesi Sunufl Gerçek kiflilerin vergiye tabi gelirleri aras nda önemli bir yer tutan menkul k ymet gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu nda, bu k ymetlerin

Detaylı

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86

Detaylı

Arkan & Ergin. Baz Alacaklar n Yeniden Yap land r lmas na iliflkin Kanun Tasar s Hakk nda

Arkan & Ergin. Baz Alacaklar n Yeniden Yap land r lmas na iliflkin Kanun Tasar s Hakk nda Baz Alacaklar n Yeniden Yap land r lmas na iliflkin Kanun Tasar s Hakk nda BFS - 2010/11 stanbul, 30.11.2010 Bu sirkülerimizde Devlet Bakan Say n Ali BABACAN taraf ndan 15 Kas m 2010 tarihinde kamuoyuna

Detaylı

VERGİ BARIŞI. Matrah Artırımı Stok Affı Kasa-OCH Düzeltmesi MURAT TOKMAKKAYA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR GÜRELİ BAKER TİLLY

VERGİ BARIŞI. Matrah Artırımı Stok Affı Kasa-OCH Düzeltmesi MURAT TOKMAKKAYA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR GÜRELİ BAKER TİLLY VERGİ BARIŞI Matrah Artırımı Stok Affı Kasa-OCH Düzeltmesi MURAT TOKMAKKAYA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR GÜRELİ BAKER TİLLY KONULAR Kanunun Amaçları Matrah Artırımı İncelemelerde Matrah Artırımı Stok Affı Kasa

Detaylı

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler,

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler, B REYSEL EMEKL L K S STEM LE fiahis S GORTALARINA YAPILAN PR M ÖDEMELER N N GEL R VERG S MATRAHININ TESP T NDE G DER VEYA ND R M OLARAK DE ERLEND R LMES fienol ÇET N Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I-

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

SAYI : 2014 / 35 İstanbul,11.06.2014

SAYI : 2014 / 35 İstanbul,11.06.2014 SĠRKÜLER SAYI : 2014 / 35 İstanbul,11.06.2014 KONU : 1- İade Hakkını İndirim Yoluyla Kullanan Mükellefler ile Ödenecek KDV Pozisyonundaki Mükelleflerin Tevsik, Beyan veya Bildirim Yükümlülükleri 2- KDV

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMA Tebliğ Taslağı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Taslağı ve İşletmelere Etkileri Semineri

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Taslağı ve İşletmelere Etkileri Semineri Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Taslağı ve İşletmelere Etkileri Semineri Faruk Sabuncu Partner 15 Mart 2006, Swissotel, İstanbul *connectedthinking PwC İçerik İstisnalar* Vergi Kesintisi Vergi Mahsubu * Yurtdışı

Detaylı

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 KONU 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan 5 Seri No'lu Kurumlar

Detaylı

Sirküler no: 043 İstanbul, 15 Nisan 2009

Sirküler no: 043 İstanbul, 15 Nisan 2009 Sirküler no: 043 İstanbul, 15 Nisan 2009 Konu: Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form un doldurulmasına ilişkin açıklamalar. Özet: Kurumlar Vergisi mükelleflerinin,

Detaylı

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER Altar Ömer ARPACI* I - G R fi 213 say l Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde, vergi alaca n n do umunu vergiyi do uran olay n vukuu veya hukuki durumun tekemmülüne ba

Detaylı

B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü maddesine

B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü maddesine mali ÇÖZÜM 165 F NANSAL K RALAMA fi RKETLER NE YAPILAN MAK NE -TEÇH ZAT TESL MLER NDE KATMA DE ER VERG S ST SNASI Hakk YILDIRIM * I. G R fi B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü

Detaylı

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan mali ÇÖZÜM 205 HRACAT filemler N N VERG KANUNLARI VE KAMB YO MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEMES : Zübeyir BAKMAZ * A- G R fi: 2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan defter ve

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

100 Soruda Kurumlar Vergisinin Beyan - 2009

100 Soruda Kurumlar Vergisinin Beyan - 2009 100 Soruda Kurumlar Vergisinin Beyan - 2009 Sunufl Kurumlar Vergisi Kanunu 2005 y l bafl nda bafllayan vergi kanunlar n n yeniden yaz lmas çal flmalar kapsam nda ele al nan ilk kanundur. Kanunun yaz lmas

Detaylı

BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI. 21/1992 Sayılı Yasa

BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI. 21/1992 Sayılı Yasa R.G : 49 12 Mayıs, 1992 BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI 21/1992 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Banka ve Sigorta İşlemleri Vergisi (BSİV)Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Verginin

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36 SSK PRİMİ İŞVEREN PAYLARI 5 PUAN DÜŞÜRÜLDÜ - 17.11.2008 SGK Başkanlığı SSK Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından 13.11.2008 tarihinde yayınlanan 2008-93 sayılı Genelge ile %20 olarak

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 İlgili Birim Konu girdi. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler/Muhasebe : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması nı içeren torba Kanun

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek SİRKÜLER 2013/23 SİRKÜLERİN Tarihi : 02.05.2013 Konusu Mevzuat Yasal Dayanak : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu : 30.04.2013 Tarih

Detaylı

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 09/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi ÖZET: Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU Mehmet ALTINDA Bafl Hesap Uzman I- G R fi flletmelerin finansman yöntemlerinden birisi olan finansal kiralama, 1985 y - l nda 3226 say l Finansal Kiralama

Detaylı

5084 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR VERGİSİ STOPAJI VE SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ İLE ENERJİ DESTEĞİ -2-

5084 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR VERGİSİ STOPAJI VE SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ İLE ENERJİ DESTEĞİ -2- 5084 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR VERGİSİ STOPAJI VE SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ İLE ENERJİ DESTEĞİ -2- Hurşit AKIN Kastamonu Vergi Dairesi Müdür Yardımcıs Yazımızın birinci bölümünün sonunda, 5084 sayılı

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 40 İST, 15.03.2011. 6111 sayılı Kanuna göre bazı vergi alacaklarının yeniden yapılandırılması

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 40 İST, 15.03.2011. 6111 sayılı Kanuna göre bazı vergi alacaklarının yeniden yapılandırılması SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 40 İST, 15.03.2011 ÖZET: 6111 sayılı Kanuna göre bazı vergi alacaklarının yeniden yapılandırılması 6111 SAYILI KANUNDAKİ VERGİ ALACAKLARIYLA İLGİLİ YENİDEN YAPILANDIRMALAR 2011.30

Detaylı

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇIKLAMALARI R A P O R 06/30-31-32-33- 34-35 15 HAZİRAN 2006 5

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇIKLAMALARI R A P O R 06/30-31-32-33- 34-35 15 HAZİRAN 2006 5 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇIKLAMALARI 5 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇIKLAMALARI Yeni kurumlar vergisi kanunu 21.06.2006 tarihli ve 26205 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1 Soru ve Cevap SORU 1 flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac di erini kiralayan ald.kirac olarak kira kontrat n n damga vergisini tahakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı