Balkan Savaşları'ndan Sonra Makedonya'da Türkler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Balkan Savaşları'ndan Sonra Makedonya'da Türkler"

Transkript

1 Balkan Savaşları'ndan Sonra Makedonya'da Türkler Esas amacı, Osmanlı İmparatorluğu 'nun Balkanlar'daki hakimiyetine son vermek olan Balkan Savaşları'nın başlaması, Osmanlı devleti için, daha 1876 Türk-Sırp ve Türk-Rus savaşlarıyla birlikte başlayan trajedinin son perdesidir bir bakıma. Fakat, bu tarih aynı zamanda, Osmanlı devleti, daha sonraları ise Türkiye Cumhuriyeti sınırlan dışında, Balkan ülkelerinde, dolayısıyla da o yıllarda henüz kendi başına bir devlet olmayan Makedonya'da kalan Türklerin bitmeyen çilesinin başlangıcı da olmuştur. Sadece Osmanlı hakimiyetine son vermeyi değil, yüzyıllar boyunca Balkan coğrafyasında devleti milleti, ekonomisi kültürüyle her bakımdan kök salan Türk varlığını, Türk kimliğini de silmeyi hedef alan Sırp, Bulgar, Yunan ve tabii ki o yıllarda ulusal bilinçlenme sürecine yeni girmiş olan Makedon zulmü, daha Balkan Savaşları öncesinde Türkler üzerinde yoğunlaşmaya başlamıştır. "Makedonya 1900" adlı eserinde Necati Cumalı'mn, "1903'de kanlı îlya günü, Makedonya'nın yüzlerce köyünde, kasabasında hep birden çıkarılan yangınların, öldürülen erkeklerin, ırzına geçilen kadınların, kızların hesabı niye sorulmuyordu?"i sözleriyle dile getirdiği, bu zulmün bir örneğidir sadece. 8 Ekim 1912'de Karadağ Prensliği'nin Osmanlı İm para torluğu'na savaş açması, ardından 18 Ekim'de Osmanlı'nın, Bulgaristan ve Sırbistan, birkaç gün sonra da Yunanistan ile savaşa girmesi 2 sonucu başlayan Birinci Balkan Savaşı, bu zulmün soykırıma dönüştürülmesi için ele geçirilen büyük bir fırsattı. Son zamanlarda, dağılan Tito Yugoslavyası'nda yaşayan Türklerin geçmişi ile ilgili araştırmalar yapan Makedonyalı Türk tarihçi Mustafa Karabasan, bir çalışmasında bunu şöyle dile getirmektedir; "1912 yılının Ekim ayında, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı Balkan Savaşlarının başlamasıyla, sayıca kabarık ulus, ırk, din ve insanlardan oluşan bir devlet yapısı yok oluveriyor, Türk halkının mensupları olarak Balkan ülkeleri ve bugünkü Yugoslavya ülkelerinde yaşayan Türkler ise, taparcasına akan değişik nehirlerin yüksek dalgalan geçtikten sonra kum gibi bu topraklarda kalıp, bugünkü Anadolu ve Balkan Trakyası'nda Türk ulusunun yeni milli devleti doğuncaya kadar, Bulgar, Yunan ve Rus askerinin soykırımının en ağır neticelerine katlanmış oldu." 2. Nedir ki, bu zulmün Balkan Savaşları esnasında soykırıma eşit olduğunu iyice dile getiren Mustafa Karahasan, nedense bu soykırıma Bulgar, Yunan ve Rus askerleriyle birlikte Sırp askerlerinin ve Osmanlı'nın ortak düşmanı yanında yer alan Makedon komitalarının da katıldığını anmayı unutmuş ya da göz ardı etmiştir. Yakın Osmanlı-Makedon tarihi üzerinde ciddi ve değerli araştırmaları bulunan Dr, Yusuf Hamza da, "XI. Türk Tarih Kongresi'nin Yüksek Başarısından Söz Ederken" yazısının bir yerinde, Bal- 1. Necati Cumah, Makedonya 1900, İnkılâp Kitapevi, Dördüncü Basım, İstanbul, 1986, s Yılmaz Öztuna, Büyük Türkiye Tarihi, Cilt 7, Ötüken Yayınevi, İstanbul, 1978, s Mustafa Karahasan, Göçler ve Özbeıılik Sorunu - Türklerin Göçü Nesnel ve Öznel Nedenlere Dayanır, "Birlik" Gazetesi, Üsküp, 7 Temmuz 1990, s. 6.

