BİR DÜZENLEYİCİ KURUL ANALİZİ: RADYO TELEVİZYON ÜST KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİR DÜZENLEYİCİ KURUL ANALİZİ: RADYO TELEVİZYON ÜST KURULU"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON ve SİNEMA ANABİLİM DALI BİR DÜZENLEYİCİ KURUL ANALİZİ: RADYO TELEVİZYON ÜST KURULU Yüksek Lisans Tezi Aytaç Yıldız Ankara-2003

2 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON ve SİNEMA ANABİLİM DALI BİR DÜZENLEYİCİ KURUL ANALİZİ: RADYO TELEVİZYON ÜST KURULU Yüksek Lisans Tezi Aytaç YILDIZ Tez Danışmanı Prof. Dr. Bülent ÇAPLI Ankara-2003

3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i TABLO DİZİNİ...iv GİRİŞ...1 I. BÖLÜM DÜZENLEYİCİ KURULLARIN AVRUPA ve TÜRKİYE DE ORTAYA ÇIKIŞ SÜREÇLERİNİN TEMEL DİNAMİKLERİ...6 I.1. Avrupa da Yayıncılığın Dönüşümü ve Düzenleyici Kurullar I.1.1. Ekonomi ve Dönüşüm: Neo-liberal Politikalar ve Etkileri...7 I.1.2. Avrupa da Yayıncılık Alanında Dönüşüm...11 I.1.3. Avrupa da Düzenleyici Kurullar...16 I.2. Türkiye de Yayıncılığın Dönüşümü ve RTÜK...24 I.2.1. Türkiye de Ekonomik Politikalar...24 I.2.2. Yayıncılık Alanındaki Değişimler: TRT den Magic Box a...27 I.2.3. Özel Yayıncılık ve Kaos...33 I.2.4. RTÜK ün Kurulması:Anayasa Değişikliği ve 3984 sayılı yasanın kabulü.37 II. BÖLÜM BİR ÖRGÜT OLARAK RTÜK...43 II.1. Örgütsel Yapı ve İşleyiş...44 II.2. Kurumiçi İşleyiş...49 II.3. Personel Politikası...58 II.4. Bütçe Yapısı ve Gelirler...61

4 III. BÖLÜM GÖREV VE YETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AÇISINDAN RTÜK...66 III. 1. Denetleyici Olarak RTÜK: Yayın Durdurma Cezası Örnek Olayı...69 III RTÜK ve Denetleme İşlevi: Yasal Çerçeve...70 III Denetleme Sistemi ve Araçları...72 III Örnek Olay: Yayın Durdurma Cezaları...77 III.2. Düzenleyici Olarak RTÜK: Frekans Tahsisi İhalesi Örnek Olayı...90 III RTÜK ve Düzenleme İşlevi: Yasal Çerçeve...92 III Örnek Olay: Frekans Tahsisi İhalesi...94 III Frekans İhalesinin Tarihsel Süreci...97 III Frekans İhalesi Neden Yapılamadı? IV. BÖLÜM YASAL DEĞİŞİKLİKLER: 3984 TEN 4756 YA IV.1. Değişiklik Getiren Yasanın Çıkış Süreci IV.2. Yasanın RTÜK le İlgili İçerimleri IV.2.1. Örgüt Yapısına İlişkin Düzenlemeler IV Üyelerle İlgili Düzenlemeler IV Kaynak ve Bütçeyle İlgili Düzenlemeler IV Kurumsal Yapılanmayla İlgili Düzenlemeler IV.2.2. Görev ve Yetki Alanındaki Düzenlemeler SONUÇ EKLER KAYNAKÇA...146

5 ÖZET SUMMARY...153

6 TABLO DİZİNİ Tablo-1: RTÜK Üye Listesi...45 Tablo-2: 2002 Mayıs İtibariyle RTÜK Daire Başkanlıkları Personel Sayısı ve Unvan Dağılımı...50 Tablo 3: ALO 178 RTÜK Hattına Yapılan Başvurular...75 Tablo 4: Ocak 1998 ile Ocak 1999 Arası ALO 178 Hattına Yapılan Başvuruların İçeriği...75 Tablo 5: Yayın İlkelerine Göre Yayın Durdurma Cezaları ile Yayını Durdurulan Kanallarının Sayısı

7 GİRİŞ Konunun Tanımlanması Günümüzde yayıncılık alanının vardığı nokta, büyük oranda geride kalan yüzyılda biçimlenmiştir. Yirminci yüzyıl önemli ekonomik, siyasal ve toplumsal dönüşümlere sahne olmuş ve bu dönüşümler yayıncılık alanını da köklü bir biçimde değişime uğratmıştır. Bu değişimin itici gücünü ise teknolojik alanda yaşanan baş döndürücü yenikler oluşturmuştur. Uyduların devreye girmesi, yeni iletişim teknolojilerinin (video, kablo...vd) ortaya çıkışı yayıncılığı da ciddi biçimde etkilemiş ve aynı zamanda yeniden şekillendirmiştir. Öncelikle Batı Avrupa da başlayan bu yeni şekillenmenin temel parametresi, yayıncılığın sınırları aşmaya başlaması, çeşitlenmesi ve sayıca artması olarak gösterilmekle birlikte, bir başka etkenin oynadığı merkezi rolde söz konusudur. Bu, deregülasyon ve özelleştirme gibi iki unsura dayanan neo-liberal ekonomi politik anlayıştır. Bu yeni anlayışın çok boyutlu etki ve sonuçları yayıncılık alanını da kısa sürede dönüştürmeye başlamıştır. Artık yayıncılık alanı, eskiden olduğu gibi devlet tekelinin hakim olduğu bir yapı olmaktan çıkıp, ticari/özel yayıncılara açılmaya başlamıştır. Bu gelişmelerin pek çok ekonomik ve toplumsal sonuçları olmuştur. Sözü edilen sonuçlardan biri de siyasi iktidar ile yayın kurumları/yayıncı kuruluşlar arasındaki ilişkinin niteliğinde yeni yapılanmalar yaşanmaya başlanmış olmasıdır. Bu durumun en önemli sonucu, iktidarların, geniş toplum kesimleri üzerinde doğrudan etkide bulunarak yönlendirebilen iletişim araçları (radyo ve televizyon) üzerinde, kontrol ve denetim mekanizmalarını yeni ortama uygun biçimde tanımlamanın zorunluluğunu fark etmiş olmalarıdır. Bu zorunluluk medya politikaları alanında yeni arayışları beraberinde getirmiş ve yayıncılığın kamu yararı nı göz önüne almak koşuluyla özgür ve serbestçe hareket etmesini sağlamaya yönelik çabalar başlamıştır. Sonuçta devlet eliyle, özerk ve bağımsız düzenleyici kurullar oluşturulmuş ve böylelikle yayıncılık alanının keyfilikten kurtarılması, düzenlenmesi

8 ve denetlenmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Avrupa da 1980 li yıllarla birlikte oluşturulan bu kurulların bir benzeri birkaç yıl gecikmeyle de olsa ların başında Türkiye de de ortaya çıkmış ve yayıncılık alanını düzenleyici/denetleyici bir otorite olarak kısa adı RTÜK olan Radyo Televizyon Üst Kurulu kurulmuştur. Bu noktadan hareketle Türkiye de yayıncılık alanını düzenlemek için kurulan Radyo Televizyon Üst Kurulu, bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışmanın Amacı Bu çalışmanın amacı, Radyo Televizyon Üst Kurulu nu görev, yetki, örgütsel işleyiş bakımından inceleyerek değerlendirmektir. Türkiye de yayıncılık alanında, özerk ve bağımsız bir otorite olarak RTÜK önemli bir yere sahiptir. Bir yandan radyo televizyon yayıncılığı gibi dikkate değer ve hassas bir alanı düzenleyen, öte yandan bu alanın demokratik, özgürlükçü ve kamu yararı kavramını göz önünde tutacak bir biçimde işlemesi için belirli ilkeler koyarak denetleyen RTÜK, medya politikaları bağlamında merkezi organlardan biri olarak tanımlanmaktadır yılında kabul edilen 3984 sayılı yasa ile varlık kazanarak faaliyetine başlayan Üst Kurul, kendisine yasa ile verilmiş yetki ve tanımlanmış görevleri göz önüne alarak önce örgütünü oluşturmuş, ardında yayıncılık alanını düzenleyecek ilkeleri açıklayarak bir çerçeve çizmiştir. Ancak RTÜK gerek eylem ve işlemleri gerekse de yapısı itibariyle sık sık eleştirilmiş ve kamuoyunda da medya politikaları bağlamında sürekli olarak gündemde olmuştur. Bir yandan ekran karartma olarak adlandırılan yayın durdurma işlemleri, öte yandan yayın kuruluşlarına tahsis edilmesi gereken frekansların dağıtımının gerçekleştirilmemesi bu eleştirilerin en önde gelenleri olmuştur. Kurul un personel politikası ve iç işleyişi de bu bağlamda bir diğer dikkat çekici nokta olarak öne çıkmıştır. Ayrıca 9 kişiden oluşan Üst kurul üyelerinin (dolayısıyla da bir kurum olarak Üst Kurul un) yasada tanımlandığı biçimiyle

9 özerklik ve bağımsızlığı noktasında belirginleşen sorunlar da Türkiye nin siyasal kültürü bağlamında değerlendirilmiş ve eleştirilmiştir. Bu bağlamda, RTÜK gibi bir kurumun analizi ve irdelenmesi gerek yayıncılık alanı gerekse de medya politikaları bağlamında önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak konu hakkında henüz yeteri sayıda çalışma yapılamamış olması, bu çalışmanın önemini ortaya koymaktadır; böylelikle bu alanda literatüre bir katkıda bulunulması da amaçlanmış olmaktadır. Çalışmanın Sınırlılıkları ve Yöntemi Radyo Televizyon Üst Kurulu nun değerlendirilmesi gibi oldukça geniş ve kapsamlı duran böyle bir çalışmada, doğal olarak kimi sınırlılıklara gitme zorunluluğu doğmuştur. Bu sınırlılıkların en önde geleni RTÜK ün tüm yönleriyle ele alınamamış olmasıdır. Bir yüksek lisans çalışmasının süresi ve kapsamı göz önüne alındığında, ayrı bir çalışmanın konusu olacak ölçekteki bazı noktalar incelenmemiştir. Sözgelimi RTÜK ün yayıncılık sektörü ile ilişkilerinin analizi ya da reklamcılıkla ilgili düzenlemeler, bu düzenlemelerin eleştirisi gibi konular dışarıda tutulmuştur. Ayrıca görev ve yetkileri açısından RTÜK ün değerlendirildiği üçüncü bölümde, yasada sayılan çok sayıda görev ve yetkiden sadece genel olarak söz edilmiş, ardından iki örnek olay üzerinden hareketle bu bölüm ele alınmaya çalışılmıştır. Yine RTÜK ün kuruluş sürecinde etkin rol oynayan siyasilerin ve 1994 yılındaki ilk üyelerinin tümüyle görüşme imkanı bulunamamış olması bu çalışmanın bir diğer sınırlılığını oluşturmaktadır. Bu durumun nedeni hem çalışmanın zaman açısından taşıdığı kısıtlılık hem de sözü geçen kişilerin görüşme talebini kabul etmemiş olmalarıdır. Yöntem açısından çalışmada iki metot kullanılmıştır. Bunlardan birisi literatür taramasıdır. Gerek yayıncılık alanında yayımlanmış kitaplar, gerekse iletişim fakülteleri dergileri ile RTÜK İletişim Dergisi ve diğer ilgili basılı materyaller incelenmiştir. İkinci

10 yöntem olarak mülakat tekniği kullanılmıştır. Bu çerçevede RTÜK üyeleri, RTÜK daire başkanları ve 3984 sayılı yasanın çıkmasında söz sahibi olan siyasilerden ikisi ile yüz yüze görüşmelerde bulunulmuştur. Çalışmanın Planı Çalışmanın ilk bölümünde RTÜK ün ortaya çıkış sürecinin altında yatan süreç ve RTÜK ün kuruluşu ele alınmıştır. Bunun için öncelikle Avrupa da yayıncılık alanını düzenleyici kurulların hangi toplumsal, ekonomik ve politik gelişme ve değişimler sonucunda varlık kazandığı irdelenmiş, ardından benzer bir açıdan, sürecin Türkiye boyutuna değinilerek RTÜK ü oluşturan gelişmeler ele alınmıştır. Örgütsel yapı ve işleyiş bağlamlarında RTÜK ün irdelendiği ikinci bölümde, bir örgüt olarak Üst Kurul un nasıl işlediği, hangi yapılanma üzerinde durduğu ve kurumsal işleyişin nasıl yürütüldüğü sorularına cevap aranmıştır. Üçüncü bölümde RTÜK ün görevlerini ne derece yerine getirip getirmediği ve kendisine verilmiş yetkileri nasıl ve ne kadar kullandığı incelenmiştir. Bu bağlamda yayıncılık alanını hem düzenleyen hem de denetleyen bir kurul olarak RTÜK her iki açıdan da ele alınmaya çalışılmış ve düzenleyici yönüyle frekans tahsisi örnek olayı ; denetleyici yanıyla da yayın durdurma cezaları örnek olayı çerçevesinde konu değerlendirilmiştir. Çalışmanın son bölümünde 3984 sayılı yasada yapılan yeni değişiklikler ele alınmıştır de kabul edilen 4756 sayılı yasa ile, 3984 sayılı yasada bazı önemli değişiklikler yapılmış ve RTÜK de bu değişimden etkilenerek bir dizi yeni düzelemeye tabi tutulmuştur. Sonuç kısmında ise çalışmanın tümü üzerine genel bir değerlendirme yapılmıştır.

11 I. BÖLÜM DÜZENLEYİCİ KURULLARIN AVRUPA ve TÜRKİYE DE ORTAYA ÇIKIŞ SÜREÇLERİNİN TEMEL DİNAMİKLERİ I.1. Avrupa da Yayıncılığın Dönüşümü ve Düzenleyici Kurullar Avrupa da yayıncılık alanındaki düzenleyici kurullar, yirminci yüzyılın son çeyreğinde yaşanan bazı önemli değişimlerin sonucunda doğmuş ve özellikle 1980 li yıllarla birlikte kurumsal olarak biçimlenmeye başlamıştır. 1 Benzer bir şekilde Türkiye de de yayıncılık alanında düzenleyici kurulların ortaya çıkış sürecinin temelinde, önemli ölçüde, Avrupa da meydana gelen dönüşümlerin bulunduğu söylenebilir. Bu nedenle bu çalışmanın konusun oluşturan Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) nun neden kurulduğunu, hangi siyasi ve ekonomik dinamiklerden etkilendiğini, kısacası, sürecin tarihsel arka planını irdelemek için Avrupa daki gelişmelere bakmak zorunluluğu vardır. 2 Bu noktadan hareketle bu bölümde, sözü edilen süreç ele alınacak ve önce Avrupa da yayıncılık alanında ve politikalarında meydana gelen değişimin dinamikleri değerlendirilecek, ardından aynı sürecin Türkiye de nasıl yaşandığı incelenmeye çalışılacaktır. I.1.1. Ekonomi ve Dönüşüm: Neo-liberal Politikalar ve Etkileri 1 Bu bölümün ilerleyen kısımlarında da değinileceği gibi, Avrupa ülkeleri arasında yayıncılık bağlamında İngiltere nin farklı bir yeri vardır ve bu nedenle İngiltere de yayıncılık alanını düzenleyen bir otoriteye (IBA- Independent Broadcasting Authority) 1955 gibi görece- erken bir tarihte rastlamak mümkündür. 2 Yayıncılık alanında düzenleyici kurulların ilk örneği, ABD de ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede ilk örnek olarak 1927 yılında ABD de kurulan Federal Radyo Komisyonu gösterilmektedir. Ancak bu çalışma bağlamında ele alındığı biçimiyle, radyo ve televizyon alanını düzenlemek ve gerektiğinde denetlemekle görevlendirilen ilk kurul, ABD de 1934 yılında kabul edilen İletişim Yasası ile (Communication Act) ile oluşturulan FCC (Federal Communication Commission) dir. Yasaya göre (Pool, 1983) FCC, ABD Başkanı tarafından Senatonun onayı ile 7 yıllığına atanan beş üyeden (1983 e kadar 7 üye vardı) oluşmaktadır. FCC nin temel görev ve yetkileri ise yayın faaliyetlerini denetlemek, lisansları yenilemek, yayın ilkelerine aykırı durumlarda uyarma, kınama ve lisans iptali gibi yaptırımları uygulamaktır. FCC nin yetki kullanımına karşı açılan davalarda, Yüksek Mahkeme, FCC nin meşru bir kurum olduğunu pek çok kere onaylamıştır. Mahkemeye göre frekanslar, özel mülkiyete konu olabilecek nitelikte değildir (Barron ve Dienes, 1991: 386). Bir yandan teknolojik gelişmeler, öte yandan ABD nin uygulamaya soktuğu yeni politikalar, 1980 lerle birlikte FCC yi de etkilemiş ve özellikle 80 li yıllar, FCC nin bir çok kuralının iptali ya da hafifletilmesi ile anılmıştır (Funes, 1992: 265).

12 Avrupa da yayıncılık siyasalarında yaşanan değişimlerin temelinde ve bu değişimlerin habercisi olan önemli bir etken vardır: ABD de gelişen yeni ekonomik anlayış olarak biçimlenen neo-liberalizm ve neo-liberal politikaların pratiğe aktarılmasıyla birlikte gündeme gelen deregülasyon uygulamaları. ABD nin ardından, İngiltere de 1979 yılında iktidara gelen Thatcher la beraber Avrupa ya da sıçrayan birbirine eklemlenmiş- bu iki olguyu incelemeden, 1980 lerde yayıncılığı dönüştüren yeni ortam tam olarak kavranamaz. Neo-liberalizm politikalarının bir program olarak ortaya atıldığı ve uygulamasına başlandığı ülke, Ronald Reagan ın başkanı olduğu 1980 lerin ilk yıllarını yaşayan Amerika Birleşik Devletleri dir. Kapitalist ekonominin en büyük temsilcisi konumundaki ABD nde böyle bir yeni arayışı zorunlu kılan kimi etkenler olmuştur. Özellikle 1968 kriziyle gelen öğrenci olaylarının yarattığı travma ile 1973 yılında kapitalist devletleri derinden etkileyen petrol krizinin gösterdiği ekonomik darboğaz, iktidarı da zor duruma düşürmüş ve bunun sonucu olarak da ekonomik durgunluğu yeniden canlandırma yolunda, eski politikaların devam ettirilemeyeceğinin farkına varılmıştır (Erkan, 1994:9). Dolayısıyla da o zamana kadar sıkı sıkıya uygulanan klasik liberal anlayışa alternatif olarak yeni bir liberalizm doktrini öne sürülmüştür. Klasik liberalizmin temel ilkesi olan devlet, piyasa kurallarını belirler ama piyasada aktif olarak yer almaz; ancak serbest piyasanın işleyişinde yaşanabilecek anlaşmazlık ve sıkıntılarda da bir hakem olarak gerektiğinde müdahale edebilir anlayışından, Friedman cı görüş olarak da adlandırılan yeni liberalizmin temel düsturu olan devlet piyasadan tamamen elini çekmelidir, piyasa kendi kendisine bırakıldığında maksimum bir işleyiş ve faydaya yönelir anlayışına doğru bir geçiş yaşanmaya başlamıştır. Aslında Milton Friedman ve Friedrich A. Hayek tarafından teorisi geliştirilen neo-liberalizmin, klasik liberalizmden temel farklılığı, neo-liberallerin sermaye birikiminin ulaştığı aşama nedeniyle artık piyasa ilişkilerinin toplumsal ilişkileri tanımlayacak ölçüde bir egemenlik biçimine dönüştüğüne olan inanç, yani piyasanın rüştünü kesinkes ispatladığına ilişkin derin görüştür.

13 Friedman ın refah devletçi liberalizmin tasfiyesine yönelik olarak getirdiği ve üzerinde durduğu başlıca öneriler ise düşük vergilendirmenin yararları, kamu sektörlerinin özelleştirilmesi, asgari ücret, rant kontrolü, çalışma yasaları gibi koruyucu yasaların kaldırılması gerektiğidir. Bunların gerçekleştirilmesinin, piyasanın etkin işleyişini kolaylaştırıp verimliliği arttıracağı düşüncesinde odaklaşmaktadır (Pekel, 1994:43). Yeni ekonomik metod olarak Reagan ve ekibi tarafından benimsenen neoliberalizmin dikkat çekici bir başka niteliği eşitsizliğin faydalarını açıkça deklare etmesidir. Çünkü eşitlik ilkesi, toplum içinde ve serbest piyasa şartlarında kötünün ve hak etmeyenin ayıklanarak elenmesine engel olarak görülmekte; iyi ve başarılı olanın da gerektiği ölçüde sıyrılıp yükselmesine olanak vermediği düşünülmektedir. Genel bir değerlendirmeyle, neoliberalizmin arkasındaki teorik ve ideolojik gerekçenin, sermaye birikiminin yatırıma yöneleceği, işsizliğin azalacağı ve genel refah seviyesinin yükseleceği düşüncesi olduğu söylenebilir. Oysa bu iddia gerçekleşmemiş, zenginlerin ellerinde toplanan sermayenin yerel ya da ulusal ekonomilere dönmek yerine uluslararası gayri menkul borsalarına gittiği görülmüştür. Neo-liberal politikalar, ABD den sonra, 1979 da iktidara gelen ve yeni ekonomik görüşün teorisyenlerinden Hayek in öğrencisi olan Margaret Thatcher la birlikte İngiltere ye sıçramış, daha sonra 1980 ler boyunca tüm Batı Avrupa da yaşama geçirilmeye başlanmıştır. Bu noktada diğer ülkelere de öncelikle neo-liberal ekonomi politiğin ihracı söz konusu olmuştur. ABD, Avrupa hükümetlerine serbest piyasanın egemenliğini kurmadıkları takdirde ticaretini azaltacağı mesajını vermiştir. Zaten sıkıntılı olan işsizlik ve büyüyememe sorunlarıyla uğraşan Avrupa hükümetleri neo-liberal politikalara yönelerek bu yeni sürece girmişlerdir (Tuncel, 1994:12). Yeni liberal ideolojinin uygulanmasıyla birlikte önemli bir başka politika yönelimi doğmuştur. Bu da, devletin etkinlik alanının zayıflatılması ve

14 küçültülmesi için ortaya konan deregülasyon 3 ve beraberinde gelen özelleştirme hareketleri olmuştur. Ekonomi üzerinde güçlü bir role sahip olan devlet, bu gücünü bir dizi kural, ilke ve sınırlamalar ile sağlamıştır. Oysa şimdi, devletin her yere uzanan kollarının kesilmesi sürecine girildiğinden, her alanı tanımlayıp belirleyen kuralların da gevşetilmesi, hatta bazılarının tamamen ortadan kaldırılması gerekmektedir: Tam rekabete açık serbest bir piyasanın varlığının önündeki engeller tek tek kaldırılacaktır. Deregülasyon eski kuralların kaldırılması ama yeni pazar-yönelimli kuralların getirilmesi (Kejanlıoğlu, 1998:55) yani reregülasyon olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla deregülasyon, regülasyona (düzenleme/kural koyma) son verilmesini değil, onun başka bir yolla etkinleştirilmesini hedefleyen bir kavramdır. Pratikte ise bu etkinleştirme için öncelikle mevcut regülasyonun hafifletilmesi, yani kuralların azaltılması gerektiği kabul edilmektedir (Ulusoy, 2003). Bunun için de deregülasyon süreci, bazı gerekçelere dayandırılarak bir meşruiyet zeminine oturtulmaya çalışılmıştır. Buna göre deregülasyonun, devletin iktisadi rolünü azaltacağı, rekabet getireceği, mikro iktisadi verimliliği dolayısıyla da makro iktisadi verimliliği arttıracağı, daha fazla yatırıma yol açacağı, tüketicilerin kazançlı çıkacağı varsayılmıştır, ancak Kejanlıoğlu nun ifadesiyle bu gerekçeler, en açık haliyle... yeni sağ ın siyasal projesinin bir parçası olarak kabul edilebilir (Kejanlıoğlu, 1998:56). Deregülasyonun hızla uygulanmaya konması sonucu, devlet ile ekonominin kesiştiği her alanda ve her kesimde yürürlükteki kısıtlayıcı kural ve yasalar belirli bir zaman dilimi içinde aşama aşama devre dışı bırakılmış ve böylelikle, pazarda olabildiğince özgür eylemde bulunmak için fırsat kollayan iktisadi ve ticari sermayedarların önü alabildiğine açılmıştır. Günümüzün sık kullanılan kavramlarının (çokuluslu şirketler, dev korporasyonlar, ulusaşırı şirketler...vb) doğuşu da belirtilen bu yıllara denk gelmektedir. Ancak bu yeni ekonomik dalganın, bir politik ve ideolojik tavır olarak yerine oturabilmesi için deregülasyon siyasalarına koşut yükselen bir başka eylem olarak özelleştirme olgusuna da kısaca değinmek gerekmektedir. Deregülasyonun dayandığı serbest dolaşım, ancak bütün dünya ülkelerinin de bu yola girmesiyle mümkün olacağından dolayı, deregülasyon, 1980 li yıllarda tüm dünyada bir özelleşme hareketini canlandırmıştır (Kejanlıoğlu, 2001:95). Bu dönemde aynı dinamiklerin etkisiyle esen özelleştirme rüzgarları, devlete biçilen rolün artık tamamen değiştiğinin en açık göstergesi olarak kabul edilmiştir. Buna göre devlet, savunma, kolluk ve adalet hizmetleri gibi asli fonksiyonları bizzat yürütmekte; bunların dışında kalan fakat kamu hizmeti özelliği ve stratejik önemi nedeniyle duyarlı bazı faaliyetleri (enerji, haberleşme, bankacılık...gibi) ise bizzat işletmeyip, sadece düzenleme ve denetim yapmakta, geriye kalan alanlarıysa tamamen özel sektöre bırakmaktadır. Özelleştirme mantığının temelinde, pazarın tam rekabete açılmasıyla özel yatırımcının teşvik edilmesi, kamuya ait kurum ve kuruluşların satılması yatmaktadır. 3 Deregülasyon sözcüğünü karşılayan tek bir Türkçe sözcük yoktur. Bazen kuralsızlaştırma, kurallardan arındırma ; bazen de kuralların gevşetilmesi biçiminde ifade edilebilmektedir. Bu çalışma boyunca, bu ifade biçimlerinin tümüne göndermede bulunmak üzere deregülasyon sözcüğü kullanılacaktır.

15 1970 lerde Şili de başlayan özelleştirme hareketi, 1979 yılında İngiltere de Thatcher hükümetinin ikitidara gelmesiyle hız kazanmış; ardından İtalya, Fransa ve İspanya da önemli özelleştirmelere gidilmiştir (Karluk, 1997:213). Burada kısaca anlatılmaya çalışılan neo-liberalizm ile bu düşüncenin uzantısı konumunda bulunan deregülasyon ve özelleştirme politikaları, 1980 li yılların başından itibaren Avrupa da ciddi olarak etkisini göstermiş ve bu etkilenmeden yayıncılık alanı da kendine düşen payı almıştır. I.1.2. Avrupa da Yayıncılık Alanında Dönüşüm Avrupa da 1980 lere kadar yayıncılık alanında, belirli ilkelerle tanımlanmış ve uzun yıllardan beri süregelen istikrarlı bir yayıncılık anlayışının egemen olduğu söylenebilir. Ulusal frekansın sınırlı olması, yayıncılığın önemli bir siyasal güç olarak görülmesi ve ulusal kültürün korunması açısından yayıncılığa atfedilen etkin rol çerçevesinde devlet kontrolünde ve/veya kamu hizmeti ilkelerini gözeten az sayıda kanala izin veriliyordu (Williams, 1990). 4 İngiltere gibi, 1955 yılından beri sınırlı sayıda özel televizyonun da yayın yapmasına izin verilen ülkeler olsa da, bu özel kanalların izleyeceği yayın politikası kamu yararı ilkelerine uygunluk açısından sıkı bir denetim altındaydı lere kadar Avrupa da varlığını sürdüren modele genel olarak kamu hizmeti yayıncılığı dendiği yaygın olarak bilinmektedir. Cem Pekman ın, McQuaıl dan aktardığı şekliyle bu modelin temel özellikleri şöyle sıralanabilir (Pekman, 1997: 18): - yayıncılık, ülkelerin değişen koşulları doğrultusunda, özellikle kültür ve bilgi alanlarında ve toplumsal kesimlerin istek ve çıkarlarına önem vererek, kamu hizmetinin amaçlarına bağlı olarak ve kamusal sorumluluk bilinciyle işlev görür, - yayıncılık sistemlerinin tipik özelliği, ulusal sınırlar içindeki izleyici ve sosyal kurumlara hizmet vermek, merkezi bir örgüt yapısına sahip olmak, ulusal dil ve kültürü korumak ve ulusal çıkarları temsil etmek üzere düzenlenmiş milli niteliğidir, - yayıncılık ilke olarak ticari değildir...sistem içerisinde var olan ticari öğeler ise sıkı bir bir biçimde denetlenir, - yayın kurumları, siyasi açıdan tarafsız kalmaya zorlanarak veya farklı siyasi görüşlerin yansıtılmasında ve temsilinde denge gözetmeye çalışarak, çeşitli biçimlerde politize edilmiştir, 4 Raymond Williams dan aktaran: D. Beybin Kejanlıoğlu (1998: 95).

16 - yayıncılık yapıları, ekonomik sistemden ziyade siyasi /kültürel sistemin eseridirler ve egemen siyasi/sosyal ortama son derece duyarlıdırlar. Ancak 1980 lerin başından itibaren, Avrupa da kendisini iyiden iyiye hissettiren neo-liberal yaklaşım, teknoloji gibi diğer faktörlerlerle de birleşerek, yayıncılık alanında ve daha sonra politikalarında köklü dönüşümler yaşanmasına neden olmuştur. Bunlar, geleneksel kamu yayıncılığının düşüşü, hızla gelişen teknolojiler sonucu özel/ticari yayıncılığın yükselişi ve dolayısıyla radyo televizyon alanında süregelen devlet tekelinin delinmeye başlanmasıdır. Yaşanan bu önemli değişimler sonrasında, yayıncılık alanının düzenlenmesi ve denetlenmesine yönelik mevcut politikaların da yetersiz kaldığı görülerek, yeni bir yol izlenmiştir; ki bu izlenen yol, bir süre sonra Avrupa ülkelerinin tümünde bağımsız düzenleyici kurulların doğmasıyla sonuçlanacaktır. Avrupa da yayıncılık açısından deregülasyon, devlet tekellerinin kaldırılması ve yayıncılığın yönetimi, finansmanı ile programcılığı düzenleyen mevzuatın esnekleştirilmesini, serbestleştirilmesini ifade etmektedir. Deregülasyon uygulamaları, uzun bir tarihsel geçmişe sahip olan kural ve kanunların, iletişim alanının çalışma koşullarında günlük pratiğe dönüşmüş olması nedeniyle gereksizleşmesi ve yasal düzenlemenin iptal edilmesi biçiminde yaşandığı gibi, kamu tekelciliğine dayanan sektörel yapının özelleştirmeler sonrasında işlevini yitirdiği durumlarda, yasal düzenlemelerin özel sermayenin istek ve gereksinimlerine uygun düşecek biçimde yenilenmesi olarak da yaşanmıştır (Güngör ve Tellan, 2000:177). Şurası açıktır ki, sözü edilen sürecin temel dinamiklerinden biri yeni teknolojik olanaklar (video, uydu...vd) olmakla birlikte, 5 olaya asıl yönünü veren olgu yayıncılık kavramının bizzat kendisinin yaşadığı anlam kaymasıdır. Çaplı nın ifadesiyle 1980 lerle birlikte iletişim politikalarının belirleyicileri kültürel olmaktan çıkıp ekonomik nitelikli olmuşlardır (Çaplı, 2002:47). Dolayısıyla iletişim alanına artık, geleneksel yayıncılık perspektifinde olduğu gibi kültürel bir öncelik değil, ekonomik bir öncelik tanınmaya başlanmış, yayıncılık, serbest piyasa koşullarında değerlenmeyi bekleyen bir konuma doğru evrim geçirmiştir. Morley e (1997:30) göre de kamu yayıncılığı döneminin siyasi ve toplumsal endişeleri demokrasi, kamu hayatı, ulusal kültür ve kimlik gibi endişeler- yeni iletişim alanlarının gelişmesini engelleyen faktörler olarak görülmeye başlanmıştır. Yeni düzene hakim olan amaç bu tip ticaret önündeki engelleri ortadan kaldırmaktır. Böylece kamu yararı kavramı, yerini şirket yararına bırakmıştır. Yayıncılık alanında meydana gelen 5 İletişim alanındaki deregülayonu zorunlu kılan olgunun, teknolojik yenilikler olduğu yönünde de çeşitli görüşler vardır (bkz. Alemdar ve Kaya, 1993:10).

17 derin bunalımlar sonucu, devletler yeni hizmetleri finanse etmek için, ancak büyük girişimlerin hayatta kalabildiği ve geliştiği pazar koşulları içinde özel sektör ile devlet sektörü arasında mevcut olan geleneksel dengeyi devreye sokarak, özel girişimlere giderek daha çok başvurmuşlardır (Trembley, 1992:261). Bu durumla birlikte, -daha önce de belirtildiği gibi- ABD den Avrupa ya sıçrayan neo-liberal anlayışın etkileri kendisini göstermiş ve dikkatler, özelleştirme üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Özelleştirme, devlet sektöründe gelişmiş bir faaliyeti, özel sektöre devretmeyi ifade eder. Yayıncılık alanında özelleştirme devlet işletmelerinin rolünü azaltan özel iştirakçilerin birleşmesi, devletin resmi kanallara finansman desteğinin azalması ve devletin düzenleyici kontrolünün hafiflemesi (Trembley,1992:261) şeklinde yorumlanmaktadır. Avrupa da yayıncılıkta özelleştirmeyi savunanlara göre (Çaplı,2001) özel girişim, kamu sektörüne oranla teknoloji ve insan potansiyelini daha verimli olarak değerlendirebilecek, özel girişimcilerin, serbest piyasa kurallarını uygulamalarıyla izleyicinin gerçek anlamda istediği programlar yayınlanacak ve doğacak olan ticari rekabet, ulusal program üretim sektörlerini niceliksel ve niteliksel açıdan geliştirecekti. Özelleştirmenin altında yatan olgulardan biri ise, geleneksel kamu yayıncılığı anlayışının önemli oranda sorgulanmaya başlanmasının yarattığı etkiler olmuştur lerle birlikte değişen şartlarda, özellikle Avrupa da önemli ölçüde devlet tekelinde bulunan radyo-televizyon yayıncılığı da toplumsal yapının katılım ve çeşitlilik beklentilerine yanıt vermemekle eleştirilmeye başlanmıştır. Dolayısıyla o güne kadar benimsenen kamu hizmeti yayın kurumlarının meşruiyeti tartışılır hale gelmiştir. (Çaplı,2001). Bu durumun temelde dört nedeni vardır (Çaplı:2001, Mutlu: 2001): (a) Avrupa daki kamu yayın kurumlarının temel gelirini ruhsat ücretleri oluşturmaktaydı. Ruhsat ücretlerinden elde edilen gelirlerin azalması, ruhsat ücretlerinin arttırılması konusunda hükümetlere daha fazla bağımlı olma gibi mali ve bir anlamda siyasi olarak nitelendirilebilecek bu sorun, yayın kurumlarını etkilemiştir. Yani yayın kuruluşları finansman konusunda ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldı, (b) Kamu hizmeti yayıncılık modelinin benimsendiği ülkelerde, özellikle kurumların özerkliğinin sağlanması ve yayınlarında siyasal çoğulculuğa ve çok sesliliğe ulaşmasında yaşanan sıkıntılar, bu modele yönelik eleştirilerin odak noktasındaydı,

18 (c) Yayın için kullanılan radyo frekansları, teknik açıdan ancak belirli sayıda kanala izin verebilmekteydi. İletişim teknolojilerindeki yeni gelişmeler kamu yayıncılığının bu temel ilkesini çürüttü, (d) Yine teknolojik gelişmeler sonucu kablolu televizyon, uydu yayıncılığı ve video kayıt aygıtı gibi yeni iletişim araçlarının, alışılagelmiş izleyici alışkanlıklarını değiştirmesi ve izleyicilere yeni seçenekler sunması da önemli noktalardan biridir. Bunu savunanlar, izleyicinin kendi program menusunu oluşturmada özgür bırakılması gerektiği görüşünü ileri sürdüler. Sonuç olarak, 1980 lere kadar görece- sorunsuz bir biçimde gelen ve çoğunluk devlet tekelinde bulunan, kamu yayıncılığı ve kamu yayın kurumları, değişen yeni ortama zorunlu olarak ayak uydurmak durumunda kalmışlardır. Sonuçta da devlet tekeli delinmeye başlamıştır. Devlet tekelinin kaldırılması tek bir biçim altında olmadığı gibi, tek bir adımda da gerçekleştirilen bir oluşum olmamıştır. Kimi yerde önce kamu kuruluşunun program yapma tekeli kaldırılmış daha sonra özel yayın kuruluşlarına izin verilmiştir. Kimi yerde ise mevcut yapıya rekabetçi bir görünüm kazandıracak yeni kuruluşlar eklenmiştir. Var olan kamusal kuruluşların özelleştirilmesi ise başvurulan daha sınırlı bir yöntem olmuştur (Alemdar ve Kaya, 1993:11). Böylelikle Avrupa nın yayıncılık tarihinde yeni bir sayfa açılmış ancak çözüm bekleyen sorunlar eskisine oranla daha da artmıştır. Bu sorunların başında ise, hem sayıları her geçen gün artan hem de alışılagelen yayın politikasının dışında, ticari bir yaklaşımla yayıncılık yapan/yapmak isteyen özel radyo ve televizyonlara karşı nasıl bir politika izlenmesi gerektiği gelmekteydi. Bu sorun gerçekten önemliydi, çünkü, mutlak kamu yararı gözeten bir düzenlemeden, ekonomik ve girişimcilikle ilgili zorunluluklar dolayısıyla yeni bir düzenleme rejimine geçiliyordu.

19 I.1.3. Avrupa da Düzenleyici Kurullar Neo-liberal politikaların uygulanmasının yarattığı sonuçlar, deregülasyon ve ardından geleneksel kamu yayıncılığının eski önemini yitirmesiyle birlikte Avrupa da özel (ticari) yayıncılığın da önü açılmış oldu. Amerika da uygulanmaya başlanan deregülasyon politikaları, 1980 lerden itibaren Avrupa ya da sıçramış ve bu yeni yaklaşım, özelleştirme olgusuyla birleşerek yayıncılık sistemlerinde yeni bir dönemin başlamasına neden olmuştur (Çaplı, 2001:34) li yıllar boyunca, Avrupa da teker teker yeni radyo ve televizyon kanalları, yayıncılık alanında yerlerini almaya başladı; artık ikili bir yayıncılık durumu söz konusuydu: bir yanda özerkliği görecesağlanmış kamu yayıncılığı öte yanda ise ticari yayıncılık. Belirtmek gerekir ki İngiltere nin bu konudaki ayrıcalıklı yeri ve daha 1955 yılında özel yayın kanalına (Independent Television-ITV) imkan tanımış olması, burada ortaya konmak istenen yeni durum dan etkilenmediği ya da politikalar üretmediği anlamına gelmemektedir. Her şeyden önce, özel kanallar da kamu hizmeti ilkelerine sıkı sıkıya uymak zorundaydı. Kaldı ki Thatcher ın liderliğindeki İngiltere, yayıncılık alanındaki serbestleştirme siyasalarında da başı çekmiş ve diğer komşularına dolaylı da olsa- yol gösterici bir işlev üstlenmiştir. Kıta Avrupa sı 80 li yılların başında, İngiltere ve Amerika nın açtığı yolda çekingen bir şekilde benzer bir sürecin içine doğru girmeye başlamıştır. Bu çalışmanın konusu olan, düzenleyici kurullardan söz edilmeye başlanması ve kısa sürede hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinde ortaya çıkmaları da aynı döneme rastlamaktadır ve daha da önemlisi, bu dönemdeki arayışların ve kaosun doğal bir sonucu olarak belirmiş olmalarıdır. Her ülkede odak noktası kültürden ekonomiye kayan yeni yayıncılık politikası, özelleşen, ticarileşen ve genişleyip karmaşıklaşan yayıncılık alanındaki mülkiyet oranları, reklam kuralları ve program kotalarına ilişkin kuralları tek elden yürütüp uygulayacak düzenleyici kurullar ı devreye sokmuştur (Kejanlıoğlu, Adaklı ve Çelenk 2001:97). Düzenleyici kurulların niçin kurulduğunu ya da başka türlü sormak gerekirse, siyasi iktidarın, yayıncılık alanını düzenleyip denetleyecek bir organa neden ihtiyaç duyduğunu irdelemek, bu kurulların varlık nedenlerini de ortaya koymak anlamına gelmektedir. Bu noktada sorun, temelde farklı olmayan ama çoklu ve birbirlerini tamamlayan- yaklaşımlar aracılığıyla ele alınabilir. Daha genel bir çerçeveden incelendiğinde kimi ortak nedenlerin, bu süreçte oynadıkları roller üzerinde sağlanmış bulunan bir tür oydaşmadan söz edilebilir. Buna göre Avrupa da yayıncılık alanında düzenleyici kurulların kurulmasının 3 temel nedeni olduğu belirtilebilir. İlk gerekçe olarak kamu yararı ilkesi bu nedenlerin en önde geleni ve en önemlisidir. Kamu yararı kavramının tam olarak ne olduğu üzerinde tam bir görüş birliğinden söz etmek zor görünmekle birlikte, her ülkenin kendisine ait tarihsel ve toplumsal koşullarınca şekillendirilmiş olan siyasal kültürü çerçevesinde tanımlanarak sınırları çizilmiş bir kamu

20 yararı ilkesinden söz edilebilir. Yine de kullanılan frekanslar kamu malı sayıldığından, yayıncı kuruluşun bu ilkeyle kerhen de olsa bir bağı zaten oluşmuş olmaktadır. Yayıncılık görevi yerine getirilirken, kamuoyuna karşı da sorumluluk bilinci içinde hareket etmek gerektiği kabul edilmiştir. Kamu yararını dikkate alan bir yayıncılıkta toplumsal ahlaka uygunluk, doğruluk, tarafsızlık ve anlaşılabilirlik gibi ilkelerin (Işık, 2001:92) uygulanması söz konusudur. İkinci neden olarak teknik bir konu olan frekans kıtlığı ndan söz edilmelidir. Atmosferdeki yayın spektrumunun (yayın sinyallerinin üzerinde dolaştığı dalgalar) ancak belli sayıdaki elektromanyetik dalgaların iletilmesine olanak vermesi, ister istemez bu alana yönelik etkinlikleri belirli bir düzenlemeye tabi tutmayı gerekli kılmaktadır; isteyen herkes dilediği gibi bu dalgaları kullanamamaktadır. Etkinlik alanındaki kısıtlılık, atmosferi bir kamu malı durumuna getirmektedir. Bu nedenle yayıncılık faaliyetinde bulunanların kullandıkları kanallar, onun üzerinde mülkiyet hakkı sağlamamakta; sadece koşulları yerine getirmek kaydıyla ondan belli bir süre yararlanma hakkı nı vermektedir. Kıt kaynakları kamu yararı kullandırabilecek üstün otorite olarak devletin, izin rejimini koyma sorumluluğu bulunmaktadır (Akıncı, 1999:161). Görüldüğü gibi bir kıt kaynak olarak değerlendirilen frekansların kullanımında olası bir düzensizlik ve keyfiliği önleyici ve dengeleyici bir etken olarak, devletin müdahalesi gereklilik arz etmekte ve zaten frekanslar da kamunun ortak malı olarak kabul edilmektedir. Tersi düşünüldüğünde, ortada bir kargaşa durumu yaşanacağından, her bir yayıncıya bir sinyal ayrılması ve yayıncının da kendisine ayrılan bu sinyali kullanması gerekmektedir (Esslin, 1991:87). Devletin, bir üst kurul aracılığıyla yayıncılık alanını düzenleme çabasının altında yatan üçüncü neden, siyasi otoritenin, kendi konumlandığı yer açısından olaya bakmasıdır. Düzenleyici kurulların ortaya çıkışında neo-liberalizmin her şeyi bizzat üstlenen ve yapan değil; her şeyi rasyonel ölçülerde denetleyen ve bazı istisnai şeyleri bizzat üstlenen ve yapan bir devlet anlayışının etkisi olduğu (Ulusoy, 2003: 6) kabul edilmekle birlikte, sınırlı bir faaliyet alanından yararlanmak isteyen her kişi, grup ya da topluluğa alanın açık tutulması yanında, bu alandaki eyleyenlerin gerek ekonomik ve siyasal gerekse de kültürel anlamda tam bir serbestliği gerçekleştirmeleri de siyasi otorite açısından sakıncalı bulunmuştur (Mutlu, 1987: 215). Erol Mutlu nun da ifade ettiği gibi temel argüman, kamuoyu ve ulusal yaşam üzerinde bu kadar etkili olan potansiyel bir gücün denetiminin devletin elinde olması ve bu hizmetin işletmesinin sınırsız bir ticari tekel durumuna gelmesine izin verilmemesi gerektiğidir. Bu durum elbette, siyasi iktidarın düzenleyici kurulları doğrudan kontrol etme ve denetleme, onlara müdahalede bulunma vs. gibi yetkilerinin olduğu anlamına gelmemektedir. 80 lerle birlikte kendisini gösteren yeni politik ve toplumsal koşullarda politikacılara olan güvensizlik sonucunda iletişim gibi hassas alanlarda, siyasi iktidarın söz sahibi olmasının

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ HAVAALANI TERMİNAL BİNALARINDA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ M. Cemil ACAR Havaalanları Daire Başkanı (Yüksek Mimar) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları Havaalanları Daire Başkanlığı Sivil Havacılık Genel

Detaylı

KAMU HİZMETİ ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM *

KAMU HİZMETİ ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM * Y ANEMON Muş Alparslan Üni versi tesi Sosyal Bi li mler Dergisi ISSN: 2147-7655 Cilt:1 Sayı:2 Aralık: 2013 KAMU HİZMETİ ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM * CHANGE IN THE CONCEPT OF PUBLIC SERVICE Aytuğ ALTIN ** Özet

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (14) 2007 / 2 : 146-175 Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Abdulkadir Şenkal * Doğa Başar

Detaylı

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SERİ NO: 15 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE SERİSİ Seri No:15 GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

HİZMETE ÖZEL. T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU HİZMETE ÖZEL T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Yükseköğretimde Gözetim ve Denetim -Yasal Çerçeve ve Uygulamalar- (Denetleme kapsamındaki kurum ile ilgili olarak

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 2011 www.tcmb.gov.tr iletisimbilgi@tcmb.gov.tr Bu yayın, iletisimbilgi@tcmb.gov.tr adresine elektronik posta göndermeniz halinde adresinize ücretsiz olarak

Detaylı

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU Ankara, 2006 İÇİNDEKİLER KATILIMCILAR LİSTESİ... i GİRİŞ... 1 1.

Detaylı

Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI

Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ PİYASASI SEKTÖR ARAŞTIRMASI Raportörler Cengiz SOYSAL Metin PEKTAŞ Selen Yersu ŞAHİN

Detaylı

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ. ve TÜRKİYE DOHA TURU ÇOK TARAFLI TİCARET MÜZAKERELERİ. Editörler : Dr. M. Sait AKMAN Şahin YAMAN

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ. ve TÜRKİYE DOHA TURU ÇOK TARAFLI TİCARET MÜZAKERELERİ. Editörler : Dr. M. Sait AKMAN Şahin YAMAN DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ DOHA TURU ÇOK TARAFLI TİCARET MÜZAKERELERİ ve TÜRKİYE Editörler : Dr. M. Sait AKMAN Şahin YAMAN DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ DOHA TURU ÇOK TARAFLI TİCARET MÜZAKERELERİ ve TÜRKİYE Aralık 2008

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ 0 ÖNSÖZ Gelişen teknoloji, hızlı nüfus artışı ve artan ihtiyaçlar nedeniyle devletin yerine getirmesi gereken

Detaylı

KAMU HİZMETİ İMTİYAZINDAN YAP İŞLET DEVRET YÖNTEMİNE: YASAL SERÜVEN

KAMU HİZMETİ İMTİYAZINDAN YAP İŞLET DEVRET YÖNTEMİNE: YASAL SERÜVEN KAMU HİZMETİ İMTİYAZINDAN YAP İŞLET DEVRET YÖNTEMİNE: YASAL SERÜVEN Hüsniye AKILLI * ÖZET Araştırmada temel olarak kamu hizmeti kavramına ve kamu hizmetinin görülüş usullerinden biri olan yap işlet devret

Detaylı

* Adem YAMAN Milli Eğitim Bakanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı İç Denetçi

* Adem YAMAN Milli Eğitim Bakanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı İç Denetçi Mali Hukuk Dergisinin 133. sayısında (Ocak-Şubat-2008) yayımlanmıştır. KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI SÜRECİNDE TÜRK DENETİM SİSTEMİNE GENEL BİR BAKIŞ, GÜNCEL SORUNLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Detaylı

Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Toplum İlişkisi: Bir Perspektif Denemesi Emin Dedeoğlu Yönetişim Çalışmaları Direktörü

Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Toplum İlişkisi: Bir Perspektif Denemesi Emin Dedeoğlu Yönetişim Çalışmaları Direktörü Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Toplum İlişkisi: Bir Perspektif Denemesi Emin Dedeoğlu Yönetişim Çalışmaları Direktörü Emre Demir Araştırmacı TEPAV Politika Notu Ocak 2011 Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Toplum

Detaylı

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ Çalışmanın yayınlanmış son hali için lütfen bkz. Palabıyık, H., Kara, M., 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Köy Birlikleri-Toplum Kalkınması İlişkisi, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-2:

Detaylı

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor Nisan 2011 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3... 5 1 VE YAPISI ARAMASI... 11 1.1

Detaylı

Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru

Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru 3 TESEV Anayasa Komisyonu Raporu Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru TESEV TESEV Anayasa Komisyonu Raporu Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru Komisyon üyeleri (alfabetik sırayla) TESEV Anayasa Komisyonu,

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maliye Anabilim Dalı Maliye Bilim Dalı Mehmet Tufan PAKSU Danışman: Doç. Dr. Abdulkadir

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI:

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI: 1.GİRİŞ Hemen her ülkede para ve kredi işlerinin ekonomik ihtiyaca göre ayarlanması zorunluluğu, devletin ve bankaların kısa vadeli kredi ihtiyacını karşılayan nihai bir kredi kurumuna ihtiyaç duyulması

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı