Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi"

Transkript

1 Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak. Futsal Genel Koordinatörü gelen talep üzerine Hastane Yöneticisi Yard. Doç. Dr. Musa Zorlu'yu makamýnda ziyaret ederken, turnuva hakkýnda genel bilgiler verdiði ziyarette Hastane Baþhekimi Taner Saral, Hastane Müdürü Adem Sadal, Müdür Yardýmcýsý Nuri Çýplak DE 40 KURUÞ Bir katýlýmda Çimento Fabrikasý'ndan Futsal Turnuvasý'na bir katýlýmda Çimento Fabrikasý gösterecek. Bir takýmla turnuvada yer alacak olan Çimento Fabrikasý'nýn Genel Müdürü Yusuf Yenigün'ü dün Futsal Genel Koordinatörü Mustafa Sadýç, Tertip Komitesi Üyeleri Halil Ýbrahim Kaya, Selahattin Ezer ve Nadir Yücel makamýnda ziyaret etti. Yenigün'e turnuva hakkýnda genel bilgiler verilirken, Çimento Fabrikasý Genel Müdürü Yusuf Yenigün de ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getirerek geçmiþ dönemlerde olduðu gibi spora çok önem verdiklerini ve ellerinden geldiði kadarýyla katký saðladýklarýný söyledi. 11 DE Üniversite-sanayi iþbirliðinde yeni süreç Kavþaklar akýllanýyor Çorum Belediyesi bir ilki daha gerçekleþtiriyor. Büyükþehir belediyeleri dýþýnda akýllý kavþak sistemi ilk kez Çorum'da uygulanmaya baþlayacak. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Akýllý Kavþak Kontrol Sistemi'nin kurulacaðý kavþaklardan Vilayet Kavþaðý'nda temel atma törenine katýldý. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve yönetim kurulu üyeleri Ýl Garnizon ve Jandarma Komutanlýðý görevine atanan Jandarma Kd. Albay Ahmet Çelik'i makamýnda ziyaret ederek görevinde baþarýlar dilediler. 3 TE "Ahenkli çalýþma ortamýna iþ dünyasý olarak katký saðlamaya çalýþýyoruz" 5 TE Hitit Üniversitesi ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, üniversite-sanayi iþbirliðini geliþtirmek ve daha köklü temellere dayandýrmak adýna ortak bir deklarasyona imza attýlar. Hazýrlanan deklarasyona göre her iki kurum bünyesinde yeni kurulan Proje Koordinasyon Birimleri ortak çalýþmalar yürütecekler. Alper Zahir Ýlde faaliyet gösteren firmalar, AR-GE'den pazarlamaya kadar olan süreçte yaþadýklarý sorunlarý TSO Proje Koordinasyon Birimi vasýtasýyla Hitit Üniversitesi'ne iletebilecek, üniversitede sorunlarýn çözümü noktasýnda akademik çalýþmalar yürütecek. 7 DE Osmancýk yolu yenileniyor Çorum Belediyesi, þehrin önemli giriþ-çýkýþ yollarý arasýnda yer alan Osmancýk Yolu'nda çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdý. Osmancýk'a gidiþ istikametindeki yolun sol kýsmýnýn asfaltýný tamamen yenileyen Çorum Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü, Bayat Gediði'ne kadar olan bölümde de yol geniþletme çalýþmalarý yapýyor. 5 TE "Engellilerin sorunlarý partiler üstü ve çözülmesi gerekiyor" CHP Engelliler Üst Kurulu Baþkaný Ýzmir Milletvekili Prof. Dr. Hülya Güven, engellilerin sorunlarýnýn çözümü hususunda kanun teklif verdiklerini belirterek, "Engellilerin sorunu partiler üstü ve çözülmesi gerekiyor" dedi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Engelliler Üst Kurulu Üyeleri dün Çorum'a gelerek çeþitli ziyaretlerde bulundular. Ýlk olarak CHP Ýl Baþkanlýðýný ziyaret eden Engelliler Üst Kurulu Üyeleri burada basýn açýklamasý yaptýlar. 6 DA "Sivil itaatsizlik eylemine destek bekliyoruz" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, yaptýðý basýn açýklamasýnda "Kadýnlar Ýçin Özgürlük Bayramý, Erkekler Ýçin Özgürlük Eylemi" hakkýnda bilgi verdi. Memur Sen olarak, geçmiþten günümüze yaptýklarý eylem ve etkinliklerle, kamu görevlileri için daha çok hak, daha fazla özgürlük içeren bir çalýþma hayatý oluþturmanýn mücadelesini verdiklerini belirten Ahmet Saatçi... 5 TE Hitit Üniversitesi, Bakü Eðitim Fuarýnda tanýtýldý Hitit Üniversitesi tanýtým etkinlikleri çerçevesinde Azerbaycan Baþkenti Bakü'de 50 üniversite ve çeþitli eðitim kurumlarýnýn katýlýmýyla düzenlenen ulusla- rarasý eðitim fuarýna katýldý. 3 TE "Ýmam Hatipler bir baba gibi olmalýdýr" Çorum Eðitim Severler Derneði (ÇESDER) Ýskilip Þubesi, Camiler ve Din Görevlileri Haftasý etkinlikleri çerçevesinde ilçede bulunan bütün Ýmam Hatiplere Ebussuud Erkek Öðrenci Yurdunda Ýskilip Dolmasý ikram etti. ÇESDER Ýskilip Þubesinin düzenlediði etkinliðe Yivlik Eðitim Hizmetleri Genel Müdürü Abdullah Acer, ÇESDER Ýskilip Þube Baþkaný Yusuf Ahirzaman ÝSKÝAD Genel Sekreteri Murat Coþkun, ilçeye yeni atanan Müftü Erdoðan Býyýk ile ilçedeki bütün Ýmam Hatipler katýldý. 4 TE "Ulusal Aktif Öðrenciler Kongresi"ne yine talip olacaklar Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü Danýþmaný Doç. Dr. Cemil Hakyemez ve kulüp üyeleri Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarette daha önce düzenlenen "1.Ulusal Aktif Öðrenciler Kongresi" hakkýnda bilgiler veren Doç. Dr. Cemil Hakyemez... Ziraat Odasý çiftçilerin yeni mahsül dönemini beklentilerini belirleyecek Çorum Ziraat Odasý ekim ayý meclis toplantýsý dün yapýldý. Ziraat Odasý toplantý salonunda Sadettin Karaarslan baþkanlýðýnda yapýlan toplantý da bir dizi karar alýndý. 7 DE 7 DE

2 Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 50 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 850 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: Kiralýk Yemekhane 2 HABER El sanatý ürünleri kursu açýlacak Ýmsâk : 05:13 Güneþ : 06:39 Öðle : 12:34 Ýkindi : 15:42 Akþam : 18:18 Yatsý : 19:36 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 41. Hafta Ýbâdet; emredilenlerle amel edip, yasak edilenlerden sakýnmaktan ibarettir. Hazret-i Hüseyin Radýyallahü anh Günün Þiiri ISSIZ Ulukavak Mahallesi Söðütevler Caddesi No 105 de bulunan Yemekhane bütün ekipmanlarý ile birlikte kiralýktýr. Müracaat: Satýlýk Hyundaý Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Ali Özüdoðru, ÇESOB'u ziyaret ederek, Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç'la bir süre görüþtü. Özüdoðru, ziyarette Çorum'un çeþitli platformlarda tanýtýlmasý açýsýndan yapýlan faaliyetleri anlatarak, esnaf ve sanatkarýn sorunlarý hakkýnda bilgi aldý. Ziyarette Çorum'da üretilen el sanatý ürünlerinin çeþitlendirilmesi konusunda yapýlabilecek çalýþmalardan biri olan el sanatlarý ürünleri kurslarýnýn açýlmasý noktasýnda fikir birliðine varýldý. Ayrýca Özüdoðru, bu yýl 26.'sý kutlanan Ahilik Haftasý etkinliklerinde yapýlan çalýþmalardan ötürü Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a teþekkür etti. Yalçýn Kýlýç da, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Kültür ve Turizm Ýl Müdürlüðü'nün bu güne kadar yapýlan etkinliklerinde hep yanlarýnda olduklarýný bundan sonra da yapýlacak çalýþmalarda ÇESOB olarak desteklerinin süreceðini ifade etti. "Çorum hepimizin" diye sözlerine devam eden Kýlýç, Çorum adýna yapýlan her iþe katký saðlayacaðýný belirtti. Ahilik Haftasý etkinlikleri nedeniyle yapýlan çalýþmalarýn önümüzde ki yýllarda da çeþitlenerek devam edeceðini kaydeden Kýlýç, Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Ali Özüdoðru'ya bu nazik ziyaretinden dolayý ayrýca teþekkür etti. Uður ÇINAR Ruhsat sahibinden 2007 Model 130 Bin Km. Dizel Hyundai satýlýktýr. Araç Gri Renk de olup Klimalý, Hidrolik Direksiyon, ASR, Sis farý ve 4 Cam Otomatik dir. Müracaat Tel: ELEMAN ARANIYOR Pastanemizde çalýþtýrýlmak üzere bay - bayan garson alýnacaktýr Cevherzade Müracaat: Fatih Caddesi Þubesi Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi 2. Noter Üstü 4. kat No: TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: Annelere "Bilinçli Annelik" anlatýldý Özlem, eskiten acý Zaman ölüm ve yaþam Ýçimin uslanmaz sarkacý Aklýmda mührü gözlerinin Ýçimde nar çiçeði anýlar Canýma batýyor bu cam kýrýklarý Ben sana aynaydým sen bana su Ah þimdi günlerim Ürkek serçe uykusu Ok gibi atýyorum seni Her gün kendimden biraz daha uzaða Ne yapsam sana varýyor yollarým Yýl: 9 Sayý: EYLÜL 2013 PERÞEMBE ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi tarafýndan Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ve Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü ile birlikte gerçekleþtirilen "Bilinçli Anne Saðlýklý Çocuk" seminerlerinin ikincisi yapýldý. Ýsmail Kakaç Ýlkokulu'nda salý ve çarþamba günü yapýlan seminere konuþmacý olarak Elitpark Hastanesi Kadýn Doðum Uzmaný Op. Dr. Mustafa Uzun ve Pediatri Uzmaný Uz. Dr. Muhsin Doðan katýldý. Anne adaylarýný ve anneleri bilinçlendirmeye yönelik gerçekleþtirilen seminerlerde hamilelik öncesi, hamilelik döneminde ve 0-5 yaþ arasý çocuk bakýmý hakkýnda uzman doktorlar tarafýndan bilgiler verildi. Dinleyicilerin sorularýný da yanýtlayan uzman doktorlar velilere annelerin dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili el broþürleri ve seminer konularýnýn ayrýntýlý bir þekilde anlatýldýðý kitapçýk verdiler. Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi Müdürü Zehra Betül Özseçer yaptýðý konuþmada engelliliðin bir mecburiyet olmadýðýný, önlenebilir olduðunu ifade etti. Özseçer, "Engellilikten korunma yöntemlerinin bilinmesine ve belli hususlarda daha dikkat edilmesi ile baþlamak gerektiðine inanýyoruz. Çalýþmalarýmýz seminerlerle sýnýrlý kalmayacak. Aileyi ve bireyi ilgilendiren her konuda çalýþmalar ve projeler yürütüyoruz" diye konuþtu. Yýlmaz MERT Tuðgeneral Uz'dan Baþkan Yazýcý'ya ziyaret Merzifon 5'inci Ana Jet Üstü Komutaný Hv. Plt. Tuðgeneral Koray Uz, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'yý ziyaret etti. Merzifon'da bulunan 5'inci Ana Jet Üstü Komutanlýðý Komutaný Hv. Plt. Tuðgeneral Koray Uz, Osmancýk Ýlçesi'nde ziyaretlerde bulundu. Tuðgeneral Uz, görüþmeler kapsamýnda Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'yý belediyede ziyaret etti. Tuðgeneral Uz, Osmancýk'taki yatýrýmlar ve hizmetlerle ilgili Baþkan Yazýcý'dan bilgiler aldý.gerçekleþtirilen ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan Yazýcý, Tuðgeneral Uz'a teþekkür etti. Yýlmaz MERT TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ses yoktur uyuduðun sularda Renkler silinmiþ, susturulmuþtur her türkü Nasýl da üþütür bizi yalnýzlýk Gel içimin saatini yeniden kur Ýkimiz için baþka rüya bulalým Orada ölümün rüzgarý esmesin hiç Senin olduðun yerden doðar Esrik bir düþün en güzel günü Bilirim yýldýzlarý söndürür terk etmenin hüznü Aslý DURAK HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,987 1,988 EUR 2,685 2,686 STERLiN 3,162 3,177 JPY YENi 0,331 0,333 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÞAHÝN ECZANESÝ TEL: M. SÝNAN MAH 5. CAD. NO:1/C KARAOÐLU ECZANESÝ TEL: ULUKAVAK MAH. VARÝNLÝ CAD. NO:34/A -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Kimse Yokmu Mu, her Kurban Bayramý nda büyük bir sorumluluk aldýðýnýn bilincinde olarak kendisine vekalet veren binlerce yardýmsever adýna kurbanlarýnýn kesimlerini özenle gerçekleþtirir. Kurbanlarýn etlerini ise hiç bekletmeden ihtiyaç sahiplerinin adreslerine kadar ulaþtýrýr BANKA YOLUYLA BAÐIÞ BANKASYA, GARANTÝ BANKASI, TÜRKÝYE FÝNANS, HALKBANK, YAPI KREDÝ BANKASI, ZÝRAAT BANKASI, TÜRKÝYE ÝÞ BANKASI, AKBANK, ALBARAKA, FÝNANSBANK, VAKIFBANK, KUVEYTTÜRK Hitit Üniversitesi, Bakü Eðitim Fuarýnda tanýtýldý Kavþaklar akýllanýyor Çorum Belediyesi bir ilki daha gerçekleþtiriyor. Büyükþehir belediyeleri dýþýnda akýllý kavþak sistemi ilk kez Çorum'da uygulanmaya baþlayacak. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Akýllý Kavþak Kontrol Sistemi'nin kurulacaðý kavþaklardan Vilayet Kavþaðý'nda temel atma törenine katýldý. Ýl Emniyet Müdürlüðü Trafik Þube Müdürü Tamer Esen, Türk Telekom Ýl Müdürü Abdulkadir Alpergün, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ve Zabýta Amiri Mustafa Kanat'ýn da katýldýðý temel atma töreninde konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum Belediyesi'nin her alanda yenilikçi anlayýþa ve vizyona sahip olduðunu belirterek bu kapsamda Çorum halkýný yepyeni bir yatýrýmla daha buluþturacaklarýný söyledi. Þehir içi trafiðinin sýkýntýlý olduðu kavþaklarda öncelikle hayata geçirilecek olan akýllý kavþak sistemini baþlattýklarýný kaydeden Baþkan Külcü, "Telekom, Tedaþ, Anitta, Emniyet, Vilayet, Anýt kavþaklarýnda akýllý kavþak uygulamasýný baþlatýyoruz. Þehir giriþinde Akýncýlar kavþaðý, hemen sonrasýnda Abide Kavþaðý, Cengiz Topel Caddesi-Telekom önünde bulunan kavþak, Emniyet Müdürlüðü önünde bulunan kavþak, Valilik önünde bulunan kavþak ve Piri Baba önünde bulunan kavþak ile toplam altý nokta. Bu çalýþma Türkiye'de birkaç büyükþehir belediyesinin yapmýþ olduðu bir çalýþmadýr. Bizim ölçeðimizde bulunan il belediyelerinde bu çalýþmayý ilk biz hayata geçiyoruz. Bu þehirdeki trafiðin konforunun ve güvenliðinin artýrýlmasý, trafik seyir kalitesinin yükseltilmesi, yakýt ve zaman tasarrufu saðlanmasý anlamýnda fevkalade önemli bir yatýrýmdýr" dedi. Altý kavþakta baþlatýlan akýllý kavþak çalýþmasýyla þehir içi þehir içi trafiðinin izlenmesi, yönlendirilmesi, yönetiminin saðlanmasý ve kayýt altýnda bir trafik akýþýnýn saðlanmasýnýn ilk adýmý olduðunu ifade eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Ýlk etapta yapýlacak olan bu altý kavþaðýn hemen sonrasýnda trafik akýþýnýn daha az yoðun olduðu, sýkýþýklýðýn daha az yaþandýðý yerlerde bu sistem hayata geçirilecek" ifadelerini kullandý.çorum Belediyesi'nin yaptýðý bütün çalýþmalarla þehirdeki yaþam kalitesini yükseltmeye çalýþtýklarýný vurgulayan Baþkan Külcü, "Yaptýðýmýz hizmetlerin karþýlýðý olarak halkýmýzýn memnuniyetini görmek bizlerin motivasyonunu, çalýþma arzusunu artýrýyor. Yatýrýmlarý gerçekleþtirme hýzýmýz daha da artmýþ oluyor. Yapýlan çalýþmalarýmýzýn þehrimize hayýrlý olmasýný temenni ediyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Haber Servisi Hitit Üniversitesi tanýtým etkinlikleri çerçevesinde Azerbaycan Baþkenti Bakü'de 50 üniversite ve çeþitli eðitim kurumlarýnýn katýlýmýyla düzenlenen uluslararasý eðitim fuarýna katýldý. 4-7 Ekim 2013 tarihleri arasýnda Bakü Hilton Otel'de gerçekleþtirilen eðitim fuarýna Mevlana Deðiþim Programý Koordinatörü Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Asan, Basýn ve Halkla Ýliþkiler Koordinatörü Ýsmail Eker ve Basýn ve Halkla Ýliþkiler personeli Ali Saçak katýldý. Fuarda Türkiye'den katýlan üniversitelere yoðun bir ilgi gösterilirken özellikle Hitit Üniversitesinin standý en çok ziyaretçi çeken stantlar arasýnda yer aldý. Stantta öðrencilerin sorularý cevaplandýrýlarak bölümleri ve olanaklarý hakkýnda detaylý bilgiler verildi. Ayrýca lisans ya da yüksek lisans öðrencisi olabilmeleri yolunda gerekli þartlarý içeren broþürler daðýtýldý. 34 köyün içme suyu tesisi tamam 2013 Yýlý Ýl Özel Ýdaresi Ýçme Suyu Programý'nda yer alan 34 köyün içme suyu tesisi çalýþmalarý tamamlanarak, köy halkýnýn kullanýmý için hizmete sunuldu. Ýl Özel Ýdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüðü bünyesinde yürütülen çalýþmalarla Merkez Ýlçeye baðlý köylerden Kertme, Büðet, Aksungur, Cerit, Öksüzler'in Karþýyaka Mahallesi, Yenikaradona, Hamamlýçay ve Tarhan, Alaca ilçesine baðlý köylerden Bahçeli'nin Gümeli Mahallesi, Gazipaþa, Akören, Gökören, Bayat Ýlçesine baðlý köylerden Yoncalý'nýn Aþaðý Yoncalý Mahallesi, Dodurga'ya baðlý köylerden Mehmet Dede Obruk, Ýskilip'e baðlý köylerden Ahmetçe, Aluç, Ahvatyakasý, Kayaaðzý, Suhilan, Yenice, Yukarýörenseki, Yanoðlan'nýn Yenimahallesi, Asarcýk'ýn Kozören Mahallesi, Kargý Ýlçesine baðlý köylerden Güney ve Çukuraluç, Mecitözü Ýlçesine baðlý köylerden Kozören, Tanrývermiþ, Boyacý ve Ýbek, Osmancýk Ýlçesine baðlý köylerden Çampýnar, Kumbaba, Kuz ve Aðýzsuyu, Sungurlu Ýlçesine baðlý köylerden Çiftlik'in içme suyu tesisi çalýþmalarý tamamlandý. Haber Servisi

4 HABER 4 Mahir ODABAÞI AÝLEDE SANCI ve TEDAVÝ YOLLARI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný "Ýmam Hatipler bir baba gibi olmalýdýr" Çorum Eðitim Severler Derneði (ÇESDER) Ýskilip Þubesi, Camiler ve Din Görevlileri Haftasý etkinlikleri çerçevesinde ilçede bulunan bütün Ýmam Hatiplere Ebussuud Erkek Öðrenci Yurdunda Ýskilip Dolmasý ikram etti. ÇESDER Ýskilip Þubesinin düzenlediði etkinliðe Yivlik Eðitim Hizmetleri Genel Müdürü Abdullah Acer, ÇESDER Ýskilip Þube Baþkaný Yusuf Ahirzaman ÝSKÝAD Genel Sekreteri Murat Coþkun, ilçeye yeni atanan Müftü Erdoðan Býyýk ile ilçedeki bütün Ýmam Hatipler katýldý. ÇESDER Ýskilip Þubesi Baþkaný Yusuf Ahirzaman, Camiler ve Din Görevlileri Haftasý ile ilgili yaptýðý konuþmada "ÇES- DER Ýskilip Þubesi olarak 'Camiler ve Din Görevlileri Haftasý' münasebetiyle ilçedeki Ýmam Hatiplerimiz ile bir araya gelip kaynaþalým ve ilçemize verdikleri hizmetlerle ilgili teþekkür yemeði ikram edelim dedik. Bu yemekle beraber ilçemizde, ilimizde ülkemizde ve bütün dünyada fedakârca çalýþan bütün imam hatiplere teþekkür ediyorum'' diyerek katýlýmcýlara teþekkür etti. Ýlçeye yeni atanan Müftü Erdoðan Býyýk ise ''ÇESDER Ýskilip Þubesine Camiler ve Din Görevlileri Haftasý nedeniyle sunduðu etkinlikten dolayý teþekkür ederim" diyerek baþladýðý konuþmasýnda, programa katýlanlara camicemaat iliþkisinin nasýl olmasý gerektiðini anlattý. Müftü Býyýk, "Bir Ýmam Hatip'in bir baba gibi davranmasý gerekir. Nasýl ki bir baba babalýk þefkatiyle aile fertlerine iyi gününde de kötü gününde de yanýnda olup aile fertlerinin sevincini ve hüznünü paylaþýyorsa camilerimizdeki Ýmam Hatiplerimiz de cemaatinin hüznünü ve sevincini paylaþmasý gerekiyor. Cemaat Ýmam Hatip'in yüzünü sadece namaz vakitlerinde görmemelidir. Ýmam Hatip cemaatle kaynaþýp evlerine gitmeli onlarý davet etmeli Ýmam Hatip ile cemaat bir aile gibi olmalýdýr'' þeklinde konuþtu. Haber Servisi AÇARAY, OKA'nýn STK çalýþtayýna katýldý 1960 öncesi ve sonrasýnýn biliþim açýsýndan çok farklýdýr. Bundan önceki nesil interneti hayal dahi edememiþtir. Bugün dünya küreselleþti. Bilgiye ulaþma adýna Japonya ile Anadolu'daki bir köyümüzde yaþayan vatandaþ ayný þeylere sahip. Çünkü anýnda görüntülü iletiþim kurabiliniyor. Son 50 yýldýr insanlar akrabalarýndan hýzla uzaklaþtý. Yakýn gelecekte dünyada olduðu gibi ülkemizde de akrabalýk bitecek. Çünkü artýk öncelik sýralamalarýmýz deðiþti. Düðünlerde, bayramlarda dahi köylerimize çocuklarýmýzý götürmekte zorlanmaya baþladýk. Ne acýdýr ki; þehir hayatý, apartman hayatý saðlýklý iletiþimi bitirdi. Yaþlýlarýmýz yavaþ yavaþ çocuklarýný evlerinde BALKON MAHKÛMLARI haline geliyor. Eskiden evlerimizde dedelerimiz, ninelerimiz torunlarýna masallar, hikâyeler anlatýrdý. Þimdi onlarýn yerini diziler, internetler aldý. Çünkü dedelerin evde bilgeliði sona erdi. Torun internetten bir þeyler soruyor, dede: 'Gel yavrucuðum sana dua öðreteyim' diyor. Çocuklar dinlemiyor. ''Aile ortamý bitmek üzere. Dünyada devletten baþka aileyi dert edinen yok. Bu yüzden Devlet Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý kuruyor. Þunu unutmayýnýz ki; yakýn gelecekte yaþlý bakým merkezlerine çok ihtiyaç olacak. Çünkü çalýþan eþlerin apartman içerisinde yaþlýlara, hastalara bakmasý imkânsýz hale geldi.''(e. Göka) Almanya da yalnýz baþýna yaþayan yaþlý bir bayan kalp krizi geçirince, akrabalarý ziyarete gelir. Ziyaret bitip vedalaþýrken, 'Bir isteðin var mý?' Diye sorunca, 'TEKRAR KRÝZ GEÇÝRMEK ÝSTÝYORUM' der. Bu cevap karþýsýnda þaþýran ziyaretçiler, sebebini sorunca, 16 yýldýr yalnýz yaþýyorum. Siz dâhil kimse kapýmý açmadý. Sizleri tekrar görebilmek için ancak kriz geçirmem gerekiyor' diye cevap verir. Yaþlý bir teyze kýþý geçirmek üzere þehirdeki oðlunun yanýna gelir. Oðlunun maddi durumu iyidir. Böyle olunca ev müsait ve her odada ayrý televizyon, çocuklara ayrý bilgisayar vardýr. Fakat evde yemek harici kimseyle yan yana gelinmez. Herkes kendince takýlýr. Yani ayrý odalarda ya dizilere bakar, ya da internetle uðraþýr. Bu duruma içerleyen yaþlý anne oðluna: 'Oðlum bu ne haldir, köyden geldim üç gün sizinle doya doya vakit geçirmek istiyorum ama yemek harici hiç birinizi göremiyorum.' Deyince oðlunu derin bir düþünce alýr. Ve hemen oracýkta, diðer odalardaki televizyonlarý, çocuklarýn odasýndaki bilgisayarlarý toplayýp sýðýnaða koyar. Sadece salonda televizyonla, bilgisayar kalýr. Ve aile efradýný toplayýp;' Bundan sonra baþta ben olmak üzere; televizyona bakacakta, internete girecekte salonda olacaktýr' der. Ne dersiniz, güzel demi. Almaya da çalýþan bir çilingircinin anlattýklarýna göre; 'Apartmanlardan gelen kötü kokular nedeniyle gelen ihbarlar sonrasý, zaman zaman polisler eþliðinde kapý açmaya gittiklerinde, çalýþan bir televizyon ve onun karþýsýnda koltukta 5-10 gün önceden ölmüþ, yalnýz yaþayan yaþlý cesetleriyle karþýlaþýrlar. Ölmeyince kimsenin kimseden haberi olmuyor. Bir örnekte Japonya'dan vereyim. Yalnýz baþýna yaþayan ve vefat eden yaþlý bayanýn vasiyeti ilginçtir. Vasiyetinde:' Ben yýllardýr yalnýz yaþýyorum. Kimse kapýmý açmadý. Halimi, hatýrýmý sormadý. Televizyonlarda olmasa, ben yaþayamazdým. Beni hayata baðlayan en yakýn dostlarým televizyonlardýr. Bu nedenle, TÜM SERVETÝMÝ TELEVÝZYONLARA BAÐIÞLIYORUM'' Diye yazmaktadýr. Belediye, 300 bin mevsimlik çiçek dikecek Çorum Belediyesi, Kurban Bayramý öncesi Çorum'u rengârenk çiçeklerle donatacak. Kent içindeki yeþil alanlara renk renk çiçeklerle ayrý bir hava katan Çorum Belediyesi þehrin birçok noktasýnda gerçekleþtirilen mevsimlik çiçek dikim çalýþmalarýný sürdürüyor.kýþ sezonunda 300 bin çiçek dikmeyi hedefleyen Çorum Belediyesi, bayram öncesi 180 bin çiçeði dikmek için yoðun çaba sarf ediyor.belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum'un Kurban Bayramý'nda rengarenk çiçeklerle donatýlacaðýný ifade ederek "Kýþ þartlarýna uygun mevsimlik çiçek dikim çalýþmalarýmýz baþta Gazi, Ýnönü Caddeleri, Yunus Emre Parký, Piri Baba Parký, Milönü Kavþaðý, Abide Kavþaðý, 23 Nisan Kavþaðý ve Yazý Çarþý olmak üzere Çorum'un dört bir yanýnda devam ediyor. Kurban Bayramý öncesi 180 bin çiçek toprakla buluþacak. Bayram sonrasý da yine 120 bin çiçek daha dikmeyi hedefliyoruz" dedi. Bahadýr YÜCEL Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý tarafýndan Amasya, Samsun, Tokat ve Çorum'da ki sivil toplum örgütlerinin kapasitesinin geliþtirilmesine yönelik TR83 Bölgesi'nde Sivil Toplumun Geliþtirilmesi Stratejisi ve Eylem Planý'nýn hazýrlanmasý için çeþitli çalýþmalara baþlandý. Bu çalýþmalar kapsamýnda sivil toplum örgütlerinin mevcut durumunu ve ihtiyaçlarýný belirlemeye yönelik çalýþtay düzenlendi. Bu çalýþtaylar sonrasýnda ise belirlenen ihtiyaçlar doðrultusunda seçilen STK'lara yönelik eðitim programý düzenlenecek. TSO toplantý salonunda gerçekleþtirilen çalýþtaya AÇARAY'da katýldý. AÇARAY Eðitim Kültür Gençlik Merkezi Baþkan Eþref Burçin Özsaçmacý konu hakkýnda verdiði bilgide çalýþtaya gençlik liderlerinden Hitit Üniversitesi öðrencisi Özer Özkeser'in katýldýðýný belirtti. Geçmiþten günümüze Türkiye'de ve Dünya'da Sivil Toplum üzerinden yola çýkýlarak çalýþtayýn sivil toplum kuruluþlarýnýn genel sorunlarý ve çözüm önerilerini konu alarak gerek Türkiye çapýndaki gerek dünya çapýndaki STK'lardan ayrýntýlý bir þekilde bahsedildiðini kaydeden Özsaçmacý, "Türkiye'deki ve Çorum'da ki STK'larýn genel sorunlarýna deðinilmiþtir. Eðitim, saðlýk, çevre, iklim cinsiyet eþitsizliði, yoksulluk, yolsuzluk, çocuk haklarý, engelliler, gençler, yaþlýlar, azýnlýklar, mülteciler, hayvan haklarý, savaþ gibi sorunlarýn yanýnda deðiþik çözüm önerileri getirildiði çalýþtaya AÇARAY olarak faydamýz olduðu kanýsýndayýz. STK'larýn faaliyet alanlarýna da yer verilirken, Osmanlý'dan bu yana dernek kültürü nasýldýr, iþleyiþi hakkýnda bilgiler üzerinden Dünya çapýndaki STK'larýn istatistiksel sonuçlarýna yer verildi. Genel gün deðerlendirilmesiyle çalýþtay son bulmuþtur" dedi. Yasin YÜCEL Ýþte Avrupa'nýn geldiði durum böyle. Ayný duruma gelmemek için þimdiden aileyi saðlam tutmak, çoluk çocuðumuza imkânlar dâhilinde akraba ziyaretlerini yaptýrmak zorundayýz. Yoksa yarýn geç kalabiliriz. Eskiden gençlik yoktu. Evlatlarýmýz kýsa çocukluktan sonra, evlenir topluma katýlýrdý. Ama bugün ayný þeyleri söylemek neredeyse imkânsýz. Çünkü iþe baþlama yaþý çok yükseldi. Dolaysýyla bugün yaþlarýnda iþsiz olup, babadan harçlýk almak zorunda kalan bir gençlik ortaya çýktý. UNESCO gençlik yaþýnýn dünya da 28 olarak deðiþtirilmesini istiyor. Dolaysýyla iþe giremeyen gençlik, evlenmeyi, çoluk çocuk sahibi olmayý geciktirmek zorunda kalýyor. Bir yerde de haksýz sayýlmaz. Babadan kendine harçlýk isterken, evlilikle beraber çocuklarý içinde harçlýk istemek zorunda kalacak. Bu durum ister istemez eziklik doðuracaktýr. Yapýlan istatistiklere göre severek evlenenlerin % 30 'zu evliliðin ilk beþ yýlýnda ayrýlýyorlar. Çünkü cicim aylarý bitince ben bunu nereden buldum? Diyebiliyor. Kalp kararmaya baþlarsa, sevgi üretmemeye baþlar ve neticede boþanmalar çoðalýnca, en büyük sýkýntýyý da çocuklar yaþar. Bugün dünyada; formatý bozulmuþ anne- babalar çoðalýyor. Canýndan bir parça olan evladýný çöp sepetine býrakabiliyor veya gözünü kýrpmadan öldürebiliyor. Sosyal devlet anlayýþýyla, hiç olmazsa bebekler ölmesin diye bugün Avustralya da hastane bahçelerine bebek kutularý konmaya baþlanmýþ. Yasal olsun diye. Mutlu aile ortamý kuramazsak aileyi dünyada iken bile ailemizi cehenneme çeviririz. Aile içi þiddetler eksik olmaz. Dolaysýyla cennete giden yolda yürümekte zorlanýrýz. Sosyal devlet (bazý ülkelerde daha doðmadan maaþ baðlanýyor) olmasýna raðmen dünya da yaþlý intiharlarýnýn en fazla yaþandýðý ülkelerin baþýnda Baltýk Devletleri gelir. (Letonya, Litvanya, Finlandiya, Estonya, Rusya, Norveç, Almanya, Danimarka, Ýsveç, Ýzlanda, Polonya'dýr. Ýzlanda ve Norveç) Bunun sebebine baktýðýmýzda aile ortamý yok, aile olmayýnca evlat yok. Hayattan beklenti yok. Gençlik yýllarýnda pervasýzca kullanýlmýþ bir beden ve yarýn adýna hiçbir önemi olmayan düþünce kirliði zihni kaplamýþ. Durum böyle olunca kurtuluþu intiharda bulacaðýna inanan insanlar göze çarpýyor. Sevdiðim sözler: ''Önceden bedenler yoruluyordu, þimdi zihinler daha çok yoruluyor'' * Bak teyze, Görüyor musun? Ýþte emsallerin, yola çýkmýþ gidiyor bir bir Sende gideceksin, ama ne zaman, nerede kim bilir? O halde vakit varken dikkat et, aklýný baþýna topla, Dedikoduyu býrak, kolu-komþunun kalbini kýrma Huzuru rahmana GÜHAH YIÐINIYLA varma! ** BAÞSAÐLIÐI: Osmancýk-Seki köyünden (Delice müftüsü Mustafa KÖSE ve Osmancýk kýþla cami imamý Ýsmail SEKÝLÝ'NÝN kayýnvalideleri) hakkýn rahmetine kavuþan Hacer SEKÝLÝ teyzemize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabrý cemil dilerim.

5 HABER 5 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM "Ahenkli çalýþma ortamýna iþ dünyasý olarak katký saðlamaya çalýþýyoruz" Osmancýk yolu yenileniyor Alper Zahir Çorum Belediyesi, þehrin önemli giriþ-çýkýþ yollarý arasýnda yer alan Osmancýk Yolu'nda çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdý. Osmancýk'a gidiþ istikametindeki yolun sol kýsmýnýn asfaltýný tamamen yenileyen Çorum Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü, Bayat Gediði'ne kadar olan bölümde de yol geniþletme çalýþmalarý yapýyor. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, yaz sezonunda çok yoðun tempoyla asfalt ve yol çalýþmalarý yaptýklarýný belirterek bu çalýþmalarýn bu dönemde de hiç hýz kesmeden devam ettiðini vurguladý. Osmancýk Yolu'nun Çorum'un önemli yollarý arasýnda yer aldýðýný kaydeden Alper Zahir, "Bayat Gediði olduðu bölgeye kadar toplam 1 km'lik alanda yol geniþletme çalýþmasý yapýyoruz. Bayat Gediði köprüsü de geniþleyerek 22 metreye ulaþacak. Ýmar çalýþmasý sonrasý da köprü 42 metre geniþliðine çýkarýlacak" dedi. Osmancýk Caddesi'nde yapýlan yol geniþletme ve asfalt çalýþmalarýyla birlikte yaðmursuyu, içmesuyu, kanalizasyon, elektrik, doðalgaz ve telefon gibi altyapý hizmetlerinin de tamamlanacaðýný kaydeden Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, "Þu ana kadar bölgede yaptýðýmýz çalýþmalarla 30 bin ton mekanik, 15 bin ton asfalt serimi gerçekleþecek. Þu ana kadar yolun 390 metresi yapýldý ton da asfalt serimi gerçekleþtirdik" ifadelerini kullandý. Fatih AKBAÞ Baþkan Külcü belediye çalýþmalarýný inceledi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, belediye tarafýndan ihalesi gerçekleþtirilen projeleri yakýndan takip ediyor. Yapýmý devam eden Buhara Kültür Merkezi, Yeni Terminal, Kentsel Dönüþüm Projesi, Nikah Sarayý, Kültür Sitesi yerine yapýlan park, Vilayet Parký, Engelli Eðitim Merkezi gibi inþaat çalýþmalarýný sýklýkla ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan Külcü, çalýþmalarýn zamanýnda ve projeye uygun þekilde tamamlanmasý için uyarýlarda bulunuyor. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ile birlikte Vilayet Parký ve Kültür Sitesi yerine yapýlan parktaki çalýþmalarý inceleyen Külcü, müteahhit firmadan bilgi aldý. Çalýþmalarýn zamanýnda bitirilmesi talimatýný yineleyen Baþkan Muzaffer Külcü, Çorum'un bu çalýþmalarla birlikte bambaþka bir hüviyete bürüneceðini dile getirdi. Baþkan Külcü, inþaat çalýþmalarý yürütülen tüm projelerin en ince ayrýntýsýna kadar düþünülmüþ özgün projeler olduðunu vurguladý. Park, altyapý, asfalt ve diðer belediye hizmetlerini büyük bir kararlýlýkla ve Çorum'un ihtiyaçlarý doðrultusunda yürüttüklerinin altýný çizen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Projelerimizi hayata geçirirken bu süreçte Çorum halkýný hep yanýmýzda gördük. Son yýllarda Çorum, belediyecilik hizmetleri bakýmýndan hep örnek alýnan bir kent oldu. Yaptýðýmýz hizmetlerimizin hemþehrilerimiz tarafýndan takdir ediliyor olmasý ve diðer Belediyeler tarafýndan örnek alýnýyor olmasý geldiðimiz konumun önemini gösteriyor. Çorum'da el atýlmadýk yer býrakmadýk" dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Valilik Ek bina altýnda yer alan Karakeçili Otoparký'nda incelemelerde bulundu. Ýnceleme gezisinde Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Zabýta Amiri Mustafa Kanat ve Ulaþtýrma Hizmetleri Müdürlüðü personeli de hazýr bulundu. 72 araç kapasitesine sahip otoparkta 4 adet de engelli park yerinin bulunduðu otoparkýn yoðun bir çalýþmayla kýsa sürede tamamlandýðýný söyleyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, otoparkýn asfaltýnýn tamamen yenilendiðini ve çizgilerinin de çizildiðini vurguladý. Karakeçili Otoparký'nýn Çorum'a hayýrlý olmasýný dileyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, otopark düzenleme çalýþmalarýnýn ilerleyen günlerde de devam edeceðini sözlerine ekledi. Haber Servisi Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve yönetim kurulu üyeleri Ýl Garnizon ve Jandarma Komutanlýðý görevine atanan Jandarma Kd. Albay Ahmet Çelik'i makamýnda ziyaret ederek görevinde baþarýlar dilediler. TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ'ýn da katýldýðý ziyarette mülki amir baþta olmak üzere bütün yerel yönetimlerin uyumlu bir çalýþma ortamý tesis ettiðinin altý çizilerek, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn bu ahenkli çalýþma ortamýna iþ dünyasý adýna katký saðlamaya çalýþtýðý aktarýldý. Çorum'un, uyumlu çalýþma ortamýnýn yaný sýra ciddi asayiþ problemi olmayan huzurlu bir il olma özelliðinin de bulunduðunun vurgulandýðý ziyarette iþ dünyasýnýn, kentin huzuru ve kalkýnmasý için bundan sonraki süreçte de elinden gelen desteði sunacaðý belirtildi. Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, Çorum iþ dünyasý adýna Jandarma Kd. Albay Ahmet Çelik'i tebrik ederek, önceki görev yerlerinde elde ettiði baþarýlarýn Çorum'da da devam etmesi temennisinde bulundu. Ýl Garnizon Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, yaptýðý basýn açýklamasýnda "Kadýnlar Ýçin Özgürlük Bayramý, Erkekler Ýçin Özgürlük Eylemi" hakkýnda bilgi verdi. Memur Sen olarak, geçmiþten günümüze yaptýklarý eylem ve etkinliklerle, kamu görevlileri için daha çok hak, daha fazla özgürlük içeren bir çalýþma hayatý oluþturmanýn mücadelesini verdiklerini belirten Ahmet Saatçi, "Bu kapsamda, "Özgürlük Ýçin On Milyon Ýmza" sloganýyla startýný verdiðimiz ve 12 milyon 300 bin imzayla da çalýþanlarýn haklý talebi ve milletin güçlü iradesi olduðu yönünde kamuoyunun desteðini elde ettiðimiz "kamuda kýlýk-kýyafet özgürlüðü" hedefli "sivil itaatsizliðimiz", baþta baþörtüsü olmak üzere kadýn kamu görevlilerine büyük oranda serbest kýyafetin yolunu açmýþtýr. Resmi Gazete'nin 8 Ekim 2013 tarihli ve sayýlý nüshasýnda yayýmlanan Yönetmelik deðiþiklikleriyle, devletle milleti ayrýþtýran baþörtüsü yasaðý sona erdirilirken, tek tipçiliðin ve vesayet ikliminin ritüellerinden biri olan andýmýz da kaldýrýlmýþtýr. Baþta teþkilatýmýz, üyelerimiz, sosyal ortaklarýmýz olmak üzere emeði geçen herkese, bu kararlý mücadelemize destek veren milletimize, Memur-Sen'in ve milletin talebini hayata geçiren siyasi iradeye teþekkür ediyoruz. Ancak, baþta baþörtüsü olmak üzere kadýnlarýn kýlýk-kýyafet yasaklarýndan kurtulmasýný saðlayan düzenlemeyi çok önemli fakat eksik buluyoruz. Bu nedenle, kýlýk-kýyafet serbestliði talebimizin tüm kadýnlarý ve erkekleri kapsamasý ve kamuda serbest kýlýk-kýyafetin gerçekten hayata geçmesi için kararlýlýðýmýzý devam ettiriyoruz" dedi.türkiye'nin, ittihat-terakki geleneðinin ve uzantýsý vesayetçi yapýlarýn dayatmalarýyla, yasaklarýyla on yýllardýr uðraþtýðýný kaydeden Saatçi, "Milletle devletin arasýnýn açýlmasý için uðraþan, kendi medeniyet deðerleriyle kavgalý bazý odaklarýn zulüm aracý uygulamalar ve zulüm aparatý mevzuatlar, asla meþruiyet kazanmamýþtýr. Anayasal haklarýn, yasal düzenleme bir tarafa yönetsel düzenlemelerle ihlal edildiði bir sisteme, demokratik hukuk devleti etiketi yapýþtýrmaktan çekinmeyenler milletin haklarýný, bireylerin hukukunu çiðnemeyi adeta gelenek haline getirmiþtir. Bu geleneðin son ürünlerden biri olan ve 12 Eylül darbesinin mimarlarýndan oluþan Milli Güvenlik Konseyi'nin kararýyla 1982'de yürürlüðe konulan "Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda Çalýþan Personelin Kýlýk ve Kýyafetlerine Dair Yönetmelik", aradan geçen 30 yýlý aþan sürede binlerce kadýn kamu görevlisinin hayatýný karartmýþ, çok daha fazla sayýda kadýnýn da kamu hizmetine girmesine engel olmuþtur. Bu yönetmelik üzerinden hayatý karartýlanlarýn, hayata tutunmasý engellenenlerin "bu zulümler ne zaman bitecek" haykýrýþlarýnýn ve bu haykýrýþlar üzerine bina edilen "sivil itaatsizliðimizin" ve Jandarma Komutaný Jandarma Kd. Albay Ahmet Çelik de, ziyaretten dolayý TSO yöneticilerine teþekkür etti. Haber Servisi "Sivil itaatsizlik eylemine destek bekliyoruz" karþýlýðýný, kýlýk-kýyafetle ilgili Yönetmeliðin 5' nci maddesinin kadýnlarla ilgili bölümünde deðiþiklik yapýlmasýyla aldýk. Artýk, kadýn kamu görevlileri baþý açýk veya baþý örtülü olarak görev yapmak konusunda kendi hür iradeleriyle karar verecek. Hiçbir kadýn kamu görevlisi baþörtülü olduðu için kamu hizmetine girmekten uzaklaþtýrýlmayacak, kamu hizmetine girme hakkýndan yoksun býrakýlmayacak. Ýnsan haklarýný ve insan onurunu birçok yönüyle ihlal eden otuz yýllýk baþörtüsü yasaðýný sona erdiren bu düzenlemeyi, kadýna yönelik bir ayrýmcýlýðý sona erdirecek olmasý ve kadýn-kadýn eþitliðinin tesisi açýsýndan da son derece önemli ve deðerli buluyoruz. Ancak, söz konusu yasaðýn yargý, silahlý kuvvetler ve emniyet hizmetlerinde görev yapan (hakim, savcý ve askeri personel ile emniyet hizmetleri sýnýfýndaki) kadýnlarýn baþörtüsü özgürlüðünün kapsamý dýþýnda tutulmasýný makul ve doðru bulmuyoruz. Bu anlamda, yasaðýn kýsmen de olsa devamýný saðlayan bu sýnýrlamanýn da sona erdirilmesi için mücadelemizi devam ettireceðiz. Hayata geçirdiðimiz sivil itaatsizliðin bütün hedefleri gerçekleþmeden kýlýk-kýyafetle ilgili taleplerimizin gerçekleþmesi için kararlý mücadelemizi sürdüreceðiz. Bu anlamda, Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda Çalýþan Personelin Kýlýk ve Kýyafetlerine Dair Yönetmelik'in 5'nci maddesinde hala hükmünü sürdüren kravat zorunluluðu, saç ve favori uzunluðu, sakal býrakma yasaðý, býyýk þekli gibi sýnýrlama ve yasaklara son verilmesi yönünde düzenleme yapýlmasý noktasýnda kamuoyu baskýsý oluþturmak amacýyla; Memur-Sen Konfederasyonu ve baðlý sendikalarý olarak 8 Ekim 2013 Salý gününden itibaren, erkek kamu görevlilerinin kamu hizmetlerini bu sýnýrlama ve yasaklara uymaksýzýn belirleyecekleri kýlýk-kýyafetle yerine getirmesine yönelik sivil itaatsizliðe devam ediyoruz. 8 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan Kýlýk-Kýyafet Yönetmeliði deðiþikliðini, kadýn kamu görevlileri için özgürlük bayramý, erkek kamu görevlileri içinse özgürlük eylemi yapmamýza gerekçe olarak görüyoruz.bu kapsamda, hizmet sunduklarý toplumda genel kabul görmüþ ahlak kurallarýna uygunluk, temsil ettikleri kamu erkine yönelik toplumsal saygýnlýk noktasýnda çatýþma ve tartýþma oluþturmayacak kýlýk-kýyafetle görev yapmalarý kaydýyla kamu görevlilerinin kýlýk-kýyafetlerinin, kamu hizmetinin sürekliliðine, verimliliðine, etkinliðine ve nihayetinde hizmet alan bireylerin ve toplum kesiminin tarafsýzlýk ve baðýmsýzlýk algýsýna yarar ya da zarar üretecek bir çerçeveye sahip olmadýðý yönündeki kanaatimizin ve bu kanaat doðrultusunda erkek kamu görevlilerine yönelik kýlýk-kýyafet özgürlüðü hedefini gerçekleþtirmek için 8 Ekim'den itibaren yeniden hayata geçirdiðimiz sivil itaatsizliði uygulayacak üyelerimizin kamuoyu tarafýndan destekleneceðine inanýyoruz" diyerek açýklamasýný tamamladý. Bahadýr YÜCEL

6 HABER TEK 6 "Engellilerin sorunlarý partiler üstü ve çözülmesi gerekiyor" "Engelliye engel olunmasýn" Altý Nokta Körler Derneði Baþkaný Kürþat Ahýshalý, kendilerine balýk tutmayý öðretilmesini isteyerek, "Yeter ki engelliye engel olunmasýn" dedi. CHP Engelliler Üst Kurulu Üyeleri dün Altý Nokta Körler Derneði'ni ziyaret ettiler. CHP Engelliler Üst Kurulu Baþkaný Ýzmir Milletvekili Prof. Dr. Hülya Güven, Karadeniz Bölge Temsilcisi Atilla Tekcan, kurul üyeleri Hakký Erman Eranýl ve Ali Ulusoy, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere ve yönetim kurulu üyelerinin katýldýðý ziyarette Altý Nokta Körler Derneði Baþkaný Kürþat Ahýshalý ve yönetim kurulu hazýr bulundu. Ziyarette yaptýðý konuþmada Dernek Baþkaný Ahýshalý sorunlarýný dile getirerek, çözümü hususunda CHP yöneticilerinden yardým talebinde bulundu. Siyasi partiler ve sivil toplum kuruluþlarýnýn kendilerine gösterdikleri hassasiyet ve yakýn ilginin farkýnda olduklarýný dile getiren Ahýshalý, maaþlarda ciddi bir iyileþtirmenin olmasýný beklediklerini söyledi. Bu konuda CHP yöneticilerinden kendileri adýna bu sorunu gündeme getirilmesini isteyen Ahýshalý, "Bizlere balýk tutmayý öðretsinler. Yeter ki engelliye engel olmasýnlar. Mesela resmi iþlemlerde neyi yapacaðýz bilemiyoruz. Bunun için bankalarda, devlet dairelerinde ve diðer alanlarda sesli sistemlerin daha aktif hale getirilmesini istiyoruz" diye konuþtu. CHP Engelliler Üst Kurulu Baþkaný Ýzmir Milletvekili Prof. Dr. Hülya Güven ise Genel Baþkanlarý Kemal Kýlýçdaroðlu'nun isteði ile Çorum'a geldiklerini belirterek, engelli vatandaþlarýn sorunlarýný üst kurulda toplayarak, meclis gündemine taþýmayý kendilerine amaç olarak gördüklerini söyledi. Kubilay Kaan YÜCEL CHP Engelliler Üst Kurulu Baþkaný Ýzmir Milletvekili Prof. Dr. Hülya Güven, engellilerin sorunlarýnýn çözümü hususunda kanun teklif verdiklerini belirterek, "Engellilerin sorunu partiler üstü ve çözülmesi gerekiyor" dedi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Engelliler Üst Kurulu Üyeleri dün Çorum'a gelerek çeþitli ziyaretlerde bulundular. Ýlk olarak CHP Ýl Baþkanlýðýný ziyaret eden Engelliler Üst Kurulu Üyeleri burada basýn açýklamasý yaptýlar. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere ve yönetim kurulu üyelerinin hazýr bulunduðu ziyarete CHP Engelliler Üst Kurulu Baþkaný Ýzmir Milletvekili Prof. Dr. Hülya Güven, Karadeniz Bölge Temsilcisi Atilla Tekcan, kurul üyeleri Hakký Erman Eranýl ve Ali Ulusoy katýldý.ziyarette engellilerin sorunlarýný dile getiren CHP Engelliler Üst Kurulu Baþkaný CHP Engelliler Üst Kurulundan Muharip Gazilere ziyaret CHP Engelliler Üst Kurulu Baþkaný Ýzmir Milletvekili Prof. Dr. Hülya Güven Muharip Gaziler Derneði Baþkaný Muharrem Gül'e nezaket ziyareti gerçekleþtirdi. Dün bir dizi ziyaret için Çorum'a gelen Güven'in Çorum ziyaret programýnýn son duraðý Muharip Gaziler Derneði oldu. Ziyarette konuþan Güven "Geçtiðimiz dönem mecliste bir teklif ile olaðanüstü gaziler ve þehit ailelerinin kamu ve kuruluþlarda çalýþmalarý noktasýnda bir çocuktan ikiye çýkmýþtýr. Lakin biz bu tasarýda Kýbrýs ve Kore Gazileri için özellikle belirtmediðimiz için Kore ve Kýbrýs gazi çocuklarý bu haktan ne yazýk ki yararlanamýyor. Biz istiyoruz ki bütün gazi çocuklarý bu haktan yararlansýn" dedi. Muharip Gaziler Derneði Baþkaný Muharrem Gül ise Milletvekili Prof. Dr. Hülya Güven'nin çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Gül "Ziyaretiniz beni çok mutlu etti umarým sorunlarýmýzý mecliste taþýyarak çözüm bulursunuz" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL Ýzmir Milletvekili Prof. Dr. Hülya Güven, þuana kadar 18 il gezdiklerini ve kendilerinden engellerin iþ konusunda, aylýklarý ve saðlýk alanýnda taleplerinin olduðunu ve bunlarýn giderilmesi istediklerini söyledi. Güven Çorum'a 1983 yýlýnda ilk kez geldiðini o zamanlar bekar kýzlarýn evlerinin önündeki pencerelerde testi olduðunu artýk o testileri göremediðini ifade etti. Güven CHP olarak engellilerin sorunlarýna çözüm bulmak bu sorunlarý da meclise taþýyarak, çözüm üretmek için il il gezdiklerini dile getirdi.güven, "Engellilerin sorunlarý çok fazla. Bu sorunlarý Engelliler Üst Kurulu olarak deðerlendirmeye alýyoruz. Bunun içinde il il dolaþarak engellilerimizin sorunlarýný öðreniyoruz. Yaptýðýmýz ziyaretlerde engelli vatandaþlarýmýz birey olarak yaþamak istediklerini 2. veya 3. sýnýf vatandaþ muamelesi görmek istemediklerini belirtiyorlar. Engelli vatandaþlarýmýz her yerde aktif olarak bulunmalarý saðlanmalý. Bu hükümetin yapmasý gereken de bu. Hatta AK Partili bir vekil engelli vatandaþlarýmýz için "Biz onlarý adam yerine koyduk" demesi yadýrganacak türden. CHP olarak engelli vatandaþlarýmýzý her zaman önemsedik. Bundan sonrada önemseyeceðiz. Engelli vatandaþlarýmýz sorunlarý partiler üstü ve çözülmesi gerekiyor. Bizler bunun için çaba gösteriyoruz. Kanunda her þey var derken uygulamada sýkýntýlar yaþanýyor. Verilen haklar geri alýnmýþ. Gittiðimiz bir çok ilde engelli aylýklarýnýn kesintiye uðradýðý yönünde tepkiler var. Ayrýca engelli aylýðý engelliliðe göre verilmeli. CHP olarak mecliste kanun teklifi verdik. Bu teklif ile bir takým sorunlar mecliste dile getirilecek ve engelli vatandaþlarýmýzýn haklarýnýn geri alýnmasýný saðlamak için parti olarak gerekli çabayý göstereceðiz. Engelli vatandaþlarýmýzýn diðer bir sorunu da iþ konusu. Ýþyerlerine engelli vatandaþlarýn alýnmasý gerekiyor. Bu kanunda mevcut. Fakat engelli alýnýyor mu alýnmýyor mu bu da ayrý bir sorun. Seçim yatýrýmý da olsa engelli vatandaþlarýmýz iþe kavuþacak. Diðer bir sorun da saðlýk alanýnda yaþanýyor. Engelli vatandaþlarýmýz týbbi cihaz saðlanmasý hususunda SGK tarafýndan maliyetinin karþýlanmamasý ciddi bir sorun. Biz bunu da çözeceðiz" þeklinde konuþtu. -"ENGELLÝLER BÝZÝM ONURUMUZ GURURUMUZDUR"- CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ise ziyarette yaptýðý konuþmada, engelli vatandaþlarý 2. veya 3. sýnýf vatandaþ olarak görmediklerini onlarýn gönüllerinde ayrý bir yeri olduðunu söyledi. Atlas, engelli vatandaþlarýn sorunlarýnýn çözümü noktasýnda CHP olarak Engelliler Üst Kurulu'nun oluþturulduðunu ve bu üst kurulun il il gezerek engellilerin sorunlarýný not alarak meclis gündemine taþýyacaklarýný kaydetti.karadeniz turuna çýkan üst kurul üyelerini Çorum'da görmekten mutluluk duyduklarýný dile getiren Atlas, "Engelli vatandaþlarýmýzý 2. veya 3. sýnýf vatandaþ olarak görmüyoruz. Engelli vatandaþlar bizim onurumuz gururumuzdur" diye konuþtu.kubilay Kaan YÜCEL "Engelliler için çýkartýlan kanunlarda sorun yok ama uygulamada var" CHP Engelliler Üst Kurulu Baþkaný Ýzmir Milletvekili Prof. Dr. Hülya Güven Türkiye Sakatlar Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Yusuf Hoþnut'a nezaket ziyareti gerçekleþtirdi. Bir dizi ziyaret için Çorum'a gelen Prof. Dr. Hülya Güven beraberinde ki heyetle Sakatlar Derneði Çorum Þubesi'ni ziyaret etti.ziyarette konuþan Türkiye Sakatlar Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Yusuf Hoþnut, engelli vatandaþlar için hazýrlanan kanunlarýn yeterli olduðunu ancak kanunu uygulayanlarda sýkýntýlar yaþadýklarýný belirterek, "Kanunlar hazýrlanýyor, uygulamaya gelince sorunlar çýkýyor. Çorum'da bu sýkýntýyý fazla yaþamýyoruz ancak Türkiye genelinde bu sýkýntý çokça yaþanýyor. Hayatýn her alanýnda engelli vatandaþlarýmýzý düþünmeliyiz. Sadece devlet kurumlarý deðil toplum olarak engeli ortadan kaldýrmalýyýz" þeklinde konuþtu. Hülya Güven ise engelli vatandaþlarýn sorunlarýný dinlemek için tüm Türkiye'yi dolaþtýklarýný ve engelli vatandaþlarýn sorunlarýný bir rapor haline getirmeye çalýþtýklarýný ifade ederek, "Türkiye'de görüþtüðümüz engelli dernekleri, engelli vatandaþlarý ile sorunlarý ve neler beklediklerini öðrendikten sonra CHP olarak üzerimize düþen görevleri çýkarmaya çalýþýyoruz. Biz sorunlara bir çare olabilirsek, sorunlar için çözüm önerileri bulmak için il, il, ilçe ilçe geziyoruz. Amacýmýz engelli vatandaþlarýmýzýn yaþadýklarý sýkýntýlarý yerinde görmek" diye konuþtu. Kubilay Kaan YÜCEL "Emeklileri dilenci konumuna düþürdüler" CHP Engelliler Üst Kurulu Baþkaný Ýzmir Milletvekili Prof. Dr. Hülya Güven Çorum programý kapsamýnda Emekliler Derneðini ziyaret etti. Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ile görüþen CHP Heyeti, emeklilerin çilesini bildiklerini belirterek, "Emeklilerin hali periþan, biz emeklilerimize nasýl çare olabiliriz onun peþindeyiz" dediler.ziyarette konuþan Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, "Her emeklinin ortalama 10 bin TL borcu var. Emeklileri dilenci konumuna düþürdüler. Emeklilerimizin kullandýðý kredilerden kesilen masraflarýn geri ödenmesi için çalýþma yaptýk, ancak aþama kaydedemedik. Sizlerden bu konuyla ilgili TBMM'de destek bekliyoruz. Biz yaþlýlar olarak halka hizmetten geri durmuyoruz. Sizlerde bize destek vermekten geri durmayýn. Dernek merkezimiz 270 bin TL'ye mal oldu. Emekliler Derneði'nin her türlü desteðe ihtiyacý var" dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Engelli Yüksek Komisyonu Baþkaný Ýzmir Milletvekili Hülya Güven, "Emeklilerimizle ilgili sorunlarý meclis gündemine taþýyoruz. Azýnlýkta olduðumuz için önerilerimiz kanunlaþmýyor. Ancak emeklilerimizin yaþadýklarý sýkýntýlarý çok iyi biliyoruz ve parti olarak yapýlmasý ne varsa yapmak için mücadele veriyoruz" ifadelerini kullandý. Kubilay Kaan YÜCEL Doðalgaz için seyyar poslu kampanya Osmancýk'ta devam eden doðalgaz kampanyasý için belediye tarafýndan seyyar poslu kampanya çalýþmalarý baþlatýldý. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'nýn talimatý ile belediye görevlileri esnafý ve vatandaþlarý ziyaret ederek doðalgaz kampanyasýna kredi kartý ile abone çalýþmalarý yürütüyor. APARTMAN YÖNETÝCÝLERÝYLE TOPLANTI Osmancýk'ta doðalgaz kampanyasý için çalýþmalar sürüyor. Ýlçeye doðalgazýn gelmesi konusunda çalýþmalarla ilgili olarak apartman yöneticileri ile toplantý düzenleyerek bilgiler veren Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, doðalgazýn ilçeye gelmesi konusunda tereddüt olmadýðýnýn altýný çizdi. Doðalgaz konusunu katýldýðý toplantýlar, açýlýþ ve nikah törenlerinde gündemde tutan Baþkan Yazýcý, apartman yöneticileri ile de bir araya gelerek çalýþmalar hakkýnda bilgiler sundu. Ýlçedeki apartmanlarýn yöneticileri ile toplantý yapan Baþkan Yazýcý, doðalgaz konusunda abonelik çalýþmalarýnýn devam ettiðini belirtti. Baþkan Yazýcý, ilçeye doðalgaz kazandýrýlmasý için baþlatýlan kampanyaya Osmancýk halkýnýn sahip çýktýðýný ve desteklerini esirgemeyeceðini bildirdi. Ýlçeye doðalgazýn kazandýrýlmasý konusunda bir tereddüt olmadýðýný ifade eden Baþkan Yazýcý, Kurban Bayramý sonrasýnda Çorumgaz A.Þ. tarafýndan þehir merkezinde belirlenen bölgelerde doðalgaz þebeke hatlarýnýn döþeneceðini açýkladý. SEYYAR POSLU KAMPANYA Baþkan Yazýcý,doðalgaz konusunda Halk Bankasý Özel Ýdare hesabýna abone olunduðunu hatýrlatarak, "Belediye olarak tüm bankalarda hesaplar açtýk. Vatandaþlarýmýz diðer bankalara da kendi isimlerine belediyemiz hesabýna abone olabilirler. Daha sonra bizler bu hesaplardaki ödemeleri Halk Bankasý Ýl Özel Ýdaresi hesabýna aktaracaðýz. Ayrýca yine Halk Bankasý tarafýndan saðlanan seyyar pos cihazlarý ile esnafýmýzý dükkanlarýnda ziyaret ederek abone olmalarýný saðlýyoruz. Kredi kartý ile yerinde çekim yaparak kampanyayý vatandaþlarýmýzýn ayaðýna taþýyoruz" dedi. Baþkan Yazýcý, belediye Zabýta Müdürlüðü'nde de seyyar pos cihazlarýnýn kurulduðunu ve 24 saat bu birimden kredi kartý ile abone olunabileceðini kaydetti. Baþkan Yazýcý, ayrýca kredi kartý ile abone olmak isteyen vatandaþlarýn belediyeye bilgi vermeleri halinde seyyar pos cihazlarýnýn yönlendirilebileceðini de dile getirdi. Yýlmaz MERT

7 Çorum Ziraat Odasý ekim ayý meclis toplantýsý dün yapýldý. Ziraat Odasý toplantý salonunda Sadettin Karaarslan baþkanlýðýnda yapýlan toplantý da bir dizi karar alýndý. Sadettin Karaarslan yaptýðý açýklamada alýnan kararlar hakkýnda bilgi verdi. Dodurga Organik Ceviz Üreticileri Birliði tarafýndan Çorum'da 28 Kasým - 1 Aralýk 2013 tarihlerinde açýlacak Tarým Fuarýnda düzenlenecek 2.Ulusal Ceviz Yarýþmasýna yardýmcý olmaya karar verdiklerini kaydeden Sadettin Karaarslan alýnan diðer kararlarý þöyle sýraladý: "Odamýz Çiftçi Kayýt Sisteminin yenilenmesi ile ilgili Köy ve Mahalle Muhtarlarý ile yapýlan yazýþmada dönüþ listelerinin tam olarak Odamýza ulaþmadýðý anlaþýldýðýndan listelerini vermeyen Muhtarlýklarla tekrar irtibata geçilecek ve listelerin tamamlanmasýndan sonra gerekli aský iþlemleri yapýlýp 2014 yýlý kayýt sistemi oluþturulacak yýlý Yayým Eðitim ve Danýþmanlýk programýnýn hazýrlanarak Üniversite-sanayi iþbirliðinde yeni süreç Hitit Üniversitesi ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, üniversite-sanayi iþbirliðini geliþtirmek ve daha köklü temellere dayandýrmak adýna ortak bir deklarasyona imza attýlar. Hazýrlanan deklarasyona göre her iki kurum bünyesinde yeni kurulan Proje Koordinasyon Birimleri ortak çalýþmalar yürütecekler. Ýlde faaliyet gösteren firmalar, AR-GE'den pazarlamaya kadar olan süreçte yaþadýklarý sorunlarý TSO Proje Koordinasyon Birimi vasýtasýyla Hitit Üniversitesi'ne iletebilecek, üniversitede sorunlarýn çözümü noktasýnda akademik çalýþmalar yürütecek. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gülen Elmas Aslan ve Fen Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Kýlýçarslan TSO'yu ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile üniversite-sanayi iþbirliðini görüþtüler. -"FÝRMALARIN SORUNLARI, AKADEMÝSYENLERE TEZ KONUSU OLSUN"- Ziyarette açýklamalarda bulunan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite bünyesinde 19 programda 700'den fazla lisansüstü eðitim gören öðrenci bulunduðunu belirterek, "Ýlimizde ürün ya da hizmet üreten firmalarýmýzýn gerek ürün geliþtirme, gerek üretim, gerekse pazarlama aþamasýnda karþýlaþtýklarý sorunlarý üniversitemize iletirlerse, sayýlarý bu yýl 700'ü geçen lisansüstü öðrencilerimiz, bu konularda tez çalýþmasý yapabilirler. Bu sayede hem firmamýzýn sorunu çözümü kavuþmuþ olur, hem de öðrencilerimiz verimli bir eðitim dönemi geçirmiþ olurlar. Akademik bakýþ açýsý ile bilimsel yöntemlerle tespit edilen sorunlar, küçük projelerle çözüme kavuþturulacaðý gibi SAN-TEZ gibi ulusal, devlet destekli projelerle de çözüme kavuþturulabilir. Lisansüstü öðrencilerimiz, yalnýzca Hitit Üniversitesi'nden mezun olanlar deðil, farklý sektörlerde faaliyet gösteren birçok kamu ve özel kurum ve kuruluþlara mensuptur" dedi. -"SANAYÝCÝLERÝMÝZ, TEZ SUNUMLARINA KATILABÝLÝR"- Lisansüstü eðitim gören öðrencilerin, eðitim sürecinde belli bir konuda tez hazýrladýklarýný ifade eden Prof. Dr. Alkan, hazýrlanan bu tezlerin, üniversite tarafýndan hazýrlanan bir komisyona sunum halinde aktarýldýðýný belirterek "Biz daha önce önerilmemiþ bir çalýþmayý hayata geçirmek istiyoruz. Firmalarýmýz, dilerlerse tez sunum toplantýlarýmýza izleyici olarak katýlabilirler. Bununla; firmalarýmýzýn ilgisini çekecek bir çalýþmayý hayata geçirmiþ lisansüstü öðrencilerimizi bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Böyle bir ortamda firmalarýmýz, derinlemesine iþlenmiþ tez konusundan bir fikir edinebilir, bu iþin çekirdeðinden yetiþmiþ bir kiþi ile bilimsel çalýþmasýný yapmýþ bir kiþi güç birliði yaparak çok daha geniþ bir projeyi hayata geçirme imkâný bulabilirler" þeklinde konuþtu. -ÜNÝVERSÝTE-SANAYÝ ÝÞ BÝRLÝÐÝNÝ SOMUTLAÞTIRMA PROJESÝ- Hitit Üniversitesi olarak, firmalarýn sorunlarýnýn çözümü noktasýnda akademisyenlere belli oranlarda ekonomik katký saðlayacaklarýný belirten Prof. Dr. Alkan, firmalarýn da belli oranlarda saðlayacaðý ekonomik katký ve teknik destek ile sorunlarýn daha kolay çözülebileceði ve yalýn üretimin daha da yaygýnlaþabileceðini vurguladý. Prof. Dr. Alkan, "Amacýmýz, sorunlarýn çözümü için atýlmasý gereken adýmlarýn atýlmasýnýn yaný sýra ekonomik yükünün de azaltýlmasýdýr. Üniversite-sanayi iþbirliðini geliþtirmek adýna böyle bir adým atýyoruz. Üniversitemizin Proje Koordinasyon Birimi ile Ticaret ve Sanayi Odamýzýn Proje Koordinasyon Birimi aracýlýðýyla sanayicilerimiz ve akademisyenlerimiz bir araya getirmek nihai hedefimiz" þeklinde konuþtu. Ziraat Odasý çiftçilerin yeni mahsül dönemini beklentilerini belirleyecek -TEKNOKENT'ÝN ALTYAPISI OLUÞUYOR- Prof. Dr. Alkan, iki birim arasýnda hayata geçirilecek çalýþmalarýn, TEKNOKENT'in içerik olarak altyapýsýný oluþturacaðýný düþündüðünü söyledi. Ýlde Organize Sanayi Bölgesi'ne kurulacak olan TEKNO- KENT'in kýsa süre içerisinde faal duruma geleceðini ifade eden Prof. Dr. Alkan, "Bina yapmaktan ziyade TEKNOKENT'in içeriðinin AR-GE için modellenmesi önemlidir. Dolayýsýyla bizim bugünden itibaren baþlayacaðýmýz çalýþmalar, yarýn TEKNOKENT bünyesinde yapýlacak çalýþmalara ýþýk tutacaktýr. Firmalarýmýzýn da kendilerini TEKNOKENT'e þimdiden hazýrlamaya baþlamalarý önemli gördüðümüz bir husustur. Sürekli Eðitim Merkezimiz, Alternatif Enerji Sistemleri ve Biyomedikal Uygulama ve Araþtýrma Merkezimiz ile Merkezi Laboratuarýmýzla sanayicilerimizin yanýndayýz" dedi. -HÝTÝTSEM, ÝÞ GÜVENLÝÐÝ UZMANLIÐI EÐÝTÝMÝNE BAÞLADI- Prof. Dr. Alkan ayrýca, Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi'nde iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimi için kayýtlarýn baþladýðýný da bildirdi. Bununla ilgili Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'ndan yetki belgesinin alýndýðýný ifade eden Prof. Dr. Alkan, iþ güvenliði uzmaný istihdam etmesi zorunlu olan firmalarýn, HÝTÝTSEM'e müracaat edebileceklerini aktardý. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, iþ dünyasýndan gelen talep doðrultusunda TSO bünyesinde gruplar oluþturularak, bu gruplara özel eðitim programý düzenlenebileceðini söyledi. -ÜNÝVERSÝTE-SANAYÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ TEÞEKKÜRÜ- Prof. Dr. Alkan konuþmasýnda, Ýlde üniversite-sanayi iþbirliði konusunda bir köprü vazifesi gören TSO'ya teþekkür etti. Prof. Dr. Alkan, "Üniversitesi-sanayi iþbirliði çalýþmalarýnýn haricinde Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý'nýn ilimizde yapýlmasý için verilen destek ve akademik yýl açýlýþýnda öðrencilerimize daðýtmak üzere saðlanan bilgisayar desteðinden dolayý Ticaret ve Sanayi Odamýza teþekkür ediyorum. Ayrýca firma ziyaretlerimizde bizlere gösterilen ilgi ve alakadan dolayý bütün iþ dünyamýza teþekkürlerimi sunuyorum" þeklinde konuþtu. TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, Hitit Üniversitesi'nin her türlü desteði vermeye hazýr olduðunu belirterek "Yeter ki Çorum iþ dünyamýz bu desteði talep etsin" diye konuþtu.hitit Üniversitesi'nin, bir firmanýn AR-GE'den pazarlamaya kadar olan süreçte karþýlaþýlabilecek sorunlarda her konuda çalýþma yapabilecek kapasiteye sahip olduðunu ifade eden Baþaranhýncal, iþ dünyasýnda gösterdiði ilgiden dolayý Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a teþekkür etmiþtir. -KOORDÝNASYON BÝRÝMLERÝ FAYDALI OLACAK- Baþaranhýncal, her iki kurumun Proje Koordinasyon Birimleri'nin ortak hareket ederek hem iþ dünyasýna, hem de üniversiteye, dolayýsýyla Çorum'a faydalý çalýþmalar yapýlabileceðini söyledi. Baþaranhýncal, "Odamýz bünyesinde Avrupa Birliði Bilgi Noktasý, ABÝGEM gibi iþ dünyamýza yönelik yenilikçi çalýþmalar yürüten birimlerimiz mevcut. Proje Koordinasyon Birimlerimizin ortak çalýþmasý ile de üniversitemizin danýþmanlýk desteðini arkamýza alarak somut adýmlar atmaya devam ediyoruz. Elbette bu süreçte firmalarýmýzýn katký ve desteklerini ihtiyacýmýz var. Bu süreçte firmalarýmýzýn bizimle yaptýðý görüþmeler ve buy görüþmelerin ayrýntýlarý, yalnýzca iki kurum arasýnda deðerlendirilecektir. Üniversite-sanayi iþbirliðinde baþlatmýþ olduðumuz yeni sürecin ilimize hayýrlý olmasýný diliyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Haber Servisi Kasým ayý toplantýsýnda ele alýnacak. Odamýz Ýktisadi Ýþletmesinin geçmiþ alacaklarýn tahsili konusunda daha aktif çalýþmalar yapýlacak. Oda Ýktisadi Ýþletmelerimizde satýþa sunulan tohum, gübre, ilaç gibi girdilerle Toprak Tahlil Laboratuarý çalýþmalarý imkanlar ölçüsünde aktif olarak yürütülecek. Hizmet kalitesinin artýrýlmasý yönünde çalýþmalara devam edilecek. Birliðimizin de istekleri doðrultusunda Ulusal Süt Konseyine Üye olunacak. Odamýzýn da bayiliðini yürüttüðü Gübretaþ firmasýnýn Ýlimizde düzenleyeceði bilgilendirme toplantýsýna yardýmcý olunacak. Ýlimizde gerek Odamýz gerekse çiftçilerimize hizmet götürmekle görevli kamu, tüzel ve özel kuruluþlarla irtibata geçilerek üretim sezonu ile ilgili rapor hazýrlanarak bu rapor doðrultusunda sezonunda çiftçilerimizin beklentileri tespit edilecek."haber Servisi HABER 7 TAÞKIN KORUMA ÝNÞAATI YAPTIRILACAKTIR DSÝ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ 54. ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Çorum - Sungurlu Eþme Köyü Eþme Deresi Taþkýn Koruma Ýnþaatý yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/ Ýdarenin a) Adresi : DSÝ 54. Þube Müdürlüðü Ankara Yolu 2. Km MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : ÇORUM - Sungurlu Ýlçesi - Eþme Köyü c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi ya pýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : DSÝ 54. Þube Müdürlüðü Ankara Yolu 2. Km ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Bu ihalede benzer iþ olarak tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Tebliði'nde yer alan AIX Grubu iþler kabul edilecektir Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliðidir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirasý)karþýlýðý DSÝ 54. Þube Müdürlüðü Ankara Yolu 2. Km ÇORUM adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü 54. Þube Müdürlüðü adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,20 Basýn: Resmi ilanlar de "Ulusal Aktif Öðrenciler Kongresi"ne yine talip olacaklar Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü Danýþmaný Doç. Dr. Cemil Hakyemez ve kulüp üyeleri Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarette daha önce düzenlenen "1.Ulusal Aktif Öðrenciler Kongresi" hakkýnda bilgiler veren Doç. Dr. Cemil Hakyemez, bu yýl içerisinde de kulübün çalýþmalarýna hýz kesmeden devam edeceðini ve "2.Ulusal Aktif Öðrenciler Kongresi" ni tekrar üniversite ev sahipliðinde gerçekleþtirmek istediklerini ifade etti. Aktif Yaþam Kulübü Yönetim Kurulu Baþkaný Semih Kýzýldað ise kulübün bu yýl faaliyetleri içerisinde, maddi durumu olmayan 6'ýncý, 7'inci ve 8'inci sýnýf öðrencilerine ücretsiz ders vermek, gençlere yönelik spor etkinlikleri düzenlemek, görme engellilere yönelik projeler gerçekleþtirmek olduðunu belirtti. Kýzýldað, ayrýca geçen yýl organize edilen kitap toplama kampanyasýný üniversite koordinatörlüðünde tekrar düzenleyeceklerini ve 10 okula yardým etmeyi hedeflediklerini vurguladý. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise "1.Ulusal Aktif Öðrenciler Kongresi" nin Hitit Üniversitesi'nin ismini tüm Türkiye'de çok baþarýlý bir þekilde duyurduðunu ifade ederek üniversite ev sahipliðinde düzenlenmesi planlanan "2.Ulusal Aktif Öðrenciler Kongresi" için de her türlü desteði vermeye hazýr olduklarýný belirtti.ayrýca üniversitede 60'ý aþkýn öðrenci kulübü olduðunun altýný çizen Rektör Alkan, kulüp faaliyetlerini Hitit Üniversitesi olarak çok önemsediklerini ve öðrencilerin gerçekleþtireceði etkinliklere desteklerin artarak devam edeceðini vurguladý. Yýlmaz MERT

8 YAÞAM 12 yaþýndan küçük çocuklara Akýllý telefon almayýn 8 Hava Yastýðý Karý koca arabada giderken, kadýn artýk bu evliliðe devam etmek istemediðini, boþanmak istediðini dile getirmiþ. Adam hiç sesini çýkarmamýþ ama gaza basmýþ hýzý 120'ye çýkarmýþ. Kadýn bu sefer boþanma anlaþmasýna sözü getirmiþ ve isteklerini sýralamýþ: - Evi ben istiyorum, deyince adam hýzý 150'ye çýkarmýþ. Kadýn: - Ayrýca bütün çeklerini, kredi Kelime Avý kartlarýný ve arabayý da istiyorum Adam hýzý 160'a çýkarmýþ. - Hiç bir þey söylemeyecek misin? Sen hiç bir þey istemiyor musun?adam kadýn konuþtukça hýzýný artýyormuþ. Adam: - Hayýr, ben ihtiyacým olan herþeye sahibim.- Öyle mi? Nedir o? Ve adam arabayý karþýdaki duvara süratli bir þekilde çarpmadan önce cevap vermiþ: - Hava yastýðý bende! Çocuklarýn aileleriyle irtibatýný saðlamasý sebebiyle vazgeçilmezliðini koruyan cep telefonlarý beraberinde birçok tehlikeyi beraberinde getiriyor. Bu da çocuklarýn özellikle aileleri tarafýndan ciddi bir 'cep telefonu eðitimi'nden geçirilmesini zorunlu kýlýyor. Bunun yaný sýra çocuðun yaþýna göre cep telefonunu nasýl kullandýðýný takip etmek de önem taþýyor. Dijital medya ile büyüyen çocuklarýn ilgi duyduðu medya araçlarýnýn baþýnda cep telefonu geliyor. Çocuklar, en geç okula baþladýklarý dönemlerde ailelerinden cep telefonu istemeye baþlýyorlar. Okuldan çýktýktan sonra çocuklarýna ulaþmak isteyen birçok aile de çok erken yaþlarda olsalar da bu isteklerini geri çevirmiyor. Anne-babalarý dijital medya hakkýnda bilgilendiren Schau Hin adlý giriþimin yetkililerinden Kristin Langer, çocuklarýna gün ortasýnda ulaþmak için cep telefonu alan anne-babalarýn onlara cep telefonunu kullanmayý öðretmek için de zaman ayýrmasý gerektiðini söylüyor. Langer, "Çocuklar dijital aletleri güvenilir bir þekilde kullanmayý öðrenmeli." diyor. ÇOCUKLAR KONTÖRLÜ HAT KULLANMALI Langer, dokuz yaþýndan küçük çocuklarýn cep telefonu kullanmasýný uygun görmüyor. "Çocuklar ancak dokuz yaþýndan sonra cep telefonlarýnýn ayarlarýný kullanmayý ve aileleriyle kullanýmý hakkýnda konuþmayý öðreniyor." diyen uzman ayrýca çocuk ve gençlere kontörlü hat alýnmasýný tavsiye ediyor. Langer'e göre çocuklar bu þekilde cep telefonlarýna ödenen ücreti fark edebiliyor.ailelerin ise cep telefonlarýnýn bazý özelliklerini telefon hattý üzerinden engellemesi gerekiyor. Pahalý mesajlar, cep telefonu melodisi aboneliði gibi servisler engellenmediði takdirde bu ailelere pahalýya mal olabiliyor. Okullarýn cep telefonlarý için belirli kurallar koyduðunu söyleyen Langer, "Ders esnasýnda cep telefonlarýnýn kullanýlmamasý ve bunun çocuklara öðretilmesi gerekiyor." diyor. Ailelere çocuklarýyla birlikte cep telefonu kullanýmýyla ilgili kurallar koyma tavsiyesinde bulunan uzman, örneðin ev ödevleri ve yemek esnasýnda cep telefonlarýnýn kapatýlmasýnýn önemli olduðunu söylüyor. Langer, "Anne-babalar da bu kurallara uymalý." þeklinde konuþuyor. ÝNTERNET VE BLUETOOTH DEVRE DIÞI BIRAKILMALI Akýllý telefonlar konusunda dikkat edilmesi gerekenlere de deðinen Schau Hin uzmaný, 12 yaþýndan küçük çocuklarýn bu telefonlarý kullanmamasý gerektiðini vurguluyor. Çocuklarýn bu yaþtan sonra olgunlaþmaya baþladýðýný belirten Langer, "Cep telefonunun iþlevini de ancak bu yaþtan sonra bilinçli þekilde kullanabilirler." þeklinde konuþuyor. Akýllý telefonlarý 'Çocuk Telefonu' olarak kullanmak isteyen ailelerin ise internet ve bluetooth ayarlarýný devre dýþý býrakmasý gerekiyor. Çocuklara internet kullanýmýndan, internetin sunduðu imkan ve tehlikelerden bahsedilmesi gerektiðinin altýný çizen uzman, ailelerin çocuklarýyla bu konularý detaylý konuþmasýný tavsiye ediyor. Buna göre çocuklarýn özel bilgilerini koruyabilecek seviyeye gelmesi, özel numara, adres, fotoðraf ve videolarýný yabancýlara paylaþmamalarý gerektiðini bilmeleri gerekiyor. 21:00 Ýntikam Hale'nin ortaya çýkýþý herkes için beklenmedik bir geliþme olur. Öldüðünü zannettiði annesini yýllar sonra karþýsýnda gören Yaðmur hazýrlýksýz yakalanýr. Peki, Yaðmur annesine gerçek kimliðini söyleyecek midir? Ýþte bu kritik kararda Ali devreye girer. Yaðmur'a annesinin tehlikeli olduðunu ve ona güvenmemesi gerektiðini söyler. Hala yoðun bakýmda Derin i bekleyen Rüzgar, Yaðmur un uyarýsý ile bebeðe bakmaya gider fakat, Hale de bebek de hastanede deðildir. Þahika ise, Derin in evinde geçirdiði kaza nedeniyle basýnda þüpheli duruma düþer. Günün Sudoku Bulmacasý Gebelikte içilen sigara bebeklerde Depresyona neden oluyor Zirve Üniversitesi Emine Bahaeddin Nakýboðlu Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Suat Erdoðan, Hollandalý araþtýrmacýlarýn yaptýðý çalýþmaya göre, gebelik döneminde sigara içen annelerin bebeklerinde hatalý beyin geliþimine baðlý çocukluk döneminde depresyon ve kaygý bozukluklarýna neden olabileceðini söyledi.gebelik döneminde içilen sigaranýn bebeklerde büyüme geriliði ve erken doðum riski gibi zararlara yol açmasýnýn daha önce de bilindiðini belirten Erdoðan, "Sigaranýn yeni doðan bebeklerde beyinde kalýcý sorunlara da neden olduðunu saptadý. Yapýlan son araþtýrmada, gebelik döneminde sigara içen annelerin bebeklerinde hatalý beyin geliþimine baðlý olarak çocukluk döneminde depresyon ve kaygý gibi saðlýk sorunlarýna yol açabileceði belirlendi." dedi. Erdoðan, yapýlan araþtýrmada gebeliklerinde sigara içen anneler ile sigara içmeyen annelerin 6-8 yaþýndaki çocuklarýnýn beyinlerinde yapýlan MRI analiz sonuçlarýnýn karþýlaþtýrýldýðýný ifade ederek, þu bilgileri aktardý: "Gebelikleri süresince annesi sigara içen bebeklerin beyin hacminin sigara içmeyenlerin bebeklerine göre daha küçük olduðu ve ruh halini düzenleyen gri ve beyaz katmanlarýnýn da daha ince olduðu belirlendi. Yapýlan incelemelerde çocuklarýn beyinlerindeki bu yapýsal deðiþimlerin depresyon ve kaygý bozukluðu gibi belirtiler ile iliþkisi de saptandý." Erdoðan, gebelikte içilen sigaranýn yalnýzca anneye deðil bebeðe de zarar verdiðini vurgulayarak, "Sigara veya tütün mamullerinin içerdiði 4 binden fazla kimyasal ve toksinler ile sayýsýz zararlý gazlarýn hamilelikte akciðerler vasýtasýyla vücuda alýnmasý anneye zarar verdiði gibi bebeklerin de beyin hücrelerinin göçünü olumsuz etkiliyor. Bebeklerin kan damarlarýný daraltarak oksijen ihtiyaçlarýný karþýlayamaz duruma getiriyor ve beynin yeterince geliþmesini engelleyebiliyor. Annesi sigara içen çocuklarýn tamamýnda ayný belirtiler görülmemekle birlikte, özellikle gebelik döneminde anne adaylarýnýn sigara içmemesi hem kendi hem de bebeklerinin saðlýðý açýsýndan büyük önem taþýyor." þeklinde konuþtu. 20:00 Dila Haným Dila, Barazoðlu na verdiði sözden dönmek istemez. Kaderini yaþamaktan baþka çaresi yoktur ve çiftliðe geri döner. Azer i sýkýntýlý günler beklemektedir. Dila'yla Azer in arasý iyice açýlýr. Dila, annesini Azer in öldürdüðünü düþünür. Azer, bu iþin peþini býrakmaz. Üstelik, kimin suçlu olduðunu bilmektedir. Dila, Rýza yla arasýnda olanlara dur demek için konuþmak ister. Rýza yla Dila arasýndaki buzlar eriyecek midir?oyuncular : Erkan Petekkaya, Hatice Þendil, Hülya Darcan, Necip Memili, Ali Düþenkalkar Yönetmen : Nihat Durak 20:00 Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Kurtlar Vadisi Pusu Kurtlar Vadisi Pusu'da bu hafta: Nazife Anne saðlýðýna kavuþacak mý? Polat Alemdar annesini ziyaret edecek mi? Savcý Leyla, Jack in ölümünden sonra ne yapacak? Erkan, Kara nýn sýrrýný öðrenecek mi? Abdülhey ve Cahit karþýlaþmasý nasýl sonuçlanacak? Cahit, Elif i kurtarabilecek mi? Tapýnakçýlar deþifre mi olacak? Büyük toplantý gerçekleþecek mi? Safiye, aðabeyinin ölümünün þokunu yaþarken, Cahit ile ilgili gerçeklere ulaþacak mý? Poyraz ve Mete, yeni baronlarý Murat ý koruyabilecek mi? Margaret, hayatý tehlikede olan Elif için Üstad la nasýl bir anlaþma yapacak? Necati Þaþmaz Zaza kökenli olan Muhammed Necati Þaþmaz,[5] Abdulkadir - Sahil Þaþmaz çiftinin oðludur. Asýl mesleði turizmcilik olan Þaþmaz, eðitimini tamamladý, ABD'de 6 sene kalan Þaþmaz, 2001 yýlýnda bir süreliðine ailesini ziyarete geldiði sýrada geri dönüþ uçak biletini 11 Eylül 2001 tarihine aldý. Amerika'da yaþanan saldýrýlar sebebiyle uçaðý Amerika'ya varamadan geri dönen Þaþmaz, sonradan ailesinin çekinceleri ve ýsrarý üzerine Amerika'ya dönmekten vazgeçti. Hayatýna Türkiye'de devam etme kararý alan Muhammed Necati Þaþmaz,Ankara'da sigorta acentesi açtý. Çok geçmeden sigorta acentesi'da Osman Sýnav'la bir iþ görüþmesine oturdu. Kendisine bir yapýmýn senaryo ekibinde yer almasý teklifi geleceðini beklentisi ile görüþmeye gitti. Osman Sýnav'ýn "Bir dizi düþünüyoruz, seni de baþrolde düþünüyorum" sözlerine düþünmek istediðini söyleyen Þaþmaz, bir ay sonra teklifi kabul etti.hayatýný tamamen deðiþtirdiðini söylediði Kurtlar Vadisi projesine böyle baþlayan Muhammed Necati Þaþmaz, özel hayatýnýn kalmadýðýný, "Beni sadece Ankara'da ismimle çaðýrýyorlar, sigorta acentesi'de herkes "Polat" diyor." sözleri ile dile getirdi. Amerika'da kaldýðý dönemde yeþil kart sahibi olan Þaþmaz, bedelli askerlikten yararlanarak, askerliðini 28 gün yaptý. Raci Þaþmaz (Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi) ve Zübeyr Þaþmaz adýnda iki kardeþi vardýr.2013 Taksim Gezi Parký protestolarý için çözüm arayýþýna giren hükümet, sanatçýlarýn da aralarýnda bulunduðu bir heyet kabul etmiþ, Þaþmaz da bu heyet içerisinde Hasan Kaçan, Hülya Avþar gibi isimler ile birlikte yer almýþtýr. Toplantý sonrasý yaptýðý basýn açýklamasý sosyal medya Twitter'da bazý kesimin tepkisini toplamýþtýr.kendisi, Pana Film ve Pana Film yapýmlarý hakkýndaki iddialara Kurtlar Vadisi Ýnternet Sitesi[7] ve Yazete adlý haber sitesi aracýlýðýyla cevap vermektedir. BÜYÜK PÝZZA Malzemeler 2 Su Bardaðý Un 1 Tatlý Kaþýðý Kuru Maya 30 gr Margarin 1 Su Bardaðý Süt 1 Çorba Kaþýðý Sývý Yað 1/2 Su Bardaðý Domates Sosu 2 Su Bardaðý Rendelenmiþ Kaþarpeyniri 1 Adet Domates 1 Su Bardaðý Suyu Süzülmüþ Mýsýr 1 Su Bardaðý Ýnce Kýyýlmýþ Jambon veya Salam Yemeðin Tarifi Fýrýný 220 dereceye ayarlayýn. Büyük bir fýrýn tepsisini hazýrlayýn. Unu ve tuzu Ýyi kararlar tecrübeden kaynaklanýr. Tecrübeler ise kötü kararlardan... Barry LePatner eleyin. Margarini küp küp kesip ilave edin. Bu arada mayayý, þekerli ýlýk suyun içinde eritip, bir süre kabarmasýný bekledikten sonra karýþýma ilave edin. Yoðurarak yaðý hamura yedirin. Sütü ilave edin. Gerekirse yine süt ekleyerek yumuþak bir hamur elde edene dek yoðurun. Tepsinin üzerinde 34 cm çapýnda yuvarlak oluþturacak þekilde açýn. Hamurun üzerini zeytinyaðýyla yaðlayýn. Daha sonra domates sosu sürün. Üzerine de domates dilimlerini yerleþtirin. Mýsýr ve jambon parçalarýný serpiþtererek dakika kadar piþirin. Üçgen dilimlere ayýrýp, servis yapýn. 06:30 Avrupa Yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar Duymasýn Esra Erol da Evlen Benimle 19:00 Ana haber 20:00 Kurtlar Vadisi Pusu 23:15 Dosta Doðru Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:30 Kapýcýlar Kralý 21:05 Haber Saati 22:00 Ömer Döngeloðlu Hayata Gülümse Show Kulüp Magazin Proðramý Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Kelime Oyunu Spor Sayfasý 20:00 Dila Haným 23:15 Çýplak Kafa 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Galip Derviþ 21:00 Ýntikam 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:40 Hava Durumu 19:50 Zengin Kýz Fakir Oðlan Hayatýn Nabzý Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:50 Ýki Dünya Arasýnda 19:45 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Küçük Gelin 23:35 Davetsiz Misafir

9 Kamu Sen'den "seçim propagandasý" tepkisi! Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Mahmut Alparslan yaptýðý açýklamada Kamu Sen'in bir kez daha haklý çýktýðýný belirterek, "Bir yandan Memur Sen eliyle yürütülen kamuda baþ örtüsü yasaðý ile ilgili kurumlarda sözde sivil itaatsizlik eylemi bugün AKP'nin seçim kampanyasý haline dönüþmüþtür. Millete verdiði tüm hak ve imkanlarý seçim propagandasý malzemesi ve oy istismarcýlýðý haline getirilen bu zihniyet maalesef bu günde baþ örtüsü konusunu yerel ve genel seçimler öncesi istismar ve siyasi malzeme olarak kullanmaktan vazgeçmemiþtir" dedi. "Daha önce Baþbakan'ýn emri ile alanlara inip kamu kurum kuruluþlarýný çatýþma ortamýna çevirenlerin kravat takmamayý ve sakal býrakmayý sivil direniþ sananlarýn acaba bugün ayný düþünceleri savunma samimiyeti göstermeye erkeklerde aynen devam eden kravat zorunluluðu ve bayanlarda devam eden yasaklarda ayný direnci göstererek sivil direniþlerde devam edecekler mi? Yoksa aða babalarýnýn emriyle kendilerine sunulan bu kadar demokrasi size yeter emriyle her zaman olduðu gibi yine 3 maymunu oynamaya devam edecekler mi?" diyen Alparslan, "Türkiye Kamu-Sen TKDK'dan Osmancýk'ta bilgilendirme Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Ýl Koordinatörü Emin Serdar Kurþun, Osmancýk'ta düzenlenen programda "Týbbi ve Aromatik Bitkiler" kursundan sertifika alan kursiyerlere bilgi verdi. Osmancýk Hanedan Tesislerinde yapýlan programa, Osmancýk Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Fuat Er'de katýldý. Kýrsal Kalkýnma IPARD yatýrýmlarýnýn tanýtýmý ve teþvikinden sorumlu personel Ahmet Aksoy'un organize ettiði KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ olarak yýllardýr bunun herhangi bir anayasal konu veya PKK'ya peþkeþ paketinin bir parçasý olamayacaðýný bu düzenlemenin seçim malzemesi haline getirilmesinin siyasal bir ahlaksýzlýk olduðunu her platformda söyledik. Ýnsan haklarý ve inanç özgürlüðünün olamasa olmazý olan baþörtüsünün serbest býrakýlmasý için yalnýzca bir yönetmelik deðiþikliðinin yeterli olacaðýný ifade ettik. Ancak milletin inanç ve deðerlerinin istismarý bir hak haline getiren bu zihniyet ve ananeleri yýllardýr 1 saatte yapacaðý deðiþikliði yapmak yerine millet istismara devam etmiþlerdir. Bugün sorulacak olan þudur eðer bu konu bir bakanlar kurulu kararý ve yönetmelikle deðiþebiliyordu ise bu zamana kadar bu zulme niçin müsaade ettiniz? Eðer samimi iseniz niçin bu yönetmeliði daha önce çýkarmadýnýz. Türkiye Kamu Sen ve Türk Eðitim Sen olarak sözde demokrasi ve özgürlük çýðýrtkanlarýnýn kýyafet üzerinden çýkar ve propaganda malzemesi haline getirerek kurum ve kuruluþlarda üye avcýlýðý yapanlar bu günde herkes istediði gibi giyinmelidir diye eylemlerine devam etme yürekliliðini ve samimiyetini gösterip gösteremeyeceklerini hep birlikte izlemeye devam edeceðiz" dedi. Bahadýr YÜCEL tanýtým toplantýsýnda, Týbbi ve Aromatik Bitkiler kursundan sertifika almýþ yaklaþýk 90 kiþiye Ýl Koordinatörü Emin Serdar Kurþun bilgi verdi. IPARD destekli Kýrsal Kalkýnma Kurumunun finanse ettiði yatýrýmlarla ilgili genel ve kýsa bir sunumdan sonra Týbbi ve Aromatik bitkiler ile ilgili yatýrýmlarý detaylý olarak anlatan Kurþun, traktör hibelerinde dikkat edilmesi gereken noktalara deðindi. Özellikle bölgeye uygun 50 binlik et tavukçuluðu ve besi koyunculuðu üzerinde duran Kurþun, bu yatýrýmlarýn Osmancýk ve bölgesi için çok önemli olduðunu söyledi. Kurþun, bütçe konusunda herhangi bir kýsýtlamanýn bulunmadýðýný et tavukçuluðunda 500 bin besi koyunculuðunda ise 1 milyon Avro üst sýnýrdan yatýrýmlarýn destekleneceðini belirtti.tkdk Ýl Koordinatörü Kurþun, diðer ilçelerde de, genel tanýtýmlarýn yanýnda ayrý olarak özel sunumlarýnda yapýlacaðýný belirterek sözlerini tamamladý. Haber Servisi Zeytinocaðý bugün açýlýyor Ýhsan Beker'in iþletmeciliðini yaptýðý Zeytinocaðý Naturel Sýzma Zeytinyaðý bugün açýlacak.bahabey Caddesi No 119'da bulunan Zeytinocaðý Naturel Sýzma Zeytinyaðý firmasýnýn açýlýþý saat 13.00'da yapýlacak. HABER 9 Adýyaman Memur Sen Ýl Temsilcisi Gaffari Ýzci ve Yönetimi Adýyaman Milletvekili Murtaza Yetiþ ile birlikte Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ve Cahit Baðcý'yý ziyaret ettiler. Ýzci, "Adýyaman Memur Sen temsilciliði olarak tarihinde Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn, geçen hafta açýkladýðý "Demokratikleþme Paketi" çerçevesinde kamuda baþörtüsü yasaðýnýn kaldýrýlmasý ve ilkokullarda Andýmýz'ýn artýk okutulmamasý ile ilgili kararý Resmi LÝSANS ALIMI ÝDARÝ VE MALÝ ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ Lisans Alýmý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/ Ýdarenin a) Adresi : Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Kuzey Kampusu MERKEZ/ ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn : görülebileceði internet adresi (varsa) 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Hitit Üniversitesi Bilgi Ýþlem Daire Baþkanlýðý c) Teslim tarihi : Teslimat tek partide ve teknik þartnamede detaylarý belirtilen þekilde ola caktýr. Yüklenici malzemenin teslimat iþlerini satýn alma sözleþmesi yürürlük tarihinden itibaren en geç 30 takvim günü içinde tamamlamýþ olacaktýr. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampu su (Mühendislik Fakültesi Yaný) Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale Salo nu b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler: a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. i. Ýstekli adýna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, ii. Ýsteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen Kapasite Raporu, iii. Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen Ýmalat Yeterlik Belgesi, iv. Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenmiþ ve teklif ettiði mala iliþkin Yerli Malý Belgesi Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Ýstekliler teknik þartnameye cevaplarý teklif zarfý içerisinde sunmalýdýr. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý adresinden satýn alýnabilir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak isteyenler, posta masrafý dahil yurtiçi için 60 TRY (Türk Lirasý), yurtdýþý için 70 TRY (Türk Lirasý) doküman bedelini Halkbank Çorum Þubesi Strateji Geliþtirme Daire Baþkanlýðý TR yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla ihale dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampusu (Mühendislik Fakültesi Yaný) Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale Salonu adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: Resmi ilanlar de Adýyaman Memur Sen'den Uslu'ya konferans daveti Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe girmiþ olmasý bizleri son derece memnun etmiþtir. Emeði geçen herkese teþekkür ediyoruz" dedi. Memur Sen Adýyaman Ýl Temsilcisi Gaffari Ýzci ayrýca Uslu'yu Adýyaman'a davet ederek, "Sendikal Haklar" ile ilgili konferans vermesini istedi. Uslu yapýlan ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Adýyaman davetine teþekkür etti ve koþullar el verirse davete icabet edeceðini söyledi. Haber Servisi

10 HABER 10 Belediye ve ilçe baþkanlarýndan Uslu'ya ziyaret Yaklaþan yerel seçimler öncesi illerde hareketlilik baþladý. Belediye baþkan aday adaylarý ve parti çalýþmalarý hýz kazandý. Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç, Laçin Belediye Baþkaný Erdal Altuntaþ, Düvenci Belediye Baþkaný Arif Aksoy ile Boðazkale AK Parti Ýlçe Baþkaný Osman Tangazoðlu, Mecitözü AK Parti ilçe baþkaný Yaþar Kabakçý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'yý ziyaret ettiler. Ziyarette, yerel seçimler öncesi belediye ve teþkilat çalýþmalar konuþuldu. Haber Servisi Sungurlu KSS esnafýndan Uslu'ya teþekkür Sungurlu KSS'den bir grup esnaf Çorum Milletvekili Salim Uslu'yu ziyaret ederek yapýlan çalýþmalardan dolayý teþekkür ettiler.sungurlu Küçük Sanayi Sitesi Esnaflarýdan; Sedat Gürsoy, Faruk Kayar, Fehmi Sarýyerli, Mustafa Karaçam, Halil Vargeloðlu, Mehmet Koçak, Ömer Cansever, Haydar Karagöz, Ergülü Ulutaþ, Süleyman Koyudemir Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Heyet ziyarette, 24. Dönem 4. Yasama yýlýnýn hayýrlý olmasýný dilerken, Sungurlu ilçesinde belediye hizmetlerinden ve kamunun yatýrýmlarýndan dolayý da Uslu'ya teþekkür ettiler. Haber Servisi Türkiye Kamu-Sen Halý Saha Futbol Turnuvasýnda 2. Hafta maçlarý oynandý CUMHURÝYET KUPASI BASKETBOL MAÇLARI Türkiye Kamu-Sen halý saha futbol turnuvasýnda 2. hafta Cumartesi ve Pazar günleri oynanan 8 maçla tamamlandý. 58 golün atýldýðý 2. Haftada derbi maç olarak nitelenebilecek olan Osmancýk MEM ve Mimar Sinan&Cumhuriyet Ortaokulu arasýndaki maçta gülen taraf Osmancýk ekibi oldu. Geçen haftanýn maðlup takýmlarý bu hafta rakiplerinden geçmiþin hesabýný sorarcasýna galip gelerek moral buldular. Ýkinci hafta galibiyetleri ile özellikle d grubunda puanlar eþitlenirken diðer gruplarda da zirve mücadelesi biraz daha heyecanlý hale geldi. A. ÖÐRETMEN: 59 ETÝ ANADOLU LÝSESÝ: 47 SALON : Atatürk Spor Salonu. HAKEMLER: Ýbrahim Coþkun, Dursun Uðral PERÝYOTLAR: 11-17, 14-14, 16-6, ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ : Anýl, Ahmet, Salih, Burak, Yaðýz, Kerem, Yakup, Alperen, Berkay, Oðuzhan, Arif, Burak. ETÝ ANADOLU LÝSESÝ: Doðancan, Ahmet, Muhammet, Çaðdaþ, Emre, Cengiz, Sertaç, Yiðit, Burak, Melikþah. ATATÜRK ANADOLU: 59 ANADOLU LÝSESÝ: 26 SALON : Atatürk Spor Salonu. HAKEMLER: Haluk Yakýn, Ýbrahim Coþkun. PERÝYOTLAR: 6-8, 9-14, 15-15, ATATÜRK ANADOLU LÝSESÝ: Gökhan, Onur, Ataberk, Burak, Sami, Berk, Abdullatif, Emrehan, Ýsmail. Gökberk, Ataberk Orbay. ANADOLU LÝSESÝ: Harun, Can, Mücahit, Adil, Barýþ, Kubilay, Mert, Alperen, Furkan, Güvenç. SPOR SERVÝSÝ Baþkan Külcü'ye amatör spora katký teþekkürü Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu amatör futbola verdiði katkýlarý nedeniyle Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye plaket takdim etti. Belediyespor Baþkaný ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran, yönetim kurulu üyeleri Engin Ayan, Þaban Ateþ, Mustafa Kanat, Yusuf Bendez ve Hilal Kiraz'ýn da hazýr bulunduðu ziyarette konuþan ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran, Amatör Spor Haftasý etkinlikleri kapsamýnda kendilerine katký saðlayan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür plaketi sunduklarýný söyledi. Kurtaran, Baþkan Külcü'nün amatör spora bundan sonrada desteðinin devam edeceðine inandýðýný söyledi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer de yaptýðý konuþmada Çorum'da amatör sporun geliþimi için tüm spor camiasýnýn birlikte hareket etmesinin çok önemli sonuçlar doðurduðunu belirterek, bundan sonraki süreçte de bu birlikteliðin devam etmesinin önemine dikkat çekti. Belediye, amatör sporun her zaman yanýnda yer alýyor Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, amatör spor kulüp temsilcilerinin kendisine plaket takdimi için yaptýðý ziyarette göreve geldikleri günden buyana amatör sporun Belediyenin öncelikleri arasýnda yer aldýðýný söyledi. Çorum Belediyesi'nin yaptýðý ve yapmakta olduðu tesislerin tamamen amatör spora hizmet amaçlý olduðunu kaydeden Baþkan Külcü, "Halkýmýzýn spor yapmasý için gerekli þartlarý iyileþtirmek için çalýþmalarýmýz sürüyor. Amatör spor olmadan profesyonel sporu olmaz. Bizler bu konuda üzerimize düþeni yapýyoruz, bundan sonra da yapmaya devam edeceðiz" dedi. SPOR SERVÝSÝ

11 SPOR 11 Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Kýrþehirspor, Çorumspor maçýna sýký hazýrlanýyor Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 4. Hafta maçýnda deplasmanda Çorumspor ile karþýlaþacak olan Kýrþehirspor bu maçýn hazýrlýklarýna tam gaz devam ediyor. Yeþil beyazlýlar Çorumspor maçýnýn hazýrlýklarýný dün Ahi Stadý'nda gerçekleþtirdiði idmanla sürdürdü. Ahi stadýnda saat 16.00'da gerçekleþtirilen antrenmana tüm futbolcular katýlýrken, Teknik Direktör Bekir Barýþ Cihan ve Antrenör Mustafa Koçak yönetiminde ýsýnma ile baþlayan antrenman 5'e 2 pas çalýþmasýyla devam etti. Antrenmanýn bu bölümünde taktik çift kale çalýþmasý gerçekleþtiren yeþil beyazlýlarýn antrenmaný yaklaþýk 1 buçuk saat sürdü. Çorumspor hazýrlýklarýný sürdüren yeþil beyazlýlarda futbolcularýn bir hayli hýrslý ve istekli olduklarý görüldü. Dün saat 16.00'da Kýrýkkale Yahþihan Beldiyesporla bir hazýrlýk maçý gerçekleþtiren Kýrþehirspor bugün saat 16.00'da yapacaðý taktik çalýþma ile Çorumspor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürecek. Haber-Fotoðraflar: Salih HANÇER Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak. Futsal Genel Koordinatörü gelen talep üzerine Hastane Yöneticisi Yard. Doç. Dr. Musa Zorlu'yu makamýnda ziyaret ederken, turnuva hakkýnda genel bilgiler verdiði ziyarette Hastane Baþhekimi Taner Saral, Hastane Müdürü Adem Sadal, Müdür Yardýmcýsý Nuri Çýplak, Anestezi Uzmaný Dr. Yasemen Höbek Aydýn ve Laptek Ersoy Aksoy da yer aldý. Hastane Yöneticisi Musa Zorlu, makamýnda bulunan geçmiþ turnuvalarda kazandýklarý kupalarý göstererek Futsal Turnuvasý'nda da iddialý olduklarýný belirtirken, salonda futbol oynamanýn ayrý bir zevki olacaðýný ve þehre ayrý bir hava katacaðýna inandýðýný söyledi. Zorlu, gerekli tüm iþlemleri tamamlayarak ilerleyen günlerde de resmi kayýtlarýný yapacaklarýný dile getirdi. Bir katýlýmda Çimento Fabrikasý'ndan Futsal Turnuvasý'na bir katýlýmda Çimento Fabrikasý gösterecek. Bir takýmla turnuvada yer alacak olan Çimento Fabrikasý'nýn Genel Müdürü Yusuf Yenigün'ü dün Futsal Genel Koordinatörü Mustafa Sadýç, Tertip Komitesi Üyeleri Halil Ýbrahim Kaya, Selahattin Ezer ve Nadir Yücel makamýnda ziyaret etti. Yenigün'e turnuva hakkýnda genel bilgiler verilirken, Çimento Fabrikasý Genel Müdürü Yusuf Yenigün de ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getirerek geçmiþ dönemlerde olduðu gibi spora çok önem verdiklerini ve ellerinden geldiði kadarýyla katký saðladýklarýný söyledi. Yenigün, bilindiði gibi amatör olarak da futbolda çeþitli yaþ gruplarýnda 80 civarýnda sporcularýnýn olduðunu hatýrlatarak Futsal Turnuvasý'nda da kurum olarak yer alabileceklerini dile getirdi. Yusuf Yenigün, turnuvanýn güzel geçeceðine inandýðýný belirterek fabrika içerisinde yapacaðý istiþare sonrasý kayýtlarýný da yapacaklarýný belirtti. SPOR SERVÝSÝ Çorumspor yöneticisi Ahmet Tüzün'den de tepki geldi Tüzün: Çorumspor üzerine oyun oynandý Çorumspor Genel Kaptaný Güngör Atak'ýn kendilerine uygulanan stada giriþ yasaðý hakkýnda önceki gün yaptýðý açýklamasýnýn ardýnda bir açýklamada Çorumspor Yöneticisi Ahmet Tüzün'den geldi. Tüzün yaptýðý açýklamada Çorumspor üzerene oyunlar oynandýðýna vurgu yaptý. Tüzün açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi. "Çorumspor-Siirtspor maçý bitiminde çocuklar açýsýndan yaþanan bazý duygusal olaylardan dolayý almýþ olduðumuz ceza tamamen Çorumspor üzerine oynanan oyunlar üzerinedir. Bizim Siirtspor karþýlaþmasýnda yapmýþ olduðumuz davranýþlar tamamen kendi sporcularýmýzla alakalýydý. Bunu maça gelen herkes gördü. Bunun dýþýnda tersi bir durum olmamýþ, ne rakip sporculara saldýrý ne de bir küfür olmuþtur. Böyle bir olay futbol müsabakalarýnda tanýk olunmuþ bir olay deðildir. Siirtspor karþýlaþmasý sonrasýnda yöneticiler ve teknik adamlar bir birlerini tebrik ederek sahadan ayrýlmýþlardýr. Ayrýca karþýlaþmanýn gözlemcisi bu konularla ilgili rapor dahi tutmadýðýný bizlere daha sonradan belirtmiþtir. Rakip sporcular, hakem sahayý terk etmiþ biz daha sonrasýnda oyuncularýmýzýn ve taraftarýmýzýn acýsýný paylaþmak ve teselli etmek amacýyla sahaya girdik. Ben bu kulüpte hem yöneticiyim hem de sporcu velisiyim. Yönetici kartým olduðu halde emniyete çaðrýlýp ifade veriyorum, emniyetteki arkadaþlar bizlere sadece tespit amaçlý çaðrýldýðýmýzý belirttiler. Ama daha sonra geliþen süreçte ise tarafýmýza hiçbir tebligat yapýlmadan, çok büyük suç iþlemiþiz ve her tarafta aranan kiþilermiþ gibi stat kapýlarýna isimlerimiz asýlýyor. Gerek Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda oynanan maçlarda, gerekse Çorumspor'un deplasmanda oynadýðý maçlarda stat kapýlarýnda isimlerimizin asýlmasý yönetim kurulu olarak bizleri rencide ediyor. Çorumspor'un sahipsizliði ve terk edilmiþliði zaten ortadadýr. Kendi çabalarý ile bir þeyler yapmaya çalýþan sadece 4-5 yönetici kaldý. Bu 4-5 yöneticide bu þekilde Çorumspor'dan uzaklaþtýrýlmaya çalýþýlmaktadýr. Benimle birlikte genel kaptanýn da ceza almasý ile birlikte Çorumspor geçtiðimiz hafta sonu oynanan Keçiören Baðlum Belediyespor karþýlaþmasýna yöneticisiz gitmek zorunda kalmýþtýr. Normal suçlardan ceza almýþ bir insan bile denetimli serbestlik yasasý gereði 15 gün veya ayda bir gidip imza atmasý gerekiyor. Biz hiçbir olay içerisinde olmamamýza raðmen maç günü 2 kez imzaya gitmemiz gerekiyormuþ. Bu konu ile ilgilide bize ne bir tebligat yapýldý, nede imza atmamýz gerektiði söylendi. Kapýlara isim listelerimiz asýldýðý halde imza atmaya gideceðimizin bizlere teblið edilmemesi de manidardýr. Her ne olursa olsun bizlerin hukuka sonuna kadar saygýsý vardýr. Yapmýþ olduðum bu açýklamadaki amaç verilmiþ bir ceza olmamasýna raðmen emniyet görevlisinin bizleri bu þekilde deþifre etmesinden sanki bir suçluymuþ gibi göstermeye çalýþmasýndan duyduðum rahatsýzlýðý dile getirmektir. Bizlerin bu zamana kadar gerek Çorumspor için, gerekse amatör branþlar için yaptýklarýmýz ortadadýr bunlarý kamuoyunun takdirine býrakýyorum. Yapýlan bu kadar haksýzlýðýn ardýndan Çorumspor yönetim kurulu üyeliðinden istifa ettiðimi bildirmek istiyorum" ifadelerini kullandý. SPOR SERVÝSÝ

12 Amatör transferde yarýn son gün! Bölgesel Amatör Ligler ve Amatör Kümelerde futbolcu transferinde son 2 güne girildi. 05 Temmuz 2013 tarihli TFF Yönetim Kurulu toplantýsýnda kabul edilerek, Sezonu Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar Kitabý ile yürürlüðe giren hükümlere göre TFF Bölge Müdürlükleri tarafýndan 8 Temmuz tarihinde baþlayan amatör futbolcularýn transfer iþlemleri 11 Ekim Cuma günü sona erecek. Amatör Kümelerde ikinci transfer dönemi ise 02 Ocak - 14 Þubat 2014 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek. Belediyespor yönetimi Rektör Alkan'ý ziyaret etti Belediyespor, Üniversiteden taraftar istedi Belediyespor'dan sýký idman Belediyespor, Sandýklýspor maçýna sýký hazýrlanýyor. Kýrmýzý siyahlýlar dün yaptýðý tek antrenmanla hafta sonunda konuk edeceði Sandýklýspor karþýlaþmasýnýn hazýrlýklarýný sürdürdü. Antrenmana tüm futbolcular katýlýrken sakatlýklarý bulunan Vedat ile Mehmet Keleþ takýmdan ayrý düz koþu yaparak antrenmaný tamamladýlar. Teknik Direktör Sedat Özbað ile yardýmcý antrenörler idaresinde yapýlan çalýþma ýsýnma ve 5'e 2 çalýþmasýnýn ardýndan istasyon hareketleriyle çabukluk ve koordinasyon çalýþmalarýyla baþladý. Çabukluk çalýþmasýnýn ardýndan tam saha iki kalede yan top organizasyonlarý çalýþtýran Özbað dünkü çalýþmayý taktik çift kale ile tamamladý. ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR ÝLE MAÇ YAPILACAK Belediyespor bugün saat 15.00'te Dr. Turhan Kýlþýçcýoðlu Stadý'nda Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Ýskilip Beldiyespor ile çift kale maçý yapacak. Belediyespor bu karþýlaþma ile Sandýklýspor maçýnýn taktik provasýný gerçekleþtirecek. SPOR SERVÝSÝ BELKÝ BÝR TRANSFER DAHA Çift kale sonrasýnda teknik direktör Sunay Güneþ ve yöneticiler Güngör Atak ve Yetgin Özbey futbolcuyla bir süre sohbet etmeleri dikkat çekti. Edinilen bilgilere göre teknik adam ve yöneticiler Moubarak'tan arkadaþý olan Bene isimli bir forvet oyuncuyu Çorumspor'a gelmesinde ikna etmesi için yardýmcý olmasýný istedikleri öðrenildi. Çorum Belediyespor Yönetimi, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret etti. Dün sabah saatlerinde yapýlan ziyarette Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'ün yaný sýra yöneticiler; Mustafa Özbayram, Hasan Özer Gökmen, Fahri Yandýk, Hüseyin Teke, Mustafa Kanat ve Hamit Iþýk hazýr bulundu. Rektör Alkan'a yapýlan ziyarette ilk sözü Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Belediyespor Kulübü Baþkaný Zeki Gül alýrken, baþkan yaptýðý kýsa konuþmada Hitit Üniversitesi'nin öðrenci potansiyelinin giderek arttýðýný belirterek taraftar desteði istedi. Bir süredir yönetim olarak gerek maddi gerekse de manevi destek almak adýna þehrin dinamiklerine ziyaretler gerçekleþtirdiklerini belirten Zeki Gül, bu anlamda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a da ziyaret gerçekleþtirdiklerini belirterek, öðrencileri de Rektör Alkan aracýlýðýyla maçlara davet etti. Gül, "Rektörümüzün üniversite ile ilgili yaptýðý çalýþmalardan gayet memnunuz. Belediyespor þehrin tek profesyonel takýmýdýr. Amatör takýmlar kendilerini idare edebilirler ancak profesyonel takýmýn yükümlülükleri daha aðýr olduðu için desteðe ihtiyaç duyuluyor. Profesyonel takýmlar maddi beklentileri olan daha üst düzey takýmlardýr. Ýlimizi temsil konusunda en üst düzeyde temsil ediyoruz ve bu anlamda da giderek artan öðrenci potansiyelinin olduðu Hitit Üniversitesi'nden taraftar desteði bekliyoruz." diye konuþtu. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'ün ardýndan konuþan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan da Çorum Belediyespor'a katký saðlamaktan memnuniyet duyacaklarýný belirterek Çorumspor'dan umutlu prova Baðlumspor deplasmanýndan alýnan 1 puanla morallerin yerine geldiði Çorumspor dün yaptýðý çift kalede Kýrþehirspor maçý öncesi umut verdi. Nazmi Avluca Sahasý'nda saat 11.00'de gerçekleþtirilen antrenmanda tüm futbolcular yer alýrken sakatlýðý devam eden Batuhan takýmdan ayrý çalýþtý. Teknik Direktör Sunay Güneþ ve yardýmcý Antrenör Gökhan Karakuþ'un idaresinde yapýlan çift kalede Çorumspor'un ilk yabancý transferi Moubarak'ta(Mübarek) yer aldý. Sempatik futbolcunun ilk çýktýðý antrenmanda arkadaþlarý ile kaynaþmasý dikkat çekerken çift kalede savunmada güvenli futbolu ile de dikkat çekti. Çift kale çalýþmasýnda karma takým oluþturan teknik patronun saha içinden takip ettiði çift kalede futbolcularýn ikili mücadeleleri, pas organizasyonlarý ve girdikleri gol pozisyonlardaki baþarýlarý oldukça dikkat çekti. Futbolcularýn çift kaledeki baþarýlý oyunlarý izleyenler tarafýndan beðeni topladý. Çift kalede tüm gözler yeni yabancý transfer Moubarak'ta (Mübarek) olurken sempatik futbolcu yoldan gelerek ayaðýnýn tozu ile çýktýðý çift kalede takým arkadaþlarýndan da tam not aldý. Çorumspor bugün yapacaðý tek antrenmanla Kýrþehirspor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürecek. taraftar noktasýnda geniþ kapsamlý duyurularla 'öðrencilerin Çorum Belediyespor'a destek vermek adýna maçlara gitmelerini saðlayabiliriz' dedi. Sporun þehri tanýtým anlamýnda da çok büyük öneme sahip olduðuna vurgu yapan Rektör Alkan, "Tanýtým noktasýnda sporu çok önemli buluyorum. Ýnþallah çok daha yüksek liglerde Çorum Belediyespor'u görürüz. Keþke maddi olarak da desteðimiz olabilse ancak bu mümkün deðil. Öðrencilere daha geniþ kapsamlý duyurular yaparak onlarýn maçlara gitmelerini saðlayabiliriz. Hatta Belediyespor yönetimi de Hitit Üniversitesi öðrencilerine yönelik 'ucuz bilet ya da hediye forma' gibi uygulamalar olursa bu öðrencileri maçlara gitmeleri anlamýnda daha da teþvik eder." diye konuþtu. ALKAN'DAN TEBESSÜM ETTÝREN YANILGI Ziyarette yaptýðý konuþmasýnýn son bölümünde yanlýþ cümlesiyle tebessüm ettiren Rektör Alkan, Belediyespor'u Çorumspor'la karýþtýrarak 'Öðrenciler Çorum'a geldilerse Çorumsporlu da olabilirler' dedi. Sözü 2016 Üniversiteler arasý Dünya Güreþ Þampiyonasý'na getiren Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, bugün Belçika/Brüksel'de þampiyonanýn Çorum'a alýnmasý için önemli bir toplantýya katýlacaklarýný hatýrlattý. Çok güzel bir sunum hazýrladýklarýný belirten Alkan, Türkiye'de tek adayýn kendileri olduðunu belirterek 'Ýnþallah þampiyonayý Çorum'a getireceðiz' dedi. Ziyaret Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'ün Rektör Alkan'a Çorum Belediyespor formasý hediye etmesi ile son buldu. SPOR SERVÝSÝ Faruk gitti, Moubarak geldi Çorumspor tarihinde bir ilk gerçekleþtirilmek üzere. Lig yarýþýnda kadrosunu güçlendirmek için son transfer hamlelerini yapan Çorumspor yönetimi tarihinde ilk kez bir yabancý transferine imza atarak Bölgesel Amatör Lig 9. Grup lideri Akçakocaspor'dan Fildiþi Sahili/Anyama doðumlu Moubarak Adekunle Oyebamýjý'yi kadrosuna kattý. Yeni transferlerle kümede kalma yolunda kadroyu güçlendirmek isteyen Çorumspor yönetimi anlaþma saðladýðý yabancý transferini dün antrenmana çýkardý. Moubarak 2012 yýlýnda Adana Kadirlispor formasý ile ülkemizde futbol oynamaya baþlarken, bu sezonda Bölgesel Amatör Lig 9. Grup lideri Akçakocaspor ile sezonun ilk 2 maçýnda sahaya çýktý doðumlu futbolcu stoper mevkiinde oynuyor. Transferin bitimine az bir zaman kalmasýna raðmen bir takviye yapmak için giriþimlerini sürdüren kýrmýzý siyahlý idareciler görüþme halinde olduklarý bir yabancý futbolcu olduðunu belirterek bu futbolcu ile prensip anlaþmasýna varýlmasý halinde Çorum'a davet edeceklerini söylediler. Öte yandan kýrmýzý siyahlý yönetim geçtiðimiz hafta içinde Çorum'a davet ettiði forvet oyuncusu Faruk Temizel'i teknik patronunun raporu doðrultusunda performansýný yetersiz bularak geri gönderdi. ADNAN YALÇIN Serkan'dan antrenmana ziyaret Çorumspor'dan Spor Toto 2. Lig ekibi Gümüþhanespor'a transfer olan kaleci Serkan Ispanak dün Çorumspor antrenmanýný ziyaret etti. Nazmi Avluca Sahasý'nda yapýlan çift kaleyi izlemeye gelen genç kaleci, çift kale sonunda takým arkadaþlarý ile hasret giderirken arkadaþlarýna baklava ikram etmeyi unutmadý. Serkan'ýn antrenman ziyaretinden mutlu olan Çorumsporlu futbolcular eski takým arkadaþlarý baklava jestinden dolayý Serkan Ispanak'a teþekkür ettiler. ADNAN YALÇIN

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý.

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. Belediye araç parkýný güçlendirdi Çorum Belediyesi tarafýndan alýnan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

"Teknokent'te sanayicilermizle güzel inovasyon çalýþmalarý yapacaðýz"

Teknokent'te sanayicilermizle güzel inovasyon çalýþmalarý yapacaðýz Bakan Çavuþoðlu bugün Çorum'a geliyor Avrupa Birliði Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu 800 yataklý Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinin temelini atmak üzere bugün Çorum'a gelecek.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

3. Çorum Tarým Fuarý, 27-30 Kasým. tarihleri arasýnda baþarý ile gerçekleþtirildi. Geçtiðimiz yýl TSO'nun 7. Kompleksi'nde gerçekleþtirilen Tarým

3. Çorum Tarým Fuarý, 27-30 Kasým. tarihleri arasýnda baþarý ile gerçekleþtirildi. Geçtiðimiz yýl TSO'nun 7. Kompleksi'nde gerçekleþtirilen Tarým Çorum, Travel Turkey'e hazýr Çorum, Türkiye'nin en önemli turizm fuarlarýndan birisi olan Travel Turkey Ýzmir Fuarý, için hazýrlýklarýný tamamladý. Çorum Valiliði ve Çorum Belediye'sinin ortaklaþa katýlacaðý

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor Sungurlu'da feci kaza: 5 ölü Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Sungurlu - Ankara kara yolu 5. kilometrede Baktat Tesisleri önünde, iddialara göre

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Çorum Fen Lisesi. Rektör Prof. Dr. ziyaret etti. SAYFA 2 DE

Çorum Fen Lisesi. Rektör Prof. Dr. ziyaret etti. SAYFA 2 DE Halk Saðlýðý da Futsal'da yerini alacak Çorum Gazetesi, Tek Yýldýz Gazetesi ve Tetra Ajans tarafýndan düzenlenecek olan Futsal (Salon Futbol) Turnuvasý'na katýlýmlar giderek artarken... SAYFA 10 DA SGK

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

yürüyüþ düzenledi. Yaþama Kültürünü" aþýlayacak

yürüyüþ düzenledi. Yaþama Kültürünü aþýlayacak AK Parti Çorumda Yerel Yönetim yoklamasý yaptý Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Menderes Türel'in yardýmcýsý ve ayný zamanda AK Parti Kocaeli Milletvekili Ýlyas Þeker Dün AK Parti Çorum

Detaylı