Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit"

Transkript

1 Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen operasyonu uluslararasý komplo olduðunu iddia etmeye devam eden Erdoðan yolsuzluklarla ilgili düzenlenen ikinci dalga operasyonun baþýnda bulunan ancak daha sonra dosya elinden alýnan Savcý Muammer Akkaþ ý da eleþtirdi. Erdoðan HSYK nin yetkileriyle ilgili düzenlemede de yanlýþ yaptýklarýný itiraf etti. Baþbakan ýn oðlu Bilal Erdoðan ý sorguya çaðýrdýðý iddia edilen Akkaþ ý hedef alan Erdoðan Baþsavcýnýn açýklamalarýný gördünüz. Ne diyor savcý için? Bir kýsým medyayý yanýna alarak adli takip olabilir mi? Bu savcý kimin savcýsý? Öðrencilik yýllarýmýzda olduklarý gibi o uç örgütlerin militanlarý gibi çýkýp adalet sarayýnýn önünde bildiri daðýtýyor? DÝSK ANKARA BÖLGE TEMSÝLCÝLÝÐÝ, KESK ANKARA ÞUBELER PLATFORMU, TMMOB ÝL KOORDÝNASYON KURULU ve TTB/ANKARA TABÝP ODASI 28 Aralýk günü Ankara Kýzýlay da Roboski de katledilen 34 kiþiyi anmak için bir etkinlik düzenledi. Saat: 14:00 civarýnda, Güvenpark heykeli yanýnda gerçekleþtirilen anma için devasa büyüklükte bir pankart açýldý. Roboski katliamýyla ilgili büyük bir fotoðrafla yanýnda, BÝR DAHA ASLA yazýsýnýn bulunduðu pankart heykelden aþaðý sarkýtýldý. Anmada yaþamýný yitirenlerin fotoðraflarý da taþýndý. KESK, DÝSK, TTB ve TMMOB Ankara yerel temsilciliklerinin gerçekleþtirdiði anmaya bu dört örgütün yönetici ve üyelerinin yaný sýra BDP Ankara Kadýn Meclisi üyesi kadýnlar, BDP Ankara Ýl Yöneticileri/üyeleri, HDK bileþeni örgütlerden temsilciler ve demokrasi güçleri katýldý. Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç ve beraberindeki heyet, Hacýbektaþ Rýfat Kartal Huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç ýn yaný sýra Hacý Bektaþ Veli Meslek Yüksekokulu Müdürü Öðretim Görevlisi Gökhan Keven, Güzel Sanatlar Fakülte Sekreteri Yüksel Yurteri, Avrupa Birliði Proje Koordinatörü ve Eurodesk Temas Noktasý Serkan Baþar ve öðrencilerin huzurevini ziyaretlerinde kendilerini Huzurevi Müdürü Recai Gündüz ve personel karþýladý. Diyarbakýr'ýn Kayapýnar Belediyesi Rojava Parký'nda yapýlan Roboski Anýtý, Roboskili ailelerin de katýldýðý törenle açýldý. Gün geçmiyor ki sürprizlerle dolu yeni günaydýn lara uyanmayalým. Acaba Bu daha baþlangýç münakaþaya devam mý? Gönül ister ki, Gönül Kývýlcým gibi edebiyatçý bir dost ile edebiyata dair bir baþlangýç yapalým ama dört bir yaný siyasi iradelerle kaplý yurdumuzda buna þimdilik yerimiz dar Tabii bu iþin latifesi gerçi þimdiden söyleyelim her ne kadar sürç-i lisan edersek af ola Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit ayýramamaktan þikayet ederler sizde durum nedir? 5 DE

2 adalet sarayýnýn önünde bildiri daðýtýyor? Bir savcý böyle bir þey yapabilir mi? Bunlar nasýl adalet daðýtacak? Bunlar adil olabilir mi? Dur bakalým seninle iþimiz var diye konuþtu. Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen operasyonu uluslararasý komplo olduðunu iddia etmeye devam eden Erdoðan yolsuzluklarla ilgili düzenlenen ikinci dalga operasyonun baþýnda bulunan ancak daha sonra dosya elinden alýnan Savcý Ne oluyor? Sultanlýk taslayan bir diktatör saray darbesi yle devriliyor Adýna ister Beyaz Saray deyin, ister Ak Saray AKP ile Cemaat arasýndaki savaþ nedeniyle BM den gözlemci talep etmek lazým. Soruþturmalar BM gözlemcileri denetiminde yapýlsýn! Þaka gibi ama deðil, kimyasal silah kullanýmýndan beter haldeyiz. Kaldý ki Gezi de kimyasal silah da kullanýldý ve hâlâ kullanýlýyor. Þimdi de eski kimyasal müttefiklerden her biri tuttuðunu tutuklamak istiyor. Tüpçü sütçüyü, sütçü bahçývaný, bahçývan aþçýyý, aþçý uþaðý Aslýnda iþin tahlil kýsmýný geçen yazýmda halletmiþtim. Sonrasýnda çok olay var ama yeni bir durum yok. Bu yüzden lafý uzatmadan haftanýn özetini Savcý Akkaþ, Baþsavcý Çolakkadý, HSYK, Danýþtay (ve hatta Yargýtay) kelimeleriyle yapmýþ olayým, siz anlarsýnýz. Gelinen noktada tahlil kadar teþhir de önemli: AKP hükümeti anayasayý fiilen askýya aldý. Cemaat in kontrolünde olduðunu ilan ettikleri Yargý da AKP hükümetine/yürütme sine ve AKP Meclis çoðunluðuna/yasama ya tabi kýlýnacakmýþ. MÞ (Malum Þahýs) alenen bir Savaþ Kabinesi kurdu. Samsun a çýkmýþ da Milli Ýstiklal Harbi veriyor havalarýnda, ama düpedüz kendi aralarýndaki bir iç savaþý körüklüyor. HSYK ve Danýþtay (ve hatta Yargýtay), zapt etmeleri gereken son kaleler olarak görülüyor. Tüh, aðýrlýkla HSYK yý ele geçirmek için yapýlan 2010 referandumuna Evet denmesi de AKP ye yetmemiþ. Belli ki Fethullah Gülen son 200 yýlýn en önemli olayý, 20 seçime bedel, gerekirse ölülerinizi mezardan kaldýrýp Evet için oy kullandýrýn derken HSYK yý Cemaat olarak cukkalayacaklarýndan eminmiþ. Bu arada MGK toplantýsýnda Genelkurmay Baþkaný son hadiseyi bir kumpas þeklinde deðerlendirip MÞ safýnda yer almýþ, eski hadiselerle (Ergenekon, Balyoz) baðlantý kurmuþ ve yeniden yargýlansýnlar diyesiymiþ. Polis teþkilatý kýsa sürede Cemaatçilerden temizlenemeyecekse, Ordu bu kez MÞ için mi göreve gelecek? Nitekim Jandarma da Savcý Akkaþ ý dinlememiþ. Hýmmm. Evet tarihsel bir hafta yaþadýk: Erdoðan Bayraktar ýn ben tek baþýma yapmadým baþbakanýn talimatýyla Muammer Akkaþ ý da eleþtirdi. Erdoðan HSYK nin yetkileriyle ilgili düzenlemede de yanlýþ yaptýklarýný itiraf etti. Baþbakan ýn oðlu Bilal Erdoðan ý sorguya çaðýrdýðý iddia edilen Akkaþ ý hedef alan Erdoðan Baþsavcýnýn açýklamalarýný gördünüz. Ne diyor savcý için? Bir kýsým medyayý yanýna alarak adli takip olabilir mi? Bu savcý kimin savcýsý? Öðrencilik yýllarýmýzda olduklarý gibi o uç örgütlerin militanlarý gibi çýkýp yaptým itirafý, resen suç duyurusu bile sayýlmadý ama sen beni tanýmayrsun ben seni hiç tanýmayrum diyerek bir canlý bomba misali patlamýþ oldu! Ýdris Naim Þahin de, AKP den istifa dilekçesinde, hükümette dar oligarþik bir kadronun etkin olduðunu söyledi. Þimdi, yani Devamýný getirmeyelim mi? Elbette: Kahrolsun Oligarþi! MÞ günlerdir copy paste konuþuyor. Google a Baþbakan çok sert konuþtu diye yazdým. 0,28 saniyede yaklaþýk sonuç bulundu. Baþbakandan çok önemli açýklamalar diye yazdým. 0,29 saniyede yaklaþýk sonuç bulundu. Bu kadar ( kadar!) çok ve boþ konuþunca bazen hoþ da konuþabiliyor. Son olarak hani kara tren þýf þýf giderdi deyiverdi. Pardon ama çuf çuf gitmez miydi? Fýþ fýþ kayýkçýyý bilirdik ama þýf þýf tren ne ola ki? Neyse, MÞ nin sonuçta dýgýdýk dýgýdýk gideceðini gördüðümüzden, bu sorunsalý (!) fazla kurcalamayalým. Hakikaten gidici. 1. Cumhuriyet takriben 87 yýl sürmüþtü 2. el- Cumhuriyet 3 yýl içinde eskidi, ya restore edip ömrünü uzatacaklar ya da çöpe, geri dönüþüm kutusuna atýlacak. Geçen hafta twitter âlemi de yýkýldý, sevindirik oldu. Benim favorilerimden birisi Kazanan Gezi yle final oynar. Finali Gezi nin kazanacaðý kesin. Çünkü bizim devrimci yolumuzun anlamý belliyken onlar için yol ile yolsuzluk bile ayný anlama gelebiliyor... MÞ ve þürekasý yolsuzluklarý ayyuka çýktýkça hâlâ þu kadar kilometre yol yaptýk diye övünebiliyor. Ve böylece o yollarda hakikaten beraber yürüdüklerini ve yürüttüklerini çok daha net görebiliyoruz. Velhasýl, Susurluk kamyonu ile ayakkabý kutusu nun toplumsal hafýzadaki ontolojik birlikteliðinde borsa düþüyor, dolar ve faiz fýrlýyor, ekonomi de hepten hapý yutuyor. Kapýya dayanan zamlarýn kod adý ilan ediliyor: 17 Aralýk zamlarý Eh, artýk MÞ bakýmýndan geriye dönüþ yok ama geri dönüþüm var! Mesele kutuysa eðer, elbette hepsi geri dönüþüm kutusuna, çöpe gidecek Peki çare? #ÇareHalkÝktidarý GEZÝ OLMAZSA OLMAZ Ýþte Gezi dediler, cam çerçeve indirdiler þimdi de yolsuzluk þu bu dediler gene cam çerçeve indirmeye gayret ediyorlar. Tutmayacak bu oyunlar ifadelerini kullanan Baþbakan Erdoðan, El ele vereceðiz. Omuz omuza vereceðiz. Ama kardeþ olacaðýz. Kardeþliðimize halel getirmek isteyenlere, aramýza fitne sokmak isteyenlere fýrsat vermeyeceðiz diye konuþtu. OÐLUNA ACIMAZMIÞ! Oðlu Bilal Erdoðan ýn soruþturmaya çaðrýlmasýna tepki gösterdiði iddia edilen Erdoðan þöyle konuþtu: Baþbakan Erdoðan konuþmasýný þöyle sürdürdü: AK Parti, yolsuzluklarla mücadele ede ede bugüne geldi. Babamýn oðlu olsa, evladým olsa, kim olursa olsun biz yolsuzlukla mücadelede prim vermeyiz. Fakat þunu da söylemek zorundayým. Yolsuzluklara bulaþmamýþ insanlarý adeta yolsuzluðun içerisinde gibi gösterme gayretine girenleri de affetmeyiz. HSYK itirafý Baþbakan Erdoðan, HSYK nin yetkileri,yle ilgili düzenlemeler konusunda yanlýþ yaptýklarýný ifade etti. AKP lile dönük operasyon iddialarýnýn gündemde olduðu bir dönemde Erdoðan ýn bu açýklamasý dikkat çekti: Biz bir yanlýþ yaptýk. HSYK yý denetleyen bir mekanizma vardý. Adalet Bakanlýðý nýn yetkisini aldýk. Yanlýþ yaptýk. Diyarbakýr'ýn Kayapýnar Belediyesi Rojava Parký'nda yapýlan Roboski Anýtý, Roboskili ailelerin de katýldýðý törenle açýldý. Heykeltýraþ Suat Yakut tarafýndan üç ayda tamamlanan anýtta, katliamda yaþamýný yitirenlerin isimleri, Roboskili anneleri temsilen gökyüzüne avuçlarýný açmýþ þekilde oturan bir kadýn figürü ile katliamý gerçekleþtiren savaþ uçaklarýna ait füzeler bulunuyor. Yüksekova Haber in Dicle Haber Ajansý na (DÝHA) dayandýrdýðý habere göre, törene Roboskili ailelerin yaný sýra Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi adaylarý Gültan Kýþanak ile Fýrat Anlý, Barýþ Anneleri Meclisi üyeleri, Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici ve çok sayýda sivil toplum örgütü temsilcisi katýldý. Katliamýn sorumlularý yargýlansýn Törende konuþma yapanlardan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan adayý Fýrat Anlý, Roboskili ailelerle Erdoðan a ayakkabý kutusu gösterince evi basýldý Yolsuzluk iddialarýný protesto etmek için Baþbakan ýn miting alanýna bakan evinden ayakkabý kutusu gösteren kadýnýn evini korumalar bastý. Baþbakan Erdoðan ýn Akhisar daki mitinginde meydana bakan evinden ayakkabý kutusu göstererek yolsuzluklarý protesto eden Nurhan Gül evinden yakýn korumalar tarafýndan gözaltýna alýndý. Akhisar Milli Egemenlik Meydaný nda konuþmasý sýrasýnda miting meydanýnda evi olan Nurhan Gül evinin balkonunda Baþbakan Erdoðan a ayakkabý kutusu gösterdi. Protestocu yurttaþ yakýn korumalar ve çevik kuvvet ekiplerince evinden gözaltýna alýndý. Karakola götürülen Nurhan Gül, burada verdiði ifadesinde 690 TL emekli maaþý ile yaþadýðý söyledi. Miting öncesi þehir dýþýndan Akhisar a taþýnan AKP liler ile bazý Akhisarlýlar arasýnda da hýrsýzlýk üzerine tartýþmalar yaþandý. Bazý Akhisarlýlarýn AKP li kitleye yönelik hýrsýz var, kapýlarýnýzý kilitleyin diyerek tepki gösterdiði görüldü. Kaynak:BirGün birlikte yüreklerdeki acýnýn iki yýldýr tazeliðini koruduðunu belirterek, katliamýn sorumlularýn bulunup adaletin saðlanmasý için Roboskili ailelerin verdiði mücadeleye deðindi. Baþbakan Erdoðan'ýn "Annelerin gözyaþlarý akmayacak" dediðini hatýrlatan Anlý, iki yýldýr Roboskili annelerin gözyaþlarýnýn kurumadýðýný ifade etti. Anlý, katliamýn yýldönümünde geçirdiði kalp krizi sonucu yaþamýný yitiren Miran Encü'yü de andý. Annelerin aðladýðý yeter Roboskili aileler adýna konuþan, bombardýmanda ölen Selam Encü'nün annesi Semira Encü, sadece Roboski de hayatýný kaybedenlerin deðil tüm Kürt halkýnýn anneleri olduðuklarýný söyledi ve ekledi: "Biz þehitlerimizle baþý dikiz, onurluyuz. Þehitlerimizin dört parça Kürdistan'ýn aydýnlýðý olacaktýr. Biz barýþ istiyoruz. Annelerin aðladýðý yeter." Kaynak: BÝA /30 /12/2013

3 Fethullah Gülen Cemaati ile AKP iktidarý arasýndaki çatýþma tüm hýzýyla sürüyor. Bu çatýþmada düzenin pisliklerinin, yolsuzluklarýnýn ortaya dökülmesi kuþkusuz sevindiricidir. Ama unutmayalým ki yýllardýr birlikte halka kan kusturanlar, þimdi birbirine düþseler de suç ortaðýdýrlar. Ve aralarýndaki çatýþma çok sürmeyecek yine iþbirlikçiliði ve suç ortaklýðýný el ele sürdüreceklerdir. Dolayýsýyla halkýn farklý kesimlerine yanaþarak þirin gözükme çabalarý bizleri yanýltmamalý. 11 yýldýr iyi tanýdýðýmýz maskenin altýndaki sureti unutmayalým. AKP nin Çalýþtaylar la Alevi halký düzene yedekleme çabasý fiyaskoyla sonuçlandý. Kürtleri yedekleme çabasý ise Barzani li, Þývan Perver li þovlarla sürüyor Fethullah Gülen Cemaati de bir yandan Kürtlerle bir yandan da Alevilerle arayý düzeltmeye çalýþýyor. Alevi örgütlenmeleri içinde kendine en yakýn gördüðü Ýzzettin Doðan-Cem Vakfý ile giriþtiði Cami-Cemevi projesi bu niyetin göstergesiydi! Alevi halk onlarýn niyetini çok iyi bildiði için bu projeyi kabul etmedi, etmeyecek Aralýk 2013 te Cemaate baðlý Gazeteciler ve Yazarlar Vakfý nýn düzenlediði Abant Platformu nun yýllýk toplantýsýnda da; Aleviler ve Sünniler Barýþý ve Geleceði Birlikte Aramak baþlýðý tartýþýldý. Fethullahçýlar, AKP nin Alevi Çalýþtaylarý nýn bir benzerini gerçekleþtirdi. Ayný kafa ve mantýkla bir kere daha Alevilik tartýþýldý. Sanki Alevi halkýn Sünni halkla bir sorunu varmýþ; Aleviler inanç özgürlüðünü Sünnilerden istiyormuþ gibi barýþ, anlayýþ, hoþgörü yalanlarýyla gerçeðin üstü örtüldü. Kardeþlik diyerek aslýnda mezhep çatýþmasý kýþkýrtýlmýþ oldu. Evet, meseleyi Alevilerin faþizme karþý mücadelesi yerine Alevi-Sünni meselesi olarak gören, tartýþan herkes kardeþliði deðil düþmanlýðý kýþkýrtýyor demektir Abant Platformu sonuç bildirgesinde; Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn dönüþtürülmesi gibi bir takým önerilerin yer almasý, Alevilere hoþ görünme çabasýnýn ürünüdür. Üstünde durmaya deðmez. Fethullahçýlarýn Alevilere yaklaþýmý, asimilasyonu þekerle kaplayýp yutturmaktýr. Kimse olumlu diye, ilerleme diye yutturmaya kalkmasýn. Ki olumlu olsa ne deðiþir? Aleviler, Maraþlarý, Çorumlarý, Sivaslarý, Gazileri, tüm baský ve katliamlarý yaratan ABD emperyalizminin beslemeleriyle yan yana mý gelecek? Yunmamýþ, temizlenmemiþ, kan bulaþmýþ hiçbir eli Alevi halk tutmaz, tutmamalýdýr. Kim uzatýrsa uzatsýn! Aleviliðin özü, arý, duru olmak; Yunus gibi tekkeye bir kere bile eðri odun sokmamaktýr. Ama ne yazýk ki, çýkarýna göre eðilip bükülenler Aleviler arasýnda da iyice çoðaldý. Kimi AKP den medet umdu, kimi CHP diye tutturdu Alevileri yüzüne gülüp önüne birkaç hak kýrýntýaý koyarak kanýracaðýný sananlar artýk çok yanýlýyor. Alevi halk, en aðýr bedelleri ödeyerek inancýný kendi gücü ve örgütlülüðü ile yaþatmýþ, bu günlere getirmiþtir. Kendi ayaklarý üzerinde dikilmiþtir, hep. Yürümeyi, koþmayý da öðrenecektir. Kirli pazarlýklara, ittifaklara hiçbir zaman girmedi, girmeyecek!.. 22 Aralýk 2013 Cem GÖÇER Nevþehir Ticaret ve Sanayi Odasý 2013 yýlýnýn son Meclis Toplantýsý ný yaptý. Meclis Toplantýsýnýn açýþ konuþmasýný yapan Nevþehir ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Seyit Ýnce, 2013 yýlýnýn odalarý için baþarýlý bir yýl olduðunu belirterek, özellikle yýlýn ikinci döneminde önemli geliþmelerin kaydedildiðini, üye memnuniyet anketleri sonuçlarýna göre Oda çalýþmalarýnýn üyeler tarafýndan takdir topladýðýný dile getirdi. Daha sonra söz alan Nevþehir Ticaret ve sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Arif Parmaksýz ise Nevþehir Ticaret ve Sanayi Odasý na kayýtlý 3 bin 960 üye bulunduðunu hatýrlatarak, odanýn asli görevinin bu üyelerin sorunlarýný çözmeye yönelik çalýþmalar yapmak olduðuna dikkati çekti. Parmaksýz, "Yönetim Kurulu 2014 yýlý için gerek hizmet belge ücretlerinde, gerekse aidatlarda artýþ yapýlmamasý yönünde karar aldý. Bu karar ile 2011 yýlýndan bu yana odamýz hizmet ve belge ücretlerinde ve aidatlarýnda artýþ yapýlmamýþtýr." þeklinde konuþtu. Odanýn 2013 faaliyetlerinin görüþüldüðü Meclis Toplantýsý nda 2014 bütçesi de kabul edilirken, Meclis üyelerinin sektörel sorunlarýnýn yaný sýra, ortak problem ve çözüm önerilerinin de gündeme geldiði Meclis Toplantýsý dilek ve temenniler bölümü ile son buldu. Kaynak:Nevþehir Gazete Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Nevþehir Ýl, Hacýbektaþ Ýlçe, 385 Parsel No, TOPAYIN Mahalle/Mevkii, AKÇATAÞ Köyü, Yüzölçümü : m2 Ýmar Durumu: imarsýz Kýymeti: ,00 TL 1. Satýþ Günü: 24/02/2014 günü 10: 00 10: 10 arasý 2. Satýþ Günü: 24/03/2014 günü 10:00 10: 10 2 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Nevþehir Ýl, Hacýbektaþ Ýlçe, 384 Parsel No, TOPAYIN Mahalle/Mevkii, AKÇATAÞ Köyü, Yüzölçümü : m2 Ýmar Durumu: imarsýz Kýymeti: ,00 TL 1. Satýþ Günü: 24/02/2014 günü 10: 15 10: 25 arasý 2. Satýþ Günü: 24/03/2014 günü 10:15 10: 25 3 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Nevþehir Ýl, Hacýbektaþ Ýlçe, 402 Parsel No, TOPAYIN Mahalle/Mevkii, AKÇATAÞ Köyü, Yüzölçümü : m2 -imarsýz Kýymeti: ,00 TL 1. Satýþ Günü: 24/02/2014 günü 10: 30 10: 40 arasý 2. Satýþ Günü: 24/03/2014 günü 10:30 10: 40 4 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Nevþehir Ýl, Hacýbektaþ Ýlçe, 401 Parsel No, TOPAYIN Mahalle/Mevkii, AKÇATAÞ Köyü, Yüzölçümü : m2 -imarsýz Kýymeti: ,00 TL 1. Satýþ Günü: 24/02/2014 günü 10: 45 10: 55 arasý 2. Satýþ Günü: 24/03/2014 günü 10:45 10: 55 5 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Nevþehir Ýl, Hacýbektaþ Ýlçe, 1 Parsel No, KÖY ÝÇÝ Mahalle/Mevkii, AKÇATAÞ Köyü, Yüzölçümü : m2 - imarsýz Kýymeti: ,00 TL 1. Satýþ Günü: 24/02/2014 günü 11: 00 11: 10 arasý 2. Satýþ Günü: 24/03/2014 günü 11: 00 11: 10 6 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Nevþehir Ýl, Hacýbektaþ Ýlçe, 403 Parsel No, TOPAYIN Mahalle/Mevkii, AKÇATAÞ Köyü, Yüzölçümü : m2 - imarsýz Kýymeti: ,00 TL 1. Satýþ Günü: 24/02/2014 günü 11: 15 11: 25 arasý 2. Satýþ Günü: 24/03/2014 günü 11: 15 11: 25 Satýþ Yeri : HACIBEKTAÞ ADLÝYESÝ DURUÞMA SALONU Satýþ þartlarý: 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellâliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/3 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 20/12/2013 (ÝÝK m. 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64 e karþýlýk gelmektedir. ( B: 20 )

4 »Son yýllarda ucuz politik tartýþmalara alet ediliyorsunuz. Nasýl etkiliyor sizi? Sadece ben mi? Geçenlerde bir arkadaþým þöyle dedi: Kaçmaya çalýþsak da mümkün deðil. Her gün politik tartýþmalarýn ucuna deðmemek imkansýz. Doðru söyledi. Hepimiz için konu ayný.»uzun yýllar yurtdýþýnda yaþadýnýz. Sizi önce oradaki baþarýlarýnýzla konuþtuk. Sonra Türkiye ye döndünüz. Eskiden müziðinizi daha mý çok konuþuyorduk? 43 yaþýndayým. Son beþ, altý yýldýr sanatýmla beraber bu konularýn parçasýyým. Aslýnda en üretken ve gittikçe üretkenleþen dönemim bu. Sekiz yýl Almanya da yedi yýl da New York ta yaþadým. New York ta yaþayan bir piyanistin en büyük hayali bir kere olsun New York Filarmoni yle çalmaktýr. Ben 14 kere çaldým, bir de CD yaptýk. Orada ulaþabileceðim en yüksek yerlere ulaþtým. 10 yýl önce Türkiye ye þimdi yaptýðým gibi Anadolu da çalmak, projeler üretmek hayalleriyle geldim. Kendi memleketimin kültüründe varsa doldurulmasý gereken noktalar, elimden geleni yapmak için...»üretkenliðinizi zedeliyor mu içine çekildiðiniz tartýþmalar? Tam tersi, üretkenliðimi üç kat artýrýyor de 50 dakikalýk Mezapotamya Senfonisi ni ve 30 dakikalýk Universe Senfonisi ni altý ayda besteledim. Ayný adamýn çeþitli ülkelerde ayda 10 konser verdiðini düþünürseniz, bu çok kýsýtlý zamanda, büyük bir çalýþma demek. Beni tetikleyen, cevap vermeye zorlayanlara, sanat eseriyle cevap vermeye çalýþýyorum.»bestelerinizle konuþuluyorsunuz þu sýralar. Ýcracýlýðýnýz geri planda mý kaldý? O da devam ediyor merak etme. Ýcracýlýðýn geride kalýyor gibi algýlanmasýný ben de istemem çünkü çok emek veriyorum. Bir ay sonra bir Beethoven CD si çýkarýyorum. Bütün Mozart ýn eserlerini kapsayan bir CD projesi var. Geçen ay Chopin programý verdik. Ulvi Cemal Erkin in komple eserlerini kaydettim. Bir yandan da kendi eserlerimi de ben çalýyorum. Ýcracýlýðým ve besteciliðim bir bütün.»albümde gösteriþli beste ve icralardan kaçýnarak þiirleri öne çýkarmýþsýnýz. 20 yýl önce yaptýðýnýz besteler üzerinde küçük deðiþiklikler yaparken bu duruluðu özel olarak gözettiniz mi? Þarkýlar 24 yaþýndaki genç adamýn iþi.üzerine ufak tefek eklemeler yapsam da o günkü ruh haliyle duruyor. Bir piyano, bir þan var pek çok þarkýda, iki kiþi çalýyor ama bir boþluk býrakmýyor. Bazý parçalarda piyanodan vazgeçip grupla çaldým. Bazýlarýný kanunla çaldým, bazýlarýna uzun giriþler yazdým. O duruluk herhalde bir müzisyenin bütün albümlerinde hedeflemesi gereken bir þey. Þiir gibi çalýp, kendini müzikle anlatmasý gerek. Atmosferi müziðin oluþturmasý lazým. Ve bunu çalgýcý çalarak yapabilir illa ki elektronik synthesizer lar, makyajlar veya orkestrasyon hileleri gerekmiyor. Zaten benim ömrümü adadýðým konserlerimde de CD lerimde de böyledir.»20 yýl önce nasýl bir Fazýl Say vardý? Piyanist ve besteci Fazýl Say 20 yýl önce Berlin de yaþayan genç bir müzisyenken bestelediði þiirleri Ýlk Þarkýlar ý Ada Müzik ten yayýnladý. Serenad Baðcan ýn söylediði þarkýlar Metin Altýok, Ömer Hayyam, Cemal Süreya, Can Yücel, Nâzým Hikmet dizelerine dayanýyor. Daha Amerika daki yarýþmayý kazanmamýþtým; bir kariyerim yoktu. Berlin de orada burada çalar, ders verirdim. Bir yarýþmayý kazanýp dünyadaki konser verme iþlerinin içine girmeye heveslenirdim. 24 yaþýndaki ben, þu anda geldiðim noktayý hayal dahi edemezdi. Hayal ettiðimin çok ama çok ötesinde bir yerdeyim; hem ürün hem de gelinen nokta olarak. Þiirlerle geçen o iki, üç yýlda, her gün bir tane þarký bestelediðim dönemler oluyordu tane daha þiir bestem var. Cemal Süreya lar, Turgut Uyar lar, Can Yücel ler var.»bu þairlerle buluþmuþ, onlarý raký masasýnda izlemiþsiniz çocukken... Burada bir parantez açayým: Bu adamlara þahsen dokunmuþluðum var, babamýn arkadaþlarý, tanýyorum diye anlatýyorum hep; ama þu anda bizlerin tanýþýklýðý gibi bir tanýþýklýktan bahsetmiyorum. Orada bir küçük çocuk var ve onlarý biliyor sadece. Cemal Süreya deyince bende görüntüler var bir sürü.»bu bir avantaj mý? Deðil. Tam tersine onlarý tanýmak, sesinin tonunu bilmek dezavantaj. Mesela Uyar ý tanýrým ama hiç görmediðim Nâzým Hikmet e daha yakýným. Belki daha özgürüm ona yaklaþmakta. Tanýdýðýn adama yaklaþmak daha çetrefilli bir durum. Metin Altýok u çok daha fazla tanýrdým tabii. 20 li yaþlarýmdayken ölümünden birkaç ay önce bile görmüþlüðüm var.»bir tarafýnýz orada, o raký masasý muhabbetlerinde mi kaldý peki? Öyle bir masa düþünün ki Turgut Uyar ve eþi Tomris bir köþede, Cemal Süreya bir yerde, Metin Altýok ve eþi Füsun Akatlý orada. Ýstanbul dan Aziz Nesin gelmiþ, babam Ahmet Say orada. Böyle bir masayý bugüne uyarlasak, burada kim otururdu? Böyle birileri var mý artýk? Kendime soruyorum. Cemal Süreya, Turgut Uyar kadar büyük þair þu anda var mý? Aziz Nesin kadar aktivist bir kiþilik, Can Yücel çok özleniyor tabii. Þu anda çok ihtiyaç vardý onlara. Türkiye nin çok kavgalý hali, her þeyin, herkesin, her an kavgalý olma hali sanatçýlarý da birbirinden koparýr hale geldi. Millet birbirini sevmiyor. (Gülüyor) Onlar da birbirinden týrsar oldu. Herkes kendi iþine bakmak mecburiyetinde kaldý. Paylaþým azaldý. Bu bir dünya gerçeði mi Türkiye gerçeði mi, düþünmek lazým. Egoistleþti ve materyalistleþti her þey.»çaða ayak uyduramýyor musunuz? Mesela Nâzým Hikmet, Sait Faik i o kadar fena eleþtirmiþ ki zamanýnda, anlamak benim bir haftamý aldý. (Gülüyor) Bugün bakýyorsunuz da (Gülüyor) kültür sanat sayfasý yok birçok gazetede. Birkaç gazete dýþýnda müzik, sinema, kitap eleþtirisi, gerçekten kafa yorulmuþ, hata arayan, iyiyi bulan yazýlar yok.new York Times ýn bir kültür eki var, her gün 14 sayfa falan. Sinema, müzik, konserler... Bu olmayýnca Sanatýn hayatla baðý kopuk deniyor. Kopuk olmasýnýn suçlusu sanatçý olmuyor ama. Arada medya da görevini görmüyor.»geleceðe iliþkin umudu geçmiþte arýyorsunuz. Tezat deðil mi? Hayýr deðil. Benim bütün hayatým öyle deðil mi? Beethoven çalarken de öyle deðil mi? Chopin çalarken, Fransa ya 20 yaþýnda göç etmiþ 38 yaþýnda veremden ölmüþ bir Polonyalý nýn müziðine dalmýþken, durumumuz ayný deðil mi? Onu neden 2013 yýlýnda çalýyoruz? Kendimizde ondan bir þey bulduðumuz için. Bu þairler de öyle. Gayet basit bir içtenlik konusu.»büyüdüðünüz sofralar þimdi dolmuyorsa geleceðin müziði nasýl olacak? Belki ikinci Rönesans a ihtiyaç var. 20. Yüzyýl ýn ikinci yarýsý için Kültür ile para evliliðinin boþanmasýdýr denir. Para 2. Dünya Savaþý sonrasýnda, popülerleþme ve kazanma hýrsýyla kültürle yollarýný ayýrýyor. Bu geri dönecek. Böyle devam edemez. Her þeyin bu kadar basite indirgenip, satýþ amaçlý olmasý sürekli geliþen bir varlýk olan insaný bir gün tatmin etmeyecek. Müneccim deðiliz, geleceðin müziðini bilemeyiz. Ama dün yarattýðýmýz þey bile bugün eski oluyor. Sanatçý yeninin deðil güzelin peþinden koþar. Güzel melodi yazmak yeni bir duygulaným deðil. Belki deðiþik enstrümanlar çýkacak; armonin ve ritmin ötesinde, müziðin renk öðesinde bir devrim yaratýlacak. Belki müzikte kullanýlan ses renklerinin etkisi çoðalacak.»þarkýlarý ilk Zeynep Altýok dinlemiþ, nasýl oldu tepkisi? Zeynep le 3-4 yaþýndan beri arkadaþýz. Þarkýlarý 20 yýl önceki yorumundan da bilir. Pýnar ýn (Demirel) söylediði kaset Zeynep te vardý. 20 yýldýr hemen her gün Þu þarkýlarý niye çýkarmýyorsun? derdi. O da bir Metin Altýok toplamasý yapacak. Sezen Aksu, Güvenç Daðüstün, Çiðdem Erken, Yavuz Bingöl herkes bir þey yapmýþ Metin Altýok la ilgili. Düþerim ve Bu Kekre Dünyada yý aslýnda Serenad la (Baðcan) o CD ye hazýrlamýþtýk, ondan sonra ilk þarkýlar doðdu. Biraz spontane geliþti.»konuþmalarýnýz, besteleriniz, haþýr neþir olduðunuz þairler... Bir görev adamý gibisiniz. Kendinize biçtiðiniz bir görev var mý? Bunu bir görev olarak görmüyorum. Bu ben olduðum için böyle çýkýyor. Emin ol ki beste yapmak iþi deðil insanýn. Kendi ruhuyla ilgili bir þeydir insanýn. Ýyi bir þey çýkmýyorsa çýkmaz yani. Çýksýn da kötü bir þey çýksýn desen, o bile çýkmaz. Konservatuvarlara zarar gelmesin istiyorum Müzik eðitimi oldum olasý bir sorundu. Liseler ve ortaokuldaki müzik eðitimi hiçbir zaman sonuç veren bir þey olmadý. Blok flütle do re mi fa çalýyordu çocuklar. Gerçekten müziðin ne olduðu, ne mesaj verdiði ve dinlerken anlama yöntemi üzerine gidilseydi ki bu çok daha basit bir yöntemdaha iyi olurdu. Müzik þu anda Milli Eðitim sisteminde seçmeli ders olarak okutulduðu için iyice azaltýldý. Atamalar da saðlýklý yapýlmýyor diye biliyorum. Dolayýsýyla biraz kuraklýk geldi normal okullara. Bir de bizim konservatuvarlarýmýz müzik fakültelerimiz var. Onlar hâlâ duruyor, inþallah da durur. Bir konservatuvardaki en önemli þey þudur: Ýyi bir hocayla iyi bir öðrencinin denk düþmesi ve o kimyanýn iyi olmasý. Bu bir usta-çýrak mesleði. Ýyi bir hocasý oldu mu yetenekli bir öðrencinin, isterse Antarktika da olsun bir geliþme yaþanýr. Elbetteki teorik dersler de önemli, bunlarýn çok saðlam verilmesi lazým. Türkiye de biz çok saðlam dersler alýyorduk zamanýnda, hatta Avrupa dan bile iyi olunan konular vardý. Konservatuvarlara zarar gelmesin istiyorum þu aþamada; çünkü biliyorsunuz kurumlarýn baþýnda kara bulutlar dolaþmaya baþladý. En azýndan konservatuvarlar kalýrsa merkezi bir þey kalacaktýr. Altýok o telifle buzdolabý almýþtý Bu insanlar büyük þairler. Türkiye þarký geleneðinde onlarýn þiirlerini bestelemek var lerin sonlarýnda Yeni Türkü bir sürü Can Yücel besteledi. Onlarýn da bir Sardunya sý vardý. Zülfü (Livaneli) Ýstanbul u Dinliyorum u yapmýþtý. Bunlar 80 li yýllarýn kültürüydü. Mesela Müþfik Kenter in Orhan Veli okuduðu kaset, emin ol ki bir milyon satmýþtý. O zaman satýþ vardý, her þey YouTube a düþmüyordu. O kültürü ben yaþadým. Sezen Aksu nun Metin Altýok bestelediðini, Altýok un oradan gelen bir telifle evine buzdolabý aldýðýný biliyorum. Bu albüm onlarý zaten bilen bir jenerasyona bir hatýrlatma, onlarla hiç tanýþmamýþ jenerasyonla tanýþtýrma oldu. Yarim yarim, aþkým aþkým Pop, rock ya da diðer müziklerde, herkes Kendi sözümü kendim yazayým yapýyor. Bu bir yol göstericilik oldu, onlar da mesela þimdi o þairlere dayanabilirler. Þiir bestelemek ayýp deðil. Yarim yarim, aþkým aþkým falan diye diye 20 yýldýr söz yok ortada. Ben asla söz yazmam çünkü söz, þiir yazmanýn bir yetenek olduðuna inanýyorum. Müzikteki gibi. Yazmayý hiç denemedim, denemeyeceðim de. Bu kadar iyi þairler varken neden deneyeyim yani? Onlarý bestele iþte, daha ne olsun. Bir okyanus var önümüzde. Sadece Cemal Süreya bestelemeye kalksam bütün hayatým onunla geçer. Ýlk Þarkýlar Anadolu yollarýnda 23 Aralýk Pazartesi, 20.30,Antakya Meclis Kültür Sanat Merkezi 24 Aralýk Salý, 20.30, Adana Büyükþehir Belediyesi Tiyatrosu 25 Aralýk Çarþamba, 20.30, Ýskenderun MKÜ Mustafa Yazýcý Devlet Konservatuvarý 26 Aralýk Perþembe, 20.30, Gaziantep Devlet Tiyatrosu 27 Aralýk Cuma, 20.30, Mersin Büyükþehir Belediye Kongre ve Sergi Sarayý 15 Ocak 2014 Çarþamba, 20.00, Ankara Nâzým Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi 17 Ocak 2014 Cuma, 20.00, Bursa Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Kaynak:BirGün

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1 T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/323 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Ankara

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12046 ESAS

T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12046 ESAS T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12046 ESAS 1 NO'LU TAŞINMAZIN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Tapu Kaydı ve

Detaylı

T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS

T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:İzmir,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi.

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi. T.C. BAFRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Kütahya İl,

Detaylı

T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Samsun

Detaylı

T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS

T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı: Niğde İli, Bor

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2013/ 3 - SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2013/ 3 - SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2013/ 3 - SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. T.C. BALIKESİR 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/34 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2014/2234 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2014/2234 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2014/2234 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN sadece dairelerin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/2018 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/2018 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/2018 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

T.C. ADANA 7. İCRA DAİRESİ 2014/4671 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ADANA 7. İCRA DAİRESİ 2014/4671 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ADANA 7. İCRA DAİRESİ 2014/4671 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:TAPU KAYDI:

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

T.C. KIRIKKALE 2. İCRA DAİRESİ 2012/968 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KIRIKKALE 2. İCRA DAİRESİ 2012/968 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KIRIKKALE 2. İCRA DAİRESİ 2012/968 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kırıkkale

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık CHP İlçe Yönetim Kurulu ve Belediye

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı