GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr"

Transkript

1 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn saa de, nkara nadolu Göseri ve ongre erkezinde yapýlacak. Þölene, ürkiye nin çeþili illerinden binlerce kiþinin kaýlmasý bekleniyor. nhaberi sayfa 3 e nnesi meodis, babasý ise ngiliz ngelikan kilisesine baðlý bir proesan olan man Haným, eni sya ya hidaye öyküsünü ve yapýklarý çalýþmalarý anlaý. Onun için nasýl üslüman olduðunu anlamak deðil, projesini anýmak daha önemliydi. n U DUZ I ÖPOJI F 6 D GÇ HB Vi HV IIDI D u13 I BHII FHI, ÞV V ÞÛÂDI I: 43 I: I 2012 CU/ 75 r Þ DI D özgür anayasa dedi Ç HCÇI Þ DI D GÖÜÞ BDD. C BÞI C ÇÇ' UU POD Þ DI ÖZGÜÜÇÜ B O. 50 B Ü GÖÜÞÜ ÇÇ' UUDU ueni anayasa çalýþmalarý devam ederken; oplumun farklý kesimlerinin bekleni ve önerileri de nayasa Uzlaþma omisyonuna sunulmaya devam ediyor. ürkiye hracaçýlar eclisi () de 50 bini aþkýn üyesine yönelik gerçekleþirdiði ankeini sonuçlandýrdý. Geçiðimiz hafa nayasa Uzlaþma omisyonu adýna B Baþkaný Cemil Çiçek e sunulan rapor, dün kamuoyu ile paylaþýldý. HÇIOÐU ýþladaki camilere çamurlu posallarla girmiþ. 28 ÞUB OUI HID DD Doðu ilahçýoðlu ur ân yakýrmýþ u28 Þu ba dö ne min de 2. Zýrh lý u gay o mu a ný o la rak gö rev ya pan Do ðu i lah çý oð lu nun e mir as su ba yý Ü nal þ gö ren, i lâh çý oð lu nun kýþ la da ki ca mi le r e ça m ur l u pos al l a r ýy l a gi r ip, ur ân-ý e rim ve Ha dis-i Þe rif ki ap la rý da da hil din a dý na bul du ðu büün ki ap la rý çu val la ra dol dur up op lu ca yak ýr dý ðý ný id di a e i. nhaberi sayfa 8 da O D BOUV OUCU ÖZGÜÜ G OI uçýklanan sonuçlara göre, ihracaçýlarýn yüzde 96 sý, yeni anayasanýn giriþim özgürlüðü ile yenilikçi ve rekabeçi ekonomi karþýsýnda engel oluþurmayacak esneklike olmasý gerekiðini bildirdi. Baþkaný ehme Büyükekþi, Bizler hazýrladýðýmýz bu çalýþmada anayasa ile ekonomi arasýndaki baðlaný nokasýndan yola çýkýk. Fark eik ki, ürkiye de bugüne kadar hazýrlanan çalýþmalarda bu iliþki genellikle göz ardý edilmiþi dedi. n9 da üler emiz çýký ürkiye hracaçýlar eclisinin 50 bin üyesine yönelik gerçekleþirdiði anayasa ankei sonuçlarý dün kamuoyuyla paylaþýldý. ÞF GZ ZI BOÐU: H B. H ÖZB OUÞU: çýklamalarý asker deðil, bakanlýk yapsýn Darbeci zihniyei dan emizleyin u li Bay ra moð lu, e ni Þa fak a ki dün kü ma ka le sin de, (...) de mok ra ik hu kuk dev le le rin de or du nun ne de ni, ge rek çe si, ni ye i ne o lur sa ol sun, si ya sî ni e lik li a çýk la ma yap ma sý da hiçbir þe kil de uy gun ve a biî bir du rum de ðil dir. a pýl ma sý ge re ken hu ku kî yol la ra baþ vur mak ve a çýk la ma me se le si ni ge re ki yor sa, sa vun ma ba kan lý ðý na bý rak mak ýr di ye yaz dý. nazýsý sayfa 11 de u Bal yoz Pla ný dâ vâ sýn da sa vun ma ya pan u uk suz sa nýk e m ek l i Ha k im l b ay m in Ha k an Öz b ek, ür k i y e de 1960 dan bu ya na as ke rî dar be le rin ya þan dý ðý ný be lir e rek, Ben dar be ci zih ni ye in dan e miz len me si ni is i yo rum. il le i kü çüm se yen, se çil miþ le ri be ðen me yen bu zih ni ye e kar þý yým i fa de si ni kul lan dý. nhaberi sayfa 8 de min Hakan Özbek u on ya Va li si y dýn e zih Do ðan, sü da ðý ý mý son ra sý prob lem çý kan o kul lar dan al dýk la rý nu mu ne le ri la bo ra u var da in ce le ir dik le ri ni, in ce le me so nu cun da her han gi bir prob lem ol ma dý ðý nýn an la þýl dý ðý ný bil dir di. OB Gý da ü hen dis le ri O da sý ö ne im u ru lu Baþ ka ný Pe ek a man da ü ü iç ik en son ra ra ha sýz la nan ço cuk lar da gö rü len gý da ze hir len me si ne ben ze mi yor de di. n9 da üahya halký evlerine girmeye korkuyor. FOOÐF: OU, ÇI ÜÜO üahya sallanýyor Þ: ÇI PIII DOÐU BUUOU ya, P den ilk epki uü ah ya nýn Hi sar cýk il çe sin de ön ce ki gün mey da na ge len 5,1 bü yük lü ðün de ki dep rem, i mav da da his se dil di. Halk pa nik le so kak la ra dö kü lür ken Hi sar cýk, i mav ve Pa zar lar il çe le rin de e ði i me a ra ve ril di. nhaberi sayfa 9 da u nýn i sim ver me den Cum hu ri ye Ga ze e si ya za rý Be kir Coþ kun ve s an bul Ba ro su Baþ ka ný Ü mi o ca sa kal ý he def al dý ðý a çýk la ma sý na P den ilk ep ki gel di. P Grup Baþ kan ve ki li us a fa li aþ, Ge nel kur may ýn a çýk la ma yap ma sý ný doð ru bul mu yo rum de di. n8 de ÇOCUII UDI Çif kol nakli yapýlan illa avdýr öldü ÜÇ ÞH uun ce li mer ke ze bað lý la cýk Jan dar ma a ra ko lu ya kýn la rýn da, ön ce ki ge ce sa a le rin de bir grup P lýy la gü ven lik güç le ri a ra sýn da sý cak e mas sað lan dý. Çý kan ça ýþ ma da 1 i as su bay, 3 as ker þe hi ol du. s. ýldýrým kbulu P. Onb.. Coþkun ýlýç nhaberi sayfa 9 da Dünya Bankasý ürkiye Direkörü aiser: ðiimin kaliesi armadan 10 ekonomiden birisi olamazsýnýz u10 uür ki ye nin i kin ci çif kol nak li ya pý lan has a sý o lan 34 ya þýn da ki il la av dýr öl dü. k de niz Ü ni ver si e si Has a ne si nde e da vi si de vam e der ken dün sa ba ha kar þý vefa e den av dýr ýn ce na ze si, dün, ký lý nan ce na ze na ma zý nýn ar dýn dan nak le di len kol la rýy la def nel dil di. n9 da I UC D ÇIÞ Bir açýklama da assubaylar için yapýldý nhaberi sayfa 9 da

2 2 5 I 2012 CU Â H Â De ki: Göklerde ve yerde olanlar kimindir? De ki: llah'ýndýr. O kullarýna rahmeini vaad ei. Geleceðinde þüphe olmayan kýyame gününde, and olsun ki, O sizi huzuruna oplayacakýr... n âm ûresi: 12 / Â ye -i e ri me e â li H D Biri diðeri ile dosluk kurduðunda ismini, kimlerden olduðunu sorsun. Çünkü bu sevgiyi daha çok arýrýr. Câ mi ü s-a ðîr, o: 190 / Ha di s-i Þe rif e â li Bu se ne nin em sâl siz rah me li yað mu ru Bu þa þa a lý ba ha rýn çi çek le ri ni e mâ þâ e mek i çin a ra bay la bir i ki sa a ge zi yo rum. Hiç ha ya ým da gör me di ðim bir arz da bü ün çi çek li o lar, â de in fev kin de bir arz da bü yü müþ, çi çek ler aç mýþ, e bes süm kâ râ ne es bi ha e dip, li san-ý hâl i le a ni-i Zül ce lâl le ri nin san a ý ný ak dir e dip al kýþ lý yor lar... (H Þ ) u þa þa a lý ba ha rýn çi çek le ri ni Be mâ þâ e mek i çin a ra bay la bir i ki sa a ge zi yo rum. Hiç ha ya ým da gör me di ðim bir arz da bü ün çi çek li o lar, â de in fev kin de bir arz da bü yü müþ, çi çek ler aç mýþ, e bes süm kâ râ ne es bi ha e dip, li san-ý hâl i le a ni-i Zül ce lâl le ri nin san a ý ný ak dir e dip al kýþ lý yor lar gi bi hak kal ya kîn his se i ðim den, ha ya-ý dün ye vî ye ye müþ ak his si yâ ým ve ga fil ve a ham mül süz nef sim bu hal den is i fa de e de rek, dün ya dan nef re ve has a lýk lý ve sý kýn ý lý ha ya an u san mak ve ber za ha gi me ye ve o ra da ki yüz de dok san dos la rý ný gör me ye iþ i yak ci he in de ka rar ve ren kal bi me ve fa ni de ba ki zevk a ra yan nef si me i i raz gel di. Bir den his si ya a da, da mar la ra da si ra ye e den i man nu ru o i i ra za kar þý gös er di ki: a dem op rak bu ka dar ce mal ve rah me ve ha ya ve zi ne le re mad dî ci he in de maz har ol ma sýn dan had siz bir rah me in per de si dir ve i çi ne gi ren hiç bir þey ba þý boþ kal mý yor. l be e bü ün bu za hi rî ve mad dî ziy ne le rin ve gü zel lik le rin ve hü sün ve ce mal ve rah me ve ha ya ýn ma ne vî mer kez le ri nin ve bir ký sým ez gâh la rý nýn fa al bir nev i, op rak per de si nin al ýn da ve ar ka sýn da dýr. l be e bu hi ma ye li an ne miz o lan op rak al ý na gir mek ve ku ca ðý na sý ðýn mak ve o ha ki kî ve da i mî ve ma ne vî çi çek le ri sey re mek, da ha zi ya de se vi lir ve iþ i ya ka lâ yýk ýr, di ye o kör his si ya ýn ve dün ya pe res nef sin i i ra zý ný a ma mýy la i za le ve def e i. Her ci he le nur lan dý ran i man ni me le rin den do la yý l lah a hamd ol sun dün ya pe res nef si me de de dir i. H Þ : Bu se ne nin em sâl siz bir rah me li yað mu ru ve or du nun ba þýn dan þap ka nýn kýs men kalk ma sý ve ur ân mek ep le ri nin res men a çýl ma sý ve Zül fi kar, sa-yý u sa nýn i man kur ar mak i çin e sir li bir sû re e in i þar e me si, bu nun gi bi çok rah me li ne i ce le ri ver me si ne de lil dir. U mum kar deþ le ri mi ze bin ler se lâm ve du â e di yo ruz. mir dað â hi ka sý, ek up o: 179, s. 407 *** a ni yen: ur un bir þa kir di ba na de di ki: Ge çen se ne da ha ur lar bi ze es lim ol ma dan ve hu su sî bir i a de ne i ce sin de bu ra da rah me da hi hu su sî bir de re ce e za hü rüy le de miþ in ki: e va ki am ser bes i ye le ur lar o kun sa ve ya zýl sa ve bi ze i â de e dil se, yað mur la, rah me am o la cak ha ber ver miþ in. Ha ki ka en bu ba har da hem sa-yý u sa her a raf a me rak la ya zýl ma sý ve o kun ma sý, hem Zül fi kar-ý u' ci za ya zýl ma sý na þevk le baþ lan ma sý, bu em sâl siz rah me e bir ve si le ol du ðu na ka î ka na a ým ge li yor de di. mir dað â hi ka sý, ek up o: 109, s. 289 Ü G Ç li san-ý hâl: Hal di li, be den di li. a ni-i Zül ce lâl: Ce lâl sa hi bi sa n'a la ya ra an l lah. hak kal ya kîn: a ri fe mer e be si nin en yük - se ði; bir þe yi ya þa ya rak, i çi ne gi re rek, doð ru lu - ðun dan þüp he ye as la yer bý rak ma ya cak bi çim - de ke sin o la rak bil me. ha ya-ý dün ye vî ye: Dün ya ha ya ý. müþ ak: r zu lu, iþ i yak lý, öz le yen. ber zah: a bir. iþ i yak: Þevk len me, öz le me. þý rý is e me. fa ni: Ge çi ci. ba ki: on suz. ce mal: Gü zel lik. Ce nâb-ý Hakk ýn lü uf ve ih - sâ ný i le e cel li si. hü sün: Gü zel lik. dün ya pe res: Dün ya ya a par de re ce de düþ - kün o lan. ç hu zu ru yok e den ha se i lin di ði gi bi ha se, ma ne vî bir has a lýk o lup, in sa ný yi yip bi i - B ren bir duy gu dur. ýs kanç lýk duy gu su nun en dü þük ve za rar sýz se vi ye si, gýp a; en eh li ke li ve if ra nok a sý i se ha se ir. yya ni as ya.com.r Gýp a, ki þi nin kar þý sýn da ki in san da be ðen di ði þe yin ken di sin de de ol ma sý ný is e mek ir. ýs kanç lýk i se, on da ol ma sýn, ben de ol sun duy gu su dur. Ha se i se, kar þý sýn da ki in san da hiç bir ni me ol ma ma sý ný is e mek le be ra ber o na kö ü lük gel me si ar zu su i çin de ol mak ýr. Ha se, l lah ýn sev me di ði, mü min ler de ol ma sý ný is e me di ði ve in sa nýn hem þah sî hem dün ye vî hem de uh re vî ha ya ý a dý na bü yük za rar la rý o lan bir su-i ah lâk ýr. Bir ha dis-i þe rif e Pey gam ber fen di miz (asm) Ha se, ýp ký a e þin o du nu ya kýp bi ir di ði gi bi, a me li ve ha se na ý yer, bi i rir bu yur muþ lar dýr. Ce nâb-ý Hak, her ke si fark lý nok a lar dan im i han e der. i mi si ni bol luk la, dar lýk la; ki mi si ni has a lýk la, sað lýk la; ki mi si ni de mal ve ma kam i le vs. a ni her in san hak kýn da ka der prog ra mýy la bir ak dir de bu lun muþ ur. þ e in san ha se e der ve i çin ben böy le de ði lim, ne den ben sa hip de ði lim? gi bi dü þün ce le re gi rer se, ka de ri en ki e miþ o lur. Ha se e den in san, bu has a lý ðýn e da vi si i çin ön ce has a lý ðý ken din de eþ his e dip, bun dan kur ul mak i çin ne da me e dip, kur u luþ ça re le ri ni a ra ma sý lâ zým dýr. Çün kü ha se, ön ce in sa nýn ken di si ni yi yip bi i ren bir has a lýk ýr. Ha se e den in san, ha se e i ði nin sa hip ol du ðu ni me le ri gör dük çe mü e es sir o lur. Bu i se, ki þi nin is i ka me i ni bo zar ve mu va ze ne li ha re ke e me im kâ ný ný kay be i rir ve sa ða so la sal dýr ýr. i ne bir in san il mî bir ha se i çi ne gir miþ se, mu ha ke me si ni kay be der. er ve nok a sýn da bir ha se a þý yor sa, mu va ze ne si ni kay be dip, i ca re da hi ya pa maz ha le ge lir. Ha se en kur ul mak i çin, i kin ci o la rak, ha se e i ði ni me le rin a ký be i ni dü þün me li dir. y rý ca, baþ ka sý nýn e lin de ki ni me le re gö zü nü di ken bir in san ken di e lin de ki le rin far ký na va ra ma ya cak, þük rü nü ya pa ma yýp, on la rýn da e lin den çýk ma sý na se bep o la bi le cek ir. a ni ha se, ha sa re i ge i re cek ir. Bir di ðer nok a i se, ki þi gýp a e i ði ni me e u laþ ma yol la rý ný a raþ ý ra rak, ha se has a lý ðý na ça re bu la bi lir. Çün kü her þe yin ken di ne gö re bir el de e dil me yo lu var dýr. Â de ul lah, fý ra ve iç i mâî ha ya ka nun la rý na im i sâl e den in sa nýn is e di ði so nu ca u laþ ma sý müm kün o la cak ýr. Her þe ye yo luy la va rý lýr pren si biy le, is e nen mak sa da doð ru a dým lar a mak da, bu duy gu yu yok e de bi lir. Ha se en kur ul ma nýn bir baþ ka yo lu da, ha se his si ni iz har e me mek, bu ko nu da giz li bir ne da me ve öv be ha lin de ol mak ýr. i ne ki þi baþ ka la rý nýn maz har ol du ðu ni me le ri a raþ ý rýp, in ce den in ce ye dü þün me me li dir. i þi baþ ka la rý nýn sa hip ol du ðu ni me le ri de ðil, ken di sa hip ol du ðu ni me le ri gör me li dir. i e kim a i de û re si, 101. â ye e Ce nâb-ý Hak þöy le bu yu rur: i zi ra ha sýz e de bi le cek, hoþ nu ol ma ya ca ðý nýz ne i ce ler kar þý ný za çýk ma ma sý i çin, çok so ruþ u rup dur ma yýn. Ha se, cid dî bir psi ko lo jik has a lýk ýr. i e kim ba zý psi ki ya ris ler ha se di, bel li a þa ma la ra a yý ra rak þöy le sý ra lar lar: e ka be his siy le dý þa vu ran kýs kanç lýk, ha zým sýz lý ða; ha zým sýz lýk da mu ka be le þek lin de or a ya çý kan çe ke me mez li ðe; çe ke me mez lik de, he ze ya na dö nü þür. Bu yüz den cid dî bir ma ne vî has a lýk o lan ha se, bir su-i ah lâ ka dö nüþ me den, in sa nýn hoþ gö rü ve baþ ka la rý na a i me zi ye le re a ham mü lü nü ar ýr ma ça lýþ ma la rý yap ma sý, ken di ka bi li ye le ri ni ge liþ ir me i le uð raþ ma sý, kýs kanç lý ðýn de re ce si ni a zal a bi le cek ir. Bir in san da ha se ma ra zý var sa, o nun i çin bir çok çe ke me mez lik se be bi ha zýr de mek ir. Bu i se, in sa nýn is i ka me i ni bo zan bir du rum dur. Hâ sý lý, ha se has a lý ðý böy le sü rüp gi der se, ön ce le ri bir ki þi ve ya i ki ki þi ye kar þý his se di len bu duy gu ge niþ ler ve in sa nýn a ma men his ve duy gu dün ya sý ný kap lar, bü ün i yi lik ve gü zel lik le re ka pa lý hâ le ge lir ve ha a sal dýr gan la þýr. Bu sal dýr gan lýk hâ lin den, has mý ný gýy be e mek, if i ra i le ka ra la mak gi bi, a da ve duy gu la rý na va rýn ca ya ka dar da ha fark lý has a lýk la ra gi rif ar o lur. s lýn da nef sin kö le si ol muþ bu za val lý nýn al ný sec de den kalk ma sa da, hiz me a dý na o ra ya bu ra ya koþ ur sa da, i çin den bu duy gu la rý sö küp a ma dýk ça, gö rün me, al kýþ lan ma, na zar-ý âm me de mev ki sa hi bi ol mak gi bi ar zu la rý yok ol ma dýk ça, ha ki kî in san ol ma yý zevk e me si zor o la cak ýr. Çün kü, böy le za val lý ruh la rýn bü ün der di, has mý ný kü çük dü þür mek ol du ðu i çin, yi ne kü çük dü þen ken di si o la cak ýr. Baþ ka la rý nýn a ya ðý ný kay dýr ma yý dü þü nür ken, ken di a ya ðý ka ya cak ýr. Â lim ler, her han gi bir in san ü ze rin de ki lâ hî ni me le rin za il ol ma sý ný is e me yi kalp siz lik say mýþ ve bu þey â nî duy gu nun cid dî sor gu lan ma sý ge rek i ði ni söy le miþ ler dir. Ha se, bir kö ü lük ür, yýk mak ve yok e mek an la mý na ge lir. Hiç kim se ye fay da sý ol ma yan bu has a lý ðýn ön ce lik le kal be gir me si ne yol ve ril me me li dir. Bu nun yo lu da, in san da ki hoþ gö rü, di ðer gam lýk, baþ ka sý nýn me zi ye le riy le if i har e me vs. gi bi in sa nî his le ri da ha ço cuk yaþ lar da ar ý ra rak bes le mek le müm kün o la cak ýr. Ha se, kuv ve li bir his ir. Ve o na mað lûp o lan hiç kim se yok ur ki, iç hu zu ru ya ka la ya bil sin.

3 HB 5 I 2012 CU 3 e ni s ya Ga ze e ci lik a ba a cý lýk ve a yýn cý lýk a na yi ve i ca re.þ. a dý na im i yaz sa hi bi eh me U U Ge nel a yýn ü dü rü â zým GÜ Ç ÜZ Ge nel ü dür e cep Þ CI a yýn o or di na ö rü b dul lah ÇI BÞ a zý þ le ri ü dü rü (orumlu) us a fa DÖ Ü s ih ba ra Þe fi usafa GÖ por di ö rü rol DO U Ha ber ü dü rü ecep BOZDÐ n ka ra em sil ci si eh me ek lam oordinaörü esu ÇOB Görsel önemen: brahim ÖZDB bone ve Daðýým o or di na ö rü: dem Z er kez: Gül ba har Cd., Gü nay k., o: 4 Gü neþ li s an bul el: (0212) a zý iþ le ri fax: (0212) i ap sa ýþ fax: (0212) Ga ze e da ðý ým: e le fax (0212) lân ek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal a dir k., ur þ ha ný, o: 1/2, s an bul. el: (0212) C Ð: eþ ru i ye Cad. li bey p. o: 29/24, Ba kan lýk lar/ el: (312) , , Fax: C Ð: Zep pe lin r. 25, h len, el: , Fax: C C Ð: v ni fen di ok., o: 13, ef ko þa. el: Bas ký: eni sya abaacýlýk Da ðý ým: Do ðan Da ðý ým a. ve Paz..Þ. e ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ ir. a yýn ü rü: ay gýn sü re li I Z V Hic rî: 14 Cemaziyelahir 1433 u mî: 22 isan 1428 l ler da na n ka ra n al ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an ep Is par a m sak Gü neþ Öð le kin di k þam a sý l ler s an bul z mir as a mo nu ay se ri on ya am sun Þan lý ur fa rab zon Van Zon gul dak ef ko þa m sak Gü neþ Öð le kin di k þam a sý Genç aidler, yarýn nkara da buluþuyor  - ur ns i ü sü a ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. i sâ le-i ur Genç lik Þö le ni, ya rýn sa a de, n ka ra na do lu Gös e ri ve on gre er ke zin de ya pý la cak. ür ki ye nin çe þi li il le rin den bin ler ce ki þi - nin ka ý lý mý nýn bek len di ði þö len, u lus lar a ra sý ur ân-ý e rim O ku ma ür ki ye Bi rin ci si eh me ý cý nýn ur ân-ý e rim i lâ ve iy le baþ la ya cak. çý - lýþ ko nuþ ma sý ný ga ze e miz m i yaz a hi bi Baþ ka ný eh me u lu lar ýn ya pa ca ðý prog ram yo ðun bir muhevaya sa hip. Prog ram da, Dün ya i sâ le-i ur O ku yor baþ lýk lý si ne viz yon gös e ri si, Be di üz za man Beþ le me si o la rak bi li nen ro man di zi si nin ya za rý s - lâm a þar ýn mi ni kon fe ran sý ve þi ir o ku ma la rýnýn yaný sýra Hür dam fil mi nin baþ rol o yun cu su ür þid ða Bað, 3. i sâ le-i ur Genç lik Þö len i nin o nur ko nu ðu o la rak sah ne ye çý ka cak. 3. i sâ le-i ur Genç lik Þö len in de a dýn dan u zun sü re bah se i re cek bir sa na çý kad ro su da mü zik se ver le re mü zik zi ya - fe i çek me ye ha zýr la ný yor. u fi roc kun ma ni fes o su - nu ya zan a leh abr; sa na ýy la in san la rý i yi ye, gü ze le, doð ru o la na, â i na ýn fen di si ne (a.s.m.) mu hab be - e sevk e me yi ga ye e din di ði ni i fa de e den e in Ha - boð lu; ken di ne öz gü ses ve yo rum la rýy la be ðe ni ka - za nan, â i na ýn ýr rý ad lý al bü müy le bü yük bir çý - kýþ ya pan Çe in Gü müþ ve ürk Halk ü zi ði nin us a is mi sa us lu baþ þö len de sah ne a la rak se vi len par ça la rý ný sa lo nu dol du ran bin ler i çin ses len di re - cek ler. Va an sa hý ný mek ep yap mak ga ye si i le yo la çý kan i sâ le-i ur ns i ü sü a ra fýn dan dü zen le nen 3. i sâ le-i ur Genç lik Þö le ni nde il mi ve fark lý sa - na sal faaliye ler de yer a lý yor. 3 ar 2012 de s an - bul da ve 7 i san 2012 de n ka ra da ger çek leþ i ri len Ça ðý mýz n sa ný nýn o run la rý ve Çö züm ra yýþ la rý ko nu lu 3. i sâ le-i ur Genç lik on gre si nin dek le - ras yon la rý nýn da su nu la ca ðý þö len de ay rý ca i sâ le-i ur ns i ü sü a ra fýn dan er ip e di len ký sa film, ma - ka le ve bil gi ya rýþ ma sýn da de re ce ye gi ren le re de ö - dül le ri ak dim e di le cek. Þö len Be di üz za man a id ur sî nin çi le li ha ya ýn dan ke si ler su nan Be di üz za - man i ya ro oyunuyla so na e re cek. Fu a ye de e ni s ya ed ya Grup bün ye sin de ya yýn ya pan ga ze e, der gi ve ki ap sand la rý a çý la cak ve þö len son ra sý, ya - zar la rý mýz o ku yu cu la rý i le soh be e dip ki ap la rý ný im za la ya cak lar. s an bul / e ni s ya ir i ni as ya.com.r e ni s ya da 35, ya zý lar da 21. yýl Dün i i ba rýy la, e ni s ya da 5 a yýs 1992 günü baþ la dý ðý mýz köþe ya zý la rý mý zýn 20. yý lý ný a mam la dýk. Þu an da, 21. yý lýn ilk ya zý sýy la o kuyucu la rý mý zýn hu zu run da yýz. 20 yýl, ka ba bir he sap la 7300 gü ne e ka bül e di - yor. Bu de mek ir ki, a il ve ya se ya ha gi bi se - bep ler le a ra ver di ði miz gün le ri çý ka rýr sak, 7 bi ne ya kýn ya zý yaz mý þýz. 15 bin 162 yi bu lan e ni s ya sa yý la rý nýn yak la þýk ya rý sýn da ya zý mýz var. (i ne bu gün ler de, e ni s ya bün ye sin de ki 35. yý lý mý za gir di ði mi zi de i fa de e miþ o la lým.) Ba zan o ku yu cu la rý mýz so ru yor lar: Her gün ya zý yaz mak zor ol mu yor mu? Ce va ben di yo ruz ki: ðer hiz me e ki gö re vi niz bu i se zor ol mu yor. Ol sa bi le, zor luk la rý gö ðüs le yip a þa rak o va zi fe yi ak sa ma dan ve en i yi þe kil de yap mak du ru mun - da sý nýz. o rum lu lu ðu nuz bu nu i cab e i ri yor. Bu bað lam da her bir ya zý ay rý bir im i han. He le e ni s ya gi bi i sa le-i ur un med ya - da ki di li o la rak çý kan bir mis yon ga ze e sin de bu sý nav çok da ha has sas bir ni e lik ka za ný yor. ser ler de ki de ðiþ mez öl çü, pren sip ve þab lon - la rý, sü rek li de ði þen ha di se le re a bik e der ken i - sa be kay de mek, dol du ru þa gel me mek, a dým ba þý ku ru lan u zak la ra düþ me mek çok ö nem li. Bil has sa hak kýn ha ý rý ný yük sek u mak a dý na. Bu nu ya par ken, me sa jý o la bil di ðin ce ne ve an la þý lýr bir üs lûp la ver mek ve yan lýþ an la ma la - ra, in cin me le re yol aç ma ya cak bir dil kul lan mak da yi ne ay ný de re ce de ö nem a þý yan bir hu sus. Bu nun i çin, a raf gir lik ve ya kar þý lýk ek se nin - de þe kil le nen duy gu sal yak la þým la ra, cer be ze ve fev rî lik le re ve a bar ý la ra prim ver me yen ger çek - çi, â dil ve den ge li bir du ru þa bü yük ih i yaç var. e za, de ay lar da bo ðul ma yan, a ma on la rý da bü ün i çin de ki yer le riy le de ðer len di re bi len ve ni haî plan da fo oð ra fýn ve ya fil min ü mü nü gö - re bi len kap sa yý cý ve ku þa ý cý bir ba kýþ a çý sý na da. a zý ya zý la cak ko nu da ki yo rum la rý doð ru ve sað lýk lý bil gi le re da yan dýr mak, sa ýr a ra la rý na giz len miþ püf nok a la rý ný ve ar kap la ný ya ka la - mak, su nu lan la giz le nen a ra sýn da ki i liþ ki ve çe - liþ ki le ri es bi e dip or a ya çý kar mak da ö nem li. Bun la ra bir de in sa nýn gün gün fark lý se bep - ler le de ði þe bi len psi ko lo ji si ni i lâ ve e mek lâ zým. Þah sî ve ya a i le vî ha ya ý mýz da ki ya da ça lýþ ma or a mýn da ki de ði þik e ken ler, o gün kü ya zý nýn muh e va ve üs lû bu na dam ga la rý ný vu ra bi li yor. He le da hi lî ve ya ha ri cî se bep ler den kay nak la - nan mo ral bo zu cu hal le rin ya þan dý ðý gün ler de ya zý yaz ma imihaný daha zorlu hale gelebiliyor. Bu min val de baþ ka hu sus lar da ek le ne bi lir. ma sa de ce bun lar da hi, her bir ya zý da ek - rar la nan sý nav la rýn ne ka dar çein ve çe re fil li ol du ðu hak kýn da fi kir ver mek i çin ye er li ol ma lý. Bu sý nav lar la il gi li kar ne nin an zi min de ön ce - lik hak ký na sa hip o lan lar, þüp he siz o kur la rý mýz. n þa al lah on lar dan ge çer no a lý yo ruz dur. Ve in þa al lah þahs-ý ma ne vî nin fik ri ya ve his - si ya ý na lâ yý kýn ca er cü man o la bi li yor; ay rý ca far kýn da ol ma dan, e ni s ya e mek ar la rý nýn ba - þý ný ö nü ne eð di re cek ha a lar yap mý yo ruz dur. Bu nok a da, bü ün dik ka ve has sa si ye i mi ze rað men gayr-i kas dî ha a la rý mýz ol duy sa ö zür di li yor; mak sa dý ný a þan i fa de ler le kul hak ký ih lâl - le rin de bu lun duy sak he lâl lik a lep e di yo ruz. Þu nu da ö zel lik le be lir mek is e riz ki, bu yo - ru cu ve yýp ra ý cý gö re vi hak kýy la ye ri ne ge ir - me ye ça lý þýr ken, sa mi mî du a ve des e ði ni zin hiç ek sil me den, ar a rak de va mý na ih i ya cý mýz var. Çün kü o du a lar la bu gün le re gel dik. Bun dan son ra sý ný da yi ne müþ e rek du a lar la gö ü re lim. Bu dün ya da ki son ne fe si mi ze ka dar... h lâs ve is i ka me çiz gi sin de se ba ve sa da ka - le da ha ni ce yýl la ra be ra ber ce e riþ mek di le ðiy le. * Ha a lar dan bah se miþ ken, 24 i san da ki a id ur sî ve nö nü sa vaþ la rý ya zý mýz la il gi li o - la rak u re in ok de mir in haýrlaýðý bir dü - zel me yi yap ma mýz ge re ki yor. Üs a da s ki þe hir mah ke me sin de e se ür i sa le si nden do la yý ve ri len ce za 6 de ðil, 11 ay dý. 6 ay ce za bir kaç a - le be si ne ve ril di. ok de mir e e þek kür e di yo ruz.

4 4 5 I 2012 CU ÜÜ ürgün ve göçler kaderin bir sevki DC Ü V Ð F Ü ÖÐ Ü POF. D. H UÇ, HZ. V Â Â V B D ÜZ Z G B Â, H V Ü GÜ HZ Ð ÖD. "osyal Problemlere Peygamber olundan Çözümler" konulu sempozyum Gazianep e yapýlacak. s lâm â lim le ri Pey gam ber o lu nda bu lu þu yor nâ coð raf ya sýn da ya þa nan prob lem le re çö züm al er na if le ri ü re mek is e yen s lâm â lim le ri, Ga zi an - ep e dü zen le ne cek sem poz yum da bir a ra ya ge le - cek. e ni Ü mi ve Hi ra Der gi si nin or ak la þa plan la - dý ðý op lan ý nýn a na e ma sý os yal Prob lem le re Pey - gam ber o lun dan Çö züm ler o la cak. s lâm dün ya sý - nýn ön de ge len i lim ve fi kir a dam la rý, bu gün ve ya rýn Ga zi an ep e ya pý la cak sem poz yum da bir a ra ya ge li - yor. U lus la r a ra sý dü zey de ger çek le þe cek sem poz yu - ma çok sa yý da yer li ve ya ban cý a ka de mis yen, ya zar, fi kir a da mý ga ze e ci ka ý la cak. os yal o run la ra Pey - gam ber o lun da Çö züm ler baþ lýk lý sem poz yu m al ý ay rý o u rum da ger çek leþ i ri le cek. em poz yum bo - yun ca yer li ve ya ban cý â lim ler, ha zýr la dýk la rý eb lið le - ri ka ý lým cý lar la pay la þa cak. ül ür a na er vi si i apse ver ler Di yar ba kýr da bu lu þa cak ndbi, a yýs a rih le ri a ra sýn da Di - yar ba kýr 3. i ap Fu a rý na ev sa hip li ði ya pa cak. Ü - P üm Fu ar cý lýk a pým Þ den ya pý lan a çýk la ma - ya gö re, ür ki ye a yýn cý lar Bir li ði nin iþ bir li ðiy le Di - yar ba kýr 3. i ap ve ði im Fu a rý dü zen le ne cek. Ü - P Di yar ba kýr Fu ar ve on gre er ke zi nde ger çek - leþ i ri le cek fu a ra, yak la þýk 100 ya yý ne vi ve si vil op lum ku ru lu þu ko nuk o la cak. Bu yýl ü çün cü kez dü zen le - ne cek fu ar da, kon fe rans, söy le þi, pa nel, þi ir din le i si gi bi 40 fa a li ye in ya ný sý ra a ra la rýn da 300 ya zar o kur - la rýy la bu luþ ma im kâ ný bu la cak. Di yar ba kýr / a a ub be al ý yaz kurs la rý baþ lý yor nubbi ka de mi si ül ür ve a na Vak fý a ra - fýn dan 42 yýl dan be ri ve ri len sa na kurs la rý ya zýn da de vam e de cek. ub be al ý az urs la rý, 12 a yýs Cu - mar e si gü nü baþ lý yor. Ha len de vam e den beþ kurs an Os man lý ürk çe si ve Ha a na ý kurs la rý na yaz ay la - rýn da de vam e mek müm kün o la cak. Os man lý ürk - çe si kur su nun ho ca sý Dur sun Gür lek, Ha kur su nun ho ca sý i se ev fik alp. Cu mar e si gün le ri sa a le ri a ra sýn da de vam e de cek o lan kurs la ra ka yý yap ýr mak is e yen le rin 0 (212) nu ma ra lý e - le fo nu a ra ya bi lir ler. ül ür a na er vi si Os man lý ü ze ri ne iz le nim ve a na liz ler bu sergide nfiz ya zar ve fi lo zof Je an-jac qu es o us se a - u nun el yaz ma sý e ser le ri i le Os man lý ü ze ri ne ka le - me al dý ðý iz le nim ve a na liz le rin den o lu þan, o us - se a u ve ür ki ye Düþ ler ve u ram lar er gi si, o re Da me de i on Fran sýz i se si nde a çýl dý. o nu ya i liþ kin ya pý lan a çýk la ma da, li se nin a Ga - le ri e sa lo nun da a çý lan ser gi nin, o us se a u nun 300. do ðum yý lý ne de niy le dü zen le di ði be lir il di. er gi nin, s viç re s an bul Baþ kon so lo su o ni ka chumz ýr göz ün hi ma ye sin de a çýl dý ðý kay de di - len a çýk la ma da, ser gi nin kü ra ör lü ðü nün, e kin lik ko or di na ö rü ve o us se a u Uz ma ný ar in ern i le v ru pa Je an-jac qu es o us se a u u ru lu Baþ ka - ný emy Hil deb rand a ra fýn dan ya pýl dý ðý di le ge - i ril di. çýk la ma da, ser gi de, a ra la rýn da o us se a - u nun el yaz ma la rý nýn da bu lun du ðu e ser ler i le Os man lý a ra yý nda sa a çi o la rak gö rev ya pan ve Ga la a da ya þa yan ba ba sýn dan din le dik le ri nin ya - ný sý ra ken di yap ý ðý a raþ ýr ma lar doð rul u sun da ka le me al dý ðý Os man lý ü ze ri ne iz le nim ve a na liz - le re de yer ve ril di ði i fa de e dil di. s an bul / a a DC Ü ni ver si e si ði im Fa kül e si Öð re im Ü ye si Prof. Dr. Him me Uç, l lah ýn Hz. ev lâ nâ ve Be di - üz za man a id ur sî gi bi sev di ði kul la rý se ya ha e ir di ði ni söy le di. Dic le Ü ni ver si e si on gre er ke - zi nde Hz. ev lâ nâ ve Be di üz za - man rans kri er u ka ye se si on - fe ran sý na ko nuþ ma cý o la rak ka ý lan Uç, ev lâ nâ ve a id ur sî nin fark lý yön le ri ne dik ka çek i. H COÐ F I ÞI I Be di üz za man ýn kü çük yaþ lar da se ya ha ler ger çek leþ ir me ye baþ la - dý ðý ný i fa de e den Uç, i lim i çin kü - çük yaþ lar day ken Van, Bi lis, u ve a van gi bi il le re gi i ði ni i fa de e i. ah sil ça ðý o la rak bir sü re do laþ ý ðý ný di le ge i ren Uç, Be di - üz za man ýn da ha kü çük yaþ lar da lü ga le ri ez ber le me ye baþ la dý ðý ný kay de i. Hz. ev lâ nâ nýn, na do lu ya gel - di ði za man da dün ya nýn bir çok ye - ri ne ev le vî ha ne ler a ça ca ðý ný ah - min e de me ye ce ði ni söy le yen Uç, He nüz i þa bur day ken ev lâ nâ i - çin de niz neh rin pe þin den gi di yor de nil miþ i. Ba ba sý ne hir ken di si i se de niz dir. O ra dan ay rý lýr lar ken o za bu lâ fý kul lan mýþ. l lah bü yük ve li - le re se ya ha le ri na sip e miþ. Bu se - ya ha le rin on la rýn ge liþ me sin de bü - yük e sir le ri var. Be di üz za man ýn da, Hz. ev lâ nâ nýn da se ya ha e - i ði coð raf ya çok kar ma þýk ý de di. Prof. Dr. Him me Uç; l lah ýn, Hz. ev lâ nâ ve Be di üz za man a id ur sî gi bi sev di ði kul la rý se ya ha e ir di ði ni söy le di. FOOÐF: CH 25. U lus la ra ra sý ah ran i ap Fu a rý na bü yük il gi Fuara bu yýl 77 ülke kaýlýyor. Fuarda bin 600 ü ya ban cý, 2 bin 451 i yer li, op lam 4 bin 51 ya yý ne vi san aç ý. FOOÐF: ODOÐU U en bü yük kül ü rel fa a li ye i o lan 25. U lus la ra ra sý ah ran i ap Fu a rý na a ra la rýn da ür ki ye nin de bu lun du ðu 77 ül ke ka ý lý yor. ah ran da bu yýl 25. si dü zen le nen u lus la r a ra sý ki ap fu a rýn da bin 600 ü ya ban cý, 2 bin 451 i yer li, op lam 4 bin 51 ya yý ne vi san aç ý. ür ki ye den ül ür Ba kan lý ðý nýn ya ný sý ra s an bul Bü yük þe hir Be le di ye si, Di ya ne þ le ri Baþ kan lý ðý, ar ve ba zý di ðer ya yýn ev le ri fu ar da ki ap a ný ý mý ve sa ý þý ya pý yor. ah ran / a a u nus un duy gu â le mi nin kay na ðý, s lâm a sav vu fu dur D U lus la ra ra sý u nus m re ül ür ve a na Haf a sý fa a li ye le ri çer - çe ve sin de u nus m re yi an ma prog ra - mý dü zen len di. na do lu mam Ha ip i - se si a ra fýn dan mas ya i se si on fe rans a lo nu nda dü zen le nen prog ram, öð re - men öð ren ci ve ve li ler den yo ðun il gi gör dü. O kul ü dü rü Da vu ö se, u - nus m re nin duy gu ve dü þün ce â le mi ni ha zýr la yan kül ü rün kay na ðýn da s lâm a sav vu fu ol du ðu nu vur gu la dý. ö se, u nus un bil gi ve dü þün ce â le min de, o - nun ya ra ý lýþ, var lýk, yok luk, aþk ve l lah hak kýn da duy gu lu ve hum ma lý zi hin yo - ruþ la rý var dýr ki ay ný ir fan kay na ðýn dan bes le nir. u nus, in san o lan her ke se kar - þý; fa kir, zen gin, Hris i yan ve üs lü man ay rý mý yap ma yan, en gin sev giy le bað lý - dýr. Onda ki in san sev gi si, in sanda l - lah an bir par ça, bir cev her bu lun du ðu i nan cýn dan dýr. u nus, iþ e bu par ça nýn bü ü nü ne ya ni l lah a â þýk ýr. O' nu gön - lün de bil me nin he ye ca nýn da dýr. Bu he ye - ca ný, u sa Pey gam be rin ko nuþ u ðu ço - ban ka dar saf bir gö nül le du yar; ay ný saf - lýk la söy ler þek lin de ko nuþ u. r dýn dan prog ram mam Ha ip i se si öð ren ci le ri - nin ha zýr la dý ðý u nus m re nin ha ya ý nýn ko nu e dil di ði i ya ro gös e ri si i le de vam e i. mas ya / ci han IZ IÞ I Â I I I ÇÖZ V O DU II fark lý ol ma sý nýn fark lý coð raf ya la ra se ya - ha e me si ne sebep ol du ðu nu di le ge i ren Uç, Be di - üz za man ýn e sir dü þe rek us ya ya gö ü rül dü ðü nü an la ý. us ya da Be di üz za man ýn bir sü re yal nýz lýk ya þa dý ðý ný i fa de e den Uç, ko nuþ ma sý ný þu þe kil de sür dür dü: l lah bü yük in san la rý bir sü re yal nýz lý ða mah kûm e di yor. Bu yal nýz lýk ü re i ci yal nýz lýk. e se lâ Pey gam ber fen di miz in (asm) Hi ra a ða ra sý nda ki yal nýz lý ðý. Bir sü re bu ra da yal nýz ka lan Pey gam ber - fen di miz e (asm) bir sü re son ra l lah, Ceb ra il'i (a.s) gön de ri yor. ma o gi dip gel me de yal nýz lý ðýn ka ý ðý bir þey var. Â le min es ra rý ný çöz mek i çin bir is ek ar zý - dýr. Üs ad Haz re le ri de yal nýz lý ðý se vi yor. ev lânâ Haz re le ri de ev le vî li ði yal nýz lýk ü ze ri ne kur muþ u - zun bir sü re. e se lâ ev le vî ler de bin bir gün lük bir çi le var. O çi le yi çek me yen ev le vî o la ma dý ðý dü þü - nü le rek bir ye re gön de ri le mi yor. Di yar ba kýr / ci han o so va lý res sam la rýn u yun Ö bür a ný ser gi si O O V I res sam lar hem Bay mak ve e þi s - me in u yun Ö bür a ný ad lý yað lý bo ya re sim ser - gi si, 16 Ha zi ran a ka dar zi ya re e di le bi le cek. e rak ki Vak fý a na Ga le ri si ev sa hip li ðin de ger çek le þen ser gi de, Bal kan lar da ki ürk var lý ðý na i liþ kin a ri hî ve kül ü rel ya pý lar i le se ma zen ler, san dal lar, a lar ve çe þi li ens rü man la rýn fi gür le ri nin bu lun du ðu yak la þýk 50 yað lý bo ya re sim ser gi le ni yor. er gi hak kýn da bil gi ve ren hem Bay mak, yak la þýk 50 yýl dýr re sim ve þi ir le uð raþ ý ðý ný ve çok sa yý da ki þi - sel ser gi aç ý ðý ný be lir i. U zun yýl lar dýr dos ol du - ðu e þi s me i le ger çek leþ ir dik le ri ser gi de, ken - di si nin ö zel lik le Bal kan lar da ki ürk iz le ri ni yan sý - ma ya ça lýþ ý ðý ný di le ge ir di. s an bul / a a i ya ro la rýn ö zel leþ i ril me si ne sah ne den des ek ver di ler BÞ B r do ðan ýn dev le ve þe hir i ya ro la rý ný ö zel leþ i re ce ðiz a çýk la ma sý ü ze ri ne baþ la yan ar ýþ - ma lar sü rü yor. Bur sa da yýl lar dýr ký sý lý im kân lar la i - ya ro yap ýk la rý ný be lir en i ki ay rý i ya ro op lu lu ðu - nun yö ne men ve o yun cu la rý Baþ ba kan ýn a çýk la ma - la rý ný des ek li yo ruz, i ya ro lar ö zel leþ sin di ye rek ö zel bir o yun sah ne le di. O yun da, i ya ro la rýn ö zel leþ i ril - me si ko nu su iþ len di. Oy na dýk la rý o yun lar la op lum - sal o lay la rý e le a lan Ha ya ah ne si i ya ro op lu lu ðu i le Gü neþ a na ül ür er ke zi ks pres i ya ro op lu lu ðu, i ya ro la rýn ö zel leþ i ril me si ne o yun oy na - ya rak des ek ver di. ýl lar dýr bü yük sý kýn ý çek ik le ri ni an la an Ha ya ah ne si i ya ro op lu lu ðu ö ne me - ni Þe ra fe in o run, i ya ro la rýn ö zel leþ i ril me si ni o - lum lu bul duk la rý ný söy le di. Þe hir i ya ro la rý nýn ka - bur ga sý na be lir li in san lar o ur du ðu nu ö ne sü ren o - run, bu ki þi le rin hal ka hi ap e den ye rel i ya ro cu la rýn ö nü nü ý ka dý ðý ný i le ri sür dü. o kak a ki genç le ri op la - ya rak on la rý op lu ma ka zan dýr ma yý a maç la dýk la rý ný be lir en o run, halk di lin de sah ne le dik le ri o yun la rýn bü yük il gi gör dü ðü nü, bu na rað men dev le ve þe hir i ya ro la rýn dan des ek gör me dik le ri ni di le ge ir di. Bur sa / ci han B U C O D Ð 1. Hz. u ham med'in gö ðe yük sel me si. - l ýn, gü müþ, mü cev her vb. de ðer li eþ ya yý ðý ný, bü yük ser ve. 2. me ri kan ar mu du. - Bir direnç birimi. 3. Bir ye ri, bir ve ya da ha çok bö lü me a yý ran cam böl me, cam lýk. - Ço ðun luk la park lar - da ve bah çe ler de o u ru la cak sý ra. 4. Üz me, sý kýn ý ver me. - s ki ürk ge le nek, gö re nek, ö re ve ha ya ý na uy gun. 5. Har man sa - vur mak a kul la ný lan, ça al bi çi min de, ah a dan a rým a ra cý. 6. arýþýk renkli. - Dün ya ca ün lü bir son dö nem mi ma rý mýz. 7. Bir dev le in yö ne im bi çi mi ni be lir en, ya sa ma, yü rü me, yar gý la ma güç le ri nin na sýl kul la ný la ca ðý ný gös e ren, yur aþ la rýn ka mu hak la rý ný bil di ren e mel ya sa. - ükseklik, büyüklük. 8. a ra ku cak ve yað lý gü reþ e peh li van la rýn ay rýl dýk la rý beþ de re ce den bi ri. - od yum e le men i nin sim ge si. - Ce sur, a ýl gan. 9. ý la' nýn ses siz le ri. - a zi po lis ör gü ü. - Hin dis an 'da kü çük hü küm dar. 10. er mi ler de, a eþ li si lâh lar da çap. - kin yý ðýn la rý ný yað mur dan ko ru mak i çin yý ðý nýn üs a ra fý na ya pý lan hi lâl þek lin de ki ce vel B ÖC BUCI CVBI U D V I F O Z U U F D D U I D Þ ÐI 1. Baþ an ge çen il ginç o lay ve ya o - lay lar zin ci ri, se rü ven. - Bazý man ar la ra öz gü ü re me or ga ný. 2. ar þý lýk o la rak ve ri len þey, be del. - n ka ra'da bir eð len ce mer ke zi. 3. Hin le rin bir ku sal des a ný. 4. a ke ke li me sin de or a. - na - çý, hýr çýn, huy suz. 5. lk ürk de niz ci si. - u ba yýn ký sa sý. 6. uð - la'da bir il çe. 7. r kek sý ðýr. - ký ma, mey le ir me. 8. v ru pa da bir neh rin a dý. 9. Ün lü si ne ma sa na çý sý e li ke'nin so ya dý. - ki þe yi bir bi rin den a yý ran u zak lýk. 10. Ba yýn dýr lýk. - a pý ký sa, kü çük o dun bal a sý. 11. n ka ke li me sin de ses siz ler. - Ço rum'un bir il çe - si. 12. i lo am pe rin ký sa sý. - Bah çý van lýk a op ra ðýn a þý ný a yýk la - mak i çin kul la ný lan a raç, ýr mýk Hazýrlayan: rdal Odabaþ (er da lo da Ba ha ü rel san, do ðu mu nun 100. yý lýn da a ný lý yor Ü mü zi ði nin de ðer li i sim le - rin den s mâ il Ba hâ ü rel san i çin do ðu mu nun 100. yý lý mü na se - be iy le bir prog ram dü zen le ni - yor. n ma prog ra mý ub be al ý ka de mi si ül ür ve a na Vak - fý a ra fýn dan ger çek leþ i ri le cek. Dr. eh me min a kan ýn ko - nuþ ma ya pa ca ðý prog ram, bu gün vak fýn Çem ber li - aþ a ki mer ke zin de, öp rü lü ed re se si nde sa a da baþ la ya cak. ül ür a na er vi si UPO: 19

5 ork u ðum ha dis (u yum cu nun no la rý - 1) Ba ba mes le ði ku yum cu luk a en faz la kork u ðum ko nu fa iz dir. Zi ra be ni ir ir i re en ve yýl lar dýr di lim den dü þür me di ðim, fa kih le rin em vâl-i si e de dik le ri al ý mal ha di si ni hem u nu a mý yor, hem de an la mak is i yo rum. n la mak is i yo rum, zi ra bu ha dis, dün ya ve a hi re i mi doð ru dan a lâ ka dar e den ko nu ya dik ka i mi çe ki yor. l ý mal ha di si, sa yý lan ve ar ý lan ma lýn i ca re i i le meþ gul üc ca rýn is i ka me pu su la sý. Bü ün üc car, ik i sa çý ve fa kih le ri hay ran bý ra ka cak þe kil de, mâ nâ yý en ve ciz i fa de þek li i le ar z e di yor. uh e þem bir i fa de, mu 'ci zâ ne bir es bi ir bu ha dis: l ýn al ýn la, gü müþ gü müþ le, buð day buð day la, ar pa ar pay la, hur ma hur may la ve uz uz la mis li mis li ne, e þi ve pe þin þe kil de ram pa e di lir. Bun lar dan fark lý cins ler bir bi riy le mü ba de le e di lir se, pe þin ol mak þar ýy la di le di ði niz gi bi sa ýþ ya pý nýz. 1 v ve lâ sa yý lan em vâl, her de vir de be þe rin ha ya ýn da e sas o lan ve di ðer le ri ne ve kil o la rak sem bol o lan mal lar. Bu mal la rýn sa yý lan ve ar ý lan mal o la rak i ki gru ba ay rý la bil me ö zel lik le ri de var. fa kih ler bu du rum dan e vil ve ef sir çý ka rý yor lar. Ha dis e fen di miz (asm), bu mal la rý fark lý cins le rin mü ba de le sin de pe þin ol mak þar ýy la di le di ði niz gi bi sa ýn der. Hem fark lý cins, hem de pe þin ol ma e sa sý na dik ka çe ki yor. Cins fark lý de ðil de ay ný o lur sa o za man ya pýl ma sý ge re ken hu sus i se mis li mis li ne ol ma sý e sas þar ý ge li yor. Bu mis li mis li ne i fa de si e þi ke li me si i le de ak vi ye e di li yor. Bu ra da da yi ne pe þin ol ma þar ý bir ke re da ha ek rar e di li yor. Bun lar, ha dis en düz ma na o la rak an la þý lan lar. Ha dî se di ðer ma na da ya ni mef hum-u mu ha li fi ma na da ba ka cak o lur sak þu i fa de ler di le ge li yor: y ný cins mis li mis li ne mü ba de le e di lir ken, fark o lur sa fa iz o lu yor. Pe þin ol ma yan al ýn mü ba de le si i se e sas an ya sak ve sa ka. a ni al ý nýn va de li sa ý þý ca iz de ðil. Ha dis be ni is i ka me e sok ma ya ça lý þý yor. n cak nef sim is i ka me e gir mek e zor la ný yor. u yum cu o la rak bu gün ez gâh a ki uy gu la ma la rý mý ha ýr la dýk ça kor kum zi ya de le þi yor. is li mis li ne ol ma lý, ya ni e þi ve fark is e nil me me li. ul la nýl mýþ bi le zi ði ye ni bi le zik i le mü ba de le de fark is er sem, pa ra çek me ce ye gir me den ez gâ hýn üs ün de fa iz o la rak ha ram ka za ný yo rum. m da sin ya lim ilk i þa re i ni fer ya e de rek ver me ye baþ la dý. Fa kih ho ca la ra mü ra ca a ým da i se, fark lý cin se so ka rak mü ba de le yap de di ler. e vinç le dö ne rek bak ým ki, za en yap ý ðým on la rýn de di ði mu a me le i miþ, a ma he ye can dan u nu mu þum bi le ha ýr la ma yý. a ni her i ki bi le zi ði fark lý cin se çe vi re rek mu â me le yap ma ko nu su nu za en ya pý yo rum. s ki bi le zi ði pa ra ya çe vi rip sa ýn a lý yor, ye ni bi le zi ði i se pa ra ya çe vi rip sa ý yo rum. ý kýn ý nýn ilk mer ha le si ni böy le ce a la ým. Fa ka bi me di, da ha a la ým der ken son ra sý ný ha ýr la dým. on ra sý iþ lem de i se, a öl ye ve ya op a na yö ne lik a lýþ ve riþ e ço ðu za man pa ra kul la nýl maz. ul la nýl sa bi le iþ lem þöy le o lu yor: Pa ra i le a lý nan al ýn, ben de ki hur da al ýn, op an ve ya i ma la cý da ki ye ni al ýn han gi a yar da i se o a ya rýn mil ye mi i le çar pý la rak ha sa çev ri lip iþ lem ya pý lý yor. Þim di, op an ve ya i ma la he sap la ma sý ný bu ha di sin is i ka me i ne na sýl o ur ma lý yým di yo rum, ba þý mý el le ri min a ra sý na a la rak. ve i ma la-op an he sap la ma la rýn da ki fark lý mil yem le rin hep si al ýn cin sin den mal dýr. a de ce mil yem-a yar-iþ çi lik fark lý lý ðý var. þ çi lik ya ni e mek bir hak ýr. i ca re e kâr bir hak ýr. Bu hak la rýn mu ha fa za e dil me si i se bir baþ ka hak ýr. yar la rý ay ný o lan al ýn ür le ri ni bir cins ka bul e mek ge re kir. e se lâ; 22 a yar al ýn la 14 a yar al ý ný bir bi ri ne denk say ma im kâ ný bu lun maz. Du rum böy le o lun ca, 22 a yar 100 gram al ý na, 14 a ya rýn kaç gra mý kar þý lýk o lu yor sa bun lar bir bi ri ne denk sa yýl ma lý dýr. 2 þek lin de ki fe va ve ya hü küm bu ko nu da be ni ra ha la ý yor. O hal de op an he sap la rým da a yar la rýn mil ye mi ni ha sa çe vi re rek de ðer e þi le me si yap mýþ o la ca ðým. Böy le ce bir baþ ka fe va yý bu ra da a bik e miþ ol du ðu mu an lý yo rum. O fe va da þu: Þim di de ðer e þi le me ek ni ði var, bu na gö re e þi de ðer le rin mü ba de le si þer î hük mün mak sa dý na da ha uy gun dur. 3 Ve iþ çi lik ko nu sun da i se: þ çi lik üc re i nin ay rý u ul ma sý þek lin de ki uy gu la ma, iþ çi li ði de a lý nan ve sa ý lan al ý na da hil e de rek- hük mü kö ü ye kul la na rak de ðer ba ký mýn dan e þi ol ma yan a lým sa ý mý (ya ni fa i zi) ön le mek i çin dir. Doð ru he sap la hak e di len iþ çi lik be de le ka ý lýr sa- þek len öy le gö rün se de ger çek e fa iz ci lik ya pýl mýþ ol maz. 4 Böy le ce al dý ðým ve ver di ðim al ýn la rý iþ çi li ði de da hil e de rek ha sa çe vi re rek e þi li yo rum. Uy gu la ma mý zýn ve ri len fe va lar la ay ný ol du ðu nu gö rün ce se vin dim. Bu i zah lar i le, kor u ðum ha dis-i þe rif ar ýk ha ya ý ma is i ka me ver di. n cak bu mes lek her an fa iz li mu a me le nin ya pýl ma sý na ve ha a far kýn da ol ma dan bi le ya pýl ma sý na son de re ce mü sa i bir mes lek ol ma sý dolayýsýyla kor kum her an be ni e yak kuz da u u yor. i san a yý so nun da on ya la hi ya- V müþ e rek li ðin de ger çek leþ i ri len sem poz yum no la rý, ku yum cu luk kar ne min no la rý o la rak ha ý ra la rý ma geç i. Dip no lar: 1- üs lim, ü sâ kâ, 81; bû Dâ vûd, Bü yû, 18;. bn Han bel, V, 314, D.. B. Gün cel Di nî e se le ler s i þa re op lan ý sý I I I, Prof. Dr. Ham di Dön dü ren, sh Prof. Dr. Hay red din a ra man e-ma i li. 4- Prof. Dr. Hay red din a ra man e-ma i li. afer sa dog ziz bir dos um, e-pos a ma, min Pa zar cý nýn 2 a yýs 2012 a rih li, me ri ka bi ze öy le bir ka zýk a mýþ ki, dö vü nüp ken di mi zi yer den ye re vur sak ye ri dir. ra dan al mýþ kü sûr yýl geç ik en son ra þim di ye ni çý ka rý yo ruz. na nýl ma sý güç, a ma BD nin I rak a kul lan dý ðý o ek no lo ji ha ri ka sý ha ya le u çak la rý ilk biz ü re ik. Hem de 1948 yý lýn da! on ra, ars hall Pla ný i le bir lik e u çak ü re i min den vaz geç ik. Öy le bir hâ le ge i ril dik ki, bý ra kýn u ça ðý, þim di yer li o o mo bil ü re ip ü re e me ye ce ði mi zi ar ý þý yo ruz. muh e va lý ya zý sý ný gön der di. Bu ne kö ü ka ra pro pa gan da dýr / Bu ne yað cý lýk, bu ne a bas bus ur ki, i rer ar þu ze min / n saf bu ra day dý de min, ne re ye gi i he men / l lah in saf ver sin; â min! es lek da þý mýz min Pa zar cý, bi raz uç - 5 I 2012 CU 5 Bu ne yaðcýlýk, bu ne insaf! ma dý mý siz ce de? Bi raz uç sa i yi! de di ði ni zi du yar gi bi yim! Bir se fer 1950 de kib ri çö pü nü, ið ne yi bi le dý þa rý dan i hal e di yor duk. or a e þi kül ler de sak la yýp sa bah u uþ u ru yor, ih i ya cý o lan la ra da gön de ri yor duk o a rih ler de! Baþ ka? öy lü ü re i ði mah su lü nü (ne ka dar ü re i yor sa!) pa za ra, þeh re a þý ya mý yor du. Zi râ su yok, yol yok, e lek rik yok, a ra ba yok! ür ki ye bir baþ an bir ba þa ha ra be ye çev ril me miþ mi Halk Par i si zih ni ye in ce? 1950 de rah me li en de res Ço rum da çi men o fab ri ka sý a çýn ca, Halk Par i li ler a ya ða kal ka rak fer ya e di yor du: çýz, a çýz, çi men o mu yi ye ce ðiz ki, çi men o fab ri ka sý a çý yor sun! ler de bi le köy de bir i ki ki þi nin is kar pi ni ol du ðu nu, bü yük le rin on la rý ö dünç a lýp çar þý ya, dü ðü ne gi ik le ri ni ha ýr la rým! 1950 ler de, ça rýk gi yil di ði o gü nün e ko no mik þar la rý ný, al ya pý du ru mu nu de rin ah li le a bi u mak ge rek mez. ýk la yýn in er ne i, ba ký nýz e ði im, e ko no mi vs. sa ha lar da ki hâl-i pe ri þa ný mý za O gün mü u ça ðý ya pa cak ýk? U çak ü re me yi ge çin, BD nin ek no lo ji de a ý ðý ka zýk la rý da ge çin Bu gün çok faz la ek no lo ji ge rek ir me yen ü rün le ri miz de bi le bi ze ka zýk a ý yor! ü ü re e mi yo ruz, sü o zu i hal e di yo ruz! Bü ün yo ður lar sü o zun dan... Pan ca rý mý za ko a koy du, þe ker ü re e mi yo ruz! (Zi ra BD 10 mil yon on þe ker ü re miþ, e ri me si lâ zým, bi ze ka zýk a a rak.) n san ye iþ ir mek en vaz geç ik; hay van bi le ü re e mi yo ruz, i hal e di yo ruz! o hum ü re e mi yo ruz! s ra il e her yýl 8 mil yar do lar ö dü yo ruz, GDO lu o hum la rý na. Üs e lik, de vam la rý yok, her se ne ek rar al ma mýz ge re kir Da ha sa ya lým mý? a kam lar ge çen haf a a çýk lan dý: ür ki ye 12 mil yar do lar lýk ih ra ca ya pý yor, 22 mil yar do lar lýk i ha la! Üs e lik de i hal e i ði miz pek çok þe yi ü re e bil di ði miz hal de, bu gün ü re mi yo ruz. s ra il ve BD nin ka zýk la rý ný ye me ye de vam e di yo ruz! i lâh lar, ma ki ne ler, o o mo bil ler den ye di ði miz ka zýk lar da ca ba sý. a rih 2012, i yi mi? 1948 de ha ya le u çak ü re e cek ik! e di ye lim min Pa zar cý ya!.. l-in saf, ký yas ya par ken de l lah in saf ver sin! H O DU! Baþ lýk a ki i fa de, Üs ad Be di üz za man Haz re le ri a ra fýn dan söy len miþ ir. en di si de 1. Dün ya a va þý nda o or du da gö nül lü a lay ku man da ný (al bay) o la rak va zi fe yap mýþ, or du nun ha ki kî ma nâ da bir or du ol ma sý ný, si ya se e bu laþ ma ma sý ný, va zi fe si nin mil le e, mem le ke e hiz me e mek ol du ðu nu ve u lü le mir le ri ne (ya ni baþ la rýn da ki ne- ki bu za man da bu, mil le in em sil ci le ri dir. ) bil dir mek e dir. Bir de, kah ra man or du nun, diz gin le ri ni e li ne a la rak, öl müþ ve ya sað hiç bir þah sýn ve sa ye i, bo yun du ru ðu al ýn da ol ma ma sý ge rek i ði ni söy le mek e dir. ma son yüz yýl dýr ma a le sef or du i çin de ba zý la rý, or du yu da â le e de rek, hep si ya se le iç i çe; mil le in hiz me in de ol ma sý î cab e der ken, hep mil le i ve dev le i i da re e me i þi ne so yun muþ ur. Os man lý nýn son za man la rýn da bu böy le ol du ðu gi bi, Cum hu ri ye en son ra da ay ný ge le nek, hem de þid de le ne rek de vam e de gel miþ ir. Hem de öy le bir þid de le ne rek ki, hiç a cý ma dan hak sýz bir ye re bu mem le ke in baþ ba ka ný ný ve i ki ba ka ný ný da a sa cak ka dar i le ri gi miþ ir. a pý lan bü ün in ký lâp ve ih i lâl ler, si lâh la rýn göl ge sin de ya pýl mýþ ýr. Hem de nam lu, ken di sa hip le ri ne, mil le e çev ri le rek... Üs e lik o si lâh la rýn pa ra sý ný da, as ke ri ni de mil le en a la rak yap mýþ lar dýr bu i þi. Cum hu ri ye in ilk yýl la rýn dan bu a ra fa bin ler ce ma sum, jan dar ma dip çi ðiy le ve ya nam lu suy la hi za ya ge i ril me ye ça lý þýl ma mýþ mý dýr? 1960 an bu a ra fa ya pý lan bü ün ih i lâl ve ih i lâl bo zun u su ha re ke ler gü yâ hep ürk mil le i a dý na ic ra e dil miþ, a ma za val lý mil le in bun dan ne ha be ri ol muþ, ne de böy le bir þe ye ge çi ver miþ ir. ma yap ýk ol du ha va sýy la, hem ih i lâ li ya pa rak mem le ke i yýl lar ca ge ri ye gö ür müþ ler, hem de bin ler ce ca na, ma la kýy mýþ lar dýr. on yýl lar da dün ya da mey da na ge len de ðiþ me ler den (B gi bi) do la yý kah ra man or du yu ken di ha sis ve ha ris, se fil e mel le ri ne â le e den ler he sap ver me ye baþ la mýþ lar dýr. a biî da ha ön ce, kim on lar hak kýn da doð ru bir þey söy le ye cek ol sa, as ke re ha ka re gi bi eh di ler le sus u rul ma ya ça lý þýl mýþ ý. ma þim di hak lý o la rak ko nu þan lar e pey ar ý. l be e ki hak lý ko nuþ mak lâ zým, i þi ha ka re e fa lan gö ür me den. e i ce de kah ra man or du bi zim. O nun el bi se si, es li ha sý al ýn da bu lu nan ba zý yan lýþ ya pan lar yü zün den or du mu zu ka ra la ma yýp, sa de ce yan lýþ ya pan o þa hýs lar na za ra ve ril me li dir. i, e ni s ya o la rak biz hep bu na dik ka e mi þiz dir. ap la sa ma ný ka rýþ ýr ma dan ha re ke e mi þiz dir. on za man lar da or du kýþ la sý na dö nüp, ken di a sil i þiy le meþ gul o lu yor zan ne der ken, bir den or a ya ye ni bir Ge nel kur may a çýk la ma sý çýk ý. çýk la ma da ki i fa de ler de þöy le de ni li yor: Ba zý ya zar, ko nuþ ma cý ve mes lek ku ru lu þu em sil ci le ri nin; ba sýn ve i fa de öz gür lü ðü nü is is mar e de rek, baþ a be dî Baþ ko mu a ný mýz Ga zi us a fa e mal a ürk ol mak ü ze re a ri he mâl ol muþ as ker ki þi le rin de þe ref le a þý dýk la rý as ke rî un van la rý ný bi le se vi ye siz ce a lay ko nu su yap ma la rý, as lýk-üs lük mü na se be le ri ni ve dün ya nýn en di sip lin li or du su o la rak gös e ri len or du muz da di sip lin an la yý þý ný ze de le me ye yö ne lik söz ve ya zý lar la ürk i lâh lý uv ve le ri ni ve o nun de ðer li men sup la rý ný ah rik e me ye ça lýþ ma la rý, a lih siz lik ir a pý lan bu a çýk la ma i le or du i çin den ba zý la rý yi ne es ki huy la rý ný dep reþ i ren bir gö rün ü ver di ler. ( Dün ya nýn en di sip lin li or du su.. i fa de sin de ki di sip lin, keþ ke kor ku a rak de ðil de sev di re rek ya pý lan bir di sip lin ol say dý.) Ba zý ya zar ve þa hýs lar dan su dûr e i ði a çýk la nan söz ler den ra ha sýz lýk du yu la rak ya pý lan bu a çýk la ma hiç hoþ bir þey de ðil dir. Bu si zin i þi niz ol ma ma lý dýr. i zin bað lý ol du ðu nuz si vil bir ba kan lýk var. Bý ra kýn hak sýz ve yan lýþ bir þey ler den bah se di li yor sa, on lar ce vap ver sin. iz as ker si niz. s ke rin i þi ni ya pý nýz, o iþ ler le il gi le nen ler ce vap ver sin, siz de ðil. r ýk ne di ye lim, kah ra man or du in þâ al lah diz gin le ri ni e li ne a lýp, mil le ve mem le ke e hiz me e, öl müþ ve ya ya þa yan hiç bir þah sa ken di ni bað la maz. H ÇD lur han Cel kan (0 505) cel ve ka der bir dir U þak/ kar ca ö yü nden ük sel Ci cik: h zap û re si 16. â ye son cüm le de, ö lüm den ka çan la rýn, bun dan çok az fay da sað la ya ca ðý ya zý yor. ef hi mu l-ur ân da kaç mak an çok az fay da sað la na ca ðý söy len miþ. Bu ne de mek ir? Be di üz za man ýn; öl dü rü len ki þi nin e ce li ko nu su nun bu â ye i yo rum lar yö nü var mý? a der-i mu al lâk ne de mek ir? Bah se i ði niz â ye in me a li þöy le dir: De ki: ðer ö lüm den ve ya öl dü rül mek en ka çý yor sa nýz, ka çýþ si ze ke sin o la rak bir ya rar sað la maz; böy le ol sa bi le, pek az (bir za man) dý þýn da me a la nýp ya rar lan dý rýl maz sý nýz. 1 Ö lüm den ka çan ki þi bun dan fay da sað la ya ca ðý ný, me se lâ ka çýn ca öl me ye ce ði ni dü þü ne bi lir. Ve ya bir sa vaþ es na sýn da düþ man as ke ri a ra fýn dan öl dü rül mek en kor kar, hü cu mu erk e der ve ka çar. Bu ki þi kaç mak la ö lüm den kur u la maz. sa sen, ö lü mün, ka çan la rý da ha ça buk bu la ca ðý ge nel ku ral dýr. ðer farz-ý mu hal düþ man kur þu nun dan kur ul sa bi le, bu nu bir ya rar say sa bi le, da ha son ra ken di dev le in ce sor gu la nýr, yar gý la nýr ve bel ki de ö lüm ce za sý na çarp ý rý lýr. a da en ni ha ye, düþ man as ke rin den ve ken di dev le in den kur ul sa bi le, bir gün ka de rin de za en var o lan ö lüm ge lip ken di si ni bu lur. Çün kü de ðiþ mez ger çek þu dur: Her ne fis ö lü mü a dý cý dýr. 2 e za ur ân, e re de o lur sa nýz o lun, sað lam ve ah kim e dil miþ ka le ler i çin de bu lun sa nýz bi le ö lüm si ze u la þa cak ýr. 3 bu yu ru yor. Do la yý sýy la, ki þi ka de rin de ki ö lüm den ka ça maz. a de ce kaç ý ðý ný zan ne der. Bir sü re bu nun la a vu nur. O nun ka de rin de o an ö lüm yok i diy se, o kaç sa da, kah ra man ca vu ruþ sa da öl mez. O nu düþ man as ke ri ve ya baþ ka bir e ken öl dü re mez. Çün kü ur ân bil di ri yor ki: Her üm me i çin bir e cel var dýr. On la rýn e cel le ri ge lin ce, ne bir sa a er e le nir, ne de ö ne a lý nýr. 4 Bu â ye i Be di üz za man Haz re le ri ve ciz i fa de siy le, cel bir dir; e gay yür e mez. 5 sö züy le ef sir e di yor. e i ce o la rak, â ye e gö re e sa sen, ö lüm den ka çan bun dan bir fay da sað la ya maz. Bel ki az bir þey fay da la na bi lir. Bu da ak dir de var sa. ak dir de yok sa fay da la na maz! öz ko nu su (bah se i ði niz) â ye in so nun da ki is is na, yu ka rý ya me a li ni al dý ðý mýz raf û re si 34. â ye iy le sý nýr lan dý rýl mýþ ýr. a ni, e cel gel me miþ se bir sü re fay da la na bi lir. ðer e ce li gel miþ se, bi miþ ir. r ýk bu ka çýþ o na bir fay da sað la maz! Öl dü rü len kim se nin e ce li ko nu sun da Be di üz za man, ehl-i sün ne in gö rü þü nü a çýk lý yor: a ni, e cel bir dir. Ha ya ve ren ve ö lüm ak dir e den l lah ýr. Ö lüm, ha ya gi bi mah lûk ur ve ni me ir. 6 Öl dü rü len kim se ka i lin ka le me si i le de ðil; e ce liy le öl müþ ür. Baþ ka bir i fa dey le, ka il, öl dür dü ðü a da mýn öm rü nü ký sal a rak, e ce li ni ö ne al mýþ de ðil dir. Çün kü l lah ýn ak di rin de bu lu nan e cel, baþ ka bir var lý ðýn mü da ha le si i le ö ne a lýn maz, ge cik i ril mez; ve hiç bir þe kil de de ðiþ mez, de ðiþ i ril mez. cel â ný, ki þi nin öl dü ðü ve ya öl dü rül dü ðü an dýr. a il var sa, bu an cak bir se bep ir. a il ol ma say dý, e ðer e cel gel miþ se, baþ ka se bep ler o la cak ý! Be di üz za man bu me se le yi ka il i le ba rýþ mak ge rek i ði ni a çýk lar ken þöy le zik re di yor: Ha ki ka ve mas la ha sulh ur. Çün kü e cel bir dir, de ðiþ mez. O mak ül (öl dü rü len kim se), her hal de, e cel gel di ðin den da ha dün ya da kal ma ya cak ý. 7 Bu yak la þým, bah se i ði niz â ye i de el be e a çýk lý yor. a der de ek bir kav ram dýr as lýn da. a der-i mu al lâk kav ra mý sa de ce ek nik bir e rim den i ba re ir. n sa nýn cüz î i ra de a la ný ný an la ý yor. a ni, e lâm cý lar do ðum, ö lüm, er kek ve ya kýz ol mak, göz ve saç ren gi gi bi hu sus la rý ka der-i mu lak kav ra mýy la; i ba de yap mak, i yi lik ve ya kö ü lük yap mak, hýr sýz lýk yap mak gi bi in sa nýn i ra de si ne bað lý dav ra nýþ la rý da ka der-i mu al lâk kav ra mýy la a çýk la mýþ lar dýr. Fa ka e mel de her i ki e cel li de sa de ce ka der dir. a der de yok sa in san i ra de si hiç bir þe ye mü da hil o la mý yor. þ e â ye: l lah di le me dik çe siz hiç bir þe yi is e ye mez si niz. 8 Ve iþ e Be di üz za man ýn bu â ye i ef si ri: e þi e-i lâ hi ye a sýl dýr, ka der hâ kim dir. e þi e-i lâ hi ye, me þi e-i in sa ni ye yi ge ri ve rir, zâ câ el-ka de ru u mi ye l-ba sar (a der ko nu þur sa ba si re kör o lur) hük mü nü ic ra e der. a der söy le se, ik i dar-ý be þer ko nuþ maz, ih i yar-ý cüz î su sar. 9 Dip no lar: 1- h zab û re si: l-i m ran û re si: 185; n - bi ya û re si: 35; n ke bu û re si: i sa û re si: raf û re si: a rih çe-i Ha ya, s. 440; - mir dað â hi ka sý, s ek u ba, s Þu â - lar, s n san û re si: ek u ba, s. 56.

6 6 5 I 2012 CU Ö PO J Önce ur ân-ý e rim'le anýþý, sonra 17 yaþýndayken üslüman oldu nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin U DUZ orianya uvey büyükelçisinin hanýmý Ümmü Gülsüm Haným. 17 yaþýnda üslüman olan ngiliz asýllý man Haným, yürümeke olduklarý vakfý anýan bröþürlerle görülüyor. v ru pa da, s lâ mýn da ha çok ka dýn - lar a ra sýn da ya yýl dý ðý na da ir bir ha ber o ku muþ um. iz ce bu doð ru mu? - Þe kil o la rak doð ru dur. a sýl ya ni? rýy dý. u vey in en 2011yý lý O cak a yý nýn son la meþ hur ve en ký dem li yar dým ku ru lu þu o lan Cem îy ye ü l-s lâh a (s lâh Der ne ði) yap mýþ ol du ðum bir zi ya re e, o ri an ya u vey Bü yü kel çi si nin e þi i le a nýþ mýþ ým. Üm mü gül süm bin b dul lah a dýn da ki bu ha ným ürk ol du ðu mu öð re nin ce çok se vin miþ ve Ben de, ca ba u vey e ürk ha ným lar var mý dýr? di ye me rak e di yor dum. a nýþ ý ðým ilk ürk siz ol du nuz; bu yüz den çok se vin dim. o ri an ya hal ký ür ki ye yi çok se vi yor ve her ko nu da mu vaf fak ol ma sý i çin çok ça du â e di yor. ür ki ye hak kýn da da ha faz la bil gi al mak, hem de, o ri an ya da kur muþ ol du ðum ký sa a dý i mi rîs o lan a dýn Ge li þi mi ve Câ hil lik le ü câ de le Vak fý ný e ni s ya a ra cý lý ðýy la ürk ha yýr se ver le re a ný mak i çin si zin le bir da ha gö rüþ mek is i yo rum de miþ i. Üm mü gül süm Ha ným ýn is e ði ü ze ri ne er e si gün ay ný der nek e bu luþ mak ü ze re söz leþ miþ ik. n la þý lan va ki e der ne ðe gi im ve Cem iy ye ü l-s lâh ýn baþ ka ný u ad Ca rul lah ýn o da sýn da Üm mü gül süm Ha ný mý bek le me ye ko yul dum. He nüz kol u ða o ur muþ ken, e lin de dos ya lar bu lu nan el li yaþ la rýn da bir n gi liz Ha ným i çe ri gir di. en di ni man o la rak a ný an bu Ha ným, n gil e re nin 5. bü yük þehri o lan hef fi eld de in þa a e mek e ol duk la rý s lâm er ke zi i çin yar dým op la ma a ma cýy la ör fez ül ke le ri ne zi ya re ler yap ýk la rý ný ve u vey e de bu se bep le gel dik le ri ni bil dir di. man Ha ným s lâm er ke zi pro je si ni a ný ma ya baþ la mak ü ze rey ken, Üm mü Gül süm Ha ným e le fon a çýp 45 da ki ka geç ka la ca ðý ný bil dir di. Ge çik me yi öð re nin ce, fýr sa an is i fa dey le man Ha ným a Be nim bek le di ðim ha ným bi raz geç ka la cak. Bu a ra da si zin ih i dâ öy kü nü zü din le me yi çok is e rim de dim. man Ha ným gü le rek, Ba kýn; ih i dâ öy küm o ka dar ba si ki, bir rö por aj çý ka bi le ce ði ni hiç san mý yo rum! on ra; be nim i çin na sýl üs lü man ol du ðu mu an la mak de ðil, pro je mi a ný mak çok da ha ö nem li di ye ce vap ver di. Ben de Za ra rý yok, ký sa da ol sa siz an la ýn. Hem öy kü i çin de pro je den de bah se miþ o lur su nuz. Ba kar sý nýz, ür ki ye de ki ha yýr se ver ler den de yar dým ge lir di ye rek man Ha ný mý söy le þi ye ik na e im. þ e o söy le þi: oh be i mi ze klâ sik bir so ru i le baþ la ya lým. e za man ve na sýl üs lü man ol du nuz? n nem e o dis, ba bam i se n gi liz n ge li kan i li se si ne bað lý Pro es an dý lar. ma her i ki si de din dar sa yýl maz lar dý. Hiç u nu mu yo rum; 13 ya þým day ken an ne me çok cid dî bir so ru sor muþ um: n ne, ben sa nýn an rý nýn oð lu ol du ðu na i na na mý yo rum. Çün kü, þu mü hiþ kâinaý o la ða nüs ü bir gü cün ya ra mýþ ol ma sý ge re kir di ye dü þü nü yo rum. Bu o la ða nüs ü gü cün o ðu la ih i yaç duy ma sý, o nun bi zim gi bi bir in san ol du ðu nu gös e rir; an rý ol du ðu nu de ðil! n cak, an la ya ma dý ðým bir þey var: an rý ni ye ken di ni gös er mi yor? Da ha ön ce de söy le di ðim gi bi, an nem din dar bi ri de ðil di; do la yý sýy la da bu so ru ma ce vap ve re me miþ i. üs lü man ol duk an son ra öð ren dim ki, be nim kü çük yaþ a sor du ðum so ru la rýn bir ben ze ri ni, ab bi ni a ný mak is e yen Hz. b ra him de sor muþ. Ve bu hi kâ ye ur ân-ý e rim in â i de û re sin de yer a lý yor muþ. þ e böy le ce b ra him e gök ler de ki ve yer de ki hü küm ran lý ðý ve ni za mý gös e ri yor duk ki ke sin il me e ren ler den ol sun Ü ze ri ne ge ce ka ran lý ðý ba sýn ca, bir yýl dýz gör dü. "þ e ab bim! de di. ýl dýz ba ýn ca da, Ben öy le ba an la rý sev mem de di. y ý do ðar ken gö rün ce de, þ e ab bim! de di. y da ba ýn ca, n dol sun ki, ab bim ba na doð ru yo lu gös er mez se, mu la ka ben de sa pýk lar dan o lu rum de di. Gü ne þi do ðar ken gö rün ce de, þ e be nim ab bim! Bu da ha bü yük de di. O da ba ýn ca (kav mi ne dö nüp), y kav mim! Ben si zin l lah a or ak koþ u ðu nuz þey ler den u za ðým de di Ben, Hak k'a yö ne len bi ri si o la rak yü zü mü, gök le ri ve ye ri ya ra a na dön dür düm. Ben, l lah a or ak ko þan lar dan de ði lim. ( nâm û re si â ye ler) k lým da ki so ru la rý ma ce vap bu la ma yýn ca, din ko nu sun da faz la de rin le re gir mek is e me dim ve ha ya a dü þün me den ya þa ma nýn da ha ko lay o la ca ðý na ka rar ver dim. Ve, i pik bir n gi liz ký zý o la rak ge zi ve eð len ce le re dal dým... Dün ya ha ya ý an cak bir o yun ve bir eð len ce dir. l be e ki a hi re yur du l lah a kar þý gel mek en sa ký nan lar i çin da ha ha yýr lý dýr. Hâ lâ a kýl lan ma ya cak mý sý nýz? ( nam û re si 32. â ye) on ra ne ol du? OD, BBI GZ G BÐI B PO O HI, ' HD ÖÜÜÜ V PII ÇIÞI I. OU Ç I ÜÜ ODUÐUU DÐ, POJ I DH ÖD! 17 ya þým da i ken bir gu rup Pa kis an lý ar ka da þým ol muþ u. Pa kis an lý la rýn di li o lan Ur du ca, rap harf le ri i le ya zýl dý ðý i çin rap harf le ri ni ilk on lar da gör müþ üm. niþ çý kýþ la rý düz ha lar þek lin de o lan â in harf le ri nin ak si ne, rap harf le ri kýv rým kýv rým dý ve gö zü yor mu yor du. Bu yüz den, ar ka daþ la rým dan ba na rap harf le ri i le ya zý yaz ma yý öð re me le ri ni is e dim. r ka daþ lar la ya zý ça lý þýr ken, din hak kýn da soh be ler de ya pý yor duk. öz Hz. sa ya ge lin ce, ar ka daþ la rým Biz o nu l lah ýn oð lu o la rak de ðil, pey gam be ri o la rak ka bul e di yo ruz de di ler. Bu sö zü du yun ca þa þýr dým. Pey gam ber mi de di niz? di ye sor dum. On lar, ve biz Hz. sa yý l lah ýn ku lu ve el çi si o la rak bi li yo ruz di ye ce vap ve rin ce, a a.. Þim di du rum de ðiþ i iþ e! sa an rý nýn oð lu o la ma ya ca ðý na gö re el çi si o la bi lir de dim ve ken di le rin den ba na s lâm hak kýn da da ha de ay lý bil gi ler ver me le ri ni is e dim. Din hak kýn da de rin le me si ne bil gi sa hi bi ol ma yan ar ka daþ la rým ba na ur ân-ý e rim in n gi liz ce er cü me si ni ver di ler. ur ân-ý e rim i o ku ma ya baþ la yýn ca, on - Dü þü nün; an nem am yir mi yýl son ra üs lü man o lun ca ba na da ha i yi bir ev lâ ol dun di ye bil di! Gün de beþ va ki na maz kýl ma mý an la ya ma yan ve her za man ý zým ne ka dar çok na maz ký lý yor sun, bu ka dar na maz faz la de ðil mi? di yen ba bam i se, da ma dým la soh be e der ken s lâm se mâ vî bir din dir ve u ham med de o nun Pey gam be ri dir de miþ. da ak lý ka rýþ ý ra cak hiçbir þey ol ma dý ðý ný gör düm. ur ân-ý e rim in â bi ri i le, eð ri si büð rü sü ol ma yan a pa çýk bir i ab-ý ü bîn i di. ur ân-ý e rim o ku ma la rý mýn ü ze rin den çok faz la geç me den de üs lü man ol dum. Pe ki üs lü man ol ma ný za a i le ni zin ep ki si na sýl ol du? üs lü man ol du ðu mu a i lem den 2 ay giz le dim. Ör ün me di ðim ve de na maz la rý mý giz li kýl dý ðým i çin üs lü man ol du ðu mu an la ya ma mýþ lar dý. üs lü man ol duk an ký sa bir sü re son ra, bir ar ka daþ op lan ý sýn da n gil e re de do ðup bü yü müþ e men a sýl lý bir genç i le a nýþ ým. Çok a sil bir genç di. lk gö rüþ e o nu sev dim; sa ný rým o da ben den hoþ lan dý ki, 2 haf a son ra ev li lik ek li fi yap ý ve ben hiç dü þün me den ka bul e im. s lýn da, n gil e re de bu ka dar hýz lý ev li lik yap mak yay gýn de ðil dir. a nýþ ýk an son ra u zun sü re flör ya pý lýr; ev li lik son ra ge lir. ma ben bu ka i de yi boz dum. Ha ya ý mýn ge ri ka lan kýs mý ný i ma nýn da sa dýk o lan bi ri i le ge çir mek is i yor dum. Bu genç de doð ru in san o la rak gö zü kü yor du. i lem e men li bir üs lü man la ev len me me kar þý çýk ma dý ðý gi bi, din de ðiþ ir di ði mi söy le yin ce de kar þý çýk ma dý lar. k si ne; o ca nýn di ni ne gir men ga ye nor mal dir. O na i i ba e! de di ler. Bu nun la be ra ber, ken di le ri ne de s lâm hak kýn da bir þey söy le me me mi is e di ler. i le mi çok se vi yor dum, on la rý kay be me mek i çin sus mak zo run da kal dým. a býr la, s lâ mýn öð re i ði þe kil de on la ra gü zel dav ran dým. üs lü man ol duk an son ra, ken di þah si ye im de mey da na ge len de ði þik lik ler le s lâ mý en gü zel þe kil de gös er me ye ça lýþ ým. ab bin sa de ce ken di si ne i ba de e me ni zi, an ne-ba ba ný za da i yi dav ran ma ný zý ke sin bir þe kil de em re i. On lar dan bi ri ve ya her i ki si si zin ya ný nýz da yaþ la nýr sa ken di le ri ne öf bi le de me; on la rý a zar la ma i ki si ne de gü zel söz söy le. (s ra û re si, 23. â ye ) Dü þü nün; an nem am yir mi yýl son ra üs lü man o lun ca ba na da ha i yi bir ev lâ ol dun di ye bil di! ve, am yir mi yýl son ra söy le di ði ek söz buy du: üs lü man o lun ca ba na da ha i yi ev lâ ol dun! Gün de beþ va ki na maz kýl ma mý an la ya ma yan ve her za man ý zým ne ka dar çok na maz ký lý yor sun, bu ka dar na maz faz la de ðil mi? di yen ba bam i se, da ma dým la soh be e der ken s lâm se mâ vî bir din dir ve u ham med de o nun Pey gam be ri dir de miþ. e ya pa yým, hi dâ ye l lah ýn e lin de. ü fen, be nim öy kü mü o ku yan lar, ö mür le ri nin son dem le ri ni ya þa yan an ne ve ba ba mýn hi dâ ye le ri i çin du â e sin ler. s lâm ü ze ri ne öl mez le rse Ce hen nem e gi de cek le ri ni bil di ðim den kah ro lu yo rum! Ba zý üs lü man er kek ler va an daþ lýk a la bil mek i çin n gi liz ka dýn lar la ev le ni yor lar. Bu yüz den, ev li lik se be biy le üs lü man o lan n gi liz ka dýn lar çok. Bu nun ya nýn da, e þin den gör dü ðü kö ü mu a me le so nun da, s lâm di nin den dö nen ler de az de ðil. n san la rýn üs lü man ol ma la rý na ön a yak ol mak el be e ö nem li. ma on la rýn s lâm di nin de se ba e me le ri ni sað la mak da ha da ö nem li. Bi raz da s lâm er ke zi pro je - niz den bah se de lim mi? l be e. hef fi eld, 540 bin nü fu suy la n gil e re nin 5. bü yük þehri dir. s ya kö ken li üs lü man lar, þehir nü fu su nun % 10 u nu eþ kil e di yor lar. Þehirde, hu be le rin Ur du ca o kun du ðu i ki ca mi bu lun mak a. y rý ca, üs lü man la rýn op lan dý ðý der nek i pi ev ler var, a ma kü çük ol du ðun dan ih i ya ca ce vap ver mi yor. Bi zi, hef fi eld ve çev re þe hir le re hiz me ve re bi le cek ka pa si e de bir s lâm er ke zi kur ma ya i en i ki a na se bep var: Bi rin ci si: üs lü man genç ler; hem din le ri ni öð re ne cek le ri, hem de meþ rû da i re i çin de hoþ ça va ki ge çi re bi le cek le ri bir yer bu la mý yor lar. Bu se bep le, kö pek dö ðüþ ü rüp bah se gir mek gi bi gayr-i meþ rû eð len ce ler dü zen li yor lar. a bî bu ür eð len ce ler genç ler a ra sýn da suç iþ le me o ra ný ný da ar ý rý yor. n gi liz res mî ma kam la rý nýn a çýk la ma la rý na gö re, n gil e re ha pis ha ne le ri üs lü man genç ler le do luy muþ ne ya zýk ki! Genç le ri mi zin düþ ü ðü du ru mu öð ren mek bi ze a cý ve ri yor. O kul dan e ve dö nen ço cuk la rýn gi de bi le cek le ri ek yer ur ân ve rap ça ders le ri nin ve ril di ði ca mi dir. Bir çok ço cuk her za man ay ný þe yi yap mak an bý ký yor ve ca mi ye gi mek is e mi yor. Di ðer a raf an; bir çok ço cuk da, s lâ mî bi lin ce sa hip ol ma yan a i le le ri nin il gi siz li ði yü zün den u yuþ u ru cu üc car la rý na ko lay ca av o lu yor. þ e bu yüz den, üs lü man ço cuk la rýn ve genç le rin bi ra ra ya ge lip spor ya pa bi le cek le ri, si ne ma sey re de cek le ri ve kah ve i çe bi le cek le ri meþ rû da i re de eð len ce li bir ye ri miz ol sun de dik. kin ci si: n gil e re de ki üs lü man la rýn (Ö zel lik le de Pa kis an ve Hin dis an a sýl lý o lan lar) bir ço ðu nun am ca sý, da yý sý, ha la sý ký sa ca sý ak ra ba la rý da n gil e re de i ka me e ik le ri i çin, a ma zan ve ur ban Bay ram la rýn da ne þe i çin de bir bir le ri ni zi ya re e dip eð le ni yor lar. on ra dan üs lü man o lan la rýn i se s lâm di nî bay ram la rý ný be ra ber ce ku la ya bi le cek le ri ak ra ba la rý yok. Do la yý sýy la, bay ram gün le ri on lar i çin ne þe li ge çe mi yor. Bu gu rup i çin de, bi ra ra ya ge lip ye mek yi ye bi le cek le ri ve ço cuk la rýy la be ra ber eð le ne bi le cek le ri yer ol sun is e dik. on o la rak þun la rý söy le mek is i yo rum. he ma an rus ( man Gü ven ce si) a dý ný a þý yan vak fý mý zý 2004 yý lýn da kur duk yý lýn da res mî o la rak es ci li mi zi yap ýk. Vak fý mýz la ay ný a dý a þý ya cak o lan s lâm er ke zi i çin ar sa mý zý sa ýn a lýp in þa a a baþ la dýk, hamd ol sun. op lam mâ li ye o la rak 5 mil yon n gi liz er li nini bu la cak o lan er ke zi miz, bod rum ka ýn dan baþ ka 3 ka ü ze ri ne ku ru la cak. çin de, ur ân ur su, es cid, ü üp ha ne, kýr a si ye dük kâ ný, lo kan a, ca fe, dü ðün ve kon fe rans gi bi mü na se be ler i çin bü yük sa lon, ço cuk yu va sý ve spor sa lo nu bu lu na cak. O ku yu cu la rý nýz a ra sýn da he ma an rus hak kýn da da ha faz la bil gi al mak is e yen ler le ma an rus.org.uk ad re si ne ba ka bi lir ler. Ba ðýþ yap mak is e yen ler ay ný si e de ban ka he sap nu ma ra la rý ný bu la bi lir ler.

7 5 I 2012 CU DÜ 7 uudi ra bis an i le ý sýr buz la rý e ri i yor Ü ID GG, II H D'D II DID UUÞDI. BDUH, II' 500 O DO DI PII I VD. III bir a vu ka ýn u u di ra bis - an ýn Cid de þehrin de u uk lan ma sý nýn ar dýn dan i ki ül ke a ra sýn da ya þa nan ger - gin lik, üs dü zey ye ki li ler den o lu þan ý sýr he ye i nin i yad da yap ý ðý e mas - lar la yu mu þa ma ya baþ la dý. u u di ra bis an ýn res mî ha ber a jan sý P ya gö re, ý sýr Halk ec li si Baþ ka - ný a ad el-a a ni i le Þû râ ec li si Baþ - ka ný h med Feh mi nin baþ kan lýk e i ði he ye, i yad da u u di ra bis an Dý þiþ - le ri Ba ka ný u ud el-fay sal a ra fýn dan ka bul e dil di. Fay sal, he ye i ka bul de yap - ý ðý ko nuþ ma da, i ki ül ke a ra sýn da ki a ri - he, güç lü ve ge liþ mek e o lan i liþ ki le rin ö ne mi ne vur gu ya par ken, ya þa nan ge ri - lim de ya ban cý un sur lar ýn e ki li ol du ðu ih i ma li ni de gö zar dý e me dik le ri ni be - lir i. Fay sal, ý sýr va an daþ la rýn u u di ra bis an op lu mu na yap ý ðý ka ký la rý da ak dir le kar þý la dýk la rý ný kay de i. u u di ra bis an Dý þiþ le ri Ba ka ný u ud el-fay sal I I DÞ Ü UUD Ba kan, ý sýr ý kar deþ bir ül ke o la rak gör dük le ri ni i fa de e de rek, her i ki ül ke de ki so rum lu yö ne i ci le rin, kü çük so run la rýn üs e sin den ge - le bi le cek an la yý þa sa hip ol du ðu nu da kay de i. ý sýr he ye i ne baþ - kan lýk ya pan ý sýr Halk ec li si Baþ ka ný l-a a ni de i yad i le a hi re a ra sýn da ki i liþ ki le rin, mün fe ri o lay lar dan e ki len me ye - cek ka dar güç lü ol du ðu nu vur gu la dý. Ül ke si nin, de mok ra ik dö nü þüm den geç i ði bir dö nem de u u di ra bis an ýn des - e ði ne ö zel lik le ih i yaç duy du ðu nu vur gu la yan l-a a ni, ý sýr i le u u di ra bis an halk la rý ný, fark lý ül ke ler de ya þa - yan bir mil le o la rak gör dük le ri ni i fa de e i. s an bul / a a 500 O DOI DI II he ye i nin, u u di ra bis an ra lý b dul lah a ra fýn - dan da ka bul e dil me si bek le nir ken, ge ri lim ü ze ri ne i - yad a ge ri çe ki len u u di ra bis an ýn a hi re Bü yü - kel çi si h med a an, ül ke si nin ge le cek ay ý - sýr a 500 mil yon do lar lýk yar dým da bu lu na ca - ðý ný a çýk la dý. Pakisan kana bulandý Pakisan ýn fganisan sýnýrý yakýnlarýndaki Bajur da dün sabah düzenlenen inihar saldýrýsýnda en az 20 kiþi öldü. Bir güvenlik yekilisi, Bajur da hüküme yanlýsý aþire polislerini hedef alan saldýrýda ölenlerin sayýsýnýn 20 ye çýkýðýný, hasanelerde edavi alýnda bulunan 40 kadar kiþiden bazýlarýnýn durumlarýnýn hâlâ kriik olduðunu söyledi. aldýrýda devlee ai bir okulda ve çok sayýda iþyerinde hasar meydana geldiði bildirildi. Bajur bölgesinde slamabad yöneimine baðlý aþire liderlerine aliban milianlarý arafýndan sýk sýk saldýrýlar düzenleniyor. aldýrýnýn olduðu yerin yakýnlarýnda önceki gün meydana gelen palamada 5 kiþi ölmüþü. slamabad / aa b ba si yedeki o lay la r da, ek bir mer mi da hi a ma dýk n II'I baþ þehri a hi re de ya þa nan ça ýþ ma la rýn ar dýn dan ba sýn op lan ý sý dü zen le yen ik i dar da ki ük sek s ke rî on sey Ü ye si Ge ne ral u ham med l sar, b ba si ye de ki o lay lar da or du - nun ek bir mer mi da hi a ma dý ðý ný söy le di. b ba si ye o lay la rý nýn, kri ik ve a lih siz bir za man da gel di ði ni an la an ük sek s ke ri on sey Ü ye si l sar, gös e ri ci le rin is e ði o lan si vil le re güç dev ri nin, cum hur baþ kan lý ðý se çim le ri - nin he men ar dýn dan, 30 Ha zi ran dan ön ce ger çek le þe ce ði ni ve as ke rin bu ko nu da ka rar lý ol du ðu nu i fa de e i. ük sek s ke ri on sey in ül ke de ge çiþ sü re ci ni u za ma yý he def le me di ði nin de al ý ný çi zen sar, i lâh lý kuv ve ler ý sýr hal ký na a i ir de di. e çim le rin þef faf bir or am da ge çe ce ði ni söy le yen l sar, ðer se çim le re hi le ka ý la cak ol sa mec lis se çim le rin de þef faf so nuç ol maz dý de di. ahire / aa Ja pon ya, 42 yýl son ra ilk kez nük le er e ner ji siz ka la cak n JPO, bu gün den i i ba ren 42 yý - lýn ar dýn dan ilk kez nük le er e ner ji ü - re me ye cek. Ül ke de ça lý þýr du rum da ki son nük le er san ral o lan o ma ri, ba - kým ça lýþ ma la rý i çin ka pa ý la cak. Hok - ka i do a da sýn da ki san ral de ba kým ça - lýþ ma la rý nýn en az 70 gün sür me si bek le ni yor. 11 ar 2011 de mey da na ge len 9 bü yük lü ðün de ki dep rem ve ar dýn dan o lu þan su na mi, Fu ku þi ma san ra lin de nük le er fe lâ ke e yol aç mýþ, ül ke de ki 54 nük le er san ral den 17 si - nin ça lýþ ma sý dep rem den he men son - ra dur du rul muþ u. r dýn dan üm san ral ler e ker e ker ba kým ve da ya - nýk lý lýk es le ri i çin ka pa ýl dý. Fu ku þi - ma fa ci a sýn dan ön ce ül ke nin e lek rik ih i ya cý nýn yüz de 30 u nük le er san - ral ler den kar þý la ný yor du. okyo / aa B: u ri ye ba rýþ pla ný ra yýn da n B, u ri ye yle il gi li ba rýþ pla ný nýn ra - yýn da gi i ði ni bil dir di. B ve rap Bir - li ði nin u ri ye em sil ci si o fi n nan ýn söz cü sü h med Fev zi, uy gu la ma da ki ek sik lik le re rað men pla nýn ra yýn da ol - du ðu nu be lir i. Fev zi, s viç re nin Ce - nev re ken in de ga ze e ci le re yap ý ðý a çýk - la ma da, gü nün so nu na ka dar B nin ön cü göz lem ci he ye in de ki le rin sa yý sý - nýn 50 ye çý ka ca ðý ný da söy le di. öz cü, B Gü ven lik on se yi nin ye ki len dir di - ði 300 ki þi lik göz lem ci he ye i i çin þu a na ka dar ba zý ül ke ler den 150 ü ye sö zü al - dýk la rý ný kay de i. Fev zi, u ri ye de ki sal - dý rý lar da göz lem ci le rin he def a lýn ma dý - ðý ný da i fa de e i. Cenevre / aa srail, uzey srail sýnýrýndaki eulla bölgesinde bulunan yerleþim yerlerine übnan arafýndan aeþ açýlmamasý için, sýnýra 8 mere yüksekliðinde duvar örme kararý almýþý. FO OÐ F: srail, duvar örerken sýnýr iþgal ei güvenlik güçlerinin, sýnýra duvar örerken übnan opraklarýna girmesi bölgede gerilimi yükseli. übnan Ulusal Haber jansý nda yer alan habere göre, srail askerleri, uzey srail de übnan ýn far ila öyü yakýnlarýnda bulunan sýnýr bölgesini oluþuran mavi haýn 65 sanimere içerisine girdi. Bu geliþme üzerine übnan askerleri hemen harekee geçerek, bölgede görev yapan B Barýþ Gücü nü durum Bah reyn ra lý, a na ya sal de ði þik lik le ri o nay la dý BH ra lý Ha mad bin sa l Ha li fe, ül ke de bir yýl dan u zun sü ren yö ne im kar þý ý pro es o la ra son ver mek ve u lu sal di ya log ka pý sý ný aç mak a - ma cýy la ya pý lan a na ya sal re form la rý o nay la dý. Bah - reyn ra lý, dev le e le viz yo nun dan da ya yým la nan ö ren de, di ya log ka pý sý nýn a çýk ol du ðu nu, üm di - ya log la rýn he de fi nin u lu sal an laþ ma ol du ðu nu be - lir e rek, bu ö nem li a þa ma da üm u lu sal güç ler ve grup la rýn kal kýn ma ve re for ma ka ý la ca ðý ný um du - ðu nu söy le di. Dev le e le viz yo nu, a na ya sal de ði þik - lik le ri bir hal kýn uz laþ ma sý o la rak ni e len dir di. e form lar, par la men o nun ba kan la rý sor gu la ma sý - ný ve gö rev den al ma sý ný, ay rý ca ka bi ne den gü ve no - yu nu çek me si ni müm kün ký lý yor. u ha le fe e ki Vi fak blo ku nun üs dü zey ye ki li - si Ha lil ar zuk i se dü zen le di ði ba sýn op lan ý sýn - da, de ði þik lik le rin an laþ maz lý ðýn ö zü ne de ðin me di - ði ni ve kri zi so na er dir me di ði ni söy le di. ar zuk, re form la rýn hal kýn bek len i le ri ni kar þý la ma dý ðý ný da i fa de e i. ev cu a na ya sa ral Ha mad ýn yö ne - i me gel di ði 1999 da ya pý lan si ya si re form lar re fe - ran du muy la ka bul e dil miþ i. n ka ra / a a hakkýnda bilgilendirdi. B übnan Barýþ Gücü omuaný ümgeneral Paolo erra, sýnýr bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. erra, daha sonra srailli yekililerle görüþerek, sýnýr ihlâli konusunda gerekenin yapýlmasýný isedi. srail, uzey srail sýnýrýndaki eulla bölgesinde bulunan yerleþim yerlerine übnan arafýndan aeþ açýlmamasý için, sýnýra 8 mere yüksekliðinde duvar örme kararý almýþý. Beyru/aa edvedev: ükleer silâh bize lâzým U Devle Baþkaný Dmiri edvedev, nükleer silâhlardan vazgeçemeyeceklerini söyledi. edvedev, remlin arayý nda, 1713 yýlýnda Çar Deli Pero nun kurduðu usal aerina madalyasýný ekrar esis eme örenine kaýldý. usya lideri, aralarýnda savaþ gazisi, sinemaiyaro sanaçýsý, spor ve askeri yekililerin bulunduðu yaklaþýk 23 kiþiye çeþili ödüller sundu. Ödül öreninde konuþan edvedev, siyasî gündeme de deðinerek, nükleer silâhan vazgeçmeyecekleri mesajýný verdi. edvedev, ükleer silâh bundan sonra da iþimize yarayacak. Onu kullanmaya hazýrlanmýyoruz, ama bu silahýmýz lazým. Çünkü ülkemiz büyük ve zor. Ülkemize deðer vermek ve korumak gerekiyor dedi. oskova / cihan o so va da ýr bis an se çim le ri ni G ör gü le ye cek n V U P Gü ven lik ve þ bir li ði eþ ki lâ ý ( G) o so va is yo nu, ýr bis an da 6 a yýs 2012 Pa zar gü - nü ya pýl ma sý ön gö rü len Cum hur - baþ kan lý ðý ve ge nel se çim i çin o so - va da oy kul la na cak seç men sa yý sý - nýn 110 bin ci va rýn da ol du ðu nu a - çýk la dý. G o so va is yon Þe fi Wer ner lmh pfer, G in sa de ce oy la ma sü re cin de yer a la ca ðý ný, oy - la rýn i se ýr bis an da o so va sý ný rý na ya kýn aþ ka ve Vran ya da sa yý mý nýn ya pý la ca ðý ný bil dir di. lmh pfer, o - so va da Pa zar gü nü ye rel se çim le rin ya pýl ma sý du ru mun da i se G in se çim sü re cin de yer al mak an vaz - ge çe ce ði ni du yur du. Priþ i ne / a a e men de, mu ha lif ler hal kýn i ra de sini ha ýr la ý n ' baþ þehir a na da bin - ler ce mu ha lif Cu ma gös e ri le rin de op lan dý. Pro es o cu lar Cum hur - baþ ka ný b du rab bu an sur Ha - di ye hal kýn i ra de si ni ha ýr la ýr ken, i ki yýl lýk ge çiþ sü re cin de ya pý la cak re form lar da hal kýn is ek le ri nin göz ar dý e dil me me si ge rek i ði vur gu - lan dý. u ha lif ler, Cu ma na ma zý ön ce si slo gan a a rak, de ði þim mey - da nýn dan i in Cad de si ne doð ru yü rü yü þe geç i. Gös e ri ler sý ra sýn da ya pý lan ko nuþ ma lar ve Cu ma hu - be sin de Ha di nin se çim ler den son - ra kay da de ðer her han gi bir de ði þi - me gi de me di ði sa vu nul du. Gös e - ri le rin a na e ma sý, de vam e den e - ko no mik kriz, iþ siz lik ve ha ya pa - ha lý lý ðý o lur ken, es ki Cum hur baþ - ka ný li b dul lah a lih in ak ra ba sý ge ne ral le rin gö rev le rin den a lýn ma - sý o lum lu kar þý lan dý. a na / a a n ge la er kel, Pu in in ö re ni ne ka ýl ma ya cak n Baþ ba ka ný n ge la er kel, 4 yýl bo yun ca us ya baþ - ba ka ný o la rak gö rev ya pan Vla di - mir Pu in in Pa zar e si gü nü ye ni - den us ya dev le baþ kan lý ðý gö re vi - ni dev ral ma sý ne de niy le dü zen le - ne cek ku la ma la ra ka ýl ma ya cak. l man hü kü me söz cü yar dým cý sý Ge org re i er dün Ber lin de yap ý - ðý a çýk la ma da, Baþ ba kan er kel in os ko va ya gi me gi bi bir pla ný ol - ma dý ðý ný i fa de e i. er kel, us ya Dev le Baþ ka ný Dmi riy ed ve dev i çin a yýs 2008 de dü zen le nen ö - re ne de ka ýl ma mýþ ý. us ya da yýl la rý a ra sýn da dev le baþ kan lý ðý gö re vi ya pan Pu in, ya - pý lan a na ya sa de ði þik li ði i le þim di ilk kez 6 yýl lýk bir sü re i çin bu gö re - vi ye ni den üs le ne cek. Ber lin / a a

8 HB 8 H B 5 I 2012 CU ca ni as ya.com.r Gür sel e kin: CHP ye hiz me e de vam nchp Ge nel Baþ kan ar dým cý lý ðý gö re vin den is i fa e - den Gür sel e kin, i ya se e ye ni len me ye, CHP ye hiz me e me ye, ba ha rýn gü cüy le yol la ra çýk ma ya de - vam e de ce ðim de ðer len dir me sin de bu lun du. e - kin in ba sýn da nýþ man lý ðýn dan ya pý lan a çýk la ma da, e kin in is i fa sý nýn ar dýn dan ilk me sa jý ný sos yal med - ya a ra cý lý ðý i le ya yým la dý ðý be lir il di. Gür sel e kin in wi er he sa bý a ra cý lý ðýy la þu de ðer len dir me ler de bu lun du ðu kay de dil di: e saj la rý i le ba na des ek ve - ren bü ün dos la rý ma e þek kür e di yo rum. a rýn (bu - gün) da a ürk Ha va li ma ný ndan s an bul a ge li yo rum. i ya se e ye ni len me ye, CHP ye hiz me e - me ye, ba ha rýn gü cüy le yol la ra çýk ma ya de vam e de ce - ðim. Bu sü reç e her za man ya ný ve re me sem de fi kir - le ri ni zi lü fen ben le pay laþ ma ya de vam e me ni zi ri ca e di yo rum. Be nim i çin çok ö nem li. n ka ra / a a s ki def er ler... Dar be le re ba ha ne e di len kan lý 1 a yýs 1977 ak sim i in gi nde ya þa nan lar sol cu lar a ra sýn da ye ni bir ar ýþ ma ya da ha ve si le ol du. 34 ki þi nin öl dü ðü o gün kü mi ing de ha di - se le rin na sýl baþ la dý ðý, bu ö lüm le rin so rum lu su - nun kim ol du ðu hep ar ý þýl dý. ay gýn o lan id di a - ya gö re, mey dan da ki ka la ba lý ðýn ü ze ri ne a eþ a - çýl mýþ, pa nik mey da na gel miþ ve o gün kü mi ing kan lý 1 a yýs mi in gi o la rak ka yý la ra geç miþ i. On lar ca ki þi nin öl me si ne se bep o lan bu kan lý mi ing le il gi li o la rak es ki def er ler a çý lýn ca çok fark lý bir ab lo i le kar þý la þý lý yor. O gün o ra da ya - þa nan la rýn þa hi le rin den bi ri o lan a rih çi Ha lil Berk ay ýn, ya þa nan o lay lar dan sol u so rum lu u ma sý ve ol, ken di yap ý ðý re zil lik en bir mað - du ri ye ef sa ne si ya ra ý de me si dik ka çe ki ci. l be e Berk ay ýn an la ý ðý na i i raz e den baþ - ka sol cu lar da var, a ma çi zi len þu ab lo, o yýl la rý ya þa yan la rýn da as dik e de ce ði gö rün ü de ðil mi: ol, her bi ri böy le dü þü nen ve dav ra nan el li kü - sur frak si yo na bö lün müþ ü. (...) He men hiç kim se ba rýþ çý ve de mok ra ik de ðil di; he men her kes dog ma ik i; he men her kes, sos ya liz min dün ya ça pýn da ki i de o lo jik par ça lan ma la rý ný ür ki ye ye a þý ma ya, bu çer çe ve de ken di ne bir yer ve ko num bul ma ya ça lý þý yor du; her kes da ha þim di den bir a lan da, bir çer çe ve de, kü çük bir çöp lük e ik i dar ol ma ya uð ra þý yor du. (...) Bu yüz den, 1 a yýs 1977 ye gi der ken ra kip a raf lar a ra sýn da ki ger gin lik ýr man mýþ ý. P ve D in av rý, baþ ka hiç bir si ya sî e ði li mi ken di ör gü pan kar ý ve fla ma sýy la ak sim e sok ma ma yö nün dey di. (...) a ný rým Be þik aþ an bir sen di - ka nýn kor e ji ne ka ýl mýþ ým ve o nun la mi ing a - la ný na gir dim. n cak öð le den son ra mey da na gir dik. Çok ger gin bir or am var dý. de a her kes bir bi ri ne ba kýp ne re de o lay o la cak di ye bek li - yor du. (...) ma pek çok ki þi nin, ka za sýz be lâ sýz bi se de bu ra dan gi sek di ye i çin den ge çir di ði ni sa ný yo rum. a bi î, dev le in a jan la rý sýz mýþ o la bi - lir. Ö nem li o lan þu ki, so lun iz le di ði po li ik çiz - gi ler i i ba riy le on la ra çok el ve riþ li bir or am var - dý. (...) Ben o za man eþ vi ki ye a raf la rýn da o u - ru yor dum. O ge ce bi ze ya kýn bel ki on ev do laþ - ým, an i-re viz yo nis sü per-sol cu la rýn kal dý ðý. Her yer de mu az zam ke der li bir ses siz lik hü küm sü rü yor du. ap ý ðý ný zý be ðen di niz mi, ne ol du þim di? di ye sor du ðum da her kes ö nü ne ba kýp su su yor du. (a raf, 2 a yýs 2012) s ki def er ler den bi ri ni de r uð rul Öz kök aç mýþ: 1969 yý lýn da n ka ra da Ba sýn a yýn ük se ko ku lu nun bir o da sýn da bir ci na ye iþ len - di. us a fa u sey ri ad lý sol cu bir öð ren ci, o ge ce öl dü rül dü. r e si gün ga ze e ler ve rad yo lar, sol - cu gen ci, ül kü cü le rin öl dür dü ðü nü du yur du. Bir in san, u sey ri nin ga ze e ci am ca sý Þem si u sey - ri bu i þin pe þi ne düþ ü. o nun da or a ya bam baþ - ka bir ger çek çýk ý: u sey ri yi dâ vâ ar ka daþ la rý, ya ni sol cu lar öl dür müþ ü. (...) O nu öl dü ren sol - cu e kip ve ör gü ü; er e si gün hiç u an ma dan, Fa þis ler öl dür dü de yip 100 bin ki þi yi, yüz ler ce öð re im ü ye si ni ah rol sun fa þizm di ye slo gan a a rak yü rü ü. (Hür ri ye, 4 a yýs 2012) a biî ki bu ha ýr la ma lar bir ilk de ðil. Bun lar, her za man ah kik eh li ol ma mýz ge rek i ði ni, ya - ni res mî ya da res mî ol ma yan bil gi le ri in ce le - mek, a raþ ýr mak ge rek i ði ni ak la ge i ri yor. Her dö nem i da re ci ler, ken di an la yýþ la rý na gö re doð - ru la rý mil le e dik e e me ye ça lý þa bi lir. on ra ki yýl lar da ye ni if þa a lar din le yip ka yýp yýl lar la kar - þý laþ mak is e mi yor sak her duy du ðu mu zu ah kik e me den, a raþ ý rýp so ruþ ur ma dan, mi zan a vur ma dan bil gi da ðar cý ðý mý za al ma ma lý yýz. Bun ca u zak, bun ca komp lo, bun ca ya nýl ma - ya rað men mil le in ruh sað lý ðý am o la rak bo zul - ma dýy sa; bu nu bel ki de ec da dý mýz dan al dý ðý mýz du â la ra borç lu yuz... Ü h ra ca çý lar ec li si () Baþ - ka ný eh me Bü yü kek þi, ih ra ca çý la rýn yüz de 96 sý nýn, ye ni a na ya sa nýn gi ri þim öz - gür lü ðü i le ye ni lik çi ve re ka be çi e ko no mi kar þý sýn da en gel o luþ ur ma ya cak es nek lik - e ol ma sý ný is e di ði ni kay de i. Bü yü kek þi, ih ra ca çý la rýn ye ni a na ya sa - dan bek len i le ri ni i çe ren an ke so nuç la rý - na i liþ kin, Dýþ i ca re omp lek si nde bir ba sýn op lan ý sý dü zen le di. n ke so nuç la - rýn dan yo la çý ký la rak ha zýr la nan ra po ru, B Baþ ka ný Ce mil Çi çek e i le ik le ri ni an la an Bü yü kek þi, söz ko nu su ça lýþ ma yý mu ha le fe par i le ri nin ge nel baþ kan la rý na da sun mak is e dik le ri ni di le ge ir di. o la rak as lak bir a na ya sa me ni ha zýr la ma - dýk la rý ný, bu nun ye ri ne 50 bi ni aþ kýn ih ra - ca çý nýn gö rüþ ve ö ne ri le ri ni or a ya ko yan bir an ke ça lýþ ma sý yap ýk la rý ný be lir en Bü yü kek þi, ç de niz le re gö re ü re il miþ yel ken liy le ok ya nus a ma ce ra ya a ýl mak ye ri ne, ok ya nus þar la rý na da ya nýk lý bir ge - mi nin na sýl ya pýl ma sý ge rek i ði ne o dak lan - dýk di ye ko nuþ u. a þa nan glo bal e ko no mik so run la rý bir fýr sa a dö nüþ ür mek i çin ye ni a na ya sa nýn ö ne mi ne de ði nen Bü yü kek þi, bu gü ne ka - dar ha zýr la nan a na ya sa lar da e ko no mik bek len i le rin göz ar dý e dil di ði ni söy le di. Bu a ra da, mo de ra ör lü ðü nü ve ra por la ma sý - ný Doç Dr. Os man Can ýn yap ý ðý ça lýþ ma da, ye ni a na ya sa ya i liþ kin ih ra ca çý la rýn ba zý ek lif le ri þöy le sý ra lan dý: ko no mi po li i ka la rý nýn ve sra e ji le ri nin be lir len me sin de de mer ke zin ka - rar ye ki si nin kul la ný mý na ö zel sek ör em sil ci - le ri nin ka ý lý mý sað lan ma lý dýr. na ya sa, be lir li bir e ko no mik dü zen er ci hi ni da ya ma yan, dö - ne min ko þul la rý nýn ge rek li ve zo run lu kýl dý ðý po - li i ka la rýn uy gu la na bil me si ni müm kün ký lan bir ya pý ön gör me li dir. Plan lý e ko no mi ve ya ben ze ri bir e ko no mik mo de li da ya ma ma lý dýr. Ül ke nin ye ral ý ve ye rüs ü kay nak la rý nýn e ko no mik ge li - þi me ve op lu ma ka zan dý rýl ma sý i çin ge rek li hu - ku ki de ði þik lik le re gi dil me li dir. Uy gu la na cak prog ram lar la dev le ek no lo jik ge li þim ve i no - vas yon la güç len di ri len al ya pý sun ma lý, bil gi ye u la þý mý, o nun a na li zi ni ve u lus lar a ra sý re ka be - in e ner ji si ne dö nüþ ü rül me si ni müm kün kýl - ma lý dýr. Ü ni ver si e ler mer ke zi ye çi bir ya pý dan kur a rý la rak, a ka de mik öz gür lük le rin des ek len - di ði me kan la ra dö nüþ ü rül me li, ha ya ýn i çi ne çe ki le rek e ko no mik ge li þi min ya ra ý cý di na mi ði ha li ne ge i ril me li dir. s an bul / e ni s ya 28 Þu ba dö ne min de 2. Zýrh lý u gay o mu - a ný o la rak gö rev ya pan Do ðu i lah çý oð - lu nun e mir as su ba yý Ü nal þ gö ren, i lah çý - oð lu nun kýþ la da ki ca mi le re ça mur lu pos al - la rýy la gi rip, ur an-ý e rim ve Ha dis-i Þe rif ki ap la rý da da hil din a dý na bul du ðu üm ki - ap la rý çu val la ra dol dur up op lu ca yak ýr dý - ðý ný id di a e i. s ki ul an bey li Be le di ye Baþ - ka ný li a bi o çak ýn da a ra la rýn da bu lun - du ðu da le i a vu nan lar Der ne ði ( D) ü ye si bir grup, 28 Þu ba dö ne min de 2. Zýrh lý u gay o mu a ný o la rak gö rev ya pan Do ðu i lah çý oð lu hak kýn da suç du yu ru sun da bu - lun du. ul an bey li ey da ný nda op la nan grup a dý na a çýk la ma ya pan D Ge nel ek re er ec me in e leþ, dö ne min 2. Zýrh lý u gay o mu a ný Do ðu i lah çý oð lu ve yar - dým cý sý l bay b ra him v ci ma ri fe iy le or du - dan a ýl dýk la rý ný di le ge ir di. e leþ, Bu ki þi ler dar be nin ze mi ni ni ha zýr la mak, dar be þar la - rý ný o luþ ur mak a ma cýy la, kýþ la i çin de biz i - nanç lý su bay ve as su bay la ra i nan cý ný ya þa - yan la ra bas ký ya pa rak, hak sýz ye re hap se a a - rak, ha pis ey ken aç bý ra ka rak, eþ le ri miz ör ü - lü ol du ðu i çin biz le re ha ka re e de rek ve rü be ö ren le rin den e þi miz le be ra ber ko va rak e zi - ye e i ler. ve en so nun da da çok sev di ði miz or du muz dan, sa de ce i nan cý mý zý ya þa dý ðý mýz i çin a ýr mak la suç iþ le di ler de di. e leþ, 28 Þu ba sü re cin de ya pý lan hak sýz lýk la rýn ve dar - be gi ri þim le ri nin he sa bý nýn so rul ma sý i çin dö ne min ba zý si ya sî ve as ke rî i sim le ri hak kýn - da ul an bey li Cum hu ri ye av cý lý ðý na suç du yu ru sun da bu lun duk la rý ný söy le di. O Ç: H ÇI OÐ U H I H Ç IÞ I 28 Þu ba ü re cin de ul an bey li Be le di ye Baþ ka ný o lan li a bi o çak da dar be nin ul - an bey li den baþ la ýl mak is en di ði ni, bu nun i - çin Do ðu i lah çý oð lu nun, kay ma ka ma ve ken di si ne bas ký yap ý ðý ný kay de i. o çak, Biz, na do lu a ka sý nda 28 Þu ba ý uy gu la ma ya ça lý þan Do ðu i lah çý oð lu ndan þi ka ye çi yiz. O dö nem de a ürk çü Dü þün ce Der ne ði ni ve bir çok der nek le ri bu ra ya ge i ri yor du ö zel lik le mam Ha ip O ku lu öð ren ci le ri ge çer ken ah - rol sun þe ri a, kah rol sun yo baz lar di ye ba ðýr ý - rý yor lar dý hal ký ah rik e de bil mek i çin. s er is - e mez bu in san lar bi zim or du mu za za rar ve ri - yor, le ke sü rü yor, in þal lah bun lar da yar gý lan - sýn ce za sý ný gör sün is i yo ruz di ye ko nuþ u. U DI I D D I uç du yu ru sun da bu lu nan lar a ra sýn da yer a lan Do ðu i lah çý oð lu nun e mir as su ba yý Ü nal þ gö ren in an la ýk la rý üy ler ür pe i. i lah çý oð lu nun sa de ce si vil ha ya a mü da ha - le e mek le kal ma yýp kýþ la i çin de ki ca mi yi de he def al dý ðý ný an la an þ gö ren, in sa nýn ka ný - ný don du ran þu id di a la rý di le ge ir di: 28 Þu ba Dar be si nin en çok ko nu þu lan i - sim le rin den Do ðu i lah çý oð lu, Pey gam ber O - ca ðý nda, as ker le rin e ði im es na sýn da ki bir çok fa a li ye e kul lan dýk la rý l lah laf zý ný söy le me yi de ya sak la dý. ýþ la da ki ca mi le re ça mur lu pos - al la rýy la gi rip, ur ân-ý e rim ve Ha dis-i Þe rif ki ap la rý da da hil, din a dý na bul du ðu üm ki - ap la rý çu val la ra dol du rup bo þal ý ve on la rý op lu ca yak ýr dý. san bul rýnç: e fe ran du mu en de res i le ka zan dýk nbþb ar dým cý sý Bü len rýnç, 12 y lül 2010 nda a na ya sa de ði þik li ði nin yüz de 58 ka bul e dil me sin de y dýn en de res in Bu re fe ran dum da, bu a na ya sa de ði þik li ði ne kul la ný lan her e ve o yu rah me li ba bam d - nan en de res i çin o ku na cak bir Fa i ha dýr. sö zü nü ha ýr la a rak, o gün ki mü ca de le de halk ü ze rin de en müs pe e ki bu sö zün bý - rak ý ðý ný söy le di. ur gu Ö zal Ü ni ver si e si ek ör lü ðü a ra fýn dan or ga ni ze e di len y - dýn en de res i n ma prog ra mý na ka ý lan Baþ ba kan ar dým cý sý rýnç, y dýn en de - res i le il gi li ha ý ra la rý ný an la ý. rýnç, 12 y lül re fe ran du mun dan ön ce en de res in bir sö - zü nü ha ýr la ý. üz de 58 e ve i le o re fe ran - du mun ka bul e dil me sin de mer hum y dýn en de res in bir sö zü nün bin ler ce kýy me i - nin ol du ðu na dik ka çe ken rýnç ýn o sö zü ha ýr la ma sý hem ken di si ni hem de sa lon da - ki le re duy gu lu an lar ya þa ý. en de res in Bu re fe ran dum da, bu a na ya sa de ði þik li ði ne kul la ný lan her e ve o yu rah me li ba bam d nan en de res i çin o ku na cak bir Fa i - ha dýr sö zü ne mil le in sa hip çýk ý ðý ný vur - gu la yan rýnç, Bi lin ki o gün ki mü ca de le - miz de halk ü ze rin de en müs be e ki bý ra - kan söz, mer hum en de res in iþ e bu sö - zü dür i fa de le ri ni kul lan dý. n ka ra / ci han u uk lu ve kil prob le mi, mu ha le fe in e se ri nbþb ar dým cý sý Be kir Boz dað, u uk lu ve kil ler ko nu sun da ya þa nan prob lem, mu ha le fe in ür ki ye ye he di ye e i ði bir e ser dir de di. oz ga i ca re ve a na yi O da sý nýn l ül ür ve u rizm ü - dür lü ðü sa lo nun da dü zen le di ði e ni eþ - vik a sa sý ve Dev le ar dým la rý ko nu lu se - mi ne rin a çý lý þý na ka ý lan Boz dað, prog ram ön ce si ga ze e ci le rin so ru la rý ný ce vap la dý. Ga ze e ci le rin u uk lu mil le ve kil le riy le il gi li so ru la rý ü ze ri ne Boz dað, u uk lu ve kil ler ko nu sun da ki ya þa nan prob lem, mu ha le fe - in ür ki ye ye he di ye e i ði bir e ser dir. Bun dan do la yý Par i yi suç la mak fev ka - lâ de yan lýþ ýr. a biî or a ya çý kan son du - rum la a la ka lý Par i bir de ðer len dir me yap ma dý. e ki li or gan la rýn da bir de ðer len - dir me yap ýk an son ra o na gö re bir a çýk la - ma ya pý la cak ýr di ye ko nuþ u. oz ga / a a P den as ke re ep ki np Grup Baþ kan ve ki li us a fa li aþ, nýn i sim ver me den ba zý ya zar, ko - nuþ ma cý la rý he def al dý ðý a çýk la ma sý ný Ge - nel kur may ýn a çýk la ma yap ma sý ný doð ru bul mu yo rum de di. ec lis e ga ze e ci le rin so ru la rý ný ya ný la yan li aþ, Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn, ba zý ya zar, ko nuþ ma cý ve mes lek ku ru lu þu em sil ci le ri nin, i fa de öz - gür lü ðü nü is is mar e de rek, yý ah rik e me ye ça lýþ ýk la rý yö nün de ki a çýk la ma sý ný de ðer len dir di. Pren sip o la rak Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn bu ko nu da a çýk la ma yap ma - sý ný uy gun bul ma dý ðý ný be lir en li aþ, n - cak a çýk la ma ya bak ý ðý mýz da, bir kö þe ya za - rý nýn Ge nel kur may Baþ kan lý ðý i le ge ne ral - ler, pa þa lar la il gi li yap ý ðý de ðer len dir me yi de as vip e mi yo rum. Ba sýn öz gür lü ðü, ha - ka re e me öz gür lü ðü nü i çin de ba rýn dýr - maz de di. li aþ, u uk lu mil le ve kil le ri nin du ru mu i le il gi li CHP nin ö ne ri si ni de ðer - len di rir ken, CHP nin ek li fi ni ka bul e i ði - miz ak dir de o nun (a ra yý lan ýn mil le ve - kil li ði nin) ö nü nün a çýl dý ðý a çýk ve ne. an - dil i le B a ra sýn da bir ko ri dor, ü nel aç ma sý na fýr sa ve re cek bir du rum de di. li aþ, bir ga ze e ci nin, mu ha le fe in, pe un se ri yor lar yö nün de e leþ i ri si var yö nün de - ki söz le ri ü ze ri ne de a yýn ec lis Baþ ka ný, sa mi mi bir gi ri þim de bu lun du. u uk lu mil le ve kil le ri i le il gi li ko nu za en 12 Ha zi - ran se çim le rin den ön ce bi li ni yor du. en di - le ri nin bir öz e leþ i ri yap ma la rý ge re kir. Biz es ki ar ýþ ma nok a sýn da de ði liz. pe un se - ren de i pi ge ren de biz de ði liz. pi ken di le ri ger di ler, ger dik le ri i pi þu an da Par i dü - zel sin di yor lar de di. n ka ra / a a BOZ Planý dâvâsýnda savunma yapan uuksuz sanýk emekli Hakim lbay min Hakan Özbek, ürkiye de 1960 dan bu yana askeri darbelerin yaþandýðýný belirerek, Ben darbeci zihniyein dan emizlenmesini isiyorum. illei küçümseyen, seçilmiþleri beðenmeyen bu zihniyee karþýyým ifadesini kullandý. sanbul 10. ðýr Ceza ahkemesi ndeki duruþmada, söz alan uuksuz sanýk emekli Hakim lbay min Hakan Özbek, dâvâya konu olan ses kayýlarýnda suç unsuru bulunmasý halinde yargýlanmasýnýn doðal olduðunu söyledi. ürkiye de 1960 dan bu yana askerî darbelerin yaþandýðýný beliren Özbek, illei küçümseyen, seçilmiþleri beðenmeyen bu zihniyee karþýyým ifadesini kullandý. Özbek, davaya konu olan plan seminerinde darbe planlanmýþsa, bu durumun hukuksuz olduðunu kaydei. Özbek, Darbe iddiasýnýn soruþurulmasý doðaldýr. Benim seminerle ilgim yok. ille iradesiyle ikidar olan hükümee üm kamu kuruluþlarýnca desek vermek gerekir. ksi durum ülkenin faydasýna deðildir. skeri vesaye alýnda hükümein görev yapmasý düþünülemez. ser Pari hükümei iser baþka hüküme, seçilmiþlere saygý gösermek gerekir diye konuþu. mekli olmadan önce nsansýz Hava raçlarý (H) ile ilgili soruþurmayý yürüüðünü kaydeden Özbek, bu soruþurmaya iliþkin P lýlarla iribalý olan bir asker hakkýnda bilgiler elde eiðini, o dönem deniz kurmay albay olan ve daha sonra uðamiralliðe erfi eden bu kiþinin ismini Genelkurmay Baþkanlýðý na bildirdiðini ve bu konuda soruþurma yapýlmasý için mücadele verdiðini söyledi. O elefon görüþmeleri basýna yansýdý. Þimdi o kiþi ile ayný davada yargýlanýyorum. Bu bile benim masum olduðumu göserir. Ben darbeci zihniyein dan emizlenmesini isiyorum diyen Özbek, kamuoyunda arargâh vleri soruþurmasý olarak bilinen dosyayla ilgili de görev aldýðýný belirerek, bu soruþurmaya iliþkin elindeki üm belgeleri eksiksiz olarak özel yekili savcýlarla paylaþýðýný dile geirdi. sanbul / aa ilahçýoðlu hakkýnda üyler ürperen iddia Baþkaný ehme Büyükekþi (orada), yeni anayasa yapým sürecinde 'in 50 bini aþkýn üyesinin beklenilerine yönelik gerçekleþirdiði anke sonuçlarýný açýkladý. þ adamlarý da özgür anayasa dedi HCÇI D I, ÖZGÜÜ ÞII- D G OUÞUC OII D. ÖZ GÜ Ü G O I B, OOJ V OVO II Darbeci zihniye dan emizlemeli 1921 na ya sa sý dý þýn da, e ko no mik ras yo na - li e nin, di na miz mi ve op lu mun ken di is e di ði ni ger çek leþ ir me fýr sa ý nýn e sas a lýn dý ðý bir a na - ya sa mýz ol ma dý di yen Bü yü kek þi, da ha son ra ha zýr la nan a na ya sa la rýn gi ik çe ar an mer ke zi - ye çi ya pý sý nýn e ko no mik ge liþ me yi im kan sýz ha le ge ir di ði ni söy le di ve 1982 a na ya sa la - rý nýn ür ki ye yi e ko no mik kriz le re sü rük le di ði ni be lir en Bü yü kek þi, mev cu a na ya sal dü ze nin ek sik lik li ði ve mer ke zi ye çi ya pý sý se be biy le viz - yo ner i de al le ri a þý ma sý nýn müm kün ol ma dý ðý ný i fa de e i. e ni a na ya sa ya i liþ kin ih ra ca çý la ra yö ne lik ha zýr la dýk la rý 22 so ru luk an ke i in er ne si e sin de oy la ma ya aç ýk la rý ný ve bin 100 ih ra - ca çý fir ma nýn an ke e ka ýl dý ðý ný an la an Bü yü - kek þi, þun la rý kay de i: h ra ca çý la rý mý zýn yüz - de 97 si, ye ni a na ya sa nýn, ih ra ca ýn sað lýk lý bü - yü me ye ve dün ya pi ya sa la rýn da mev cu, or a ya çý ka cak ve çýk ma sý muh e mel a lep le re uy gun ü re im an la yý þý ný e sas al ma sý ge rek i ði ve e ko - no mi bü rok ra si si nin de bu a lep le ri kar þý la ya - cak þe kil de ya pý lan dý rýl ma sý ge rek i ði ni i fa de e miþ ir. h ra ca çý la rý mý zýn yüz de 96 sý, ye ni a - na ya sa nýn gi ri þim öz gür lü ðü i le ye ni lik çi ve re - ka be çi e ko no mi kar þý sýn da en gel o luþ ur ma - ya cak es nek lik e ol ma sý ge rek i ði ni bil dir miþ ir. üz de 95 i de ü ni ver si e le rin e ko no mi dün ya - sýy la e ki le þi mi nin güç len di ril me si ve mev cu ya pý sý nýn de ðiþ i ri le rek mer ke zi ye çi lik en kur - a rýl ma sý ge rek i ði ni be lir miþ ir.

9 5 I 2012 CU H B 9 Gü nü bir lik gün dem den ka yan ko nu lar dan bi ri de ür ki ye nin son dö nem de üs lü man kom þu su ran la a ra sýn da a çý lan me sâ fe. n ka ra nýn u ri ye ye e ko no mik ve si lâh am bar go su yap ý rým la rý na ön cü lük e me si, O yu sý nýr ih lâ li ba ha ne siy le as ke rî müda hâ le ye ve am pon böl ge for mül le riy le ah ran la a ra sý nýn a çýl ma sýy la bu me sâ fe gi ik çe a çý lý yor. n son Baþ ba kan ýn ran zi yâ re iy le a çý ða çý kan ran la ör ü lü so ðuk luk, geç i ði miz ay s an bul da ya pý lan ran ýn dos la rý op lan ý sý sý ra sýn da ah ran dan ge len a ðýr suç la ma lar la da ha da de rin leþ i. Da ha ön ce dev rim ve as ke rî ye ki li le rin e leþ ri le ri ne bu kez ran ec lis Baþ ka ný li a ri ca ni nin, ür ki ye nin ev sa hip li ði ni yap ý ðý u ri ye nin dos la rý op lan ý sý ný, s ra il in dos la rý, u ri ye nin düþ man la rý o la rak ni e le yip, bu nun s ra il e hiz me ol du ðu nu i le ri sür me si ve B de ki ran em sil ci si Be þar Ca fe ri nin, n ka ra nýn u ri ye ye kar þý po li i ka sý nýn bu ül ke ye sa vaþ i lâ ný an la mý na gel di ði ni söy le me si, i liþ ki le ri da ha da ger di. alay: Ba zý ga ze e ler i lân al mak i çin çý ký yor nb I lan u ru mu (B) Ge nel ü dü rü eh me a lay, ba zý il ler de ba zý ga ze e le rin i lân al mak i çin çýk ý ðý ný be lir e rek, Çý ký yor sa nýz a dam gi bi ha ber ci lik ya pýn. ö re nin bü ün so run la rý ný di le ge i rin de di. Ba sýn lân u ru mu z mir ed ya sý s i þa re op lan ý sý na ka ý lan a lay, bu ra da yap ý ðý ko nuþ ma da, z mir de ye rel ba sý nýn güç lü ol du ðu nu ve hiç bir el kin de bu lun ma ya ge rek kal ma ya cak ka dar i yi yol da ol du ðu nu söy le di. u ru mun ça ða a yak uy dur mak i çin ça lýþ ma yap ý ðý ný, ken di ni ye ni le di ði ni be lir en a lay, þöy le ko nuþ u: Bir ku rum ken di ni ka pa ma dan hiç bir ku ru mu kim se ka pa a maz. r ýk bu ku rum ge rek siz dir e leþ i ri le rin den son ra bu gün ar ýk ar ý þýl ma yan bir ku rum ha li ne gel dik. Da ha faz la a dým a ma mýz lâ zým. es mî i lân fi ya a ri fe si ni yük sel ir ken bir ba ka ný mýz ga ze e nin ne re de ya yýn lan dý ðý ný, ya yýn la nýp ya yýn lan ma dý ðý ný sor muþ u. Ba zý il ler de ba zý ga ze e ler i lân al mak i çin çý ký yor. Çý ký yor sa nýz a dam gi bi ha ber ci lik ya pýn. ö re nin bü ün so run la rý ný di le ge i rin. k sik le ri, yol suz luk la rý, çö pü, ça mu ru ga ze e ci gör mez den ge le mez. Bu so run la rýn gi de ril me si ni sað la ya lým. O i lin ba þýn da ki dev le in gö rev len dir di ði va li nin, se çim le gel miþ be le di ye baþ kan la rý nýn bir me sai ar ka da þý gi bi ka mu a dý na de ne i mi sað la yýn. z mir / a a Van da C o pe ras yo nu nv D e rör ör gü ü nün þe hir ya pý lan ma sý C nýn ka dýn ör gü len me si i çin de fa a li ye gös er dik le ri id di a e di len 12 ka dýn gö zal ý na a lýn dý. m ni ye ü dür lü ðü nden a lý nan bil gi le re gö re, Van Ö zel e ki li Cum hu ri ye Baþ sav cý ve kil li ði nce e rör ör gü ü P nýn þe hir ya pý lan ma sý C ya yö ne lik so ruþ ur ma kap sa mýn da il mer ke zin de ki ba zý ad res le re eþ za man lý o pe ras yon dü zen le di. O pe ras yon da C nýn ka dýn ör gü len me si i çin de fa a li ye gös er dik le ri id di a e di len 12 ka dýn gö zal ý na a lýn dý. Zan lý la rýn ev le rin de ya pý lan a ra ma da ba zý ör gü sel do kü man lar bu lun du. Zan lý lar, Van Böl ge ði im ve raþ ýr ma Has a ne si ne sað lýk kon ro lün den ge çi ril dik en son ra m ni ye ü dür lü ðü ne gö ü rül dü. Van / a a Be den e ði i mi öð re me ni dar be dil di cev ni as ya.com.r n U U Baf ra il çe sin de bir öð ren ci nin ve li siy le ar ýþ ý ðý ö ne sü rü len öð re men, e vi nin ya kýn la rýn da 2 ki þi a ra fýn dan dar be dil di. ak la þýk 2 haf a ön ce bir öð ren ci si nin an ne siy le ar ýþ ý ðý ö ne sü rü len ý zý lýr mak i se si Be den ði i mi Öð re me ni u a a lim Gü ner, ak þam sa a le rin de s hak lý a hal le si Genç lik o kak a ki e vi nin ya kýn la rýn da dö vül dü. ü zün den al dý ðý dar be ler le ya ra la nan Gü ner, kal dý rýl dý ðý Baf ra a fiz ur Dev le Has a ne si nde ki ilk e da vi si nin ar dýn dan, On do kuz a yýs Ü ni ver si e si ýp Fa kül e si Has a ne si ne sevk e dil di. Gü ner in bur nun da ve çe ne sin de ký rýk lar ol du ðu be lir len di. a pý lan a raþ ýr ma so nu cu, o la yý ger çek leþ ir dik le ri ö ne sü rü len Ce mil. (40) i le a ma zan B. (35) gö zal ý na a lýn dý. Ce mil nin, Gü ner in ar ýþ ý ðý id di a e di len öð ren ci ve li si nin kar de þi ol du ðu öð re nil di. Bu a ra da ý zý lýr mak i se si nin ba zý öð re men le ri, o la yý pro es o e mek a ma cýy la sa bah sa a le rin de sevk a la rak der se gir me di. O la ya i liþ kin so ruþ ur ma sü rü yor. am sun / a a ür ki ye nin ran la a ra sý nýn a çýl ma sý Ge li þen bu ga rip du rum kar þý sýn da Baþ ba kan, ul lan dýk la rý dil dip lo ma si de ðil, baþ ka bir dil dir. ran dü rüs de ðil, i i bar kay be di yor de se de, i liþ ki le rin bo zul ma sýy la sâ de ce ran de ðil, ür ki ye de kay be i. ka bin de her ne ka dar B i le 5+1 ül ke nin ka ýl dý ðý BD nin ran la nü ke er kriz gö rüþ me le ri s an bul da ya pýl sa da, ür ki ye nin id di a la rýn ak si ne, ür ki ye nin a ra bu lu cu lu ðu nun is en me di ði an la mý na ge len son ra ki op lan ý nýn biz za ran ýn a le biy le Bað da a a lýn ma sý, bu nun en a çýk e zâ hü rü ol du FÜ Z I Þ BO ZU DU þin ger çe ði ne ba ký lýr sa, ah ran dan ön ce le ri her han gi bir res mî ep ki gel me me si ne kar þý lýk, ran la i liþ ki le rin bo zul ma sý, ür ki ye nin me ri kan fü ze kal ka ný ra dar la rý ný a la ya-ü re cik e ko nuþ lan ma sý ný ka bul e me siy le baþ la dý; u ri ye ye yö ne lik Þam yö ne i mi nin dev ril me si ni e sas a lan mü da hâ le po li i ka la rýy la a lev len me si ne mi lâd ol du Zi ra n ka ra dan de fa lar ca ah ran a, fü ze kal ka ný pro je si nin ran a kar þý kul la nýl ma ya ca ðý gü ven ce le ri ve ril se de, Pen a gon bel ge le rin de ür ki ye op rak la rýn da ku ru lan fü ze pro je si nin he de fi nin s ra il in gü ven li ði he sâ bý na ran ol du ðu nun a çýk ça ya zýl ma sý ve bu nun me ri kan as ke rî ma kam la rýn ca res men ik rar e dil me si kar þý sýn da, ra ha sýz lý ðý ný giz le se de ah ran ýn n ka ra ya gü ve ni sar sýl dý. n son me ri ka lý ge ne ral le rin me ri kan ga ze e le ri ne a çýk ça am sa hi fe i lân ve re rek, O ba ma yý ran a sal dýr mak an sa kýn ma sý u ya rý sýy la a çý ða çý kan BD ve iþ gal ve sa vaþ mü e fi ki Ba ý lý ül ke le rin ran po li i ka sý na n ka ra nýn bu den li eþ ne ol ma sý, si ya sî i liþ ki le ri zo ra sok mak la kal ma dý, e ko no mik an laþ ma la rý ve i ca rî mu â ba ka la rý da vur du. ý þýn or a sýn da ran ýn ür ki ye ye sa ý ðý do ðal ga zýn fi ya ý ný yük sel i ði biz za ner ji Ba ka ný ýl dýz a ra fýn dan du yu rul du. r dýn dan Baþ ba kan ýn ran zi ya re iy le en a zýn dan sü re ge len i liþ ki le rin ve iþ bir li ði nin sür dü rül me si bek le nir ken, ür ki ye nin ran dan ham pe rol i ha li ni yüz de 20 a zal ma sý, ran la i liþ ki ler de bir di ðer ký rýl ma â le i ol du. PO Ö GÖ Ü Ü? Bü ün bun lar o lur ken, ür ki ye nin ya al, ya ö de an laþ ma sýy la ran a al ma dý ðý pe ro le ne ka dar ö de ye ce ði, ib ya dan a la ca ðý pe ro lün nak li ye si i le bir lik e ne ye mal o la ca ðý, e ko no mi yi ne ka dar za ra ra uð ra a ca ðý so ru la rý ce vap sýz kal ma sý i di. þin bir di ðer çar pý cý yö nü, ür ki ye yi cid dî e ko no mik ka yýp la ra du çar e den ran dan yüz de 20 pe rol a lý mý ný dur dur ma sý nýn, me ri ka nýn n ka ra Bü yü kel çi si ic har do ne nin is e ði ü ze ri ne al dý ðý nýn i fâ de si i di. ý sa ca sý, n ka ra bir de fa da ha ec ne bi le rin po li i ka la rý he sa bý na kom þu suy la a ra sý nýn bo zul ma sý na fýr sa ver miþ ve e ko no mi si nin za ra ra uð ra ma sý na râ zý ol muþ u. BD nin ye ni sa vun ma sra e ji si nde s ya Pa si fik böl ge sin de den ge le ri de ðiþ ir me ye baþ la yan Çin e kar þý Hin dis an ve Ja pon ya yý den ge le me yi a maç la yan BD nin ye ni sa vun ma sra e ji si nde, ran ýn nük le er si lah lar e din me ih i ma li, en ö nem li gü ven lik so ru nu o la rak gö rü lüp, doð ru dan mü da hâ le si he sap la na bi lir. Bu nu i çin ör fez ül ke le ri ne ve di ðer ül ke ler le iþ bir li ði ne da yan dý rý lan bir ün nî Þi î ku þa ðý ça ýþ ma sý ön gö rü le bi lir. Pe ki, ür ki ye nin ran la i liþ ki le ri ni bo zul ma sý na ne zo ru var? Bu nun po li ik ön gö rü sü ne? ür ki ye ye ya ra rý ne? Ok ya nus lar ö e sin den ge len, ya rýn çe kip gi de cek ler. â kin ür ki ye ran la, u ri ye i le I rak la kom þu kal ma ya de vam e de cek. c ne bi le rin kü re sel e ge men lik ve çý kar pro je le ri he sâ bý na or ak i nanç, a rih, kül ür ve mi râ sý pay laþ ý ðý kom þu la rýy la i liþ ki le ri nin bo zu lup kav ga lý ha le gel me si ne ür ki ye nin ne men fa a i var? n ka ra nýn Þam la, Bað da la, ah ran la a ra sý nýn a çýl ma sý nýn ge re ði ne dir? un ce li de 3 askerimiz þehi U C I I D Ü Ü Ü Z F - I I D Ç IÞ ÇI I, B U B 3 Z Þ H O DU. U C D gü ven lik güç le rin ce yü rü ü len a ra zi a ra ma a ra ma fa a li ye le ri sý ra sýn da çý kan ça ýþ ma da 1 i as su bay 3 as ke rin þe hi ol du. di ni len bil gi ye gö re, un ce li mer ke ze bað lý la cýk Jan dar ma a ra ko lu ya kýn la rýn da, ge ce sa a le rin de a ra zi a ra ma a ra ma fa a li ye le ri yü rü en gü ven lik güç le ri i le e rö ris ler a ra sýn da ça ýþ ma çýk ý. Ça ýþ ma da, as su bay ký dem li ça vuþ ýl dý rým k bu lu i le jan dar ma ko man do on ba þý eh me Coþ kun ý lýç ve jan dar ma ko man da er l han Ze ren der þe hi düþ ü. Ça ýþ ma nýn ar dýn dan ka çan e rö ris le ri e ki siz ha le ge ir mek i çin gü ven lik güç le rin ce baþ la ý lan o pe ras yon la ra, as ke ri he li kop er ler des ek ver di. s ke rî bir lik ler, a ra zi de a ra ma a ra ma fa a li ye le ri ni böl ge de ki yo ðun sis se be bi yle güç lük le sür dü rü yor. Bu a ra da, þe hi as ker le rin ce na ze le ri, as ke rî D Z Ü ni ver si e si nde çif kol nak li ya pý lan il la av dýr ýn vefa e i. k de niz Ü ni ver si e si nde 21 O cak a ya pý lan ya pý lan a me li ya an 69 gün son ra a bur cu e di len an cak id rar yol la rý nýn en fek si yon kap ma sý so nu cu 1 a yýs a ek rar has a ne ye kal dý rý lan av dýr, yo ðun ba kým ü ni e sin de e da vi si de vam e der ken dün sa ba ha kar þý ve fa e i. Has a ne nin gi ri þin de göz ya þý dö ken an ne y þe av dýr, Dev gi bi oð lum gi i, gö zü mü zün ö nün de e ri di di ye a ðý lar yak ý. av dýr ýn ba ba sý b ra him av dýr i se eþ ke hiç a me li ya ol ma say dý, keþ ke hiç kol la rý ol ma say dý. eþ ke öy le kal say dý da ya þa say dý de di. av dýr ýn e þi y þe av dýr ýn güç - he li kop er le un ce li Jan dar ma Böl ge o mu an lý ðý na bu ra dan da la zýð a gön de ril di. Þe hi as ker len na aþ la rý as ke rî ö re nin ar dýn dan da mem le ke le ri ne u ður lan dý. 2 ÖC BB OUÞU cý ha be ri a lan þe hi as ker le rin a i le le ri bü yük ü zün ü ya þa dý. z mir in Ber ga ma il çe si ne bað lý e pe köy de ki þe hi as su bay ýl dý rým k bu lu un ba ba e vi ni zi ya re e den Ber ga ma ay ma ka mý h me r an ü cel, z mir l Jan dar ma o mu an ar dým cý sý ar bay Ha san Çe lik Gö nü lel ve Ber ga ma l çe Jan dar ma o mu a ný üz ba þý r dal ý sa, a cý ha be ri þe hi din an ne si Is mý han ve ba ba sý u har rem k bu lu a ver di. s su bay ýl dý rým k bu lu un þe hi ol du ðu nu öð re nen ya kýn la rý da þe hi din ba ba e vi ne gel di. Bu a ra da, þe hi din lük le a yak a du ra bil di ði gö rül dü. av dýr ýn 10 ya þýn da ki ký zý s ra av dýr ýn da Ha ni ba ba, bi zim i çin ya þa ya cak ýn, ha ni ge le cek in, ha yal le ri miz var dý di ye rek göz ya þý dök ü. av dýr ýn ce na ze si, ya kýn la rý a ra fýn dan has a ne mor gun dan a lý na rak l ý a yak a hal le si nde ki e vi ne ge i ril di. Bir sü re ev de bek le i len ce na ze, da ha son ra a bu a ko nul du. a bu, Var sak er kez Ca mi si ne ka dar ki yo lun bir kýs mýn da o muz lar da a þýn dý. a bu u bir sü re av dýr ýn an ne si y þe av dýr i le di ðer ka dýn lar a þý dý. n ne av dýr, oð lu nun a bu u nu a þýr ken ga ze e ci le re dö ne rek, Oð lu mu zu biz a þý ya ca ðýz, her kes gör sün o nu biz u ður la ya ca ðýz de di. Bu sý ra da y þe av dýr ýn ra ha sýz lan - ba ba e vi nin ö nü ne ve çev re si ne ürk bay rak la rý nýn a sýl dý ðý gö rül dü. Þe hi s su bay k bu lu un, 2 yýl ön ce ev len di ði ve n ka ra da i ka me e den e þi Pe lin k bu lu un 2 ay ön ce bir kýz ço cu ðu dün ya ya ge ir di ði öð re nil di. Z 6 IÞ I n ka ra er kez o mu an lý ðýn dan as ke ri ye ki li ler, þe hi o lan Pi ya de On ba þý eh me Coþ kun ý lýç ýn a i le si nin lik e ki e vi ne sað lýk e kip le riy le gel di. Oð lu nun þe hi ol du ðu ha be ri ni a lan an ne Fa ma ý lýç, bü yük ü zün ü ya þa dý. n ka ra Ha li nde ça lý þan þe hi ba ba sý a ýl mýþ ý lýç da oð lu nun þe hi düþ ü ðü ha be ri ni al ma sý nýn ar dýn dan e ve gel di ðin de öð ren di. Bu a ra da, þe hi eh me Coþ kun ý lýç ýn ni þan lý ol du ðu ve ez ke re si ne yak la þýk 6 ay kal dý ðý öð re nil di. un ce li / a a-ci han Ço cuk la rý nýn el le rin den u a ma dan öl dü ma sý ü ze ri ne er kek ler a ra fýn dan dev ra lý nan a bu, bir sü re da ha o muz lar da a þýn dýk an son ra ce na ze a ra cý na yer leþ i ril di. Var sak er kez Ca mii nde ký lý nan na ma zýn ar dýn dan av dýr ýn ce na ze si, nak le di len kol la rýy la Var sak er kez e zar lý ðý nda op ra ða ve ril di. k de niz Ü ni ver si e si ýp Fa kül e si Plas ik, e kons ruk if ve s e ik Cer ra hi na bi lim Da lý Öð re im Ü ye si Prof. Dr. Ö mer Öz kan, yap ý ðý ya zý lý a çýk la ma da, üm ah lil le ri nor mal bu lu nan has a da i le ri ki dö nem de id rar yol la rýn da an cak or gan nak li, kan ser ve ID gi bi has a lar da gö rü le bi len çok na dir bir man ar en fek si yo nu nun iz le ri ne ras lan dý de di. n al ya / a a H B Genelkurmay: uvazzaf personelimiz ahrik ediliyor ngu Baþkanlýðý, ürkiye mekli ssubaylar Derneði nin medyada yer alan açýklamalarýnýn "muvazzaf personeli ahrik emeye yönelik giriþimler" olarak anýmladý. Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn in er ne si e sin de yer a lan a çýk la ma da, dün ya nýn di ðer or du la rýn da ol du ðu gi bi ürk i lah lý uv ve le ri nde de sa ü, gö rev ve so rum lu luk la rýn mev zu a i le be lir len di ði, per so ne lin hi ye rar þik bir e mir ko mu a ya pý sý i çe ri sin de gö rev yap ý ðý vur gu lan dý. ürk i lâh lý uv ve le ri nin bü yük bir ku rum ol du ðu vur gu la nan a çýk la ma da, mu vaz zaf ve e mek li as su bay la rýn öz lük hak la rý i liþ kin ba zý ba sýn ve ya yýn or gan la rýn da yer a lan ha ber le rin ger çe ði yan sý ma dý ðý bil dir ildi. çýklamada, ürk i lâh lý uv ve le ri, bir bir le ri ne gö nül ba ðýy la ke ne len miþ fe da kâr ve kah ra man men sup la rý nýn mo ral ve mo i vas yo nu nu en üs dü zey de u mak mak sa dýy la, dev le i mi zin sað la dý ðý im kan la rý kul lan mak su re iy le, ih i yaç du yu lan ve ye ki si da hi lin de ki dü zen le me le ri i iz lik le yap ma ya de vam e de cek ir de nil di. çýklamada, ürkiye mekli ssubaylar Derneði üyelerinin bazý medya organlarýnda, ürk ilâhlý uvveleri'nin çok önemli bir gücünü eþkil eden assubaylar hakkýnda gerçeklere dayanmayan açýklamalar yaparak, kamuoyunu yanlýþ bilgilendirdiði ve derneðin kuruluþ amaç ve çalýþma alanýnýn amamen dýþýnda, muvazzaf personeli ahrik emeye yönelik giriþimlerde bulunduðunun esefle izlendiði belirildi. çýklamada, assubaylarýn özlük haklarý, eðiim imkânlarý, sosyal haklarý ve sahip olduklarý yekiler konusunda bugüne kadar yapýlan çalýþmalara yer verildi. n ka ra / a a-cihan ü ler e miz çýk ý no Va li si y dýn e zih Do ðan, sü da ðý ý mý son ra sý prob lem çý kan o kul lar dan al dýk la rý nu mu ne le ri la bo ra u var da in ce le ir dik le ri ni, in ce le me so nu cun da her han gi bir prob lem ol ma dý ðý nýn an la þýl dý ðý ný bil dir di. Do ðan, o kul lar da ki sü da ðý ý mýy la il gi li yap ý ðý a çýk la ma da, prog ra mýn ilk gü nün de ço cuk la rýn bir mik ar e ki len me ler le kar þý kar þý ya kal dý ðý ný be lir i. UH sü ü ilk kez de ne yen ço cuk lar var dý bel ki a ra la rýn da, sü en e ki len di ler di yen Do ðan, bu du rum da ki ço cuk la rýn sað lýk ku ru luþ la rý na mü ra ca a e ik le ri ni i fa de e i. Pro je ge re ði za en sü en nu mu ne ler a lýp la bo ra u var lar da kon rol e ir dik le ri ni an la an Do ðan, þun la rý kay de i: Prob lem çý kan o kul lar dan al dý ðý mýz nu mu ne le ri de la bo ra u var da in ce le ir dik ve in ce le me de her han gi bir prob lem ol ma dý ðý an la þýl dý. n la þýl dý ki ço cuk la rý mýz da sü e kar þý vü cu ep ki ver miþ. Za en sað lýk ku ru luþ la rý mýz da bu ger çe ði e yi e i ler, þu an da bir kaç ço cu ðu muz dý þýn da, has a ne le re mü ra ca a e dip de kon rol al ýn da u u lan ço cuk kal ma dý. Hep si ev le ri ne gön de ril di ler. Bir kaç ço cu ðu muz ken di ö zel du rum la rý ne de niy le ýb bi e da vi le ri ne de vam e di yo ruz. Bu sü e i liþ kin bu gün kar þý la þý lan prob lem ler bir kaç gün son ra nor ma le dö ner, ço cuk la rý mý zýn vü cu la rý sü e a lý þýr. Ço cuk lar bir kaç gün son ra bu ya þa nan la rý u nu ur. n cak þu nu i fa de e me miz lâ zým ki bu pro je sað lýk lý ne sil ler a çý sýn dan son de re ce ger çek çi bir pro je dir ve uy gu lan ma ya de vam e dil me li dir. i e kim biz de pro je nin i kin ci gü nün de sa bah çý ve öð len ci grup la ra sü da ðý ma ya de vam e ik. OB Gý da ü hen dis le ri O da sý ö ne im u ru lu Baþ ka ný Pe ek a man da mik ro bi yal kay nak lý gý da ze hir len me le rin de be lir i le rin ü ke im den 6 sa a son ra gö rül me ye baþ la dý ðý ný be lir e rek, ü ü iç ik en son ra ra ha sýz la nan ço cuk lar da gö rü len gý da ze hir len me si ne ben ze mi yor de di. on ya / a a i mav da 122 ar çý sar sýn ý nü H I Hi sar cýk il çe sin de dün mey da na ge len 5,1 bü yük lü ðün de ki dep re min ar dýn dan i mav da 15 sa a i çin de 122 ar çý sar sýn ý ol du. Bo ða zi çi Ü ni ver si e si an dil li a sa ha ne si ve Dep rem raþ ýr ma ns i ü sü nden a lý nan bil gi ye gö re, Hi sar cýk a bað lý o ka ö yün de ön ce ki gün sa a de mey da na ge len 5,1 bü yük lü ðün de ki dep re min ar dýn dan böl ge de ar çý sar sýn ý lar de vam e i. Bu dep re mi iz le yen 15 sa a e, mer kez üs le ri i mav a bað lý Þen köy, al kan, a þa bel de le ri i le aþ lýk, n li ce, ö ðü, a ra ca ö ren, Baþ ko nak, h la lý çeþ me, að mur lar ve a rý çam köy le ri o lan 2,0 i le 4,7 a ra sýn da ki bü yük lük ler de 122 ar çý sar sýn ý kay de dil di. Ge ce sý ra sýy la ya þa nan n li ce de ki 4.0, al kan da ki 4,2, ö ðü e ki 4,4, 4,7 ve 4,5 bü yük lük le rin de ki sar sýn ý lar, böl ge hal ký ný e dir gin e i. i mav mer kez de ba zý va an daþ la rýn, ge ce yi park lar da kur duk la rý ça dýr lar da ve a raç la rýn da ge çir di ði gö rül dü. Dep rem ler se be biy le Hi sar cýk i le çev re sin de ki i mav ve Pa zar lar il çe le rin de dep rem ve son ra sýn da o lu þan ar çý sar sýn ý la rýn psi ko lo jik ba kým dan va an daþ la rý o lum suz e ki le me si dolayýsýyla dün ilk ve or a öð re im o kul la rýy la yay gýn e ði im ku rum la rýn da e ði i me a ra ve ril di. ü ah ya / a a az ký ya fe i uy gu la ma sý 15 a yýs a baþ la ya cak n BU D ka mu ku rum ve ku ru luþ lar da gö rev li me mur, söz leþ me li ve ge çi ci per so nel i le hiz me li le rin yaz ký ya fe i uy gu la ma sý, 15 a yýs a lý gü nü so na e re cek. s an bul Va li li ði nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, uy gu la ma kap sa mýn da, 15 a yýs a lý gü nün den i i ba ren yaz lýk ký ya fe gi yi le ce ði be lir il di. çýk la ma da, bü ro lar da gö rev li ka dýn ve er kek per so ne lin, 25 kim 1982 gün ve sa yý lý es mî Ga ze e de ya yým la na rak yü rür lü ðe gi ren yö ne me lik ve bu yö ne me li ðin 5 in ci mad de si nin (a) ben din de ya pý lan ve 3 O cak 2002 a rih ve sa yý lý es mî Ga ze e de ya yým la nan de ði þik li ðe uy gun ký lýk ký ya fe le ça lý þa bi le cek le ri kay de dil di. Baþ ba kan lýk ma ka mý nýn, 2007/14 nu ma ra lý ge nel ge si i le de yaz ký ya fe i uy gu la ma sý sü re sin ce, er kek per so ne lin ma kam o da la rý na gi rer ken ce ke giy me ve kra va ak ma zo run lu lu ðu nun kal dý rýl dý ðý i fa de e di len a çýk la ma da, res mî el bi se (ü ni for ma) giy mek zo run da o lan la rýn i se il gi li ku rum ve ku ru luþ la rýn ö zel yö ne me lik le rin de be lir i len u sul ve e sas la ra a bi ol du ðu bil di ril di. çýk la ma da, yaz lýk ký ya fe uy gu la ma sý nýn, 14 y lül 2012 a ri hi ne ka dar sü re ce ði be lir i le rek, ay rý ca ö nem li mik ar da e lek rik ü ke i mi ne se bep o lan kli ma la rýn, de re ce ye a yar lan ma sý hu su sun da ge re ken ed bir ler a lýn ma sý ge rek i ði vur gu lan dý. s an bul / a a

10 OO 10 5 I 2012 CU HB DÖ VZ F F Z B I DÖ VZ U I 2012 Cin si Cin si 1 BD DO I 1 VU DO I 1 D O U 1 U O 1 G Z DÖ VZ F F 3 I IÞ IÞ IÞ IÞ VÇ F GI 1 VÇ O U 1 D DO I 1 U V D I 1 O VÇ O U 1 U U D B 100 J PO IÞ IÞ IÞ IÞ DO DÜ 1,7561 Ö C GÜ 1,7619 B P U O I C. I I DÜ 2,307 Ö C GÜ 2,3162 DÜ 92,10 Ö C GÜ 93,50 DÜ 620 Ö C GÜ 630 p p p p ki ay da 1.7 mil yar do lar doð ru dan ya ý rým gi ri þi ol du n O O Ba ka ný Za fer Çað la yan, ür ki ye ye ya pý lan doð ru dan ya ý rý mýn ar ý þý na dik ka i çe ke rek, 2012 O cak-þu ba dö ne min de u lus la ra ra sý doð ru dan ya ý rým gi ri þi ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 25 ar ýþ la 1,7 mil yar do lar o la rak ger çek leþ miþ ir de di. a ý rým Da nýþ ma on se yi 7. op lan ý sý hak kýn da bil gi pay la þý mýn da bu lu nan Çað la yan, ya ý rým lar ko nu sun da ür ki ye nin ya ka la dý ðý iv me nin ve u lus la ra ra sý ya ý rým cý la rýn ür ki ye ye o lan il gi si nin 2012 yý lýn da da ar a rak de vam e i ði ni söy le di. Çað la yan, 2012 O cak-þu ba dö ne min de u lus la ra ra sý doð ru dan ya ý rým gi ri þi ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 25 ar ýþ la 1,7 mil yar do lar o la rak ger çek leþ miþ ir de di. e ni eþ vik sis e mi nin i ha la a ba ðým lý o lu nan ü rün le ri ü re il me si ni eþ vik e i ði ni be lir e rek, ür ki ye nin 3 mil yar do la ra ya kýn i ha la yap mýþ ol du ðu pe ro kim ya a la nýn da ki 1 mil yar do lar lýk ya ý rým bu nun en bü yük gös er ge si ve en bü yük müj de si. r ýk a dý ný be nim Çif e an dard&po ors o la rak koy muþ ol du ðum &P ye ve ri le cek en bü yük ce vap di ye ko nuþ u. e ni eþ vik sis e mi nin e ki si nin ya ý rým lar da ken di si ni gös e re ce ði ni vur gu la yan Çað la yan, Ö zel lik le v ru pa dan ür ki ye ye çok cid dî ya ý rým lar ka ya cak. eþ vik kap sa mýn da 6. böl ge des ek le ri miz her ke sin çok dik ka i ni çe ki yor. Bil has sa eks ilkon fek si yon sek ö rün de çok ö nem li ya ý rým cý lar o la cak ýr. Ben, dün ya nýn bir çok ül ke si nin ür ki ye ye cid dî ma na da ya ý rý ma yö ne le ce ði ko nu sun da bek len i le ri gör düm þek lin de ko nuþ u. s an bul Zam lar enf las yo nu yük sel i n Z Ban ka sý, ký sa va de li gö rü nüm a çý sýn dan enf las yo nun a yýs a yýn da ser gi le ye ce ði dü þü þün mik a rý nýn kri ik ö nem a þý dý ðý ný be lir i. i san a yýn da ki yük se liþ e e lek rik ve do ðal gaz a ri fe le rin de ya pý lan dü zen le me le rin e ki li ol du ðu i fa de e di lir ken, söz ko nu su fi ya ar ý þý nýn ü ke i ci enf las yo nu na doð ru dan e ki si nin ön gö rül dü ðü gi bi 0,51 pu an o la rak ger çek leþ i ði be lir il di. nf las yo nun ö nü müz de ki ay lar da dal ga lý bir se yir iz le dik en son ra ek rar a za lýþ e ði li mi ne gir me si bek le nir ken ký sa va de li gö rü nüm a çý sýn dan enf las yo nun a yýs a yýn da ser gi le ye ce ði dü þü þün mik a rý nýn kri ik ö nem a þý dý ðý i fa de e dil di. er kez Ban ka sý nýn i san a yý na i liþ kin Fi ya Ge liþ me le ri de ðer len dir me sin de i san a yýn da ü ke i ci fi ya la rý nýn yüz de 1,52 o ra nýn da ar ý ðý ve yýl lýk enf las yo nun yüz de 11,14 e yük sel di ði ha ýr la ýl dý. ük se liþ e e lek rik ve do ðal gaz a ri fe le rin de ya pý lan dü zen le me le rin ya ný sý ra, gi yim fi ya la rýn da ki yük sek o ran lý ar ýþ la ra bað lý o la rak e mel enf las yon gös er ge le ri nin de yük se liþ gös er di ði kay de dil di. s an bul / a a l ba ra ka, i san da 6 ye ni þu be aç ý nü ilk ka ý lým ban ka sý l ba ra ka, þu be a ðý ný ge niþ le me ye de vam e di yor ne kâ rý yüz de 19,5 ar ýþ la mil yon o la rak a çýk la nan l ba ra ka, ye ni þu be ler le ça lý þan sa yý sý ný ar ýr ma ya ve bü yü me ye de vam e di yor. ar a yý i çe ri sin de aç ý ðý 7 þu be nin ar dýn dan, yur i çin de Di yar ba kýr, dý ya man, Ga zi an ep, a ra man ve n ka ra e çi ö ren de 5 þu be ve yur dý þýn da r bil þu be si ni a ça rak i san a yýn da da ye ni þu be a çý lýþ la rý na de vam e i. ürk ka ý lým ban ka cý lý ðý na li der lik e den l ba ra ka, bu bü yü me ham le siy le bir lik e, þu be ler de ça lý þan sa yý sý ný da 2763 e çý ka rýr ken, þu be sa yý sý ný da 130 a yük sel i. l ba ra ka Ge nel ü dü rü Fah re in ah þi, þu be a çý lýþ la rýy la il gi li yap ý ðý de ðer len dir me de, ür ki ye de ka ý lým ban ka cý lý ðý nýn ön cü sü o lan l ba ra ka, ba þa rý lar la do lu 27 yý lý ge ri de bý ra kýr ken; ye ni þu be le ri, güç lü ka ý lým ban ka cý lý ðý pren sip le ri ve müþ e ri o dak lý hiz me le riy le da ha bü yük he def le re doð ru i ler li yor de di. að lýk lý bü yü me sra e ji si çer çe ve sin de 2012 yý lýn da op lam da 27 ye ni þu be da ha a çý la ca ðý ný be lir en ah þi, bu þe kil de re el ke si min fi nans man ih i yaç la rý nýn e mi ni ve a sar ruf la rýn de ðer len di ril me si a ma cýn da da ha faz la ih i yaç sa hi bi ne u la þa cak la rý nýn al ý ný çiz di. s an bul / e ni s ya Ber dan ve Ha san lar H ö zel leþ i ri le cek n Ü re im no nim Þir ke i ne ( Ü Þ) a i Ber dan ve Ha san lar hid ro e lek rik san ral le ri ö zel leþ ir me kap sam ve prog ra mý na a lýn dý. Ö zel leþ ir me da re si Baþ kan lý ðý nýn dün kü es mî Ga ze e de ya yým la nan ka ra rý na gö re, Ö zel leþ ir me ük sek u ru lu (Ö), Ü Þ ye a i Ber dan ve Ha san lar hid ro e lek rik san ral le ri nin ö zel leþ ir me kap sam ve prog ra mý na a lýn ma sý na ve söz ko nu su san ral le rin iþ le me hak la rý nýn ve ril me si yön e miy le ö zel leþ i ril me si ne ka rar ver di. Ö nýn bir baþ ka ka ra rý na gö re, z mir ru va zi yer i man la ný na yö ne lik, kru va zi yer li man a la ný, li man hiz me a la ný, res mî ku rum a la ný, o o park a la ný, yol, park a la ný ka rar la rý ge i ril me si ne yö ne lik Ö B a ra fýn dan ha zýr la nan de ði þik li ðe i liþ kin ya pý lan i i raz la rýn de ðer len di ril me si so nu cun da uy gun gö rü len dü zen le me ler ya pý lan ve 5 paf a dan o lu þan na zým i mar pla ný de ði þik li ði o nay lan dý. n ka ra / a a Ver gi sis e mi bü yü me ye en gel ÜD Ö UUU Ü VU, VG, HUUÎ PI V I DIÞI OO OUII Ü' BÜÜ V DOÐUD BCI III GD BÜÜ G ODUÐUU B. Ü a na yi ci le ri ve þa dam la rý Der ne ði (Ü D) ö ne im u ru lu Ü ye si Vol kan Vu ral, der nek o la rak, ka yý dý þý e ko no mi nin ka yý i çi ne a lýn ma sý ve ça lý þan sý ný fýn ver gi yü kü nün a zal ýl ma sý gi bi ö ne ri ler de bu lun duk la rý ný ha ýr la a rak, ür dü rü le bi lir bir bü yü me ya pa bil mek i çin ver gi po li i ka la rý nýn eþ vik e di ci ol ma sý lâ zým de di. oç Ü ni ver si e si-ü D ko no mik raþ ýr ma Fo ru mu ( F) ve Ins i u e for Fis cal u di es (IF) iþ bir li ði i le irr less a po ru: o dern Bir ko no mi i çin Ver gi e for mu baþ lýk lý bir kon fe rans ger çek leþ i ril di. on fe ran sýn a çý lý þýn da ko nu þan Ü D ö ne im u ru lu Ü ye si Vol kan Vu ral, Ü D ýn ver gi ko nu la rý na çok il gi gös er di ði ni be lir e rek, ür ki ye de yýl lar dýr ver gi re for mun dan söz e ik le ri ni kay de i. Vu ral, ver gi len dir me an la mýn da pek çok i yi leþ ir me ler ya pýl ma sý na rað men ge liþ i ril me ye muh aç a lan la rýn bu lun du ðu - nu i fa de e de rek, Ü D a raþ ýr ma sý na gö re ço ðu üs yö ne i ci nin, ver gi ko nu su nun ür ki ye nin bü yü me sin de en bü yük en gel ler den bi ri ol du ðu nu dü þün dü ðü nü söy le di. Ver gi nin, hu ku ki al ya pý ve ka yý dý þý e ko no mi ko nu la rý nýn ür ki ye nin bü yü me si ve doð ru dan ya ban cý ya ý rý mýn gel me sin de ki en bü yük en gel ol du ðu nu an la an Vu ral, þun la rý kay de i: Ü D o la rak, ka yý dý þý e ko no mi nin ka yý i çi ne a lýn ma sý ve ça lý þan sý ný fýn ði i min ka li e si ar ma dan 10 e ko no mi den bi ri o la maz sý nýz DÜ Ban ka sý ür ki ye Di rek ö rü ar in a i ser, ür ki ye nin mü ca de le e me si ge re ken üç a na e mel me se le var. Bun lar dan il ki mak ro e ko no mik bi le þen le rin de bir so nu cu o lan ca rî a çýk prob le mi. kin ci si i se e ði im ka li e si i le il gi li. Dün ya nýn en i yi e ði i mi ni ver me den en bü yük on e ko no mi si i çe ri sin de ol mak müm kün de ðil. de di. U lus la ra ra sý kre di ku ru luþ la rýn dan an dar & Po or s un s pan ya nýn kre di no u nu dü þür me si nin ar dýn dan v ru pa kri zi ve o la sý ür ki ye yan sý ma la rý i le il gi li o la rak a i ser, þu es pi ler de bu lun du: Hiç þüp he yok ki Do ðu v ru pa ve Or a s ya ve ür ki ye yi de i çi ne a lan bir böl ge de de vam e den v ru pa da ki kri zin ya ra ý ðý is ik rar sýz lýk ve fi nan sal so run lar dan e ki le ne cek. ür ki ye þu a na ka dar (kriz den) i yi bir þe kil de ay rýþ ma yý ba þar dý. ür ki ye de fi nan sal me ka niz ma la rýn e me li sað lam ve ka mu bor cu da i yi du rum da. Dün ya da ki de ði þim le ri gö rü yor su nuz, bu za man du ru mu na ra zý ge le rek He def ko lay ka zanç de ðil ü re im ol ma lý mem nun ol mak i çin uy gun de ðil. ür ki ye de e ko no mik po li i ka la rýn uy gu lan ma sýn da ge liþ me le re kar þý e ik e ol ma lý. ür ki ye e ko no mi si nin ba þa rý lý per for man sý na rað men ba zý e mel prob lem le ri ol du ðu na vur gu la yan a i ser, ür ki ye nin mü ca de le e me si ge re ken üç a na e mel me se le var. Bun lar dan il ki mak ro e ko no mik bi le þen le rin de bir so nu cu o lan ca rî a çýk prob le mi. kin ci si i se G Böl ge si a na yi O da sý (B O) ö ne im u ru lu Baþ kan ar dým cý sý b ra him Gök çü oð lu, son 10 yýl da ki ra ge li ri mü kel le fi sa yý sý nýn yüz de 224 o ra nýn da ar - ar ken DV mü kel lef sa yý sý nýn i se yüz de 20 a zal dý ðý na dik ka i çe ke rek, Bu da bi ze ko lay ka zan cýn gel di ði nok a yý gös e ri yor. ma he def ko lay ka zanç de ðil ü re im ol ma lý dýr de di. Gök çü oð lu, yap ý ðý ya zý lý a çýk la ma da, ür ki ye de ki gir di ma li ye le ri nin yük sek li ði, bü rok ra si de ya þa ný lan sý kýn ý lar, ko nu la rýn çö zü mü - nün u zun yýl lar al ma sý gi bi ne den ler le, gi ri þim ci le rin doð ru dan ya ý rým yap mak - an u zak laþ ý ðý ný sa vun du. on 10 yýl da ki ra ge li ri mü kel le fi sa yý sý nýn yüz de 224 ar ma sý nýn, DV mü kel lef sa yý sý nýn i se yüz de 20 a zal ma sý nýn ko lay ka zan cýn gel di ði nok a yý ne bir þe kil de gös er me si a çý sýn dan ö nem li ol du ðu nu i fa de e - den Gök çü oð lu gay ri men kul ya ý rý mý nýn ge ri dö nüþ sü re si nin ür ki ye de 13, e - ko no mik kriz le mü ca de le e den s pan ya da 19, al ya da 30, s veç e 32, Fran - sa da 34, o na co da 92 yýl ol du ðu nu i fa de e i. Gök çü oð lu, a çýk la ma da þun la rý kay de i: Bu ger çe ði ka ný la yan bir di ðer gös er ge de, 2011 yý lý ge lir ver gi si re - kor men ler lis e sin de sek ö rel baz da men kul kýy me ya ý rým la rý nýn yo ðun luk a ol ma sý dýr. lk 100 de ki ver gi re kor men le ri a ra sýn da ü re im a la nýn da 3, i ka me a maç lý bi na ü re i min de 4, i ca re a la nýn da 2, hu kuk da nýþ man lý ðý a la nýn da 7, mü e ah hi 4 ve 3 sa na çý gi bi hiz me sek ö rü a ðýr lýk lý bir ya pý nýn ha kim ol du - ðu nu gör mek e yiz. Bu nok a da biz le rin ek ar zu su, sa na yi den u zak la þa rak, hiz me sek ö rü ne sýr ý ný da ya yan ül ke le rin a ký be in den ders ler çý ka ra bil me - miz dir. He def ko lay ka zanç de ðil ü re im ol ma lý dýr. z mir / a a e ði im ka li e si i le il gi li. Dün ya nýn en i yi e ði i mi ni ver me den en bü yük on e ko no mi si i çe ri sin de ol mak müm kün de ðil. Bu ra da sa de ce ü ni ver si e le rin e ði im ka li e sin den de ðil a na o ku lun dan i i ba ren bü ün e ði im sis e mi nin ka li e sin den bah se di yo rum. Ü çün cü ve ben ce en ö nem li si ka dýn la rýn e ko no mi de en az er kek ler ka dar ak if bir þe kil de yer a la rak ül ke e ko no mi si ne ka ký da bu lun ma sý de ðer len dir me si ni yap ý. a i ser, e ði im re for mu nu des ek le dik le ri ni be lir i. ür ki ye er kez Ban ka sý nýn bu yýl i çin yüz de 5,3-7,7 a ra lý ðýn da bir enf las yon o la rak a çýk la dý ðý enf las yon he de fi nin al e þi ði ni id di a lý bul du ðu nu söy le yen a i ser, üz de 5 enf las yon he de fi ni id di a lý bu lu yo rum. Fa ka er kez Ban ka sý nýn enf las yo nu dü þür me yi a maç lý yor ol ma sý ný o lum lu bu lu yo ruz. Biz yýl so nun da ür ki ye nin enf las yo nu nun yüz de 7 ol ma sý ný bek li yo ruz. de ðer len dir me sin de bu lun du. s an bul / a a i le Fin C ka ra pa ra da iþ bir li ði ya pa cak Ba kan lý ðý a li uç la rý raþ ýr ma u ru lu Baþ kan lý ðý ( ) i le me ri ka Bir le þik Dev le le ri Fi nan sal uç lar la ü ca de le Bi ri mi (Fin C) a ra sýn da ka ra pa ra ak la ma ve e rö riz min fi nans ma nýy la il gi li fi nan sal is ih ba ra de ði þi mi ya pý la cak. Fi nan sal is ih ba ra de ði þi min de iþ bir li ði ne da ir mu a ba ka muh ý ra sý hak kýn da Ba kan lar u ru lu ka ra rý, es mi Ga ze e nin dün kü sa yý sýn da ya yým lan dý. u a ba ka çer çe ve sin de, ye ki li ma kam lar, ken di ül ke si nin ya sa la rý nýn i zin ver di ði öl çü de ve ken di po li i ka ve pro se dür le ri ne uy gun o la rak, di ðer ye ki li ma ka mýn a le bi ü ze ri ne ka ra pa ra ak la ma, e rö riz min fi nans ma ný ve ya il gi li suç la rýn a na li zi ne ve in ce len me si ne yö ne lik fi nan sal ve di ðer bil gi le ri sað la ya cak. Ül ke si nin ya sa la rý na uy gun o la rak ye ki li ma kam lar, di ðer ül ke de ki ka ra pa ra ak la ma, e rö rün fi nans ma ný ve ya il gi li suç la ra a i o la bi le cek bil gi yi ken di li ðin den di ðe ri ne sað la ya bi le cek. a raf la rýn sað la dý ðý bil gi, sa de ce be lir i len a maç lar i çin kul la ný la cak ve ken di ül ke sin de ki mev zu a a uy gun o la rak sa de ce a lep e be lir i len a raf la ra ve ri le cek. n ka ra / a a ük le er san ral pro je si i çin hu kuk hiz me i a lý na cak J ve a biî ay nak lar Ba kan lý ðý ük le er ner ji Pro je Uy gu la ma Da i re si Baþ kan lý ðý, k ku yu ük le er Güç an ra li Pro je si i çin hu kuk da nýþ man lý ðý hiz me i a la cak. Ba kan lý ðýn res mî web say fa sýn da ya yým la nan du yu ru su na gö re, ük le er ner ji Pro je Uy gu la ma Da i re si Baþ kan lý ðý, k ku yu ük le er Güç an ral Pro je si hu kuk da nýþ man lý ðý hiz me i þi i çin ye er li ec rü be ye sa hip a day la rý ek lif ver mek ü ze re ön ye er li lik baþ vu ru su na da ve e i. Ön ye er lik de ðer len dir me si so nu cu ye er li ði esbi e di len ler a ra sýn da ön ye er lik þar na me sin de be lir i len kri er le re gö re sý ra lan mak su re iy le, ký sa lis e ye a lý na rak ek lif ver me ye da ve e di le cek is ek li ler a ra sýn da i ha le ya pý la cak. Ön ye er lik de ðer len dir me si, 23 a yýs 2012 a ri hin de sa a de ner ji ve a biî ay nak lar Ba kan lý ðý nda ger çek leþ i ri le cek. n ka ra / a a ver gi yü kü nün a zal ýl ma sý gi bi ö ne ri ler de bu lun duk. ür dü rü le bi lir bir bü yü me ya pa bil mek i çin ver gi po li i ka la rý nýn eþ vik e di ci ol ma sý la zým. Bu sa de ce e ko no mik de ðil, po li ik de bir ko nu dur ve her a lan da in ce len me si ge re kir. Ver gi re for muy la il gi li ür ki ye de ve dün ya da mu ha se be sis e mi a dil de ðil se bü ün gay re ler bo þa gi de bi lir. De ne le me sis e mi ni de e le al mak lâ zým. De ne i min, a dil ve ob jek if ol ma sý la zým. s an bul / a a sh: &P yan lýþ yap ý O Bank of co land (B) ge - liþ mek e o lan pi ya sa lar a raþ ýr ma bi - ri mi nin baþ ka ný im sh, &P nin ür ki ye nin kre di no u gö rü nü mü nün po zi if en du ra ðan a re vi ze ka ra rý - nýn ha a lý bir ka rar ol du ðu nu be lir i. Baþ ba kan r do ðan ýn a çýk la ma la rý son ra sýn da sh, r do ðan hak lý, ür - ki ye nin de re ce len dir me si yan lýþ de - di. ür ki ye e mer rü de düþ me miþ, fi nan sal ya pý lan dýr ma ya ma ruz kal - ma mýþ, güç lü ve ö de me gü cü yük sek o lan bir ül ke, da ha i yi bir no u hak e - i ði ke sin þek lin de ko nu þan sh söz le ri ne þöy le de vam e i: ür ki ye so rum lu luk la rý ný ye ri ne ge i ri yor ve e mel so run la rý ný çöz mek i çin ça lý þý - yor, bu nun de ðer len di ril me si ge re kir. ür ki ye 2001 kri zi son ra sýn da bi le ö - ne sü rü len bir çok se nar yo nun er si ne yü küm lü lük le ri ni ye ri ne ge ir di. U lus - la rar sý pi ya sa lar ür ki ye yi çok an ya - ý rým ya pa bi lir ül ke sa ü sün de fi ya - lan dý rý yor. Bu du rum da bi ri yan lýþ ol - ma lý. a pi ya sa lar ha a lý, ya da kre di de re ce len dir me ku rum la rý. re di de - re ce len dir me ku rum la rý nýn ür ki - ye nin dýþ fi nans man risk le ri ne çok faz la a ðýr lýk ver dik le ri ni, bu na kar þýn ür ki ye nin borç la rý ný ö de me is e ði ne ye e rin ce a ðýr lýk ver me dik le ri ni be lir - en sh, ür ki ye yi no u ya ý rým ya pý - la bi lir o lan ül ke ler le ký yas la ya rak de - re ce len dir me de ki ha a ya dik ka çek - i. Pi ya sa lar ür ki ye yi Po lon ya nýn sa de ce bi raz al ýn da fi ya lan dý rý lý yor. Po lon ya nýn kre di no u i se þu an da - Pe ki Hýr va is an a bak ý ðý mýz da du rum ne dir? ko no mik so run la rý na rað men Hýr va is an da u lus la ra ra sý kre di de re ce len dir me ku rum la rý a ra - fýn dan ya ý rým ya pý la bi lir ül ke no u i le de ðer len di ri li yor. Bu de ðer len dir me - le re bak ý ðý mýz da bir yer de bir ha a ya pýl dý ðý a çýk ça gö rü lü yor. H IZ B D C D ür ki ye ü ze ri ne 1999 yý lýn dan be ri yap ý ðý a raþ ýr ma lar la a ný nan sh, ür ki ye i çin u lus lar a ra sý de re ce len dir - me ku ru luþ la rý a ra fýn dan ya pý lan hak sýz de re ce len dir me le rin, pi ya sa la ra a ra fýn dan cid di ye a lýn ma dý ðý ný be lir - i. sh, ür ki ye ö de me gü cü ve ma lî ya pý sý i le da ha i yi bir no u hak e di yor. Pi ya sa lar ür ki ye i çin- ya pý lan bu de - re ce len dir me le re faz la ca ö nem ver mi - yor de di. sh, söz le ri ne þöy le de vam e i, ür ki ye nin kre di de re ce len dir - me si i le il gi li u haf bir du ru mun ol du - ðu ke sin. ür ki ye nin kre di no u nu doð ru bir de ðer len dir me ye a bi u ul - du ðun da bu lun du ðu se vi ye den 2-3 ka de me da ha yu ka rý da ol ma sý ge re kir. ür ki ye ya ý rým ya pý la bi lir ül ke no u nu çok an hak e di yor di ye ko nuþ u.

11 D PO 11 5 I 2012 CU Ü kre di no u gö rü nü mü nü po zi if en du ra ða na çe vi ren &P, Baþ ba - kan r do ðan dan ce va bý ný al dý: Ben de se - ni a ný mý yo rum r do ðan, rey ing ku ru luþ la rý na öf ke le - nen ilk si ya se çi de ðil kri zi a ri fe sin de ön ce o ody s i le &P, ür ki ye nin kre di no u nu dü þü rün - ce, dö ne min Baþ ba ka ný an su Çil ler de çok kýz mýþ ý.. a kýn za man da da me ri kan Baþ ka ný O ba ma, al ya Baþ ba ka ný Ber lus co ni, ül ke no la rý ný dü þü ren rey ing ku ru luþ la rý na ve rip ve riþ ir di ler. ma ilk kez bir Baþ ba kan, bir u lus la r a - ra sý rey ing ku ru lu þu na ar ýk se ni a - ný mý yo rum de miþ bu lu nu yor. Pe ki bu u um ür ki ye ye ya rar mý sað lar? öz ge li mi, ya rýn da o ody s, ö bür gün de Fich ar dý ar dý na ben zer no la rý ve rir se, on la ra da mý se ni a ný mý yo rum di ye cek Baþ ba kan? Böy le der se, ür ki ye ra e e dil me yen ül - ke ler lis e si ne mi gi rer? De re ce len di ril me yen bir ül ke ol mak, por fö yün de ürk Ha zi ne si nce ih raç e dil - miþ ah vil den de ol sun is e yen Cal fi or ni a lý bir ev ka dý ný i çin i yi bir þey mi dir? a da ar ýk dýþ borç lan ma dan vaz mý ge çi li yor? BU D I FZ D Ð V Ha zi ne üs e þar lý ðý nda, gö rev a ným - la rý ge re ði, rey ing ku ru luþ la rýy la ça lýþ mýþ, yýl lar ca ma sa la rýn da rey ing ku ru luþ la rýn - dan faks la nan down gra de ya zý la rý ný gö - rüp ca ný sý kýl mýþ, up gra de fak sý ge lin ce mo ra li dü zel miþ bü rok ra lar la ko nuþ um. ey ing ku ru luþ la rý nýn sü en çýk mýþ ak ka þýk ol ma dý ðý ný; ül ke no u ka rar la rýn da sýk sýk süb jek if dav ra na bil dik le ri ni es lim e di yor lar. Ha a bu ne den ler le, si ya se çi le - rin rey ing ku ru luþ la rý na öf ke len me si ni de an la dýk la rý ný söy lü yor lar. ma bu öf ke yi bu ka dar ka ý ve ra di kal yan sý ma nýn, rey ing ku ru luþ la rý na hak e - ik le rin den faz la de ðer ver mek an la mý na gel di ði nin al ý ný çi zi yor lar. Be ðe ne lim be ðen me ye lim, rey ing ku - ru luþ la rý nýn kü re sel e ko no mik sis e min bir un su ru ol du ðu nu ve sis em den çýk mak an la mý na ge le cek po li i ka la rýn, ül ke ye ya - rar sað la ma ya ca ðý ko nu sun da hem fi kir ler. BÖ BÜ On la rýn bu es pi i ba na, ay lar ön ce ay ný ko nu da Baþ ba kan ar dým cý sý li Ba ba - can ýn ser gi le di ði se rin kan lý u u mu ha ýr - la ý. a sým a yý so nun da üb nan yo lun da Ba ba can a (Fich in ür ki ye nin no u nu du ra ða na çe vir me si nin he men er e siy di) da bir grup ar ka daþ la bu so ru yu sor muþ - uk. þ e ce va bý: Ba kýn, dik ka e der se niz bu gü ne ka dar no ar ýþ la rýn da hiç yo rum yap ma dýk. Ben den her han gi bir be ya na duy ma mýþ - sý nýz dýr. o dü þün ce de ar ka sýn dan bir þey söy le mek doð ru de ðil. Biz i þi mi ze de - vam e di yo ruz. Bi ze dün ya pi ya sa la rý za en no u mu zu ver miþ. a ni ne ar ýþ la bö bür len mek, ne de dü - þüþ le ek sik len mek di ye ö ze le ne cek sað lýk - lý bir yak la þým. Bu yak la þý mý, 10 yýl dýr ge le - nek sel si ya se çi ar zý ser gi le di ði ni hiç gör - me di ði miz Ba ba can ýn ih i ya lý, ek nok ra du ru þu nun do ðal bir so nu cu o la rak de ðer - len dir mek müm kün el be. ma kri ik ko nu, bu yak la þý mýn bu gün ne den sür me di ði ya da sür me si ne fýr sa ve ril me di ði. Hü kü me ka na dý, du ra ðan no a kay nak o luþ u ran ve ri le rin; es ki, ek sik ve yan lýþ ol du ðu nu bil di ri yor. Bu çer çe ve - de; &P den ge le cek i za ha ö nem a þý yor. e var ki i þin uz man la rý, rey ing ku ru - luþ la rý ra por la rýn da, her za man kay da gir - me yen si ya si mü la ha za la rýn da e ki li ol du - ðu nu no dü þü yor. Çið dem o ker, k þam, 5 a yýs a yýs ar ýþ ma sý ný ya pay bul du ðu mu söy le me - li yim. s lýn da, il li ði im Ba kan lý ðý nýn bir ge nel - ge ya yýn la ya rak, 19 a yýs ý ku la ma bi çi mi ni de - ðiþ ir me si nin bir ge re ði yok u. a dem, 29 kim, 23 i san, 30 ðus os gi bi di ðer bay ram la rý da kap - sa ya cak þe kil de ye ni bir yö ne me lik ha zýr la ný yor - du, ne den bir den bi re 19 a yýs a i liþ kin bir ge nel ge çý ka rýl dý? Bu i þin bir yö nü... Di ðer cep he si i se, Da - nýþ ay ýn si ya si i ra de ye mü da ha le gay re keþ li ði. Hak kýn da yü rü me yi dur dur ma ka ra rý ve ri len ge - nel ge þöy ley di: Baþ ken dý þýn da ki il ve il çe le ri miz - de, yö ne me lik e bu lun ma yan se nar yo, de ði þik renk ve ni e lik arz e den gös e ri ve fon ça lýþ ma la rý gi bi e kin lik le re yer ve ril me ye cek. Bu kap sam da, il ve il çe ku la ma ko mi e le ri a ra fýn dan ge rek li ed - bir ler a lý na rak ça lýþ ma lar yö ne me lik hü küm le ri u - ya rýn ca yü rü ü le cek. Bu nun la bir lik e, gü nün an - lam ve ö ne miy le uy gun ku la ma lar, o kul lar da ve öð - ren ci le rin ka ý lý mýy la ic ra e di le cek. Bu ge nel ge nin yü rü me si ne den dur du rul du? n la yan var sa, be ri gel sin! (...) ö ren de as ke rî ni zam 19 a yýs gös e ri le ri nin kö kü, fa þis al ya ve a zi l man ya sý na da ya ný yor. Bu ül ke ler de, spor, genç le - re i de o lo jik bir þu ur ka zan dýr mak i çin kul la nýl dý. Bi - re ye kar þý, dev le in gü cü ku sal laþ ý rýl dý. Be den er - bi ye si Ge nel ü dür lü ðü ka nu nun da ku ru luþ a ma - cý, yur a þýn fi zik ve mo ral ka bi li ye le ri nin u lu sal ve in ký lâp çý a maç la ra gö re ge li þi mi ni sað la yan spor fa a - li ye le ri ni sevk ve i da re e mek o la rak be lir i li yor du. Genç ler i çin ku lüp le re gir mek ve boþ za man lar da be den er bi ye si ne de vam e mek zo run lu ký lýn mýþ ý den i i ba ren ku lan ma ya baþ la nan 19 a yýs bay ra mýn da ki gös e ri le ri de, bu an la yýþ çer çe ve sin de de ðer len dir me li yiz. u sal dev le e a dan mýþ lýk, gös e - ri ye ka ý lan genç le rin, ay ný an da ha re ke e de rek as - ke ri bir ni zam i çin de ser gi le dik le ri ab lo lar da so mu - laþ mak ay dý. O dö ne min dü þün ce ya pý sý, Zi ya Gö - kalp in Hak yok, va zi fe var þi i rin den il ham a lý yor - du: a kýn hak kým var de me/ Hak yok, va zi fe var/ Hak mil le in, þan o nun/ Göv de se nin, can o nun/ en öl ki, o ya þa sýn/ Dö kü le cek kan o nun/.../ Ben, sen yo ðuz, biz va rýz/.../ Biz de mek bir de mek ir... ür ki ye Cum hu ri ye i nin ku rul du ðu ilk yýl lar da, mil le þu u ru ya ra ma yý a maç la yan ve as ke ri bir di - sip lin i çin de ger çek leþ i ri len bu ö ren ler ça ðýn an la - yý þý na da u yu yor du. ma ni çin de ði þen dün ya da her þey es ki si gi bi kal sýn! az lý I lý cak, a bah, 5 a yýs 2012 DI es ki gü cü kal ma dý, çok an e ri di gi i sa yý lýr. Bu gün ar ýk si ya sal ik i dar kar þý sýn da ge nel - lik le se lam du ran ya da faz la sýy la us lu dav ra nan bir med ya var. ed ya a ma han gi med ya? s is na lar bir ya na, da ha çok bü yük med ya yý, bir baþ ka de yiþ le mer kez med ya yý kas e di yo rum. ý ný rý ar ýk k Par i ik i da rý çi zi yor, kýr mý zý çiz gi - ler o nun a ra fýn dan be lir le ni yor. on söz i se Baþ ba kan r do ðan da. Bu ko nu da kuþ ku su o lan var mý? Ö zel lik le mes - lek aþ la rým a ra sýn da... an mý yo rum. Bu ba kým dan ar ýþ ma yok gi bi. k i dar o dak la rý - nýn med ya kar þý sýn da ki gü cü ve e ki si çok an be ri ge nel ka bul gö ren bir ol gu, es ki de yiþ le va ký a... s ki den böy le de ðil di.(...) Bu de ði þim na sýl or a ya çýk ý? Bu so ru ge çen haf a bir op lan ý da ak lý ma a kýl dý. Ça ýþ ma Za man la rýn da ed ya nýn o lü yle il gi li bir yu var lak ma sa op lan ý sýy dý (*) Þöy le bir ah lil yap ým: (1) Bü yük ba sýn, bü yük med ya bir za man lar güç o dak la rý a ra sýn da ki den ge o yu nu nu i yi oy nar dý, gü cü nün bi lin cin dey di. (2) Güç o dak la rý o la rak sah ne de ön ce lik le si ya si ik i dar var dý, mu ha le fe var dý, as ker var dý, bü yük iþ dün ya sý var dý. (3) Bü yük med ya ba zen ik i da ra, ba zen mu ha le - fe e yas la nýr dý. Çok sý kýþ ý ðýn da da Ge nel kur may a gi der di, hü kü me e göz da ðý ver mek ya da hü kü - me en ba zý ka rar la rý çý kar mak i çin. (4) ed ya ba zen de bü yük iþ dün ya sýy la i i fak - lar ya par -ve bu çer çe ve de el al ýn dan as ker so pa - sý ný da sal la ya rak- hü kü me e ba zý is ek le ri ni da ya - ýr dý. (5) Bir yan dan güç o dak la rý nýn çe þi li li ði, di ðer yan dan -ör ne ðin 1990 lar da ki- ko a lis yon hü kü - me le ri nin za yýf lý ðý, bü yük med ya nýn gü cü ne güç ka ar dý. (6) ed ya, bü ün bu güç o yu nun da as ke re ge - nel lik le oz kon dur maz, as ke ri ve sa ye i ar ýþ ma ko nu su yap maz dý. s ke rin, de mok ra si yi ür ki - ye de i kin ci sý nýf lý ða mah kûm e den re ji me dö nük kýr mý zý çiz gi le ri ne do kun mak an ö zen le ka çý nýr dý. Bu da hü kü me e kar þý med ya nýn e li ni e pey ce güç - len di rir di. (7) 2000 le rin ilk on yý lýn da med ya es ki gü cü nü kay be me ye baþ la dý, çün kü n ka ra da ar ýk ik i dar o dak la rý kay bol muþ, ek bir ik i dar o da ðý sah ne ye çýk ý: Baþ ba kan r do ðan la k Par i hü kü me i. (8) ed ya nýn kul la na bi le ce ði, ba zen da ya na bi le - ce ði as ker yok u ar ýk. u ha le fe fev ka la de e ki siz ve ik i dar al er na i fi o la rak bu gün i çin her han gi bir kýy me i har bi ye si kal ma mýþ gi biy di. Bü yük iþ dün - ya sý, güç kul la ný mý ný se ven ay yip r do ðan kar þý - sýn da sin miþ, ha a yer yer kork muþ u. y rý ca, e ko - no mi de iþ le rin i yi gi di yor ol ma sý da iþ dün ya sý nýn ses siz leþ me sin de rol oy na mýþ ý. Þim di ba na böy le bir ah lil den son ra þu so ru yu so ra bi lir si niz: ok sa þim di sen den ge ol sun di ye, med ya es ki gü cü nü ka zan sýn di ye, as ker i ye ni den si ya se o yu - nu nun i çin de gör mek mi is i yor sun? Bu nu is e yen ler, de mok ra si ye as ker fre ni di yen - ler yok de ðil. Ben on lar dan de ði lim. De mok ra si ye as ker fre niy le e pey ce uð raþ mýþ o - lan bir ga ze e ci yim. ma as ker fre ni nin ya nýn da, bir de de mok ra si - ye si vil fre ni var dýr. k i da rýn bu gün kü gi bi, ek el de op lan ma sý ya da ek le þi yor ol ma sý, de mok ra si a çý sýn dan hay ra a - la me de ðil dir di ye dü þü nü yo rum. on söz: ed ya nýn sil kin me si, mu ha le fe in sil kin me si, iþ dün ya sý nýn sil kin me si hem de mok ra si ve is ik rar a dý na i yi dir, hem de ik i dar kib ri nden kur ul ma sý - na yar dým cý o la ca ðý i çin k Par i nin de hay rý na dýr di ye bir ya zý yaz dým bu gün. O kur mu su nuz? * ý sa a dý DPI o lan De moc ra ic Prog ress Ins i u - e ýn s an bul da dü zen le di ði he o le of e di a in Conf lic baþ lýk lý bir gün lük yu var lak ma sa op lan ý sý. Ha san Ce mal, il li ye, 5 ayýs 2012 DV na sýl e rör so pa sý ný gös e re rek öz gür lük le ri miz den vaz geç me mi zi meþ ru gös e - ren bir gü ven lik op lu mu ku ru yor sa... Po pü ler kül ür de has a lýk kor ku su yo luy la (bes - len me ko nu sun da) he pi mi zi di sip li ne so ku yor ve zih ni mi zi u yuþ u ru yor. l le de op lum sal er bi yey se me se le... Bel ki ha yal fa ka keþ ke aç göz lü lük ve a lýþ ve riþ çýl gýn lý ðý na kar þý sa de ha ya an la yý þý - nýn ya yýl ma sýn dan söz e de bil sey dik! Haþ me Ba ba oð lu, a bah, 5 ayýs 2012 Dosya o: 2012/100 sas. Gazianep-Haay Doðal gaz bo ru ha ý pro je si kap sa mýn da Ha ay i li Has sa il çe si a pa nö zü kö yü 0 a da 194 par sel no lu a þýn maz hak kýn da BO Þ (Bo ru ha la rý i le pe rol a þý ma. Þ.) Ge nel ü dür lü ðü a ra fýn dan ka mu laþ ý rýl mýþ o - lup ah ke me miz de 2942 sa yý lý ka nu nun 10. ad de si ne gö re be del es pi ve es cil da va sý a çýl mýþ ýr. a mu laþ ýr ma ka nu nun 10. ad de si ge re ðin ce ka mu laþ ýr ma i la ný ka ra rý ge re ði li a ra kuþ, Fa ma a ra kuþ ü rü cü, e ca i a ra kuþ, h me a ra kuþ, Zey nep a ra kuþ Dur du, ul an a ra kuþ, ec mi ye a ra kuþ, b dul ka dir a ra kuþ'un du ruþ ma nýn bý ra - kýl dý ðý 14/05/2012 a ri hin de mah ke me miz de biz za ha zýr bu lun ma la rý ve ya ken di le ri ni bir ve kil le em sil e ir me le ri ak - si ak ir de yok luk la rýn da du ruþ ma ya pý la rak ka rar ve ri le ce ði, eb lið a ri hin den i i ba ren 30 gün i çe ri sin de i da ri yar gý da ip al ve ya ad li yar gý da mad di ha a la ra kar þý dü zel me da va sý a ça bi le cek le ri, a çý la cak da va da hu su me in Bil ken plaza -1-2 Blok Bil ken 'n ka ra ad re sin de bu lu nan BO Þ (Bo ru ha la rý i le pe rol a þý ma.þ.) Ge nel mü dür lü ðü ne yö nel il me si 30 gün i çe ri sin de i da ri yar gý da ip al da va sý aç ý ðý ný zý ve yü rü me yi dur dur ma ka ra rý al dý ðý ný zý bel ge le me - di ði niz ak ir de ka mu laþ ýr ma iþ le mi ke sin le þe cek o lup mah ke me miz de es pi e di le cek be del ü ze rin den da i mi ir i fak hak ký BO Þ (Bo ru ha la rý i le pe rol a þý ma.þ.) Ge nel mü dür lü ðü a dý na a pu ya es cil e di le cek ir. ah ke me miz de es pi e di le cek ka mu laþ ýr ma be de li a dý ný za.c. Zi ra a Ban ka sý Has sa þu be si ne ya ý rý la cak ýr. o nu ya ve a þýn ma zýn de ðe ri ne i liþ kin üm sa vun ma ve ya zý lý de lil le ri ni zi eb lið a ri hin den i i ba ren 10 gün i çe ri sin de ah ke me mi ze ya zý lý o - la rak bil dir me niz ge rek mek e dir. l gi li le ri ne 2942 sa yý lý ka nu nun 4650 sa yý lý ya sa i le de ði þik 10/4 ve eb li ga ka nu nun 28. ad de si ge re ðin ce i la nen eb lið o lu nur. 09/04/ B: C. H HUU HÐ esmi lanlar Dosya o: 2012/62 sas. Gazianep-Haay Do ðal gaz bo ru ha ý pro je si kap sa mýn da Ha ay i li, Has sa il çe si, r dýç lý kö yü, Fa ih mah. 221 a da, 22 par sel no lu a þýn maz hak kýn da BO Þ (Bo ru ha la rý i le pe rol a þý ma. Þ.) Ge nel ü dür lü ðü a ra fýn dan ka mu laþ - ý rýl mýþ o lup ah ke me miz de 2942 sa yý lý ka nu nun 10. ad de si ne gö re be del es pi ve es cil da va sý a çýl mýþ ýr. a mu - laþ ýr ma ka nu nun 10. ad de si ge re ðin ce ka mu laþ ýr ma i la ný ka ra rý ge re ði Za hi de ür me li, Ha i ce Vu ran, Ca fer Vu ran, Bes a mi Vu ran'ýn du ruþ ma nýn bý ra kýl dý ðý 14/05/2012 a ri hin de mah ke me miz de biz za ha zýr bu lun ma la rý ve ya ken di - le ri ni bir ve kil le em sil e ir me le ri ak si ak ir de yok luk la rýn da du ruþ ma ya pý la rak ka rar ve ri le ce ði, eb lið a ri hin den i i - ba ren 30 gün i çe ri sin de i da ri yar gý da ip al ve ya ad li yar gý da mad di ha a la ra kar þý dü zel me da va sý a ça bi le cek le ri, a çý - la cak da va da hu su me in Bil ken plaza -1-2 Blok Bilken 'nkara adresinde bulunan BOÞ (Boru halarý ile perol aþýma.þ.) Genel müdürlüðüne yönelil me si 30 gün i çe ri sin de i da ri yar gý da ip al da va sý aç ý ðý ný zý ve yü rü - me yi dur dur ma ka ra rý al dý ðý ný zý bel ge le me di ði niz ak ir de ka mu laþ ýr ma iþ le mi ke sin le þe cek o lup mah ke me miz de es pi e di le cek be del ü ze rin den da i mi ir i fak hak ký BO Þ (Bo ru ha la rý i le pe rol a þý ma.þ.) Ge nel mü dür lü ðü a dý na a pu ya es cil e di le cek ir. ah ke me miz de es pi e di le cek ka mu laþ ýr ma be de li a dý ný za.c. Zi ra a Ban ka sý Has sa þu - be si ne ya ý rý la cak ýr. o nu ya ve a þýn ma zýn de ðe ri ne i liþ kin üm sa vun ma ve ya zý lý de lil le ri ni zi eb lið a ri hin den i i ba - ren 10 gün i çe ri sin de ah ke me mi ze ya zý lý o la rak bil dir me niz ge rek mek e dir. l gi li le ri ne 2942 sa yý lý ka nu nun 4650 sa - yý lý ya sa i le de ði þik 10/4 ve eb li ga ka nu nun 28. ad de si ge re ðin ce i la nen eb lið o lu nur. 09/04/ B: C. H HUU HÐ esmi lanlar OF DÂV onu : aid ursî'ye göre "nsanlýðýn uruluþ eçeesi ur'ân edeniyei" onuþmacý : raþýrmacý azar Halil UU arih : Cumaresi aa: 20:30 er : ekeli Belediyesi Düðün alonu Organizasyon: eni sya Gazeesi Bozyazý ve ekeli emsilcileri rsan aþar ve rif ýr riba: (0535) DZ IIID BOZZI- BH PÐ DÂV Geleneksel hale gelen 4. Pikniðimize büün doslarýmýzý bekliyoruz. er : Bozyazý ilçesi ekmen Belediyesi ahil olu Piknik laný arih : Pazar Organizasyon: Bozyazý - ekeli eni sya Gazeesi okuyucularý adýna Bozyazý ve ekeli emsilcileri rsan aþar ve rif ýr riba: (0535) o: Pikniðimize raþýrmacý azar Halil UU'da iþirak edecekir. Z Deðerli kardeþimiz czacý hme Doðan'ýn kardeþi ura Doðan'ýn vefaýný eessürle öðrendik. erhuma Cenâb-ý Hak'an rahme ve maðfire diler, kederli ailesi, dos ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, aziyelerimizi sunarýz. Bucak eni sya Okuyucularý Z uherem kardeþlerimiz Habib, adir ve usafa'nýn annesi, laain Hocanýn kayýnvalidesi, Faih ve ehme'in anneannesi Pakize Özkan'ýn vefaýný eessürle öðrendik. erhumeye Cenâb-ý Hak'an rahme ve maðfire diler, kederli ailesi, dos ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, aziyelerimizi sunarýz. ýrýkkale eni sya Okuyucularý lýþ ve riþ çýl gýn lý ðý na kar þý sa de ha ya ür ki ye, dýþ borç lan ma dan vaz mý ge çi yor? Bir öf ke yi bu ka dar ka ý ve ra di kal yan sý ma nýn, rey - ing ku ru luþ la rý na hak e - ik le rin den faz la de ðer ver - mek an la mý na gel di ði nin al ý çiziliyor. 19 a yýs ku la ma la rý 19 a yýs gös e ri le ri nin kö kü, fa þis al ya ve a zi l man ya sý na da ya ný yor. ed ya, güç o yu nun da as ke re ge nel lik le oz kon dur maz, as ke rî ve sa ye i ar ýþ ma ko nu su yap maz dý. er kez med ya nýn gü nah ga le ri si s ker ne den ko nuþ u? (...)DO hu kuk dev le le rin de or du nun ne de ni, ge rek çe si, ni ye i ne o lur sa ol sun, si - ya si ni e lik li a çýk la ma yap ma sý da hiçbir þe kil de uy gun ve a bi bir du rum de ðil dir. i vil a la nýn i ki e mel ku ra lý e þi lik ve öz gür lük, as ke ri a lan da hi ye rar þi ve i a a ku ra la rýy la kar - þý la nýr. Bu ka lýp hiç bir ko þul ve du rum da de ðiþ mez... s ke rin kul lan dý ðý ba sýn ve i fa de öz gür lü ðü nü is is mar e de rek sö zü bu ka lý býn bir kar þý lý ðý - dýr. a pýl ma sý ge re ken hu ku ki yol la ra baþ vur mak ve a çýk la ma me se le si ni ge re ki yor sa, sa vun ma ba kan lý ðý na bý rak mak ýr... U nu ma mak ge rek: Her ko þul da, her za man e sas de ðil, u sûl ve meþ ru i ye ön de ge lir... li Bay ra moð lu, e ni Þa fak, 5 a yýs 2012

12 12 5 I 2012 CU HZI: Hayreddin kmen BUC ÇG BUC udre eli Din günü, kýyâme günü ýldýrým iizlik zahlar rabzonspor sadý (vni...?) ýrmýzý emeðe konur B uesyum sembolü Dokor'un kýsasý ukaddes rûh, Cebrâîl (a.s) eice, süreç yak çýkça Var sayýlan, farazî rýnýn yapýðý gýda iyum'un sembolü Haným vaiz n umumî em Hangi þey vlilik akdi zan kulesi Hafif konulu dizi 'daki ur ozaný (þýk...) amak emri ski bir medeniye iobyum sembolü Dudak Bir ür yapýþýrýcý Derviþ uriye'nin baþkeni yileþme üzdeki benek Binalarda dolgu bloku ersin'de bir ilçe Bir haným ismi avýr, cilve, iþve öz, lakýrdý Ced, dede ski bir silah umura beyazý Zâlim kimseler Baryum sembolü Çok þefka ve merhameli llah llah'ýn bir ismi Bir hiap nidasý âhza Gelenek vvel, birinci lave B'deki Vehip inan çizgi ipi Bir soru eki nsan mevcudu Hz. eryem'in babasý ünâsebe, bað Çayýn kývamý 9 F evki sahibi zengin Bir renk Öðüülmüþ ahýl dana'da bir ilçe caib, hârika unceli'de bir ilçe Bir erkek ismi Düzlük, düz yer ürürlüke olan usursuz yaraan llah ýcaka deriden çýkan sývý Hayvan besleme Bayaðý, sýradan Çok küçük Haydar-ý kerrâr, sedullah el gâlib Bir baðlama edaý Bilinen þeyler ridyum sembolü vrupa Birliði Boru sesi Zebur indirilen peygamber Baþ, re's, kafa Bir baðlama edaý edi, köpek yavrusu Irak'a bir þehir HZ an daki karelerde bazý frika ülkeleri giz li dir. Bun la rý yan - dan, üs en, çap raz ve ya er - sin den a ra ya bi lir si niz. e si - þen harf ler de o la bi lir. Ü: II, B, UU, O, O, CZ, UD,,, ZB, GB, U, Z, OGO, G, Z, OGO, GBO, G, B, UGD, UD, J, GO, G, B. D Ð Þ OZ BUC þaðýdaki bulmaca parçalarýný verdiðimiz ipuçlarýndan faydalanarak yandaki karelere doðru olarak yerleþirebilir misiniz? D C lk ke li me den baþ la yýp her ba sa mak a bir harf de ðiþ i re - rek mâ nâ lý ke li me ler ya zýn ve en son ke li me ye u la þýn. O F F O Z O Z P O G I B G O O I B B O G B Z P U C Z D U J U D U O B B G I O B G U O G O G I G U D F Z O F UU BUC andaki harf ku u la rý ný üs e ki boþ ka re le re doð ru yer leþ i rir se niz yan dan ve üs en mâ nâ lý ke li me - ler bu la cak sý nýz. pu cu o la rak ku - u lar dan bi ri ni biz yer leþ ir dik. I O C O U C D F Þ Ü B U U Z H F Ç U O H O B O D H I I Þ I D H B H Z V H B U U Þ : Harf ku u la rýn da ur'- ân ile ilgili kelimeler ka rý þýk ya - zýlmýþ.doðrusunu allarýna yazar mý sý nýz? B: rkadaþlar, bu ayki Can ardeþ'i okumak için sabýrsýzlanýyorum. Beni dergiye ulaþýrýr mýsýnýz? CVP: : U,, Þ. HZ 3 Harfli:, V,, C, Z, VV, O, D, B. 4 Harfli: HB,,, UÇ, DV,, HV,, ÇO, Z, V, B, ZH, OU,, H, CVP: ÇG: oldan aða: 1-e- n 2- evmiddin 3- aika- af 4- ina- kne 5- zaha- k 6- ker- a 7- u- am- Dk- Bedi 8- Dr- oap opera 9- uhul kudüs- Ve 10- Veire- Zalimun 11- uz- b- ü- di 12- Bal- namur 13- lenen- üfus 14- ibari- afe H 15- Zamk-Cari 16- urabý 17- Þifa- k-r 18-a-ur-li 19- med- isbe. ukarýdan þaðýya: 1- l- Pa 2- Desi kudre- i 3- Vaize- uube 4- inare- Hizani 5- ikah- sur- eb- Þam 6- da- smolen- azmiye 7- a- k- Ba- auf 8- lk- opuz- mran 9- nane- odaman- a- Un HU,, P, Z. 5 Harfli: U, H, F,, VZ, ÖÞ, DÜU,, D, O, B, F, C, ÇV,, H, VUZ, Z, O, ÖP, UZ, PÇ, HV, U. 10- Feke- Pülümür- Bari 11- Besi- Ufacýk 12- er- arufa- B 13- Davud- er- le 14- i- nik- ikri. UU BUC: oldan:, Z. ukarýdan: Z,. DÐÞ: D,,,,,, C.

13 - ÐI 5 I 2012 CU 13 o les e ro lü o lan lar dik ka li bes len me li GÜÜ II G OO II 1500 G ODUÐUU B B UZI BU OÐUZ DÖZÜ, BUU G'I III B III V DO. Ü ko les e rol prob le mi nin en ö nem li se bep le ri a ra sýn da ge ne ik ö zel lik ler ha re ke siz lik ve sre sin sa yý la bil di ði ni be lir en Bes len me Uz ma ný Ba nu ro ðuz De mi rö zü, nvmsnbc ha ber si e sin de ya yým la nan ha be rin de yan lýþ bes len me nin ö ne mi ne dik ka çek i. Hay van sal ve doy muþ yað la rýn, þe ker li gý da la rýn a þý rý ü ke il me si ve bu na bað lý o la rak ge li þen faz la ki lo nun ko les e ro lü ar ýr dý ðý ný be lir en De mi rö zü, ko les e ro lü sað lýk lý dü zey de u mak ve ge re kir se dü þür mek i çin bes len me de dik ka e di le cek nok a la rý an la ý. þ e De mi rö zü nün avsiye le ri: *Bol mey ve ve seb ze ü ke in: Bu nu ya par ken fark lý seb ze ve mey ve le ri ü ke me ye ö zen gös e rin. Po sa o ra ný yük sek seb ze ler (ýs pa nak, ký výr cýk, la ha na), C vi a mi ni o ra ný ve po sa sý yük sek mey ve ler (por a kal, grey fur, ki vi vb.) ko les e ro lün düþ me si ne yar dým cý o lur. *Doy muþ yað ü ke i mi ni a zal ýn: að lý e ve þar kü e ri ü rün le ri, am yað lý sü, pey nir ve yo ður ye ri ne yað sýz e le ri, O me ga 3 den zen gin yað lý ba lýk la rý, yað sýz ve ya az yað lý sü ve sü ü rün le ri ni er cih e din. Zey in ya ðý kul la nýn. Ce viz, fýn dýk, ba dem gi bi yað lý o hum lar da o me ga 3 a çý sýn dan zen gin dir. * bur-cu bur dan u zak du run: u laf, çav dar ve am buð day u nun dan ya pý lan ek mek ve ma kar na la rý, bul gur ve kah ve - ren gi pi rin ci er cih e din. ük sek rans yað i hiva eden a bur cu bur lar dan u zak du run. *u ru bak la gil ü ke i mi ni ar ý rýn: u ru bak la gil ler yük sek po sa muhevalarýnýn ya ný sý ra bi ki sel pro e in den de zen gin dir. *u zu a zal ýn: Pi þi rir ken kul lan dý ðý nýz u zu o la bil di ðin ce a zal ýn ve sof ra da uz luk bu lun dur ma yýn. Z ÐI HD G ü ke i len ya ðýn mik a rý ka dar doy muþ luk o ra ný da ö nem li dir. a ý ve doy muþ yað lar kö ü ko les e rol D nin dü ze yi ni ar ý ra rak da mar sað lý ðý ný bo zar. Doy muþ luk o ran la rý dü þük ve doy ma mýþ lýk o ran la rý yük sek sý vý yað lar kalp sað lý ðý ný ko ru ma ya yar dým cý ol mak a dýr. Ö zel lik le doy ma mýþ yað la rýn en ö nem li kay nak la rýn dan o lan zey in ya ðý; i yi ko les e rol HD nin yük sel me si ne yar dým cý ol mak a dýr. ü ve sü ü rün le ri yük sek kal si yum ve pro e in muhevalarýndan do la yý gün lük bes len me miz de ö nem li bir ye re sa hip ir. n cak yað lý sü, yað lý pey nir ler ve yað lý sü en ya pýl mýþ ö zel lik le kay mak lý yo ður lar doy muþ yað lar ve ko les e rol den zen gin dir. Bu se bep le de yük sek ko les e rol, da mar ser li ði ve an si yon so ru nu o lan lar a ra fýn dan dik ka li ü ke il me li; bun la rýn ye ri ne az yað lý ü rün ler (az yað lý sü en ya pý lan a ze pey nir ler, lor pey ni ri, yo ður vb.) er cih e dil me li dir. Çok ça lý þan la rýn has a lý ðý: Fý ýk BO U ki reç len me si, bo yun o mur la rý nýn ve a ra la rýn da bu lu nan disk ya pý la rý nýn yýp ran ma sý so nu cu o lu þan bir has a lýk. ey da na ge len de ði þik lik ler, o mu ri li ðin geç i ði ka na lý ve ya o mur lar a ra sýn dan çý kan si nir le rin geç i ði ka nal la rý da ral a rak si nir ler de ba sý o luþ u ru yor. Bu ba sý ya bað lý o la rak bo yun da ve kol lar da að rý ve u yuþ ma or a ya çý ký yor yaþ a ra sýn da þi kâ ye ler ge liþ mek le bir lik e yaþ i ler le dik çe gö rül me sýk lý ðý da ar ý yor. Bo yun ki reç len me sin de en sýk gö rü len þi kâ ye in bo yun að rý sý ve bo yun ha re ke le rin de ký sý lý lýk ol du ðu nu söy le yen Fi zik e da vi ve e ha bi li as yon Uz ma ný Dr. l çin y ku oð lu, að rý þi kâ ye i nin sýk lýk la bo yun ha re ke le riy le ar an, din le nin ce a za lan ni e lik e ge liþ i ði ni be lir e rek þun la rý söy le di: Bo yun ki reç len me sin de si nir ba sý sý na bað lý o la rak kol að rý sý, u yuþ ma, kas güç süz lü ðü ve du yu ku sur la rý da or a ya çý ka bi li yor. ð rý sü re si u za dýk ça uy ku bo zuk lu ðu, dep res yon þi kâ ye le riy le ka rak e ri ze kro nik að rý sen dro mu de ni len ab lo ge li þi yor. Bo yun i çin den ge çen da mar la rýn bas ký sý na bað lý bo yun ha re ke le riy le ar an baþ dön me si þi kâ ye i gö rü le bi li yor. Da ha çok i le ri yaþ a, fi - P H I 2 bin den faz la has a ü ze ri ne ya pý lan ve ew ng land Jo ur nal of e di ci ne de ya yýn la nan a raþ ýr ma ya gö re s pi rin kalp has a la rý na sýk sýk ve ri len War fa rin ka dar e ki li. vmsnbc ha ber si e sin de ya yým la nan ha be re gö re; raþ ýr ma i ki i lâ cýn da ken di le ri ne gö re za rar la rý ol du ðu nu an cak e ki le ri nin ne re de ye ay ný ol du ðu nu or a ya ko yu yor. n cak n gi liz kar di yo log lar War fa rin in yan e ki le ri nin da ha az ol du ðu gö rü þün de. P V W F alp has a la rý kalp kri zi ris ki ni a zal mak i çin i lâç kul la ný yor. s pi rin ve War fa rin gi bi i lâç lar ka ný su lan dý ra rak bir kan pýh ý sý nýn kalp kri zi ne sebep ol ma ris ki ni a zal ý yor. raþ ýr ma cý lar, has a la rýn yüz de 75 i i çin s pi rin in mi yok sa War fa rin in mi da ha e ki li ol du ðu na ka rar ver me nin müm kün ol ma dý ðý ný söy lü yor. raþ ýr ma so nuç la rý na gö re i ki i lâ cýn yan e ki le ri bir bi ri ne ol duk ça ya kýn. War fa rin a lan has a la rýn felç ge çir me ris ki da ha az an cak War fa rin dur du ru la ma yan ka na ma la ra sebep o la bi li yor. n cak bu yan e ki ler ol duk ça na dir gö rü lü yor. Uz man lar s pi rin den çok da ha pa ha lý o lan War fa rin in kul la nýl ma sý i çin ge çer li bir se bep ol ma dý ðý gö rü þün de. raþ ýr ma e ki bi nin ba þýn da ki Co lom bi a Ü ni ver si e si nden Dr hu nic hi Hom ma isk ve fay da lar bir bi ri ne bu ka dar ya kýn ken has a ve dok or lar han gi i lâ cý kul lan - mak is e dik le ri ne ken di le ri ka rar ve re bi lir ler. n cak s pi rin in çok da ha u cuz ol du ðu dü þü nü lür se ben ce er cih s pirin den ya na ol ma lý di yor. n cak Bri ish o ci ey for He ar Fa i lu re den Dr. n drew Clark Bu a raþ ýr ma War fa rin in felç ris ki ni a zal ýr ken ka na ma ris ki ni ar ýr dý ðý ný gös e ri yor. ki i lâç a ra sýn da ka rar ve ri lir ken bu i ki yan e ki den han gi si nin has a i çin da ha eh li ke li ol du ðu göz ö nün de bu lun du rul ma lý. Her has a i çin ay rý bir ka rar ve ril me li i fa de si ni kul la ný yor. ür ki ye nin an si yo nu nu öl çe cek ler Ü Hi per an si yon ve Böb rek Has a lýk la rý Der ne ði nce baþ la ý lan ür ki ye nin an si yo nu nu Öl çü yo ruz kam pan ya sý kap sa mýn da, 9-15 a yýs a rih le ri a ra sýn da çe þi li il ler de an si yon öl çü mü ya pý la cak. Der nek en ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, bu yýl be þin ci si dü zen le nen kam pan ya nýn Çar þam ba gü nü ýrk la re li de baþ la ý la ca ðý be lir il di. am pan yay la bu gü ne ka dar 100 bin den faz la ki þi nin an si yo nu nun öl çül dü ðü i fa de e di len a çýk la ma da, kam pan yay la dün ya da her 4 ö lüm den bi ri nin sebebi o lan hi per an si yon hak kýn da far kýn da lýk oluþur ma nýn ve bi linç len me yi sað la ma nýn a maç lan dý ðý kay de dil di. çýk la ma da, dün ya da 972 mil yon, ür ki ye de de op lam 18.5 mil yon an si yon has a sý nýn ö lüm ris kiy le kar þý kar þý ya ol du ðu be lir i le rek, nü fu sun yüz de 31 i nin an si yo nu nu hiç ölç - ÞÜ ile büyüðümüz rfan Þencan'ýn vefaý münasebei ile acýmýzý bizza cenazeye kaýlarak, eve gelerek, elefon, mesaj ve gazee ilânlarýyla paylaþan dos, akraba ve arkadaþlarýmýza sonsuz eþekkür ederiz. llah razý olsun. ardeþleri: brahim Þencan, dnan Þencan, üleyman Þencan, yen ipahi þi: urhan Þencan Çocuklarý: aid elim Þencan, Zeliha ur Þencan ür me di ði, her 100 ki þi den 60 ý nýn da an si yo nu nun yük sek ol du ðu nun far kýn da ol ma dý ðý i fa de e dil di. Hi per an si yo nu o lan la rýn yüz de 69 u nun i se, e da vi ol ma dan ö lüm cül risk al ýn da ya þa ma ya de vam e i ði ak a rý lan a çýk la ma da, kam pan ya kap sa mýn da ürk Hi per an si yon ve Böb rek Has a lýk la rý Der ne ði nin ge zi ci I ý i le sý ray la ýrk la re li, dir ne, e kir dað, a kar ya, Düz ce ve s an bul da va an daþ la rýn an si yo nu nun öl çü le ce ði kay de dil di. çýk la ma da, kam pan ya nýn 14 a yýs Pa zar e si gü nü ak sim ey da ný nda ki ba sýn op lan ý sý nýn ar dýn dan 15 a yýs a lý gü nü Be þik aþ ey da ný nda so na e re ce ði bil di ril di. s an bul / a a B ardeþlerimiz bdulkadir epe ve Gülisan Hanýmefendinin Ömer Hamza ismini verdikleri bir erkek çocuklarýnýn dünyaya geldiðini öðrendik. nne ve babayý ebrik eder, küçük yavruya Cenâb-ý Hak'an hayýrlý uzun ömürler dileriz, lazýð eni sya Okuyucularý zik sel o la rak a ðýr iþ ler de ve ya u zun sü re ay ný po zis yon da ka la rak ça lý þan lar da, du ruþ bo zuk lu ðu ve cid dî o mur ga eð ri lik le ri (skol yoz) o lan has a lar da bo yun ki reç len me si ris ki bu lu nu yor. DI, Ð I I O O I Bo yun ki reç len me sin de ön ce lik le i lâç e da vi siy le fi zik e da vi ve re ha bi li as yon prog ram la rý ö ne ri li yor. Fi zik e da vi ve re ha bi li as yon prog ra mýn da sý cak so ðuk e da vi le ri, de rin do ku la rý ý sý ý cý e da vi ler ve e lek rik e da vi si, kas spaz mý ve ko la ya yý lan að rý nýn a zal ýl ma sý sað lý yor. ð rý kon ro le a lýn dýk an son ra boy nun ha re ke a çýk lý ðý ný sað la ma ya, kas la rý ný kuv ve len dir me ye ve du ru þu dü zel me ye yö ne lik eg zer siz prog ram la rý na baþ la ný yor. Bu yön em ler le að rý sý a zal ma yan has a lar da gi ri þim sel yön em ler uy gu la ný yor. as i çi en jek si yon lar, ek lem ve si nir kö kü ne yö ne lik en jek si yon lar gi ri þim sel yön em ler o la rak uy gu la na bi li yor. Uy gu la nan e da vi le re cevap a lý na mý yor sa ve cid dî si nir kö kü ve o mu ri lik ba sý sý var sa has a ya cer ra hi e da vi ö ne ri li yor. vmsnbc e ne ý sýr ma la rý na kar þý dik ka e dil me li He ki mi Dr. a bi a Bir sen o lun, ba har a yý nýn gel me siy le or a ya çý kan ke ne va k'a la rý na kar þý va an daþ la rý u yar dý. oz ga ýn y dýn cýk il çe sin de a i le he ki mi o la rak gö rev ya pan Dr. o lun, il çe de son bir haf a da he kim li ðe yak la þýk 10 ki þi nin ke ne va k'a la rýn dan do la yý gel di ðin söy le di. Dr. o lun, ý rým on go a na ma lý e þi () has a lý ðý nýn ya yýl ma sý na se bep o lan ke ne le rin ba har ve yaz a yý nýn gel me siy le va k'a sa yý la rýn da ar ýþ ol ma ya baþ lan dý ðý ný söy le di. Dr.o lun, Bu mev sim de ö zel lik le kýr sal da ya þa yan va an daþ la rý mýz bað, bah çe ve ar la iþ le ri i le meþ gul ol mak a lar. ar la sý na gi de rek gün bo yu ek ik le ri ü rün le ri nin ba ký mý ný, su la ma sý, ça pa sý ve di ðer iþ le ri ya pa rak ça lýþ mak a dýr. ar la dan e ve dö nül dü ðün de mu la ka vü cu kon rol e dil me li dir. Bu yüz den bu ür iþ ler de ça lý þan va an daþ la rý mýz ke ne ye kar þý da ha dik ka li ol ma lý dýr. de di. e ne ý sýr ma sý ha lin de e zil me den ye rin den çý ka rýl ma sý ge rek i ði ni söy le yen Dr. o lun, a pý þan ke ne ler ke sin lik le e zil me den ve ke ne nin a ðýz kýs mý ko pa rýl ma dan çý ka rýl ma lý dýr. e ne nin hor um de di ði miz kýs mý vü cu da gir miþ se mu la ka en ya kýn bir sað lýk ku ru lu þu na gi dil me li dir i fa de le rin kul lan dý. oz ga / ci han DUUU fyon mezunlarýný pilav gününe bekliyoruz. arih : 10 Haziran 2012 Pazar dres : fyon lme Hizme Vakfý Düzenleyen: fyonkarahisar eni sya emsilciliði riba: (0505) Z n34 D 78 Plâkalý icarî aksi racýmýn CC eri olu Perakende Fiþ apraðým kaybolmuþur. Hükümsüzdür. amazan Þalyan nüfus Cüzdanýmý ve ühürümü kaybeim. Hükümsüzdür. Ulviye araop Ba ðým lý lýk a op lum sal far kýn da lýk i çin ya rýþ ý lar U U I ek lâm cý lýk Der ne ði nin (I ) sanbul'daki Ba kýr köy Prof. Dr. az har Os man uh að lý ðý ve i nir Has a lýk la rý. Has a ne si (BHH) ve in spon sor lu ðun da dü zen le di ði ad de Ba ðým lý lý ðýn da op lum sal Far kýn da lýk ko nu lu 15. Ü ni ver si e le ra ra sý ek lâm a rýþ ma sý so nuç lan dý. ür ki ye de pa zar la ma, rek lâm ve i le i þim ko nu sun da e ði im ve ren bü ün yük sek o kul ve fa kül e le ri kap sa yan ya rýþ ma ya, 30 ü ni ver si e den 73 a kým ka ýl dý. BHH ve - in spon sor lu ðun da ve i ba lâç ýn iþ bir li ði i le ger çek leþ i ri len ya rýþ ma da, 7 ü ni ver si e den 9 a kým fi na le kal dý. Öð ren ci le rin en eg re pa zar la ma ve i le i þim ko nu sun da, ger çek ha ya an a lýn mýþ bir o lay ça lýþ ma yý ya þa ya rak çöz me le ri nin sað lan dý ðý ya rýþ ma da, de re ce ye gi ren ler a kým lar, seç kin ko nuk la rýn ka ý lý mýy la ö dül le ri ni 30 a yýs a Bah çe þe hir Ü ni ver si e si nde ger çek leþ i ri le cek ö ren le a la cak. s an bul / a ge han Bay ram Dün ya Çev re Gö nül lü le ri Üs kü dar da 100 ül ke nin il le gal a ýk ve çöp le ri ni e miz le mek ve op lu mun far kýn da lý ðý ný ar ýr mak i çin Dün ya nýn her ye rin den gö nül lü grup lar ve çe þi li ku ru luþ lar i le bir lik e ku ru lan Dün ya e miz li ði (World Cle a nup) ad lý u lus lar a ra sý ha re ke, ür ki ye e miz li ði ni Üs kü dar Be le di ye si i le bir lik e ger çek leþ i re cek le ri bil di ril di. 3 yý lý aþ kýn sü re dir de vam e den e miz lik fa a li ye le ri, dün ya nýn çe þi li böl ge le rin den 2.5 mil yon ki þi nin ka ý lý mýy la Hay di a pa lým slo ga ný al ýn da ger çek leþ miþ i. ür ki ye de 12 a yýs a e miz lik fa a li ye i dü zen le yen Bre zil ya dan Hin dis an a, e ne gal den e pal e 100 e ya kýn ül ke nin a ra sý na ka ý la cak. y ný gün o man ya, Bul ga ris an ve ol do va da da e miz lik fa a li ye le ri dü zen le ne cek. ür ki ye de ki e miz lik Üs kü dar Be le di ye si ön cü lü ðü ve iþ bir li ðiy le s an bul da, Bur dur ve Bo lu-u dur nu da yüz ler ce gö nül lü nün ka ý lý mýy la ya pý la cak. s an bul / e ni s ya O me ga 3 lz he i mer ris ki ni a zal a bi lir I bi lim a dam la rýn ca ya pý lan bir a raþ ýr ma, ba lýk, so ya, se mi zo u ve ka buk lu ye miþ ler gi bi o me ga 3 yað a si le rin ce zen gin yi ye cek le ri ü ke me nin lz he i mer has a lý ðý ve bu na ma ris ki ni a zal a bil di ði ni gös er di. raþ ýr ma o me ga 3 a si le rin ce zen gin yi ye cek le rin, kan da ki lz hme i mer has a lý ðý ve ha fý za prob lem le riy le i liþ ki li be a a mi lo id a dý ve ri len pro e in se vi ye le ri nin a zal ma sýy la i liþ ki li ol du ðu nu gös er di. BD de ki U lu sal aþ lan ma ns i ü sü nün ka ký sýy la ya þý 65 in üs ün de ki, bu na ma prob le mi bu lun ma yan 1219 ki þi ü ze rin de ya pý lan a raþ ýr ma e u o ro logy ad lý ýp der gi si nin in er ne sa yý sýn da ya yým lan dý. raþ ýr ma ya baþ kan lýk e den BD nin ew ork þehrin de ki Co lum bi a Ü ni ver si e si ýp er ke zi nden, me ri kan ö ro lo ji ka de mi si ü ye si i ko la os car me as, be yin de ki be a a mi lo id se vi ye le ri ni ölç me nin çok güç ol ma sý dolayýsýyla a raþ ýr ma la rýn da, be yin de ki be a a mi lo id se vi ye le riy le de bir öl çü de i liþ ki si bu lu nan, kan da ki be a a mi lo id se vi ye le ri ni ölç me ye o dak lan dýk la rý ný be lir i. raþ ýr ma da 1,2 yýl bo yun ca al dýk la rý gün lük gý da la ra i liþ kin bil gi ve ren ka ý lým cý la rýn bu sü re nin so nun da kan la rýn da ki be a a mi lo id se vi ye le ri ni öl çen a raþ ýr ma cý lar ö zel lik le 10 be sin mad de si ni in ce le me al ý na al dý. Doy muþ yað a si le ri, o me ga 3 ve o me ga 6 çok lu doy ma mýþ yað a si le ri, ek li doy ma mýs yað a si di, vi a mi ni, C vi a mi ni, ha vu ca ren gi ni ve ren be a ka ro en mad de si, B12 vi a mi ni, fo lik a si ve D vi a mi ni ihiva eden 10 be sin mad de si ni mer cek al ý na a lan a raþ ýr ma cý lar, o me ga-3 yað a si le ri i çe ren yi ye cek le rin kan da ki be a a mi lo id se vi ye si ni dü þür dü ðü nü belirledi. Di ðer be sin mad de le ri nin kan da ki be a a mi lo id se vi ye le riy le i liþ ki si nin bu lun ma dý ðý ný or a ya ko yan a raþ ýr ma cý lar, gün de or a la ma 1 gram o me ga 3 (haf a da yak la þýk ya rým so mon fi le o su) ü ke me nin kan da ki be a a mi lo id se vi ye sin de yüz de 20 i la yüz de 30 o ra nýn da a zal ma ya yol aç ý ðý ný belirledi. n ka ra / a a

14 14 5 I 2012 CU PO ourinho 25 ayýs'a sanbul'da DÜI en bü yük fu bol a kým la rýn dan o lan ve a i ga nýn 32. Þam pi yo nu e al ad rid in ba - þa rý lý ek nik di rek ö rü Jo se o u rin ho, ba þa rý la rý - nýn al ýn da ya an li der lik an la yý þý ný an la mak ü ze - re in paþ GO a ra fýn dan a yýs 2012 a - rih le rin de s an bul ve n ka ra da dü zen le ne cek "ür dü rü le bi lir Ba þa rý - çin i der lik on fe ran - sý"nýn ko nuþ ma cý sý o la - rak ür ki ye ye ge li yor. l - ki 2009 yý lýn da dü zen le - nen "ür dü rü le bi lir Ba þa - rý çin i der lik on fe ran - sý"nýn ko nuk la rý BD 42. Baþ ka ný, Wil li am J.Clin - on Der ne ði u ru cu su Jo se o u rin ho Bill Clin on ve l man ya 7. Baþ ba ka ný Þan söl ye Ger hard chrö der ol muþ u. o u rin ho, þim di ye ka dar ça lýþ ýr dý ðý fu bol a kým la rýy la al ý lig þam pi - yon lu ðu, dör ku pa þam pi yon lu ðu, üç ü per u - pa, i ki lig ku pa sý, bir U F u pa sý, i ki U F Þam pi yon lar i gi ku pa sý ka zan dý. n gil e re, Por e - kiz, al ya ve s pan ya ol mak ü ze re dör fark lý ül ke - de þam pi yon luk ka zan dý ran ek ek nik di rek ör. o u rin ho, ba þa rý sý nýn sýr rý ný 25 a yýs 2012 a ri - hin de s an bul Çý ra ðan em pins ki de ve 26 a yýs n ka ra he ra on O el de ya pý la cak ÞPOU GUBU 6 I rabzonspor-fenerbahçe (Hüseyin vni ker) Galaasaray-Beþikaþ (ürk elekom rena) VUP G GUBU 6 I skiþehir-sanbul BÞB (skiþehir aürk-eyircisiz) Bursaspor-ivasspor (Bursa aürk) FF 1. G Bugün: ayseri rciyesspor-akaryaspor (por ompleksi) 6 ayýs Pazar: khisar Belediyespor-arþýyaka (khisar Belediye) Boluspor-Çaykur izespor (Bolu aürk) danaspor-aralspor (dana 5 Ocak) Giresunspor-sanbul Güngörenspor (Giresun aürk) Gazianep BÞB-Denizlispor (amil Ocak) Gözepe-onyaspor (zmir aürk-eyircisiz) lazýðspor-bucaspor (lazýð aürk) asýmpaþa- avþanlý inyispor (. ayyip rdoðan) üra eknesi yarýþlarý bugün Haliç'e baþlýyor OP 14 ya rýþ an o lu þan I þýk lar Dün ya Off sho re 225 Þam pi yo na sý'nda 2012 se zo nu bugün s an bul'da ya pý la cak ya rýþ la baþ la ya cak. Ha liç'e bu gün ve 6 a yýs Pa zar gü nü ''Fa ih Be le di ye Baþ kan lý ðý Grand Prix 1-2'' a dýy la dü zen le ne cek ya rýþ la rýn ilk i ki e a býn da 10 ek ne, 20 spor cu mü ca de le e de cek. s pan ya, al ya, Por o i - ko, Por e kiz ve ür ki ye'den pi lo la rýn ka ý la ca ðý þam pi - yo na nýn ilk a ya ðý 3.92 ki lo me re lik par kur da ko þu la cak. por, Be þik aþ-i e le, G D-Ga la a sa ray, e no re ach, fe Pro jec/i su bis hi li ma a cing e am, WD40, n gel ach, GHB Off sho re a cing e am 1, GHB Off sho re a cing e am 2 ve CI a kým - la rý nýn yer a la ca ðý ya rýþ la rýn sar ý res mi an ren man ve sý ra la ma ur la rý nýn ar dýn dan sa a 14.00'e ve ri le cek. Bu yýl 8 þe hir do la þa cak o lan þam pi yo na da, s an bul'un ar - dýn dan sý ra sýy la am sun, la zýð-un ce li, Van, r dek, er sin ve Ga zi an ep e ap la rý ger çek leþ i ri le cek. BÞÞ OUD D: üper Final'de F.Bahçe'yi 1-0 yenen Beþikaþ, rakibini 6 maç sonra maðlup ei. iyah-beyazlýlar, 21 asým 2009 arihinde nönü adý'nda 3-0 yendiði F.Bahçe'ye karþý daha sonraki 6 maçan 4'ünü kaybemiþ, 2 kez berabere kalmýþý.fooðf:. BZO, F.BHÇ' HC BO BZO por Gü ven lik u ru lu op lan ý sý ya pýl - dý.ü per Fi nal Þam pi yon luk Gru bu'nda haf a so nu ya pý la cak rab zons por-fe ner bah çe ma çýy la il gi li Va - li ar dým cý sý ziz er can baþ kan lý ðýn da ya pý lan op lan ý ya, m ni ye ü dü rü r an a vaþ, rab zons - por u lü bü s baþ ka ný ev za Þa kar, u lüp ö ne - im u ru lu Ü ye si Coþ kun Çe bi ka ýl dý. Va li ar dým - cý sý er can, ken e ve a ký ma ya ký þýr bir fu bol mü sa - ba ka sý ol ma sý i çin her ür lü ed bi ri al dýk la rý ný i fa de e - de rek, ''rab zons por a raf ar la rýn dan ken i mi ze ve a ký mý mý za hiç bir za rar gel me me si i çin du yar lý ol - ma la rý ný is i yo rum. 'Hiç bir ep ki ol ma sýn' de mi yo ruz. ma ep ki nin da ha mo dern þe kil de or a ya ko yul ma - sý ge re kir'' de di. rab zons por u lü bü s baþ ka ný Þa - kar da Va li li ðin al dý ðý üm ed bir le re rab zons por o - la rak des ek ve re cek le ri ni kay de de rek, ''Hiç bir o lum - suz o la yýn ya þan ma ma sý i çin e li miz den ge len gay re i gös e re ce ði mi zi i fa de e mek is e rim. Çün kü mey da - na ge le cek en kü çük o lum suz luk a fa u ra a ký mý mý za ke sil mek e ve bun dan çok bü yük za rar lar gör mek e - yiz.'' de di. op lan ý da, sa a su la rýn ka pak la rý nýn a çý - la rak sa ýl ma sý, sa da me þa le so kul ma ma sý gi bi ed - bir le rin uy gu lan ma sý ka ra ra bað lan dý. F.BHÇ BUGÜ BZO' GDO ü per Fi nal Þam pi yon luk Gru bu 4. haf a ma çýn da Be þik aþ'a 1-0 ye ni len Fe ner bah çe, 5. haf a da rab - zons por i le 6 a yýs Pa zar gü nü dep las man da ya pa ca ðý ma çýn ha zýr lýk la rý na a ra ver me den baþ la dý. ek nik di - rek ör y ku o ca man yö ne i min de, Fe ner bah çe Can Bar u e sis le ri'nde ba sý na ka pa lý ya pý lan an ren man da fu bol cu la rýn ye ni le me ça lýþ ma sý yap ý ðý kay de dil di. n ren man da di ðer o yun cu la rýn 5'e 2 op kap ma ve pas ça lýþ ma sý nýn ar dýn dan dar a lan da çif ka le maç yap - ýk la rý bil di ril di. d ma na, Fe ner bah çe 18 aþ l ý Fu bol a ký mý'nýn ka le ci si s me u ma ko ðul la rý'nýn da ka ýl dý - ðý be lir il di. Be þik aþ ma çý nýn i kin ci ya rý sýn da sa ka la na - rak o yun dan çý kan Gök han Gö nül'ün 'ý çe kil di. U - ni ver sal Çam lý ca Has a ne si'nde çe ki len so nu cun - da, sol ar ka üs a da le sin de zor la ma ya bað lý ö dem es pi e di len Gök han Gö nül'ün e da vi si ne baþ lan dý ðý i fa de e - dil di. Fe ner bah çe, rab zons por ma çý i çin bu gün rab - zon'a gi de cek. Fe ner bah çe Can Bar u e sis le ri'nde sa - bah ya pý la cak an ren man la rab zons por ma çý nýn ha - zýr lýk la rý ný a mam la ya cak sa rý-la ci ver li ler, an ren ma - nýn ar dýn dan a bi ha Gök çen Ha va li ma ný'ndan ö zel u - çak la rab zon'a ha re ke e de cek. Poada play-off serisi baþlýyor Bu gün Ga la a sa ray e di cal Park -O FÞ ve Ban vi - li a ða Pe kim, 6 a yýs Pa zar gü nü de na do lu fes- Pý nar ar þý ya ka ve Be þik aþ i lan - gaz- Fe ner bah çe Ül ker çey rek fi nal se ri le ri nin ilk maç la rý ya pý la cak. BO Bas ke bol i gi'nde play-off he - ye ca ný bu gün baþ lý yor. or mal se zon so nun da li gi ilk 8 sý ra da a mam la yan Ga la a sa ray e di cal Park, Ban vi, - na do lu fes, Be þik aþ i lan gaz, Fe ner - bah çe Ül ker, Pý nar ar þý ya ka, li a ða Pe kim ve O FÞ, play-off çey rek fi - na lin de ya rý fi na le yük sel mek i çin mü - ca de le e de cek. Play-off'a bu gün Ga la - a sa ray e di cal Park-O FÞ ve Ban - vi- li a ða Pe kim, 6 a yýs Pa zar gü nü de na do lu fes-pý nar ar þý ya ka ve Be þik aþ i lan gaz-fe ner bah çe Ül ker çey rek fi nal se ri le ri ilk maç la rý ya pý la - cak. Play-off mü ca de le le rin de üm maç lar 0-0 e þi lik le baþ la ya cak. Çey rek fi nal mü sa ba ka la rý ka za nýl mýþ 2 maç ü ze rin den oy na nýr ken, bu ur da ki ilk maç nor mal se zo nu üs sý ra da bi i ren a ký mýn sa ha sýn da, i kin ci maç ra kip sa ha da ve ge rek me si du ru mun da ü - çün cü ve son maç i se yi ne se zo nu üs sý ra da bi i ren a ký mýn sa ha sýn da oy na - na cak. Beko Baskebol igi'nde normal sezonu lider amamlayan Galaasaray edical Park, ligde 43 sezon sonra normal sezonu 25 galibiye, 5 yenilgi ve 55 puanla lider amamladý ve, çeyrek final serisinde OFÞ'ý geçerek, yarý finale çýkmayý hedefliyor. OFÞ ise 14 galibiye, 16 yenilgi ve 44 puanla normal sezonu 8. sýrada amamlayarak, play-off'a kalmayý baþardý. Ü Ha va ol la rý (H) i le Di gi ürk a ra sýn da im za la nan pro o kol le sü per fi - nal maç la rý u çak lar da da iz le ne bi le cek. n laþ ma nýn ö nü müz de ki se zon da da de vam e de ce ði, üm maç la rýn can lý o la - rak iz le ne ce ði be lir il di. H i le Di gi - urk a ra sýn da pro o kol H Ge nel ö - ne im bi na sýn da im za lan dý. H nýn u - çuþ la rýn da ilk kez can lý o la rak su na ca ðý ü per Fi nal maç key fi ni yol cu lar ký a la - ra ra sý u çuþ lar da kol uk ar ka sý ek ran lar - dan iz le ye bi le cek ler. ol cu lar maç iz le - nim le ri ni ve he ye can la rý ný yi ne kab lo - suz - wi fi hiz me i i le sev dik le riy le pay - laþ ma im ka ný na sa hip o la cak. Di gi ürk Ga la a sa ray 43 se zon son ra nor mal se zo nu 25 ga - li bi ye, 5 ye nil gi ve 55 pu an la li der a mam la dý. P-OFF POGI Bugün: Banvi-liaða Pekim ( ara li car Galaasaray P-OFÞ (bdi pekçi) 6 ayýs Pazar: Beþikaþ ilangaz-f.bahçe Ülker (rena) na do lu fes- P. ar þý ya ka (i nan r dem) 8 ayýs alý: liaða Pekim-Banvi () OFÞ-Galaasaray P (Bursa aürk) 9 ayýs Çarþamba: Pýnar arþýyaka-nadolu fes (arþýyaka) F.Bah çe Ül ker -Be þik aþ i lan gaz (Ül ker) ürk Hava ollarý (H) ile Digiürk arasýnda yolcularýn, fubol maçlarýný ilk kez kýalar arasý uçuþlarda koluk arkasý ekranlardan seyredebilmesine iliþkin iþbirliði anlaþmasý imzalandý. FOOÐF: CH H'D Ç F H öneim urulu Baþkaný Hamdi opçu, Digiürk le yapýlan prookolle ig v maçlarýnýn uçaklarda canlý olarak izlenebileceðini söyledi. i le iþ bir li ði pro o ko lü im za la yan H, 6 a yýs a rab zons por - Fe ner bah çe, Ga la a sa ray - Be þik aþ, a yýs a Fe ner bah çe - Ga la a sa ray, Be þik aþ - rab zons por maç la rý ný iþ bir li ði an laþ - ma çer çe ve sin de me ri ka u çuþ la rýn da can lý o la rak ve re cek. H, bu sis e mi ilk o la rak B u çak la rýn da sun ma ya baþ la dý. 3 a yýs Cu ma gü nü i i ba riy le 4 u çak a ak if o lan sis em 2012 yý lý so nu na ka dar fi lo da bu lu nan 12 B u çak la rý nýn a ma mýn - da kul la ný la cak. is e min ir bus u çak la rýn da da ak if e dil me si i çin ça lýþ ma lar sür dü rü lü yor. Burak golü unuu ÜP Fi nal Þam pi yon luk Gru bu'nda haf a so nu Fe ner - bah çe i le Hü se yin v ni ker a dý'nda kar þý la þa cak rab - zons por'un gol cü o yun cu su Bu rak ýl maz, sa rý-la ci ver li a - kým kar þý sýn da gol has re i ni son lan dýr ma ya ça lý þa cak. ig de 32 go lü bu lu nan ve son go lü nü nor mal se zo nun 33'ün cü haf a sýn da ki Fe ner bah çe ma çýn - da a an bor do-ma vi li fu bol cu, haf a so - nun da sa rý-la ci ver li a kým kar þý sýn da gol kay de me si ha lin de lig de 35 gün lük gol has re i ni son lan dýr mýþ o la cak. Bor do-ma - vi li le rin 1 i san'da Hü se yin v ni ker a dý'nda sa rý-la ci ver li a kým i le 1-1 be ra - be re kal dý ðý kar þý laþ ma da a ký mý nýn go lü - nü kay de den Bu rak ýl maz, yi ne Fe ner bah çe i le oy na na cak kar þý - laþ ma da rab zons por'un en ö - nem li gol ü mi di o la cak. Bu rak ýl maz, ü per Fi nal'in ilk haf a - sýn da Fe ner bah çe ma çýn da da ra kip ka le ye gol a a ma mýþ ý. Bu maç a bur nu ký rý lan Bu rak ýl maz, a me li - ya ol muþ, Ga la a sa ray ve Be þik aþ maç la - rýn da for ma gi ye me miþ i. Ga la a sa ray i le s an bul'da ya pý lan i kin ci maç a sa ha la ra dö nen Bu rak ýl maz, bu kar þý laþ ma da da gol a a ma mýþ ý. Bu rak ýl maz, Fe ner bah - çe ma çýn da gol a ma sý ha lin de ü per Fi - nal Þam pi yon luk Gru bu'nda ilk go lü nü kay de miþ o la cak. Bu rak, ü per Fi nal'de 2 kar þý laþ ma da gol kay de de me miþ i.

15 GZ 5 I 2012 CU 15 Geb ze li ler bi le bil mi yor du â be ye 6 nok a dan e le fe rik D, þeh rin 6 nok a sýn dan â be ye u la þa bi le cek e le fe rik sis e mi ku rul ma sý i çin pro je ha zýr lan dý ðý be lir - il di. Üm mül ur ra Ü ni ver si e si Hac ve Um re raþ ýr - ma lar er ke zi Baþ ka ný d nan Gu up, yap ý ðý a çýk la - ma da, 6 ay rý nok a dan di rek â be ye ka dar bek le me - den gi de cek e le fe rik sis e mi nin ku rul ma sý i çin ek lif sun duk la rý ný bil dir di. Ö zel lik le hac ve um re nin yo ðun ol - du ðu dö nem ler de â be yol la rýn da cid dî sý ký þýk lýk la rýn mey da na gel di ði ni kay de den Gu up, ra fik sý ký þýk lýk la rý ko nu sun da dün ya da de ne yim li ül ke le rin göz ö nün de bu lun du rul du ðu nu di le ge ir di. Gu up ay rý ca Hi ra ve evr a ða ra la rý na da ay ný þe kil de e le fe rik sis e mi nin baþ la ý la ca ðý ný ve bu sis e min de 2 se ne i çe ri sin de hiz - me ve rir ha le ge le ce ði ni du yur du. Cidde / aa GBZ BD BÞI ÖÞ: GBZ, 3 I ÖC FH' BUD VF Ð BODU. BU'U fe he den Fa ih ul an eh med, ve fa ý nýn 531. yýl dö nü mün de Geb ze de ve fa e i ði Hün kâr Ça yý rý nda dü zen le nen ge niþ ka ý lým lý faaliye le a nýl dý. Geb ze Be le di ye si eh e ran Bö lü ðünün ses len dir di ði a ra fýn dan ö zel o la rak Hün kâr Ça yý rýna kur du ru lan o að da ger çek leþ i ri len, i lâ hî ve marþ lar la baþ la yan an ma öreni, ku ru lan ö zel o að da ya pý lan dos soh be iy le sür dü. Fa ih ul an eh me in son se fe ri ne çýk ma dan ön ce o a ðý ný kur du ðu ve ve fa e i ði yer o lan Geb ze Hün kâr Ça yý rýnda ki an ma faaliyein de ký sa bir se lâm la ma ko nuþ ma sý ya pan Geb ze Be le di ye Baþ ka ný d nan öþ - ker, Gö re ve gel di ði miz de 3 yýl ön ce Geb ze de ya þa yan lar bi le Fa ih ul an eh med in bu ra da ve fa e i ði ni bil mi yor lar dý. Biz 3 yýl dýr bu ra da faaliye ler le hem Geb ze de ya þa yan la ra bu ra yý a ný ý yo ruz hem de a ri hi bu ra da can lan dýr mak i çin pro je ler ha zýr lý yo ruz. Çað a çýp çað ka pa mýþ ci han pa di þa hý mýz Fa ih ul an eh med bi zim i çin çok ö nem li. O nu ör nek al ma lý yýz. Fa ih; ba þar ma az mi, ka rar lý lý ðý, öz gü ve ni i le da ha 21 ya þýn da s an bul u fe he miþ. Geç mi þi ne sa hip çý ka ma yan, ge le ce ði ne sa hip çý kan ne sil ler ye iþ i re mez. Genç li ði mi ze Fa ih i, a nu nî yi, a vuz u öð re me li yiz de di. ocaeli / cihan Faih'in son seferinde oað kurduðu ve vefa eiði Hünkâr Çayýrýnda anma faaliyei yapýldý. FOOÐF: CH Bi sik le le 3 yýl da 22 ül ke gez di ler UÐ Bi sik le Der ne - ði nin dâ ve li si o la rak þehre ge len ve 3 yýl da 35 bin ki lo me re yol ka e dip 22 ül ke ge zen 2 bi sik le çi, ü ni ver si e öð ren ci le riy le yol cu luk de ne yim le ri ni pay laþ ý. uð la Ü ni ver si - e si a ürk ül ür er ke - zi nde dü zen le nen söy le þi - de, n gi liz a rah ul lins i le s pan yol Je sus on e lon - go, gez dik le ri ül ke ler de çek ik le ri fo oð raf lar eþ li - ðin de yol cu luk hi kâ ye le ri ni an la ý. uðla / aa n i-wi fi du var kâ ðý dý yap ý lar FIZ bi li m a dam la rý, ye rel kab lo suz að þe be ke si ve ya cep e le fo nu nun e - lek ro man ye ik dal ga la rý - ný, rad yo dal ga la rý ný ya da yar dým fre kans la rý ný ka rýþ - ýr ma dan fil re e de bi len bir du var kâ ðý dý ge liþ ir di. Gre - nob le Po li ek nik ns i ü sü ve â ðý ek no lo ji er ke zi a raþ ýr ma cý la rý nýn ge liþ ir - di ði bu ye ni ü rün, kul la - ným hak ký ný sa ýn a lan Fin lan di ya nýn hls rom gru bu a ra fýn dan ge le cek yý lýn ba þýn da pi ya sa ya çý - ka rý la cak. Grenoble / aa 007 den e za na say gý Ö Da ni el Cra ig in baþ - ro lü nü oy na dý ðý 007 Ja mes Bond: kyfall fil mi nin çe - kim le ri s an bul da de vam e di yor. a bah ýn ha be ri ne gö re, Cra ig, film i le il gi li rö - por aj yap mak i çin me ri - ka dan ge len ga ze e ci le ri a - ðýr la dý. Ga ze e ci le re se a la - ný ný gez di ren Cra ig, fil min per de ar ka sý na da ir sýr la rý an la ý. Film le il gi li so ru la ra ce vap ve ren Cra ig, rö por aj sý ra sýn da e zan o kun ma ya baþ la yýn ca, rö por a ja a ra ver di. za nýn bi me si ni bek le yen Cra ig in bu av rý, ürk fi gü ran la rýn dik ka in - den kaç ma dý. Ga laxy 3 gö rü cü ye çýk ý GÜ o re li e lek ro nik de vi am sung un ü re i ði a kýl lý e le fon Ga laxy in son se ri si o lan Ga laxy 3 ün a - ný ý mý ya pýl dý. e za man çý - ka ca ðý me rak ko nu su o lan Ga laxy 3 ün on dra da a - ný ý mý ya pýl dý. a ný ý mý ya - pan am sung lec ro nics in C O su hin Jong-kyun, ye - ni ü rün le ri hak kýn da bil gi ver di. e rak lý la rýn bek le en Ga laxy 3, a yýs a yý so - nun da v ru pa baþ a ol mak ü ze re de dün ya pa za rý na gir - me si bek le ni yor. o re li Ga - laxy se ver ler i se Ha zi ran a - yý ný bek le mek zo run da ka - la cak. e ul / ci han

16

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR G ÇK H B V i SF HF SOU BULCSI SF 13 IL: 43 S I: 15.315 S I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 6 K 2012 CUS/ 1 L www.ye ni as ya.com.r Suriye geleceke de FOOÐF: komþumuz olacak Þ I BULK KOUKOÐLU: SU GLCK KOÞUUZ,

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Y Y I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 2 V LI, POGI CLI YYILYC ÞLIUF BÜZZ PL BUGÜ YPILIYO n Ha be ri say fa 6 da "YÜZYILI BY CHI" H- ÞF HILI Z Y, ÇO YÞ u me ri kan Be yin Cer rah la rý Bir li ðince Yüz yý lýn

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Baþka din mensuplarýyla dosluk K Â Z I G Ü Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S SYF 12 D lkolsüz bira eikeiyle kandýrýyorlar u l man ya nýn ön de ge len ü ke i ci yi ko ru ma ku ru luþ la rýn dan Fo od wach pi ya sa

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN OUUCUIMIZI GÜNÞ SSMZ V OUZ Gazeemizde bayramlaþma Gazeemiz okuyucularý, her bayramda olduðu gibi bu bayramda da sanbul- Güneþli deki merkez esislerimizde bayram namazýný kýlmak ve bayramlaþmak üzere bir

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

ÝSLÂM BARIÞ DÝNÝ TEÞRÝK TEKBÝRLERÝ BUGÜN BAÞLADI

ÝSLÂM BARIÞ DÝNÝ TEÞRÝK TEKBÝRLERÝ BUGÜN BAÞLADI l il bayram namazý vakileri Diyane þleri Baþkanlýðý urban Bayramý namazý saalerini açýkladý. Namaz, yarýn sabah nkara da 7.04, sanbul da 7.23, zmir de 7.24 de kýlýnacak. uh B 3 Gazeemizde bayramlaþma Her

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 HAZÝRAN 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 HAZÝRAN 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. i rac: Za man ve me kân üs ü bir o lay /nsü KÖS SF 5 i rac, ikinci bir Kadir Gecesi hükmündedir /ns SF 2 D i rac Gecesi/ n SIK SF 2 D uhun huzuru, kalbin süruru olan manevî yükselme sembolü: i rac /nj

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR 64 I O CU ZI n16 da B 500 Þ BD DBC Fransa nýn en büyük camisi ibadee açýldý nhb F 16 D IP BDÜZZ VD HZI n9 da vlilikler arý, boþanmalar azaldý efre filminin yapýmcýsý uuklandý eni öðremen aamasý olmayacak

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR OZ Her köülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve oplumu nasýl ahrip eiðini bru Olur sordu, uzmanlar cevapladý. PZTS S PSOOG V UI ÇOCUÐUUZ OU IÞTI I? OUI ÇISII ÜZ 1 HFT GÇT V ÇOCUÐUUZ H OU UU SÐIOS

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hacý adaylarýna kesinisiz saðlýk hizmei Diyane þleri Baþkanlýðýnýn mukaddes opraklarda 7 gün 24 saa ücresiz olarak sunduðu saðlýk hizmeleri, hacý adaylarýnýn yüzünü güldürüyor. n HB F 16 D obel Barýþ Ödülü,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Suriye deki iç savaþ ihracatýmýzý vurdu

Suriye deki iç savaþ ihracatýmýzý vurdu DZD Y Ye ni ba lýk av se zo nu a çý lýr ken, Zon gul dak a ba lýk çý lar, gýr gýr av de rin li ði nin 18 me re den 24 me re ye çý kar ýl ma sý ný pro es o e mek a ma cýy la de ni ze a çýl - ma dý. Zon

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

ATEÝZME ÝSYAN DÝNE DÖNÜÞ

ATEÝZME ÝSYAN DÝNE DÖNÜÞ SiyahMaviKýrmýzýSarý Ankara da coþkulu karþýlama Ha be ri say fa 6 da 64 yýl sonra Kasamonu da Ha be ri say fa 15 e GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 41 SA YI: 14.576 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Özgürlükler, demokratik devletin temelidir

Özgürlükler, demokratik devletin temelidir DY D GÜ O F DLD asýrganýn vurduðu adada imam yardým çaðrýsý yapý HLÂIZLIÐ ÞI ÇI GÖVZ HB YF 3 new York þehrinin beþ ilçesinden birisi olan yaklaþýk 500 bin nüfuslu aen Island ýn andy süper kasýrgasýndan

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜYOR u16 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 7 MART 2012 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖNDER BAÞKANI KORKUT:

FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜYOR u16 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 7 MART 2012 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖNDER BAÞKANI KORKUT: TESK BAÞKANI BENDEVÝ PALANDÖKEN: AVM LER MAHALLE ESNAFINI VURDU HABERÝ SAFA u10 DA FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜOR u16 DA UZMANLAR UARIOR RASTGELE ÝLÂÇ ALMAK DOÐRU DEÐÝL HABERÝ SAFA u13 TE GER ÇEK TEN HA BER

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

ÝÞÇÝ TAKSÝM SINAVINDA

ÝÞÇÝ TAKSÝM SINAVINDA SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝGARADA RESÝMLÝ UYARI GÜNLERÝ BAÞLIYOR Ha be ri say fa 16 da TÜRKÝYE DE DÝYABET RÝSKÝ ARTIYOR Ha be ri say fa 15 e KÜTÜPHANEYE GÝDENLERÝN SAYISI DÜÞTÜ TEKNOLOJÝ, KÝTABA OLAN ÝLGÝYÝ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU

ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU Aydın Özakın ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Resimleyen: Mustafa Delioğlu Aydın Özakın ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU Resimleyen: Mustafa Delioğlu Can Sanat Yayınları Yapım, Dağıtım, Ticaret

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı