ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aralýk 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3638 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. pencereler. Dolgun.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aralýk 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3638 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. pencereler. Dolgun."

Transkript

1 Hükümet "Saðlam kafa saðlam vücutta bulunur" sözüne inanmadýðý için okullara beden hocasý göndermiyor! Müzik de ruhun gýdasý deðilmiþ! Müzik hocasý da yok! Sizi gidi ruhsuzlar sizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aralýk 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3638 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý MAÞERA TEPELERÝNDEN LEFKOÞA'YA SÜZÜLÜRKEN... l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Ýrsen Küçük Ankara'da Türkiye Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez'den tam not aldý BEDAVASINDAN BÝR AF DAHA... Ali Osman Kapýlar pencereler açýk uyurduk Erdoðan Baybars MÜJDE Dolgun Dalgýçoðlu KTÖS VE KTOEÖS'ÜN GREVLERÝ ÜZERÝNE Mehmet Levent Haluk Levent apar topar Ýzmir'e götürüldü n KKTC'de tutuklanan ve hakkýnda 30 gün tutukluluk emri verilen sanatçý Haluk Levent dün Türkiye'ye iade edildi... n Levent'in Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüðü'nce sorgulanmasýnýn ardýndan bugün mahkemeye çýkarýlmasý bekleniyor... l 6. sayfada Darbe bekleniyordu Ýbrahim Aziz IIahiyat faslý Ýlk kez bir KKTC Baþbakaný Türkiye Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'ný ziyaret etti. Baþkan Mehmet Görmez, KKTC'de ilahiyat fakültesi ve ilahiyat lisesi açýlmasýna koyduðu katkýlardan dolayý Ýrsen Küçük'e teþekkür etti... n Görmez, KKTC'de ilahiyat fakültesi ile ilahiyat lisesi açýlmasýnýn dünyada ses getireceðine ve yabancý ülkelerden öðrencilerin de ilgi göstereceðine inandýðýný söyledi... n Yakýn Doðu Üniversitesi'nde Ýlahiyat Fakültesi açýldýðýný, ilahiyat lisesinin de eðitime baþladýðýný söyleyen Ýrsen Küçük ise bunlarýn halkýn talepleri doðrultusunda gerçekleþtiðini öne sürdü... n Küçük dün Ankara'dan Ýstanbul'a da geçerek Tayyip Erdoðan'ý evinde ziyaret etti ve geçmiþ olsun dileðinde bulundu. Küçük ayrýca Cemil Çiçek'le de görüþtü... l 4 ve 8. sayfalarda Küçük'e teþekkür Tabipler Birliði'nden yaralara neþter... Halkýn psikolojisi bozuldu n Suphi Hüdaoðlu, "Toplumun saðlýklý bir psikolojide olmasý beklenemez" dedi... n Hekim sorunlarýndan fahiþ faizlere ve ilahiyat eðitimine dek sorunlarý sýralayan Hüdaoðlu, YDÜ Hastanesi elektrik faturasýnýn üçte birinin de devlet tarafýndan ödendiðini söyledi... l 15. sayfada 60 kiþiyi istihdam için söz veren Küçük'e teþekkür edildi... KTÖS ve KTOEÖS eylemi... Öðrenci ve velilerle hep birlikte n Eylemde Kemal Dürüst'ün kuklasý ilgi odaðý oldu... n 3 te n 4. sayfada

2 LEFKOÞA'DA ÝNTÝHAR Lefkoþa'da 38 yaþýndaki Ýbrahim Oca intihar etti. Polis bültenine göre Oca, dün Ektam Kýbrýs Ltd. avlusundaki aðaca asýlarak yaþamýna son verdi. Polisin intiharla ilgili soruþturmasý sürüyor. SOÐUK VE YAÐIÞLI HAVA GELÝYOR Bir süreden beri bahar havasýnýn hakim olduðu bölge, bugünden itibaren iki gün süreyle Balkanlar üzerinden gelen soðuk ve yaðýþlý hava kütlesinin etkisi altýnda kalacak. Meteoroloji Dairesi'nin raporuna göre, bugün yer yer saðanak ve gök gürültülü yaðmur görülecek. Cuma günü ise sabah saatlerinde Karpaz bölgesinde hafif yaðmur bekleniyor. Hafta sonu ise hava parçalý bulutlu olacak. Yaðýþlý günlerde kuzey ve batý yönlerden yer yer kuvvetli rüzgar da bekleniyor. GÜZELYURT'TA ARAÇ KUNDAKLANDI Güzelyurt'ta dün sabaha yakýn bir araç kundaklandý. Polis bültenine göre, Halil Karslý'ya ait araç saat sýralarýnda garaj içerisinde kundaklandý. Aracýn tekerlek kýsmýna yanýcý madde dökülerek yakýlmasý sonucu çýkan yangýn itfaiye tarafýndan söndürülürken, yangýnýn evde de hasara yol açtýðý kaydedildi. Polis, kundaklamayla ilgili soruþturma baþlatýldýðýný bildirdi. BARAKA'DAN PETROLE KARÞI EYLEM Baraka Kültür Merkezi, "ülke kýyýlarýnda petrol aranmasýnýn yaratacaðý ekolojik tahribata dikkat çekmek" amacýyla cuma günü eylem yapacak. "Petrol uðruna ülkene kýyma" sloganýyla saat 15.00'de Lefkoþa Terminal Çemberi, Baþbakanlýk kavþaðý ve Dereboyu Pronto (Salomanje) önü olmak üzere 3 farklý yerde yapýlacak eylemde pankart açýlarak bildiri daðýtýlacak. TATLISU'DA 6 SAAT ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Proje çalýþmalarý nedeniyle Tatlýsu bölgesinde bugün 6 saat elektrik kesintisi olacak. Elektrik Kurumu'ndan yapýlan açýklamaya gore, kesinti saatleri arasýnda uygulanacak. KALKANLI DA ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Havai hatlarda yapýlacak çalýþmalar nedeniyle bugün Kalkanlý bölgesinde 5 saat süreyle elektrik enerjisi kesik olacak. Kýb-Tek'den yapýlan açýklamaya göre, kesinti 09:00-14:00 saatleri arasýnda yapýlacak. ÜRETÝCÝLER ÝÇÝN BAÞVURU SÜRESÝ UZATILDI Küçükbaþ hayvan desteklerinden yararlanmak isteyen üreticilerin 2 Aralýk'ta dolan baþvuru süresi 9 Aralýk Cuma gününe kadar uzatýldý. Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'ndan yapýlan duyuruya göre, bazý hayvan üreticilerinin baþvuruda bulunmadýðý tespit edilerek, maðdur olmamalarý için baþvuru süresi uzatýldý. Hayvan üreticilerinin, hayvan ve iþletmeleriyle ilgili bilgileri merkez ve kaza Veteriner Daireleri'nden alacaklarý forumlarý doldurarak, kimlik kartý fotokopileriyle birlikte Veteriner Dairelerine iletmeleri gerekiyor. Yaþanmýþ Öyküler Darbe günleri... (3) Ýbrahim AZÝZ Darbe bekleniyordu... Ancak buna, darbeye hedef olan insan: devletin baþkaný Cumhurbaþkaný Makarios ya inanmamýþ veya inanmak istememiþti yýlýnda EOKA-B'nin artan silâhlý saldýrýlarý ve Atina ile Yunan cunta subaylarýnýn örgütle baðlantýlarý olduðunu kanýtlayan ipuçlarýnýn ele geçirilmesi üzerine, Cumhurbaþkaný Makarios bir açýklama ile þiddet ve teröre geçit verilmeyeceði uyarýsýný yaptý. Bakanlar Kurulu kararý ile Milli Muhafýz Gücünde görev süresinin 24 aydan 14 aya indirileceðini ve asker sayýsýnda azaltma yapýlacaðýný açýkladý. Bunun yaný sýra, Muhafýz Gücünü kontrol altýna almak amacýyla, Yunanlý subaylarýn sayýsý azaltýlacak, Kýbrýslý subaylar atanacaktý. Cumhurbaþkaný Makarios, Lefkoþa ile Atina arasýndaki gerginliðin iki nedene dayandýðýný da açýkladý. Birinci neden olarak, cunta subaylarýnýn EOKA-B ile baðlantýsýný, ikinci neden olarak da, devleti yýkmayý amaçlayan terörü teþvik etmesini gösterdi. 2 Temmuz 1974'te cunta Cumhurbaþkaný General Gizikis'e bir mektup gönderdi, cunta subaylarýnýn Kýbrýs'taki hareketlerini sert bir dille eleþtirdi ve subaylarýn geri çekilmesini istedi. Þahsýna karþý düzenlenen suikast giriþimlerinin arkasýnda "Yunanistan hükümeti yetkililerinin" bulunduðunu açýkladý. Makarios bu açýklamasý ile ilk kez bir Yunanistan hükümetini suçlamýþ oluyordu. Gizikis'e gönderdiði mektupla, Atina- Lefkoþa arasýndaki gerginlik yeni boyutlara ulaþtý. "Atina karar verir, Lefkoþa uygular" ilkesini dayatmaya çalýþan cunta darbe kararý aldý. Bununla birlikte Makarios, Türkiye'nin müdahale edeceðini öne sürerek, Yunanistan'da bu çýlgýnlýðý yapacak birinin bulunmadýðý görüþünü savunuyordu. Halbuki, açýklanan belgelere göre, darbeyi planlayan cuntanýn lideri Dimitris Ýoannidis, bir yandan darbe hazýrlýðýný yaparken, diðer yandan Makarios'un dikkatini uzlaþma yönüne çekmek amacýyla, Lefkoþa'ya elçiler gönderiyordu. Yine de, Makarios, yakýn çalýþma arkadaþlarý ile bazý diplomatlarýn tüm ikazlarýna raðmen, buna Darbe bekleniyordu inanmak istemedi. "Darbe ihtimali yoktur. Ancak darbe yapýlacak olursa baþarýlý olamayacaktýr" açýklamasýný yaptý. (Makarios Druþotis, küçük cuntanýn büyük ideali, s.349). Ýþin garip yaný þu ki, AKEL lideri Ezekias Papayuannu da, Sovyetler Birliði etkenini vurgulayarak, darbe yapýlmayacaðýna inandýðýný açýkladý. Bunula birlikte, iki bin kiþilik bir silâhlý muhafýz birliði kurulmasýný, birliðe AKEL üyelerinden gönüllülerin de katýlmasýný önerdi. Makarios "sol darbe" kuþkusu ile öneriyi kabul etmedi. Özel doktoru ve çok yakýnýnda bulunanlardan biri olan EDEK lideri Vasos Lissaridis'in beklenen darbeye karþý silâhlanýp hazýrlýklý olma önerisini de kabul etmedi. Darbenin baþlatýlmasýndan on dakika sonra, sekiz otuzda Telekomünikasyon idaresi, hemen ardýndan Baf Kapýsý polis merkezi ve bütünüyle savunmasýz olan Kýbrýs Radyo Yayýn Kurumu RÝK ele geçirildi. Darbeye katýlan Yunan Alayý ELDÝK 9.30'da Lefkoþa uçak alanýný kontrolü altýna aldý. Saat 10'da Baþkanlýk Sarayý tümüyle yandý ve RÝK radyosundan Makarios'un öldüðü açýklandý. AKEL silâhsýzdý. Silâhlanma gibi bir tavrý veya kararý yoktu. Mücadelesini siyasi temele dayalý olarak sürdürüyordu. Silâhlanmanýn partiye saldýrý için tahrik olacaðý ve saldýrmak için fýrsat kollayan antikomünist iç ve dýþ güçlere bu fýrsatý vereceði kaygýsý ile silâhlanmaktan kesinlikle kaçýndý. Makarios, birbiri ardýna düzenlenen suikastlara karþý korunmak amacýyla "Efedriko" adlý bir "Yedek Muhafýz" gücü oluþturmuþtu. Beklenen darbeye karþý bunun ötesinde baþka herhangi bir tedbir almadý. Sabah saat sekiz yirmide baþlatýlan darbeye karþý ilk direniþ bu "Yedek Muhafýz Gücü" erlerinden geldi. Ancak, darbeyi düzenleyen cuntanýn komutasýndaki Yunanlý subaylarýn denetiminde bulunan Milli Muhafýz Ordusu ve EOKA-B'cilerin üstün gücü karþýsýnda, bu savunmanýn yetersiz olduðu ortaya çýktý. Darbenin baþlatýlmasýndan on dakika sonra, sekiz otuzda Telekomünikasyon idaresi, hemen ardýndan Baf Kapýsý polis merkezi ve bütünüyle savunmasýz olan Kýbrýs Radyo Yayýn Kurumu RÝK ele geçirildi. Darbeye katýlan Yunan Alayý ELDÝK 9.30'da Lefkoþa uçak alanýný kontrolü altýna aldý. Saat 10'da Baþkanlýk Sarayý tümüyle yandý ve RÝK radyosundan Makarios'un öldüðü açýklandý. (Devam edecek) Çiziktirdi Þener LEVENT Açý MAÞERA TEPELERÝNDEN LEFKOÞA'YA SÜZÜLÜRKEN... Birkaç kere gittiðim Lefkara'dan Maþera tepelerini aþarak Lefkoþa'ya doðru süzülürken, buralarda karargah kuran ve Ýngiliz askerleriyle amansýz bir mücadeleye giriþen EOKA direniþçilerini düþündüm. Maðarasýnda basýlan ve yakýlan kahraman Afksentiu'yu... Ve de Ýngiliz ordusuna komando yazýlan Kýbrýslýtürkleri... Birlikteliðimizin aldýðý ilk büyük yara iþte buydu. Bir yanda sömürgecilere karþý ayaklanan bir direniþ örgütü... Bir yanda da sömürgecilerin safýnda o direniþçilere karþý yer alan Kýbrýslýtürk komandolarý... Ýlk nifak tohumlarý aramýza böyle serpildi... Kýbrýs'ýn tüm ahalisi olarak birlikte sömürgecilere karþý mücadele verme fýrsatýný önce böyle kaçýrdýk. Neden? Kýbrýslýrumlarla Kýbrýslýtürkler Ýngilize karþý omuz omuza savaþamaz mýydý? Kýbrýs uzmaný Rus tarihçiler EOKA'nýn Ýngiliz sömürgecilere karþý direniþini ilerici bir hareket olarak tanýmlarlar. Ancak bu hareketin bir de gerici yönü olduðunu vurgulamaktan çekinmezler. Enosis derler... EOKA'nýn nihai hedefini enosis olarak belirlemesini baðýmsýzlýk mücadelesine aykýrý sayarlar. Kýbrýslýlarýn birlikteliðini engelleyen de zaten bu oldu iþte... Nihai hedefi enosis olan bir direniþ örgütünün mücadelesine Kýbrýslýtürklerin katýlmasý mümkün müydü? Herþey Ýngiliz sömürgecilerin arzu ettiði gibi geliþti adada... Kýbrýslýrumlarýn enosis talebi bulunmaz bir nimet oldu onlar için... Ýki toplumun arasýný açmak ve adada milliyetçiliði týrmandýrmak için eþsiz bir fýrsattý bu... Kýbrýslýtürkleri hem Ýngiliz ordusunda komando yazdýlar, hem de Türk toplumunun kafasýna taksimi soktular. Bir daha da iflah olmadýk, bir daha da kendimize gelemedik sonra... Ok yaydan çýktý bir kere... Ve önce 1963'e, sonra da 1974'e kadar uzandýk... Ta ki adayý bir kavun gibi ikiye bölene kadar... TMT ve EOKA'dan önceki geçmiþ güzel günlerimizi ve birlikteliðimizi anarken, bir burukluk sarar beni her zaman... Baþýmýzda bir Ýngiliz valisi vardý... Ve 'mutluyduk' deðil mi? Kavgasýz gürültüsüz yaþayýp gidiyorduk barýþ içinde... Neye yarar... Bir sömürge yönetiminde olduktam sonra kaç para... Bu durum, Ýngiltere'de ve Avustralya'da barýþ içinde yaþayan Kýbrýslýtürklerle Rumlarý hatýrlatýr hep bana... Ýlle de yabancý bir efendi mi olmalý Kýbrýslýlarýn baþýnda, barýþ içinde yaþayabilmek için? Kendilerinin idare ettiði bir memlekette Kýbrýslýlar bunu neden baþaramýyorlar? Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda Ýngiliz ordusunda faþist Almanlara karþý ayný cephede omuz omuza çarpýþan Rumlarla Türkler, sýra Ýngilize karþý birlikte savaþmaya gelince neden bunu baþaramadýlar? Diyeceðim þu: Adamýz bunca yýldýr iþgal altýnda... Ama iþgalcilere karþý ortak bir mücadele vermek için, iki toplumun birlikteliði yok yine. Ýngiliz sömürgecilere karþý bunu baþaramayanlar, þimdi Türkiye'ye karþý mý baþaracak? Þimdi durum eskisinden de berbat... Bir taraf 'iþgalci' sayýyor Türkiye'yi adada, diðer taraf ise 'kurtarýcý'... Öyle görünüyor ki, Kýbrýslýtürkler Türkiye'nin asimilasyon ve eritme politikalarý ne kadar ileriye götürülürse götürülsün, kolay kolay isyan etmeyecekler ona... Ve Rumlarla bir cephede buluþamayacaklar. Elli yýl önce aramýza serpilen nifak tohumlarý kurumadý, daha da yeþerdi hatta... Ptofesyonelleþen iki toplumlu barýþ etkinlikleri çok umut vermiyor bana... Benr 20 Temmuz'a bakarým... Her yýl 20 Temmuz'da kimin ne yaptýðýna yýldýr bir tarafta matem, diðer tarafta ise bayram var... Ýki toplumlu hiçbir etkinlik yok 20 Temmuzlarda... Bu tarihe ayný anlamý vermedikçe, ben hiçbir konuda bizi anlaþmýþ saymam...

3 AFRÝKA dan mektup... ESKÝ KÝMLÝKLERÝNÝ YIRTIP ATTILAR Birtakým insanlar var... Dua edip dururlar hep ocaðýna düþesiniz diye... Düþtünüz mü de, keyiflerine diyecek yok. Adam, o ne iþe yaradýðý pek bilinmeyen makam odasýndaki deri panonun önünde bir gerinir, iki gerinir yumuþak koltuðunda... Sonra baþlar iþin tadýný çýkarmaya: -Eee, sonunda bize de teþrif ettiniz demek... Haklý çýkmanýn ve hýrçýn bir düþmaný dize getirmenin tadý baþkadýr. Onun için bu fasýl kýsa kesilmez... -Zamanýnda size söylemiþtik, ama bizi dinlemediniz, der... Hele seçimlerde ayrý ayrý yerlerde bulunmuþsanýz, iþ daha da tatlanýr. Siz bir suçlu gibi ezik yerinizde kývranýp dururken, karþýnýzdaki zevkten dört köþe gerilir, yaylanýr, sigarasýný tüttürür dumanýný yüzünüze üfleyerek... -Eee, söyleyin bakalým, ne yapabilirim sizin için? Çaresizsiniz, ocaðýna düþtünüz bir kere... -Haklýsýnýz efendim, doðruyu göremedik, cahiliz biz, dersiniz kýsýk bir sesle... Binbir özürle piþmanlýðýnýzý kanýtlamak için baþlarsýnýz eski dostlarýnýza verip veriþtirmeye... Bir vakitler içtiðiniz su bile ayrý gitmeyen ve birlikte nice tatlý düþler kurduðunuz, nice acýlarý paylaþtýðýnýz dostlarýnýz için aðzýnýza geleni sýralarsýnýz: -Bunlarýn ne mal olduklarý ortaya çýktý sonunda... Sizi nasýl aldattýklarýný, dost görünüp nasýl arkadan hançerlediklerini, kendi çýkarlarýndan baþka nasýl hiçbir þeyi düþünmediklerini bir bir masaya koyarsýnýz. Adam memnun... Sizi dinler... Sýk sýk da baþýný sallar, geldiniz mi þimdi babanýzýn köyünden diye... Onun yüzündeki memnunluk belirtileri birden umutlandýrýr sizi... Daha da coþarsýnýz bunun üzerine: -Ne eþek herifmiþim meðer... Tövbe... Tövbe... Böylelikle kendinize bir de eþeklik basarak günahýnýzý büsbütün çýkardýktan sonra, siz yapacaðýnýzý fazlasýyla yapmýþ sayýlýrsýnýz... Gerisi artýk onun bileceði iþ... Ya sizi ihya edecek... Ya atlatacak... Ýhya ederse ne ala... Ya etmezse? * Ülkemizde dönen acýmasýz çýkar çarký içinde bu hale düþürülmüþ pek çok insanýmýz iþte... Kiþiliklerinin üstüne basa basa, insanlýk onuru denen þeyi eze eze, bir iþ, bir ekmek uðruna çalýnmayacak kapýlarý çaldýlar... Eski düþmanlarýyla dost, eski dostlarýyla düþman oldular. Eski kimliklerini yýrtýp attýlar. Eski yazýlarýný karaladýlar... Eski sözlerini unuttular... Eski dostluklarýndan utandýlar... Ve o dört gözle ocaðýna düþmenizi bekleyen adamýn kapýsýnda kapýkulu oldular... Yine de hoþgörüyle karþýlayabiliriz onlarý, tüm bunlarý kendileri için deðil, çocuklarý için yaptýklarýný düþünerek... Ama efendilerin mükellef sofralarýnda kraldan kralcý kesilip gazel okumalarýna ne gerek vardý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) ve Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS), Alasya ve Mehmetçik ilkokullarýndaki öðretmen eksikliklerini protesto amacýyla bu okullarýn öðrenci, öðretmen ve velileriyle birlikte Eðitim Bakanlýðý önünde eylem yaptý. Eylemde "Müzik Ruhun Gýdasý, Biz Gýdasýz Kaldýk", "Ben Buradayým, Öðretmenim Nerede", "KEMAL Amca DÜRÜST Ol, Öðretmenimizi Bize Geri Ver", "Eþit Eðitim Hakkýmýz Engellenemez", "Köyde Yaþýyoruz Diye Eðitim Hakkýmýz Yok Mu" yazýlý pankartlar taþýndý. KTOEÖS'TEN "KUKLALI" TEPKÝ... KTOEÖS'ün "Ey Bu Ülkeyi Yönetemeyenler... Kültürüme, Ýnancýma ve Kimliðime Dokunma" pankartýný açtýðý eylemde, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst'ün kuklasý ilgi odaðý oldu. TÜRKMAYA Eylemde Alasya Ýlkokulu velileri adýna konuþan Öznur Türkmaya, "çocuklarýný alýp eksik öðretmenleri talep etmek için eðitim iþlerinin döndüðü yere getirmek istediklerini, fakat gördüklerinin sýký sýký kapanmýþ kapý ve pencereler ile kapýda bekleyen polisler olduðunu" ifade etti. HÜRYOL Mehmetçik Ýlkokulu Okul Aile Birliði Asbaþkaný Hasan Hüryol da, eksikliði bulunan müzik öðretmeni için imza kampanyasý baþlatýlarak toplanan imzalarýn Eðitim Bakanlýðýna yollanmasýna raðmen sorunun devam ettiðini kaydetti. VAROÐLU KTÖS Baþkaný Güven Varoðlu ise, çocuklarýn ve öðretmenlerinin yeri okul olmasý gerekirken eylemde olduðuna iþaret ederek, Eðitim EROÐLU'NUN ÝZMÝR ZÝYARETÝ ÝPTAL Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, geçirmekte olduðu soðuk algýnlýðý nedeniyle Ýzmir ziyaretini iptal etti. Cumhurbaþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Eroðlu, Ege Üniversitesi'nde Kýbrýs konusu ile ilgili konferans vermek ve Ýzmir 2011 Turizm Fuarý'nýn açýlýþýný yapmak amacýyla dün Ýzmir'e gidecekti. KTÖS ve KTOEÖS'ten öðrenci ve velilerle birlikte eylem Bakanlýðýnýn artýk sadece "bina" olarak var olduðunu, bakanlýk yetkililerinin de "kýþ uykusunda" olduklarýný ileri sürdü. Okullarýn açýlmasýndan itibaren 3 ay geçmesine raðmen öðretmen, altyapý kitap ve araç-gereç eksiklikleri bulunduðunu söyleyen Varoðlu, bunun bir öðretmen ve veli olarak kendisini de üzdüðünü, "müzik ve beden eðitimi önemsizdir" þeklindeki söylemlerin de kabul edilemeyeceðini, bakanýn da bir müzik öðretmeni olduðunu ifade etti. 3 aydan beridir Mehmetçik'te müzik, Alasya Ýlkokulu'nda da beden eðitimi öðretmeni eksikliði bulunduðunu dile getiren Varoðlu, "Kýnamadan daha ileri bir kelime varsa onunla eleþtiriyorum. Allaha aþkýna o koltuklarý býraksýnlar" þeklinde konuþtu. GÖKÇEBEL KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel de, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný'nýn okullarý terk ederek seçim hazýrlýklarýna baþladýðýný, bazý okullara çifte hademe alarak "sekreter" yerleþtirdiðini savundu. Bakan Dürüst'ün artýk sadece "Nasýl bir daha milletvekili seçilirimi" düþündüðünü ve "bir kukladan öteye gidemediðini" savunan Gökçebel, "aldýðý talimatla bazý öðretmenlerin atanmalarýna daha çok öncelik verdiðini, alacaðý oy karþýlýðý insanlarýn duygularýyla oynadýðýný" da iddialarýna ekledi. Gökçebel, "Eðitim Bakanlýðý'nýn ortadan kaybolduðunu, karþýlarýnda zaman zaman Müftü'yü zaman zaman da polisi bulduklarýný" belirterek, eylemlerle Bakanlýða görevini hatýrlatmaya çalýþtýklarýný söyledi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Elektrik kazýðýnýn çýkmadan daha acýsý Bir boðum da tüp gaza oturttular insafsýz Hiç bitmeyecek mi be bu toplumun sancýsý? Ne doymaz mideniz var ve de ne kadar arsýz? Kalay "800 BÝN KÝÞÝYÝZ AMA TAKDÝR SÝZÝN" Zor olan nüfus sayýmý yapmak deðil, zor olan "nüfus þu kadardýr" diyerek net bir rakam vermektir. Tam da bu yüzden Türkiye'nin iþgali altýndaki bu yerde nüfus sayýmý yapmak abesle iþtigaldir. "Ýþgal" demeye gönlünüz razý olmuyorsa, Türkiye'nin "alt yönetimi" de diyebilirsiniz, "alt-üst yönetimi" de Hiç fark etmez. Bakýn iþte Ýrsen bey Türkiye'nin yolunu tuttu gene. Soracaklar ona "Söyle bakalým, kaç kiþisiniz?" diye. Ýrsen bey utana sýkýla belki "800 bin" diyecek, belki "1 milyon"; belki sadece "Çok kalabalýðýz" diyecek ve ekleyecek: "siz bilirsiniz efendim." Sayým burada yapýlýr, rakam Ankara'da belirlenir, bu kadar basit iþte Kalaycý Ali OSMAN Periyodik BEDAVASINDAN BÝR AF DAHA... Muhaceret Yasasý en sonunda geçirildi... Ne oldu? Hani muhalefet nerde? Sivil Toplum Örgütleri ne tarafta? Kimse neler olup bittiðini tam olarak bilmiyor, bilenlerin de umurunda deðil... Çünkü yaratýlan izdiham sonucunda gözler baþka yönlere çevrildi... Sayým konusu gündemi iþgal ettiði için de UBP, KKTC Meclisi'nden oyçokluðuyla yasayý geçirdi... Geriye kalanlar da geçecek... Oyçokluðuyla... Ne zaman mý? Tayyip ne zaman isterse, o zaman... Diyelim ki mecliste UBP'nin sayýsý yetmiyordu... Emin olun ki CTP hemen devreye girecek ve destek belirtecekti... Ýkisi de Ankara'nýn gözdeleri ve "hýk" deyicileridir. Baþka türlü davranmalarý da mümkün deðildir... Yani bir oyun oynanýyor iþte... Kimisi iktidarcýlýk, kimisi muhalefetçilik oynuyor... Meclisin geçirdiði af yasasý aslýnda tek bir amaç güdüyor... Para... KKTC hükümetleri yaptýklarý müsrifliklerini halkýn ensesinden çýkarmanýn en kolay yol olduðunu bildiklerinden zamlarla, maaþlardan yapýlan kesintilerle iþi götürüyorlar... Belli aralýklarla af da çýkarýyorlar... Bu zamlar aslýnda benzine, mazota, sigaraya, içkiye ve de bilumum gýda maddelerine yapýlan zamlar gibidir... Her kaçak iþçi, her kaçak þahýs para demektir. "Hade iþte size af" diyerek kiþi baþý 1300 TL veren yeniden KKTC'ye dönecek... Bu, Ersin Tatar'ýn nüfusumuzun henüz yeterli sayýya ulaþmadýðý için nüfusa ihtiyacýmýz olduðunu söylemesinin perde gerisidir... Geriye kalanlar için de durum aynýdýr. "Sizi affettim. Ancak öðrenci veya çalýþma izni çýkarmanýz gerekmektedir" demek de taze para anlamý taþýmaktadýr. Çalýþma izni için saðlýk taramasýndan geçirileceksiniz... Doktoruydu, laboratuvarýydý, Çalýþma Dairesi ile kayýtlar kuyutlardý derken yüklü bir para da ordan girecek hazineye! Af bedavaymýþ hem de... Nazým Çavuþoðlu'nun tarihe geçecek açýklamalarý bunlar... Buluþlarý... "60 gün içinde, kaçak olan birisi yurtdýþýna çýkarsa tek kuruþ para ödemeyecek"... Bedavacýlýðý da burasýndaymýþ meðerse... Ýlk etapta bu açýklamayý okuyanlar UBP'nin kaçaklarý bu yolla sýnýrdýþý etmeyi seçtiðini sanacak... Hiç de öyle deðildir... Çavuþoðlu, süre bittikten sonra kaçak yaþamla ilgili çok ciddi bir mücadele baþlatacaklarýný söyledi. Bu da hikaye... Burada kararlarý KKTC Meclisi, UBP, CTP veya diðer partiler vermiyor ki... Kararlarý TC Elçiliði vermektedir. CTP döneminde UBP'yle yapýlan protokollere de atýfta bulunarak hazýrlanan ve altýnda Özkan Murat ile TC Elçisi'nin imzasý bulunan anlaþmaya göre bu konudaki kararlar, yani yurtdýþý kararlarý TC Elçisi'ne sorulmadan yapýlamaz... Kendini muhalefet sayanlar da, iktidar zannedenler de biliyorlar bu gerçeði... Çavuþoðlu'nun söyledikleri sayým sonucu gibidir! ERDOÐAN'LA 1 SAAT GÖRÜÞTÜ- Baþbakan Ýrsen Küçük'ün, Ýstanbul'da Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'a yaptýðý geçmiþ olsun ziyaretindeki görüþme yaklaþýk 1 saat sürdü. Küçük, dün öðle saatlerinde Ankara'dan Ýstanbul'a geçerek saat sýralarýnda Recep Tayyip Erdoðan'a geçmiþ olsun ziyareti gerçekleþtirdi. Erdoðan'ýn istirahat ettiði Üsküdar Kýsýklý'daki konutundaki görüþme yaklaþýk bir saat sürdü. Baþbakan Küçük'e eþi Gülin Küçük eþlik etti. Erdoðan, yaklaþýk 2 hafta önce sindirim sistemindeki rahatsýzlýk nedeniyle bir operasyon geçirmiþti. HAVA-SEN'DEN KÜÇÜK'E TEÞEKKÜR Hava - Sen, Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn (KTHY) þirket olarak iflasýnýn açýklanmasýnýn ardýndan çalýþanlarla ilgili 407 günlük bir mücadele verdiklerini hatýrlatarak, ilk etapta 60 KTHY çalýþanýnýn istihdam edileceði sözünü veren Baþbakan Ýrsen Küçük'e teþekkür etti. Hava - Sen Baþkaný Buran Atakan, maðdur tek bir kiþi kalmayana kadar mücadelelerine devam edeceklerini belirterek, zor günlerinde kendilerine destek olan basýn mensuplarýna tek tek isimleriyle teþekkür ederek, "Ben tüm basýn mensuplarýný bize verdiði destekten dolayý ayakta alkýþlamak istiyorum" dedi Hava - Sen lokalinde dün basýn toplantýsý düzenleyen Hava - Sen yetkilileri, ardýndan da üyeleri ve basýn mensuplarýyla kahvaltý yaptý. Toplantýda konuþan Hava - Sen Baþkaný Buran Atakan, KTHY'nin þirket olarak iflasýnýn açýklandýðý sürecin sonrasýnda çalýþanlara yaþatýlanlarýn sendikalarýyla üyelerin bütünleþmesine vesile olduðunu kaydederek, o günden 1 Aralýk tarihine kadar verdikleri mücadeleyi özetledi. Atakan, 407 gün süren mücadele boyunca maðdur olanlarýn durumunu halka ve hükümete anlatmaya çalýþtýklarýný belirterek, 1 Aralýk'ta Baþbakan Küçük'ün "2012'nin ilk mesai günü olan 2 Ocak'tan geçerli olarak sendika tarafýndan belirlenecek öncelikli ihtiyaçlý 60 KTHY çalýþanýnýn iþe baþlayacaðýnýn ve Þubat ayýnda da tamamýnýn istihdamýnýn yapýlacaðýnýn" sözünü verdiðini vurguladý. Alýnan bu kararýn, KTHY çalýþanlarýnýn yanýnda toplum üzerinde de ciddi bir rahatlama getirdiðini ifade eden Atakan, açýklama yapýldýðý andan itibaren halkýn olumlu tepkilerinden bunu anladýklarýný söyledi. "1 Aralýk 2011'in KTHY çalýþanlarýnýn aileleriyle birlikte hayata dönmelerinin saðlandýðý gün olarak tarihe geçeceðini" ifade eden Atakan, "Belki bizler yaþadýklarýmýzý hiçbir zaman unutmayacaðýz ama çocuklarýmýza güzel bir gelecek yaþatmak için yaþananlarý onlara unutturmak bizlerin boynunun borcudur" dedi. Bazý kiþilerin kendisine "inþallah sözlerinde dururlar" diyerek uyarý yaptýklarýný ifade eden Atakan, bu ülkede çok sözler verildiðini, ancak KTHY çalýþanlarýyla ilgili verilen sözlerin tutulmamasý durumunda yapýlacak çok þey ve söyleyecek çok sözleri olduðunu belirtti. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent KTÖS VE KTOEÖS'ÜN GREVLERÝ ÜZERÝNE Ýki öðretmen sendikamýzda grevler sürüyor. KTOEÖS Haspolat Meslek Lisesi'nde ilâhiyat bölümü açýlmasýna karþý bir süre önce baþlattýðý grevi, bazý okullara daha yayarak sürdürürken... KTÖS de okullardaki öðretmen ve hademe eksikliklerine karþý Alasya Ýlkokulu'nda baþlattýðý greve, dört okulu daha katarak devam ediyor. Baþlangýçta belirli saatlerde yapýlan grevler, þimdi tam gün olarak uygulanýyor. Grev yapýlan okullarda eðitim-öðretim çok büyük oranda durmuþ durumda. Her þeyden önce þu hususu açýk etmekle yarar var. Sendikalar haklý. Haspolat Meslek Lisesi'nde ilâhiyat bölümü açýlmasýna karþý toplumun çok büyük bir kesiminde þiddetli tepkiler oluþmuþ bulunuyor. KTOEÖS, bu durumun KKTC anayasasýna, yasalara ve nihayet Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý Yasasý'na da aykýrý olduðunu, Kýbrýslýtürk halkýnýn sosyal, kültürel ve ekonomik yapýsýný da ortadan kaldýracaðýný ýsrarla savunuyor. Bu savunmaya toplumun her kesiminden destek var. Allahüekberciler hariç!.. Öðretim yýlýnýn yarýsý neredeyse tamamlanmak üzere. Ama bazý ilkokullarda hâlâ öðretmen ve hademe eksikliði var. Eðitim Bakanlýðý bu konuda defalarca uyarýldýðý halde henüz hiçbir önlem alýnmýþ deðil! Yani KTÖS'e grevden baþka seçenek býrakýlmamýþ. Ve hiç istemedikleri halde öðretmenler bu noktaya çeke çeke sürüklenmiþ. Artýk kimsenin kuþkusu kalmadý. Öðretmen sendikalarýnýn okullarda grev yapmasý ve bu grevler nedeniyle eðitimin önemli ölçüde aksamasý belli ki Kemal Dürüst'ün hiç umurunda deðil! Öðrenciler eðitim öðretimden geri kalýyorlarmýþ... Aileler zor ve endiþeli günler yaþýyormuþ... Beþ tambura dört okka! Kemal Dürüst vatan millet sakarya nutuklarý atmakla meþgul! Ve tabii ki varsa da yoksa da "Anavatan" yalakalýðý... Ne demiþti Öðretmenler Günü'ndeki bir konuþmasýnda? "Ben öðretmenimin Anavatana karþý grevlerle anýlmasýný istemiyorum" (!) Bir yerde, "sana karþý grev yapýyorlar" diye öðretmen sendikalarýný Ankara'ya jurnallemektir bu. Yani Rumcu, vatan haini, Türkiye düþmaný edebiyatý! Okullardaki eðitimin aksamasýnda, grevdeki sendikalarýn hiçbir sorumluluðu yok. Bütün sorumluluk, büyük bir vurdumduymazlýk sergileyen hükümete ve özelde de Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na aittir. Kemal Dürüst, sorunlara ve grevlere karþý duyarsýzlýðýný, sendikalara meydan okuyan þu sözlerle ortaya koymuþtu: "Ülkeyi sendikalar deðil, biz yönetiyoruz." (!) Aslýnda söylediðine kendisi de inanmýyor. Burayý Türkiye'nin yönettiðini neredeyse uzaylýlar bile bilir de bir Dürüst mü bilmez? KTÖS'ün grevine destek vermek amacýyla dün veliler de toplanýp Eðitim Bakanlýðý'nýn kapýsýna dayandýlar. Yani hükümet, "Aileler sonunda bu grevlere tepki gösterecek" hayalini kurarken... Veliler bu kez adresi þaþýrmadý ve doðru yere gitti. Hiç kuþkusuz, günün en umut verici eylemiydi bu. Halk, doðru ile yanlýþý ayýrmayý öðrendiði ve doðrunun yanýnda yer aldýðý oranda kazanacaktýr.

5 8 Aralýk 2011 Perþembe 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Mandradaki koyunlarý saymasýný bile beceremeyen bir çobana sürüyü emanet etmezler ama, n'apalým! Düþtük bir kere! * Baþbakan Küçük Ankara'ya gitmiþ. - Ben de olsam, durmazdým! Hemen Ankara'ya koþar "Daha da kalabalýk olduk efendim" müjdesini verirdim! * Vajinasýnda 995 ecstasy hap getiren kadýna 5 yýl hapis verilmiþ. - Hay maþallah Ambar gibiymiþ! * DEV-ÝÞ; Çalýþma Bakaný'ný eleþtirmiþ. - Bir kadýn bakanýmýz var, ona da gelen vuruyor, giden vuruyor Günah keçisine çevirdiler, koltuðun tadýný haram ettiler. Ýnsaf * Çangar'ý tehdit etmiþler. - E n'apayým yani Onun da mý gaylesini ben çekeyim! Benimkiler bana yeter Yine de Allah korusun..! * Gazetecilik can çekiþiyormuþ. - Yok yok Hiç merak etmeyin, hiç tasalanmayýn, hiç üzülmeyin.. 9 canlýdýr bizimki Kolay kolay ölmez. * KTOEÖS, YKP ve TDP'den destek ve yardým istemiþ. - Her ikisi de çok yardýmseverdir. Desteklerini esirgemezler "Dükkan sizin" demiþlerdir mutlaka! * Guardiola; Euro'yu kurtarmak için yapýlacak AB zirvesinin, Real Madrit-Barcelona maçýndan daha önemli olduðunu söylemiþ. - Oysa kime sorarsanýz, hafta sonu oynanacak GS-FB maçýnýn, Kýbrýs sorunundan bile önemli olduðunu söyleyecek. Aramýzdaki fark edemediðimiz fark bu! Kapýlar pencereler açýk uyurduk Yurdumuz tam bir suç cenneti..! Tecavüzcü, soyguncu, rüþvetçi Tetikçi, esrarcý Puþt, pezevenk, orospu Ne ararsan anýnda hazýr Hani nerdeyse, yanýnýzdan her geçene kuþku ile bakmak için yeterli nedeniz var! Çünkü çoðunu tanýmýyorsunuz. Biz böyleyiz de, güney daha mý güvenli acaba? Hayýr! Kesinlikle kuzeyden daha hýrlý deðiller. Oradaki komþularýmýzýn da baþý dertte Onlar da korku içinde Ýkiye bölündü ama her iki taraf da kurtlu incirden farksýz bu adanýn. Mesela dün, iki banka soygunu olmuþ, üçüncüsü de teþebbüste kalmýþ. Silahlar patlamýþ, yaralananlar olmuþ. Tam bir Teksas yani. Haberleri okuyunca ne merak ettim biliyor musunuz? Belki size tuhaf gelecek ama, söyleyeyim. Biz bu tarafta biz eskiden kapýlarýmýz pencerelerimiz açýk uyurduk der de, teselli ararýz ya, acaba Rumlar da ayný þeyi söylüyor mu? Acaba onlar da biz eskiden kapýlarýmýz pencerelerimiz açýk uyurduk martavalýna mý sarýlýyor? EKSÝKLER BÜTÜNÜ BOZMAZ! DPÖ Müsteþarý Korhan ýn söyledikleri, sayýma tuz biber ekti. Diyor ki: - Sayýlmayanlar sonucu etkilemez! Allah Allah Ne demek etkilemez yahu! Biz bu sayýmý, ülkedeki mevcut kelle sayýsýný ortaya çýkarmak için yapmadýk mý? Bu bir, bu iki, bu üç.. diye diye, insanlarý göre göre, bire bir saymak için eve kapatmadýk mý? Eee.. Nasýl eksikler sonucu etkilemez diyebiliyor muhterem müsteþar. Dalga mý geçiyor bizimle.. Hangi çoban koyunlarýný sayar da, eksik koçlarý dikkate almaz? Eksiklerin bütünü bozmadýðý nerede görülmüþtür baþka! BÖYLE BÝR ANDI EROÐLU NA BÝR TAVSÝYE! Maþallah, Eroðlu ile Hristofyas birbirini özlemeye fýrsat bulmuyor.. Sýk sýk buluþup görüþüyorlar Görüþüyorlar, konuþuyorlar da ne oluyor? derseniz haklýsýnýz.. Bir þey olduðu da, olacaðý da yok! Çünkü taraflar birbirini yokuþa sürmekle meþgul. Bakýn Hristofyas a, nüfusun ¼ olmasýný istiyormuþ ýsrarla. E insaf dedirtecek bir rakam ama, ben olsam kabul ederdim. Aþaðý yukarý her iki tarafýn nüfusu da ayný þimdi. Bu durumda sayýlarýný artýrmak Rumlarýn kendi görevi.! Ýþ onlara düþüyor yani. Ben olsam Eroðlu nun yerinde kabul üç kat daha artýn der dalgamý geçerdim. Beceremezler ki! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS "Kim ne derse desin" diye diye geldik bu günlere O kadar boþ verdik ki, þimdi kimse kimin ne dediðini anlamýyor...

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu MÜJDE ÝSTANBUL- Müjde verdi sayýn bakan Kaçaklara af müjdesiydi bu. Yani gelene gidene Kýbrýs'ta kalma müjdesi. Var olanlara bir o kadar daha katmak, sayýlarýný ikiye katlamak müjdesi. Hani yabancý bir ülkeye gideriz, orada bizim dilimizden konuþan birini görürüz mutlu oluruz ya Buradakilere de öyle bir müjde verdi sayýn bakan. Dedi ki sizin dilinizden, sizin beyninizden konuþanlar daha da çok olacak ve siz daha da mutlu olacaksýnýz. Böyle bir þeydi bu müjde Dünkü yazýmda Kýbrýs'ý adýný vermeden fotoðraf ve sonbaharý bir araya getirerek anlatmýþtým. Bugün de o fotoðraf çekimlerine giderken bir sabahý anlatacaðým Belki ilginizi çeker. Belki de çekmez ama ders çýkartabilirisiniz oradan. Sabahýn erken saatiydi. Ne horoz ötmüþtü daha, ne de sonuna kadar açýlmýþ hoparlörlerden Ezan baþlamýþtý. Karanlýktý. Ýstanbul Ah Ýstanbul Ne anlatýlarak biter, ne yaþayarak doyulur. Bazen keþke Kýbrýslý olmasaydým. Kýbrýs'ta doðmasaydým. Anýlarým hep oraya dair olmasaydý da Ýstanbul'u terk etme fikrine kapýlmasaydým diyorum.. Ki her ne olursa olsun onu terk etmeyeyim. Vakit erkendi. Arkadaþýma," Bir sefer Edirnekapý istikametinden Haliç'e inmiþtim.haliç ve Galata Kulesi hele de sis olursa o kadar güzel ki Ýstersen oradan geçelim. Hem vakit geçirmiþ hem orayý da görmüþ oluruz. Yakalarsak birkaç kare de çekeriz" dedim. Ne güzeldir Ýstanbul trafiði katledenlerin trafiðe çýkmadýklarý bilhassa sabah saatleri. Yollar bomboþtu. Bastýrdýk Edirnekapý'ya, oradan da aþaðýya saldýk kendimiz. Karye Müzesi var kiliseden yapýlma. Daracýk sokaklarýndan geçtik oranýn. Selimiye Cami'nin bahçesinden daha güzeldir manzara diye ona doðru saða saptýk Bir sokaktan diðerine geçtik. O sokaktan da diðerine. Uzaktan minarelerini gördüðümüz camiye bir türlü ulaþamadýk. Ulaþamadýk ama çok daha ilginç bir þeye ulaþtýk. Deseler ki, "Sizi 1700'lü yýllara götürelim" gülersiniz, çünkü saçma gelir. Biz horozlarýn henüz ötmediði, ezan sesinin duyulmadýðý o saatte kendimizi 1700'lerde bulduk. Köþe baþlarýnda simsiyah çarþaflar içinde dilenen kadýnlar Sokakta avazý çýktýðý kadar baðýran sarýklý sakallý simitçi, sucu, þerbetçiler.. Her sokaktan caddeye doðru akan cübbeli, sarýklý, sakallý militan ordusu Sokaklara bakýyorum bir de camiye koþanlara. Konuþmalarý tanýmadýðým bir dildendi.. -Sakýn fotoðraflarýný çekme yanarýz, dedi arkadaþým. -Nasýl kaçarým diye bakýnýyorum sen fotoðraftan bahsediyorsun, dedim ve sürdüm en kestirmeden Haliç'e doðru.. Kaçarken de düþündüm Bilhassa þeker hastalarýnda damar bozukluðuna baðlý ekstremitelerin en uçlarý kangren olabilir. Erken zamanda kangren olan kýsým kesilip atýlmazsa bütün ekstremite (bilhassa ayaklar) kangren olarak kesilir. Müjde verdi sayýn bakan hem de beþinciyi Müjde yerleþiklere bir o kadar daha katýlmaya hazýr bekleyenlereydi. Onlara özetle, "Siz de aramýza katýlabilirisiniz" dedi sayýn bakan Müjdeler olsun günü beklemeden Haluk Levent KKTC'den Ýzmir'e götürüldü Ýzmir merkezli 3 ilde düzenlenen organize suç örgütüne yönelik operasyon kapsamýnda KKTC'de gözaltýna alýnan þarkýcý Haluk Levent, Ýzmir'e getirildi. Ýzmir merkezli olarak 29 Kasým Salý günü 3 ilde düzenlenen operasyon kapsamýnda Ýzmir Emniyet Müdürlüðünün yazýsý üzerine KKTC'nin Gazimaðusa þehrinde gözaltýna alýnan ve Lefkoþa'da çýkarýldýðý mahkemece Türkiye'ye iade iþlemlerinin tamamlamasý amacýyla 30 gün tutukluluk kararý verilen þarkýcý Haluk Levent, iþlemlerinin tamamlanmasýnýn ardýndan Ýzmir Emniyet Müdürlüðü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüðüne getirildi. Haluk Levent, bu sýrada gazetecilerin sorularý üzerine, "Ýfademi vereceðim. Umarým hayýrlýsý olur" diye konuþtu. Levent'in, sorgulanmasýnýn ardýndan yarýn adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Ýzmir Emniyet Müdürlüðü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüðünce düzenlenen operasyonda, 43 kiþi gözaltýna alýnmýþ, zanlýlardan 16'sý, çýkarýldýklarý mahkemece tutuklanmýþtý. LEDRA TOPLANTILARI SÜRÜYOR Bazý Türk ve Rum siyasi partilerin baþkan ve temsilcileri, Slovakya Lefkoþa Büyükelçiliði'nin düzenlediði rutin ortak toplantýlar çerçevesinde dün bir araya geldi. Ara bölgede yer alan Ledra Palas Otel'de gerçekleþtirilen toplantýda adada erken federal çözüme ulaþýlmasý ve Kýbrýslý Türklerin de Avrupa Birliði üyeliðinden eþit haklarla yararlanmasý konusu ele alýndý. Güney Kýbrýs'tan Sosyal Demokratlar Hareketi EDEK'in ev sahipliðinde gerçekleþtirilen toplantýnýn ardýndan basýna açýklamada bulunan Slovakya'nýn Lefkoþa Büyükelçisi Anna Turenicova gerçekleþtirilecek federal çözümle iki kesimin eþit haklara sahip olduðu Avrupa Birliði üyeliðinin öncelikli olarak tartýþýldýðýný söyledi. Turenicova'ya göre, toplantýda, özgür, egemen, toprak bütünlüðü ile Birleþmiþ Milletler parametresinde Avrupa Birliði kurallarý çerçevesinde gerçekleþtirilecek çözümde Kýbrýslý Türkler'in de eþit haklara sahip olmasý gerekliliðine vurgu yapýldý. Toplantýda ayrýca þu anda Avrupa Birliði'nin saðladýðý seyahat ve öðrenim hakkýndan yararlanan Kýbrýslý Türkler'in en kýsa sürede saðlanacak anlaþma ile eþit haklara sahip olmasý üzerinde duruldu. Toplantýya, Kuzey Kýbrýs'tan Cumhuriyetçi Türk Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi, Birleþik Kýbrýs Partisi ve Yeni Kýbrýs Partisi ile Güney Kýbrýs'tan AKEL, DÝSÝ, EDÝ, DÝKO, EDEK ve Yeþiller Partisi temsilcileri katýldý. Slovakya Lefkoþa Büyükelçiliði'nin organizasyonu ile ayda bir kez bir araya gelen parti temsilcileri bir sonraki toplantýlarýný 25 Ocak tarihinde yapacak. ÖZGÜRGÜN'E TEÞEKKÜR- Baþbakan Vekili ve Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özürgün, Parlamenterler Birliði heyetini kabul etti. Bakanlýk'tan yapýlan açýklamaya göre, Vedat Çelik baþkanlýðýndaki heyet, Bakan Özgürgün'e Birlik çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi. Çelik ayrýca, Birlik sorunlarýyla ilgilenen ve çözüm bulma yönünde çalýþmalar yapan Bakan Özgürgün'e teþekkür de etti. Özgürgün de, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Parlamenterler Birliði'nin çalýþmalarýnýn olumlu etkilerini her zaman gördüklerini ve yapýlan çalýþmalarý takdir ettiklerini kaydetti. AMCAOÐLU HAMÝTKÖY'DE- Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Ali Çetin Amcaoðlu, Hamitköy'ü ziyaret ederek aðýllar bölgesinde incelemelerde bulundu, aðýl sahiplerinin sorunlarýný dinledi. Hamitköy aðýllar bölgesinde Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý tarafýndan sürdürülen temizlik, parsel, yol düzeltme iþlemleri, Hamitköy Spor Kulübü antrenman sahasýnda düzenleme çalýþmasý, moloz ve çöp yýðýnlarýyla ilgili çalýþmalar tamamlandý. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, Amcaoðlu'nun aðýl sahipleri ile yaptýðý görüþmelerde, aðýl sahipleri tarafýndan, ayýrým yapmadan, siyasi görüþler ne olursa olsun çalýþmalarýn sürdürüldüðü dile getirildi. GÜNLÜK "ÜÇ ÝDOLÜM VAR: CHE, FÝDEL VE LENON..." Geçtiðimiz günlerde 57 yaþýnda hayatýný kaybeden Brezilya Milli Takýmý'nýn efsane oyuncularýndan Socrates sigara içen, alkol kullanan futbolcu ekolünün meþhur temsilcisiydi. Dünya, onu futboluyla olduðu kadar, aktif eylemci kimliðiyle de tanýdý. Bir röportajda þöyle diyordu: "1964 yýlýydý ve ülkede askeri darbe yapýlmýþtý. Henüz 10 yaþýndaydým, babamýn Bolþevik kitaplarýný yaktýðýný hatýrlýyorum. Politikleþmem böyle baþladý. Üç idolüm var. Che, Fidel ve John Lennon". Sokrates, týp fakültesinden mezun olduktan sonra, göçmen iþçilerin kurduðu Corinthians kulübüne transfer oldu. Sokrates zamanýnda Corinthians ülkedeki solun kalesi oldu. Sokrates, otoriter rejime karþý olduðu gibi, kulüp yönetimlerinin futbolcular üzerindeki otoritesine de muhalifti. Corinthians Demokrasi Hareketi'ni örgütlerken amacý futbolcular üzerindeki baskýyý kýrmak ve ülke yönetiminin demokratikleþmesine katkýda bulunmaktý. Brezilya'da diktatörlüðün yýkýlýþýnda Sokrates ve arkadaþlarýnýn kurduðu bu hareketin de payý vardýr. 1982'deki þampiyonluktan sonra þöyle söylemiþti Doktor Sokrates: "Politik zaferlerim futbolda elde ettiðim zaferlerden daha önemlidir. Maçlar 90 dakikada biter ama hayat devam eder." ÞAÞILACAK BÝRÞEY YOK KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel, ilahiyata gerekli tepkiyi göstermeyen parti ve kurumlarýmýzdan yakýndý. Bu sessizliðe anlam veremiyormuþ... Þaþýlacak bir þey yok kardeþ... Sen Kemal Dürüst'ü muhatap alýrsan, Ankara da istediðini yapar! KÜÇÜK'E TEÞEKKÜR Eski KTHY çalýþanlarýndan 60 kiþinin istihdam edileceðine dair Ýrsen Küçük'ün verdiði söz Hava-Sen'i çok memnun etmiþ. Dün bir teþekkür toplantýsý düzenlendi Ýrsen Küçük için... Küçük'ün verdiði sözden cayacaðýndan mý korkuyorlar? HALUK LEVENT KKTC'deki yargýç Haluk Levent için 30 gün tutukluluk emri vermiþti. Ancak bu sürenin dolmasýný beklemeden Levent dün apar topar Ýzmir'e götürüldü. Mahpusane çeþmesi yandan akýyor yandan... TARÝHE GEÇTÝ Ýlk kez bir KKTC Baþbakaný Türkiye'de Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'ný ziyaret etti. Bu da Ýrsen Küçük'e nasip oldu. Tarihe geçti! Týrnak... "Artýk önemli olan denetim ve hükümetin otorite göstermesidir. 60 gün sonra göreceksiniz, çok az insan bu 'af' için baþvuru yapmýþ olacak. Çünkü biliyorlar ki, 'kayýt dýþý' insanlarý denetleyecek ne bir erk var, ne de otorite... Ve 'niyet' de yok doðrusu... Umarým yanýlýrým... Göreceðiz birlikte..." Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) "Sonra özgürlük geldi, ganimet deli etti! Bir gecede zenginler türedi bu ülkede Ne olduysa ondan sonra oldu iþte! Siyaset ülke menfaati için yapýlýrken, menfaatler ön plana geçti, önce Rumun malý mülkü sonra topraðý yaðmalandý." Levent ÖZADAM (Haberdar) "... Bakýn çocuk yapmýyoruz diye ülke elden gitti. Birbirlerinden arta kalanlarý yiyerek büyürler, birbirlerinden arta kalanlarý giyerek eskitirler. Ülkede onca iþ imkâný, istihdam eksikliði var. Anlaþýlan yapabildiðin kadar deðil, bakabildiðin kadar çocuk düþüncesi artýk eskide kaldý. Doðru doðru bu ülkenin daha fazla nüfusa ihtiyacý var." Erçin ÞAHMARAN (Star) "Neden Londra'daki Kýbrýslý Türkler için 'genel bir af' çýkartýlmýyor? Da, Kýbrýs'ta askerlik yapýp, Kýbrýs'ýn, 'Sicilya'da' olduðunu düþünenler affediliyor?" Kartal HARMAN (Kýbrýslý) Günün Kahramaný TAHÝR GÖKÇEBEL Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý Haspolat Meslek Lisesi'ndeki ilahiyat bölümüne karþý baþlattýðý protesto eylemlerini grevle birlikte ýsrarla sürdürüyor. Sendika Baþkaný Tahir Gökçebel, eylemlerine destek saðlamak için siyasi partilere ziyaret baþlattý bu arada. Önceki gün YKP ile TDP'ye giden Gökçebel, dün de DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'ý ziyaret etti. Gökçebel çok ilginç bir noktaya parmak bastý dünkü ziyaret sýrasýnda. "Toplumdaki sessizliðe anlam veremiyoruz" dedi ve olayýn ciddiyetinin görülmesi için kadýn örgütlerimizle siyasi partilerimizin tepki vermesi gerektiðini söyledi.

7 8 Aralýk 2011 Perþembe ÝLAHÝYATA KARÞI... KTOEÖS, DP'DEN DESTEK ÝSTEDÝ Haspolat Meslek Lisesi'nde ders yýlýnýn baþlamasýndan 2 buçuk ay sonra açýlan ilahiyat alanýnýn anayasa ve yasalara aykýrý olduðunu savunan ve buna karþý mücadele baþlatan Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS); Demokrat Parti'den (DP) de destek istedi. DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, ülkede din eðitimi ihtiyacý olduðunu, her yaz yaþanan Kur'an kurslarý tartýþmasýnýn bunu gösterdiðini ancak Eðitim Bakanlýðý çatýsý altýnda, önceden planlanarak, okullarda öðleden sonralarý seçmeli ders olarak din eðitimi verilmesi gerektiðini söyledi. Denktaþ, Haspolat'ta açýlan ilahiyat bölümünün plansýz bir adým olduðunu kaydederek sendikanýn tavrýný desteklediklerini açýkladý. KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel ve yönetim kurulu üyeleri, DP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Baþkan Serdar Denktaþ'la görüþtü. Gökçebel, yasalarý ve anayasayý inceleyerek bakanlýða da bir rapor sunduklarýný ifade etti; Haspolat Meslek Lisesi'nde açýlan ilahiyat bölümünün meslek lisesinin kapatýlmasý anlamýna geldiðini savundu. Tamamen keyfi bir kararla, ders yýlý baþladýktan 2 buçuk ay sonra bu bölümün açýldýðýný; bu bölümün öðrencilerinin de ayrýcalýklý tutulduðunu, ayrý yemek verildiðini ileri süren Gökçebel, bakanlýðýn bu adýmýnýn toplumu bölen bir adým olduðunu savundu. Tahir Gökçebel, Haspolat Meslek Lisesi'nde, baþka okullarda olmayan soðutma ve iklimlendirme bölümü de bulunduðunu ve en donanýmlý okullardan biri olduðunu anlatarak, bu okulda ilahiyat bölümü açýlmasýnýn meslek lisesinin kapatýlmasý anlamýna geldiðini iddia etti. "Toplumu bölecek yapay konular, bu toplumu bölecek en büyük Cancer Charity Trust, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne Enseal ve Ultracision cihazý baðýþladý. Cerrahi operasyonlarda minimal doku hasarýyla, kanama kontrolü saðlayarak ameliyat süresini yüzde 50 dolayýnda kýsaltmasý yanýnda tümörlü hücrelerin lenfatik yoldan sistemik dolaþýma karýþmasýný da engelleyen yüksek teknoloji ürünü cihaz, bugün düzenlenen törenle hastane yetkililerine teslim edildi. Cihazýn yaklaþýk 50 bin Türk Lirasý'na mal olduðu kaydedildi. Törende Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif de hazýr bulundu. Girne Akçiçek Hastanesi'nde yer alan törende Saðlýk Bakaný Kaþif, Akçiçek Hastanesi Baþhekim Vekili Dr. Salih Beyoðlu ile Cancer Charity Trust Derneði Baþkaný Angela Hasman birer konuþma yaptý. kötülüktür" diyen Gökçebel, demokratik, laik, bilimsel, Atatürk ilkelerine baðlý bir milli eðitim yasasý varken, toplumdaki sessizliðe de anlam veremediklerini; ciddiyetinin görülmesi ve kadýn örgütleriyle siyasi partilerin tepki vermesi gerektiðini söyledi. DENKTAÞ DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, hükümetin var olan sorunlarý çözmek yerine yenilerini yaratarak sorunlarý unutturma yolunu seçtiðini belirterek, her þeyi yüzüne gözüne bulaþtýrdýðýný savundu. Haspolat Meslek Lisesi'nde ilahiyat bölümünün ders yýlý baþýnda hazýrlýðý yapýlmadan ve farklý muamelelerle uygulamaya girmesinin anlaþýlýr olmadýðýný ifade eden Denktaþ, ülkede din eðitimi ihtiyacý ve talebi olduðunu ancak bunun planlamasý gerektiðini söyledi. Denktaþ, önceleri Türkiye den gelecek din eðitmenleriyle okullarda öðleden sonra seçmeli ders olarak din kurslarý verilebileceðini; ayný ihtiyaç Aleviler ve Hristiyanlar için varsa onlar için de verilmesi gerektiðini, laik düzenin bunu gerektirdiðini anlattý. Her yaz yaþanan Kur an kursu tartýþmalarýnýn bunun ihtiyaç olduðunu gösterdiðini kaydeden Serdar Denktaþ, ancak bunun okullar tatilken planlanmasý gerektiðini vurguladý. Bakanlýðýn yað çekmek ve þirin görünmek için Haspolat ta ilahiyat bölümü açtýðýný ancak bunun hayýrlý olmayacaðýnýn belli olduðunu ileri süren DP Genel Baþkaný Denktaþ, Kýbrýs Türk halkýnýn dine baðlýlýðýnýn sorgulanmasýna çok kýzdýðýný; farklý anlayýþlar olduðunu ancak halkýn din konusunda halinden memnun olduðunu kaydetti. BÝZ HALÝMÝZDEN MEMNUNUZ Denktaþ, özetle Biz halimizden memnunuz. Daha samimi, dürüst, seveceniz. Belki dinin farzlarýný yerine getirmiyoruz ama kimse de birbirini sorgulamýyor. Huzur içinde yýllardýr yaþýyoruz. Türkiye deki türban tartýþmalarý hep garibimize gitmiþtir. Çünkü alýþmadýk. Bu tartýþmalarýn içine girmemizi bekliyorlarsa bu topluma yazýk edilir diye konuþtu. ASIRLIK ÇINAR ÖMER DAYIYA ÖZEL KUTLAMA YAÞINDA ÇAKI GÝBÝ K.Kaymaklý kulübünün asýrlýk çýnarý, en eski taraftarlarýndan Ömer dayý, 95. yaþýna, dostlarýyla birlikte girdi. K.Kaymaklý Kulübü Baþkaný Ali Baþman'ýn Ömer dayýya bir eþofman takýmý hediye ettiði gecede, doðum günü pastasý kesilerek, lokaldeki tüm taraftarlara ikram edildi. K.Kaymaklý Kulübü, bundan böyle 90 yaþýna gelen taraftarlarýna, her yýl doðum günü kutlamasý yapacaðýný açýkladý. AKÇÝÇEK HASTANESÝ'NE CÝHAZ BAÐIÞI 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ BÝR TOSUN, BÝR DE MERHAMETSÝZ... Yeni Erenköy'den gazetemize mektup gönderen ismi yanýmýzda saklý vatandaþýmýzýn mektubu þöyle: "Ben þahit olduðum bir olayý kamuoyunun bilgisine getirmek için yazýyorum. Yeni Erenköy'de yaþayan bir aile evlerinin yanýna bir dükkan inþa ettiler. Kayýtsýz kuyutsuz ve de izinsiz. Sekiz sene önce de bu dükkaný bir akrabalarýna kiraladýlar. Tosun isimli bu þahýs içindeki malzemelerle birlikte bu dükkaný iþletmeye baþladý... Aile reisi olan adam gece kulübünde çalýþan bir bayanba aþýk olup memleketi terketti. Tosun isimli kiþi ki dükkaný kiralamýþtý bu kez eve giden yolu da gaspederek yeni dükkanlar inþa etmeye baþladý. Yani izinsiz inþaat yapmaya baþladý. Adamýn memleketten kaçmasýný fýrsat bilerek yaptý bunu da... Nasýl olmasa karþýsýndaki kadýn ne yapabilir, nereye kadar eli uzanabilirdi? Dükkandaki eþyalarý satmaya çalýþýnca kadýn onu polise bildirdi. Polis gelip gerekli ikazý yaptý ancak kaçak inþaatlar için Ýskele Kaymakamlýðý'nýn þikayetçi olmasý gerektiðini söyledi. Kadýn Ýskele Kaymakamlýðý'na gerekli þikayeti yaptý. 'Ýlgileneceðiz' demelerine raðmen gelip bakmadýlar bile. Aile gazeteleri de aradý. Kimse yüzlerine bakmadý. Hiçbir gazete bunu haber yapýp yazmadý. Bir kadýn olarak, bölgenin en büyük mülki amiri olan kaymakama baþvurmasýna raðmen, kaymakam ilgilenmedi bu olayla... Tosun kaçak inþaatlara devam ediyor, Kaymakam Merhametsiz de seyrediyor. Vatandaþ olarak bu insanlar kime baþvursunlar? Savcýlýða dahi gittiler. Savcýlýk, 'Kaymakamlýk þikayetçi olmalý ki biz de gereken iþlemleri yapalým' diyor. Merhametsiz Bey, izinsiz inþaat yapan Tosun Bey'e neden tolerans tanýyor acaba? Bunu da kamuoyunun bilgisine getirin, lütfen..." HASTANEDE BÝRÝLERÝ SÜREKLÝ SÝGARA ÝÇÝYOR... Ýsmini yazmamýzý istemeyen bir okurumuzun mektubu þöyle: "Sayýn Afrika Alo Hattý; Lefkoþa Nalbantoðlu Hastanesi yoðun bakýmýnda hastam yatmakta. Her ziyarete gidiþimde, kalp ameliyatlarýnýn yapýldýðý ameliyathanenin önünden geçiyorum ve gördüklerime inanamýyorum. O kadar baþarýlý kalp ameliyatýnýn yapýldýðý yerde, ameliyathanenin içinde camlýk bölmede sürekli birilerinin ayakta sigara içmesi çok kötü. Devlet hastanesinin kalp bölümünde kapý açýldýðýnda ve dýþarýdan yoðun bakýmda yatan hastalar ve içerdekilerin ameliyathane ortamýna uymayan davranýþ ve þartlarý kötü gözüküyor. Baþarýlý kalp ameliyatlarýnýn yapýldýðý bölümün baþarýsýnýn devamý için biraz daha dikkat rica ediyorum. Saygýlarýmla..." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR SAYIM BURADA, SAYI ANKARA'DA Bizim Mandra Elektrikte yüzde 30'lara varan zam kazýðýndan sonra tüp gaza da 1 TL zam gelir TL olan 10 kiloluk tüp gazýn fiyatý TL'ye çýkarýlýr. Elektrik zammýndan sonra daha ekonomik olur düþüncesiyle halkýn odun sobasý ile tüp gaza yönelmesini fýrsat bilenler, tüp gazý da zamlayarak, halkýn önüne yeni bir zam kazýðý dikerler. Soðuk kýþ günlerinin kapýda beklediði bir zamanda atýlan bu kazýk, kelimenin tam anlamýyla insafsýzlýk olarak nitelenirken, sokaktaki adam, "Odun gibi adamlar yarýn öbür gün odunu da pahalýlaþtýracak" diye kendi kendine söylenir.

8 8 8 Aralýk 2011 Perþembe Ýrsen Küçük Ankara'da Cemil Çiçek ile görüþtü Baþbakan Ýrsen Küçük Ankara'daki temaslarýna baþladý. Baþbakan Ýrsen Küçük, dün saat 9:30 da TBMM Baþkaný Cemil Çiçek ile bir araya geldi. Küçük Çiçek görüþmesinde, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Mustafa Lakadamyalý da hazýr bulundu. TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, BB Ýrsen Küçük'ü Türkiyede görmekten büyük mutluluk duyduðunu belirterek "Türkiye Kýbrýs Ýliþkileri kardeþlik iliþkisidir sýk sýk bir araya gelmekte fayda var" diye konuþtu. Çiçek, adada biran önce kalýcý barýþ saðlanmasýnýn, hem Türkiyenin hem KKTC nin arzusu olduðunu belirterek, kalýcý bir barýþa ulaþýlmasý için KKTC nin elinden geleni yaptýðýný, çözüm istemeyen Rum tarafýnýn iþi yokuþa sürdüðünü belirterek, "Dünyanýn bunu görmesi lazýmdýr" dedi. Çiçek Türkiye olarak KKTC nin her yýl ileriye gitmesini her alanda ilerlemesini ve kendi ayaklarý üzerinde durmasýný arzu ettiklerini söyledi. KÜÇÜK Baþbakan Ýrsen Küçük de TBMM de bulunmanýn kendileri için büyük onur olduðunu belirterek Çiçek'e yeni görevinde baþarýlar diledi. Baþbakan Küçük, Çiçek'in Kýbrýs konusundaki yaklaþýmlarýný her zaman bildiðini ifade etti. Küçük, KKTC 'de ekonominin düze çýkmasý TRAKAYAD TRAFÝK DÜZENLEME PROJESÝ'NÝ TANITTI Trafikte Kazasýz Yaþam Derneði (TRAKAYAD), Dr. Fazýl Küçük Bulvarý Yol ve Trafik Düzenleme Projesi'ni tanýttý. Kýbrýs Türk Mühendis Mimar Odalarý Birliði'nde düzenlenen tanýtýmda, TRAKAYAD Kurucu Baþkaný Taner Aksu, Caðaloðlu Petrol Ýstasyonu kavþaðý ile Hamitköy Kavþaðý arasýnda kalan bulvar üzerindeki 6 kilometrelik koridor içerisinde bulunan 8 ardýþýk kavþakta trafik akýþýndaki sorunlara çözüm sunan proje hakkýnda bilgi verdi. Toplantýya, Lefkoþa Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðlularý, Karayollarý Dairesi Müdürü Mustafa Demirciler, Planlama Ýnþaat Dairesi Müdürü Hüseyin Tazeoðlu, KTMMOB Baþkaný Ahmet Ö. Çaðnan, Ýnþaat Mühendisleri Odasý Baþkaný Özgün Akcan, TRAKAYAD Kurucu Baþkaný Taner Aksu, TRAKAYAD Baþkaný Güven Yücener ve mühendisler katýldý yýllýk bir çözümü içeren Proje, Evren Paþa Caddesi Kesiþimi (Caðaloðlu Kavþaðý), Sanayi Caddesi Kesiþimi (Atatürk Spor Salonu Kavþaðý), Kemal M. Aksay Caddesi Kesiþimi (Altýnbaþ Petrol Ýstasyonu Kavþaðý), Þehit Mustafa A. Ruso Caddesi Kesiþimi (Tofaþ Kavþaðý), Mimar Mehmet Vahip Caddesi Kesiþimi'nde (Hamitköy Kavþaðý) mevcut ýþýk sistemleri yerine araçlara duyarlý (Sensörlü) ýþýk sistemleri kullanýlmasýný; Gönyeli Atatürk Caddesi Kesiþimi'nde (Kiler Market Kavþaðý) modern dönel kavþak sistemi uygulanmasýný; Yakýn Doðu Bulvarý Kesiþimi (Fuar Kavþaðý) için de Yakýn Doðu Bulvarý'ndan doðu istikametine ek olarak batý istikametine de dönüþ saðlayacak bir yol düzenlemesi ve araçlara duyarlý trafik ýþýk sistemini içeriyor. Proje yol þerit sayýlarýnda da artýþ getiriyor. için alýnan tedbirlerin meyvesinin toplanmaya baþlandýðýný belirterek, 2008 yýlýnda ekside seyreden büyümenin 2010 yýlýnda artýya Küçük, TC Diyanet Ýþleri Baþkaný Görmez'i de ziyaret etti Küçük: Ýlahiyat Fakültesi ve Lisesi talep doðrultusunda açýldý Baþbakan Ýrsen Küçük, Ankara'daki temaslarý çerçevesinde, Türkiye Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Mehmet Görmez'i makamýnda ziyaret etti. Ziyarette, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Mustafa Lakadamyalý ile Diniþleri Dairesi Baþkaný Talip Atalay hazýr bulundu. Baþbakan Küçük yaptýðý konuþmada, KKTC'de ramazanda bir iftarda bir araya geldiði Görmez'in davetine icabet ederek bu ziyaret gerçekleþtirdiðini ifade etti. Küçük, KKTC'de Yakýndoðu Üniversitesi'nde Ýlahiyat Fakültesi açýldýðýný, ilahiyat lisesinin de eðitime baþladýðýný kaydederek, söz konusu fakülte ve lisenin halkýn talepleri doðrultusunda açýldýðýný, halkýn taleplerini dikkate almak gerektiðini kaydetti. TC Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Mehmet döndüðünü 2011 de devam etmesi öngördüðünü kalkýnma hýzýnýn yüzde 5' lere çýkmasýný beklediklerini belirtti. Görmez de, Türkiye ve KKTC'nin birbirine çok yakýn olduðunu, ancak ilk kez bir KKTC Baþbakaný'nýn Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'ný ziyaret ettiðini söyledi. Baþbakan Küçük'ün dini hizmet alanlarýna verdiði öneme dikkat çeken Görmez, KKTC'de ilahiyat fakültesi ve ilahiyat lisesi açýlmasýna koyduðu katkýlardan ötürü Baþbakan'a teþekkür etti. Görmez, Din Ýþleri Dairesi ile güzel iliþkiler kurduklarýný ifade ederek, Din Ýþleri Dairesi'nin baþýnda bir bilim adamýnýn olmasýný önemsediklerini söyledi. Görmez, KKTC'de ilahiyat fakültesi ve ilahiyat lisesi açýlmasýnýn dünyada ses getireceðini, yabancý ülkelerden öðrencilerin de ilgi göstereceðine inandýðýný söyledi. TURKCELL'DEN ÝNTERNETTE ÝNDÝRÝM- Kuzey Kuzey Kýbrýs Turkcell, Ýnternette Dev Ýndirim kampanyasý ile artýk Kuzey Kýbrýs'ta herkesin düþük fiyatlara doya doya internete baðlanabileceðini vurguluyor. Dev indirim kampanyasý ile yýllýk 10GB internet paketleri artýk 79 TL deðil 59 TL, üstelik 3G GEZZ modembedava! Yoðun ilgi gören Dev Ýnternet Kampanyasýndan yararlanmak isteyen herkesin Kuzey Kýbrýs Turkcell Ýletiþim Merkezlerine (KÝM) baþvurarak kampanyadan faydalanabilecekleri belirtildi. Kalem Yalçýn Okut EN KÝRLÝ ÞEY: PARA! (2) Toplumu kemiren fahiþ faiz belasýndan kurtulmadýkça hiçbir yere varýlamaz. "Kahpe Gâvurlar" boþuna 'PseftoGratos' (Sahte Devlet) demiyorlar "Cennet KaKaTeCe"ye Kýbrýs Cumhuriyeti'nde, burada S. Kemik'e yapýldýðý gibi, kalp hastasý bir insanýn mazbatadan dolayý hapse atýlmasý; o da yetmedi, hastalýðý nedeniyle de hastaneye aktarýlýnca karyolaya kelepçelenmesi gibi bir tek örnek gösterebilir misiniz?.. Para'nýn baþka marifetleri de vardýr Para, diyor Ustalarýmýz ikiye ayrýlýr. Örneðin, yastýk altýnda ya da bir 'küpte' saklanan para; bir de yatýrýma ya da faizciliðe yönelip 'sermaye' olan para. Yastýk altýnda saklanan para 'sermaye'ye oranla nisbeten daha 'masum'dur. En azýndan emekçileri günde saat çalýþtýrarak sömürmeye yönelmez. Ya da, vatandaþlarý aldýklarý krediyi ödemede geciktiler diye mahkemelere gönderip kodese týkýlmalarýný talep etmez. Paranýn birçok fonksiyonu vardýr ama kendilerine 'anaakým iktisat' adýný yakýþtýran burjuva iktisatçýlarý paranýn sadece iki fonksiyonunu öne çýkarýrlar. Bir: Para bir deðiþim aracýdýr. Eskiden, takas döneminde birkaç çuval buðdayla, diyelim bir buzaðýnýn takas edilmesindeki zorluklarý ortadan kaldýrmýþtýr bir deðiþim aracý olarak. Ýki: Bir servet biriktirme aracýdýr Bu ikincisine biz Marksistler 'tilt' oluyoruz. Aldýklarý komik ücretlerle emekçilerin hangileri, kaç kiþisi 'servet' biriktirebilirler ki?.. K. Kýbrýs'ta da, Türkiye'de de, dünyanýn diðer bütün yoksul ülkelerinde de, hatta dünyanýn en zengin ülkelerinde de Çalýþanlar servet sahibi olamazlar. Sadece ganimetçiler, vurguncular, üçkaðýtçýlar, pezevenkler 'baþarabilir' o marifeti!... Marx'ýn anýtsal eseri Das Kapital bunlarý analiz edip eleþtiriyor, ama oraya girersek Kalem beni yine bir dergi yazýsýna sürükleyecek. Oysa konumuz toplumu sülük gibi kemiren, ya da köpekbalýklarý gibi parçalayýp yurn fahiþ faizler konusudur. Zaten de, bir köþe yazýsýnda, 'fayda deðer' teorisi, 'emek deðer' teorisi vs vs gibi konular açýklanamaz. Fakat, þunu daha önceleri yazmýþ olmama karþýn yine yazmaktan kendimi alamýyorum: O müthiþ zekâsý ve engin bilgisiyle isteseydi en büyük þirketlerin ve hatta devletlerin danýþmanlýðýný yapabilecek kapasitede olan ve bir eli yaðda bir eli balda yaþayabilecek olan Karl Marks'a annesi, "Böyle yoksulluklar içerisinde yaþayýp Kapital hakkýnda kitaplar yazacaðýna, kapital edinmeye çalýþsaydýn daha iyi ederdin." demiþ. Bu bilgiyi, kendisi de okyanuslar kadar geniþ bir bilgi hazinesine sahip olan Marx'ýn can yoldaþý Engels aktarýyor; ve o zekâ pýrýltýlarý fýþkýran esprilerinden birini daha patlatýyor: 'Bunu söyledikten kýsa bir süre sonra, cezasýný buldu ve öldü ' Engels Usta'nýn bu esprisi çok ironik ve çok öðreticidir, ama ne okullarýmýzda okutulur, ne de iktisat fakültelerinde. Bizim Mercan Arap, elinde fotokopilerle gazetedeydi bugün (dün). 3-4 yýl önce kendisine de uygulanan fahiþ faiz zulmüne karþý yýlmadan verdiði mücadele sonunda Yüksek Mahkeme'den Bileþik Faiz'in yasal olmadýðýna ve uygulanamýyacaðýna dair bir karar çýkmasýnda baþarýlý olmuþtu ya; elindeki fotokopileri göstererek hükümetin üzerinde çalýþmakta olduðu yeni faiz yasasýnýn halen yürürlükte olan fahiþ faiz uygulamasýndan çok daha 'adil' olduðunu söylüyordu. Hükümet, kendi yasa tasarýsýnýn Meclise sunulmasýný ve oylanmasýný bir hafta erteledi. Geçirebilecek mi, göreceðiz

9 8 Aralýk 2011 Perþembe Tünel ALINTI KUTSAL HOCA PARALARI Fetullah Gülen'in iliþkiye girdiði siyasi partilere baktým. Aman tanrýýým. Türk ýrkçýsý Türkeþ ile kanka. Liberal Özal ile samimi. Çeteci Çiller ile ileri iliþkileri var. Demirel'in þapkasý ile takkesini deðiþtirecek kadar içten. Ecevit ile sosyal demokrat olacak kadar "dönek". Erdoðan ile þefliði paylaþacak kadar organik bað var. Ýþkenceci, istihbaratçý polislere çok meyilli. Etrafýndakilerin ya polis ya savcý ya da vali olmasýný ister. Din alimlerine göre Fetullah Gülen'in Ýslam kültürü ile baðý yok gibi. Fetullah'ýn takkesi düþmüþtür. "Kutsal hoca paralarý" ile neler yaptýðýný toplum öðrenecektir. Devletin derinliklerinde nasýl örgütlendiðini, Kürt toplumuna karþý nasýl bir plan içinde olduklarýný yazacaðýz. Komiser yazarlarýn, bavullarla belge taþýyanlarýn kimlerle baðlantýlý olduklarý da açýða çýkacak. Nerede, kiminle hangi toplantýlar yapýldý? Ne kadar maaþ alýyorlar? Kimden direktif alýyorlar? Bu paralarýnýn kaynaðý nedir? Baki GÜL (Özgür Gündem) DÝPNOT BM verilerine göre 280 milyonluk Arap dünyasýnda her 2 kadýndan 1'i okuma yazma bilmiyor. TÜRK ÝSLAMINI MAMUR EDDÝ DA, ARAP ÝSLAMI GALDI ARÞÝV TARÝH: 31 Ekim Bir kýsým basýnýmýz tarafýndan bize saldýrýlarak aklanmaya çalýþýlan Ýsmet Felek çetesinin marifetleri polis raporuyla da belgelendi... Al iþte polis raporu... Gözden kaçmayanlar... PASAPORTU SORMAZ, KLÝMAYI SORAR Nüfus sayýmýnda sorulan sorularla ortaya iþe yarayacak bir istatistik çýkacaðýný ve bu kýytýrýk sorularla herhangi bir þeyin planlamasýnýn yapýlacaðýný zannedenler yanýlýyor. Yani, evinizde kaç oda var, kaç araba var, kaç klima var diye sormak için mi týktýnýz insanlarý eve? Kaç pasaportun var diye sormayý bile akýl edemediniz. Oysa akýl etseydiniz, nüfus sayýmý bir iþe yarardý, içimizdeki "Rum" miktarýný öðrenirdik hiç olmazsa ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Türkiye Kýbrýs Ýliþkileri kardeþlik iliþkisidir sýk sýk bir araya gelmekte fayda var..." Cemil ÇÝÇEK VÝRGÜL YASADIÞI GÖÇ TC Dýþiþleri Bakanlýðý son açýklamasýnda "Türkiye, Avrupa'ya yönelik yasadýþý göçün 'kaynaðý' olarak nitelendirilemez" diyor. Yerden göðe kadar haklý. Elbette nitelendirilemez. Bunu iddia eden AB ise, haltetmiþ gerçekten. Ýþ kendilerine dokununca "yasadýþý göç"ten þikayet eden AB yetkililerinin Girne'den Anadolu'ya baðlanan yollardan haberleri yok mu? AB yetkilileri yasadýþý göç görmek istiyorlarsa, Kýbrýs'ýn kuzeyine baksýnlar, yasadýþý nüfusun da nüfuzun da çifte kavrulmuþu burada "Kemal Dürüst'ün derdi Sünni Arap Ýslamýný yaymak mý?" Þener ELCÝL (KTÖS Genel Baþkaný) Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn "gizlice" ameliyat olmasýnýn üzerinden on gün geçti. Bu on gün içinde, Erdoðan'ý sadece birkaç kiþi görebildi. Bu kiþiler Abdullah Gül, Cemil Çiçek ve ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden'di. Biden'in, Erdoðan'ý evinde ziyaret edeceðinin açýklanmasýna raðmen, ABD Gizli Servisi'nin hastane çevresinde ''keþif'' yapmasý dikkatlerden kaçmadý. Gizli Servis'in ameliyatýn gerçekleþtiði hastane ile çevresinin fotoðrafýný çekmesi, "Erdoðan hala hastanede mi?"kuþkusunu uyandýrdý. Bu sorunun cevabýný sadece ABD ve Erdoðan biliyor. Belki bir gün "yeni wikileaks" belgelerinde bu 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... sorularýn cevaplarýný bulabiliriz. ( ) Medya, korktuðu için Baþbakan'ýn saðlýk sorununa iliþkin haber yapamýyor. Oysa, Erdoðan'ýn pazartesi günü yapýlmasý gereken Bakanlar Kurulu'na YÝNE katýlamamasý "iþlerin yolunda gitmediði"ni gösteriyor. Cumhurbaþkaný Gül, Fethullah Gülen Cemaati'nin isteði üzerine, þike yasasýný 'veto' ediyor. Arýnç, Erdoðan tarafýndan hazýrlatýlan Yeni Þike Yasasý'na tasarý aþamasýndayken karþý çýkýyor. Ayný Arýnç, yasa Çankaya'dan döndükten sonra ilginç bir konuþma yapýyor. Arýnç, "Ben Tayyip Erdoðan'a bile biat etmedim" diyor. Medyamýz, AKP'ye iliþkin "iç çatýþma" Memleketimden manzaralar "Medya, korkusundan Baþbakan'ýn saðlýk durumuna iliþkin haber bile yapamýyor" KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu haberlerini vermekten korktuðu için bu sözler arada kaynayýp gidiyor. AKP'nin içten içe kaynadýðý ve taþma noktasýna geldiði görülüyor. Erdoðan'ýn hastalýðýndan cesaret alanlar, içlerinde taþýdýklarý kompleksleri dýþarý vurmaya baþlýyor. Arýnç, artýk sýranýn kendisine gelmesi gerektiðini düþünüyor. Gül ise, Erdoðan'a en büyük golü, sýrtýný Fethullahçýlara yaslayarak atýyor. Gülen'in, Erdoðan'a henüz bir"geçmiþ olsun" mesajý yollamamýþ olmasý da dikkatlerden kaçmýyor. Bu arada Cumhuriyet Gazetesi ABD'li bir kuruluþun yaptýðý anketi yayýmlayarak, "Erdoðan sonrasý hesaplar"a bir projeksiyon tutuyor. Ankete göre, seçmenler "Erdoðansýz bir AKP'ye ilgi göstermiyor." Seçmenlerin yüzde 48'i "Erdoðan olmazsa AKP'ye oy vermem'' diyor. Anketin bir-iki ay önce hazýrlanmasý; anketin ardýndan Erdoðan'ýn ameliyat olmasý ise manidar. ( ) AKP, medyanýn neredeyse tamamýný kontrol altýnda tuttuðu için, iktidar partisi içindeki ''çatlak'' su yüzüne çýkmýyor. Gül'ün, Erdoðan'a raðmen þike yasasýný veto etmesi, çok önemli bir geliþmedir. Altý ay önce imzaladýðý bir yasayý, altý ay sonra beðenmeyen Gül'ün içine düþtüðü çeliþki, basit deðildir. Medya, Gül'e bu çeliþkiyi hatýrlatacak mecalden bile yoksun.( ) Medya þimdilik olan biteni görmezden gelse de önümüzdeki günlerde yazmak zorunda kalacak. Erdoðan'ýn gücü kimseyle paylaþmak istemediði bilinen bir gerçek. Bu, Gülen, Gül ve Arýnç için de geçerli AKP'yi izlemeye devam edin. Özellikle de yýllardan bu yana hep geri planda kaldýðýný ve hakkýnýn yendiðini düþünen Arýnç'ý (Bu yazý BARIÞ YARKADAÞ'ýn gercekgundem.com sitesinde yayýmlanan "AKP'de bir þeyler oluyor" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr.)

10 10 8 Aralýk 2011 Perþembe GÜNEYDEN... ONKOLOJÝ SERVÝSÝ YARARINA DEFÝLE- Girne Inner Wheel Kulübü, Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi yararýna Dome Hotel'de defile ile yemek düzenledi. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun eþi Meral Eroðlu'nun himayesinde, Jival Kuyumculuk ile Selda Butik'in organizasyonluðunda gerçekleþtirilen taký ve giysi defilesi ile yemekten elde edilecek gelirle Onkoloji Servisi'ne 11 adet tv ile uydu sistemleri alýnacak. Etkinlikte, Eroðlu'nun eþi Meral Eroðlu ile Girne Inner Wheel Kulübü Sevim Egemen bir konuþma RUM SAYIÞTAY HRÝSTALLA YORGACÝS'ÝN "ÞOK YARATAN" 2010 YILI RAPORU Rum Sayýþtay Hristalla Yorgacis, ekonomik darboðazdan çýkmak için çýrpýnan ve AB Destek Mekanizmasý'na baþvurmanýn eþiðinde bulunan Güney Kýbrýs'ýn istimlak borçlarýný, birçoðu skandal niteliði taþýyan hesapsýz harcamalarýný ve tahsil edemediði gelirlerini gözler önüne seren 2010 yýlý raporunu dün Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'a sundu. Rum gazeteleri, manþetlerine taþýdýklarý raporun, "þok yarattýðýný" yazdýlar. Alithia gazetesi "Ýþte Bizi Böyle Sýfýr Noktasýna Getirdiler... Sayýþtay'ýn Þok Raporu Devleti Çýplaklaþtýrýyor" baþlýðýyla aktardýðý haberde, raporda belirtilen rakamlarýn hükümetin ne kadar müsrif davrandýðýný ispatladýðýný yazdý ve rapora dayanarak, ekonomik sýkýntýlara raðmen faizler ve cezalar dahil 1,5 milyar Euro'yu aþan tahsil edilmemiþ gelir bulunduðuna dikkat çekti. Gazete, yurtdýþýndaki büyükelçilikleri mercek altýna alarak aktarmaya baþladýðý haberinde, Atina'daki Güney Kýbrýs Büyükelçiliði'nin yaný sýra bir de "Kýbrýs Evi" açýlmasý için Bakanlar Kurulu'na öneri sunulduðunu ve Bakanlar Kurulu'nun bu öneriyi onaylamasýyla bina kiralanarak açýlan "Kýbrýs Evi" için son 2 yýlda 360 bin Euro'luk harcama yapýldýðýný kaydetti. Vatikan'daki Büyükelçiliðin harcamalarýnýn ise diðer büyükelçiliklere kýyasla çok daha fazla olduðunu belirten gazete, 2003 yýlýndan 2009 yýlýna kadar bu büyükelçilik adýna herhangi bir banka hesabý açýlmamýþ olmasýnýn dikkat çektiðini ve zaten bu nedenle bu büyükelçilik adýna yapýlmýþ harcamalarýn teyit edilemediðini yazdý. "KUZEY KIBRIS TANITIM GÜNLERI" Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý, "Kuzey Kýbrýs Tanýtým Günleri" etkinliklerini Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi'ne taþýdý. Turim, Çevre ve Kültür Bakanlýðý'ndan verilen bilgiye göre, 2011 yýlýnýn Türkiye'de KKTC Yýlý ilan edilmesi çerçevesinde, geçtiðimiz aylarda Ýstanbul, Ýzmir, Ankara ve Gaziantep'te düzenlenen etkinlikler, 2 Aralýk tarihinde Antalya'da gerçekleþtirildi. Etkinlikte, Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý Müsteþarý Þahap Aþýkoðlu, Bakanlýða baðlý Turizm Tanýtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Derviþ Gezer ve Kýbrýs Türk Otelciler Birliði Baþkaný Mehmet Dolmacý hazýr bulundu. "Kuzey Kýbrýs Tanýtým Günleri"etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Dünya Turizm Sektörü Ýçerisinde Türk Turizminin Yeri ve KKTC'nin Payý" konulu panele konuþmacý olarak Turizm gerçekleþtirdi. Derviþ Eroðlu'nun eþi Meral Eroðlu, etkinlikte yaptýðý konuþmada, anlamlý ve güzel bir etkinlikte bulunmaktan duyduðu memnuniyeti belirterek, katký koyanlara teþekkürlerini sundu. Kendisinin sivil toplum örgütlerinin sosyal amaçlý düzenleyeceði her türlü aktiviteye her zaman katký koymaya hazýr olduðunu ifade eden Eroðlu, birlikten güç doðduðunu söyledi. Girne Inner Wheel Sevim Egemen ise, etkinliði saðlýða katký amacýya gerçekleþtirdiklerini belirterek, baþta Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun eþi Meral Eroðlu olmak üzere katký koyan tüm sponsor kurum kuruluþ ve üyelere teþekkürlerini sundu. Çevre ve Kültür Bakanlýðý Müsteþarý Þahap Aþýkoðlu, KITOB Baþkaný Mehmet Dolmacý, Antalya Tanýtým Vakfý Baþkaný Nizameetin Þen, Akdeniz Üniversitesi Ýktisadi Ýlimler Fakültesi Dekaný Prof.Dr Þafak Paksoy, Rose Otelleri Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Yeliz Gül Ege ve Antalya Ýl Kültür ve Turizm Müdür Yardýmcýsý Ýlknur Selçuk Köker katýlarak KKTC turizmini tartýþtýlar. Gerek Antalya Akdeniz Üniversitesi öðrencileri, gerekse Antalyalýlarýn büyük ilgi gösterdiði "Kuzey Kýbrýs Tanýtým Günleri" etkinliði çerçevesinde gerçekleþtirilen panelin ardýndan, Akdeniz Üniversitesi öðrencilerinin Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde çektikleri fotoðraflardan oluþan "Akdeniz Üniversitesi Öðrencilerinin Gözünden KKTC" adlý fotoðraf sergisi açýlarak, KKTC'ye özgü yiyeceklerin sunulduðu kokteyl yapýldý. ADAMIZI ÇÖPTEN KURTARALIM RESÝM YARIÞMASI VE SERGÝSÝ- Çevre temizliði farkýndalýðý yaratmak amacýyla düzenlenen "Adamýzý Çöpten Kurtaralým" temalý ilköðretim öðrencilerine yönelik resim yarýþmasýnda dereceye giren öðrencilere ödülleri verildi. Atatürk Kültür Merkezinde yer alan ödül töreninin ardýndan, yarýþmaya katýlan tüm resimlerin sergilendiði üç gün ziyarete açýk olacak resim sergisinin de açýlýþý yapýldý. Yarýþmada dereceye giren en iyi 12 resim hazýrlanacak masa üstü takvimlerde de kullanýlacak. AB finansmaným ile yürütülmekte olan Katý Atýk Yönetimi Projesi kapsamýnda düzenlenen resim yarýþmasý ve sergisi Ýlköðretim Dairesi ile Çevre Koruma Dairesinin katkýlarý ile gerçekleþtirildi. Yarýþmada birinci Alsancak Ýlkokulu'ndan Dilay Erdoðuþ, ikinci Mehmetcik Ýlkokulu'ndan Merdan Akýn, üçüncü Çatalköy Ýlkokulu'ndan Nursena Kazan geldi. Ýlk üçe giren öðrencilere ödül olarak aileleri ile birlikte KKTC'de bir otelde hafta sonu tatili verilecek. MASKELÝLER ÖÐRENCÝLERE SALDIRDI Lefkoþa (Rum) Üniversitesi'nde dün akþam Öðrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi içim seçim yapýlýrken maskeli kiþilerin salonu basarak öðrencilere saldýrdýðý belirtildi. Maskelilerin, faþist örgüt Ulusal Halk Cephesi (ELAM) üyeleri olduðu tahmin ediliyor. Politis gazetesi "Lefkoþa Üniversitesi... Zorbalar Ýstilasý" baþlýklý haberinde, önceki gün Lefkoþa Üniversitesi'nde eþi benzeri görülmemiþ bir olay yaþandýðýný yazdý. Habere göre, seçimlerin yapýldýðý sýrada maskeli 15 kiþi salona girdi ve öðrencilere göz yaþartýcý sprey sýkmaya baþladý, sopalarla sandalye ve sýralarý kýrdý, salondaki sandýklarý alarak kaçtý. Salondaki öðrencilerden birinin, maskelilerin elektrikli tabanca kullandýðýndan bahsettiðini aktaran gazete, olaylar sonucunda pek çok öðrencinin özellikle de göz yaþartýcý spreyden dolayý görme bozukluðu çekerek hastanenin ilk yardýmýna götürüldüðünü belirtti. AZÝZ NÝKOLAOS YORTUSU DENÝZ ÜSSÜNDE... "Denizcilerin koruyucusu" olarak kabul edilen Aziz Nikolaos'un adý ile yortunun dün, 11 Temmuz'da 13 kiþinin hayatýný kaybetmesine neden olan patlamanýn yaþandýðý Evangelos Florakis Deniz Üssü'nde kutlandýðý, hayatýný kaybedenlerin anýldýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi, deniz üssünde, alçak gönüllü ve sade bir kutlama yapýldýðýný ve kutlamanýn yaný sýra Mari'deki patlamada hayatýný kaybedenlerin de anýldýðýný belirtti. Gazete; törene Rum Savunma Bakaný Dimitris Ýliadis'in de katýldýðýný kaydetti. G3 SÝLAHI ÇALINDI Baf'a baðlý Hloraka'da 43 yaþýndaki bir kiþinin evinden, Rum Milli Muhafýz Ordusu'ndan zimmetli G3 silahý çalýndýðý bildirildi. Ev sahibinin, silahýn çalýndýðýný Pazartesi günü fark ettiðini yazan gazete, evden baþka bir eþya çalýnmadýðýný kaydetti. ÝSRAÝL'LE RUHANÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ Güney Kýbrýs'a ilk ziyaretini gerçekleþtirmekte olan Ýsrail Baþ Hahamý Yona Metzger ile Rum Ortodoks Kilisesi Baþpiskoposu II. Hrisostomos, Güney Kýbrýs ile Ýsrail arasýndaki ruhani ittifak ihdas eden bir "Ortak Beyan"a imza attý. Simerini "Þimdi De Ýsrail'le Ruhani Ýttifak... Baþpiskopos II. Hrisostomos ile Baþ Haham Yona Metzger'in Ortak Beyaný" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, II. Hrisostomos'un, Ortak Beyan'ý, "Bugüne kadar iliþkilerimizi zehirleyen her þeyi geride býrakan, iki halk arasýndaki her türlü düþmanlýða veya kuþkuya son veren tarihi öneme sahip bir beyan" olarak nitelediðini yazdý. Gazeteye göre Ortak Beyan'da "Kýbrýs ve Yahudi halklarý arasýndaki binlerce yýllýk tarihi baðlar, Ýsrail devletinin kuruluþundan beri çaðdaþ bir kardeþlik iliþkisi haline geldi. HARCANAN PARALAR Politis gazetesi, Rum devletinin giderlerini mercek altýna aldý. Gazete, Sayýþtay raporuna dayanarak, 2010 yýlýnda saðlýk sektöründe gereksiz ek mesailer ve týbbi teçhizat tedariki de dahil 27,6 milyon Euro harcandýðýný yazdý. Gazete, rapora göre eðitim sektöründe 619 milyon 500 bin Euro masraf yapýldýðýný ve bu paranýn çoðunun da öðretmen maaþlarýna harcandýðýný kaydetti. Rapora göre Rum devletinin þahýslara kestiði cezalarýn çeþitli nedenlerle ertelenmesi nedeniyle de milyonlarca Euro'luk kayýp yaþandýðýný belirten gazete, Sosyal Sigortalar Dairesi'nin bankalara yatýrdýðý paralarda da usulsüzlük yapýldýðýný, Güney Kýbrýs'ta geçtiðimiz yýl batan Eurocypria havayolu þirketinin durumunu deðerlendirmek için oluþturulan komitenin bir kere bile toplantý yapmadýðýný, kurumlar arasý iletiþimsizlik problemi yaþanmasý nedeniyle bazý durumlar için çifte ödeme yapýldýðýný ve Merkez Bankasý'nýn devlete yapmasý gereken 36 milyon Euro'luk ödemeden sadece 12 milyonunu yaptýðýný yazdý.

11 8 Aralýk 2011 Perþembe 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. ALTIN YATAKLARI DA ARAMAYA BAÞLADILAR Güney Kýbrýs'ta altýn aramalarýnýn gizli bir þekilde devam ettiði, Kanadalý bir þirketin helikopterler de kullanarak altýn yataklarý aradýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi "Altýn Yataklarý Ýçin Helikopterle Arýyorlar... Kanadalýlarýn Baf'taki Araþtýrmalarý Yoðunlaþýyor" baþlýklý haberinde, "Northern Lion" adlý Kanadalý þirketin altýn yataklarýný araþtýrmak için izin aldýðýný ve yýlýn baþýndan bu yana þirkete ait grubun adada bulunduðunu yazdý. Þirketin, Baf Havaalaný'na jeofiziksel araþtýrmalar için küçük bir helikopter götürdüðünü yazan gazete, son on gündür Baf bölgesinde ölçümler yapýldýðýný kaydetti. Gazete, Kýbrýs'ta ilk kez bu metotla araþtýrma yapýldýðýný da yazdý. Larnaka ve Lefkoþa Rum kesiminde de araþtýrmalarýn yapýldýðýný yazan gazete, haftanýn sonuna doðru çalýþmalarýn tamamlanmasýyla helikopterin adadan ayrýlmasýnýn beklendiðini belirtti. Habere göre, bunun ardýndan, buluntularýn incelenmesine ve potansiyel altýn yataklarýnýn bulunabileceði noktalarýn haritalarda kaydedilmesine baþlanacak. Ýlk deneme sondajlarýnýn Ocak-Þubat 2012 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilmesinin hesaplandýðýný da yazan gazete, ilk verilerin cesaret verici olduðunu ekledi. Stalin'in kýzý Svetlana ABD'de öldü Sovyetler Birliði'ni 31 yýl boyunca demir yumrukla yöneten diktatör Josef Stalin'in kýzý Svetlana Alliluyeva, 22 Kasým'da ABD'de Wisconsin'de kaldýðý huzurevinde öldü. 85 yaþýnda ölen Alliluyeva, kanser hastasýydý. Babasýný, "ahlaki ve ruhani bir canavar" olarak tanýmlayan Alliluyeva, 1967'de ABD'ye iltica etmiþti. Alliluyeva, önce soyadýný Stalina'dan, annesinin soyadý olan Alliluyeva'ya çevirmiþ, ABD'de sýðýnma hakký elde ettikten sonra ise Lana Peters adýný almýþtý. ROMANLARA KONU OLACAK HAYAT Dört evlilik yaþayan Alliluyeva, Sovyet Rusya'da geçirdiði yýllarý iki otobiyografide anlattý. Bu çalýþmalarýndan biri "Bir Arkadaþa 20 Mektup" adýyla yayýmlandý. Alliluyeva, 1990 yýlýnda "Independent" gazetesine, hiç parasý olmadýðýný ve kýzý Olga ile kiralýk bir odada kaldýklarýný söylemiþti. KOSÝGÝN: "AHLAKI BOZUK VE HASTA" Alliluyeva,New York'a vardýðýnda, "Buraya, uzun yýllar Rusya'da imkanýný bulamadýðým özgür ifade için geldim" demiþti. Bu açýklamadan sonra o dönem Sovyet Rusya'nýn baþbakaný olan Alexei Kosigin, Alliluyeva'yý, "ahlaký bozuk ve hasta" olarak nitelemiþti. ALTI YAÞINDA ÝKEN ANNESÝ ÝNTÝHAR ETTÝ Alliluyeva, Stalin'in ikinci eþi Nadezhda Alliluyeva'dan olan tek kýz çocuðuydu. Altý yaþýnda iken annesi intihar eden Svetlana'ya annesinin apandisit nedeniyle öldüðü söylendi. Gerçeði 10 yýl sonra öðrendi. Erkek kardeþi Yakov Naziler tarafýndan öldürülünce iyice yýkýldý. Stalin, Naziler tarafýndan kaçýrýlan Yakov'un bir Alman generalle takas yapýlmasý teklifini reddetmiþti. ÝLK AÞKI YAHUDÝ FÝLM YAPIMCISI Svetlana'nýn ilk aþký, Yahudi film yapýmcýsý Aleksei Kapler, Stalin tarafýndan 10 yýl Sibirya'ya iþçi kamplarýna gönderildi. Alliluyeva, ilk evliliðini babasýna karþý çýkarak 18 yaþýnda yine bir Yahudi olan Grigori Morozov ile 1945'te yaptý. Josif adýnda bir çocuklarý olan çift, 1947'de boþandý. Ýkinci evliliðini 1949'da yapan ve bir yýl sonra boþanan Alliluyeva üçüncü evliliðini 1964 yýlýnda Hintli bir komünist olan Brijeþ Singh'le yaptý. ÝKÝNCÝ NUREYEV VAKASI Singh'n öldüðü 1967'de eþinin küllerini serpmek için Hindistan'a gitti. Rus yetkililerden zar zor izin alan Alliluyeva, Sovyet yetkililerin eþiyle evlenmesine karþý çýktýðýný ve ona kötü muamele yaptýklarýný iddia etti. Eþinin küllerini serptikten sonra, ülkesine dönmedi ve ABD büyükelçiliðine baþvurdu. KGB ajanlarý, Yeni Delhi'deki elçiliði kuþattý. ABD, Alliluyeva'yý Ýsviçre üzerinden New York'a getirtti. Alliluyeva'nýn kaçýþý, 1961'de ülkeyi terk eden balet Rudolf Nureyev'in ardýndan en büyük "kendi kendini sürgüne gönderme" vakasý olarak kabul edildi. "HAYATIMI MAHVETTÝ" ABD'ye döndükten sonra William Peters ile dördüncü ve son evliliðini yapan Alliluyeva, 1973'te sona eren bu evliliðinden Olga adýný verdikleri kýzýný dünyaya getirdi. Olga'yý yatýlý okula kaydettirmek için Ýngiltere'ye giden ve iki yýl burada yaþayan Alliluyeva, 1986'da kýzý Olga'yla Wisconsin'e döndü ve gözlerden uzak yaþadý. Geçtiðimiz yýl Wisconsin State Journal gazetesine röportaj veren Alliluyeva, "Nereye gidersem gideyim, babamýn isminin siyasi mahkumu olarak kalacaðým" demiþti. Geçen yýl verdiði son röportajda babasý hakkýnda konuþan Alliluyeva, "Hayatýmý mahvetti" dedi. RUSYA'YI DEMÝR YUMRUKLA YÖNETTÝ Sovyet Rusya'nýn 1941 yýlýnda baþýna geçen ve öldüðü 1953 yýlýna kadar liderliðini yapan Stalin, Ekim Devrimi'nin öncüsü Lenin'in ölümünden sonra devraldýðý görevde Rusya'yý demir yumrukla yönetti. 1930'lu yýllarda on binlerce insanýn öldürüldüðü ve çalýþma kamplarýna sürüldüðü "Büyük Temizlik" süreci, Stalin döneminin en kara sayfalarýndan biri olarak kabul ediliyor. RUM PÝYASASINDA "TÜRK DOMATESLERÝ" Güney Kýbrýs'ta bazý süpermarket ve halk pazarý gibi yerlerde Türk menþeli domatesler satýldýðý iddia edilerek, tarým örgütlerinin dün bu duruma tepki gösterdiði belirtildi. Politis gazetesi; "Domatesler Türk... Tarým Ürünlerine Ýliþkin Tarým Örgütlerinden Þikayetler" baþlýklarýyla verdiði haberinde, örgütlerin; "Türk iþgalinden faydalanýldýðý ve yasadýþý bölücü hat üzerinden, devletin müsamahasýyla, yasal Kýbrýs ürünleriyle haksýz rekabet eden, tarým ürünleri de dahil pek çok ürünün (Rum tarafýna) geçirildiðinden þikayet ettiðini" aktardý. Gazeteye göre, Yeþil Hat Tüzüðü'yle, "hilekarlarýn, Türk ve Kýbrýs Türk ürünlerinin taþýnmasý için yararlandýðý yasal görünümlü bir mekanizma" yarattýðýný öne süren örgütler, Yeþil Hat üzerinden tonlarca ürün taþýndýðýný ve bunlarýn, menþesinin ne olduðu belirtilmeden, süpermarketlerin, hatta halk pazarlarýnýn raflarýna konulduðunu savundu. Örgütler, "bu ürünlerin, Kýbrýs Rum kutularýnda satýlarak ve üzerlerine Kýbrýs Rum KAZAMÝAS UYARDI... üreticilerin kartlarý yerleþtirilerek Kýbrýslý (Rum) vatandaþlarýn aldatýldýðýný", hatta "Türk ürünlerinin Rum Milli Muhafýz Ordusu (RMMO) için de tedarik edildiðini" iddia etti. Rum örgütler, Yeþil Hat Tüzüðü'nde bazý deðiþiklikler ve düzenlemeler yapýlmasý gerektiðini savunarak, bununla ilgili bazý öneriler sundular. Fileleftheros gazetesi ise; "Türkiye'den Domatesler Piyasada... Kutularý Deðiþtiriyorlar ve Kýbrýslý Olarak Vaftiz Ediyorlar... Bakanlýk Sorunlarý Görüyor Ancak Elleri Baðlý... Ticarette Delikler" baþlýklarýyla aktardýðý haberinde, Rum Tarým Bakanlýðý Genel Müdürü Egli Pandelaki'nin bu konudaki açýklamalarýný aktardý. Habere göre Pandelaki, bazý durumlarda "aþýrý miktarda" domatesin KKTC2den Rum tarafýna geçtiðini kaydederek, bu kadar çok ürünün KKTC'de üretilmesinin mümkün olmadýðýndan bahsetti. Gazete, Pandelaki'nin, ticarette, polisin yardýmýyla göðüslenmeye çalýþýlan bazý delik ve boþluklar olduðunu kabul ettiðini de belirtti. STANDARD & POOR'S NOTUMUZU DÜÞÜREBÝLÝR Rum Maliye Bakaný Kikis Kazamias, Euro bölgesi düzeyinin siyasi ve parasal kriterleri karþýlamamasý halinde uluslararasý kredi derecelendirme kuruluþu Standard And Poors'un Güney Kýbrýs'ýn kredi notunu iki puan daha düþürmesi tehlikesi bulunduðunu söyledi. Alithia "Tedbir Almak Þart... Maliye Bakaný Euro Bölgesi Nedeniyle S&P'un Kýbrýs Ekonomisinin Notunu Kýrabileceðine Dikkat Çekiyor" baþlýklý haberinde, Kazamias'ýn, S&P'nun Euro Bölgesi'ndeki kriz nedeniyle olumsuz not vermesinin yaratacaðý etkilerin göðüslenebilmesi için ulusal düzeyde ekonomik tedbirler alýnmasýný daha da ivedileþtirdiðine dikkat çektiðini yazdý. Gazeteye göre Maliye Bakanlýðý tarafýndan yapýlan açýklamada, S&P'nun, Güney Kýbrýs'ýn uzun vadeli notunu BBB'de ve olumsuz izlemede tuttuðu, kýsa vadeli notunu da izlemeye aldýðý belirtildi. S&P'nun Güney Kýbrýs'la ilgili daha önceki not kýrma kararlarýnda ortaya koyduðu bütçenin açýðý ve Yunan tahvilleri ile ilgili endiþelerine þimdi Euro Bölgesi içerisindeki siyasi ve finansal sorunlarla ilgili endiþelerin de eklendiðine vurgu yapýldý. 12. PARSELDEKÝ ARAÞTIRMA SONDAJLARI 80. GÜNÜNDE... SONUÇLAR NOEL ÖNCESÝNDE AÇIKLANACAK Noble Energy þirketinin Rum yönetimiyle yaptýðý sözleþme 73 günlük çalýþmayý kapsamasýna raðmen, "Noble Homer Ferrington" isimli sondaj platformunun Güney Kýbrýs'ýn Doðu Akdeniz'de parsellediði ve "Afrodit" olarak isimlendirdiði parsele gidiþi ve sondaj çalýþmalarýna baþlamasýndan bu yana 80 gün oldu. Fileleftheros; "Sondaj Baþlayalý 80 Gün Oldu" baþlýklý haberinde, yapýlan sözleþme uyarýnca Noble'ýn çalýþmalarýný 73 günde tamamlayýp sonuçlarýný açýklamasý gerektiðini ancak çalýþma sürecinde, karþýlaþýlan yüksek basýnç, "kabarcýklar" ve karþýlaþýlan teknik sorunlar nedeniyle programda 12 günlük bir gecikme yaþandýðýný belirtti. Gazete, gecikme olmasýna raðmen, þu ana kadarki bulgularýn iyimser mesajlar verdiðini, bu nedenle araþtýrmanýn; sonuçlarýn daha da netleþtirilmesi için ikinci aþamaya geniþletilmesine karar verildiðini yazdý. Rum Ticaret Sanayi ve Turizm Bakaný Praksula Andoniadu'nun dünkü açýklamasýnda; sondaj çalýþmalarýnýn sonuçlarýnýn Noel öncesinde açýklanacaðý bilgisini verdiðini yazan gazete, elindeki bulgularýn ise Noble'ýn 24 saat içerisinde, sondaj verilerini açýklamaya hazýr olacaðýný gösterdiðini kaydetti. Habere göre, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas, hidrokarbon konusunda uzman akil adamlardan oluþan ve Pazartesi itibarýyla sürekli toplantý halinde olan 5 kiþilik Danýþma Grubu ile bugün görüþecek. Harvard Üniversitesi eski profesörü Fransa Dýþiþleri eski Bakaný Bernard Kusner, "Harvard Club of Cyprus" tarafýndan dün düzenlenen etkinlikte Güney Kýbrýs'ýn "hazinesi hidrokarbon" konusunda izlenilmesi gereken strateji konulu konuþma yaptý. Kusner, sözde Rum MEB'inde hidrokarbon yataklarý bulunmasý ihtimalinin yalnýz ekonomik deðil ayný zamanda var olan sorunlarýn halli için siyasi bir fýrsat olduðu görüþünü ortaya koydu. Gazete öte yandan; "'Kasinis' Ýçin Yasa Önerisi Ýlerliyor" baþlýklý haberinde, Rum Baþsavcý Petros Kliridis'in; Ticaret Bakanlýðý Genel Müdürü ve Enerji Dairesi Müdürü'nün hidrokarbon araþtýrma - istifade konulu anlaþmalarýn teknik uygulama denetimlerindeki rolünü ihdas eden yasa önerisini dün meclis Ticaret Komitesi'ne sunduðunu bildirdi. Gazete, Enerji Dairesi Müdürü Kasinis'e yetkilerinin iadesi için Ticaret Sanayi ve Turizm Bakaný'na ricada bulunulduðu, ancak cevap alýnamadýðý bilgisinin verildiði Meclis Ticaret Komitesi'nde bu konunun yasayla düzenlenmesinden yana tavýr takýnýldýðýný yazdý. Haravgi; "Sondajýn Noellik Haberleri... Ticaret Bakanlýðý Ýkinci Tur Ýmtiyaz Hakký Daðýtýmý Çalýþmalarý Sürüyor" baþlýklý haberinde, 12'nci parselde yürütülen araþtýrma sondajlarýyla ilgili sonuçlarýn, planlanandan bir hafta gecikme ile, Noel'den önce açýklanacaðýný bakan Andoniadu'ya dayanarak bildirdi.

12 12 8 Aralýk 2011 Perþembe KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Gözünde sürmesi var Yanagda gamzesi var Bir bakýþý mesteder Uzagdan süzmesi var Karen Armstrong Çeviren: Hamide Koyukan- Kudret Emiroðlu-Oktay Özel Ayraç Yayýnevi, sayfa "Siz kendinize inanýn, baþkalarý da size inanacaklardýr." Goethe Herkese kendini anlatýyorum Kime kendini anlatsam þaþýrýyor Kendimi kime anlatacaðým þaþýrýyorum Hiç kimse ilkin kendisine alýþýk deðil Özdemir Asaf "Deðil" adlý þiirinden YÜCEL KÖSEOÐLU ANISINA KONSER- Lefkoþa Müzik Derneði, Yücel Köseoðlu anýsýna Türk Sanat Müziði konseri önceki akþam gerçekleþtirildi. Lefkoþa Müzik Derneði'nden verilen bilgiye göre, derneðin kýsa bir süre önce yaþama veda eden tiyatro sanatçýsý Yücel Köseoðlu anýsýna verdiði halka açýk konseri, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun eþi Meral Eroðlu, Yücel Köseoðlu'nun yakýnlarý ile sevenleri, bazý müzik ses ve saz sanatçýlarý ile Türk müziðine ilgi duyan çok sayýda vatandaþ izledi. Þef Aydýn Hikmet'in yönetiminde gerçekleþen ve Küçük Aysel'in de konuk sanatçý olarak sahne aldýðý konserde Lefkoþa Müzik Derneði korosu da Nihavend ve Rast makamlarýndan eserleri seslendirdi. Konserin sonunda Köseoðlu'nun eþi Tülin Köseoðlu'na Dernek Baþkaný Hasan Akar tarafýndan gecenin anýsýna plaket verildi. "Savaþ Ýkinci Perdede Çýkacak" XXI. FOTOÐRAF YARIÞMASI SERGÝSÝ AÇILIÞI 23 ARALIK'A ERTELENDÝ Kültür Dairesi Müdürlüðü, XXI. Fotoðraf Yarýþmasý Sergisi'nin açýlýþýnýn 23 Aralýk Cuma gününe ertelendiðini bildirdi. Kültür Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, daha önce 12 Aralýk'ta yapýlacaðý duyurulan açýlýþ 23 Aralýk Cuma günü saat 18:30'da yapýlacak. Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alacak sergi 5 Ocak Perþembe gününe kadar gezilebilecek. Soul efsanesi hayatýný kaybetti Amerikalý ünlü soul þarkýcýsý Howard Tate, 72 yaþýnda hayata veda etti. Burlington'da saðlýk görevlilerinin öldüðünü açýkladýðý Tate, Macon'da doðmuþ, Philadelphia'da büyümüþtü. Tate, 1960'larýn sonlarý ve 70'lerin ilk yarýsýnda, üç þarkýsýyla ''Top 20'' listesine giren üç R&B þarkýsý seslendirmiþti. Ünlü þarkýcýnýn seslendirdiði ''Get It While You Can'' þarkýsýnýn Janis Joplin yorumu, büyük ün kazanmýþtý. Uyuþturucu baðýmlýlýðý nedeniyle kariyerinde düþüþ yaþayan Tate, sonunda sokaklarda yaþamaya baþlamýþ, hatta sanatçýnýn öldüðüne inanýlmýþtý. Tate'in 2003'de yapýmcýsý Jerry Ragovoy tarafýndan yeniden yayýnlanan ''Rediscovered'' albümü, en iyi çaðdaþ blues albümü dalýnda Grammy adayý olmuþtu. Lefkoþa Belediye Tiyatrosu sezonunda "Savaþ Ýkinci Perdede Çýkacak" oyunuyla her Cuma ve Cumartesi akþamlarý saat 20.00'de seyircisiyle buluþuyor. Oldrich Danek'in yazdýðý, Nehir Demirel'in yönettiði oyun, 2. Dünya Savaþý esnasýnda, iþgal altýndaki Çekoslovakya'da, tüm koþullara raðmen tiyatro yapmaya çalýþan bir oyuncunun serüvenini eleþtirel bir bakýþla konu ediniyor. Oyun, bu konu etrafýnda toplumsal yokoluþa doðru giden bir dünyada tek baþýna kurtuluþun mümkün olmadýðýnýn altýný çiziyor. Kalabalýk bir kadroyla seyirci karþýsýna çýkan oyunda Osman Ateþ, Barýþ Refikoðlu, Kýymet Karabiber, Erol Refikoðlu, Hatice Tezcan, Cem Aykut, Döndü Özata, Melek Gözükeleþ, Özgür Oktay, Zeliþ Þenol ve Melihat Melis Beþe rol alýyor. Oyunun dekor-kostüm tasarýmý Özlem Deniz Yetkili, ýþýk tasarýmý Fýrat Eseri, özgün müziði Ersen Sururi, afiþ-broþür tasarýmý Umut Ersoy tarafýndan yapýldý. Orkestrada Cahit Kutrafalý, Kadir Evre ve Ersen Sururi yer alýyor. Oyunun dekor realizatörlüðünü Rýza Þen, ýþýk uygulmasýný Fýrat Eseri ve Salih Kanatlý, efekt uygulamasýný Mehmet Eseri ve kostüm uygulamasýný ise Tijen- Aydýn Erbolay üstlendi. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Arthur Christmas 3 D ( Cuma- Cumartesi 23.00) 1. salon The Twilight Saga... ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Dedemin Ýnsanlarý ( Cuma- Cumartesi 23.00) Anadolu Kartallarý ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Girne "Ayýp Ettik" Ýskele'de sergilendi Gülmek için kaçýrýlmayacak bir oyun; Ayýp Ettik. Yenierenköy Belediyesi Esprin Karpaz Tiyatrosu, yeni sezonda yeni oyunu Ayýp Ettik ile Yenierenköy ve Akovalý tiyatro severlerin ardýndan iskele'de de izleyenleri kahkahaya boðdu. Mustafa Uður Yaðcýoðlu'nun yazdýðý oyunu Cengiz Bayraktaroðlu yönetiyor. Ayýp Ettik oyununda yer alan oyuncular; Besime Teyarecioðlu, Çaðrý Cecer, Atakan Bayraktaroðlu, Rüya Byraktaroðlu, Zaliþ Özcan, Nazým Bayraktaroðlu, Mehmet Bulut, Zehra Vurana, Kaþif Yýkýcý ve Nezaket Teyarecioðlu. Oyunun Iþýk- Ses: Nezaket Teyarecioðlu, Müzik- Dans Kareografi: Zaliþ Özcan ve Dekor- kostüm tasarýmda Pýnar Selengin görev alýyor. Yenierenköy Belediyesi Karpaz Esprin Tiyatrosu ekibi 9 Aralýk'ta Esentepe'de ve 10 Aralýk'ta da Uluslar arasý Kýbrýs Üniversitesi'nde tiyatro severlerle buluþacak. Esentepe'deki oyun belediye salonunda saat 20.00'de UKÜ'deki oyun da Çevik Uraz Konferans Salonu'nda saat 19.00'da baþlayacak. Oyun biletleri kapýdan da satýlacak. Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria The Twilight Saga... ( Cuma-Cumartesi) 1. salon Ölümsüzler (3D) ( Cuma- Cumartesi 23.20) 2. salon

13 8 Aralýk 2011 Perþembe 13 ACI KAYIP Çok kýymetli eþim, annemiz, babaannemiz, anneannemiz AYSEL ÝLKMAN'ý tarihinde kaybettik. Acýmýz sonsuzdur. Cenazesi tarihinde (Bugün) LTB Mezarlýk Camisi'nde kýlýnacak öðle namazýndan sonra Lefkoþa Mezarlýðý'nda topraða verilecektir. Tüm akraba, dost ve sevenlerine üzüntü ile duyurulur. Eþi: Evlatlarý: Torunlarý: Mehmet Ali Ýlkman (Tremeþeli) Alparslan Türkeþ Ýlkman Türker Ýlkman Gülderen Ýlkman (Merhume) Gülden Ýlkman Alp Türker Ýlkman Mehmedali Ýlkman Halil Ýlkman Gülderen Boransel Doðan Boransel

14 14 8 Aralýk 2011 Perþembe BULMACA Soldan Saða: 1-Bir toplulukta birbirine karþýt gruplara ayrýlmak. 2-Kemiklerin iç boþluklarýný dolduran yaðlý madde. Gelecek. Kuzu sesi. 3-Üzerine basýnca çöken çamurlaþmýþ toprak. Borçlarýn ödeyemediði mahkeme kararý ile tespit ve ilan olunan tüccarýn durumu. 4-Ýnsaný istenmeyen seçeneklerden birini, çoðunlukla iki seçenekten birini izlemeye zorlayan tartýþma veya sorun. Binek hayvaný. 5-Savaþta kazanýlan baþarý. Baryum'un kýsaltmasý. 6-Deðerli bir taþ. Giysinin belden aþaðýda kalan bölümü. Radyum'un kýsaltmasý. 7-Töre bilimi. Okþama, alkýþlama, beðenme gibi duygularý belirtmek için söylenir, bravo. 8-Her tür madeni veya kâðýt para. Üzme, sýkýntý verme. 9- Manganez'in kýsaltmasý. Kýbrýs'ýn baþkenti. 10-Sona "K" konursa "Bir iþin yapýlmasý için harcanan beden ve kafa gücü" olur. Tanzimat'tan önce Osmanlý imparatorluðunun müslüman olmayan uyruklarý. 11- Ski. Eðlenmek, dinlenmek amacýyla çalýþmaksýzýn geçirilen süre. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Tuna Eczanesi: Þht. Ecvet Yusuf Cad. Hacýbulgur Apt. No:16 B Yeniþehir Tel: Dema Eczanesi: Öðretmenler Cad. Kermiya Hacý Ali Apt. 25/ 5 Piyili Petrol ve Foto Özatay Yaný Tel: Maðusa Ada Eczanesi: Salamis Yolu-Sakarya Dükkanlarý No:3 Tel: Demet Eczanesi: New Castle Sok. No:1 Bayraktar Yolu Lemar Yaný Tel: Girne Sertaç Eczanesi: Kurtuluþ Cad. Yýlmaz Sami Apt. No:1/B Öðretmenevi Karþýsý, Bektaþ Gýda Pazarý Yaný Tel: Tören Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. Yusuf Ziya Apt. No:210/3 Tel: Güzelyurt Sevil Eczanesi: Ecevit Cad. No:53 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Kendini büyük görmek, büyüklenmek. 2-Eski dilde "Haberci, haber veren kimse". Bir göreve getirilme, tayin olunma. 3-Temizliðe aþýrý düþkün olma durumu. Bir seslenme sözü. 4-Kendini akýllý ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan kimse. Islandýðý zaman kolayca biçimlendirilebilen yaðlý toprak. 5-Terazi gözlerinden her biri. Býrakýp gitme. 6-Bir nota. Ticaret malý, sermaye. Demir'in kýsaltmasý. 7-Gelecek. Arkadaþlýk etme, birlikte bulunma. 8-Bedeni veya ruhi bir hastalýðýn son bulmasý, hastalýktan kurtulma. Harf okunuþu. Týð veya firkete ile yapýlan ince dantel. 9-Lefkoþa Türk Belediyesi'nin kýsa yazýlýþý. Bir erkek adý. 10-Gözü görmeyen, kör. Eski dilde "Yüksek bir makama sunulan mektup veya dilekçe". 11-Yýkanýrken kir çýkartmak için ele geçirilen, vücudu ovmaya yarayan, bürümcükten cep biçiminde bez. Çocuðu olan kadýn. Yabancý. TV'DE BU AKÞAM Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank "TUNA NEHRÝ AKMAM DÝYOR" Ýhtiþamý ile mehter marþlarýna bile ilham kaynaðý olan ve adýna "Tuna Nehri akmam diyor" diye þiirler yazýlan Tuna Nehri'nin su seviyesinin en son 50 yýl önce bu kadar azaldýðý açýklandý. Macaristan Gemi Taþýmacýlarý Birliði Baþkaný Botond Szalma, ortalama derinliði 3,5 metre olan Tuna Nehri'nin su seviyesinin azalmasýyla birlikte nehirde gemi taþýmacýlýðýnýn yapýlamadýðýný, bu nedenle zararlarýnýn milyonlarca dolarý bulduðunu kaydetti. AMERÝKALI MÝLYARDERDEN SOYKIRIM MÜZESÝNE 25 MÝLYON DOLAR Amerikalý milyarder Sheldon Adelson'un Ýsrail'deki soykýrým müzesine 25 milyon dolar baðýþ yaptýðý bildirildi. Yad Vashem müzesi, Adelson'un yaptýðý baðýþýn, þimdiye kadar aldýklarý en büyük kiþisel baðýþ olduðunu belirterek, paranýn çoðunun onlarca ülkede Yahudi olmayan binlerce eðitimciyi eðiten Uluslararasý Soykýrým Çalýþmalarý Okulu'na gideceðini kaydetti. Müze müdürü Avner Þalev, baðýþýn, soykýrým belleðini korumak için yaþamsal önemi olan eðitim programlarýna çok büyük destek olacaðýný söyledi. ESAD: BEN KRAL DEÐÝL, DEVLET BAÞKANIYIM Suriye Devlet Baþkaný Beþar Esad'ýn Amerikalý bir televizyon kanalýna verdiði mülakatta, ülkedeki þiddet olaylarýndan kendisinin sorumlu olmadýðý, göstericilere baský uygulamak ile bazý sorumlularýn hatalý davranmasý arasýnda fark olduðunu söylediði bildirildi. Henüz yayýnlanmayan mülakatýn içeriðiyle ilgili sýzan ve Arap medyasýnda yer alan bilgilere göre Esad'ýn, "Sorumluluk bende deðil, çünkü ben kral deðil, devlet baþkanýyým" dediði ifade edildi. DÜNYANIN EN YAÞLI KÖPEÐÝ PUSUKE 26 YAÞINDA ÖLDÜ Dünyanýn en yaþlý köpeði Pusuke, 26 yaþýnda öldü. Guinness Dünya Rekorlari Kitabý'na göre yaþayan en yaþlý köpek olan Pusuke'nin 26 yaþýnda Japonya'da önceki gün öldüðü bildirildi. Pusuke'nin yaþý insanlarýn yaþýna oranlandýðýnda, deðiþik hesaplamalara göre arasýnda çýkýyor. Pusuke'nin sahibi Yumiko Þinohara, Kyodo haber ajansýna, köpeðinin Tochigi eyaletinin Sakura bölgesinde hayatýný kaybettiðini söyledi. Pusuke'nin öldüðü pazartesi gününe kadar iþtahýnýn yerinde ve aktif olduðu kaydedildi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Kanaltürk Kuþatma Altýnda 2 Saat: 19:50 Orijinal Ýsmi: UNDER SIEGE Yapým Yýlý: 1992 Tür: AKSÝYON/ GERÝLÝM Yönetmen: ANDREW DAVIS Oyuncular: STEVEN SEAGAL, TOMMY LEE JONES, GARY BUSEY, ERIKA ELENIAK Synopsis: Amerikan Donanmasý'nýn en güçlü savaþ gemilerinden Missouri'nin son yolculuðu için düzenlenen partide, eski bir CIA ajaný ve orduya ihanet eden bir subay, tüm gemiyi ve mürettebatý ele geçirir: Kendisi eski bir deniz komandosu ve dövüþ ustasý olan Casey Ryback (Steven Seagal), gerilla taktikleriyle deniz korsanlarýyla savaþmaya baþlar... Üçüncü Dünya Savaþý'ný çýkarmaya yetecek kadar çok silah donanýmý olan geminin ve belki de dünyanýn kaderi, artýk Ryback'in ellerindedir. TV 8 Sosyete Polisi Saat: 20:45 "Becerly Hills Cops" Oscar'a aday, 3 ödül ve 4 adaylýðý olan bir film Detroit polisi Axel Foley, Kaliforniya'da yaþayan en iyi arkadaþý Mikey Tandino'nun sürpriz ziyaretine çok sevinir. Ancak Mikey, Detroit'e gelmesinden kýsa bir süre sonra, Zack adýndaki bir adam tarafýndan Axel'in gözleri önünde öldürülür. Axel, Zack'ýn peþinden Beverly Hills, Kaliforniya'ya gider. Orijinal Adý : Beverly Hills Cops Yönetmen : Martin Brest Oyuncular : Eddie Murhpy, Judge Reinhold, John Ashton. Kanaltürk Hýz Tutkusu Saat: 21:45 Can sýkýntýsýndan bunalmýþ dolar milyonerleri lüks arabalarýyla batý yakasýnýn caddelerinde illegal yarýþlar düzenlemeye baþlarlar. Üst sýnýf görkemli otomobillerin hayraný olan genç ve güzel Natasha da kendini bu amansýz yarýþlarýn ortasýnda buluverir. Filmde kullanýlan Phantom Rolls Royce, Lamborghini Murcielago, Enzo Ferrari, Ferrari F430, Ferrari Scaglietti, Mercedes SLR McLaren ve Porsche Carrera GT marka arabalarýn hepsi ayný zamanda filmin yapýmcýlýðýný da üstlenen Daniel Sadek'e ait. Yönetmen: Andy Cheng Oyuncular: Nadia Bjorlin,Nathan Phillips,Angus Macfadyen TRT1 Üç Hanedan: Ejderin Diriliþi Saat: 21:50 Çin'in dört büyük klasik romanýndan biri olan "Romance of the Three Kingdoms"dan uyarlanan ve iç savaþ yüzünden ülke, karþýt güçlerce parçalanýp sonunda üç rakip krallýk arasýnda bölüþtürülen Çin tarihinin en karanlýk dönemi M.S yýllarý arasýnda geçen "Three Kingdoms - Resurruction of the Dragon", ülkesinin birliði ve barýþ için savaþan ve yiðitliði ve savaþtaki üstün yeteneðiyle yükselip tüm Çin'de tanýnan bir kahraman olan sýradan bir adam ZHAO ZILONG'un hikayesini anlatýyor. Zhao'nun dövüþerek birçok savaþ kazanmasýna ve kahramanlýðýnýn bir efsaneye dönüþmesine ve yýllarca süren mücadeleye raðmen, savaþ hâlâ tüm þiddetiyle devam etmektedir. Cesur savaþçý ilerlemiþ yaþýnda, içteki ve dýþtaki düþmanlarýyla savaþacaðý, en son ve en zorlu savaþýný kazanmak için birliklerini yönetme mücadelesi vermektedir. Orjinal adý:3 Kingdoms:Resurrection of the Dragon Yapým Yýlý:2008 Türü:Aksiyon/ Savaþ

15 8 Aralýk 2011 Perþembe YDÜ Hastanesi'nin elektrik faturasýný Saðlýk Bakanlýðý ödüyor n Hüdaoðlu: Toplumun saðlýklý bir psikolojide olmasý beklenemez n Yücel: Gidecek baþka yerimiz yok. Bu ülke bizim. Vatanýmýza her þeyiyle sahip çýkmalýyýz... n Akalýn: Çok önemli olan organ baðýþý yasasý bir an önce hayata geçirilmeli... Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði Baþkaný Dr. Suphi Hüdaoðlu, "son dönemlerde toplumun, içinde bulunduðu sýkýntýlar nedeniyle saðlýklý bir psikolojide olmasýnýn beklenemeyeceðini" kaydetti. Toplumun huzurlu olabilmesi için, gelir daðýlýmýnýn adil olmasý, hakkaniyet ölçülerinin uygulandýðýnýn gözlemlenmesi gerektiðini ifade eden Hüdaoðlu, demokrasi için tüm bunlarýn çok önemli olduðunu kaydetti. Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði Yönetim Kurulu üyeleri, dün düzenledikleri basýn toplantýsýnda, saðlýkta ve toplumun yaþadýðý "sýkýntýlar" konusunda deðerlendirmede bulundular. Birlik merkezinde saat 09.00'da yer alan toplantýya, Birlik Baþkaný Dr. Suphi Hüdaoðlu, Yönetim kurulu üyeleri Dr. Þengül Yücel, Dr. Ahmet Özant, Dr. Þerife Özhuy ile Dt. Ertuð Çulluoðlu katýldý. HÜDAOÐLU Toplantýda ilk sözü alan birlik baþkaný Dr. Suphi Hüdaoðlu, "son zamanlarda orta ve dar gelirli insanlarýn tüm mal varlýklarýnýn belirli þirket ve bankalarca hortumlandýðýnýn büyük bir kaygýyla izlendiðini" ifade ederek, "son dönemlerde toplumun, içinde bulunduðu sýkýntýlar nedeniyle saðlýklý bir psikolojide olmasýnýn beklenemeyeceðini" kaydetti. Hüdaoðlu, son dönemde artýþ gösteren trafik kazalarýnýn da nedeninin, toplumun yaþadýðý stresin bir yansýmasý olduðunu savundu. Hüdaoðlu, 9 Aralýk 1956 yýlýnda kurulan birliklerinin, bu yýl 55. yaþýný kutladýðýný söyledi. Her yýl kuruluþ yýldönümünde yýllýk deðerlendirme toplantýsý yaptýklarýna iþaret eden Hüdaoðlu, hükümetin saðlýkta yatýrýmdan kaçtýðýný savunarak, hükümeti saðlýk için bütçeden yeterli pay ayýrmamakla suçladý. "HÜKÜMET HEKÝMLERÝN ÇOK ÇALIÞIP AZ KAZANMASINA GÖZ YUMUYOR" Herkesin saðlýk güvencesinde olduðu, ister özelde, ister devlette çalýþsýn tüm hekimlerden ve saðlýk merkezlerinden istediðini seçmesi gereken bireylerin, doðru sistem oluþturulamadýðý için bu haklarýndan mahrum býrakýldýklarýný savunan Hüdaoðlu, "Devlette çalýþan hekim arkadaþlarýn yeterli maaþýný ödemeyen hükümet, mesai dýþýnda özel hastane ve kliniklerinde hak ettikleri ücreti alsýnlar mantýðýyla hekimlerin çok çalýþýp az kazanmasýna göz yumuyor. Ek mesaileri de zamanýnda ödenmiyor" dedi. Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nin binasýnýn çok yýprandýðýna, otelcilik hizmeti bakýmýndan topluma ve çalýþanlara mutsuzluk kaynaðý olduðuna deðinen Dr. Suphi Hüdaoðlu, yeni bir hastane binasýna ve þimdiki hastanenin de bazý bölümleri kullanýlacaksa tadilatýna ihtiyaç olduðunu söyledi. "SEVKLERLE DAHA BÜYÜK HARCAMALAR YAPILIYOR" Devletin sintigrafi ve radyoterapi gibi konularda kendi eksiklerini tamamlamadýðý için yaptýðý sevklerle daha büyük harcamalar yaptýðýný vurgulayan Hüdaoðlu, "Türkiye'den bir özel hastanenin kullanmak istemediði eski sintigrafi cihazý hibe diye hastanemize kuruldu, ancak eksiklerini gidermek ve çalýþýr duruma getirmek için harcanan para ile nerdeyse yeni bir sintigrafi cihazý alýnýrdý. Üstüne üstlük cihaz hala daha çalýþýr durumda deðildir" dedi. Saðlýk Bakanlýðý'nýn yapýsýnýn güncel ihtiyaçlara cevap verecek þeklide yeniden düzenlenmesi gerektiðini vurgulayan Hüdaoðlu, koruyucu saðlýk düzenlemeleri ve toplum saðlýðý programlarýnýn etkinleþtirilmesi, kanserle savaþ biriminin oluþturulmasý gerektiðini söyledi. Hükümeti, hem özel hastanelere hem de hekim ve diðer çalýþanlara eþit davranmamakla suçlayan Hüdaoðlu, "Örneðin özel hastanelere sevkleri, sadece üniversite hastanesi olarak kýsýtlamýþ. Buna gerekçe olarak da bazý hekimlerin hem özel hastanede hem de devlet hastanesinde çalýþtýðýný göstermiþtir. Ardýndan Yakýn Doðu Üniversitesi'ne devlet hastanelerindeki hekimlerin mesai sonrasýnda gidebileceðine dair protokol imzalanmýþ ve bakanlýðýn bu ilkesini bakanlýk kendisi çiðnemiþtir. Þimdiki uygulamada, devlet hastanesinde çalýþan bir hekim, kendi hastasýný Yakýn Doðu'ya sevk edip müdahalesini yapabilmektedir. Ancak diðer özel hastane ve merkezlere bu olanak tanýnmamýþtýr" dedi. YDÜ Hastanesi'nin elektrik faturasýnýn üçte birinin Saðlýk Bakanlýðý bütçesinden devlet tarafýndan ödendiðini savunan Dr. Suphi Hüdaoðlu, bu uygulamayý eleþtirdi. Hüdaoðlu, bir diðer "adaletsizliðin" de yabancý uyruklularýn çalýþma izni çýkarýlýrken istenen testlerle ilgili olduðunu söyledi. "BANKALAR YASA TASLAÐI, BANKA YANLISI VE TOPLUM KARÞITI" Hüdaoðlu, ülkede yargýnýn önemli bir yük altýnda olduðu, son zamanlarda özellikle faiz yasasý uygulamalarýyla toplumun bankalarda tefeciden daha kötü uygulamalarýna maruz kaldýklarý görüþünü dile getirerek, hükümetin çözüm olarak oluþturduðu taslaðýn, çok daha banka yanlýsý ve toplum karþýtý olduðunu ileri sürdü. "Yüz bin bireyin bu haksýz uygulamalardan maðdur olduðunu, orta gelirli ve dar gelirli insanlarýn tüm mal varlýklarýyla bankalara teslim edildiðini" söyleyen Hüdaoðlu, "Böylesi bir adaletsizlik toplumda öfke birikimine ve devletin tüm kurumlarý ile özellikle bankalara ve yargýya güvensizliði artýrmaktadýr" þeklinde konuþtu. "Ýþler bir demokraside yasama, yürütme ve yargý erklerinin birbirinden ayrýk olmasý gerekirken, bunun KKTC'de böyle olmadýðýný" öne süren Hüdaoðlu, "Meclis'in ikiye ayrýlarak, 25'er milletvekili ile yasama ve yürütme meclisleri olarak hizmet vermesini" önerdi. Teoloji (ilahiyat) tartýþmalarý konusuna da 15 deðinen Hüdaoðlu, þöyle dedi: "Ýlahiyat eðitimini 18 yaþýndan önce empoze etmek hem eðitim görecek çocuklara hem de topluma büyük bir haksýzlýktýr. Teoloji (ilahiyat) eðitimi temel bilimleri ve özellikle de biyolojideki evrim kuramýný çocuklara edindirdikten sonra verilmelidir. Aksi halde, muhakeme gücü yüksek, eleþtirel, bakýþ yeteneði geliþmiþ ve sistemik doðru düþünen bireyler yerine, empoze edilen ve tüm emir ve kurallara uymasý gerektiðini düþünen kullar yaratýlýr. Böylesi bir eðitimin Atatürkçüyüz diye söylevler takýnan politikacýlarýn direktifiyle baþlatýlmasý ciddi bir çeliþkidir". Hekimlerin yaþadýklarý sýkýntýlara da deðinen Dr. Suphi Hüdaoðlu, hükümetin yeni kadroya alýnacak hekimlerin 2 bin 200 TL'ye çalýþtýrýlmasýna karar verdiðini, bunun sadece hekimlere deðil bilime yapýlan büyük saygýsýzlýk olduðunu savundu. Organ Baðýþý Yasasý'nýn hala yürürlüðe girmemesini de eleþtiren Hüdaoðlu, Saðlýk Bakanlýðý Teþkilat Yasasý'nýn da düzenlenerek güncel ihtiyaçlara cevap verebilecek duruma getirilmesi gerektiðini sözlerine ekledi. YÜCEL Hüdaoðlu'ndan sonra söz an Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði Çevre Sorumlusu ve yönetim kurulu üyesi Dr. Þengül Yücel de, çevre konusunda deðerlendirmelerde bulundu. Çevrenin insan ruhu ve bedeni üzerindeki etkilerinin çok fazla olduðuna dikkat çeken Yücel, bazý hastalýklarýn genetik olarak taþýnsa bile çevrenin iyileþtirilmesiyle hastalýklarýn önlenebileceðine dikkat çekti. AKALIN Yücel'den sonra söz alan Dr. Zerrin Akalýn da, organ baðýþý konusuna deðinerek, hükümetin Organ Baðýþý Yasasý'ný hala yürürlüðe sokmamasýný eleþtirdi. Birlik olarak 2007 yýlýndan bu yana Organ Baðýþý Yasasý'nýn çýkmasý için büyük uðraþlar verdiklerine dikkat çeken Akalýn, yasanýn 2008 yýlýnda hazýrlanmaya baþladýðýný, AB'den gelen uzmanlardan alýnan görüþlerle yasanýn 2010 yýlýnda tamamlandýðýný anlattý.

16 16 8 Aralýk 2011 Perþembe

17

18 18 8 Aralýk 2011 Perþembe

19 8 Aralýk 2011 Perþembe ATATÜRK MESLEK LÝSESÝ'NDE SEMÝNER Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakfý, Atatürk Meslek Lisesi'nde eðitim semineri gerçekleþtirdi. Vakýftan yapýlan açýklamaya göre, Doç. Dr. Kudret Çaðlar seminerde, öðrencilere saðlýklý yaþamanýn önemini vurgulayarak, kanser hastalýðýnýn ne olduðunu ve korunma yollarýný anlattý. Sigaranýn saðlýða zararlarýnýn da vurgulandýðý seminer, öðrencilerin soru ve cevaplarý ile son buldu. Açýklamada, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý ve Saðlýk Bakanlýðý iþbirliðiyle Kemal Saraçoðlu Vakfý'nýn organize ettiði eðitim seminerleri ile kanser hastalýðýyla mücadelenin öneminin ve kanserden korunma yöntemlerinin aktarýlmasýna devam edileceði belirtildi. ERDOÐAN ÞANLIDAÐ BAÞKAN Demokrat Parti (DP) Güzelyurt Ýlçe Baþkanlýðý'na tek aday olan Erdoðan Þanlýdað seçildi. Parti basýn bürosundan verilen bilgiye göre, DP Güzelyurt Ýlçe Binasý'nda önceki akþam gerçekleþen kongreye, DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ ve eþinin yaný sýra Genel Sekreter Yardýmcýsý, Kadýn Kollarý Baþkaný, bazý ilçe baþkanlarý, bazý parti yetkilileri ve çok sayýda partili katýldý. Kongrede DP Güzelyurt Ýlçe Baþkanlýðý'na oybirliðiyle tek aday olan Erdoðan Þanlýdað, Ýlçe Yönetim Kurulu'na ise Hüseyin Öztoprak, Cemal Seyitler, Ýbrahim Erþahin, Günfer Güran, Kader Karlýk, Kemal Ervan, Muzaffer Selden, Berkal Cümbezli ve Zafer Ýneci oybirliðiyle seçildi. KAP-SEN HAYAT PAHALILIÐI ARTIÞI ÝSTEDÝ Kamu Personeli Sendikasý (Kap-Sen), kamu görevlilerinin maaþlarýna hayat pahalýlýðý ölçüsünde artýþ yapýlmasýný talep etti. Kap-Sen Baþkaný Hasan Y. Iþýk ve Baþkan Yardýmcýsý Öztekin Öztekiner imzasýyla yapýlan açýklamada, "2009 yýlýndan itibaren akaryakýt ücretlerine gelen %190 artýþý gerekçe göstererek elektrik ücretlerine %30 varan zam getirildiði ve yýl içerisinde para birimi olarak kullanýlan Türk Lirasý'nda %15 deðer kaybý dikkate alýnarak, siyasi ve üst kademe yöneticileri hariç kamu çalýþanlarý ile sosyal sigorta emeklilerinin maaþlarýna DPÖ'nün açýklamýþ olduðu %17 hayat pahalýlýðý artýþý geciktirilmeden yapýlmalýdýr" denildi. TÝCARET ODASI NEVÝN HÜSEYÝN'E ÖDÜL VERDÝ Kýbrýs Türk Ticaret Odasý, Avusturalya'da gösterdiði baþarýlý iþ yaþamýndan dolayý Nevin Hüseyin'i ödüllendirdi. Kasým ayýnda Dünya Türk Giriþimciler Kurultayýnda "Yurtdýþýnda Baþarý Gösteren Türk Ýþ Ýnsanlarý" ödülüne layýk görülen Nevin Hüseyin'e ödülü, Ticaret Odasý'nda dün düzenlenen törende verildi. Oda'dan yapýlan açýklamaya göre, törene, Nevin Hüseyin'in yanýnda "6. Uluslararasý Altýn Çýpa" ödülüne layýk görülen Kýbrýslý iþ insaný Muhsin Emirsoy'un da katýlmasý bekleniyordu. Ancak, Emirsoy, þirketine baðlý bir geminin Ýstanbul'da lodosa tutulmasý nedeniyle, törene katýlamadý. Ticaret Odasý Baþkaný Günay Çerkez, törende konuþurken, yabancý bir ülkede baþarý göstermenin pek de kolay olmadýðýný, gösterilen baþarýlarýn Kýbrýs Türkünün gururu olduðunu söyledi ve bu baþarýsýndan dolayý Nevin Hüseyin'i Kýbrýs Türk Ticaret Odasý adýna kutladý ve baþarýlarýnýn devamýný diledi. ÜNÝVERSÝTELÝ KADINLAR AMSTERDAM'DA ÇALIÞTAYA KATILDI Kýbrýs Türk Üniversiteli Kadýnlar Derneði, Avrupa Üniversiteli Kadýnlar (UWE) Derneði'nin 26 Kasým ile 4 Aralýk tarihleri arasýnda, Amsterdam'da düzenlediði "Derneklerde Gönüllü (kadýn) Liderlik" (Leadership in (female) voluntary organizations) çalýþtayýna katýldý. Dernekten yapýlan açýklamaya göre, çalýþtayda Derneði Baþkan Gülden Plümer Küçük, Genel Sekreter Yeþim Örek Gümüþdað, Dýþ Ýliþkiler Sorumlusu Ferdiye Ersoy ve dernek aktif üyesi Didem Erel temsil etti. Finansmaný Avrupa Birliði Eðitim ve Kültür DG'si "Hayatboyu Öðrenim Programý" tarafýndan karþýlanan çalýþtayýn organizasyonu, Hollanda Üniversiteli Kadýnlar Derneði üyelerinden Eileen Focke, Willemijn van der Meer ve Rosy van der Vlies tarafýndan yapýldý. Bir hafta süren çalýþtayda Kuzey Kýbrýs yanýnda Ýspanya, Hollanda, Ýsviçre, Romanya, Slovenya ve Türkiye'den toplam 27 kadýn katýlýmcý yer aldý. DÜNYADAN SPOR HABERLERÝ... DÜNYADAN SPOR HABERLERÝ... Villas-Boas: Herkesin yüzüne tokat attýk Chelsea Menajeri Andre Villas- Boas, Valencia karþýsýnda alýnan galibiyet sonrasý, büyük bir stres boþalmasý yaþadý. Takýmýnýn haftalardýr sert þekilde eleþtirilmesine tepki gösteren genç menajer, "Bize gereken saygýyý göstermeyen herkesin yüzüne tokat attýk" ifadesini kullandý. Chelsea, Valencia'yý sahasýnda 3-0 yenerek, Þampiyonlar Ligi grubundan ilk sýrada 2. tura çýktý. Haftalardýr çok aðýr ifadelerle eleþtirilen takýmýnýn, güçlü rakibi karþýsýnda ortaya koyduðu futbol, genç menajer Andre Villas-Boas'a, eleþtirilere yanýt vermek için istediði fýrsatý saðlamýþtý. Villas-Boas'ýn, eleþtirilerden ne kadar bunaldýðý, maç sonundaki basýn toplantýsýnda net bir þekilde ortaya çýktý. Portekizli menajer, kendilerini eleþtiren herkesin yüzüne tokat attýklarýný söylecek kadar ileri gitti. Barça'nýn gençleri de çok farklý UEFA Þampiyonlar Ligi H Grubu'nu lider olarak tamamlamayý daha önceden garantileyen Barcelona, genç oyuncularý ile çýktýðý maçta BATE Borisov'u 4-0 maðlup etti. Teknik direktör Pep Guardiola'nýn hafta sonu oynanacak Real Madrid maçýný da düþünerek genç oyunculara þans verdiði mücadelede Barcelona, rakibi karþýsýnda oldukça rahat bir oyun sergiledi. Maçýn 35'inci dakikasýnda Sergi Roberto'nun golüyle 1-0 öne geçen Barcelona, ilk yarýyý da bu skorla tamamladý. Ýkinci yarýda da maça hükmeden Katalan ekibi, 60'ýncý dakikada ise Martin Montoya ile farký ikiye çýkardý. 63'te Pedro ile maçta durumu 3-0 yapan ev sahibi, 88'inci dakikada Pedro'nun bu kez penaltýdan attýðý golle durumu 4-0'a getirdi. Sahadan 4-0 galip ayrýlan Barcelona, H Grubu'nu 16 puanla lider olarak tamamladý ve ikinci tura adýný yazdýrdý. OTOBÜS TURU Maðusa Boðaz'da kahve molasý... Büyükkonuk Maðara Restorant'ta yemek, meze, içecek... Canlý müzik eþliðinde Noel Baba hediyeleri... Tarih: 11 Aralýk Pazar Saat: Fiyatý: 50 TL Müracaat: SATILIK ZEYTÝNYAÐI Litresi 12 TL den satýlýk zeytinyaðý... Tel: Satýlýk piyanolar Çok iyi durumda Riese Berlen marka Piyano ve CLP 120 model Yamaha elektronik piyano satýlýktýr. Tel: Satýlýk Türk malý arazi Sorunsuz, baþaðrýsýz, temiz bir Türk malý arazi mi arýyorsunuz? Ýþte size Ozanköy'de sahibinden 1,5 dönüm. Asfalt yolu, elektriði, suyu, herþeyi var. Bugün al, yarýn inþaata baþla... Tel: Londra'yý Drogba ýsýttý UEFA Þampiyonlar Ligi E Grubu'nda Chelsea, Stamford Bridge'de konuk ettiði Valencia'yý 3-0 maðlup etti ve gruptan lider olarak çýkmayý baþardý. E Grubu'nun diðer maçýnda ise Genk ile Leverkusen, 1-1 berabere kaldý. Þampiyonlar Ligi ve Premier Lig'de zor günler geçiren Chelsea, sahasýnda aðýrladýðý Valencia'yý Drogba'nýn muhteþem oynadýðý maçta 3-0 maðlup etti ve ikinci tura adýný yazdýrdý. Maça çok etkili baþlayan Ýngiliz temsilcisi, Fildiþi Sahilli oyuncusu Didier Drogba'nýn golüyle 1-0 öne geçti. Bu golün þokunu üzerinden atmakta zorlanan Valencia, ev sahibinin baskýsý karþýsýnda savunmada büyük bir hata yaptý ve Ramires'in golüne adeta davetiye çýkardý. Victor Ruiz'in hatasý ile topu önünde bulan Ramires, kaleci Diego Alves'in yanýnda aðlara gönderdi ve Chelsea'yi 2-0 öne geçirdi. Mücadelenin ilk yarýsý da bu skorla sona erdi. Ýkinci yarýya ise Valencia etkili baþladý. Gruptan çýkmasý için en azýndan bir beraberliðe ihtiyacý olan Valencia, risk aldýkça savunmasýnda da önemli boþluklar verdi. Bu boþluklarý iyi deðerlendiren ev sahibi Chelsea, Drogba ile üçüncü golü buldu. Mata'nýn pasýyla savunmanýn arkasýna sarkan Drobga, sað ayaðýnýn dýþýyla köþeye býraktý ve takýmýný 3-0 öne geçirdi. Baþka gol olmayýnca Chelsea, sahadan 3-0'lýk galibiyetle ayrýldý. 'Doktor' þampiyonlukla uðurlandý Brezilya futbolunun efsane isimlerinden olan ve týp fakültesi mezunu olduðu için 'Doktor' lakabýný alan Socrates'in ölümü, herkesi yasa boðmuþtu. 57 yaþýnda hayata gözlerini kapatan ünlü futbol adamýnýn cenazesi, önceki gün binlerce kiþinin katýldýðý törenle son yolculuðuna uðurlandý. Döneminin en iyi oyun kurucularýndan Socrates'in vedasýnýn olduðu günde eski takýmý Corinthians ise Brezilya Ligi'nde þampiyonluða ulaþtý. Ligin son haftasýnda Palmeiras'la golsüz berabere kalan Siyah-Beyazlýlar, 2005'ten sonra 5. zaferine ulaþtý yýllarý arasýnda bu ekibin formasýný giyen Socrates'i hem taraftarlar hem de seyirciler unutmadý. Futbolcular, saygý duruþu sýrasýnda Socrates'in gollerden sonra yaptýðý gibi parmaklarýný gökyüzüne kaldýrdý. ÝHALE DUYURUSU TEKLÝF KABULÜ SIRA NO: 365/2011 Komple dalgýç pompa-dalgýç motoru ve dalgýç kablosu temini için teklif kabul edilir. NOT: 1- Ýhaleye teklif verenler þartnameye göre istenen belgeleri ( Vergi Güvenlik Belgesi, Sosyal Sigortalar, Ýhtiyat Sandýðý, Çalýþma Dairesi ve Tescil Belgeleri) ve/veya malzemelerle ilgili broþür, katalog ve þartname gereði istenen diðer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir. 2- Geçici teminat %5 tir. Teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. 3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayýlý Merkez Bankasý Yasasý altýnda denetlenen Banka teminat mektuplarý geçerli olacaktýr. 4- Geçici teminat süresi en az 45 gün olacaktýr. (Ýhalenin kapandýðý tarihten itibaren) 5- Teminat olarak yalnýz Banka Teminat mektubu veya Maliye ye yatýrýlacak para karþýlýðý alýnan makbuz geçerli olacaktýr. (Hangi þekilde olursa olsun kat i surette çek kabul edilmeyecektir.) 6- Verilecek teklifler KDV siz olacaktýr. Teklifler en geç 16 Aralýk 2011 Cuma günü ö.e. saat a kadar Maliye Bakanlýðý binasýnda Merkezi Ýhale Komisyonu Toplantý Salonundaki Merkezi Ýhale Komisyonu teklif kutusuna atýlmalýdýr. Bu tekliflerle ilgili bilgi ve þartnameler Gelir ve Vergi Dairesi veznesine yatýrýlacak 150.-TL.+KDV makbuz karþýlýðý Su Dairesi Müdürlüðü nden temin edilebilir. Maliye Bakanlýðý Merkezi Ýhale Komisyonu Baþkanlýðý BU PROJENÝN FÝNANSMANI TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ TARAFINDAN KARÞILANMIÞTIR.

20 Kaymaklý'ya para cezasý Lefkoþa ÞHT.Hüseyin Ruso Stadýnda oynanan Kaymaklý- Doðan Türk Birliði Telsim Süper Lig "A" takýmlar müsabakasý esnasýnda taraftarlarýn, rakip takým taraftarlarýnýn bulunduðu bölüme giderek, ortamýn gerilmesine ve kýsa süreli bir kargaþanýn yaþanmasýna neden olduklarý, gözlemci raporundan tespit edilen Küçük Kaymaklý'ya 1 asgari ücret tutarýnda para cezasý verildi. Yabancý futbolcular statüsünde deðiþiklik yapýldý Futbol Sezonu için yabancý uyruklu futbolcu statüsünde Telsim Süper Lig takýmlarýna tescili ve lisanslama iþlemi yapýlan tüm futbolcularýn, kulüplerinin bilgisi dýþýnda ve/veya izinsiz olarak yurt dýþýna gidip takýmlarýnýn yaptýðý çalýþmalara ve müsabakalara katýlmamalarý ve ülkeye geri dönüþ yapmalarý halinde tescilli bulunduklarý kulüplerinin malý olduklarýna; sezonu sonuna kadar da ( dahil) tüm haklarýnýn tescilli bulunduklarý kulüplerin elinde olduðuna karar verilmiþtir. Kulüplerin bu türden oluþan maðduriyetlerini, yazýlý olarak KTFF ye resmen bildirmeleri þarttýr. DAIKIN Kýbrýs Kupasý 2. Tur müsabakalarý ev sahibideplasman kura çekiminin 13 Aralýk 2011 tarihinde Salý Ezeli rekabette Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 maðlup etti ve liderliði yakaladý... Aslan bu kez kükredi n Spor Toto Süper Lig'de yýlýn son derbisinde Galatasaray, Türk Telekom Arena'da konuk ettiði Fenerbahçe'yi 3-1 maðlup etti ve ligde liderlik koltuðuna oturdu. Sarý-kýrmýzýlý ekip, bu sonuçla ezeli rakibini 6 maç aradan sonra maðlup etmeyi de baþardý... günü, saat da, KTFF de gerçekleþecek. Girne Piabella Sahasýnda oynanan TOL- Göçmenköy Telsim Süper Lig U19 müsabakasýndan sonra kavgaya karýþtýrdýklarý hakem ve gözlemci raporlarýndan tespit edilen Göçmenköy ün Ömer Gülten e ve Türk Ocaðý nýn futbolcusu Yunus Armaðan a, 3 er resmi maç ceza verildi. Tansel Ekingen in vizesi iptal edildi Türk Ocaðý Limasol futbolcusu Tansel Ekingen in yapýlan araþtýrmalar sonucu, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu liglerinde bir takýmda müsabakaya katýldýðý ve tarih ve YK-14/ sayýlý genelge kararý ile Amatör Futbolcu Tescil, Vize ve Transfer Talimatý nda yapýlan düzenleme gereði ilgili futbolcunun Madde 10 da belirtilen kurala aykýrý hareket ettiðinden bu futbolcunun lisansýnýn sezonu için ( tarihine kadar, bu tarih dahil olarak) Türk Ocaðý Limasol Spor Kulübü nde bulunan haklarýnýn saklý kalmasý kaydýyla lisans numaralý Tansel Ekingen in vizesinin iptaline karar verilmiþtir. Kýrmýzý Kart Cezasý Buðra (Lefke) 1 Maç 4 sarý kart cezalýlarý ÇAÐRI KIRAL K. KAYMAKLI DEBOLA DANÝEL KAYMAKLI CEYHUN ERÝÞ DOÐAN T.B. MURAT GERTÝK TÜRK OCAÐI TANER BÝNGÖLLÜ TATLISU MEHMET YILDIZ DOÐAN T.B. Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Türk Telekom Arena'da konuk ettiði ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Eboue, Elmander ve Melo'nun golleriyle 3-1 maðlup etti ve ligde liderlik koltuðuna oturdu. Maç öncesi ilk 11'ler açýklandýðýnda Fatih Terim ve Aykut Kocaman'ýn sürpriz tercihleri dikkati çekti. Oyunun ilk devresinde Galatasary fýrtýna gibi esti. 6'ýncý dakikada Bilica'nýn ters pasý ile soldan hareketlenen Elmander'in kale sahasýna ortasýnda Baros, topa dokunamadý. Bu pozisyonun ardýndan, maçýn ilk yarým saatlik bölümü adeta Galatasaray'ýn hücum oyuncularý ve Volkan Demirel arasýnda geçti. Bilica'nýn inanýlmaz hatalarý ile yüzde yüzlük pozisyonlar yakalayan Sarý-kýrmýzýlý ekip, Baros, Elmader, Kazým ve Emre Çolak ile net gol fýrsatlarýný deðerlendiremedi. Sahasýndan çýkmakta zorlanan Fenerbahçe'de ise ayakta kalan tek isim Volkan Demirel oldu. Volkan'ýn inanýlmaz kurtarýþlarý, Fenerbahçe'nin sahasýndan bile çýkamadýðý dakikalarda kalesinde gol görmesine engel oldu. Arena'da dakikalar süren Galatasaray baskýsý, 33'üncü dakikada sonuç verdi ve Emmanuel Eboue'nin þýk golüyle Sarý-kýrmýzýlý ekip 1-0 öne geçti. Elmander'in ara pasý ile Fenerbahçe savunmasýnýn arasýndan hareketlenen Eboue, önce Yobo'yu çalýmladý, sonra da çok sert vurdu ve Volkan Demirel'i bu kez avladý. Ancak Fenerbahçe'de Bilica'nýn hatalarý bitmek bilmiyordu. Brezilyalý oyuncu ceza sahasýnýn sað çaprazýndan topu Elmander'e kaptýrdý. Johan Elmander, kontrol etti ve çok sert vurdu. Volkan'ýn da hatasýyla top, ikinci kez Fenerbahçe fileleri ile buluþtu. Derbide ilk yarý, oyunun büyük bölümüne hükmeden Galatasaray'ýn 2-0 üstünlüðü ile sona erdi. Ýkinci yarýya ise Fenerbahçe, Bienvenu-Stoch ve Emre-Semih deðiþiklikleri ile baþladý. Bu hamle, ikinci yarýnýn baþlamasý ile sonuçlarýný da verdi. Oyundaki üstünlüðünü yeniden ele geçiren Galatasaray, 66'ýncý dakikada farký üçe çýkardý. Sað taraftan kullanýlan köþe vuruþunda Bilica'nýn arkasýnda yükselen Felipe Melo, topa diziyle vurmasýna raðmen golü yapmayý baþardý ve Sarý-kýrmýzýlý ekibi Türk Telekom Arena'da 3-0 öne geçirdi. Maçýn uzatma dakikalarýnda ise sað kanattan geliþen Fenerbahçe ataðýnda Alex, kale sahasý içinde sarý lacivertlilerin tek golünü kaydetti. Bu gol, Fenerbahçe için teselliden öteye gidemedi ve Sarýkýrmýzýlýlar, sahadan 3-1'lýk galibiyetle ayrýldý. Bu sonucun ardýndan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuðuna oturdu. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

02.01.2013. Üç çocuk çünkü...

02.01.2013. Üç çocuk çünkü... Üç çocuk çünkü... Başbakan Recep Tayyip Erdoğan nüfusun artması gerektiğini bir kez daha altını çizdi. Erdoğan, Bizim artış hızımızı ikinin üzerinde üçlere ulaşması lazım. Bunu başarmamız gerekiyor. Batı

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

UBP'nin DP ile koalisyon flörtü CTP'yi çileden çýkarmýþ... Bir namus meselesi galiba bu! Eski nikahlýsý baþkasýna kaçarsa kimde aramalý suçu?

UBP'nin DP ile koalisyon flörtü CTP'yi çileden çýkarmýþ... Bir namus meselesi galiba bu! Eski nikahlýsý baþkasýna kaçarsa kimde aramalý suçu? UBP'nin DP ile koalisyon flörtü CTP'yi çileden çýkarmýþ... Bir namus meselesi galiba bu! Eski nikahlýsý baþkasýna kaçarsa kimde aramalý suçu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Mart 2010 Cumartesi YIL:

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "Kadýnla erkek eþit olamaz" diyen Erdoðan'ýn bu sözlerinden sonra kadýna þiddet daha da artmýþ... Bizim burada kadýna þiddeti protesto edenler Erdoðan'ý da neden protesto etmediler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Aðustos 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3515 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MACERA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Aðustos 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3515 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MACERA. Sýcaklýk kýrk derece... Þeytan diyor ki, ne duruyorsun be... At kendini denize... Yelken ol, kürek ol, balýk ol, su ol... Git yüreðinin götürdüðü yere... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Aðustos 2011 Cumartesi

Detaylı

TARÝH: 20 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3923 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) ÝLAHLAR NE DÜÞÜNÜYOR? Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman

TARÝH: 20 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3923 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) ÝLAHLAR NE DÜÞÜNÜYOR? Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman Haspolat'ta 200 dönüm, 76 evlek olan arazi külliye için bir Ýslam vakfýna kiralandý. 30 yýllýðýna 100 TL'ye. Ýlk inþa edilecek olan ilahiyat koleji ve 3 bin kiþilik cami! Takdir-i ilahi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı