Ders 2 : MATLAB ile Matris İşlemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ders 2 : MATLAB ile Matris İşlemleri"

Transkript

1 Ders : MATLAB ile Matris İşlemleri Kapsam Vetörlerin ve matrislerin tanıtılması Vetör ve matris operasyonları Lineer denlem taımlarının çözümü

2 Vetörler Vetörler te boyutlu sayı dizileridir. Elemanlarının sıralanma yönlerine göre sütun veya satır vetörü adlarını alırlar. Aşağıdai A sıra vetörünü Matlab e tanıtalım. A = { 4 5 7} A = [ 4 5 7]; veya A = [, 4, 5, 7]; Şimdi de bir sütun vetörü Matlab e tanıtalım. Matlab de yeni bir satıra geçildiğini anlatma için matris elemanları arasına (;) yerleştirilir. B = 4 6 B = [; ; 4; 6]; A ve B vetörlerinin boyutları olduça üçü olduğu için bu tanıtım işlemleri değişenler editörü vasıtasıyla da yapılabilirdi. Anca vetör boyutları büyüdüçe, manuel olara tanıtım işlemi olduça zorlaşmatadır. Özellile belli bir artıma sahip vetörlerin oluşturulmasında (:) operatörü ullanılmatadır. Elemanları - den başlayıp şer artara 5 ye adar devam C satır vetörünü oluşturalım. C = { 8 K } C = [-::5]; Başlangıç değeri Artış mitarı Son değer Benzer şeilde, elemanları den başlayan ve ar inere - de biten bir D olon vetörü oluşturalım.

3 9 D = M 9 D = [:-:-] D olon vetörünün oluşturulması için önce bir satır vetörü oluşturulmuş ve daha sonra ( ) operatörü vasıtasıyla transpozesi (devriği) alınmıştır. Bir vetörün boyutu veya eleman sayısı length veya size omutu ile öğrenilebilir. Örne olara C vetörünün eleman sayısı : >> length(c) ans = 8 >> size(c) ans = 8 Sütun Sayısı Satır Sayısı Vetör indisleri Bir vetörün elemanlarına atanılan değer değişenler editörü veya eleman adresi vasıtasıyla değiştirilebilir. Vetör indisleri den başlamatadır. Satır vetörlerde il eleman soldai eleman, sütun vetörlerde ise en üsttei elemandır. Örne olara, A vetörünün 3. elemanını 7 ile değiştirelim. A(3) = 7 Benzer şeilde A vetörünün. elemanını silelim. Vetörün elemanına [ ] değeri atandığında eleman silinir.

4 A = >> A() = [] A = 7 7 Atanaca eleman adresi eleman sayısından fazla ise aradai elemanlara otomati olara değeri atanır. Örne olara 3 elemanlı A vetöründe aşağıdai atama operasyonunu gerçeleştirelim. >> A(9) = A = 7 7 Bir vetörün son elemanına end omutu ile ulaşılabilir. A(end)= Vetör İşlemleri Salerlerle ile 4 işlem vetörün her elemanına uygulanır. A = A+3 A =

5 Benzer şeilde, B = B* B = 4 8 Vetörler arasında yapılaca işlemler lineer cebir urallarını sağlama durumundadır. Örne olara, ii vetörün birbiriyle çarpılabilmesi için il vetörün sütun sayısı ile iinci vetörün satır sayısı birbirine eşit olmalıdır. Vetörlerde eleman elemana işlemler (.) operatörü ile gerçeleştirilir. Eleman elemana operasyonlar.* Eleman elemana çarpma./ Eleman elemana bölme.^ Eleman elemana üst alma Yeni bir vetörün oluşturulmasında hafızadai vetörlerden istifade edilebilir. A = [ 4 5 7]; AAA = [A A A] AAA =

6 Benzer şeilde hafızadai bir vetörün parçalarından da yeni vetörler oluşturulabilir. A = AAA(:4) A = Özel Vetör Yapıları zeros(,n) : zeros(n,) : ones(,n) : ones(n,) : rand(,n) : rand(n,) : randn(,n) : Tüm elemanları sıfır olan n elemanlı satır vetör. Tüm elemanları sıfır olan n elemanlı sütun vetör. Tüm elemanları bir olan n elemanlı satır vetör. Tüm elemanları bir olan n elemanlı sütun vetör. Elemanları ile arasından rastgele seçilmiş n elemanlı satır vetör. Elemanları ile arasından rastgele seçilmiş n elemanlı sütun vetör. Ortalaması ve standart sapması olan normal dağılımlı elemanlardan oluşan n elemanlı sütun vetör. randn(n,) : Ortalaması ve standart sapması olan normal dağılımlı elemanlardan oluşan n elemanlı sütun vetör.

7 Veri Analizi Fonsiyonları mean( ) median( ) std( ) max( ) min( ) var( ) sum( ) prod( ) sort( ) flipud( ) fliplr( ) Ortalama Orta değer Standart sapma Vetörün masimum değeri Vetörün minimum değeri Varyans Elemanların toplamı Elemanların çarpımı Elemanları büyülüğe göre sıralama Sıralamayı yuarıdan aşağıya değiştirme Sıralamayı soldan sağa değiştirme Hatırlatma Ortalama Standart Sapma Varyans Medyan : Büyülüğe göre sıralanmış bir dizinin (n+)/. elemanı.

8 Matrisler Matrisler ii boyutlu sayı dizileridir. m satır ve n sütundan oluşan bir A matrisi ele alınırsa a ij, matrisin i. satır ve j. sütununda yer alan elemandır. Örne olara 4 hafta boyunca toplanan günlü maximum sıcalıları içeren HighTemp adlı matrisi ele alalım. İinci haftanın üçüncü günündei en yüse sıcalığı bulma isterse; HighTemp(,3) = 45 Matris İşlemleri Matris işlemlerinin anlatımında aşağıdai matrisler ullanılacatır. A = [ 4; 3]; B = [ 4; 3]; C=[ 3; ] Toplama ve Çıarma: Aynı boyutlardai matrislerde toplama ve çıarma işlemi uygulanabilir. Örne olara, A ve C matrislerini toplayıp D değişenine atayalım. (d ij =a ij +c ij )

9 D = A + C Transpozisyon : Bir matrisin transpozesi veya devriği, satır ve sütunların yer değiştirilmesi ile elde edilir. Örne olara, A matrisinin transpozesini alıp D değişenine atayalım. (d ij =a ji ) D = A Salerler ile 4 işlem : Salerler ile 4 işlem yapılması durumunda matrisin her elemanı sırayla işleme girer ve aynı boyutda bir değişene atılır. Yalnızca bölme işleminde diat edilmesi gereen bir uygulama vardır. Bir matris bir salere bölünmesi durumunda elemanların hepsi o salere bölünmetedir. Anca bir salerin bir matrise bölünmesi işlemi hata ile sonuçlanmatadır. Örne olara D matrisini ile çarpalım. (d ij = a ij.) D = *A İi matrisin çarpımı : İi matrisin çarpılabilmesi için il matrisin sütun sayısı ile iinci matrisin satır sayısının birbirine eşit olması geremetedir. Elde edilen matris, il matrisin satır sayısı ile iinci matrisin sütun sayısı boyutlarında olacatır. Örne olara A ve C matrislerini toplayalım ve D değişenine atayalım.

10 D = A*C Çarpma işleminde matrislerin çarpım sırası değişince sonuç da değişmetedir. E = C*A Determinant : Satır ve sütun sayısı aynı olan bir A matrisinin determinantı aşağıda tanımlanmıştır. Bu ifadede C i, a i nın ofatörüdür. M i ise a i nın minörüdür. M i, A matrisinin i. satır ve. sütunun silinmesinden sonra elde edilen matrisin determinantıdır. Yuarıda verilen 3x3 boyutlu are A matrisi için M 33 ü hesaplayalım. M 33 = a a -a a Matris boyutları büyüdüçe hesaplanmaları olduça yorucu bir hali almatadır. Matlab de matris determinantı det fonsiyonuyla hesaplanmatadır. Örne olara; det(a) = -5

11 Matris İnversi: Matrisin endisiyle çarpılması sonucu birim matrisi veren matrise, matrisin inversi veya tersi adı verilir. Her matrisin inversi bulunmamatadır. Matris inversi aşağıdai şeilde hesaplanmatadır. x ve 3x3 boyutlarındai matrislerin inverslerinin alınması aşağıda gösterilmiştir.

12 Matlab de matris inversi inv( ) fonsiyonu ile alınmatadır. Örne olara A matrisinin inversini alalım; Ainv = inv(a); Ainv = Şimdi de sonucun doğruluğunu ontrol edelim. >> A * Ainv ans = Sonuç x boyutlu bir birim matristir. Birim matrisler olduça sı ullanılan matrislerdir. Matlabde birim matris oluşturma için eye( ) fonsiyonu ullanılır. eye() ans = Matris Ranı : Bir matrisin ranı, dolayısıyla bağımsız satır veya sütun sayısı ran( ) fonsiyonu ile hesaplanabilir. >> ran(a) ans =

13 Teilli ontrolü : Bir matrisin teilli durumu cond( ) fonsiyonu ile ölçülebilir. Cond fonsiyonu birim matrise uygulandığında değerini alır. Teil bir matriste ise sonsuz değerini alır. cond(eye(5)) = S = [ ; +^-6] cond(s) = Inf Matris Ayrıştırması : Matrislerin ayrıştırması amacıyla lu( ), qr( ) ve svd( ) fonsiyonları ullanılmatadır. Matris ayrıştırması özellile büyü boyutlu matrislerle çalışılması durumunda hafıza ullanımında ve hesap zamanında olumlu sonuçlar verebilmetedir. Matrisler ile Lineer Denlemlerin Çözümü n bilinmeyenli n denlemi ele alalım. Bu denlemlerde a ij ve b j değerleri bilinen sabitlerdir. x i ise bilinmeyenler vetörüdür. Bu denlemler taımı matris halinde yazılırsa; Ax = B

14 Denlemin her ii tarafı A matrisinin (atsayılar matrisi) inversi ile çarpılırsa bilinmeyenler vetörü elde edilebilir. A - Ax = A - B Ix = A - B x = A - B Örne olara aşağıdai denlem taımını Matlab ile çözelim. Bu denlemleri matris olara yazarsa; >> A=[ 3 -;- 3; ] A = >> b=[- 9 5]' b = - 9 5

15 >> x=inv(a)*b x = - Alternatif olara Matlab in içerisinde bulunan \ operatörünü de ullanabiliriz. x = A\b x = -

16 Uygulama: Doğrusal davranışlı yaylar Bu uygulamada doğrusal bir yayın denge denlemi matris olara ifade edilecetir. Bunun için Şeil..a da görülen sabit rijitliğine sahip doğrusal yayı ele alalım. Bu yayın ii ucunun yer değiştirmeleri sırasıyla u ve u ile gösterilmiştir. Benzer şeilde, yayın uçlarına etiyen esenel uvvetler f ve f ile gösterilmiştir. Yerdeğiştirmeler ve esenel uvvetler için sağ yön pozitif olara alınmıştır. f f f f u u u (a) Şeil.. Doğrusal yayda oluşan yer değiştirmeler Yatayda denge denlemi yazılırsa; F x = : f + f = (.) (b) u f = (.) f Şeil..a, (.) ifadesi göz önünde tutulura yeniden çizilirse Şeil..b elde edilir. Bu şeilde görüldüğü üzere yay f uvvetleri arasında sıışmatadır. Yayın sabit rijitliği ullanılara oluşturulan uvvet-yer değiştirme ilişisi (.3) ifadesinde verilmiştir. ( u = f (.3) u ) Yuarıdai ifade, (.) ifadesi ullanılara yeniden yazılırsa (.4) ifadesi elde edilir. ( u = f (.4) + u ) (.3) ve (.4) ifadeleri ullanılara yayın matris denleminin oluşturulması (.5) ifadesinde gösterilmiştir.

17 u = (.5a) u f u = (.5b) + u f u f = u f (.5c) (.5c) ifadesinin sol tarafında yer alan x boyutlu matris, eleman rijitli matrisi ; sağ tarafında yer alan x boyutlu vetör ise eleman uvvetleri vetörü adını almatadır. Örne MN/m 3 MN/m MN/m 3 4 N Yuarıda verilen doğrusal yaylardan oluşan sistemde ve 4 notaları rijit olara tutturulmuştur ve notasına N büyülüğünde bir yatay yü etimetedir. Bu durumda; a. ve 3 düğüm notalarının yer değiştirmelerini b. Mesnet tepilerini hesaplayınız Çözüm Sistemin serbest cisim diyagramı Şeil. dei ifade edilirse; f f f 3 f 4 3 u = u (Sınır Şartları) 4 = = N / m ; = 3 N / m ; = N / m f = N u u u 3 u 4 3

18 Denge denlemleri = ) ( ) ( f f f f u u u u (.6) Problem girdileri ve sınır şartları (.6) ifadesinde yerine oyulursa (.7) elde edilir. = f f u u (.7) u ve u 4 tutulduğu için u ve u 3 yer değiştirmelerinin bulunması için yuarıda gri olara işaretlenen matris taımının çözülmesi yeterlidir. = u u Matlab de bu denlem taımı çözülürse, >> A = [5-3; -3 4]*^6 A = >> b = [ ]' b =

19 >> u = A\b u = e-5.773e-5 Elde edilen u değerleri yer değiştirme matrisine yerleştirilir ve rijitli matrisi ile çarpılırsa ve 4 notalarındai uvvetler bulunur. f = N f 4 = -7.7 N

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

304 Bilgisayar Destekli Kontrol Sistemleri (4 0 0) 4

304 Bilgisayar Destekli Kontrol Sistemleri (4 0 0) 4 304 Bilgisayar Destekli Kontrol Sistemleri (4 0 0) 4 Hazirlayanlar Ars.Gör.Tolga Ensari & Ögr.Gör.Koray Özpolat Istanbul Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisligi Bölümü 2002-2003 Güz Yariyili, Ekim 2002 IÇINDEKILER

Detaylı

"CASIO - Fx - 3600P" HESAPLAYICISININ DAHA ETKÎN PROGRAMLAMA OLANAKLARI

CASIO - Fx - 3600P HESAPLAYICISININ DAHA ETKÎN PROGRAMLAMA OLANAKLARI 30 "CASIO - Fx - 3600P" HESAPLAYICISININ DAHA ETKÎN PROGRAMLAMA OLANAKLARI Ahmet YAŞAYAN GÎRlŞ Mühendislerin ceplerinde taşıdıkları "CASIO-fx-3600P" hesaplayıcısının çok az bilmen ve seyrek kullanılan

Detaylı

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM 4.1. Giriş Bir önceki bölümde, hareket denklemi F = ma nın, maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini

Detaylı

lvordu@uekae.tubitak.gov.tr, Siddika.Ors@itu.edu.tr

lvordu@uekae.tubitak.gov.tr, Siddika.Ors@itu.edu.tr lvordu@ueae.tubita.gov.tr, Siddia.Ors@itu.edu.tr ÖZET : Kriptografi algoritmaları gerçeleyen donanımlar, açı veya apalı metin dıında, bazı istemsiz çıılar da üretmetedir. Bu istemsiz çıılar; ilem süresi,

Detaylı

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır.

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır. SAYILAR TEORİSİ 1 Bölünebilme Bölme Algoritması: Her a ve b 0 tam sayıları için a = qb + r ve 0 r < b olacak şekilde q ve r tam sayıları tek türlü belirlenebilir. r sayısı a nın b ile bölümünden elde edilen

Detaylı

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ 1.GİRİŞ Bu bölüm lineer cebirin temelindeki cebirsel yapıya, sonlu boyutlu vektör uzayına giriş yapmaktadır. Bir vektör uzayının tanımı, elemanları skalar olarak adlandırılan herhangi bir cisim içerir.

Detaylı

ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI A CLASSIFICATION MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING SOLVING TECHNİQUES

ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI A CLASSIFICATION MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING SOLVING TECHNİQUES ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 1 : 47 68 (2008) ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Yrd. Doç.

Detaylı

Gerçek uygulamalarda, standart normal olmayan sürekli bir rassal. değişken, sıfırdan farklı bir ortalama ve birden farklı standart sapma

Gerçek uygulamalarda, standart normal olmayan sürekli bir rassal. değişken, sıfırdan farklı bir ortalama ve birden farklı standart sapma 2 13.1 Normal Dağılımın Standartlaştırılması Gerçek uygulamalarda, standart normal olmayan sürekli bir rassal değişken, sıfırdan farklı bir ortalama ve birden farklı standart sapma değerleriyle normal

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ 1.1. Giriş Kinematik, daha öncede vurgulandığı üzere, harekete sebep olan veya hareketin bir sonucu olarak ortaya çıkan kuvvetleri dikkate almadan cisimlerin hareketini

Detaylı

Esnek Bir Yapı Üzerinde Yol Pürüzlülüğüne Bağlı Olarak Araç Lastik Sertliğinin Yolcu Konforu Üzerine Etkisinin Dinamik Analizi

Esnek Bir Yapı Üzerinde Yol Pürüzlülüğüne Bağlı Olarak Araç Lastik Sertliğinin Yolcu Konforu Üzerine Etkisinin Dinamik Analizi UluslararasıKatılımlı 7. MainaTeorisiSempozyumu, İzmir, 4-7 Haziran 5 Esne Bir Yapı Üzerinde Yol Pürüzlülüğüne Bağlı Olara Araç asti Sertliğinin Yolcu Konforu Üzerine Etisinin Dinami Analizi İ. Esen *

Detaylı

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ ESRA BOSTANCIOĞLU 1, EMEL DÜZGÜN BİRER 2 ÖZET Bir binanın fonsiyon ve performansının değerlendirilmesinde; diğerlerinin yanında maliyet önemli bir parametredir.

Detaylı

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1 SAYISAL MANTIK ŞEKİL YETENEĞİ TEST. + = = 4. I. a c a + b + c Yukarıdaki eşitliklerden,, sembolleri belli bir sayının yerine kullanılmıştır. b + nin değeri kaçtır? II. c b b c + m c A) B) C) D) 4 E) 5

Detaylı

1.GRUPLAR. c (Birleşme özelliği) sağlanır. 2) a G için a e e a a olacak şekilde e G. vardır. 3) a G için denir) vardır.

1.GRUPLAR. c (Birleşme özelliği) sağlanır. 2) a G için a e e a a olacak şekilde e G. vardır. 3) a G için denir) vardır. 1.GRUPLAR Tanım 1.1. G boş olmayan bir küme ve, G de bir ikili işlem olsun. (G, ) cebirsel yapısına aşağıdaki aksiyomları sağlıyorsa bir grup denir. 1) a, b, c G için a ( b c) ( a b) c (Birleşme özelliği)

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 238 DOA Yayın No: 31 ISSN:1300-7912 ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI ODC: 91: 94 : 907 : 911 : 062 Participatory Natural Resource

Detaylı

Türkiye Ekonomisi Đçin Beşeri Sermaye ve Bilgi Sermayesi Birikimine Dayalı Bir Đçsel Büyüme Modeli *

Türkiye Ekonomisi Đçin Beşeri Sermaye ve Bilgi Sermayesi Birikimine Dayalı Bir Đçsel Büyüme Modeli * Eonomi-te Volume / Cilt: 1 No: 2 May / Mayıs 2012, 21-60 Türiye Eonomisi Đçin Beşeri Sermaye ve Bilgi Sermayesi Biriimine Dayalı Bir Đçsel Büyüme Modeli * Erinç eldan ** Özet Bu çalışmanın amacı Türiye

Detaylı

Kod Kavramı Sub End Sub Olay (Event) Kavramı

Kod Kavramı Sub End Sub  Olay (Event) Kavramı Kod Kavramı Kodlar, programa ne yapmasını istediğinizi belirten deyim ve fonksiyonlardır. Visual Basic in nesneye dayalı bir programlama dili olması, kodların nesnelere bağlı olarak yazılması anlamına

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

n. basamak... 4. basamak 3. basamak 2. basamak 1. basamak Üstel değer 10 n-1... 10 3 10 2 10 1 10 0 Ağırlık 10 n-1...

n. basamak... 4. basamak 3. basamak 2. basamak 1. basamak Üstel değer 10 n-1... 10 3 10 2 10 1 10 0 Ağırlık 10 n-1... KAYNAK : http://osmanemrekandemir.wordpress.com/ SAYI SISTEMLERI Decimal(Onlu) Sayı sistemi günlük hayatta kullandığım ız 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 rakamlarından oluşur. Decimal(Onlu) Sayı sisteminde her sayı

Detaylı

Bitirme Projesi. PROJE DANIŞMANI Prof. Dr. M. Yahya KARSLIGİL. PROJE GRUBU Selçuk BAŞAK 9411009 İrfan GÜNEYDAŞ 9411032 Arzu TUKAN 9411052

Bitirme Projesi. PROJE DANIŞMANI Prof. Dr. M. Yahya KARSLIGİL. PROJE GRUBU Selçuk BAŞAK 9411009 İrfan GÜNEYDAŞ 9411032 Arzu TUKAN 9411052 Yılddı ızz Teekknni ikk Ünni ivveerrssi iteessi i Eleekkt trri ikk- -Eleekkt trroonni ikk Faakküül lteessi i Bilggi issaayyaarr Bilimleerri i vvee Müühheennddi issl liğği i Bööl lüümüü Bitirme Projesi

Detaylı

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI BÖÜM IV YAIİETKEN GÜÇ KAYNAKAI 4.1 GİİŞ Bütün elektronik devrelerin çalışabilmesi için bir güç kaynağına ihtiyacı vardır. Elektronik devrelerde besleme gerilimi olarak DC gerilim kullanılmaktadır. Ancak,

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş

Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş Ders Notları Selahattin ERGEÇ-Mustafa Y.ATA KAPSAM 1. Temel Bilgisayar Donanım-Yazılım Bilgileri 2. Simgeler, Değişmezler ve Değişkenler 3. Aritmetiksel

Detaylı

C 6713 DSK SETİ İLE GERÇEK ZAMANLI KİŞİ AYIRMA

C 6713 DSK SETİ İLE GERÇEK ZAMANLI KİŞİ AYIRMA T.C. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi C 6713 DSK SETİ İLE GERÇEK ZAMANLI KİŞİ AYIRMA BİTİRME PROJESİ Hazırlayanlar: Z. Burcu KURİL - 1316030069 R. Fatih ÜSTOK - 1316030043 Proje Yöneticisi:

Detaylı

MB5002 NÜMERİK ANALİZ

MB5002 NÜMERİK ANALİZ MB500 NÜMERİK ANALİZ Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü c 01, Emel Yavuz Duman Tüm hakkı saklıdır. Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim

Detaylı

Visual Basic Uygulamaları-4. Dİ Zİ LER (ARRAYS) ve Nesne Kü meleri

Visual Basic Uygulamaları-4. Dİ Zİ LER (ARRAYS) ve Nesne Kü meleri Visual Basic Uygulamaları-4 Dİ Zİ LER (ARRAYS) ve Nesne Kü meleri Bellekte sürekli yer kaplayan aynı türden verilerin oluşturduğu kümeye dizi denir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere bir dizinin dizi olabilmesi

Detaylı

Doğrusal olmayan programlama. Suat ATAN

Doğrusal olmayan programlama. Suat ATAN Doğrusal olmayan programlama Suat ATAN İçindekiler 1 Giriş 2 2 Optimizasyon 2 3 Doğrusal olmayan programlama 4 3.1 Tek değişkenli fonksiyonun optimumluk şartları.................. 6 3.2 Çok Değişkenli

Detaylı

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına SONLU MATEMATİK SAYMA SAYMANIN İKİ TEMEL PRENSİBİ TOPLAMA PRENSİBİ Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına eşittir. Örnek. Bir sınıftaki her öğrencinin, iki

Detaylı

MATLABA GİRİŞ 1. MATLAB. Komut penceresi. MATLAB adı, MATrix LABoratory (Matrix Laboratuarı) kelimelerinden gelir.

MATLABA GİRİŞ 1. MATLAB. Komut penceresi. MATLAB adı, MATrix LABoratory (Matrix Laboratuarı) kelimelerinden gelir. 1. MATLAB MATLAB adı, MATrix LABoratory (Matrix Laboratuarı) kelimelerinden gelir. Matlab, komut temelli bir programdır. Command Window penceresinde» işareti Matlab'ın komut prompt'unu gösterir ve bu işaret

Detaylı

BÖLÜM 4 4. AÇI METODU

BÖLÜM 4 4. AÇI METODU Açı etodu Bölüm. AÇ ETODU BÖÜ Hperstat sstemlern çözümü sstem hperstat yapan blnmeyenlern uvvet ve şel değştrme olmasına göre değşr. Ço açılılı br mütemad rş hperstat yapan mesnet tep uvvetler en atlı

Detaylı

Î ı \arar Teorisi:.,.

Î ı \arar Teorisi:.,. B Ö L Ü M I I I ' K A R A R,AR T E O R İS İ: Karar teorisinin (Decişion Theory) bu kısımda, kısa olarak ana-hatlarıyla belirtilmesine çalışılacaktır». Î ı \arar Teorisi:.,. Karar teorisinin kısa olarak

Detaylı