REEL DÖVİZ KURLARINDA UZUN DÖNEM BAĞIMLILIK THE LONG-TERM DEPENDENCE IN REAL EXCHANGE RATES Emre ÜRKMEZ *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REEL DÖVİZ KURLARINDA UZUN DÖNEM BAĞIMLILIK THE LONG-TERM DEPENDENCE IN REAL EXCHANGE RATES Emre ÜRKMEZ *"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Araşırmalar Dergisi The Journal of Inernaional Social Research Cil: 10 Sayı: 49 Volume: 10 Issue: 49 Nisan 2017 April Issn: REEL DÖVİZ KURLARINDA UZUN DÖNEM BAĞIMLILIK THE LONG-TERM DEPENDENCE IN REAL EXCHANGE RATES Emre ÜRKMEZ * Öz Bu çalışmada reel döviz kurlarının uzun dönem bağımlılığı yarı paramerik yönem kullanılarak Türkiye için analiz edilmekedir. Türk lirası için Dolar ve Avro kurları olmak üzere iki farklı seri oluşurulmuşur. Her iki seride dönemleri için aylık verilerden oluşmakadır. Bu bağlamda, öncelikle geleneksel birim kök esleri kullanılarak reel döviz kurlarının durağanlığı es edilmişir. Daha sonra, Geweke ve Porer-Hudak (GPH)'ın log-periyodogram regresyon yönemi kullanılarak reel döviz kurlarının uzun dönem bağımlılığı araşırılmışır. Analiz edilen dönemde reel döviz kurlarının uzun dönem bağımlılığa sahip olduğu espi edilmişir. Ayrıca, reel Dolar kuru serisi oralamaya dönmekedir. Başka bir ifadeyle, uzak geçmişeki şokların ekileri bugünün fiyaını ekilemekedir. Diğer arafan, reel Avro kuru serisi dirençli bir yapıya sahipir. Şokların ekisinin yoğunluğu ahmin edilen kesirli büünleşme parameresinin büyüklüğüne bağlı olarak yüksek bir direnç yapısına sahip olduğu belirlenmişir. Anahar Kelimeler: Reel Döviz Kurları, Uzun Dönem Bağımlılık, Kesirli Büünleşme, GPH Tesi, Direnç, Oralamaya Dönüş. Absrac In his sudy, he long-erm dependency of he real exchange raes is analyzed for Turkey by using semiparameric mehod. We consider wo real exchange rae series for Turkish lira: one is US dolar and he oher one is Euro. Boh series are composed of monhly daa for he period of In his respec, we firs esed he saionary of he real exchange raes by using he radiional uni roo ess. Aferwards, we proved ha he real exchange raes have long-erm dependency by using he Geweke and Porer-Hudak (GPH)'s log-periodogram regression mehod. We found ha he real exchange raes in Turkey have long-erm dependency during he ime of ineres. Moreover, he real exchange based on Dollar exhibis mean reversion. In oher words, he effecs of he shocks of disan pas affec he price of oday. On he oher hand, he serie of he real Euro exchange rae has a persisence srucure. The inensiy of he effec of he shock deermines ha i has a srong persisence srucure depending on he esimaed fracional inegraion parameer. Keywords: Real Exchange Raes, Long-Term Dependence, Fracional Inegraion, GPH Tes, Persisence, Mean Reversion. 1. Giriş 1973 yılında Breon Woods siseminin çöküşüyle birlike, döviz kurlarındaki oynaklık dalgalı döviz kuru sisemini dezavanalı bir duruma geirmişir. Bu bağlamda, uluslararası icare ve finans yazınında uluslararası icare akımları, ihraca ve yuriçi malların fiyaları, piyasa yapısı (giriş-çıkış kararları) ve uluslararası varlık porföyleri üzerindeki belirsizliği döviz kurunun ekilerini baskılamakadır. Bu durum aynı zamanda firmaların kısa dönem kur riskine karşı kendilerini korumalarına rağmen, ora ve uzun dönemde döviz kuru oynaklığına maruz kalabilmekedirler. Bu ür bir kur riskine maruz kalma firmaların yaırım kararlarını ekilemeke ve bu nedenle de kaynakların ekin dağılımının bozulmasına neden olabilmekedir. Döviz kurlarının kısa ve uzun dönemde zaman serisi özelliklerinin bilinmesi bu sorunların çözümünde önemli bir kakı sağlayabilir. Ayrıca, böyle bir bilgi döviz kuru fiya harekelerinin analizine yönelik modellerin kurulmasına ve döviz piyasası ekinliği ve öngörülebilirliği sorununu da çözebilir. Döviz kurlarıyla ilgili yapılan ilk çalışmalar döviz kurlarının rassal bir yürüyüş izleyip izlemediğini sorgulamakadır. Hakkio (1986) çalışmasında Ekin Piyasa Hipoezi (EPH) alında döviz kurlarının rassal bir yürüyüş izlediğini gösermişir. Diğer yandan, Baillie ve Bollerslev (1989) çalışmasında döviz kurlarının ek değişkenli özelliklerini es emişler ve önemli döviz kurlarında birim kökün varlığını bulmuşlardır. İlk çalışmalar genelde döviz kurlarında kısa dönem bağımlılığa odaklanılmakaydı. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, döviz krizleri ile ilişkili olan merkez bankası müdahaleleri, parasal değişiklikler ve döviz kuru reimi değişiklikleri gibi çeşili fakörler sebebiyle uzun dönem bağımlılıkla ilgilenilmekedir. Uzun dönem bağımlılık, bir zaman serisinin gözlem değerleri arasındaki yüksek korelasyon yapısını ifade eder. Diğer arafan gözlemler arasındaki korelasyonlar uzun gecikmelerde ihmal edilebilir durumdaysa, serilerin kısa dönem bağımlılık sergilediği söylenebilir. Bu nedenle, uzun dönem bağımlılıka geirilerde meydana gelen şokların ekileri kısa dönem bağımlılığa göre çok daha yavaş bir şekilde bozulduğu, kısa dönem bağımlıka ise şokların ekilerinin hızlı bir şekilde bozulduğunu göserir. * Arş. Gör., Recep Tayyip Erdoğan Üniversiesi, İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi, Ekonomeri Bölümü

2 Doğrusal olmayan dinamiklerin özel bir formu da olan uzun dönem bağımlılık, serilerin ookorelasyon kasayılarının (ρ) sıfırı uzun gecikmelerde kesiği şeklinde kendini göserir. Doğrusal dinamik davranışlarla ilgilenildiğinden dolayı, üm piyasa kaılımcıları piyasaya gelen bilgiyi alır almaz bilgiye anında epki verir. Bu doğrusal davranışın geirilerin özdeş ve bağımsız dağıldığı (idenically and independenly disribued, i.i.d.) varsayılmakadır. Ancak, doğrusal olmayan dinamik davranışların her bir piyasa kaılımcısının heeroen olduğunu belirir. Örneğin, döviz piyasalarında bilgi geldiği zaman bazı yaırımcılar bilgiye hemen epki verirken, diğer yaırımcılarda bir rend oluşana kadar epkilerini ereleyebilirler. Bu şekilde doğrusal olmayan davranışların geirilerin dağılımı hakkında bir sorgulamaya yol açabilir. Geirilerin dağılımı normal dağılıma göre oralamada daha sivri ve daha kalın kuyruğa sahip bir lepokörik bir dağılım sergiler. Bu durum, farklı yaırım bilgisine sahip piyasa kaılımcıları arasındaki ekileşim nedeniyle oraya çıkmakadır. Ayrıca, uzun dönem bağımlılığın varlığı geirilerin gelecekeki öngörülebilir bir bileşeninin kanıını göserir. Öngörülebilirlik döviz kuru piyasalarının zayıf formda ekinliğinin geçerliliğini sorgulaır, çünkü uzun dönem bağımlılığa sahip döviz kuru geirileri piyasa kaılımcılarının gelecek fiya harekelerini ahmin emesine ve geirilerde normalüsü karların elde edilmesine izin verir. Bu nedenle, uzun dönem bağımlılığın varlığı veya yokluğu EPH'nin es edilmesini sağlamakadır. Breon Woods siseminin çöküşüyle birlike döviz kuru dinamiklerinde uzun dönem bağımlılığı desekleyici çok sayıda çalışmaların yapıldığı gözlemlenmişir. Bu çalışmada Türkiye için yapılan başlıca çalışmalara yer verilmişir. Erla (2003) çalışmasında, 1984: :09 dönemleri arasında aylık veriler kullanılarak reel Alman markı ve reel Dolar kuru serilerindeki direnç yapısını araşırmışır. ARFIMA modellerinin kullanıldığı çalışmada, serilerde uzun dönem bağımlılığın varlığına yönelik kuvveli bulgular elde emişir. Alpekin (2007) çalışmasında, 3 Ocak Aralık 2006 dönemleri için günlük veriler kullanılarak reel Dolar kuru serisinin uzun dönem bağımlılığın yapısını araşırmışır. Çalışmada üç farklı es yönemi olan Modifiye edilmiş Dönüşürülmüş Genişlik (R/S) analizi, KPSS birim kök esi ve Dönüşürülmüş Varyans (V/S) isaisiği ile es emiş ve reel Dolar kuru serisinin uzun dönem bağımlılığa sahip olduğunu espi emişir. Sengos ve Yazgan (2012) çalışmasında, yılları için aylık ve çeyreklik veriler kullanılarak 47 ülke için Dolar kuruna dayalı reel döviz kuru serilerinin uzun dönem bağımlılığın varlığını incelemişler ve serilerin uzun dönem bağımlılığa sahip oldukları ve oralamaya dönme eğilimi aşıdıklarını elde emişlerdir. Kulu ve Yuragüler (2014) çalışmasında, 2003: :07 dönemleri arası reel döviz kurlarının uzun dönem bağımlılığa sahip olup olmadığını ARFIMA modeli ile es emişlerdir. Yapılan esler sonucunda, kesirli büünleşik yapıda olan reel Dolar ve reel Avro serilerinin yüksek dirençli ve uzun dönem bağımlılığa sahip olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bu çalışmada reel döviz kurlarının uzun dönem bağımlılığı yarı paramerik bir yönem ile araşırılmışır. Bu doğruluda, Türk lirası için Dolar ve Avro kurları olmak üzere iki farklı seri oluşurulmuşur. Çalışmada öncelikle uzun dönem bağımlılık kavramı anıılmış, daha sonra da Geweke ve Porer-Hudak (GPH)'ın log-periyodogram regresyon yönemi hakkında bilgi verilmişir. Ampirik bulgular bölümünde reel kur serileri için Genişleilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim kök esleri uygulanmış ve GPH esi sonuçlarına yer verilmişir. Son bölümde ise reel döviz kurlarının dinamik fiya harekeleri ile ilgili genel bir değerlendirmeye yer verilmişir. 2. Ekonomerik Meodoloi 2.1. Uzun Dönem Bağımlılık Finansal zaman serilerinde uzun dönem bağımlılık bir serinin gözlem değerleri arasındaki korelasyon ilişkisini anımlamakadır. Uzun dönem bağımlılığa sahip bir serinin ookorelasyon fonksiyonu hiperbolik olarak oldukça yavaş azaldığı gözlemlenmekedir. Başka bir ifadeyle, uzun dönem bağımlılığa sahip bir serinin uzak gözlem değerleri arasında bile zamana bağlı olarak dirençli bir yapı görülmekedir. r uzun dönem bağımlılığa sahip reel döviz kuru serisini ve ρ 'nin gecikmeli ookorelasyon fonksiyonunu anımlasın: n lim ρ = (1) n = n Eşilik 1'de anımlanan davranış ipinin yakalanmasında en bilinen yönem, Granger (1980), Granger ve Joyeux (1980) ve Hosking (1981)'in kesirli büünleşik (ARFIMA) zaman serileri modelleridir. Bu durumda r, kesirli büünleşik bir süreç ise; 2 ( 1 B) d r ε ε IID ( 0, σ ε ) = (2) Eşilik 2'de B geri kaydırma işlemcisini, d 0 ile 1 arasında değerler alan kesirli büünleşme parameresini, r ise d. dereceden büünleşik bir süreci anımlamakadır. Zaman serilerinde d >1/2 olması durumu sürecin sonsuz varyansa ve durağan olmayan bir yapıya, -1/2<d<1/2 aralığında olması durağan ve ersine çevrilebilir bir yapıya, 0<d<1/2 aralığında olması uzun dönem bağımlılığa veya direçli bir yapıya,

3 1/2<d<0 olması durumu direçli olmayan bir yapıya, d=0 olması durumu ise kısa dönem bağımlılığa sahip bir yapı olarak yorumlanmakadır Geweke ve Porer-Hudak (GPH)'ın Log-Periyodogram Regresyon Yönemi Geweke ve Porer-Hudak (1983) çalışmasında uzun dönem bağımlılığın parameresi d'nin ahminine dayanan yarı paramerik bir yönem olan log-periyodogram regresyon yönemini anımışlardır. Ancak bu yönemde, sadece d<0 olması durumunda kesirli büünleşme parameresinin uarlı ve asimpoik olarak normal dağılımlı olduğunu elde emişlerdir. Phillips (1999a, 1999b) çalışmalarında, d parameresi için uarlı sonuçlar veren Modifiye GPH esi yönemini gelişirmişir. Bu yöneme göre kesirli büünleşme parameresi olan d'nin ahmini eşilik 3'deki modelin En Küçük Kareler (EKK) yönemine dayanmakadır: ( ) ˆ i log I x λ α0 2d log 1 e λ = + ε (3) Modifiye GPH ahmincisi olan d, aşağıdaki gibi anımlanabilir: ˆ 1 d = 2 m = 1 r log I = 1 2 ( λ ) x m r Eşilik 4'de m periyodogram ordinalarını gösermekedir. Bu değerler genel olarak 0.40 ile 0.80 arasındadır. GPH yöneminde sıfır hipoezi d kesirli büünleşme parameresinin sıfıra eşi olduğu şeklindedir. Sıfır hipoezinin reddedilmesi durumunda uzun dönem bağımlılığın var olduğu anlamına gelmekedir. 3. Veri Sei ve Ampirik Bulgular 3.1. Veri Sei Çalışma 2002: :12 yılları arasında aylık reel döviz kuru serilerinden oluşmakadır. Bu kapsamda, Türk lirası için dolar ve avro kurları olmak üzere iki ayrı reel kur serisi elde edilmişir. Reel döviz kuru serilerinin oluşurulması için gerekli olan nominal Dolar/TL kuru (USD) ve nominal Avro/TL (EUR) kuru verileri Türkiye Cumhuriyei Merkez Bankası'nın Elekronik Veri Dağıım Sisemi (EVDS) veri abanından, Türkiye ve Avro para birimini kullanan ülkeler için 2010=100 emel yıllı hesaplanan ükeici fiya endeksi verileri Dünya Bankası veri abanından emin edilmişir. Çalışmada oluşurulan reel döviz kuru serileri, nominal döviz kurunun yurdışı fiya endeksinden çıkarılması ve yuriçi fiya endeksine oplanması sonucu hesaplanmışır. Çalışmada değişkenlerin doğal logarimik formları kullanılmışır. * r = e P + P (5) * Burada r reel döviz kurunu, e nominal döviz kurunu, Pyurdışı ükeici fiya endeksini ve P yuriçi ükeici fiya endeksini gösermekedir Ampirik Bulgular Çalışmada öncelikle reel döviz kurlarının anımlayıcı isaisikleri ve dağılım grafiklerine yer verilmiş, daha sonra durağanlıkları birim kök esleri yardımıyla analiz edilmişir. Son olarak da GPH yönemi kullanılarak reel döviz kurlarının uzun dönem bağımlılığı araşırılmışır Reel Döviz Kuru Serilerinin Tanımlayıcı İsaisikleri Reel döviz kurlarına ai anımlayıcı isaisikler Tablo 1'de sunulmuşur. Tablo 1: Reel Döviz Kuru Serilerinin Tanımlayıcı İsaisikleri Reel Dolar Kuru (RDK) Reel Avro Kuru (RAK) Gözlem Sayısı Oralama Medyan Maksimum Minimum Sandar Sapma Çarpıklık Basıklık Jarque-Bera Tes İsaisiği p.değeri Q(5) (0.000) (0.000) Q(10) (0.000) (0.000) Paranez içindeki değerler kuyruk olasılığı değerlerini gösermekedir. Tablo 1'de özelenen anımlayıcı isaisikler incelendiğinde, ele alınan dönem içinde en yüksek oralama reel avro kuru serisinde görülmekedir. Sandar sapma değerlerine göre ise reel dolar kuru serisi oynaklığı en fazla olan seridir. Çarpıklık bir serinin oralama değerine göre simeriliğini ölçer, kurosis ise dağılımın kuyruklardaki kalınlığını ölçer. Normal dağılım için çarpıklık ve basıklık değerlerinin sırasıyla sıfır ve 3 olması beklenir. Her iki seri içinde hesaplanan çarpıklık ve basıklık değerleri sıfır ve 3 (4)

4 değerlerinden büyük olduğundan dağılımlarının normal dağılımdan uzak bir görünüm sergilemekedir. Jarque-Bera es isaisiğinin normal dağıldığını göseren sıfır hipoezi %5 anlam düzeyinde reddeiğini görülmüşür. Bu durumda her iki reel döviz kuru serisinin dağılımı kalın kuyruk (lepokörik) özelliği gösermekedir. Son olarak, Lyung-Box es isaisiği ile reel döviz kuru serilerinin gözlemleri arasındaki serisel korelasyon araşırılmışır. Serisel korelasyon olmadığı sıfır hipoezi alında, reel döviz kuru serilerinde güçlü bir serisel korelasyon ilişkisi espi edilmişir. Aşağıda Şekil 1'de reel döviz kuru serilerinin dağılım grafiklerine yer verilmişir. Şekil 1: Reel Döviz Kuru Serilerinin Dağılım Grafikleri (a) Reel Dolar Kuru Serisinin Dağılımı (b) Reel Avro Kuru Serisinin Dağılımı Şekil 1'de görüleceği üzere reel döviz kuru serileri için dağılım normal dağılım sergilemeyip sağa simerik bir dağılım görünüsü vermekedir Birim Kök Tesi Sonuçları Reel döviz kurlarındaki uzun dönem bağımlılığını analiz emeden önce, serilerin birim köke sahip olup olmadıklarını belirlemek amacıyla ADF ve PP birim kök eslerinden faydalanılmışır. ADF ve PP birim kök eslerinin sıfır hipoezi incelenen zaman serisinin birim köke sahip olduğu veya seri durağan değildir şeklinde ifade edilir. Reel döviz kuru serileri için yapılan birim kök esi sonuçları Tablo 2'de sunulmuşur. Tablo 2: Reel Döviz Kuru Serileri için Birim Kök Tesi Sonuçları Birim Kök Tesleri Düzeyler Cinsinden Birinci Farklar Cinsinden RDK RAK RDK RAK ADF ** * * (0.8850) (0.0224) (0.0000) (0.0000) Phillips-Perron *** * * (0.8865) (0.0989) (0.0000) (0.0000) ADF ve PP birim kök esleri için sabi ve rendli ablo kriik değerleri %1, %5 ve %10 için sırasıyla; -4.01, ve sabili için sırasıyla -3.46,-2.87 ve -2.57'dir. İlk değerler ao es isaisiklerini, paranez içindeki değerler kuyruk olasılıklarını gösermekedir. *,** ve *** sırasıyla %1,%5 ve %10 için sıfır hipoezinin reddini gösermekedir. Tablo 2'den görüleceği üzere reel Dolar kuru serisi düzeyler cinsinden ADF ve PP birim kök eslerinin birim köke sahip olduğunu göseren sıfır hipoezini reddedememekedir. Bu nedenle reel döviz kuru serisinin birinci farkı alınmış değerlerine ekrar birim kök esleri uygulanmış ve %1 anlam düzeyinde sıfır hipoezi reddedilmişir. Yani reel dolar kuru serisi birinci farkı alındığında durağanlaşan bir seridir. Diğer arafan reel Avro kuru serisi düzeyler cinsinden ADF birim kök esini %5 anlam düzeyinde ve PP birim kök esinde ise %10 anlam düzeyinde reddeiği görülmüşür. Yani reel Avro kuru serisi düzeyde durağan bir seridir. Birim kök esi sonuçları bir arada değerlendirildiğinde incelenen serilerin durağan olup olmaması, serinin uzun dönem bağımlılığa sahip olup olmadığına karar verebilmek için yeerli değildir. Bu nedenle yarı paramerik bir yönem olan modifiye edilmiş GPH esi ile kesirli büünleşme parameresi olan d'nin ahmin ve es edilmesiyle uzun dönem bağımlılığın varlığı sınanacakır

5 GPH Tesi Sonuçları Reel döviz kurlarına ilişkin uzun dönem bağımlılığın varlığı yarı paramerik bir es olan GPH'ın log-periyodogram regresyon yönemi ile yapılmışır. Modifiye GPH esinde aralığında beş farklı ordina düzeyi (m=t λ ) kullanılmışır. Tes isaisiği kısa dönem bağımlılık sıfır hipoezi (H 0:d=0) alında ahmin edilir. Bu kapsamda her iki reel döviz kuru serisi için elde edilen sonuçlar aşağıdaki ablolarda ayrı ayrı sunulmuşur. Tablo 3: Reel Dolar Kuru için Modifiye Edilmiş GPH Tesi Sonuçları m=t λ d (ahmin edilen) Sandar Haa (H 0:d=0) p> * * * * * *, ** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 için sıfır hipoezinin reddini göserir. m periyodogram ordinaları, T örneklem hacmini, λ ordina düzeylerini ve d ahmin edilen kesirli büünleşme parameresini gösermekedir. Tablo 3'den görüleceği üzere modifiye edilmiş GPH esi sonuçlarına göre reel Dolar kuru serisi için sıfır hipoezi üm ordina düzeylerinde reddedilmişir. Yani, uzun dönem bağımlılığın parameresi olan d, %1 anlam düzeyinde sıfırdan farklıdır. Reel dolar kuru serisi için ahmin edilen d kesirli büünleşme kasayılarına göre serinin durağan olmadığı ve oralamaya dönen bir yapı sergilediği görülmekedir. Başka bir ifadeyle, uzak geçmişeki şokların ekileri bugünün fiyaını ekilemekedir. Diğer arafan reel Avro kuru için hesaplanan GPH esi sonuçları Tablo 4'de özelenmişir. Tablo 4: Reel Avro Kuru İçin Modifiye Edilmiş GPH Tesi Sonuçları m=t λ d (ahmin edilen) Sandar Haa (H 0:d=0) p> * * * * * *, ** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 için sıfır hipoezinin reddini göserir. m periyodogram ordinaları, T örneklem hacmini, λ ordina düzeylerini ve d ahmin edilen kesirli büünleşme kasayısını gösermekedir. Tablo 4'den görüleceği üzere modifiye edilmiş GPH esi sonuçlarına göre reel Avro kuru serisi için sıfır hipoezi üm ordina düzeylerinde reddedilmişir. Yani, uzun dönem bağımlılığın parameresi olan d, %1 anlam düzeyinde sıfırdan farklıdır. Bu bağlamda, reel Avro kuru serisi dirençli bir yapıya sahipir. Şokların ekisinin yoğunluğu ahmin edilen kesirli büünleşme parameresinin büyüklüğüne bağlı olarak yüksek bir direnç yapısına sahip olduğunu gösermekedir. Sonuç Bu çalışmada 2002: :12 dönemleri arasında aylık veriler kullanılarak Türk lirası için oluşurulan reel Dolar ve reel Avro kurlarının uzun dönem bağımlılığı analiz edilmişir. Bu kapsamda çalışmada öncelikle reel döviz kuru serilerinin durağanlığı ADF ve PP birim kök esleri yardımıyla es edilmişir. Birim kök esi sonuçlarına göre, reel dolar kuru serisi birinci farkı alındığında durağanlaşan bir seri olup, I(1) göserimine sahipir. Reel Avro kuru serisi ise düzeyde durağan bir seri olup I(0) sürecine sahip olduğu espi edilmişir. Büünleşme derecesi olan d parameresinin ahmininde yarı paramerik bir yönem olan modifiye edilmiş GPH yönemi ile reel döviz kurlarının uzun dönem bağımlılığı araşırılmışır. Birim kök esi sonuçları bir arada değerlendirildiğinde incelenen serilerin durağan olup olmaması, serinin uzun dönem bağımlılığa sahip olup olmadığına karar verebilmek için yeerli değildir. Bu nedenle yarı paramerik bir yönem olan modifiye edilmiş GPH esi ile kesirli büünleşme parameresi olan d'nin ahmin ve es edilmesiyle uzun dönem bağımlılığın varlığı sınanmışır. Analiz edilen dönemde reel döviz kurlarının uzun dönem bağımlılığa sahip olduğu espi edilmişir. Ayrıca, reel Dolar kuru serisi oralamaya dönmekedir. Başka bir ifadeyle, uzak geçmişeki şokların ekileri bugünün fiyaını ekilemekedir. Diğer arafan, reel Avro kuru serisi dirençli bir yapıya sahipir. Şokların ekisinin yoğunluğu ahmin edilen kesirli büünleşme parameresinin büyüklüğüne bağlı olarak yüksek bir direnç yapısına sahip olduğunu gösermekedir. KAYNAKÇA ALPTEKİN, Nesrin (2007), Long Memory Analysis of USD/TRL Exchange Rae, World Academy of Science, Engineering and Technology, Volume 3, p BAILLIE, Richard T. (1996), Long Memory Process and Fracional Inegraion in Economerics, Journal of Economerics, Volume 73, p CHEN, Baizhu., TRAN, K.C. (2006), Are We Sure Tha he Real Exchange Rae Follows a Random Walk? A Reexaminaion, Inernaional Economic Journal, Volume 8, p ERLAT, Haluk (2003), The Naure of Persisence in Turkish Real Exchange Raes, Emerging Markes Finance & Trade, Volume 39/2, p

6 GEWEKE, J., PORTER-HUDAK, S. (1983), The Esimaion and Applicaion of Long Memory Time Series Models, Journal of Time Series Analysis, Volume 4, p GRANGER, C.W.J. (1980), Long Memory Relaionships and The Aggregaion of Dynamic Models, Journal of Economerics, Volume 14, p GRANGER, C.W.J., JOYEUX, R. (1980), An Inroducion o Long-Memory Time Series Models and Fracional Differencing, Journal of Time Series Analysis, Volume 1, p GÜNAY, Same (2013), Finansal Piyasaların Frakal Yapısı ve BIST 100 Endeksinin Frakallığının Ölçümü, Yayımlanmamış Dokora Tezi, İsanbul: İsanbul Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü. HAKKIO, C.S. (1986), Does he Exchange Raes Follow a Random Walk? A Mone Carlo Sudy of Four Tessfor a Random Walk, Journal of Inernaional Money and Finance, Volume 5, p HOSKING, J.R.M. (1981), Fracional Differencing, Biomerica, Volume 68(1), p KARYTINOS, A., ANDREOU A.S., PAVLIDES, G. (2000), Long-Term Dependence in Exchange Raes, Discree Dynamics in Naure and Sociey, Volume 4, p KUTLU, Sinem., YURTTAGÜLER, İpek, (2014), Türkiye'de Reel Döviz Kurlarının Uzun Hafıza Özellikleri: Kesirli Büünleşme Analizi, Marmara Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi, S. 1, p STENGOS, T., YAZGAN, M.E. (2012), Persisence in Real Exchange Rae Convergence, The Rimini Cenre for Economic Analysis Workpaper 16_12. hp:// Erişim Tarihi: 23/03/2017. YAVUZ, Nilgün Çil (2014). Finansal Ekonomeri, Der Yayınları, İsanbul

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ İsmail KINACI 1, Aşır GENÇ 1, Galip OTURANÇ, Aydın KURNAZ, Şefik BİLİR 3 1 Selçuk Üniversiesi, Fen-Edebiya Fakülesi İsaisik

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013 Dokuz Eylül Üniversiesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013 Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 05.07.2014 Cil: 16, Sayı: 2, Yıl: 2014, Sayfa: 281-302 Online Yayın Tarihi: 30.09.2014 ISSN:

Detaylı

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler Dolar Kurundaki Günlük Harekeler Üzerine Bazı Gözlemler Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Çalışma Grubu Toplanısı 28 Nisan 2008, İsanbul Doç. Dr. Cevde Akçay Koç Finansal Hizmeler Baş ekonomis cevde.akcay@yapikredi.com.r

Detaylı

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI Arş. Gör. Furkan EMİRMAHMUTOĞLU Yrd. Doç. Dr. Nezir KÖSE Arş. Gör. Yeliz YALÇIN

Detaylı

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (6) 2003 / 2 : 49-62 Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Hüdaverdi Bircan * Yalçın Karagöz ** Öze: Bu çalışmada geleceği

Detaylı

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa Gazi Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cil 3, No/Sayı 6, 216 Mevsimsel Koinegrasyon Analizi Güney Afrika Örneği Jeanine NDIHOKUBWAYO Yılmaz AKDİ Öze Bu çalışmada 1991-2134 dönemi Güney Afrika ekonomik

Detaylı

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI TCMB Faiz Kararlarının Piyasa Faizleri Ve Hisse Senedi Piyasaları Üzerine Ekisi Mura Duran Refe Gürkaynak Pınar Özlü Deren

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cil 3, Sayı 6, 2007, ss. 8 88. TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ Arş.Gör. Erman ERBAYKAL Balıkesir Üniversiesi

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*)

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*) NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüney AKAR (*) Öze: Bu çalışmada ne yabancı işlem hacmiyle hisse senedi geirileri arasında uzun dönemli bir ilişkinin

Detaylı

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ The Journal of Academic Social Science Sudies Inernaional Journal of Social Science Doi number:hp://dx.doi.org/10.9761/jasss2963 Number: 37, p. 399-408, Auumn I 2015 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi Yayınlanma

Detaylı

Frekans-Alanda Enflasyon Direnci Araştırması: Türkiye Örneği

Frekans-Alanda Enflasyon Direnci Araştırması: Türkiye Örneği Frekans-Alanda Enflasyon Direnci Araşırması: Türkiye Örneği Prof. Dr. Serdar ALTINOK Selçuk Üniversiesi ĐĐBF Đkisa Bölümü Dr. Afşin ŞAHĐN Đkisaçı, Avrupa Birliği Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mura ÇETĐNKAYA Selçuk

Detaylı

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu Hayvansal Üreim 53(): 3-39, 01 Araşırma Türkiye de Kırmızı E Üreiminin Box-Jenkins Yönemiyle Modellenmesi ve Üreim Projeksiyonu Şenol Çelik Ankara Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Zooekni Anabilim Dalı

Detaylı

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 02, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSALLIĞIN ANLAMI Çoklu doğrusal bağlanı; Bağımsız değişkenler arasında doğrusal (yada doğrusala yakın) ilişki olmasıdır... r xx i j paramereler belirlenemez hale gelir.

Detaylı

Long memory and structural breaks on volatility: evidence from Borsa Istanbul

Long memory and structural breaks on volatility: evidence from Borsa Istanbul MPRA Munich Personal RePEc Archive Long memory and srucural breaks on volailiy: evidence from Borsa Isanbul Emrah Ismail Cevik and Gülekin Topaloğlu Namık Kemal Universiy, Bülen Ecevi Universiy 014 Online

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, InroducoryEconomericsA Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ Cenral Bank Review Vol. 10 (July 2010), pp.23-32 ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2010 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI Uluslararası Sosyal Araşırmalar Dergisi The Journal of Inernaional Social Research Cil: 8 Sayı: 40 Volume: 8 Issue: 40 Ekim 2015 Ocober 2015 www.sosyalarasirmalar.com Issn: 1307-9581 HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA

Detaylı

MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİYE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİYLE BİR UYGULAMA

MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİYE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİYLE BİR UYGULAMA Aaürk Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil: 5, Sayı:, 3 MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİLE BİR UGULAMA Özlem AVAZ KIZILGÖL (*) Öze: Bu çalışmada, GSİH, ihraca,

Detaylı

eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Association

eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Association eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Associaion Ekonomik Yaklaşım 016, 7(99): 1-15 www.ekonomikyaklasim.org doi: 10.5455/ey.35908 BIST-100 Endeksinin Volail Davranışlarının Simerik Ve Asimerik Sokasik Volailie

Detaylı

Reel Döviz Kuru Endeksinin Otoregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi: İki Eşikli Tarch Yöntemi İle Modellenmesi

Reel Döviz Kuru Endeksinin Otoregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi: İki Eşikli Tarch Yöntemi İle Modellenmesi Reel Döviz Kuru Endeksinin Ooregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi: İki Eşikli Tarch Yönemi İle Modellenmesi Reel Döviz Kuru Endeksinin Ooregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi:

Detaylı

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.urkjans.com Türkiye nin Kabuklu Fındık Üreiminde Üreim-Fiya İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi Şenol ÇELİK*

Detaylı

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ,, 15(),71-79 AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ Selim Adem HATIRLI Vecdi DEMİRCAN Ali Rıza AKTAŞ Süleyman Demirel Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım

Detaylı

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK Nuray ERGÜL ÖZET Son yıllarda, Türk Sermaye Piyasalarında hukuk, muhasebe ve deneim alanlarında, uluslararası kuralların uygulanması için büyük değişiklikler

Detaylı

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Sosyal Bilimler Dergisi 2010, (4), 25-32 İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Özlem YORULMAZ - Oya EKİCİ İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi Ekonomeri Bölümü

Detaylı

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:38, Sayı/No:1, 009, 4-37 ISSN: 1303-173 - www.ifdergisi.org 009 Reel Kesim Güven Endeksi

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 97 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Ebru Yüksel* - Güldal Güleryüz** 32 Öze Bu makale, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası na (İMKB) ai

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH- YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ ÖZET Yard.Doç. Dr. Tülin ATAKAN İsanbul Üniversiesi, İşleme Fakülesi, Finans Anabilim Dalı Bu çalışmada,

Detaylı

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 10 Sayı: 4 Ekim 2010 ss. 1139-1153 Yaz Saai Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Geirisine Ekisinin Tes Edilmesi Tesing he Effec of he Dayligh Saving Time

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Ekileri: Türkiye Örneği Öze Ahme Mura ALPER Bu çalışma Türkiye deki reel döviz kuru dalgalanmalarının kaynaklarını açıklamayı amaçlamakadır.

Detaylı

Murat MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.tr Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ÖZET

Murat MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.tr Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ÖZET İMKB Piyasalarındaki Volailienin Modellenmesi ve Öngörülmesi: Asimerik GARCH Modelleri ile bir Uygulama Mura MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.r Bankacılık Düzenleme ve Deneleme Kurumu (BDDK) ÖZET Çalışmada, 5

Detaylı

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01)

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01) June 7-9, 2009, Eskişehir, Turkey. Tükeici Güveni ve Hisse Senedi Fiyaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004:0-2009:0) Yusuf Volkan Topuz * İkisadi İdari Bilimler Fakülesi, İşleme Bölümü,

Detaylı

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ *

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ * İşsizlik ve İnihar İlişkisi: 1975 2005 Var Analizi 161 İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferha TOPBAŞ * ÖZET İşsizlik, birey üzerinde olumsuz birçok soruna neden olan karmaşık bir olgudur.

Detaylı

ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Emrah İsmail Çevik Namık Kemal Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi eicevik@nku.edu.r

Detaylı

8.Ders(EK) Zaman Serileri Analizi

8.Ders(EK) Zaman Serileri Analizi 8.Ders(EK) Zaman Serileri Analizi SPSS Projec: Airline Passengers daa se is used for various analyses in his online raining workshop, which includes: Times series analysis [building ARIMA models] Proje:

Detaylı

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU?

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? Yrd. Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Yrd. Doç. Dr. Feride Özürk

Detaylı

A Study on the Estimation of Supply Response of Cotton in Cukurova Region

A Study on the Estimation of Supply Response of Cotton in Cukurova Region MPRA Munich Personal RePEc Archive A Sudy on he Esimaion of Suly Resonse of Coon in Cukurova Region Erkan Akas Faculy of Economics & Admin.Sciences a BIGA 2006 Online a h://mra.ub.uni-muenchen.de/8648/

Detaylı

Anahtar Kelimeler Harvey Testi, Doğrusallık, Finansal Piyasalar, Etkin Piyasa Hipotezi.

Anahtar Kelimeler Harvey Testi, Doğrusallık, Finansal Piyasalar, Etkin Piyasa Hipotezi. Borsa İsanbul da Piyasa Ekinliğinin Analizi: Harvey Doğrusallık Tesi (Analysis of Marke Efficiency a Borsa İsanbul: Harvey Lineariy Tes) Gürkan MALCIOĞLU a Mücahi AYDIN b a Arş.Gör., Sakarya Üniversiesi,

Detaylı

Şeyma Çalışkan Çavdar Yildiz Technical University ISSN : 1308-7444 scavdar@yildiz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey

Şeyma Çalışkan Çavdar Yildiz Technical University ISSN : 1308-7444 scavdar@yildiz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Aricle Number: 3C0085 SOCIAL SCIENCES Received: May 2011 Acceped: Ocober 2011 Şeyma Çalışkan Çavdar Series : 3C Yildiz

Detaylı

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. 2008/10

Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. 2008/10 econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf he Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Alp, Elcin Aykac Working

Detaylı

SORU SETİ 02 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI

SORU SETİ 02 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI Ekonomeri 8 Ocak, 0 Gazi Üniversiesi İkisa Bölümü SORU SETİ 0 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI PROBLEM Aşağıda verilen avuk ei alebi fonksiyonunu düşününüz (960-98): lny = β + β ln X + β ln X + β ln X +

Detaylı

FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI?

FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? Ehem ESEN, Zekeriya YILDIRIM, S. Faih KOSTAKOĞLU FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? Ehem ESEN Yrd.Doç.Dr. Anadolu Üniversiesi,

Detaylı

Çift Üstel Düzeltme (Holt Metodu ile)

Çift Üstel Düzeltme (Holt Metodu ile) Tahmin Yönemleri Çif Üsel Düzelme (Hol Meodu ile) Hol meodu, zaman serilerinin, doğrusal rend ile izlenmesi için asarlanmış bir yönemdir. Yönem (seri için) ve (rend için) olmak üzere iki düzelme kasayısının

Detaylı

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıılmış Gecikme ve Ooregresiv Modeller 1 Zaman serisi modellerinde, bağımlı değişken Y nin zamanındaki değerleri, bağımsız X değişkenlerinin zamanındaki cari

Detaylı

REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ:

REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ: Ekonomeri ve İsaisik Sayı: 005 9 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ: Prof.Dr. Rahmi YAMAK; Abdurrahman KORKMAZ * Absrac

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOK DEĞİŞKENLİ EŞİKSEL OTOREGRESİF MODELLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ümran Münire KAHRAMAN DOKTORA TEZİ İsaisik Anabilim Dalı 2012 KONYA Her Hakkı Saklıdır TEZ

Detaylı

Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliğinin Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Yöntemi ile Sınanması

Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliğinin Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Yöntemi ile Sınanması Çukurova Üniversiesi İİBF Dergisi Cil:19. Sayı:2. Aralık 2015 ss.135-149 Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliğinin Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbüünleşme Yönemi ile Tesing he Susainabiliy of Curren Accoun

Detaylı

FİSHER HİPOTEZİNİN TÜRKİYE İÇİN SINANMASI: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ

FİSHER HİPOTEZİNİN TÜRKİYE İÇİN SINANMASI: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ Aaürk Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil: 3, Sayı: 4, 009 05 FİSHER HİPOTEZİNİN TÜRKİYE İÇİN SINANMASI: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ Veli YILANCI (*) Öze: Bu çalışmada, nominal

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (2): (2012) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (2): (2012) ISSN: Araşırma Makalesi www.ziraa.selcuk.edu.r/ojs Selçuk Üniversiesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (2): (2012) 63-69 ISSN:1309-0550 Türkiye nin Tarım Ürünleri İhraca Fonksiyonu ve Döviz Kuru Belirsizliğinin

Detaylı

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ Marmara Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXII, SAYI 1 TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ Araş. Gör. Burcu KIRAN * Öze Bu çalışmada, reel döviz kuru

Detaylı

YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TC. Pamukkale Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Yüksek Lisans Tezi Ekonomeri Anabilim Dalı Abdullah Emre ÇAĞLAR

Detaylı

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Çukurova Üniversiesi İİBF Dergisi Cil:17 Sayı:1 Haziran 2013 ss.17-35 Rasyonel Bekleniler Hipoezinin Tesi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Tes of he Raional Expecaions Hypohesis: Inflaion, Ineres Rae and Exchange

Detaylı

BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ

BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ BANKA KREDİ PORTFÖLERİNİN ÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAANAN ALTERNATİF BİR ÖNTEM ÖNERİSİ K. Bau TUNA * ÖZ Ödememe riski banka kredilerini ve bankaların kredi porföylerini ekiler.

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 53

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 53 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 2, 2010 53 FİNANSAL PİYASA ETKİNLİĞİ: S&P 500 ÜZERİNE BİR UYGULAMA Erhan DEMİRELİ *, Gökuğ Cenk AKKAYA ** ve Elif İBAŞ *** Öze Finansal ekinlik kavramı

Detaylı

598 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2016

598 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2016 598 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2016 Döviz Kuru, Alın Fiyaları ve Borsa Geirileri Yönünün Yüksek Dereceden Markov Zincirleri leri ile Tahmini Esimaion of Direcion of Exchange Rae, Gold

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI VE ARIMA MODELLERİNİN MELEZ YAKLAŞIMI İLE ZAMAN SERİLERİNDE ÖNGÖRÜ

YAPAY SİNİR AĞLARI VE ARIMA MODELLERİNİN MELEZ YAKLAŞIMI İLE ZAMAN SERİLERİNDE ÖNGÖRÜ YAPAY SİNİR AĞLARI VE ARIMA MODELLERİNİN MELEZ YAKLAŞIMI İLE ZAMAN SERİLERİNDE ÖNGÖRÜ Erol EĞRİOĞLU Haceepe Üniversiesi, Fen Fakülesi, İsaisik Bölümü, 06532, Beyepe, Ankara, TÜRKİYE, erole@haceepe.edu.r

Detaylı

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME ÖZET Prof.Dr.Cengiz TORAMAN Balıkesir Üniversiesi, İİBF,İşleme Bölümü Cengizoraman4@yahoo.com Öğr.Gör.Çağaay BAŞARIR

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN WAGNER VE KEYNES HİPOTEZİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN WAGNER VE KEYNES HİPOTEZİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ Uluslararası Yöneim İkisa ve İşleme Dergisi, ICAFR 16 Özel Sayısı In. Journal of Managemen Economics and Business, ICAFR 16 Special Issue KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN WAGNER VE KEYNES

Detaylı

White ın Heteroskedisite Tutarlı Kovaryans Matrisi Tahmini Yoluyla Heteroskedasite Altında Model Tahmini

White ın Heteroskedisite Tutarlı Kovaryans Matrisi Tahmini Yoluyla Heteroskedasite Altında Model Tahmini Ekonomeri ve İsaisik Sayı:4 006-1-8 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ Whie ın Heeroskedisie Tuarlı Kovaryans Marisi Tahmini Yoluyla Heeroskedasie Alında Model Tahmini

Detaylı

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ 45 ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ Zehra ABDİOĞLU * ÖZET Bu çalışma Türkiye için 2005-2012 dönemi iibariyle ara malı, dayanıklı ükeim malı, dayanıksız ükeim malı, enerji ve sermaye malı

Detaylı

Vadeli İşlem Piyasasında Optimal Hedge Rasyosunun Statik ve Dinamik Teknikler Yardımıyla Hesaplanması

Vadeli İşlem Piyasasında Optimal Hedge Rasyosunun Statik ve Dinamik Teknikler Yardımıyla Hesaplanması Uluslararası Alanya İşleme Fakülesi Dergisi Inernaional Journal of Alanya Faculy of Business Yıl:014, C:6, S:3, s. 1-13 Year:014, Vol:6, No:3, s. 1-13 Vadeli İşlem Piyasasında Opimal Hedge Rasyosunun Saik

Detaylı

OECD ÜLKELERİNDE SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ: PANEL EŞBÜTÜNLEME YAKLAŞIMI

OECD ÜLKELERİNDE SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ: PANEL EŞBÜTÜNLEME YAKLAŞIMI Marmara Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2009, CİLT XXVI, SAYI 1 OECD ÜLKELERİNDE SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ: PANEL EŞBÜTÜNLEME YAKLAŞIMI Doç. Dr. Ebru ÇAĞLAYAN 1 Nazan ŞAK 2 Öze Bu çalışma OECD ülkeleri

Detaylı

İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi

İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:41, Sayı/No:, 1, 14-6 ISSN: 133-173 www.ifdergisi.org 1 İMKB 1 endeksindeki kaldıraç

Detaylı

TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ

TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ Yıl: 24 Sayı:86 Ocak 2010 101 TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ Nuray ERGÜL ÖZET Bu çalışmada, Türk ve Amerikan Enerji Piyasaları na yer verilmişir. Araşırmada kullanılan

Detaylı

RASSAL YÜRÜYÜŞ TEORİSİ ve İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA SINANMASI

RASSAL YÜRÜYÜŞ TEORİSİ ve İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA SINANMASI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİNANSMAN PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ RASSAL YÜRÜYÜŞ TEORİSİ ve İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA SINANMASI Serkan KÖSE

Detaylı

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun Paramerik ve Paramerik Olmayan Eşbüünleşme Tesleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik:

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Hisse Senedi Fiyalarıyla abancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Toda-amamoo aklaşımı Dr. Cüney AKAR Balıkesir Üniversiesi, Bandırma İİBF. Öze Bu çalışmada İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında (İMKB) IMKB100

Detaylı

Türkiye nin Marshall-Lerner Koşuluna İlişkin Parçalı Eşbütünleşme Analizi

Türkiye nin Marshall-Lerner Koşuluna İlişkin Parçalı Eşbütünleşme Analizi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cil:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye nin Marshall-Lerner Koşuluna İlişkin Parçalı Eşbüünleşme Analizi Yrd. Doç. Dr. C. Erdem HEPAKTAN Celal Bayar Üniversiesi,

Detaylı

Satın Alma Gücü Paritesinin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi

Satın Alma Gücü Paritesinin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi 259-284 Saın Alma Gücü Pariesinin Azerbaycan, Kazakisan ve Kırgızisan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbüünleşme Analizi Turhan Korkmaz Emrah İsmail Çevik ** Nüke Kırcı Çevik *** Öz Bu çalışmada Azerbaycan,

Detaylı

The Roles of Financial Factors on the Real Money Demand: Turkey Case

The Roles of Financial Factors on the Real Money Demand: Turkey Case FİNANSAL FAKTÖRLERİN REEL PARA TALEBİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ The Roles of Financial Facors on he Real Money Demand: Turkey Case Musafa SEVÜKTEKİN * Mehme NARGELEÇEKENLER * BAÜ 8() 45 ÖZ Araşırmanın

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 Dokuz Eylül Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Cil:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 SPOT VE VADELİ İŞLEM FİYATLARININ VARYANSLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK TESTİ Emrah İsmail ÇEVİK * Mehme

Detaylı

Cari İşlemler Açığı ve Sürdürülebilirlik: Türkiye Örneği

Cari İşlemler Açığı ve Sürdürülebilirlik: Türkiye Örneği Aaürk Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi 05 9 (): 35-36 Cari İşlemler Açığı ve Sürdürülebilirlik: Türkiye Örneği Munise ILIKKAN ÖZGÜR (*) Öze: Makroekonomik isikrarının sağlanmasında cari işlemler

Detaylı

EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL

EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL Ümran M. TEKŞEN KAHRAMAN *, Aşır GENÇ ** ÖZET Bu çalışmada, eşiksel ooregresif (TAR) modeller sınıfından kendinden

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 98-110 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2008 İsanbul Menkul Kıymeler

Detaylı

REEL DÖVİZ KURUNUN TİCARET DENGESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Osman PEKER (*)

REEL DÖVİZ KURUNUN TİCARET DENGESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Osman PEKER (*) REEL DÖVİZ KURUNUN TİCARET DENGESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Osman PEKER (*) Öze: Bu çalışmada, reel efekif döviz kuru değişkenliğiyle icare dengesi arasındaki uzun ve kısa dönem ilişkileri Türkiye

Detaylı

MALİ POLİTİKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN YAPISAL KIRILMALI PERİYODİK BİRİM KÖK TESTİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

MALİ POLİTİKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN YAPISAL KIRILMALI PERİYODİK BİRİM KÖK TESTİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doğuş Üniversiesi Dergisi, 12 (1) 2011, 32-45 MALİ POLİTİKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN YAPISAL KIRILMALI PERİYODİK BİRİM KÖK TESTİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ THE ANALYSIS OF SUSTAINABILITY OF FISCAL POLICIES

Detaylı

RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 1950-1995 1

RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 1950-1995 1 RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 950-995 Rahmi YAMAK * Yakup KÜÇÜKKALE ** ÖZET Bu çalımada, Rasyonel Bekleniler Doal Oran Hipoezinin, Çıkı (ya da isizliin) alep (ya

Detaylı

Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi. The Validity of the Halloween Effect in the Istanbul Stock Exchange

Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi. The Validity of the Halloween Effect in the Istanbul Stock Exchange Halloween Ekisinin İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Geçerliliğinin Tesi Öze Halloween Ekisinin İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Geçerliliğinin Tesi Dr. Veli YILANCI İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 45, Mayıs 2017, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 45, Mayıs 2017, s Akademik Sosyal Araşırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 45, Mayıs 2017, s. 393-409 Yayın Geliş Tarihi / Aricle Arrival Dae Yayınlanma Tarihi / The Publicaion Dae 24.03.2017 12.05.2017 Arş. Gör. Emre ÜRKMEZ

Detaylı

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.99-114. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2009, Vol.14,

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

Türkiye de Büyükbaş Hayvan Sayıları ve Nüfus Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Şenol Çelik

Türkiye de Büyükbaş Hayvan Sayıları ve Nüfus Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Şenol Çelik Adıyaman Üniversiesi Fen Bilimleri Dergisi 5 (1) (2015) 80-93 Türkiye de Büyükbaş Hayvan Sayıları ve Nüfus Arasındaki Nedensellik İlişkisi Şenol Çelik Bingöl Üniversiesi Ziraa Fakülesi Zooekni Bölümü,

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:23 Sayı:1, Yıl:2008, ss:

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:23 Sayı:1, Yıl:2008, ss: Dokuz Eylül Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Cil:23 Sayı:1, Yıl:2008, ss:125-134. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASININ FRACTAL ANALİZİ Hakan AYGÖREN * ÖZET Yaırımcılar risk ve geiri

Detaylı

Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama

Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cil:16 Sayı:2 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracaa Ekisi: Türkiye İçin Bir Uygulama Prof. Dr. Recep TARI Kocaeli Üniversiesi, İ.İ.B.F.,

Detaylı

PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES

PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Güz 2013, Cil:9, Yıl:9, Sayı:2, 9:7997 PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Sevinç GÜLER * Halime TEMEL NALIN * * IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES

Detaylı

Ayhan Topçu Accepted: January 2012. ISSN : 1308-7304 ayhan_topcu@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey

Ayhan Topçu Accepted: January 2012. ISSN : 1308-7304 ayhan_topcu@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey ISSN:136-3111 e-journal of New World Sciences Academy 212, Volume: 7, Number: 1, Aricle Number: 3A47 NWSA-PHYSICAL SCIENCES Received: December 211 Ayhan Toçu Acceed: January 212 Fahrein Arslan Series :

Detaylı

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 Bülen DOĞRU* Musafa UYSAL** ÖZET Bu çalışmanın amacı 2000:1-2012:09 döneminde Türkiye

Detaylı

Türkiye de Faiz Kanalı İle Parasal Aktarım Mekanizması

Türkiye de Faiz Kanalı İle Parasal Aktarım Mekanizması Türkiye de Faiz Kanalı İle Parasal Akarım Mekanizması Seyfein ERDOĞAN Doç Dr., Kocaeli Üniversiesi, İİBF İkisa Bölümü serdogan@kou.edu.r Durmuş Çağrı YILDIRIM Arş. Gör., Kocaeli Üniversiesi, SBE cagri.yildirim@kocaeli.edu.r

Detaylı

TÜKETİMİN TESADÜFİ YÜRÜYÜŞÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1987 2006

TÜKETİMİN TESADÜFİ YÜRÜYÜŞÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1987 2006 69 TÜKETİMİN TESADÜFİ YÜRÜYÜŞÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1987 2006 ÖZET Prof. Dr. Rahmi YAMAK Arş. Gör. Zehra ABDİOĞLU Hall un esadüfi yürüyüş modeli, cari ükeim harcamalarının yalnızca geçmiş dönemin ükeim harcamaları

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-6 / 1 Nisan 2010 EKONOMİ NOTLARI FİNANSAL STRES VE İKTİSADİ FAALİYET -10 -15 -20.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-6 / 1 Nisan 2010 EKONOMİ NOTLARI FİNANSAL STRES VE İKTİSADİ FAALİYET -10 -15 -20. Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-6 / 1 Nisan 2010 EKONOMİ NOTLARI FİNANSAL STRES VE İKTİSADİ FAALİYET Selim Elekdağ İbrahim Burak Kanlı Absrac: This noe examines he ineracion beween financial sress

Detaylı

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi February 1-, 015-5 h Inernaional Scienific Conference of Iranian Academicians Abroad in Turkey VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Ekisi Mirrasoul SEYEDGHOMI PhD (Candidae) in

Detaylı