[The BSD License] Telif hakk (c) Jaroslaw Kowalski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net"

Transkript

1

2 Bu uygulaman n k s mlar taraf ndan kullan lan yaz l m a a daki lisans beyan n gerektirir: [The BSD License] Telif hakk (c) Jaroslaw Kowalski Tüm haklar sakl d r. Kaynak ve ikili biçimlerde yeniden da t lmas na ve kullan m na, de i iklik olsun veya olmas n, a a daki ko ullar n yerine getirilmesi art yla izin verilir: Kaynak kodun yeniden da t lmas yukar daki telif hakk bildirimini, bu ko ullar listesini ve a a daki sorumluluk reddini içermelidir. kili biçimdeki yeniden da t mlar, yukar daki telif hakk bildirimini, bu ko ullar listesini ve a a daki sorumluluk reddini bu da t m ile sa lanan belgelerde ve/veya di er materyallerde yeniden üretmelidir. Jaroslaw Kowalski ad veya di er kat l mc lar n adlar önceden yaz l özel izin al nmaks z n bu yaz l mdan elde edilen ürünlerin tan t m nda kullan lamaz. BU YAZILIM, TEL F HAKKI SAH PLER VE KATKIDA BULUNANLAR TARAFINDAN SATILAB L RL K VE BEL RL B R AMACA UYGUNLUK GARANT LER DAH L, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, AÇIK VEYA ZIMN H ÇB R GARANT OLMAKSIZIN "OLDU U G B " SA LANMAKTADIR. TEL F HAKKI SAH PLER VE KATKIDA BULUNANLAR, H ÇB R KO UL ALTINDA HERHANG B R DO RUDAN, DOLAYLI, ARIZ, ÖZEL, CEZA VEYA BA LI OLAN, ( KAME MALLARIN VEYA H ZMETLER N TEDAR K ; KULLANIM, VER VEYA KAR KAYBI; VEYA KES LMES DAH L FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE), HERHANG B R EK LDE HERHANG B R SORUMLULUK TEOR S NE YOL AÇAN, SÖZLE ME, KES N SORUMLULUK VEYA HAKSIZ F L ( HMAL VEYA D ERLER DAH L), BU YAZILIMIN KULLANIMINDAN DO AN HERHANG B R HASARDAN, BU EK LDEK HASARIN OLASILI INDAN HABERDAR ED LM OLSA DAH SORUMLU TUTULMAYACAKTIR.

3 G R 1-1 L SANSLAR VE YÜKLEME 2-1 S STEM N Z AYARLAMA 3-1 S STEM N Z ZLEME 4-1 RAPOR OLU TURMA VE GÜNCELLEMELER PLANLAMA 5-1 SORUN G DERME 6-1 EK A

4 1 Giri çindekiler Desteklenen taray c lar Sisteminizi özelle tirme Sistem gereksinimleri Kodak Asset Management Software, Kodak Taray c lar n z yönetmenize yard mc olacak ekilde tasarlanm t r. Asset Management Software ile taray c kullan m n, bak m ve hatalar izleyebilir, taray c sürücülerini güncelleyebilirsiniz. Kodak Asset Management Software, bir web taray c s yoluyla ba lat lan Administrative GUI arabirimini içeren Kodak Asset Management Software Server Module ile Kodak Asset Management Software Client Module'den olu ur. Kodak Asset Management Software a a daki özellikleri sa lar: Taray c Uyar lar eylem yap lmas n gerektiren bir taray c durumunu belirten e-posta mesajlar gönderilebilir. Örne in, kötü belge haz rlanmas nedeniyle çok fazla belge s k mas ya an yor olabilir. Hat rlat c lar taray c temizleme veya tüketim malzemelerini de i tirme zaman n n geldi ini belirtir. De i tirme h zlar tarama gereksinimlerinize göre de i ti inden, e ikler tüketim malzemelerini optimum h zda de i tirecek ve verimlilik sa layacak ekilde ayarlanabilir. Hat rlat c e-postalar, bir bak m tamamlanana ve s f rlanana kadar gönderilir. Yap land rma Yönetimi güncelleme paketlerini kullanarak istemci yaz l m n yükseltmeye yönelik bir yöntem sa lar. Bu güncellemelerin da t m, kullan c taraf ndan tan mlanm planlamaya ve gruba ba l olarak bir taray c üzerinde veya bir taray c kümesinde meydana gelebilir. Kolay Eri ilebilir lem Günlü ü Dosyalar i lem günlü ü dosyalar u anda ço u Kodak Taray c ile kullan labilir. lem günlü ü dosyalar n her bir taray c dan kolayl kla alabilir ve Kodak Servis veya yetkili destek personeline göndermek üzere haz rlayabilirsiniz. Grup Varl klar varl klar n z, model, konum, alan gibi kullan c taraf ndan seçilen ölçütlere dayal grupland r n. Raporlar tek tek varl klara veya varl klar grubuna dayal olarak raporlar çal t r r. NOT: Bu k lavuzun amaçlar do rultusunda, varl klar Kodak Taray c lar anlam na gelir. A Haziran

5 Kodak Asset Management Software Client Module, taray c n n ba l oldu u bir ana bilgisayarda bulunur. Durum bilgisi sa lamak ve sunucudan güncellemeleri aramak için sunucu ile ileti im kurar. stemci yaz l m, ana bilgisayardaki taray c sürücüsü arac l yla varl izler. Ayr ca, kritik olaylar meydana geldi inde uyar sa lar ve önceden belirlenmi bak m veya hata e iklerine ula ld nda operatörü uyar r. stemci yaz l m, sunucu yaz l m n kullanarak planlanm olan güncellemeleri veya istekleri al r. ste in al nmas n n ard ndan, istemci yaz l m istenilen güncellemeleri gerçekle tirmek için önceden belirlenmi i levleri kullan r. stemci yaz l m ayr ca bak m n tamamland n sunucuya bildirebilir. Kodak Asset Management Software Administrative GUI arabirimi, taray c i lemlerine yönelik bir görünüm sa layarak çal ma sürenizi en yüksek seviyede tutman za ve tüm taray c lar n z verimli kullanman za olanak tan r. Ayr ca, güncellemeleri planlamak ve raporlar çal t rmak için bir yöntem sunar. Desteklenen taray c lar Kodak Asset Management Software a a daki taray c lar destekler: Kodak i2400/i2600/i2800 Taray c lar Kodak i920 ve i940 ScanMate Taray c lar Kodak i1200/i1300 Serisi Taray c lar NOT: Gelecekte di er taray c lar eklenebilir; Kodak yetkilinize ba vurun. Sisteminizin özelle tirilmesi Kodak Asset Management Software esneklik için tasarlanm t r. Kurulu unuz ne kadar küçük veya büyük olursa olsun, sisteminizi, i gereksinimlerinizi kar layacak ekilde özelle tirebilirsiniz. stenildi i say da taray c grubu olu turabilir (veya hiç grup olu turmayabilir) ve bir veya daha fazla gruba taray c atayabilirsiniz. Rollerine ba l olarak, kullan c lara görüntüleme ayr cal klar veya yönetici ayr cal klar atanabilir. Ayr ca raporlar olu turabilirsiniz. Toplamak istedi iniz bilgilere ba l olarak, taranan toplam sayfa say s, bekleyen bak m, hatalar ve planlanm güncelleme durumu gibi çe itli görevleri dahil edebilirsiniz. 1-2 A Haziran 2012

6 Sistem gereksinimleri Kodak Asset Management Software'i yüklemeden önce sisteminizin a a daki gereksinimleri kar lad ndan emin olun: Kodak Asset Management Software Server Module Taray c Deste i Microsoft Internet Explorer, Sürüm 8 veya üzeri Mozilla Firefox, Sürüm 9 veya üzeri Sunucu: letim Sistemleri Windows Server 2008 R2 (64 bit) Standard Edition Windows Server 2008 R2 (64 bit) Web Edition Sunucu: Donan m Yap land rma lemci Önerilen: 2.6 GHz veya daha h zl Bellek Önerilen: 3 GB veya üzeri Bo Disk Alan En az: 32 GB veya daha fazla (yaz l m ve veritaban için) NOT: Varl k say s na, s kl k ayarlar na ve tutma ayarlar na ba l olarak daha fazla disk alan gerekebilir. Kodak Asset Management Software Client Module stemci: letim Sistemleri Windows XP SP3 (32 ve 64 bit) Windows Vista SP2 (64 bit) Windows 7 SP1 (32 ve 64 bit) stemci Donan m Yap land rmas - istemci donan m, ba l taray c n n önerilen yap land rmas ile ayn veya daha yüksek olmal d r. Taray c n z n ürün teknik özellikleri için Kullan c K lavuzu'na veya Kodak web sitesine ba vurun: A Haziran

7 2 Lisanslar ve Yükleme çindekiler Yaz l m yüklemeden önce IIS'yi etkinle tirme Geli mi araçlarla SQL Express'i indirme ve yükleme Yüklemeden sonra SQL Express'i yap land rma Sunucu yaz l m n yükleme stemci yaz l m n yükleme Manuel yükleme Sessiz yükleme Yaz l m yüklemeden önce IIS'yi etkinle tirme Kodak Asset Management Software Server Module'yi yüklemeden önce, Windows sunucusunu yap land r n ve Microsoft SQL Server Express veya di er bir SQL Server sürümünü (yüklü de ilse) yükleyin. Sunucu Yöneticisi ekran ndan: 1. Roles'ü (Roller) seçin, ard ndan Add Roles'ü (Rol Ekle) t klat n. A Haziran

8 Sunucu Rollerini Seçin ekran görüntülenir. 2. Web Server (IIS) (Web Sunucusu (IIS)) seçene ini i aretleyin, ard ndan Next'i ( leri) t klat n. Web Sunucusu (IIS) ekran görüntülenir. 3. Next'i ( leri) t klat n. 2-2 A Haziran 2012

9 Rol Hizmetleri Seçin ekran görüntülenir. Rol Hizmetleri ekran nda a a dakileri i aretleyin: ASP.NET Windows Kimlik Do rulamas Varsay lan Belge.NET Geni letebilirli i Statik çerik stek Filtreleme ISAPI Filtreleri ISAPI Uzant lar ard ndan Next'i ( leri) t klat n. A a daki ekran görüntülenir. 4. Add Required Role Services'i (Gerekli Rol Hizmetlerini Ekle) t klat n. 5. Install'u (Yükle) t klat n. Yükleme tamamland nda Sunucu Yöneticisinden ç k n. A Haziran

10 Geli mi araçlarla SQL Express'i indirme ve yükleme Yüklemeden sonra SQL Express'i yap land rma NOT: Microsoft SQL Server önceden yüklenmemi se u yordamlar izleyerek SQL Express'i indirin ve yükleyin. 1. Yükleyiciyi u URL'den al n: download/en/details.aspx?id= SQLEXPRADV_x64_ENU.exe dosyas n çal t r n. 3. Yükleme s ras nda varsay lan ayarlar n tümünü kabul edin. SQL Management Studio'yu ilk kez çal t rd n zda Microsoft SQL Server 2008 R2 ekran görüntülenir. 1. Sunucu ad alan na SunucunuzunAd \sqlexpress yaz n. 2. Kimlik do rulamas alan na Windows Authentication (Windows Kimlik Do rulamas ) yaz n ve Connect (Ba lan) t klat n. SQL Server Management Studio ana ekran görüntülenir. 2-4 A Haziran 2012

11 3. SQL Express'te Windows Authentication mode'u (Windows Kimlik do rulamas modu) etkinle tirin. SQL Server Management Studio'nun sol bölmesinde en yüksek seviyeli dü ümü sa t klat n, Properties'i (Özellikler) ve ard ndan Security'yi (Güvenlik) t klat n. Windows Authentication mode'u (Windows Kimlik do rulamas modu) seçin ve OK'i (Tamam) t klat n. 4. Filestream capabilities'i (Dosya ak özellikleri) etkinle tirin. SQL Server Management Studio'nun sol bölmesinde en yüksek seviyeli dü ümü sa t klat n, Properties'i (Özellikler) ve ard ndan Advanced'i (Geli mi ) t klat n. A Haziran

12 Dosya Ak Eri im Seviyesi için Full access enabled' (Tam eri im etkinle tirildi) seçin. OK'i (Tamam) t klat n ve SQL Server Management Studio'dan ç k n. 5. SQL Server Yap land rma Yöneticisi'ni çal t r n ve SQL Server Services'i sa t klat n, ard ndan Open' (Aç) t klat n. 6. SQL Server (SQLEXPRESS) seçene ini sa t klat n ve Properties'i (Özellikler) seçerek SQL Server (SQLEXPRESS) Özellikler ekran n görüntüleyin. 7. FILESTREAM (DOSYA AKI I) sekmesini seçin ve Enable FILESTREAM for Transact-SQL access (Transact-SQL eri imi için DOSYA AKI INI etkinle tir) ve Enable FILESTREAM for file I/O streaming access'i (Dosya G/Ç ak eri imi için DOSYA AKI INI etkinle tir) i aretleyin. 8. SQL Server (SQLEXPRESS) Özellikler ekran nda OK'i (Tamam) t klat n. 2-6 A Haziran 2012

13 9. Sa bölmede SQL Server (SQLEXPRESS) seçene ini sa t klat n ve Restart' (Yeniden ba lat) seçin. 10. Yeniden ba latma tamamland nda, SQL Server Yap land rma Yöneticisi'nden ç k n. A Haziran

14 Sunucu yaz l m n n yüklenmesi 1. Kodak web sitesine gidin: ve Kodak Asset Management Software Server'i indirip yükleyin. 2. Kodak Asset Management Software Server ekran görüntülendi inde Next'i ( leri) t klat n. NOT: Bu yaz l m n indirilmesi ve düzgün çal mas için önko ullar gerekir. Gereksinim ekran görüntülenirse, yüklemeye devam etmeden önce gerekli bile enleri yükleyin. Lisans Sözle mesi ekran görüntülenir. 3. Yaz l m Lisans Sözle mesinin ko ullar n okuduktan sonra kabul ediyorsan z Yes'i (Evet) t klat n. 2-8 A Haziran 2012

15 4. Yükleme Türü ekran görüntülendi inde Complete'i (Tamamla) seçerek yaz l m ve veritaban n yükleyin. veya veritaban n yüklemek istemiyorsan z Custom' (Özel) seçin; Özellikleri Seçin ekran görüntülenir. Next'i ( leri) t klat n. A Haziran

16 Hedef Konumu Seçin ekran görüntülenir. 5. Sunucu yaz l m web sitesi dosyalar n yüklemek veya varsay lan ayar tutmak istedi iniz klasöre göz at n, ard ndan Next'i ( leri) t klat n. NOT: Varsay lan ayar kabul etmeniz önerilir. Hedef Konumu Seçin ekran görüntülenir. 6. Sunucu yaz l m uygulama dosyalar n yüklemek veya varsay lan ayar tutmak istedi iniz klasöre göz at n, ard ndan Next'i ( leri) t klat n. NOT: Varsay lan ayar kabul etmeniz önerilir A Haziran 2012

17 A a daki ekran görüntülenir. 7. Veritaban sunucusu konumunu girin veya göz at n ve SQL Server kullan c arabirimine nas l ba lanmak istedi inizi seçin: Windows authentication (Windows kimlik do rulamas ) veya SQL Server Authentication (SQL Server Kimlik Do rulamas ), bu seçenek, SQL Server kullan c arabirimine ba lan rken bir oturum açma kimli i ve parolas gerektirir. Next'i ( leri) t klat n. Hedef Konumu Seçin ekran görüntülenir. 8. Veritaban dosyalar n yüklemek veya varsay lan ayar tutmak istedi iniz klasöre göz at n, ard ndan Next'i ( leri) t klat n. NOT: Varsay lan ayar kabul etmeniz önerilir. A Haziran

18 Sanal IIS Dizini ekran görüntülenir. 9. Next'i ( leri) t klat n. Sanal dizin, Kodak Asset Management Server Software'ye gitmek için taray c n za girilen URL dizesindeki dizini belirlemek için kullan l r. Örne in sunucunuzun ad Sunucum ise ve KodakAssetManagement için varsay lan de erleri tutuyorsan z, taray c n z n konum çubu una unu yazars n z: Sunucum/KodakAssetManagement 10. Haz r ekran nda Install'u (Yükle) t klat n. Yükleme ba lar ve ilerleme ekranlar görüntülenir. Yükleme tamamland nda Finish'i (Son) t klatarak Yükleyiciden ç k n A Haziran 2012

19 Kodak Asset Management Server Software yüklemesi tamamland nda, lisans n z alman za olanak tan yan Lisans Yönetim Arac görüntülenir. 11. Apply a new license (Yeni bir lisans uygula) seçin ve Next'i ( leri) t klat n. A a daki ekran görüntülenir. 12. Kodak Asset Management Server Software'nizin URL'sini girin. Bu, Kodak Asset Management Server Software'ye göz atmak için kulland n z adresle ayn adres ve sanal dizindir; örn. Sunucum/ KodakAssetManagement. A Haziran

20 13. Next'i ( leri) t klat n. A a daki ekran görüntülenir. 14. unlardan birini seçin: I need to download it ( ndirmem gerekiyor) veya I have a file (Bir dosyam var), ard ndan Next'i ( leri) t klat n. I have a file' (Bir dosyam var) seçerseniz, a a daki ekran görüntülenir. - Lisans dosyas n n bulundu u konuma göz at n, ard ndan size gönderilen e-posta lisans bildirimindeki seri numaras n Seri Numaras alan na girin ve Finish'i (Son) t klat n. NOT: Yaz l m sipari i verildi inde size e-posta yoluyla sipari onay ve fatura gönderilir. Bunlar n ikisinde de ürün serisi numaras (ürün sipari i verildi inde olu turulur) bulunur A Haziran 2012

21 I need to download it'i ( ndirmem gerekiyor) seçerseniz a a daki ekran görüntülenir. - Size gönderilen e-posta lisans bildirimindeki seri numaras n Seri Numaras alan na girin ve Finish'i (Son) t klat n. 15. Finish'i (Son) t klatt ktan sonra sunucu yeni lisans ile güncellenir. 16. Taray c n z aç p Kodak Asset Management Software Administrative GUI arabirimine giderek yüklemenin ba ar l oldu unu do rulay n. A Haziran

22 stemci yaz l m n yükleme Manuel yükleme stemci yaz l m manuel olarak veya sessiz olarak ana bilgisayara yüklenebilir. stemci yaz l m ana bilgisayara manuel olarak yüklemek için: 1. Kodak web sitesinden Kodak Asset Management Software Client Module'yi indirin ve çal t r n: AssetManagement. Ho Geldiniz ekran görüntülenir. 2. Next'i ( leri) t klat n. Yaz l m Lisans Sözle mesi penceresi görüntülenir. 3. Yaz l m Lisans Sözle mesinin ko ullar n okuduktan sonra kabul ediyorsan z Yes'i (Evet) t klat n A Haziran 2012

23 Hedef Konumu Seçin ekran görüntülenir. 4. Kodak Asset Management Software Client Module'yi yüklemek veya varsay lan ayar tutmak istedi iniz klasöre göz at n, ard ndan Next'i ( leri) t klat n. NOT: Varsay lan ayar kabul etmeniz önerilir. 5. Kodak Asset Management Software sunucusunun a adresini (URL) girin. Bu, Kodak Asset Management Server Software'ye göz atmak için kulland n z adresle ayn adres ve sanal dizindir; örn. Sunucum/KodakAssetManagement. A Haziran

24 6. Next'i ( leri) t klat n. 7. Install'u (Yükle) t klat n. Yükleme ba lar ve ilerleme ekran görüntülenir. 8. Yükleme i lemi tamamlan nca Finish'i (Son) t klat n. Sessiz yükleme stemci yükleyici /s seçene ini kullanarak sessiz biçimde çal abilir. Sessiz yüklemeyi çal t rmadan önce yükleme yan t dosyas olu turulmal d r. Yan t dosyas olu turmak için unlar yap n: 1. Komut istem penceresi aç n ve istemci yaz l m n n kaydedildi i klasöre gidin. 2. stem penceresine KAMClientSetup.exe /r /f1yan tdosyam nyolu yaz n, burada yan tdosyam nyolu yan t dosyas n n olu turulmas n istedi iniz tam yoldur. NOT: f1 parametresinden sonra hiç bo luk kullan lmaz. Örne in: KamClientSetup.exe /r /f1c:\klasörüm\yan tdosyam nad 3. KAMClientSetup kullan c arabirimi ile manuel kurulum prosedürünü gerçekle tirin. Yükleme tamamland nda tüm yan tlar n z belirtilen yan t dosyas na kaydedilir. imdi sessiz yükleme hedef istemci bilgisayarda a a daki komut ile çal t r labilir: KAMClientSetup.exe /s /f1yan tdosyam nyolu. Burada yan tdosyam nyolu Ad m 1'de olu turulan yan t dosyas na i aret eder. NOT: Yükleme yan t dosyas, istemci bilgisayar eri ebildi i sürece bir a payla m nda depolanabilir A Haziran 2012

25 Örne in: KAMClientSetup.exe dosyas, C: sürücünüzde KurulumDosyalar adl klasörde bulunur ve ayn konumda bir yan t dosyas olu turmak istersiniz. KAMClientSetup.exe ve yan t dosyas n payla m a sürücüsünde Q:\Payla lankurulumdosyalar adl klasöre koymak istiyorsunuz, bu sayede a n zda Kodak Asset Management Client Software yüklemesi gereken herhangi bir istemci bilgisayar taraf ndan eri ilebilir olacak. 1. Komut istemi penceresini aç n, dizininizi C:\KurulumDosyalar olarak de i tirin ve unu girin: KamClientSetup.exe /r /f1kurulumyan t 2. Manuel kurulum s ras nda oldu u gibi, kurulum program n n sorular n yan tlay n. Kurulum tamamland nda KurulumYan t adl bir dosya C:\KurulumDosyalar konumuna yerle tirilir. 3. Önceki ad mlarda olu turulan KAMClientSetup.exe ve KurulumYan t dosyas n payla m klasörünüzdeki Q:\Payla lan Kurulum Dosyalar adl payla lan sürücüye kopyalay n. A n zdaki herhangi bir istemciye Kodak Asset Management Client Software yüklemek istiyorsan z, istemci üzerindeki komut istemi penceresine veya toplu i dosyas na a a daki yolu girin: NOT: Bo luk içeren dosya yollar n n etraf nda çift t rnak olmas gerekir. Q:\Payla lan Kurulum Dosyalar \KAMClientSetup.exe /s / f1 Q:\Payla lan Kurulum Dosyalar \KurulumYan t A Haziran

26 3 Sisteminizi Ayarlama çindekiler Yap land rmay planlama Ba lamadan önce Sisteme genel bak Asset Management Software sunucu konsoluna eri me Simgeler H zl dönü türme Yönetici rolleri Sistem varsay lanlar n olu turma SMTP ayarlar n yap land rma Tutma ayarlar n yap land rma Kullan c listesi olu turma Kullan c ekleme Kullan c ayarlar n de i tirme Kullan c silme lem günlü ü alan Hakk nda alan Gruplar Grup ekleme Gruplara varl klar ekleme Varl klar Varl k ayr nt lar n düzenleme Varl k olaylar n görüntüleme Varl k geçmi ini görüntüleme Varl klar silme Örnekler Yap land rmay planlama Kodak Asset Management Software'i kullanmadan önce bu bölümü gözden geçirmeli ve sisteminizi nas l yap land raca n z planlamal s n z. u noktalar göz önünde bulundurun: Bak m ve hata e ikleri için Kodak varsay lan ayarlar n de i tirmeye gereksinim duyup duymad n za veya bunu yapmay isteyip istemedi inize karar verin. Hangi sistem kullan c lar n olu turaca n za ve onlara vermek istedi iniz ayr cal klara karar verin. Varl k gruplar kurmak isteyip istemedi inize karar verin. Gruplar kuruyorsan z: - Hangi varl klar n hangi gruplara ait olaca na (örn. modele, konuma veya kullan ma göre) karar verin. - Hangi kullan c lar n hangi gruplara atanaca na ve onlara vermek istedi iniz ayr cal klara karar verin. Hangi raporlar üretmek istedi inize karar verin. A Haziran

27 Ba lamadan önce Ba lamadan önce u noktalar göz önünde bulundurun: Hangi varl klar izlemek istedi inize karar verin. Bölüm 1'deki Desteklenen taray c lar ba l kl bölüme bakarak desteklendiklerinden emin olun. Güvenlik önemliyse, HTTPS ya da HTTP seçeneklerinden hangisini etkinle tirece inizi göz önünde bulundurun. Bkz. Ek A, HTTPS'yi Yap land rma. Kodak Asset Management Software eri imine gereksinim duyan bireyler için kullan c hesaplar sunucuda bulunmal d r. Kodak Asset Management Software Administrative GUI arabiriminde olu turulan kullan c hesaplar ile kullan c lar aras nda birebir ili ki oldu unu unutmay n. Zaten SQL Server kullan yorsan z, Kodak Asset Management Software veritaban n n mevcut SQL Server kopyan zda bulunmas n isteyip istemedi inize veya di er bir SQL Server örne i yüklemek ve bu örne i Asset Management Software veritaban na ay rmak isteyip istemedi inize karar verin. Kodak Asset Management Software Administrative GUI arabirimine atamak istedi iniz URL'ye karar verin. Varsay lan olarak kullan c lar taray c lar n n adres çubu una Ad /KodakAssetManagement yazarak yaz l ma eri irler. KodakAssetManagement yerine kurulu unuzla daha yak ndan ili kili bir seçenek kullanmak isteyebilirsiniz. Kodak Asset Management Software Administrative GUI arabirimi, varl klar n z gruplara ataman za olanak tan r. Bu seçene i kullanarak varl klar n z izlemeyi nas l kolayla t rabilece inizi göz önünde bulundurun. Bu bölümün ileri k s mlar nda yer alan Gruplara varl klar ekleme konusuna bak n. E-postalar kullanarak çal anlara bak m ve hata uyar lar hakk nda bilgi vermek istiyorsan z SMTP sunucunuzun nas l yap land r ld hakk nda bilgi edinmeniz gerekir. Sisteme varl klar eklemeden önce Kodak Asset Management Software Administrative GUI arabirimindeki Sistem Varsay lanlar ekran hakk nda bilgi edinin. Bu ekranda otomatik varl k özelli i atamalar n, hata ve bak m uyar lar için e-posta hesaplar n, HTTPS vb. ayarlar tan mlars n z. HTTP ayarlar. Bu bölümün ileri k s mlar nda yer alan Sistem varsay lanlar n olu turma konusuna bak n. Ayr ca, System Retention (Sistem Tutma) ekran hakk nda da bilgi edinmelisiniz. Tutulan sistem ve varl k bilgilerinin miktar, bu ekrandaki parametreler taraf ndan belirlenir. Bu ayarlar, sunucunuzun kaynaklar ve kullan labilir disk alan n do rudan etkiler. Bu bölümün ileri k s mlar nda yer alan Tutma ayarlar n yap land rma konusuna bak n. 3-2 A Haziran 2012

28 Sisteme genel bak Ana ekrandan gruplar, varl klar, raporlar, yaz l m güncellemelerini ve sistem ayarlar n (kullan c lar dahil) yönetebilirsiniz. Sisteminizi nas l kurmak istedi inize ba l olarak, bir kullan c listesi olu turman z önerilir. Bir kullan c y Sistem Yöneticisi olarak atayarak sistemde herhangi bir ayar de i tirmesine olanak tan yabilir, bir grupta bulunmayan varl klar görmesine izin verebilir veya yaln zca sisteme yönelik salt okunur (görüntüleme) haklar verebilirsiniz. Groups (Gruplar) varl klar n z (taray c lar) düzenlemenize yönelik yöntemler sa lar. Tercihlerinize ba l olarak, varl klar n gruplara atanm olmas gerekmez. Ancak, varl klar n z gruplar halinde yerle tirmek isterseniz, gruplar n z kurulu unuz için yararl olacak herhangi bir ekilde ayarlayabilirsiniz. Örne in gruplar konum, taray c modeli, departman vb. özelliklere göre düzenlenebilir. Gruplar kurduktan sonra, kullan c lar ve varl klar bu gruplara atayabilirsiniz. Grup olu turma hakk nda bilgi edinmek ve prosedürler için bu bölümün ileri k s mlar nda yer alan Gruplar konusuna bak n. Assets (Varl klar) Kodak Asset Management Software taraf ndan gözlemlenecek olan taray c lard r. Bir varl k istemci bir PC'ye ilk kez ba land nda, hiçbir gruba ait olmad ndan sunucuda otomatik olarak listelenir. Kullan c lar, ayr cal klar na ba l olarak varl klar görüntüleyebilir, ekleyebilir, de i tirebilir ve silebilirler. Varl klar yönetme hakk nda bilgi edinmek ve prosedürler için bu bölümün ileri k s mlar nda yer alan Varl klar konusuna bak n. Reports (Raporlar) toplanan varl k verileri hakk nda bilgi sa layacak ekilde olu turabilir. Veriler belirli bir süre için tablo halinde biçimlendirilebilir. Rapor türleri unlar içerir: total pages (toplam sayfalar), pending maintenance (bekleyen bak m), errors (hatalar) ve scheduled update status (planlanm güncelleme durumu). Kullan c lar, ayr cal klar na ba l olarak raporlar görüntüleyebilir, ekleyebilir, de i tirebilir ve silebilirler. Raporlar ayarlama ve çal t rmaya yönelik bilgi edinme ve prosedürler için Bölüm 5'e bak n. Updates (Güncellemeler), varl klar için güncelleme planlaman n yan s ra sürücüler, istemci yaz l m, TWAIN Ayar K sayollar, Smart Touch vs. için güncelleme paketleri olu turman za olanak tan r. Güncellemeleri ayarlama ve bak mlar n yapmaya yönelik bilgi edinme ve prosedürler için Bölüm 5'e bak n. System (Sistem), sistem varsay lan ayarlar n, SMTP ayarlar n, tutma ayarlar n ve kullan c ayarlar n yapman za veya de i tirmenize izin verir. Ayr ca, System (Sistem) penceresinden Log ( lem Günlü ü) ve About (Hakk nda) pencerelerine de eri ebilirsiniz. System Defaults (Sistem Varsay lanlar ) penceresindeki seçenekler hakk nda daha fazla bilgi edinmek için bu bölümün ileri k s mlar nda yer alan, Sistem varsay lanlar n olu turma konusuna bak n. A Haziran

29 Asset Management Software sunucu konsoluna eri me ÖNEML : Kullan c lar n Kodak Asset Management Software Administrative GUI arabiriminde oturum açabilmeleri için, irketin BT Sistem Yöneticisi her kullan c ya sunucu eri imi izni vermelidir. Kodak Asset Management Software Administrative GUI arabirimi bir ASP.NET web sayfas yoluyla ba lat l r. 1. nternet taray c n z aç n. 2. Sunucunun web sitesinde bulunan sunucu yaz l m sanal dizinine gidin (örn. 3. Sunucuya eri im sa lamak için kimlik bilgilerinizi girin. 4. Kodak Asset Management Software Administrative GUI arabirimi yüklenirken, sistem Microsoft Silverlight eklentisinin gerekli sürümünün bilgisayar n zda yüklü olup olmad n do rular. Yüklü de ilse, gerekli eklenti sürümünü indirip yüklemeniz istenir. 5. Silverlight eklentisi do ruland ktan veya gerekli sürüm indirildikten sonra ana pencere görüntülenir. NOT: Kullan c lar eklenene kadar sunucuda oturum açabilen herkes Sistem Yöneticisi haklar na sahip olur. Mümkün oldu unca k sa sürece kullan c lar olu turman z ve kullan c haklar na/ ayr cal klar na karar vermeniz önerilir. 3-4 A Haziran 2012

30 Simgeler A a daki simgeler bu k lavuzda kullan lmaktad r Ayr nt lar bir varl k, grup, konum, destek yetkilisi vb. ö enin ayr nt lar n görüntülemenize ve düzenlemenize olanak tan r. Yeni yeni bir grup, varl k, konum, destek yetkilisi vb. olu turman za olanak tan r. Sil bir grup, varl k, konum, destek yetkilisi vb. silmenize olanak tan r. Ekle bir gruba varl klar eklemenize olanak tan r. Kald r bir gruptan varl klar kald rman za olanak tan r. H zl dönü türme A a da dakikalardan saatlere ve günlere dönü türülmü de erleri içeren bir liste bulunmaktad r. S kl k ile ilgili ayarlar n z yaparken bu liste size yard mc olabilir. Dakika Saat Gün , A Haziran

31 Yönetici rolleri Sistem Yöneticisi Sistem Yöneticisi Kodak Asset Management Software üzerinde tam denetime sahiptir ve sistem üzerinde pek çok de i iklik yapabilir. Sistem Yöneticisi SMTP ayarlar n görüntüleyebilen ve bu yaz l ma eri ip kullanabilen kullan c lar n listesini yöneten tek ki idir. Grup Yöneticisi Grup Yöneticisi gruplar n n üzerinde denetime sahiptir. Gruplar na ait olan varl klar ekleyebilir, kald rabilir ve yönetebilirler. Herhangi bir kullan c grup olu turabilir ancak yaln zca eri im sa lad varl klar o gruba eklenebilir. Sistem Yöneticisi genellikle Grup Yöneticilerini ve Atanmam varl k ayr cal klar n atar. Bir grup olu turan bir kullan c otomatik olarak o grubun Grup Yöneticisi olur. Grup Yöneticisi olarak, di er kullan c lar grubunuza ekleyebilir, bu kullan c lar yönetici ayr cal klar verebilir veya grubunuza yaln zca görüntüleme ayr cal klar verebilirsiniz. Varl k Yöneticisi Varl k Yöneticisi belirli varl klar üzerinde denetime sahiptir. Herhangi bir sistem kullan c s Sistem Yöneticisi taraf ndan Varl k Yöneticisi olarak atanabilir. Bu varl klar yönetebilir ve sistemden silebilirler. Varl k Yöneticilerinin sistemden varl klar silmeleri halinde bu varl klar için kaydedilmi tüm bilgilerin de silinece ini unutmay n. Ancak, varl k, istemci bilgisayar taraf ndan planlanan bir sonraki güncellemede sisteme yeniden kaydolur. Rapor Yöneticisi herhangi bir sistem kullan c s rapor olu turabilir. Raporu olu turan ki i otomatik olarak Rapor Yöneticisi olur. Güncelleme Paketi Yöneticisi herhangi bir sistem kullan c s güncelleme paketi olu turabilir. Güncelleme paketini olu turan ki i otomatik olarak Güncelleme Paketi Yöneticisi olur. Güncelleme Planlama Yöneticisi herhangi bir sistem kullan c s bir güncelleme planlayabilir. Güncellemeyi planlayan ki i otomatik olarak Güncelleme Planlama Yöneticisi olur. NOT: Bir güncelleme paketini ve/veya planlanm güncellemeyi en son de i tiren ki i otomatik olarak Güncelleme Paketi Yöneticisi veya Güncelleme Planlama Yöneticisi olur. Örne in, bir kullan c güncelleme paketi olu turur ve Pasifik saatine göre 01:00'da çal acak ekilde planlar, ancak Sistem Yöneticisi bu güncellemenin Pasifik saatine göre 03:00'da çal mas n ister. Sistem Yöneticisi planlanan güncellemeyi de i tirdi inde, otomatik olarak o güncelleme paketinin Güncelleme Planlama Yöneticisi olur. 3-6 A Haziran 2012

32 Sistem varsay lanlar n olu turma Kodak Asset Management Software Server Module yüklendi inde, Kodak Asset Management Software Administrative GUI arabiriminde oturum açan her ki inin, kullan c lar olu turulana dek Sistem Yöneticisi oldu u kabul edilir. Kullan c lar ve gruplar ayarlamadan önce, sistem varsay lanlar n z ayarlaman z yararl olacakt r. Gruplar olu turulduysa, Sistem Varsay lanlar penceresinde ayarlad n z de erler, kar l k gelen grup ayarlar n önceden doldurur. Örne in, Sistem Varsay lanlar penceresinde tan mlanan konum bilgileri, yeni bir grup olu turulurken kullan l r. Assign on Add (Ekleme Üzerine Ata) seçene i, herhangi bir varl k sisteme eklendi inde de erleri otomatik olarak varl a eklemek için rahat bir yöntem sunar. Bu seçenek, Konum, Destek Yetkilisi, Güncelleme s kl ile Bak m ve Hata e ikleri için kullan labilir. Gruplar kullanmay planlam yorsan z veya tüm varl klar için ayn ayarlar istiyorsan z Sistem penceresinde bulunan bu ayarlar kullan n. Bir varl k sisteme eklendikten sonra bu de erleri de i tirmeniz gerekirse, Varl k Ayr nt lar penceresini kullan n veya varl k bir gruba eklendikten sonra Assign Now ( imdi Ata) dü mesini kullanarak bir güncelleme atay n. Bak m ve Hata E ikleri taray c modeline ba l olarak genellikle farkl d r. Kodak taray c varsay lanlar, taray c sisteme ilk ba land nda, sunucuya gönderilir. O nedenle Kodak varsay lanlar n n üzerine yazmak istiyorsan z yaln zca de erleri belirlemeniz gerekir. 1. Ana pencerede System'i (Sistem) t klat n. 2. Defaults' (Varsay lanlar) t klat n. Varsay lanlar alan görüntülenir. 3. Bak m e-postas alan nda bir varl n bak m e i ine ula ld nda veya a ld nda bilgi verilecek ki inin e-posta adresini girin. NOTLAR: Bir varl k bir gruba aitse ve grubun Bak m e-postas için de eri varsa, grubun e-posta adresi kullan l r. Bu e-postay birden fazla ki inin almas gerekiyorsa, grup e-posta adresi ayarlaman z gerekir. A Haziran

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

[The BSD License] Telif hakkı (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net

[The BSD License] Telif hakkı (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net A-61768_tr Bu uygulamanın kısımları tarafından kullanılan yazılım aşağıdaki lisans beyanını gerektirir: [The BSD License] Telif hakkı (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Sürücü Gönder. Yönetici Kılavuzu

Sürücü Gönder. Yönetici Kılavuzu Sürücü Gönder Yönetici Kılavuzu Ocak 2013 www.lexmark.com Genel Bakış 2 Genel Bakış Sürücü Gönder, belirli bir yazıcı modelinin yazıcı sürücüsünü almanızı sağlar. Uygulama, size yükleme talimatlarını ve

Detaylı

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

Sanal Uygulama Kurulum Kılavuzu

Sanal Uygulama Kurulum Kılavuzu Sanal Uygulama Kurulum Kılavuzu 2014 Bomgar Corporation. Tüm hakları dünya genelinde saklıdır. BOMGAR ve BOMGAR logosu, Bomgar Corporation'ın ticari markalarıdır; burada yer alan diğer ticari markalar,

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim?

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi nedir? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi (MPSA), daha fazla esneklik ve kolaylaştırılmış self servis araçlar sağlayan basitleştirilmiş bir sözleşmedir. MPSA, Microsoft

Detaylı

QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin

QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin Xerox QR Code Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03999 QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin QR (Quick Response) Code Uygulamasını şu uygulamalarla birlikte kullanınız:

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

HP Color LaserJet CM3530 MFP Serisi Analog Fax Accessory 500 Send Fax Sürücüsü Kılavuzu

HP Color LaserJet CM3530 MFP Serisi Analog Fax Accessory 500 Send Fax Sürücüsü Kılavuzu HP Color LaserJet CM3530 MFP Serisi Analog Fax Accessory 500 Send Fax Sürücüsü Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği

Detaylı

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1 Çevrimiçi paylaşım 3.1 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows Vista Ultimate, Vista'nın tüm özelliklerini içinde barındırıyor ve en pahalısürüm olarak listede yerini alıyor. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 1 GHz 32-bit işlemci

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye

İşaret Aygıtları ve Klavye İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu

Detaylı

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi 1 İçindekiler KolayOfis e Hoş Geldiniz Sözleşme İmza İşleminin Tamamlanması Kullanıcı Bilgilerinin Hazırlanması Destek Hizmeti Kısa Mesaj Yönetimi Duruşma, Ara Karar ve İş Planı Bilgilendirmesi Duruşma,

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Nokia Nseries PC Suite 2.1. Baskı 1

Nokia Nseries PC Suite 2.1. Baskı 1 Nokia Nseries PC Suite 2.1 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune,

Detaylı

İMZALAMA ARACI. Kullanım Kılavuzu. Nisan 2016 ANKARA. İmzalama Aracı Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 Versiyon : 1.0 1/15

İMZALAMA ARACI. Kullanım Kılavuzu. Nisan 2016 ANKARA. İmzalama Aracı Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 Versiyon : 1.0 1/15 İMZALAMA ARACI Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 ANKARA Versiyon : 1.0 1/15 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.0 2/15 İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 5 2 İmzalama Aracı

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Message Broadcasting. İşletim ortamı. Message Broadcasting'in Yüklenmesi. Mesaj Oluşturma

Message Broadcasting. İşletim ortamı. Message Broadcasting'in Yüklenmesi. Mesaj Oluşturma Message Broadcasting Message Broadcasting, bir EasyMP Monitor eklentisidir. Yöneticiler eklentiyi kullanarak ağ üzerindeki bir veya daha fazla projektöre ya da tüm projektörlere mesaj veya duyuru gönderebilirler.

Detaylı

Bomgar Yazılımını Yükseltme 3. Otomatik Güncellemeleri Kullanarak Tek Bir Bomgar Uygulamasını Yükseltme 5

Bomgar Yazılımını Yükseltme 3. Otomatik Güncellemeleri Kullanarak Tek Bir Bomgar Uygulamasını Yükseltme 5 Tİ:9/15/2014 İçindekiler Listesi Bomgar Yazılımını Yükseltme 3 Otomatik Güncellemeleri Kullanarak Tek Bir Bomgar Uygulamasını Yükseltme 5 Manuel Güncellemeleri Kullanarak Tek Bir Bomgar Uygulamasını Yükseltme

Detaylı

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER AMAÇ Ö RENME FAAL YET - 6 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda, sunuya ses ve görüntü dosyalar eklemeyi, sayfalar aras ndaki geçi leri düzenleyebilmeyi, nesnelere animasyonlar ekleyebilmeyi ö renecek,

Detaylı

1 Aralık 2015. E-Beyanname Modülünde Yapılan İşlemler

1 Aralık 2015. E-Beyanname Modülünde Yapılan İşlemler 1 Aralık 2015 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Beyanname E-Beyanname Hazırlama ve Takip Modülü ETA:E-Beyanname modülü ile bir mali müşavirlik bürosunda veya bir şirkette

Detaylı

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. Q-BIZ VIEWER NEDİR?... 3 2. Q-Biz Viewer a Giriş... 3 3. Q-Biz Viewer Ayarları... 3 3.1. Yerleşim... 4 3.1.1. Pencere Yönetimi... 4 3.1.2. Paylaş... 5 3.1.3.

Detaylı

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM 1. Sistem 3 bileşenden oluşur a. Sunucu b. Koruma yazılımı c. Mobil anahtar ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM Sunucu yazılımı: sunucu yazılımı öncelikle yerel ağda et (etkileşimli tahtaların) bağlı

Detaylı

Kişisel Bilgiler ve Kişisel olmayan bilgiler Kişisel bilgiler sizi bir birey olarak tanımlayan veya tanımlanmanızı sağlayan bilgilerdir.

Kişisel Bilgiler ve Kişisel olmayan bilgiler Kişisel bilgiler sizi bir birey olarak tanımlayan veya tanımlanmanızı sağlayan bilgilerdir. Gizlilik İlkesi Bu gizlilik ilkesi ( Gizlilik İlkesi ) zaman zaman değiştirilebilir. Değişiklikleri size özellikle bildirmeyeceğiz, bu nedenle bu Gizlilik İlkesi'ni yeniden okumak ve değişikliklerden haberdar

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h...

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h... Page 1 of 7 Tevkifatlı Satış Faturası listesinin excel dosyası olarak oluşturulması için gerekli açıklamalar Oluşturulan excel dosyasının yüklenmesinde karşılaşılan sorunların çözümü (Teknik açıklamalar)

Detaylı

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016 AIMCO AIMCO Kullanım Kılavuzu Mayıs 2016 MB Akademi Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Cd. Brandium Rezidans R2 Blok No:23-25 No:126 Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0216 692 01 91 Web: www.mbakademi.com.tr 2 AIMCO Mobil

Detaylı

Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde)

Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde) Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bluetooth,

Detaylı

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM BAŞLANGIÇ REHBERİ KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM LEXPERA Yeni Nesil Hukuk Bilgi Sistemi, hukuki araştırmalarınızı

Detaylı

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi Oluşturma 02.11.2015 Revizyon: 02.11.2015 Rev No: 02 Yazan: Süleyman FAKİR Düzenleyen: Ferşad DELİRİ PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi 1) PDKS Kurulumu, Lisans Onaylaması Ve Veri Tabanı Ayarları

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU OkulNET Kullanım Kılavuzu EKİM 2012 1 İçindekiler GİRİŞ...3 ANASAYFA...3 EĞİTİM...4 SINAVLAR...6 ŞUBEM...9 KİŞİSEL BİLGİLER...10 AJANDA...10

Detaylı

AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU

AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU A-) DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 1-) Cihazınızın panelinden Sistem Yöneticisi menüsünden ağ ayarlarınızın yapılandırılmış olması gerekmektedir. Kurulumu yapan

Detaylı

MEVITAS İŞLEMLERİ... 1 1. MEVITAS Merkezi Elektronik Veri İletim Toplama Analiz Sistemi Genel İlkeleri 1

MEVITAS İŞLEMLERİ... 1 1. MEVITAS Merkezi Elektronik Veri İletim Toplama Analiz Sistemi Genel İlkeleri 1 MEVİTAS İŞLEMLERİ İÇERİK MEVITAS İŞLEMLERİ... 1 1. MEVITAS Merkezi Elektrnik Veri İletim Tplama Analiz Sistemi Genel İlkeleri 1 2. MEVITAS YETKİLENDİRME İşlem Akışı... 2 A. MV20 MEVİTAS Yetkilendirme Giriş...

Detaylı

OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU. Office 365

OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU. Office 365 OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU Office 365 Microsoft Office (Word, Excel vb.) dokümanlarınızı bulut platformuna taşımanızı sağlayan Office 365 ürününe https://portal.office.com/home adresinden

Detaylı

Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9

Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yaz l m ile çal ma esnas nda zaman iyi kullanmak için makro haz rlayabileceksiniz. ARA TIRMA Sürekli tekrar n yapt n zi lemlere

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

Norton 360 Online Kullanım Kılavuzu

Norton 360 Online Kullanım Kılavuzu Kullanım Kılavuzu Norton 360 Online Kullanım Kılavuzu Belge versiyonu 2,0 Teklif Hakkı 2008 Symantec Corporation. Tüm hakları saklıdır. Lisanslı Yazılım ve Belgeler FAR 12.212'de tanımlandığı gibi ticari

Detaylı

Backup Premium Hızlı Başlangıç Kullanım Kılavuzu

Backup Premium Hızlı Başlangıç Kullanım Kılavuzu Hakkında Memeo Backup Premium, karmaşık dijital dünya için basit bir yedekleme çözümüdür. Memeo Backup Premium değerli ve önem verdiğiniz belgelerinizi otomatik olarak yedekleyerek, istediğiniz zaman dosyalarınızı

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye

İşaret Aygıtları ve Klavye İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

YATIRIM FONU ALIM SATIM İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

YATIRIM FONU ALIM SATIM İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU YATIRIM FONU ALIM SATIM İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU İÇERİK A. YATIRIM FONLARI ALIM SATIM İŞLEMLERİ KILAVUZU... 3 B. YATIRIM FONU ALIM/SATIM YETKİ TANIMLAMA GİRİŞ VE SİLME... 3 C. YATIRIM FONU ALIM/SATIM

Detaylı

SQL Server'ı Uzaktan Bağlantı İçin Ayarlamak

SQL Server'ı Uzaktan Bağlantı İçin Ayarlamak Microsoft SQL Server?a uzaktaki bir bilgisayardan bağlanmak için tek yapmanız gereken, SQL Server Manager?da makinenin adı, kullanıcı adı ve şifreyi girmek veya programdaki connection stringi değiştirmek

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

MODÜL : 1 BİLGİSAYAR KULLANMA

MODÜL : 1 BİLGİSAYAR KULLANMA Kullanımı ( İşletmenlik ) Kursu Yıllık Planı Kurs Gün Hafta Ders Saati 1 1 4 2 1 4 3 1 4 4 1 4 5 1 4 6 2 4 7 2 4 8 2 4 KONULAR 1. Temel Bilgiler a. Donanım yazılım bilişim teknolojisi b. Bilgi ve iletişim

Detaylı

MSSQL Server 2000 Kurulumu

MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu ile ilgili işlem adımları Kurulum hazırlıkları : SQL Server 2000 in sistem ihtiyaçları gözden geçirilmelidir. Aşağıdaki tablo bu ürünün standart donanım

Detaylı

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin.

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Cihazın ön tarafında orta kısımda 2 adet aralık tuşu yer

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 H zl Kullan m Rehberi CE1C2348tr 2014-03-31 Bina Teknolojileri 2 Bir bak ta en önemli özellikler Enerji tasarrufu Otomatik mod kullan m. Konfor ayar de eri ayar

Detaylı

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı Kurulum İşlemleri Hasp Driver Kurulumu Hasp Hatası Alıyorum - Unable to Access Sentinel Hasp Run-Time Environment (H0033) - Feature Not Found

Detaylı

1. Mesaj Tipi ve Mesaj Fonksiyonu Bazında Bildirim Mail Adresi Tanımlama Đşlemleri

1. Mesaj Tipi ve Mesaj Fonksiyonu Bazında Bildirim Mail Adresi Tanımlama Đşlemleri MERKEZĐ KAYDĐ SĐSTEM KULLANICI KILAVUZU MESAJ TĐPĐ VE MESAJ FONKSĐYONU BAZINDA BĐLDĐRĐM MAIL ADRESĐ TANIMLAMA Đçindekiler Đçindekiler... 2 1. Mesaj Tipi ve Mesaj Fonksiyonu Bazında Bildirim Mail Adresi

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

Bomgar Yazılımını Yükseltme 3. Otomatik Güncellemeleri Kullanarak Tek Bir Bomgar Uygulamasını Yükseltme 6

Bomgar Yazılımını Yükseltme 3. Otomatik Güncellemeleri Kullanarak Tek Bir Bomgar Uygulamasını Yükseltme 6 Yükseltme Kılavuzu 2014 Bomgar Corporation. Tüm hakları dünya genelinde saklıdır. BOMGAR ve BOMGAR logosu, Bomgar Corporation'ın ticari markalarıdır; burada yer alan diğer ticari markalar, ilgili sahiplerinin

Detaylı

MikroÖdeme Servis Dökümanı

MikroÖdeme Servis Dökümanı MikroÖdeme Servis Dökümanı 1 TurkcellMobilÖdeme Nedir? TurkcellMobilÖdeme 36 milyonu aşkın Turkcell kullanıcısının cep telefonlarını kullanarak, sadece bir SMS ile, pratik bir şekilde ödeme yapmasına olanak

Detaylı

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası Sistemin Kullanım Amacı E-Tedarik, Türkiye Petrolleri nin doğrudan alım süreci sırasında firmalardan teklif alma kısmının elektronik ortama aktarılması amacıyla oluşturulmuş bir web tabanlı sistemdir.

Detaylı

MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi Hüküm ve Koşulları

MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi Hüküm ve Koşulları 1 Şubat 2016 tarihinde düzenlendi Sayfa 1 / 5 Bu belgede MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi'nin ("Teklif"), hem Microsoft Corporation ( Microsoft ) hem de katılımcı müşteri ( Müşteri ) için uygunluk gereksinimleri

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK 1. DYS (Doküman Yönetim Sistemi) nin kullanımı için 3. parti bir programa ihtiyaç yoktur. Tamamen WEB tabanlı çalışmaktadır. 2. Sisteme http://dys.akdeniz.edu.tr

Detaylı

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar EBSCOhost E itimi support.ebsco.com EBSCO nun Ocak ay nda tüm EKUAL konsorsiyumu üyelerine sundu u ULAKB M Ulusal Veri Taban (UVT) tan na ho geldiniz. Bu e itimde, EBSCOhost

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de kayıtlı ticari markasıdır. Ürün bildirimi Bu kullanıcı

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

ednet.living Hızlı Kurulum Kılavuzu 84290 ednet.living Başlangıç Seti (1 Adet WiFi Ana Birimi + 1 Adet İç Mekan Akıllı Fiş)

ednet.living Hızlı Kurulum Kılavuzu 84290 ednet.living Başlangıç Seti (1 Adet WiFi Ana Birimi + 1 Adet İç Mekan Akıllı Fiş) ednet.living Hızlı Kurulum Kılavuzu 84290 84291 84292 84290 ednet.living Başlangıç Seti (1 Adet WiFi Ana Birimi + 1 Adet İç Mekan Akıllı Fiş) WiFi Ana Birimi İç Mekan Akıllı Fiş 84291 ednet.living İç Mekan

Detaylı

Computer Setup (Bilgisayar Kurulumu) Kullanıcı Kılavuzu

Computer Setup (Bilgisayar Kurulumu) Kullanıcı Kılavuzu Computer Setup (Bilgisayar Kurulumu) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI Bilişim Teknolojileri İŞLEMİN ADI Bilgisayarın ilk açılış ayarlarını İŞLEM NUMARASI 2.1 İşletim sisteminin kurulumunu Montajı tamamlanmış bilgisayar, klavye, fare, monitör Sistemin ilk açılış

Detaylı

Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım)

Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım) Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım) 1.Adım: Gmail üzerinden e-posta hesabınıza herhangi bir tarayıcıdan http://mail.maltepe.edu.tr linkine tıklayıp daha önceden kullandığınız e-posta hesabınızı

Detaylı

Hızlı Referans Kılavuzu www.scopus.com

Hızlı Referans Kılavuzu www.scopus.com Hızlı Referans Kılavuzu www.scopus.com Scopus eşdüzey denetimli literatürün, araştırmayı izleme, analiz etme görselleştirmek için bibliyometrik araçlara sahip olan en geniş özet ve alıntı veri tabanıdır.

Detaylı

Norton Internet Security Kullanım Kılavuzu

Norton Internet Security Kullanım Kılavuzu Kullanım Kılavuzu Çevremizi koruyalım, 'Doğru olan bu. Symantec, ürünlerimizin çevreye verebileceği zararı azaltmak için bu el kitabının kapağını çıkardı. Bu kılavuz geri dönüşümlü malzemeler kullanılarak

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

Kullanım kılavuzu HERE Maps

Kullanım kılavuzu HERE Maps Kullanım kılavuzu HERE Maps Baskı 1.0 TR HERE Maps HERE Maps, size etrafta neler olduğunu gösterir ve gitmek istediğiniz yere ulaşmanızı sağlar. Şunları yapabilirsiniz: Şehirleri, sokakları ve servisleri

Detaylı

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2012 için

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2012 için DataPage+ 2012 için Son Güncelleme: 29 Ağustos 2012 İçindekiler Tablosu Önkoşul Olan Bileşenleri Yükleme... 1 Genel Bakış... 1 Adım 1: Setup.exe'yi Çalıştırın ve Sihirbazı Başlatın... 1 Adım 2: Lisans

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU 23.04.2011

VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU 23.04.2011 VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU Saydam Yaz m 23.04.2011 www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 66 Fax : 0232 369 71 69 Sayfa 1 Birinci bölümde s r kurulum yap lmas için öncelikle

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Evet Hayır Birim Personeli, Bağışlanmak istenen yayınların kabul Şube Müdürü, edilememe gerekçesi bağışçıya iletilir.

Evet Hayır Birim Personeli, Bağışlanmak istenen yayınların kabul Şube Müdürü, edilememe gerekçesi bağışçıya iletilir. BASILI YAYIN BAĞIŞI Basılı Yayın Bağışı Bağış, Yayın Kabul İlkelerine uygun mu? Tüzel ya da gerçek kişilerden gelen bağış talepleri ile ilgili yayınların içeriği hakkında bilgi alınır. ve Dokümantasyon

Detaylı

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş in Kullanımı u doküman MasteringPhysics sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış ve derse kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan öğrencilere MasteringPhysics i nasıl kullanacaklarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

FB1000N Doküman Tarayıcı

FB1000N Doküman Tarayıcı English FB1000N Doküman Tarayıcı Kullanım Kılavuzu Ticari Markalar Microsoft, Microsoft Corporation ın Amerika Birleşik Devletleri tescilli ticari markasıdır. Amerika Birleşik Devletlerinde ve/veya diğer

Detaylı

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri derslerle ilgili yoklama, not girişi yapabildikleri ve öğrencilerin aldıkları derslerle ilgili bilgileri görebildikleri sistemdir.

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

MD-3100 USB ADSL MODEM A B C D. Bilgisayarı açın Kurulum CD-ROM unu takın AÇIK. 2 Sürücüyü kurun. 3 Hiçbir işlem gerekmiyor 4

MD-3100 USB ADSL MODEM A B C D. Bilgisayarı açın Kurulum CD-ROM unu takın AÇIK. 2 Sürücüyü kurun. 3 Hiçbir işlem gerekmiyor 4 MD-300 USB ADSL MODEM Ürün bilgileri A. Güç göstergesi (açık: USB ve PC bağlantısı açık / kapalı: bağlantı yok veya PC kapalı B. ADSL LINK göstergesi (yanıp sönüyor: ADSL hattı aranıyor / sürekli yanıyor:

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

Trend Micro Worry-Free Business Security 8.0 İlk Kez Kurulumla İlgili İpuçları ve Püf Noktaları

Trend Micro Worry-Free Business Security 8.0 İlk Kez Kurulumla İlgili İpuçları ve Püf Noktaları Trend Micro Worry-Free Business Security 8.0 İlk Kez Kurulumla İlgili İpuçları ve Püf Noktaları Casus Yazılımdan İstenmeyen E- Koruma Postadan Koruma Virüsten Koruma Kimlik Avından Koruma İçerik ve URL

Detaylı

İçindekiler Hosting hizmeti için silme isteği oluşturulması Reseller Paketi altında hosting hizmetinin oluşturulması Kesintiyi en aza indirmek için

İçindekiler Hosting hizmeti için silme isteği oluşturulması Reseller Paketi altında hosting hizmetinin oluşturulması Kesintiyi en aza indirmek için Mevcut Share Hsting Paketlerinin Reseller Paketleri Altına Aktarılması İçindekiler Hsting hizmeti için silme isteği luşturulması Reseller Paketi altında hsting hizmetinin luşturulması Kesintiyi en aza

Detaylı

KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ

KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ İçindekiler Tablosu... 1 KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ KULLANICI KLAVUZU(OKUL)... 3 1.ETS (Evrak Takip Sistemi )Nedir?... 3

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

HP Photosmart D7200 series Yardım

HP Photosmart D7200 series Yardım HP Photosmart D7200 series Yardım İçindekiler 1 HP Photosmart D7200 series Yardım...3 2 HP Photosmart aygıtına genel bakış Bir bakışta HP Photosmart...5 Kontrol paneline genel bakış...6 Menüye genel bakış...8

Detaylı