Barýþ ve Dostluk Rallisi, Sancaktepe'den geçti

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Barýþ ve Dostluk Rallisi, Sancaktepe'den geçti"

Transkript

1 Gzetemiz; Andolu Yksý Gzeteciler erneði Üdir Hftlýk Bölge Gzeteniz 07 MAYIS 2013 YIL: 10 SAYI: eskin: çk pýl mücdelede herkese görev düþüor Be le di e Bþ k ný Hü se in es kin, r zi de gö rev pn per so nel ile p tý ðý top ln tý d hem il çe hl ký n, hem de ç lý þn l r önem li me sj - lr ver di. Top ln tý d es kin'in hs s si et le üze rin de dur du ðu ko nu k çk pý lþ m ile mü c de le ol du. Bþ kn es kin r zi de gö rev pn per - so nel le A dos Se mi ner S lo nu'nd bir r gel di. Top ln tý Fen Ýþ le ri, Te miz lik Ýþ le ri, Z bý t, Y pý ont rol ve Sos l Yr dým Ýþ le ri Mü dür lü ðü ekip le ri k týl dý. es kin per - so ne le özel lik le k çk pý ko nu sun d u rý - lr d bu lun du. çk pý ko nu sun d tüm per so ne lin gö rev li ol du ðu nu sö le en es - kin, "Bu ko nu d siz den üs tün g ret bek li o - rum. Ar zi de ki tüm per so ne li mi zin bu me se - le le il gi li so rum lu lu ðu vr dýr. o nu l il gi li hs s si e tim üst se vi e de dir." de di. "Bir bi ri mi ze her no kt d des tek ol m lý ýz" Top ln tý d il çe nin te miz li ði hk kýn d ko - 01 Brýþ ve ostluk Rllisi, Sncktepe'den geçti nu þn es kin, h v l rýn ýsýn m sý l çev re so run l rý nýn bþ gös te re ce ði ni if de et ti. es kin, "B hr gel di. V tn dþ l rý mý zýn r - ht sýz ol du ðu b zý so run lr bþ gös ter me e bþ l dý. Bu ko nu l r v kit k bet me den, hep bir lik te eðil me li iz. Vr oln ek sik le ri mi - zi gi der me li ve il çe mi zi dh þ nýr h le ge - tir me li iz" de di. es kin, h v l rýn ýsýn m sý l r zi de ki lt ve üst pý ç lýþ m l rý nýn se zo nu nun çýl dý - ðý ný ve il çe de bu se ne kl dý rým ç lýþ m l rý nýn hýz k z n c ðý ný if de et ti. Y pý ln ç lýþ m - lr üze rin de ti tiz lik le du rul m sý ge rek ti ði nin l tý ný çi zen es kin, "Ýþ le ri mi zin ek sik ol m - 8. Allgu-Orient B rýþ ve ost luk Rl li si'nin Tür ki e ðý, 280 kl sik rç ve 600 rllicinin Sultnhmet Medný'ndn hreketile bþldý. AB Bkný ve Bþmüzkereci Egemen Bðýþ 8. Allgu Orient Rll-ostluk ve Brýþ Rllisi"nin Türkie etbýnýn strtýný vererek sporculr, "Unutmýn en zorlu prkur, brýþ prkurudur dedi. Bðýþ, etkinliðin çýlýþýnd ptýðý konuþmd, Türkie'nin AB üeliði süreci ile çözüm sürecine iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Rllicileri, "ünnýn dört bir nýndn Ýstnbulumuz ge le rek dost luk ve b rýþ me - sjý getiren rlliciler, hepiniz ülkemize, Ýstnbulumuz ve dünnýn merkezi Sultnhmet'e hoþ geldiniz" ifdle krþýln Bðýþ, rllicilere dostluk ve brýþ oln ktkýlrýndn dolý teþekkür etti. H rem -E-5 r o lu- Ykcýk cdd - Sncktepe ýzýl Cdd -Atolu Cdd- Pþkö (Sncktepe Beledi Fidnlýk Alný) güzerghý ile Sncktepe'e gelen rllicileri, Sncktepe Beledie Bþkný Ýsmil Erdem krþýldý. Bþkn Erdem, dostluk ve krdeþliði pekiþtiren bu orgnizson ev shipliði pmktn mutluluk duduklrýný ifde etti. m sý ge re ki or. Bu nu d ekip ol rk b þ r - c ðýz. Bir bi ri mi ze her no kt d des tek ol m - lý ýz" de di. es kin per so nel den k çk pý - lþ m, çev re dü ze ni ne ve fen iþ le ri ç lýþ - m l rý n kr þý üs tün g ret is te di. es kin s h d ç lýþ m lr de vm eder ken v tn dþ l oln ile ti þi min ise her þe in üze - rin de ol du ðu nu sö le di. Top ln tý so nun d es kin, per so ne lin so ru l rý ný ce vp l dý. Bölgenin En Ýstikrrlý Gzet Gerçek Med Her Hft Bský ve bonelerine PF mil dðýtýmýl det tirj ulþýor onbinlerce kiþi trfýndn okunuor! Geleneksel Çocuk Ounlrý Finli Ümrnie'dedi Ümrnie Beledi ve ÇOSF'nin birlikte düzenlediði Geleneksel Çocuk Ounlrý nýn Ýstnbul finli ve ödül töreni Ümrnie'de gerçekleþtirildi. Ümrnie Beledi ve ÇOSF'nin, geleneksel çocuk ounlrýmýzý (seksek, tom bik, men dil kp - m c, kn top, ku k vb) günümüz koþullrýn urlnrk ontmk, þtmk, gelecek kuþklr ktrmk ve bu lnlrd klýcý çlýþmlr pmk mcýl düzenlediði "Geleneksel Çocuk Ounlrý" Ýstnbul Finli ve ödül töreni Ümrnie Andolu Ýmm Htip Lis kplý spor slonund gerçekleþtirildi. Progrm Ümrnie Beledie Bþkný Hsn Cn, Ümrnie Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Sdettin Gül, ÇOSF Bþ k ný Mehmet Mutlu, Ümrnie Beledie Bþkn Yrdýmcýlrý Mliki Ejder Btur, Mesut Özdemir, öðrenciler ve birçok vtndþ ktýldý. "Sek sek" ve "Men dil pmc" ounlrýnýn onndýðý finl müsbksýn Ümrnie Zübede Hným Ýlköðretim Okulu, Srýer Fhrettin Asln Ortokulu, ðýthne Ali Fut Cebeso Ýlköðretim Okulu, Sncktepe Yenidoðn Ýlköðretim Okulu, Þiþli Mustf Srýgül Ýlköðretim Okulu ve âðýthne Yþr oðu Ýlköðretim Okullrý ktýldý. Çekiþmeli rýþmlrýn olduðu finl müsbklrýnd ðýthne Yþr oðu Ýlköðretim Okulu birinci olrk "Geleneksel Çocuk Ounlrý" Ýstnbul þmpionu oldu. Müsbklrd Þiþli Mustf Srýgül Ýlköðretim Okulu ikinci olurken, ðýthne Ali Fut Cebeso Ýlköðretim Okulu ise üçünçü oldu. Öðrencilerin hzýrldýðý folklor gösterisinin rdýndn Ümrnie Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Sdet tin Gül, ÇOSF Bþ k ný Mehmet Mutlu konuþmlrýnd, geleneksel çocuk ounlrýnýn ve kültürümüzün eni nllere ktrýlrk þtýlmsýnýn önemine deðindiler. BAÞ AN HA SAN CAN, "BÝ ZÝ BÝZ YA PAN E ÐER LE RÝ MU HA FA ZA ET ME LÝ YÝZ" h son r söz ln Bþ - kn Hsn Cn, "Çocuklrýmýzýn birçoðu teknolojile iç içe etiþior. bzý çocuklrýmýzd, teknolojinin zrrlrýn önelik geliþim bozukluðu oluþuor. Mlesef tm nlmýl çocukluðu þmýorlr. olýsýl teknolojinin getirdiði imknlrdn istifde edeceðiz m bizi biz pn deðerleri de muhfz etmeliiz. Bu kpsmd düzenlediðimiz progrml Geleneksel Çocuk Ounlrý günümüzde þtmnýn mutluluðunu þýoruz. " dedi. onuþmlrýn rdýndn ödül töreninde, rýþm ktýln tüm sporculr mdl ile ödüllendirilirken tkýmlr d rýc kup ldýlr.

2 01-15 Mıs güncel Trftr Store oğun ilgi Geçtiğimiz hft görkemli bir çılıl kpılrını müterilerine rln Trftr Store, bir hft gibi kıs sürede Sultnbeli ve çevre ilçelerden gelen vtndlrın ilgi odğı oldu. Sdet Gençliğinden utlu oğum Progrmı det Prtisi Sultnbeli gençlik kollrı, utlu oğum Hftsı münsebetile S ilçe mednınd bir progrm gerçekletirdi. Progrmd hlk ve esnf çok sıd gül ve kutlu doğum kitpçığı dğıtıldı. utlu doğum kitpçığınd, 28 Nisn 1997 trihinde, Türkie inet Vkfı nın düzenlemi olduğu utlu oğum Hftsı onfernsı nd konun bbkn Prof. r. Necmettin Erbkn ın, konumsı er ldı. Sdet gençliği bu progrml, Pegmber Efendimiz (sv) i nmk ve nlmk dın örnek bir çlım imz tmı oldu. Progrm, Sdet Prtisi ilçe gençlik kollrı üeleri ve Sdet Prtisi Beledie meclis üeleri Sülemn Çelik ve Hri Altun d ktıldı. T rbzon, Fenerbhçe, Beikt ve Gltsr tkımlrının resmi ürünlerini stn Trftr Store, bir hft içerisinde büük ilgi gördü. h önce TS Clup olrk trftrlr hizmet eden iletmeci Alttin Akso, diğer tkımlrın trftrındn gelen istekleri değerlendirdi ve Ftih Bulvrı Şen Cddne dört büük tkımın resmi ürünlerinin stıldığı Trftr Store i hizmete çtı. Açılı üzerinden bir hft gibi kıs süre geçmne rğmen gerek Sultnbeli hlkı gerekse çevre ilçelerden gelen trftrlr Trftr Store e oğun ilgi gösterdi. Gerçek Vizon konun Trftr Store iletmecisi Alttin Akso: Mlumunuz dh önce Ferh Cddnde TS Clup dı ltınd vtndlrımız hizmet veriorduk. iğer kulüplerin trftrlrındn gelen oğun istek üzerine konsepti değitirmei ve geniletmei ugun gördük. Geçen hft resmi çılıımızı ptık. Bir hft gibi bir kıs sürede tkımlrın trftrlrı Trftr Store i lnız bırkmdı dedi. Akso, konumsının sonlrınd geçen hft pıln çılı ktıln herkese teekkür etti.

3 07 MAYIS 2013 HABER HER ZAMAN OÐRUNUN YANINA 03

4 04 HER ZAMAN OÐRUNUN YANINA HABER 07 MAYIS 2013 Y l : 10 S : 289 mtiz Shibi ve Yz þleri Müdürü ÖMER FARU GERÇE Genel Y n ve Reklm oordintörü HAAN EREM F. urumsl Tnýtým ve Müþteri Temsilcisi ÞÜRÜ AYA F. Reklm ve Tnýtým Sorumlulrý HARUN ÇETÝN HASAN TAÞIN - MEHMET SOLMAZ Genel Y n ve Hukuk n þmnlr AV. MEHMET TOPAYA - AV. OTAY TOPAYA Tsrým GERÇE MEYA Ulþým EREM EREM ð t m Sorumlusu HASAN TAÞIN Mehmet Akif Erso Mh. Cmi Cd. 8/1 Sultnbeli / STANBUL (0216) (0542) (0216) (0532) Bsk : GERÇE VÝZYON GAZETESÝ BASI TESÝSLERÝ A. Gzi Mh. Ferh Cd. Ýpekolu Sk. No: 9 Sultnbeli / STANBUL Y n Türü: Yerel Süreli - Bsk Trihi: Gzetemiz bs n hlk kurllr n um söz vermiþtir. öþe z lr ndn doðn hukuki sorumluluk zrlr ittir. *Tnýtým mcýl ücretsizdir

5 07 MAYIS 2013 GÜNEM HER ZAMAN OÐRUNUN YANINA 05

6 06 HER ZAMAN OÐRUNUN YANINA YORUM 07 MAYIS 2013 Htýmýzýn bir prçsý rtýk istemesek de. Birçoðumuzun evinde internet vr ve ulþcðýmýz erlerde. Ne kdr kontrol ltýnd tutbilioruz çokç soruln soru. Ben kontrol ltýnd tutbilmenin zor olduðunu düþünenlerdenim çýkç söleeim. Öðretmeler ödev verior çocuklrýmýz, bizler bir konu hkkýnd bilgi edinmek istioruz ve bir þein fitýný öðrenmee çlýþýoruz. onunun bþlýðýný zmdn, birçok konu bþlýklrý çýor ve seni ister istemez önlendirior. Eðer bktýðýn konu hkkýnd zd bir merkýn vrs; stlerce bilgisrýn bþýnd kldýðýný, cýkýnc ve AYA birisi seni sesleince nlýorsun. ILIÇ Hdi cným olur mu öle demein, oluor, görüor ve þýoruz. Ýçinizde bu hl ile hllenenleriniz, beni nltýor demn çünkü birçoðumuzun bþýn sýkç geliordur. Bu bir sorun ve gün geçtikçe de krtopu gibi büüerek ilerlior. Herkn elinde kýllý telefon, herkes bir mesj týor ve nsýl tepki lck die beklior. Ýi nlrý d ok deðil hni. Bir hesplsk cb, iisi mi çok kötüsü mü, bence kötü ný dh çoktur. Anlmýoruz bu üzden birbirimizi, konuþmuoruz, konuþturtmuoruz. Açýkç nltm zmnýmýzd olmuor, dinlemee de. Hep koþturuoruz boþ insnlrl. Tnýmdýðýmýz onc þei trtýþýoruz ve hiç krþýlþmcðýmýz insnlrl; tbiri cizse trznc konuþm çlýþýoruz. Hep nlýþ tnýtýoruz kendimizi, hep bþk fotoðrflr gösterioruz bþklrýn. Hlimizden hiç memnun deðilken; bþklrýn mutluluðun fotoðrfýný nltm çlýþýoruz. ''Ne ucuz þýoruz'' die bir söz vr tm bize göre zýlmýþ ve sölenmiþ. Evimizdekine, elimizdekine, kendimize it oln deðil; hep bþk þelere tlibiz. Tlip olduklrýmýzl, elimizdekileri bir kýslsk, emin olun hep elimizdeki ve bizim oln dh ii olduðunu görecek nlcðýz. Filmlerin, ollrýn ve þntýlrýn hep renkli nlrý nltýlýor bize, hiç mutsuzluklrý ve kötülüklerinden bhsetmior; sonu hüsrnl biten nlrýný görmüor/nlmýoruz. Anldýðýmýzd iþ iþten çoktn geçmiþ oluor ve kýnlrýmýzd kimseler klmýor mlesef, bir bkým evinde ve dh berbt hllerde oluor. Allh bizleri bu hllere düþürmn die çokç du edior, þimdiden o günlerini gören oluruz die niz ediorum. Ht hýzl kýor ve biz müdhle bile edemioruz. Her gün hberleri seredior; bir gün bizimde hberimiz pýlýr die düþünmüoruz. Y kendimize çok güvenior ve çok þnslý bir bicimde þýoruz. h dikktli þýp, hreket ve tvýrlrýmýz dh bir dikkt etmeliiz die düþünüorum. Ýnsn olduðumuzu unutmdn, insnc þýp; Hkkýn huzurun hkiki mnd kul olrk çýkrýz greti içinde oluruz, dilek ve temennisile klýn huzur ve sðlýckl. Sosl med ATAÞEHÝR ÝLÇESÝ VE ÇEVRESÝ TRAFÝ SORUNLARI - ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Bilindiði gibi bsit gibi görünen bzý tedbirler dh büük problemlerin zltýlmsýný kimi zmnd giderilmni sðlmktdýr. Ulþým ve trfik etkisi ÝBB etkisinde toplnmýþ olmsýn VEAT rðmen istenen so- ÞÝÞMAN nuç sðlnmmktdýr.ugulnbilir bir nfikir oluþturulmdýðýndn her müdürlük kendine göre bir proje hzýrlmkt ve UOMEYE sunmktdýr.neticede birbirile çeliþen d sonrdn deðiþtirilm gereken küçük çözümler üretilmektedir iðer ndn rlý sistem sonrsýnd trfik sorunlrýnýn çözümleneceðine it görüþler ileri sürülmektedir.mtemtikte bir kurl vrdýr.elmlrl,rmutlrý krýþtýrmlým.olýsýl Rlý sistem bir toplu tþým, dh lt tþým türleri eðerli ostlr, Ekonomik olrk, dýþ politik olrk ne kdr ükseklerden uçsk d kliteli insn gücümüz henüz dh bu geliþmelerin prlelinde deðil. Potnsiel vrlýklrýnýzl bir ere kdr gelirsiniz m sonrsýndki ÝSA geliþmei ilve OÐAN donnýmlr ile sðlrsýnýz. Liderler ne kdr üksek vizon shibi olurlrs olsunlr, relitee dönüþtürmek için ný vizon ship, kliteli insn gücüne ihtiç durlr. Türkie'de siset pmk hem çok zor hem de çok kol! Çok zor, çünkü sisetin kpsmý çok geniþ lgýlnýor: din, millietçilik, kültür... vs dengni ii kurmnýz gerekior. Çok kol, çünkü sdece hlkýn inçlrýný, etnisitni kullnrk dhi siset pýlbilior. Peki normli ne? Siset, öntemler üzerine kuruln önetme sntýdýr. ise prekende tþýmcýlýk olrk düþünülebilir.olýsýl sdece rlý sistem kurmk trfik sorunlrýný çözmek için eterli deðildir.entegrson sorunlrýnýnd çözümlenm gerekmektedir.bu konud geliþtirdiðim çözüm önerilerini özet olrk þðýd sunuorum. oztðý kvþðý ile ilgili olrk :üçük bkklkö (kýþdðý Cddnden)- Brboros Mhllne (Hlk Cddne) doðrudn rç lt geçidi bulunmdýðýndn mükerrer trfiðe neden olduðundn ilçe içi ve ilçe dýþý trfik birbirini olumsuz etkilemektedir.trfik ksmktdýr. Þehir erleþim ekseninde bulunn Tem n ollrý üzerinde bulunn Estpþ,Esenevler,Cumhuriet,Mustf eml,esenevler,fetih ve Site Mhllelerine Metrobüse tek cdde üzerinden ÝETT ve minibüs olrk besleme httý Yönetmek! Yni sýl önemli oln hngi öntemlerle öneteceðindir. Ürkek birinin öntemlerile cesur birinin öntemleri frklýdýr mesel. Herkes kendisine kýn hissettiðinin önetmni ister. Peki bu kýnlýk ne olmlý? Ýnnç mý, kültür mü, renk mi, etnik mi? Peki, öneten kiþinin size kýn olmsýnýn size fdsý ne? Rnt mý, üstünlük bilinci mi? Ýþte bizdeki ve bir çok geri klmýþ ülkelerdeki hstlýk tm d burd ort çýkýor! Yni, rsonel deðil dugusl düþünüoruz. Önünüzde bir dere vr ve biri size köprü pýor m siz o biri sizden deðil die köprüden geçmeecek misiniz? Bu kdr dugusllýk þkt olur, sisette deðil! Ne zmn bu hstlýklrdn kurtuluruz? Nsýl önetildiðinizin, kimin önettiðinden dh önemli olmsý gerektiðinde. Ne kdr ii önetirsen önet,ekonomi rekorlr kýrs d,demokrsi,insn hklrý..vs ilerlese de siseti din, etnisite, kültür ekseninde görenler için ptýklrýnýz bir þe ifde etmez. ýscsý kimsei üzde üz memnun edemezsiniz. kurulmdýðýndn trfik kýmlrý ön deðiþtirerek -100 ARAYOLUNA VE Alemdð Cddni dolþmk zorund klmktdýr.köprü trfiði ile birbirine krýþmktdýr Örneðin s 17 de iþinden çýkn bir vtndþ 18 de vrmdýðý için dh sonr dh sonrki stlerde iþten çýkn vtndþlrl ný zmnd seht etmek zorund klmktdýr. ÝETT rçlrý ise olcu tþýnmýþ bitmiþ gibi st 18 den sonr grjlr çekilmekte,olculr durklrd Bu kdr dugusllýk þkt olur, sisette deðil! periþn olmktdýr.minibüslerde týk bs olcu tþýnmktdýr. Ulþým Plnlm Müdürlüðünün Göztepe vþðý ile Çkmk Mhll rsýnd Akdeniz Cdd üzerinden hvr proj olmsýn rðmen kýs vdede rdn ÝETT ve minibüs httýçýlmmktdýr.urumlrýn projeleri birbirine ummktdýr. Yenishr pzrýn eni bir er thsis edilmediðinden enishr kvþðý bðlntýlý Metro bðlntý ÝETT ve minibüs htlrý kurulmktdýr.revizon gidilmediðinden Eski htlrd 20 kiþilik minibüse 40 kiþi binmektedir.yetkililer problemi bildiklerini ifde etmekte!anck çözüm sðlmdýktn sonr bilmenin bir nlmý klmmktdýr. Örnek Mhll Libdie Cdd ktýlýmý solk bðlntý kurulduðundn ihtic cevp vermemektedir.trfiði bir erde boðup dh sonr serbest býrkmktdýr.arçlrýn olun çýldýðýn düþünüp hýzlnmlrý ise lrýn htýný tehlikee tmktdýr.yine Örnek Mhll.Estpþ.Yenishr ve Aþýk Vesel Mhll rsýnd kln bölgede trfik düzeni kurulmdýðýndn trfik sorunlrý þnmktdýr. Bkklkö sebze ve meve hlinin tþýnmsý hlinde Bu lnýn Cep otogrý olrk düzenlenm hlinde entegrson sðlncðýndn þehirlerrsý trfiðin þehir iç trfiðe oln olumsuz etkisi giderilebilir. Bütün bu öneriler etkili müdürlüklere üst mkmlr rcýlýðýl ktrýlmýþ ve genel kbul görmüþ olmsýn rðmen,trfik bürokrsisinde deðiþime krþý tolik bir klþým kendini göstermektedir. h önce de ifde ettiðim gibi sisetin hlki düzei toplumun refh sevi rttýkç ükselir: Ekonomik kgýlrdn rýnmýþ bir toplumd emin olun ne din ne de ýrk dlý siset güdülmez! Çözüm sürecine bkrken de ný toplumsl bkýþ çýlrýnýn olcðý muhkkk. Yni ne kdr uðrþýrsnýz uðrþýn memnun olmnlr mutlk olcktýr. imileri, slým keselim diecektir. imileri "hni bn hni bn" dieceklerdir. imi fzl isterken, kimi öfkni sonun kdr kuscktýr. Burd önemli oln mümkün oln en üksek ornd hlkýn tüm kmlerinin doðru olrk bilgilendirilm sðlnýp, zmi fikir birliðinin sðlnmsý gerekior B'LÝ ARAZÝNÝZÝN ÞÝMÝÝ EÐERÝNE GÖRE RAYÝÇ BEELLER MAULMUÞ! Biri size sorduðunuz soru krþýsýnd nen ukrýdki gibi cevp verirse ne düþünürsünüz? Bu nsýl bir mntýk? Peki ýl önce sizin rzinizin deðeri ne kdrdý? ýl önce hem kentleþme düþüktü hem de nüfus zdý. O ýllrdki rzi deðerlerinin rz tlep dengne göre deðeri düþüktü. Þöle sorlým:20-30 ýl önce sizin rziniz sgri ücretin kç ktýdý? evlet böle mntýk kullnýrs hlk d böle mntýk kullnýr. Hlk hýrsýz gözüle bkmýn! evlet tüccr mý, emlkçý mý ki sosl bir sorun tm bir kpitlist gözüle bkýor? 2B'lilerin ortlm gelirlerini hespldýnýz mý? Eðer hespldýsnýz, çok büük bir ornýn býrkýn peþin ödemei tksitleri dhi ödeemeecek durumd olduðunu nlrdýnýz. Bkýn bzýlrý rkmlrý mkul göstermek için nsýl ifde ediorlr: Riç bedel 400 TL ise, %50'si 200 TL, peþin öderseniz %20 indirimli %160 TL pýor. Bzý kendini bilmiþler sdece 160 TL üzerinden riç bedeli ifde edip, rkmýn mkullüðünü izh etmee çlýþýorlr. Os büük çoðunluðun býrkýn peþin peþin ödeme pmsýný, tksitleri dhi ödeemeeceðini bilmemeleri hlktn ne kdr uzk olduklrýný gösterior. Siset plým derken komedi pýorlr!

7 01-15 Mıs 2013 eskin: çk pıl mücdelede herkese görev düüor Beledie Bknı Hüsein eskin, rzide görev pn personel ile ptığı toplntıd hem ilçe hlkın, hem de çlınlr önemli mesjlr verdi. Toplntıd eskin in hsssietle üzerinde durduğu konu kçk pılm ile mücdele oldu. güncel 7 B kn eskin rzide görev pn personelle Ados Seminer Slonu nd bir r geldi. Toplntı Fen İleri, Temizlik İleri, Zbıt, Ypı ontrol ve Sosl Yrdım İleri Müdürlüğü ekipleri ktıldı. eskin personele özellikle kçk pı konusund urılrd bulundu. çk pı konusund tüm personelin görevli olduğunu söleen eskin, Bu konud sizden üstün gret bekliorum. Arzideki tüm personelimizin bu meselele ilgili sorumluluğu vrdır. onul ilgili hsssietim üst seviededir. dedi. Birbirimize her noktd destek olmlıız Toplntıd ilçenin temizliği hkkınd konun eskin, hvlrın ısınmsıl çevre sorunlrının b göstereceğini ifde etti. eskin, Bhr geldi. Vtndlrımızın rhtsız olduğu bzı sorunlr b göstermee bldı. Bu konulr vkit kbetmeden, hep birlikte eğilmeliiz. Vr oln eksiklerimizi gidermeli ve ilçemizi dh nır hle getirmeliiz dedi. eskin, hvlrın ısınmsıl rzideki lt ve üst pı çlımlrının sezonunun çıldığını ve ilçede bu sene Post kutulrındn mektup değil çöp çıkıor kldırım çlımlrının hız kzncğını ifde etti. Ypıln çlımlr üzerinde titizlikle durulmsı gerektiğinin ltını çizen eskin, İlerimizin eksik olmmsı gerekior. Bunu d ekip olrk brcğız. Bir birimize her noktd destek olmlıız dedi. eskin personelden kçk pılm, çevre düzenine ve fen ileri çlımlrın krı üstün gret istedi. eskin shd çlımlr devm ederken vtndl oln iletiimin ise her ein üzerinde olduğunu söledi. Toplntı sonund eskin, personelin sorulrını cevpldı. SULTANBEYLİ BELEİYE BAŞANLIĞI OŞUSU Sultnbeli Beledie Bknlığı ousu çeitli okullrdn 350 sporcunun ktılımıl gerçekleti. Bu ıl 15. si düzenlenen koud kısı mücdele vrdı. S ultnbeli Beledi trfındn 1998 ılındn bu n geleneksel hle gelen Bknlık ousu, ilçe genelinde bulunn okullrınöğrencilerinin ktılımıl gerçekleti. 6 ktegoriden 350 sporcunun birincilik için ter döktüğü rı,urn ursu Cdd nden blıp Sultnbeli Beledi Spor Tsleri nde son buldu. Birinciler İBB Bknlığı ousu n ktılck Bknlık kousund küçük kızlrd Nmık eml İlköğretim Okulu öğrencisi Ezgi birinci olurken, küçük erkeklerde Mevln İlköğretim Okulu öğrencisi İbrhim Güzel birincilik ipini göğüsledi. Yıldız kızlrd ve erkeklerde Mevln İlköğretim Okulu öğrencileri Sercn Çeçen ve Tuğb Yğın birinci oldu. Genç kızlrd ve genç erkeklerde ise Hüsnü Özeğin Lis öğrencisi Celn Gökdemir ve Gedikt İmm Htip Lis öğrencisi İsmil Tilver liderlik ipini göğüsledi. Zorlu Mücdeleler Oldu üçük kızlrd birincilik ipini göğüsleen ve dh öncede İstnbul küçük kızlrd il birincisi oln Ezgi, rıın çok çekimeli geçtiğini ifde etti., kou dir u ifdeleri kullndı: Orgnizson çok güzel. ırn kırn bir mücdele oldu. ouu düzenleerek bizim geliimimize destek oln herkese teekkür ediorum. Yıldız kız ktegorisinin birincisi oln Mevln İlköğretim Okulu öğrencisi Tuğb Yğınd koud sporculrın üst seviede rıtıklrını ifde etti. Bknlık ousu nd derecee giren öğrenciler ödüllerini Hzirn ınd düzenlenecek oln Sultnbeli rne Şenliği nde lck. Arıc birinciler, 12 Mıs t pılck oln İstnbul Büükehir Beledi Bknlık ousu nd Sultnbeli i temsil edecek Mercedes de old klbilirmi! S ultnbeli Merkez Cminin önünde PTT e it post kutusundn mektup erine çöp çıktı. PTT görevlilerinin kontrol mçlı çtığı kutulrdn mektup erine çöp çıkmsı hem PTT görevlerini hem de mnzrı gören vtndlrı üzdü. İnternetin gınlmsı ile birlikte mektub oln ilgi gün geçtikçe zlıor. Mil sisteminin gınlmsı ile birlikte cdde ve sokklrd bulunn post kutulrı çöp kutulrı hline geldi. Geçmi ıllrd vtndlrın özlemlerini ve hsretleri gidermek için kullndıklrı post kutulrı u sırlr, tık mddelerin tıldığı çöp kutusu eklini ldı. Sultnbeli Merkez cmiinin önünde bulunn post kutusu gün geçtikçe zrr görüor. Vtndlr post kutulrını tercih etmediklerini belirterek, mektup erine hızlı bir mil sistemi kullndıklrını dile getirdiler. Yetkililer internetin mektub ve post oln ilgii düürdüğünü kdederek, İnternetin günümüz koullrınd her lnd kullnılmsındn dolı mektuplr rtık mil olrk tılıor. Post dğıtmkl görevli rkdlr dreslere mektup erine rtık telefon fturlrı gibi evrklr götürmee bldılr. İnternetin gün geçtikçe gelim prtmnlr içerisinde bulnn post kutulrı dıınd cdde ve sokklrd bulunn post kutulrını d olumsuz etkiledi die konutulr. Ftih Bulvrı nın ortsınd rız pn İETT e it 2013 model Mercedes otobüs üzünden uzun kuruklr olutu. Yolculr ve olu kullnmn rç sürücüleri isn etti. dıkö - Sultnbeli rsınd sefer pn Mercedes mrk otobüs, önceki gün sırlrınd Ftih Bulvrı merkez durğınd rızlndı. Yolun ortsınd durn ve bir dh d çlıtırılmn rç nedenile olun Uzundere istikmetine giden rçlr old birikti. İETT rcının olun ortsınd bozulmsı trfiği uzun süre kilitledi. üçük rçlr olun kenrınd kln dr bir lndn ilerleebilirken, geni kslı rçlr Çrmb pzrının kurulduğu Gül Cddnden çıkmk zorund kldı. Arızlnn rçt reflektör de olmınc İETT oförü içinde çöplerin olduğu büük bir poeti, rızlnn rcın rksın kork, rkdn gelen rç sürücülerini urm çlıtı. Yol ortsınd bozuln 2013 model Mercedes mrk rç üzünden trfik tünelin diğer ucun kdr uzndı. Trfik üzünden evlerine geç kln rç sürücüleri isn etti. Vtndlr, old kln rcın Mercedes olduğunu görünce Mercedes de old klbilirmi die espriler ptı. Ol erine gelen İETT Httı Acil Müdhle Arcı ile tmir ekipleri, rçtki sorunu gidermee çlıtı. Yklık 1 st süren uğrlrın rdındn rç İETT Grjı n çekildi.

8 kültür snt etkinlikleri mıs 2013 tüm etkinliklerimiz ücretsizdir fcebook.com/sultnbelibel fcebook.com/sultnbelikultur twitter.com/sultnbelibld twitter.com/sultnbeliltr / Yetikin T / Özel Etkinlik / Sölei / Sölei / Seminer / onferns Sergi / Sölei / Sölei / Pnel izdir t lerimiz tüm kinlikl etk m Çer 2 M Melek Görsel İitsel Snt kültür snt et çöp erembe Çer Melekler ve örsel İitsel Sntlr / / Çocuk Ti 2 Mıs P kültür snt et nlr Ş erembe eeli Hv N Turngöl Sntlr / / Çocuk T 09 Mıs P kültür snt etkinlik ehri e nlr Ş trosu i k Ti G 11 M H Motif H kinlikleri erisi unlrı Göst ii Hlk O Motif Hlk Ounlrı Mrt ıs 2 m gisi ıs Ser İstisn Rm M Sergi 2013 m sizdir ücrets ulrı eçi Yvr omik urt ve itro Mie Ti / Çocuk Ti 25 Mrt k Snt M 2 M Tür Cemlettin urt Cemlettin urt 0 ür 3 M Tü Nursç Nursç 0 erembe k Snt Müziği Cemlettin urtoğlu Cemlettin urtoğlu Mıs P Cum k Hlk Müziği Nursç oğnıık Nursç oğnıık Mıs üziği erembe Türk Snt M z Esr İçö Esr İçöz İ 09 Mıs P zıl Üstd Necip F t ve Bilgelik Edebi Sdık Ylsızuçnlr / Sölei 10 M e üziği zıl e Bilgelik Aile İçi Et 1 Hüsein Öztür 1 İletiim ıs Slı Aile İçi Etkili Aile İçi E İl ti i Hüsein Öztürk / Seminer 14 M ler ıs Slı eğerl ensel vre d Ev d İslm / Pnel 14 M At T Şirin İstnbul Çocuk Snt / Çocuk T 18 M Sinem Ftm G Sinem Ftm Genç M At Titi k Ti rt enç tm G onser rt e zr Biz Çerçöp erler Ortdirek T / Çocuk Ti 26 Mıs P Pervneler Şem Ynn Yusuf rgöz Mrt ut 04 M M Srıer z 04 M G İst ens utlu Pr Snt T / Çocuk Ti 04 Mrt elhnlrı z nbul Mrt Uğur ğ i M endeleri Sze İstnbul İstnbul Szendeleri M Y A Pr zr - Okur Bulumlrı Y dos Okum ulübü d A Prof. r. Ahmet Ağırkç, Bülent Yıldırım / Sölei Ç 15 Mıs Çrmb üler Bhç erembe trosu i / / Çocuk Ti 16 Mıs P ogr ıs Çr Anm Pr Üstd S urn, Porf. r. Ersin Nzif G Adem Tu / Özel Et 22 M Ç kılrı ere Çocuk Şr d olkn Abi d Vo / / Çocuk T 23 Mıs P mı ogr Selm zif Gürdoğn, Ali Hdr Hksl el Etkinlik mb kılrı embe den Eğitici Çocuk Ti d erembe V Ark / / Çocuk Ti 30 Mıs P hi İstnbul un Fet Bilinme le rihin pısı önleri Y p ö l i en İ Y Bili T oç. r. Erhn Afoncu - r. Cokun Yılmz / onferns zrt 27 Mıs P İstnbul G or 05 M uzguncuk oj 8, 1 Pr zr Y 0 nbul Gzelhnlrı upi zr orkusuz L guncuk Snt T / Çocuk Ti 05 Mıs P oj zrlr Okuld Ç 8, 15 Mıs Çrmb epimizin H Bu ün i Ugur Çocuk T itr / Çocuk Ti 11 Mrt ğı Agâh ile G ur ğ önül 11 Mrt Uğur osu tr önül M M S Med unip Ut ndı p i M Munip Utndı M Su Ounculrı trosu i / / Çocuk Ti ıs Slı Çözüm Süreci ve Ortdoğu Med urğı 17 M eti F ere Hsr İstnbul ün Shn / Yetikin 23 Mıs P Ozn Srıboğ Muhmmed Yıldırır 24 M Volkn Yürük / / Çocuk T tih embe etikin Ti Ozn Srıboğ uhmmed Yıldırır & Çocuk Ti erembe Elbi Ynkı Elbi Ynkı Mıs P egül Altıo k g i A 31 M Ouncu ukllr ukl T / / Çocuk Ti Proj M. Sıddık Ert nbeli.bel.tr fcebook.com/sultnbelikultur fcebook.com/sultnbelibel oj M. Sıddık Ert, Slim öse / / Sölei nbelikultur nbelibel twitter.com/sult twitter.com/sult urğı Agâh AZIC MUHSİN YA nbeliltr nbelib com/sult ld b li com/sult TÜR MERE U ÜLT AZICIOĞLU / 191 el: Te Bttlgzi Mh. ubbe Cd. No:8 Çözüm Süreci ve Ortdoğu r. Sülemn Gündüz / Sölei TÜR MEREZİ 914 o:8 T ANBEYLİ ÜLT TA SULT Tel: (Sultnbeli Abdurrhmngzi Mh. Beledi, Ozn Muhmmed Yıldırır, TÜR MEREZİ el: nbeli Beledi Ynı) hmngzi Mh. Beledie Cd. No:8, Ozn Srıboğ onser Aegün Altıok 20.00

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Her çocuk için S l k, E itim, Eflitlik, Korum NSANLI IN GEL fi M ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Ç NDEK LER 2 Önsöz 3 I. K s m, Mdde 1 41 5 2. K s m, Mdde 42 45 18 3. K s

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

steme Adresi Ekstrem Yayıncılık Tlf: (0322) 235 64 65 Belgeç : (0322) 232 86 27 www.ekstrem.com.tr Grafik Tasar m Dizgi Ekstrem Yay nc l k

steme Adresi Ekstrem Yayıncılık Tlf: (0322) 235 64 65 Belgeç : (0322) 232 86 27 www.ekstrem.com.tr Grafik Tasar m Dizgi Ekstrem Yay nc l k u kit n her hkk skl d r ve kstrem Y nc l k ittir. Kit it metin ve sorulr, knk gösterilerek de ols kulln lmz. Kit n hz rln fl öntemi tklit edilemez. ISN: 978 0 9 8 9 steme dresi kstrem Yıncılık Tlf: (0)

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş TARİH Tarih Bilimine Giriş YGS / LYS TM-TS-YGS 01 1. Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin yayılmasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur? A) Yazının bulunması B) Takvimin kullanılmaya başlanması

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Usulüne Uygun İbadet,

Usulüne Uygun İbadet, 1 DİYANET ORGANİZASYONUNDA ORTAK HEDEF!.. n Usulüne Uygun İbadet, n n n n n İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Tercih, Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet.

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı

Limit. Kapak Konusu: Gerçel Say lar V: Süreklilik ve Limit

Limit. Kapak Konusu: Gerçel Say lar V: Süreklilik ve Limit Kpk Konusu: Gerçel S lr V: Süreklilik Limit Limit v = ƒ() Bir bflk örne e bkl m. < c < b olsun. ƒ: [, b] \ {c}, grfi i fl dki gibi oln bir fonksion olsun. Fonksion c nokts nd tn mlnmm fl. Os fonksion c

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Yoðun geçen bir Mart a- yýný geride býrakmýþ bulunuyoruz. 8 Mart ta cinsel, ulusal, sýnýfsal sömüreye karþý sokaklardaydýk, Halepçe,

Detaylı

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri.

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri. Türkiye Ürün Rehberi Dünynın en profesyonel tesislerinde kullnıln en iyi Absorbn Mtlr,Dökülme Kitleri ve Toplm Ürünleri. PIG Ürünleri ile Yetkili Dğıtıcınızdn size ulşn mükemmel çözümler! New Pig ve Yetkili

Detaylı