025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5"

Transkript

1 000 GENEL KONULAR Bilgi Veri ißleme Bilgisayar bilimi Bilgisayar programlama, programlar zel bilgisayar yšntemleri BÜBLÜYOGRAFYA Belirli konulardaki eserlerin K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME KŸtŸphanelerin ilißkileri KŸtŸphanelerin ißleyißi Genel kÿtÿphaneler DiÛer bilgilendirme kaynaklarý GENEL ANSÜKLOPEDÜK ESERLER GENEL KURULUÞLAR VE M ZECÜLÜK MŸzecilik (MŸze bilimi) HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK DiÛer coûrafi bšlgelerde GENEL KOLEKSÜYONLAR DiÛer dillerde FELSEFE VE PSÜKOLOJÜ Felsefe eûitimi, araßtýrmasý Felsefenin tarihi ele alýnýßý METAFÜZÜK (SPEK LATÜF FELSEFE) Ontoloji (VarlÝkbilim) EPÜSTEMOLOJÜ, NEDENSELLÜK, ÜNSANLIK ÜnsanlÝk NORMAL ST (PARANORMAL) OLAYLAR Parapsikoloji ve okkÿltizm (gizcilik) PSÜKOLOJÜ AlgÝlama, duygular, fizyolojik itkiler Bilin li zihinsel sÿre ler ve zeka AyrÝmsal ve gelißme psikolojisi UygulamalÝ psikoloji ETÜK (AHLAK FELSEFESÜ) Ekonomik ve meslek etiûi Sosyal ilißkilerin etiûi ANTÜK, ORTA AÚ, DOÚU FELSEFESÜ DoÛu felsefesi Platoncu felsefe Aristocu felsefe MODERN BATI FELSEFESÜ Britanya AdalarÝ Almanya ve Avusturya DÜN DOÚAL (DOÚAYA DAYANAN) DÜNBÜLÜM TanrÝ kavramlarý Bilim ve din KUTSAL KÜTAP...29

2 221 Eski Ahit Tarihi kitaplarý Ünciller ve Olaylar HIRÜSTÜYAN DÜNBÜLÜMÜ TanrÝ Üsa Mesih ve ailesi Kurtuluß (Soterioloji) ve merhamet Kutsal olaylar Ünan lar, iman ikrarý, akitler, ilmihaller HIRÜSTÜYAN AHLAKI VE ÜBADET DÜNBÜLÜMÜ Übadet edebiyatý HÝristiyan deneyimi, pratiûi, hayatý YEREL HIRÜSTÜYAN KÜLÜSESÜ VE TARÜKATLARI PapazlÝk makamý ve gšrevi HIRÜSTÜYAN SOSYAL DÜNBÜLÜMÜ Dini eûitim HIRÜSTÜYANLIK DIÞINDAKÜ DÜNLER KarßÝlaßtÝrmalÝ din ZerdŸßtlŸk Üslam TOPLUM BÜLÜMLERÜ Sosyoloji ve antropoloji Toplumsal etkileßim Toplumsal sÿre ler Toplumsal davranýßý etkileyen etmenler Sosyal gruplar KŸltŸr ve kurumlar Topluluklar SÜYASAL BÜLÜMLER Yšnetim ve devlet sistemleri Devletin šrgÿtlÿ gruplarla ilißkisi YurttaßlÝk haklarý ve siyasal haklar Siyasal sÿre UluslararasÝ gš ve sšmÿrgecilik UluslararasÝ ilißkiler Yasama sÿreci EKONOMÜ Emek ekonomisi Finansman ekonomisi Toprak ekonomisi Sosyalizm ve ilgili sistemler Kamu maliyesi UluslararasÝ ekonomi retim Makroekonomi ve ilgili konular HUKUK UluslararasÝ hukuk (Devletler hukuku) Anayasa ve idare hukuku...87

3 343 Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku Sosyal, iß, refah hukuku ve ilgili hukuk Ceza hukuku zel hukuk Mahkemeler KAMU Y NETÜMÜ Merkezi idarelerin Yerel yšnetimlerin (Belediyeler) TŸrkiye'de Askerlik bilimi TOPLUMSAL HÜZMETLER VE DERNEKLER Genel toplumsal sorunlar ve refah Toplumsal refah sorunlarý ve hizmetleri DiÛer toplumsal sorunlar ve hizmetler Kriminoloji Ceza kurumlarý ve ilgili kurumlar Sigorta EÚÜTÜM Okul yšnetimi ÜlkšÛretim OrtašÛretim YŸksekšÛretim Devlet dÿzenlemeleri, denetimi, desteûi TÜCARET, ÜLETÜÞÜM, TAÞIMACILIK Ü ticaret UluslararasÝ ticaret (DÝß ticaret) Ületißim TelekomŸnikasyon Demiryolu taßýmacýlýûý TaßÝmacÝlÝk YŸzey taßýmacýlýûý GELENEKLER, G RG, HALKBÜLÜM GšrgŸ kurallarý Halkbilim (folklor) DÜL VE DÜLBÜLÜM SšzlŸkler T RK DÜLÜ TŸrk e'nin yazý sistemi ve fonolojisi TŸrk e ile ilgili sšzlÿkler TŸrk e'nin kullanýmý OsmanlÝca ve diûer TŸrk dilleri ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE Üngilizce ile ilgili sšzlÿkler Üngilizce'nin kullanýmý CERMEN DÜLLERÜ ALMANCA Almanca ile ilgili sšzlÿkler Almanca'nÝn kullanýmý ÜTALYAN, RUMEN, RETO-RUMEN DÜLLERÜ Ütalyanca'nÝn kullanýmý ÜSPANYOL VE PORTEKÜZ DÜLLERÜ...171

4 463 Üspanyolca ile ilgili sšzlÿkler Üspanyolca'nÝn yapýsal sistemi HELENÜK DÜLLER KLASÜK YUNANCA DiÛer Helenik diller DÜÚER DÜLLER DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt dilleri Afro-Asyatik diller Sami dilleri DOÚA BÜLÜMLERÜ VE MATEMATÜK EÛitim, araßtýrma, ilgili konular Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß MATEMATÜK Geometri OlasÝlÝklar ve uygulamalý matematik ASTRONOMÜ VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Kronoloji FÜZÜK KÜMYA VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Fiziksel ve kuramsal kimya Teknikler, gere ler, malzemeler YER BÜLÜMLERÜ Jeoloji, hidroloji, meteoroloji Ekonomik jeoloji PALEONTOLOJÜ PALEOZOOLOJÜ SoÛukkanlÝ omurgalýlarýn fosilleri YAÞAM BÜLÜMLERÜ Biyoloji Evrim ve genetik (kalýtýmbilim) Mikrobiyoloji BÜTKÜ BÜLÜMLERÜ (BOTANÜK BÜLÜMLER) Thallobionta ve Prokaryotae TEKNOLOJÜ (UYGULAMALI BÜLÜMLER) Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß TIP BÜLÜMLERÜ TIP Ünsan fizyolojisi SaÛlÝÛÝn gelißtirilmesi HastalÝk oranlarý, korunma Farmakoloji ve tedavi HastalÝklar Cerrahi ve ilgili konular KadÝn hastalýklarý ve doûum Deneysel týp M HENDÜSLÜK VE ÜLGÜLÜ ÜÞLER UygulamalÝ fizik Madencilik ve ilgili ißler Ünßaat mÿhendisliûi TARIM VE ÜLGÜLÜ TEKNOLOJÜLER Teknikler, gere ler, malzemeler Bitki hasarlarý, hastalýklarý, zararlýlarý...196

5 633 Tarla ve plantasyon ŸrŸnleri Meyve bah eleri, meyveler, ormancýlýk Bah e bitkileri (Bah ecilik, hortikÿltÿr) HayvancÝlÝk YararlÝ bšcek yetißtiriciliûi AvcÝlÝk, balýk ÝlÝk, koruma EV EKONOMÜSÜ VE AÜLE YAÞAMI Yiyecek ve i ecek Dikiß, giyim, kißisel yaßam Kamuya ait evlerin yšnetimi ocuk yetißtirme ve evde bakým Y NETÜM VE YARDIMCI HÜZMETLER BŸro hizmetleri Muhasebe Genel yšnetim ReklamcÝlÝk ve halkla ilißkiler KÜMYA M HENDÜSLÜÚÜ GÝda teknolojisi Seramik ve ilgili teknolojiler BÜNALAR Ünßaat malzemeleri SANATLAR G ZEL SANATLAR Felsefe ve kuram zel konular EÛitim, araßtýrma ilgili konular Galeriler, mÿzeler, šzel koleksiyonlar Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß KENT VE PEYZAJ SANATLARI Fiziksel planlama (Kent sanatý) Peyzaj mimarlýûý (Peyzaj tasarýmý) MÜMARLIK Konutlar ve ilgili binalar PLASTÜK SANATLAR HEYKELTRAÞLIK NŸmismatik ve mÿhÿrcÿlÿk Seramik sanatlarý Madenden yapýlmýß sanat ŸrŸnleri ÜZGÜ SANATLARI VE DEKORATÜF SANATLAR izim ve izimler Dekoratif sanatlar Dokuma sanatlarý Cam Mobilya ve aksesuvarlar RESÜM SANATI VE RESÜMLER Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß GRAFÜK SANATLAR BASKI ÜÞLERÜ Taß baský (Litografi, planografi) FOTOÚRAF ILIK VE FOTOÚRAFLAR FotoÛraf ÝlÝk alanlarý ve tÿrleri...239

6 779 FotoÛraflar M ZÜK Genel ilkeler ve mÿzikal bi imler Vokal mÿzik algýlar ve algý topluluklarý Telli algýlar (Kordofonlar) DÜNLENCE, EGLENCE VE G STERÜ SANATLARI Topluluk šnÿndeki gšsteriler Sahne gšsterileri Salon oyunlarý ve eûlenceleri Salon beceri oyunlarý Þans oyunlarý Atletik ve a Ýkhava sporlarý ve oyunlarý AtlÝ sporlar ve hayvan yarýßmalarý BalÝk ÝlÝk, avcýlýk, atýcýlýk EDEBÜYAT VE RETORÜK Felsefe ve kuram Retorik ve edebi eser koleksiyonlarý Edebi tarih ve eleßtirel deûerlendirme T RK E EDEBÜYAT TŸrk e ßiir TŸrk e tiyatro TŸrk e roman ve hikaye TŸrk e denemeler TŸrk e mektuplar TŸrk e eßitli eserler OsmanlÝca edebiyat ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE EDEBÜYAT Üngiliz ßiiri Üngiliz tiyatrosu Üngiliz romaný ve hikayesi Üngiliz edebiyatýnda eßitli eserler CERMEN (TEUTONÜK) DÜLLER EDEBÜYATI Almanca ßiir Almanca tiyatro Almanca roman ve hikaye DiÛer Cermen (Teutonik) edebiyatý LATÜN K KENLÜ DÜLLER EDEBÜYATI FransÝzca tiyatro FransÝzca roman ve hikaye FransÝzca eßitli eserler ÜTALYANCA, RUMENCE EDEBÜYAT Ütalyanca roman ve hikaye ÜSPANYOL VE PORTEKÜZ DÜLLERÜ EDEBÜYATI Üspanyolca roman ve hikaye Üspanyolca eßitli eserler KLASÜK YUNAN EDEBÜYATI Klasik Yunan sšylevleri...302

7 889 Modern Yunan edebiyatý DÜÚER DÜLLERÜN EDEBÜYATI DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt edebiyatý Afro-Asyatik edebiyat Sami edebiyatý COÚRAFYA VE TARÜH Tarih eûitimi, araßtýrmasý, ilgili konular DŸnya tarihi COÚRAFYA VE SEYAHAT Tarihi coûrafya Avrupa'da coûrafya ve seyahat Asya'da coûrafya ve seyahat GŸney Amerika'da coûrafya ve seyahat BÜYOGRAFÜ, ÞECERE, NÜÞANLAR (ÜNSÜGNÜA) Þecere, isimler, nißanlar (insignia) 'A KADAR ESKÜ AÚ TARÜHÜ 'ye kadar Mezopotamya ve Üran 'a kadar diûer bšlgeler GENEL AVRUPA TARÜHÜ BATI AVRUPA Über yarýmadasý ve evresi Üspanya DoÛu Avrupa Sovyetler BirliÛi Avrupa'nÝn diûer Ÿlkeleri GENEL ASYA TARÜHÜ UZAKDOÚU in ve evresindeki bšlgeler OrtadoÛu (YakÝndoÛu) Orta Asya GENEL AFRÜKA TARÜHÜ MÝsÝr ve Sudan GENEL KUZEY AMERÜKA TARÜHÜ Birleßik Devletler (ABD)...324

8 000 GENEL KONULAR 001 Bilgi 2010 AD AraßtÝrma teknikleri. Ñ Ankara : MEB, 2007 (Üstanbul : Creathane Entegre Ült. Hizm. San.) 57 s. : res. ; 24 cm. MEGEP (Meslek EÛitim ve Ûretim Sisteminin GŸ lendirilmesi Projesi) kapsamýnda hazýrlanmýßtýr. Kaynak a: 57. s. S.N.: ; D.M [4.00 TL] , AD Bilim ve araßtýrma politikasý / [hazýrlayan] Selen Akses. Ñ Üstanbul : Üktisadi KalkÝnma VakfÝ, 51 s. ; 22 cm. Ñ (Sorularla AB politikalarý ve TŸrkiye serisi ; seri no: 5) S.N.: ; D.M ISBN : [3.00 TL]. I. Akses, Selen. II. Seri AD Neuman, W. Lawrance, Toplumsal araßtýrma yšntemleri : nitel ve nicel yaklaßýmlar / W. Lawrance Neuman ; eviren: Sedef zge. Ñ 4. bs. Ñ Üstanbul : YayÝnodasÝ, , AD Neuman, W. Lawrance, Toplumsal araßtýrma yšntemleri : nitel ve nicel yaklaßýmlar / W. Lawrance Neuman ; eviren: Sedef zge. Ñ 4. bs. Ñ Üstanbul : YayÝnodasÝ, , Veri ißleme Bilgisayar bilimi 2010 AD Mano, M. Morris Bilgisayar sistemleri mimarisi / M. Morris Mano ; evirenler: AbdŸssamet MarßoÛlu, Nurßen Su suz. Ñ 3. bs. Ñ Üstanbul : LiteratŸr YayÝncÝlÝk, xviii, 494 s. : ßkl. ; 24 cm. Ñ (LiteratŸr yayýnlarý ; 89) Dizin vardýr. Kaynak a bšlÿm sonlarýndadýr. S.N.: ; D.M ISBN : [22.00 TL]. I. MarßoÛlu, AbdŸssamet. II. Su suz, Nurßen. II IV. Seri AD Bilißim teknolojileri. Ñ Ankara : MEB, 2008 (Üstanbul : Creathane Entegre Ült. Hizm. San.) 1c. (deûißik sayfa numaralý) : res., tbl. ; 24 cm. MEGEP (Meslek EÛitim ve Ûretim Sisteminin GŸ lendirilmesi Projesi) kapsamýnda hazýrlanmýßtýr. Bibliyografik bilgi i erir. Ü indekiler: AÛ temelleri - BakÝr kablolar - Lan kablolama - Sistem gÿvenliûi - TCP/IP ve IP adresleme sýnýf bilißim teknolojileri. S.N.: ; D.M [16.00 TL] , AD Bilißim teknolojileri : elektronik tablolama programý. Ñ Ankara : MEB, 2007 (Üstanbul : Creathane Entegre Ült. Hizm. San.) 1 c. (deûißik sayfa numaralý) : res., ßkl., tbl. ; 24 cm. MEGEP (Meslek EÛitim ve Ûretim Sisteminin GŸ lendirilmesi Projesi) kapsamýnda hazýrlanmýßtýr. Bibliyografik bilgi i erir sýnýf bilißim teknolojileri. S.N.: ; D.M [20.00 TL] , AD ner, B. Demir Bilgisayar aûlarý : mimarisi, veri iletißimi, hizmetleri ve aû aygýtlarý / B. Demir ner. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : Papatya YayÝncÝlÝk, xxii, 312 s. : ßkl., tbl. ; 24 cm. Dizin vardýr. Kaynak a: ss.. S.N.: ; D.M ISBN : TL

9 2010 AD Jarvis, Jeff Google olsa ne yapardý / Jeff Jarvis ; eviri: Gšk e Ünan. Ñ 2. bs. Ñ Üstanbul : MediaCat, 323 s. ; 21 cm. zgÿn eseradý: What would google do?. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Ünan, Gšk e. I AD Vaynerchuk, Gary MarkanÝz i in interneti nasýl kullanmalýsýnýz? / Gary Vaynerchuk ; eviri: Levent Gšktem. Ñ Üstanbul : MediaCat, 146 s. ; 22 cm. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [7.00 TL]. I. Gšktem, Levent. I Bilgisayar programlama, programlar 2010 AD BŸro yšnetimi ve sekreterlik. Ñ Ankara : MEB, 2006 (Üstanbul : Creathane Entegre Ült. Hizm. San.) c. "1." : tbl. ; 24 cm. MEGEP (Meslek EÛitim ve Ûretim Sisteminin GŸ lendirilmesi Projesi) kapsamýnda hazýrlanmýßtýr. Bibliyografik bilgi i erir. Ü indekiler: 1.c.: Bilgisayarla iletißim - Elektronik tablo - Kelime ißlemci - Sunu. 10. sýnýf pazarlama ve parakende, 10. sýnýf bÿro yšnetimi, 10. sýnýf muhasebe finansman. S.N.: ; D.M [18.00 TL]. 005, AD amoûlu, Kadir, Mobil programlama / Kadir amoûlu, Volkan Atasever. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Kodlab YayÝn DaÛÝtÝm, x, 486 s. : ßkl. ; 21 cm. Ñ (Kodlab ; 36) S.N.: ; D.M ISBN : TL. I. Atasever, Volkan. I III. Seri AD i ek, Musa, XML ve ileri XML teknolojileri / Musa i ek. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Kodlab YayÝn DaÛÝtÝm, xii, 292 s. : ßkl., tbl. ; 21 cm. Ñ (Kodlab ; 33) S.N.: ; D.M ISBN : TL. II. Seri AD YanÝk, Memik Visual studio 2010 eßliûinde ASP.NET 4.0 ile web programcýlýûýnýn temelleri : NET framework sÿrÿmÿ: 4.0 programlama dili: visual basic / Memik YanÝk. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : Se kin, 790 s. : tbl. ; 24 cm. Ñ (Bilgisayar kitaplarý dizisi ; 132) Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : TL. II. Seri AD Bilißim teknolojileri. Ñ Ankara : MEB, 2007 (Üstanbul : Creathane Entegre Ült. Hizm. San.) c. "1." (46, 40 s.) : ßkl. ; 24 cm. MEGEP (Meslek EÛitim ve Ûretim Sisteminin GŸ lendirilmesi Projesi) kapsamýnda hazýrlanmýßtýr sýnýf bilißim teknolojileri. Ü indekiler: 1.c.: HTLM 1-2. S.N.: ; D.M [5.00 TL] , AD Bilißim teknolojileri. Ñ Ankara : MEB, 2007 (Üstanbul : Creathane Entegre Ült. Hizm. San.) c. "2." : ßkl. ; 24 cm. MEGEP (Meslek EÛitim ve Ûretim Sisteminin GŸ lendirilmesi Projesi) kapsamýnda hazýrlanmýßtýr. Ü indekiler: 2.c.: Web tasarým editšrÿ sýnýf bÿro yšnetimi, sýnýf bilißim teknolojileri. S.N.: ; D.M [20.00 TL] ,

10 2010 AD Bilißim teknolojileri. Ñ Ankara : MEB, 2007 (Üstanbul : Creathane Entegre Ült. Hizm. San.) c. "3." : ßkl. ; 24 cm. MEGEP (Meslek EÛitim ve Ûretim Sisteminin GŸ lendirilmesi Projesi) kapsamýnda hazýrlanmýßtýr. Ü indekiler: 3.c.: Etkileßimli web uygulamalarý sýnýf bilißim teknolojileri. S.N.: ; D.M [20.00 TL] , BD nlÿ, Hakan KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ'na ait web sitelerinin kullanýcý gereksinimleri dÿzeyinde bilgi mimarisi a ÝsÝndan deûerlendirilmesi / Hakan nlÿ. Ñ viii, 83 y. : rnk. res. ; 30 cm. Tez (UzmanlÝk) - KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ. Metin TŸrk e; Üngilizce šzet vardýr. S.N.: ; B.N. 2010/ [00.01 TL] , AD Tekin, Nahid C programlama dili / Nahid Tekin, Murat Tekin. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : Üstanbul KŸltŸr niversitesi, 155 s. ; 24 cm. Dizin vardýr. Kaynak a: 155. s. S.N.: ; D.M ISBN : [60.00 TL]. I. Tekin, Murat. I AD AltÝntaß, AltuÛ B. Java programlama dili yazýlým tasarýmý / AltuÛ B. AltÝntaß. Ñ 4. bs. Ñ Üstanbul : Papatya YayÝncÝlÝk, xvi, 687 s. : ßkl., tbl. ; 24 cm. Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [35.00 TL] AD GšzŸdeli, Yaßar YazÝlÝmcÝlar i in SQL Server 2008 R2 ve veritabaný programlama / Yaßar GšzŸdeli. Ñ 5. bsk. Ñ Ankara : Se kin YayÝncÝlÝk, 671 s. : ßkl. ; 24 cm. Dizin vardýr. Kaynak a: 665. s. S.N.: ; D.M ISBN : TL , AD Bilißim teknolojileri : a Ýk kaynak ißletim sistemi. Ñ Ankara : MEB, 2008 (Üstanbul : Creathane Entegre Ült. Hizm. San.) 1 c. (deûißik sayfa numaralý) : ßkl. ; 24 cm. MEGEP (Meslek EÛitim ve Ûretim Sisteminin GŸ lendirilmesi Projesi) kapsamýnda hazýrlanmýßtýr. Bibliyografik bilgi i erir sýnýf bilißim teknolojileri. S.N.: ; D.M [20.00 TL] , AD Bilißim teknolojileri : aû veri tabaný kurulumu. Ñ Ankara : MEB, 2007 (Üstanbul : Creathane Entegre Ült. Hizm. San.) c. "2." : res. ; 24 cm. MEGEP (Meslek EÛitim ve Ûretim Sisteminin GŸ lendirilmesi Projesi) kapsamýnda hazýrlanmýßtýr. Bibliyografik bilgi i erir sýnýf bilißim teknolojileri. S.N.: ; D.M [15.00 TL] , AD Bilißim teknolojileri : veritabaný planlama. Ñ Ankara : MEB, 2007 (Üstanbul : Creathane Entegre Ült. Hizm. San.) c. "1." : res. ; 24 cm. MEGEP (Meslek EÛitim ve Ûretim Sisteminin GŸ lendirilmesi Projesi) kapsamýnda hazýrlanmýßtýr sýnýf bilißim teknolojileri. Bibliyografik bilgi i erir. S.N.: ; D.M [20.00 TL] ,

11 2010 BD aûýltay, Nergiz Ercil Üß zek sý ve veri ambarý sistemleri / Nergiz Ercil aûýltay. Ñ Ankara : ODT YayÝncÝlÝk, 237 s. : ßkl. ; 28 cm. Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [15.00 TL] AD ElbahadÝr, Hamza Hacking interface / Hamza ElbahadÝr. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : Kodlab YayÝn DaÛÝtÝm, xiv, 258 s. : ßkl., tbl. ; 21 cm. Ñ (Kodlab ; 25) Kaynak a: 256. s. S.N.: ; D.M ISBN : TL. II. Seri zel bilgisayar yšntemleri 2010 AD Bilißim teknolojileri. Ñ Ankara : MEB, 2007 (Üstanbul : Creathane Entegre Ült. Hizm. San.) 1 c. (deûißik sayfa numaralý) : ßkl. ; 24 cm. MEGEP (Meslek EÛitim ve Ûretim Sisteminin GŸ lendirilmesi Projesi) kapsamýnda hazýrlanmýßtýr. Ü indekiler: Animasyon dÿzenleme GšrŸntŸ ißleme sýnýf bilißim teknolojileri. S.N.: ; D.M [20.00 TL]. 006, AD Bilißim teknolojileri : gšrsel programlama kurulumu. Ñ Ankara : MEB, 2007 (Üstanbul : Creathane Entegre Ült. Hizm. San.) 1 c. (deûißik sayfa numaralý) : ßkl. ; 24 cm. MEGEP (Meslek EÛitim ve Ûretim Sisteminin GŸ lendirilmesi Projesi) kapsamýnda hazýrlanmýßtýr sýnýf bilißim teknolojileri. S.N.: ; D.M [25.00 TL]. 006, AD Bilißim teknolojileri. Ñ Ankara : MEB, 2008 (Üstanbul : Creathane Entegre Ült. Hizm. San.) 1c. (deûißik sayfa numaralý) : res., tbl. ; 24 cm. MEGEP (Meslek EÛitim ve Ûretim Sisteminin GŸ lendirilmesi Projesi) kapsamýnda hazýrlanmýßtýr. Bibliyografik bilgi i erir. Ü indekiler: AÛ temelleri - Üßletim sistemleri gelißmiß šzellikler - Üßletim sistemleri kurulum. 10. sýnýf bilißim teknolojileri. S.N.: ; D.M [15.00 TL] , AD GŸmŸßtepe, Yavuz, Adobe illustrator CS5 / Yavuz GŸmŸßtepe. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Kodlab YayÝn DaÛÝtÝm, xxii, 490 s. : res. (bazýsý rnk.), ßkl. ; 21 cm. Ñ (Kodlab ; 32) S.N.: ; D.M ISBN : TL. II. Seri BÜBLÜYOGRAFYA 016 Belirli konulardaki eserlerin 2010 AD Mahrad, Ahmad, Iran und die Sowjetunion : quellenkundliche sammlung Ÿber die Sowjetische einflu nahme im mittleren Osten am Beispiel des Iran / Ahmad Mahrad. Ñ Estanbul : Aasad, s. ; 21 cm. TÝpkÝbasÝm i erir. Fars a metin i erir. S.N.: ; B.N. 2002/ ISBN : [15.00 TL] AD Üstanbul niversitesi Fen FakŸltesi MecmuasÝ/Dergisi matematik makaleleri bibliyografyasý ( ) = University of Istanbul Faculty of Science of the Journal, mathematics articles bibliography ( ) / [hazýrlayan]: Semra zbek. Ñ Üstanbul : Üstanbul niversitesi, 4

12 v, 102 s. : res., tbl. ; 24 cm. Ñ (Üstanbul niversitesi ; yayýn no: Fen FakŸltesi yayýn no; 230) Kaynak a: 89. s.. S.N.: ; D.M ISBN : TL. I. zbek, Semra. I(p). III. Seri K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME 021 KŸtŸphanelerin ilißkileri 2010 AD YÝlmaz, Erol, nce insan, šnce iletißim: bigi ve belge yšneticileri i in halkla ilißkiler / Erol YÝlmaz. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Anfora YayÝncÝlÝk, 208 s. ; 20 cm. Ñ (Anfora ; 36. AraßtÝrmainceleme : 7) Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 TL]. II. Seri KŸtŸphanelerin ißleyißi 2010 BD Erol, Aylin Sinem, Bilgi toplumu olma sÿrecinde bilginin šnemi ve dijital bilgi merkezleri / Aylin Sinem Erol. Ñ viii, 97 y. : grf., tbl. ; 30 cm. Tez (UzmanlÝk) - KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ. Kaynak a: yy.. Metin TŸrk e; Üngilizce šzet vardýr. S.N.: ; B.N. 2010/ [00.01 TL] , BD Es, HŸseyin, Elektronik yayýnlarýn derlenmesi ve hizmete sunulmasý: Milli KŸtŸphane i in bir model šnerisi / HŸseyin Es. Ñ viii, 96 y. : rnk. res. ; 30 cm. Tez (UzmanlÝk) - KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ. Kaynak a: yy.. Metin TŸrk e; Üngilizce šzet vardýr. S.N.: ; B.N. 2010/ [00.01 TL] , BD zdemir, Fatih, TŸrkiye'de elektronik kÿtÿphanecilik ve bilgi toplumu stratejisi eylem planlarýndan 38 nolu eylem: entegre e-kÿtÿphane sistemi projesi / Fatih zdemir. Ñ vii, 83 y. : ßkl., tbl. ; 30 cm. Tez (UzmanlÝk) - KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ. Metin TŸrk e; Üngilizce šzet vardýr. S.N.: ; B.N. 2010/ [00.01 TL] , Genel kÿtÿphaneler 2010 BD Aldemir, Ahmet, Halk kÿtÿphanelerinde bilgi okuryazarlýûý uygulamalarý ve TŸrkiye i in bir model šnerisi / Ahmet Aldemir. Ñ vi, 122 y. : tbl. ; 30 cm. Tez (UzmanlÝk) - KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ. Kaynak a: yy.. Metin TŸrk e; Üngilizce šzet vardýr. S.N.: ; B.N. 2010/ [00.01 TL] , 028, AD Barut u, Þinasi, Milli KŸtŸphane / hazýrlayan ve kitap Þinasi Barut u. Ñ [Y.y] : KŸltŸr Film, 1957 (Bursa Aysan MatbaasÝ) [28] s. ; 24 cm. BaÛÝß;. YÝlmaz Sivri; S.N.: ; B.N. 2011/ [2.00 TL]

13 028 DiÛer bilgilendirme kaynaklarý 2010 BD 7358 Aldemir, Ahmet, Halk kÿtÿphanelerinde bilgi okuryazarlýûý uygulamalarý ve TŸrkiye i in bir model šnerisi / Ahmet Aldemir. Ñ , 028, GENEL ANSÜKLOPEDÜK ESERLER 2010 AD The original book / editšr: Damla KŸrklŸ ; illustrasyon: Üpek C. El, Necdet Þahin. Ñ [Üstanbul] : Garanti, 2010?] (Üstanbul : Mas MatbaasÝ) 160 s. : res. ; 21 cm. S.N.: ; D.M [10.00 TL]. I. KŸrklŸ, Damla. II. El, Üpek C. III. Þahin, Necdet GENEL KURULUÞLAR VE M ZECÜLÜK 2010 AD TŸrkiye-Afrika ilißkilerinin gelißiminde sivil toplum ve dÿßÿnce kurulußlarýnýn rolÿ = The role of civil society and think tank organizations in development of Turkish-African relations / editšr: Ufuk Tepebaß. Ñ Ülk bs. Ñ Üstanbul : Tasam YayÝnlarÝ, , MŸzecilik (MŸze bilimi) 2010 BD 7518 EndŸstriyel mirasýn aynasý : mirror of the industrial legacy / editšr: BegŸm Kovulmaz ; fotoûraflar: Ali KonyalÝ ; eviri: Elif Gšktepe, Priscilla Mary IßÝn, BegŸm Kovulmaz. Ñ Üstanbul : Rahmi M. Ko Museum, 609, BD YÝldÝz, Davut, KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ'na baûlý mÿzeler ile šzel mÿzelerin aûdaß pazarlama faaliyetleri Ÿzerine karßýlaßtýrmalý bir inceleme / Davut YÝldÝz. Ñ vi, 105 y. : tbl. ; 30 cm. Tez (UzmanlÝk) - KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ. Kaynak a: ss. Metin TŸrk e; Üngilizce šzet vardýr. S.N.: ; B.N. 2010/ [00.01 TL] , AD TopkapÝ SarayÝ MŸzesi : guide / editor: Hande Eagle. Ñ Üstanbul : Bilkent KŸltŸr Girißimi Publications, 176 s. : fotoû., kroki ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [15.00 TL]. I. Eagle, Hande BD Harmankaya, Mustafa BarÝß, MŸzelerde elektronik rehberlik uygulamalarý / Mustafa BarÝß Harmankaya. Ñ vii, 95 y. : rnk. res., ßkl. ; 30 cm. Tez (UzmanlÝk) - KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ. Kaynak a: yy.. Metin TŸrk e; Üngilizce šzet vardýr. S.N.: ; B.N. 2010/ [00.01 TL] , HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK 2010 AD Deva, Ercan Dipsiz kuyu medya / Ercan Deva. Ñ Üstanbul : Togan YayÝncÝlÝk, 256 s. ; 21 cm. Ñ (Togan yayýnlarý ; 38) S.N.: ; D.M ISBN : TL. II. Seri

14 2010 AD Uysal, RÝdvan, Meslekte 55 yýl / RÝdvan Uysal. Ñ Eskißehir : [yayl.y, 2010?] (Sedef Medya) 139 s. : fotoû. ; 19 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 TL] AD Toptan, Saime, Ü imizdeki engeller / Saime Toptan. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Bu YayÝnevi, 260 s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN BD 7355 AkpÝnar, Mahmut, KŸltŸr VarlÝklarÝ ve MŸzeler Genel MŸdŸrlŸÛŸ'nŸn yayýn politikasý ve yayýn alýßmalarýnýn gelißtirilmesi: sorunlar ve šzÿm šnerileri / Mahmut AkpÝnar. Ñ , , BD Kavas, Þemsettin TŸrkiye'de resm yayýncýlýk : (KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ - Milli EÛitim BakanlÝÛÝ - AtatŸrk KŸltŸr, Dil ve Tarih YŸksek Kurumu - Diyanet Üßleri BaßkanlÝÛÝ yayým faaliyetlerinin karßýlaßtýrmalý bir analizi) / Þemsettin Kavas. Ñ ix, 164 y. : rnk. res., ßema, ßkl., tbl. ; 30 cm. Tez (UzmanlÝk) - KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ. S.N.: ; B.N. 2010/ [00.01 TL] , DiÛer coûrafi bšlgelerde 2010 AD YÝldÝz, Ali, DŸnden bugÿne Gazipaßa tarihi (Selene - Sallune - Selinus - Selinti - Gazipaßa) / Ali YÝldÝz. Ñ Gnßlm. 2. bsk. Ñ Antalya : Ali YÝldÝz, s. : hrt., res., tbl. ; 24 cm. Kaynak a: ss.. S.N.: ; D.M ISBN : [27.00 TL] , SŸreli YayÝnlar 2010 S gÿn. Ñ 1. yýl, 1. sayý (14-21 MayÝs 2010) -. Ñ Üstanbul : Vividgraf, c. : res. ; 50 cm. HaftalÝk, MayÝs HaftalÝk siyasi gazete. S.N.: S 476 Afyonkarahisar haberci. Ñ 19. yýl, sayý (01 Ocak 2010) -. Ñ Afyonkarahisar : Afyon Medya Gazetecilik MatbaacÝlÝk San. Tic. Ltd. Þti., c. : res. ; 56 cm. GŸnlŸk, 01 Ocak Numaralama bi imi deûißti, 1. yýl, 14. sayý (07 Ocak 2010) -. GŸnlŸk siyasi gazete. YayÝmcÝ deûißikliûi:? - 05 Mart 2010 Afyon Medya Gazetecilik MatbaacÝlÝk San. Tic. Ltd. Þti.; 06 Mart 2010 Mahmut Emin Birliktir -. S.N.: S 469 AÛrÝ yanký. Ñ 1. yýl, 1. sayý (AÛustos 2010) -. Ñ Üstanbul : Filiz Demir, c. : res. ; 56 cm. AylÝk, AÛustos AylÝk siyasi gazete. S.N.: S 415 Ajans. Ñ 1. yýl, 1. sayý (01-15 MayÝs 2010) -. Ñ Üstanbul : Yusuf akal, c. : res. ; 55 cm. HaftalÝk, MayÝs HaftalÝk bšlgesel yerel haber. S.N.:

15 2010 S 505 Akdeniz ajans haber. Ñ 1. yýl, 1. sayý (25 KasÝm 2009) -. Ñ Mersin : NDM Medya Reklam Organizasyon ve YayÝncÝlÝk, c. : res. ; 56 cm. HaftalÝk, 25 KasÝm HaftalÝk baûýmsýz siyasi gazete. S.N.: S 432 Aktif haber. Ñ 1. yýl, 1. sayý (14 Temmuz 2010) -. Ñ Ankara : ZŸleyha GŸ lÿ, c. : res. ; 56 cm. Onbeß gÿnlÿk, 14 Temmuz Onbeß gÿnlÿk siyasi gazete. S.N.: S 497 Aktif haber. Ñ 1. yýl, 5. sayý (AÛustos 2008) -. Ñ Üstanbul : Rasim YÝlmaz, c. : res. ; 56 cm. DŸzensiz aralýklý, Yerel siyasi yayýn. S.N.: S 483 Anadolu'nun sesi. Ñ 6. yýl, 121. sayý (Mart 2008) -. Ñ Ankara : Nebahat alýk, [2002] -. c. : res. ; 56 cm. DŸzensiz aralýklý, Siyasi, ekonomi, haber ve yorum gazetesi. S.N.: S 484 Ankara gÿven haber. Ñ 1. yýl, 2. sayý (29 KasÝm 2008) -. Ñ Ankara : Ali Zaim, c. : res. ; 56 cm. Onbeß gÿnlÿk, Ocak HaftalÝk siyasi aktÿel gazete. S.N.: S 437 Ankara son havadis. Ñ 1. yýl, 1. sayý (30 Haziran 2010) -. Ñ Ankara : Murat Bilge BabadaÛ, c. : res. ; 55 cm. Onbeß gÿnlÿk, 30 Haziran Onbeß gÿnlÿk yerel yayýn. S.N.: S 473 ArmoniPark Outler Center Sefakšy alýßveriß gazetesi. Ñ 5. sayý (28 AÛustos 2010) -. Ñ Üstanbul : ArmoniPark Outler Center, c. : res. ; 56 cm. DŸzensiz aralýklý, ArmoniPark Outler Center'Ýn Ÿcretsiz ekidir. AlÝßveriß gazetesi. S.N.: S 411 Atak. Ñ 1. yýl, 1. sayý (26 KasÝm 2009) -. Ñ Antalya : Atamer Ünßaat Mermer Granit Proje Uygulama, c. : res. ; 56 cm. HaftalÝk, 26 KasÝm BaÛÝmsÝz siyasi gazete. S.N.: S 436 BarÝß. Ñ 41. yýl, sayý (01 EylŸl 2010) -. Ñ Ankara : Bilim ve KŸltŸr YayÝnlarÝ Ltd. Þti., c. : res. ; 56 cm. GŸnlŸk, 01 EylŸl Eski AdÝ: Ekonomik yorum. Ekonomik yorum Gazetesi 01 EylŸl 2010 tarihinden itibaren BarÝß Gazetesi olarak yayýnlanmaya baßlamýßtýr. GŸnlŸk siyasi gazete. S.N.: S 449 BartÝn hergÿn. Ñ 1. yýl, 1. sayý (07 Ekim 2010) -. Ñ BartÝn : Burak Üßeri, c. : res. ; 56 cm. GŸnlŸk, 07 Ekim GŸnlŸk siyasi gazete. S.N.:

DEWEY Onlu Sınıflama Sistemi

DEWEY Onlu Sınıflama Sistemi DEWEY Onlu Sınıflama Sistemi 000 Genel Konular 100 Felsefe & Psikoloji 200 Din 300 Toplum Bilimleri 400 Dil ve Dil Bilim 500 Doğa Bilimleri & Matematik 600 Teknoloji (Uygulamalı Bilimler) 700 Sanat(Güzel

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ ORDU ÜNİVERSİTESİ ISSN: 1309-9302 SOSYAL BİLİMLER E N S T İ T Ü S Ü ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OÜSBAD) TEMMUZ 2014 ISSN: 1309-9302 SAHİBİ Ordu

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 12 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 14-16 Aralık 2 0 1 1 PROGRAM 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 13 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 4-6 Aralık 2 0 1 3 PROGRAM 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

TARİH NASIL YAZILIR? Tarihyazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji. Editör: Ahmet Şimşek

TARİH NASIL YAZILIR? Tarihyazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji. Editör: Ahmet Şimşek TARİH NASIL YAZILIR? Tarihyazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji Editör: Ahmet Şimşek İSTANBUL, 2011 Ta rih çi Ki ta be vi Sa hi bi ve Ge nel Ya yın Yö net me ni Ne cip Aza koğ lu Düzelti: Ha di ye Yıl maz

Detaylı

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren yüksekokullarından birisi olan Turizm İşletmeciliği

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BK. Tarih Aralığı: 10.12.2014-11.12.2014. Haber Sayısı: 29

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BK. Tarih Aralığı: 10.12.2014-11.12.2014. Haber Sayısı: 29 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BK Tarih Aralığı: 10.12.2014-11.12.2014 Haber Sayısı: 29 İÇİNDEKİLER No Yayın Tarihi Yayın Adı Haber Başlığı 1 11.12.2014 EMLAKWEBTV.COM Emlak Haberleri - Seçmeler 10 Aralık - EmlakWebTv

Detaylı

ÖZEL DERSHANELER VE ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BİRLİĞİ DERNEĞİ

ÖZEL DERSHANELER VE ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BİRLİĞİ DERNEĞİ .. ÖZ-DE-BİR 2014-2015 Öğretim Yılı TÜRKİYE GENELİ Liselere Özel DENEME SINAVLARI YÖNERGESİ İŞ TAKVİMİ ÖZEL DERSHANELER VE ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BİRLİĞİ DERNEĞİ Genel Merkez Gazi Mustafa Kemal Bulvarı

Detaylı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Yasemin Afacan Evrensel tasarım, mutfak tasarımı, mimarlık eğitimi, bilgisayar destekli tasarım ve tasarım sürecinde kullanıcı ihtiyaçlarına ilişkin çalışmalar yapan

Detaylı

yapı DİZİN Sayı: 170-193 1996/1997

yapı DİZİN Sayı: 170-193 1996/1997 yapı DİZİN Sayı: 170-193 1996/1997 YEM YAYIN yapı-endüstri merkezi yayınları Cumhuriyet Caddesi 337-339 / 7 Harbiye 80230 İSTANBUL Tel: (0212) 230 29 19-247 41 85 Faks: (0212) 248 48 14-241 11 01 e-posta:

Detaylı

Aile EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERGİSİ

Aile EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERGİSİ AİLE TOPLUMUN TEMELİDİR Aile Yıl: 12 Cilt: 7 Sayı: 27 Aile Üç Aylık Dergi Yıl: 12 Cilt: 7 Sayı 27 ISSN: 1303-0256 EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERGİSİ İnternet Aile Türkiye de Ailelerin Eğitim İhtiyaçları

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU Ekim 2014-ANKARA Türk Kütüphaneciler Derneği 25. Dönem Genel Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Detaylı

kimya mühendisliği Sayı : 177

kimya mühendisliği Sayı : 177 kimya mühendisliği Sayı : 177 ISSN 1301-3068 tmmob kimya mühendisleri odası yayın organı Yıl : 2014 www.kmo.org.tr TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI 43. ÇALIŞMA DÖNEMİ GENEL KURULU 44. Dönem Olağan Genel

Detaylı

YEŞİLIRMAK HAVZA GELİŞİM PROJESİ MEVCUT DURUM VE ANALİZİ EKLER

YEŞİLIRMAK HAVZA GELİŞİM PROJESİ MEVCUT DURUM VE ANALİZİ EKLER T. C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü YEŞİLIRMAK HAVZA GELİŞİM PROJESİ (AMASYA, ÇORUM, SAMSUN, TOKAT) MEVCUT DURUM VE ANALİZİ EKLER Türkiye

Detaylı

SANAT EĞİTİMİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI

SANAT EĞİTİMİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI SANAT EĞİTİMİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI Ülkü Sevim ŞEN Özet : Sanat insan yaşamının vazgeçilmez öğelerinden biridir. Birey duygularını, düşüncelerini, arzularını, heveslerini, seslerle,

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 11 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 9-11Aralık 2 0 0 9 PROGRAM 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü nden 1995 te diploma alan Kürflad Uygunlar, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi.

Detaylı

MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI

MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

ÜNİVE A RS R İT A E M S İ R A M Marmara 3 188

ÜNİVE A RS R İT A E M S İ R A M Marmara 3 188 A İ N Ü VER A A M R R ESİ SİT Marmara 3 8 18 M Marmara İletişim Dergisi Ocak 2011 Sayı: 18 Marmara İletişim Dergisi Sayı: 18 Ocak 2011 İstanbul Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi ISSN: 1300-4050 Sahibi

Detaylı

Sivil Toplum. Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9

Sivil Toplum. Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9 Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9 Sivil Toplum Sivil Toplum: ABÕye katýlým gšrÿßmelerindeki eksik halka mý? Genißleme: birlikte gÿ lÿyÿz TŸrkiyeÕde Sivil Toplum

Detaylı

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU PERYÖN 2003-2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU De erli PERYÖN üyeleri, PERYÖN ün Ola an Genel

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NDE TARİH EĞİTİMİNİN İNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Aslı MURAT İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NDE TARİH EĞİTİMİNİN İNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Aslı MURAT İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NDE TARİH EĞİTİMİNİN İNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Aslı MURAT 109614002 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İNSAN

Detaylı

ANAHTAR SÖZCÜKLER VE KODLARI TABLOSU

ANAHTAR SÖZCÜKLER VE KODLARI TABLOSU 1.001 Aerodinamik 1.002 Akışkanlar Mekaniği 1.003 Akustik ve Titreşimler 1.004 Analitik Kimya 1.005 Anorganik Kimya 1.006 * 1.007 Atmosfer Bilimleri 1.008 * 1.009 Ayırma İşlemleri 1.010 Bakteriyoloji 1.011

Detaylı

Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar.

Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar. Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar. Demet ve Engin Özkan, Bilkent ten mezun olduktan sonra Texas Üniversitesi Southwestern

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı