025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5

Save this PDF as:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5"

Transkript

1 000 GENEL KONULAR Bilgi Veri ißleme Bilgisayar bilimi Bilgisayar programlama, programlar zel bilgisayar yšntemleri BÜBLÜYOGRAFYA Belirli konulardaki eserlerin K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME KŸtŸphanelerin ilißkileri KŸtŸphanelerin ißleyißi Genel kÿtÿphaneler DiÛer bilgilendirme kaynaklarý GENEL ANSÜKLOPEDÜK ESERLER GENEL KURULUÞLAR VE M ZECÜLÜK MŸzecilik (MŸze bilimi) HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK DiÛer coûrafi bšlgelerde GENEL KOLEKSÜYONLAR DiÛer dillerde FELSEFE VE PSÜKOLOJÜ Felsefe eûitimi, araßtýrmasý Felsefenin tarihi ele alýnýßý METAFÜZÜK (SPEK LATÜF FELSEFE) Ontoloji (VarlÝkbilim) EPÜSTEMOLOJÜ, NEDENSELLÜK, ÜNSANLIK ÜnsanlÝk NORMAL ST (PARANORMAL) OLAYLAR Parapsikoloji ve okkÿltizm (gizcilik) PSÜKOLOJÜ AlgÝlama, duygular, fizyolojik itkiler Bilin li zihinsel sÿre ler ve zeka AyrÝmsal ve gelißme psikolojisi UygulamalÝ psikoloji ETÜK (AHLAK FELSEFESÜ) Ekonomik ve meslek etiûi Sosyal ilißkilerin etiûi ANTÜK, ORTA AÚ, DOÚU FELSEFESÜ DoÛu felsefesi Platoncu felsefe Aristocu felsefe MODERN BATI FELSEFESÜ Britanya AdalarÝ Almanya ve Avusturya DÜN DOÚAL (DOÚAYA DAYANAN) DÜNBÜLÜM TanrÝ kavramlarý Bilim ve din KUTSAL KÜTAP...29

2 221 Eski Ahit Tarihi kitaplarý Ünciller ve Olaylar HIRÜSTÜYAN DÜNBÜLÜMÜ TanrÝ Üsa Mesih ve ailesi Kurtuluß (Soterioloji) ve merhamet Kutsal olaylar Ünan lar, iman ikrarý, akitler, ilmihaller HIRÜSTÜYAN AHLAKI VE ÜBADET DÜNBÜLÜMÜ Übadet edebiyatý HÝristiyan deneyimi, pratiûi, hayatý YEREL HIRÜSTÜYAN KÜLÜSESÜ VE TARÜKATLARI PapazlÝk makamý ve gšrevi HIRÜSTÜYAN SOSYAL DÜNBÜLÜMÜ Dini eûitim HIRÜSTÜYANLIK DIÞINDAKÜ DÜNLER KarßÝlaßtÝrmalÝ din ZerdŸßtlŸk Üslam TOPLUM BÜLÜMLERÜ Sosyoloji ve antropoloji Toplumsal etkileßim Toplumsal sÿre ler Toplumsal davranýßý etkileyen etmenler Sosyal gruplar KŸltŸr ve kurumlar Topluluklar SÜYASAL BÜLÜMLER Yšnetim ve devlet sistemleri Devletin šrgÿtlÿ gruplarla ilißkisi YurttaßlÝk haklarý ve siyasal haklar Siyasal sÿre UluslararasÝ gš ve sšmÿrgecilik UluslararasÝ ilißkiler Yasama sÿreci EKONOMÜ Emek ekonomisi Finansman ekonomisi Toprak ekonomisi Sosyalizm ve ilgili sistemler Kamu maliyesi UluslararasÝ ekonomi retim Makroekonomi ve ilgili konular HUKUK UluslararasÝ hukuk (Devletler hukuku) Anayasa ve idare hukuku...87

3 343 Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku Sosyal, iß, refah hukuku ve ilgili hukuk Ceza hukuku zel hukuk Mahkemeler KAMU Y NETÜMÜ Merkezi idarelerin Yerel yšnetimlerin (Belediyeler) TŸrkiye'de Askerlik bilimi TOPLUMSAL HÜZMETLER VE DERNEKLER Genel toplumsal sorunlar ve refah Toplumsal refah sorunlarý ve hizmetleri DiÛer toplumsal sorunlar ve hizmetler Kriminoloji Ceza kurumlarý ve ilgili kurumlar Sigorta EÚÜTÜM Okul yšnetimi ÜlkšÛretim OrtašÛretim YŸksekšÛretim Devlet dÿzenlemeleri, denetimi, desteûi TÜCARET, ÜLETÜÞÜM, TAÞIMACILIK Ü ticaret UluslararasÝ ticaret (DÝß ticaret) Ületißim TelekomŸnikasyon Demiryolu taßýmacýlýûý TaßÝmacÝlÝk YŸzey taßýmacýlýûý GELENEKLER, G RG, HALKBÜLÜM GšrgŸ kurallarý Halkbilim (folklor) DÜL VE DÜLBÜLÜM SšzlŸkler T RK DÜLÜ TŸrk e'nin yazý sistemi ve fonolojisi TŸrk e ile ilgili sšzlÿkler TŸrk e'nin kullanýmý OsmanlÝca ve diûer TŸrk dilleri ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE Üngilizce ile ilgili sšzlÿkler Üngilizce'nin kullanýmý CERMEN DÜLLERÜ ALMANCA Almanca ile ilgili sšzlÿkler Almanca'nÝn kullanýmý ÜTALYAN, RUMEN, RETO-RUMEN DÜLLERÜ Ütalyanca'nÝn kullanýmý ÜSPANYOL VE PORTEKÜZ DÜLLERÜ...171

4 463 Üspanyolca ile ilgili sšzlÿkler Üspanyolca'nÝn yapýsal sistemi HELENÜK DÜLLER KLASÜK YUNANCA DiÛer Helenik diller DÜÚER DÜLLER DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt dilleri Afro-Asyatik diller Sami dilleri DOÚA BÜLÜMLERÜ VE MATEMATÜK EÛitim, araßtýrma, ilgili konular Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß MATEMATÜK Geometri OlasÝlÝklar ve uygulamalý matematik ASTRONOMÜ VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Kronoloji FÜZÜK KÜMYA VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Fiziksel ve kuramsal kimya Teknikler, gere ler, malzemeler YER BÜLÜMLERÜ Jeoloji, hidroloji, meteoroloji Ekonomik jeoloji PALEONTOLOJÜ PALEOZOOLOJÜ SoÛukkanlÝ omurgalýlarýn fosilleri YAÞAM BÜLÜMLERÜ Biyoloji Evrim ve genetik (kalýtýmbilim) Mikrobiyoloji BÜTKÜ BÜLÜMLERÜ (BOTANÜK BÜLÜMLER) Thallobionta ve Prokaryotae TEKNOLOJÜ (UYGULAMALI BÜLÜMLER) Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß TIP BÜLÜMLERÜ TIP Ünsan fizyolojisi SaÛlÝÛÝn gelißtirilmesi HastalÝk oranlarý, korunma Farmakoloji ve tedavi HastalÝklar Cerrahi ve ilgili konular KadÝn hastalýklarý ve doûum Deneysel týp M HENDÜSLÜK VE ÜLGÜLÜ ÜÞLER UygulamalÝ fizik Madencilik ve ilgili ißler Ünßaat mÿhendisliûi TARIM VE ÜLGÜLÜ TEKNOLOJÜLER Teknikler, gere ler, malzemeler Bitki hasarlarý, hastalýklarý, zararlýlarý...196

5 633 Tarla ve plantasyon ŸrŸnleri Meyve bah eleri, meyveler, ormancýlýk Bah e bitkileri (Bah ecilik, hortikÿltÿr) HayvancÝlÝk YararlÝ bšcek yetißtiriciliûi AvcÝlÝk, balýk ÝlÝk, koruma EV EKONOMÜSÜ VE AÜLE YAÞAMI Yiyecek ve i ecek Dikiß, giyim, kißisel yaßam Kamuya ait evlerin yšnetimi ocuk yetißtirme ve evde bakým Y NETÜM VE YARDIMCI HÜZMETLER BŸro hizmetleri Muhasebe Genel yšnetim ReklamcÝlÝk ve halkla ilißkiler KÜMYA M HENDÜSLÜÚÜ GÝda teknolojisi Seramik ve ilgili teknolojiler BÜNALAR Ünßaat malzemeleri SANATLAR G ZEL SANATLAR Felsefe ve kuram zel konular EÛitim, araßtýrma ilgili konular Galeriler, mÿzeler, šzel koleksiyonlar Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß KENT VE PEYZAJ SANATLARI Fiziksel planlama (Kent sanatý) Peyzaj mimarlýûý (Peyzaj tasarýmý) MÜMARLIK Konutlar ve ilgili binalar PLASTÜK SANATLAR HEYKELTRAÞLIK NŸmismatik ve mÿhÿrcÿlÿk Seramik sanatlarý Madenden yapýlmýß sanat ŸrŸnleri ÜZGÜ SANATLARI VE DEKORATÜF SANATLAR izim ve izimler Dekoratif sanatlar Dokuma sanatlarý Cam Mobilya ve aksesuvarlar RESÜM SANATI VE RESÜMLER Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß GRAFÜK SANATLAR BASKI ÜÞLERÜ Taß baský (Litografi, planografi) FOTOÚRAF ILIK VE FOTOÚRAFLAR FotoÛraf ÝlÝk alanlarý ve tÿrleri...239

6 779 FotoÛraflar M ZÜK Genel ilkeler ve mÿzikal bi imler Vokal mÿzik algýlar ve algý topluluklarý Telli algýlar (Kordofonlar) DÜNLENCE, EGLENCE VE G STERÜ SANATLARI Topluluk šnÿndeki gšsteriler Sahne gšsterileri Salon oyunlarý ve eûlenceleri Salon beceri oyunlarý Þans oyunlarý Atletik ve a Ýkhava sporlarý ve oyunlarý AtlÝ sporlar ve hayvan yarýßmalarý BalÝk ÝlÝk, avcýlýk, atýcýlýk EDEBÜYAT VE RETORÜK Felsefe ve kuram Retorik ve edebi eser koleksiyonlarý Edebi tarih ve eleßtirel deûerlendirme T RK E EDEBÜYAT TŸrk e ßiir TŸrk e tiyatro TŸrk e roman ve hikaye TŸrk e denemeler TŸrk e mektuplar TŸrk e eßitli eserler OsmanlÝca edebiyat ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE EDEBÜYAT Üngiliz ßiiri Üngiliz tiyatrosu Üngiliz romaný ve hikayesi Üngiliz edebiyatýnda eßitli eserler CERMEN (TEUTONÜK) DÜLLER EDEBÜYATI Almanca ßiir Almanca tiyatro Almanca roman ve hikaye DiÛer Cermen (Teutonik) edebiyatý LATÜN K KENLÜ DÜLLER EDEBÜYATI FransÝzca tiyatro FransÝzca roman ve hikaye FransÝzca eßitli eserler ÜTALYANCA, RUMENCE EDEBÜYAT Ütalyanca roman ve hikaye ÜSPANYOL VE PORTEKÜZ DÜLLERÜ EDEBÜYATI Üspanyolca roman ve hikaye Üspanyolca eßitli eserler KLASÜK YUNAN EDEBÜYATI Klasik Yunan sšylevleri...302

7 889 Modern Yunan edebiyatý DÜÚER DÜLLERÜN EDEBÜYATI DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt edebiyatý Afro-Asyatik edebiyat Sami edebiyatý COÚRAFYA VE TARÜH Tarih eûitimi, araßtýrmasý, ilgili konular DŸnya tarihi COÚRAFYA VE SEYAHAT Tarihi coûrafya Avrupa'da coûrafya ve seyahat Asya'da coûrafya ve seyahat GŸney Amerika'da coûrafya ve seyahat BÜYOGRAFÜ, ÞECERE, NÜÞANLAR (ÜNSÜGNÜA) Þecere, isimler, nißanlar (insignia) 'A KADAR ESKÜ AÚ TARÜHÜ 'ye kadar Mezopotamya ve Üran 'a kadar diûer bšlgeler GENEL AVRUPA TARÜHÜ BATI AVRUPA Über yarýmadasý ve evresi Üspanya DoÛu Avrupa Sovyetler BirliÛi Avrupa'nÝn diûer Ÿlkeleri GENEL ASYA TARÜHÜ UZAKDOÚU in ve evresindeki bšlgeler OrtadoÛu (YakÝndoÛu) Orta Asya GENEL AFRÜKA TARÜHÜ MÝsÝr ve Sudan GENEL KUZEY AMERÜKA TARÜHÜ Birleßik Devletler (ABD)...324

8 000 GENEL KONULAR 001 Bilgi 2010 AD AraßtÝrma teknikleri. Ñ Ankara : MEB, 2007 (Üstanbul : Creathane Entegre Ült. Hizm. San.) 57 s. : res. ; 24 cm. MEGEP (Meslek EÛitim ve Ûretim Sisteminin GŸ lendirilmesi Projesi) kapsamýnda hazýrlanmýßtýr. Kaynak a: 57. s. S.N.: ; D.M [4.00 TL] , AD Bilim ve araßtýrma politikasý / [hazýrlayan] Selen Akses. Ñ Üstanbul : Üktisadi KalkÝnma VakfÝ, 51 s. ; 22 cm. Ñ (Sorularla AB politikalarý ve TŸrkiye serisi ; seri no: 5) S.N.: ; D.M ISBN : [3.00 TL]. I. Akses, Selen. II. Seri AD Neuman, W. Lawrance, Toplumsal araßtýrma yšntemleri : nitel ve nicel yaklaßýmlar / W. Lawrance Neuman ; eviren: Sedef zge. Ñ 4. bs. Ñ Üstanbul : YayÝnodasÝ, , AD Neuman, W. Lawrance, Toplumsal araßtýrma yšntemleri : nitel ve nicel yaklaßýmlar / W. Lawrance Neuman ; eviren: Sedef zge. Ñ 4. bs. Ñ Üstanbul : YayÝnodasÝ, , Veri ißleme Bilgisayar bilimi 2010 AD Mano, M. Morris Bilgisayar sistemleri mimarisi / M. Morris Mano ; evirenler: AbdŸssamet MarßoÛlu, Nurßen Su suz. Ñ 3. bs. Ñ Üstanbul : LiteratŸr YayÝncÝlÝk, xviii, 494 s. : ßkl. ; 24 cm. Ñ (LiteratŸr yayýnlarý ; 89) Dizin vardýr. Kaynak a bšlÿm sonlarýndadýr. S.N.: ; D.M ISBN : [22.00 TL]. I. MarßoÛlu, AbdŸssamet. II. Su suz, Nurßen. II IV. Seri AD Bilißim teknolojileri. Ñ Ankara : MEB, 2008 (Üstanbul : Creathane Entegre Ült. Hizm. San.) 1c. (deûißik sayfa numaralý) : res., tbl. ; 24 cm. MEGEP (Meslek EÛitim ve Ûretim Sisteminin GŸ lendirilmesi Projesi) kapsamýnda hazýrlanmýßtýr. Bibliyografik bilgi i erir. Ü indekiler: AÛ temelleri - BakÝr kablolar - Lan kablolama - Sistem gÿvenliûi - TCP/IP ve IP adresleme sýnýf bilißim teknolojileri. S.N.: ; D.M [16.00 TL] , AD Bilißim teknolojileri : elektronik tablolama programý. Ñ Ankara : MEB, 2007 (Üstanbul : Creathane Entegre Ült. Hizm. San.) 1 c. (deûißik sayfa numaralý) : res., ßkl., tbl. ; 24 cm. MEGEP (Meslek EÛitim ve Ûretim Sisteminin GŸ lendirilmesi Projesi) kapsamýnda hazýrlanmýßtýr. Bibliyografik bilgi i erir sýnýf bilißim teknolojileri. S.N.: ; D.M [20.00 TL] , AD ner, B. Demir Bilgisayar aûlarý : mimarisi, veri iletißimi, hizmetleri ve aû aygýtlarý / B. Demir ner. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : Papatya YayÝncÝlÝk, xxii, 312 s. : ßkl., tbl. ; 24 cm. Dizin vardýr. Kaynak a: ss.. S.N.: ; D.M ISBN : TL

9 2010 AD Jarvis, Jeff Google olsa ne yapardý / Jeff Jarvis ; eviri: Gšk e Ünan. Ñ 2. bs. Ñ Üstanbul : MediaCat, 323 s. ; 21 cm. zgÿn eseradý: What would google do?. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Ünan, Gšk e. I AD Vaynerchuk, Gary MarkanÝz i in interneti nasýl kullanmalýsýnýz? / Gary Vaynerchuk ; eviri: Levent Gšktem. Ñ Üstanbul : MediaCat, 146 s. ; 22 cm. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [7.00 TL]. I. Gšktem, Levent. I Bilgisayar programlama, programlar 2010 AD BŸro yšnetimi ve sekreterlik. Ñ Ankara : MEB, 2006 (Üstanbul : Creathane Entegre Ült. Hizm. San.) c. "1." : tbl. ; 24 cm. MEGEP (Meslek EÛitim ve Ûretim Sisteminin GŸ lendirilmesi Projesi) kapsamýnda hazýrlanmýßtýr. Bibliyografik bilgi i erir. Ü indekiler: 1.c.: Bilgisayarla iletißim - Elektronik tablo - Kelime ißlemci - Sunu. 10. sýnýf pazarlama ve parakende, 10. sýnýf bÿro yšnetimi, 10. sýnýf muhasebe finansman. S.N.: ; D.M [18.00 TL]. 005, AD amoûlu, Kadir, Mobil programlama / Kadir amoûlu, Volkan Atasever. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Kodlab YayÝn DaÛÝtÝm, x, 486 s. : ßkl. ; 21 cm. Ñ (Kodlab ; 36) S.N.: ; D.M ISBN : TL. I. Atasever, Volkan. I III. Seri AD i ek, Musa, XML ve ileri XML teknolojileri / Musa i ek. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Kodlab YayÝn DaÛÝtÝm, xii, 292 s. : ßkl., tbl. ; 21 cm. Ñ (Kodlab ; 33) S.N.: ; D.M ISBN : TL. II. Seri AD YanÝk, Memik Visual studio 2010 eßliûinde ASP.NET 4.0 ile web programcýlýûýnýn temelleri : NET framework sÿrÿmÿ: 4.0 programlama dili: visual basic / Memik YanÝk. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : Se kin, 790 s. : tbl. ; 24 cm. Ñ (Bilgisayar kitaplarý dizisi ; 132) Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : TL. II. Seri AD Bilißim teknolojileri. Ñ Ankara : MEB, 2007 (Üstanbul : Creathane Entegre Ült. Hizm. San.) c. "1." (46, 40 s.) : ßkl. ; 24 cm. MEGEP (Meslek EÛitim ve Ûretim Sisteminin GŸ lendirilmesi Projesi) kapsamýnda hazýrlanmýßtýr sýnýf bilißim teknolojileri. Ü indekiler: 1.c.: HTLM 1-2. S.N.: ; D.M [5.00 TL] , AD Bilißim teknolojileri. Ñ Ankara : MEB, 2007 (Üstanbul : Creathane Entegre Ült. Hizm. San.) c. "2." : ßkl. ; 24 cm. MEGEP (Meslek EÛitim ve Ûretim Sisteminin GŸ lendirilmesi Projesi) kapsamýnda hazýrlanmýßtýr. Ü indekiler: 2.c.: Web tasarým editšrÿ sýnýf bÿro yšnetimi, sýnýf bilißim teknolojileri. S.N.: ; D.M [20.00 TL] ,

10 2010 AD Bilißim teknolojileri. Ñ Ankara : MEB, 2007 (Üstanbul : Creathane Entegre Ült. Hizm. San.) c. "3." : ßkl. ; 24 cm. MEGEP (Meslek EÛitim ve Ûretim Sisteminin GŸ lendirilmesi Projesi) kapsamýnda hazýrlanmýßtýr. Ü indekiler: 3.c.: Etkileßimli web uygulamalarý sýnýf bilißim teknolojileri. S.N.: ; D.M [20.00 TL] , BD nlÿ, Hakan KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ'na ait web sitelerinin kullanýcý gereksinimleri dÿzeyinde bilgi mimarisi a ÝsÝndan deûerlendirilmesi / Hakan nlÿ. Ñ viii, 83 y. : rnk. res. ; 30 cm. Tez (UzmanlÝk) - KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ. Metin TŸrk e; Üngilizce šzet vardýr. S.N.: ; B.N. 2010/ [00.01 TL] , AD Tekin, Nahid C programlama dili / Nahid Tekin, Murat Tekin. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : Üstanbul KŸltŸr niversitesi, 155 s. ; 24 cm. Dizin vardýr. Kaynak a: 155. s. S.N.: ; D.M ISBN : [60.00 TL]. I. Tekin, Murat. I AD AltÝntaß, AltuÛ B. Java programlama dili yazýlým tasarýmý / AltuÛ B. AltÝntaß. Ñ 4. bs. Ñ Üstanbul : Papatya YayÝncÝlÝk, xvi, 687 s. : ßkl., tbl. ; 24 cm. Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [35.00 TL] AD GšzŸdeli, Yaßar YazÝlÝmcÝlar i in SQL Server 2008 R2 ve veritabaný programlama / Yaßar GšzŸdeli. Ñ 5. bsk. Ñ Ankara : Se kin YayÝncÝlÝk, 671 s. : ßkl. ; 24 cm. Dizin vardýr. Kaynak a: 665. s. S.N.: ; D.M ISBN : TL , AD Bilißim teknolojileri : a Ýk kaynak ißletim sistemi. Ñ Ankara : MEB, 2008 (Üstanbul : Creathane Entegre Ült. Hizm. San.) 1 c. (deûißik sayfa numaralý) : ßkl. ; 24 cm. MEGEP (Meslek EÛitim ve Ûretim Sisteminin GŸ lendirilmesi Projesi) kapsamýnda hazýrlanmýßtýr. Bibliyografik bilgi i erir sýnýf bilißim teknolojileri. S.N.: ; D.M [20.00 TL] , AD Bilißim teknolojileri : aû veri tabaný kurulumu. Ñ Ankara : MEB, 2007 (Üstanbul : Creathane Entegre Ült. Hizm. San.) c. "2." : res. ; 24 cm. MEGEP (Meslek EÛitim ve Ûretim Sisteminin GŸ lendirilmesi Projesi) kapsamýnda hazýrlanmýßtýr. Bibliyografik bilgi i erir sýnýf bilißim teknolojileri. S.N.: ; D.M [15.00 TL] , AD Bilißim teknolojileri : veritabaný planlama. Ñ Ankara : MEB, 2007 (Üstanbul : Creathane Entegre Ült. Hizm. San.) c. "1." : res. ; 24 cm. MEGEP (Meslek EÛitim ve Ûretim Sisteminin GŸ lendirilmesi Projesi) kapsamýnda hazýrlanmýßtýr sýnýf bilißim teknolojileri. Bibliyografik bilgi i erir. S.N.: ; D.M [20.00 TL] ,

11 2010 BD aûýltay, Nergiz Ercil Üß zek sý ve veri ambarý sistemleri / Nergiz Ercil aûýltay. Ñ Ankara : ODT YayÝncÝlÝk, 237 s. : ßkl. ; 28 cm. Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [15.00 TL] AD ElbahadÝr, Hamza Hacking interface / Hamza ElbahadÝr. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : Kodlab YayÝn DaÛÝtÝm, xiv, 258 s. : ßkl., tbl. ; 21 cm. Ñ (Kodlab ; 25) Kaynak a: 256. s. S.N.: ; D.M ISBN : TL. II. Seri zel bilgisayar yšntemleri 2010 AD Bilißim teknolojileri. Ñ Ankara : MEB, 2007 (Üstanbul : Creathane Entegre Ült. Hizm. San.) 1 c. (deûißik sayfa numaralý) : ßkl. ; 24 cm. MEGEP (Meslek EÛitim ve Ûretim Sisteminin GŸ lendirilmesi Projesi) kapsamýnda hazýrlanmýßtýr. Ü indekiler: Animasyon dÿzenleme GšrŸntŸ ißleme sýnýf bilißim teknolojileri. S.N.: ; D.M [20.00 TL]. 006, AD Bilißim teknolojileri : gšrsel programlama kurulumu. Ñ Ankara : MEB, 2007 (Üstanbul : Creathane Entegre Ült. Hizm. San.) 1 c. (deûißik sayfa numaralý) : ßkl. ; 24 cm. MEGEP (Meslek EÛitim ve Ûretim Sisteminin GŸ lendirilmesi Projesi) kapsamýnda hazýrlanmýßtýr sýnýf bilißim teknolojileri. S.N.: ; D.M [25.00 TL]. 006, AD Bilißim teknolojileri. Ñ Ankara : MEB, 2008 (Üstanbul : Creathane Entegre Ült. Hizm. San.) 1c. (deûißik sayfa numaralý) : res., tbl. ; 24 cm. MEGEP (Meslek EÛitim ve Ûretim Sisteminin GŸ lendirilmesi Projesi) kapsamýnda hazýrlanmýßtýr. Bibliyografik bilgi i erir. Ü indekiler: AÛ temelleri - Üßletim sistemleri gelißmiß šzellikler - Üßletim sistemleri kurulum. 10. sýnýf bilißim teknolojileri. S.N.: ; D.M [15.00 TL] , AD GŸmŸßtepe, Yavuz, Adobe illustrator CS5 / Yavuz GŸmŸßtepe. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Kodlab YayÝn DaÛÝtÝm, xxii, 490 s. : res. (bazýsý rnk.), ßkl. ; 21 cm. Ñ (Kodlab ; 32) S.N.: ; D.M ISBN : TL. II. Seri BÜBLÜYOGRAFYA 016 Belirli konulardaki eserlerin 2010 AD Mahrad, Ahmad, Iran und die Sowjetunion : quellenkundliche sammlung Ÿber die Sowjetische einflu nahme im mittleren Osten am Beispiel des Iran / Ahmad Mahrad. Ñ Estanbul : Aasad, s. ; 21 cm. TÝpkÝbasÝm i erir. Fars a metin i erir. S.N.: ; B.N. 2002/ ISBN : [15.00 TL] AD Üstanbul niversitesi Fen FakŸltesi MecmuasÝ/Dergisi matematik makaleleri bibliyografyasý ( ) = University of Istanbul Faculty of Science of the Journal, mathematics articles bibliography ( ) / [hazýrlayan]: Semra zbek. Ñ Üstanbul : Üstanbul niversitesi, 4

12 v, 102 s. : res., tbl. ; 24 cm. Ñ (Üstanbul niversitesi ; yayýn no: Fen FakŸltesi yayýn no; 230) Kaynak a: 89. s.. S.N.: ; D.M ISBN : TL. I. zbek, Semra. I(p). III. Seri K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME 021 KŸtŸphanelerin ilißkileri 2010 AD YÝlmaz, Erol, nce insan, šnce iletißim: bigi ve belge yšneticileri i in halkla ilißkiler / Erol YÝlmaz. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Anfora YayÝncÝlÝk, 208 s. ; 20 cm. Ñ (Anfora ; 36. AraßtÝrmainceleme : 7) Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 TL]. II. Seri KŸtŸphanelerin ißleyißi 2010 BD Erol, Aylin Sinem, Bilgi toplumu olma sÿrecinde bilginin šnemi ve dijital bilgi merkezleri / Aylin Sinem Erol. Ñ viii, 97 y. : grf., tbl. ; 30 cm. Tez (UzmanlÝk) - KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ. Kaynak a: yy.. Metin TŸrk e; Üngilizce šzet vardýr. S.N.: ; B.N. 2010/ [00.01 TL] , BD Es, HŸseyin, Elektronik yayýnlarýn derlenmesi ve hizmete sunulmasý: Milli KŸtŸphane i in bir model šnerisi / HŸseyin Es. Ñ viii, 96 y. : rnk. res. ; 30 cm. Tez (UzmanlÝk) - KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ. Kaynak a: yy.. Metin TŸrk e; Üngilizce šzet vardýr. S.N.: ; B.N. 2010/ [00.01 TL] , BD zdemir, Fatih, TŸrkiye'de elektronik kÿtÿphanecilik ve bilgi toplumu stratejisi eylem planlarýndan 38 nolu eylem: entegre e-kÿtÿphane sistemi projesi / Fatih zdemir. Ñ vii, 83 y. : ßkl., tbl. ; 30 cm. Tez (UzmanlÝk) - KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ. Metin TŸrk e; Üngilizce šzet vardýr. S.N.: ; B.N. 2010/ [00.01 TL] , Genel kÿtÿphaneler 2010 BD Aldemir, Ahmet, Halk kÿtÿphanelerinde bilgi okuryazarlýûý uygulamalarý ve TŸrkiye i in bir model šnerisi / Ahmet Aldemir. Ñ vi, 122 y. : tbl. ; 30 cm. Tez (UzmanlÝk) - KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ. Kaynak a: yy.. Metin TŸrk e; Üngilizce šzet vardýr. S.N.: ; B.N. 2010/ [00.01 TL] , 028, AD Barut u, Þinasi, Milli KŸtŸphane / hazýrlayan ve kitap Þinasi Barut u. Ñ [Y.y] : KŸltŸr Film, 1957 (Bursa Aysan MatbaasÝ) [28] s. ; 24 cm. BaÛÝß;. YÝlmaz Sivri; S.N.: ; B.N. 2011/ [2.00 TL]

13 028 DiÛer bilgilendirme kaynaklarý 2010 BD 7358 Aldemir, Ahmet, Halk kÿtÿphanelerinde bilgi okuryazarlýûý uygulamalarý ve TŸrkiye i in bir model šnerisi / Ahmet Aldemir. Ñ , 028, GENEL ANSÜKLOPEDÜK ESERLER 2010 AD The original book / editšr: Damla KŸrklŸ ; illustrasyon: Üpek C. El, Necdet Þahin. Ñ [Üstanbul] : Garanti, 2010?] (Üstanbul : Mas MatbaasÝ) 160 s. : res. ; 21 cm. S.N.: ; D.M [10.00 TL]. I. KŸrklŸ, Damla. II. El, Üpek C. III. Þahin, Necdet GENEL KURULUÞLAR VE M ZECÜLÜK 2010 AD TŸrkiye-Afrika ilißkilerinin gelißiminde sivil toplum ve dÿßÿnce kurulußlarýnýn rolÿ = The role of civil society and think tank organizations in development of Turkish-African relations / editšr: Ufuk Tepebaß. Ñ Ülk bs. Ñ Üstanbul : Tasam YayÝnlarÝ, , MŸzecilik (MŸze bilimi) 2010 BD 7518 EndŸstriyel mirasýn aynasý : mirror of the industrial legacy / editšr: BegŸm Kovulmaz ; fotoûraflar: Ali KonyalÝ ; eviri: Elif Gšktepe, Priscilla Mary IßÝn, BegŸm Kovulmaz. Ñ Üstanbul : Rahmi M. Ko Museum, 609, BD YÝldÝz, Davut, KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ'na baûlý mÿzeler ile šzel mÿzelerin aûdaß pazarlama faaliyetleri Ÿzerine karßýlaßtýrmalý bir inceleme / Davut YÝldÝz. Ñ vi, 105 y. : tbl. ; 30 cm. Tez (UzmanlÝk) - KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ. Kaynak a: ss. Metin TŸrk e; Üngilizce šzet vardýr. S.N.: ; B.N. 2010/ [00.01 TL] , AD TopkapÝ SarayÝ MŸzesi : guide / editor: Hande Eagle. Ñ Üstanbul : Bilkent KŸltŸr Girißimi Publications, 176 s. : fotoû., kroki ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [15.00 TL]. I. Eagle, Hande BD Harmankaya, Mustafa BarÝß, MŸzelerde elektronik rehberlik uygulamalarý / Mustafa BarÝß Harmankaya. Ñ vii, 95 y. : rnk. res., ßkl. ; 30 cm. Tez (UzmanlÝk) - KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ. Kaynak a: yy.. Metin TŸrk e; Üngilizce šzet vardýr. S.N.: ; B.N. 2010/ [00.01 TL] , HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK 2010 AD Deva, Ercan Dipsiz kuyu medya / Ercan Deva. Ñ Üstanbul : Togan YayÝncÝlÝk, 256 s. ; 21 cm. Ñ (Togan yayýnlarý ; 38) S.N.: ; D.M ISBN : TL. II. Seri

14 2010 AD Uysal, RÝdvan, Meslekte 55 yýl / RÝdvan Uysal. Ñ Eskißehir : [yayl.y, 2010?] (Sedef Medya) 139 s. : fotoû. ; 19 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 TL] AD Toptan, Saime, Ü imizdeki engeller / Saime Toptan. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Bu YayÝnevi, 260 s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN BD 7355 AkpÝnar, Mahmut, KŸltŸr VarlÝklarÝ ve MŸzeler Genel MŸdŸrlŸÛŸ'nŸn yayýn politikasý ve yayýn alýßmalarýnýn gelißtirilmesi: sorunlar ve šzÿm šnerileri / Mahmut AkpÝnar. Ñ , , BD Kavas, Þemsettin TŸrkiye'de resm yayýncýlýk : (KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ - Milli EÛitim BakanlÝÛÝ - AtatŸrk KŸltŸr, Dil ve Tarih YŸksek Kurumu - Diyanet Üßleri BaßkanlÝÛÝ yayým faaliyetlerinin karßýlaßtýrmalý bir analizi) / Þemsettin Kavas. Ñ ix, 164 y. : rnk. res., ßema, ßkl., tbl. ; 30 cm. Tez (UzmanlÝk) - KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ. S.N.: ; B.N. 2010/ [00.01 TL] , DiÛer coûrafi bšlgelerde 2010 AD YÝldÝz, Ali, DŸnden bugÿne Gazipaßa tarihi (Selene - Sallune - Selinus - Selinti - Gazipaßa) / Ali YÝldÝz. Ñ Gnßlm. 2. bsk. Ñ Antalya : Ali YÝldÝz, s. : hrt., res., tbl. ; 24 cm. Kaynak a: ss.. S.N.: ; D.M ISBN : [27.00 TL] , SŸreli YayÝnlar 2010 S gÿn. Ñ 1. yýl, 1. sayý (14-21 MayÝs 2010) -. Ñ Üstanbul : Vividgraf, c. : res. ; 50 cm. HaftalÝk, MayÝs HaftalÝk siyasi gazete. S.N.: S 476 Afyonkarahisar haberci. Ñ 19. yýl, sayý (01 Ocak 2010) -. Ñ Afyonkarahisar : Afyon Medya Gazetecilik MatbaacÝlÝk San. Tic. Ltd. Þti., c. : res. ; 56 cm. GŸnlŸk, 01 Ocak Numaralama bi imi deûißti, 1. yýl, 14. sayý (07 Ocak 2010) -. GŸnlŸk siyasi gazete. YayÝmcÝ deûißikliûi:? - 05 Mart 2010 Afyon Medya Gazetecilik MatbaacÝlÝk San. Tic. Ltd. Þti.; 06 Mart 2010 Mahmut Emin Birliktir -. S.N.: S 469 AÛrÝ yanký. Ñ 1. yýl, 1. sayý (AÛustos 2010) -. Ñ Üstanbul : Filiz Demir, c. : res. ; 56 cm. AylÝk, AÛustos AylÝk siyasi gazete. S.N.: S 415 Ajans. Ñ 1. yýl, 1. sayý (01-15 MayÝs 2010) -. Ñ Üstanbul : Yusuf akal, c. : res. ; 55 cm. HaftalÝk, MayÝs HaftalÝk bšlgesel yerel haber. S.N.:

15 2010 S 505 Akdeniz ajans haber. Ñ 1. yýl, 1. sayý (25 KasÝm 2009) -. Ñ Mersin : NDM Medya Reklam Organizasyon ve YayÝncÝlÝk, c. : res. ; 56 cm. HaftalÝk, 25 KasÝm HaftalÝk baûýmsýz siyasi gazete. S.N.: S 432 Aktif haber. Ñ 1. yýl, 1. sayý (14 Temmuz 2010) -. Ñ Ankara : ZŸleyha GŸ lÿ, c. : res. ; 56 cm. Onbeß gÿnlÿk, 14 Temmuz Onbeß gÿnlÿk siyasi gazete. S.N.: S 497 Aktif haber. Ñ 1. yýl, 5. sayý (AÛustos 2008) -. Ñ Üstanbul : Rasim YÝlmaz, c. : res. ; 56 cm. DŸzensiz aralýklý, Yerel siyasi yayýn. S.N.: S 483 Anadolu'nun sesi. Ñ 6. yýl, 121. sayý (Mart 2008) -. Ñ Ankara : Nebahat alýk, [2002] -. c. : res. ; 56 cm. DŸzensiz aralýklý, Siyasi, ekonomi, haber ve yorum gazetesi. S.N.: S 484 Ankara gÿven haber. Ñ 1. yýl, 2. sayý (29 KasÝm 2008) -. Ñ Ankara : Ali Zaim, c. : res. ; 56 cm. Onbeß gÿnlÿk, Ocak HaftalÝk siyasi aktÿel gazete. S.N.: S 437 Ankara son havadis. Ñ 1. yýl, 1. sayý (30 Haziran 2010) -. Ñ Ankara : Murat Bilge BabadaÛ, c. : res. ; 55 cm. Onbeß gÿnlÿk, 30 Haziran Onbeß gÿnlÿk yerel yayýn. S.N.: S 473 ArmoniPark Outler Center Sefakšy alýßveriß gazetesi. Ñ 5. sayý (28 AÛustos 2010) -. Ñ Üstanbul : ArmoniPark Outler Center, c. : res. ; 56 cm. DŸzensiz aralýklý, ArmoniPark Outler Center'Ýn Ÿcretsiz ekidir. AlÝßveriß gazetesi. S.N.: S 411 Atak. Ñ 1. yýl, 1. sayý (26 KasÝm 2009) -. Ñ Antalya : Atamer Ünßaat Mermer Granit Proje Uygulama, c. : res. ; 56 cm. HaftalÝk, 26 KasÝm BaÛÝmsÝz siyasi gazete. S.N.: S 436 BarÝß. Ñ 41. yýl, sayý (01 EylŸl 2010) -. Ñ Ankara : Bilim ve KŸltŸr YayÝnlarÝ Ltd. Þti., c. : res. ; 56 cm. GŸnlŸk, 01 EylŸl Eski AdÝ: Ekonomik yorum. Ekonomik yorum Gazetesi 01 EylŸl 2010 tarihinden itibaren BarÝß Gazetesi olarak yayýnlanmaya baßlamýßtýr. GŸnlŸk siyasi gazete. S.N.: S 449 BartÝn hergÿn. Ñ 1. yýl, 1. sayý (07 Ekim 2010) -. Ñ BartÝn : Burak Üßeri, c. : res. ; 56 cm. GŸnlŸk, 07 Ekim GŸnlŸk siyasi gazete. S.N.:

16 2010 S 451 BartÝn pusula. Ñ 1. yýl, 1. sayý (05 Ekim 2009) -. Ñ BartÝn : ART Ajans BasÝn YayÝn, c. : res. ; 55 cm. GŸnlŸk, 05 Ekim GŸnlŸk siyasi gazete. S.N.: S 487 Baßakßehir life. Ñ 1. yýl, 7. sayý (2009) -. Ñ Üstanbul : Erdiß Karaman, [2009] -. c. : rnk. res. ; 49 cm. HaftalÝk, HaftalÝk haber gazetesi. S.N.: S 498 Baßkent haber. Ñ 5. yýl, 31. sayý (12 Mart 2009) -. Ñ Ankara : zdoûan Matbaa YayÝn ve H.E. San. Tic. Ltd. Þti., c. : res. ; 56 cm. Onbeß gÿnlÿk, Baßkent'in yerel gazetesi. S.N.: ISSN S 466 BatÝ Karadeniz ekspres. Ñ 4. yýl, 184. sayý (18 EylŸl 2007) -. Ñ EreÛli, Zonguldak : zýßýk Metal Nak. Ünß. Taah. Tic. Ltd Þti., c. : res. ; 55 cm. HaftalÝk, 01 Ocak HaftalÝk sÿreli yayýn. S.N.: S 467 BeylikdŸzŸ ayna. Ñ 1. yýl, 1. sayý (17-23 AÛustos 2010) -. Ñ Üstanbul : Murat Üpek, c. : res. ; 55 cm. HaftalÝk, AÛustos HaftalÝk siyasi gazete. S.N.: S 406 BeylikdŸzŸ. Ñ 6. yýl, 138. sayý (15-31 Ocak 2010) -. Ñ Üstanbul : Sevda Deveci, c. : res. ; 56 cm. Onbeß gÿnlÿk, Yerel sÿreli yayýn. S.N.: S 425 Bizim bakýß. Ñ 1. yýl, 1. sayý (01-15 MayÝs 2010) -. Ñ Üstanbul : Biz YayÝncÝlÝk, c. : res. ; 56 cm. Onbeß gÿnlÿk, MayÝs Yerel sÿreli yayýn. S.N.: S 477 Bizim gazete. Ñ 6. yýl, sayý (03 MayÝs 2010) -. Ñ Afyonkarahisar : Canser Kuzu, c. : res. ; 56 cm. GŸnlŸk, 13 MayÝs GŸnlŸk tarafsýz siyasi akßam gazetesi. S.N.: S 499 Bizim Kastamonu. Ñ 1. yýl, 8. sayý (26 Mart 2009) -. Ñ Üstanbul : Aktif Reklam AjansÝ, c. : res. ; 56 cm. HaftalÝk, HaftalÝk yerel haber gazetesi. S.N.: S 431 Bšlge haber gazetesi. Ñ 3. yýl, 31. sayý (Haziran 2010) -. Ñ Üstanbul : Mila DÝß Ticaret Paz. Ltd. Þti., c. : res. ; 56 cm. AylÝk, skÿdar, mraniye, Ataßehir, ekmekšy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Þile, Beykoz. Yerel sÿreli yayýn. S.N.:

17 2010 S 501 BŸyŸk haber. Ñ 2. yýl, 9. sayý (13 Mart 2009) -. Ñ Üstanbul : Adnan Eren, c. : res. ; 56 cm. HaftalÝk, HaftalÝk bšlgesel yayýn. S.N.: S 471 The Congress times. Ñ 5. sayý (12 AÛustos 2010) -. Ñ Üstanbul : General Media, c. : res. ; 56 cm. HaftalÝk, Metin Üngilizce. YayÝnÝn son sayfalarý TŸrk e basýlmýßtýr. Kongre zamaný. S.N.: S 482 oruh'un doûduûu yer. Ñ 4. yýl, 739. sayý (21 Mart 2008) -. Ñ Bayburt : Yakup Okutmuß, c. : res. ; 46 cm. GŸnlŸk, [2008?] -. Cumartesi, Pazar hari hergÿn Ýkar. Yerel siyasi gazete. S.N.: S 478 Denge. Ñ Afyonkarahisar bsk6. yýl, sayý (01 MayÝs 2010) -. Ñ Afyonkarahisar : Canser Kuzu, c. : res. ; 56 cm. GŸnlŸk, 27 EylŸl GŸnlŸk tarafsýz siyasi gazete. S.N.: S 419 Dersim hayat. Ñ 1. yýl, 1. sayý (Nisan 2010) -. Ñ Üstanbul : Hayat YapÝm BasÝm YayÝm Matbaa Org. San. Tic. Ltd., c. : res. ; 46 cm. AylÝk, Nisan AylÝk yerel kÿltÿrel gazete. S.N.: S 493 DivriÛi'nin sesi. Ñ 2. yýl, 93. sayý (19 Haziran 2006) -. Ñ DivriÛi, Sivas : DivriÛi FM Radyo YayÝn Org. Ületißim Tic., c. : res. ; 56 cm. HaftalÝk, 09 Haziran Siyasi yerel gazete. S.N.: S 500 DoÛucan. Ñ 2. yýl, 14. sayý (Mart-Nisan 2009) -. Ñ Üstanbul : Zennur KarslÝ, c. : res. ; 56 cm. AylÝk, AylÝk siyasi ve aktÿel gazete. S.N.: S 480 Ege haber. Ñ 1. yýl, 15. sayý (01-15 Nisan 2008) -. Ñ Üzmir : YakÝn BasÝn YayÝn Ajans Gazetecilik San. Tic., c. : res. ; 56 cm. Onbeß gÿnlÿk, 11 Nisan Siyasi aktÿel haber gazetesi. S.N.: S 502 Emekli Polisler YardÝmlaßma DerneÛi. Ñ 4. yýl, 26. sayý (26 Þubat 2009) -. Ñ Üstanbul : Emekli Polisler YardÝmlaßma DerneÛi, c. : res. ; 55 cm. AylÝk, Emekli Polisler YardÝmlaßma DerneÛi yayýn organýdýr. AylÝk sÿreli yayýn. S.N.: S 481 Eskißehir gÿndem. Ñ 1. yýl, 1. sayý (02 EylŸl 2008) -. Ñ Eskißehir : YaÛmur Reklam Ajans, c. : res. ; 56 cm. HaftalÝk, 02 EylŸl HaftalÝk siyasi gazete. S.N.:

18 2010 S 509 FarklÝ bakýß. Ñ 1. yýl, 51. sayý (11 KasÝm 2009) -. Ñ Mersin : iûdem Canpolat, c. : res. ; 56 cm. HaftalÝk, HaftalÝk baûýmsýz siyasi gazete. S.N.: S 422 Gazete 216. Ñ 1. yýl, 1. sayý (10 Nisan 2010) -. Ñ Üstanbul : Kader GŸr, c. : res. ; 56 cm. HaftalÝk, Nisan Yerel sÿreli yayýn. S.N.: S 435 Gazete Ataßehir. Ñ 6. yýl, 55. sayý (23 Haziran 2010) -. Ñ Üstanbul : Erengazi YayÝncÝlÝk Reklam Matbaa Tur. Org. Ltd. Þti., c. : res. ; 56 cm. Onbeß gÿnlÿk, Yerel sÿreli yayýn. S.N.: S 462 Gazete Malatya. Ñ 1. yýl, 19. sayý (28 Temmuz 2010) -. Ñ Malatya : Gazete Malatya San. Tic. Ltd. Þti., c. : res. ; 56 cm. GŸnlŸk, Temmuz GŸnlŸk siyasi gazete. S.N.: S 412 Gaziantep umut. Ñ 1. yýl, 2. sayý (27 MayÝs - 02 Haziran 2010) -. Ñ Gaziantep : Mehmet alýßkan, c. : res. ; 56 cm. HaftalÝk, MayÝs HaftalÝk siyasi baûýmsýz gazete. S.N.: S 442 Gaziantep yenihaber. Ñ 2. yýl, 33. sayý (13-27 MayÝs 2010) -. Ñ Gaziantep : Ühsan KšklŸ, [2009] -. c. : res. ; 56 cm. Onbeß gÿnlÿk, Yerel sÿreli yayýn. S.N.: S 423 Gazisultan haber. Ñ 1. yýl, 1. sayý (Nisan 2010) -. Ñ Üstanbul : BŸlent avuß, c. : res. ; 56 cm. AylÝk, Mart BaÛÝmsÝz, siyasi ve aktÿel gazete. S.N.: S 434 Gelißim. Ñ 55. sayý (23 Nisan 2010) -. Ñ Üstanbul : Ül em YayÝn Grubu. c. : res. ; 56 cm. AylÝk, Yerel gazete. S.N.: S 486 Gazete Samsun. Ñ 1. yýl, 27. sayý (04 Mart 2009) -. Ñ Samsun : Gazete Arena MatbaacÝlÝk ve Gazetecilik Ticaret Ltd. Þti., c. : res. ; 56 cm. HaftalÝk, Karadeniz bšlgesel siyasi gazete. S.N.: S 433 Gen haber. Ñ 1. sayý (10 Haziran 2010) -. Ñ Üstanbul : Sis Reklam ve MatbaacÝlÝk Paz., c. : res. ; 56 cm. DŸzensiz aralýklý, 10 Haziran AltÝnboynuz Gazetesi'nin Üsmek Mecidiyekšy Gazetecilik ve Ületißim Kursu šûrencileri tarafýndan hazýrlanmýß ekidir. Yerel sÿreli. S.N.:

19 2010 S 414 Gen iz. Ñ 62. sayý (Mart 2010) -. Ñ Üstanbul : Maltepe niv. Ületißim Fak., [2005] -. c. : res. ; 50 cm. AylÝk, Maltepe niv. Ületißim Fak. uygulama gazetesi. S.N.: S 409 Ger ek vizyon. Ñ 1. yýl, 6. sayý (30 Mart 2010) -. Ñ Üstanbul : mer Faruk Ger ek, c. : res. ; 56 cm. DŸzensiz aralýklý, Bšlgede ekonomi ve siyasetin nabzý. S.N.: S 458 Ger ek. Ñ 4. yýl, sayý (02 Haziran 2008) -. Ñ Malatya : T & T BasÝn YayÝn ReklamcÝlÝk San. ve Tic. Ltd. Þti., c. : res. ; 56 cm. GŸnlŸk, 13 Ocak GŸnlŸk siyasi gazete. S.N.: S 496 Giresun gazete fark. Ñ 1. yýl, 4. sayý (15 MayÝs 2009) -. Ñ Giresun : Vedat YÝlmaz, c. : res. ; 56 cm. HaftalÝk, Nisan HaftalÝk siyasi bšlgesel baûýmsýz gazete. S.N.: S 489 Giresun olay. Ñ 3. yýl, 78. sayý (12 Þubat 2009) -. Ñ Giresun : Sadberk Denizel, c. : res. ; 50 cm. HaftalÝk, 17 Ocak HaftalÝk siyasi baûýmsýz gazete S.N.: S 485 Giresun tercih. Ñ 1. yýl, 4. sayý (23 Ocak 2009) -. Ñ Giresun : Melike Þenel, c. : res. ; 50 cm. HaftalÝk, Ocak HaftalÝk siyasi baûýmsýz gazete. S.N.: S 410 Gšlge34. Ñ 2. yýl, 27. sayý (23-30 MayÝs 2010) -. Ñ Üstanbul : Aydemir Reklam ve YayÝncÝlÝk Ünternet Hizmetleri, c. : res. ; 56 cm. HaftalÝk, HaftalÝk siyasi aktÿel gazete. S.N.: S 512 Gšnen gÿndem. Ñ 1. yýl, 1. sayý (03 AralÝk 2009) -. Ñ Gšnen, BalÝkesir : Ülhan TopaloÛlu, c. : res. ; 56 cm. GŸnlŸk, 01 AralÝk GŸnlŸk siyasi gazete. S.N.: S 405 GŸnaydÝn Anadolu. Ñ 2. yýl, 13. sayý (20 Mart 2009) -. Ñ Üstanbul : Binka Ajans BasÝn YayÝn, c. : res. ; 56 cm. AylÝk, Mart Yerel sÿreli yayýn. S.N.: S 417 GŸney hakimiyet. Ñ 10. yýl, 533. sayý (16 Haziran 2010) -. Ñ Adana : Arslan GŸneydoÛu Gazetecilik, MatbaacÝlÝk ve KaÛÝt ÝlÝk, c. : res. ; 55 cm. HaftalÝk, 01 Haziran HaftalÝk baûýmsýz siyasi gazete. S.N.:

20 2010 S 468 Haber Erfelek. Ñ 1. yýl, 1. sayý (Temmuz 2010) -. Ñ Erfelek, Sinop : Erfelek Belediyesi, c. : res. ; 55 cm. AylÝk, Temmuz Erfelek Belediyesi bÿlteni. S.N.: S 404 Haber Marmara. Ñ 2. yýl, 72. sayý (27 AralÝk 2009) -. Ñ Üstanbul : BarÝß Girgin, [2008] -. c. : res. ; 56 cm. HaftalÝk, HaftalÝk siyasi gazete. S.N.: S 408 Haberci. Ñ 1. yýl, 1. sayý (Ocak 2010) -. Ñ Üstanbul : BeylikdŸzŸ Ühlas ÜlkšÛretim Okulu YayÝn Ületißim KlŸbŸ, c. : res. ; 58 cm. DŸzensiz aralýklý, Ocak Dšnemlik okul gazetesi. Yerel sÿreli okul gazetesi. S.N.: S 488 HalkÝm. Ñ 1. yýl, 6. sayý (01-15 AÛustos 2007) -. Ñ Üzmir : HalkÝm Gazetecilik YayÝm, DaÛÝtÝm ve ReklamcÝlÝk, c. : res. ; 56 cm. Onbeß gÿnlÿk, AÛustos Siyasi, aktÿel bšlgesel gazete. S.N.: S 453 Ünfo Ankara. Ñ 23. sayý (Þubat 2010) -. Ñ Ankara : KŸltŸr Sanat ve Sosyal Yaßam YayÝnlarÝ Medya DanÝßmanlÝk YayÝncÝlÝk Ületißim Organizasyon ve Halkla Ülißkiler, [2008] -. c. : res. ; 56 cm. AylÝk, Mart AylÝk kÿltÿr sanat ve sosyal yaßam gazetesi. S.N.: S 463 Ürade. Ñ 1. yýl, 1. sayý (23 Þubat 2010) -. Ñ Antakya, Hatay : Ali GŸndŸzoÛlu, c. : res. ; 50 cm. HaftalÝk, 22 Þubat HaftalÝk baûýmsýz siyasi gazete. S.N.: S 421 Üstanbul meydan. Ñ 1. yýl, 2. sayý (MayÝs 2010) -. Ñ Üstanbul : Mesut akmak, c. : res. ; 56 cm. AylÝk, Nisan Siyasi, spor, aktÿel, magazin gazetesi. S.N.: S 445 Üstanbulum. Ñ 4. yýl, 30. sayý (01-15 MayÝs 2010) -. Ñ Üstanbul : nder KavalcÝ, [2007] -. c. : res. ; 56 cm. Onbeß gÿnlÿk, Onbeß gÿnlÿk bšlgesel siyasi gazete S.N.: S 403 Hisar. Ñ 1. yýl, 3. sayý (19 Þubat 2010) -. Ñ Zonguldak : KŸtŸkoÛlu BasÝn YayÝn Nakliyat, c. : res. ; 50 cm. HaftalÝk, 05 Þubat HaftalÝk baûýmsýz siyasi gazete. S.N.: S 479 KadÝnana. Ñ 5. yýl, sayý (01 MayÝs 2010) -. Ñ Afyonkarahisar : Canser Kuzu, c. : res. ; 56 cm. GŸnlŸk, 01 AralÝk GŸnlŸk tarafsýz siyasi gazete. S.N.:

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/09 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/08 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/03 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/01 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/07 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/06 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik SAY 166.365 10101 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 183.585 10102 1013043 Fen Bilgisi Öğr.

Detaylı

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) BOLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 1011012 HEMŞİRELİK 3 3 SAY 260.750 266.972 1011359 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 SAY 285.715 290.190 1011053 OKUL ÖNCESİ

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný 1. Bu tablodaki bilgiler 7 sütun halinde düzenlenmiþtir. Önce alfabetik sýra ile üniversitelerin adlarý verilmektedir. Her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan programlarýn kodlarý (1),

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/02 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük Puanlar ve Başarı Sıraları

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük Puanlar ve Başarı Sıraları DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre lar ve Sıraları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4 4 276,21410 5.288 Okul Öncesi Öğretmenliği EA 5 5 240,92520

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 ÖSYS' DE ÖĞRENCİLERİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINATERCİH ETME DURUMU Program Adı Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Tercih Sayısı Doluluk Durumu Amerikan Kültürü ve

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 76 SAYI: 2009/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 63 2008 2008 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ

DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HARUN AÇAN.. İÇ MİMARLIK MERVE AKTAŞ. MODA TASARIM METİN SAİD DEMİRCİ GRAFİK METİN SAİD DEMİRCİ MODA TASARIM ASLI

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 5 5 272,75688 279,80985

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 1 3129 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 1 15, 17, 28 3133 100110133 Kimya (İngilizce) 4 SAY 2

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

[Belge başlığını yazın]

[Belge başlığını yazın] TS-1 TS PUANLI LİSANS PROGRAMLARI Animasyon Arkeoloji ve Sanat Tarihi Basım Yayın ve Redakte Basın ve Yayın Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Film Tasarım ve Yazarlık

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En Büyük PUAN 27241 84,529 84,529 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Kont. Genel Kontenjan Genel Kontenjan En Büyük Puanı En Küçük Puanı ABANT

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 2007 2007 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

(LYS) LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI PAYAS NURSAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

(LYS) LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI PAYAS NURSAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ (LYS) LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI PAYAS NURSAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BAŞVURU VE SİNAV TAKVİMİ Başvuru: (01-14)-Nisan-2016 SINAV KAPSAMI TARİH-SAAT LYS-4 SOSYAL BİLİMLER 18-06-2016 CUMARTESİ 10:00

Detaylı

İlgiler ve Meslekler

İlgiler ve Meslekler İlgiler ve Meslekler Sosyal Bilimlere ilginiz varsa; Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe Sağlık Eğitimi, Sağlık İdaresi, Antropoloji, Arşivcilik, Gazetecilik, Rehberlik-Danışmanlık, Sanat Tarihi, Sosyal Antropoloji,

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

Birim Yazışma Kodları

Birim Yazışma Kodları .: REKTÖRLÜK Birim Yazışma Kodları 10081436 UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 25651002 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 91782296 KURULLAR 57985012 SENATO 89451496 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU 72881189 ÜNİVERSİTE DİSİPLİN

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Medya ve Görsel Sanatlar (İng.) (Tam Burslu) 8 TS-1 465,251 1.030 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

2013 ÖSYS - LİSANS PROGRAMLARI BOŞ KALAN KONTENJANLAR www.saugundem.com www.facebook.com/saugundem

2013 ÖSYS - LİSANS PROGRAMLARI BOŞ KALAN KONTENJANLAR www.saugundem.com www.facebook.com/saugundem 2013 ÖSYS - LİSANS PROGRAMLARI BOŞ KALAN KONTENJANLAR Programın Kodu Programın Adı Puan Türü ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Boş Kontenjan Min Puan Max Puan

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Öğr. Say. Sınıf Derslik

Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Öğr. Say. Sınıf Derslik 09.11.2015, Pazartesi 09.00 11:00 16:00 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ölçme ve Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ay 62 3 A1-A2-A3 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık II.Ö Ölçme ve Değerlendirme Yrd.

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423 GEL KONTJAN KONTJANI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 41 41 MF-3 473,36322 15.400 477,21672 460,05368 460,05368 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/PROGRAM AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF ADALET PR. - - - - ADALET PR. (İÖ)

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2010 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 9 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI. Bülent Ağaoğlu

M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI. Bülent Ağaoğlu M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 06.06.2011 İNCELEMELERİ 1. Bulgaristan'da Türk Gazeteciliği (1865-1985) M. Türker Acaroğlu, Mayıs 1990, VIII+113+f S., Gazeteciler Cemiyeti Yayınları:

Detaylı

TÜRKÇE KİTAP İSİMLERİ İNGİLİZCE KİTAP İSİMLERİ

TÜRKÇE KİTAP İSİMLERİ İNGİLİZCE KİTAP İSİMLERİ KİTAP İSİMLERİ VE TEMEL ALANLAR Eğitim Bilimleri İlahiyat Spor Bilimleri Fen Bilimleri Mimarlık Planlama ve Tasarım Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Filoloji Mühendislik Güzel Sanatlar Sosyal, Beşeri ve İdari

Detaylı

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL 2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL PUAN TÜRÜ SAY 1 TOPLAM : 23 SÖZ 1 EA 1 ALAN İÇİ OLARAK SEÇEBİLECEĞİNİZ LER Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aktüerya Beslenme ve Diyetetik Bilgi Teknolojileri Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 MF-3 501,71474 MF-3 517,91975 MF-3 538.863 MF-3 541.674

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI FAKÜLTE PROGRAM 2. SINIF Y.DIŞI ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PR. - - - - ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

Detaylı

Grafik 7 9 16 7 9 16 Heykel 4 10 14 4 10 14 Resim 6 12 18 6 12 18 Sahne Sanatları 7 8 15 7 8 15 Edebiyat Fakültesi

Grafik 7 9 16 7 9 16 Heykel 4 10 14 4 10 14 Resim 6 12 18 6 12 18 Sahne Sanatları 7 8 15 7 8 15 Edebiyat Fakültesi Fakülte Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 7 9 16 7 9 16 Heykel 4 10 14 4 10 14 Resim 6 12 18 6 12 18 Sahne Sanatları 7 8 15 7 8 15 Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 37 23 60 37 23 60 Çağdaş Türk Lehçeleri

Detaylı

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON.

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı ÖSYM Kodu Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 369 MF-3 501,71474

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 / Faks: 0 446 225 17 45 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 / Faks: 0 446 225 17 45 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu. HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 / Faks: 0 446 225 17 45 Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr Hukuk Arş. Gör. Yeşim ÇELİK ycelik@erzincan.edu.tr EĞİTİM FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 224 00

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 013014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ DÜŞÜNÜLEN ÖĞRENCİ DEĞİŞİM İLANI FEN FAKÜLTESİ KOD BÖLÜM 13.1 Biyoloji PROTOKOL İMZALANAN

Detaylı

MEVLANA KOORDİNATÖRLER LİSTESİ

MEVLANA KOORDİNATÖRLER LİSTESİ İsim Telefon E Posta Mevlana Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Cahit Tağı ÇELİK 388 225 22 58 ctcelik@nigde.edu.tr MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Doç. Dr. Mustafa SARIDEMİR 0388 225 24 85 msdemir@nigde.edu.tr

Detaylı

ÖYP 2015 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2015 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2015 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Veri BOLUMAD En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN2 ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 75,28 80,52 ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 84,781 84,781 AKTÜERYA

Detaylı

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 37 MF-3 37 MF-3 31 MF-3 29 MF-3 28 SAY-2 28 SAY-2 28 SAY-2 23

Detaylı