2 kan Savaşlarıyla birlikte başlatılan bn soykırıma değinirken sadece Bulgarları anmakla yetinmiş, bu vahşeti işleyen diğer Balkan uluslarını "Balkan Hıristiyanları" ortak adıyla zikrederek aynı halaya düşmüştür: "Yüzyıllarca bütün hak ne özgürlüklere, hatta çok sayıda imtiyazlara bile sahip olan Balkan Hır ist ilanları, özellikle Bulgarlar, bu savaşı fırsat bilerek Makedonya'da ve Osmanlı Avrupası 'nın başka bölgelerinde korkunç bir TürkveMüslüman katliamına giriştiler."f. Kanımızca, o yıllarda Balkanlar coğrafyasında Makedonya diye bir devlet henüz bulunmadığından, Makedonların da ulus olarak henüz tanınmış olmadığı ve çoğunlukla Bulgarlarla özdeşleştirildiklerinden, bugünkü Makedonya topraklarında Makedon çetelerinin de katıldıkları bu soykırım, tarih ve tarihçiler tarafından başta Bulgarlara, Sırplara ve Yunanlara mal edilmektedir. Bilimin gerektirdiği doğruluk, dürüstlük, gerçekçilik ilkelerine rağmen, ne yazık ki Balkan Savaşları'nda Türklerin maruz kaldığı soykırıma Bulgarlarla, Sırplarla, Yunanlarla birlikte Makedon çetelerinin de katıldığım söyleyebilecek hoşgörü ve cesareti gösteren Makedonyalı bir bilim adamı ortaya çıkmamıştır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti dahilinde devlet statüsüne kavuşan Makedonya ve ulusal kimliği uluslararası kamuoyunca tanınan Makedon ulusu gerçeğine rağmen, Türk bilim adamları da, Balkan Savaşları esnasında gerçekleştirilen Türk katliamına Makedonların da fiilen katıldıklarını dile getirip konuyu daha da aydınlatmaya gerek duymamışlardır adeta. Her nasıl olursa olsun, kimin tarafından gelirse gelsin, o 1912 yılının sonbaharı ve kışında Ma~ kedonya'daki Türk katliamı dehşet verici boyutlardadır; çocukluk yılları Usturumca'da geçen, Birinci Balkan Savaşı başladığı sırada Selanik idadisinde öğrenci olan Zekeriya Sertel'in de dediği gibi büyük bir felakettir: "Derken büyük hir felaket koptu. Balkan harbi baş- ladı. Daha harbin ilk günlerinde Usturumca Bulgarların hücumuna uğramıştı. Ben Selanik'te onlardan habersiz yaşıyordum. Yalnız gelen haberlerden orada durumun pek kötü olduğunu öğreniyordum. Çok geçmedi Selanik de Yunanlılar tarafından işgal edildi. Biz de pıtıyı pırtıyı toplayıp İstanbul'a sığındık. Ama kardeşlerime ne olmuştu bir türlü öğrenemiyordum. Nihayet Balkan harbi bittikten sonra, kardeşlerimin bütün aileyle birlikte Önce Selanik'e, oradan İzmir'e göçtüklerini ve sonunda Manisa'da yerleştiklerini Öğrendim. Usturumca'da Bulgarların elinden çok çekmişlerdi. Bulgarlar özellikle ağaların evlerini basarak erkekleri öldürmüş, kadınları süngü altında tehdid ederek üzerlerinde ve evlerindeki ziynet eşyasını almışlardı. Kız kardeşlerim de bu işkenceye uğrayanlar arasındaydı... Balkan savaşında akrabalarımızdan çoğu ya Bulgar süngüleri altında veya göç sırasında ölmüşlerdi. Kardeşlerimin sağ kurtulmuş olmaları bir mucizeydi-5" Evet, kurtulmanın bir mucize olduğu, Birinci Balkan Savaşı'nda gerçekleştirilen bu Türk katliamı tam anlamıyla büyük bir felaketti. Hem de yalnız Türkler için değil, Makedonya'da yaşayan Müslüman Arnavut, Boşnak, Torbeş ve Pomaklar için de. Uygar geçinen Avrupa'nın gözleri önünde oynanan bu vahşet dramının bilançosu, yalnız Makedonya'da katledilen yüz bin civarında Türk ve Müslümandı. Balkan Savaşlarının, bununla birlikte de Osmanlı egemenliğinin sona ermesiyle Makedonya'da yaşamaya devam eden Türklerin çilesi de son bulmadı tabii ki. Nerdeyse Anadolu'ya "hapsedilen" ve ölüm kalım savaşı veren Osmanlı Devleti'nin ilgi ve yardımından uzakta Birinci Dünya Savaşı 'um bitimine kadar devam eden işkence ve zulme rağmen, bu topraklarda kalan Türkler, bütün zorluklara göğüs gererek, Türk varlığının, Türk kimliğinin, soykırım teşebbüsleri de dahil hiçbir şeyle kolay kolay silinemeyeceğini kanıtladılar. 1 Aralık 1918 tarihinde, başında I. Kral Petar'ııv 7 bulunduğu, Sırp-Hırvat-Sloven Kralhğı'nm kuruluşu ve kurulan yeni devletin de- 4. Dr. Yusuf TTnmza, XI. Türk Tarih Kongresi'ıün Yüksek Başarısından Söz Ederken, "Tan" Gazetesi, Prîştİne, 29 Eylül 1990, s Zekeriya Serte], I Tatırladıklarım, Gözlem Yayınları, İkinci Basım, İstanbul, Şubat s Necdet Atacı, Makedonya ve Makedonya Türkleri - Balkan Savaşında İki Yüz Bin Türk öldürüldü, "Ortadoğu" "Ortadoğu" Gazetesi, İstanbul, 1 Aralık 1992, s. 8. Necdet Atacı tefrika edilen araştırmasının bu bölümünde konuyla ilgili şu bilgileri vermektedir: "ANAP ı'idlı Macar gazetesinin 7Şubat 1913 tarihli sayısında yayımlanan bir rapora göre Makedonya'da kırk bin Türk ve aitmiş bin Arnavut öldürülmüştür." 7. I, Kral Petar Karacorceviç, Sırbistan Krallığı ve Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı'nm kralıdır. 17 Aralık 1888 yılında Karadağ'ın Tsetinyc kasabasında dünyaya gelen î. Kral Aleksandar Karacorceviç, babası I. Kral Petar Karacorceviç'in ölümü ilerine, 17 Temmuz 1921 tarihinde kral oldu. 6 Ocak 1929'da anayasayı yürürlükten kaldırıp diktatörlük ilan etti yılında resmi bir ziyaret için Türkiye'ye gitti. 9 Ekim 1934 yılında Fransa'ya yapmakta olduğu resmi ziyaret esnasında, Marseüle'de, VMRO

3 mokrasi ilkelerini esas alarak işleyeceği vaadlerinin verilmesi, Sırbistan sınırları İçinde bulunan Makedonya'da yaşayan Türklere, hak ve özgürlükler bakımından fazla bir şey getirmiş değildir yılında kurulan İslam Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti (daha sonraları bu örgüt adını Cenubi Sırbistan Müslüman Teşkilatı olarak değiştirmiştir) dahilinde siyasi örgütlenme ve faaliyet gösterme fırsatının verilmesi bile Türklere karşı uygulanan baskı ve sömürü politikasının Önüne geçilebilmesini sağlayamamış, Türklerin durumunun giderek kötüleşmesini durduramamıştır. Kral Aleksandar'ın 1929 yılında ilân ettiği Altı Ocak Diktatörlüğü, tüm demokratik faaliyetleri askıya aldığından, Türklerin zaten son derece sınırlı olan hak ve özgürlüklerine kavuşma mücadelesini tamamen engellemiştir. Böylece, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı sonrasında, egemen ulus konumundan azınlık konumuna düşen Türkler, Sırp egemenliğinin baskı politikası altında ezilmeye devam etmiştir. Krallık Yugoslavya'nın Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler geliştirme çabalan, Kral Aleksandar Karacorceviç ile diğer devlet büyüklerinin Türkiye'yi dostane ziyaretleri, hatta 9 Şubat 1934 yılında Atina'da İmzalanan anlaşmayla Balkan Paktı'mn kurulması bile Makedonya Türklerinin durumunda iyiye doğru bir değişimin görülmesine katkıda bulunmamıştır. 6 Nisan 1941 sabahı Belgrad'ın bombardıman edilmesiyle Yugoslavya Kralliğı'nın faşist Almanya ve müttefiklerinin saldırısına uğraması ve Makedonya'ya faşist Bulgar askerinin girmesi, burada yaşayan Türklerin durumunun daha da ağırlaşmasına neden olmuştur. İşgalin başladığı 1941 yılından 1944 yılının son- larına kadar Makedonya'nın büyük bir bölümünü işgal altında tutan faşist Bulgar yönetimi ve ordusu, Türklere karşı son derece adi muamelede bulunmuş, işkence ve zulümden geri kalmamıştır. Bu dönemi yaşayan ve Bulgarların acımasız mezalimine tanık olan Türkler, özellikle Doğu Makedonya'da, hatta Üsküp'te bile, Bulgar yanlısı Makedon aşırı milliyelçilerinin-şovenlerin de bu işkence ve zulüm hareketlerine katıldıklarından bahsetmektedirler. Bulgarlar, bu dört yıl içinde hayatı Türkler için tahammül edilemez hale getirebilmek amacıyla her türlü yola başvurmuş, ellerinden gelen her türlü zorbalığı yapmışlardır. Askerlik çağma gelmiş Türk ve diğer Müslüman erkeklerini, işkence kamplarından bir farkı olmayan, Bulgaristan'ın en ücra köşelerinde kurdukları "çalışma kamplarına" sürmüşlerdir. Bu kamplarda hayatını kaybedip bir daha geri dönemeyenlerin ve sağlığından olup geri dönelilerin sayısı hiç de az değildir. Öte yandan, bu donemde, Batı Makedonya'da yaşayan Türkler, faşist İtalya ile işbirliği yapıp "Büyük Arnavutluk" idealini gerçekleştirmeyi amaçlayan milliyetçi Arnavutların 9 baskılarına maruz kalmış, asıl hedef alman, ulusal kimlikleri olmuştur 10, Hem Bulgar hem Arnavut baskısı altında kalan Türkler, bu durum karşısında, en azından herkese eşitlik vaadiyle ortaya çıkan Yosip Broz Tito'nunll yönettiği Halk Kurtuluş Savaşı (Yugoslavya direniş hareketi) lehine tavır aldıkları gibi, savaşa katılıp ellerinden gelen yardımı da esirgemediler 12 Türklerin, özellikle yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde faşist işgalcilere karşı yürütülen savaşlara ne denli kitlevi bir şekilde katıldıklarını, 1944 yılında IV. Partizan Tugayına "Müslüman Tugayı" adının verilmiş olması 13 çok iyi göstermektedir. Halk Kur- 9. Arnavut milliyetçileri, Arnavutluk'ta kurulan ve Büyiik Arnavutluk fikirini savuran Bali Kombetar (Milliyetçi Cephe) adlı örgüt tarafından yönlendirilip yönetilmişlerdir. 10. Mustafa Karahasan, Göçler ve Özbenlik Sorunu - Türk Azınlığının Soykırımı, "Birlik" Gazetesi, Usküp, 14 Temmuz 1990, s Yosip Broz Tito, Nacionalno Pitanje i Revolucija (Ulusallık Sorunu ve Devrim), Ortak Yaymalar, Saraybosna, 1980, s "Küçük ulusların özgürlük ve bağımsızlıklarının kaba kuvvete başvurularak tamamen ortadan kaldırıldığı, sömürülen kimi ülke halklarının istila amacıyla oyuna getirildiği emperyalizm istilâsının bu kader belirleyici günlerinde, Partimizin önümüzde duran en önemli ve en güncel ödevlerden biri gittikçe belirginlik kazanmaktadır: Sömürülen Yugoslavya ulusları ve ulusal azınlıklarının eşitliği için mücadele etmek..." 12. Rade Gogov'tın "Birlik" Yaymlan'nda yayımlanan "Halk Kurtuluş Savaşı'nda Türkler" kitabında, bu konuda daha geniş bilgi edinilebilir. Fakat Türklerin bu savaşa katılışı sadece bu kitapta dile getirilenlerle sınırlı değildir. {Rade Gogov, Halk Kurtuluş Savaşında Türkler, Birlik Yayınları, Üsküp, 1990, 70 sayfa.) 13. Şükrü Ramo, Yugoslavya'da Türkler de Faşizme Karşı Savaştı, "Sesler" Aylık Toplum Sanat Dergisi, Üsküp, Nisan 1985, sayı 195, s. 11. Rade Gogov ise, 12. dipnotta sözü geçen eserinde (s. 61) Dördüncü Tugay dahilinde kurulan 'Türk Çetesi"nden bahsetmektedir. Ramo ile Gogov'ıın verdikleri kuruluş tarihleri de birbirini tutmamaktadır. Ramo 1944 yılı Kasımından söz ederken, Gogov 1944 yılı Ağustosunu zikretmektedir. Buna göre bu iki yazann yazılarında aynı birlikten mi yoksa ayrı ayrı birliklerden mi söz edildiği kesin olarak belli değildir.

4 tuluş Savaşı süresince olduğu gibi, 1945 yılında faşist Alman ordu kuvvetlerine karşı açılan Srem Cephesi'nde yürütülen son savaşlarda (ki Türk ve Müslümanların bu cepheye kitlevi şekilde gönderildikleri iddia edilmektedir) kaç Türkün öldüğünün resmen açıklanmamasına rağmen, bu sayının beş bin civarında olduğu ileri sürülmektedir l*. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle birlikte Balkan coğrafyasında ortaya çıkarı, temelleri 29 Kasım 1943 yılında Bosna-Hersek'in Yaytse kasabasında düzenlenen AVNOY'un II. Oturumu'nda 15 atılan Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti'nin federe devletlerinden biri olan ve aslında 2 Ağustos 1944 tarihinde düzenlenen ASNOM'unl6 Birinci Oturumu'nda alınan kararlarla devlet statüsüne kavuşan Makedonya Halk Cumhuriyeti'nde, Türkler Balkan Savaşlarından sonra ilk kez, önce ASNOM deklarasyonunda dile getirilen 17, savaş sonrasında devletin anayasasıyla teminat allına alman eşitliğe kavuşmuştur. Fakat kurtuluş savaşının sona ermesinden kısa bir süre sonra gelişen ve 1950'li yıllara kadar devam eden olumsuz olaylar, maalesef bu anayasal teminatın samimiliğine gölge düşürmüş, Türk halkının huzurunu büyük ölçüde kaçırmıştır. Türkleri 1953 yılında, Balkan Savaşlarından sonra, Makedonya'dan Türkiye'ye en kitlevi göçe zorlayacak kadar hem de. Bundan sonraki yıllarda, bir yandan çorap söküğü gibi günümüze kadar sürüp giden göçün etkisiyle, öte yandan da hiçbir zaman dinmeyen, fakat 1960'h yılların ikinci yansında özellikle yoğunlaşan Arnavut milliyetçilerinin uyguladıkları asimilasyon politikası ve 1970'Ii yıllara girerken Makedon milliyetçilerinin başlattıkları, temelinde politik baskı unsurunun yattığı "Makedonya Sosyalist Cumhuriyeti Makedon Müslümanlarının Bilim-Kültür Etkinlikleri" adlı hareketin de etkisiyle, her on yılda bir tekrarlanan nüfus sayımından nüfus sayımına, Makedonya'da yaşayan Türklerin sayısında daima düşüş görülmüştür, Buna rağmen, aynı dönemden başlayarak Türklere tanınan haklarda iyiye doğru bir kıpırdama olduğu göze çarpmaktadır. Fakat Türkler, öylesine büyük ve etkili darbeler yiyerek, üstelik sayıca büyük bir hızla azalarak o günlere gelmişlerdi ki, yasalarla tanınan bütün bu haklardan zamanında ve azami ölçüde yararlanabilmek için ne gereken insan ve beyin gücüne, ne de hareket ve mücadele gücüne sahip değillerdi. Özellikle 1974 Anayasası'nın (ki 1974 Makedonya Sosyalist Cumhuriyeti Anayasası, aynı yıl getirilen Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Anayasası'nın kapsamındaki hak ve özgürlükler esas alınarak hazırlanmıştır) getirdiği geniş hak ve özgürlüklerden yararlanabilmek için Türklerin zamana ihtiyacı vardı. Fakat ne yazık ki, Yugoslavya'da, dolayısıyla da Makedonya'da yaşayan bütün uluslara tam eşitliğin tanınmasının mimarı olan Yosip Broz Tito'nuıv yılında ölmesi ile (haksızlıkların, baskıların, asimilasyonların, göçlerin zamanında ve etkili olacak şekilde öıılenememesinde büyük günahları ve hataları olmakla birlikte) başta aşırı milliyetçi akımların su yüzüne çıkması sonucu durumun her an kötüye gittiği, gittikçe her alanda bunalımın arttığı ağır bir döneme girildi. Getirilen kimi yasaklarla Türklerin dipnota bakınız. 15. AVNOY'ıın (Yugoslavya Halk Kurtuluş Karşıfaşist Meclisi) II. Oturumu'nda alman kararlarla, Yugoslavya'nın demokratik federatif ilkeler esas alınarak kurulacak eşit ulusların devleti olması öngürülmüstü. 16. ASNOM (Makedonya Halk Kurtuluş Karşıfaşist Meclisi) devrim esnasında Makedonya'da kurulan halk idaresinin en yüksek temsilci, yasama ve yürütme organıydı. 17. ASNOM Deklarasyonu'nda demokratik Makedonya yurttaşlarının temel haklan hakkında, diğerleri arasında şunlar da denilmektedir: "Ulusal mensubiyetleri, cinsiyetleri, ırkları, dini înaçlari ne olursa olsun, Makedonya federe devletinin tüm yurttaşları kanunlar önünde eşit ve aynı haklara sahiptir..," Dr. Vlado Ivanovski, ASNOM'un Birinci Oturumu'nun Düzenlenmesinin 40. Yılı, Sesler Aylık Toplum Sanat Dergisi, Üsküp, Haziran 1984, sayı 187, s Yosip Broz Tito 25 Mayıs 1892 tarihînde Kumrovats'ta doğdu. Hayata metal İşçisi olarak» atıldı. Genç yaşta sosyalist işçi hareketine katıldı. Birinci Dünya Savaşı'nda Rus cephesinde savaştı. Esir düştü. Yurduna döndüğü 1920 yılından sonra da devrimci faaliyetlerini sürdürdü. Bu nedenle defalarca yargılanıp hapse atıldı yılında Yugoslavya Komünist Partisi Genel Sekreteri görevine seçildi yılında faşist işgalcilerle yurt hâinlerine karsı halk ayaklanmasını başlattı. Dört yıl süren Halk Kurtuluş Savaşını yönetti. AVNOY'un II. Oturumu'nda (15. dipnota bakınız) kendisine mareşal unvanı verildi. İkinci Dünya Savaşı'nın sona erdiği 1945 yılından ölümüne kadar (4 Mayıs 1980) Yugoslavya Cumhurbaşkanı, Yugoslavya Halk Ordusu

5 Başkomutanı ve Yugoslavya Komünistler Birliği Başkanı'ydı yılında Sovyetler Birliği'nin sosyalist ülkeler üzerinde kurmak istediği tekelciliğe karşı çıktı.

6 MAKEDONYA TÜRK EDEBİYATI o zamana kadar yararlanabildikleri hak ve Özgürlüklerin kısıtlanmaya başladığı görüldü. Bir bakıma Türk kimliğine saldırı anlamına da gelen bu olumsuz gelişmeler, 1989 yılında Makedonya Sosyalist Cumhuriyeti Anayasası'nda yapılan değişmelerle had safhaya ulaştı. Artık Makedonya, eskisi gibi Türklerin de devleti değildi. Bu tedirgin edici gelişmelerin ardından 1990 yılında esen ve yeni umutlar uyandıran demokratikleşme süreci de kısa sürede umutların boşa olduğunu gösterdi. Böylece Makedonya Türkleri için yeni, ama eskiye nazaran daha ağır bir dönem başladı. Bir yandan Türklere de siyasi mücadele hakkı tanınıp Türk Demokratik Birliği'nin 19 kurulmasına izin verilirken, öte yandan "devlet kapılarının" Türklere kapanmasına neden olan uygulamalar getirildi. Demokratikleşmeye geçmeden önceki dönemde "yukarıdan getirilme" olmalarına rağmen, devletin her kademesinde Türkler görev alırken, demokratikleşmeye geçiş döneminde dev- 63 letin hiçbir kademesinde Türklere rastlamak mümkün değildir. Gerçi 5 Eylül 1992 tarihinde kurulan Makedonya koalisyon hükümetinde kültür bakanlığına Güner İsmail getirilmiştir, ama bu bir göz boyamadan başka bir şey değildir. Bunun ne denli gerçek olduğunu bizzat bakanın kendi sözleri kanıtlamaktadır: "Ben Kültür Bakam görevine Türk olarak değil MSDB20 adayı olarak önerildim ve seçildim. "21. Bu sözler hangi açıdan ele alınırsa alınsın o denli Türklük aleyhtarıdır ki, kanımızca yoruma lıiç gerek yoktur. 20 Kasım 1991 günü Makedonya Parlamentosu'nun onayladığı yeni Makedonya Anayasası'nin başlangıç bölümünde Türklerin adının anılması ise, meseleye sadece biçimsel bir yaklaşımdan ileri gidememiş, Türkleri "ikinci sınıf vatandaş" statüsüne itmiştir nerdeyse. Bununla birlikle Makedonya'da yaşayan Türklerin huzurunu kaçıran yeni belirsizliklerin meydan bulmasına neden olmuştur.

7 Balkan Savaşlarından Günümüze Kadar Makedonya'da Yaşayan Türklerin Toplumsal, Ekonomik, Kültür-Eğitim

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ...

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... İçindekiler ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... 5 I.1. Arnavutluk Adının Anlamı... 5 I.2. Arnavutluk Adının Kökeni... 7 I.3.

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

DÜNYA'NIN GÖRMEK İSTEMEDİĞİ BALKANLAR'DAKİ TÜRK SOYKIRIMI

DÜNYA'NIN GÖRMEK İSTEMEDİĞİ BALKANLAR'DAKİ TÜRK SOYKIRIMI DÜNYA'NIN GÖRMEK İSTEMEDİĞİ BALKANLAR'DAKİ TÜRK SOYKIRIMI Türklere yapılan katliamlar veya Türk Kırımı, Osmanlı Devleti dağılma döneminde Müslüman ve Türk tebaalarına yönelik katliamlardır. Bu dönemde

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ...

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ... ÖRNEK SORU: 1 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından, 30 Ekim 1918 de, yenilgiyi kabul ettiğinin tescili niteliğinde olan Mondros Ateşkes Anlaşması yla sona erdi. Ancak anlaşmanın,

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN

1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN I. KENDİ KADERİNİ TAYİNİN ANLAMI...5 A. Terim Sorunu...8

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Balkanlar da Nüfus Sayımları ve Kimlik Tartışması. Dr. Erhan Türbedar Dış Politika Analisti

Balkanlar da Nüfus Sayımları ve Kimlik Tartışması. Dr. Erhan Türbedar Dış Politika Analisti Balkanlar da Nüfus Sayımları ve Kimlik Tartışması Dr. Erhan Türbedar Dış Politika Analisti TEPAV Değerlendirme Notu Mart 2011 Balkanlar da Nüfus Sayımları ve Kimlik Tartışması Avrupa Birliği (AB) üyesi

Detaylı

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Türkiye Cumhuriyeti nin 9. Cumhurbaşkanı, 40 yılı aşkın siyasi hayatında kendi deyimiyle altı kez gittiği başbakanlığa yedi kez gelen parti lideri, Devlet Su İşleri nin

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır.

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır. TÜRKİYE'DEKİ GÖÇLER VE GÖÇMENLER Göç güçtür.hem güç ve zor bir iştir hem de güç katan bir iştir. Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne nin Yaşadığı İşgaller - Dört İşgal Dönemi........ 4 0.2 İlk Rus İşgal

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa.

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Elveda Rumeli Merhaba Rumeli İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Hamdi Fırat BÜYÜK* Balkan Savaşları nın 100. yılı anısına Kitap Yayınevi tarafından yayınlanan Elveda Rumeli Merhaba

Detaylı

d-italya nın Akdeniz de hakimiyet kurma isteği

d-italya nın Akdeniz de hakimiyet kurma isteği I.DÜNYA SAVAŞI Sebepleri: a-almanya nın siyasi birliğini tamamlayarak, sömürgecilikte İngiltere ye rakip olması b -Fransa ve Almanya arasındaki Alsas-Loren bölgesi meselesi(fransa nın Sedan Savaşı nda

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Bugünkü Durum Pazar, 28 Haziran :57 -

Bugünkü Durum Pazar, 28 Haziran :57 - Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, 23 Eylül 1991'de bağımsızlığını ilan eden Ermenistan Cumhuriyeti, Türkiye'ye yönelik "sözde soykırım" iddialarını bir devlet politikası haline

Detaylı

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet ANAYASAL ÖZELLİKLER Ulus devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde belirli bir nüfus ve egemenliğe sahip bir örgütlenmedir. Ulus-devlet üç unsura sahiptir: 1) Ülke (toprak), 2) Nüfus, 3) Egemenlik (Siyasal-Yönetsel

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği

Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkisi Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun

Detaylı

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ 1215 yılında Magna Carta ile Kral,halkın onayını almadan vergi toplamayacağını, hiç kimseyi kanunsuz olarak hapse veya sürgüne mahkum etmeyeceğini bildirdi. 17.yüzyıla

Detaylı

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com Fatih TEKİNKAYA Sosyal Bilgiler Öğretmeni ANAYASALARIMIZ Teşkilat-ı Esasi 1921 Anayasası 1924 Anayasası 1961 Anayasası 1982 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersin Kodu TAR - 101

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersin Kodu TAR - 101 Dersin Adı GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersin Kodu TAR 0 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS Kredisi

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 1 Av.Dr. M. SEZGİN TANRIKULU İSTANBUL MİLLETVEKİLİ GİRİŞ 2015 yılı Ağustos ayından itibaren tekrar başlayan çatışmalar Türkiye tarihinde eşi az görülmüş bir yıkıma, sayısız

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1)

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1) BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, 1914-1918 (1) Topyekûn Savaş Çağı ve İlk Büyük Küresel Çatışma Mehmet Beşikçi I. Dünya Savaşı nın modern çağın ilk-en büyük felaketi olarak tasviri Savaşa katılan toplam 30 ülkeden

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 198 22-29-TEMMUZ 2013 İstanbul, geleneksel iftarımızda buluştu Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak anlamına gelmez Ülkedeki

Detaylı

Balkan Savaşlarından Günümüze Kadar Kosova'da Yaşayan Türklerin Toplumsal, Ekonomik, Kültür-Eğitim Durumu ve Göçler

Balkan Savaşlarından Günümüze Kadar Kosova'da Yaşayan Türklerin Toplumsal, Ekonomik, Kültür-Eğitim Durumu ve Göçler Balkan Savaşlarından Günümüze Kadar Kosova'da Yaşayan Türklerin Toplumsal, Ekonomik, Kültür-Eğitim Durumu ve Göçler Kosova yenilgisinin acısını ve bu yenilgiyle başlayıp beş yüz yıl süren Osmanlı egemenliği

Detaylı

1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı 1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı 1979'da Mekke'de gerçekleşen ve günümüzde hala bazı yönleri gölgede kalan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. 03.06.2017 / 11:26 20 Kasım 1979

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi dir. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi,

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1 DERSİ ÖĞRETİM PLANI

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1 DERSİ ÖĞRETİM PLANI GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 205206 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ DERSİ ÖĞRETİM PLANI Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersin Kodu TAR

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1 1) Ali Rıza Efendi nin 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı nda Asakir-i Milliye Taburu ndaki geçici

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

Afganistan'da Afyon Üretimi Dosyası (İnfografik)

Afganistan'da Afyon Üretimi Dosyası (İnfografik) Afganistan'da Afyon Üretimi Dosyası (İnfografik) Uzun yıllar süren iç savaşlar ve dış müdahaleler sonucu istikrarsızlaşan Afganistan, dünya afyon üretiminin yaklaşık olarak yüzde 90'ını karşılıyor. 28.04.2016

Detaylı

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR A. İN HAYATI. Mustafa Kemal in çocukluk dönemini ve içinde bulunduğu toplumun

Detaylı

Balkan Savaşlarından Günümüze Kadar Makedonya'da Yaşayan Türklerin Toplumsal, Ekonomik, Kültür-Eğitim Durumu ve Göçler

Balkan Savaşlarından Günümüze Kadar Makedonya'da Yaşayan Türklerin Toplumsal, Ekonomik, Kültür-Eğitim Durumu ve Göçler Balkan Savaşlarından Günümüze Kadar Makedonya'da Yaşayan Türklerin Toplumsal, Ekonomik, Kültür-Eğitim Durumu ve Göçler Bütün diğer Balkan Türkleri gibi, Makedonya'da yaşayan Türkler de, Birinci Balkan

Detaylı

Yak ndo u Medyas nda Türkiye ve AB Müktesebatlar - srail örne inde

Yak ndo u Medyas nda Türkiye ve AB Müktesebatlar - srail örne inde Yak ndo u Medyas nda Türkiye ve AB Müktesebatlar - Dr. Gil Yaron Dostumun dostu, benim en iyi dostumdur - veya İsrail gözüyle Türkiye AB Geçenlerde Tel Aviv kentinin en merkezi yeri olan Rabin Meydanı

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Temmuz - Ağustos 2013 - Sayı: 27 15 Temmuz 2013: Tuzhurmatu olaylarının araştırılması

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR?

OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR? OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR? TRABLUSGARP BUGÜN HANGİ ÜLKEDİR? LİBYA İTALYA HARİTA DA OSMANLI DEVLETİNİ VE İTALYA TOPRAKLARINI GÖSTERİNİZ? Nurdan Gül Kökten İTAL YANIN TRABLUSGARP

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

Değerli Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri

Değerli Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Tarihi boyunca bağımsızlığını koruyabilmiş ve Afrika Kıtası'nın Avrupa devletlerince sömürge yapılamamış tek ülkesi olan Etiyopya (Habeşistan) dünya tarihinin en eski medeniyetlerinden biri olarak biliniyor.

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

K A N A Y A N Y A R A K A R A B A Ğ

K A N A Y A N Y A R A K A R A B A Ğ KANAYAN YARA KARABAĞ Astana Yayınları KANAYAN YARA KARABAĞ Derleyen: Yrd. Doç. Dr. Bahadır Bumin ÖZARSLAN Bu eserin bütün hakları saklıdır. Yayınevinden izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz,

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4.

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4. Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları 1. T.C. Anayasası, 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar 3. Milli Eğitim Şuraları 4. Kalkınma Planları 5. Hükümet Programları Milli Eğitim Temel Kanunu

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :4. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :10. Syf Sayfası :1-8. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Meclisi Sivas şehitlerin unutmadı Karabağlar Belediye

Detaylı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı Fikret BABAYEV * Sayın Başkan, değerli katılımcılar! Öncelikle belirtmek isterim ki, bugün bu faaliyete iştirak etmek ve sizlerle bir arada bulunmak benim için büyük bir mutluluktur. Bu toplantıya ve şahsıma

Detaylı

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray Mehmet Saray 1942'de Afyon'un Dinar kazasında doğdu. Orta öğrenimini Çivril ve Isparta'da yapan Saray, 1961-1966 arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. 1968-1978 yılları

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

Teori (saat/hafta) Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek

Teori (saat/hafta) Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Kodu Yarıyıl Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

Ders birimi % Ders birimi % Balkan yarımadası 2+1 4, , , , ,55

Ders birimi % Ders birimi % Balkan yarımadası 2+1 4, , , , ,55 306 Kategori Alt kategori Ders birimleri Arnavutlar Sırplar ve Karadağlılar Boşnaklar Türkler Hırvatlar Ders birimi % Ders birimi % Ders birimi % Ders birimi % Ders birimi % Balkan yarımadası 2+1 4,55

Detaylı

Halk devriminin düşmanları: diktatör rejim ve karşıdevrimci gerici güçler

Halk devriminin düşmanları: diktatör rejim ve karşıdevrimci gerici güçler Halk devriminin düşmanları: diktatör rejim ve karşıdevrimci gerici güçler Geçtiğimiz ay Suriye de Irak Şam İslam Devleti ve diğer muhalif güçler arasında yaşanan çatışmaya ilişkin, Suriye Devrimci Sol

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır.

İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır. İNSAN HAKLARI İNSAN HAKLARI İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır. Bu haklara herhangi bir şart veya statüye bağlı olmadan doğuştan sahip oluruz

Detaylı

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük 2015-2016 T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Arif ÖZBEYLİ Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılması Meclis-i Mebusan ın dağıtılması üzerine, Parlamento nun Mustafa Kemal

Detaylı

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı.

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı. M.Ö 2000 den itibaren Eski Yunan da ve Ege de polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri Atina,Sparta,Korint,Larissa ve Megara dır. Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak

Detaylı

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ. Neslihan Erkan

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ. Neslihan Erkan İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ Neslihan Erkan İlan-ı Hürriyet II. Meşrutiyet, 1878 de askıya alınan Kanun-i Esasi nin yeniden yürürlüğe girmesiyle 23 Temmuz 1908 de başladı. Osmanlı coğrafyasında yeniden meşruti

Detaylı

Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi Doktora İnkılâp Tarihi Ankara Üniversitesi Unvan Alan Üniversite Yıl Doçent Profesör

Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi Doktora İnkılâp Tarihi Ankara Üniversitesi Unvan Alan Üniversite Yıl Doçent Profesör ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Doktor 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Dünya Mültecileri Hakkında Anahtar İstatistikler

Dünya Mültecileri Hakkında Anahtar İstatistikler Dünya Mültecileri Hakkında Anahtar İstatistikler Avrupa ve ABD'ye göç eden mülteciler nüfusu nasıl etkiledi? Avrupalıların, AB politikalarına bakışı nasıl? ABD halkının mültecilere bakışı nasıl? 29.06.2016

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı