YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ

Save this PDF as:
Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ"

Transkript

1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ

2 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ AMAÇ : Madde 1- Yıldız Teknik Üniversitesinin kurumsal geçmişini de dikkate alarak günümüzde yüksek öğretim kurumları arasında yüklenmiş olduğu görev ve sorumlulukları ve başlatmış olduğu stratejik planlama ve eğitimde kaliteyi sürekli iyileştirme projesi kapsamında sürdürülebilir dinamik gelişme modeli için belirlemiş ve tanımlamış olduğu vizyon ve misyonunun gerçekleştirilmesine yönelik olarak akademik kadroların oluşturulması ve geliştirilmesi yolunda Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri temel amaçlardan biri olarak görülmektedir. Bu bağlamda, Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile Yıldız Teknik Üniversitesi nin akademik birimlerinin; Bilim ve sanat dallarında ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlik göstermeleri, Bilgi ve deney birikimlerini aktararak bilgilerin yayılmasına ve gelişmesine katkıda bulunmaları, Ülkemizin bilim, teknik, kültür ve sanat sorunlarına ilişkin olarak çözümler geliştirilmesine ve gelişme sağlanmasına katkıda bulunmaları, Yerel, ulusal ve uluslararası etkinliklerle, kendi çalışmalarını olduğu kadar alanlarında yapılan diğer çalışmaların da sergilenmesini ve tartışılmasını sağlamaları, Ulusal ve uluslararası akademik kurumlarla işbirliğinde bulunmaları, Kadro gereksinmelerinin birimlerin gelişme hedeflerinin belirlediği öncelikler doğrultusunda karşılanması, birimlerin gelişme hedeflerinin belirlenmesinde yol göstermesi, Adayların akademik düzeylerine ilişkin nesnel değerlendirmelerin yapılabilmesi, Yükseltme ve atama işlemlerinde rapor düzenleyen bilimsel jüri üyelerine, atamalarda yetkililere ve kurullara değerlendirmelerde kolaylık ve birliktelik sağlanması, Adayların kendilerini hazırlamaları ve akademik performanslarını değerlendirip geliştirmeleri, konularında gerekli en az ölçütlerin saptanması amaçlanmıştır. TEMEL İLKELER Madde 2- Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinin kullanımında aşağıdaki temel ilkeler göz önünde tutulacaktır. Yıldız Teknik Üniversitesi'nce; -Doçentlik atamalarında Üniversitelerarası Kurul'ca öngörülen minimum kriterlerin, - Profesörlük atama ve yükseltmelerinde bu kriterlerin en az iki katının, -Yardımcı Doçentlik atamalarında ise söz konusu kriterlerin en az yarısının uygulanmasına özen gösterilecektir. Üniversite Senatosu tarafından belirlenen Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yıldız Teknik Üniversitesi akademik birimleri için gerekli minimum düzeyi belirlemekte olup her birim için yeterlilik anlamını taşımamaktadır. Her akademik birim Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri nin tanımladığı düzeyin üstünde olmak koşulu ile gelişme hedefleri, performansları ve öncelikleri doğrultusunda ek ölçütler tanımlayabilir ve uygulayabilir. Üniversite Yönetim Kurulu bu esasları, sadece atama ve yükseltme başvurularının kabulü veya reddi konusunda belirleyici bir ölçüt olarak kullanır. Başvuruların değerlendirilmesinde adayın akademik nitelik ve performansının ayrıntılı ve analitik incelenmesi zorunludur. Değerlendirmede adayın bilim alanındaki yeri ve potansiyeli, eğitim ve öğretim katkısı, mesleki deneyim ve katkıları, başvurduğu birimin hedeflerine yönelik getirdiği ya da getirebileceği katkılar ve diğer üniversite hizmetleri, kişisel hedefleri ve sosyal yapısı dikkate alınır. Atama ve Yükseltmelerin, Yıldız Teknik Üniversitesi içinden olduğu kadar dışından gelebilecek başvurulara açık olması ve bilimsel/sanatsal yarışmayı özendirmesi esastır. Atama ve Yükseltmelerde, adayın araştırma ve yayın potansiyelinin başvurduğu birimin ortalama düzeyini yükseltecek nitelikte olması koşulu aranmalıdır. Atama ve yükseltmelerde, adayın araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ile sanayi, çevre ve topluma katkıları da değerlendirilir. Üniversite Senatosu tarafından belirlenen Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yıldız Teknik Üniversitesi akademik birimleri için gerekli minimum düzeyi belirlemekte olup, adayın bu ölçütlere göre ön 2

3 değerlendirmeyi geçmiş olması kazanılmış bir hak olarak kabul edilemez. Üniversite Senatosunun gelişmelere bağlı olarak ölçütlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. BAŞVURU Madde 3 - Aday, 2547 Sayılı Kanun ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerince öngörülenlerin yanı sıra akademik faaliyetleri ve yayınları ile ilgili belgeleri, Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarında öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanmalarda kullanılacak puanlama sisteminin gerektirdiği tüm bilgileri içerecek şekilde, Ek te temel alanlara göre düzenlenmiş Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formu nu doldurarak, ekleri ile birlikte başvuru yapar. Adayın, özellikle; a. Her yayın türünü gerekli farklı başlıklarla belirten bir yayın listesini içeren özgeçmişini vermesi, b. Kabul edilmiş ancak başvuru tarihinde henüz yayınlanmamış yayınlarla ilgili kesin kabul belgelerini, yayın kitap ise basım sözleşmesini vermesi, c. Atıflar ve hakemlikleri kanıtlayan belgeleri vermesi, d. Başlıca eserini* belirtmesi ve bunlarla ilgili belgeleri eklemesi ve ilgili dönemlere ait yayınları (doktora sonrası, doçentlik sonrası) yayın listesinde açık olarak belirtmesi e. Lisansüstü tezlerinin kapakları, özetleri ve içindekiler sayfalarının kopyalarını vermesi zorunludur. * Bkz: Tanımlar AYDEK OLUŞUMU ve ÖN DEĞERLENDİRME Madde 4 Adayların (üniversite içi ve dışından) başvurularında belgeledikleri bilimsel çalışmaları ve diğer akademik faaliyetleri, nicelikleri yönünden, Ek.1 deki puanlama sistemine göre YTÜ Akademik Değerlendirme Komisyonu-AYDEK tarafından bir ön değerlendirmeye tabi tutulurlar. AYDEK, Üniversite Senatosunca saptanan 5 temel alandan birer öğretim üyesi ve bir Rektör Yardımcısından oluşur; Rektör Yardımcısı üyenin başkanlığında görev yapar. AYDEK, her bir temel alan için en az üç öğretim üyesinden oluşan alt komisyonlar kurar. Başvurular AYDEK e yapılır. Aşağıda belirtilen en az puanların altında kalan ve ön koşulları sağlamadıkları saptanan başvurular kabul edilmez. Başvuruların değerlendirilmesi, başvuru tarihinden itibaren, akademik tatil dönemi hariç, iki ay içinde sonuçlandırılır. Aday hakkında akademik etik kurallarına aykırı bir yayın ya da çalışması bulunduğu iddiası ile başlatılmış bir soruşturmanın Komisyona intikal etmesi halinde, değerlendirme askıya alınır ve iddia YTÜ Akademik Etik Kuruluna gönderilir. Yardımcı Doçentlik Madde 5 Yardımcı doçentlik kadrosuna yükseltilip atanabilmek için ön koşul olarak; Başvurulan yardımcı doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmiş bir ulusal yada uluslar arası yayın (UA-MAK, UL-MAK, UA-BİLD)* en az 15 puanı Ek.1 deki puanlama sisteminde yer alan ve Ek.2 deki temel alanlara göre düzenlenmiş Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Atanabilmek İçin Gerekli Minimum Ölçütler formunda belirtilen maddelerde tanımlı uluslararası ve/veya ulusal yayınlardan veya sanat-tasarım etkinliklerinden olmak üzere, toplam en az 30 puan koşulu aranır. 3

4 Doçentlik Madde 6 - Doçentlik kadrosuna atanabilmek için ön koşul olarak; En az 15 puanı doktora/sanatta yeterlik sonrası çalışmalardan kaynaklanmak üzere, Ek.1 deki puanlama sisteminde yer alan ve Ek.2 deki temel alanlara göre düzenlenmiş Doçentlik Kadrosuna Atanabilmek İçin Gerekli Minimum Ölçütler formunda belirtilen maddelerde tanımlı uluslararası ve/veya ulusal yayınlardan veya sanat-tasarım etkinliklerinden olmak üzere en az 30 puan, toplam en az 60 puan koşulu aranır. Profesörlük Madde 7 - Profesörlük kadrosuna yükseltilip atanabilmek için ön koşul olarak; En az 30 puanı doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanmak üzere Ek.1 deki puanlama sisteminde yer alan ve Ek.2 deki temel alanlara göre düzenlenmiş Tam Zamanlı Profesörlük Kadrosuna Yükseltilerek Atanabilmek İçin Gerekli Minimum Ölçütler formunda belirtilen maddelerde tanımlı uluslararası ve/veya ulusal yayınlardan veya sanat-tasarım etkinliklerinden en az 60 (1), toplam en az 150 puan ve aşağıdaki koşullardan en az birini yerine getirmek En az iki lisansüstü çalışmasının yürütücülüğünü üstlenmiş ve sonuçlandırmış olmak En az bir araştırma projesi / yetkili kurullarca uygun bulunan mimari proje - planlama /sanat tasarım projesi yönetmiş ve sonuçlandırmış olmak Başvurduğu alanla ilgili en az bir kitap yazmış olmak koşulları aranır. (1) Halen YTÜ de doçent kadrosunda görev yapan ve doçent unvanını 2002 den önce almış olanlar için 30 puan. BİLİMSEL JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ VE RAPORU Madde 8 - Adayların başvurularını değerlendirmek için görevlendirilecek öğretim üyelerinin belirlenmesinde kullanılmak üzere konularında yapmış oldukları çalışmalarla kendilerini bilimsel olarak kanıtlamış Yıldız Teknik Üniversitesi nden, Türkiye deki diğer Üniversitelerden, Yüksek Teknoloji Enstitülerinden ve (Türkiye de ilgili bilim ve sanat alanında yeterli öğretim üyesi bulunamıyorsa, gereği halinde kullanılmak üzere) yurt dışındaki üniversitelerdeki öğretim üyelerinden bir veri tabanı oluşturulur. Öğretim üyesi veri tabanı her bilim ve sanat alanı için Rektörlükçe hazırlanır ve belirli dönemler itibarı ile güncelleştirilir. Madde 9 - Adayların başvurularını değerlendirmek üzere seçilen bilimsel jüri üyelerine bu esaslar bildirilir. Değerlendirme raporunun bu esaslara uygun olarak hazırlanması istenir. Raporun ayrıca, adayların akademik, bilimsel ve sanatsal niteliklerini ayrıntılı olarak ortaya koyacak analitik inceleme sonuçlarına dayalı ve bu sonuçları yansıtan kapsam ve içerikte olması gereği belirtilir. Madde 10- Adayın başvurusunu değerlendirmek üzere, başvurduğu bilim alanında oluşturulan veri tabanından usulüne uygun olarak seçilen bilimsel jüri üyelerinden kişisel değerlendirme raporu istenir. Bu raporda, adayların yukarda tanımlı ön değerlendirme ve uluslararası yayın koşullarını sağlayıp sağlamadıkları açıkça belirtilir. Minimum kriterleri sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları reddedilir ve ilgili formlarda belirtilir. Madde 5-7 de tanımlı puanlama sistemi, yeterli olması halinde, tek başına bir değerlendirme unsuru olarak kullanılamaz. Puanlamaya dayalı ön değerlendirme ve yayın koşulunun sağlanmış olması akademik yükseltme ve atamalarda adaylar için sonuca etkili bir hak oluşturmaz. Bu koşulları sağladıkları saptanmış olan adayların bilimsel ve sanatsal yayınları, nitelikleri yönünden derinlemesine analitik incelemeye tabi tutulur. Değerlendirmede adayın ilgili bilim alanındaki yeri ve potansiyeli; - yayınlarının sürekliliği, - yayınlarına yapılan ulusal ve uluslararası atıflar, - yürüttüğü ya da katıldığı bilimsel araştırmalar, - benzeri önemli etkinlikler 4

5 dikkate alınmak suretiyle derinlemesine değerlendirmeye tabi tutulur. Bu değerlendirmenin yanında adayın; a. Eğitime katkısı - verdiği lisans ve lisansüstü dersleri, - yönettiği yüksek lisans ve doktora tezleri, - geliştirdiği ders ve programlar, b. Mesleki deneyim ve katkıları - ulusal ve uluslararası hakemli dergilerdeki hakemlik görevi, - aldığı bilimsel, akademik ve mesleki ödüller, gerekli ağırlıkta dikkate alınır. İlan edilen kadrolara, kadro sayısı kadar başvuru olması halinde, değerlendirme raporunda aday ya da adayların atanmaya değer görülüp görülmedikleri, gerekçeleri ile ve açıkça belirtilir. Kadrolara kadro sayısından çok başvuru olması halinde, raporlarda olumsuz değerlendirme, gerekçeleri ile açıkça, olumlu değerlendirme ise tercih edilen aday ya da adayların tercih sırası ile mutlaka belirtilmelidir. Madde 11 - Adayın başvurusunu değerlendiren bilimsel jüri üyelerinden gelen kişisel raporların derlenmesi amacı ile biri ilgili fakülte dekanı diğerleri Üniversite Yönetim Kurulu üyesi olmak üzere üç öğretim üyesi bir özet rapor hazırlar. Özet raporda adayın yayın durumu, başvuru koşullarını sağladığını kanıtlayan özet bilgi ve jüri üyelerinden alınan raporların sonuç bölümleri yer alır. Adayın başvuru esnasında verdiği evrakın bir kopyası özet rapor dosyasına konur; bu dosyada çalışmaların ve yayınların kopyaları bulunmaz, yalnız listeleri bulunur. Bu rapora Ek. 2 deki form doldurularak eklenir. 5

6 TEMEL ALANLARA GÖRE YAYIN ÖLÇÜTLERİ Madde 12-Fen Bilimleri ve Matematik (Kimya, Fizik, Biyoloji, Matematik, Matematik Mühendisliği ve İstatistik) ve Mühendislik Temel Alanları Yardımcı doçentlik kadrosuna yükseltilip atanabilmek için madde 5 te belirtilen ön koşula ek olarak; UA-MAKL/1,2 ve/veya UL-MAKL kategorisinde yer alan en az bir yayın (Matematik, Matematik Mühendisliği ve İstatistik bilim alanları için UA-MAKL ya da UL-MAKL kategorisinde yer alan en az bir yayın) koşulu aranır. Doçentlik kadrosuna atanabilmek için madde 6 da belirtilen ön koşula ek olarak; En az biri yardımcı doçentlik sonrası (yardımcı doçent unvanı almamış adaylar için doktora sonrası) çalışmalardan kaynaklanan yayın olmak üzere UA-MAKL /1,2 kategorisinde yer alan makale ve/veya UA-KBÖL, UA-KYAZ ve UA-KEDT türünden en az üç yayın (Matematik, Matematik Mühendisliği ve İstatistik bilim alanları için yardımcı doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan ve UA-MAKL kategorisinde yer alan en az bir yayın) koşulu aranır. Profesörlük kadrosuna yükseltilip atanabilmek için madde 7 de belirtilen ön koşullara ek olarak; En az biri doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan yayın olmak üzere, UA-MAKL /1,2 kategorisinde yer alan makale ve/veya UA-KBÖL, UA-KYAZ ve UA-KEDT türünden en az altı (*) yayın. (Matematik, Matematik Mühendisliği ve İstatistik bilim alanları için en az biri doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan yayın olmak üzere UA-MAKL kategorisinde yer alan en az iki yayın) koşulu aranır. (*) Halen YTÜ de doçent kadrosunda görev yapan ve doçent unvanını 2002 den önce almış olanlar için 3 adet Madde 13- Hukuk ve Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanları Yardımcı doçentlik kadrosuna yükseltilip atanabilmek için madde 5 te belirtilen ön koşula ek olarak; Adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmiş olmak koşuluyla tek yazarlı ulusal ya da uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış bir özgün makale, UA-MAKL, UL-MAKL, UA-KBÖL, UA-KYAZ, UL-KBÖL ya da UL-KYAZ kategorisinde yer alan bir yayın (toplam en az iki bilimsel yayın) koşulu aranır. Doçentlik kadrosuna atanabilmek için madde 6 da belirtilen ön koşula ek olarak; Özgün bir bilimsel kitap yayımlamış olmak, Yardımcı doçentlik sonrası (yardımcı doçent unvanı almamış adaylar için doktora sonrası) çalışmalardan kaynaklanan ve UA-MAKL, UA-KBÖL, UA-KYAZ ya da UA-KEDT türünden en az bir yayını olmak, En az biri UL-MAKL kategorisinde yer almak üzere en az iki ilave bilimsel makale yayımlamış (toplam en az dört bilimsel yayın) olmak koşulları aranır. 6

7 Profesörlük kadrosuna yükseltilip atanabilmek için madde 7 de belirtilen ön koşula ek olarak; Doçentlik sonrası hazırlanmış özgün bir bilimsel kitap yayımlamış olmak, En az biri doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan yayın olmak üzere UA-MAKL, UA-KBÖL, UA-KYAZ, UA-KEDT türünden en az iki yayını olmak, İkisi UL-MAKL kategorisinde yer almak üzere en az dört ilave bilimsel makale yayımlamış (toplam en az sekiz bilimsel yayın) olmak koşulları aranır. Madde 14- Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı Yardımcı doçentlik kadrosuna yükseltilip atanabilmek için madde 5 te belirtilen ön koşula ek olarak; UA-MAKL ya da UL-MAKL kategorisinde yer alan bir yayın koşulu aranır. Doçentlik kadrosuna atanabilmek için madde 6 da belirtilen ön koşula ek olarak; En az biri yardımcı doçentlik sonrası (yardımcı doçent unvanı almamış adaylar için doktora sonrası) çalışmalardan kaynaklanan ve UA-MAKL kategorisinde yer alan yayın olmak üzere UA-MAKL, UL- MAKL, UA-KBÖL/1 ve UA-KYAZ/1 türünden en az üç yayın koşulu aranır. Profesörlük kadrosuna yükseltilip atanabilmek için madde 7 de belirtilen ön koşula ek olarak; En az biri doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan ve UA-MAKL kategorisinde yer alan en az iki makale olmak üzere UA-MAKL, UL-MAKL, UA-KBÖL/1 ve UA-KYAZ/1 türünden en az altı yayın koşulu aranır. Madde 15- Filoloji Temel Alanı Yardımcı doçentlik kadrosuna yükseltilip atanabilmek için madde 5 te belirtilen ön koşula ek olarak; UA-MAKL kategorisinde yer alan bir yayın koşulu aranır. Doçentlik kadrosuna atanabilmek için madde 6 da belirtilen ön koşula ek olarak; Yayımlanmış özgün bir bilimsel kitap, En az biri yardımcı doçentlik sonrası (yardımcı doçent unvanı almamış adaylar için doktora sonrası) çalışmalardan kaynaklanan yayın olmak üzere UA-MAKL kategorisinde yer alan makale ve/veya UA- KBÖL, UA-KYAZ ve UA-KEDT türünden en az iki yayın koşulları aranır. Profesörlük kadrosuna yükseltilip atanabilmek için Madde 7 de belirtilen ön koşula ek olarak; Doçentlik sonrası hazırlanmış ve yayımlanmış özgün bir bilimsel kitap, En az ikisi doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan yayın olmak üzere UA-MAKL kategorisinde yer alan ve/veya UA-KBÖL, UA-KYAZ ve UA-KEDT türünden en az dört yayın koşulları aranır. 7

8 Madde 16- Mimarlık Temel Alanı Yardımcı doçentlik kadrosuna yükseltilip atanabilmek için madde 5 te belirtilen ön koşula ek olarak; aşağıdaki koşullardan birini gerçekleştirmiş olmak; a) Başvurulan yardımcı doçentlik bilim alanı ile ilgili ulusal ya da uluslar arası dergilerde* ilk üç yazardan biri olarak, bir özgün makale (editöre mektup, özet, kitap kritiği, teknik not ve tartışma hariç) yayınlanmış olmak veya b) Başvurulan yardımcı doçentlik bilim alanı ile ilgili ilk üç yazardan biri olarak, iki UA Bildiri sunmuşyayınlamış olmak veya c) Başvurulan yardımcı doçentlik bilim alanı ile ilgili ilk üç yazardan biri olarak bir UA Bildiri sunmuşyayınlamış olmak ve bunun yanı sıra aşağıdaki seçeneklerden birini yapmış olmak. c.1) Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Uluslararası Kuruluşlar) tarafından düzenlenen, planlama, mimari proje, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari, endüstri ürünleri tasarımı düzeyinde, herhangi bir yarışmada (öğrenci yarışmaları hariç) jüri üyeliği yapmış olmak veya c.2) Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Uluslararası Kuruluşlar) tarafından düzenlenen, planlama, mimari proje, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı düzeyinde, herhangi bir yarışmada (öğrenci yarışmaları hariç) tek ya da ekip içinde, derece / mansiyon (satın alma dahil) almış olmak, veya c.3) Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde; Döner Sermaye veya üniversiteye bağlı kuruluşlar aracılığı ile özgün bir fikir, ön tasarım ya da uygulama projesi yaparak yayınlamış olmak koşulları aranır. (*) Uluslararası veya ulusal hakemli ve sürekli dergiler (Sunulacak Liste kapsamında) Doçentlik kadrosuna yükseltilip atanabilmek için YÖK nun doçentliğe yükseltme koşullarına ve Madde 6 da belirtilen ön koşula ek olarak; 1) En az biri doktora sonrası çalışmalardan kaynaklanmak üzere, (editöre mektup, özet, kitap kritiği, teknik not ve tartışma hariç), UA-MAKL*, UA-KBÖL, UA-KYAZ, UA-KEDT ve UA-BİL türlerinden herhangi birinde olmak üzere en az iki ilave yayını olmak, 2) Uygulama alanında aşağıdaki çalışmalardan en az birini yerine getirmiş olmak, a) Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Uluslararası Kuruluşlar) tarafından düzenlenen, planlama, mimari proje, kentsel tasarım, peyzsaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı düzeyinde, herhangi bir yarışmada (öğrenci yarışmaları hariç) jüri üyeliği yapmış olmak, b) Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Uluslararası Kuruluşlar) tarafından düzenlenen, planlama, mimari proje, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı düzeyinde, herhangi bir yarışmada (öğrenci yarışmaları hariç) tek ya da ekip içinde, derece / mansiyon (satın alma dahil) almış olmak, c) Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde; Döner Sermaye veya üniversiteye bağlı kuruluşlar aracılığı ile özgün bir fikir, ön tasarım ya da uygulama projesi yaparak yayınlamış olmak. d) Ancak, kuram ya da teknoloji (planlama, tarih, malzeme, konstrüksiyon, maliyet ekonomi vb.) ağırlıklı alanlarda başvuru yapanlarda bu şart aranmaz. Bunun yerine, birinci maddede yer alan koşullarda bir yayın yapmış olmak, 3) Eğitim alanında aşağıdaki çalışmalardan en az birini yerine getirmiş olmak**, a) Bir tasarım atölyesi yönetmiş olmak, bu atölyenin ürünlerini sergilemiş ya da makale-bildiri düzeyinde yayımlamış olmak, b) Eğitime yönelik laboratuar, atölye ve benzeri organizasyon kurmuş ve bunu tanıtmak amacıyla makale düzeyinde yayımlamış olmak, c) Eğitime yönelik ulusal veya uluslar arası bir atölye ya da yaz okulu benzeri bir çalışma düzenlemiş olmak, 8

9 d) Eğitim amacıyla lisans veya yüksek lisans derslere yardımcı ders notu veya elektronik ortamda ders malzemesi hazırlamış olmak (ders notlarının veya elektronik ortamdaki ürünlerin ilgili kurullarca kabul edilmiş olması koşulu aranacaktır) koşulları aranır. (*) Uluslararası veya ulusal hakemli ve sürekli dergiler (Sunulacak liste kapsamında) (**) Üniversite dışından yapılacak başvurularda, eğitim alanında yapılması gereken çalışmalar yerine 1. veya 2. Maddelerde yer alan koşullardan en az birinde bir ilave çalışma yapmış olmak koşulu aranır. Profesörlük kadrosuna yükseltilip atanabilmek için madde 7 de belirtilen ön koşula ek olarak; 1) Doçentlik unvanını aldıktan sonraki çalışmalardan kaynaklanan, en az biri UA-MAKL olmak üzere, (editöre mektup, özet, kitap kritiği, teknik not ve tartışma hariç), UA-MAKL, UA-KBÖL, UA-KYAZ, UA-KEDT, UA-BİL türünden en az dört yayını olmak, 2) Uygulama alanında, en az biri doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan ve aşağıdaki gruplarda yer alan konulardan en az iki çalışma yapmış olmak, a) Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Uluslararası Kuruluşlar) tarafından düzenlenen, planlama, mimari proje, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı düzeyinde, herhangi bir yarışmada (öğrenci yarışmaları hariç) jüri üyeliği yapmış veya tek ya da ekip içinde, derece / mansiyon (satın alma dahil) almış olmak, b) Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde; Döner Sermaye veya üniversiteye bağlı kuruluşlar aracılığı ile özgün bir fikir, ön tasarım ya da uygulama projesi yaparak yayınlamış olmak, c) Ancak, kuram ya da teknoloji (planlama, tarih, malzeme, konstrüksiyon, maliyet ekonomi vb.) ağırlıklı alanlarda başvuru yapanlarda bu şart aranmaz. Bunun yerine, birinci maddede yer alan koşullarda bir yayın yapmış olmak, 3) Eğitim alanında, en az biri doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanmak üzere aşağıdaki maddelerden en az ikisini yerine getirmiş olmak**, a) Bir tasarım atölyesi yönetmiş olmak, bu atölyenin ürünlerini sergilemiş ya da makale-bildiri düzeyinde yayımlamış olmak, b) Eğitime yönelik laboratuar, atölye ve benzeri organizasyon kurmuş ve bunu tanıtmak amacıyla makale düzeyinde yayımlamış olmak, c) Eğitime yönelik ulusal veya uluslar arası bir atölye ya da yaz okulu benzeri bir çalışma düzenlemiş olmak, d) Eğitim amacıyla lisans veya yüksek lisans derslere yardımcı ders notu veya elektronik ortamda ders malzemesi hazırlamış olmak (ders notlarının veya elektronik ortamdaki ürünlerin ilgili kurullarca kabul edilmiş olması koşulu aranacaktır) koşulları aranır. (**) Üniversite dışından yapılacak başvurularda, eğitim alanında yapılması gereken çalışmalar yerine 1. veya 2. maddelerde yer alan koşullardan en az birinde bir ilave çalışma yapmış olmak koşulu aranır. Madde 17- Güzel Sanatlar Temel Alanı Yardımcı doçentlik kadrosuna atanabilmek için madde 5 te belirtilen ön koşula ek olarak; aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi zorunludur: Görüntü Sanatları, Plastik Sanatlar ve Geleneksel Sanatlar Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla en az bir kişisel etkinlikte (sergi, bienal, gösteri, dinleti, festival, gösterim) bulunmak, Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla karma-ortak etkinliklere (sergi, bienal, gösteri, dinleti, festival, gösterim) katılmak, Sempozyum, festival, workshop, bienal gibi etkinliklere eserleriyle katılmak, Bir kitap, kitapta bölüm ya da en az bir makale (UA-MAKL,UL-MAKL) yayımlamak. Müzik-Kompozisyon Senfonik müzik, opera, bale müziği, Türk sanat müziği, müzikli oyun, oda müziği, ses ve enstrüman için çeşitli türlerde (konçerto, sonat, lied, vb.) solo/eşlikli özgün eser yaratmış olmak, 9

10 Eserlerini yukarıda belirtilen yaratı formlarından en az üçünde çeşitlendirerek en az beş ürün vermiş olmak [bu eserlere ait yazılı materyal; 1,5 saatlik canlı veya stüdyo ses kayıtları; varsa opera, bale müzikleri için işitsel, görsel kayıtlar; eserler herhangi bir radyo/tv de yayımlanmış ya da herhangi bir yayınevi tarafından yayımlanmış ise ilgili kurumdan alınmış örnekler ile birlikte uluslararası sanatçı, kurum, kuruluş tarafından icra edilmiş eserler ve bunlarla ilgili bilgi ve belgelerin tümü jüriye sunulacak dosyada verilecektir. Ayrıca bu eserler hakkında yayımlanmış kritikler, varsa ödüller ile eserlerin her biri hakkında yaratı içerikleri (tarihsel, düşünsel, estetik, teknik, vb.) ve kişisel yorumlar hakkında sonuç raporları da jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer alacaktır]. Müzik-Müzikoloji Bir kitap, kitapta bölüm ya da en az bir makale (UA-MAKL,UL-MAKL) yayımlamak. Müzik-Müzik Teorileri Müzik teorisi ve analizi ile ilgili (solfej, armoni, form bilgisi, kontrpuan, vb.) alanlarda bir kitap, kitapta bölüm ya da en az bir makale (UA-MAKL,UL-MAKL) yayımlamak. Müzik-Müzik Teknolojileri Alanında özgün yapımlardan bir örnek sunmak ve bu yapımların tarihi gelişimi, özellikleri, getirilen yenilikler hakkında (yapımsal, teknolojik, düşünsel, estetik, vb.) sunuşta bulunmak, geleneksel veya yenilikçi katkılar yönünde bilgi sunmak. Müzik-Yorumculuk Başvurduğu sanat dalının (ses, şeflik) değişik dönemlerine ait seçkin eserlerinden oluşan solo ve/veya orkestra eşlikli en az bir saatlik müzik kaydını sunmak [seslendirilen eserlerin her biri için yaratı ve yorum içerikleri (tarihsel, düşünsel, estetik, teknik, vb.) hakkında sunuş raporları jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer alacaktır]. Türk Sanat Müziği / Türk Halk Müziği Geleneksel müzik teorisi ve analizi ile ilgili yayımlanmış bir kitap, kitapta bölüm ya da en az bir makale (UA-MAKL,UL-MAKL) yayımlamak, Yorumculuk alanında geleneksel müzik dalının değişik dönemlerine/yörelerine ait eserlerden oluşan geleneksel icra ve yorum tekniklerini ve/veya yenilikçi tutarlı teknik ve yorumları, en az bir saatlik canlı veya stüdyo solo kayıtlarıyla belgelemek. [seslendirilen eserlerin her biri için yaratı ve yorum içerikleri (tarihsel, düşünsel, estetik, teknik, vb.) hakkında sunuş raporları jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer alacaktır.] Sahne Sanatları-Tiyatro Kuramı Bir kitap, kitapta bölüm ya da en az bir makale (UA-MAKL,UL-MAKL) yayımlamak. En az bir oyun-gösteri çalışmasında yorum, tasarım, araştırma, yazım vb. alanlarda üretken bir görev almak ve tiyatronun yaygınlaşması için çalışmalar yapmak. Sahne Sanatları-Oyunculuk, Reji Başvurulan yardımcı doçentlik alanı ile ilgili ve lisansüstü çalışma(lar)dan üretilmemiş özgün bir eser hazırlamak. Oyunculuk dalı için değişik türlerden en az birinde önemli rol oynamak ve görüntü kayıtlarıyla belgelemek, oynadığı rollerden en az birinin kuramsal çalışmalarını yapmak (yazar ve dönemi, rol analizi, rol çalışma yöntemi, oyun ve rol yorumu üzerine), Reji dalı için önemli ve saygın tiyatrolarda en az bir oyun sahnelemek, sahnelenen oyunlardan en az birisinin görüntü kayıtlarıyla birlikte reji defterini hazırlamak. Sahne Sanatları-Yorum, Dramatik Yazarlık Başvurulan yardımcı doçentlik alanı ile ilgili ve lisansüstü çalışma(lar)dan üretilmemiş özgün bir eser hazırlamak. Sahne, TV, radyo, sinema gibi dallarda en az bir adet dramatik nitelikli metin yazmak; bu metni basılı hale getirmek ve gösteriye sunmak, 10

11 En az bir oyun, film, gösteri ve benzeri çalışmalarda araştırma, yorum, tasarım, vb. üretken görev almak. Sahne Sanatları - Sahne Tasarımı Başvurulan yardımcı doçentlik alanı ile ilgili ve lisansüstü çalışma(lar)dan üretilmemiş özgün bir eser hazırlamak. Sahne, TV oyunu, gösteri gibi alanlarda tasarım çalışması yapmak, bu çalışmalardan en az ikisinin belgelerini hazırlayıp sunmak, En az bir oyun, film, gösteri ve benzeri çalışmalarda araştırma, yorum, tasarım, vb. üretken görev almak. Sahne Sanatları-Opera Şarkıcılığı ve Rejisörlüğü Dalının değişik dönemlerine ait seçkin eserlerden oluşan en az bir saatlik görsel ve/veya işitsel canlı veya stüdyo kaydını sunmak. (Herhangi bir radyo veya TV de yayımlanmış resital, gösteri veya seçkin kurumlarda yapılmış en az iki sahne etkinliğiyle ilgili yayımlanmış kritikler, varsa ödülleri ile ilgili kurumlardan alınmış görsel, işitsel veya yazılı belgeler jüri üyelerine sunulacak dosyada yer alacaktır.) Sahne Sanatları-Dans ve Koreografi Seçkin kurumlarda solist olarak en az bir eserde önemli rol almış olmak ve bunları ilgili kurumlardan alınmış görsel kayıtlarla belgelendirmek, Koreografisini yaptığı en az bir eseri sahnelemek ve bunları canlı veya stüdyo kayıtları ile belgelemek (Eserlerin her biri için yaratı içerikleri hakkında sunuş raporu jüri üyelerine sunulacak dosyada yer alacaktır), Türk Halk Oyunları alanında festival vb. etkinliklerde yapımcı, yorumcu, eğitici, koreografi düzenleyici olarak yer almak ve bunlardan en az bir eserin görsel kayıtlarını belgelemek (Eserlerin her biri için yaratı içerikleri hakkında sunuş raporu jüri üyelerine sunulacak dosyada yer alacaktır). Doçentlik kadrosuna atanabilmek için madde 6 da belirtilen ön koşula ek olarak; aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi zorunludur: Görüntü Sanatları, Plastik Sanatlar ve Geleneksel Sanatlar Adayın yaptığı lisansüstü çalışma(lar)dan üretilmemiş olmak koşuluyla aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi zorunludur: Yardımcı doçentlik sonrası (yardımcı doçent unvanı almamış adaylar için doktora/sanatta yeterlik sonrası) çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını (UA-UL) olmak, Bir kitap ya da en az iki makale(ua-makl,ul-makl) yayımlamak. Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla en az iki kişisel etkinlikte (sergi, bienal, gösteri, dinleti, festival, gösterim) bulunmak, Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla karma-ortak etkinliklere (sergi, bienal, gösteri, dinleti, festival, gösterim) katılmak, Sempozyum, festival, workshop, bienal gibi etkinliklere eserleriyle katılmak, Sempozyum, kongre ve panel gibi bilimsel/sanatsal bir toplantıya bildiri ile katılmak. Müzik-Kompozisyon Senfonik müzik, opera, bale müziği, Türk sanat müziği, müzikli oyun, oda müziği, ses ve enstrüman için çeşitli türlerde (konçerto, sonat, lied, vb.) solo/eşlikli özgün eser yaratmış olmak; ayrıca, herhangi bir enstrümanı, icra tekniğini geliştirmek üzere metotlaştırmış, yararlılığı beş uzman (prof., devlet sanatçısı, eğitim bilimci, editör vb.) tarafından onanmış etüt, egzersiz vb. bir eğitim müziği dizini yaratmış veya derlemiş olmak, Eserlerini yukarıda belirtilen yaratı formlarından en az üçünde çeşitlendirerek en az on ürün vermiş olmak [Bu eserlere ait yazılı materyal, üç saatlik canlı veya stüdyo ses kayıtları, varsa opera, bale müzikleri için işitsel, görsel kayıtlar, eserler herhangi bir radyo/ TV de yayımlanmış ya da herhangi bir yayınevi tarafından yayımlanmış ise ilgili kurumdan alınmış örnekler ile birlikte uluslararası sanatçı, kurum, kuruluş tarafından icra edilmiş eserler ve bunlarla ilgili bilgi ve belgelerin tümü jüriye sunulacak dosyada verilecektir. Ayrıca, bu eserler hakkında yayımlanmış kritikler, varsa ödüller ile eserlerin her biri hakkında yaratı içerikleri (tarihsel, düşünsel, estetik, teknik, vb.) ve kişisel yorumlar hakkında sunuş raporları da jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer alacaktır]. Müzikoloji 11

12 Yardımcı doçentlik sonrası (yardımcı doçent unvanı almamış adaylar için doktora/sanatta yeterlik sonrası) çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını (UA-UL) olmak, Bir kitap, kitapta bölüm ya da hakemli dergilerde en az bir makale (UA-MAKL,UL-MAKL/1,2) yayımlamak. Müzik Teorileri Yardımcı doçentlik sonrası (yardımcı doçent unvanı almamış adaylar için doktora/sanatta yeterlik sonrası) çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını (UA-UL)olmak, Müzik teorisi ve analizi ile ilgili (solfej, armoni, form bilgisi, kontrpuan, vb.) alanlarda yayınevlerince basılmış bir kitap ya da en az iki makale (UA-MAKL,UL-MAKL) yazmış olmak, ayrıca uzmanlarca onanmış, basılmış ya da basıma hazır eğitim içerikli en az üç çalışma sunmak. Müzik Teknolojileri Alanındaki özgün yapımlarından bir örnek sunmak ve bu yapımların tarihi gelişimi, özellikleri, getirilen yenilikler hakkında (yapımsal, teknolojik, düşünsel, estetik, vb.) sunuşta bulunmak, geleneksel veya yenilikçi katkılar yönünde bilgi sunmak. Müzik-Yorumculuk Başvurduğu sanat dalının (ses, şeflik) değişik dönemlerine ait seçkin eserlerinden oluşan solo ve/veya orkestra eşlikli en az iki saatlik müzik kaydını, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği alanlarında değişik dönemlere ait klasik üslup ve/veya yenilikçi tutarlı teknik ve yorumları kabul edilebilir düzeyde olan en az iki saatlik canlı müzik kaydını, şeflik sanat dalında ise en az dört saatlik senfonik müzik kaydını sunmak (Dalında bulunabildiği takdirde en az 60 dakikası Türk bestecilere ayrılacaktır) [Herhangi bir radyo veya TV de yayınlanmış resital ve/veya konserler ile yurtiçinde ve yurt dışında seçkin kurumlarda vermiş olduğu resital ve/veya konserler ile ilgili yayımlanmış kritikler, varsa ödülleri ile ilgili kurumlardan alınmış, görsel, işitsel veya yazılı belgeler jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer alacaktır. Ayrıca, seslendirilen eserlerin her biri için yaratı ve yorum içerikleri (tarihsel, düşünsel, estetik, teknik vb.) hakkındaki sunuş raporu da jüri üyelerine sunulacaktır]. Türk Sanat Müziği /Türk Halk Müziği Geleneksel müzik teorisi ve analizi ile ilgili basılmış kitap ve en az bir makalesi (UA-MAKL,UL-MAKL) olmak, Yorumculuk alanında geleneksel müzik dalının değişik dönemlerine/yörelerine ait eserlerden oluşan geleneksel icra ve yorum tekniklerini ve/veya yenilikçi tutarlı teknik ve yorumları, en az iki saatlik canlı veya stüdyo solo kayıtlarıyla belgelemek. [Seslendirilen eserlerin her biri için yaratı ve yorum içerikleri (tarihsel, düşünsel, estetik, teknik vb.) hakkında sunuş raporları jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer alacaktır.] Her iki alanda herhangi bir enstrümanın icra tekniğini geliştirmek üzere metotlaştırılmış, yararlılığı beş uzman (prof., devlet sanatçısı, eğitim bilimci, editör vb.) tarafından onanmış eğitim müziği dizini yaratmış veya derlemiş olmak. Sahne Sanatları-Tiyatro Kuramı Başvurulan doçentlik alanı ile ilgili ve lisansüstü çalışma(lar)dan üretilmemiş bir kitap ya da en az bir makale (UA-MAKL,UL-MAKL) yayımlamak, En az bir oyun-gösteri çalışmasında yorum, tasarım, araştırma, yazım vb. alanlarda üretken bir görev almak ve tiyatronun yaygınlaşması için çalışmalar yapmak. Sahne Sanatları- Oyunculuk, Reji Başvurulan doçentlik alanı ile ilgili ve lisansüstü çalışma(lar)dan üretilmemiş özgün bir eser hazırlamak, Oyunculuk dalı için değişik türlerde önemli rolleri oynamak ve bunları görüntü kayıtlarıyla belgelemek, oynadığı rollerden en az dördünün kuramsal çalışmalarını yapmak (yazar ve dönemi, rol analizi, rol çalışma yöntemi, oyun ve rol yorumu üzerine), Reji dalı için önemli ve saygın tiyatrolarda oyunlar sahnelemek, sahnelenen oyunlardan en az ikisinin görüntü kayıtlarıyla birlikte reji defterini hazırlamak. Sahne Sanatları- Yorum, Dramatik Yazarlık Başvurulan doçentlik alanı ile ilgili ve lisansüstü çalışma(lar)dan üretilmemiş özgün bir eser hazırlamak, 12

13 Sahne, TV, radyo, sinema gibi dallarda dramatik nitelikli en az iki metin yazmak; bu metinleri basılı hale getirmek ve gösteriye sunmak, En az bir oyun, film, gösteri ve benzeri çalışmalarda araştırma, yorum, tasarım v.b. üretken görev almak, Oyun metinleri ve senaryo incelemeleri, eleştiri ve tanıtım yazıları yazmak. Sahne Sanatları- Sahne Tasarımı Başvurulan doçentlik alanı ile ilgili ve lisansüstü çalışma(lar)dan üretilmemiş özgün bir eser hazırlamak, Sahne TV oyunu, gösteri gibi alanlarda tasarım çalışmaları yapmak, bu çalışmalardan en az dördünün belgelerini hazırlayıp sunmak, En az bir oyun, film, gösteri ve benzeri çalışmalarda araştırma, yorum, tasarım vb. üretken görev almak. Sahne Sanatları- Opera Şarkıcılığı ve Rejisörlüğü Dalının değişik dönemlerine ait seçkin eserlerden oluşan en az iki saatlik görsel ve/veya işitsel canlı veya stüdyo kaydını sunmak. (Herhangi bir radyo veya TV de yayınlanmış resital, gösteri veya seçkin kurumlarda yapılmış en az dört sahne etkinliği ile ilgili yayımlanmış kritikler, varsa ödülleri ile ilgili kurumlardan alınmış görsel, işitsel veya yazılı belgeler jüri üyelerine sunulacak dosyada yer alacaktır.) Sahne Sanatları- Dans ve Koreografi Seçkin kurumlarda solist olarak en az üç eserde önemli rol almış olmak ve bunları ilgili kurumlardan alınmış görsel kayıtlarla belgelendirmek, Koreografi alanında bir eser yayımlamak, Koreografisini yaptığı en az üç eseri sahnelemek ve bunları canlı veya stüdyo kayıtları ile belgelemek (Eserlerin her biri için yaratı içerikleri hakkında sunuş raporu jüri üyelerine sunulacak dosyada yer alacaktır), Türk Halk Oyunları alanında, festival vb. etkinliklerde yapımcı, yorumcu, eğitici, koreografi düzenleyici olarak yer almak ve bunlardan en az üç eserin görsel kayıtlarını belgelemek (Eserlerin her biri için yaratı içerikleri hakkında sunuş raporu jüri üyelerine sunulacak dosyada yer alacaktır). Profesörlük kadrosuna yükseltilip atanabilmek için madde 7 de belirtilen ön koşula ek olarak; aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi zorunludur: (Halen YTÜ de doçent kadrosunda görev yapan ve doçent unvanını 2002 den önce almış olanlar için adet koşulları (YTÜDÇ:iki) vb. şeklinde ayrıca belirtilmiştir.) Görüntü Sanatları, Plastik Sanatlar ve Geleneksel Sanatlar Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir (UA-UL) yayını olmak, Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir kişisel etkinlikte (sergi, bienal, gösteri, dinleti, festival, gösterim) bulunmak, Bir kitap ve en az iki makale ya da en az dört (YTÜDÇ:iki) makale(ua-makl,ul-makl) yayımlamak. Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla en az dört (YTÜDÇ:iki) kişisel etkinlikte (sergi, bienal, gösteri, dinleti, festival, gösterim) bulunmak, Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla karma-ortak etkinliklere (sergi, bienal, gösteri, dinleti, festival, gösterim) katılmak, Sempozyum, festival, workshop, bienal gibi etkinliklere eserleriyle katılmak, Sempozyum, kongre ve panel gibi bilimsel/sanatsal bir toplantıya bildiri ile katılmak. Müzik-Kompozisyon Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını (UA-UL) olmak, Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir solo/eşlikli özgün eser yaratmış olmak, Senfonik müzik, opera, bale müziği, Türk sanat müziği, müzikli oyun, oda müziği, ses ve enstrüman için çeşitli türlerde (konçerto, sonat, lied, vb.) solo/eşlikli özgün eser yaratmış olmak, Eserlerini yukarıda belirtilen yaratı formlarından en az üçünde çeşitlendirerek en az yirmi (YTÜDÇ:on)ürün vermiş olmak [bu eserlere ait yazılı materyal; 5 saatlik canlı veya stüdyo ses 13

14 kayıtları; varsa opera, bale müzikleri için işitsel, görsel kayıtlar; eserler herhangi bir radyo/tv de yayımlanmış ya da herhangi bir yayınevi tarafından yayımlanmış ise ilgili kurumdan alınmış örnekler ile birlikte uluslararası sanatçı, kurum, kuruluş tarafından icra edilmiş eserler ve bunlarla ilgili bilgi ve belgelerin tümü jüriye sunulacak dosyada verilecektir. Ayrıca bu eserler hakkında yayımlanmış kritikler, varsa ödüller ile eserlerin her biri hakkında yaratı içerikleri (tarihsel, düşünsel, estetik, teknik, vb.) ve kişisel yorumlar hakkında sonuç raporları da jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer alacaktır]. Müzikoloji Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını (UA-UL) olmak, Bir kitap ve hakemli dergilerde en az bir makale (UA-MAKL,UL-MAKL/1,2) ya da hakemli dergilerde en az iki (YTÜDÇ:bir ) makale (UA-MAKL,UL-MAKL/1,2) yayımlamak. Müzik Teorileri Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmak (UA-UL), Müzik teorisi ve analizi ile ilgili (solfej, armoni, form bilgisi, kontrpuan, vb.) alanlarda yayınevlerince basılmış bir kitap ve en az iki (YTÜDÇ:bir) makale (UA-MAKL,UL-MAKL) ya da en az dört (YTÜDÇ:iki) makale (UA-MAKL,UL-MAKL) yayımlamış olmak; ayrıca uzmanlarca onanmış basılmış ya da basıma hazır eğitim içerikli en az beş (YTÜDÇ:üç) çalışma sunmak. Müzik Teknolojileri Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmak (UA,UL), Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan alanında özgün yapımlardan en az bir örnek sunmak, Bir kitap ya da en az bir makale yayımlamak (UA-MAKL,UL-MAKL) (YTÜDÇ:aranmaz). Alanında özgün yapımlardan bir örnek sunmak ve bu yapımların tarihi gelişimi, özellikleri, getirilen yenilikler hakkında (yapımsal, teknolojik, düşünsel, estetik, vb.) sunuşta bulunmak, geleneksel veya yenilikçi katkılar yönünde bilgi sunmak; Müzik-Yorumculuk Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmak (UA-UL), Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir saatlik müzik kaydını sunmak, Başvurduğu sanat dalının (ses, şeflik) değişik dönemlerine ait seçkin eserlerinden oluşan solo ve/veya orkestra eşlikli en az dört (YTÜDÇ:iki) saatlik müzik kaydını, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği alanlarında değişik dönemlere ait klasik üslup ve/veya yenilikçi tutarlı teknik ve yorumları kabul edilebilir düzeyde olan en az dört (YTÜDÇ:iki) saatlik canlı müzik kaydını, şeflik sanat dalında ise en az altı (YTÜDÇ:dört) saatlik senfonik müzik kaydını sunmak (dalında bulunabildiği takdirde en az 60 dakikası Türk bestecilere ayrılacaktır). [Herhangi bir radyo veya TV de yayımlanmış resital ve/veya konserler ile yurtiçinde ve yurtdışında seçkin kurumlarda vermiş olduğu resital ve/veya konserlerle ilgili yayımlanmış kritikler, varsa ödülleriyle ilgili kurumlardan alınmış görsel/işitsel veya yazılı belgeler jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer alacaktır. Ayrıca seslendirilen eserlerin her biri için yaratı ve yorum içerikleri (tarihsel, düşünsel, estetik, teknik, vb.) hakkında sunuş raporu da jüri üyelerine sunulacaktır]. Türk Sanat Müziği /Türk Halk Müziği Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmak (UA-UL), Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir saatlik müzik kaydını sunmak, Bir kitap ve en az iki (YTÜDÇ:bir) makale (UA-MAKL,UL-MAKL) yayımlamak. Yorumculuk alanında geleneksel müzik dalının değişik dönemlerine/yörelerine ait eserlerden oluşan geleneksel icra ve yorum tekniklerini ve/veya yenilikçi tutarlı teknik ve yorumları, en az dört (YTÜDÇ:iki) saatlik canlı veya stüdyo solo kayıtlarıyla belgelemek [seslendirilen eserlerin her biri için yaratı ve yorum içerikleri (tarihsel, düşünsel, estetik, teknik, vb.) hakkında sunuş raporları jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer alacaktır]. Her iki alanda herhangi bir enstrümanın icra tekniğini geliştirmek üzere metotlaştırılmış, yararlılığı beş uzman (Prof., Devlet sanatçısı, eğitim bilimci, editör, vb.) tarafından onanmış eğitim müziği dizini yaratmış veya derlemiş olmak. Sahne Sanatları-Tiyatro Kuramı Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmak (UA-UL), 14

15 Bir kitap ve en az iki (YTÜDÇ:bir) makale (UA-MAKL,UL-MAKL) yayımlamak. En az üç (YTÜDÇ:bir) oyun-gösteri çalışmasında yorum, tasarım, araştırma, yazım vb. alanlarda üretken bir görev almak ve tiyatronun yaygınlaşması için çalışmalar yapmak. Sahne Sanatları-Oyunculuk, Reji Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmak (UA-UL), Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir eser hazırlamak, Doçentlik sonrasında oynadığı rollerden en az birinin kuramsal çalışmalarını yapmak, Özgün en az iki (YTÜDÇ:bir) eser hazırlamak, Oyunculuk dalı için değişik türlerde önemli rolleri oynamak ve bunları görüntü kayıtlarıyla belgelemek, oynadığı rollerden en az altısının (YTÜDÇ:dört) kuramsal çalışmalarını yapmak (yazar ve dönemi, rol analizi, rol çalışma yöntemi, oyun ve rol yorumu üzerine), Reji dalı için önemli ve saygın tiyatrolarda oyunlar sahnelemek, sahnelenen oyunlardan en az üçünün (YTÜDÇ:iki) görüntü kayıtlarıyla birlikte reji defterini hazırlamak Sahne Sanatları-Yorum / Dramatik Yazarlık Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmak (UA-UL), Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir eser hazırlamak, Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan sahne, TV, radyo, sinema gibi dallarda en az bir adet dramatik nitelikli metin yazmak; bu metinleri basılı hale getirmek ve gösteriye sunmak, Özgün en az iki (YTÜDÇ:bir) eser hazırlamak, Sahne, TV, radyo, sinema gibi dallarda en az dört (YTÜDÇ:iki) adet dramatik nitelikli metin yazmak; bu metinleri basılı hale getirmek ve gösteriye sunmak, En az iki (YTÜDÇ:bir) oyun, film, gösteri ve benzeri çalışmalarda araştırma, yorum, tasarım vb. üretken görev almak, Oyun metinleri ve senaryo incelemeleri, eleştiri ve tanıtım yazıları yazmak. Sahne Sanatları-Sahne Tasarımı Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını (UA-UL) olmak, Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir eser hazırlamak, Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan sahne, TV oyunu, gösteri gibi alanlarda tasarım çalışması yapmak, bu çalışmalardan en az birisinin belgelerini hazırlayıp sunmak. Sahne, TV oyunu, gösteri gibi alanlarda tasarım çalışması yapmak, bu çalışmalardan en az altısının (YTÜDÇ:dört) belgelerini hazırlayıp sunmak. En az üç (YTÜDÇ:bir) oyun, film, gösteri ve benzeri çalışmada araştırma, yorum, tasarım vb. üretken görev almak. Sahne Sanatları-Opera Şarkıcılığı ve Rejisörlüğü Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmak (UA-UL), Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan dalının değişik dönemlerine ait seçkin eserlerden oluşan en az bir saatlik görsel ve/veya işitsel canlı veya stüdyo kaydını sunmak, Dalının değişik dönemlerine ait seçkin eserlerden oluşan en az dört (YTÜDÇ:iki) saatlik görsel ve/veya işitsel canlı veya stüdyo kaydını sunmak (Herhangi bir radyo veya TV de yayımlanmış resital, gösteri veya seçkin kurumlarda yapılmış en az altı (YTÜDÇ:dört) sahne etkinliğiyle ilgili yayımlanmış kritikler, varsa ödülleri ile ilgili kurumlardan alınmış görsel, işitsel veya yazılı belgeler jüri üyelerine sunulacak dosyada yer alacaktır). Sahne Sanatları-Dans ve Koreografi Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmak (UA-UL), Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan koreografi alanında en az bir eser yayımlamak, Seçkin kurumlarda solist olarak en az beş (YTÜDÇ:üç) eserde önemli rol almış olmak ve bunları ilgili kurumlardan alınmış görsel kayıtlarla belgelendirmek, Koreografi alanında en az iki (YTÜDÇ:bir) eser yayımlamak, 15

16 Koreografisini yaptığı en az beş (YTÜDÇ:üç) eseri sahnelemek ve bunları canlı veya stüdyo kayıtları ile belgelemek (Eserlerin her biri için yaratı içerikleri hakkında sunuş raporu jüri üyelerine sunulacak dosyada yer alacaktır). Türk Halk Oyunları alanında festival vb. etkinliklerde yapımcı, yorumcu, eğitici, koreografi düzenleyici olarak yer almak ve bunlardan en az beş (YTÜDÇ:üç) eserin görsel kayıtlarını belgelemek (Eserlerin her biri için yaratı içerikleri hakkında sunuş raporu jüri üyelerine sunulacak dosyada yer alacaktır). TANIMLAR Başlıca Eser Madde 18- Başlıca eser; adayın yayına konu olan çalışmanın ana üreticisi olduğu, özgün bilgi katkısı içeren, uluslar arası atıf endekslerince taranan hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma ve tarama makaleleri ile bölümler veya anabilim dalları tarafından belirlenecek başka kaynaklarda çıkan bilimsel ürünlerdir. Başlıca eser, adayın ilk yazar yada sorumlu yazar (corresponding author) olması, yayının adayın yaptığı yada yönetmiş olduğu bir yüksek lisans yada doktora tezinden, yada yürütücülüğünü üstlenmiş olduğu bir bilimsel araştırmadan üretilmiş bulunması gibi hususlarla belgelenir ve değerlendirilir. Başlıca Yazar Madde 19- Tek yazarlı makale ile adayın danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci(ler) ile birlikte yazdığı makale(ler)de yazar başlıca yazar olarak tanımlanır. DAYANAK ve DEĞİŞİKLİK YAPMA Madde 20- Bu yönerge uyarınca ADEK tarafından yapılacak değerlendirme sonuçları kazanılmış hak doğurmaz. Üniversite Senatosu, bu ilkelerde gelişmelere bağlı olarak değişiklik yapabilir. Bu değişikliklerde Üniversitelerarası Kurul'un Doçentlik Başvuru ve Sınav Yönetmeliği'nde öngördüğü minimum kriterler ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu'nun tarihli "Üniversitelerin Akademik Standartlarını Geliştirmek İçin Akademik Personel Yükseltme ve Atamalarında Müracaat Koşullarının Belirlenmesi Hakkındaki Kararı" esas alınır. Yeni kurulan, ya da gelişim sürecinde olan akademik birimlerin öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması amacıyla makul gerekçeye dayanan özel durumlarda ilgili birimlerin önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu nun kararı ile yükseltme ve atamalarda özel kriterler uygulanabilir. YÜRÜRLÜK Madde 21- Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosunun tarihli ve 2002/13 sayılı toplantısında kabul edilen bu esaslar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. YÖNERGENİN KAPSAMI İşbu yönerge Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri İle İlgili Esaslar Yönergesi, Ekler (1-2), Bildirim Formu ve Eser İnceleme Raporu ile bir bütündür. AÇIKLAMALAR ULUSLARARASI MAKALELER (UA-MAKL) Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI) ve Arts &Humanities Citation Index (AHCI) de taranan ve aşağıda tanımlı diğer uluslararası hakemli ve sürekli dergilerdeki yayınlar; 16

17 SCI, SSCI ile AHCI de taranan uluslararası hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış makaleler (UA- MAKL/1). Expanded SCI de taranan uluslararası hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış makaleler (UA- MAKL/2). UA-MAKL/1,2 türü dergiler dışında kalan alan indeksleri kapsamındaki ya da diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makaleler (UA-MAKL/3) ULUSLARARASI BİLDİRİLER (UA-BİLD) Hakemli uluslararası bilimsel (katılanların en az %35 inin uluslar arası kişilerden oluştuğu ve bazı özel alanlar hariç sunumların uluslar arası bir dilde yapıldığı) toplantılarda sunulan, eleştiriden geçmiş, tartışılmış ve bildiriler (proceedings) kitabında/elektronik ortamda yayımlanmış tam metinli uluslararası bildiriler. Hakemli uluslararası toplantılarda sunulan bildirilerin bildiriler (proceedings) kitabında/elektronik ortamda yayımlanmış özetleri (abstract). ULUSLARARASI KİTAP (UA-KBÖL, UA-KYAZ, ve UA-KEDT) Hakem süzgecinden geçtiği kanıtlanmış, uluslararası saygınlığı olan yayın evlerince basılmış yabancı dildeki bilimsel ve sanatsal kitaplar ile bu tür eserlerde davet üzere yazılan bölümler ve bu tür kitapların editörlüğü. ULUSAL ARAŞTIRMA MAKALELERİ (UL-MAKL) Bilimsel hakem heyeti bulunan, sürekli ve periyodik olarak basılı ya da elektronik ortamda yayımlanan ulusal dergilerde yayımlanmış araştırma makaleleri. ULUSAL BİLDİRİLER (UL-BİLD) Hakemli ulusal bilimsel toplantılarda sunulan, eleştiriden geçmiş, tartışılmış ve bildiriler kitabında/elektronik ortamda yayımlanmış tam metinli ulusal bildiriler. ULUSAL KİTAP (Ders Notu hariç) (UL- KBÖL, UL- KYAZ ve UL- KEDT) Telif ve çeviri kitaplar, bu tür eserlerde davet üzere yazılan bölümler ve kitap editörlüğü (ders notu hariç). BASILMIŞ BİLİMSEL RAPOR (UA-UZRP ve UL-UZRP) Uluslararası ve ulusal kuruluşlarca desteklenen araştırmaların bilimsel sonuçlarını yansıtan ve bu kuruluşlarca basılan raporlar (TÜBİTAK, DPT, NATO vb..) ULUSLARARASI DERGİLERDE HAKEMLİK (UA-ÜYEL) Uluslararası bilimsel hakemli dergilerde (UA-MAKL kategorileri) yayınlanmak üzere sunulan yayınların değerlendirilmesine ilişkin hakemlik görevi. Hukuk, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler ile Mimarlık alanlarında hakemlik görevi UA-MAKL kategorisindeki dergiler kapsamında ele alınır. Aday, hakemlik görevine ilişkin talep yazısı ile bu yazı doğrultusunda hazırlanan değerlendirme raporunun bir kopyasını başvurusuna ekleyecektir. EĞİTİME KATKI (UL-DYÜK) Toplam ders yükü puanı, adayın son iki yılda vermiş olduğu lisans ve lisansüstü derslerin kredileri toplamının Ek-1 de öngörülen puanla çarpımına eşittir. Bölüm programlarında yer alan bir dersi, bölüm, fakülte ve senato akreditasyon komisyonlarının olurundan geçiren öğretim üyelerine ders başına 10 puan verilir. DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER (6) BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME/BİLİMSEL SEÇİCİ KURUL ÜYELİKLERİ (6.1.) Kongre, sempozyum, seminer vb.. bilimsel toplantıların düzenleme kurulu ve bilimsel seçici kuruluna katılmış olanlar (Puan değerlendirmesi Ek-1 in sonunda açıklanmıştır). SANAT-TASARIM ETKİNLİKLERİ (7) Sanat-Tasarım etkinliğinin/eserinin puanı, taşıdığı niteliklerinin derecesine, belgelerin derecesine veya varlığına göre en üst değer ile en üst değerinin yarısı arasında bir puan olarak belirlenir. Sanat-tasarım etkinliğinin/eserinin sahip olması gereken özellikleri ve sunulması gereken belgeleri aşağıda sıralanmıştır: 1. Özgün olmalıdır. 2. Bir etkinlikte yer alan eserlerden en az birinin daha önceki etkinliklerde sunulmamış olması veya öncekinin farklı bir yorumu olması beklenir. 3. Etkinliğin gerçekleştiği mekan / ortam belirtilmelidir. 17

18 4. Kurum veya kuruluşlardan sanatçıya-tasarımcıya gelen etkinliğe davet / istek mektubu belgelenmelidir. 5. Etkinlikle sunulan eserlerin listesi verilmelidir. 6. Sanatçının-tasarımcının etkinliğe katıldığını belirten belge ve/veya katalog verilmelidir. 7. Etkinliğin gerçekleştiğini belirten belge/yazı/haber belgelenmelidir. 8. Yazarları belli olan ve etkinliği konu alan bir veya daha fazla kitap/dergi/gazetede yayınlanan makale/yazı belgelenmelidir. Makalede/yazıda sanatçının-tasarımcının ve kurumun adının da geçmesi beklenir. ARAŞTIRMA PROJELERİ (UA-PROJ ve UL-PROJ) A türü araştırma projeleri NATO-SFS, AT (COST) AVICENNE, EU (Avrupa Birliği), EUREKA, MED-CAMPUS, MEDA, UN, NSF ve benzeri kuruluşlarca desteklenen projeler. B türü araştırma projeleri TÜBİTAK, TTGV, DPT, NATO linkage, Collaborative Research, British Council linkage vb. projeler. C türü araştırma projeleri Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ile Diğer yurt içi araştırma projeleri SANAYİ PROJELERİ (UA-PROJ ve UL-PROJ ) Sanayi kuruluşu ya da kuruluşlarına yurt içinde uygulanmayan yeni bir teknolojiyi / yöntemi kazandıran ve uygulaması gerçekleşen proje 18

19 EK-1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİNE İLİŞKİN PUANLAMA CETVELİ 19

20 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİNE İLİŞKİN PUANLAMA CETVELİ 1. YAYINLAR, EDİTÖRLÜK VE ÇEVİRİLER 1.1. ULUSLARARASI (UA) FB&MÜH. SB&İB MİM ST UA-MAKL UA-KYAZ 1 2 MAKALE (MAKL) SCI, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam metinli makale SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam metinli makale ya da UA- MAKL/1 türü dergilerde yayımlanmış teknik not, alan çalışması UA-MAKL/1,2 türü dergiler dışında kalan alan indeksleri kapsamındaki ya da diğer hakemli dergilerde yayımlanmış makale Kitap Yazarlığı (KYAZ) Uluslararası tanınmış yayınevlerince basılmış, bilimsel, mesleki kitap ve ders kitabı Diğer uluslararası yayınevlerince basılmış bilimsel, mesleki kitap ve ders kitabı UA-KBÖL Kitap İçinde Bölüm Yazarlığı (KBÖL) 1. UA-KYAZ/1 türü kitap bölümü UA-KYAZ/2 türü kitap bölümü UA-KEDT Kitap Editörlüğü (KEDT) 1. UA-KYAZ/1 türü kitap editörlüğü UA-KYAZ/2 türü kitap editörlüğü UA-BİLD 1. 2 Bildiri (BİLD) Uluslararası nitelikli bilimsel/mesleki kuruluşlar tarafından periyodik olarak düzenlenen konferanslarda uluslararası nitelikte hakemler/seçici kurul tarafından kabul edilmiş, sunulmuş ve tam metni yayımlanmış bildiri Uluslararası nitelikli bilimsel/mesleki kuruluşlar tarafından periyodik olarak düzenlenen konferanslarda uluslararası nitelikte hakemler/seçici kurul tarafından kabul edilmiş, sunulmuş ve özeti yayımlanmış bildiri FB+MÜH. = Fen Bilimleri+Mühendislik SB+İB = Sosyal + İdari Bilimler MİM = Mimarlık ST = Sanat-Tasarım 20

Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 4. maddesinin 2/c hükmü yanı sıra aşağıdaki koşullar aranır.

Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 4. maddesinin 2/c hükmü yanı sıra aşağıdaki koşullar aranır. Tablo 4. Güzel Sanatlar Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşullar (41, 42, 43,44, 45, 46), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Kod Bilim Alanı Koşul 41 No 401 Müzik 42 402 Sahne

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2013 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1- (1) Akademik Yükseltme

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1-(1) Akademik Yükseltme

Detaylı

Ek.22.1: 26.12.2013 gün ve 2013/08-22 sayılı Senato kararı ekidir. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

Ek.22.1: 26.12.2013 gün ve 2013/08-22 sayılı Senato kararı ekidir. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1- (1) Akademik Yükseltme

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2015

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2015 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2015 Sayfa 1 / 6 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1- (1) Akademik

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ AMAÇ

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ AMAÇ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1. Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi İstanbul Kültür Üniversitesi nin (İKÜ) tanımlanmış vizyon ve misyonunun gerçekleştirilmesi

Detaylı

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1-(1) Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri, Antalya Bilim Üniversitesi nin sürdürülebilir gelişme için

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSITESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSITESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSITESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; İstanbul Esenyurt Üniversitesinde akademik yükseltilme ve atamalarda uygulanacak kriterleri

Detaylı

TIP VE SAĞLIK ALANLARI Dokuz Eylül Üniversitesi Profesör Kadrosu Beyannamesi ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

TIP VE SAĞLIK ALANLARI Dokuz Eylül Üniversitesi Profesör Kadrosu Beyannamesi ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU TIP VE SAĞLIK ALANLARI 1. Tıp ve Sağlık alanları 2011 yılı doçentlik sınavı kriterlerini bir kez daha gerçekleştirmiş olmalıdır.(**) Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili, SCI-Expanded, SSCI veya

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESĠ

T.C. ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESĠ T.C. ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESĠ AMAÇ Madde 1. Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi İstanbul Aydın Üniversitesi nin akademik kadrolarının oluşturulması bağlamında

Detaylı

Tablo 4 Güzel Sanatlar Temel Alanı

Tablo 4 Güzel Sanatlar Temel Alanı Kod Bilim Alanı/Sanat Dalı Koşul No 411 Geleneksel Türk Sanatları 41 1 Müzik 42 4 Plastik Sanatlar 41 2 Sahne Sanatları 43 412 Sinema 41 6 Tasarım 41 413 Taşınabilir Kültür Varlıkları / Sanat Eserleri

Detaylı

Başvurulan doçentlik alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü çalışma(lar)dan (

Başvurulan doçentlik alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü çalışma(lar)dan ( Tablo 4. Güzel Sanatlar Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşullar (41, 42, 43, 44, 45, 46), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Kod Sanat - Bilim Alanı Koşul No 401 Müzik 42 402

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE KRİTERLER)

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE KRİTERLER) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE KRİTERLER) 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı, belirlenen akademik ilkeler ve kriterler ile Dumlupınar Üniversitesi öğretim

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ MADDE 1- Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri İstanbul Bilim Üniversitesi ( İBÜ ) Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında

Detaylı

24.04.2013 SENATO 2013 /5-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ

24.04.2013 SENATO 2013 /5-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ .0.0 SENATO 0 /-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ Amaç MADDE - () Bu yönergenin amacı, Bitlis Eren Üniversitesinde atanacak öğretim üyeleri için aranacak

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MİNİMUM AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MİNİMUM AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MİNİMUM AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR Madde 1 TEMEL İLKELER Yükseltme ve atama ölçütleri, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) akademik yapısındaki

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ Bu yönerge, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri hariç, Hasan Kalyoncu Üniversitesi nde Öğretim Üyeliğine

Detaylı

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE KRİTERLER)

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE KRİTERLER) 1. AMAÇ KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE KRİTERLER) Bu yönergenin amacı, belirlenen akademik ilkeler ve kriterler ile Kütahya Sağlık Bilimleri

Detaylı

T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ AMAÇ MADDE 1. İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinin amacı, Üniversitenin kadro gereksinimlerinin karşılanmasında,

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Senato 16 Eylül 2015 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Senato 16 Eylül 2015 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Turgut Özal Üniversitesi öğretim üyelerinin bilimsel çalışmalarında kalitenin arttırılmasına

Detaylı

TOROS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ

TOROS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ TOROS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE Bu ölçütlerin Toros Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin amacı, Toros Üniversitesi

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu Yönerge, İstanbul Medeniyet Üniversitesi nin (İMÜ) lisansüstü ağırlıklı, yenilikçi ve girişimci uluslararası

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki öğretim üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Kanunda öngörülen

Detaylı

T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME AYRINTILI PUAN TABLOSU

T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME AYRINTILI PUAN TABLOSU T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME AYRINTILI PUAN TABLOSU ADI SOYADI : UNVANI : FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : BÖLÜM : ANABİLİM/ANASANAT DALI : 1- Uluslararası Makale PUANLAMA TABLOSU

Detaylı

İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI (2018)

İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI (2018) İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI (2018) SENATO ESASLARI... 1 TEMEL İLKELER... 1 BAŞLICA ESER TANIMLARI... 2 BAŞVURU ve DEĞERLENDİRME SÜRECİ... 3 GENEL DURUM... 5 ÖZEL

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI A- PROFESÖR KADROSUNA ATANMA Profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemleri

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMALARDA ARANACAK ASGARİ KOŞULLAR

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMALARDA ARANACAK ASGARİ KOŞULLAR T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TOPLANTI SAYISI :05 KARAR 2012/66 SENATO KARARLARI KARAR TARİHİ:24.05.2012 Üniversitemiz Senatosu nun 15.06.2009 tarih ve 2009/50 sayı ile almış olduğu Afyon Kocatepe Üniversitesi

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESĠ ÜYK Toplantı Tarihi: 03/03/2010 Senato Toplantı Tarihi: 08/12/2010 Toplantı Sayısı:3: Karar:1 Toplantı Sayısı: 21 Karar:_3 T.C. TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESĠ

Detaylı

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ. Birinci Bölüm Amaç ve Kapsam, Dayanak

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ. Birinci Bölüm Amaç ve Kapsam, Dayanak ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMA İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE ADAYDA ARANACAK NİTELİKLER:

YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMA İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE ADAYDA ARANACAK NİTELİKLER: ANKARA ÜNİVERSİTESİNDE GÜZEL SANATLAR ALANLARINDA YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMA, YARDIMCI DOÇENTLİĞE YENİDEN ATANMA, DOÇENTLİĞE ATANMA İLE PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATANMA İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE ADAYDA

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE DEĞERLENDİRME KURULU (AYDEK) YÖNERGESİ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE DEĞERLENDİRME KURULU (AYDEK) YÖNERGESİ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE DEĞERLENDİRME KURULU (AYDEK) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1- (1) Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri, Gebze Teknik Üniversitesi nin sürdürülebilir

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA ATAMA YÖNERGESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA ATAMA YÖNERGESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA ATAMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu Yönerge, İstanbul Medeniyet Üniversitesi nin (İMÜ) lisansüstü

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki öğretim üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI AMAÇ Madde 1 - Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri, İTÜ nün yüksek öğretim kurumları arasında yüklenmiş olduğu görev ve sorumluluklar

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu kanunla ilgili yönetmelik hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla,

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI Senato: 27.05.14/83 Madde: 1'in ekidir. T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI 1. AMAÇ Bu esasların amacı; belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler

Detaylı

24.04.2013 SENATO 2013 /5-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ

24.04.2013 SENATO 2013 /5-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ 4.04.01 SENATO 01 /-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Bitlis Eren Üniversitesinde atanacak öğretim üyeleri için

Detaylı

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ (KRİTERLERİ)

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ (KRİTERLERİ) I - AMAÇ İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ (KRİTERLERİ) MADDE 1. Bu yönergenin amacı, İstanbul Rumeli Üniversitesinde yapılacak akademik yükseltilme ve atamalarda

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ MADDE 1 Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Ölçütleri İstanbul Bilim Üniversitesi (İBÜ) Fakülte,

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ T.C IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ A- PROFESÖR KADROLARINA BAŞVURMAK

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ ** MADDE 1- Bülent Ecevit Üniversitesi birimlerinde doçent kadrosuna atanmak üzere başvuracak adayların başvurularında, 2547 sayılı

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATAMA YÖNERGESİ

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATAMA YÖNERGESİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATAMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1. Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi İstanbul Kültür Üniversitesi nin (İKÜ) tanımlanmış vizyon ve misyonunun gerçekleştirilmesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATAMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATAMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATAMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1. Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi İstanbul Kültür Üniversitesi nin (İKÜ) tanımlanmış vizyon ve misyonunun

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK ATAMA YÖNERGESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK ATAMA YÖNERGESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK ATAMA YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nin eğitim-öğretim, araştırma, üniversite

Detaylı

İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI (2014)

İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI (2014) İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI (2014) SENATO ESASLARI... 1 TEMEL İLKELER... 1 BAŞLICA ESER TANIMLARI... 2 BAŞVURU ve DEĞERLENDİRME SÜRECİ... 3 GENEL DURUM... 5 ÖZEL

Detaylı

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA, ATAMA VE YÜKSELTİLME İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA, ATAMA VE YÜKSELTİLME İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA, ATAMA VE YÜKSELTİLME İLE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönergenin amacı, 2547 Sayılı Kanunun 7.,12.,14., 23., 24., ve 26. Maddeleri ile, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ Bu yönergenin amacı, belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler ile Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Ek 3: T.C. Maltepe Üniversitesi Bilimsel-Sanatsal Etkinlikleri Teşvik Puanlama Tablosu T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL-SANATSAL ETKİNLİKLERİ TEŞVİK PUANLAMA TABLOSU ORTAK ÇALIŞMALARDA PUAN DAĞILIMI

Detaylı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MERSİN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MERSİN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 - Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin amacı, Mersin Üniversitesi öğretim

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ MADDE 1- Bülent Ecevit Üniversitesi birimlerinde yardımcı doçent olarak ilk kez atanmak üzere başvuracak adaylarda, 2547

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA, ATAMA VE YÜKSELTİLME İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA, ATAMA VE YÜKSELTİLME İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA, ATAMA VE YÜKSELTİLME İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ AMAÇ VE KAPSAM Bu yönergenin amacı, 2547 Sayılı Kanunun 7.,12.,14., 23., 24.,

Detaylı

T.C. YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Uygulama ve Yürütme, Tanımlar

T.C. YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Uygulama ve Yürütme, Tanımlar T.C. YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Uygulama ve Yürütme, Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu yönergenin amacı, Yozgat Bozok Üniversitesinde

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Şırnak Üniversitesi tarafından öğretim üyesi kadrolarına ilk atama, yükseltme ve

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Konu, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Konu, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sayfa No 1 / AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Konu, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu yönerge, KTO Karatay Üniversitesi nin öğretim üyeliği kadrolarına yapılacak yükseltilme ve atanmalarda aranacak asgari

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Şırnak Üniversitesi tarafından öğretim üyesi kadrolarına ilk atama, yükseltme ve

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURMA, ATAMA, YÜKSELTME VE YENĠDEN DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ (Kabulü: 05/03/2014 tarih ve 02/8 sayılı Senato Kararı) Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

T.C. BĐLECĐK ŞEYH EDEBALĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM ÜYELĐĞĐNE ATANMA VE YÜKSELTĐLME FORMU

T.C. BĐLECĐK ŞEYH EDEBALĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM ÜYELĐĞĐNE ATANMA VE YÜKSELTĐLME FORMU T.C. BĐLECĐK ŞEYH EDEBALĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM ÜYELĐĞĐNE ATANMA VE YÜKSELTĐLME FORMU 1- Atanma /Yükseltilme Đçin Başvurulan Unvan: Profesör Doçent Doktor Yardımcı Doçent Doktor Đlk Atanma Yeniden Atanma

Detaylı

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; TC İstanbul Arel Üniversitesinde akademik yükseltilme ve atamalarda uygulanacak kriterleri düzenlemektir.

Detaylı

1. ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ

1. ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ 1.1. 1. ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ a. SCI-Expanded (Science Citation Index -Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanites Citation Index) tarafından taranan dergilerde

Detaylı

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 247 Sayılı Kanun un 23,2 ve 26. Maddesi gereğince hazırlanmış olup, yardımcı doçentlik, doçentlik ve

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 03/08/2018-E.7246 T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı *BD466269642* Sayı :23608337-050.01.01/ Konu :ADEK ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Üniversitemiz

Detaylı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Aday Etkinlik-Puan Listesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Aday Etkinlik-Puan Listesi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Aday Etkinlik-Puan Listesi ETKİNLİK Makaleler MADDE 15 SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded, SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Art and Humanities Citation Index) kapsamında

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunun 12.08.2011 tarih ve 19 sayılı oturumunda alınan 8 nolu karar ile uygun bulunmuştur.

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ATANMA VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ AĞRI-2014

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ATANMA VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ AĞRI-2014 1 T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ATANMA VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ AĞRI-2014 33 EK 8 AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMALARDA UYGULANACAK AKADEMİK FAALİYET PUANLAMA TABLOSU Bilimsel yayın, kitap

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM Akademik yükseltme ve atama işlemleri, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası ve Öğretim Üyeliği ne

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Gerekçe ve Amaç Madde 1 Bu Yönerge Kocaeli Üniversitesi Akademik Atama Yönergesi nde yer alan

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME KRİTERLERİ

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME KRİTERLERİ İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME KRİTERLERİ (Üniversite Senatosunun 30.01.2017 tarih ve 2017/02-1 sayılı kararı ile kabul edilen bu kriterler Yükseköğretim Genel Kurul

Detaylı

İYTE MİNİMUM AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR

İYTE MİNİMUM AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR İYTE MİNİMUM AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR Madde 1 TEMEL İLKELER Yükseltme ve Atama Ölçütleri İYTE nin tüm akademik yapısı için geçerli ortak en düşük düzeyi belirler. Bu düzeyin

Detaylı

Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Asgari Koşullar

Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Asgari Koşullar Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Asgari Koşullar A) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma Kriterleri Yardımcı Doçentlik

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ Osmaniye, 2014 AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı, yönergede belirtilen ilke ve esaslarla; a) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyelerinin

Detaylı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA ATANMA VE YÜKSELTİLME KRİTERLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA ATANMA VE YÜKSELTİLME KRİTERLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA ATANMA VE YÜKSELTİLME KRİTERLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, İstanbul AREL Üniversitesinde açık bulunan

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME FORMU ( Tarihli Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi )

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME FORMU ( Tarihli Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ) 1-Atanma/Yükseltilme İçin Başvurulan Unvan: Profesör Doçent Doktor Doktor Öğretim Üyesi İlk Atanma Yeniden Atanma Değerlendirmenin Kapsadığı Dönem: (. /. / 20.. -. /. / 20..) 2-Adayın Adı, Soyadı ve Unvanı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA ATAMA VE YÜKSELTME ASGARİ KOŞULLARI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA ATAMA VE YÜKSELTME ASGARİ KOŞULLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA ATAMA VE YÜKSELTME ASGARİ KOŞULLARI I. GENEL İLKELER a)öğretim Üyeliği kadrolarına başvuran adayların, başvuru alanlarıyla ilgili olarak Ankara Üniversitesi

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELME VE ATAMA KRİTERLERİ

EGE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELME VE ATAMA KRİTERLERİ EGE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELME VE ATAMA KRİTERLERİ I. PROFESÖRLÜK BAŞVURUSU 1. Profesörlük başvurularında adayın, başvuru tarihinde ilgili alanın doçentlik başvurusu için Üniversitelerarası Kurulun

Detaylı

HACETTEPE ÜNIVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ

HACETTEPE ÜNIVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ HACETTEPE ÜNIVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ Hacettepe Üniversitesi Senatosunun 13.12.2017 tarih ve 2017-394 sayı ile kabul ettiği Yabancı Dil Kriterlerini

Detaylı

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında öğretim üyesi adaylarında

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA ATANMA BAŞVURU KRİTERLERİ 1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. maddesinin b fıkrasının 2. bendi uyarınca yapılacak

Detaylı

Eğitim Bilimleri Temel Alanı Eğitim Bilimleri doçentlik temel alanı ile ilgili olarak ÜAK tarafından yayınlanan çalışmalara verilen

Eğitim Bilimleri Temel Alanı Eğitim Bilimleri doçentlik temel alanı ile ilgili olarak ÜAK tarafından yayınlanan çalışmalara verilen ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA BAŞVURU KOŞULLARI YARDIMCI DOÇENT ATANMA KOŞULLARI 1. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yardımcı Doçentlik kadrolarına ilk atamada adayların;

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- Bu yönergenin amacı, yönergede belirtilen ilke ve esaslarla;

Detaylı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma Ve Yükseltilmelerde Dikkate Alınacak Puanlama Ve Değerlendirme Sistemi *

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma Ve Yükseltilmelerde Dikkate Alınacak Puanlama Ve Değerlendirme Sistemi * Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma Ve Yükseltilmelerde Dikkate Alınacak Puanlama Ve Değerlendirme Sistemi * A. MAKALELER A1 SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI 40 kapsamında

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU Müracaat Eden Adayın Adı Soyadı : Adayın Şu andaki Başvurduğu Unvanı Kadrosu Fakülte/Yüksekokul/MYO

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı; Türk Hava Kurumu Üniversitesi nde istihdam edilecek profesör,

Detaylı

ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI YÖNERGESİ

ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI YÖNERGESİ Bölüm 1 ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Antalya AKEV Üniversitesi nin

Detaylı

Birinci Bölüm Genel Hükümler

Birinci Bölüm Genel Hükümler KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ DĐŞ HEKĐMLĐĞĐ FAKÜLTESĐ AKADEMĐK YÜKSELTME VE ATAMA ĐLKE VE ÖLÇÜTLERĐ Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1 Kocaeli Üniversitesinin belirlemiş ve tanımlamış olduğu vizyon ve misyonunun

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI Yardımcı doçent atamalarında; Yardımcı doçentlik kadrosuna

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI 247 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME KRİTERLERİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME KRİTERLERİ ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME KRİTERLERİ Genel Hükümler Amaç MADDE - Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme kriterlerinin

Detaylı

T. C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) İ. AMAÇ

T. C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) İ. AMAÇ T. C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) İ. AMAÇ Bu yönergenin amacı, belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler ile Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge

Detaylı

İYTE MİNİMUM AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR

İYTE MİNİMUM AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR İYTE MİNİMUM AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR Madde 1 TEMEL İLKELER Yükseltme ve Atama Ölçütleri İYTE nin tüm akademik yapısı için geçerli ortak en düşük düzeyi belirler. Bu düzeyin

Detaylı

T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Konu, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1. (1) Bu yönergenin amacı; Kastamonu Üniversitesinde

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ I - AMAÇ

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ I - AMAÇ T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ I - AMAÇ MADDE 1. Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde yapılacak akademik yükseltilme ve atamalarda aranacak asgari

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA ATAMA VE GÖREV SÜRELERİ İLE İLGİLİ İLKELER I. GENEL İLKELER

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA ATAMA VE GÖREV SÜRELERİ İLE İLGİLİ İLKELER I. GENEL İLKELER ANKARA ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA ATAMA VE GÖREV SÜRELERİ İLE İLGİLİ İLKELER I. GENEL İLKELER a)araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adayların, başvuru alanlarıyla ilgili olarak Ankara

Detaylı

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA MÜRACAAT FORMU

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA MÜRACAAT FORMU KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA MÜRACAAT FORMU A. YAYIN VE ATIFLAR ALINAN 1. SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded, SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ BURSA 2016 Uludağ Üniversitesi Senatosunun.. tarih ve.. sayılı oturumunda alınan 1 no lu kararla uygun bulunmuştur. AMAÇ Uludağ

Detaylı