BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ. Nisna 2007 MERKEZİMİZE GELEN YENİ YAYINLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ. Nisna 2007 MERKEZİMİZE GELEN YENİ YAYINLAR"

Transkript

1 BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ Sayõ -45 Nisna 2007 Hazõrlayan: Makbule Demirkan İÇİNDEKİLER * İTO Bilgi Merkezi Yeni Yayõnlar * Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri * Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ * Veri Tabanlarõ * Süreli Yayõnlar * Seçilmiş Makaleler * Seçilmiş Makale Özetleri * Yeni Çõkan Kitaplar * Motive Olalõm MERKEZİMİZE GELEN YENİ YAYINLAR KİTAPLAR 100 Soruda Dõş Ticaret. İhracatõ Geliştirme Etüd Merkezi. 2006, 261 s. İhracatta hedef pazar seçimi, müşteri bulma, acenta/distribütör seçimi, fiyatlandõrma, sözleşme, ihracatta yapõlan işlemler, ihracatta devlet destekleri, finansman ve ödeme, ithalatta yapõlan işlemler, nakliye, ambalajlama ve etiketleme konularõnda ayrõntõlõ bilgiler veren yayõndõr. İhracatta Yazõşma Örnekleri. İhracatõ Geliştirme Etüd Merkezi. 2006, 43 s. İhracatçõ firmayõ tanõtõcõ mektup örnekleri, bilgi talebine cevap, siparişin kabulü/reddi, ödemenin gecikmesi durumunda bilgi yazõsõ, mektuplarda sõklõkla kullanõlan kelime ve ifadeler, v.b. konularda pratik bilgiler veren yayõndõr. İhracatta Ödeme Şekilleri. İhracatõ Geliştirme Etüd Merkezi. 2006, 51 s. İhracatta ödeme yöntemleri, ihracat sözleşmeleri, vesaik mukabili ödeme/tahsil vesaiki, mal mukabili ödeme, kabul kredili ödeme, karşõ-ticaret, konsinye ihracat ve mahsuben ödeme konularda pratik bilgiler veren yayõndõr. Dõş Ticaret Dünyasõ. Nihayet Durukanoğlu. Beta Basõm Yayõm Dağõtõm. 2006, 456 s. Uluslararasõ mevzuat düzenlemesi, sözleşmeler, INCOTERMS 2000, ödeme şekilleri, belgeler, ulusal mevzuat düzenlemesi, ihracat ve ithalat mevzuat düzenlemesi, transit ticaret mevzuat uygulamasõ ve e-belge projeleri konusunda ayrõntõlõ bilgiler veren yayõndõr. İstanbul a Göçün Yönetimi. İktisadi Araştõrmalar Vakfõ. 2006, 96 s. İstanbul a göçe karşõ alõnabilecek hukuki, idari, ekonomik ve sosyal tedbirler konusunda 2 Eylül 2006 tarihinde İstanbul da yapõlan seminerde yer alan tebliğlerin yer aldõğõ yayõndõr. New Zeland: OECD Environmental Performance Reviews. OECD, 2007, 241 s. Yeni Zelanda da çevre yönetimi, atõk yönetimi ve genel olarak çevre koruma politikasõ konusunda bilgiler veren yayõndõr. SMEs in Mexico. OECD s. Meksika daki küçük ve orta ölçekli firmalar konusunda bilgiler veren yayõndõr. YENİ ÇIKAN İTO YAYINLARI ÖZET BİLGİLERİ Sigortacõlõk Yasa Tasarõsõnõn Getirdikleri , 76 s. Türk sigortacõlõk sektörünün son yõllardaki ani ve hõzlõ değişimler göstermesi, hizmet kalitesindeki ve sunulan ürünlerin çeşitliliğindeki artõş, risk tanõmlarõnõn iyice anõlmasõ gerekliliğini ortaya koymuş, sektörde yaşanan mevzuat belirsizliğinin giderilmesi amacõyla Hazine Müsteşarlõğõ tarafõndan yasa taslağõ oluşturulmuş, Meclis Komisyonu'na intikal ettirilmiştir. Mevcut Mevzuat çalõşmalarõna olumlu yönde katkõda bulunmak amacõyla sektör temsilcilerinin görüşlerinin yer aldõğõ seminer yayõnõdõr.

2 Kimyasal Ambalaj ve Atõklarõn Çevreye Etkileri ve Zararlarõnõn Önlenmesi ,48 s. Kimyasal atõklarõn önemli bir miktarõnõn tehlikeli atõklar sõnõfõna girmesi sebebiyle tehlikeli atõk bertaraf işlemine tabi tutulmasõ gerekmekte,türkiye deki tesislerinin yetersiz olmasõ da, AB uygulamalarõna uygun alt yapõnõn oluşturulmasõ çeşitli problemlere yol açacaktõr. Kimyasal ambalaj ve atõklarõn çevreye verdiği zararlarõnõn önlenmesi amacõyla yapõlan seminer tebliğlerinden oluşan yayõndõr. Türkiye de kalõpçõlõk Sektörünün Bugünü ve Yarõnõ , 94 s. Başta otomotiv,beyaz eşya ve elektronik olmak üzere tüm sektörler için hayati önem taşõyan kalõpçõlõk sektörü ile ilgili düzenlenen seminerin tebliğlerinden oluşan yayõndõr. ODAMIZ YAYINLARI ARTIK İNTERNETTE! Odamõz tarafõndan ekonomik, ticari, sektörel v.b.değişik konularda hazõrlanan kitap, rapor v.b.yayõnlara internet üzerinden ücretsiz tam metin olarak ulaşõlabilmektedir yõlõndan günümüze kadar çõkan yayõnlarõ kapsayan çalõşmada ayrõca geriye dönük bir arşiv oluşturulmasõ da hedeflenmektedir. Tam Metin Yayõnlar için: Kütüphanemiz / Tam Metin Yayõnlar / On-line İTO Yayõnlarõ veya Diğer Yayõnlar Satõşta Olan Yayõnlar için: Kütüphanemiz / Satõşta Olan Yayõnlar Ayrõca; Yayõnlarõmõzõ basõlõ olarak satõn almak isteyenler Odamõz Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi Yayõn-Dağõtõm Bölümü ne başvurabilir. Tel : (212) Faks : (212) İnternet: E-Posta : Banka Hesap No: Garanti Bankasõ Bahçekapõ Şb. Hes.No: BİLGİ KAYNAKLARININ TANITIMI Bu bölümde Merkezimizde yer alan bilgi kaynaklarõnõn her ay farklõ bir kõsmõnõn tanõtõmõ yapõlarak sizleri bilgilendirmek amaçlanmaktadõr. Aşağõda Bilgi Teknolojisi konusunda Merkezimizde bulunan yayõnlardan bazõlarõ yer almaktadõr. Yayõn Adõ OECD information technology outlook Türkiye'de bilim teknoloji politikalarõ ve iktisadi gelişmenin yönü 2006 Öbür Bilgi Başlõğõ Yazar Soyadõ ve Adõ Yayõnlayan Organisation for Economic Cooperation and Development Yayõn Yõlõ Demirbaş Devlet Planlama Teşkilatõ Bilgi Toplumu Stratejisi Devlet Planlama Teşkilatõ Yönetim Bilgi Sistemi Hasan Tutar Seçkin Yayõncõlõk Yayõn Adõ Öbür Bilgi Başlõğõ Yayõnlayan Yayõn Yõlõ Demirbaş Yapay sinir ağlarõ metodolojisi ile öngörü modellemesi E-dönüşüm Türkiye projesi birlikte çalõşabilirlik esaslarõ rehberi:sürüm 1.0 Türkiye'de beşeri sermayenin karşõlaştõrmalõ analizi:ekonominin itici gücü beşeri sermaye Kamu bilgi ve iletişim teknolojisi projeleri hazõrlama kõlavuzu bazõ makroekonomik değişkenler için... Devlet Planlama Teşkilatõ Devlet Planlama Teşkilatõ Türkiye Genç İş Adamlarõ Derneği Devlet Planlama Teşkilatõ

3 2004 Yayõn Adõ Öbür Bilgi Başlõğõ Yayõnlayan Yayõn Yõlõ Demirbaş The economic impact of ICT Organisation for measurement,evidence and Economic Co-operation implications and Development Secrets of intellectual property:a guide for small and medium-sized... International Trade Centre UNCTAD/WTO VERİ TABANLARI Bu bölüm, üyelerimizin ve araştõrmacõlarõmõzõn bilgi ihtiyacõnõn önemli bir kõsmõnõ karşõlayan veri tabanlarõnõn tanõtõmõnõ yaparak sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktadõr. Aşağõda FOREKS FX2000 adlõ veri tabanõnõn tanõtõmõ yapõlmaktadõr. FX2000 Servisi (Türkiye ve Uluslararasõ Piyasa Verileri) FX2000 Servisi, Foreks in yurtiçi ve bazõ yurtdõşõ piyasalarõ gerçek-zamanlõ olarak izlemek isteyen profesyonellere sunduğu bir veri servisidir. Bu servis içinde, İMKB Hisse Senedi Piyasasõ Tahvil Bono Piyasasõ Aracõ Kurum / Senet Analizi Takas İşlemleri Para Piyasalarõ ULUSLARARASI ENDEKSLER Hisse Senetleri ile Birlikte Verilenler: Extra Piyasasõ NYSE Piyasasõ NASDAQ Piyasasõ EURONEXT London Stock Exhange Helsinki Stock Exchange USA Government Bonds Yields Ve diğer tüm borsa endeksleri. T.C.M.B. T.C.M.B. Para Piyasalarõ T.C.M.B. Döviz Kurlarõ İstanbul Altõn Borsasõ İstanbul Altõn Borsasõ Spot ve Vadeli Piyasa İstanbul Gümüş Borsasõ Spot ve Vadeli Piyasa Bilanço Analizi Şirket Bilançosu Şirketler / Bankalar / Sigortalar Karşõlaştõrmalõ Bilançosu Sektörel Bilanço Analizi İMKB Vadeli İşlemler İMKB Vadeli İşlemler Piyasasõ İMKB Vadeli İşlemler Haberleri VOB Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ Haberler Foreks Haber Merkezi Haberleri (içinde önemli sektörel metal haberlerinin de bulunduğu günlük 700 haber başlõğõ) İMKB Şirket Haberleri AFX News ( İngilizce Haberler )

4 Ayrõntõlõ Bilgi için: Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi / Dokümantasyon Servisi Tel: e-posta: SEÇİLMİŞ SÜRELİ YAYINLARIN MERKEZİMİZE GELEN SON SAYILARI YABANCI SÜRELİ YAYINLAR Courrier International. 859, Nisan 2007 / Haftalõk Der Spiegel. 17, Nisan 2007 / Haftalõk Newsweek. 16, Nisan 2007 / Haftalõk The Public Ledger. 7521, Nisan 2007 / Haftalõk The Economist. 16, Nisan 2007 / Haftalõk Time. 17, Nisan 2007/ Haftalõk TÜRKÇE SÜRELİ YAYINLAR Aktüel. 93, Nisan 2007 / Haftalõk Atlas. 169, Nisan 2007 / Aylõk Capital. 4, Nisan 2007 / Aylõk Ekonomist. 16, Nisan 2007 / Haftalõk Finans Dünyasõ. 208, Nisan 2006 / Aylõk Vergi Dünyasõ. 308, Nisan 2007 / Aylõk Vergi Sorunlarõ Dergisi. 223, Nisan 2007 / Aylõk İTO SÜRELİ YAYINLARI Ekonomik Göstergeler. 4, Aralõk 2006 / 3 Aylõk Fiyat İndeksleri. 3, Mart 2007 / Aylõk İstanbul Ticaret Gazetesi. 2454, 20 Nisan 2007 / Haftalõk İTOVİZYON. 51, Nisan 2007 /Aylõk SEÇİLMİŞ MAKALELER Tüm İşçiler Nereye Gitti? Business Week, (1-7 Nisan 2007) 32 s. Kaç Fõrõn Ekmek Yemeli? Business Week, (1-7 Nisan 2007) 50 s. Sevgi Şirketleri Uzun Ömürlü Olacak. Capital, 4 (Nisan 2007) 222 s. Factoring Ajanlarõ. Capital, 4 (Nisan 2007) 250 s. Başlamadan Biten Kalkõnma. Ekonomist, 13 (1-7 Nisan 2007) 32 s. İş Dünyasõnda da Kadõnõn Adõ Yok. Ekonomist, 14 (8-14 Nisan 2007) 52 s. Sonumuz Yakõn.Forbes, 4 ( Nisan 2007) 59 s. Sõnõr Tanõmayan Türk Şirketleri. İnfomag, 4 ( Nisan 2007) 46 s.

5 Özel Sektör Kendi Söküğünü Dikiyor. İnfomag, 4 ( Nisan 2007) 82 s. Dünya Ekonomisinde Sorun Ne?. İTOVİZYON, 51 ( Nisan 2007) 40 s. Hibe Almanõn Yolu Ortaklõktan Geçiyor. İTOVİZYON, 51 ( Nisan 2007) 49 s. Hõzlõ Oku, Zaman Kazan: iş dünyasõnda en değerli hazine vakit. Platin, 4 ( Nisan 2007) 136 s. Korkudan Para Kazananlar.Turkishtime, 60 ( Nisan 2007) 52 s. Belki Şehre Bir Müze Gelir. Turkishtime, 60 ( Nisan 2007) 60 s. Mezunsan Bekle.Turkishtime,60 ( Nisan 2007) 108 s. SEÇİLMİŞ MAKALE ÖZETLERİ Kaç Fõrõn Ekmek Yemeli? Business Week, (1-7 Nisan 2007) 50 s. İstanbul un finans merkezi olmasõ isteniyor. Ancak bunun için istemekten daha fazlasõ şart. Faktoring Ajanlarõ. Capital, 4 (Nisan 2007) 250 s. Faktoring şirketleri için alacağõn kalitesi çok önemli. Bu nedenle şirketlerin hem mevcut hem de yeni müşterileri için bilgi toplamasõ, araştõrma yapmasõ gerekir. İşte faktoring istihbaratçõlarõ da bu noktada devreye girer. İş Dünyasõnda da Kadõnõn Adõ Yok. Ekonomist, 14 (8-14 Nisan 2007) 52 s. Dünyadaki ekonomik faaliyetlerin yüzde 81 ini gerçekleştiren 7 bin 200 şirketten, sadece yüzde 22 sinde kõdemli yönetici pozisyonunda kadõnlar yer alõyor. Dünyanõn önde gelen araştõrma şirketlerinden GTI nõn araştõrmasõna göre Türkiye, yüzde 17 oranõyla kadõn yöneticilikte zaten düşük olan dünya ortalamasõnõn altõnda. Sonumuz Yakõn.Forbes, 4 ( Nisan 2007) 59 s. Uluslararasõ Kanser Merkezi nin Ocak ayõnda yayõnlanan araştõrmasõnda, 3 bin 44 kişi üzerinde yapõlan inceleme neticesinde cep telefonu kullanõmõnõn beyin kanseri vakalarõnda kayda değer bir artõşa yol açmadõğõ söyleniyordu. Ancak Özel Sektör Kendi Söküğünü Dikiyor. İnfomag, 4 ( Nisan 2007) 82 s. Özel sektör kollarõ sõvadõ. Şirketlerin farklõ sektörlere yeni tecrübeli çalõşanlar yetiştirmek için açtõklarõ eğitim kurumlarõ, meslek okullarõndan kalan boşluğu dolduruyor. Hibe Almanõn Yolu Ortaklõktan Geçiyor. İTOVİZYON, 51 ( Nisan 2007) 49 s. Özellikle ülkemizde de yaygõn olan küçük olsun anlayõşõ, mali yardõm programlarõna yapõlacak başvurular için çok ciddi bir handikap oluşturuyor. Her kurumun kendine has yapõsõ ve kapasitesi olduğu dikkate alõndõğõnda; AB ya da başka bir kurum tarafõndan verilecek bir hibede ilgili kurumlar tarafõndan oluşturulacak ortaklõk başarõsõnõn temel şartõ. Mezunsan Bekle. Turkishtime, 60 ( Nisan 2007) 108 s. Üniversite mezunu kalõcõ bir işe girmek için Türkiye de ortalama 8 yõl bekliyor. Bu dönemin ruh haline Gerçek Şoku deniyor. Avrupalõ ortalama ise 2,5 yõl.

6 YENİ ÇIKAN KİTAPLAR Atatürk, Avrupa Birliği ve IMF Kemal Turan Bir Harf Yayõnlarõ; İstanbul, 2007, 13,5 x 20 cm, 207 sayfa, Türkçe, Karton Kapak. ISBN No: Kitap tarihsel süreç içerisinde ekonomimizi irdeleyerek içinde bulunduğumuz döneme õşõk tutmaya çalõşõyor. Ekonomide Atatürk dönemi düşünüldüğünde ya da konuşulduğunda genel kanõ o dönemde finans kalemlerinin henüz oluşmadõğõ yönündedir. Halbuki durum farklõdõr. Atatürk sadece siyasi bağõmsõzlõğõ değil aynõ zamanda ekonomik bağõmsõzlõğõ da Türk Halkõna armağan etmiştir. Osmanlõ imparatorluğu'nun son döneminde görülen ciddi sorunlar döviz kurlarõnõn dalgalanmasõ, ekonomide yabancõ sermaye hakimiyeti, kurlar üzerinde yapõlan spekülasyonlar, cari açõk problemleri, bütçe açõklarõ, serbest ticaret anlaşmalarõ hem ülkeyi darboğaza sokmuş hem de yerli üreticilerin azalmasõna ve yabancõ sermayenin ülkede hakimiyet kurmasõ sonucunu doğurmuştur. Türk Markalarõ 1. Cilt Reklamcõlõk Vakfõ Yayõnlarõ; İstanbul, 2007, 441 sayfa, Türkçe, Ciltli. ISBN No: 'Her ülke markalarõ kadar zengindir.' Bu eserin hazõrlanmasõ tam 129 yõl sürdü! TM-Türk Markalarõ dizisi, 'bir ülke sahip olduğu markalarõ kadar zengindir' anlayõşõyla Reklamcõlõk Vakfõ ve Reklamcõlar Derneği tarafõndan tasarlanan, toplam 4 ciltlik bir eser. Etkili marka yönetimine ilişkin başarõ öykülerini, verimli iş ortaklõklarõnõ kayda geçirmeyi, yol gösterici, eğitsel bir bellek oluşturmayõ amaçlanan çalõşma, Türk ekonomisinin ekonomik sanayi gelişim çizgisini de ortaya koyuyor. MOTİVE OLALIM HAYATIM VE HAYATIMA OLAN SEVGİM ADINA YEMİN EDERİM Kİ, HİÇBİR ZAMAN BİR BAŞKA İNSAN İÇİN YAŞAMAYACAĞIM VE BAŞKA BİR İNSANDAN BENİM İÇİN YAŞAMASINI İSTEMEYECEĞİM. KURŞUNKALEM GİBİYİZ Kurşunkalem Gibiyiz Hiç kurşunkalemle aramõzda benzerlikler olabileceğini düşündünüz mü? Nasõl? dediğinizi duyar gibiyim. İşte açõklamasõ: *Kurşunkalem gibiyiz, hatalarõmõz düzeltilebilirse de izlerini tümüyle yok edemeyiz. Geçmişi değiştiremeyiz ama düzeltme yoluna gidebiliriz. *Kurşunkalem gibiyiz, acõlarõmõz bizim kalem açacağõmõzdõr. Yaşadõğõmõz zorluklar kişiliğimizin biçimlenmesine yardõmcõ olurlar. *Kurşunkalem gibiyiz, birisinin elimizden tutmasõna izin verirsek çok şey yapabiliriz.

7 *Kurşunkalem gibiyiz, her fõrsatta izimizi bõrakabiliriz. Yaşamda var oluş nedenimiz budur, izimizi bõrakmak. Belki küçük bir yolda, belki birlikte olduğumuz insanlarda, belki yetiştirdiğimiz insanlarda, ama kesinlikle arkamõzda iz bõrakmaya çabalamalõyõz. *Kurşunkalem gibiyiz, içimizde ne olduğu önemlidir. Anlayõş ya da hoşgörüsüzlük, sevgi ya da şiddet, barõş ya da huzursuzluk, nezaket ya da benmerkezcilik, umut ya da umutsuzluk, yüreklilik ya da korku, önemli olan içimizde ne olduğudur. Şimdi yazõ yazmak için elinize bir kurşunkalem aldõğõnõzda, bir an için durun ve bu küçük yazõ aracõnõ düşünün. O, bize yaşam hakkõnda kimi önemli dersler öğretmektedir. Steve Goodier

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR TÜRKİYE DEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR 1 İÇİNDEKİLER KULLANILAN KISALTMALAR LİSTESİ... ÖNSÖZ... DEĞERLENDİRME VE BAŞLICA ÖNERİLER... BÖLÜM 1 TÜRKİYE'DEKİ KÜÇÜK VE ORTA

Detaylı

MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

Detaylı

ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır. şubat 2008. odtülüler bülteni

ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır. şubat 2008. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır 171 şubat 2008 odtülüler bülteni 171 İ Ç İ N D E K İ L E R ODTÜLÜLER BÜLTENİ ODTÜ Mezunlarõ Derneği aylõk yayõn organõdõr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Şubat 2008

Detaylı

HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2568 ÖİK: 584 HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2518 ÖİK: 536 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun Hükmünde

Detaylı

YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU

YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU Haziran 1995 ( Yayõn No: TÜSİAD T / 95, 6 180 ) ÖNSOZ TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve işadamlarõ Derneği) kurulduğu 1971 yõlõndan bu yana Türkiye'nin

Detaylı

Stratejik Bak fl. Stratejik Bak fl. Dr. Y lmaz Argüden

Stratejik Bak fl. Stratejik Bak fl. Dr. Y lmaz Argüden Stratejik Bak fl Stratejik Bak fl Dr. Y lmaz Argüden ARGE Danõşmanlõk Yayõnlarõ No: 5 Stratejik Bakõş Yazan Dr. Yõlmaz Argüden ARGE Danõşmanlõk A.Ş. Her hakkõ saklõdõr. Bu Kitabõn hiçbir kõsmõ yayõncõsõnõn

Detaylı

SINIRLANDIRILMASI * mevcuttur. Ama konu, devlet gücünün sõnõrlandõrõlmasõ ile ilgili olduğundan, bu yayõnlarõn

SINIRLANDIRILMASI * mevcuttur. Ama konu, devlet gücünün sõnõrlandõrõlmasõ ile ilgili olduğundan, bu yayõnlarõn TÜRKİYE DE İÇ BORÇ SORUNU VE İÇ BORÇLARIN SINIRLANDIRILMASI * Ferhat Başkan ÖZGEN GİRİŞ İç borçlanma ile ilgili yazõlanlara ve bu konuda yetkililerin görüşlerine bakõldõğõnda, Türkiye de iç borç sorununun

Detaylı

SORU 2: Müşteri yönü belli olmayan bir piyasada hem alõş hem satõş emri veriyor ve önce satõş emri gerçekleşiyor burada açõğa satõş var mõdõr?

SORU 2: Müşteri yönü belli olmayan bir piyasada hem alõş hem satõş emri veriyor ve önce satõş emri gerçekleşiyor burada açõğa satõş var mõdõr? SERİ:V, NO:65 SAYILI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KREDİLİ ALIM, AÇIĞA SATIŞ VE ÖDÜNÇ ALMA VE VERME İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLARI SORU 1: Açõğa satõşa ilişkin 24 üncü maddenin

Detaylı

CUMHURİYET'İN İLK YILLARINDA İŞ DÜNYASININ PROFİLİ. Murat ÇOKGEZEN Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. mcokgez@marmara.edu.

CUMHURİYET'İN İLK YILLARINDA İŞ DÜNYASININ PROFİLİ. Murat ÇOKGEZEN Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. mcokgez@marmara.edu. CUMHURİYET'İN İLK YILLARINDA İŞ DÜNYASININ PROFİLİ Murat ÇOKGEZEN Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mcokgez@marmara.edu.tr Hamdi GENÇ Marmara Üniversitesi, İktisadi

Detaylı

KUR SAVAŞLARI TİM BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ İLE RÖPORTAJ KONUK YAZAR SERVET YILDIRIM BASEL III: PROF.DR. İSMAİL ERTÜRK UZMAN GÖRÜŞÜ: BURÇİN MAVİTUNA

KUR SAVAŞLARI TİM BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ İLE RÖPORTAJ KONUK YAZAR SERVET YILDIRIM BASEL III: PROF.DR. İSMAİL ERTÜRK UZMAN GÖRÜŞÜ: BURÇİN MAVİTUNA Ekim 2010 KUR SAVAŞLARI TİM BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ İLE RÖPORTAJ KONUK YAZAR SERVET YILDIRIM BASEL III: PROF.DR. İSMAİL ERTÜRK UZMAN GÖRÜŞÜ: BURÇİN MAVİTUNA FİNANSAL BİLGİ DEĞİŞİM PROTOKOLÜ (FIX) TEMETTÜ

Detaylı

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 Türkiye de Tasarruflar (sayfa 8) Türkiye de ve Dünyada Özel Sektör Borçlanma Araçları (sayfa 13) Avrasya Borsaları (sayfa 23) TSPAKB TSPAKB

Detaylı

ALTIN MADENCİLİĞİ. Eylül 2002

ALTIN MADENCİLİĞİ. Eylül 2002 DÜNYADA ve TÜRKİYE DE ALTIN MADENCİLİĞİ Eylül 2002 Ofset Hazõrlõk ve Baskõ Beril Ofset Ltd. Şti. 0212. 527 90 52 Faks: 511 06 08 Cilt: Söz Mücellit Bu kitabõn tüm yayõn haklarõ Türkiye Madenciler Derneği

Detaylı

DÜNYADA BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ, SATIN ALMA ve BİRLEŞMELERİ

DÜNYADA BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ, SATIN ALMA ve BİRLEŞMELERİ DÜNYADA BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ, SATIN ALMA ve BİRLEŞMELERİ DÜNYADA BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ, SATIN ALMA VE BİRLEŞMELERİ Ağustos 2011 Yayın Adı : Dünyada Borsa Şirketleşmeleri, Satın Alma ve Birleşmeleri Editör

Detaylı

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65)

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65) Sermaye Piyasasõ Kurulundan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Kredili Alõm, Açõğa Satõş ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ (Seri:V, No:65) (14.07.2003 TARİH ve 25168 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANMIŞTIR)

Detaylı

GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155 Yatırımcı Seferberliği Arama Konferansı Sonuç Raporu (sayfa 7) Altyapı Yatırımlarının Finansmanı (sayfa 15) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi

Detaylı

86. yıl. 1929 dan bugüne

86. yıl. 1929 dan bugüne 1929 dan bugüne 86. yıl Tercih Edilen İş Ortağı Faaliyet Raporu 2014 Genel Bilgiler 2014 Yılı Faaliyet Raporu Merkez: Harbiye Mah. Maçka Caddesi No: 35 34367 Şişli - İstanbul Telefon : (0212) 231 47 30

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında Genel Müdür ün Mesajı Yapı Kredi ve Bankacılık Sektörü Yapı Kredi ve Kurumsal Yönetim Yapı Kredi ve Sürdürülebilirlik Çalışanlarımız Müşterilerimiz

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Cemal DOĞAN

Detaylı

Genel Bilgiler... 3. Amaç.. 3. Konu Seçimi. 3. Hipotez Kurma. 3. Tez Önerisi.. 4. Sayfa Say.. 4. De erlendirme... 4. Tezin ekil ve Kapsam...

Genel Bilgiler... 3. Amaç.. 3. Konu Seçimi. 3. Hipotez Kurma. 3. Tez Önerisi.. 4. Sayfa Say.. 4. De erlendirme... 4. Tezin ekil ve Kapsam... Tez Çal mas Nas l Yap r? çindekiler Genel Bilgiler... 3 Amaç.. 3 Konu Seçimi. 3 Konuyu S rland rma 3 Hipotez Kurma. 3 Tez Önerisi.. 4 Sayfa Say.. 4 De erlendirme... 4 Tezin ekil ve Kapsam... 5 Tezin Ön

Detaylı

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 1 BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ Ankara Ticaret Odası Amerikan Merkez Bankası önceki Başkanı Greenspan bir demecinde yüzyılın

Detaylı

Spot Dosya Neden Ankara? Neden Cyberpark? UTTP de Mezuniyet Sevinci. Ankara Özel Sayısı. Türkiye nin İlk Çip Fabrikası AB - MikroNano

Spot Dosya Neden Ankara? Neden Cyberpark? UTTP de Mezuniyet Sevinci. Ankara Özel Sayısı. Türkiye nin İlk Çip Fabrikası AB - MikroNano ISSN:2148-5585 Ocak, 2015 - Dört ayda bir yayınlanır. Ankara Özel Sayısı Spot Dosya Neden Ankara? Neden Cyberpark? UTTP de Mezuniyet Sevinci Türkiye nin İlk Çip Fabrikası AB - MikroNano Ankara'nın iş ve

Detaylı

GüNDeM SAYI 114 ŞUBAT 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 114 ŞUBAT 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 114 ŞUBAT 2012 ISSN 1304-8155 Yatırım Araçlarının Karşılaştırmalı Getirileri (sayfa 6) Yatırım Yapılabilir Ülke Notunun Sermaye Piyasalarına Etkisi (sayfa 11) TSPAKB TSPAKB

Detaylı

Türkiye de Nakit, Mali İşler ve Risk Yönetimi

Türkiye de Nakit, Mali İşler ve Risk Yönetimi 10 Nisan Perşembe 11 Nisan Cuma 2008 Hilton İstanbul Otel İSTANBUL, TÜRKİYE Resmi Ana Sponsor 4 üncü Yıllık EuroFinance Konferansı Resmî Sponsorlar Türkiye de Nakit, Mali İşler ve Risk Yönetimi Türkiye

Detaylı

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri. garant emekl l k 2013 faal yet raporu

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri. garant emekl l k 2013 faal yet raporu Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri garant emekl l k 2013 faal yet raporu İçindekiler BÖLÜM I - Sunuş 04 Başlıca Finansal Göstergeler 06 Garanti Emeklilik ve Hayat Üzerine 07 Garanti Emeklilik ve

Detaylı

Yatırım Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyim

Yatırım Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyim Yatırım Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyim SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları - 1 T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU YATIRIM YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİM? SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-1

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2014 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi :13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

Üyelerden Haberler. Birlikten Haberler. sayfa 1. sayfa 7. sayfa 8. Av.Bedii Ensari yi Kaybettik

Üyelerden Haberler. Birlikten Haberler. sayfa 1. sayfa 7. sayfa 8. Av.Bedii Ensari yi Kaybettik Birlikten Haberler sayfa 1 Üyelerden Haberler sayfa 7 Av.Bedii Ensari yi Kaybettik sayfa 8 NİSAN 2014 I SAYI 140 I ISSN 1304-8155 aylık bültenidir Kamera Elinde Geleceğin Cebinde Kısa Film Yarışması Başvuruları

Detaylı

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU (Temmuz 2005 Dönemi) Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan

Detaylı