Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve uygun verim eðrisi seçimi Bilgi teknolojileri ve borsalar VOB dan haberler

2

3 EYLÜL 2005 y VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI n VOBJEKTÝF VOB ilk 6 ayýný baþarýyla tamamladý VOB 4 Aðustos 2005 tarihi itibariyle ilk 6 ayýný doldurdu. Bu süreyi çok baþarýlý geçen bir 6 ay olarak deðerlendirmek gerekmektedir. Borsada iþlem hacmi sürekli olarak artan bir seyir izlemiþtir. Temmuz 2005 hariç olmak üzere iþlem hacimleri bir önceki ayýn yaklaþýk iki katý olarak gerçekleþmiþtir. Açýk pozisyon sayýsý önemli bir büyüklüðe ulaþmýþtýr. Bunun yanýnda iþlem yapan nihai müþteri sayýsý da sürekli bir artýþ içerisinde olmuþtur. Borsamýz açýldýðýnda 35 olan üye sayýmýz 6 ay sonra 54 e ulaþmýþtýr. Borsamýzýn ürünleri üyelerimiz sayesinde Türkiye de ve dünyadaki tüm yatýrýmcýlara ulaþabilmektedir. Borsamýzýn verilerine Türkiye de faaliyet gösteren tüm veri yayýn kuruluþlarý vasýtasýyla ulaþýlabilmektedir. Gecikmeli veriler Borsamýzýn (www.vob.org.tr) ve bazý üyelerimizin web sitelerinde yer almaktadýr. Kapanýþ bilgileri bütün büyük günlük gazetelerde ve ekonomi basýnýnda yer almaktadýr. sayý 61

4 VOBJEKTÝF n VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI y EYLÜL 2005 Ýþlem hacmi ve artan müþteri sayýsý Borsaya olan ilginin en önemli göstergesidir. Ancak ileride ilginin daha da fazla olacaðýna iliþkin göstergeler de ortaya çýkmaktadýr. Vadeli iþlemler finansal sistemde bir sonraki kuþak finansal araçlardýr. Bu nedenle bu araçlarýn finansal sistem tarafýndan tam anlamýyla kabulü, yetiþmiþ piyasa profesyonellerinin ortaya çýkmasýyla yakýndan ilgilidir. Birçok yetenekli gencin vadeli iþlemler alanýnda çalýþmaya, bu konuda kendilerini geliþtirmeye baþladýðýný görüyoruz. Bu durum ileride vadeli iþlemlerin çok daha hýzlý bir geliþme göstereceðinin teminatý olmaktadýr. Dünyadaki diðer vadeli iþlem borsalarýna baktýðýmýzda kote edilen sözleþmelerin çok azýnýn baþarýlý olduðunu görmekteyiz. Borsamýz, bu tecrübeden yola çýkarak 7 adet sözleþme ile iþlemlere baþlamýþtýr. Döviz ve hisse senedi sözleþmeleri baþlangýçtan itibaren en fazla ilgiyi çeken sözleþmeler olmuþtur. Emtiaya dayalý sözleþmeler, beklendiði þekilde yavaþ bir geliþme göstermektedir. Faiz sözleþmeleri, Hazine nin vadeleri uzatma politikasý nedeniyle gösterge niteliðini yakalayamamýþtýr. Faiz sözleþmelerinin iyileþtirilmesi projesi devam etmektedir. Borsamýz faaliyette bulunduðu süre içerisinde her hangi bir teknik sorunla karþýlaþmadan faaliyetlerini sürdürmüþtür. Bu da baþlangýçta dizayn edilen iþlem sisteminin etkin olduðunun bir göstergesidir. Ancak Borsanýn doðmasýyla birlikte piyasa yapýsýna iliþkin talepler daha somut bir zemine kavuþmuþtur. Borsamýz piyasadan gelen talepleri en hýzlý þekilde deðerlendirerek piyasa yapýsýnýn etkin bir þekilde ihtiyacý karþýlar halde kalmasýna gayret etmektedir. Açýk pozisyon sayýsýnýn artmasýna paralel olarak bazý üyelerimizin pozisyon limitleri yetersiz kalmýþ, bunun sonucunda döviz sözleþmelerinde pozisyon limitleri artýrýlmýþtýr. Kýsaca Borsamýz ilk 6 ayýnda beklenenin çok üstünde bir geliþme göstermiþtir. Bu durum gelecek 6 ay için umudumuzun artmasýný saðlamaktadýr. Gelecek nesil yatýrým araçlarýnýn bu þekilde kullanýlmaya baþlanmasý Borsamýz yanýnda finansal sistemimiz için de ileriye doðru atýlmýþ çok önemli bir adýmdýr.n Saygýlarýmla, Hamdi Baðcý Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 2 sayý 6

5

6 Eylül 2005 VOBJEKTÝF n VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI y EYLÜL 2005 VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Bu sayýda... VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB Vadeli fiyatlar bir tahmin midir? VOB Takas Merkezi TAKASBANK Türev ürünler ve uygun verim eðrisi seçimi VOB dan Haberler Yýl:2 Sayý:6 Eylül 2005 Genel Müdür ün mesajý... 5 VOB da ilk 6 aylýk dönem geride kaldý 4 Þubat tan bugüne VOB da neler oldu? Ýþlem hacimleri ve piyasa seyri üzerine yorumlar Bilgi teknolojileri ve borsalar VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ 14 Döviz mi, DöVÝS mi? VOB Döviz Vadeli Ýþlem Sözleþmeleri yatýrýmcýlara yeni fýrsatlar sunuyor. Sahibi: Vadeli Ýþlem ve Opsiyon Borsasý A.Þ. Temsilci: Hamdi Baðcý Sorumlu Müdür: Emir Çetinkaya Mahiyeti: Ýktisadi Konular Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yönetim Yeri: Akdeniz Caddesi Birsel Ýþ Mrk. No:14 K:6 Alsancak ÝZMÝR Te l: Fax: Basým Yeri: Hürriyet Matbaasý 1. Sanayi Sitesi 2826 Sokak No:52 ÝZMÝR Tel: pbx Fax: Basým Tarihi: VOB parlak bir baþlangýç yaptý... Uzman Görüþü: Hakan Yamaçoðuz / Ýþ Yatýrým 26 VOB Takas Merkezi analizi VOB Takas Merkezi fonksiyonu Takasbank tarafýndan yerine getirilmektedir. 30 Verim eðrisi seçimi Türev ürünler ve Türkiye ye uygun verim eðrisi seçimi 35 Bilgi teknolojileri ve borsalar Bilgi teknolojileri kullanýmý her zaman önemli bir iþ ve maliyet unsuru olagelmiþtir. 40 VOB dan haberler Baþbakan Yardýmcýsý Þener VOB u ziyaret etti. EBSO meslek Komiteleri VOB ziyareti. Yapý Kredi Yatýrým VOB Tanýtým Toplantýlarý. 45 Vadeli iþlem borsalarýnda güncel geliþmeler Dünyada neler oluyor? Kýsa kýsa güncel haberler... 4 sayý 6

7 EYLÜL 2005 y VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI n VOBJEKTÝF VOB da Ýlk Altý Aylýk Dönem Geride Kaldý Analiz Faaliyetlerimize baþladýðýmýz 4 Þubat 2005 tarihinden Temmuz ayýnýn son günlerine kadar geçen yaklaþýk 6 aylýk dönemde Borsamýzda oluþan veriler hedeflenen düzeyin de üstünde bir geliþmeye iþaret etmektedir. Aþaðýda Borsamýzda ilk altý aylýk dönemin önemli geliþmelerinden bir kýsmý ve bunlar üzerine yapýlan deðerlendirmelerimiz yer almaktadýr. 1) Ýþlem Miktarý ve Ýþlem Hacmi a. Artýþ Devam Ediyor! Aþaðýdaki grafikte ilk 6 aylýk dönemde gerçekleþtirilen iþlem hacmi ve iþlem miktarý geliþimi gösterilmektedir: yaklaþýk ortalama 1 milyon YTL olan günlük iþlem hacmi Temmuz ayýnda 30 milyon YTL rekor seviyelerine ulaþmýþtýr. Ýþlem hacmi ve miktarýnýn artýþ ivmesi piyasa katýlýmcýlarý için likiditenin de artmasý sonucunu doðurmakta, Borsamýzda riskten korunma ve yatýrým amaçlý olarak pozisyon almak ya da var olan pozisyonlarýný kapatmak isteyen yatýrýmcýlar için düþük maliyetli bir piyasa oluþumuna katkýda bulunmaktadýr. Yine likidite açýsýndan deðerlendirilebilecek olan bir baþka konu ise alým ve satým emirlerinin fiyatlarý arasýndaki farktýr. Özellikle endeks ve döviz sözleþmeleri için alým satým farkýnýn da etkin ve likit bir piyasada olmasý gereken seviyelerde gerçekleþtiði günlük akýþ içerisinde gözlenmektedir. Borsamýzda likiditenin artýþý ve iþlem maliyetlerinin buna baðlý olarak düþüþü üye sayýsýnýn artýþý, varolan üyelerin aktif olarak iþlem yapmaya baþlamasý, Takasbank ta açýlan hesap sayýsýnýn her geçen gün fazlalaþmasý gibi faktörlere baðlý olarak Borsamýzýn ve sözleþmelerimizin tanýnýrlýðýnýn ve kullanýlýrlýðýnýn artmasý ile doðrudan iliþkilidir. b. Enstrüman Bazýnda Daðýlým Grafikten de görüldüðü üzere iþlem hacmi ve miktarý göreli olarak durgun geçmesi beklenen yaz döneminde olmamýza raðmen belirgin bir þekilde artmaya devam etmektedir. Þubat ayý boyunca Arka sayfadaki grafikte baþlangýçtan günümüze kadar gerçekleþen iþlem hacminin enstrüman bazýnda daðýlýmý yer almaktadýr: sayý 65

8 VOBJEKTÝF n VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI y EYLÜL 2005 yüksek hacim seviyelerine ulaþýlamamýþtýr. Gerek banka üyelerimizin sayýsýnýn artýþý gerekse yatýrýmcý ihtiyaçlarýnýn daha iyi karþýlanmasý için Borsamýz tarafýndan yapýlan çalýþmalar sonucunda faiz sözleþmelerinin iþlem hacimlerinin de hýzla artacaðý beklenmektedir. Ýlk üç ayda olduðu gibi ilk altý ayýn sonunda da en çok iþlem gören sözleþmeler olan döviz sözleþmelerinin iþlem hacmi Mayýs ayýndan günümüze yaklaþýk olarak altý buçuk kat artmýþtýr. Döviz sözleþmelerinin diðer sözleþmelere göre daha yüksek hacme sahip olmasýnda, dünyada yaþanan hemen her türlü olaydan etkilenen spot döviz piyasalarýndaki geliþmelerin etkisi dolayýsýyla oluþan riskten korunma ihtiyacý önemli rol oynamaktadýr. 7 Temmuz 2005 te Londra da gerçekleþen patlamalar sonucunda dünya genelinde piyasalar sarsýlýrken, ülkemizde spot döviz piyasalarýnda yaþanan hareketlilik Borsamýzda iþlem gören döviz sözleþmelerine de yansýmýþtýr. Bu geliþmeler doðrultusunda yatýrýmcýlarýn spottaki risklerini Borsamýzda minimize etmek için döviz sözleþmelerinde iþlem yapmalarý VOB un öneminin bir kez daha vurgular niteliktedir. Hisse senedi endeks sözleþmeleri ise Borsamýzýn faaliyete geçtiði tarihten Temmuz ayýnýn sonuna kadarki dönemde döviz sözleþmelerinden sonra en çok iþlem gören ikinci sözleþme grubu olmuþtur. Londra da 7 Temmuz 2005 tarihinde gerçekleþen patlamalar hisse senedi endeksi sözleþmelerini de etkilerken, ÝMKB de 2. seans baþlamadan önce Borsamýzda devam etmekte olan seansta, baþta Aðustos 2005 vadeli sözleþme olmak üzere tüm hisse senedi endeksi sözleþmelerinde yüksek miktarda iþlem gerçekleþtirilmiþ ve fiyatlar düþmüþtür. Borsamýz seansýnda yaþanan bu geliþmelerin ÝMKB Hisse Senetleri Piyasasýnýn 2. seansý için gösterge oluþturduðu piyasa katýlýmcýlarý tarafýndan ifade edilmiþtir. Ýþlem hacminin sadece %2.19 luk kýsmýný ise faiz sözleþmeleri oluþturmaktadýr. Türkiye nin yaþadýðý makro ekonomik geliþmelerin de etkisiyle vade yapýsý deðiþen borçlanma piyasalarýndaki geliþmeler VOB daki faiz sözleþmelerini de etkilemiþ, istenen Enstrüman bazýnda daðýlýmda son sýrayý ise emtia sözleþmeleri almaktadýr. Geçtiðimiz günlerde Borsamýzý ziyaret eden Baþbakan Yardýmcýsý Abdüllatif Þener in de vurgulamýþ olduðu gibi, emtia sözleþmelerinin önümüzdeki dönemde tarým sektöründe fiyat regülasyonunun saðlanmasýnda önemli bir rol oynayacaðý ve bu sözleþmelerde iþlem hacminin olmasý gereken seviyelere ulaþacaðý beklentisi hakimdir. 2) Açýk Pozisyonlar Aþaðýdaki grafikte her bir vade için sözleþme bazýnda hesaplanan açýk pozisyonlarýn toplam YTL deðerinin 4 Þubat 2005 tarihinden Temmuz ayýnýn son günlerine kadar olan seyri yer almaktadýr: Grafikten de görüldüðü gibi faaliyete geçiþten bu yana Borsamýzda oluþan açýk pozisyonlarýn YTL deðeri hýzla artmaktadýr. Son üç ay deðerlendirildiðinde, Mayýs ayýndan Temmuz sonuna dek açýk pozisyonlarýn YTL deðerinin yaklaþýk 6 kat artýþ göstererek 19,3 Milyon YTL den 113,2 Milyon YTL ye yükseldiði görülmektedir. Ýþlem hacmi ve iþlem miktarýndaki artýþa paralel olarak açýk pozisyon YTL deðerinin de yükselmesi, piyasa katýlýmcýlarý için, gerçekleþen hacim ve miktarýn niteliðine dair ipucu oluþturmaktadýr. Gün geçtikçe daha çok yatýrým portföyünde çeþitli stratejiler çerçevesinde Borsamýz sözleþmelerine yer verilmektedir. 6 sayý 6

9 EYLÜL 2005 y VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI n VOBJEKTÝF 3) Garanti Fonu Aþaðýdaki grafikte Garanti Fonu YTL deðerinin açýlýþ tarihinden itibaren geliþimi görülmektedir: ÜYE DAÐILIMI Banka 26% Aracý Kurum 74% Üye Temsilcisi Sayýsýnda Son Durum Garanti Fonu YTL deðerinin artýþýnda iki önemli faktör rol oynamaktadýr. Bunlardan birincisi yeni üyelerin katýlýmýyla Garanti Fonuna yapýlan asgari katký payý tutarlarýnýn toplamýnýn artmasýdýr. Ýkinci önemli faktör ise, Garanti Fonunun tutulan açýk pozisyonlarla doðru orantýlý olarak yapýlandýrýlmasýdýr. Üyelerimiz, açýk pozisyon YTL deðerleri arttýkça Garanti Fonundaki paylarýný da buna paralel olarak arttýrmaktadýr. Garanti Fonu karþý taraf riskinin ortadan kaldýrýlmasýnda önemli bir görev üstlendiði için, bu fondaki tutarlarýn artýþý Borsamýza ve takas sistemimize olan güvenin de artmasýný saðlamaktadýr. 4) Üyeler Açýlýþ tarihinde 35 üye ile iþlemlere baþlayan Borsamýzda, Temmuz 2005 sonu itibarýyla, 14 ü banka 40 ý aracý kurum olmak üzere 54 üye sayýsýna ulaþýlmýþtýr. Kýsa vadede üye sayýmýzýn 60 a ulaþacaðý tahmin edilmektedir. Borsamýza üye olmak için gerekli olan türev araçlarýn alým satýmýna aracýlýk yetki belgesini almak için baþvurular devam etmektedir Haziran 2005 tarihlerinde XVIII. Dönem, Haziran 2005 tarihlerinde XIX. Dönem eðitimleri tamamlanmýþtýr. VOB ÜYE TEMSÝLCÝSÝ eðitimleri sonunda Ýstanbul ve Ýzmir den 295 kiþiye Borsamýz Üye Temsilci Belgesi verilmiþtir. Üye Temsilcisi olmaya hak kazanmýþ olanlardan 144 ü de üyeler tarafýndan iþlem yapmak üzere yetkilendirilmiþlerdir. VOB Üyelerinin Bankacýlýk ve Sermaye Piyasasýndaki Aðýrlýðý Üyelerimizin sermaye yapýlarý incelendiðinde 2004 yýl sonu rakamlarý itibariyle üye aracý kurumlarýn Türkiye deki diðer aracý kurumlarýn sermaye toplamýnýn % 64 üne, üye bankalarýn ise Türk Bankacýlýk Sistemi nin toplam özkaynaðýnýn %54 üne sahip olduðu görülmektedir. sayý 67

10 VOBJEKTÝF n VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI y EYLÜL 2005 ÜYE ARACI KURUMLAR MALÝ TABLO TÜRÜ ÖZSERMAYE (YTL) YÜZDESEL PAY ACAR YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ENF ,41% AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. UFRS ,98% ALTERNATÝF YATIRIM A.Þ. ENF ,40% ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.Þ. ENF ,24% ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Þ. ENF ,69% BENDER MENKUL DEÐERLER A.Þ. ENF ,80% DELTA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ENF ,74% DENÝZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Þ. ENF ,07% DIÞ YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. K.UFRS ,97% ECZACIBAÞI MENKUL DEÐERLER A.Þ. K.ENF ,35% EFG ÝSTANBUL MENKUL DEÐERLER A.Þ. ENF ,86% EGEMEN MENKUL KIYMETLER A.Þ. ENF ,11% EKÝNCÝLER YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ENF ,45% EKSPRES YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. UFRS ,83% EVGÝN YATIRIM MENKUL DEÐERLER TÝCARET A.Þ. ENF ,40% FÝNANS YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. K.UFRS ,79% FORM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ENF ,08% GEDÝK YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ENF ,66% GFC GENERAL FÝNANS MENKUL DEÐERLER A.Þ. ENF ,15% GLOBAL MENKUL DEÐERLER A.Þ. K.ENF ,34% HAK MENKUL KIYMETLER A.Þ. ENF ,28% HEDEF MENKUL DEÐERLER A.Þ. ENF ,13% ÝNFO MENKUL DEÐERLER A.Þ. ENF ,76% ÝÞ YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ENF ,02% NUROL MENKUL KIYMETLER A.Þ. ENF ,45% ÖNCÜ MENKUL DEÐERLER A.Þ. ENF ,16% OYAK YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ENF ,02% PRÝM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ENF ,26% RAYMOND JAMES YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Þ. ENF ,62% SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. ENF ,42% ÞEKER YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ENF ,30% STANDARD YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Þ. ENF ,56% TACÝRLER MENKUL DEÐERLER A.Þ. ENF ,52% TAKSÝM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ENF ,18% TARÝÞ MENKUL DEÐERLER A.Þ. ENF ,15% TEB YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ENF ,87% TURKISH YATIRIM A.Þ. UFRS ,79% VAKIF YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ENF ,41% YAPI KREDÝ YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ENF ,60% YATIRIM FÝNANSMAN MENKUL DEÐERLER A.Þ. K.UFRS ,78% VOB ÜYESÝ ARACI KURUM TOPLAMI ,61% ARACI KURUM TOPLAMI (105 kurum) % Kaynak: ENF: Enflasyon Muhasebesine Esasýna Göre Mali Tablolar K.ENF: Konsolide Enflasyon Muhasebesi Esasýna Göre Mali Tablolar UFRS: Uluslararasý Finansal Raporlama Esasýna Göre Mali Tablolar K.UFRS: Konsolide Uluslararasý Finansal Raporlama Esasýna Göre Mali Tablolar 8 sayý 6

11 EYLÜL 2005 y VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI n VOBJEKTÝF ÜYE BANKALAR ÖZSERMAYE(*000 YTL) YÜZDESEL PAY AKBANK T.A.Þ ,55% ALTERNATÝF BANK A.Þ ,29% DENÝZ BANK A.Þ ,86% DEUTSCHE BANK A.Þ ,27% FÝNANSBANK A.Þ ,28% HSBC BANK A.Þ ,21% KOÇBANK A.Þ ,58% OYAKBANK A.Þ ,55% TÜRKÝYE GARANTÝ BANKASI A.Þ ,90% TEKSTÝL BANKASI A.Þ ,30% TÜRK DIÞ TÝCARET BANKASI A.Þ ,15% TÜRKÝYE ÝÞ BANKASI A.Þ ,62% TÜRKÝYE SINAÝ KALKINMA BANKASI A.Þ ,83% TÜRKÝYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O ,38% ÜYE BANKA TOPLAM ,76% TÜRK BANKACILIK SÝSTEM TOPLAMI % Kaynak: ÝMKB Hisse Senedi Piyasasý ve Tahvil ve Bono Piyasalarýndaki iþlem hacimleri incelendiðindeyse üyelerimizin Hisse Senedi Piyasasý ndaki 2004 yýlý toplam iþlem hacminin % 69,98 ini, Tahvil ve Bonu Piyasasý ndaki 2004 yýlý iþlem hacminin ise %57,52 sini gerçekleþtirdiði görülmektedir. daðýlýmý incelendiðinde; tüm üyelerin iþlem hacmi toplamýnýn % 31,67 sini Ýþ Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. ye ait olduðunu ve % 22 ile onu Türkiye Garanti Bankasý A.Þ. nin takip ettiði görülmüþtür. Üyelerimizin Ýþlem Hacmi Daðýlýmý Borsamýzda 4 Þubat 2005 ile 22 Temmuz 2005 tarihleri arasýnda gerçekleþen toplam iþlem hacmi ,50 YTL dir. Arka sayfadaki tabloda üyelerimizin bu dönemde gerçekleþtirdikleri iþlem hacimleri listelenmiþtir. Ýþlem hacmi sýralamasýnda ilk 10 üyenin yüzdesel sayý 69

12 VOBJEKTÝF n VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI y EYLÜL 2005 ÜYELER ÝÞLEM HACMÝ TOPLAM (YTL) 1 ÝÞ YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ ,10 2 TÜRKÝYE GARANTÝ BANKASI A.Þ ,60 3 RAYMOND JAMES YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Þ ,50 4 GEDÝK YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ ,50 5 TÜRKÝYE SINAÝ KALKINMA BANKASI A.Þ ,00 6 SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ ,00 7 OYAK YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ ,00 8 TARÝÞ MENKUL DEÐERLER A.Þ ,00 9 AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ ,50 10 NUROL MENKUL KIYMETLER A.Þ ,50 11 KOÇBANK A.Þ ,40 12 BENDER MENKUL DEÐERLER A.Þ ,00 13 DEUTSCHE BANK A.Þ ,50 14 FÝNANS YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ ,50 15 TACÝRLER MENKUL DEÐERLER A.Þ ,00 16 ACAR YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ ,00 17 EVGÝN YATIRIM MENKUL DEÐERLER TÝC. A.Þ ,10 18 OYAKBANK A.Þ ,80 19 YAPI KREDÝ YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ ,50 20 YATIRIM FÝNANSMAN MENKUL DEÐERLER A.Þ ,00 21 GFC GENERAL FÝNANS MENKUL DEÐERLER A.Þ ,50 22 HAK MENKUL KIYMETLER A.Þ ,50 23 DENÝZ BANK A.Þ ,50 24 TAKSÝM MENKUL DEÐERLER A.Þ ,50 25 HEDEF MENKUL DEÐERLER A.Þ ,50 26 ÝNFO MENKUL DEÐERLER A.Þ ,50 27 ÞEKER YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ ,00 28 DELTA MENKUL DEÐERLER A.Þ ,00 29 EGEMEN MENKUL KIYMETLER A.Þ ,00 30 EKÝNCÝLER YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ ,50 31 FORM MENKUL DEÐERLER A.Þ ,50 32 DENÝZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Þ ,00 33 ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.Þ ,50 34 ÖNCÜ MENKUL DEÐERLER A.Þ ,00 35 EFG ÝSTANBUL MENKUL DEÐERLER A.Þ ,50 36 TEB YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ ,00 37 DIÞ YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ ,50 38 TÜRKÝYE ÝÞ BANKASI A.Þ ,00 39 VAKIF YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ ,50 40 GLOBAL MENKUL DEÐERLER A.Þ ,50 41 ECZACIBAÞI MENKUL DEÐERLER A.Þ ,50 42 EKSPRES YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ ,00 43 ALTERNATÝF YATIRIM A.Þ ,00 44 ALTERNATÝF BANK A.Þ ,50 Toplam ,00 10 sayý 6

13 EYLÜL 2005 y VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI n VOBJEKTÝF Þubat-Haziran döneminde en yüksek iþlem hacmine sahip 5 üyenin iþlem hacimleri ve bu iþlem hacimlerinin toplam iþlem hacmine oraný da yüzdesel olarak aþaðýdaki grafikte verilmiþtir: 6) Sanal Ortamda VOB Borsamýzýn internet adresi olan faaliyete geçiþimizden bu yana günde ortalama 33 bin kez olmak üzere yaklaþýk 5 milyon kez hit almýþtýr. Bu süre zarfýnda web sayfamýzý ziyaret eden kiþi sayýsý ise 90 bin olarak belirlenmiþtir. Sayfamýzýn Ýngilizce versiyonu olan ise günlük ortalama kez olmak üzere toplam olarak 313 bin kez hit almýþtýr. Üyelerimizin yüksek spot piyasa paylarý ve etkinlikleri dikkate alýndýðýnda, üyelik yapýsýnýn çok geniþ bir yelpazede oluþtuðu ve önemli bir potansiyel arz ettiði görülmektedir. Gelinen aþamada yeni üyelik kazanýmlarýnýn yaný sýra varolan üyelerimizin aktif katýlýmýnýn saðlanmasýnýn da Borsamýzýn geliþiminde önemli bir rol oynayacaðý anlaþýlmaktadýr. 5) Veri Yayýný Faaliyete geçiþte verilerimiz beþ veri yayýncýsý tarafýndan daðýtýlmakta iken veri yayýncýlarla yapýlan çalýþmalar sonucunda Bloomberg L.P. ve Ýnfo-Trace Bilgisayar ve Enformasyon Hizmetleri A.Þ. nin de katýlýmý ile veri yayýný yapan þirket sayýsý yediye yükselmiþtir. Yatýrýmcýlar tarafýndan Borsamýz verilerine ulusal ve uluslar arasý çeþitli veri yayýn þirketleri aracýlýðýyla farklý grup ve kategoriler çerçevesinde ulaþýlmasý Borsamýz için büyük önem arz etmektedir. Web sayfamýza yurt içinden baðlantýlarýn oraný %68 iken yurt dýþý baðlantýlarýn %87 si ABD den, %4 ü Ýngiltere den, %2 si Almanya dan ve geriye kalan %7 si ise dünyanýn çeþitli ülkelerinden gerçekleþtirilmiþtir. Çok sayýda kiþinin Borsamýzýn web sayfalarýný ziyaret ederek VOB hakkýnda bilgi edinmek istemesi, Borsamýzdaki aktif yatýrýmcý sayýsýnýn gelecek günlerde de artmaya devam edeceðinin iþareti olarak yorumlanmaktadýr. 7) Düzenlemelerde Deðiþiklik ve Eklemeler Borsamýzýn açýlýþýndan bu yana yaþanan geliþmeler ve üyelerimizle birlikte diðer tüm piyasa katýlýmcýlarýnýn talep ve ihtiyaçlarý dikkate alýnarak dinamik bir yapýda düzenleme deðiþiklikleri ve yeni düzenlemeler yapýlarak Borsamýzýn yapýsý gözden geçirilmektedir. Arka sayfada açýlýþtan bu yana düzenlemelerimizdeki belli baþlý deðiþiklikler/eklemeler yer almaktadýr: Mevcut veri yayýncýlarýmýzýn listesi aþaðýda alfabetik olarak yer almaktadýr: l Bloomberg L.P. l Foreks Bilgi Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. l Info-Trace Bilgisayar ve Enformasyon Hizmetleri A.Þ. l ÝBS Ýstanbul Bilgi Ýletiþim Sistemleri Ticaret ve Sanayi A.Þ. l Matrix Bilgi Daðýtým Hizmetleri A.Þ. l Plato Veri Daðýtým Hizmetleri A.Þ. l Reuters Enformasyon Ltd. Þti. sayý 611

14 VOBJEKTÝF n VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI y EYLÜL Nisan Nisan Haziran Haziran Haziran 2005 Özel Emirler ve Özel Emir Ýlan pazarýnda girilen minimum emir miktarý adet sözleþmeden adet sözleþmeye düþürülmüþtür. Mutlak pozisyon limiti tüm sözleþmelerde adet sözleþmeden adet sözleþmeye çýkarýlmýþtýr. Riskli hesaplarýn ana pazar da aktif emirlerin yaný sýra pasif emir giriþi de yapabilmelerine izin verilmiþtir. Normal seansta girilebilecek maksimum pasif emir miktarý adet sözleþmeden adet sözleþmeye çýkarýlmýþtýr. Mutlak pozisyon limiti döviz sözleþmelerinin tamamýnda den e çýkarýlmýþtýr. Bundan sonraki aþamalarý baþarýyla gerçekleþtirebilmek ve Borsamýzýn etkin yapýsýný sürdürebilmek için piyasa iþleyiþi, takas, sözleþme dizayný, üyelik yapýsý ve risk yönetimine iliþkin konular baþta olmak üzere çeþitli konular üzerinde çalýþmalar yapýlmaya devam edilmektedir.n 12 sayý 6

15

16 VOBJEKTÝF n VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI y EYLÜL 2005 Araþtýrma Döviz mi, DöVÝS* mi? * VOB Döviz Vadeli Ýþlem Sözleþmeleri Döviz Kur nedir? Bizi neden ilgilendirir? Döviz kuru (kur deðeri), bir ulusal para biriminin, diðer bir ulusal para birimine olan oranýdýr. Gazetelerde döviz kurlarý genellikle bir birim yabancý paranýn alabileceði YTL olarak gösterilir. Örneðin YTL/ABD dolarý kuru 1,30 ise bu 1 ABD dolarý karþýlýðýnda 1,30 YTL alýnabildiðini gösterir. Bu örnekteki 1,30 rakamýnýn artmasý YTL nin deðer kaybettiði anlamýna gelir. Bu örnekte 1 YTL 0.77 ABD dolarý alabilmektedir. Bazý ülkelerde döviz kuru çok az kiþiyi ilgilendirirken ülkemizde çok fazla kiþiyi ve ekonomik birimi ilgilendirmektedir. Bunun bazý nedenleri bulunmaktadýr. Geçmiþte TL nin istikrarlý olmamasý, ekonomik birimlerin servetlerini istikrarlý gördükleri yabancý para birimi cinsinden tutmaya zorlamýþtýr. Uzun vadeli hizmet ve teslim sözleþmeleri, borç alýp vermeler ve bir çok ekonomik faaliyet yabancý para birimi üzerinden yürütülmüþtür. Bunlara ilave olarak ülkemizin ithalat ve ihracat toplamýnýn milli gelire oraný oldukça yüksek düzeydedir. Ortalama bir iþletme ve yatýrýmcýnýn döviz kuruyla ilgisi þu þekilde ortaya çýkmaktadýr: l Döviz cinsinden tasarrufu (mevduat, nakit, alacak, eurobond vs.) bulunabilir, l Döviz cinsinden bir borcu (banka kredisi, finansal kiralama, diðer borçlar) olabilir, l Dövizdeki hareketlerden etkilenen bir gelir veya gideri (faiz ödemesi, ithalat, ihracat, hizmet gelirleri, maaþ vs.) olabilir. Döviz kurlarý sürekli olarak deðiþmektedir. Bu deðiþim ülkemizde çok daha þiddetli gerçekleþmekte ve diðer ülkelerdekinden çok daha fazla alaný etkilemektedir. Döviz kurlarý deðiþtiðinde servetimiz deðiþmekte, gelirimiz azalmakta veya artmaktadýr. Bizi döviz kurundaki deðiþimler neden endiþelendirir: l Döviz cinsinden borcunuz var. Ya kur artarsa? l Ýleride döviz cinsinden borçlanarak yatýrým yapmayý planlýyorsunuz. Ya kur artarsa? l Dolar cinsinden maaþ alýyorsunuz ve YTL cinsinden giderleriniz var? Ya Dolar düþerse? l Ýhracatçýsýnýz ve vadeli satýþ yaptýnýz. Alacaðýnýzý tahsil ettiðinizde gerçekleþen spot dolar kuru ya beklediðiniz gibi çýkmazsa? l Dolar cinsinden mevduatýnýz var. Vadesi dolduðunda YTL üzerinden bir yatýrým planlamaktasýnýz. Ya Dolar kuru düþerse? Burada temel sorun þu: varlýklarýmýzý, servetimizi, gelir ve giderimizi, kýsaca finansal saðlýðýmýzý döviz kurunun tesadüfi deðiþimlerine mi býrakmalýyýz? Finansal saðlýðýmýzý tesadüflerin belirlemesini istemiyorsak vadeli iþlemleri kullanmak bir gereklilik haline gelmektedir. Döviz sadece enflasyonist dönemlerde ve ülkelerde kullanýlan bir korunma aracý deðildir. Ayný zamanda çok cazip bir yatýrým alternatifini de oluþturmaktadýr. Döviz, ülkelerin ekonomik potansiyellerini satma 14 sayý 6

17 EYLÜL 2005 y VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI n VOBJEKTÝF veya alma imkanýný saðlamaktadýr. Dünyada döviz piyasasý tam anlamýyla 24 saat iþlemektedir. Bu piyasalarda iþlem hacimlerinin çok önemli bir kýsmý ABD Dolarý, Euro, Japon Yeni, Pound, Ýsviçre Frangý gibi para birimleri üzerinden gerçekleþmektedir. Döviz ticaretinin çok küçük bir kýsmýný ithalat ihracat gibi kalemler oluþturmakta, geri kalan ticaret yatýrým saikiyle yapýlmaktadýr. Kuru ne belirler? Dünyada kur seviyesinin belirlenmesine iliþkin deðiþik sistemler benimsenmiþtir. Bu sistemleri sabit ve deðiþken kur sistemleri olarak ikiye ayýrarak inceleyebiliriz. Sabit kur sisteminde, ulusal para yabancý bir para veya paralardan oluþan bir sepet karþýsýnda sabitlenmekte ve bu deðerin sürmesi para otoritesi tarafýndan bazen açýk bazen de dolaylý olarak garanti edilmektedir. Serbest kur sisteminde ise, döviz kurunun fiyatý doðrudan piyasada oluþan arz ve talebe göre belirlenmektedir. Ara rejim olarak adlandýrýlan, Avrupa Para Sistemine geçiþ aþamasýnda da uygulanan kurun bir band içerisinde hareketine müsaade eden yapý ile kontrollü dalgalanma (managed float), sürünen kur (crawling peg) adý altýndaki sistemlerde ise, kur belli bir takým kriterlere göre yönlendirilmekte ve para otoritesi tarafýndan gerektiðinde müdahale edilmektedir. Türkiye de son 20 yýl içinde çeþitli türleri uygulanan yönetilen (kontrollü) kur rejimlerinin baþarýsýzlýða uðramasý sonucunda Þubat 2001 tarihinden itibaren serbest dalgalý kur rejimi uygulanmaya baþlamýþtýr. Spot piyasada döviz kurlarýnýn oluþumunda etkili olan iki ana teorem vardýr : 1. Satýn Alma Gücü Paritesi Teoremi Bu teoriye göre bir mal sepetinin fiyatý dünyadaki tüm ülkelerde ayný olmalýdýr. Örnek verecek olursak, Türkiye deki mal sepetinin fiyatý 2 YTL ve ayný mal sepetinin ABD deki fiyatý 1 Dolar ise YTL Dolar kuru 2 YTL/Dolar olmalýdýr. Ayný mal ve hizmetleri temsil eden bir sepetin iki ülkede birden oluþturulmasý oldukça zordur. Bunun yanýnda tüm mal ve hizmetler ticarete konu olmaz. Bu da fiyatlarýn iki ülkede eþit olmasý yönünde hareket etmeyebilir. The Economist dergisinin hazýrlamýþ olduðu Big Mac endeksi satýn alma gücü paritesi teoremine göre kurlar hakkýnda bir fikir verebilir. Bu endeks deðiþik ülkelerdeki Mc Donald s larda satýlan hamburger fiyatlarýný cari kurlar üzerinden karþýlaþtýrarak yerel paranýn ABD dolarý karþýsýnda deðerli olup olmadýðý hakkýnda bir gösterge sunmaktadýr. 2. Faiz Oraný Paritesi Teoremi Bu teorem döviz kurlarý ile faiz oranlarýnýn bir sistemi oluþturduðunu ileri sürmektedir. Bu teoreme göre, vadeli kurlarýn varlýðý durumunda, iki ülkedeki risksiz faiz oranlarý, spot ve vadeli kurlar arasýnda bir iliþki bulunmalýdýr. Gerçekten de vadeli kurlarýn varlýðý, bir yabancý paranýn ileri tarihte bugünden belirlenen sabit bir tutarda yerli paraya dönüþtürme imkaný sunmaktadýr. Bu durumda, belirli bir paranýn belirli bir süre yerli para cinsinden risksiz devlet tahviline yatýrýlmasýyla oluþan getiriyle söz konusu tutarýn spot piyasadan yabancý paraya dönüþtürülüp yabancý para cinsinden risksiz faiz haddine yatýrýlmasý ve vadeye denk gelen bir vadeli iþlem sözleþmesinin satýlmasýyla elde edilen getirinin birbirine eþit olmasý gerekmektedir. Bu eþitliðin bozulmasý durumunda arbitraj imkaný oluþur ve bu arbitraj kurlarýn deðiþmesini saðlayarak dengenin yeniden oluþmasýný zorlar. Yukarýda açýklanan teoriler döviz kurlarýnýn gerçek hayatta oluþan seviyelerini açýklamada önemli ipuçlarý sunar. Bu çerçevede, döviz kurlarýnýn arz ve talebini ve dolayýsýyla döviz kurlarýnýn seviyesini bir çok deðiþken etkileyebilmektedir. Büyüme, iþsizlik oraný, vergiler, ihracat ve ithalat dahil ödemeler dengesi'ndeki geliþmeler, kamu borçlarý, bütçe açýklarý gibi ülkelerin ekonomik performansý ile ilgili birçok faktör bir ülke parasýnýn deðerinin belirlenmesinde etkili olmaktadýr. Ayrýca politik yapý ve toplumsal davranýþlar gibi birçok ekonomi dýþý faktör de döviz kurunu etkilemektedir. Her ne kadar son zamanlarda Türkiye ekonomisi önceki dönemlere kýyasla daha istikrarlý bir yapýya kavuþmuþ olsa da, yukarýda saydýðýmýz pek çok deðiþik etken sonucu döviz kurlarýndaki oynaklýk (volatilite) devam etmektedir (Bkz. Grafik 1). sayý 615

18 VOBJEKTÝF n VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI y EYLÜL 2005 Grafik 1 * Fiyat endeksi olarak 2005 yýlý öncesinde toptan eþya fiyatlarý, sonrasýnda üretici fiyatlarý kullanýlmýþtýr. Kaynak : TCMB Spot mu Vadeli mi? Biz YTL ile dövizin ayný zamanda el deðiþtirdiði piyasaya spot döviz piyasasý diyoruz. Bir döviz büfesinden döviz aldýðýnýzda spot piyasada iþlem yapmýþ olursunuz. Buna karþýlýk VOB da bir vadeli iþlem sözleþmesi aldýðýnýzda vadeli piyasada iþlem yapmýþ olursunuz. Spot piyasa dövizle yapýlabileceklerin çok küçük bir kýsmýný sunmaktadýr. Örneðin dövizin düþeceðini düþündüðünüzde bu düþüþten kar elde etmek için bir iþlem yapma imkanýnýz bulunmamaktadýr. Aþaðýda spot ve vadeli piyasalarýn karþýlaþtýrmasýný bulacaksýnýz: l Gerekli ilk yatýrým: Spotta bir döviz aldýðýnýzda nakden ve tamamen tüm ödemenin peþin olarak yatýrýlmasý gerekmektedir. Vadelide ise daha az bir oranda bir baþlangýç teminatý istenir. Bu durum ayný zamanda kaldýraç etkisi olarak adlandýrýlýr. Kurlardaki deðiþim, vadeli iþlem sözleþmelerinde yatýrýlan teminata oranla daha fazla kar veya zarar edilmesine neden olur. l Fiyat yönü beklentisine göre hareket: Spot piyasada sadece kurlarýn yükseleceðini beklerseniz yatýrým yapabilirsiniz. Kurun düþeceðini bekleseniz de VOB da yatýrým yapabilirsiniz. l Korunma: Spot piyasa iþlemleriyle dövizdeki dalgalanmalardan korunma imkaný çok kýsýtlýdýr. Vadeli sözleþmeler ile bu kolaylýkla gerçekleþtirilebilir. l Piyasalarýn yapýsý: VOB, merkezi, elektronik, açýk ve etkin bir piyasadýr. Herkesin kolaylýkla ulaþabileceði açýk bir piyasa olan VOB, yatýrýmcýlara adil bir fiyat üzerinden iþlem yapma fýrsatý sunmaktadýr. l Muhafaza: Spottan alýnan dövizin fiziken saklanmasý ve sahte olmadýðýndan emin olmamýz gereklidir. Bu ilave maliyet hususu VOB sözleþmeleri için geçerli deðildir. l Vade: Spot piyasada alýnan bir dövizin belirli bir vadesi yoktur. Yatýrýmcýlar süreki olarak bunu ellerinde bulundurabilirler ve ilave bir ödeme yapmakla yükümlü deðillerdir. VOB sözleþmelerinin bir vadesi vardýr. Her gün itibariyle sözleþme nedeniyle kar veya zarar oluþur ve bu hesaplara yansýr. Yatýrýmcý, sözleþme süresi içerisinde zarar ederse ilave nakit ödemek zorunda kalabilir. Yurtiçi Döviz Piyasalarý Döviz yurt içinde deðiþik pazarlarda el deðiþtirmektedir. Bu pazarlarýn katýlýmcýlarý ve kurallarý farklý olabilmektedir. Bazý pazarlara katýlým bankalarla sýnýrlý olabilirken bazý pazarlar küçük yatýrýmcýlara açýk olabilmektedir. TCMB Bünyesindeki Döviz ve Efektif Piyasalarý: l YTL Karþýlýðý Döviz Alým/Satým Piyasasý l YTL Karþýlýðý Efektif Alým/ Satým Piyasasý l Döviz Depo Piyasasý l Döviz Karþýlýðý Döviz ve Efektif ile Efektif Karþýlýðý Efektif Piyasalarý l Swap & Forward Döviz ve efektif piyasalarýnýn kuruluþ amacý, bankalararasý döviz ve efektif hareketlerini düzenlemek, bankacýlýk sektöründeki döviz ve efektif kaynaklarýn daha etkin kullanýmýný saðlamak ve para politikasýna esneklik kazandýracak yeni araçlar oluþturmaktadýr. Döviz ve efektif piyasalarýna, bankalar, yetkili kurumlar ve özel finans kurumlarý katýlabilmektedir. YTL/Döviz piyasasýnda yetkili kurumlar kendi aralarýnda YTL karþýlýðý döviz alým-satým iþlemleri yapabildiði gibi TCMB, gerek pozisyon tutmak ve gerekse diðer amaçlarla piyasaya girebilmektedir. Gösterge Niteliðindeki Kurlarýn Belirlenmesi 1 Nisan 2002 tarihinden itibaren TCMB tarafýndan her iþ günü saat arasýnda her bir saatte 16 sayý 6

19 EYLÜL 2005 y VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI n VOBJEKTÝF (10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30) bankalararasý döviz piyasasýnda 1 milyon ABD Dolarý karþýlýðýnda Türk Lirasý/YTL kotasyon veren bankalarýn alým ve satým fiyatlarýnýn ortalamalarýnýn ortalamasý tespit edilmekte ve bu 6 ortalamanýn aritmetik ortalamasý Merkez Bankasýnca saat itibarýyla belirlenen gösterge niteliðindeki 1 ABD Dolarý döviz satýþ kuru olarak ilan edilmektedir. Bankalararasý Döviz Piyasasý Bankalar, yetkili müesseler, özel finans kurumlarý TCMB bünyesindeki döviz-efektif piyasasýnda iþlemlerini yapabildikleri gibi ikincil piyasa olarak adlandýrýlan ve özel bir düzenlemeye tabi olmayan piyasada kendi aralarýnda da iþlem yapabilmektedir. Döviz piyasasýnda gerçekleþen iþlemlerin büyük bir çoðunluðu ikincil piyasada bankalarýn kendi aralarýnda gerçekleþmektedir. Bankalar yalnýzca "line"ý olan bankalarla ve "line" limitleri dahilinde iþlemlerini yapmakta, iþlemlerden dolayý herhangi bir teminat alýnmamakta ve fiyatlar ilan edilen kotasyonlar üzerinden ya da pazarlýk usulüyle telefon veya bilgi daðýtým firmalarýnýn iþlem imkanlarýndan faydalanmak yoluyla gerçekleþmektedir. Bankalar kotasyonlarýný veri yayýn firmalarýnýn ekranlarýna (örn: Reuters sayfa kodu: TRY1=) girerek ilan etmektedir. Serbest Döviz Piyasasý Serbest efektif piyasasý olarak da adlandýrabileceðimiz bu piyasada iþlemler bankalar ve yetkili müesselerce (döviz bürolarý, kuyumcular) gerçekleþtirilmekte, fiyatlar efektif talep ve arzýna göre deðiþmektedir. Bu piyasada iþlem hacminin toplam döviz iþlem hacminin %10'u kadar olduðu tahmin edilmektedir. Bu piyasada fiyatlar yerel piyasalarda yaþanan olaylardan oldukça fazla etkilenmektedir. Örneðin, vergi ödeme günleri, Hazine ihale ödemesinin yapýlacaðý günler ve piyasalarda likiditenin sýkýþýk olduðu günlerde efektif döviz fiyatý düþmekte, piyasalarda likiditenin yüksek olduðu, ihale itfasýnýn yapýldýðý ve borsanýn düþtüðü günlerde ise efektif fiyatlarý yükselmektedir. Döviz Türkiye Ýçin Ne kadar Önemli? Türkiye de dövizin spot ticareti önemli bir büyüklüðe ulaþmýþ bulunmaktadýr. Bunun yanýnda dýþ ticaret hacmimiz sürekli olarak artmaktadýr. Bankalarýn yabancý para cinsinden aktif ve pasifleri önemli tutarlara ulaþmýþ bulunmaktadýr. Spot piyasada, Temmuz 2005 itibariyle yurtiçi banka ve özel finans kurumlarýnýn birbirleri ile gerçekleþtirdikleri aylýk Türk lirasý karþýlýðý döviz alým ve satým iþlemleri toplamý (iþlemler çift taraflý olup, TCMB ile yapýlan iþlemler de bu grupta yer almaktadýr) 61 milyar ABD Dolarý olarak gerçekleþmiþtir. Serbest piyasa döviz iþlem hacminin bu deðerin yaklaþýk %10 u oranýnda gerçekleþtiði tahminini de göz önüne aldýðýmýzda Temmuz ayý iþlem hacminin yaklaþýk olarak 70 milyar ABD Dolarý düzeyinde gerçekleþtiðini söylememiz mümkündür. Dýþ ticaret verilerine deðinecek olursak, 2004 yýlýnda yüksek ihracat artýþýna raðmen dýþ ticaret açýðý 23,9 milyar ABD Dolarý na yükselmiþ, cari iþlemler açýðý 15,6 milyar ABD Dolarý olarak gerçekleþerek, milli gelirin yaklaþýk %5 ine ulaþmýþtýr yýlý Mayýs ayýnda; geçen yýlýn ayný ayýna göre ihracat % 9,9 oranýnda artarak Milyon ABD Dolarý, ithalat ise % 22,1 oranýnda artarak milyon ABD Dolarý olarak gerçekleþmiþtir. Aþaðýdaki grafikte ülkemizin (ilk altý ay) dönemi ithalat ihracat verileri görülmektedir: Grafik 2 Bankacýlýk sektörünü incelediðimizde ise özellikle dalgalý kura geçiþ sonrasýnda yabancý para net pozisyonunun kur riski açýsýndan büyük önem taþýdýðýný görmekteyiz. Yabancý Para Pozisyon Açýðý = (Döviz Tevdiat Hesaplarý+ Yurtdýþý Bankalardan Kullanýlan Krediler) - (Yabancý Para Cinsinden Açýlan Krediler + Bankalarýn TCMB deki Döviz Mevduatý + Yabancý Para Cinsinden Menkul Deðerler Cüzdaný + Yabancý Paraya Baðlý Menkul Deðerler) sayý 617

20 VOBJEKTÝF n VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI y EYLÜL 2005 Türkiye Bankalar Birliði verilerine göre, 31 Mart 2005 itibariyle bankalarýn aktiflerindeki yabancý para pozisyon deðeri 117 milyar YTL iken, pasiflerinde bulunan yabancý para pozisyon deðeri 119 milyar YTL düzeyindedir. Bu da söz konusu dönem itibariyle sektörün kur riskine maruz yabancý para net pozisyonunun yaklaþýk olarak 2 milyar YTL düzeyinde olduðu anlamýna gelmektedir. Bankalarýn bilanço içi pozisyon açýklarýný bilanço dýþý iþlemlerle (örn: türev araç alým-satýmý) dengeleyebilme olanaklarý vardýr, bu noktada VOB un faaliyete geçmiþ olmasý sektörün kur riskine karþý korunma saðlamasý açýsýndan büyük fayda saðlayacaktýr. 10 Aðustos 2005 te TCMB tarafýndan yayýmlanan Finansal Ýstikrar Raporu nda VOB un sözleþmelerinin bankalarýn etkin risk yönetimi yapabilmeleri açýsýndan çok önemli olduðu vurgulanmýþtýr. FOREX Uluslararasý Döviz Piyasasý Forex (Fx) Piyasasý Nedir? Foreign Exchange, iki tarafýn karþýlýklý olarak belirlediði bir fiyattan döviz deðiþim iþlemidir. Üzerinde güneþ batmayan piyasa olarak da adlandýrýlan Forex ticari banka ve aracý kuruluþlarýn, fonlarýn, merkez bankalarýnýn ve hazinelerin içinde bulunduðu sýký denetimlere tabi, yatýrýlan paralarýn garantisinin bulunduðu, dünyanýn her yerinde ayný anda ayný þartlarla 24 saat iþlem yapma imkaný saðlayabilen interbank döviz piyasasýdýr ve günlük 2 Trilyon ABD Dolarý ný aþan iþlem hacmiyle dünyanýn en büyük ve en likit finans marketidir. Forex piyasasýnda spot iþlemlerin yanýsýra forward, swap gibi tezgahüstü türev iþlemler de gerçekleþtirilmektedir. Amerika'nýn para birimi Dolar deðiþim ve saklama için en çok tercih edilen döviz cinsidir. ABD Dolarý nýn ardýndan sýrasýyla Avrupa Birliði para birimi Euro, Japon Yen'i, Ýngiliz Sterlin i ve Ýsviçre Frank ý gelmektedir. Forex Piyasasýnda Döviz Kurlarýný Etkileyen Faktörler l Ekonomik faktörler: enflasyon, büyüme, iþsizlik oraný, dýþ ticaret hacmi l Sermaye hareketleri: yabancý yatýrýmlarýn vade yapýsý, l Faiz seviyesi ve beklentisi l Siyasal etkiler: Popülist politikalar, savaþ tehditi vb. l Spekülasyon Forex Piyasa Verileri BIS in (Bank for International Settlements) Mayýs 2005 te yayýmladýðý rapora göre 2004 sonu itibariyle Forex piyasasý toplam iþlem hacmi ( yaklaþýk 1 trilyon 800 milyar ABD Dolarý) içinde spot iþlem hacminin payý 650 milyar ABD Dolarý iken forward ve swap iþlem hacimleri 1 trilyon 150 milyar ABD Dolarý düzeyinde gerçekleþmiþtir. Ayný raporda toplam iþlem hacmindeki döviz kompozisyonunun aþaðýdaki tabloda yer aldýðý þekilde gerçekleþtiði belirtilmektedir YILI FOREX ÝÞLEM HACMÝ DÖVÝZ KOMPOZÝSYONU (%) ABD DOLARI % 89 EURO % 38 JAPON YENÝ % 20 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ % 17 DÝÐER % 36 TOPLAM* % 200* * Her iþlemde 2 para birimi olduðu için toplam yüzde 200 olarak alýnmýþtýr. Kaynak : BIS DöVÝS * * VOB Döviz Vadeli Ýþlem Sözleþmesi Genel anlamý ile Vadeli Ýþlem Sözleþmesi (VÝS, futures), ileri bir tarihte, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasasý aracýný, malý, kýymetli madeni veya dövizi alma veya satma yükümlülüðü getiren ve organize piyaslarda iþlem gören sözleþmelere verilen isimdir. VÝS ler, vadeli iþlem borsalarýnda iþlem görür ve bu sözleþmelerin gereklerinin yerine getirilmesi konusunda takas kurumunun belirli kaynaklar çerçevesinde garantisi vardýr. Ýþlemlerin borsa takas kurumu tarafýndan garanti edilmesi, uygulanan teminat sistemi ile mümkün olmaktadýr. Döviz e dayalý VÝS lerde ileri tarihte alýnan ve satýlan dayanak varlýk iki ülke para birimi arasýndaki orandýr. Döviz VÝS lerinde uzun pozisyon alan (sözleþme satýn alan) yatýrýmcý sözleþme fiyatý arttýkça kar ederken, kýsa pozisyon alan (sözleþme satan) 18 sayý 6

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

FBIST FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu

FBIST FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu FBIST FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu Mayıs 2015 Hazine ve Türev Ürünler FBIST BYF Vadeli İşlem Sözleşmesi FBIST BYF Vadeli İşlem Sözleşmesi; FTSE Türkiye TL Hazine Bonosu Endeksinde

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý7 Kasým 2005 Limit Neresi? Hisse senedi endekslerine dayalý vadeli iþlem sözleþmeleri Geliþmekte olan piyasalarda türev sözleþmeleri Vadeli iþlemler

Detaylı

SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003

SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003 SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003 VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA YENİ BİR SIÇRAMA İçindekiler 1) VOB Hakkõnda 2) Dünyada Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarõ 3) Neden Vadeli İşlemler?

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý5 Mayýs 2005 Yeni dönem baþladý! 4 Þubat tan bugüne VOB da neler oldu? Vadeli Ýþlem ve Opsiyon Borsasý nda neredeyiz? Vadeli fiyatlar bir tahmin

Detaylı

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR 103 104 PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM 2002 yýlý baþýndan itibaren dalgalý kur rejimi altýnda nominal çýpa olarak para tabanýnýn ve örtük enflasyon hedeflemesinin

Detaylı

PİYASA YAPICILIK. Aralık Dilek Demir Buğdaycıoğlu Hazine ve Türev Ürünler

PİYASA YAPICILIK. Aralık Dilek Demir Buğdaycıoğlu Hazine ve Türev Ürünler PİYASA YAPICILIK Aralık 2015 Dilek Demir Buğdaycıoğlu Hazine ve Türev Ürünler FİNANSİNVEST Piyasa Yapıcı rolüyle Finansinvest, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında, PAY Vadeli ve FBIST BYF

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

VII PARA VE BANKA 105

VII PARA VE BANKA 105 VII PARA VE BANKA 105 106 PARA VE BANKA A. GENEL DURUM Uygulamaya konulan ekonomik program çerçevesinde 2000 yýlý para politikasýnýn temelini, yýl baþýndan itibaren 18 aylýk bir sürede döviz kurunun dönem

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

4 Aralık 2009. Çetin Ali DÖNMEZ. VOB Genel Müdürü İzmir Ekonomi Üniversitesi

4 Aralık 2009. Çetin Ali DÖNMEZ. VOB Genel Müdürü İzmir Ekonomi Üniversitesi 4 Aralık 2009 VOB la Risk Yönetimi i Çetin Ali DÖNMEZ Ç VOB Genel Müdürü İzmir Ekonomi Üniversitesi Kuruluş Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB) 4 Şubat 2005 te uzaktan erişimli elektronik bir Borsa olarak

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nda İşlem Gören Türev Ürünleri ve Hedef Kitlesi. Elif AY

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nda İşlem Gören Türev Ürünleri ve Hedef Kitlesi. Elif AY Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nda İşlem Gören Türev Ürünleri ve Hedef Kitlesi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, bir vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesine kimin ne kadar fiyat vereceğini belirlemek üzere

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý12 Temmuz 2009 VOB DA PÝYASA YAPICILIÐI DÖVÝZDE FÝZÝKÝ TESLÝMAT DURMUÞ YILMAZ ÝLE RÖPORTAJ GARANTÝ FONU DÜNYA BORSALARINDA POZÝSYON LÝMÝTÝ UYGULAMALARI

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

VOB ve Emtia Piyasaları

VOB ve Emtia Piyasaları 3 Aralık, 2010 VOB ve Emtia Piyasaları Yaman Başaran Genel Müdür Yardımcısı Fats and Oils Conference, İstanbul Kuruluş Aşamasından Bugüne Üye Sayımız: 98 Rekor İşlem Hacmi: 3 milyar 129 milyon TL CFTC

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

Denetim IV Daire Başkanlığı

Denetim IV Daire Başkanlığı YÖNETİCİ ÖZETİ 6 Eylül döneminde (yılın 36. haftası) sektörde genel olarak önceki haftaki gibi büyüme gerçekleşmiştir. Sektörün mevduattan, bankalara borçlardan, ihraç edilen menkul kıymetlerden ve ters

Detaylı

Future Forward Oplsiyon Piyasaları. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI 1

Future Forward Oplsiyon Piyasaları. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI 1 Future Forward Oplsiyon Piyasaları Doç. Dr. A. Can BAKKALCI 1 Döviz Türevi Ürünler Gelecek piyasasına ait ilk sözleşme 13 Mart 1851 yılında 3000 kile mısırın Haziran ayında Chicago da teslimine yönelik

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI LİKİT ALT FONU (12. ALT FON) (YFBL1)

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI LİKİT ALT FONU (12. ALT FON) (YFBL1) YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI LİKİT ALT FONU (12. ALT FON) (YFBL1) FONUN TANIMI Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Şubat 2015 Fon, portföyünün tamamının vade yapısı en çok 180 gün

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

2015 DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 7 Ocak 2016. VİOP ta Risk Yönetimi 14.03.2016 1

2015 DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 7 Ocak 2016. VİOP ta Risk Yönetimi 14.03.2016 1 2015 DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 7 Ocak 2016 VİOP ta Risk Yönetimi 14.03.2016 1 İÇERİK İhracatçı Eğilim Araştırması Tespitler - Q4 VİOP ta işlem gören Döviz Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Vadeli işlem

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 30 Eylül 2009 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 23.042.268

Detaylı

Muammer ÇAKIR. VİOP Risk Konferansı 4/6/2014

Muammer ÇAKIR. VİOP Risk Konferansı 4/6/2014 Muammer ÇAKIR VİOP Risk Konferansı 4/6/2014 06.06.2014 3 İçerik Bölüm I: Dünyada Risk Yönetimi Neden Risk Yönetimi? Risk Yönetimindeki Endişeler ve Enstrümanlar Bölüm II: VİOP Hakkında VİOP Hakkında VİOP

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Murat İNCE Vahap Tolga KOTAN Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

NDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKL

NDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKL GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

Döviz Vadeli İşlem Sözleşmeleri

Döviz Vadeli İşlem Sözleşmeleri Döviz Vadeli İşlem Sözleşmeleri ürkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Üye Temsilcisi Eğitimi Tolga Uysal Eğitim Ve Tanıtım Müdürlüğü tuysal@vob.org.tr İçindekiler Döviz Vadeli İşlem Sözleşmesi

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi:27/08/2004 YATIRIM VE

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ TARAFINDAN YÖNETİLEN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT AŞ GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL UYGUNLUK RAPORU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART

Detaylı

AK EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ

AK EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ AK EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ Ak Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu tanıtım formunun başlığı ile A Bölümü nün II,

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE1)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE1) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE1) Bu rapor AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011

Detaylı

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. E-ŞUBE DE BONO İŞLEMLERİ

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. E-ŞUBE DE BONO İŞLEMLERİ OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. E-ŞUBE DE BONO İŞLEMLERİ Bono ve Tahvil Nedir? Bonolar (vadesi 1 yıldan kısa süreli), tahviller (vadesi 1 yıldan uzun süreli); hazine veya özel şirketlerin ödünç para

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASALARI HAKKINDA ANKET SONUCU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASALARI HAKKINDA ANKET SONUCU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASALARI HAKKINDA ANKET SONUCU 1-2- 3-4- PİYASA HAKKINDA BEKLENTİLER ÜRÜNLER HAKKINDA GÖRÜŞLER FİRMA BİLGİLERİ SİSTEM VE ÜYELİK HAKKINDA GÖRÜŞLER Ankete Katılan Kurum Sayısı Toplamı

Detaylı

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Murat İNCE Vahap Tolga KOTAN Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ING EMEKLİLİK A.Ş. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun (

Detaylı

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 01 OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 01 OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE NİN 01 OCAK 2017 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A.TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 25.01.1994 YATIRIM VE YÖNETİME

Detaylı

TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 21/06/1995 30/06/2016 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri 737.510.800 Birim

Detaylı

ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Member Firm of Kreston International

ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Member Firm of Kreston International Ergoisviçre Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (EURO) Emeklilik Yatırım Fonu nun Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere Đlişkin Rapor Ergoisviçre Emeklilik ve

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) NEDİR? Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olarak ve bakanlar kurulu kararı ile kurulmuş,

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon VİRTUS Serbest Yatırım Fonu Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine odaklı Türkiye

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 7 Kasım 2008 Portföy Yöneticileri

Detaylı

TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 27/06/1988 30/06/2016 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri 103.916.903 Birim

Detaylı

Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01 Ocak 31 Aralık 2016 Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 25 Şubat 2013 30 Haziran 2015 tarihi

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 56,925,032

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Multi Strateji Değişken Fon

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Multi Strateji Değişken Fon VİRTUS Serbest Yatırım Fonu Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Multi Strateji Değişken Fon Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 76.353.676

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Euro) 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım Performansı Konusunda Sunulan Bilgilere İlişkin Özel Uygunluk Raporu 30 Eylül 2011Tarihinde Sona Eren Hesap

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

TEB PORTFÖY İKİNCİ UZUN VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TEB PORTFÖY İKİNCİ UZUN VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TEB PORTFÖY İKİNCİ UZUN VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 01/03/2000

Detaylı

ERGO EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) FONU ĐZAHNAME DEĞĐŞĐKLĐĞĐ

ERGO EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) FONU ĐZAHNAME DEĞĐŞĐKLĐĞĐ ERGO EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) FONU ĐZAHNAME DEĞĐŞĐKLĐĞĐ Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (EURO) Emeklilik Yatırım Fonu izahnamesinin

Detaylı

Ocak 2010. Sözleşmeleri. smaniye Ticaret ve Sanayi Odası. Tolga Uysal

Ocak 2010. Sözleşmeleri. smaniye Ticaret ve Sanayi Odası. Tolga Uysal Ocak 2010 VOB ve Vadeli İşlem Sözleşmeleri smaniye Ticaret ve Sanayi Odası. Tolga Uysal ğitim ve Tanıtım Müdürü ü 4 Soru? Bana Ne Fayda Sağlar? Nasıl İşliyor? Nasıl Kullanabilirim? Ne Yapmam Lazım? Nasıl

Detaylı

Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Piyasa Yapıcılık Uygulamaları

Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Piyasa Yapıcılık Uygulamaları Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Piyasa Yapıcılık Uygulamaları Piyasa Yapıcılık Uygulamaları Türev Ürünler İş Yatırım ın piyasa yapıcısı olarak faaliyet gösterdiği türev ürünler; BIST30 Endeks Opsiyonları

Detaylı