[The BSD License] Telif hakk (c) Jaroslaw Kowalski

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net"

Transkript

1

2 Bu uygulaman n k s mlar taraf ndan kullan lan yaz l m a a daki lisans beyan n gerektirir: [The BSD License] Telif hakk (c) Jaroslaw Kowalski Tüm haklar sakl d r. Kaynak ve ikili biçimlerde yeniden da t lmas na ve kullan m na, de i iklik olsun veya olmas n, a a daki ko ullar n yerine getirilmesi art yla izin verilir: Kaynak kodun yeniden da t lmas yukar daki telif hakk bildirimini, bu ko ullar listesini ve a a daki sorumluluk reddini içermelidir. kili biçimdeki yeniden da t mlar, yukar daki telif hakk bildirimini, bu ko ullar listesini ve a a daki sorumluluk reddini bu da t m ile sa lanan belgelerde ve/veya di er materyallerde yeniden üretmelidir. Jaroslaw Kowalski ad veya di er kat l mc lar n adlar önceden yaz l özel izin al nmaks z n bu yaz l mdan elde edilen ürünlerin tan t m nda kullan lamaz. BU YAZILIM, TEL F HAKKI SAH PLER VE KATKIDA BULUNANLAR TARAFINDAN SATILAB L RL K VE BEL RL B R AMACA UYGUNLUK GARANT LER DAH L, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, AÇIK VEYA ZIMN H ÇB R GARANT OLMAKSIZIN "OLDU U G B " SA LANMAKTADIR. TEL F HAKKI SAH PLER VE KATKIDA BULUNANLAR, H ÇB R KO UL ALTINDA HERHANG B R DO RUDAN, DOLAYLI, ARIZ, ÖZEL, CEZA VEYA BA LI OLAN, ( KAME MALLARIN VEYA H ZMETLER N TEDAR K ; KULLANIM, VER VEYA KAR KAYBI; VEYA KES LMES DAH L FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE), HERHANG B R EK LDE HERHANG B R SORUMLULUK TEOR S NE YOL AÇAN, SÖZLE ME, KES N SORUMLULUK VEYA HAKSIZ F L ( HMAL VEYA D ERLER DAH L), BU YAZILIMIN KULLANIMINDAN DO AN HERHANG B R HASARDAN, BU EK LDEK HASARIN OLASILI INDAN HABERDAR ED LM OLSA DAH SORUMLU TUTULMAYACAKTIR.

3 G R 1-1 L SANSLAR VE YÜKLEME 2-1 S STEM N Z AYARLAMA 3-1 S STEM N Z ZLEME 4-1 RAPOR OLU TURMA VE GÜNCELLEMELER PLANLAMA 5-1 SORUN G DERME 6-1 EK A

4 1 Giri çindekiler Desteklenen taray c lar Sisteminizi özelle tirme Sistem gereksinimleri Kodak Asset Management Software, Kodak Taray c lar n z yönetmenize yard mc olacak ekilde tasarlanm t r. Asset Management Software ile taray c kullan m n, bak m ve hatalar izleyebilir, taray c sürücülerini güncelleyebilirsiniz. Kodak Asset Management Software, bir web taray c s yoluyla ba lat lan Administrative GUI arabirimini içeren Kodak Asset Management Software Server Module ile Kodak Asset Management Software Client Module'den olu ur. Kodak Asset Management Software a a daki özellikleri sa lar: Taray c Uyar lar eylem yap lmas n gerektiren bir taray c durumunu belirten e-posta mesajlar gönderilebilir. Örne in, kötü belge haz rlanmas nedeniyle çok fazla belge s k mas ya an yor olabilir. Hat rlat c lar taray c temizleme veya tüketim malzemelerini de i tirme zaman n n geldi ini belirtir. De i tirme h zlar tarama gereksinimlerinize göre de i ti inden, e ikler tüketim malzemelerini optimum h zda de i tirecek ve verimlilik sa layacak ekilde ayarlanabilir. Hat rlat c e-postalar, bir bak m tamamlanana ve s f rlanana kadar gönderilir. Yap land rma Yönetimi güncelleme paketlerini kullanarak istemci yaz l m n yükseltmeye yönelik bir yöntem sa lar. Bu güncellemelerin da t m, kullan c taraf ndan tan mlanm planlamaya ve gruba ba l olarak bir taray c üzerinde veya bir taray c kümesinde meydana gelebilir. Kolay Eri ilebilir lem Günlü ü Dosyalar i lem günlü ü dosyalar u anda ço u Kodak Taray c ile kullan labilir. lem günlü ü dosyalar n her bir taray c dan kolayl kla alabilir ve Kodak Servis veya yetkili destek personeline göndermek üzere haz rlayabilirsiniz. Grup Varl klar varl klar n z, model, konum, alan gibi kullan c taraf ndan seçilen ölçütlere dayal grupland r n. Raporlar tek tek varl klara veya varl klar grubuna dayal olarak raporlar çal t r r. NOT: Bu k lavuzun amaçlar do rultusunda, varl klar Kodak Taray c lar anlam na gelir. A Haziran

