YÖNETMEL K. B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETMEL K. B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar"

Transkript

1 24 Nisan 2010 CUMARTES Resmî Gazete Say : Yüksekö retim Kurulu Ba kanl ndan: YÖNETMEL K YÜKSEKÖ RET M KURUMLARINDA ÖNL SANS VE L SANS DÜZEY NDEK PROGRAMLAR ARASINDA GEÇ, Ç FT ANADAL, YAN DAL LE KURUMLAR ARASI KRED TRANSFER YAPILMASI ESASLARINA L K N YÖNETMEL K B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli in amac, önlisans ve lisans düzeyindeki ö rencilerin yüksekö retim kurumlar ndaki fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programlar aras nda veya di er yüksekö retim kurumlar ndaki e de er diploma programlar na yatay geçi ile çift anadal, yandal ve yüksekö retim kurumlar aras nda kredi aktar m nda uyulmas gereken usul ve esaslar düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, yüksekö retim kurumlar ndaki önlisans ve lisans düzeyindeki diploma programlar aras ndaki her türlü yatay geçi leri, çift anadal, yandal programlar ve kredi aktar m na ili kin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 2547 say l Yüksekö retim Kanununun 7 nci maddesinin birinci f kras n n (e) bendine dayan larak haz rlanm t r. Tan mlar MADDE 4 (1) Yönetmelikte geçen; a) Çift anadal program : Ba ar art n ve di er ko ullar sa layan ö rencilerin ayn yüksekö retim kurumunun iki diploma program ndan e zamanl olarak ders al p, iki ayr diploma alabilmesini sa layan program, b) De i im program : Yurtiçi veya yurt d iki yüksekö retim kurumu aras nda düzenlenen protokol çerçevesinde kurumlar n birine kay tl olan ö rencilerin k sa süreli olarak di er kurumda e itim görmelerini ve bir kurumdan al nan derslerin di er yüksekö retim kurumunda e de er olarak kabul edilebilmesini öngören program, c) Diploma program : Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya bölümlerin belirlenen yeterlilikleri sa layan ö rencilere önlisans veya lisans diplomas düzenlenen yüksekö retim programlar n, ç) Düzey: Önlisans veya lisans diploma programlar ndan her birini, d) E de er diploma program : simleri ayn olan veya ilgili yönetim kurullar taraf ndan içeriklerinin en az yüzde sekseni ayn oldu u tespit edilen diploma programlar n, e) Farkl Puan Türü: Ö renci Seçme ve Yerle tirme sisteminde yüksekö retim programlar na yerle tirmede kullan lan puanlar n hesaplanmas nda kullan lan testler dikkate al narak 2010 y l ndan itibaren SAY Puan Türü (YGS -1 ile YGS -2), SÖZ Puan Türü (YGS -3 ile YGS -4), EA Puan Türü (YGS -5 ile YGS -6), Matematik Fen (MF) Puan Türü, Türkçe Matematik (TM) Puan Türü, Türkçe Sosyal (TS) Puan Türü, Yabanc Dil (D L) Puan Türü olmak üzere yedi puan türünü; 2009 y l ve öncesinde ise EA-1, SAY-1, SÖZ-1, EA-2, SAY-2, SÖZ-2 ve D L olmak üzere yedi puan türünü ve bu puan türlerinden SAY-1 SAY Puan Türüne, SÖZ-1 SÖZ Puan Türüne, EA-1 EA Puan Türüne, SAY-2 Matematik Fen Puan Türüne, EA-2 Türkçe Matematik Puan Türüne, SÖZ-2 Türkçe- Sosyal Puan Türüne, D L ise Yabanc Dil Puan Türüne kar l n, f) Genel not ortalamas : Ö rencinin haz rl k s n f hariç, geçi yapmak istedi i döneme kadar alm oldu u tüm derslerin kredilerine göre a rl kland r lm not ortalamas n, g) lgili yönetim kurulu: Yüksekö retim kurumlar ndaki fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, konservatuvarlarda konservatuvar yönetim kurulunu, meslek yüksekokullar nda meslek yüksekokulu yönetim kurulunu, h) ntibak program : Diploma programlar aras nda geçi yap lmas halinde, geçi yap lan diploma program n n müfredat na uyum sa lamak amac yla ilave ders ve uygulamalardan olu an program, ) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen ö renci say s n, i) Kurum içi yatay geçi : Bir ö rencinin kay tl oldu u yüksekö retim kurumu içindeki ayn düzeydeki di er diploma programlar na geçi ini, j) Kurumlar aras yatay geçi : Bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vak flar taraf ndan bir üniversiteye ba l olmaks z n kurulan meslek yüksekokullar ndan ayn düzeyde ba ka bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vak flar taraf ndan kurulan ba ms z meslek yüksekokullar na yap lan geçi i,

2 k) Not çizelgesi: Ö renim süresi içinde al nan derslerin, isim, kredi ve ba ar notlar n n topluca yaz ld belgeyi, l) Ortak program: Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna kabul edilen ö rencilerin önlisans veya lisans derecesi verilen bir diploma program na geçmeden önce ayn yüksekö retim kurumunda ald klar derslerden olu an program, m) Uluslararas ortak diploma program : Yüksekö retim kurumlar n n yurtd ndaki yüksekö retim kurumlar ve di er kurulu larla i birli i tesis ederek önlisans veya lisans diplomas veren programlar nda yürüttükleri uluslararas ortak e itim ve ö retim program n, n) Taban puan: Bir yüksekö retim kurumunun diploma program na Ö renci Seçme ve Yerle tirme Merkezi (ÖSYM) taraf ndan merkezi s navla yerle tirilen en dü ük puanl ö rencinin giri puan n, o) Yandal program : Bir diploma program na kay tl ö rencinin öngörülen artlar ta mas kayd yla, ayn yüksekö retim kurumu içinde ba ka bir diploma program kapsam nda belirli bir konuya yönelik s n rl say da dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikas ) alabilmelerini sa layan program, ö) Yatay geçi : Bir yüksekö retim kurumunda kay tl olan ö rencinin bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde, ayn düzeydeki di er diploma programlar nda ö renime devam etme hakk kazanmas n, p) Yüksekö retim ö renci veritaban (YÖKS S): Yüksekö retim Kurulu bünyesinde tüm yüksekö retim kurumlar nda önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde ö renim gören ö rencilerin bilgilerinin tutuldu u merkezi veritaban n, ifade eder. K NC BÖLÜM Genel lkeler Kontenjan MADDE 5 (1) Farkl yüksekö retim kurumlar n n diploma programlar veya ayn yüksekö retim kurumu içindeki diploma programlar aras nda ancak önceden ilan edilen say ve geçi artlar çerçevesinde geçi yap labilir. (2) ÖSYM taraf ndan yap lan yerle tirmelerde kontenjan s n rlamas bulunmayan diploma programlar na yatay geçi lerde kontenjan s n rlamas uygulanmaz. Geçi ler MADDE 6 (1) Önlisans diploma programlar n n ilk yar y l ile son yar y l na, lisans diploma programlar n n ilk iki yar y l ile lisans diploma programlar n n son iki yar y l na yatay geçi yap lamaz. (2) Ayn yüksekö retim kurumunda ayn diploma programlar nda birinci ö retimden ikinci ö retime kontenjan s n rlamas olmaks z n yatay geçi yap labilir. Ancak, ikinci ö retim diploma program na geçi yapan ö renciler ikinci ö retim ücreti öderler. (3) Yüksekö retim kurumlar nda ikinci ö retimden sadece ikinci ö retim diploma programlar na yatay geçi yap labilir. Ancak, ikinci ö retim diploma programlar ndan ba ar bak m ndan bulundu u s n f n ilk yüzde onuna girerek bir üst s n fa geçen ö renciler birinci ö retim diploma programlar na kontenjan dahilinde yatay geçi yapabilirler. (4) Aç k veya uzaktan ö retimden di er aç k veya uzaktan ö retim diploma programlar na yatay geçi yap labilir. Aç k ve uzaktan ö retimden örgün ö retim programlar na geçi yap labilmesi için, ö rencinin ö renim görmekte oldu u programdaki genel not ortalamas n n 100 üzerinden 80 veya üzeri olmas veya kay t oldu u y ldaki merkezi yerle tirme puan n n, geçmek istedi i üniversitenin diploma program n n o y lki taban puan na e it veya yüksek olmas gerekir. (5) Birinci veya ikinci ö retim diploma programlar ndan aç k veya uzaktan e itim veren diploma programlar na yatay geçi yap labilir. Ba vuru ve de erlendirme MADDE 7 (1) Diploma programlar aras nda yatay geçi ba vurular, sadece ilan edilen süre içerisinde yap l r. (2) Yatay geçi ba vurular n n de erlendirilmesinde kullan lacak olan kriterler ve yatay geçi için gereken asgari ko ullar, üniversite senatolar nca belirlenir. (3) Ba vurularla ilgili ön de erlendirmeyi, senatonun belirlemi oldu u ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurullar taraf ndan olu turulan komisyonlar yapar. Ba vurular, adaylar n genel not ortalamas, farkl puan türlerindeki programlara geçi için merkezi yerle tirme puan ve e er varsa geçmek istedi i program n ortak derslerindeki ba ar s dikkate al narak, üniversite senatosu taraf ndan belirlenmi olan kriterlere göre de erlendirilir ve ayr lan kontenjana göre geçi sa lan r. (4) Diploma program na yatay geçi yerle tirme i lemleri yüksekö retim kurumlar n n ilgili yönetim kurulu karar üzerine yap l r. (5) Kay t dondurmu olmak, yatay geçi hakk ndan yararlanmak için engel te kil etmez. (6) Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen ba ar notlar n n birbirine dönü türülmesinde, Yüksekö retim

3 Yürütme Kurulu taraf ndan belirlenen dönü türme tablolar veya üniversitelerince düzenlenen kar l klar kullan labilir. Uygulanacak olan kar l k yöntemi üniversite senatosu taraf ndan belirlenir. Sonuçlar n ilan ve intibak program MADDE 8 (1) Her bir diploma program na yatay geçi için ba vuran adaylar n de erlendirme sonuçlar, ilgili yüksekö retim kurumunun internet sayfas nda duyurulur. Yatay geçi hakk kazananlara kendileri hakk ndaki karar yaz l olarak tebli edilir. (2) Ba ar art n ta yan yeterli say da aday n olmas halinde kontenjan say s kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde as l adaylardan ba vuru yap lmamas halinde s rayla yedekler ça r l r. (3) lgili komisyonlar ö rencinin daha önceki dönemlerde ald dersler ile yatay geçi yapt program n derslerini dikkate alarak, senatonun belirledi i esaslara göre ö rencinin hangi yar y la veya s n fa intibak ettirilece ini tespit eder, varsa ö rencinin almas gereken ilave derslerden olu an bir intibak program ile muaf tutulmas gereken dersleri belirler. (4) Bu Yönetmelik kapsam nda geçi yapan ö rencilerin yeni durumlar, kay t i lemi tamamlan p, geçi ve intibak i lemleri kesinle tikten sonra en geç 15 gün içinde Ö renci leri Daire Ba kanl taraf ndan yüksekö retim ö renci veritaban na (YÖKS S) i lenir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kurum çi Programlar Aras Yatay Geçi Kurum içi yatay geçi kontenjanlar ve taban puan art MADDE 9 (1) Bir fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya ayn üniversite içinde yer alan di er fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki e de er düzeyde diploma programlar na ilgili yönetim kurulu taraf ndan belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçi yap labilir. (2) Hangi dönemlerde ve hangi diploma programlar için kurum içi yatay geçi kontenjan belirlenece i, her bir diploma program için ikinci yar y ldan ba lamak ve be inci yar y l dahil olmak üzere, kontenjan ilan edilen her y l için ÖSYM K lavuzunda öngörülen ö renci kontenjan n n yüzde onbe ini geçmeyecek biçimde, ilgili yönetim kurullar taraf ndan karara ba lan r. Vak f üniversitelerinin bir program nda burslu kontenjan dahilinde ö renim görmekte olan ö renciler yatay geçi yapt klar nda burslar ndan feragat etmi say l rlar. Ortak programdan sonra diploma program na geçi uygulamas olan yüksekö retim kurumlar n n kurum içi geçi kontenjan belirlenmesinde, bu diploma programlar için senato taraf ndan belirlenmi olan kontenjanlar esas al n r. (3) Kurum içi yatay geçi kontenjanlar, ilgili diploma program n n son dört y la ait taban puanlar, varsa kurum içi yatay geçi için senato taraf ndan öngörülen ilave artlarla birlikte, son ba vurunun kabul edilece i günden en az 15 gün öncesinde kurumun internet sayfas nda ilan edilir. (4) Programlar n kurum içi kontenjanlar ayn fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programlar ile di er fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu bünyesindeki diploma programlar için ayr ayr belirlenebilir. (5) Üniversite bünyesindeki ayn düzeyde fakat farkl merkezi yerle tirme puan türü ile ö renci kabul eden diploma programlar aras nda yatay geçi ba vurusu yap labilmesi için, ö rencinin merkezi s nava girdi i y l itibar yla geçmek istedi i diploma program için geçerli olan puan türünde ald merkezi yerle tirme puan n n, geçmek istedi i diploma program na e de er yurt içindeki di er üniversitelerin diploma programlar n n en dü ük taban puan ndan az olmamas art aran r. (6) Yetenek s nav ile ö renci alan diploma programlar na kurum içi yatay geçi lerde di er artlar n yan s ra yetenek s nav nda da ba ar l olma art aran r. Ortak programdan diploma programlar na geçi MADDE 10 (1) Ortak programa yerle en ö rencilerin diploma program na geçi yapabilmesi için kontenjanlar en geç kay t döneminden bir hafta önce her diploma program n n kontenjan otuzdan az olmayacak ekilde senato taraf ndan belirlenir. (2) Ortak program ba ar ile tamamlayan her ö renciden, diploma program na geçebilmeleri için ortak programdaki diploma program say s kadar tercih al n r. (3) Diploma program öncesinde ortak program uygulayan yüksekö retim kurumlar nda, bu program ba ar ile tamamlayan ö renciler, merkezi s nav veya yetenek s nav ile yerle tirildikleri ortak program için ÖSYM K lavuzlar nda öngörülen diploma programlar na, ortak programdaki genel not ortalamalar esas al narak veya adaylar n merkezi yerle tirme puan ile genel not ortalamas n n toplanmas suretiyle elde edilen yerle tirme puan esas al narak yerle tirilebilir. Adaylar n yerle tirme puan n n e it olmas halinde merkezi yerle tirme puan daha yüksek olana öncelik tan n r. Bu kriterlerden hangisinin uygulanaca, üniversite senatosu taraf ndan belirlenir. (4) Diploma program seçimi öncesinde, yabanc dil haz rl k s n f d nda geçirilen süre ö renim süresine dahildir. (5) Bir puan türü ile ortak programa yerle en adaylar n ayn yüksekö retim kurumu içinde farkl puan türü ile

4 ö renci kabul eden diploma programlar na geçi leri, bu Yönetmeli in kurum içi yatay geçi hükümlerine göre yap l r. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kurumlar Aras Yatay Geçi Kurumlar aras yatay geçi MADDE 11 (1) Kurumlar aras yatay geçi yüksekö retim kurumlar n n ayn düzeydeki e de er diploma programlar aras nda ve Yüksekö retim Kurulu taraf ndan yay nlanan kontenjanlar çerçevesinde yap l r. (2) Kurumlar aras yatay geçi için ö rencinin, kay tl oldu u programda bitirmi oldu u dönemlere ait genel not ortalamas n n en az 100 üzerinden 60 olmas artt r. (3) kinci f kradaki ba ar art n sa layamayan ancak merkezi yerle tirme puan geçi yapmak istedi i diploma program n n taban puan na e it veya yüksek olan adaylar yatay geçi ba vurusu yapabilir. Bu ekilde ba vuran adaylar n ba vurular sadece ikinci f kraya göre ba vuran adaylar n yerle tirmesi bittikten sonra bo kalan kontenjan olmas halinde de erlendirilir. (4) Yüksekö retim kurumlar n n belirlenen yatay geçi kontenjanlar ile ba vuru ve de erlendirme takvimi, Yüksekö retim Kurulu internet sayfas nda ilan edilir. (5) Önlisans derecesi verilen diploma programlar nda yatay geçi kontenjanlar ile ba vuru ve de erlendirme takvimi ikinci yar y l için Ocak ay, üçüncü yar y l için ise Temmuz ay içinde ilan edilir. (6) Lisans derecesi verilen diploma programlar nda; dört y ll k e itim verenlerde ikinci ve üçüncü s n flar için, be y ll k e itim verenlerde ikinci, üçüncü ve dördüncü s n flar için, alt y ll k e itim verenlerde ikinci, üçüncü, dördüncü ve be inci s n flar için yatay geçi kontenjanlar ile ba vuru ve de erlendirme takvimi Temmuz ay içinde ilan edilir. (7) Her y l düzenli olarak ikinci, üçüncü, dördüncü ve be inci s n flar için, ÖSYM giri genel kontenjan 50 ve 50 den az olan diploma programlarda iki, 51 ve 100 aras olan programlarda üç, 101 ve üzerinde olan diploma programlarda ise dört kurumlararas yatay geçi kontenjan Yüksekö retim Kurulu taraf ndan belirlenir. Ancak fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullar n n ilgili kurullar, geçi in yap laca diploma program n n giri y l ndaki kontenjan ile yatay geçi kontenjan belirlenen yar y la kadar, programdan ili i i kesilen veya ayr lan ö renci say lar ile bu yar y l içinde yatay geçi yoluyla gelmi olan ö renci say lar aras ndaki fark a mayacak biçimde ilave kontenjan belirleyebilirler. lave kontenjan belirlenmesi halinde bu kontenjanlar en geç Haziran ay n n otuzuncu günü mesai saati bitimine kadar Yüksekö retim Kuruluna bildirilir. Önlisans diploma programlar için ikinci yar y lda aç lmas istenen ilave yatay geçi kontenjanlar ise ilgili kurul taraf ndan belirlenerek, en geç Aral k ay n n otuz birinci günü mesai saati bitimine kadar Yüksekö retim Kuruluna bildirilir. (8) Tamamen veya k smen yabanc dil ile e itim yapan yüksekö retim kurumlar na yatay geçi için ilgili yüksekö retim kurumunun yapaca yabanc dil yeterlilik s nav ndan ba ar l olmak ya da ulusal veya uluslararas geçerlili i olan yabanc dil s navlar ndan ilgili yüksekö retim kurumunun belirledi i ba ar düzeyinde bir puan ba vuru s ras nda belgelemek artt r. (9) Kontenjan s n rlamas bulunmayan aç k veya uzaktan ö retim programlar na yatay geçi yapmak isteyen ö renciler, Eylül ay n n ilk haftas n n son günü mesai saati bitimine kadar ilgili yüksekö retim kurumuna ba vuruda bulunurlar. (10) Yatay geçi le gelen ö rencilerin önceki diploma program ndan alm oldu u dersler muaf tutularak, diploma program n bitirdi i yüksekö retim kurumundan alm oldu u derslere göre genel not ortalamas belirlenir. De erlendirme MADDE 12 (1) Kurumlar aras yatay geçi de erlendirme sonuçlar, geçerli ba vurusu olan tüm adaylar n isimleri, de erlendirmede esas al nan puanlara göre s ralanm biçimde ilgili yüksek ö retim kurumunun internet sayfas nda ilan edilir. (2) Ba vurularla ilgili ön de erlendirmeyi, üniversite senatosunun belirlemi oldu u ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurullar taraf ndan olu turulan komisyonlar yapar. Ba vurular, adaylar n genel not ortalamas ve e er varsa geçmek istedi i program n ortak derslerindeki ba ar s dikkate al narak, üniversite senatosu taraf ndan belirlenmi olan kriterlere göre de erlendirilir ve ayr lan kontenjana göre geçi sa lan r. (3) Yeterli artlar ta yan aday olmas halinde ayn say da as l ve yedek aday belirlenir. Takvimde belirlenen süre içinde ba vurmayan as l adaylar yerine yedeklerin ba vurusu al n r. Yatay geçi hakk kazanan ö rencilerin intibak programlar, bu ö rencilerin yeni akademik yar y la di er ö rencilerle ayn tarihte ba lamas n sa layacak biçimde yap l r. Di er yüksekö retim kurumlar ndan yatay geçi MADDE 13 (1) Türk Silahl Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve ba l yüksekö retim kurumlar nda önlisans ve lisans düzeyinde ö retime devam eden ö renciler kendi özel kanunlar nca düzenlenen hükümler çerçevesinde ve bu Yönetmeli in konuyla ilgili hükümlerine uygun olarak di er yüksekö retim kurumlar na yatay geçi yapabilirler. (2) Bu kurumlardan 13/1/1985 tarihli ve say l Resmî Gazete de yay mlanan Yüksekö retim Kurumlar Ö renci Disiplin Yönetmeli inin 10 uncu maddesinde say lan fiiller nedeniyle, ba ar s zl k veya disiplinsizlik nedeni

5 ile ili i i kesilenler di er yüksekö retim kurumlar na yatay geçi için ba vuramazlar. (3) kinci f kra kapsam na girmeyen bir gerekçe ile birinci f kra kapsam ndaki yüksekö retim kurumlar ndan ili i i kesilen ö renciler, ili iklerinin kesildi i tarihten itibaren iki y l içinde di er yüksekö retim kurumlar na geçi için ba vurabilir. Bu ba vurular kurumlararas yatay geçi hükümlerine göre de erlendirilir. Yurtd yüksekö retim kurumlar ndan yurtiçindekilere yatay geçi MADDE 14 (1) Üniversite senatolar taraf ndan yurtd ndaki yüksekö retim kurumlar ndan yap lacak yatay geçi ler için kontenjan belirlenebilir. Kontenjan belirlenmesi halinde her bir program için kurumlar aras yatay geçi kontenjan n n yar s n a mayacak ekilde belirlenen yurt d yüksekö retim kurumlar kontenjanlar ile üniversite senatosu taraf ndan belirlenen ba vuru artlar, kurumlar aras yatay geçi kontenjanlar ile birlikte Yüksekö retim Kuruluna en geç Haziran ay n n otuzuncu günü mesai saati bitimine kadar bildirilir. Yüksekö retim Kurulu internet sayfas nda tüm yüksekö retim kurumlar n n yurt d ö renci kontenjanlar ile ba vuru artlar ve de erlendirme takvimi ilan edilir. (2) Yabanc ülkelerdeki yüksekö retim kurumlar ndan yurt içindeki yüksekö retim kurumlar na geçi için, ö rencinin bu Yönetmeli in 12 nci maddesinin ikinci f kras nda belirlenen kurumlar aras yatay geçi ba ar artlar aran r. (3) Yurt d ndaki yüksekö retim kurumlar ndan yatay geçi te ö rencinin yatay geçi yapmak istedi i yüksekö retim kurumundaki diploma program n n ilgili s n f na ö renci kabulündeki taban puana sahip ö renciler, yurt d nda yüksekö renim gördü ü tüm derslerden ba ar art aranmaks z n yatay geçi ba vurusu yapabilirler. Bu yolla ba vuran ö rencilerin yatay geçi ba vurusu üniversite senatosu taraf ndan belirlenen esaslar çerçevesinde yurt d yatay geçi kontenjan kapsam d nda de erlendirilir. (4) Yurt d üniversitelerden yap lan ba vurularda ö rencinin yurt d nda ö renim gördü ü yüksekö retim kurumunun ve e itimin yap ld program n ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yüksekö retim Kurulu taraf ndan tan nmas ve kay tl oldu u diploma program n n, yatay geçi için ba vurdu u önlisans veya lisans diploma program na e de erli inin ilgili üniversite taraf ndan kabul edilmesi art aran r. (5) Yurtd nda yüksekö retime ba layan ö rencilerin Türkiye deki yüksekö retim programlar na geçi ba vurular n n de erlendirilmesinde kullan lacak olan, Ö renci Seçme ve Yerle tirme Merkezi taraf ndan yap lan Ö renci Seçme ve Yerle tirme S navlar ndaki asgari puanlar ile bunlara e de erli i kabul edilen s navlar ve puanlar, üniversiteler taraf ndan belirlenen yurtd yatay geçi kontenjanlar ile birlikte Yüksekö retim Kurulu taraf ndan ilan edilir. Adaylar n, yatay geçi ba vurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olmas gerekir. Yabanc uyruklu ö renciler MADDE 15 (1) Yüksekö retim Kurulu taraf ndan belirlenen yabanc ülkelerden gelecek o ülkenin uyruklu unda bulunan yabanc ö rencilerin kontenjan bu Yönetmeli in 14 üncü maddesinin birinci f kras nda belirtilen s n rlamaya tabi de ildir. BE NC BÖLÜM Çift Anadal, Yandal ve Kurumlar Aras Kredi Transferi Çift anadal program MADDE 16 (1) Ayn yüksekö retim kurumunda yürütülen lisans diploma programlar aras nda ilgili bölümlerin ve fakülte kurullar n n önerisi üzerine senatonun onay ile çift anadal program aç labilir. (2) Ö rencilerin ikinci anadal diploma program na kabulü, o program n yürütüldü ü ilgili bölümün önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunun onay ile yap l r. (3) Ayn anda birden fazla ikinci anadal diploma program na kay t yap lamaz. Ancak, ayn anda ikinci anadal diploma ile yandal program na kay t yap labilir. (4) kinci anadal diploma program ndaki ö renci, anadal diploma program nda kurum içi geçi hükümlerine uygun ko ullar sa lad nda ikinci anadal diploma program na yatay geçi yapabilir. (5) Yetenek s nav ile ö renci alan çift anadal diploma program na ö renci kabulünde yetenek s nav nda da ba ar l olma art aran r. Ba vuru süresi MADDE 17 (1) Ö renci ikinci anadal diploma program na, anadal diploma program n n en erken üçüncü, en geç be inci yar y l n ba nda ba vurabilir. (2) Ba vuru an nda anadal diploma program ndaki genel not ortalamas en az 100 üzerinden 70 olan ve anadal diploma program n n ilgili s n f nda ba ar s ralamas itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunan ö renciler ikinci anadal diploma program na ba vurabilirler. (3) Çift anadal diploma program na ba vurabilmesi için ö rencinin ba vurdu u yar y la kadar anadal diploma program nda ald tüm dersleri ba ar yla tamamlamas gerekir. (4) Ö rencinin çift anadal program ndan mezun olabilmesi için genel not ortalamas n n en az 100 üzerinden 70 olmas gerekir. Tüm çift anadal ö renimi süresince ö rencinin genel not ortalamas bir defaya mahsus olmak üzere

6 100 üzerinden 65 e kadar dü ebilir. Genel not ortalamas ikinci kez 100 üzerinden 65 in alt na dü en ö rencinin ikinci anadal diploma program ndan kayd silinir. (5) kinci anadal lisans program na devam eden ö renciye mezuniyet diplomas ancak devam etti i birinci anadal diploma program ndan mezun olmas halinde verilebilir. (6) Çift anadal ikinci diploma program nda ö renim gören ö rencinin anadal program nda alm oldu u ve e de erlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir. (7) Anadal diploma program ndan mezuniyet hakk n elde eden ancak ikinci anadal diploma program n bitiremeyen ö rencilerin ö renim süresi ikinci anadal diploma program n n bulundu u fakültenin yönetim kurulunun karar ile en fazla iki yar y l uzat labilir. (8) Çift anadal program ndan iki yar y l üst üste ders almayan ö rencinin ikinci anadal diploma program ndan kayd silinir. (9) Çift anadal program ndan ç kar lan ö rencilerin ikinci anadal program nda alm olduklar derslerin ne ekilde de erlendirilece i, senato taraf ndan belirlenir. (10) Senato karar ile, çift anadal programlar na ili kin bu Yönetmelikte belirtilenlere ilave olarak yeni ko ullar getirilebilir, öngörülen asgari ba ar notlar yükseltilebilir. Yandal program MADDE 18 (1) Yüksekö retim kurumlar esaslar n ve ba vuru ko ullar n ilgili yönetim kurullar n n teklifi ve senatolar n n onay ile belirleyerek, yandal programlar düzenleyebilir. (2) Yandal programlar n tamamlayanlara e itim ald klar alanda sadece ba ar belgesi (yandal sertifikas ) düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez. (3) Yandal programlar n n kontenjanlar, ilgili program n aç lmas na karar veren yönetim kurulu taraf ndan belirlenir. (4) Ba vurular, o program n yürütüldü ü ilgili yönetim kurullar taraf ndan de erlendirilir. Ba vuru süresi MADDE 19 (1) Ö renci, yandal program na, anadal lisans program n n en erken üçüncü, en geç alt nc yar y l n ba nda ba vurabilir. (2) Yandal program na, ba vurdu u yar y la kadar ald lisans program ndaki tüm kredili dersleri ba ar yla tamamlam olan ö renciler ba vurabilir. (3) Ö rencinin ba vuru s ras nda anadal program ndaki genel not ortalamas n n en az 100 üzerinden 65 olmas gerekir. Krediler MADDE 20 (1) Yandal program na ba vurusu kabul edilen ö renci, yandal program kapsam nda, senato karar ile belirlenmi olan dersleri almak ve bu dersleri ba armak zorundad r. Bu dersler ilgili bölümler aras nda kararla t r l r, ilgili fakülte kurullar n n ve üniversite senatosunun onay na sunulur. (2) Yandal program na devam edebilmesi için ö rencinin anadal program ndaki not ortalamas n n en az 100 üzerinden 60 olmas artt r. Bu art sa layamayan ö rencinin yandal program ndan kayd silinir. (3) Anadal program ndan mezuniyet hakk n elde eden ancak yandal program n bitiremeyen ö rencilere ilgili yönetim kurullar n n karar ile en fazla bir yar y l ek süre tan n r. Mezuniyet MADDE 21 (1) Ö rencinin yandal program ndaki ba ar durumu, anadal program ndaki mezuniyetini etkilemez. (2) Yandal ö rencisi, ö renim sürecinin herhangi bir yar y l nda program kendi iste iyle b rakabilir. Yandal program ndan kay t sildiren ö renci, ayn yandal program na tekrar kay t yapt ramaz. (3) Yandal program ndan iki yar y l üst üste ders almayan ö rencinin bu programdan kayd silinir. (4) Yandal program ndan ç kar lan ö rencilerin yandal program nda alm olduklar derslerin ne ekilde de erlendirilece i, senato taraf ndan belirlenir. (5) Senato karar ile, yandal programlar na ili kin bu Yönetmelikte belirtilenlere ilave olarak yeni ko ullar getirilebilir öngörülen asgari ba ar notlar yükseltilebilir. De i im programlar ve özel ö renci olarak ders alma MADDE 22 (1) Yurt içinde veya yurt d nda bir yüksekö retim kurumuna kay tl olan ö rencinin, ulusal ve uluslararas ö renci de i im programlar kapsam nda veya özel ö renci olarak ayn düzeyde ba ka bir yüksekö retim kurumundan ald ders veya uygulamalar n kredileri, ilgili yönetim kurulu karar ile kay tl oldu u diploma program ndaki yükümlülüklerinin yerine say labilir. (2) Ö rencinin özel ö rencilikte ve de i im program nda geçirdi i süre, ö retim süresine dahildir. (3) Ö rencinin özel ö renci olarak veya de i im program na kat larak ald derslerin kredisinin toplam, kay tl oldu u program n toplam kredisinin 1/3 ünden fazla olamaz. (4) Özel ö rencilikte ve de i im program ndaki ö renciler katk pay n kay tl oldu u yüksekö retim kurumuna öder.

7 (5) Özel ö renci olarak yaz okullar na kat lacak ö renciler, yaz okulu ücretini dersi ald klar yüksekö retim kurumuna öderler. (6) Ö retim dili Türkçe olan programlarda ö renim gören ö rencilerin ö retim dili yabanc dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabanc dil düzeylerinin yeterli oldu unu belgelemeleri gerekir. Yüksekö retim kurumlar nda e zamanl ö renim görme MADDE 23 (1) Örgün ö retim yapan farkl yüksekö retim kurumlar na ayn yar y lda önlisans ve lisans ö renci kayd yapt r lamaz ve ö renim görülemez. (2) Yüksekö retim kurumlar nda herhangi bir örgün meslek yüksekokulu program na kay tl ö renciler veya bu programlardan mezun olanlar, aç kö retim sistemi ile yürütülmekte olan ve kontenjan s n rlamas olmayan ve okuduklar veya mezun olduklar önlisans program ndan farkl olmak kayd yla aç kö retim önlisans programlar na kay t yapt rabilirler. (3) Yüksekö retim kurumlar n n herhangi bir örgün lisans program nda kay tl ö renciler veya bu programlardan mezun olanlar, aç kö retim sistemi ile yürütülmekte olan ve kontenjan s n rlamas olmayan ve okuduklar veya mezun olduklar lisans program ndan farkl olmak kayd yla aç kö retim lisans veya ön lisans programlar na kay t yapt rabilirler. (4) Örgün meslek yüksekokulu programlar ö rencileri veya mezunlar ndan aç kö retim önlisans program na da kay t yapt rm olanlar lisans programlar na dikey geçi i lemlerinde, mezun olacaklar örgün meslek yüksekokulu veya aç kö retim önlisans program ndan birini tercih ederler. (5) Örgün ö retim ile birlikte aç kö retim program na kaydolacak erkek ö rencilerin askerlik i lemleri, örgün ö retimdeki statülerine göre yap l r. Bu durumdaki ö rencilerin aç kö retim programlar na kaydolmalar, askerlik i lemleri ile ilgili herhangi bir hak sa lamaz. Aç kö retim programlar na kay t yapt rd ktan sonra örgün ö retimden kayd n sildiren ö renciler bu durumlar n belgelendirmek ko uluyla askerlik i lemleri dahil tüm ö rencilik hizmetlerinden yararlan rlar. ALTINCI BÖLÜM Özel Durumlar MADDE 24 (1) Kamu kurum ve kurulu lar nda asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir ba ka yere atanmalar halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü olduklar çocuklar ve e leri, e de er diploma program n n, son s n f veya son iki yar y l d nda her s n f veya yar y l na e itim-ö retim y l n n ba lamas ndan itibaren en geç bir ay içinde kay tl olduklar diploma program na giri teki merkezi yerle tirme puanlar, gidecekleri yüksekö retim kurumundaki diploma program n n yerle tikleri y l itibariyle taban puan ndan daha yüksek olmak art ile kontenjan aranmaks z n nakledilebilirler. (2) Yurt d ndaki yüksekö retim kurumlar ndan yatay geçi te ö rencinin anne veya babas n n, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye ye dönmesi, i çi ise kesin dönü yapmas halinde, yabanc dil s n f hariç en az bir y l okumu ve y l sonu s navlar n n tamam n ba ar ile vermi olmas yatay geçi ba vurusu için yeterlidir. Yatay geçi ba vurusu yap lan yüksekö retim kurumunun ilgili yönetim kurullar bu yolla ba vuran ö rencileri yurt d yatay geçi kontenjan kapsam d nda de erlendirir. (3) Türkiye de hizmet görmekte olan yabanc diplomatlar n çocuklar n n yüksekö retim kurumlar na ba vurular, kontenjan art aranmaks z n ba vurdu u yüksekö retim kurumunun yönetim kurulu taraf ndan de erlendirilir. Ba vurunun kabul edilmesi halinde her bir ö renci için gerekli intibak program haz rlan r. YED NC BÖLÜM Çe itli ve Son Hükümler MADDE 25 (1) De i im programlar na kat l p gitti i yüksekö retim kurumunda ald dersleri ba ar ile tamamlayan ö rencilerin yar y l kayb na u ramamalar n sa lamak için iki yüksekö retim kurumu aras nda de i im öncesi ders intibak n öngören protokol imzalan r. (2) Yurt içindeki bir yüksekö retim kurumundaki uluslararas ortak diploma program na devam eden ö rencilerden, yurt d ndaki yüksekö retim kurumundan akademik ba ar s zl k nedeniyle ili kisi kesilenler, yurt içinde gördü ü yüksekö renimdeki ba ar notu esas al narak, bu Yönetmelikteki geçi artlar çerçevesinde kendi yüksekö retim kurumunda veya ba ka bir yüksekö retim kurumundaki e de er bir diploma program na yatay geçi yapabilirler. (3) Uluslararas ortak diploma program ndan ayn üniversite veya ba ka bir üniversite bünyesinde ayn alanda yürütülen di er uluslararas ortak programlara; uluslararas ortak diploma programlar ndan yurt içindeki di er diploma programlar na veya yurt içindeki bir diploma program ndan uluslararas ortak diploma programlar na yatay geçi ler bu Yönetmelik hükümlerine göre yap l r. (4) Dikey geçi ile lisans programlar na yerle en ö rencilerin diploma program ndan mezuniyet ko ullar n sa lamalar halinde, lisans not ortalamalar intibak program nda al nan dersler ile lisans program ndan ald klar dersler üzerinden hesaplan r.

8 (5) Özel ö renci veya de i im program na kat lan ö rencilerin kurumlar aras yatay geçi yapmalar halinde sadece kay tl olduklar diploma program nda kabul edilmi olan dersleri transfer edilebilir. Yürürlükten kald r lan yönetmelik MADDE 26 (1) Bu Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarih itibar yla 21/10/1982 tarihli ve say l Resmî Gazete de yay mlanan Yüksekö retim Kurumlar Aras nda Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçi Esaslar na li kin Yönetmelik yürürlükten kald r lm t r. Mevcut çift anadal ve yan dal programlar GEÇ C MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli inin yürürlü e girdi i tarihten önce uygulanmaya ba lanan çift anadal ve yan dal programlar nda, ilgili yüksekö retim kurumunun program n aç l nda belirledi i esaslar uygulan r. Yürürlük MADDE 27 (1) Bu Yönetmeli in kurumlar aras yatay geçi e ili kin hükümleri 1/6/2010 tarihinde, di er hükümleri yay m tarihinde yürürlü e girer. Yürütme MADDE 28 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksekö retim Kurulu Ba kan yürütür.

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (RG: 24 Nisan 2010 Sayı:27561)

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL,YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ*

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ* ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesindeki

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı T.C. UŞAK UġAK ÜNİVERSİTESİ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI. BÖLÜM BAġKANLIĞINA Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı sınıf (normal/ikinci öğretim) öğrencisiyim. 201-201

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi Yüksek Öğretim Kurumlarında

Detaylı

Yatay Geçiş : önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin yükseköğretim kurumlarındaki fakülte,

Yatay Geçiş : önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin yükseköğretim kurumlarındaki fakülte, YATAY GEÇİŞ GENEL Yatay Geçiş : önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin yükseköğretim kurumlarındaki fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programları

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, önlisans

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çankırı Karatekin

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE İÇİ ve KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE İÇİ ve KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE İÇİ ve KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Şehir Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MUSTAFA ÇIKRIKÇIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU YATAY GEÇİŞ UYGULAMA İLKELERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MUSTAFA ÇIKRIKÇIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU YATAY GEÇİŞ UYGULAMA İLKELERİ ( Resmi Gazete Tarihi: 24.04.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27561, Yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27561 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Önlisans- Lisans Yatay Geçiş Yönergesi ( Senato 28 Temmuz 2010 / 11-2 )

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Önlisans- Lisans Yatay Geçiş Yönergesi ( Senato 28 Temmuz 2010 / 11-2 ) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Önlisans- Lisans Yatay Geçiş Yönergesi ( Senato 28 Temmuz 2010 / 11-2 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. (1)

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (RG: 24 Nisan 2010 Sayı:27561)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik (24.04.2010 tarihli YÖK Yönetmeliği) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA

Detaylı

(RG: 24 Nisan 2010 Sayı:27561) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

(RG: 24 Nisan 2010 Sayı:27561) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA

Detaylı

Lisansüstü Programlar, Başvuru ve Kabul Yönetmeliği Sayfa: 1

Lisansüstü Programlar, Başvuru ve Kabul Yönetmeliği Sayfa: 1 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ (Madde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

24 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27561

24 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27561 24 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27561 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI

Detaylı

(RG: 24 Nisan 2010 Sayı:27561) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

(RG: 24 Nisan 2010 Sayı:27561) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (RG: 24 Nisan 2010 Sayı:27561)

Detaylı

24 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27561

24 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27561 24 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27561 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

T.C. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

T.C. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ T.C. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1-1) Bu yönergenin amacı, Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarına kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİMİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİMİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİMİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, ÖSYM kılavuzunda yer alan üniversiteler ile YÖK ün akredite

Detaylı

24 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

24 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 24 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27561 YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ NDEN NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ NDEN -2015 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemize yatay geçişler Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1-1) Bu yönergenin amacı, Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarına kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş yapacak

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; diğer yükseköğretim kurumlarına ya da

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDIPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDIPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDIPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi önlisans ve lisans

Detaylı

24 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

24 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 24 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27561 YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; diğer yükseköğretim

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞLER İLE İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞLER İLE İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI Üniversite Senatosunun 15.06.2010 tarih ve 07 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞLER İLE İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI

Detaylı

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesine bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 24.04.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27561

Resmi Gazete Tarihi: 24.04.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27561 Resmi Gazete Tarihi: 24.04.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27561 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin yükseköğretim

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin yükseköğretim BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin yükseköğretim kurumlarındaki fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı; diğer Meslek

Detaylı

(Değişik:RG-2/5/ ) İKİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler Kontenjan MADDE 5 Geçişler MADDE 6

(Değişik:RG-2/5/ ) İKİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler Kontenjan MADDE 5 Geçişler MADDE 6 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27561

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27561 Resmi Gazete Tarihi: 24.04.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27561 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27561

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27561 Resmi Gazete Tarihi: 24.04.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27561 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

(Değişik:RG-2/5/2014-28988) İKİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler Kontenjan MADDE 5 Geçişler MADDE 6

(Değişik:RG-2/5/2014-28988) İKİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler Kontenjan MADDE 5 Geçişler MADDE 6 ÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27561

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27561 Resmi Gazete Tarihi: 24.04.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27561 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27561

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27561 Resmi Gazete Tarihi: 24.04.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27561 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 20 Mayıs 2008 tarih ve 26881 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kafkas Üniversitesi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27561

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27561 Resmi Gazete Tarihi: 24.04.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27561 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI

Detaylı

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir.

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin

Detaylı

2014-2015 BAHAR YARIYILI ÇİFT ANADAL BÖLÜMLERİ, KONTENJANLARI VE KOORDİNATÖRLERİ. Öğrenci Kontenjanı

2014-2015 BAHAR YARIYILI ÇİFT ANADAL BÖLÜMLERİ, KONTENJANLARI VE KOORDİNATÖRLERİ. Öğrenci Kontenjanı 2014-2015 BAHAR YARIYILI ÇİFT ANADAL BÖLÜMLERİ, KONTENJANLARI VE KOORDİNATÖRLERİ Fakültesi Bölümü Öğrenci Kontenjanı Çift Anadal Koordinatörü Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 1 Doç.Dr.Mehmet

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28475 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Yüksek İhtisas Üniversitesi önlisans ve lisans düzeyi

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yükseköğretim

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, diğer yükseköğretim diploma programlarına

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 17.08.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28028)

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 17.08.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28028) BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 17.08.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28028) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ (29.06.2010 tarih ve S-2010-11/1 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

YALOVA ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE YALOVA ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; diğer yükseköğretim kurumlarına

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. (1) Bu

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi önlisans ve lisans

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARINDA ÖNLĠSANS VE LĠSANS DÜZEYĠNDEKĠ PROGRAMLAR ARASINDA

YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARINDA ÖNLĠSANS VE LĠSANS DÜZEYĠNDEKĠ PROGRAMLAR ARASINDA YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARINDA ÖNLĠSANS VE LĠSANS DÜZEYĠNDEKĠ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇĠġ, ÇĠFT ANADAL, YAN DAL ĠLE KURUMLAR ARASI KREDĠ TRANSFERĠ YAPILMASI ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ NĠN 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇĠġ BAġVURU, KONTENJANLAR VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ NĠN 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇĠġ BAġVURU, KONTENJANLAR VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ NĠN 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇĠġ BAġVURU, KONTENJANLAR VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar

Detaylı

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı; diğer yükseköğretim

Detaylı

24 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELĠK

24 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELĠK 24 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27561 YÖNETMELĠK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARINDA ÖNLĠSANS VE LĠSANS DÜZEYĠNDEKĠ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇĠġ, ÇĠFT ANADAL, YAN DAL

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Yüksek İhtisas Üniversitesi ön lisans ve lisans düzeyi

Detaylı

(Değişik:RG-2/5/ ) (Ek:RG-18/3/ ) İKİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler Kontenjan MADDE 5 Geçişler MADDE 6 (Değişik:RG-18/3/ )

(Değişik:RG-2/5/ ) (Ek:RG-18/3/ ) İKİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler Kontenjan MADDE 5 Geçişler MADDE 6 (Değişik:RG-18/3/ ) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27561

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27561 Resmi Gazete Tarihi: 24.04.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27561 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27561

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27561 Resmi Gazete Tarihi: 24.04.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27561 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27561

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27561 Resmi Gazete Tarihi: 24.04.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27561 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27561

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27561 Resmi Gazete Tarihi: 24.04.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27561 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27561

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27561 Resmi Gazete Tarihi: 24.04.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27561 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 24.04.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27561 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 27561

Resmî Gazete Sayı : 27561 24 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27561 YÖNETMELĠK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARINDA ÖNLĠSANS VE LĠSANS DÜZEYĠNDEKĠ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇĠġ, ÇĠFT ANADAL, YAN DAL

Detaylı

(Değişik:RG-2/5/ ) (Ek:RG-18/3/ ) İKİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler Kontenjan MADDE 5 Geçişler MADDE 6 (Değişik:RG-18/3/ )

(Değişik:RG-2/5/ ) (Ek:RG-18/3/ ) İKİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler Kontenjan MADDE 5 Geçişler MADDE 6 (Değişik:RG-18/3/ ) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

(Değişik:RG-2/5/ ) (Ek:RG-18/3/ ) İKİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler Kontenjan MADDE 5 Geçişler MADDE 6 (Değişik:RG-18/3/ )

(Değişik:RG-2/5/ ) (Ek:RG-18/3/ ) İKİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler Kontenjan MADDE 5 Geçişler MADDE 6 (Değişik:RG-18/3/ ) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27561

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27561 Resmi Gazete Tarihi: 24.04.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27561 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi

Detaylı

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY VE DİKEY GEÇİŞ YÖNERGESİ (03 Şubat 2012 Tarih ve 2012/001 Sayılı Senato Kararı)

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY VE DİKEY GEÇİŞ YÖNERGESİ (03 Şubat 2012 Tarih ve 2012/001 Sayılı Senato Kararı) NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY VE DİKEY GEÇİŞ YÖNERGESİ (03 Şubat 2012 Tarih ve 2012/001 Sayılı Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11 MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi Yabancı

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, önlisans ve lisans

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; diğer yükseköğretim

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARINDA ÖNLĐSANS VE LĐSANS DÜZEYĐNDEKĐ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇĐŞ, ÇĐFT ANADAL, YAN DAL ĐLE KURUMLAR ARASI KREDĐ TRANSFERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARINDA ÖNLĐSANS VE LĐSANS DÜZEYĐNDEKĐ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇĐŞ, ÇĐFT ANADAL, YAN DAL ĐLE KURUMLAR ARASI KREDĐ TRANSFERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARINDA ÖNLĐSANS VE LĐSANS DÜZEYĐNDEKĐ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇĐŞ, ÇĐFT ANADAL, YAN DAL ĐLE KURUMLAR ARASI KREDĐ TRANSFERĐ YAPILMASI ESASLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK (*) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YATAY GEÇİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YATAY GEÇİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YATAY GEÇİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Muş Alparslan Üniversitesine

Detaylı

BİRİNCİBÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİBÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİBÖLÜM Amaç,

Detaylı

15.01.2016 SENATO 2016/1-IV

15.01.2016 SENATO 2016/1-IV 15.01.2016 SENATO 2016/1-IV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, öğrenci işlemlerine ilişkin usul ve

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönerge, Uluslararası Antalya Üniversitesi ne üstün nitelikte öğrenci kazandırmak,

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ İLE ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYULMASI GEREKEN İLKELER VE KONTENJANLARI

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ İLE ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYULMASI GEREKEN İLKELER VE KONTENJANLARI AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ İLE ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYULMASI GEREKEN İLKELER VE KONTENJANLARI 24.04.2010 gün ve 27561 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında

Detaylı