Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit"

Transkript

1 Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen operasyonu uluslararasý komplo olduðunu iddia etmeye devam eden Erdoðan yolsuzluklarla ilgili düzenlenen ikinci dalga operasyonun baþýnda bulunan ancak daha sonra dosya elinden alýnan Savcý Muammer Akkaþ ý da eleþtirdi. Erdoðan HSYK nin yetkileriyle ilgili düzenlemede de yanlýþ yaptýklarýný itiraf etti. Baþbakan ýn oðlu Bilal Erdoðan ý sorguya çaðýrdýðý iddia edilen Akkaþ ý hedef alan Erdoðan Baþsavcýnýn açýklamalarýný gördünüz. Ne diyor savcý için? Bir kýsým medyayý yanýna alarak adli takip olabilir mi? Bu savcý kimin savcýsý? Öðrencilik yýllarýmýzda olduklarý gibi o uç örgütlerin militanlarý gibi çýkýp adalet sarayýnýn önünde bildiri daðýtýyor? DÝSK ANKARA BÖLGE TEMSÝLCÝLÝÐÝ, KESK ANKARA ÞUBELER PLATFORMU, TMMOB ÝL KOORDÝNASYON KURULU ve TTB/ANKARA TABÝP ODASI 28 Aralýk günü Ankara Kýzýlay da Roboski de katledilen 34 kiþiyi anmak için bir etkinlik düzenledi. Saat: 14:00 civarýnda, Güvenpark heykeli yanýnda gerçekleþtirilen anma için devasa büyüklükte bir pankart açýldý. Roboski katliamýyla ilgili büyük bir fotoðrafla yanýnda, BÝR DAHA ASLA yazýsýnýn bulunduðu pankart heykelden aþaðý sarkýtýldý. Anmada yaþamýný yitirenlerin fotoðraflarý da taþýndý. KESK, DÝSK, TTB ve TMMOB Ankara yerel temsilciliklerinin gerçekleþtirdiði anmaya bu dört örgütün yönetici ve üyelerinin yaný sýra BDP Ankara Kadýn Meclisi üyesi kadýnlar, BDP Ankara Ýl Yöneticileri/üyeleri, HDK bileþeni örgütlerden temsilciler ve demokrasi güçleri katýldý. Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç ve beraberindeki heyet, Hacýbektaþ Rýfat Kartal Huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç ýn yaný sýra Hacý Bektaþ Veli Meslek Yüksekokulu Müdürü Öðretim Görevlisi Gökhan Keven, Güzel Sanatlar Fakülte Sekreteri Yüksel Yurteri, Avrupa Birliði Proje Koordinatörü ve Eurodesk Temas Noktasý Serkan Baþar ve öðrencilerin huzurevini ziyaretlerinde kendilerini Huzurevi Müdürü Recai Gündüz ve personel karþýladý. Diyarbakýr'ýn Kayapýnar Belediyesi Rojava Parký'nda yapýlan Roboski Anýtý, Roboskili ailelerin de katýldýðý törenle açýldý. Gün geçmiyor ki sürprizlerle dolu yeni günaydýn lara uyanmayalým. Acaba Bu daha baþlangýç münakaþaya devam mý? Gönül ister ki, Gönül Kývýlcým gibi edebiyatçý bir dost ile edebiyata dair bir baþlangýç yapalým ama dört bir yaný siyasi iradelerle kaplý yurdumuzda buna þimdilik yerimiz dar Tabii bu iþin latifesi gerçi þimdiden söyleyelim her ne kadar sürç-i lisan edersek af ola Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit ayýramamaktan þikayet ederler sizde durum nedir? 5 DE

2 adalet sarayýnýn önünde bildiri daðýtýyor? Bir savcý böyle bir þey yapabilir mi? Bunlar nasýl adalet daðýtacak? Bunlar adil olabilir mi? Dur bakalým seninle iþimiz var diye konuþtu. Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen operasyonu uluslararasý komplo olduðunu iddia etmeye devam eden Erdoðan yolsuzluklarla ilgili düzenlenen ikinci dalga operasyonun baþýnda bulunan ancak daha sonra dosya elinden alýnan Savcý Ne oluyor? Sultanlýk taslayan bir diktatör saray darbesi yle devriliyor Adýna ister Beyaz Saray deyin, ister Ak Saray AKP ile Cemaat arasýndaki savaþ nedeniyle BM den gözlemci talep etmek lazým. Soruþturmalar BM gözlemcileri denetiminde yapýlsýn! Þaka gibi ama deðil, kimyasal silah kullanýmýndan beter haldeyiz. Kaldý ki Gezi de kimyasal silah da kullanýldý ve hâlâ kullanýlýyor. Þimdi de eski kimyasal müttefiklerden her biri tuttuðunu tutuklamak istiyor. Tüpçü sütçüyü, sütçü bahçývaný, bahçývan aþçýyý, aþçý uþaðý Aslýnda iþin tahlil kýsmýný geçen yazýmda halletmiþtim. Sonrasýnda çok olay var ama yeni bir durum yok. Bu yüzden lafý uzatmadan haftanýn özetini Savcý Akkaþ, Baþsavcý Çolakkadý, HSYK, Danýþtay (ve hatta Yargýtay) kelimeleriyle yapmýþ olayým, siz anlarsýnýz. Gelinen noktada tahlil kadar teþhir de önemli: AKP hükümeti anayasayý fiilen askýya aldý. Cemaat in kontrolünde olduðunu ilan ettikleri Yargý da AKP hükümetine/yürütme sine ve AKP Meclis çoðunluðuna/yasama ya tabi kýlýnacakmýþ. MÞ (Malum Þahýs) alenen bir Savaþ Kabinesi kurdu. Samsun a çýkmýþ da Milli Ýstiklal Harbi veriyor havalarýnda, ama düpedüz kendi aralarýndaki bir iç savaþý körüklüyor. HSYK ve Danýþtay (ve hatta Yargýtay), zapt etmeleri gereken son kaleler olarak görülüyor. Tüh, aðýrlýkla HSYK yý ele geçirmek için yapýlan 2010 referandumuna Evet denmesi de AKP ye yetmemiþ. Belli ki Fethullah Gülen son 200 yýlýn en önemli olayý, 20 seçime bedel, gerekirse ölülerinizi mezardan kaldýrýp Evet için oy kullandýrýn derken HSYK yý Cemaat olarak cukkalayacaklarýndan eminmiþ. Bu arada MGK toplantýsýnda Genelkurmay Baþkaný son hadiseyi bir kumpas þeklinde deðerlendirip MÞ safýnda yer almýþ, eski hadiselerle (Ergenekon, Balyoz) baðlantý kurmuþ ve yeniden yargýlansýnlar diyesiymiþ. Polis teþkilatý kýsa sürede Cemaatçilerden temizlenemeyecekse, Ordu bu kez MÞ için mi göreve gelecek? Nitekim Jandarma da Savcý Akkaþ ý dinlememiþ. Hýmmm. Evet tarihsel bir hafta yaþadýk: Erdoðan Bayraktar ýn ben tek baþýma yapmadým baþbakanýn talimatýyla Muammer Akkaþ ý da eleþtirdi. Erdoðan HSYK nin yetkileriyle ilgili düzenlemede de yanlýþ yaptýklarýný itiraf etti. Baþbakan ýn oðlu Bilal Erdoðan ý sorguya çaðýrdýðý iddia edilen Akkaþ ý hedef alan Erdoðan Baþsavcýnýn açýklamalarýný gördünüz. Ne diyor savcý için? Bir kýsým medyayý yanýna alarak adli takip olabilir mi? Bu savcý kimin savcýsý? Öðrencilik yýllarýmýzda olduklarý gibi o uç örgütlerin militanlarý gibi çýkýp yaptým itirafý, resen suç duyurusu bile sayýlmadý ama sen beni tanýmayrsun ben seni hiç tanýmayrum diyerek bir canlý bomba misali patlamýþ oldu! Ýdris Naim Þahin de, AKP den istifa dilekçesinde, hükümette dar oligarþik bir kadronun etkin olduðunu söyledi. Þimdi, yani Devamýný getirmeyelim mi? Elbette: Kahrolsun Oligarþi! MÞ günlerdir copy paste konuþuyor. Google a Baþbakan çok sert konuþtu diye yazdým. 0,28 saniyede yaklaþýk sonuç bulundu. Baþbakandan çok önemli açýklamalar diye yazdým. 0,29 saniyede yaklaþýk sonuç bulundu. Bu kadar ( kadar!) çok ve boþ konuþunca bazen hoþ da konuþabiliyor. Son olarak hani kara tren þýf þýf giderdi deyiverdi. Pardon ama çuf çuf gitmez miydi? Fýþ fýþ kayýkçýyý bilirdik ama þýf þýf tren ne ola ki? Neyse, MÞ nin sonuçta dýgýdýk dýgýdýk gideceðini gördüðümüzden, bu sorunsalý (!) fazla kurcalamayalým. Hakikaten gidici. 1. Cumhuriyet takriben 87 yýl sürmüþtü 2. el- Cumhuriyet 3 yýl içinde eskidi, ya restore edip ömrünü uzatacaklar ya da çöpe, geri dönüþüm kutusuna atýlacak. Geçen hafta twitter âlemi de yýkýldý, sevindirik oldu. Benim favorilerimden birisi Kazanan Gezi yle final oynar. Finali Gezi nin kazanacaðý kesin. Çünkü bizim devrimci yolumuzun anlamý belliyken onlar için yol ile yolsuzluk bile ayný anlama gelebiliyor... MÞ ve þürekasý yolsuzluklarý ayyuka çýktýkça hâlâ þu kadar kilometre yol yaptýk diye övünebiliyor. Ve böylece o yollarda hakikaten beraber yürüdüklerini ve yürüttüklerini çok daha net görebiliyoruz. Velhasýl, Susurluk kamyonu ile ayakkabý kutusu nun toplumsal hafýzadaki ontolojik birlikteliðinde borsa düþüyor, dolar ve faiz fýrlýyor, ekonomi de hepten hapý yutuyor. Kapýya dayanan zamlarýn kod adý ilan ediliyor: 17 Aralýk zamlarý Eh, artýk MÞ bakýmýndan geriye dönüþ yok ama geri dönüþüm var! Mesele kutuysa eðer, elbette hepsi geri dönüþüm kutusuna, çöpe gidecek Peki çare? #ÇareHalkÝktidarý GEZÝ OLMAZSA OLMAZ Ýþte Gezi dediler, cam çerçeve indirdiler þimdi de yolsuzluk þu bu dediler gene cam çerçeve indirmeye gayret ediyorlar. Tutmayacak bu oyunlar ifadelerini kullanan Baþbakan Erdoðan, El ele vereceðiz. Omuz omuza vereceðiz. Ama kardeþ olacaðýz. Kardeþliðimize halel getirmek isteyenlere, aramýza fitne sokmak isteyenlere fýrsat vermeyeceðiz diye konuþtu. OÐLUNA ACIMAZMIÞ! Oðlu Bilal Erdoðan ýn soruþturmaya çaðrýlmasýna tepki gösterdiði iddia edilen Erdoðan þöyle konuþtu: Baþbakan Erdoðan konuþmasýný þöyle sürdürdü: AK Parti, yolsuzluklarla mücadele ede ede bugüne geldi. Babamýn oðlu olsa, evladým olsa, kim olursa olsun biz yolsuzlukla mücadelede prim vermeyiz. Fakat þunu da söylemek zorundayým. Yolsuzluklara bulaþmamýþ insanlarý adeta yolsuzluðun içerisinde gibi gösterme gayretine girenleri de affetmeyiz. HSYK itirafý Baþbakan Erdoðan, HSYK nin yetkileri,yle ilgili düzenlemeler konusunda yanlýþ yaptýklarýný ifade etti. AKP lile dönük operasyon iddialarýnýn gündemde olduðu bir dönemde Erdoðan ýn bu açýklamasý dikkat çekti: Biz bir yanlýþ yaptýk. HSYK yý denetleyen bir mekanizma vardý. Adalet Bakanlýðý nýn yetkisini aldýk. Yanlýþ yaptýk. Diyarbakýr'ýn Kayapýnar Belediyesi Rojava Parký'nda yapýlan Roboski Anýtý, Roboskili ailelerin de katýldýðý törenle açýldý. Heykeltýraþ Suat Yakut tarafýndan üç ayda tamamlanan anýtta, katliamda yaþamýný yitirenlerin isimleri, Roboskili anneleri temsilen gökyüzüne avuçlarýný açmýþ þekilde oturan bir kadýn figürü ile katliamý gerçekleþtiren savaþ uçaklarýna ait füzeler bulunuyor. Yüksekova Haber in Dicle Haber Ajansý na (DÝHA) dayandýrdýðý habere göre, törene Roboskili ailelerin yaný sýra Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi adaylarý Gültan Kýþanak ile Fýrat Anlý, Barýþ Anneleri Meclisi üyeleri, Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici ve çok sayýda sivil toplum örgütü temsilcisi katýldý. Katliamýn sorumlularý yargýlansýn Törende konuþma yapanlardan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan adayý Fýrat Anlý, Roboskili ailelerle Erdoðan a ayakkabý kutusu gösterince evi basýldý Yolsuzluk iddialarýný protesto etmek için Baþbakan ýn miting alanýna bakan evinden ayakkabý kutusu gösteren kadýnýn evini korumalar bastý. Baþbakan Erdoðan ýn Akhisar daki mitinginde meydana bakan evinden ayakkabý kutusu göstererek yolsuzluklarý protesto eden Nurhan Gül evinden yakýn korumalar tarafýndan gözaltýna alýndý. Akhisar Milli Egemenlik Meydaný nda konuþmasý sýrasýnda miting meydanýnda evi olan Nurhan Gül evinin balkonunda Baþbakan Erdoðan a ayakkabý kutusu gösterdi. Protestocu yurttaþ yakýn korumalar ve çevik kuvvet ekiplerince evinden gözaltýna alýndý. Karakola götürülen Nurhan Gül, burada verdiði ifadesinde 690 TL emekli maaþý ile yaþadýðý söyledi. Miting öncesi þehir dýþýndan Akhisar a taþýnan AKP liler ile bazý Akhisarlýlar arasýnda da hýrsýzlýk üzerine tartýþmalar yaþandý. Bazý Akhisarlýlarýn AKP li kitleye yönelik hýrsýz var, kapýlarýnýzý kilitleyin diyerek tepki gösterdiði görüldü. Kaynak:BirGün birlikte yüreklerdeki acýnýn iki yýldýr tazeliðini koruduðunu belirterek, katliamýn sorumlularýn bulunup adaletin saðlanmasý için Roboskili ailelerin verdiði mücadeleye deðindi. Baþbakan Erdoðan'ýn "Annelerin gözyaþlarý akmayacak" dediðini hatýrlatan Anlý, iki yýldýr Roboskili annelerin gözyaþlarýnýn kurumadýðýný ifade etti. Anlý, katliamýn yýldönümünde geçirdiði kalp krizi sonucu yaþamýný yitiren Miran Encü'yü de andý. Annelerin aðladýðý yeter Roboskili aileler adýna konuþan, bombardýmanda ölen Selam Encü'nün annesi Semira Encü, sadece Roboski de hayatýný kaybedenlerin deðil tüm Kürt halkýnýn anneleri olduðuklarýný söyledi ve ekledi: "Biz þehitlerimizle baþý dikiz, onurluyuz. Þehitlerimizin dört parça Kürdistan'ýn aydýnlýðý olacaktýr. Biz barýþ istiyoruz. Annelerin aðladýðý yeter." Kaynak: BÝA /30 /12/2013

3 Fethullah Gülen Cemaati ile AKP iktidarý arasýndaki çatýþma tüm hýzýyla sürüyor. Bu çatýþmada düzenin pisliklerinin, yolsuzluklarýnýn ortaya dökülmesi kuþkusuz sevindiricidir. Ama unutmayalým ki yýllardýr birlikte halka kan kusturanlar, þimdi birbirine düþseler de suç ortaðýdýrlar. Ve aralarýndaki çatýþma çok sürmeyecek yine iþbirlikçiliði ve suç ortaklýðýný el ele sürdüreceklerdir. Dolayýsýyla halkýn farklý kesimlerine yanaþarak þirin gözükme çabalarý bizleri yanýltmamalý. 11 yýldýr iyi tanýdýðýmýz maskenin altýndaki sureti unutmayalým. AKP nin Çalýþtaylar la Alevi halký düzene yedekleme çabasý fiyaskoyla sonuçlandý. Kürtleri yedekleme çabasý ise Barzani li, Þývan Perver li þovlarla sürüyor Fethullah Gülen Cemaati de bir yandan Kürtlerle bir yandan da Alevilerle arayý düzeltmeye çalýþýyor. Alevi örgütlenmeleri içinde kendine en yakýn gördüðü Ýzzettin Doðan-Cem Vakfý ile giriþtiði Cami-Cemevi projesi bu niyetin göstergesiydi! Alevi halk onlarýn niyetini çok iyi bildiði için bu projeyi kabul etmedi, etmeyecek Aralýk 2013 te Cemaate baðlý Gazeteciler ve Yazarlar Vakfý nýn düzenlediði Abant Platformu nun yýllýk toplantýsýnda da; Aleviler ve Sünniler Barýþý ve Geleceði Birlikte Aramak baþlýðý tartýþýldý. Fethullahçýlar, AKP nin Alevi Çalýþtaylarý nýn bir benzerini gerçekleþtirdi. Ayný kafa ve mantýkla bir kere daha Alevilik tartýþýldý. Sanki Alevi halkýn Sünni halkla bir sorunu varmýþ; Aleviler inanç özgürlüðünü Sünnilerden istiyormuþ gibi barýþ, anlayýþ, hoþgörü yalanlarýyla gerçeðin üstü örtüldü. Kardeþlik diyerek aslýnda mezhep çatýþmasý kýþkýrtýlmýþ oldu. Evet, meseleyi Alevilerin faþizme karþý mücadelesi yerine Alevi-Sünni meselesi olarak gören, tartýþan herkes kardeþliði deðil düþmanlýðý kýþkýrtýyor demektir Abant Platformu sonuç bildirgesinde; Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn dönüþtürülmesi gibi bir takým önerilerin yer almasý, Alevilere hoþ görünme çabasýnýn ürünüdür. Üstünde durmaya deðmez. Fethullahçýlarýn Alevilere yaklaþýmý, asimilasyonu þekerle kaplayýp yutturmaktýr. Kimse olumlu diye, ilerleme diye yutturmaya kalkmasýn. Ki olumlu olsa ne deðiþir? Aleviler, Maraþlarý, Çorumlarý, Sivaslarý, Gazileri, tüm baský ve katliamlarý yaratan ABD emperyalizminin beslemeleriyle yan yana mý gelecek? Yunmamýþ, temizlenmemiþ, kan bulaþmýþ hiçbir eli Alevi halk tutmaz, tutmamalýdýr. Kim uzatýrsa uzatsýn! Aleviliðin özü, arý, duru olmak; Yunus gibi tekkeye bir kere bile eðri odun sokmamaktýr. Ama ne yazýk ki, çýkarýna göre eðilip bükülenler Aleviler arasýnda da iyice çoðaldý. Kimi AKP den medet umdu, kimi CHP diye tutturdu Alevileri yüzüne gülüp önüne birkaç hak kýrýntýaý koyarak kanýracaðýný sananlar artýk çok yanýlýyor. Alevi halk, en aðýr bedelleri ödeyerek inancýný kendi gücü ve örgütlülüðü ile yaþatmýþ, bu günlere getirmiþtir. Kendi ayaklarý üzerinde dikilmiþtir, hep. Yürümeyi, koþmayý da öðrenecektir. Kirli pazarlýklara, ittifaklara hiçbir zaman girmedi, girmeyecek!.. 22 Aralýk 2013 Cem GÖÇER Nevþehir Ticaret ve Sanayi Odasý 2013 yýlýnýn son Meclis Toplantýsý ný yaptý. Meclis Toplantýsýnýn açýþ konuþmasýný yapan Nevþehir ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Seyit Ýnce, 2013 yýlýnýn odalarý için baþarýlý bir yýl olduðunu belirterek, özellikle yýlýn ikinci döneminde önemli geliþmelerin kaydedildiðini, üye memnuniyet anketleri sonuçlarýna göre Oda çalýþmalarýnýn üyeler tarafýndan takdir topladýðýný dile getirdi. Daha sonra söz alan Nevþehir Ticaret ve sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Arif Parmaksýz ise Nevþehir Ticaret ve Sanayi Odasý na kayýtlý 3 bin 960 üye bulunduðunu hatýrlatarak, odanýn asli görevinin bu üyelerin sorunlarýný çözmeye yönelik çalýþmalar yapmak olduðuna dikkati çekti. Parmaksýz, "Yönetim Kurulu 2014 yýlý için gerek hizmet belge ücretlerinde, gerekse aidatlarda artýþ yapýlmamasý yönünde karar aldý. Bu karar ile 2011 yýlýndan bu yana odamýz hizmet ve belge ücretlerinde ve aidatlarýnda artýþ yapýlmamýþtýr." þeklinde konuþtu. Odanýn 2013 faaliyetlerinin görüþüldüðü Meclis Toplantýsý nda 2014 bütçesi de kabul edilirken, Meclis üyelerinin sektörel sorunlarýnýn yaný sýra, ortak problem ve çözüm önerilerinin de gündeme geldiði Meclis Toplantýsý dilek ve temenniler bölümü ile son buldu. Kaynak:Nevþehir Gazete Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Nevþehir Ýl, Hacýbektaþ Ýlçe, 385 Parsel No, TOPAYIN Mahalle/Mevkii, AKÇATAÞ Köyü, Yüzölçümü : m2 Ýmar Durumu: imarsýz Kýymeti: ,00 TL 1. Satýþ Günü: 24/02/2014 günü 10: 00 10: 10 arasý 2. Satýþ Günü: 24/03/2014 günü 10:00 10: 10 2 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Nevþehir Ýl, Hacýbektaþ Ýlçe, 384 Parsel No, TOPAYIN Mahalle/Mevkii, AKÇATAÞ Köyü, Yüzölçümü : m2 Ýmar Durumu: imarsýz Kýymeti: ,00 TL 1. Satýþ Günü: 24/02/2014 günü 10: 15 10: 25 arasý 2. Satýþ Günü: 24/03/2014 günü 10:15 10: 25 3 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Nevþehir Ýl, Hacýbektaþ Ýlçe, 402 Parsel No, TOPAYIN Mahalle/Mevkii, AKÇATAÞ Köyü, Yüzölçümü : m2 -imarsýz Kýymeti: ,00 TL 1. Satýþ Günü: 24/02/2014 günü 10: 30 10: 40 arasý 2. Satýþ Günü: 24/03/2014 günü 10:30 10: 40 4 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Nevþehir Ýl, Hacýbektaþ Ýlçe, 401 Parsel No, TOPAYIN Mahalle/Mevkii, AKÇATAÞ Köyü, Yüzölçümü : m2 -imarsýz Kýymeti: ,00 TL 1. Satýþ Günü: 24/02/2014 günü 10: 45 10: 55 arasý 2. Satýþ Günü: 24/03/2014 günü 10:45 10: 55 5 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Nevþehir Ýl, Hacýbektaþ Ýlçe, 1 Parsel No, KÖY ÝÇÝ Mahalle/Mevkii, AKÇATAÞ Köyü, Yüzölçümü : m2 - imarsýz Kýymeti: ,00 TL 1. Satýþ Günü: 24/02/2014 günü 11: 00 11: 10 arasý 2. Satýþ Günü: 24/03/2014 günü 11: 00 11: 10 6 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Nevþehir Ýl, Hacýbektaþ Ýlçe, 403 Parsel No, TOPAYIN Mahalle/Mevkii, AKÇATAÞ Köyü, Yüzölçümü : m2 - imarsýz Kýymeti: ,00 TL 1. Satýþ Günü: 24/02/2014 günü 11: 15 11: 25 arasý 2. Satýþ Günü: 24/03/2014 günü 11: 15 11: 25 Satýþ Yeri : HACIBEKTAÞ ADLÝYESÝ DURUÞMA SALONU Satýþ þartlarý: 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellâliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/3 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 20/12/2013 (ÝÝK m. 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64 e karþýlýk gelmektedir. ( B: 20 )

4 »Son yýllarda ucuz politik tartýþmalara alet ediliyorsunuz. Nasýl etkiliyor sizi? Sadece ben mi? Geçenlerde bir arkadaþým þöyle dedi: Kaçmaya çalýþsak da mümkün deðil. Her gün politik tartýþmalarýn ucuna deðmemek imkansýz. Doðru söyledi. Hepimiz için konu ayný.»uzun yýllar yurtdýþýnda yaþadýnýz. Sizi önce oradaki baþarýlarýnýzla konuþtuk. Sonra Türkiye ye döndünüz. Eskiden müziðinizi daha mý çok konuþuyorduk? 43 yaþýndayým. Son beþ, altý yýldýr sanatýmla beraber bu konularýn parçasýyým. Aslýnda en üretken ve gittikçe üretkenleþen dönemim bu. Sekiz yýl Almanya da yedi yýl da New York ta yaþadým. New York ta yaþayan bir piyanistin en büyük hayali bir kere olsun New York Filarmoni yle çalmaktýr. Ben 14 kere çaldým, bir de CD yaptýk. Orada ulaþabileceðim en yüksek yerlere ulaþtým. 10 yýl önce Türkiye ye þimdi yaptýðým gibi Anadolu da çalmak, projeler üretmek hayalleriyle geldim. Kendi memleketimin kültüründe varsa doldurulmasý gereken noktalar, elimden geleni yapmak için...»üretkenliðinizi zedeliyor mu içine çekildiðiniz tartýþmalar? Tam tersi, üretkenliðimi üç kat artýrýyor de 50 dakikalýk Mezapotamya Senfonisi ni ve 30 dakikalýk Universe Senfonisi ni altý ayda besteledim. Ayný adamýn çeþitli ülkelerde ayda 10 konser verdiðini düþünürseniz, bu çok kýsýtlý zamanda, büyük bir çalýþma demek. Beni tetikleyen, cevap vermeye zorlayanlara, sanat eseriyle cevap vermeye çalýþýyorum.»bestelerinizle konuþuluyorsunuz þu sýralar. Ýcracýlýðýnýz geri planda mý kaldý? O da devam ediyor merak etme. Ýcracýlýðýn geride kalýyor gibi algýlanmasýný ben de istemem çünkü çok emek veriyorum. Bir ay sonra bir Beethoven CD si çýkarýyorum. Bütün Mozart ýn eserlerini kapsayan bir CD projesi var. Geçen ay Chopin programý verdik. Ulvi Cemal Erkin in komple eserlerini kaydettim. Bir yandan da kendi eserlerimi de ben çalýyorum. Ýcracýlýðým ve besteciliðim bir bütün.»albümde gösteriþli beste ve icralardan kaçýnarak þiirleri öne çýkarmýþsýnýz. 20 yýl önce yaptýðýnýz besteler üzerinde küçük deðiþiklikler yaparken bu duruluðu özel olarak gözettiniz mi? Þarkýlar 24 yaþýndaki genç adamýn iþi.üzerine ufak tefek eklemeler yapsam da o günkü ruh haliyle duruyor. Bir piyano, bir þan var pek çok þarkýda, iki kiþi çalýyor ama bir boþluk býrakmýyor. Bazý parçalarda piyanodan vazgeçip grupla çaldým. Bazýlarýný kanunla çaldým, bazýlarýna uzun giriþler yazdým. O duruluk herhalde bir müzisyenin bütün albümlerinde hedeflemesi gereken bir þey. Þiir gibi çalýp, kendini müzikle anlatmasý gerek. Atmosferi müziðin oluþturmasý lazým. Ve bunu çalgýcý çalarak yapabilir illa ki elektronik synthesizer lar, makyajlar veya orkestrasyon hileleri gerekmiyor. Zaten benim ömrümü adadýðým konserlerimde de CD lerimde de böyledir.»20 yýl önce nasýl bir Fazýl Say vardý? Piyanist ve besteci Fazýl Say 20 yýl önce Berlin de yaþayan genç bir müzisyenken bestelediði þiirleri Ýlk Þarkýlar ý Ada Müzik ten yayýnladý. Serenad Baðcan ýn söylediði þarkýlar Metin Altýok, Ömer Hayyam, Cemal Süreya, Can Yücel, Nâzým Hikmet dizelerine dayanýyor. Daha Amerika daki yarýþmayý kazanmamýþtým; bir kariyerim yoktu. Berlin de orada burada çalar, ders verirdim. Bir yarýþmayý kazanýp dünyadaki konser verme iþlerinin içine girmeye heveslenirdim. 24 yaþýndaki ben, þu anda geldiðim noktayý hayal dahi edemezdi. Hayal ettiðimin çok ama çok ötesinde bir yerdeyim; hem ürün hem de gelinen nokta olarak. Þiirlerle geçen o iki, üç yýlda, her gün bir tane þarký bestelediðim dönemler oluyordu tane daha þiir bestem var. Cemal Süreya lar, Turgut Uyar lar, Can Yücel ler var.»bu þairlerle buluþmuþ, onlarý raký masasýnda izlemiþsiniz çocukken... Burada bir parantez açayým: Bu adamlara þahsen dokunmuþluðum var, babamýn arkadaþlarý, tanýyorum diye anlatýyorum hep; ama þu anda bizlerin tanýþýklýðý gibi bir tanýþýklýktan bahsetmiyorum. Orada bir küçük çocuk var ve onlarý biliyor sadece. Cemal Süreya deyince bende görüntüler var bir sürü.»bu bir avantaj mý? Deðil. Tam tersine onlarý tanýmak, sesinin tonunu bilmek dezavantaj. Mesela Uyar ý tanýrým ama hiç görmediðim Nâzým Hikmet e daha yakýným. Belki daha özgürüm ona yaklaþmakta. Tanýdýðýn adama yaklaþmak daha çetrefilli bir durum. Metin Altýok u çok daha fazla tanýrdým tabii. 20 li yaþlarýmdayken ölümünden birkaç ay önce bile görmüþlüðüm var.»bir tarafýnýz orada, o raký masasý muhabbetlerinde mi kaldý peki? Öyle bir masa düþünün ki Turgut Uyar ve eþi Tomris bir köþede, Cemal Süreya bir yerde, Metin Altýok ve eþi Füsun Akatlý orada. Ýstanbul dan Aziz Nesin gelmiþ, babam Ahmet Say orada. Böyle bir masayý bugüne uyarlasak, burada kim otururdu? Böyle birileri var mý artýk? Kendime soruyorum. Cemal Süreya, Turgut Uyar kadar büyük þair þu anda var mý? Aziz Nesin kadar aktivist bir kiþilik, Can Yücel çok özleniyor tabii. Þu anda çok ihtiyaç vardý onlara. Türkiye nin çok kavgalý hali, her þeyin, herkesin, her an kavgalý olma hali sanatçýlarý da birbirinden koparýr hale geldi. Millet birbirini sevmiyor. (Gülüyor) Onlar da birbirinden týrsar oldu. Herkes kendi iþine bakmak mecburiyetinde kaldý. Paylaþým azaldý. Bu bir dünya gerçeði mi Türkiye gerçeði mi, düþünmek lazým. Egoistleþti ve materyalistleþti her þey.»çaða ayak uyduramýyor musunuz? Mesela Nâzým Hikmet, Sait Faik i o kadar fena eleþtirmiþ ki zamanýnda, anlamak benim bir haftamý aldý. (Gülüyor) Bugün bakýyorsunuz da (Gülüyor) kültür sanat sayfasý yok birçok gazetede. Birkaç gazete dýþýnda müzik, sinema, kitap eleþtirisi, gerçekten kafa yorulmuþ, hata arayan, iyiyi bulan yazýlar yok.new York Times ýn bir kültür eki var, her gün 14 sayfa falan. Sinema, müzik, konserler... Bu olmayýnca Sanatýn hayatla baðý kopuk deniyor. Kopuk olmasýnýn suçlusu sanatçý olmuyor ama. Arada medya da görevini görmüyor.»geleceðe iliþkin umudu geçmiþte arýyorsunuz. Tezat deðil mi? Hayýr deðil. Benim bütün hayatým öyle deðil mi? Beethoven çalarken de öyle deðil mi? Chopin çalarken, Fransa ya 20 yaþýnda göç etmiþ 38 yaþýnda veremden ölmüþ bir Polonyalý nýn müziðine dalmýþken, durumumuz ayný deðil mi? Onu neden 2013 yýlýnda çalýyoruz? Kendimizde ondan bir þey bulduðumuz için. Bu þairler de öyle. Gayet basit bir içtenlik konusu.»büyüdüðünüz sofralar þimdi dolmuyorsa geleceðin müziði nasýl olacak? Belki ikinci Rönesans a ihtiyaç var. 20. Yüzyýl ýn ikinci yarýsý için Kültür ile para evliliðinin boþanmasýdýr denir. Para 2. Dünya Savaþý sonrasýnda, popülerleþme ve kazanma hýrsýyla kültürle yollarýný ayýrýyor. Bu geri dönecek. Böyle devam edemez. Her þeyin bu kadar basite indirgenip, satýþ amaçlý olmasý sürekli geliþen bir varlýk olan insaný bir gün tatmin etmeyecek. Müneccim deðiliz, geleceðin müziðini bilemeyiz. Ama dün yarattýðýmýz þey bile bugün eski oluyor. Sanatçý yeninin deðil güzelin peþinden koþar. Güzel melodi yazmak yeni bir duygulaným deðil. Belki deðiþik enstrümanlar çýkacak; armonin ve ritmin ötesinde, müziðin renk öðesinde bir devrim yaratýlacak. Belki müzikte kullanýlan ses renklerinin etkisi çoðalacak.»þarkýlarý ilk Zeynep Altýok dinlemiþ, nasýl oldu tepkisi? Zeynep le 3-4 yaþýndan beri arkadaþýz. Þarkýlarý 20 yýl önceki yorumundan da bilir. Pýnar ýn (Demirel) söylediði kaset Zeynep te vardý. 20 yýldýr hemen her gün Þu þarkýlarý niye çýkarmýyorsun? derdi. O da bir Metin Altýok toplamasý yapacak. Sezen Aksu, Güvenç Daðüstün, Çiðdem Erken, Yavuz Bingöl herkes bir þey yapmýþ Metin Altýok la ilgili. Düþerim ve Bu Kekre Dünyada yý aslýnda Serenad la (Baðcan) o CD ye hazýrlamýþtýk, ondan sonra ilk þarkýlar doðdu. Biraz spontane geliþti.»konuþmalarýnýz, besteleriniz, haþýr neþir olduðunuz þairler... Bir görev adamý gibisiniz. Kendinize biçtiðiniz bir görev var mý? Bunu bir görev olarak görmüyorum. Bu ben olduðum için böyle çýkýyor. Emin ol ki beste yapmak iþi deðil insanýn. Kendi ruhuyla ilgili bir þeydir insanýn. Ýyi bir þey çýkmýyorsa çýkmaz yani. Çýksýn da kötü bir þey çýksýn desen, o bile çýkmaz. Konservatuvarlara zarar gelmesin istiyorum Müzik eðitimi oldum olasý bir sorundu. Liseler ve ortaokuldaki müzik eðitimi hiçbir zaman sonuç veren bir þey olmadý. Blok flütle do re mi fa çalýyordu çocuklar. Gerçekten müziðin ne olduðu, ne mesaj verdiði ve dinlerken anlama yöntemi üzerine gidilseydi ki bu çok daha basit bir yöntemdaha iyi olurdu. Müzik þu anda Milli Eðitim sisteminde seçmeli ders olarak okutulduðu için iyice azaltýldý. Atamalar da saðlýklý yapýlmýyor diye biliyorum. Dolayýsýyla biraz kuraklýk geldi normal okullara. Bir de bizim konservatuvarlarýmýz müzik fakültelerimiz var. Onlar hâlâ duruyor, inþallah da durur. Bir konservatuvardaki en önemli þey þudur: Ýyi bir hocayla iyi bir öðrencinin denk düþmesi ve o kimyanýn iyi olmasý. Bu bir usta-çýrak mesleði. Ýyi bir hocasý oldu mu yetenekli bir öðrencinin, isterse Antarktika da olsun bir geliþme yaþanýr. Elbetteki teorik dersler de önemli, bunlarýn çok saðlam verilmesi lazým. Türkiye de biz çok saðlam dersler alýyorduk zamanýnda, hatta Avrupa dan bile iyi olunan konular vardý. Konservatuvarlara zarar gelmesin istiyorum þu aþamada; çünkü biliyorsunuz kurumlarýn baþýnda kara bulutlar dolaþmaya baþladý. En azýndan konservatuvarlar kalýrsa merkezi bir þey kalacaktýr. Altýok o telifle buzdolabý almýþtý Bu insanlar büyük þairler. Türkiye þarký geleneðinde onlarýn þiirlerini bestelemek var lerin sonlarýnda Yeni Türkü bir sürü Can Yücel besteledi. Onlarýn da bir Sardunya sý vardý. Zülfü (Livaneli) Ýstanbul u Dinliyorum u yapmýþtý. Bunlar 80 li yýllarýn kültürüydü. Mesela Müþfik Kenter in Orhan Veli okuduðu kaset, emin ol ki bir milyon satmýþtý. O zaman satýþ vardý, her þey YouTube a düþmüyordu. O kültürü ben yaþadým. Sezen Aksu nun Metin Altýok bestelediðini, Altýok un oradan gelen bir telifle evine buzdolabý aldýðýný biliyorum. Bu albüm onlarý zaten bilen bir jenerasyona bir hatýrlatma, onlarla hiç tanýþmamýþ jenerasyonla tanýþtýrma oldu. Yarim yarim, aþkým aþkým Pop, rock ya da diðer müziklerde, herkes Kendi sözümü kendim yazayým yapýyor. Bu bir yol göstericilik oldu, onlar da mesela þimdi o þairlere dayanabilirler. Þiir bestelemek ayýp deðil. Yarim yarim, aþkým aþkým falan diye diye 20 yýldýr söz yok ortada. Ben asla söz yazmam çünkü söz, þiir yazmanýn bir yetenek olduðuna inanýyorum. Müzikteki gibi. Yazmayý hiç denemedim, denemeyeceðim de. Bu kadar iyi þairler varken neden deneyeyim yani? Onlarý bestele iþte, daha ne olsun. Bir okyanus var önümüzde. Sadece Cemal Süreya bestelemeye kalksam bütün hayatým onunla geçer. Ýlk Þarkýlar Anadolu yollarýnda 23 Aralýk Pazartesi, 20.30,Antakya Meclis Kültür Sanat Merkezi 24 Aralýk Salý, 20.30, Adana Büyükþehir Belediyesi Tiyatrosu 25 Aralýk Çarþamba, 20.30, Ýskenderun MKÜ Mustafa Yazýcý Devlet Konservatuvarý 26 Aralýk Perþembe, 20.30, Gaziantep Devlet Tiyatrosu 27 Aralýk Cuma, 20.30, Mersin Büyükþehir Belediye Kongre ve Sergi Sarayý 15 Ocak 2014 Çarþamba, 20.00, Ankara Nâzým Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi 17 Ocak 2014 Cuma, 20.00, Bursa Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Kaynak:BirGün

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Baca deðil kanser borusu

Baca deðil kanser borusu Ülkemizdeki baz istasyonlarý tam defilelik! Ne estetik bir dizayn bu... Ya bir yapay palmiyenin tepesine gizlenmiþ, ya da baca diye evin damýna! Sanki maskeli balo! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK. KKTC'ye "Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti" diyenler var Türkiye'de... Doðrusu da bu olmalý... Darýlmayýn kýrýlmayýn ama yanlýþ yapan onlar deðil, biziz herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kofi Annan Suriye'deki teröristlere silah yardýmý yapan Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ý uyardý. Ýster misiniz þimdi Erdoðan Annan'a "Al ananý da git" desin? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor Çok bulutlu YIL:3 SAYI:611 35 YKR 26 MART 2008 ÇARÞAMBA Çorum'un Alevi Köylerinde Ýmam Çorum un Alaca ilçesine baðlý Koyunoðlu, Mazýbaþý ve Çikhasan köylerinde, köylülerin isteði dýþýnda atanan imamlar

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

Hastalar teknolojik çözümü sevdi

Hastalar teknolojik çözümü sevdi Yaban hayatý kayýt altýnda Çorum'da yaban hayvanlarýnýn envanterinin çýkarýlmasý için baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ormanlýk alanlara yerleþtirilen fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Varolmak ile yokolmak arasýnda bir kavþak... Siz kararýnýzý çoktan verdiniz ancak... Son 24 saat... Yalancýnýn mumu Kýbrýs'ta yatsýya kadar deðilse de, Pazara kadar yanar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum.

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum. Samsun ile Amasya sýnýrýndaki Boðaziçi mevkinde operasyona çýkan güvenlik güçleri, "Dur" ihtarýnda bulunduklarý iki kiþinin silahla karþýlýk verdiðini ileri sürerek ateþ açtý. Ýki kardeþten 16 yaþýndaki

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

Kardeþe dua, katile lanet

Kardeþe dua, katile lanet Baðcý dan Rektör Alkan a tam destek Köstek deðil, destek olacaðýz AK Parti Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, ziyaret ettiði Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn çalýþmalarýndan duyduðu

Detaylı

Pir Sultan ýn evine konuk olduk!

Pir Sultan ýn evine konuk olduk! YIL:3 SAYI:675 35 YKR 24 HAZÝRAN 2008 SALI Pir Sultan ýn evine konuk olduk! Banaz(lar) Sivas, Yýldýzeli Ýlçesi, Çýrçýr Bucaðýna baðlý.. Ankara-Sivas Devlet Karayolu üzerinde, Yýldýzeli Ýlçesinin çýkýþýndan

Detaylı

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET Mukaddeslerimize küfüre kesin HAYIR Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sayfa 3 te office@yenivatan.com Februar / Þubat 2006 / 64 / Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata!

Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata! PazaR Tarih: 24 Kasým 2013 YIL:(8) SAYI: 445 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata! Aziz Þah Bu sayýda; Aziz Þah, Ümit Ýnatçý, Sungur Savran, Fatma Akilhoca,

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý

AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý Emniyet Müdürlüðü ekipleri terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kiþi gözaltýna Çorum da DHKP-C operasyonu Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen

Detaylı

Hayvan Pazarý na kazma

Hayvan Pazarý na kazma Bu haber üç dönemlik vekiller için AK Parti, üç dönem kuralýný kaldýrmayý düþünmüyor. Koalisyon kurulamaz ve Türkiye erken seçime giderse, 25. Dönem parlamentosunu pas geçmeyi planlýyor. Böylece 7 Haziran'da

Detaylı

Hava ýsýnýyor, ama çöl sýcaklarý yok. Kardeþlerimizin çilesine ortak oldular * HABERÝ 5 DE

Hava ýsýnýyor, ama çöl sýcaklarý yok. Kardeþlerimizin çilesine ortak oldular * HABERÝ 5 DE Çorumlu esnaftan örnek uygulama Ýhtiyacý olana hediye pide Sadýk Ercan ýn sahibi olduðu Ercan Pide Salonu, Ramazan Ayý nda örnek bir uygulamaya imza atýyor. Hayýrseverlerin katkýlarýyla gerçekleþtirdiði

Detaylı