5 Kodak Asset Management Software Client Module, taray c n n ba l oldu u bir ana bilgisayarda bulunur. Durum bilgisi sa lamak ve sunucudan güncellemeleri aramak için sunucu ile ileti im kurar. stemci yaz l m, ana bilgisayardaki taray c sürücüsü arac l yla varl izler. Ayr ca, kritik olaylar meydana geldi inde uyar sa lar ve önceden belirlenmi bak m veya hata e iklerine ula ld nda operatörü uyar r. stemci yaz l m, sunucu yaz l m n kullanarak planlanm olan güncellemeleri veya istekleri al r. ste in al nmas n n ard ndan, istemci yaz l m istenilen güncellemeleri gerçekle tirmek için önceden belirlenmi i levleri kullan r. stemci yaz l m ayr ca bak m n tamamland n sunucuya bildirebilir. Kodak Asset Management Software Administrative GUI arabirimi, taray c i lemlerine yönelik bir görünüm sa layarak çal ma sürenizi en yüksek seviyede tutman za ve tüm taray c lar n z verimli kullanman za olanak tan r. Ayr ca, güncellemeleri planlamak ve raporlar çal t rmak için bir yöntem sunar. Desteklenen taray c lar Kodak Asset Management Software a a daki taray c lar destekler: Kodak i2400/i2600/i2800 Taray c lar Kodak i920 ve i940 ScanMate Taray c lar Kodak i1200/i1300 Serisi Taray c lar NOT: Gelecekte di er taray c lar eklenebilir; Kodak yetkilinize ba vurun. Sisteminizin özelle tirilmesi Kodak Asset Management Software esneklik için tasarlanm t r. Kurulu unuz ne kadar küçük veya büyük olursa olsun, sisteminizi, i gereksinimlerinizi kar layacak ekilde özelle tirebilirsiniz. stenildi i say da taray c grubu olu turabilir (veya hiç grup olu turmayabilir) ve bir veya daha fazla gruba taray c atayabilirsiniz. Rollerine ba l olarak, kullan c lara görüntüleme ayr cal klar veya yönetici ayr cal klar atanabilir. Ayr ca raporlar olu turabilirsiniz. Toplamak istedi iniz bilgilere ba l olarak, taranan toplam sayfa say s, bekleyen bak m, hatalar ve planlanm güncelleme durumu gibi çe itli görevleri dahil edebilirsiniz. 1-2 A Haziran 2012

6 Sistem gereksinimleri Kodak Asset Management Software'i yüklemeden önce sisteminizin a a daki gereksinimleri kar lad ndan emin olun: Kodak Asset Management Software Server Module Taray c Deste i Microsoft Internet Explorer, Sürüm 8 veya üzeri Mozilla Firefox, Sürüm 9 veya üzeri Sunucu: letim Sistemleri Windows Server 2008 R2 (64 bit) Standard Edition Windows Server 2008 R2 (64 bit) Web Edition Sunucu: Donan m Yap land rma lemci Önerilen: 2.6 GHz veya daha h zl Bellek Önerilen: 3 GB veya üzeri Bo Disk Alan En az: 32 GB veya daha fazla (yaz l m ve veritaban için) NOT: Varl k say s na, s kl k ayarlar na ve tutma ayarlar na ba l olarak daha fazla disk alan gerekebilir. Kodak Asset Management Software Client Module stemci: letim Sistemleri Windows XP SP3 (32 ve 64 bit) Windows Vista SP2 (64 bit) Windows 7 SP1 (32 ve 64 bit) stemci Donan m Yap land rmas - istemci donan m, ba l taray c n n önerilen yap land rmas ile ayn veya daha yüksek olmal d r. Taray c n z n ürün teknik özellikleri için Kullan c K lavuzu'na veya Kodak web sitesine ba vurun: A Haziran

7 2 Lisanslar ve Yükleme çindekiler Yaz l m yüklemeden önce IIS'yi etkinle tirme Geli mi araçlarla SQL Express'i indirme ve yükleme Yüklemeden sonra SQL Express'i yap land rma Sunucu yaz l m n yükleme stemci yaz l m n yükleme Manuel yükleme Sessiz yükleme Yaz l m yüklemeden önce IIS'yi etkinle tirme Kodak Asset Management Software Server Module'yi yüklemeden önce, Windows sunucusunu yap land r n ve Microsoft SQL Server Express veya di er bir SQL Server sürümünü (yüklü de ilse) yükleyin. Sunucu Yöneticisi ekran ndan: 1. Roles'ü (Roller) seçin, ard ndan Add Roles'ü (Rol Ekle) t klat n. A Haziran

8 Sunucu Rollerini Seçin ekran görüntülenir. 2. Web Server (IIS) (Web Sunucusu (IIS)) seçene ini i aretleyin, ard ndan Next'i ( leri) t klat n. Web Sunucusu (IIS) ekran görüntülenir. 3. Next'i ( leri) t klat n. 2-2 A Haziran 2012

9 Rol Hizmetleri Seçin ekran görüntülenir. Rol Hizmetleri ekran nda a a dakileri i aretleyin: ASP.NET Windows Kimlik Do rulamas Varsay lan Belge.NET Geni letebilirli i Statik çerik stek Filtreleme ISAPI Filtreleri ISAPI Uzant lar ard ndan Next'i ( leri) t klat n. A a daki ekran görüntülenir. 4. Add Required Role Services'i (Gerekli Rol Hizmetlerini Ekle) t klat n. 5. Install'u (Yükle) t klat n. Yükleme tamamland nda Sunucu Yöneticisinden ç k n. A Haziran

10 Geli mi araçlarla SQL Express'i indirme ve yükleme Yüklemeden sonra SQL Express'i yap land rma NOT: Microsoft SQL Server önceden yüklenmemi se u yordamlar izleyerek SQL Express'i indirin ve yükleyin. 1. Yükleyiciyi u URL'den al n: download/en/details.aspx?id= SQLEXPRADV_x64_ENU.exe dosyas n çal t r n. 3. Yükleme s ras nda varsay lan ayarlar n tümünü kabul edin. SQL Management Studio'yu ilk kez çal t rd n zda Microsoft SQL Server 2008 R2 ekran görüntülenir. 1. Sunucu ad alan na SunucunuzunAd \sqlexpress yaz n. 2. Kimlik do rulamas alan na Windows Authentication (Windows Kimlik Do rulamas ) yaz n ve Connect (Ba lan) t klat n. SQL Server Management Studio ana ekran görüntülenir. 2-4 A Haziran 2012

11 3. SQL Express'te Windows Authentication mode'u (Windows Kimlik do rulamas modu) etkinle tirin. SQL Server Management Studio'nun sol bölmesinde en yüksek seviyeli dü ümü sa t klat n, Properties'i (Özellikler) ve ard ndan Security'yi (Güvenlik) t klat n. Windows Authentication mode'u (Windows Kimlik do rulamas modu) seçin ve OK'i (Tamam) t klat n. 4. Filestream capabilities'i (Dosya ak özellikleri) etkinle tirin. SQL Server Management Studio'nun sol bölmesinde en yüksek seviyeli dü ümü sa t klat n, Properties'i (Özellikler) ve ard ndan Advanced'i (Geli mi ) t klat n. A Haziran

12 Dosya Ak Eri im Seviyesi için Full access enabled' (Tam eri im etkinle tirildi) seçin. OK'i (Tamam) t klat n ve SQL Server Management Studio'dan ç k n. 5. SQL Server Yap land rma Yöneticisi'ni çal t r n ve SQL Server Services'i sa t klat n, ard ndan Open' (Aç) t klat n. 6. SQL Server (SQLEXPRESS) seçene ini sa t klat n ve Properties'i (Özellikler) seçerek SQL Server (SQLEXPRESS) Özellikler ekran n görüntüleyin. 7. FILESTREAM (DOSYA AKI I) sekmesini seçin ve Enable FILESTREAM for Transact-SQL access (Transact-SQL eri imi için DOSYA AKI INI etkinle tir) ve Enable FILESTREAM for file I/O streaming access'i (Dosya G/Ç ak eri imi için DOSYA AKI INI etkinle tir) i aretleyin. 8. SQL Server (SQLEXPRESS) Özellikler ekran nda OK'i (Tamam) t klat n. 2-6 A Haziran 2012

13 9. Sa bölmede SQL Server (SQLEXPRESS) seçene ini sa t klat n ve Restart' (Yeniden ba lat) seçin. 10. Yeniden ba latma tamamland nda, SQL Server Yap land rma Yöneticisi'nden ç k n. A Haziran

14 Sunucu yaz l m n n yüklenmesi 1. Kodak web sitesine gidin: ve Kodak Asset Management Software Server'i indirip yükleyin. 2. Kodak Asset Management Software Server ekran görüntülendi inde Next'i ( leri) t klat n. NOT: Bu yaz l m n indirilmesi ve düzgün çal mas için önko ullar gerekir. Gereksinim ekran görüntülenirse, yüklemeye devam etmeden önce gerekli bile enleri yükleyin. Lisans Sözle mesi ekran görüntülenir. 3. Yaz l m Lisans Sözle mesinin ko ullar n okuduktan sonra kabul ediyorsan z Yes'i (Evet) t klat n. 2-8 A Haziran 2012

15 4. Yükleme Türü ekran görüntülendi inde Complete'i (Tamamla) seçerek yaz l m ve veritaban n yükleyin. veya veritaban n yüklemek istemiyorsan z Custom' (Özel) seçin; Özellikleri Seçin ekran görüntülenir. Next'i ( leri) t klat n. A Haziran

16 Hedef Konumu Seçin ekran görüntülenir. 5. Sunucu yaz l m web sitesi dosyalar n yüklemek veya varsay lan ayar tutmak istedi iniz klasöre göz at n, ard ndan Next'i ( leri) t klat n. NOT: Varsay lan ayar kabul etmeniz önerilir. Hedef Konumu Seçin ekran görüntülenir. 6. Sunucu yaz l m uygulama dosyalar n yüklemek veya varsay lan ayar tutmak istedi iniz klasöre göz at n, ard ndan Next'i ( leri) t klat n. NOT: Varsay lan ayar kabul etmeniz önerilir A Haziran 2012

17 A a daki ekran görüntülenir. 7. Veritaban sunucusu konumunu girin veya göz at n ve SQL Server kullan c arabirimine nas l ba lanmak istedi inizi seçin: Windows authentication (Windows kimlik do rulamas ) veya SQL Server Authentication (SQL Server Kimlik Do rulamas ), bu seçenek, SQL Server kullan c arabirimine ba lan rken bir oturum açma kimli i ve parolas gerektirir. Next'i ( leri) t klat n. Hedef Konumu Seçin ekran görüntülenir. 8. Veritaban dosyalar n yüklemek veya varsay lan ayar tutmak istedi iniz klasöre göz at n, ard ndan Next'i ( leri) t klat n. NOT: Varsay lan ayar kabul etmeniz önerilir. A Haziran

18 Sanal IIS Dizini ekran görüntülenir. 9. Next'i ( leri) t klat n. Sanal dizin, Kodak Asset Management Server Software'ye gitmek için taray c n za girilen URL dizesindeki dizini belirlemek için kullan l r. Örne in sunucunuzun ad Sunucum ise ve KodakAssetManagement için varsay lan de erleri tutuyorsan z, taray c n z n konum çubu una unu yazars n z: Sunucum/KodakAssetManagement 10. Haz r ekran nda Install'u (Yükle) t klat n. Yükleme ba lar ve ilerleme ekranlar görüntülenir. Yükleme tamamland nda Finish'i (Son) t klatarak Yükleyiciden ç k n A Haziran 2012

19 Kodak Asset Management Server Software yüklemesi tamamland nda, lisans n z alman za olanak tan yan Lisans Yönetim Arac görüntülenir. 11. Apply a new license (Yeni bir lisans uygula) seçin ve Next'i ( leri) t klat n. A a daki ekran görüntülenir. 12. Kodak Asset Management Server Software'nizin URL'sini girin. Bu, Kodak Asset Management Server Software'ye göz atmak için kulland n z adresle ayn adres ve sanal dizindir; örn. Sunucum/ KodakAssetManagement. A Haziran

20 13. Next'i ( leri) t klat n. A a daki ekran görüntülenir. 14. unlardan birini seçin: I need to download it ( ndirmem gerekiyor) veya I have a file (Bir dosyam var), ard ndan Next'i ( leri) t klat n. I have a file' (Bir dosyam var) seçerseniz, a a daki ekran görüntülenir. - Lisans dosyas n n bulundu u konuma göz at n, ard ndan size gönderilen e-posta lisans bildirimindeki seri numaras n Seri Numaras alan na girin ve Finish'i (Son) t klat n. NOT: Yaz l m sipari i verildi inde size e-posta yoluyla sipari onay ve fatura gönderilir. Bunlar n ikisinde de ürün serisi numaras (ürün sipari i verildi inde olu turulur) bulunur A Haziran 2012

21 I need to download it'i ( ndirmem gerekiyor) seçerseniz a a daki ekran görüntülenir. - Size gönderilen e-posta lisans bildirimindeki seri numaras n Seri Numaras alan na girin ve Finish'i (Son) t klat n. 15. Finish'i (Son) t klatt ktan sonra sunucu yeni lisans ile güncellenir. 16. Taray c n z aç p Kodak Asset Management Software Administrative GUI arabirimine giderek yüklemenin ba ar l oldu unu do rulay n. A Haziran

22 stemci yaz l m n yükleme Manuel yükleme stemci yaz l m manuel olarak veya sessiz olarak ana bilgisayara yüklenebilir. stemci yaz l m ana bilgisayara manuel olarak yüklemek için: 1. Kodak web sitesinden Kodak Asset Management Software Client Module'yi indirin ve çal t r n: AssetManagement. Ho Geldiniz ekran görüntülenir. 2. Next'i ( leri) t klat n. Yaz l m Lisans Sözle mesi penceresi görüntülenir. 3. Yaz l m Lisans Sözle mesinin ko ullar n okuduktan sonra kabul ediyorsan z Yes'i (Evet) t klat n A Haziran 2012

23 Hedef Konumu Seçin ekran görüntülenir. 4. Kodak Asset Management Software Client Module'yi yüklemek veya varsay lan ayar tutmak istedi iniz klasöre göz at n, ard ndan Next'i ( leri) t klat n. NOT: Varsay lan ayar kabul etmeniz önerilir. 5. Kodak Asset Management Software sunucusunun a adresini (URL) girin. Bu, Kodak Asset Management Server Software'ye göz atmak için kulland n z adresle ayn adres ve sanal dizindir; örn. Sunucum/KodakAssetManagement. A Haziran

24 6. Next'i ( leri) t klat n. 7. Install'u (Yükle) t klat n. Yükleme ba lar ve ilerleme ekran görüntülenir. 8. Yükleme i lemi tamamlan nca Finish'i (Son) t klat n. Sessiz yükleme stemci yükleyici /s seçene ini kullanarak sessiz biçimde çal abilir. Sessiz yüklemeyi çal t rmadan önce yükleme yan t dosyas olu turulmal d r. Yan t dosyas olu turmak için unlar yap n: 1. Komut istem penceresi aç n ve istemci yaz l m n n kaydedildi i klasöre gidin. 2. stem penceresine KAMClientSetup.exe /r /f1yan tdosyam nyolu yaz n, burada yan tdosyam nyolu yan t dosyas n n olu turulmas n istedi iniz tam yoldur. NOT: f1 parametresinden sonra hiç bo luk kullan lmaz. Örne in: KamClientSetup.exe /r /f1c:\klasörüm\yan tdosyam nad 3. KAMClientSetup kullan c arabirimi ile manuel kurulum prosedürünü gerçekle tirin. Yükleme tamamland nda tüm yan tlar n z belirtilen yan t dosyas na kaydedilir. imdi sessiz yükleme hedef istemci bilgisayarda a a daki komut ile çal t r labilir: KAMClientSetup.exe /s /f1yan tdosyam nyolu. Burada yan tdosyam nyolu Ad m 1'de olu turulan yan t dosyas na i aret eder. NOT: Yükleme yan t dosyas, istemci bilgisayar eri ebildi i sürece bir a payla m nda depolanabilir A Haziran 2012

25 Örne in: KAMClientSetup.exe dosyas, C: sürücünüzde KurulumDosyalar adl klasörde bulunur ve ayn konumda bir yan t dosyas olu turmak istersiniz. KAMClientSetup.exe ve yan t dosyas n payla m a sürücüsünde Q:\Payla lankurulumdosyalar adl klasöre koymak istiyorsunuz, bu sayede a n zda Kodak Asset Management Client Software yüklemesi gereken herhangi bir istemci bilgisayar taraf ndan eri ilebilir olacak. 1. Komut istemi penceresini aç n, dizininizi C:\KurulumDosyalar olarak de i tirin ve unu girin: KamClientSetup.exe /r /f1kurulumyan t 2. Manuel kurulum s ras nda oldu u gibi, kurulum program n n sorular n yan tlay n. Kurulum tamamland nda KurulumYan t adl bir dosya C:\KurulumDosyalar konumuna yerle tirilir. 3. Önceki ad mlarda olu turulan KAMClientSetup.exe ve KurulumYan t dosyas n payla m klasörünüzdeki Q:\Payla lan Kurulum Dosyalar adl payla lan sürücüye kopyalay n. A n zdaki herhangi bir istemciye Kodak Asset Management Client Software yüklemek istiyorsan z, istemci üzerindeki komut istemi penceresine veya toplu i dosyas na a a daki yolu girin: NOT: Bo luk içeren dosya yollar n n etraf nda çift t rnak olmas gerekir. Q:\Payla lan Kurulum Dosyalar \KAMClientSetup.exe /s / f1 Q:\Payla lan Kurulum Dosyalar \KurulumYan t A Haziran

26 3 Sisteminizi Ayarlama çindekiler Yap land rmay planlama Ba lamadan önce Sisteme genel bak Asset Management Software sunucu konsoluna eri me Simgeler H zl dönü türme Yönetici rolleri Sistem varsay lanlar n olu turma SMTP ayarlar n yap land rma Tutma ayarlar n yap land rma Kullan c listesi olu turma Kullan c ekleme Kullan c ayarlar n de i tirme Kullan c silme lem günlü ü alan Hakk nda alan Gruplar Grup ekleme Gruplara varl klar ekleme Varl klar Varl k ayr nt lar n düzenleme Varl k olaylar n görüntüleme Varl k geçmi ini görüntüleme Varl klar silme Örnekler Yap land rmay planlama Kodak Asset Management Software'i kullanmadan önce bu bölümü gözden geçirmeli ve sisteminizi nas l yap land raca n z planlamal s n z. u noktalar göz önünde bulundurun: Bak m ve hata e ikleri için Kodak varsay lan ayarlar n de i tirmeye gereksinim duyup duymad n za veya bunu yapmay isteyip istemedi inize karar verin. Hangi sistem kullan c lar n olu turaca n za ve onlara vermek istedi iniz ayr cal klara karar verin. Varl k gruplar kurmak isteyip istemedi inize karar verin. Gruplar kuruyorsan z: - Hangi varl klar n hangi gruplara ait olaca na (örn. modele, konuma veya kullan ma göre) karar verin. - Hangi kullan c lar n hangi gruplara atanaca na ve onlara vermek istedi iniz ayr cal klara karar verin. Hangi raporlar üretmek istedi inize karar verin. A Haziran

27 Ba lamadan önce Ba lamadan önce u noktalar göz önünde bulundurun: Hangi varl klar izlemek istedi inize karar verin. Bölüm 1'deki Desteklenen taray c lar ba l kl bölüme bakarak desteklendiklerinden emin olun. Güvenlik önemliyse, HTTPS ya da HTTP seçeneklerinden hangisini etkinle tirece inizi göz önünde bulundurun. Bkz. Ek A, HTTPS'yi Yap land rma. Kodak Asset Management Software eri imine gereksinim duyan bireyler için kullan c hesaplar sunucuda bulunmal d r. Kodak Asset Management Software Administrative GUI arabiriminde olu turulan kullan c hesaplar ile kullan c lar aras nda birebir ili ki oldu unu unutmay n. Zaten SQL Server kullan yorsan z, Kodak Asset Management Software veritaban n n mevcut SQL Server kopyan zda bulunmas n isteyip istemedi inize veya di er bir SQL Server örne i yüklemek ve bu örne i Asset Management Software veritaban na ay rmak isteyip istemedi inize karar verin. Kodak Asset Management Software Administrative GUI arabirimine atamak istedi iniz URL'ye karar verin. Varsay lan olarak kullan c lar taray c lar n n adres çubu una Ad /KodakAssetManagement yazarak yaz l ma eri irler. KodakAssetManagement yerine kurulu unuzla daha yak ndan ili kili bir seçenek kullanmak isteyebilirsiniz. Kodak Asset Management Software Administrative GUI arabirimi, varl klar n z gruplara ataman za olanak tan r. Bu seçene i kullanarak varl klar n z izlemeyi nas l kolayla t rabilece inizi göz önünde bulundurun. Bu bölümün ileri k s mlar nda yer alan Gruplara varl klar ekleme konusuna bak n. E-postalar kullanarak çal anlara bak m ve hata uyar lar hakk nda bilgi vermek istiyorsan z SMTP sunucunuzun nas l yap land r ld hakk nda bilgi edinmeniz gerekir. Sisteme varl klar eklemeden önce Kodak Asset Management Software Administrative GUI arabirimindeki Sistem Varsay lanlar ekran hakk nda bilgi edinin. Bu ekranda otomatik varl k özelli i atamalar n, hata ve bak m uyar lar için e-posta hesaplar n, HTTPS vb. ayarlar tan mlars n z. HTTP ayarlar. Bu bölümün ileri k s mlar nda yer alan Sistem varsay lanlar n olu turma konusuna bak n. Ayr ca, System Retention (Sistem Tutma) ekran hakk nda da bilgi edinmelisiniz. Tutulan sistem ve varl k bilgilerinin miktar, bu ekrandaki parametreler taraf ndan belirlenir. Bu ayarlar, sunucunuzun kaynaklar ve kullan labilir disk alan n do rudan etkiler. Bu bölümün ileri k s mlar nda yer alan Tutma ayarlar n yap land rma konusuna bak n. 3-2 A Haziran 2012

28 Sisteme genel bak Ana ekrandan gruplar, varl klar, raporlar, yaz l m güncellemelerini ve sistem ayarlar n (kullan c lar dahil) yönetebilirsiniz. Sisteminizi nas l kurmak istedi inize ba l olarak, bir kullan c listesi olu turman z önerilir. Bir kullan c y Sistem Yöneticisi olarak atayarak sistemde herhangi bir ayar de i tirmesine olanak tan yabilir, bir grupta bulunmayan varl klar görmesine izin verebilir veya yaln zca sisteme yönelik salt okunur (görüntüleme) haklar verebilirsiniz. Groups (Gruplar) varl klar n z (taray c lar) düzenlemenize yönelik yöntemler sa lar. Tercihlerinize ba l olarak, varl klar n gruplara atanm olmas gerekmez. Ancak, varl klar n z gruplar halinde yerle tirmek isterseniz, gruplar n z kurulu unuz için yararl olacak herhangi bir ekilde ayarlayabilirsiniz. Örne in gruplar konum, taray c modeli, departman vb. özelliklere göre düzenlenebilir. Gruplar kurduktan sonra, kullan c lar ve varl klar bu gruplara atayabilirsiniz. Grup olu turma hakk nda bilgi edinmek ve prosedürler için bu bölümün ileri k s mlar nda yer alan Gruplar konusuna bak n. Assets (Varl klar) Kodak Asset Management Software taraf ndan gözlemlenecek olan taray c lard r. Bir varl k istemci bir PC'ye ilk kez ba land nda, hiçbir gruba ait olmad ndan sunucuda otomatik olarak listelenir. Kullan c lar, ayr cal klar na ba l olarak varl klar görüntüleyebilir, ekleyebilir, de i tirebilir ve silebilirler. Varl klar yönetme hakk nda bilgi edinmek ve prosedürler için bu bölümün ileri k s mlar nda yer alan Varl klar konusuna bak n. Reports (Raporlar) toplanan varl k verileri hakk nda bilgi sa layacak ekilde olu turabilir. Veriler belirli bir süre için tablo halinde biçimlendirilebilir. Rapor türleri unlar içerir: total pages (toplam sayfalar), pending maintenance (bekleyen bak m), errors (hatalar) ve scheduled update status (planlanm güncelleme durumu). Kullan c lar, ayr cal klar na ba l olarak raporlar görüntüleyebilir, ekleyebilir, de i tirebilir ve silebilirler. Raporlar ayarlama ve çal t rmaya yönelik bilgi edinme ve prosedürler için Bölüm 5'e bak n. Updates (Güncellemeler), varl klar için güncelleme planlaman n yan s ra sürücüler, istemci yaz l m, TWAIN Ayar K sayollar, Smart Touch vs. için güncelleme paketleri olu turman za olanak tan r. Güncellemeleri ayarlama ve bak mlar n yapmaya yönelik bilgi edinme ve prosedürler için Bölüm 5'e bak n. System (Sistem), sistem varsay lan ayarlar n, SMTP ayarlar n, tutma ayarlar n ve kullan c ayarlar n yapman za veya de i tirmenize izin verir. Ayr ca, System (Sistem) penceresinden Log ( lem Günlü ü) ve About (Hakk nda) pencerelerine de eri ebilirsiniz. System Defaults (Sistem Varsay lanlar ) penceresindeki seçenekler hakk nda daha fazla bilgi edinmek için bu bölümün ileri k s mlar nda yer alan, Sistem varsay lanlar n olu turma konusuna bak n. A Haziran

29 Asset Management Software sunucu konsoluna eri me ÖNEML : Kullan c lar n Kodak Asset Management Software Administrative GUI arabiriminde oturum açabilmeleri için, irketin BT Sistem Yöneticisi her kullan c ya sunucu eri imi izni vermelidir. Kodak Asset Management Software Administrative GUI arabirimi bir ASP.NET web sayfas yoluyla ba lat l r. 1. nternet taray c n z aç n. 2. Sunucunun web sitesinde bulunan sunucu yaz l m sanal dizinine gidin (örn. 3. Sunucuya eri im sa lamak için kimlik bilgilerinizi girin. 4. Kodak Asset Management Software Administrative GUI arabirimi yüklenirken, sistem Microsoft Silverlight eklentisinin gerekli sürümünün bilgisayar n zda yüklü olup olmad n do rular. Yüklü de ilse, gerekli eklenti sürümünü indirip yüklemeniz istenir. 5. Silverlight eklentisi do ruland ktan veya gerekli sürüm indirildikten sonra ana pencere görüntülenir. NOT: Kullan c lar eklenene kadar sunucuda oturum açabilen herkes Sistem Yöneticisi haklar na sahip olur. Mümkün oldu unca k sa sürece kullan c lar olu turman z ve kullan c haklar na/ ayr cal klar na karar vermeniz önerilir. 3-4 A Haziran 2012

30 Simgeler A a daki simgeler bu k lavuzda kullan lmaktad r Ayr nt lar bir varl k, grup, konum, destek yetkilisi vb. ö enin ayr nt lar n görüntülemenize ve düzenlemenize olanak tan r. Yeni yeni bir grup, varl k, konum, destek yetkilisi vb. olu turman za olanak tan r. Sil bir grup, varl k, konum, destek yetkilisi vb. silmenize olanak tan r. Ekle bir gruba varl klar eklemenize olanak tan r. Kald r bir gruptan varl klar kald rman za olanak tan r. H zl dönü türme A a da dakikalardan saatlere ve günlere dönü türülmü de erleri içeren bir liste bulunmaktad r. S kl k ile ilgili ayarlar n z yaparken bu liste size yard mc olabilir. Dakika Saat Gün , A Haziran

31 Yönetici rolleri Sistem Yöneticisi Sistem Yöneticisi Kodak Asset Management Software üzerinde tam denetime sahiptir ve sistem üzerinde pek çok de i iklik yapabilir. Sistem Yöneticisi SMTP ayarlar n görüntüleyebilen ve bu yaz l ma eri ip kullanabilen kullan c lar n listesini yöneten tek ki idir. Grup Yöneticisi Grup Yöneticisi gruplar n n üzerinde denetime sahiptir. Gruplar na ait olan varl klar ekleyebilir, kald rabilir ve yönetebilirler. Herhangi bir kullan c grup olu turabilir ancak yaln zca eri im sa lad varl klar o gruba eklenebilir. Sistem Yöneticisi genellikle Grup Yöneticilerini ve Atanmam varl k ayr cal klar n atar. Bir grup olu turan bir kullan c otomatik olarak o grubun Grup Yöneticisi olur. Grup Yöneticisi olarak, di er kullan c lar grubunuza ekleyebilir, bu kullan c lar yönetici ayr cal klar verebilir veya grubunuza yaln zca görüntüleme ayr cal klar verebilirsiniz. Varl k Yöneticisi Varl k Yöneticisi belirli varl klar üzerinde denetime sahiptir. Herhangi bir sistem kullan c s Sistem Yöneticisi taraf ndan Varl k Yöneticisi olarak atanabilir. Bu varl klar yönetebilir ve sistemden silebilirler. Varl k Yöneticilerinin sistemden varl klar silmeleri halinde bu varl klar için kaydedilmi tüm bilgilerin de silinece ini unutmay n. Ancak, varl k, istemci bilgisayar taraf ndan planlanan bir sonraki güncellemede sisteme yeniden kaydolur. Rapor Yöneticisi herhangi bir sistem kullan c s rapor olu turabilir. Raporu olu turan ki i otomatik olarak Rapor Yöneticisi olur. Güncelleme Paketi Yöneticisi herhangi bir sistem kullan c s güncelleme paketi olu turabilir. Güncelleme paketini olu turan ki i otomatik olarak Güncelleme Paketi Yöneticisi olur. Güncelleme Planlama Yöneticisi herhangi bir sistem kullan c s bir güncelleme planlayabilir. Güncellemeyi planlayan ki i otomatik olarak Güncelleme Planlama Yöneticisi olur. NOT: Bir güncelleme paketini ve/veya planlanm güncellemeyi en son de i tiren ki i otomatik olarak Güncelleme Paketi Yöneticisi veya Güncelleme Planlama Yöneticisi olur. Örne in, bir kullan c güncelleme paketi olu turur ve Pasifik saatine göre 01:00'da çal acak ekilde planlar, ancak Sistem Yöneticisi bu güncellemenin Pasifik saatine göre 03:00'da çal mas n ister. Sistem Yöneticisi planlanan güncellemeyi de i tirdi inde, otomatik olarak o güncelleme paketinin Güncelleme Planlama Yöneticisi olur. 3-6 A Haziran 2012

32 Sistem varsay lanlar n olu turma Kodak Asset Management Software Server Module yüklendi inde, Kodak Asset Management Software Administrative GUI arabiriminde oturum açan her ki inin, kullan c lar olu turulana dek Sistem Yöneticisi oldu u kabul edilir. Kullan c lar ve gruplar ayarlamadan önce, sistem varsay lanlar n z ayarlaman z yararl olacakt r. Gruplar olu turulduysa, Sistem Varsay lanlar penceresinde ayarlad n z de erler, kar l k gelen grup ayarlar n önceden doldurur. Örne in, Sistem Varsay lanlar penceresinde tan mlanan konum bilgileri, yeni bir grup olu turulurken kullan l r. Assign on Add (Ekleme Üzerine Ata) seçene i, herhangi bir varl k sisteme eklendi inde de erleri otomatik olarak varl a eklemek için rahat bir yöntem sunar. Bu seçenek, Konum, Destek Yetkilisi, Güncelleme s kl ile Bak m ve Hata e ikleri için kullan labilir. Gruplar kullanmay planlam yorsan z veya tüm varl klar için ayn ayarlar istiyorsan z Sistem penceresinde bulunan bu ayarlar kullan n. Bir varl k sisteme eklendikten sonra bu de erleri de i tirmeniz gerekirse, Varl k Ayr nt lar penceresini kullan n veya varl k bir gruba eklendikten sonra Assign Now ( imdi Ata) dü mesini kullanarak bir güncelleme atay n. Bak m ve Hata E ikleri taray c modeline ba l olarak genellikle farkl d r. Kodak taray c varsay lanlar, taray c sisteme ilk ba land nda, sunucuya gönderilir. O nedenle Kodak varsay lanlar n n üzerine yazmak istiyorsan z yaln zca de erleri belirlemeniz gerekir. 1. Ana pencerede System'i (Sistem) t klat n. 2. Defaults' (Varsay lanlar) t klat n. Varsay lanlar alan görüntülenir. 3. Bak m e-postas alan nda bir varl n bak m e i ine ula ld nda veya a ld nda bilgi verilecek ki inin e-posta adresini girin. NOTLAR: Bir varl k bir gruba aitse ve grubun Bak m e-postas için de eri varsa, grubun e-posta adresi kullan l r. Bu e-postay birden fazla ki inin almas gerekiyorsa, grup e-posta adresi ayarlaman z gerekir. A Haziran

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1 Kullan c K lavuzu Bu kullan m k lavuzu yaln zca bilgi vermek amac yla oluşturulmuştur. Burada verilen tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Xerox Corporation, bu k lavuzun kullan m

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi

Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi TÜB TAK ULAKB M Ulusal Akademik A ve Bilgi Merkezi Adres: YÖK Binas B5 Blok Bilkent 06539 Ankara Internet adresi: www.ulakbim.gov.tr Tel: 0(312) 298 92 00 Fax:

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

Prepared By IcEN. www.frtrk.org >> IcEN. Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz.

Prepared By IcEN. www.frtrk.org >> IcEN. Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz. Prepared By IcEN www.frtrk.org >> IcEN Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz. 80x86 KOMUT SET (Bölüm 1) X86 tabanl mikroi lemcilerin icra etti i makine kodlar sabit olmas na ra men, programlama

Detaylı

Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi

Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi The Effect of the Grouping Peer Review Questions by Different Perspectives

Detaylı

Hastane ya da doktor. yanl tedavi uygularsa Ne yapmal? Hasta Bilgilendirme. Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun?

Hastane ya da doktor. yanl tedavi uygularsa Ne yapmal? Hasta Bilgilendirme. Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun? Hastane ya da doktor yanl tedavi uygularsa Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun? Hasta Bilgilendirme Hastane ya da doktor yanl tedavi uygularsa Hastaland z ve sa za kavu

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu NPD4756-00 TR

Kullanım Kılavuzu NPD4756-00 TR NPD4756-00 TR İçindekiler Önsöz Telif Hakkı ve Ticari Markalar... 11 Bu Kılavuzun Kullanılması... 12 Bu kılavuzda kullanılan yazım biçimleri... 12 Yasal Olmayan Kopyalar ve Çıktılar... 13 Ürün Özellikleri...

Detaylı

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Hikmet Savc 34 ve Kamil Arif K rk ç 35 Abstract: The aim of the study is to investigate

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

BASKETBOL FEDERASYONU

BASKETBOL FEDERASYONU TÜRK YE BASKETBOL FEDERASYONU 2004 BASKETBOL OYUN KURALLARI BASKETBOL OYUN KURALLARI 2004 Haziran 2004 Sayfa 4/81 NDEK LER NC KURAL - OYUN...8 Madde 1 Tan mlar...8 NC KURAL SAHA VE DONANIM...8 Madde 2

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

Harici Taşınabilir. My Passport Ultra. Taşınabilir Sabit Sürücü. Kullanım Kılavuzu. My Passport Ultra Kullanım Kılavuzu

Harici Taşınabilir. My Passport Ultra. Taşınabilir Sabit Sürücü. Kullanım Kılavuzu. My Passport Ultra Kullanım Kılavuzu My Passport Ultra Taşınabilir Sabit Sürücü Kullanım Kılavuzu Harici Taşınabilir My Passport Ultra Kullanım Kılavuzu WD Servis ve Desteği Bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen bu ürünü iade etmeden önce sorunu

Detaylı

Kullanım Kılavuzu NPD4443-00 TR

Kullanım Kılavuzu NPD4443-00 TR NPD4443-00 TR İçindekiler Önsöz Telif Hakkı ve Ticari Markalar... 10 Bu Kılavuzun Kullanılması... 11 Bu kılavuzda kullanılan yazım biçimleri... 11 Yasadışı Kopya ve Çıktılar... 12 Ürün Özellikleri... 12

Detaylı

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak)

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak) YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas Yrd. Doç. Dr. Feri tah SÖNMEZ Adnan Menderes

Detaylı

CX510 Series. Kullanıcı Kılavuzu. Makine türleri: 7527 Model(ler): 636, 637

CX510 Series. Kullanıcı Kılavuzu. Makine türleri: 7527 Model(ler): 636, 637 CX510 Series Kullanıcı Kılavuzu Eylül 2014 www.lexmark.com Makine türleri: 7527 Model(ler): 636, 637 İçindekiler 2 İçindekiler Güvenlik Bilgileri...7 Yazıcıyı tanıma...9 Yazıcı hakkında bilgi bulma...9

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Energy Logger

Kullanım Kılavuzu. Energy Logger 1730 Energy Logger Kullanım Kılavuzu September 2013 (Turkish) 2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of their

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Köksal ÖZENÇ,Mustafa ALKAN, Tayfun ACARER Abstract- And the risks against the security of the information and data because of our today s developing

Detaylı

DOCSVAULT KURULUM KILAVUZU

DOCSVAULT KURULUM KILAVUZU DOCSVAULT KURULUM KILAVUZU İÇİNDEKİLER İstemci ve Sunucunun Yüklenmesi...2 Docsvault Sunucu Yükleme...4 Bölüm 1 Program Dosyalarının Yüklenmesi...4 Bölüm 2 Docsvault Sunucu nun Yapılandırılması:...8 Docsvault

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı