Barýþ ve Dostluk Rallisi, Sancaktepe'den geçti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Barýþ ve Dostluk Rallisi, Sancaktepe'den geçti"

Transkript

1 Gzetemiz; Andolu Yksý Gzeteciler erneði Üdir Hftlýk Bölge Gzeteniz 07 MAYIS 2013 YIL: 10 SAYI: eskin: çk pýl mücdelede herkese görev düþüor Be le di e Bþ k ný Hü se in es kin, r zi de gö rev pn per so nel ile p tý ðý top ln tý d hem il çe hl ký n, hem de ç lý þn l r önem li me sj - lr ver di. Top ln tý d es kin'in hs s si et le üze rin de dur du ðu ko nu k çk pý lþ m ile mü c de le ol du. Bþ kn es kin r zi de gö rev pn per - so nel le A dos Se mi ner S lo nu'nd bir r gel di. Top ln tý Fen Ýþ le ri, Te miz lik Ýþ le ri, Z bý t, Y pý ont rol ve Sos l Yr dým Ýþ le ri Mü dür lü ðü ekip le ri k týl dý. es kin per - so ne le özel lik le k çk pý ko nu sun d u rý - lr d bu lun du. çk pý ko nu sun d tüm per so ne lin gö rev li ol du ðu nu sö le en es - kin, "Bu ko nu d siz den üs tün g ret bek li o - rum. Ar zi de ki tüm per so ne li mi zin bu me se - le le il gi li so rum lu lu ðu vr dýr. o nu l il gi li hs s si e tim üst se vi e de dir." de di. "Bir bi ri mi ze her no kt d des tek ol m lý ýz" Top ln tý d il çe nin te miz li ði hk kýn d ko - 01 Brýþ ve ostluk Rllisi, Sncktepe'den geçti nu þn es kin, h v l rýn ýsýn m sý l çev re so run l rý nýn bþ gös te re ce ði ni if de et ti. es kin, "B hr gel di. V tn dþ l rý mý zýn r - ht sýz ol du ðu b zý so run lr bþ gös ter me e bþ l dý. Bu ko nu l r v kit k bet me den, hep bir lik te eðil me li iz. Vr oln ek sik le ri mi - zi gi der me li ve il çe mi zi dh þ nýr h le ge - tir me li iz" de di. es kin, h v l rýn ýsýn m sý l r zi de ki lt ve üst pý ç lýþ m l rý nýn se zo nu nun çýl dý - ðý ný ve il çe de bu se ne kl dý rým ç lýþ m l rý nýn hýz k z n c ðý ný if de et ti. Y pý ln ç lýþ m - lr üze rin de ti tiz lik le du rul m sý ge rek ti ði nin l tý ný çi zen es kin, "Ýþ le ri mi zin ek sik ol m - 8. Allgu-Orient B rýþ ve ost luk Rl li si'nin Tür ki e ðý, 280 kl sik rç ve 600 rllicinin Sultnhmet Medný'ndn hreketile bþldý. AB Bkný ve Bþmüzkereci Egemen Bðýþ 8. Allgu Orient Rll-ostluk ve Brýþ Rllisi"nin Türkie etbýnýn strtýný vererek sporculr, "Unutmýn en zorlu prkur, brýþ prkurudur dedi. Bðýþ, etkinliðin çýlýþýnd ptýðý konuþmd, Türkie'nin AB üeliði süreci ile çözüm sürecine iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Rllicileri, "ünnýn dört bir nýndn Ýstnbulumuz ge le rek dost luk ve b rýþ me - sjý getiren rlliciler, hepiniz ülkemize, Ýstnbulumuz ve dünnýn merkezi Sultnhmet'e hoþ geldiniz" ifdle krþýln Bðýþ, rllicilere dostluk ve brýþ oln ktkýlrýndn dolý teþekkür etti. H rem -E-5 r o lu- Ykcýk cdd - Sncktepe ýzýl Cdd -Atolu Cdd- Pþkö (Sncktepe Beledi Fidnlýk Alný) güzerghý ile Sncktepe'e gelen rllicileri, Sncktepe Beledie Bþkný Ýsmil Erdem krþýldý. Bþkn Erdem, dostluk ve krdeþliði pekiþtiren bu orgnizson ev shipliði pmktn mutluluk duduklrýný ifde etti. m sý ge re ki or. Bu nu d ekip ol rk b þ r - c ðýz. Bir bi ri mi ze her no kt d des tek ol m - lý ýz" de di. es kin per so nel den k çk pý - lþ m, çev re dü ze ni ne ve fen iþ le ri ç lýþ - m l rý n kr þý üs tün g ret is te di. es kin s h d ç lýþ m lr de vm eder ken v tn dþ l oln ile ti þi min ise her þe in üze - rin de ol du ðu nu sö le di. Top ln tý so nun d es kin, per so ne lin so ru l rý ný ce vp l dý. Bölgenin En Ýstikrrlý Gzet Gerçek Med Her Hft Bský ve bonelerine PF mil dðýtýmýl det tirj ulþýor onbinlerce kiþi trfýndn okunuor! Geleneksel Çocuk Ounlrý Finli Ümrnie'dedi Ümrnie Beledi ve ÇOSF'nin birlikte düzenlediði Geleneksel Çocuk Ounlrý nýn Ýstnbul finli ve ödül töreni Ümrnie'de gerçekleþtirildi. Ümrnie Beledi ve ÇOSF'nin, geleneksel çocuk ounlrýmýzý (seksek, tom bik, men dil kp - m c, kn top, ku k vb) günümüz koþullrýn urlnrk ontmk, þtmk, gelecek kuþklr ktrmk ve bu lnlrd klýcý çlýþmlr pmk mcýl düzenlediði "Geleneksel Çocuk Ounlrý" Ýstnbul Finli ve ödül töreni Ümrnie Andolu Ýmm Htip Lis kplý spor slonund gerçekleþtirildi. Progrm Ümrnie Beledie Bþkný Hsn Cn, Ümrnie Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Sdettin Gül, ÇOSF Bþ k ný Mehmet Mutlu, Ümrnie Beledie Bþkn Yrdýmcýlrý Mliki Ejder Btur, Mesut Özdemir, öðrenciler ve birçok vtndþ ktýldý. "Sek sek" ve "Men dil pmc" ounlrýnýn onndýðý finl müsbksýn Ümrnie Zübede Hným Ýlköðretim Okulu, Srýer Fhrettin Asln Ortokulu, ðýthne Ali Fut Cebeso Ýlköðretim Okulu, Sncktepe Yenidoðn Ýlköðretim Okulu, Þiþli Mustf Srýgül Ýlköðretim Okulu ve âðýthne Yþr oðu Ýlköðretim Okullrý ktýldý. Çekiþmeli rýþmlrýn olduðu finl müsbklrýnd ðýthne Yþr oðu Ýlköðretim Okulu birinci olrk "Geleneksel Çocuk Ounlrý" Ýstnbul þmpionu oldu. Müsbklrd Þiþli Mustf Srýgül Ýlköðretim Okulu ikinci olurken, ðýthne Ali Fut Cebeso Ýlköðretim Okulu ise üçünçü oldu. Öðrencilerin hzýrldýðý folklor gösterisinin rdýndn Ümrnie Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Sdet tin Gül, ÇOSF Bþ k ný Mehmet Mutlu konuþmlrýnd, geleneksel çocuk ounlrýnýn ve kültürümüzün eni nllere ktrýlrk þtýlmsýnýn önemine deðindiler. BAÞ AN HA SAN CAN, "BÝ ZÝ BÝZ YA PAN E ÐER LE RÝ MU HA FA ZA ET ME LÝ YÝZ" h son r söz ln Bþ - kn Hsn Cn, "Çocuklrýmýzýn birçoðu teknolojile iç içe etiþior. bzý çocuklrýmýzd, teknolojinin zrrlrýn önelik geliþim bozukluðu oluþuor. Mlesef tm nlmýl çocukluðu þmýorlr. olýsýl teknolojinin getirdiði imknlrdn istifde edeceðiz m bizi biz pn deðerleri de muhfz etmeliiz. Bu kpsmd düzenlediðimiz progrml Geleneksel Çocuk Ounlrý günümüzde þtmnýn mutluluðunu þýoruz. " dedi. onuþmlrýn rdýndn ödül töreninde, rýþm ktýln tüm sporculr mdl ile ödüllendirilirken tkýmlr d rýc kup ldýlr.

2 01-15 Mıs güncel Trftr Store oğun ilgi Geçtiğimiz hft görkemli bir çılıl kpılrını müterilerine rln Trftr Store, bir hft gibi kıs sürede Sultnbeli ve çevre ilçelerden gelen vtndlrın ilgi odğı oldu. Sdet Gençliğinden utlu oğum Progrmı det Prtisi Sultnbeli gençlik kollrı, utlu oğum Hftsı münsebetile S ilçe mednınd bir progrm gerçekletirdi. Progrmd hlk ve esnf çok sıd gül ve kutlu doğum kitpçığı dğıtıldı. utlu doğum kitpçığınd, 28 Nisn 1997 trihinde, Türkie inet Vkfı nın düzenlemi olduğu utlu oğum Hftsı onfernsı nd konun bbkn Prof. r. Necmettin Erbkn ın, konumsı er ldı. Sdet gençliği bu progrml, Pegmber Efendimiz (sv) i nmk ve nlmk dın örnek bir çlım imz tmı oldu. Progrm, Sdet Prtisi ilçe gençlik kollrı üeleri ve Sdet Prtisi Beledie meclis üeleri Sülemn Çelik ve Hri Altun d ktıldı. T rbzon, Fenerbhçe, Beikt ve Gltsr tkımlrının resmi ürünlerini stn Trftr Store, bir hft içerisinde büük ilgi gördü. h önce TS Clup olrk trftrlr hizmet eden iletmeci Alttin Akso, diğer tkımlrın trftrındn gelen istekleri değerlendirdi ve Ftih Bulvrı Şen Cddne dört büük tkımın resmi ürünlerinin stıldığı Trftr Store i hizmete çtı. Açılı üzerinden bir hft gibi kıs süre geçmne rğmen gerek Sultnbeli hlkı gerekse çevre ilçelerden gelen trftrlr Trftr Store e oğun ilgi gösterdi. Gerçek Vizon konun Trftr Store iletmecisi Alttin Akso: Mlumunuz dh önce Ferh Cddnde TS Clup dı ltınd vtndlrımız hizmet veriorduk. iğer kulüplerin trftrlrındn gelen oğun istek üzerine konsepti değitirmei ve geniletmei ugun gördük. Geçen hft resmi çılıımızı ptık. Bir hft gibi bir kıs sürede tkımlrın trftrlrı Trftr Store i lnız bırkmdı dedi. Akso, konumsının sonlrınd geçen hft pıln çılı ktıln herkese teekkür etti.

3 07 MAYIS 2013 HABER HER ZAMAN OÐRUNUN YANINA 03

4 04 HER ZAMAN OÐRUNUN YANINA HABER 07 MAYIS 2013 Y l : 10 S : 289 mtiz Shibi ve Yz þleri Müdürü ÖMER FARU GERÇE Genel Y n ve Reklm oordintörü HAAN EREM F. urumsl Tnýtým ve Müþteri Temsilcisi ÞÜRÜ AYA F. Reklm ve Tnýtým Sorumlulrý HARUN ÇETÝN HASAN TAÞIN - MEHMET SOLMAZ Genel Y n ve Hukuk n þmnlr AV. MEHMET TOPAYA - AV. OTAY TOPAYA Tsrým GERÇE MEYA Ulþým EREM EREM ð t m Sorumlusu HASAN TAÞIN Mehmet Akif Erso Mh. Cmi Cd. 8/1 Sultnbeli / STANBUL (0216) (0542) (0216) (0532) Bsk : GERÇE VÝZYON GAZETESÝ BASI TESÝSLERÝ A. Gzi Mh. Ferh Cd. Ýpekolu Sk. No: 9 Sultnbeli / STANBUL Y n Türü: Yerel Süreli - Bsk Trihi: Gzetemiz bs n hlk kurllr n um söz vermiþtir. öþe z lr ndn doðn hukuki sorumluluk zrlr ittir. *Tnýtým mcýl ücretsizdir

5 07 MAYIS 2013 GÜNEM HER ZAMAN OÐRUNUN YANINA 05

6 06 HER ZAMAN OÐRUNUN YANINA YORUM 07 MAYIS 2013 Htýmýzýn bir prçsý rtýk istemesek de. Birçoðumuzun evinde internet vr ve ulþcðýmýz erlerde. Ne kdr kontrol ltýnd tutbilioruz çokç soruln soru. Ben kontrol ltýnd tutbilmenin zor olduðunu düþünenlerdenim çýkç söleeim. Öðretmeler ödev verior çocuklrýmýz, bizler bir konu hkkýnd bilgi edinmek istioruz ve bir þein fitýný öðrenmee çlýþýoruz. onunun bþlýðýný zmdn, birçok konu bþlýklrý çýor ve seni ister istemez önlendirior. Eðer bktýðýn konu hkkýnd zd bir merkýn vrs; stlerce bilgisrýn bþýnd kldýðýný, cýkýnc ve AYA birisi seni sesleince nlýorsun. ILIÇ Hdi cným olur mu öle demein, oluor, görüor ve þýoruz. Ýçinizde bu hl ile hllenenleriniz, beni nltýor demn çünkü birçoðumuzun bþýn sýkç geliordur. Bu bir sorun ve gün geçtikçe de krtopu gibi büüerek ilerlior. Herkn elinde kýllý telefon, herkes bir mesj týor ve nsýl tepki lck die beklior. Ýi nlrý d ok deðil hni. Bir hesplsk cb, iisi mi çok kötüsü mü, bence kötü ný dh çoktur. Anlmýoruz bu üzden birbirimizi, konuþmuoruz, konuþturtmuoruz. Açýkç nltm zmnýmýzd olmuor, dinlemee de. Hep koþturuoruz boþ insnlrl. Tnýmdýðýmýz onc þei trtýþýoruz ve hiç krþýlþmcðýmýz insnlrl; tbiri cizse trznc konuþm çlýþýoruz. Hep nlýþ tnýtýoruz kendimizi, hep bþk fotoðrflr gösterioruz bþklrýn. Hlimizden hiç memnun deðilken; bþklrýn mutluluðun fotoðrfýný nltm çlýþýoruz. ''Ne ucuz þýoruz'' die bir söz vr tm bize göre zýlmýþ ve sölenmiþ. Evimizdekine, elimizdekine, kendimize it oln deðil; hep bþk þelere tlibiz. Tlip olduklrýmýzl, elimizdekileri bir kýslsk, emin olun hep elimizdeki ve bizim oln dh ii olduðunu görecek nlcðýz. Filmlerin, ollrýn ve þntýlrýn hep renkli nlrý nltýlýor bize, hiç mutsuzluklrý ve kötülüklerinden bhsetmior; sonu hüsrnl biten nlrýný görmüor/nlmýoruz. Anldýðýmýzd iþ iþten çoktn geçmiþ oluor ve kýnlrýmýzd kimseler klmýor mlesef, bir bkým evinde ve dh berbt hllerde oluor. Allh bizleri bu hllere düþürmn die çokç du edior, þimdiden o günlerini gören oluruz die niz ediorum. Ht hýzl kýor ve biz müdhle bile edemioruz. Her gün hberleri seredior; bir gün bizimde hberimiz pýlýr die düþünmüoruz. Y kendimize çok güvenior ve çok þnslý bir bicimde þýoruz. h dikktli þýp, hreket ve tvýrlrýmýz dh bir dikkt etmeliiz die düþünüorum. Ýnsn olduðumuzu unutmdn, insnc þýp; Hkkýn huzurun hkiki mnd kul olrk çýkrýz greti içinde oluruz, dilek ve temennisile klýn huzur ve sðlýckl. Sosl med ATAÞEHÝR ÝLÇESÝ VE ÇEVRESÝ TRAFÝ SORUNLARI - ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Bilindiði gibi bsit gibi görünen bzý tedbirler dh büük problemlerin zltýlmsýný kimi zmnd giderilmni sðlmktdýr. Ulþým ve trfik etkisi ÝBB etkisinde toplnmýþ olmsýn VEAT rðmen istenen so- ÞÝÞMAN nuç sðlnmmktdýr.ugulnbilir bir nfikir oluþturulmdýðýndn her müdürlük kendine göre bir proje hzýrlmkt ve UOMEYE sunmktdýr.neticede birbirile çeliþen d sonrdn deðiþtirilm gereken küçük çözümler üretilmektedir iðer ndn rlý sistem sonrsýnd trfik sorunlrýnýn çözümleneceðine it görüþler ileri sürülmektedir.mtemtikte bir kurl vrdýr.elmlrl,rmutlrý krýþtýrmlým.olýsýl Rlý sistem bir toplu tþým, dh lt tþým türleri eðerli ostlr, Ekonomik olrk, dýþ politik olrk ne kdr ükseklerden uçsk d kliteli insn gücümüz henüz dh bu geliþmelerin prlelinde deðil. Potnsiel vrlýklrýnýzl bir ere kdr gelirsiniz m sonrsýndki ÝSA geliþmei ilve OÐAN donnýmlr ile sðlrsýnýz. Liderler ne kdr üksek vizon shibi olurlrs olsunlr, relitee dönüþtürmek için ný vizon ship, kliteli insn gücüne ihtiç durlr. Türkie'de siset pmk hem çok zor hem de çok kol! Çok zor, çünkü sisetin kpsmý çok geniþ lgýlnýor: din, millietçilik, kültür... vs dengni ii kurmnýz gerekior. Çok kol, çünkü sdece hlkýn inçlrýný, etnisitni kullnrk dhi siset pýlbilior. Peki normli ne? Siset, öntemler üzerine kuruln önetme sntýdýr. ise prekende tþýmcýlýk olrk düþünülebilir.olýsýl sdece rlý sistem kurmk trfik sorunlrýný çözmek için eterli deðildir.entegrson sorunlrýnýnd çözümlenm gerekmektedir.bu konud geliþtirdiðim çözüm önerilerini özet olrk þðýd sunuorum. oztðý kvþðý ile ilgili olrk :üçük bkklkö (kýþdðý Cddnden)- Brboros Mhllne (Hlk Cddne) doðrudn rç lt geçidi bulunmdýðýndn mükerrer trfiðe neden olduðundn ilçe içi ve ilçe dýþý trfik birbirini olumsuz etkilemektedir.trfik ksmktdýr. Þehir erleþim ekseninde bulunn Tem n ollrý üzerinde bulunn Estpþ,Esenevler,Cumhuriet,Mustf eml,esenevler,fetih ve Site Mhllelerine Metrobüse tek cdde üzerinden ÝETT ve minibüs olrk besleme httý Yönetmek! Yni sýl önemli oln hngi öntemlerle öneteceðindir. Ürkek birinin öntemlerile cesur birinin öntemleri frklýdýr mesel. Herkes kendisine kýn hissettiðinin önetmni ister. Peki bu kýnlýk ne olmlý? Ýnnç mý, kültür mü, renk mi, etnik mi? Peki, öneten kiþinin size kýn olmsýnýn size fdsý ne? Rnt mý, üstünlük bilinci mi? Ýþte bizdeki ve bir çok geri klmýþ ülkelerdeki hstlýk tm d burd ort çýkýor! Yni, rsonel deðil dugusl düþünüoruz. Önünüzde bir dere vr ve biri size köprü pýor m siz o biri sizden deðil die köprüden geçmeecek misiniz? Bu kdr dugusllýk þkt olur, sisette deðil! Ne zmn bu hstlýklrdn kurtuluruz? Nsýl önetildiðinizin, kimin önettiðinden dh önemli olmsý gerektiðinde. Ne kdr ii önetirsen önet,ekonomi rekorlr kýrs d,demokrsi,insn hklrý..vs ilerlese de siseti din, etnisite, kültür ekseninde görenler için ptýklrýnýz bir þe ifde etmez. ýscsý kimsei üzde üz memnun edemezsiniz. kurulmdýðýndn trfik kýmlrý ön deðiþtirerek -100 ARAYOLUNA VE Alemdð Cddni dolþmk zorund klmktdýr.köprü trfiði ile birbirine krýþmktdýr Örneðin s 17 de iþinden çýkn bir vtndþ 18 de vrmdýðý için dh sonr dh sonrki stlerde iþten çýkn vtndþlrl ný zmnd seht etmek zorund klmktdýr. ÝETT rçlrý ise olcu tþýnmýþ bitmiþ gibi st 18 den sonr grjlr çekilmekte,olculr durklrd Bu kdr dugusllýk þkt olur, sisette deðil! periþn olmktdýr.minibüslerde týk bs olcu tþýnmktdýr. Ulþým Plnlm Müdürlüðünün Göztepe vþðý ile Çkmk Mhll rsýnd Akdeniz Cdd üzerinden hvr proj olmsýn rðmen kýs vdede rdn ÝETT ve minibüs httýçýlmmktdýr.urumlrýn projeleri birbirine ummktdýr. Yenishr pzrýn eni bir er thsis edilmediðinden enishr kvþðý bðlntýlý Metro bðlntý ÝETT ve minibüs htlrý kurulmktdýr.revizon gidilmediðinden Eski htlrd 20 kiþilik minibüse 40 kiþi binmektedir.yetkililer problemi bildiklerini ifde etmekte!anck çözüm sðlmdýktn sonr bilmenin bir nlmý klmmktdýr. Örnek Mhll Libdie Cdd ktýlýmý solk bðlntý kurulduðundn ihtic cevp vermemektedir.trfiði bir erde boðup dh sonr serbest býrkmktdýr.arçlrýn olun çýldýðýn düþünüp hýzlnmlrý ise lrýn htýný tehlikee tmktdýr.yine Örnek Mhll.Estpþ.Yenishr ve Aþýk Vesel Mhll rsýnd kln bölgede trfik düzeni kurulmdýðýndn trfik sorunlrý þnmktdýr. Bkklkö sebze ve meve hlinin tþýnmsý hlinde Bu lnýn Cep otogrý olrk düzenlenm hlinde entegrson sðlncðýndn þehirlerrsý trfiðin þehir iç trfiðe oln olumsuz etkisi giderilebilir. Bütün bu öneriler etkili müdürlüklere üst mkmlr rcýlýðýl ktrýlmýþ ve genel kbul görmüþ olmsýn rðmen,trfik bürokrsisinde deðiþime krþý tolik bir klþým kendini göstermektedir. h önce de ifde ettiðim gibi sisetin hlki düzei toplumun refh sevi rttýkç ükselir: Ekonomik kgýlrdn rýnmýþ bir toplumd emin olun ne din ne de ýrk dlý siset güdülmez! Çözüm sürecine bkrken de ný toplumsl bkýþ çýlrýnýn olcðý muhkkk. Yni ne kdr uðrþýrsnýz uðrþýn memnun olmnlr mutlk olcktýr. imileri, slým keselim diecektir. imileri "hni bn hni bn" dieceklerdir. imi fzl isterken, kimi öfkni sonun kdr kuscktýr. Burd önemli oln mümkün oln en üksek ornd hlkýn tüm kmlerinin doðru olrk bilgilendirilm sðlnýp, zmi fikir birliðinin sðlnmsý gerekior B'LÝ ARAZÝNÝZÝN ÞÝMÝÝ EÐERÝNE GÖRE RAYÝÇ BEELLER MAULMUÞ! Biri size sorduðunuz soru krþýsýnd nen ukrýdki gibi cevp verirse ne düþünürsünüz? Bu nsýl bir mntýk? Peki ýl önce sizin rzinizin deðeri ne kdrdý? ýl önce hem kentleþme düþüktü hem de nüfus zdý. O ýllrdki rzi deðerlerinin rz tlep dengne göre deðeri düþüktü. Þöle sorlým:20-30 ýl önce sizin rziniz sgri ücretin kç ktýdý? evlet böle mntýk kullnýrs hlk d böle mntýk kullnýr. Hlk hýrsýz gözüle bkmýn! evlet tüccr mý, emlkçý mý ki sosl bir sorun tm bir kpitlist gözüle bkýor? 2B'lilerin ortlm gelirlerini hespldýnýz mý? Eðer hespldýsnýz, çok büük bir ornýn býrkýn peþin ödemei tksitleri dhi ödeemeecek durumd olduðunu nlrdýnýz. Bkýn bzýlrý rkmlrý mkul göstermek için nsýl ifde ediorlr: Riç bedel 400 TL ise, %50'si 200 TL, peþin öderseniz %20 indirimli %160 TL pýor. Bzý kendini bilmiþler sdece 160 TL üzerinden riç bedeli ifde edip, rkmýn mkullüðünü izh etmee çlýþýorlr. Os büük çoðunluðun býrkýn peþin peþin ödeme pmsýný, tksitleri dhi ödeemeeceðini bilmemeleri hlktn ne kdr uzk olduklrýný gösterior. Siset plým derken komedi pýorlr!

7 01-15 Mıs 2013 eskin: çk pıl mücdelede herkese görev düüor Beledie Bknı Hüsein eskin, rzide görev pn personel ile ptığı toplntıd hem ilçe hlkın, hem de çlınlr önemli mesjlr verdi. Toplntıd eskin in hsssietle üzerinde durduğu konu kçk pılm ile mücdele oldu. güncel 7 B kn eskin rzide görev pn personelle Ados Seminer Slonu nd bir r geldi. Toplntı Fen İleri, Temizlik İleri, Zbıt, Ypı ontrol ve Sosl Yrdım İleri Müdürlüğü ekipleri ktıldı. eskin personele özellikle kçk pı konusund urılrd bulundu. çk pı konusund tüm personelin görevli olduğunu söleen eskin, Bu konud sizden üstün gret bekliorum. Arzideki tüm personelimizin bu meselele ilgili sorumluluğu vrdır. onul ilgili hsssietim üst seviededir. dedi. Birbirimize her noktd destek olmlıız Toplntıd ilçenin temizliği hkkınd konun eskin, hvlrın ısınmsıl çevre sorunlrının b göstereceğini ifde etti. eskin, Bhr geldi. Vtndlrımızın rhtsız olduğu bzı sorunlr b göstermee bldı. Bu konulr vkit kbetmeden, hep birlikte eğilmeliiz. Vr oln eksiklerimizi gidermeli ve ilçemizi dh nır hle getirmeliiz dedi. eskin, hvlrın ısınmsıl rzideki lt ve üst pı çlımlrının sezonunun çıldığını ve ilçede bu sene Post kutulrındn mektup değil çöp çıkıor kldırım çlımlrının hız kzncğını ifde etti. Ypıln çlımlr üzerinde titizlikle durulmsı gerektiğinin ltını çizen eskin, İlerimizin eksik olmmsı gerekior. Bunu d ekip olrk brcğız. Bir birimize her noktd destek olmlıız dedi. eskin personelden kçk pılm, çevre düzenine ve fen ileri çlımlrın krı üstün gret istedi. eskin shd çlımlr devm ederken vtndl oln iletiimin ise her ein üzerinde olduğunu söledi. Toplntı sonund eskin, personelin sorulrını cevpldı. SULTANBEYLİ BELEİYE BAŞANLIĞI OŞUSU Sultnbeli Beledie Bknlığı ousu çeitli okullrdn 350 sporcunun ktılımıl gerçekleti. Bu ıl 15. si düzenlenen koud kısı mücdele vrdı. S ultnbeli Beledi trfındn 1998 ılındn bu n geleneksel hle gelen Bknlık ousu, ilçe genelinde bulunn okullrınöğrencilerinin ktılımıl gerçekleti. 6 ktegoriden 350 sporcunun birincilik için ter döktüğü rı,urn ursu Cdd nden blıp Sultnbeli Beledi Spor Tsleri nde son buldu. Birinciler İBB Bknlığı ousu n ktılck Bknlık kousund küçük kızlrd Nmık eml İlköğretim Okulu öğrencisi Ezgi birinci olurken, küçük erkeklerde Mevln İlköğretim Okulu öğrencisi İbrhim Güzel birincilik ipini göğüsledi. Yıldız kızlrd ve erkeklerde Mevln İlköğretim Okulu öğrencileri Sercn Çeçen ve Tuğb Yğın birinci oldu. Genç kızlrd ve genç erkeklerde ise Hüsnü Özeğin Lis öğrencisi Celn Gökdemir ve Gedikt İmm Htip Lis öğrencisi İsmil Tilver liderlik ipini göğüsledi. Zorlu Mücdeleler Oldu üçük kızlrd birincilik ipini göğüsleen ve dh öncede İstnbul küçük kızlrd il birincisi oln Ezgi, rıın çok çekimeli geçtiğini ifde etti., kou dir u ifdeleri kullndı: Orgnizson çok güzel. ırn kırn bir mücdele oldu. ouu düzenleerek bizim geliimimize destek oln herkese teekkür ediorum. Yıldız kız ktegorisinin birincisi oln Mevln İlköğretim Okulu öğrencisi Tuğb Yğınd koud sporculrın üst seviede rıtıklrını ifde etti. Bknlık ousu nd derecee giren öğrenciler ödüllerini Hzirn ınd düzenlenecek oln Sultnbeli rne Şenliği nde lck. Arıc birinciler, 12 Mıs t pılck oln İstnbul Büükehir Beledi Bknlık ousu nd Sultnbeli i temsil edecek Mercedes de old klbilirmi! S ultnbeli Merkez Cminin önünde PTT e it post kutusundn mektup erine çöp çıktı. PTT görevlilerinin kontrol mçlı çtığı kutulrdn mektup erine çöp çıkmsı hem PTT görevlerini hem de mnzrı gören vtndlrı üzdü. İnternetin gınlmsı ile birlikte mektub oln ilgi gün geçtikçe zlıor. Mil sisteminin gınlmsı ile birlikte cdde ve sokklrd bulunn post kutulrı çöp kutulrı hline geldi. Geçmi ıllrd vtndlrın özlemlerini ve hsretleri gidermek için kullndıklrı post kutulrı u sırlr, tık mddelerin tıldığı çöp kutusu eklini ldı. Sultnbeli Merkez cmiinin önünde bulunn post kutusu gün geçtikçe zrr görüor. Vtndlr post kutulrını tercih etmediklerini belirterek, mektup erine hızlı bir mil sistemi kullndıklrını dile getirdiler. Yetkililer internetin mektub ve post oln ilgii düürdüğünü kdederek, İnternetin günümüz koullrınd her lnd kullnılmsındn dolı mektuplr rtık mil olrk tılıor. Post dğıtmkl görevli rkdlr dreslere mektup erine rtık telefon fturlrı gibi evrklr götürmee bldılr. İnternetin gün geçtikçe gelim prtmnlr içerisinde bulnn post kutulrı dıınd cdde ve sokklrd bulunn post kutulrını d olumsuz etkiledi die konutulr. Ftih Bulvrı nın ortsınd rız pn İETT e it 2013 model Mercedes otobüs üzünden uzun kuruklr olutu. Yolculr ve olu kullnmn rç sürücüleri isn etti. dıkö - Sultnbeli rsınd sefer pn Mercedes mrk otobüs, önceki gün sırlrınd Ftih Bulvrı merkez durğınd rızlndı. Yolun ortsınd durn ve bir dh d çlıtırılmn rç nedenile olun Uzundere istikmetine giden rçlr old birikti. İETT rcının olun ortsınd bozulmsı trfiği uzun süre kilitledi. üçük rçlr olun kenrınd kln dr bir lndn ilerleebilirken, geni kslı rçlr Çrmb pzrının kurulduğu Gül Cddnden çıkmk zorund kldı. Arızlnn rçt reflektör de olmınc İETT oförü içinde çöplerin olduğu büük bir poeti, rızlnn rcın rksın kork, rkdn gelen rç sürücülerini urm çlıtı. Yol ortsınd bozuln 2013 model Mercedes mrk rç üzünden trfik tünelin diğer ucun kdr uzndı. Trfik üzünden evlerine geç kln rç sürücüleri isn etti. Vtndlr, old kln rcın Mercedes olduğunu görünce Mercedes de old klbilirmi die espriler ptı. Ol erine gelen İETT Httı Acil Müdhle Arcı ile tmir ekipleri, rçtki sorunu gidermee çlıtı. Yklık 1 st süren uğrlrın rdındn rç İETT Grjı n çekildi.

8 kültür snt etkinlikleri mıs 2013 tüm etkinliklerimiz ücretsizdir fcebook.com/sultnbelibel fcebook.com/sultnbelikultur twitter.com/sultnbelibld twitter.com/sultnbeliltr / Yetikin T / Özel Etkinlik / Sölei / Sölei / Seminer / onferns Sergi / Sölei / Sölei / Pnel izdir t lerimiz tüm kinlikl etk m Çer 2 M Melek Görsel İitsel Snt kültür snt et çöp erembe Çer Melekler ve örsel İitsel Sntlr / / Çocuk Ti 2 Mıs P kültür snt et nlr Ş erembe eeli Hv N Turngöl Sntlr / / Çocuk T 09 Mıs P kültür snt etkinlik ehri e nlr Ş trosu i k Ti G 11 M H Motif H kinlikleri erisi unlrı Göst ii Hlk O Motif Hlk Ounlrı Mrt ıs 2 m gisi ıs Ser İstisn Rm M Sergi 2013 m sizdir ücrets ulrı eçi Yvr omik urt ve itro Mie Ti / Çocuk Ti 25 Mrt k Snt M 2 M Tür Cemlettin urt Cemlettin urt 0 ür 3 M Tü Nursç Nursç 0 erembe k Snt Müziği Cemlettin urtoğlu Cemlettin urtoğlu Mıs P Cum k Hlk Müziği Nursç oğnıık Nursç oğnıık Mıs üziği erembe Türk Snt M z Esr İçö Esr İçöz İ 09 Mıs P zıl Üstd Necip F t ve Bilgelik Edebi Sdık Ylsızuçnlr / Sölei 10 M e üziği zıl e Bilgelik Aile İçi Et 1 Hüsein Öztür 1 İletiim ıs Slı Aile İçi Etkili Aile İçi E İl ti i Hüsein Öztürk / Seminer 14 M ler ıs Slı eğerl ensel vre d Ev d İslm / Pnel 14 M At T Şirin İstnbul Çocuk Snt / Çocuk T 18 M Sinem Ftm G Sinem Ftm Genç M At Titi k Ti rt enç tm G onser rt e zr Biz Çerçöp erler Ortdirek T / Çocuk Ti 26 Mıs P Pervneler Şem Ynn Yusuf rgöz Mrt ut 04 M M Srıer z 04 M G İst ens utlu Pr Snt T / Çocuk Ti 04 Mrt elhnlrı z nbul Mrt Uğur ğ i M endeleri Sze İstnbul İstnbul Szendeleri M Y A Pr zr - Okur Bulumlrı Y dos Okum ulübü d A Prof. r. Ahmet Ağırkç, Bülent Yıldırım / Sölei Ç 15 Mıs Çrmb üler Bhç erembe trosu i / / Çocuk Ti 16 Mıs P ogr ıs Çr Anm Pr Üstd S urn, Porf. r. Ersin Nzif G Adem Tu / Özel Et 22 M Ç kılrı ere Çocuk Şr d olkn Abi d Vo / / Çocuk T 23 Mıs P mı ogr Selm zif Gürdoğn, Ali Hdr Hksl el Etkinlik mb kılrı embe den Eğitici Çocuk Ti d erembe V Ark / / Çocuk Ti 30 Mıs P hi İstnbul un Fet Bilinme le rihin pısı önleri Y p ö l i en İ Y Bili T oç. r. Erhn Afoncu - r. Cokun Yılmz / onferns zrt 27 Mıs P İstnbul G or 05 M uzguncuk oj 8, 1 Pr zr Y 0 nbul Gzelhnlrı upi zr orkusuz L guncuk Snt T / Çocuk Ti 05 Mıs P oj zrlr Okuld Ç 8, 15 Mıs Çrmb epimizin H Bu ün i Ugur Çocuk T itr / Çocuk Ti 11 Mrt ğı Agâh ile G ur ğ önül 11 Mrt Uğur osu tr önül M M S Med unip Ut ndı p i M Munip Utndı M Su Ounculrı trosu i / / Çocuk Ti ıs Slı Çözüm Süreci ve Ortdoğu Med urğı 17 M eti F ere Hsr İstnbul ün Shn / Yetikin 23 Mıs P Ozn Srıboğ Muhmmed Yıldırır 24 M Volkn Yürük / / Çocuk T tih embe etikin Ti Ozn Srıboğ uhmmed Yıldırır & Çocuk Ti erembe Elbi Ynkı Elbi Ynkı Mıs P egül Altıo k g i A 31 M Ouncu ukllr ukl T / / Çocuk Ti Proj M. Sıddık Ert nbeli.bel.tr fcebook.com/sultnbelikultur fcebook.com/sultnbelibel oj M. Sıddık Ert, Slim öse / / Sölei nbelikultur nbelibel twitter.com/sult twitter.com/sult urğı Agâh AZIC MUHSİN YA nbeliltr nbelib com/sult ld b li com/sult TÜR MERE U ÜLT AZICIOĞLU / 191 el: Te Bttlgzi Mh. ubbe Cd. No:8 Çözüm Süreci ve Ortdoğu r. Sülemn Gündüz / Sölei TÜR MEREZİ 914 o:8 T ANBEYLİ ÜLT TA SULT Tel: (Sultnbeli Abdurrhmngzi Mh. Beledi, Ozn Muhmmed Yıldırır, TÜR MEREZİ el: nbeli Beledi Ynı) hmngzi Mh. Beledie Cd. No:8, Ozn Srıboğ onser Aegün Altıok 20.00

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler.

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler. . BÖLÜ ÜRESEL AYNALAR ALŞRALAR ÇÖZÜLER ÜRESEL AYNALAR. Çukur ynnın odğı, merkez () dr. Aşğıdk ışınlr çukur ynd ynsıdıktn sonr şekllerdek b yol zler. / / 7 / / / / / 8 / / / / / 9 / / / / N 0 OPİ . Çukur

Detaylı

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi Kesir.. Trlı lnı gösteren kesri bulunuz. kesrini ile genişlettiğimizde elde edilecek kesri bulunuz.. Yndki şekilde bir bütün 8 eş prçy bölünmüş ve bu prçlrdn tnesi trnmıştır. Trlı lnı gösteren kesir syısı

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A BÖÜ TI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER TI BSINCI Cis min ğır lı ğı ise, r( r) 40 & 60rr 4rr zemin r r Şekil-I de: I p ters çev ril di ğin de ze mi ne y pı ln b sınç, ı rr 60rr rr 60 N/ m r zemin r + sis + + 4 4 tı

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI

OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI Uygulm Yönerge Kitpçığı 11.02.2015 ESOGÜ Eğitim Fkültesi Özel Eğitim Bölümü ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0. Tnıtım Bhçe Mh. Soğuksu Cd. No:73 MERSİN www.srtnitim.com info@srtnitim.com Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.532 592 60 05 çık hvdki prestijiniz 1 Tnıtım ,Büfe Durk Rket 118 x 178 cm Gintbord

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

ege yayıncılık Oran Orant Özellikleri TEST : 91 a + 3b a b = 5 2 0,44 0,5 = 0,22 oldu una göre, a + b en az kaçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16

ege yayıncılık Oran Orant Özellikleri TEST : 91 a + 3b a b = 5 2 0,44 0,5 = 0,22 oldu una göre, a + b en az kaçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16 Orn Ornt Özellikleri TEST : 91 1. 0,44 0,5 = 0,22 5. + 3 = 5 2 2. 3. 4. oldu un göre, kçt r? A) 0,2 B) 0,25 C) 0,5 D) 0,6 E) 0,75 y = 3 4 + y oldu un göre, y orn kçt r? A) 7 B) 1 C) 1 D) 7 E) 10 oldu un

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre,

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre, TI BSINCI TEST - 1 1 1 π dir π Bun göre, 4 > 1 CEV B de ve cisimlerinin e ypt klr s nçlr eflit oldu un göre, SX S Z + 4 8 S Y I II III CEV B Tu llr n X, Y ve Z noktlr n ypt s nç, X S Y S Z S dir Bun göre,

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka)

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka) PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ (19-22 Ağustos 213 Akyk) Pljlr Çevre Bilinçlenirme Projesi 19-22 Ağustos trihleri rsın TÜRÇEV Muğl Şuesi ve Akyk Beleiyesi iş irliği ile gerçekleştirili. Proje TÜRÇEV

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BÝZ MUHABBET FEDAÝLERÝYÝZ K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 1 2 D E YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ankara Kitap Fuarý ndayýz nha be ri say fa 16 da YIL: 43 SA YI: 15.122 AS YA NIN

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Mer ha ba sevgili ço cuk lar!

Mer ha ba sevgili ço cuk lar! DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Yayýnlarý: 684 Çocuk Kitaplarý: 176 Dualarýmý Öðreniyorum Yazan Rabia Gülcan Resimleyen Daðýstan Çetinkaya Yayýn Yönetmeni Mehmet Erdoðan Görsel Yönetmen

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

OM466 Orman Koruma (2015-2016 Bahar Yarıyılı) dersi kapsamında düzenlenen 15 Mart 2016 tarihli teknik arazi gezisi hakkında rapor

OM466 Orman Koruma (2015-2016 Bahar Yarıyılı) dersi kapsamında düzenlenen 15 Mart 2016 tarihli teknik arazi gezisi hakkında rapor OM466 Ormn Korum (2015-2016 Bhr Yrıyılı) dersi kpsmınd düzenlenen 15 Mrt 2016 trihli teknik rzi gezisi hkkınd rpor Teknik rzi gezisi, Düzce Ormn İşletme Müdürlüğü, Konurlp Ormn İşletme Şefliği sınırlrı

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý SiyahMaviKýrmýzýSarý Siyasete bakýþta dengeli duruþ Bediüzzaman Said Nursî'nin ve onun çizgisinde yürüyen Nur talebelerinin DP ye ve devamý partilere verdiði destek, seçim zamaný oy kullanýp, sonrasýnda,

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5 Komisyon LES EŞİT ĞRILIK ve SYISL DYLR TMMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 97-605-36-1-5 Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem kdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem kdemi Yy. Eğt. Dn.

Detaylı

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI SiyahMaviKýrmýzýSarý SAÝD NURSÎ SÝMGE ÝSÝM GÜ NE RÝ CI VA OÐ LU: SA ÝD NUR Sî GÜ CÜ NÜ BU GÜN- LE RE TA ÞI YA RAK SÜR DÜ RÜ YOR. NORÞÝN, MEDRESESÝYLE ÜNLÜ n Mil li yet ya za rý Gü ne ri Cý va oð lu, dün

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı